Driftsveiledning. Industrigir: Tannhjuls- og vinkeltannhjulsgir Serie X.. Horisontalgir. Utgave 05/ / NO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsveiledning. Industrigir: Tannhjuls- og vinkeltannhjulsgir Serie X.. Horisontalgir. Utgave 05/2007 11513527 / NO"

Transkript

1 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Industrigir: Tannhjuls- og vinkeltannhjulsgir Serie X.. Horisontalgir Utgave 05/ / NO Driftsveiledning

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Innhold 1 Viktig informasjon Viktig informasjon og korrekt bruk Symbolforklaring Merknader til drift Sikkerhetsmerknader Innledende merknader Generelle merknader Symboler på giret Transport Beleggings- og overflatebeskyttelsessystemer Lagrings- og transportbetingelser Basisgirets oppbygning Typebetegnelse Merkeskilt Monteringsposisjon Monteringsflater Akselposisjon Monteringsposisjon og standard monteringsflate Posisjonsavhengige dreieretninger Hus Fortanninger og aksler Inn- og utgående aksel Tetningssystemer Smøring Tilbehør Oppbygning av alternativer og ekstrautførelser Momentarm Tilbakeløpssperre Motoradapter Drivepakker på stålkonstruksjon Vifte Vannkjøledeksel Vannkjølepatron Olje-/vannkjøler med motorpumpe Oljeoppvarming Temperatursensor PT Temperaturbryter NTB Installasjon/montasje Nødvendig verktøy / hjelpemiddel Tiltrekkingsmomenter Girmontering Toleranser Informasjon vedrørende girmontering Klargjøring Oppstilling av gir Gir med massiv aksel Gir med hulaksel og kileforbindelse Driftsveiledning Industrigir serie X.. 3

4 Innhold 5.10 Gir med hulaksel og krympeskive Momentarm Motoradapter Fundament Motorfundament Vifte Vannkjøledeksel Vannkjølepatron Olje-/vannkjøler med motorpumpe Oljeoppvarming Temperatursensor PT Temperaturbryter NTB Idriftsetting Merknader til idriftsetting Innkjøring Gir med tilbakeløpssperre Giroppstart ved lave omgivelsestemperaturer Sette giret ut av drift Kontroll/vedlikehold Informasjon om kontroll/vedlikehold Kontroll- og vedlikeholdsintervaller Skiftintervaller for smøremidler Oljenivåkontroll Kontroll av oljekonsistens Oljeskift Kontroll og rengjøring av luftepluggen Påfylling av tetningsfett Vifte Vannkjøledeksel Vannkjølepatron Oljeoppvarming Delt hus Driftsfeil Informasjon vedrørende driftsfeil Kundeservice Mulige feil på giret Smøremidler Valg av smøremiddel Godkjente smøremidler Påfyllingsmengder for smøremidler Tetningsfett Adresser Indeks Driftsveiledning Industrigir serie X..

5 Viktig informasjon Viktig informasjon og korrekt bruk 1 1 Viktig informasjon 1.1 Viktig informasjon og korrekt bruk Innledning Forutsetning for feilfri drift og for eventuelle garantikrav er at driftsveiledningen følges. Les derfor driftsveiledningen før arbeidet med enheten startes opp! Sørg for at driftsveiledningen til enhver tid er tilgjengelig for driftsansvarlig og for selve anlegget, samt for personer som arbeider med enheten på eget ansvar. I tillegg skal andre tekniske dokumenter, leveringskontrakter eller andre avtaler overholdes Korrekt bruk Korrekt bruk forutsetter at man går frem i henhold til driftsveiledningen. Industrigiret modellserie X er gir som drives med motorer for anlegg i industri og næringsøyemed. Tillatte turtall og effekt skal overholdes i henhold til tekniske data hhv. merkeskilt. Girene må ikke brukes i forbindelse med andre girenhetsbelastninger enn det som er tillatt, eller andre bruksområder enn industrielle og kommersielle systemer uten at det er spesielt avtalt med SEW-EURODRIVE. Industrigirene modellserie X er i henhold til EF-direktivet for maskiner 98/37/EF komponenter for bruk i maskiner og anlegg. I gyldighetsområdet til EF-direktivet skal maskinen ikke settes i drift før det er kontrollert at sluttproduktet er i overensstemmelse med maskindirektiv 98/37/EF Kvalifisert personell Girene kan utgjøre en fare for personer og materiell. Derfor bør alt arbeid i forbindelse med montering, installasjon, idriftsetting og vedlikeholdsarbeid bare utføres av opplært personell som kjenner til farene. Personellet må ha de kvalifikasjoner som kreves for å utføre arbeidet og være kjent med følgende: Montasje Installasjon Idriftsetting Drift på produktet. I denne sammenheng må driftsveiledningen, og da spesielt sikkerhetsinformasjonen, være lest nøye, forstått og følges. Driftsveiledning Industrigir serie X.. 5

6 1 Viktig informasjon Viktig informasjon og korrekt bruk Ansvarsfraskrivelse For at girene i modellserie X skal kunne drives på en sikker måte, og for at angitte produktegenskaper og ytelser skal nås, er det en grunnleggende forutsetning at driftsveiledningen følges nøye. SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG påtar seg intet ansvar for personskader, materielle eller formuesskader som måtte oppstå fordi driftsveiledningen ikke følges. Produktansvar utelukkes i slike tilfeller Produktnavn og varemerke Merker og produktnavn som er angitt i denne driftsveiledningen er varemerker eller registrerte varemerker for respektive innehaver Deponering Girhuskomponenter, tannhjul, aksler samt girets rullelager kasseres som stålskrot. Det samme gjelder for deler av grått støpejern dersom det ikke skal sorteres for seg. Spillolje samles og kasseres i henhold til gjeldende bestemmelser. 6 Driftsveiledning Industrigir serie X..

7 Viktig informasjon Symbolforklaring Symbolforklaring Viktige merknader i denne driftsveiledningen relatert til sikkerhet og arbeidsmiljøvern er merket med følgende symboler: Alvorlig fare! Kan innebære: Livsfare eller alvorlige personskader. Elektrisk fare. Kan innebære: Livsfare eller alvorlige personskader. Farlig situasjon! Kan innebære: Lette eller mindre alvorlige personskader. Forbrenningsfare! Det er fare for forbrenningsskader så lenge giret ikke er avkjølt. Skadelig situasjon! Kan innebære: Skader på drift og omgivelser. Brukertips og nyttig informasjon. 1.3 Merknader til drift Girene leveres uten oljefylling. Girets merkeskilt inneholder de viktigstge tekniske data! Girene skal kun benyttes i forbindelse med betingelsene som er angitt i ytelses- og leveringskontrakten. En endring av byggformen må alltid avtales med SEW-EURODRIVE på forhånd. Hvis dette gjøres uten avtale, opphører garantien. Driftsveiledning Industrigir serie X.. 7

8 2 Sikkerhetsmerknader Innledende merknader 2 Sikkerhetsmerknader 2.1 Innledende merknader Følgende sikkerhetsmerknader gjelder hovedsakelig bruk av industrigir i modellserien X. Ved bruk av motorer må i tillegg sikkerhetsmerknadene for motorer i de respektive driftsveiledningene følges. Det er ikke tillatt å foreta endringer som kan påvirke girenes driftssikkerhet. Det gjelder også verneanordninger som er montert som berøringsbeskyttelse. Følg også sikkerhetsmerknadene i de forskjellige kapitlene i denne driftsveiledningen. 2.2 Generelle merknader Elektrisk tilkobling! Kun godkjent elektriker skal opprette den elektriske tilkoblingen. Spesielt med hensyn til vernetiltak skal både generelle forskrifter og lokale forskrifter følges. Tilkoblinger foretas i henhold til vedlagte strømløpsskjema og/eller koblingsskjema i koblingsboksen. Forbrenningsfare! Det er fare for forbrenningsskader så lenge giret ikke er avkjølt. Kom aldri i berøring med giret under drift eller i avkjølingsfasen etter utkobling. Produkter som er skadet må aldri installeres eller settes i drift. Skader må meddeles transportfirmaet umiddelbart. Under og etter drift har industrigir, forsatsgir og motorer: spenningsførende deler bevegelige deler varme overflater Følgende arbeid skal bare utføres av kvalifisert fagpersonell: Oppstilling/montering Tilkobling Idriftsetting Vedlikehold Reparasjoner 8 Driftsveiledning Industrigir serie X..

