Dynamiske nettariffer. Presentasjon for Energi Norge,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dynamiske nettariffer. Presentasjon for Energi Norge, 4.9.12"

Transkript

1 Dynamiske nettariffer Presentasjon for Energi Norge,

2 AGENDA 1. Bakgrunn 2. Internasjonale erfaringer 3. Nytteverdier 4. Utforming av dynamiske nettariffer 5. Praktisk gjennomføring 2 2

3 FORMÅL OG GJENNOMFØRING Formål: Forslag til hvordan dynamiske nettariffer kan bidra til økt sluttbrukerfleksibilitet Gjennomføring Analyse: Erfaringer fra andre land Klargjøring av nytteverdier hva skal oppnås? Potensial: grovsegmentering (produkter/tilbydere) og forventet respons (tilbudskurven) Forslag til mulig utforming av dynamiske tariffer Modeller Praktisk gjenomføring LASTREDUKSJON LASTØKNING LASTFLYTTING EFFEKTIVISERING/ OMLEGGING Redusert last Reduserer forbruk Økt last Økt forbruk Redusert last Ingen endring i forbruk Redusert last Redusert forbruk 3 3

4 BEST PRACTISE REPORT (AUSTRALIA 2010) Case Study 01 Chicago Energy Reliability and Capacity Account USA Case Study 02 California Critical Peak Pricing Tariff for Large Customers - USA Case Study 03 Separation of Agricultural Feeders for Load Control India Case Study 04 PEF Direct Load Control and Standby Generator Programs - USA Case Study 05 PJM Load Response Programs USA Case Study 06 Load Interruption Contract Spain Case Study 07 California Energy Cooperatives - USA Case Study 08 Olympic Peninsula Non-wires Solutions Pilot Projects GridWise Demonstration - USA Case Study 09 LIPAedge Direct Load Control Program USA Case Study 10 Mad River Valley Project USA Case Study 11 Paradip Port Substitution of Cooking Fuel Project - India Case Study 12 French Riviera DSM Program - France Case Study 13 Baulkham Hills Substation Deferral Project - Australia Case Study 14 Castle Hill Demand Management Project - Australia Case Study 15 Tahmoor Fuel Substitution Project - Australia Case Study 16 Maine-et-Loire DSM Project - France Case Study 17 TU Electric Thermal Cool Storage Program - USA Case Study 18 Espanola Power Savers Project Canada Case Study 19 Queanbeyan Critical Peak Pricing Trial Australia Case Study 20 Efficient Lighting Project DSM Pilot - Poland Case Study 21 Carbon Trust Advanced Metering Trial - United Kingdom Case Study 22 Binda-Bigga DSM Project Australia Case Study 23 Tempo Electricity Tariff - France 4 4

5 TEMPO ELECTRICITY TARIFF - FRANCE Bakgrunn Tariffsystem siden 1993, tilbys ikke nye kunder etter 2009 Gjelder hele Frankrike Tre kategorier: Basis (flat), HC (høy- og lavlast), Tempo (lastavhengig tariff, justeres daglig) Utforming Gjelder husholdninger og mindre næringskunder Inndeling i blå, hvite og røde dager Peak og offpeak innen hver dag Farge på dagen settes daglig på grunnlag av forventet lastsituasjon, vær mv Resultater Valgt av husholdnings-kunder og næringskunder (ca 20%) Effektivt på røde dager 45% reduksjon av last Redusert peak med 450 MW eller ca 1 kw/kunde (topplast i Frankrike er ca 86 GW) Gir kundene ca 10% besparelse, 90% av kundene er fornøyd Preget av monopolsituasjon (EdF) lite tilpasset åpent marked siden tariffen omfatter både nett og el Fire kundekategorier i Tempo Standard Tempo: kunder med AMS men uten alternativ varmekilde Dual energy Tempo: kunder med alternativ varmekilde Thermostat Tempo: kundens varmesystem kan fjernstyres eller styres ift elpris Comfort Tempo: Kunden har et avansert energistyringssystem 5 5

