BFIs rådgivende utvalg for Preanalyse, Pasientnær analysering og Selvtesting (RUPPAS)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BFIs rådgivende utvalg for Preanalyse, Pasientnær analysering og Selvtesting (RUPPAS)"

Transkript

1 Til BFIs fagstyre og BFIs medlemmer BFIs rådgivende utvalg for Preanalyse, Pasientnær analysering og Selvtesting (RUPPAS) Rapport Innledning Rådgivende utvalg for preanalyse, pasientnær analysering og selvtesting ble nedsatt på bakgrunn av vedtak i BFIs fagstyre i For informasjon om utvalgets tidligere arbeid vises til 2. Utvalgets sammensetning Utvalget har i inneværende periode bestått av følgende personer: Marit Heill Braathu Finnmarkssykehuset, Klinikk Kirkenes, Avdeling for medisinsk biokjemi og blodbank Ingunn Børø Haukeland universitetssjukehus HF, Laboratorium for klinisk biokjemi Hilde Hegseth St. Olavs Hospital HF, Avdeling for medisinsk biokjemi Kirsti Holden Sørlandet sykehus HF, Arendal, Laboratorieavdelingen Hilde Fjeld Myrvold Fürst Medisinsk Laboratorium, PasientService Helga Aasen Osvoll Førde sentralsykehus HF, Avdeling for medisinsk biokjemi og blodbank Ingrid Horgen Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet, Avd. for medisinsk biokjemi Randi Rekkebo NOKLUS Nord-Trøndelag, Sykehuset Levanger Helga Aasen Osvoll har vært leder av utvalget i Marie Nora Roald, BFI, har vært utvalgets sekretær. Alle utvalgets medlemmer ønsker å fortsette i 2015, og er reoppnevnt av fagstyret. 3. Utvalgets møter og samlinger Utvalget har i 2014 hatt fire møter som ble avviklet på følgende datoer: 13.januar, mai, 17. november og 12. desember. I tillegg møttes utvalget oktober i forbindelse med BFI Preanalysekurs på Lillestrøm. 4. Budsjett/regnskap for utvalget Utvalgets budsjett 2014: kr ,- Utvalgets regnskap per : kr ,- Overforbruket skyldes høye reiseutgifter på grunn av utvalgets geografiske sammensetning og stor aktivitet i utvalget, blant annet planlegging av kurs om pasientnær analysering og selvtesting i april 2015.

2 5. Utvalgets mandat med kommentarer Nedenfor er punktene i mandatet listet opp, med utvalgets kommentarer til det enkelte punkt: 1. Være rådgivende for BFIs fagstyre og BFIs medlemmer i saker angående preanalyse, pasientnær analysering og selvtesting. - Utvalget mottar spørsmål fra medlemmer om ulike tema, disse besvares som regel etter en diskusjonsrunde per e-post. Noen ganger er spørsmålene av allmenn interesse, disse har RUPPAS i tillegg til å sende svar direkte tatt opp som tema i forbindelse med kurs, inkludert i nyhetsbrev til RUPPAS nettverksgruppe og/eller omtalt på RUFKAs diskusjonsforum på internett samt i tidsskriftet Bioingeniøren. - Utvalget har bidratt med innspill til: o NITO BFIs høringssvar til «Forslag til veileder for laboratorietilbud i sykehjem fra Noklus». o NITO BFIs høringssvar til «Prosedyrer for rusmiddeltesting». o NITO BFIs innspill til arbeidet med oppfølging av utredningen «Én innbygger én journal». o NITOs innspill til Statsbudsjettet Bidra i forvaltningen av spesialistgodkjenning for bioingeniører. - Kirsti Holden er utvalgets representant i BFIs spesialistkomité, med Helga Aasen Osvoll som vara. Det har vært to møter i komiteen, henholdsvis 28. april og 3. november (telefonmøte). Kirsti har deltatt på begge. 3. Holde kontakten med og samarbeide med Noklus, blant annet for å være orientert om forhold som berører preanalyse, pasientnær analysering og selvtesting. Holde kontakten med og samarbeide med andre aktuelle faginstanser inkludert utdanningsinstitusjoner. - Randi Rekkebo arbeider i Noklus, dette gir gode muligheter for utveksling av kunnskap og informasjon. Utvalget har stor nytte av samarbeid med Noklus, blant annet i forbindelse med kurs samt ved å få innspill fra Noklus prosedyrer. - Kirsti Holden arbeider som studentkoordinator, dette gir gode muligheter for utveksling av kunnskap og informasjon. - Kirsti Holden er i tillegg praksisfeltets representant i Skikkethetsnemnda ved Universitetet i Agder. - Utvalget har bidratt med innspill NITO BFIs høringssvar til «Forslag til veileder for laboratorietilbud i sykehjem fra Noklus». - Utvalget har sendt innspill til og informert om Noklus sin nasjonale dugnad for preanalyse. - Utvalget har oppfordret BFI til å anmode Noklus om å vurdere å gi tilgang til e-læringskursene og Noklus sine prosedyrer til andre enn Noklus-deltakere. Dette for at laboratoriene som mottar prøver kan se hva som blir sagt til primærhelsetjenesten spesielt når det gjelder preanalyse Søke å påvirke utviklingen og implementeringen av analyser og rutiner innenfor preanalyse, pasientnær analysering og selvtesting som får innvirkning på bioingeniørenes yrkesutøvelse. - Utvalget sendte 24. november 2014 innspill til Kunnskapssenteret om notatet SIDE 2 AV 5