9 Sikkerhetsmerknader Generelle merknader 2 Vær oppmerksom på følgende merknader og dokumenter: Tilhørende driftsveiledninger og koblingsskjemaer Anleggsspesifikke bestemmelser og krav Nasjonale/regionale forskrifter for sikkerhet og forebygging av ulykker Alvorlige personskader eller materielle skader kan oppstå: ved ukyndig bruk ved feil installasjon eller feil betjening ved ikke tillatt demontering av nødvendige sikkerhetsdeksler Idriftsettelse/drift Kontroller den korrekte dreieretningen i frakoblet tilstand. Legg merke til om det oppstår uvanlige skrapelyder når den dreies rundt Bruksomgivelser Sikre kilen for prøvekjøring uten transmisjonselementer. Overvåkings- og sikkerhetsutstyr skal ikke settes ut av drift under prøvekjøring. Ved endringer utover normal drift (for eksempel høye temperaturer, lyder, svingninger) må hovedmotoren kobles ut i tvilstilfeller. Finn årsaken og kontakt SEW- EURODRIVE. Utfør alt arbeid samvittighetsfullt og med sikkerheten i tankene. Du må bare utføre arbeid på gir og ekstra anordninger når de står helt stille. I denne sammenheng må du sikre drivaggregatet mot utilsiktet innkopling, f.eks. ved å låse nøkkelbryteren eller ta ut strømforsyningens sikring. Plasser et informasjonsskilt på stedet der aggregatet slås på. Skiltet skal gjøre oppmerksom på at det utføres arbeid. Vær oppmerksom på de merknader som er plassert på giret, f.eks. merkeskilt og pil som viser dreieretningen. De må være fri for farge og smuss. Erstatt skilt som mangler. Når giret monteres i utstyr eller anlegg, er produsenten av utstyret eller anleggene forpliktet til å ta forskriftene, merknadene og beskrivelsene i denne driftsveiledningen opp i sin driftsveiledning. Reservedeler bestilles fra SEW-EURODRIVE. Som standard er giret ikke egnet for drift i potensielt eksplosive omgivelser! Følg informasjonen for ordrespesifikk omgivelsestemperatur og omgivelsesbetingelser. Endringer skal kun foretas etter avtale med SEW-EURODRIVE. Driftsveiledning Industrigir serie X.. 9

10 2 Sikkerhetsmerknader Symboler på giret 2.3 Symboler på giret Vær oppmerksom på symbolene på giret. De har følgende betydning: Symbol Forklaring Oljepåfyllingsplugg Oljetapping Oljenivåglass Oljepeilepinne Inspeksjonsåpning Lufteplugg Utluftingsskrue H 2 O Vanntilløp H 2 O Vanntilbakeløp Dreieretning Tilstand ved levering DELIVERED WITHOUT OIL Varm overflate GEAR UNIT IS VPI ANTI-RUST TREATED. COVER AND PLUG OF GEAR UNIT MUST NOT TO BE OPEND AND GEAR UNIT MUST NOT ROTATED BEFORE START- UP. BEFORE START-UP THE PROTECTIVE PLUG MUST BE REMOVED AND REPLACED BY ENCLOSED AIR VALVE. Langtidslagring 10 Driftsveiledning Industrigir serie X..

11 Sikkerhetsmerknader Transport Transport Merknader Kontroller leveransen straks ved mottak med hensyn til eventuelle transportskader. Kontakt transportfirmaet omgående hvis leveransen har skader. Enheten må ikke under noen omstendigheter startes opp. Vekten på giret finner du på merkeskiltet eller på målskissen. Overhold de laster og forskrifter som er angitt på dem. Bruk om nødvendig egnet og tilmålt transportmiddel. Fjern eksisterende transportutstyr før igangkjøring. Transporten av giret skal utføres slik at det unngås personskader og skader på giret. Støt på frittliggende akseltapper kan f.eks. medføre skader i giret. Personer må aldri oppholde seg under giret under transport. Sikre fareområdet. Gir henges for transport opp etter de punkter som er merket på tegningene nedenfor. Når giret skal transporteres, skal det kun festes på de fire transportøyene [1]. [1] Driftsveiledning Industrigir serie X.. 11

12 2 Sikkerhetsmerknader Transport Gir med motoradapter Gir med motoradapter skal kun transporters med løftewirer/løftekjettinger [2] eller løfteseler [1] i en vinkel på 90 (vertikalt) til 70 mot horisontalen. Bærekrokene på motoren skal ikke brukes til transport. [1] [2] [2] <70 [1] [2] [2] Driftsveiledning Industrigir serie X..

13 90 90 Sikkerhetsmerknader Transport Gir på motorfundament/fundament Gir på motorfundament/fundament skal kun transporteres med vertikalt strammede løftewirer [1] eller -kjeder. [1] [1] [1] Driftsveiledning Industrigir serie X.. 13

14 2 Sikkerhetsmerknader Transport Gir med kileremdrift Gir med med kileremdrift må bare transporteres med løfteseler [1] og løftewirer [2] i en vinkel på 90 (vertikalt). Bærekrokene på motoren skal ikke brukes til transport. [1] [1] [2] [1] [1] [2] Driftsveiledning Industrigir serie X..

15 Sikkerhetsmerknader Beleggings- og overflatebeskyttelsessystemer Beleggings- og overflatebeskyttelsessystemer SEW-utførelse Bruk som overflatebeskyttelse ved typiske omgivelsesbetingelse Korrosivitetskategorier DIN EN ISO OS 1 liten miljøbelastning Uoppvarmede bygninger med mulig kondensasjon. Atmosfære med lite forurensning, vanligvis landlige områder. OS 2 middels miljøbelastning Produksjonsrom med høy fuktighet og en viss grad av luftforurensning. By- og industriatmosfære, moderat forurensning og svoveldioksid. (KKW, meierier). OS 3 stor miljøbelastning Kjemianlegg, svømmebasseng, båtnaust over havvann. Industrielle områder og kystområder med moderat saltbelastning. C2 (lite) C3 (moderat) C4 (mye) Kondensasjonstest ISO h 120 h 240 h Saltspruttest ISO h 480 h NDFT på betongfundament 150 µm 210 µm 270 µm Fargetone dekkstrøk 2) RAL 7031 RAL 7031 RAL 7031 Fargetoner iht. RAL ja ja ja blanke deler akseltapp/ flens Utstyrt med rustbeskyttende middel som fortrenger vann og håndsvette for utvendig korrosjonsbeskyttelse 1) NDFT (nominal dry film thickness) = nominell sjikttykkelse, min. sjikttykkelse = 80 % NDFT; maks. sjikttykkelse = 3 x NDFT (DIN EN ISO ) 2) Standardfargetone 2.6 Lagrings- og transportbetingelser Innvendig korrosjonsbeskyttelse Etter testkjøringen slippes testoljepåfyllingen ut av giret. På grunn av oljefilmen som da er igjen, er giret beskyttet mot korrosjon i en begrenset periode. Standardbeskyttelse Langtidsbeskyttelse Etter testkjøringen slippes testoljepåfyllingen ut av giret, og det indre kammeret fylles med en dampfaseinhibitor. Ventilasjonsfilteret skiftes ut med en låseskrue og legges ved giret. Driftsveiledning Industrigir serie X.. 15

16 2 Sikkerhetsmerknader Lagrings- og transportbetingelser Utvendig korrosjonsbeskyttelse Blanke deler som ikke er lakkert, påføres korrosjonsbeskyttende middel. Middelet skal kun fjernes med egnet løsemiddel som er uskadelig for akseltetningsringen. Ved radialakseltetningsringer er tetningsflatene beskyttet med et egnet, korrosjonsbeskyttende middel. Når dampfaseinhibitoren fylles, skiftes ventilasjonsfilteret ut med en låseskrue og legges ved giret. Ventilasjonsfilteret må være montert før enheten settes i drift igjen. Små reservedeler og løse deler, for eksempel skruer, muttere og lignende, legges i rustbeskyttende plastposer (VCI-rustbeskyttelsesposer). Gjengehull lukkes med plastplugger. Hvis giret skal lagres i over seks måneder, må det beskyttende sjiktet til de ulakkerte flatene samt sjiktet kontrolleres regelmessig. Om nødvendig må områder med skadet, beskyttende sjikt eller lakk fornyes. Den utgående akselen må dreies med minst én omdreining for at valseemnenes posisjon i den inngående og den utgående akselen endres. Fremgangsmåten må gjentas hver sjette måned frem til igangkjøring Emballasje Standardemballasje Giret er festet på en pall og leveres uten avdekning. Anvendelse: Ved landtransport Langtidsemballasje Giret er festet på en pall, pakket i folie og utstyrt med egnet korrosjonsbeskyttelsesutstyr i folieemballasjen. Anvendelse: Ved landtransport og i forbindelse med langtidslagring Sjøsikker emballasje Giret leveres i en trekasse og er pakket på en pall som er egnet for sjøtransport. Giret er pakket i folie og utstyrt med egnet korrosjonsbeskyttelsesutstyr i folieemballasjen. Anvendelse: Ved sjøtransport og i forbindelse med langtidslagring 16 Driftsveiledning Industrigir serie X..

