BIM i form av åpne standarder som IFC, IFD, IDM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIM i form av åpne standarder som IFC, IFD, IDM"

Transkript

1 Informasjonsflyt med bruk av BIM i form av åpne standarder som IFC, IFD, IDM Teknisk Vinteruke 2007 Storefjell Resort Hotel, Gol Siv.ing. Frode Mohus, Fagkoordinator, Statsbygg Tel: Mob: E-post: - Web:

2 Agenda [45 min] Drift av bygninger informasjonslyt i en større sammenheng Om Bygningsinformasjonsmodeller odeller (BIM) Åpne standarder ifm BIM Noen praktiske eksempler påp BIM Hva kan vi forvente framover? Avslutning/spørsm rsmål

3 Drift av bygninger én av mange legoklosser Driftsinformasjon er ikke noe som oppstår r i et vakuum i driftsfasen Noe oppstår r allerede i programfasen (når r kravene til bygget stilles) Mye oppstår r under prosjekteringen Produktinfo oppstår r etter kontrakt med entreprenør As built etter 2-52 års prosjekt Forvaltning Resten genereres løpende l gjennom FDVU-fasene (kanskje mer enn 60 år?)

4 Knowledge databases -Best practise knowledge -Own practice Briefing -Functional req. -Estimates -Conditions -Requirements Demolition, refurbishment -Rebuild -Demolition -Restoration Laws and regulations -Building regulations -Building specifications IDM IDM IFC + IFD product model BIM CAD software -Drawings, calculations -Architect, engineers, IDM VRML -Visualisation, 3D models Simulations -Comfort -Ventilation, heating -Life cycle cost -Light, sound -Insulation -Fire, usage -Environment -Life time predictions Facility management -Letting, sale, operations -Maintenance -Guaranties Illustrations : SINTEF - Norwegian Building Research Institute, Olof Granlund OY, NBLN University of California, Stanford University IDM Construction management -Scheduling -Logistics, 4D IDM Specifications -Specification sheets -Classification standards -Estimates, accounting Procurement -Product databases -Price databases

5 Dagens kommunikasjonsform

6 Info i programfasen Krav i lover og forskrifter Krav fra oppdragsgiver/byggherre Krav fra sluttbruker/leietaker Ekspert-krav krav (f.eks Byggforsk-serien) serien) Egne krav etter konkrete erfaringer (fra egen drift, andre bygg osv)

7 Info i prosjekteringsfasene Prinsipp- og systemoppbygging Tekniske/funksjonelle løsninger, både overordnede og detaljerte, Generisk info, dvs ikke produktinfo Grunnlag for merking Grunnlag for systemdokumentasjon

8 Info i byggefasen Produktspesifikk info ( as( built ), herunder reell investeringskostnad Tilgang til produktdatablad, montasjeanvisning osv Tilgang til FDV-rettede instrukser (renhold, vedlikehold, deleliste osv) Tilgang til miljødeklarasjoner

9 FDVU Info i FDV-fasen (60 år?) Arealforvaltning og utleie Planlegging /oppfølging av renhold, periodisk og løpende l vedlikehold Registrering av feil, mangler og tilkalte serviceoppdrag Håndtering av møbler, m inventar, utstyr, kunst, brannrutiner, nøkler n

10 FDVU Infobehov: Igangkjøring Sluttkontroller og ferdigbefaringer Prøveperioder med avtalte testopplegg Innregulering av anlegg Merking og skilting Sluttdokumentasjon (produktdokumentasjon) Driftsinstrukser As built tegninger / bygningsmodeller Sluttoppgjør r med entreprenør Innflytting og overtagelse av leietaker Infotyper: Detaljgeometri, komplett dokumentasjon, sluttført merking, akseptansetester av leverte ytelser, administrativ kontraktshåndtering, ndtering, overleveringsprosedyrer mellom byggherre, utførende, og forvalter

11 FDVU Infobehov: Løpende FDVUS Arkivering av ajourført rt dokumentasjon Registrering av driftsparametre Internkontrollsystem (IK) Planlagt periodisk vedlikehold og service Skaderegistrering og -utbedring Omgjøringer (ikke-konstruktiv) konstruktiv) og ombygginger (konstruktiv) Rehabiliteringer - Utskiftinger ved oppnådd levetid teknisk/teknologisk/bruksmessig Utvikling av eiendomsmassen til noe annet Infotyper: Ajourført rt geometri og dokumentasjon av levert ytelse påp valgt nivå,, planlagte og utførte periodiske aktiviteter, registrerte hendelser påp valgt nivå,, analyser av informasjon for spesifikke formål

12 FDVU Infobehov: Avhending Salg for ny bruk, utvikling eller riving Riving i egenregi for fristillelse av tomt Gjenbruk av materialer Gjenvinning av materialer Energiutnyttelse Håndtering av spesialavfall mv Infotyper: Detaljgeometri og utvalgte egenskaper ved bygningsdeler, lokalisering av relevante elementer og fraksjoner, mengder av identifiserte elementer og fraksjoner