3 «Varmetiltak kan gi brannskade». Notatet ble publisert fra Kunnskapssenteret i september I innspillet til Kunnskapssenteret er utvalget kritisk til innholdet og konklusjonen i notatet, og utvalget ble invitert til møte med Kunnskapssenteret i desember På møtet fikk RUPPAS gehør for innvendingene. Kunnskapssenteret tok selvkritikk på at de hadde brukt begrepet anbefaling og skal nå moderere dette. De beklaget at notatet har fått uønskede konsekvenser, og støttet RUPPAS i at bioingeniørenes erfaringsbaserte kunnskap på området må tas med i arbeidet med å komme fram til mest mulig hensiktsmessige rutiner ved hver enkelt arbeidsplass. - Utvalget har fulgt med på arbeidet med revisjon av akkrediteringsstandarden ISO for point-of-care testing, og denne saken tas opp som tema for kurset om pasientnær analysering i Utvalget følger også med på samfunnsdebatten om pasienters egenmåling/selvtesting, og legger opp til debatt om temaet på kurset om pasientnær analysering i Utvalget er for øvrig opptatt av, i samarbeid med fagstyret, å følge med på fremdriften i samhandlingsreformen og spesielt være oppmerksom på de laboratoriefaglige utfordringene som kommer som en konsekvens av denne. 5. Med utgangspunkt i bioingeniørenes faglige ansvar, bidra til fagutvikling og kvalitetsutvikling innenfor utvalgets fagområder - RUPPAS vedlikeholder en nettverksgruppe med interessefeltet Preanalyse, pasientnær analysering og selvtesting. Disse informeres jevnlig om utvalgets arbeid. Det er sendt ut tre nyhetsmailer i Det er 163 medlemmer i RUPPAS-nettverket per 31. desember 2014, en økning på 34 personer siden utgangen av Utvalget har hatt møte med Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer og samarbeider videre med tanke på å få etablert nasjonale prosedyrer for ulike typer prøvetaking og for pasientnær analysering. - RUPPAS abonnerer på det månedlige nyhetsbrevet «Phlebotomy today» og formidler aktuelle saker videre til medlemmene via nyhetsbrev til nettverket og på diskusjonsforumet på internett. - Utvalgets medlemmer har skrevet leserinnlegg til tidsskriftet Bioingeniøren i 2014: o «Desentralisert blodprøvetaking setter ikke pasienten i sentrum». Kirsti Holden, bioingeniøren nummer o «Vi må KJEMPE for å beholde blodprøvetakingen!». Ingunn Børø, Bioingeniøren nummer o «Desentralisert blodprøvetaking i sykehus er verken økonomisk eller samfunnsnyttig». Kirsti Holden, Bioingeniøren nummer Utvalget har diskutert problemstillinger rundt ID-sikring ved prøvetaking av asylsøkere, og sendt innspill til «Pasientsikkerhetsprogrammet» om dette for å søke å få etablert bedre og sikrere rutiner på området. Pasientsikkerhetsprogrammet sendte henvendelsen videre til Avdeling for minoritetshelse og rehabilitering i Helsedirektoratet. Det ble også sendt en henvendelse til Politiets Utlendingsenhet. Informasjon om saken ligger på diskusjonsforumet - Spørsmål og innspill fra medlemmer i BFI: Utvalget mottar en del henvendelser fra medlemmer. Her blir det tilstrebet å gi gjennomarbeidede og faglig begrunnede SIDE 3 AV 5