17 Sikkerhetsmerknader Lagrings- og transportbetingelser Lagringsbetingelser For å unngå skader på løpebanens rullelagre, må giret lagres vibrasjonsfritt frem til igangkjøringen! Girene leveres uten oljefylling. Alt etter lagringsperiode og lagringsbetingelser er ulike beskyttelsessystemer nødvendig. Klimasone Godkjent (Europa, USA, Canada, Kina og Russland, med unntak av de tropiske regionene) Tropisk (Asia, Afrika, Mellom- og Sør-Amerika, Australia, New Sealand, med unntak av de tempererte regionene) Emballasje + konservering Langtidsemballasje + Langtidskonservering Standardemballasje + Standardkonservering Langtidsemballasje + Langtidskonservering Behandlet med kjemiske midler som beskyttelse mot insekter og muggsopp. Standardemballasje + Standardkonservering Lagringssted Under tak, beskyttet mot regn og snø, vibrasjonsfritt. Under tak og lukket ved konstant temperatur og luftfuktighet (5 C < â < 60 C, < 50 % relativ luftfuktighet). Ingen plutselige temperatursvingninger og kontrollert ventilasjon med filter (fri for smuss og støv). Ingen aggressive damper og ingen rystelser. Under tak, beskyttet mot regn, vibrasjonsfri Under tak og lukket ved konstant temperatur og luftfuktighet (5 C < â < 60 C, < 50 % relativ luftfuktighet). Ingen plutselige temperatursvingninger og kontrollert ventilasjon med filter (fri for smuss og støv). Ingen aggressive damper og ingen rystelser. Beskyttelse mot insekter. Lagringstid Max. Tre år ved regelmessig kontroll av emballasje og fuktighetsindikator (rel. luftfuktighet < 50 %). 1 år og lenger ved regelmessig inspeksjon. Ved inspeksjon må det kontrolleres for renhet og mekaniske skader. Kontroller at rustbeskyttelsen er uskadd. Max. Tre år ved regelmessig kontroll av emballasje og fuktighetsindikator (rel. luftfuktighet < 50 %). 1 år og lenger ved regelmessig inspeksjon. Ved inspeksjon må det kontrolleres for renhet og mekaniske skader. Kontroller at rustbeskyttelsen er uskadd. Driftsveiledning Industrigir serie X.. 17

18 3 kva i P f n Hz Basisgirets oppbygning Typebetegnelse 3 Basisgirets oppbygning 3.1 Typebetegnelse Eksempel X 3 K S 220 /B Tillegg girfeste: / B = fot / T = momentarm / F = flens Girstørrelse: Type utgående aksel: S = massiv aksel med kile R = massiv aksel uten kile 1) L = massiv aksel med kilefortanning 1) A = hulaksel med kile H = hulaksel med krympeskive V = hulaksel med kilefortanning 1) Girutførelse: F = tannhjulsveksel K = vinkeltannhjulsgir, vanlig utførelse Antall girtrinn: 2 = 2-trinns 3 = 3-trinns 4 = 4-trinns Modellserie industrigir 1) På forespørsel hos SEW-EURODRIVE 18 Driftsveiledning Industrigir serie X..

19 Basisgirets oppbygning Merkeskilt kva i P f n Hz Merkeskilt Eksempel SEW-EURODRIVE Type Nr. 1 PK1 X3FS190/B / [kw] norm. min. max MK2 n1 n2 [Nm] [1/min] [1/min] Operation instruction have to be observed! Made in Germany Bruchsal / Germany i FS FR1 FR2 FA1 FA2 Mass 1 : [N] [N] [N] [N] [kg] Qty of greasing points 2 Fans 0 IM:M1-F1 CLP HC460 - Synthetic Oil - 90 ltr. Year ,06 1, Type Typebetegnelse Nr. 1 Fabrikasjonsnummer P K1 [kw] Driftseffekt på inngående aksel (HSS) M K2 [Nm] Utgående dreiemoment gir n 1 [1/min] Inngående turtall (HSS) n 2 [1/min] Utgående turtall (LSS) norm. Normalt driftspunkt min. Driftspunkt ved min. turtall maks. Driftspunkt ved maks. turtall i Nøyaktig girutveksling F S Belastningsfaktor F R1 [N] Faktiske tverrkrefter på inngående aksel F R2 [N] Faktiske tverrkrefter på utgående aksel F A1 [N] Faktiske aksialkrefter på inngående aksel F A2 [N] Faktiske aksialkrefter på utgående aksel Mass [kg] Girvekt Qty of greasing points Antall smørepunkter Fans Antall installerte vifter Oljetype og viskositetsklasse/oljemengde Year Konstruksjonsår IM Monteringsposisjon og monteringsflate Driftsveiledning Industrigir serie X.. 19

20 3 kva i P f n Hz Basisgirets oppbygning Monteringsposisjon 3.3 Monteringsposisjon Monteringsposisjonen definerer posisjonen til girhuset på plassen og merkes med M1...M6. Horisontalgiret som beskrives i denne driftsveiledningen har som standard monteringsposisjon M1 dersom annen informasjon ikke er gitt. Som alternativ er monteringsposisjon M3 mulig for horisontalgiret. Ved denne monteringsposisjonen kan det være begrensninger med hensyn til bestemte utstyrsposisjoner. Ta kontakt med SEW-EURODRIVE. Standard-monteringsposisjon for vertikalgir er M5, for rette gir er den M4. De er beskrevet i et eget dokument. X.F M1 M6 M2 M4 M5 M3 X.K M1 M6 M2 M4 M5 M Driftsveiledning Industrigir serie X..

21 Basisgirets oppbygning Monteringsflater kva i P f n Hz Monteringsflater Monteringsflaten defineres som flaten til et gir med fotmontering (X... /B) eller flensmontering (X... /F), som giret festes til Seks ulike monteringsmetoder er definert (betegnelse F1...F6) F4 F1 F2 F5 F6 F Driftsveiledning Industrigir serie X.. 21

22 3 kva i P f n Hz Basisgirets oppbygning Akselposisjon 3.5 Akselposisjon Akselposisjonene (0, 1, 2, 3, 4) og posisjonsavhengig dreieretning som vises på figurene under gjelder for utgående aksler (LSS) i aksel- og hulakselutførelse. Andre akselposisjoner eller gir med tilbakeløpssperre etter avtale med SEW-EURODRIVE. Følgende akselposisjoner (0, 1, 2, 3, 4) er mulig: X.F.. Akselposisjoner X.FS.. Akselposisjon X.FH.. / X.FA X.K.. Akselposisjon X.KS.. Akselposisjon X.KH.. / X.KA Driftsveiledning Industrigir serie X..

23 Basisgirets oppbygning Monteringsposisjon og standard monteringsflate kva i P f n Hz Monteringsposisjon og standard monteringsflate Hver monteringsposisjon er tilordnet en bestemt standard monteringsflate: Husposisjonen og/eller monteringsflaten må ikke avvike fra bestillingen. Girene som er merket med grå farge er standardutførelser. Varianter som avviker fra standardtilordningen har eventuelt lengre leveringstider. Andre monteringsflater er mulig i forbindelse med en bestemt monteringsposisjon. Vær oppmerksom på den ordrespesifikke tegningen. X.F M M1 3 1 F1 4 M2 F6 F M4 4 2 F3 4 F6 1 3 F M3 3 1 M5 X.K M M1 3 0 F1 4 M2 F6 F3 3 4 M F6 3 F M3 3 M5 F3 Driftsveiledning Industrigir serie X.. 23

24 3 kva i P f n Hz Basisgirets oppbygning Posisjonsavhengige dreieretninger 3.7 Posisjonsavhengige dreieretninger Giret kan prinsipielt brukes i begge dreieretninger. Unntak gjelder ved girutførelser med tilbakeløpssperre. Tabellen under viser posisjonsavhengige dreieretninger mellom inn- og utgående aksel. Girene samt tilbakeløpssperrens posisjon er skjematisk fremstilt som utførelse med massiv aksel X.F.. Posisjon utgående drev 1) 1) X2F... X3F... X4F... Akselposisjon Akselposisjon Posisjon utgående drev 1) ) 1) 213 * 124 * 1) 1234 * 1) X2F... X3F... X4F = tilbakeløpssperrens posisjon = alternativ posisjon for tilbakeløpssperren (avhengig av størrelse og utveksling) * = ved bruk av tilbakeløpssperre, ta kontakt med SEW-EURODRIVE 1) Vær oppmerksom på begrensninger med hensyn til eksterne krefter 24 Driftsveiledning Industrigir serie X..

25 Basisgirets oppbygning Posisjonsavhengige dreieretninger kva i P f n Hz X.K.. Standard Akselposisjon Posisjon utgående drev ) X2K... X3K... X4K... Omvendt dreieretning Akselposisjon 1) 03 1) 04 1) 043 Posisjon utgående drev X2K... X3K... X4K = tilbakeløpssperrens posisjon = alternativ posisjon for tilbakeløpssperren (avhengig av størrelse og utveksling) * = ved bruk av tilbakeløpssperre, ta kontakt med SEW-EURODRIVE 1) Vær oppmerksom på begrensninger med hensyn til eksterne krefter Driftsveiledning Industrigir serie X.. 25

26 3 kva i P f n Hz Basisgirets oppbygning Hus 3.8 Hus Girhusene er robuste konstruksjoner i grått støpejern med helt eller todelt hus med horisontal delefuge: Helt hus opp til størrelse Todelt hus opp til størrelse Fortanninger og aksler De herdede og slipte fortanningene er produsert av settherdet stål i høy kvalitet. De utgående akslene er fremstilt av bestandig temperstål. 26 Driftsveiledning Industrigir serie X..