13 Hvor finnes informasjonen? Kravspesifikasjoner mv (DOC, XLS, PDF, nnnxml, HTML, ODF, TXT, ) DAK-program (DWG, DGN, IFC, ) Databaser (DB*, WK*, CSV, ) I ikke-maskinlesbar form (f.eks scannede TIFF-filer, papirkopier, )

14 Forbedringspotensialet i BAE Tidsgevinster påp 40-50% er mulig ved enkle tiltak [Norge; BI] Transaksjonskostnader som ikke gir verdiskaping, utgjør r mer en halvparten av byggeprisen [Sverige] Svinn, brekkasje, mv. utgjør r for visse materialer 30% av det samlede materialforbruket [Danmark] 30% av investeringskostnadene skyldes manglende effektivitet og svinn/tap i utnyttelse av bemanning og materialer [UK] Virksomhetene optimerer sin egen ytelse, uavhengig av helheten [UK] 70 % av materialavrop er hasteordre [Danmark] Logistikk har et potensialemht kostnadsreduksjon påp 20% [Danmark]

15 Typiske karakteristika for BAE En 2-dimensjonal (2D) prosjekteringsverden, dumme tegninger med streker/symboler Manuell kontroll av prosjekterte løsninger l mellom fagene mye feil og misforståelser krasj (kanaler, himling )) under bygging Mange inntastinger av samme informasjon, typisk sju ganger fram til ferdig bygg, dessuten vedlikeholdes samme data i flere parallelle systemer, i prosjektering og gjennom FDV-fasen (60 år?)

16 Noe må gjøres?!!

17 Hva må grunnleggende skje? Produktiviteten /effektiviteten måm opp, transaksjonskostnadene ned Kvaliteten i prosjekterte/bygde løsninger l og verdien for sluttbruker måm opp, feil og mangler ned Intelligente tekniske løsningerl som muliggjør r dette må testes ut i praksis, og deretter tas i aktiv bruk Aktørenes roller og tilhørende kontraktuelle forhold må endres slik av de gir incitament til adferdsending, ved å etablere nye forretningsprosesser som gir fair share (vinn-vinn) vinn) mellom aktørene og verdi til sluttbruker,, basert påp riktig ansvars- og risikodeling, honorarfordeling, og avklart eierskap til informasjon

18 BIM & Sønn S Velkommen til TBF* *! * TBF=Trebokstavsforkortelse

19 Begrepet tegning En TEGNING beskriver hvordan noe ser ut,, og tolkes (dvs tillegges meningsinnhold/kunnskap om hva det er) ved at skravur, symboler osv bruker en forhåpentligvis felles referanse (tegnestandard, DAK- manual) En TEGNING er typisk/oftest i 2D, og mister derav oftest den romlige dimensjonen (3D) som gir felles forståelse En TEGNING gir grunnlag for betydelig tolkningsmonn og mulige misforståelser, og er ikke intelligent i den forstand at semantisk innhold (dvs( forholdet mellom en struktur og dets betydning) enkelt kan trekkes ut

20 Hvordan tolke en tegning Jammen, jeg trodde jo at tegningen viste

21 Begrepet modell En MODELL beskriver hva noe (en ting,, et objekt) ) er (f.eks en vegg), hvilke ulike egenskaper den har, og hvordan denne tingen forholder seg til andre ting (dvs relasjoner) En MODELL er intelligent i den forstand at semantisk innhold (dvs forholdet mellom en struktur og dets betydning) enkelt kan trekkes ut, analyseres, og berikes med ny informasjon som sås kan igjen kan oppdatere og forbedre modellen En MODELL kan være v i xd, dvs den kan være v i 2D, 3D, 4D (med tid), 5D (med tid og kostpådrag), eller 0D (null-d) i form av materialllister,, priser osv. Mulighet for den romlige dimensjonen (3D) gir oftest bedre felles forståelse av de geometriske egenskapene oig hindrer misforståelser

22 Merged ARK, RIV, RIE HITOS- IFC-modell påp EPM modellserver

23 Tegning Modell (hvordan det SER UT hva det ER) Jeg er en STREK! Her er én strek til, og enda to til. Sammen blir vi her et rektangel som ser SÅNN ut. Hvis du vil, kan vi være enig om at rektangelsymbolet skal bety en vegg. Hei, jeg er en VEGG! Jeg er SÅNN bygget opp, og står HER sammen med tre andre vegger som til sammen er et rom. Du kan godt få SE på meg hvis du vil. HVORDAN skal jeg se ut, og fra HVOR vil du se meg?