4 svar, både direkte til medlem, via nyhetsbrev til nettverket og på diskusjonsforumet på internett. 6. Være referansegruppe for BFIs representanter i nasjonale og internasjonale fora vedrørende preanalyse, pasientnær analysering og selvtesting. - RUPPAS er holdt orientert om BFIs representasjon i IFBLS, EPBS og NML. - Kirsti Holden deltar som «contributor» (brukerdeltaker) til en arbeidsgruppe i regi av CLSI, utarbeidelse av prosedyre for «Emergency and Disaster Point-of-Care Testing». - Hilde Hegseth deltok på IFBLS verdenskongress i Taiwan 4.-7.oktober. Hilde presenterte «A New Norwegian Guidance Document Describing Competencies Required to Perform Phlebotomy and Preanalysis». Posteren var en beskrivelse av dokumentet «Faglig forsvarlig blodprøvetaking». - Utvalget har lest gjennom forslaget til revisjon av veiledningsdokumentet «CLSI Essential Tools for Implementation and Management of a Point-of-Care Testing Program». Utvalget støttet forslaget til revisjon og BFI stemte derfor for endringene. - Kirsti Holden har sendt høringssvar til USAs Food and Drug Administration (FDA) om forslaget til «Blood Glucose Monitoring Test Systems for Prescription Point-of-Care Use». Saken gjaldt at FDA har fremmet forslag om å stille strengere kvalitetskrav til pasientnære analyser som utføres i helsetjenesten. Kirsti har på denne måten bidratt til å sette Norge på kartet og synliggjort vår interesse for og kompetanse om temaet. - Norske bioingeniører og NITO BFI fikk veldig god omtale i det amerikanske nyhetsbrevet «Phlebotomy Today», etter at utgiver Dennis Ernst hadde deltatt som foreleser på RUPPAS kurs i Preanalyse. 7. Bidra med innspill og faglig kompetanse til BFIs kursvirksomhet. - Utvalget har avholdt Preanalysekurs oktober i forbindelse med Lab 14. Kurset hadde 156 deltakere og evalueringen viser at deltakerne gjennomgående var veldig fornøyd med kurset. Flere av utvalgets medlemmer bidro som forelesere og alle deltok i gjennomføring av kurset. - Utvalget har planlagt kurs i Pasientnær analysering og selvtesting april 2015 i Oslo. 8. Sørge for kontinuerlig oppdatering og oppfølging av BFIs policydokument om Blodprøvetaking i sykehus og om Pasientnær analysering. - Policydokumentet Pasientnær analysering ble revidert i Policydokumentet Blodprøvetaking i sykehus ble revidert i Veiledningsdokumentet «Faglig forsvarlig blodprøvetaking» ble lansert i Policydokumentene er per i dag fortsatt forholdvis oppdatert, men behov for revidering må fortløpende vurderes. 6. Annet Utvalget har ingen forslag til endringer i utvalgets mandat. Planer for videre arbeid i Utvalget er programkomité for BFIs kurs om Pasientnær analysering og selvtesting april 2015 i Oslo. Temaet for Bioingeniørdagen 15. april 2015 er SIDE 4 AV 5

5 pasientsikkerhet, og i den sammenheng inviteres det til markering av Bioingeniørdagen ved at RUPPAS arrangerer en åpen paneldebatt med selvtesting som tema. - Følge opp andre aktuelle saker, blant annet organisering av blodprøvetaking, samarbeid med nasjonalt prosedyrenettverk og prosedyrer for ID-sikring. På vegne av utvalget Utvalgets leder Sign. Helga Aasen Osvoll SIDE 5 AV 5

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013 Sluttrapport fra Sykehjemsprosjektet i Noklus En satsning fra Regjeringen som del av Omsorgsplan 2015 2007 2012 Bergen 2013 2 FORORD God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt. Samarbeid gir resultat. Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud

Sluttrapport for prosjekt. Samarbeid gir resultat. Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud Sluttrapport for prosjekt Samarbeid gir resultat Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 1.1 Prosjektets bakgrunn, hensikt og mål 1 2.0 OPPSUMMERING OG DOKUMENTASJON

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 5.6.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer

Prosjektrapport. IKT basert kompetanseutvikling i kommunene

Prosjektrapport. IKT basert kompetanseutvikling i kommunene Prosjektrapport IKT basert kompetanseutvikling i kommunene Etablering av undervisning, veiledning og faglig nettverkverksbygging mot ansatte i pleie- og omsorgstjenesten 2008 Rigmor Furu og Kirsten Eriksen

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

NFFs verdigrunnlag 2002 2004: Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge.

NFFs verdigrunnlag 2002 2004: Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge. Fra Sentralstyret: BERETNING 2002, 2003 OG 01.01. 01.06. 2004 Sentralstyrets beretninger for 2002, 2003 og de første fem månedene av 2004 er skrevet i direkte sammenheng med vedtatte resultatmål for respektive

Detaljer

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø 5. års oppgave, stadium IV Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Tromsø. Student: Elisabeth Rekkedal, kull 06 E-post: elirek@yahoo.com

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge

ÅRSRAPPORT 2014. Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge ÅRSRAPPORT 2014 Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge INNHOLD 1.0 Mandat... 4 2.0 Overvåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner... 4 2.1 Insidensovervåking av postoperative sårinfeksjoner...