27 Basisgirets oppbygning Inn- og utgående aksel kva i P f n Hz Inn- og utgående aksel I katalogen skiller man mellom to typer aksler: Hurtigdreiende aksel (HSS), vanligvis inngående aksel Saktedreiende aksel (LSS), vanligvis utgående aksel X.F.. X.K.. HSS LSS HSS LSS Inngående aksel Den inngående akselen er utstyrt med et lukket kilespor i henhold til DIN 6885/T1 og et sentreringshull i henhold til DIN 332. Tilhørende kile i henhold til DIN 6885/T1 - form A - inngår i leveransen Utgående aksel som massiv aksel med kile Den utgående akselen er utstyrt med et lukket kilespor i henhold til DIN 6885/T1 og et sentreringshull i henhold til DIN 332. En kile i henhold til DIN 6885/T1 - form B - inngår i leveransen. For å gjøre monteringen av de utgående elementene enklere, som for eksempel koblingsnav, har akselen et innføringsområde med redusert diameter Driftsveiledning Industrigir serie X.. 27

28 3 kva i P f n Hz Basisgirets oppbygning Inn- og utgående aksel Utgående aksel som hulaksel med kilespor Hulakselen har et kilespor i henhold til DIN 6885/T1. Leveringsomfanget inkluderer: Endeplate med monteringsskruer [1] og beskyttelsesdeksel [2]. [2] [1] Beskyttelsesdekslet er støvtett. På siden av beskyttelsesdekslet brukes derfor generelt standard-tetningssystem Utgående aksel som hulaksel med krympeskive Krympeskiven er plassert på maskinakslenes motliggende side. Leveringsomfanget inkluderer: Endeplate med monteringsskruer [1], krympeskive [2] og beskyttelsesdeksel [3]. [2] [3] [1] Beskyttelsesdekslet er støvtett. På siden av beskyttelsesdekslet brukes derfor generelt standard-tetningssystem. 28 Driftsveiledning Industrigir serie X..

29 Basisgirets oppbygning Tetningssystemer kva i P f n Hz Tetningssystemer Inngående aksel Standard Enkel akseltetningsring med støvbeskyttelsesleppe Støvbeskyttet Enkelt-akseltetningsring med støvbeskyttelsesdeksel (ikke smørbar) Normale omgivelser Moderat støvbelastning med abrasive partikler Støvbeskyttet Smørbar Dobbel akseltetningsring med støvbeskyttelsesdeksel (smørbar) Høy støvbelastning med abrasive partikler Radial-labyrinttetning (Taconite) Enkel akseltetningsring med radial-labyrinttetning Meget høy støvbelastning med abrasive partikler Utgående aksel Standard Enkel akseltetningsring med støvbeskyttelsesleppe Støvbeskyttet Enkelt-akseltetningsring med støvbeskyttelsesdeksel (ikke smørbar) Normale omgivelser Moderat støvbelastning med abrasive partikler Støvbeskyttet smørbar Dobbel akseltetningsring med støvbeskyttelsesdeksel (smørbar) Høy støvbelastning med abrasive partikler Radial-labyrinttetning (Taconite) Enkel akseltetningsring med radiallabyrinttetning Meget høy støvbelastning med abrasive partikler Driftsveiledning Industrigir serie X.. 29

30 3 kva i P f n Hz Basisgirets oppbygning Tetningssystemer Smørenippel på girdekslet (standard) Ved tetningssystemer som kan smøres på girdekslet brukes som standard koniske smørenipler i henhold til DIN71412 A R1/8. Smøringen skal foretas i regelmessige intervaller. Smørepunktene befinner seg ved innog utgående aksel. Eksempel Smørenippel på girets overside (valgfritt) Ved trange monteringsforhold kan smørepunktene legges på girets overside. Flatsmørenipler i henhold til DIN3404 A G1/8 brukes i denne forbindelse. Smøringen skal foretas i regelmessige intervaller. Man må ta hensyn til følgende: Ved drivenheter med vifte og motoradapter brukes dette alternativet som standard. Alternativet gjelder både for inn- og utgående aksler. Eksempel Driftsveiledning Industrigir serie X..

31 Basisgirets oppbygning Smøring kva i P f n Hz Smøring Smøremetoder Dyppesmøring Oljenivået er lavt. Olje spruter på fortannings- og lagerdeler som ikke er dyppet ned i oljebadet. Standard smøremetode for horisontale monteringsposisjoner (M1 eller M3). Badsmøring Giret er fylt nesten helt opp med olje. Samtlige fortannings- og lagerpunkter er dyppet helt eller delvis ned i oljebadet. Standard smøremetode med oljeutjevningsbeholder ved: Svingmonteringsposisjoner ved horisontalgir fra en bestemt hellingsvinkel (avhengig av girtype, utførelse og størrelse) Vertikalgir (monteringsposisjon M5) (separat dokumentasjon) Opprett monteringsposisjon (M4) (separat dokumentasjon) ved X.K-gir Standard smøremetode uten oljeutjevningsbeholder ved: Opprett monteringsposisjon (M4) ved X.F-gir (separat dokumentasjon) Trykksmøring Giret er utstyrt med en pumpe (akseltappumpe eller motorpumpe). Oljenivået er lavt og sammenlignet med dyppesmøring ev. til og med redusert. Fortanninger og lagerpunkter som ikke dyppes ned i oljebadet, smøres (sprutes) via trykksmøreledninger. Man bruker trykksmøremetoden i følgende tilfeller: Dersom dyppesmøring ikke er mulig (se monteringsposisjoner og varianter ved badsmøring) I stedet for badsmøring dersom denne metoden ikke er ønsket/hensiktsmessig eller av termiske grunner ufordelaktig [se monteringsposisjoner og varianter] Dersom Drywell-utførelsen er nødvendig (kun ved vertikal utgående aksel med LSS nedover, separat dokumentasjon) Dersom de inngående turtallene er høye og grenseturtallet for de andre smøremetodene overskrides (avhengig av girstørelse, utførelse og antall trinn) Driftsveiledning Industrigir serie X.. 31

32 3 kva i P f n Hz Basisgirets oppbygning Tilbehør 3.13 Tilbehør [1] [2] [3] [4] [1] Posisjon oljepeilepinne (valgfri) [2] Girlufting [3] Oljenivåglass [4] Oljetapping Visuell oljenivåkontroll Avhengig av monteringsposisjon tilbyr SEW-EURODRIVE følgende oljenivåkontroller: Monteringsposisjon M1 M3 M1 / M3 Oljenivåkontroll Oljenivåglass eller oljepeilepinne (valgfri) Oljepeilepinne to oljepeilepinner Girlufting Med girlufting unngår man trykk som ikke er tillatt og som oppstår som følge av oppvarming under drift. Som standard er girene utstyrt med et luftfilter i høy kvalitet med en filterenhet på 2 µm Oljetapping Som standard er giret utstyrt med en oljetappeplugg. Som alternativ kan en oljetappekran monteres. Dette gjør det enkelt å montere en tappeledning slik at man kan skifte girolje. 32 Driftsveiledning Industrigir serie X..

33 Oppbygning av alternativer og ekstrautførelser Momentarm kva i P f n Hz 4 4 Oppbygning av alternativer og ekstrautførelser 4.1 Momentarm For å støtte reaksjonsmomentet ved hulakselgir i akselutførelse, finnes det som alternativ en momentarm. Momentarmen kan ta opp både trekk- og trykkbelastninger. Momentarmens lengde kan stilles inn innenfor et bestemt område. Momentarmen består av gaffelhode med bolt [1], gjengebolt [2], vedlikeholdsfritt leddhode [3] og gaffelplate med bolt [4]. Konstruksjonen med leddhode muliggjør utjevning av monteringstoleranser og forskyvninger som oppstår under drift. Slik unngår man tvungne krefter på utgående aksel. 0 1 ±1 [1] [2] [3] [1] [2] [3] [4] [4] Gaffelhode med bolt Gjengebolt med mutter Leddhode Gaffelplate med bolt Driftsveiledning Industrigir serie X.. 33

34 4 kva i P f n Hz Oppbygning av alternativer og ekstrautførelser Tilbakeløpssperre 4.2 Tilbakeløpssperre Tilbakeløpssperren forhindrer uønskede dreieretninger. I drift er da bare fastlagt dreieretning mulig. Tilbakeløpssperren fungerer med klemmer som løftes av med sentrifugalkraft. Når ønsket turtall er nådd, løftes klemmene helt opp fra kontaktflaten til ytterringen. Tilbakeløpssperren smøres med giroljen. [1] [1] CCW CW Dreieretningen fastsettes sett mot utgående aksel (LSS) CW = dreieretning medurs CCW = dreieretning moturs Tillatt dreieretning [1] er angitt på huset. Ved drivmekanismer med gjennomgående utgående aksel skal tilbakeløpssperrens dreieretning angis sett mot akselposisjon Driftsveiledning Industrigir serie X..