6 LÆRDOMMER INTERNASJONALT DSM for støtte til nettet er lite utbredt Avgrenset til USA, Australia og Frankrike Dokumentert betydelig nytte til lav kostnad i disse landene Konkrete eksempler på både styrt utkobling og incentiver til adferdsendring Potensial Vurdert som betydelig størrelsesorden 10-40%, avhengig av tidsperiode Kostnad Gjennomgående lav ift ny, fleksibel produksjon kostnader knyttet til AMS og styring Kostnader i størrelsesorden kr/kw mye av dette vil uansett være tatt når AMS er innført Ofte gjennomført uten vesentlig nyttereduksjon for forbrukerne Risiko Forskjøvet forbruk som ikke reduserer makslast totalt sett 6 6

7 AKTØRER OG NYTTEOMRÅDER (HOVEDGRENSER) Statnett Marked for balansetjenester ESCO Portefølje av fleksible sluttbrukere Systemnytte (store sluttbrukere) Kortsiktig redusert nettkostnad (tap) Nettselskap Sluttbruker «Nettselskap» omfatter også Statnett Nettnytte Langsiktig redusert nettbehov 7 7

8 1. REDUSERTE INVESTERINGER Premiss Sluttbrukerrespons reduserer lasten så mye at nye anlegg kan neddimensjoneres Forutsigbarhet for hele investeringens levetid Kostnadsforhold Marginalkostnad for kapasitetsendring avgjørende for evt lønnsomhet Forskjell på linje og trafo, samt på nettnivå Størst faste kostnader (graving, strekking mv) for linje/kabel gir størst effekt i marginalkostnaden Forutsigbarhet Tro på at dynamiske tariffer gir varig lavere last og dimensjoneringskrav for nyinvesteringer Kilder for illustrasjoner Kostnadskatalogen (1998) NVE kostnadsvekter for regionalnettet årlig kr/tverrsnitt pr km årlig kr/tverrsnitt pr km Luftlinje 66 kv Luftlinje 5/24 kv tverrsnitt tverrsnitt tverrsnitt Jevnt synkende gjennomsnittskostnad, lite å tjene på redusert kapasitet 1000 kr/kva Fordelingstrafo kva kr/mva Trafo 66/11-22 MVA kva Ganske flat gjennomsnittskostnad, mer å tjene på redusert kapasitet 8 8

9 KONKLUSJON REDUSERTE INVESTERINGER Begrenset potensiell nytte Lite å hente på redusert kapasitet i linjer/kabler Noe mer på trafo men stadig begrenset Betydelig usikkerhet Effekten av dynamiske nettariffer er vanskelig å forutse over en periode på flere ti-år Vanskelig å ta hensyn til i investeringsbeslutningen Utløst potensial Varige endringer i fundamentalt behov (slik som passivhus, fjernvarme ) kan gi grunnlag for reduserte investeringer, men neppe dynamiske nettariffer alene 9 9

10 2. UTSATTE INVESTERINGER Premiss Sluttbrukerrespons reduserer lasten midlertidig slik at planlagte investeringer kan utsettes Kun for nyinvesteringer, reinvesteringer drives av tilstand og endres ikke Kostnadsforhold Ingen endring i investeringskostnad for det enkelte prosjekt Utsettelse gir nåverdigevinst Forutsigbarhet Forutsigbarhet for en kortere tidsperiode (1-5 år) 10 10

11 INVESTERINGSBEHOV Kilder Statnetts Nettutviklingsplan erapp Energi Norge spørreundersøkelse Sum nyinvesteringer Sentralnettet: 4,5-5 mrd årlig Regionalnettet: 1,5-2 mrd årlig Distribusjonsnettet: 2-2,5 mrd årlig Anslag på potensial Hvor stor andel av nyinvesteringene kan utsettes? Hvor lenge kan de utsettes? MNOK Distribusjonsnett Regionalnett Sentralnett 11 11

12 HVOR MYE KAN PÅVIRKES? Sentralnettet Mye er knyttet til ny fornybar produksjon og kabler, i begrenset grad mulig å utsette Anslag 33% av volumet i Øst (ca 6,5% av totale nyinvesteringer i perioden) Regionalnettet Større innslag av utvikling i forbruk innenlands Anslag 15-20% av volumet Distribusjonsnettet I hovedsak knyttet til forbruksutvikling Sterk sammenheng med sluttbrukerfleksibilitet Anslag 20-25% av volumet Subjektive anslag, bør verifiseres MNOK ( udiskontert) Samlet potensial Distribusjonsnett Regionalnett Sentralnett Anslaget for samlet potensial for utsettelse utgjør ca 16% av samlede nyinvesteringer i perioden Basert på lavt intervall for anslag 12 12

13 HVA ER UTSETTELSE VERDT? Nåverdiberegning Omfanget av investeringer som kan utsettes Antall år de kan utsettes høyere enn fem? 5% realrente Utfallsrom Ved lavt anslag fra MNOK nåverdi Ved 2-10 års utsettelse Øker proporsjonalt med flere år Årlig besparelse MNOK Ved høyt anslag er årlig besparelse MNOK Om lag halvparten av potensialet er relatert til D- nett Nåverdi (MNOK) Nåverdi besparelse (MNOK) år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år Antall års utsettelse i snitt Lavt anslag Høyt anslag Sentralnett Regionalnett Distribusjonsnett 13 13

14 3. REDUSERT TAP I NETTET Tiltak Redusere last i topplasttimene ved dynamiske tariffer Tilnærming Estimat for tap pr time samlet nettet Redusere lasten og dermed tapet i de 10% høyeste timene Data Statnett lastkurve 2011 pr time (MWh/h) Samlet tap 10 TWh (alle nettnivåer) Kvadratisk sammenheng mellom last og tap Gir ca 1:5 mellom høyeste og laveste tap pr time Resultat Marginal gevinst ved å flytte last Neppe noe robust grunnlag for å innføre dynamiske nettariffer MWh/h Tap MWh/h Brutto redusert tap = 47 GWh Tap time

15 REDUSERT LAST MED 10% - GIR DET NOE? Beregning Erstatter tapet i time med tapet i time 316 Finner brutto gevinst på ca 47 GWh Netto gevinst er mindre, dersom de tilhørende 212 GWh energi som er flyttet dukker opp i andre timer med relativt høy last Konklusjon Flytting av last gir liten gevinst i nettet Neppe noe robust grunnlag for å innføre dynamiske nettariffer MWh/h Brutto redusert tap = 47 GWh Tap time

16 4. LAVERE SYSTEM- OG BALANSEKOSTNADER Uavhengig av dynamiske tariffer Utvidelse av markedet for balanse- og systemtjenester Betaling for tilgjengelighet og bruk av tjenesten Potensialet Med dagens priser på balansetjenester er det intet potensial Prisene må opp på kontinentalt nivå Drivere for økte priser Økt kabelkapasitet og handel med systemtjenester over kablene Utbygging av mye uregulert kraftproduksjon i Norge og Sverige (særlig vindkraft) 16 16

17 Industrien Ny, fleksibel produksjon Industrien Sluttbrukerfleksibilitet Ny, fleksibel produksjon ETTERSPØRSEL ETTER BALANSE OG RESERVER Uten sluttbrukerfleksibilitet Med sluttbrukerfleksibilitet Dagens behov: dekkes normalt av vannkraft, tidvis utkobling i industrien Fremtidig behov: Betydelig høyere, krever ny fleksibel produksjon Dagens behov: dekkes normalt av vannkraft, tidvis utkobling i industrien Fremtidig behov: Betydelig høyere, krever ny fleksibel produksjon Vannkraft Vannkraft 17 17

18 1. Redusert investering (varig) 2. Utsatt investering 3. Lavere nettap 4. Lavere system og balansekostnader OPPSUMMERING POTENSIALER Begrenset potensial Eneste substantielle område er utsatte investeringer Potensial for å redusere kostnadene i nettet med 1-3% Systemtjenster er «outsider» Kan bli mye verdt dersom systemkostnadene øker betydelig fremover Dog krever ikke dynamiske nettariffer for å realisere potensialet MNOK/år ,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Lavt anslag Høyt anslag andel av IR - Lav Andel av IR - høy 18 18

19 2. UTFORMING AV DYNAMISKE NETTARIFFER 19 19

20 HVA SKAL VI OPPNÅ? Primært fokus på utsatte investeringer Alle nettnivåer, også i «lommer» lokalt Potensialet synes størst på lavere nettnivåer Økt antall elbiler kan øke det lokale presset på nettkapasitet viktig å ivareta Sekundært: Tilrettelegging for tilbud av systemtjenester Krav til effekt av dynamisk tariff Sterkt prissignal (høy grad av differensiering) Tilpasset faktisk last i nettet (dynamisk) Lett synlig for forbrukeren Last (MWh/h) 1 Periode (time) (Tall er kun for illustrasjon) Uten dynamiske tariffer Med dynamiske tariffer 20 20

21 TO INNFALLSVINKLER Tidsbestemt effekttariff Flere faste trinn i effekttariffen, avhenger av last hos den enkelte kunde Administrativ enkel, forutsigbar Enkel for kunden å forholde seg til (som «overforbruk») Tilfeldig sammenheng mellom avlastning i det relevante nettet og last hos kunden Vil gi overstimulering til lastreduksjon, også i perioder der nytteverdien er null Utnytter ikke AMS Dynamisk effekttariff Faste tariffnivåer, men avhenger av totallast og ikke last hos enkeltkunder Høy tariff varsles ift tidspunkter der kapasiteten i nettet er presset Varierende tidspunkt og lengde varsles særskilt hver gang Direkte sammenheng mellom høy tariff og nettnytte, men ikke nødvendigvis sammenfall med elpris Utnytter AMS Mer komplekst for kunden kan redusere respons på tariffen 21 21

22 Tariff TYPE TARIFF Overgang til effekttariff Eneste som kan gi tidsbestemt prissignal Innebærer ikke høyere snittariff Kan (og antagelig bør) også utformes slik at de som får de sterkeste prissignalene, ikke får økt snittariff gitt ønsket agering Struktur Tre trinn Normallast grønn tariff Rød tariff- høyeste ledd Gul tariff i timer etter rød tariff for å dempe oppregulering Avregningsgrunnlag Effekt i timen? Krever stor differensiering for å gi utslag i regningen Hvor sterk differensiering trenges? Må avdekkes i spørreundersøkelser og evt justeres underveis Ref Skagerak betalingsvilje? Relevant nettnivå Tariffer på D-nettnivå for å utløse fordeler på R- og S- nettnivå? effekt 22 22

23 DYNAMISK TARIFF SOM OPSJON Opsjon for utsettelse av investering Innføre tariffen slik at man fremdeles har frihetsgrader ift å iverksette investeringer Samle erfaring om hvordan tariffen virker «utøve opsjonen» Løpende vurdering av hvor lenge investeringen kan utsettes Klare fordeler Nettselskapet opprettholder full fleksibilitet til å utsette eller gjennomføre investeringer Høy grad av trygghet for at investeringen kommer til riktig tid Kostnader utsettes lengst mulig realøkonomisk gevinst 23 23

24 3. PRAKTISK GJENNOMFØRING 24 24

25 OMRÅDER Teknisk (hos kunden) Følger stort sett AMS-kravene Tilleggsmuligheter knyttet til styring av spesielle formål Reguleringsmessig Hjemmel for differensiering Målkonfikter Systemmessig (i nettselskapet) Prognose Kommunikasjon Måling og avregning Kundekommunikasjon Kritisk suksessfaktor kommer responsen? 25 25

26 KOMMUNIKASJON MED KUNDEN Sluttbrukerrespons? Avhengig av at kundene reagerer på prissignalet Betydelig mengde informasjon er nødvendig Uansett synes det lite realistisk at manuell kontroll er tilstrekkelig Tekniske installasjoner Bør det tilbys lokale styringssystemer? Forhåndsprogrammerte systemer mot konkrete formål i bygget Med mulighet for overstyring App er med varsling 26 26

27 27 27 VIDERE PROSESS

28 OPPSUMMERING Potensial JA, det er et interessant potensial ved dynamiske tariffer Størst på utsatte investeringer, antagelig mest i D-nett AMS gir mulighet for å øke graden av sluttbrukerfleksibilitet som en del av markedet for systemtjenester, men dette er neppe lønnsomt ennå Konklusjon Regelverket bør legges til rette for at nettselskapet kan innføre dynamiske tariffer, avhengig av lokale forhold og potensialer Gjennomføring Teknologisk plattform kommer på plass (AMS) Regulatoriske endringer må gjøres, disse kan gi noen målkonflikter. Synes håndterbare. Kommunikasjon med kunden og faktisk utløst fleksibilitet er den store bøygen Kan diskuteres om prissignalet alene er nok synlighet, varsling og automatisering er viktige suksessfaktorer 28 28

29 PILOTPROSJEKT - KUNDERESPONS Vi vet lite om hvordan kundene responderer Forslag: Pilotprosjekt med introduksjon av dynamiske nettariffer Formål Avdekke faktisk respons på prissignaler (styrke og respons) Skaffe mer informasjon om relevante segmenter Kundegrupper Formål (ulike typer bruk av el) Skaffe mer informasjon om effektiv kommunikasjon med kunden Lokalisering Hvaler Evt andre eksisterende AMS pilotprosjekter (Steinkjer) 29 29

30 PILOTPROSJEKT HVALER - HOVEDAKTIVITETER Design Tariffstruktur Segmentering System Måling, avregning, fakturering Datastruktur Kommunikasjon Varsling av kunder Informasjon til kunder Tilbakemelding til kunder Datainnsamling Variabler Kontrollgruppe Testgruppe Analyse Effekter Årsakssammenhenger 30 30

31 31 31 RESERVEFOILER

32 HVOR MYE KAN PÅVIRKES I R- OG D-NETT? Distribusjonsnett Nyinvesteringer utgjør ca 30-40% av samlede investeringer Investeringer drevet av forbruk utgjør ca 80% av nyinvesteringene Tilsvarer årlige investeringer på ca 2 mrd kr Regionalnett Nyinvesteringer utgjør 45-60% av samlede investeringer Investeringer drevet av forbruk utgjør 60-75% av nyinvesteringene Tilsvarer årlige investeringer på ca 0,9-1,5 mrd kr 32 32

33 HVOR MYE KAN PÅVIRKES I SENTRALNETTET? Hovedtyngde på produksjon og utveksling Hovedvekt på produksjon og presset forsyningsikkerhet i Nord, Midt og Vest neppe aktuelt å utsette Fokus på produksjon og utveksling i Sør neppe aktuelt å utsette Noe presset forsyningsikkerhet i Øst, men vil gi størst potensial for utsettelse ved bedre forbruksfleksibilitet pga høyt forbruk Tilnærming Potensial for utsettelse i sentralnettet knyttes til planlagte prosjekter i Øst Sum nyinvesteringer i Øst er ca 8,5 mrd kr Nye (ikke påbegynte) prosjekter i Nettutviklingsplanen 2011 MNOK/år Summer Summer Summer Summer Summer Summer Summer Summer Summer Summer av 2012 av 2013 av 2014 av 2015 av 2016 av 2017 av 2018 av 2019 av 2020 av 2021 Øst Vest Sør Nord Midt 33 33

34 KOMMUNIKASJON MOT KUNDEN Beslutningspunkt for røde timer Fastsettes døgnet før Kommunikasjon til display Respons I utgangspunktet manuell Mulighet for automatisk utkobling i bygget Kundegrensesnittet Mest sannsynlig at kraftselger må forestå kommunikasjonen (supplier centric modell) 34 34

35 TEKNISK TILRETTELEGGING Forskriftskrav AMS Tilfredsstiller krav til «rød tariff» Timesmåling Kommunikasjonsplattform Display Tilleggsinvesteringer Lokale styringssystemer Sentralstyrt styring Usikkert om AMS er tilstrekkelig for systemtjenester Mobiliseringstid <1 time Avregningsperiode <1 time Tekniske løsninger må kunne håndtere intervaller < 1 time 35 35

36 REGULERINGER OG MÅLKONFLIKTER Reguleringer Kontrollforskriften Presisering av «nettmessig begrunnelse» For øvrig innenfor dagens regelverk Målkonflikter Forholdet til Forskrift om leveringskvalitet Hvor mange røde timer kan man ha før kvaliteten kan bedømmes som for dårlig? Energieffektivisering Lavere energiavhengig kostnad for kunde reduserer gevinsten ved energieffektivisering Lastreduserende tiltak vil derimot bli mer attraktive (omlegging) 36 36

37 SYSTEMMESSIGE UTFORDRINGER Prognose Forbruksprognosen blir påvirket Betydning for innmelding til Nordpool Informasjon om dynamiske tariffer må foreligge når balanseansvarlige skal sette opp sin innmelding Avregningsgrunnlag Måledata for relevant avregningsperiode må være tilgjengelig Timesoppløsning er OK for «røde timer», men ikke for avregning for systemtjenester? 37 37

Utvikling av nettariffer i smarte nett. Notat utarbeidet for Energi Norge

Utvikling av nettariffer i smarte nett. Notat utarbeidet for Energi Norge Utvikling av nettariffer i smarte nett Notat utarbeidet for Energi Norge Tittel Oppdragsgiver Utvikling av nettariffer i smarte nett Energi Norge Rapport nr 2014-1 Tilgjengelighet Ikke offentlig Dato 11.2.2014

Detaljer

Kommentar til NVEs konsepthøring om tariffer i distribusjonsnettet

Kommentar til NVEs konsepthøring om tariffer i distribusjonsnettet Offentlig Kommentar til NVEs konsepthøring om tariffer i distribusjonsnettet THEMA Notat 2015-04 2015 THEMA Consulting Group Om prosjektet Om notatet Prosjektnummer: ENO-2015-03 Notatnummer: 2015-04 Oppdragsgiver:

Detaljer

Utvikling i tariffer i distribusjonsnettet Presentasjon på Nettkonferansen 2014 3.12.14

Utvikling i tariffer i distribusjonsnettet Presentasjon på Nettkonferansen 2014 3.12.14 Utvikling i tariffer i distribusjonsnettet Presentasjon på Nettkonferansen 2014 3.12.14 1 1 INNHOLD Hvorfor trenger vi nye tariffer i distribusjonsnettet? Alternativer for utforming fordeler og ulemper

Detaljer

Prinsipiell begrunnelse for effekttariffer. Sted, dato Oslo, 7.4.2015 Ref 15031/2015-1002 1 INNLEDNING... 1 2 FORVENTET UTVIKLING I BEHOV...

Prinsipiell begrunnelse for effekttariffer. Sted, dato Oslo, 7.4.2015 Ref 15031/2015-1002 1 INNLEDNING... 1 2 FORVENTET UTVIKLING I BEHOV... NOTAT Til Fra Tema Energi Norge v/ Trond Svartsund Kjetil Ingeberg Prinsipiell begrunnelse for effekttariffer Sted, dato Oslo, 7.4.2015 Ref 15031/2015-1002 Innhold 1 INNLEDNING... 1 2 FORVENTET UTVIKLING

Detaljer

SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER

SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER Utbyggingen av kraftnettet har historisk gått hånd i hånd med økt verdiskaping og velferd etter hvert som vi har tatt elektrisiteten i bruk på stadig flere samfunnsområder. Kraftnettet

Detaljer

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet HØRINGSDOKUMENT

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet HØRINGSDOKUMENT Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet 2015 HØRINGSDOKUMENT Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Torfinn

Detaljer

Rapport 2006-002. Tariffering av energimålte kunder i distribusjonsnettet

Rapport 2006-002. Tariffering av energimålte kunder i distribusjonsnettet Rapport 2006-002 Tariffering av energimålte kunder i distribusjonsnettet ECON-rapport nr. 2006-002, Prosjekt nr. 46700 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-839-4 ÅJE/PJS/mbh, BTE, 16. februar 2006 Offentlig Tariffering

Detaljer

Innkreving av residuale nettkostnader med AMS

Innkreving av residuale nettkostnader med AMS Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-36-7 Innkreving av residuale nettkostnader med AMS På oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat 24. mai 2013 THEMA Rapport 2013-22 THEMA Rapport 2012-[nummer hentes

Detaljer

Usikkerhetsanalyse for fremtidig effektbehov

Usikkerhetsanalyse for fremtidig effektbehov Energi- og effektprognoser for Stor-Oslo Usikkerhetsanalyse for fremtidig effektbehov Tittel Oppdragsgiver Energi- og effekt-prognoser for Stor-Oslo: Usikkerhetsanalyse for fremtidig effektbehov Statnett

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked for grønne sertifikater

Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked for grønne sertifikater Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked Hovedutfordringer for å realisere et balansert felles sertifikatmarked Utarbeidet for Energi Norge Januar 2010 Xrgia AS (2010) Rådmann Halmrasts

Detaljer

Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet

Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet Er det hensiktsmessig med tiltak fra myndighetene for å fremskynde en utbygging? Asle Tjeldflåt Lisbeth Vingås 18 2004 03635378 03635378 03635378 03635378

Detaljer

EKSPERTER I TEAM VÅR 2013

EKSPERTER I TEAM VÅR 2013 EKSPERTER I TEAM VÅR 2013 TET4850 SMART GRID PROSJEKTRAPPORT Forretningsmodeller for fremtidens kraftmarked Landsby: Smart Grid Gruppe: 4 Faglig Ansvarlig: Ole-Morten Midtgård FORORD Denne rapporten er

Detaljer

Fremtidens tariffer i D-nettet

Fremtidens tariffer i D-nettet EC Group Trondheim Beddingen 8 7014 Trondheim Oslo c/o Aker Brygge Business Center Postboks 1433 Vika 0115 Oslo T: (+47) 73 600 700 E: firmapost@ecgroup.no Fremtidens tariffer i D-nettet DISKUSJONSUNDERLAG

Detaljer

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet Rapport 2010-016 Ny prisstrategi for sentralnettet Econ-rapport nr. 2010-016, Prosjekt nr. 5Z090144.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-xxx-x ÅJE/CSE, BTE, 25. juni 2010 Offentlig Ny prisstrategi for sentralnettet

Detaljer

Eksperter i Team TET4850 Smart Grid Prisregimets effekt på kraftnettet

Eksperter i Team TET4850 Smart Grid Prisregimets effekt på kraftnettet Eksperter i Team TET4850 Smart Grid Prisregimets effekt på kraftnettet Gruppe 4 Beate Norheim Brynjar Jacobsen Filip Andre Larsen Tomren Jonas Tøgersen Kjellstadli Kari Vingdal Silje Johannessen 30.04.1014

Detaljer

Håndtering av energi og effektknapphet i det norske kraftsystemet. Rapport fra en arbeidsgruppe i Energi Norge Desember 2010

Håndtering av energi og effektknapphet i det norske kraftsystemet. Rapport fra en arbeidsgruppe i Energi Norge Desember 2010 Håndtering av energi og effektknapphet i det norske kraftsystemet Rapport fra en arbeidsgruppe i Energi Norge Desember 2010 1 Sammendrag Energi Norge har over tid arbeidet med ulike problemstillinger i

Detaljer

For store oppgaver, for lite penger?

For store oppgaver, for lite penger? THEMA Rapport 2012-03: SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER Offentlig For store oppgaver, for lite penger? Kraftsystemet er en kritisk infrastruktur, og kraftforsyningens betydning for samfunnets økonomiske aktiviteter

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-27-5 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region sør Januar 2013 THEMA Rapport 2012-32 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Forbrukerfleksibilitet og styring av forbruk pågående aktiviteter. Thema Consulting Group 7

Forbrukerfleksibilitet og styring av forbruk pågående aktiviteter. Thema Consulting Group 7 Forbrukerfleksibilitet og styring av forbruk pågående aktiviteter Thema Consulting Group 7 2015 R A P P O R T Rapport nr 7 2015 Forbrukerfleksibilitet og styring av forbruk pågående Utgitt av: Redaktør:

Detaljer

Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem. Kan det nordiske varmemarkedet bidra?

Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem. Kan det nordiske varmemarkedet bidra? Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem Kan det nordiske varmemarkedet bidra? Utarbeidet for Statnett SF og Statkraft AS Januar 2011 TITTEL Xrgia AS Rådmann Halmrasts vei 16 Postboks 329 1301 Sandvika Telefon:

Detaljer

Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer

Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer Analyse utført for Energi Norge om forholdet mellom fremtidig kontantstrøm og selskapenes investeringsbehov Tittel Oppdragsgiver Nettselskapenes

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04. PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.2013 Gruppe 5 Espen Aas Sviland Amund Strømnes Øverjordet Tommy

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Konsesjonssøknad. Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia

Konsesjonssøknad. Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia Konsesjonssøknad Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia Mai 2013 I SØKNAD OM KONSESJONER FOR TILRETTELEGGING AV KRAFTUTVEKSLING MED TYSKLAND OG STORBRITANNIA

Detaljer

Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet

Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet KAN NORGE LEVERE 10 000 MW FORNYBAR FLEKSIBILITET TIL EUROPA? Kunde: Energi Norge Kontakt: Hans Olav Ween Dato: 6/7-2011 Sider: 93 Redaktør: Jørgen Bjørndalen

Detaljer

RAPPORT [2013/26] Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Oslo og Akershus

RAPPORT [2013/26] Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Oslo og Akershus RAPPORT [2013/26] Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Oslo og Akershus Snorre Kverndokk, Haakon Vennemo og Henning Wahlquist Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler Gruppe 3: Jeanette Bøe Sarah Lasselle Christopher Gebs Anders Thoresen Sandnes 2. mai

Detaljer

Økt handel og bedre nettutnyttelse. Bidrag til norsk verdiskaping

Økt handel og bedre nettutnyttelse. Bidrag til norsk verdiskaping Økt handel og bedre nettutnyttelse Bidrag til norsk verdiskaping Informasjon om rapporten Utgitt av Statnett SF 13. juni 213 Ansvarlig: Bente Hagem Konserndirektør Kommersiell Utvikling Redaktør: Nils

Detaljer

For store oppgaver, for lite penger?

For store oppgaver, for lite penger? Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-08-4 For store oppgaver, for lite penger? - Kan restrukturering bidra til å løse investeringsutfordringen for kraftbransjen i Sør-Norge? På oppdrag fra Agder Energi Februar

Detaljer