24 Disse BIM-greiene på 2 min. BIM betyr bygningsinformasjonsmodell( odell(ering) IFC betyr Industry Foundation Classes (klokere?) IFC er en åpen (dvs alle kan bruke den gratis), internasjonal ISO-standard (ISO/PAS 16739) for hvordan en BIM skal utformes/utveksles IAI (International Alliance for Interoperability) ) er organisasjonen som på oppdrag fra ISO videreutvikler IFC-standarden I IFC er alle objekter sporbare med eget fødselsnummer fra a til å GUID (Global lobal Unique ID) IFC = en åpen, standardisert BIM fra IAI

25 Disse BIM-greiene noen til IDM betyr Information Delivery Manual og handler om å stille krav ( ytelsesbeskrivelser( ytelsesbeskrivelser ) til hvilke aktører som skal levere hvilken informasjon i IFC-BIM BIM-en til hvem av de andre aktørene rene,, og når det skal skje. IDM-er kan brukes som automatiserte check- in/check check-out -regler i en modellserver for å kvalitetssjekke det faglige innholdet i en BIM

26 IDM - Information Delivery Manual "Periskopbildet" Uttrykte krav Uttrykte krav Prosjektfase Projsjektfase IFC Model IFC Model IFC-modellen som sådan støtter alle spesifikasjoner i alle faser ( hele godtebutikken med alt du kan kjøpe ) IDM angir spesifikk støtte for relevante prosesser med bruk av IFC-modellen ( akkurat de karamellene og jordbærdropsene jeg vil ha i dag )

27 Disse IFC-greiene enda litt IFD betyr International Framework for Dictionaries og er leksikonet der begreper (f.eks vegg, branndør, gipsplate, fuktbestandighet, U-verdi, )) som benyttes i IFC-modeller er definert éntydig (på mange språk) IFD Library (tidl. BARBi / Lexicon )) er et eksisterende IFD-standardisert bygg- og anleggsreferansebibliotek (samarbeid mellom Norge, Nederland, USA og Canada) IFG betyr IFC for GIS og er IFC-mekanismer som kan integrere GIS (bl( bl.a terrengmodeller og kartinformasjon med DAK-modeller av byggene). IFG-mekanismene inngår i siste versjon av IFC-standarden (2x3g)

28 IFC-BIM med og uten IFD Tre fysiske objekter av type DØR D R (IfcDoor( IfcDoor) Tre fysiske objekter av type DØR, der to stk type A er en vanlige ytterdører, og type B er en branndør BIM med IFC- fødsels- Nummer (GUID) ID1, ID2, ID3 for dør BIM med IFC- fødsels- Nummer (GUID) ID1, ID2, ID3 og IFD-GUID IDA, IDB, IDC

29 BIM-DEMO: IFC, IFD, GUID Bruk av DDSIFCViewer.exe.exe,, en gratis IFC- viewer for å se på, p, navigere i, og lese informasjon fra IFC-modeller (dvs åpen BIM ) Vi ser påp en 2D-visning av IFC-modellen Vi går r i i en 3D-visning av IFC-modellen Vi klikker oss inn påp objekter og ser hvilke intelligente egenskaper de har Vi viser fødselsnummeret (GUID-en) Vi legger på p IFD-begreper på et objekt

30 B. BIM grunnkurs Ønsket kommunikasjonsform Felles BIM

31 Begrepet modellserver En MODELLSERVER er et databasesystem designet for kontrollert og kvalitetssikret felles lagring av informasjonsmodeller (f.eks IFC-,, STEP- eller PLCS- modeller). Modellserveren sørger s online for administrasjon av aksessrettigheter for alle samtidige brukere, dataintegritet, kontrollert dataimport (check( check- in), kontrollert sammensetting (merge( merge) ) og oppsplitting i deler (partial( models) ) av modeller, kontrollert dataeksport (check( check-out) samt en rekke tjenester (analyser, simuleringer mv), spørringer (queries( queries), visualiseringer, og browsing av modeller.

32 Knowledge databases -Best practise knowledge -Own practice Briefing -Functional req. -Estimates -Conditions -Requirements Demolition, refurbishment -Rebuild -Demolition -Restoration Laws and regulations -Building regulations -Building specifications IDM IDM IFC + IFD product model BIM CAD software -Drawings, calculations -Architect, engineers, IDM REPLAY VRML -Visualisation, 3D models Simulations -Comfort -Ventilation, heating -Life cycle cost -Light, sound -Insulation -Fire, usage -Environment -Life time predictions Facility management -Letting, sale, operations -Maintenance -Guaranties Illustrations : SINTEF - Norwegian Building Research Institute, Olof Granlund OY, NBLN University of California, Stanford University IDM Construction management -Scheduling -Logistics, 4D IDM Specifications -Specification sheets -Classification standards -Estimates, accounting Procurement -Product databases -Price databases