35 Oppbygning av alternativer og ekstrautførelser Motoradapter kva i P f n Hz Motoradapter Motoradapterne [1] finnes for montering av IEC (B5) -motorer i størrelse 100 til 355 NEMA ("C"-face) -motorer i størrelse 182 til 449 Samtlige motoradaptre kan utstyres med en vifte for to- og tretrinns gir. Motoradapteren har en elastisk klokobling som inngår i leveransen. Bildene under viser motoradapterens prinsipielle oppbygning: [1] X.F.. [1] X.K [1] Motoradapter Driftsveiledning Industrigir serie X.. 35

36 4 kva i P f n Hz Oppbygning av alternativer og ekstrautførelser Drivepakker på stålkonstruksjon 4.4 Drivepakker på stålkonstruksjon For gir i horisontal byggform finnes det premonterte drivepakker på en stålkonstruksjon (fundament eller motorfundament) Motorfundament Et motorfundament er en stålkonstruksjon [1] for felles oppbygging av gir, (hydro-)kobling og motor (ev. også brems) inklusive verneanordninger som deksel og lignende. Som regel dreier det seg om gir i hulakselutførelse eller gir i massivakselutførelse med fast flenskobling på utgående aksel Stålkonstruksjonen [1] støttes opp med en momentarm [2]. Eksempel: Motorfundament med kobling [5] [4] [3] [1] [2] [1] Motorfundament [2] Momentarm (ekstra) [3] Vinkeltannhjulsgir [4] Kobling med beskyttelsesdeksel [5] Motor Driftsveiledning Industrigir serie X..

37 Oppbygning av alternativer og ekstrautførelser Drivepakker på stålkonstruksjon kva i P f n Hz Fundament Eksempel: Fundament med kobling For gir i horisontal monteringsposisjon har SEW-EURODRIVE premonterte drivepakker på fundament. Et fundament er en stålkonstruksjon [1] for felles oppbygging av gir, (hydro-)kobling og motor (ev. også brems) inklusive verneanordninger som deksler og lignende. Stålkonstruksjonen støttes av flere fotfester [2]. Vanligvis dreier det seg da om gir i akselutførelse med elastisk kobling på utgående aksel. [5] [4] [3] [1] [1] Fundament [2] Fotfeste [3] Vinkeltannhjulsgir [4] Beskyttelsesdeksel for kobling [5] Motor [2] Driftsveiledning Industrigir serie X.. 37

38 4 kva i P f n Hz Oppbygning av alternativer og ekstrautførelser Vifte 4.5 Vifte For å øke varmegrenseeffekten eller ved endringer i omgivelsesbetingelsene etter at giret er satt i drift, kan en vifte monteres i ettertid. Dreieretningen på giret påvirkes ikke av viftedriften. Følgende viftevarianter finnes: X.F.. Vifte (standard) [1] [1] [1] Luftinntak som må holdes åpent X.K.. Vifte (standard) [1] [1] [1] Luftinntak som må holdes åpent X.K.. Advanced (ekstra) Ved utførelsen X3K Advanced kan tilkoblingselementet, for eksempel hydraulisk oppstartkobling, monteres slik at det flukter med viftedekslet. Luftinntaket som må holdes åpent, er integrert i viftedekslet. [1] [1] [1] Luftinntak som må holdes åpent 38 Driftsveiledning Industrigir serie X..

39 Oppbygning av alternativer og ekstrautførelser Vannkjøledeksel kva i P f n Hz Vannkjøledeksel Vannkjøledekslet befinner seg på girets monteringsåpning og forsynes via en vanntilkobling. Vanntilkoblingen foretas på stedet. Varmemengden som kann ledes bort er avhengig av inntakstemperaturen og volumstrømmen til kjølemediet som strømmer igjennom. Dataene som er angitt i de tekniske spesifikasjonene må overholdes. Ta kontakt med SEW-EURODRIVE dersom det skal brukes aggressive kjølemedier, som for eksempel brakkvann eller saltvann Oppbygging Vannkjøledekslet [1] består av en korrosjonsbestandig aluminiumlegering. For tilkobling til kjølekretsløpet finnes det to hull G1/2" med rørgjenge. Røropplegget er ikke en del av leveransen. Giret i utførelse med vannkjøledeksel leveres komplett montert. Gir uten vannkjøledeksel kan ettermonteres. Ta kontakt med SEW-EURODRIVE. [2] [1] [3] [1] [1] [2] [3] Vannkjøledeksel Tilløp Tilbakeløp Driftsveiledning Industrigir serie X.. 39

40 4 kva i P f n Hz Oppbygning av alternativer og ekstrautførelser Vannkjølepatron 4.7 Vannkjølepatron Vannkjølepatronen er plassert i girets bunnpanne og forsynes via en vanntilkobling. Vanntilkoblingen foretas på stedet. Varmemengden som kann ledes bort er avhengig av inntakstemperaturen og volumstrømmen til kjølemediet som strømmer igjennom. Antall vannkjølepatroner er angitt i den tekniske spesifikasjonen. Ta kontakt med SEW-EURODRIVE dersom det skal brukes aggressive kjølemedier, som for eksempel brakkvann eller saltvann Oppbygging Vannkjølepatronen består av to hovedkomponenter: Kjølerør (CuNi-legering) Tilkoblingsstykke (messing) For tilkobling til kjølekretsløpet finnes det to hull G1/2" med rørgjenge. Røropplegget er ikke en del av leveransen. Giret i utførelse med vannkjølepatron leveres komplett montert. Gir uten vannkjølepatron kan ettermonteres. Ta kontakt med SEW-EURODRIVE. [1] [2] [3] [4] [3] [4] [3] [4] Kjølerør Tilkoblingsstykke Tilbakeløp Tilløp [1] [2] Driftsveiledning Industrigir serie X..

41 Oppbygning av alternativer og ekstrautførelser Olje-/vannkjøler med motorpumpe kva i P f n Hz Olje-/vannkjøler med motorpumpe Et olje-/vannkjøleanlegg kan brukes dersom varmegrenseeffekten til det naturlig kjølte giret eller kjølingen via en vifte på inngående aksel ikke er tilstrekkelig. Ved bruk av et olje-/vannkjølesystem forutsettes det at egnet kjølevann er tilgjengelig på stedet. Ta kontakt med SEW-EURODRIVE dersom det skal brukes aggressive kjølemedier, som for eksempel brakkvann eller saltvann. Utførelsene under gjelder for gir med dyppesmøring. Kjøleanlegg med motorpumpe brukes for å kjøle giroljen Oppbygging Kjøleanlegget omfatter: Pumpe med direktemontert asynkronmotor Varmeutveksler olje/vann Temperaturbryter med to koblingspunkter for Styrt oppstart av motorpumpen ved en oljetemperatur på 40 C Overvåking av kjølegruppen, dvs. advarsel eller girutkobling ved en oljetemperatur på 90 C Kjøleanlegget leveres som en komplett enhet, men uten elektriske tilkoblinger. Følgende utførelser er mulig: Direkte montert på giret inkl. røropplegg for kjølekretsløpet eller på fundamentramme for separat oppstilling, men uten røropplegg [2] [6]/[7] [5] [1] [6] [1] [7] M [4] [5] [3] [2] [4] [3] [1] Pumpe med motor [5] Oljetilbakeløp [2] Varmeutveksler olje/vann [6] Kjølevanntilløp [3] Temperaturbryter med to koblingspunkter [7] Kjølevanntilbakeløp [4] Oljetilløp Driftsveiledning Industrigir serie X.. 41

42 4 kva i P f n Hz Oppbygning av alternativer og ekstrautførelser Oljeoppvarming 4.9 Oljeoppvarming Oljeoppvarmingen er nødvendig for at smøringen skal være tilstrekkelig ved kaldstart av giret ved lavere omgivelsestemperaturer Oppbygging Oljeoppvarmingen består av to hovedkomponenter: 1. Motstandselement i oljebadet (oljeoppvarming) med koblingsboks 2. Temperatursensor med termostat [2] [1] [1] Oljeoppvarming [2] Temperatursensor med termostat 42 Driftsveiledning Industrigir serie X..