Detaljer

Aktuelt fra. satser på web. Ny utsendelse med fokus på preanalyse (s6) Samhandlingsreformen kontakt Noklus for råd (s8)

Aktuelt fra. satser på web. Ny utsendelse med fokus på preanalyse (s6) Samhandlingsreformen kontakt Noklus for råd (s8) Aktuelt fra Profilmagasin fra Noklus 1-2013 Ny utsendelse med fokus på preanalyse (s6) Samhandlingsreformen kontakt Noklus for råd (s8) Populært laboratoriecruise (s11) Noklus (s2) satser på web Noklus

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 28. mai 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen. Tid:

Detaljer

Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv

Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Til Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs Plass 0130 OSLO Kristiansand 24.02.12 RAPPORT FOR BRUK AV TILDELTE MIDLER ÅRET 2011 KAP 762 POST 73 Nettverket takker for de tildelte kr 200 000,- for året

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 12:00 NB! Minner om fellesmøte med YON Oslo med oppstart

Detaljer

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre Årsrapport 2012 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre Nasjonal Helseplan 2007 2010 understreket bruk av

Detaljer

Årsmelding 2011 for Klinisk etikk-komite St. Olavs Hospital HF

Årsmelding 2011 for Klinisk etikk-komite St. Olavs Hospital HF Årsmelding 2011 for Klinisk etikk-komite St. Olavs Hospital HF Satsingsområder 2012 1. Oppnevning og bakgrunn St. Olavs Hospital opprettet Klinisk etikkutvalg i 1998. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅLSETNING... 3 2. KORT BESKRIVELSE AV TILTAKETS BAKGRUNN... 3 3. ORGANISATORISKE FORHOLD... 3 3.1 ADMINISTRASJON OG

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅLSETNING... 3 2. KORT BESKRIVELSE AV TILTAKETS BAKGRUNN... 3 3. ORGANISATORISKE FORHOLD... 3 3.1 ADMINISTRASJON OG STATUSRAPPORT 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅLSETNING... 3 2. KORT BESKRIVELSE AV TILTAKETS BAKGRUNN... 3 3. ORGANISATORISKE FORHOLD... 3 3.1 ADMINISTRASJON OG LEDELSE... 3 3.2 LOKALE LEGEMIDDELUTVALG (LMU)...

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014 Saksnummer 75/2014 Saksansvarlig: Harald G. Sunde, Medisinsk fagsjef Møtedato:

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

Fremtidens legespesialister Konsekvensutredning av forslag til ny spesialitetsstruktur for leger

Fremtidens legespesialister Konsekvensutredning av forslag til ny spesialitetsstruktur for leger Rapport IS-2180 Fremtidens legespesialister Konsekvensutredning av forslag til ny spesialitetsstruktur for leger Publikasjonens tittel: Fremtidens legespesialister. Konsekvensutredning av forslag til ny

Detaljer

Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst

Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst Statskonsult rapport 2007:16 Forord Utdanning av helsepersonell og forskning er blant sykehusenes hovedoppgaver. De

Detaljer

STYRETS TO-ÅRSMELDING

STYRETS TO-ÅRSMELDING NORSK LOGOPEDLAG Vedlegg til landsmøtesak 5/2010 STYRETS TO-ÅRSMELDING FRA STYRET I NORSK LOGOPEDLAG (NLL) FOR LANDSMØTEPERIODEN 2008-2010. GENERELT Styret har i perioden hatt følgende medlemmer: leder

Detaljer

ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet

ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet 2003 Den norske lægeforening Innholdsfortegnelse Spesialitetsrådets mandat 2 - Generelle spesialistregler 2 2 - Spesialitetsrådets

Detaljer

Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14

Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14 Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14 Tysvær kommune - Bjørgene omsorg- og utviklingssenter - Kompetansesenter i lindrande

Detaljer

Rapport IS-2279. Forsøksordning Kompetanseområde palliativ medisin Rapport

Rapport IS-2279. Forsøksordning Kompetanseområde palliativ medisin Rapport Rapport IS-2279 Forsøksordning Kompetanseområde palliativ medisin Rapport FORORD Publikasjonens tittel: Forsøksordningen Kompetanseområde palliativ medisin. Rapport Utgitt: 1/2015 Bestillingsnummer: IS-2279

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr.

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr. SLUTTRAPPORT for prosjektet Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr.: 2007/3/0374 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord

Detaljer