33 Hva tror vi gir effekt? Bruk i ALLE faser ( holistic view of BIM ) Design modell Design modell Design modell Tilbuds modell Design modell Design modell Kravmodell Byggemodell FDVmodell Neste prosjekt IFC modellserver As built modell Generisk kunnskap

34 Client Programming -Space program -Room functions -Requirements CAD Design -Architect CAD Design -Structural CAD Design -Electrical -Mechanical Eksempel fra HITOS-prosjektet Model viewing -All disciplines drofus ArchiCAD ADT DDS DDS Octaga Early Stage Costing Quantity takeoff NOIS G-PROG Calcus and Beskrivelse Terrain Model HITOS IFC-BIM Model Server -All disciplines EPM EDM Model Server Model checking -All disciplines IDMs? Solibri SMC Energy Simulation -Space data from Architect Powel Gemini Terreng IDM checkin / checkout -vs IFC format -vs rules for IFC schema -vs spesific IDMs IDMs Granlund Riuska

35 Eksempel fra HITOS-prosjektet Programfase Krav til bygget Rom-,, funksjons- og byggeprogramkrav legges direkte inn i programmet drofus (http:// Dummy-geometri og alle tekniske/ funksjonelle programkrav registrert i drofus pr rom mv eksporteres ut i IFC-format (ifcxml( ifcxml) ) og kan leses av f.eks DAK-applikasjoner hos de prosjekterende som start påp prosjekteringen Sammenligning av planlagt/prosjektert areal

36 Eksempel fra HITOS-prosjektet drofus for alle krav til bygget

37 Eksempel fra HITOS-prosjektet Prosjektering DAK-program Import av IFC-modell m/egenskaper (krav) og dummy- geometri fra drofus inn i Graphisoft ArchiCad (http://www.graphisoft.no) Ser ut som legoklosser påp geledd ved oppstart Gjenfinning av programkravene pr rom (IfcSpace) Drag&Drop av rommene (IfcSpace) fra programfasen (drofus) over i de prosjekterte rommene i ArchiCad Eksport av BIM fra Arkitekt som IFC inn i modellserver Import av samme IFC-modell inn i de andre fagenes DAK-applikasjoner (ADT, DDS) Alle fagmodeller eksporteres til IFC modellserver og merges (settes kontrollert sammen) der

38 Eksempel fra HITOS-prosjektet ArchiCad BIM for Arkitekt

39 Eksempel fra HITOS-prosjektet Modellsjekking Arealer (ifcspace( ifcspace) programmert i drofus sjekket mot prosjektert modell - import til drofus for sammenligning, avvik listes Opplæringsbruk av RIUSKA energisimuleringsverkt sverktøy y med HITOS- innervegg-/yttervegg /yttervegg-arealer IfcSpace Omfattende bruk av Solibri Model Checker (SMC) ( clash( clash, UU-krav mv)

40 Eksempel fra HITOS-prosjektet Solibri Model Checker BIM Clash og UU -sjekking

41 Eksempel fra HITOS-prosjektet Energisimulering m/riuska

42 Eksempel fra HITOS-prosjektet Kalkulasjon G-PROG Calcus kan importere IFC og gjenkjenne bygningsdeler som sås kan prissettes iht NS3451 (fra en kostnadsbase, f.eks Bygganalyse) i tidligfaseprosjektering GPROG Beskrivelse og Focus Anbud kan importere IFC og generere NS3420- beskrivelser (anbudsbok)

43 Eksempel fra HITOS-prosjektet Prosjektering - Modellserver EPM Technology EDM Model Server brukes for fagmodeller ARK/RIB/RIV/RIE-fagmodeller merges (settes sammen påp kontrolert måte) påp EPM modellserver HITOS modellfiler (testfiler): ftp://ftp.buildingsmart buildingsmart.no/pub/ /pub/ifcfiles/hitos/

44 Eksempel fra HITOS-prosjektet Bruk av IDM -er IDM: idm.buildingsmart.no/ IDM-er implementeres påp EPM modellserver som check-in/ in/check-out kontroll- filtre filtre Nå: : Begrenset til testdata (IDM-arbeidet pågår r for fullt i buildingsmart-regi nå) n

45 Eksempel fra HITOS-prosjektet Modellserver IDM Check-in/out Check-in vs IDM-er

46 Eksempel fra HITOS-prosjektet Legge på terreng (GIS) Ønskelig å legge påp en terrengmodell (SOSI-data fra Tromsø kommune) Bruke bygningens IFC- footprint footprint til å semi-auto -generere byggegrop, tverrprofiler, masser osv i f.eks Powel Gemini Terreng