43 Oppbygning av alternativer og ekstrautførelser Temperatursensor PT100 kva i P f n Hz Temperatursensor PT100 For å måle giroljetemperaturen kan temperatursensor PT100 brukes. Temperatursensoren er plassert i girets bunnpanne. Nøyaktig plassering er avhengig av girutførelse og akselposisjon Temperaturbryter NTB For å overvåke giroljetemperaturen finnes det en temperaturbryter med faste koblingstemperaturer på 70 C, 80 C, 90 C eller 100 C. Temperaturbryteren brukes vanligvis for følgende funksjoner: Foralarm ved 70 C eller 80 C, Stans av girets hovedmotor ved 90 C eller 100 C. For å oppnå lang levetid og funksjonsdyktighet under alle betingelser, anbefales det å bruke et relé i strømkretsen i stedet for en direkte forbindelse via temperaturbryteren. Temperaturbryteren er plassert i girets bunnpanne. Nøyaktig plassering er avhengig av girutførelse og akselposisjon. Driftsveiledning Industrigir serie X.. 43

44 5 Installasjon/montasje Nødvendig verktøy / hjelpemiddel 5 Installasjon/montasje 5.1 Nødvendig verktøy / hjelpemiddel Følgende er ikke inkludert i leveranseomfanget: Fastnøkkelsett Momentnøkkel Påtrekksverktøy Evtl. Utligningselementer (skiver, avstandsringer) Festemateriale for transmisjonselementer Glidemiddel (for eksempel NOCO -Fluid fra SEW-EURODRIVE) For hulakselgir Æ Hjelpemiddel for demontering/montering på maskinakselen Festedeler for girfundamentet 5.2 Tiltrekkingsmomenter Tiltrekkingsmoment skrue/mutter Skrue/mutter Kvalitetsklasse 8.8 [Nm] M6 11 M8 25 M10 48 M12 86 M M M M M M M M Boltene skal ikke smøres ved monteringen. 44 Driftsveiledning Industrigir serie X..

45 Installasjon/montasje Girmontering Girmontering Tabellen under viser størrelsene og tiltrekkingsmomentene for de enkelte gjengestørrelsene. Girstørrelse X.180 X.190 X.200 X.210 X.220 X.230 X.240 X.250 Skrue/mutter Tiltrekkingsmoment skrue/mutter Kvalitetsklasse 8.8 [Nm] M M M Boltene skal ikke smøres ved monteringen. 5.4 Toleranser Akseltapper Diametertoleranse i henhold til DIN 748: á Â 50 mm Æ ISO k6 á > 50 mm Æ ISO m6 Sentreringshull i henhold til DIN 332-del 2 (form D..): á > mm Æ M6 á > mm Æ M20 á > mm Æ M8 á > mm Æ M24 á > mm Æ M10 á > mm 1) Æ M30 á > mm Æ M12 á > mm 1) Æ M36 á > mm Æ M16 á > mm 1) Æ M42 1) Dimensjoner som ikke er i henhold til DIN 332: Gjengedybde inklusive beskyttelsesfordypning er minimum to ganger innvendig gjengediameter Kiler i henhold til DIN 6885 (høy type) Hulaksel Diametertoleranse: á á Æ ISO H7 ved hulaksler for krympeskiver Æ ISO H8 ved hulaksler med kilespor Monteringsflens Sentreringstoleranse: ISO f7 Driftsveiledning Industrigir serie X.. 45

46 5 Installasjon/montasje Informasjon vedrørende girmontering 5.5 Informasjon vedrørende girmontering Følg alltid sikkerhetsmerknadene i de enkelte kapitlene! På merkeskiltet finner du de viktigste tekniske data. Andre data som er relevante for driften, er angitt i tegningene, ordrebekreftelsen eller eventuelt i en ordrespesifikk dokumentasjon. Du må bare stille opp/montere giret i angitt byggform på en plan, vibrasjonsdempende og vridningsstiv underkonstruksjon. Husets føtter og monteringsflensene må ikke komme i spenn! Du må bare utføre arbeider på giret når det står helt stille. I denne sammenheng må du sikre drivaggregatet mot utilsiktet innkopling (f.eks. ved å låse nøkkelbryteren eller fjerne sikringene i strømforsyningen). Plasser et informasjonsskilt på stedet der aggregatet slås på. Skiltet skal gjøre oppmerksom på at det utføres arbeid på giret. Oljekontrollplugger, oljetappeplugger og lufteventiler må være lett tilgjengelige! Ved fare for elektrokjemisk korrosjon mellom gir og arbeidsmaskin (forbindelser av ulike materialtyper, for eksempel støpejern/rustfritt stål) må det brukes mellomlegg av plast (tykkelse 2 til 3 mm)! Utstyr eventuelt skruene med underlagsskiver av plast! Huset må i tillegg jordes - bruk jordingsskruene på motoren. Monterte gir med motorer og adaptre skal bare settes sammen av autoriserte personer. Kontakt SEW-EURODRIVE! Ikke utfør sveising på noen del av driven. Ikke bruk drivene som gods under sveising. Fortanningsdeler og lagre kan bli ødelagt av sveisingen. Roterende drivdeler som koblinger, tannhjul eller remdrev skal sikres mot berøring med egnede verneanordninger. Ved utendørs oppstilling er direkte sollys ikke tillatt. Det skal monteres egnede verneinnretninger, f.eks. deksler, tak o.l.! Varmeoppdemming må unngås. Operatøren må sørge for at ingen fremmedlegemer kan påvirke girets funksjon (f.eks. gjenstander som faller ned eller beholdere som renner over). Beskytt giret mot direkte kaldluftstrømninger. Kondensasjon kan føre til vannansamlinger i oljen. Gir med egnet lakkering leveres for bruk i fuktige omgivelser eller utendørs. Eventuelle lakkskader (f.eks. på lufteventilen) må utbedres. 46 Driftsveiledning Industrigir serie X..

47 Installasjon/montasje Klargjøring Klargjøring Kontroller at punktene nedenfor er oppfylt: Spesifikasjonene på motorens merkeskilt stemmer overens med spenningsnettet. Drivenheten er ikke blitt skadet under transport og lagring. Omgivelsestemperatur i henhold til opplysningene på merkeskiltet. Det er ikke tillatt å montere drivenhetene ved følgende omgivelsesbetingelser: Potensielt eksplosive områder Olje Syre Gass Damp Stråling Fjerne korrosjonsbeskyttelse Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under bruken av løsemidler. Det er fare for eksplosjon. Ingen åpen ild! Forsiktig materialskader! Pass på at det ikke kommer løsemiddel på tetningsleppene på akseltetningsringene! Utgående aksler og flensflater må rengjøres nøye for rustbeskyttelsesmiddel, smuss eller lignende. Bruk vanlig løsemiddel. Beskytt alle akseltetningsringer mot direkte kontakt med skurende medier (f.eks. sand, støv, spon) Langtidslagring Merk: Ved lagringsperioder à ett år reduseres brukstiden til smøringen i lagrene (gjelder kun lagre med fettsmøring). Bytt ut låsepluggen med det vedlagte ventilasjonsfilteret Oljepåfylling Fyll giret med oljetypen og oljemengden som er angitt på merkeskiltet (se kapittel 7): Mengde i henhold til monteringsposisjon og smøremetode (se merkeskiltet) Oljenivåkontroll på oljenivåglasset eller peilepinnen Driftsveiledning Industrigir serie X.. 47

48 5 Installasjon/montasje Oppstilling av gir 5.7 Oppstilling av gir Fundamentet må være vannrett og plant. Når festeskruene trekkes til, skal giret ikke deformeres. Forutsetning for en rask og pålitelig montering av giret er riktig valg av fundamenttype samt en omfattende planlegging, som inkluderer produksjon av fagkyndig fundamentgrunnriss med alle nødvendige konstruksjons- og målangivelser. Hvis giret skal monteres på en stålkonstruksjon, må du være spesielt oppmerksom på at konstruksjonen er tilstrekkelig stivt slik at det ikke oppstår skadelige vibrasjoner eller svingninger. Fundamentet må være konstruert tilsvarende vekten og dreiemomentet med hensyn til kreftene som virker på giret. Trekk til monteringsskruer/-muttere med foreskrevet tiltrekkingsmoment. Skruer og tiltrekkingsmomenter skal være i samsvar med kapittel 5.3. Dimensjonene og plasseringen av forsyningstilkoblingene er angitt på tegningene i ordredokumentene. Akslenes, lagrenes og koblingenes levetid er avhengig av spindelaksenes utrettingsnøyaktighet i forhold til hverandre. Prøv alltid å utrette dem slik at avviket er lik null. I denne sammenheng bør du også se for eksempel instruksene vedrørende koblingene i de respektive driftsveiledningene. Hvis de ikke tas til følge, kan det føre til akselbrudd og fare for liv og helse. 48 Driftsveiledning Industrigir serie X..