47 Eksempel fra HITOS-prosjektet Byggegrop i Gemini Terreng

48 Instant HITOS til nå Programfase med drofus utført (IFC) Gjennomført skisseprosjekt m/bim (IFC) Gjennomført forprosjekt m/bim (IFC) Testområde detaljeres i 3 etg (IFC+IFD) FoU-aktiviteter 2007 iht FoU-budsjett Avventer byggestartbevilgning (des( 2007?) for selve byggeprosjektet FoU med IFC-BIM for detaljprosjekt og bygging fram til as-built kan da genereres

49 FDV: DWG IFC: Eikelund Nybygg fra Lager BIM (IFC) fra levert FDV-dokumentasjon (DWG ++) Test av BIM mot FDV-programvare (Rambyg?( Lydia??...) og varedatabaser (NOBB )

50 Erfaringstilbakeføring (Neste) Kravmodell FDVmodell med konkrete driftserfaringer Neste prosjekt IFC modellserver Generisk kunnskap

51 Stikkord Aktuelle områder framover Teknisk videreutvikling av BIM IFC 2x3g IFD Library populert Kritisk masse IDM-er ferdigstilles Jus og BIM (neste slide) Entreprenøren ren og BIM (handout) Økonomi 5D Tid - framdrift 4D BIM-kontrakt (handout) ehandel (handout) 5D (handout) 4D (handout)

52 Handout Jus og BIM Retten til prosjektert materiale i en BIM Eierskap til og bruk av informasjon i modellen Digital bygningsmodell vs skriftlig materiale Risiko for prosjektering, rådgiver vs entreprenør Ansvar for feil i benyttet programvare Faseforskyvninger konsekvenser Endret forretningsrutine, f.eks mht varsling / kommunikasjon Valg av kontraktsform Utfordring i anbudsfase BIM som konstraksgrensesnitt Notat fra prof.dr. juris Lasse Simonsen SINTEF Notat fra FJ, gjennomgang av Statsbygg regelverk, rutiner, maler ift BIM

53 Handout Tid - framdrift 4D Den 4. dimensjonen TID i BIM Planlegging av framdrift Registrering av bestillingstider Planlegging og registrering av byggetider Endringskostnader ved framdriftsendring Likviditetsplanlegging Byggeplasslogistikk (for entreprenør) r) mye mer

54 Handout Økonomi 5D Den 5. dimensjonen PENGER i BIM Tidligfase-estimering estimering (m2-basert) Kostnadsramme-kalkulasjon (NS3451- eller NS3420-basert) Likviditetsstyring Endringshåndtering ndtering Registrering av anbuds- og sluttkostnader

55 Handout Entreprenøren og BIM [1] Fare for entreprenørenes renes julebord (!!!) påp bunnlinjen hvis ikke nye forretningsprosesser tilpasset BIM håndteres/presses h fram av byggherren Entreprenørene rene (ENT) må m dra lasset i utførelsesfasen, men byggherren stiller krav til as built BIM ved overtakelse FDV Om 5 år r (?): Vi stiller BIM-en som kontrakt arbeidstegninger for byggeplass lages av ENT?

56 Handout Entreprenøren og BIM [2] Entreprenøren ren mottar generisk BIM. Dvs BIM med objekter som har krav til en gitt ytelse Benytter BIM i byggefase og tilfører informasjon til objektene iht byggherrens kravspesifikasjon Leverer spesifikk/as-built (FDV) BIM ved ferdigstillelse

57 Handout Entreprenøren og BIM [3] Entreprenør r mottar IFC modell med generiske objekter, dvs objektene har ytelseskrav/ (f.eks veggens akustiske dempning skal være v mellom 37 og 40 db(a) Sender elektronisk forespørsel rsel mot produktdatabase. Får F r liste med vegger som tilfredsstiller kravene og velger en spesifikk vegg. Produkt-/leverand /leverandørdata rdata tilføres objektet FDVdokumentasjon

58 BIM: Vi er ikke alene Singapore: Building Construction Authority (BCA) USA: General Services Administration (GSA) Danmark: Erhvervs - og byggestyrelsen (EBST) Finland: Senaatti (Senate Propteries) Island: Det nye Rikshospitalet (Landspitali) flere underveis (UK, China, Canada, Nederland ) Norge: Nye AHUS, SelvaagGruppen, Forsvarsbygg, Vegvesenet (LandXML), Bygningsteknisk etat (ByggSøk), Standard Norge (BIM-standarder)

59 Vi er ikke alene Singapore Building Construction Authority (BCA): Singapore s e-plan Check system is probably one of the largest projects ever undertaken by a government agency in support of IFC and BIM technology.. As e-plan e Check runs on IFC-based BIM data, its deployment heralds BCA s s confidence on the timeliness of BIM and appropriateness of IFC in the construction industry.