49 Installasjon/montasje Gir med massiv aksel Gir med massiv aksel Montering av inn- og utgående drivelementer Bildet under viser et påtrekksverktøy for montering av koblinger eller nav på gir- og motorakseltapper. Eventuelt kan man avstå fra å bruke aksiallager på påtrekksverktøyet. [1] [2] [3] [1] Akseltapp [3] Koblingsnav [2] Aksiallager [1] FX1 FX1 [1] X1 X1 A Unngå høyere tverrkrefter enn tillatt: Monter tann- eller kjedehjul i henhold til bilde B. A feil [1] Nav B riktig B Monter transmisjonselementene kun med påtrekksverktøy. Bruk da senteringshullet med gjenger som finnes på akseltappen. Slå aldri remskiver, koblinger, små tannhjul eller lignende på akseltappen med en hammer for å feste dem. Det kan føre til skader på lagre, hus og aksel! Pass på at remmen på remskivene er strammet korrekt og i henhold til produsentens angivelser. Transmisjonselementer som koblinger og lignende må dekkes til med et berøringsvern. Monterte transmisjonselementer skal være avbalansert og skal ikke skape radial- eller aksialkrefter over det som er tillatt. Monteringen går lettere hvis transmisjonselementet smøres med glidemiddel og/eller varmes opp en kort stund på forhånd (til C). Driftsveiledning Industrigir serie X.. 49

50 5 Installasjon/montasje Gir med massiv aksel Koblinger Montasjetoleranser Ved montering av koblinger kan følgende monteringstoleranser oppstå. For å oppnå problemfri drift og lang levetid, må disse korrigeres i henhold til produsentens angivelser. [1] [2] [3] [1] Aksialavvik (maksimums- og minimumsavstand) [3] Vinkelavvik [2] Aksialavvik (rundløpsfeil) Tabellen under viser ulike metoder for å måle de ulike toleransene. Måleinstrumenter Vinkelavvik Aksialavvik a1 D a a b Bladsøker Denne målemetoden gir bare et nøyaktig resultat når avviket på koblingsfrontflatene fjernes ved å dreie begge koblingshalvdelene 180 og deretter beregne gjennomsnittsverdien på differansen (a 1 a 2 ). a2 a1 f2 f1 Figuren viser målingen av aksialavviket med en avrettingslinjal. De tillatte verdiene for aksialavviket er vanligvis så små at det er mer hensiktsmessig å arbeide med et presisjonsur. Hvis man dreier en koblingshalvdel sammen med presisjonsuret og halverer målavvikene, utgjør avviket som vises på måleuret, forskyvningen (mål b), der aksialavviket på den andre koblingshalvdelen er inkludert. D a a b Presisjonsmåleur Forutsetning for denne målemetoden er at aksellageret ikke har noe aksialklaring når akselen dreies. Dersom denne betingelsen ikke er oppfylt, må aksialklaringen mellom frontflatene på koblingshalvdelene fjernes. Som alternativ kan to presisjonsmåleur brukes på de to motliggende koblingssidene (for beregning av differansen på måleurene når koblingen dreies). a2 f2 f1 Figuren viser målingen av aksialavviket med en mer nøyaktig målemetode. Koblingshalvdelene dreies samtidig, uten at følerspissen på måleuret glir på måleflaten. Ved å halvere avviket som vises på måleuret, får man aksialavviket (mål b). 50 Driftsveiledning Industrigir serie X..

Driftsveiledning. Industrigir modellserie M.. Vertikalgir M.PV../M.RV.. Utgave 08/2004 D6.C00 11280913 / NO

Driftsveiledning. Industrigir modellserie M.. Vertikalgir M.PV../M.RV.. Utgave 08/2004 D6.C00 11280913 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Industrigir modellserie M.. Vertikalgir M.PV../M.RV.. D6.C00 Utgave 08/2004 11280913 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the

Detaljer

Driftsveiledning. Industrigir Modellserie MC.. Utgave 11/2005 GD110000 11357738 / NO

Driftsveiledning. Industrigir Modellserie MC.. Utgave 11/2005 GD110000 11357738 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Industrigir Modellserie MC.. GD110000 Utgave 11/2005 11357738 / NO Driftsveiledning Innhold 1 Viktige merknader vedrørende driftsveiledningen...

Detaljer

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede gir i modellserien R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Utgave 05/2008 11630329 / NO

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede gir i modellserien R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Utgave 05/2008 11630329 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Eksplosjonsbeskyttede gir i modellserien R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W Utgave 05/2008 11630329 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Planetgir Serie P..RF.., P..KF.. Driftsveiledning. Utgave 06/2006 11359838 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Planetgir Serie P..RF.., P..KF.. Driftsveiledning. Utgave 06/2006 11359838 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Planetgir Serie P..RF.., P..KF.. Utgave 06/2006 11359838 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Viktige merknader til driftsveiledningen...

Detaljer

Driftsveiledning. Industrigir: Tannhjulsgir og vinkeltannhjulsgir i serien X.. Utgave 11/ / NO

Driftsveiledning. Industrigir: Tannhjulsgir og vinkeltannhjulsgir i serien X.. Utgave 11/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Industrigir: Tannhjulsgir og vinkeltannhjulsgir i serien X.. Utgave 11/2008 11703938 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold

Detaljer

Monterings- og driftsveiledning

Monterings- og driftsveiledning Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Monterings- og driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Utgave 09/2012 20050259 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Monterings- og driftsveiledning

Monterings- og driftsveiledning Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Monterings- og driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Utgave 06/2010 16970527 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T Utgave 06/2004 1129 5325 / NO A6.C86 Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Driftsveiledning. Gir modellserie R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Utgave 05/2004 A6.B01 1122 6927 / NO

Driftsveiledning. Gir modellserie R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Utgave 05/2004 A6.B01 1122 6927 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftlektronikk \ Automatisering \ Service Gir modellserie R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W A6.B01 Utgave 05/2004 1122 6927 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the

Detaljer

Monterings- og driftsveiledning

Monterings- og driftsveiledning Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Monterings- og driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede industrigir Tannhjuls- og vinkeltannhjulsgir Serie X.. Dreiemomentklasser fra 6.8 475 knm

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2 Bruksanvisning Indeks 001 10987067 no /25.07.07 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

ATEX, IECEx Spørreskjema og sjekkliste for eksplosjonsbeskyttede girmotorer

ATEX, IECEx Spørreskjema og sjekkliste for eksplosjonsbeskyttede girmotorer Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service ATEX, IECEx Spørreskjema og sjekkliste for eksplosjonsbeskyttede girmotorer Utgave 10/2012 19498934 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Spørreskjema

Detaljer

BEARING-MATE Monterings- og transportverktøy Bruksanvisning

BEARING-MATE Monterings- og transportverktøy Bruksanvisning BEARING-MATE Monterings- og transportverktøy Bruksanvisning Advarsler og faresymboler Definisjonen av advarsler og faresymboler er i henhold til ANSI Z535.6 2006. Instruksene og tegnene betyr følgende:

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

1/4-turn gear GS 50.3 GS med fot og arm

1/4-turn gear GS 50.3 GS med fot og arm 1/4-turn gear GS 50.3 GS 250.3 med fot og arm Skal kun brukes i forbindelse med bruksanvisningen! Denne korte veiledningen erstatter IKKE bruksanvisningen! Den er bare beregnet på personer som allerede

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag WX-15

Bruksanvisning Veggsag WX-15 Bruksanvisning Indeks 004 10987076 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons - og vedlikeholdsanvisning Motorstyrt røykgasspjeld 00200648 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Utgave. Planetgir modellserie P..RF.., P..KF.. 12/2002. Driftsveiledning 10553029 / NO

Utgave. Planetgir modellserie P..RF.., P..KF.. 12/2002. Driftsveiledning 10553029 / NO Planetgir modellserie P..RF.., P..KF.. Utgave 12/2002 Driftsveiledning 10553029 / NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 2.1 Langtidslagring... 7 2.2 Rust- og overflatebeskyttelse...

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Små elektriske part-turn-aktuatorer 2SG7

Små elektriske part-turn-aktuatorer 2SG7 Små elektriske part-turn-aktuatorer 2SG7 Tillegg til Instruksjonsbok SIPOS SEVEN Utgave 08.15 Med forbehold om endringer! Innhold Tillegg til instruksjonsbok SIPOS SEVEN Innhold Innhold 1 Grunnleggende...

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Driftsveiledning Clutch - Personbil Kontrollapparat for sideklaring Sentreringsdor

Driftsveiledning Clutch - Personbil Kontrollapparat for sideklaring Sentreringsdor Driftsveiledning Art.nr. 4200 080 560 Innhold 1. Forord... 1 2. Leveringsomfang... 2 3.... 2 3.1 Montere kontrollapparat for sideklaring... 3 3.2 Montere clutchskive... 4 3.3 Montere og stille inn måleur...