60 Vi er ikke alene USA General Services Administration (GSA, tilsvarer amerikanske Statsbygg ): For all major projects (prospectus-level) receiving design funding in Fiscal Year 2007 and beyond,, GSA will require spatial program BIMs be the minimum requirements for submission to OCA for Final Concept approvals by the PBS Commissioner and the Chief Architect.. At the same time, all GSA projects are encouraged to deploy mature 3D, 4D, and BIM technologies spatial spatial program validation and beyond at strategic project phases in support of specific project challenges.

61 Vi er ikke alene Danmark Erhvervs - og byggestyrelsen (EBST), : Bygherren skal i konkurrencebetingelserne ti projektkonkurrencer stille krav om aflevering af en bygningsmodel. Bygherren skal specificere krav til bygningsmodellens indhold og informationsniveau samt i relation hertil nærmere n beskrive anvendelsen af modellen til simulering, visualisering m.v.. Kravene skal mindst omfatte bygningens geometriske grundformer (volumener). Bygnings- modellen skal være v objektbaseret og afleveres i IFC- format. Udveksling mellem parterne kan dog ske i andet format, såfremt s der er enighed om dette.

62 Vi er ikke alene Finland Senaatti (Senate( Propteries): Product modelling requirements 2007: Since 2001, Senate Properties has carried out a number of pilot projects to develop and study the use of product models. Based on feedback from these, Senate Properties has assessed product model technology to be sufficiently ready for putting to use in ordinary project work,, and the company has decided to require models meeting the IFC standard in its projects as of 1 October 2007.

63 Vi er ikke alene Island Arkitektfirmaet C. F. Møller, M som prosjekterer Frontbygget ved Nye AHUS som en IFC-modell, har vunnet arkitektkonkurransen om det nye Rikshospitalet (Landspitali( Landspitali, University Hospital of Iceland) ) i Reykjavik ( m2)

64 Vi er ikke alene Norge Nye AHUS sykehus (Frontbygget m/ifc) Selvaag (Munkerud m/ifc, Tjuvholmen?) Forsvarsbygg (kantinebygg Madla m/ifc) Vegvesenet (digital vegmodel som LandXML,, som kommuniserer med IFC) Bygningsteknisk etat (BE): ByggSøk elektronisk byggesøknad (mottak av IFC-modeller i 67 kommuner med 2,35 mill innbyggere (51 prosent av befolkningen) Standard Norge ( BIMelimifisering( BIMelimifisering av norske standarder)

65 Vegvalg BIM? Vegvalget (strategivalg) nå: n BIM or not to BIM Hvis BIM :: Satsingen må ha en viss størrelsesorden rrelsesorden de nærmeste årene (med avtagende tendens) for å klare å ta ut effektene Effekter vil i første f omgang være v bedre bygg (riktigere kvalitet), i andre omgang være v billigere bygg (mer effektive prosesser) [f.eks er 1% besparelse = 30 mill kr/år r for Statsbygg]

66 BIM om fem-ti år? BIM er standard arbeidsmåte te I BAE for de fleste prosjekter og eiendommer av noe størrelse, omtrent som DAK er det i dag Forretningsrutiner og kontrakter er tilpasset denne arbeidsmåten Gevinstene med BIM blir gradvis tatt ut av aktørene

67 BIM en nasjonal satsing KRD odin.dep.no/krd Byggekostnadsprogrammet buildingsmart styringsgruppe BIT-Bygg IAI Norge NHO bransjer bit-bygg.no

68 ? Spørsm rsmål?

69 Startplasser for BIM buildingsmart.nono iai.no ifcwiki.org en.wikipedia wikipedia.org/.org/wiki/industry_foundation_classes idm.buildingsmart buildingsmart.com iai-international.org ftp.buildingsmart buildingsmart.no/pub/ /pub/ifcfiles/hitos/

70 Takk for meg! UU?

IFC formatet. Bjørn Godager HiG 02.09.2009. En del av stoffet er hentet fra Statsbygg

IFC formatet. Bjørn Godager HiG 02.09.2009. En del av stoffet er hentet fra Statsbygg Intelligent BuildingInformationModelling IFC formatet En del av stoffet er hentet fra Statsbygg Bjørn Godager HiG 02.09.2009 buildingsmart Automatisering av den elektroniske overføringen av informasjon

Detaljer

BIM-MANUAL 1.1 S B M 1. 1

BIM-MANUAL 1.1 S B M 1. 1 BIM-MANUAL 1.1 S B M 1. 1 04.02.2009 Statsbyggs generelle retningslinjer for bygningsinformasjonsmodellering (BIM) BIM-manual 1.1 inneholder Statsbyggs generelle retningslinjer for bygningsinformasjonsmodellering

Detaljer

BIM for dummies Hva er bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne internasjonale standarder? Bør vi implementere serverteknologi parallelt?

BIM for dummies Hva er bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne internasjonale standarder? Bør vi implementere serverteknologi parallelt? BIM for dummies Hva er bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne internasjonale standarder? Bør vi implementere serverteknologi parallelt? Diderik Haug, senioringeniør og prosjektleder FoU seksjonen

Detaljer

Hva er bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne internasjonale standarder? Bør vi implementere serverteknologi parallelt?

Hva er bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne internasjonale standarder? Bør vi implementere serverteknologi parallelt? Hva er bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne internasjonale standarder? Bør vi implementere serverteknologi parallelt? Diderik Haug, senioringeniør og prosjektleder FoU seksjonen Statsbygg Statsbygg,

Detaljer

buildingsmart studentseminar @HIG+FI:13

buildingsmart studentseminar @HIG+FI:13 buildingsmart studentseminar @HIG+FI:13 Eilif Hjelseth, utdanningskoordinator buildingsmart Norge 5. november 2013 BIM i utdanningen med bred støtte fra byggenæringen 2 Fremtidens byggeprosjekter Vil de

Detaljer

IFC-prosjekt Nye Ahus

IFC-prosjekt Nye Ahus IFC-prosjekt Nye Ahus Evalueringsrapport Versjon 1.1 1 av 75 Denne rapport er et Nye Ahus-dokument med dokumentnummer: A-2220-Z-KR-0001 IFC-prosjektet Nye Ahus, Evalueringsrapport 2 av 75 Forord Arkitektfirmaet

Detaljer

buildingsmart Norge Læreplan 04 RÅDGIVER Læreplan 05 ENTREPRENØR

buildingsmart Norge Læreplan 04 RÅDGIVER Læreplan 05 ENTREPRENØR Versjon Info Dato Versjon 1.0 Utgitt førsteversjon 02.10.2014 Versjon 1.1 Språkvasket Samtext 03.06.2015 buildingsmart Norge Læreplan 04 RÅDGIVER Læreplan 05 ENTREPRENØR Økt kompetanse er i tillegg til

Detaljer

INFORMASJONSFLYT I BYGGEPROSESSEN med fokus på samspillet mellom arkitekt og konstruktør

INFORMASJONSFLYT I BYGGEPROSESSEN med fokus på samspillet mellom arkitekt og konstruktør INFORMASJONSFLYT I BYGGEPROSESSEN med fokus på samspillet mellom arkitekt og konstruktør INFORMATION FLOW IN THE BUILDING PROCESS with a focus on the interaction between architect and structural engineer

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET BACHELOROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Vår...semesteret, 20... Åpen / Konfidensiell Forfatter: Fagansvarlig: (signatur forfatter) Veileder(e): Tittel på

Detaljer

Hovedrapport Hovedprosjekt 2012 Bachelor i ingeniørfag Lodve Langes gate 2, Postboks 385 8505 NARVIK Telefon: 76 96 60 00 Telefax: 76 96 68 10

Hovedrapport Hovedprosjekt 2012 Bachelor i ingeniørfag Lodve Langes gate 2, Postboks 385 8505 NARVIK Telefon: 76 96 60 00 Telefax: 76 96 68 10 Hovedrapport Hovedprosjekt 2012 Bachelor i ingeniørfag Lodve Langes gate 2, Postboks 385 8505 NARVIK Telefon: 76 96 60 00 Telefax: 76 96 68 10 Norsk Tittel: Effektive LCC-kalkyler basert på BIM-verktøy

Detaljer

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Case: Nytt parkeringshus ved Sykehuset i Vestfold Arslan Tahir Elton Wong Veileder Bo Terje Kalsaas Rein John Skaar Sigmund Jensen Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

II Sammendrag. Sammendrag

II Sammendrag. Sammendrag Bygnings Informasjons Modell(BIM) og Fremdriftsplanlegging av Produksjon Building Information Model(BIM) and Schedule Planning of Production Kjetil Ramstad Institutt for matematiske realfag og teknologi

Detaljer

Per Edward Schee. Institutt for Matematiske realfag og teknologi! Masteroppgave 30 stp. 2011

Per Edward Schee. Institutt for Matematiske realfag og teknologi! Masteroppgave 30 stp. 2011 PROSJEKTERING VED HJELP AV BIM! Implementering av BIM i detaljprosjekteringen hos entreprenør!! BUILDING DESIGN WITH THE AID OF BIM! BIM implementation in the detail project from a constructors angle Per

Detaljer

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Digitale bygningsinformasjonsmodeller BIM En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Forord Det er ingen tvil om at buildingsmart vil få stor innvirkning på informasjonsflyten i den norske

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

Nye kalkulasjonsprosesser ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

Nye kalkulasjonsprosesser ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Masteroppgave Nye kalkulasjonsprosesser ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering

Detaljer

Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010.

Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010. Forord Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010. Ved å velge en bacheloroppgave med temaene BIM og Lean har vi valgt å sette oss

Detaljer

OPTIMALISERING AV STIKNINGSDATA FRA 3D/BIM MODELLER

OPTIMALISERING AV STIKNINGSDATA FRA 3D/BIM MODELLER BACHELOROPPGAVE: OPTIMALISERING AV STIKNINGSDATA FRA 3D/BIM MODELLER FORFATTERE: Thomas Sebakk Morten Eggum Dato: 27.05.2011 ABSTRACT OF BACHELOR THESIS Title: Optimazation of setting out data from 3D/

Detaljer

BOLIGPRODUSENTENES BIM MANUAL. Versjon 2.0. November 2012 Boligprodusentenes Forening

BOLIGPRODUSENTENES BIM MANUAL. Versjon 2.0. November 2012 Boligprodusentenes Forening BOLIGPRODUSENTENES BIM MANUAL Versjon 2.0 November 2012 Boligprodusentenes Forening 2 Innhold Forord... 4 1. Introduksjon til BIM brukermanual... 5 1.1. Bakgrunn... 5 1.2. Mål... 5 1.3. Målgruppe... 5

Detaljer

BIM i totalentrepriser BIM in design and build projects

BIM i totalentrepriser BIM in design and build projects NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for konstruksjonsteknikk Masteroppgave Tom-Erik Rørheim BIM i totalentrepriser BIM in design and

Detaljer

Bjørn Gunnar Haugen i Hammerhus AS vil jeg takke for mange innspill, og for at jeg fikk bruke deres tomannsbolig som eksempelhus.

Bjørn Gunnar Haugen i Hammerhus AS vil jeg takke for mange innspill, og for at jeg fikk bruke deres tomannsbolig som eksempelhus. BuildingSMART: BIM i mindre byggefirmaer BuildingSMART: BIM in smaller building companies Øyvind Frislie Institutt for matematiske realfag og teknologi Masteroppgave 30 stp. 2009 I Forord Gjennom studiet

Detaljer

FDVU-BIM - Fosen videregående skole. Forfatter: Olav Alseth

FDVU-BIM - Fosen videregående skole. Forfatter: Olav Alseth FDVU-BIM - Fosen videregående skole Forfatter: Olav Alseth Dato: 27.05.2013 1. Sammendrag Tittel: FDVU-BIM Fosen videregående skole Dato: 27.05.2013 Deltaker: Veileder: Oppdragsgiver: Olav Alseth Bjørn

Detaljer

Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing. Omstilling gjennom. Byggenæringen skusler vekk potensialet. Gevinsten glipper

Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing. Omstilling gjennom. Byggenæringen skusler vekk potensialet. Gevinsten glipper n Røde tall på bunnlinjen: Sviktende rutiner får skylda Side 4 n Felles prosjektering: Omstilling gjennom økt erfaring Side 10 n Jobb og utdanning: BIM-kompetanse ettertraktet Side 14 BuildingSMART En

Detaljer

Overføring av som byggetdokumentasjon. byggeprosjekt til FMorganisasjonen

Overføring av som byggetdokumentasjon. byggeprosjekt til FMorganisasjonen Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Overføring av som byggetdokumentasjon fra

Detaljer

FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik. Kravspesifikasjon for. Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering

FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik. Kravspesifikasjon for. Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering 01-2012 Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering Kravspesifikasjon for FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik Skrevet av : BIM_kull 2011 Emneansvarlig: George Preiss og Vilma Zubinaite Fagansvarlig: Bjørn

Detaljer

HOVEDPROSJEKT HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM MASKINTEKNIKK OG LOGISTIKK. BIM i byggeprosessen.

HOVEDPROSJEKT HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM MASKINTEKNIKK OG LOGISTIKK. BIM i byggeprosessen. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM MASKINTEKNIKK OG LOGISTIKK HOVEDPROSJEKT Rapportens tittel (norsk): BIM i byggeprosessen. Rapportens tittel (engelsk): BIM in the construction phase.

Detaljer

BIM og Miljøberegning

BIM og Miljøberegning Karl Kristian Olsson Haave BIM og Miljøberegning Masteroppgave 14. juni 2010 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for konstruksjonsteknikk

Detaljer

Kobling mellom BIM og brann

Kobling mellom BIM og brann BACHELOROPPGAVE: Kobling mellom BIM og brann Forfatter(e): Atle Borkhus Jim Vik Mathisen Kelly Helene Smith Sted: Høgskolen i Gjøvik, TØL, 09HBINBK Dato: 23.05.2012 I II Kobling mellom BIM og brann Sammendrag

Detaljer

BACHELOROPPGAVE. Telefon: 67 23 50 00 www.hioa.no

BACHELOROPPGAVE. Telefon: 67 23 50 00 www.hioa.no GRUPPE NR. 5 TILGJENGELIGHET Åpen Institutt for Bygg- og energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo Telefon: 67 23 50 00 www.hioa.no BACHELOROPPGAVE

Detaljer