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Lumination LED-lamper

Lumination LED-lamper GE Lighting Solutions Monteringsanvisning Lumination LED-lamper LED nedhengslampe (EP14-serien) Egenskaper Lang levetid (ca. 50 000 timer) 5 års garanti IP30 For bruk i tørre rom FØR DU BEGYNNER Les disse

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen

Tillegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *2122316_214* Tillegg til driftsveiledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Detaljer

Rotating Eye Lifting Point (RELP)

Rotating Eye Lifting Point (RELP) Rotating Eye Lifting Point (RELP) NO Bruksanvisning Z769447 Rev P11 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER I-LINE. KTIFb

MONTERINGSANVISNINGER I-LINE. KTIFb MONTERINGSANVISNINGER I-LINE KTIFb Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Ball bearing Lifting Point (BLP)

Ball bearing Lifting Point (BLP) Ball bearing Lifting Point (BLP) NO Bruksanvisning Z769449 Rev E03 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Førstegangs oppstart av slangepumpen 3. Tilkobling av elektrisk motor 4. Drift av slangepumpe 5. Periodisk vedlikehold 6

Førstegangs oppstart av slangepumpen 3. Tilkobling av elektrisk motor 4. Drift av slangepumpe 5. Periodisk vedlikehold 6 Førstegangs oppstart av slangepumpen 3 Tilkobling av elektrisk motor 4 Drift av slangepumpe 5 Periodisk vedlikehold 6 Anbefalte reservedeler, bestilling av reservedeler 7 Skifte av slange 8 Deleliste 9

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.B.1

Monteringsanvisning MA 4.B.1 Atlas Varmluftsviften Atlas er beregnet for oppvarming av industribygg og innendørs idrettsanlegg. Atlas skal ikke benyttes: for oppvarming utendørs. i fuktige miljø. i miljø med fare for eksplosiver.

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

Relifix. Monteringsanvisning NORSK. Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra

Relifix. Monteringsanvisning NORSK. Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra Relifix Monteringsanvisning NORSK Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra www.hellermanntyton.com Monteringsanvisning Innhold 1 Brukerinstruksjoner.... 164 1.1 Gyldighetsområde... 164 1.2 Merker og

Detaljer

Decenter Lifting Point (DLP)

Decenter Lifting Point (DLP) Decenter Lifting Point (DLP) NO Bruksanvisning Z769448 Rev. P11 Bruksanvisning - Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23583363_0817* Korrektur Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Utgave 08/2017 23583363/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Suppleringer/korrekturer

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Madas EV magnetventil

Madas EV magnetventil Revidert 16.01.2012 av Torstein Austigard Madas EV magnetventil Automatisk normalt lukket magnetventil EV-1 maks 1 bar EV-3 maks 3 bar EV-6 maks 6 bar Side 1 av 13 Beskrivelse Normalt lukket magnetventil

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Sikker utkobling applikasjoner Utgave 06/007 687 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig informasjon... Utkobling av enkeltdrifter...

Detaljer

Industrigir modellserie MC.. 07/2003. Driftsveiledning / NO

Industrigir modellserie MC.. 07/2003. Driftsveiledning / NO Industrigir modellserie MC.. 04/2000 Utgave 07/2003 Driftsveiledning 1056 0122 / NO SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 2.1 Transport av industrigir... 6 2.2 Rustbeskyttelses

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Brukerinformasjon. Kjettingslynger. kvalitetsklasse 6-8-10-12 (ICE)

Brukerinformasjon. Kjettingslynger. kvalitetsklasse 6-8-10-12 (ICE) NO Brukerinformasjon Kjettingslynger kvalitetsklasse -8-0-2 (ICE) De følgende opplysningene hevder ikke å være fullstendige. Mer inngående informasjon om håndtering av festeanordninger og løfteutstyr finnes

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

Leveringsinformasjon. Godskontroll. Garanti. CE-merke. EF-erklæring. Støv- & bøssutskiller

Leveringsinformasjon. Godskontroll. Garanti. CE-merke. EF-erklæring. Støv- & bøssutskiller MONTERINGS- & VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJON L- & I-line Støv- & bøssutskiller ZMA0405NO 2013-12-01 Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen

Detaljer

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO Fransgård Håndbok NO Tømmerklo SK -950 SK -1400 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjergvej 132, Fredbjerg DK - 9640 FARSØ Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Bruksanvisning Wiresag SB

Bruksanvisning Wiresag SB Bruksanvisning Wiresag Indeks 001 Original bruksanvisning 10991524 no /25.07.2009 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE 0 Elster GmbH Edition 0. Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten demping til magnetventil med demping eller skifting

Detaljer

Teknisk spesifikasjon. Filterimpedanser

Teknisk spesifikasjon. Filterimpedanser Jernbaneverket Teknisk spesifikasjon Filterimpedanser F.nr. : Utgave/versjon : 1/0 Utarbeidet av : JDMTK/ALR Dato utarbeidet : 14.08.98 Kontrollert av :... Dato kontrollert :... Godkjent av :... Dato godkjent

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

AEROFOIL OG JETFOIL AKSIALVIFTER.

AEROFOIL OG JETFOIL AKSIALVIFTER. AEROFOIL OG JETFOIL AKSIALVIFTER. INNSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLDS INSTRUKS INNSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLDS INSTRUKS FOR WOODS AEROFOIL OG JETFOIL AKSIALVIFTER. SIKKERHET Dette utstyret inneholder

Detaljer

Driftsveiledning. Industrigir modellserie M.. Horisontalgir M.P../M.R.. Utgave 07/2004 D6.C / NO

Driftsveiledning. Industrigir modellserie M.. Horisontalgir M.P../M.R.. Utgave 07/2004 D6.C / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Industrigir modellserie M.. Horisontalgir M.P../M.R.. D6.C00 Utgave 07/2004 11279125 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. ULZ 1215 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

FDV FX Design varmelister FX125k og FX125t / FX175k og FX175t

FDV FX Design varmelister FX125k og FX125t / FX175k og FX175t Ansvar Vedlikehold Bruksområder Overflatetemperatur Sikringer Avstander Garanti Det er byggherre / eier sitt ansvar å påse at produktene levert fra Elvarm AS blir montert forskriftsmessig samt at de brukes

Detaljer

Reliseal. Monteringsanvisning NORSK. Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra

Reliseal. Monteringsanvisning NORSK. Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra Reliseal Monteringsanvisning NORSK Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra www.hellermanntyton.com Monteringsanvisning Innhold 1 Brukerinstruksjoner.... 84 1.1 Gyldighetsområde... 84 1.2 Merker og

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS.. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger Art.nr...2178 ORTS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

Lumination TM LED-armaturer (BL-serien alternativ for kontinuerlig serie)

Lumination TM LED-armaturer (BL-serien alternativ for kontinuerlig serie) GE Lighting Monteringsanvisning Lumination TM LED-armaturer (BL-serien alternativ for kontinuerlig serie) FØR DU BEGYNNER Les disse instruksjonene nøye. ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØT Slå av strømmen

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat

Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat Side 1 av 5 EVR4-202 Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat EVR4-202 Arkiv : instruks\mevr4 202.doc Dato 06.10.2016 Erstatter : instruks\mevr4 201.doc Ansvarlig : RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller at

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. KNX KNX termostat for objekter. Best.nr. : 7544 12 XX. Betjenings og monteringsanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. KNX KNX termostat for objekter. Best.nr. : 7544 12 XX. Betjenings og monteringsanvisning Best.nr. : 7544 12 XX Betjenings og monteringsanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

OBS! Bruk vernebriller - fare på grunn av bruddstykker! 01733AXX

OBS! Bruk vernebriller - fare på grunn av bruddstykker! 01733AXX Denne informasjon erstatter ikke den utførlige driftsveiledningen! Installering skal kun utføres av elektro-fagpersonell med godkjent utdannelse innen sikkerhet, og gyldige forskrifter med hensyn til ulykkesforebygging

Detaljer

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Generell samsvarserklæring 2 2.0 Generelt 3 3.0 Begrensninger ved bruk 3 4.0 Før redskapet tas i bruk første gang 3 5.0 Sjekkliste før bruk 4 6.0 Sikkerhet

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

BRUKSANVISNING OG SIKKERHETSINSTRUKS FOR KITO SHORT HEADROOM TYPE < MANUELL KJETTINGTALJE > Øvre opphengsaksel. Medløperskive

BRUKSANVISNING OG SIKKERHETSINSTRUKS FOR KITO SHORT HEADROOM TYPE < MANUELL KJETTINGTALJE > Øvre opphengsaksel. Medløperskive BULLETIN nr. SHB-0810-3 BRUKSANVISNING OG SIKKERHETSINSTRUKS FOR KITO SHORT HEADROOM TYPE < MANUELL KJETTINGTALJE > 1. DELENAVN Denne bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksen beskriver spesielle tiltak

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning Binærinngang 8-kanal, 24 V Art.nr. 2128 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING CBR 06-007 JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING FOR POWERTEX JEKKETALJE ADVARSEL Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, skade på personer og/eller eiendom

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO BA06 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport og

Detaljer

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Gå ikke videre med monteringen før du har lest hele bruksanvisningen inklusive 2a 1 Deleliste Antall 1. Dagslysdimmer (1) 2. Festeanordninger (1) a. Folie

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 640

BRUKERMANUAL for Exerfit 640 BRUKERMANUAL for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 PRESENTASJON... 4 PLEIE OG VEDLIKEHOLD:... 4 MONTERING... 5 DELELISTE... 6 KABELMONTERING... 13 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer