Dynamiske nettariffer. Presentasjon for Energi Norge,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dynamiske nettariffer. Presentasjon for Energi Norge, 4.9.12"

Transkript

1 Dynamiske nettariffer Presentasjon for Energi Norge,

2 AGENDA 1. Bakgrunn 2. Internasjonale erfaringer 3. Nytteverdier 4. Utforming av dynamiske nettariffer 5. Praktisk gjennomføring 2 2

3 FORMÅL OG GJENNOMFØRING Formål: Forslag til hvordan dynamiske nettariffer kan bidra til økt sluttbrukerfleksibilitet Gjennomføring Analyse: Erfaringer fra andre land Klargjøring av nytteverdier hva skal oppnås? Potensial: grovsegmentering (produkter/tilbydere) og forventet respons (tilbudskurven) Forslag til mulig utforming av dynamiske tariffer Modeller Praktisk gjenomføring LASTREDUKSJON LASTØKNING LASTFLYTTING EFFEKTIVISERING/ OMLEGGING Redusert last Reduserer forbruk Økt last Økt forbruk Redusert last Ingen endring i forbruk Redusert last Redusert forbruk 3 3

4 BEST PRACTISE REPORT (AUSTRALIA 2010) Case Study 01 Chicago Energy Reliability and Capacity Account USA Case Study 02 California Critical Peak Pricing Tariff for Large Customers - USA Case Study 03 Separation of Agricultural Feeders for Load Control India Case Study 04 PEF Direct Load Control and Standby Generator Programs - USA Case Study 05 PJM Load Response Programs USA Case Study 06 Load Interruption Contract Spain Case Study 07 California Energy Cooperatives - USA Case Study 08 Olympic Peninsula Non-wires Solutions Pilot Projects GridWise Demonstration - USA Case Study 09 LIPAedge Direct Load Control Program USA Case Study 10 Mad River Valley Project USA Case Study 11 Paradip Port Substitution of Cooking Fuel Project - India Case Study 12 French Riviera DSM Program - France Case Study 13 Baulkham Hills Substation Deferral Project - Australia Case Study 14 Castle Hill Demand Management Project - Australia Case Study 15 Tahmoor Fuel Substitution Project - Australia Case Study 16 Maine-et-Loire DSM Project - France Case Study 17 TU Electric Thermal Cool Storage Program - USA Case Study 18 Espanola Power Savers Project Canada Case Study 19 Queanbeyan Critical Peak Pricing Trial Australia Case Study 20 Efficient Lighting Project DSM Pilot - Poland Case Study 21 Carbon Trust Advanced Metering Trial - United Kingdom Case Study 22 Binda-Bigga DSM Project Australia Case Study 23 Tempo Electricity Tariff - France 4 4

5 TEMPO ELECTRICITY TARIFF - FRANCE Bakgrunn Tariffsystem siden 1993, tilbys ikke nye kunder etter 2009 Gjelder hele Frankrike Tre kategorier: Basis (flat), HC (høy- og lavlast), Tempo (lastavhengig tariff, justeres daglig) Utforming Gjelder husholdninger og mindre næringskunder Inndeling i blå, hvite og røde dager Peak og offpeak innen hver dag Farge på dagen settes daglig på grunnlag av forventet lastsituasjon, vær mv Resultater Valgt av husholdnings-kunder og næringskunder (ca 20%) Effektivt på røde dager 45% reduksjon av last Redusert peak med 450 MW eller ca 1 kw/kunde (topplast i Frankrike er ca 86 GW) Gir kundene ca 10% besparelse, 90% av kundene er fornøyd Preget av monopolsituasjon (EdF) lite tilpasset åpent marked siden tariffen omfatter både nett og el Fire kundekategorier i Tempo Standard Tempo: kunder med AMS men uten alternativ varmekilde Dual energy Tempo: kunder med alternativ varmekilde Thermostat Tempo: kundens varmesystem kan fjernstyres eller styres ift elpris Comfort Tempo: Kunden har et avansert energistyringssystem 5 5

6 LÆRDOMMER INTERNASJONALT DSM for støtte til nettet er lite utbredt Avgrenset til USA, Australia og Frankrike Dokumentert betydelig nytte til lav kostnad i disse landene Konkrete eksempler på både styrt utkobling og incentiver til adferdsendring Potensial Vurdert som betydelig størrelsesorden 10-40%, avhengig av tidsperiode Kostnad Gjennomgående lav ift ny, fleksibel produksjon kostnader knyttet til AMS og styring Kostnader i størrelsesorden kr/kw mye av dette vil uansett være tatt når AMS er innført Ofte gjennomført uten vesentlig nyttereduksjon for forbrukerne Risiko Forskjøvet forbruk som ikke reduserer makslast totalt sett 6 6

7 AKTØRER OG NYTTEOMRÅDER (HOVEDGRENSER) Statnett Marked for balansetjenester ESCO Portefølje av fleksible sluttbrukere Systemnytte (store sluttbrukere) Kortsiktig redusert nettkostnad (tap) Nettselskap Sluttbruker «Nettselskap» omfatter også Statnett Nettnytte Langsiktig redusert nettbehov 7 7

8 1. REDUSERTE INVESTERINGER Premiss Sluttbrukerrespons reduserer lasten så mye at nye anlegg kan neddimensjoneres Forutsigbarhet for hele investeringens levetid Kostnadsforhold Marginalkostnad for kapasitetsendring avgjørende for evt lønnsomhet Forskjell på linje og trafo, samt på nettnivå Størst faste kostnader (graving, strekking mv) for linje/kabel gir størst effekt i marginalkostnaden Forutsigbarhet Tro på at dynamiske tariffer gir varig lavere last og dimensjoneringskrav for nyinvesteringer Kilder for illustrasjoner Kostnadskatalogen (1998) NVE kostnadsvekter for regionalnettet årlig kr/tverrsnitt pr km årlig kr/tverrsnitt pr km Luftlinje 66 kv Luftlinje 5/24 kv tverrsnitt tverrsnitt tverrsnitt Jevnt synkende gjennomsnittskostnad, lite å tjene på redusert kapasitet 1000 kr/kva Fordelingstrafo kva kr/mva Trafo 66/11-22 MVA kva Ganske flat gjennomsnittskostnad, mer å tjene på redusert kapasitet 8 8

9 KONKLUSJON REDUSERTE INVESTERINGER Begrenset potensiell nytte Lite å hente på redusert kapasitet i linjer/kabler Noe mer på trafo men stadig begrenset Betydelig usikkerhet Effekten av dynamiske nettariffer er vanskelig å forutse over en periode på flere ti-år Vanskelig å ta hensyn til i investeringsbeslutningen Utløst potensial Varige endringer i fundamentalt behov (slik som passivhus, fjernvarme ) kan gi grunnlag for reduserte investeringer, men neppe dynamiske nettariffer alene 9 9

10 2. UTSATTE INVESTERINGER Premiss Sluttbrukerrespons reduserer lasten midlertidig slik at planlagte investeringer kan utsettes Kun for nyinvesteringer, reinvesteringer drives av tilstand og endres ikke Kostnadsforhold Ingen endring i investeringskostnad for det enkelte prosjekt Utsettelse gir nåverdigevinst Forutsigbarhet Forutsigbarhet for en kortere tidsperiode (1-5 år) 10 10

11 INVESTERINGSBEHOV Kilder Statnetts Nettutviklingsplan erapp Energi Norge spørreundersøkelse Sum nyinvesteringer Sentralnettet: 4,5-5 mrd årlig Regionalnettet: 1,5-2 mrd årlig Distribusjonsnettet: 2-2,5 mrd årlig Anslag på potensial Hvor stor andel av nyinvesteringene kan utsettes? Hvor lenge kan de utsettes? MNOK Distribusjonsnett Regionalnett Sentralnett 11 11

12 HVOR MYE KAN PÅVIRKES? Sentralnettet Mye er knyttet til ny fornybar produksjon og kabler, i begrenset grad mulig å utsette Anslag 33% av volumet i Øst (ca 6,5% av totale nyinvesteringer i perioden) Regionalnettet Større innslag av utvikling i forbruk innenlands Anslag 15-20% av volumet Distribusjonsnettet I hovedsak knyttet til forbruksutvikling Sterk sammenheng med sluttbrukerfleksibilitet Anslag 20-25% av volumet Subjektive anslag, bør verifiseres MNOK ( udiskontert) Samlet potensial Distribusjonsnett Regionalnett Sentralnett Anslaget for samlet potensial for utsettelse utgjør ca 16% av samlede nyinvesteringer i perioden Basert på lavt intervall for anslag 12 12

13 HVA ER UTSETTELSE VERDT? Nåverdiberegning Omfanget av investeringer som kan utsettes Antall år de kan utsettes høyere enn fem? 5% realrente Utfallsrom Ved lavt anslag fra MNOK nåverdi Ved 2-10 års utsettelse Øker proporsjonalt med flere år Årlig besparelse MNOK Ved høyt anslag er årlig besparelse MNOK Om lag halvparten av potensialet er relatert til D- nett Nåverdi (MNOK) Nåverdi besparelse (MNOK) år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år Antall års utsettelse i snitt Lavt anslag Høyt anslag Sentralnett Regionalnett Distribusjonsnett 13 13

14 3. REDUSERT TAP I NETTET Tiltak Redusere last i topplasttimene ved dynamiske tariffer Tilnærming Estimat for tap pr time samlet nettet Redusere lasten og dermed tapet i de 10% høyeste timene Data Statnett lastkurve 2011 pr time (MWh/h) Samlet tap 10 TWh (alle nettnivåer) Kvadratisk sammenheng mellom last og tap Gir ca 1:5 mellom høyeste og laveste tap pr time Resultat Marginal gevinst ved å flytte last Neppe noe robust grunnlag for å innføre dynamiske nettariffer MWh/h Tap MWh/h Brutto redusert tap = 47 GWh Tap time

15 REDUSERT LAST MED 10% - GIR DET NOE? Beregning Erstatter tapet i time med tapet i time 316 Finner brutto gevinst på ca 47 GWh Netto gevinst er mindre, dersom de tilhørende 212 GWh energi som er flyttet dukker opp i andre timer med relativt høy last Konklusjon Flytting av last gir liten gevinst i nettet Neppe noe robust grunnlag for å innføre dynamiske nettariffer MWh/h Brutto redusert tap = 47 GWh Tap time

16 4. LAVERE SYSTEM- OG BALANSEKOSTNADER Uavhengig av dynamiske tariffer Utvidelse av markedet for balanse- og systemtjenester Betaling for tilgjengelighet og bruk av tjenesten Potensialet Med dagens priser på balansetjenester er det intet potensial Prisene må opp på kontinentalt nivå Drivere for økte priser Økt kabelkapasitet og handel med systemtjenester over kablene Utbygging av mye uregulert kraftproduksjon i Norge og Sverige (særlig vindkraft) 16 16

17 Industrien Ny, fleksibel produksjon Industrien Sluttbrukerfleksibilitet Ny, fleksibel produksjon ETTERSPØRSEL ETTER BALANSE OG RESERVER Uten sluttbrukerfleksibilitet Med sluttbrukerfleksibilitet Dagens behov: dekkes normalt av vannkraft, tidvis utkobling i industrien Fremtidig behov: Betydelig høyere, krever ny fleksibel produksjon Dagens behov: dekkes normalt av vannkraft, tidvis utkobling i industrien Fremtidig behov: Betydelig høyere, krever ny fleksibel produksjon Vannkraft Vannkraft 17 17

18 1. Redusert investering (varig) 2. Utsatt investering 3. Lavere nettap 4. Lavere system og balansekostnader OPPSUMMERING POTENSIALER Begrenset potensial Eneste substantielle område er utsatte investeringer Potensial for å redusere kostnadene i nettet med 1-3% Systemtjenster er «outsider» Kan bli mye verdt dersom systemkostnadene øker betydelig fremover Dog krever ikke dynamiske nettariffer for å realisere potensialet MNOK/år ,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Lavt anslag Høyt anslag andel av IR - Lav Andel av IR - høy 18 18

19 2. UTFORMING AV DYNAMISKE NETTARIFFER 19 19

20 HVA SKAL VI OPPNÅ? Primært fokus på utsatte investeringer Alle nettnivåer, også i «lommer» lokalt Potensialet synes størst på lavere nettnivåer Økt antall elbiler kan øke det lokale presset på nettkapasitet viktig å ivareta Sekundært: Tilrettelegging for tilbud av systemtjenester Krav til effekt av dynamisk tariff Sterkt prissignal (høy grad av differensiering) Tilpasset faktisk last i nettet (dynamisk) Lett synlig for forbrukeren Last (MWh/h) 1 Periode (time) (Tall er kun for illustrasjon) Uten dynamiske tariffer Med dynamiske tariffer 20 20

21 TO INNFALLSVINKLER Tidsbestemt effekttariff Flere faste trinn i effekttariffen, avhenger av last hos den enkelte kunde Administrativ enkel, forutsigbar Enkel for kunden å forholde seg til (som «overforbruk») Tilfeldig sammenheng mellom avlastning i det relevante nettet og last hos kunden Vil gi overstimulering til lastreduksjon, også i perioder der nytteverdien er null Utnytter ikke AMS Dynamisk effekttariff Faste tariffnivåer, men avhenger av totallast og ikke last hos enkeltkunder Høy tariff varsles ift tidspunkter der kapasiteten i nettet er presset Varierende tidspunkt og lengde varsles særskilt hver gang Direkte sammenheng mellom høy tariff og nettnytte, men ikke nødvendigvis sammenfall med elpris Utnytter AMS Mer komplekst for kunden kan redusere respons på tariffen 21 21

22 Tariff TYPE TARIFF Overgang til effekttariff Eneste som kan gi tidsbestemt prissignal Innebærer ikke høyere snittariff Kan (og antagelig bør) også utformes slik at de som får de sterkeste prissignalene, ikke får økt snittariff gitt ønsket agering Struktur Tre trinn Normallast grønn tariff Rød tariff- høyeste ledd Gul tariff i timer etter rød tariff for å dempe oppregulering Avregningsgrunnlag Effekt i timen? Krever stor differensiering for å gi utslag i regningen Hvor sterk differensiering trenges? Må avdekkes i spørreundersøkelser og evt justeres underveis Ref Skagerak betalingsvilje? Relevant nettnivå Tariffer på D-nettnivå for å utløse fordeler på R- og S- nettnivå? effekt 22 22

23 DYNAMISK TARIFF SOM OPSJON Opsjon for utsettelse av investering Innføre tariffen slik at man fremdeles har frihetsgrader ift å iverksette investeringer Samle erfaring om hvordan tariffen virker «utøve opsjonen» Løpende vurdering av hvor lenge investeringen kan utsettes Klare fordeler Nettselskapet opprettholder full fleksibilitet til å utsette eller gjennomføre investeringer Høy grad av trygghet for at investeringen kommer til riktig tid Kostnader utsettes lengst mulig realøkonomisk gevinst 23 23

24 3. PRAKTISK GJENNOMFØRING 24 24

25 OMRÅDER Teknisk (hos kunden) Følger stort sett AMS-kravene Tilleggsmuligheter knyttet til styring av spesielle formål Reguleringsmessig Hjemmel for differensiering Målkonfikter Systemmessig (i nettselskapet) Prognose Kommunikasjon Måling og avregning Kundekommunikasjon Kritisk suksessfaktor kommer responsen? 25 25

26 KOMMUNIKASJON MED KUNDEN Sluttbrukerrespons? Avhengig av at kundene reagerer på prissignalet Betydelig mengde informasjon er nødvendig Uansett synes det lite realistisk at manuell kontroll er tilstrekkelig Tekniske installasjoner Bør det tilbys lokale styringssystemer? Forhåndsprogrammerte systemer mot konkrete formål i bygget Med mulighet for overstyring App er med varsling 26 26

27 27 27 VIDERE PROSESS

28 OPPSUMMERING Potensial JA, det er et interessant potensial ved dynamiske tariffer Størst på utsatte investeringer, antagelig mest i D-nett AMS gir mulighet for å øke graden av sluttbrukerfleksibilitet som en del av markedet for systemtjenester, men dette er neppe lønnsomt ennå Konklusjon Regelverket bør legges til rette for at nettselskapet kan innføre dynamiske tariffer, avhengig av lokale forhold og potensialer Gjennomføring Teknologisk plattform kommer på plass (AMS) Regulatoriske endringer må gjøres, disse kan gi noen målkonflikter. Synes håndterbare. Kommunikasjon med kunden og faktisk utløst fleksibilitet er den store bøygen Kan diskuteres om prissignalet alene er nok synlighet, varsling og automatisering er viktige suksessfaktorer 28 28

29 PILOTPROSJEKT - KUNDERESPONS Vi vet lite om hvordan kundene responderer Forslag: Pilotprosjekt med introduksjon av dynamiske nettariffer Formål Avdekke faktisk respons på prissignaler (styrke og respons) Skaffe mer informasjon om relevante segmenter Kundegrupper Formål (ulike typer bruk av el) Skaffe mer informasjon om effektiv kommunikasjon med kunden Lokalisering Hvaler Evt andre eksisterende AMS pilotprosjekter (Steinkjer) 29 29

30 PILOTPROSJEKT HVALER - HOVEDAKTIVITETER Design Tariffstruktur Segmentering System Måling, avregning, fakturering Datastruktur Kommunikasjon Varsling av kunder Informasjon til kunder Tilbakemelding til kunder Datainnsamling Variabler Kontrollgruppe Testgruppe Analyse Effekter Årsakssammenhenger 30 30

31 31 31 RESERVEFOILER

32 HVOR MYE KAN PÅVIRKES I R- OG D-NETT? Distribusjonsnett Nyinvesteringer utgjør ca 30-40% av samlede investeringer Investeringer drevet av forbruk utgjør ca 80% av nyinvesteringene Tilsvarer årlige investeringer på ca 2 mrd kr Regionalnett Nyinvesteringer utgjør 45-60% av samlede investeringer Investeringer drevet av forbruk utgjør 60-75% av nyinvesteringene Tilsvarer årlige investeringer på ca 0,9-1,5 mrd kr 32 32

33 HVOR MYE KAN PÅVIRKES I SENTRALNETTET? Hovedtyngde på produksjon og utveksling Hovedvekt på produksjon og presset forsyningsikkerhet i Nord, Midt og Vest neppe aktuelt å utsette Fokus på produksjon og utveksling i Sør neppe aktuelt å utsette Noe presset forsyningsikkerhet i Øst, men vil gi størst potensial for utsettelse ved bedre forbruksfleksibilitet pga høyt forbruk Tilnærming Potensial for utsettelse i sentralnettet knyttes til planlagte prosjekter i Øst Sum nyinvesteringer i Øst er ca 8,5 mrd kr Nye (ikke påbegynte) prosjekter i Nettutviklingsplanen 2011 MNOK/år Summer Summer Summer Summer Summer Summer Summer Summer Summer Summer av 2012 av 2013 av 2014 av 2015 av 2016 av 2017 av 2018 av 2019 av 2020 av 2021 Øst Vest Sør Nord Midt 33 33

34 KOMMUNIKASJON MOT KUNDEN Beslutningspunkt for røde timer Fastsettes døgnet før Kommunikasjon til display Respons I utgangspunktet manuell Mulighet for automatisk utkobling i bygget Kundegrensesnittet Mest sannsynlig at kraftselger må forestå kommunikasjonen (supplier centric modell) 34 34

35 TEKNISK TILRETTELEGGING Forskriftskrav AMS Tilfredsstiller krav til «rød tariff» Timesmåling Kommunikasjonsplattform Display Tilleggsinvesteringer Lokale styringssystemer Sentralstyrt styring Usikkert om AMS er tilstrekkelig for systemtjenester Mobiliseringstid <1 time Avregningsperiode <1 time Tekniske løsninger må kunne håndtere intervaller < 1 time 35 35

36 REGULERINGER OG MÅLKONFLIKTER Reguleringer Kontrollforskriften Presisering av «nettmessig begrunnelse» For øvrig innenfor dagens regelverk Målkonflikter Forholdet til Forskrift om leveringskvalitet Hvor mange røde timer kan man ha før kvaliteten kan bedømmes som for dårlig? Energieffektivisering Lavere energiavhengig kostnad for kunde reduserer gevinsten ved energieffektivisering Lastreduserende tiltak vil derimot bli mer attraktive (omlegging) 36 36

37 SYSTEMMESSIGE UTFORDRINGER Prognose Forbruksprognosen blir påvirket Betydning for innmelding til Nordpool Informasjon om dynamiske tariffer må foreligge når balanseansvarlige skal sette opp sin innmelding Avregningsgrunnlag Måledata for relevant avregningsperiode må være tilgjengelig Timesoppløsning er OK for «røde timer», men ikke for avregning for systemtjenester? 37 37

Utvikling i tariffer i distribusjonsnettet Presentasjon på Nettkonferansen 2014 3.12.14

Utvikling i tariffer i distribusjonsnettet Presentasjon på Nettkonferansen 2014 3.12.14 Utvikling i tariffer i distribusjonsnettet Presentasjon på Nettkonferansen 2014 3.12.14 1 1 INNHOLD Hvorfor trenger vi nye tariffer i distribusjonsnettet? Alternativer for utforming fordeler og ulemper

Detaljer

MELLOMLANDSFORBINDELSER OG NETTFORSTERKNINGER- BEHOV OG LØSNINGER

MELLOMLANDSFORBINDELSER OG NETTFORSTERKNINGER- BEHOV OG LØSNINGER MELLOMLANDSFORBINDELSER OG NETTFORSTERKNINGER- BEHOV OG LØSNINGER Håkon Egeland 28. Oktober 2011 NORDISK VANNKRAFT TWh/uke 6 5 4 3 2 1 0 Årlig nyttbar energitilgang 206 TWh, +/-52 TWh Årlig kraftproduksjon

Detaljer

Prinsipiell begrunnelse for effekttariffer. Sted, dato Oslo, 7.4.2015 Ref 15031/2015-1002 1 INNLEDNING... 1 2 FORVENTET UTVIKLING I BEHOV...

Prinsipiell begrunnelse for effekttariffer. Sted, dato Oslo, 7.4.2015 Ref 15031/2015-1002 1 INNLEDNING... 1 2 FORVENTET UTVIKLING I BEHOV... NOTAT Til Fra Tema Energi Norge v/ Trond Svartsund Kjetil Ingeberg Prinsipiell begrunnelse for effekttariffer Sted, dato Oslo, 7.4.2015 Ref 15031/2015-1002 Innhold 1 INNLEDNING... 1 2 FORVENTET UTVIKLING

Detaljer

Marginaltap - oppdatering Et kritisk skråblikk på marginaltapsmodellen

Marginaltap - oppdatering Et kritisk skråblikk på marginaltapsmodellen Marginaltap - oppdatering Et kritisk skråblikk på marginaltapsmodellen Marginaltapskalkulatoren EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Hans Olav Ween Næringspolitisk rådgiver - Kraftsystem,

Detaljer

Markedsbasert forbrukstilpasning Prosjektoversikt bakgrunn og framdrift

Markedsbasert forbrukstilpasning Prosjektoversikt bakgrunn og framdrift Markedsbasert forbrukstilpasning Prosjektoversikt bakgrunn og framdrift Avslutningsseminar 2/12-08 Ove S. Grande 1 Forbrukstilpasning = Demand Response (DR) Definisjon Tiltak som stimulerer til situasjonsavhengig

Detaljer

Dilemmaer rundt lokal og sentral energiproduksjon

Dilemmaer rundt lokal og sentral energiproduksjon Dilemmaer rundt lokal og sentral energiproduksjon Konsekvenser for nettet sett fra nettselskapets side BKK Nett AS, Bengt Otterås, oktober 2013. Hvordan ser fremtiden ut? Dilemma 1: Trender, effekt og

Detaljer

Nettleien Oppdatert august 2016

Nettleien Oppdatert august 2016 Nettleien 2016 Oppdatert august 2016 Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien Historisk utvikling NVEs inntektsrammer NVE fastsetter

Detaljer

Kommentar til NVEs konsepthøring om tariffer i distribusjonsnettet

Kommentar til NVEs konsepthøring om tariffer i distribusjonsnettet Offentlig Kommentar til NVEs konsepthøring om tariffer i distribusjonsnettet THEMA Notat 2015-04 2015 THEMA Consulting Group Om prosjektet Om notatet Prosjektnummer: ENO-2015-03 Notatnummer: 2015-04 Oppdragsgiver:

Detaljer

Vil smart grid teknologier påvirke investeringsbehovet?

Vil smart grid teknologier påvirke investeringsbehovet? Vil smart grid teknologier påvirke investeringsbehovet? Smartgridkonferansen 10.-11.sept 2013 s.1 Hafslund Nett Transformatorstasjoner 168 Hurdal Nettstasjoner 13 530 Luftledning HS [km] 2 021 Nannestad

Detaljer

Alternativer til nettinvesteringer i Oslo og Akershus

Alternativer til nettinvesteringer i Oslo og Akershus Alternativer til nettinvesteringer i Oslo og Akershus Trond Jensen, Statnett En studie fra Xrgia Agenda Hvilke tiltak er egnet? Forbruket i topplast Nett - investering Forbruker - tiltak Potensialer Kan

Detaljer

Effekttariffer. Hvordan kan de utformes for å styre elforbruket i kostnadsriktig retning?

Effekttariffer. Hvordan kan de utformes for å styre elforbruket i kostnadsriktig retning? Effekttariffer. Hvordan kan de utformes for å styre elforbruket i kostnadsriktig retning? SET/NEF-konferansen 20.10.2015 Velaug Mook Elmarkedstilsynet Seksjon for regulering av nettjenester Hvorfor skal

Detaljer

Dagens tariffutjevning Presentasjon på Tariffkonferansen for EnergiNorge 9.2.2010 Kjetil Ingeberg

Dagens tariffutjevning Presentasjon på Tariffkonferansen for EnergiNorge 9.2.2010 Kjetil Ingeberg Dagens tariffutjevning Presentasjon på Tariffkonferansen for EnergiNorge 9.2.2010 Kjetil Ingeberg 9. feb. 2010 www.xrgia.no post@xrgia.no Innhold 1. Utjevning i dagens ordning 2. Fordeling av støtten 3.

Detaljer

Utvikling av nettariffer i smarte nett. Notat utarbeidet for Energi Norge

Utvikling av nettariffer i smarte nett. Notat utarbeidet for Energi Norge Utvikling av nettariffer i smarte nett Notat utarbeidet for Energi Norge Tittel Oppdragsgiver Utvikling av nettariffer i smarte nett Energi Norge Rapport nr 2014-1 Tilgjengelighet Ikke offentlig Dato 11.2.2014

Detaljer

Kraftsystemet, utbygging og kostnadsfordeling Auke Lont, CEO Statnett

Kraftsystemet, utbygging og kostnadsfordeling Auke Lont, CEO Statnett Kraftsystemet, utbygging og kostnadsfordeling Auke Lont, CEO Statnett Industri2014, Bodø, 18. september 2014 Statnett er ansvarlig for et sikkert og stabilt kraftsystem Statnett drifter omkring 11 000

Detaljer

Miljømessige gevinster ved AMS

Miljømessige gevinster ved AMS Norges Energidager 2011-13. oktober 2011 Miljømessige gevinster ved AMS Hanne Sæle (Hanne.Saele@sintef.no) Wall-e: Teknologi med miljøfokus 1 Agenda AMS og Fremtidens nett (SmartGrid) Husholdningskundens

Detaljer

Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper

Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper Problemstilling Gi en anbefaling til nettselskaper om hvordan de

Detaljer

Regionalnettene i Norge. Jon Eilif Trohjell, Agder Energi Nett AS

Regionalnettene i Norge. Jon Eilif Trohjell, Agder Energi Nett AS Regionalnettene i Norge NEF-konferansen 25.-26.10.2010 26.10.2010 Grimstad Jon Eilif Trohjell, Agder Energi Nett AS Linjer/kabler 33-45-66-110-132 kv Transformatorstasjoner til 6-11-22 kv Regionalnettets

Detaljer

Tilpasning til den nye reguleringsmodellen praktiske råd. Kurs hos Energi Norge, 1.11.2012 Kjetil Ingeberg

Tilpasning til den nye reguleringsmodellen praktiske råd. Kurs hos Energi Norge, 1.11.2012 Kjetil Ingeberg Tilpasning til den nye reguleringsmodellen praktiske råd Kurs hos Energi Norge, 1.11.2012 Kjetil Ingeberg 1 1 INNHOLD Overordnet hva gir gevinst? Hva bør man jobbe med? 2 2 HVA GIR GEVINST? Basics Lavest

Detaljer

Energiledd. Christina Sepúlveda Oslo, 15. mars 2012

Energiledd. Christina Sepúlveda Oslo, 15. mars 2012 Energiledd Christina Sepúlveda Oslo, 15. mars 2012 Hvorfor energiledd? Et grunnleggende prinsipp for optimal ressursanvendelse er at den marginale kostnaden ved å frembringe et gode, skal være lik kjøpers

Detaljer

Takler el-nettet eksplosjonen i el-bilsalget?

Takler el-nettet eksplosjonen i el-bilsalget? Takler el-nettet eksplosjonen i el-bilsalget? Camilla Aabakken Seksjon for regulering av nettjenester Elmarkedstilsynet Agenda Om NVE Elbiler i Norge 200 000 elbiler innen 2020? Noen nettselskapers erfaringer

Detaljer

Oppsummering og svar på høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet

Oppsummering og svar på høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet Notat Til NVE, Energi Norge Oppsummering og svar på høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet Dette notatet er et svar på NVEs høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet. Slik NTE Nett

Detaljer

VILKÅR FOR PLUSSKUNDER

VILKÅR FOR PLUSSKUNDER VILKÅR FOR PLUSSKUNDER Oppdragsgiver: Energi Norge Kontaktperson: Trond Svartsund Leverandør: Energy Creative group AS (ECgroup) Kontaktperson hos ECgroup: Svein Sandbakken Dato: 2. september 2011 Antall

Detaljer

Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011

Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011 Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011 Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien Historisk utvikling Nettinvesteringer NVEs inntektsrammer

Detaljer

NVEs vurdering i klage på ny beregning av nettleie - vedtak

NVEs vurdering i klage på ny beregning av nettleie - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 12.11.2015 Vår ref.: 201504434-6 Arkiv: 623

Detaljer

AMS EN LØSNING PÅ EFFEKTPROBLEMENE I FORDELINGSNETTET? SET/NEF-konferansen 2015 20. Oktober Stig Simonsen, Skagerak Nett

AMS EN LØSNING PÅ EFFEKTPROBLEMENE I FORDELINGSNETTET? SET/NEF-konferansen 2015 20. Oktober Stig Simonsen, Skagerak Nett AMS EN LØSNING PÅ EFFEKTPROBLEMENE I FORDELINGSNETTET? SET/NEF-konferansen 2015 20. Oktober Stig Simonsen, Skagerak Nett AMS idag Fra innføring av energiloven i -91 til i dag - Sluttbrukermarkedet for

Detaljer

Norsk kabelstrategi konsekvenser og muligheter for norske produsenter. Edvard Lauen, Agder Energi

Norsk kabelstrategi konsekvenser og muligheter for norske produsenter. Edvard Lauen, Agder Energi Norsk kabelstrategi konsekvenser og muligheter for norske produsenter Edvard Lauen, Agder Energi 1. Disposisjon 1. Et Europeisk kraftsystem med betydelige utfordringer 2. Norge kan bidra 3. Norge og fornybardirektivet

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Vår dato: Vår ref.: NVE ep/hgd

Vår dato: Vår ref.: NVE ep/hgd Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Oljeindustriens Landsforening Postboks 8065 4068 Stavanger 1 7. 03. 2010 Vår dato: Vår ref.: NVE 200905842-3 ep/hgd Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Hans

Detaljer

Klimapolitikk, kraftbalanse og utenlandshandel. Hvor går vi? Jan Bråten, sjeføkonom Statnett 27. januar 2009

Klimapolitikk, kraftbalanse og utenlandshandel. Hvor går vi? Jan Bråten, sjeføkonom Statnett 27. januar 2009 Klimapolitikk, kraftbalanse og utenlandshandel Hvor går vi? Jan Bråten, sjeføkonom Statnett 27. januar 2009 Agenda Sterke drivere og stor usikkerhet Mange drivkrefter for kraftoverskudd / moderate kraftpriser

Detaljer

Nettutvikling og nettinvesteringer. Kommunalt eiermøte 19.01.2012, Konserndirektør Erik Boysen

Nettutvikling og nettinvesteringer. Kommunalt eiermøte 19.01.2012, Konserndirektør Erik Boysen Nettutvikling og nettinvesteringer Kommunalt eiermøte 19.01.2012, Konserndirektør Erik Boysen Nettet på Agder! ca 172 000 kunder ca 80 innmatningskunder 18 600 km el-nett 57 transformatorstasjoner ca 7.500

Detaljer

Nasjonale nettariffer - tariffutjevning. Trond Svartsund

Nasjonale nettariffer - tariffutjevning. Trond Svartsund Nasjonale nettariffer - tariffutjevning Trond Svartsund Oppdraget - felles nasjonale tariffer i distribusjonsnettet Dette ble ansett som den viktigste delen av det samlede utredningsoppdraget Oppdraget

Detaljer

PUMPEKRAFT ERFARINGER OG UTSIKTER. Adm. direktør - Gaute Tjørhom 3. september 2013

PUMPEKRAFT ERFARINGER OG UTSIKTER. Adm. direktør - Gaute Tjørhom 3. september 2013 PUMPEKRAFT ERFARINGER OG UTSIKTER Adm. direktør - Gaute Tjørhom 3. september 2013 INNHOLD Kort om Sira-Kvina kraftselskap Erfaringer design Erfaringer regelverk Barrierer Markedsutsikter Oppsummering Kort

Detaljer

Muligheter og utfordringer med norsk krafteksport

Muligheter og utfordringer med norsk krafteksport Muligheter og utfordringer med norsk krafteksport Konserndirektør Bente Hagem ZERO-konferansen Oslo, 6. november 2013 Statnett har et klart samfunnsoppdrag Formelle rammer Systemansvarlig Samfunnsoppdraget

Detaljer

Hvordan kan AMSinformasjon. for å oppnå SmartGrid? Kjetil Storset 3.2.2011

Hvordan kan AMSinformasjon. for å oppnå SmartGrid? Kjetil Storset 3.2.2011 Hvordan kan AMSinformasjon brukes for å oppnå SmartGrid? Kjetil Storset 3.2.2011 Hvor Smart Grid har vi i dag? Regionalnettet Smart, men dyrt Distribusjonsnettet Ikke så smart Kunde/lavspentnettet Blir

Detaljer

SmartRegions / Miljøgevinst AMS. Energieffektivisering og forbrukerfleksibilitet

SmartRegions / Miljøgevinst AMS. Energieffektivisering og forbrukerfleksibilitet SmartRegions / Miljøgevinst AMS. Energieffektivisering og forbrukerfleksibilitet Hanne Sæle, Workshop, 7. mai 2012 1 Agenda Prosjekt: "SmartRegions" Hvem/hva/hvor Resultater og planer Prosjekt: "Miljøgevinst

Detaljer

Viktigste utfordringer for Olje- og energiministeren 2009-2013

Viktigste utfordringer for Olje- og energiministeren 2009-2013 Viktigste utfordringer for Olje- og energiministeren 2009-2013 Møte med Olje- og energiministeren EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm dir, EBL Møte i OED, 9. november

Detaljer

EBL Nettkonferansen 2007 Elisabeth V. Vardheim, avdelingsleder Konsesjonsavdelingen Divisjon Utvikling og Investering

EBL Nettkonferansen 2007 Elisabeth V. Vardheim, avdelingsleder Konsesjonsavdelingen Divisjon Utvikling og Investering Endret filosofi rundt kabling hvilke konsekvenser tekniske og økonomiske kan dette få? EBL Nettkonferansen 2007 Elisabeth V. Vardheim, avdelingsleder Konsesjonsavdelingen Divisjon Utvikling og Investering

Detaljer

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden?

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Gunnar G. Løvås, konserndirektør Nettutvikling, Statnett Presentasjon i Polyteknisk forening 30. september 2010 2010 09 17-2 Vi trenger både nett og alternativene

Detaljer

Anleggsbidrag i masket nett

Anleggsbidrag i masket nett Anleggsbidrag i masket nett Tariffer i distribusjonsnettet Energibedriftenes landsforening 14. mai 2008 Linn Renée Naper Anleggsbidrag Produsentens dekning av kostnader = produsentens betaling til nettselskap

Detaljer

Av David Karlsen, NTNU, Erling Tønne og Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS/NTNU

Av David Karlsen, NTNU, Erling Tønne og Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS/NTNU Av David Karlsen, NTNU, Erling Tønne og Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS/NTNU Sammendrag I dag er det lite kunnskap om hva som skjer i distribusjonsnettet, men AMS kan gi et bedre beregningsgrunnlag. I dag

Detaljer

NVE Rammevilkår for smartgrid

NVE Rammevilkår for smartgrid Smartgridkonferansen 2014 NVE Rammevilkår for smartgrid Heidi Kvalvåg, heik@nve.no Seksjonsleder Sluttbrukermarkedet, Elmarkedstilsynet, NVE Et strømmarked i endring Internasjonalisering av marked og regelverk

Detaljer

Strategier för at anpassa ett elsystem i förändring utblick mot Norden. Adm. direktør Oluf Ulseth

Strategier för at anpassa ett elsystem i förändring utblick mot Norden. Adm. direktør Oluf Ulseth Strategier för at anpassa ett elsystem i förändring utblick mot Norden Adm. direktør Oluf Ulseth Strategier for at anpassa et elsystem i förändring utblick mot Norden Kraftsystemet er i forandring: Mindre

Detaljer

Anleggsbidrag - forenklinger?

Anleggsbidrag - forenklinger? Anleggsbidrag - forenklinger? Næringspolitisk verksted, Tariffer og anleggsbidrag i distribusjonsnettet BKK Nett AS, Charlotte Sterner og Bengt Otterås Energi Norge 4.8.2012 Hvem kan spå om fremtiden?

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Demonstrasjon og Verifikasjon av Intelligente Distribusjonsnett DeVID

Demonstrasjon og Verifikasjon av Intelligente Distribusjonsnett DeVID Demonstrasjon og Verifikasjon av Intelligente Distribusjonsnett DeVID Nettkonferansen 2014 Therese Troset Engan, Demo Steinkjer Vidar Kristoffersen, Smart Energi Hvaler 1 Hovedidé Prosjektets hovedidé

Detaljer

Status for NVEs arbeid med nettariffer. Velaug Amalie Mook Energimarkedstilsynet Seksjon for regulering av nettjenester

Status for NVEs arbeid med nettariffer. Velaug Amalie Mook Energimarkedstilsynet Seksjon for regulering av nettjenester Status for NVEs arbeid med nettariffer Velaug Amalie Mook Energimarkedstilsynet Seksjon for regulering av nettjenester To høringer om tariffer Tariff for uttakskunder Plusskunde Vurderer ny utforming av

Detaljer

hvor mye, hvordan, til hvilken pris?

hvor mye, hvordan, til hvilken pris? Statnett Er markedet presentasjon innen rekkevidde hvor mye, hvordan, til hvilken pris? Norsk fornybar energi i et klimaperspektiv Oslo 6.mai 2008 Odd Håkon Hoelsæter Konsernsjef Markeder innen rekkevidde

Detaljer

TEKNOLOGIUTVIKLING MOT 2030 FOR VARMESYSTEMER I NORGE. Monica Havskjold Statkraft AS

TEKNOLOGIUTVIKLING MOT 2030 FOR VARMESYSTEMER I NORGE. Monica Havskjold Statkraft AS TEKNOLOGIUTVIKLING MOT 2030 FOR VARMESYSTEMER I NORGE Monica Havskjold Statkraft AS Vi ser tilbake før vi ser fremover (1) (2) (3) 2000 2014 2030 2 År 2000: Frykt for knapphet på elektrisitet Anstrengt

Detaljer

Nettleien 2009. Oppdatert 01.03.2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Nettleien 2009. Oppdatert 01.03.2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Nettleien 2009 Oppdatert 01.03.2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien

Detaljer

Lokal energiutredning

Lokal energiutredning Lokal energiutredning Presentasjon 25. januar 2005 Midsund kommune 1 Lokal energiutredning for Midsund kommune ISTAD NETT AS Lokal energiutredning Gjennomgang lokal energiutredning for Midsund kommune

Detaljer

Framtidens byer. Forbrukerfleksibilitet i Den smarte morgendagen. Rolf Erlend Grundt, Agder Energi Nett 7. februar 2012

Framtidens byer. Forbrukerfleksibilitet i Den smarte morgendagen. Rolf Erlend Grundt, Agder Energi Nett 7. februar 2012 Framtidens byer Forbrukerfleksibilitet i Den smarte morgendagen Rolf Erlend Grundt, Agder Energi Nett 7. februar 2012 Igjennom følgende Sett fra et nettselskaps ståsted 1. Hva bestemmer kapasiteten på

Detaljer

Uttesting av Dynamisk nettariff i Demo Steinkjer. Therese Troset Engan, Forretningsutvikler NTE Holding

Uttesting av Dynamisk nettariff i Demo Steinkjer. Therese Troset Engan, Forretningsutvikler NTE Holding Uttesting av Dynamisk nettariff i Demo Steinkjer Therese Troset Engan, Forretningsutvikler NTE Holding Innhold Bakgrunn Pågående Artemis prosjekt i Demo Steinkjer Uttesting av dynamisk nettariff i Demo

Detaljer

Toveiskommunikasjon hype eller nytte

Toveiskommunikasjon hype eller nytte Toveiskommunikasjon hype eller nytte Markedskonferansen 2003 Ove S. Grande Hype??? Internett søk ga følgende resultat: Brukes ofte om visjonære (hyperaktive).com-satsninger En/noe som lover mer enn den

Detaljer

Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss?

Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss? Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss? AMS kurs 07. november 2015 Jostein Ravndal - www.emf-consult.com 1

Detaljer

Storskala laststyring. CenSES energi og klimakonferanse 2015 Knut Styve Hornnes, Dr.ing Statnett

Storskala laststyring. CenSES energi og klimakonferanse 2015 Knut Styve Hornnes, Dr.ing Statnett Storskala laststyring CenSES energi og klimakonferanse 2015 Knut Styve Hornnes, Dr.ing Statnett Om Statnett Statnett er systemansvarlig (TSO) i det norske kraftsystemet Statnett skal sikre momentan balanse

Detaljer

Workshop om marginaltap. Statnetts marginaltapsmodell

Workshop om marginaltap. Statnetts marginaltapsmodell Workshop om marginaltap Statnetts marginaltapsmodell Agenda Lovverket Marginaltap hva er det? Statnetts modell Forholdene i Nord-Norge Lovverket Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme

Detaljer

Tariffer for utkoblbart forbruk. Torfinn Jonassen NVE

Tariffer for utkoblbart forbruk. Torfinn Jonassen NVE Tariffer for utkoblbart forbruk Torfinn Jonassen NVE 2 Utredning om utkoblbart forbruk - bakgrunn OED har fått en rekke innspill vedrørende ordningen og innvirkning på arbeidet med omlegging av energibruken

Detaljer

Verdivurdering av nettselskaper Kjetil Ingeberg 27. mai 2009

Verdivurdering av nettselskaper Kjetil Ingeberg 27. mai 2009 Verdivurdering av nettselskaper Kjetil Ingeberg 27. mai 2009 29. mai. 2009 www.xrgia.no post@xrgia.no Innhold Prinsipper hva verdsettes? Datagrunnlag og forutsetninger Praktisk eksempel 2 2 Hvorfor verdsetter

Detaljer

Grønne sertifikat sett fra bransjen

Grønne sertifikat sett fra bransjen Zero10, 23. november 2010 Anders Gaudestad, Adm. direktør, Statkraft Agder Energi Vind DA Grønne sertifikat sett fra bransjen SAE Vind er Statkraft og Agder Energi sin felles satsing på landbasert vindkraft

Detaljer

01/12/2012. FOU som virkemiddel

01/12/2012. FOU som virkemiddel FOU som virkemiddel "Statnett satser på forskning og utvikling for å bygge opp under vår visjon, våre verdier og strategier. En av våre verdier er innovasjon som innebærer at Statnett er nyskapende i utvikling

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling

Norges vassdrags- og energidirektorat. Endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling Norges vassdrags- og energidirektorat Endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling Uregulerte nett og fellesmåling Lavspent fordelingsnett (ikke konsesjonspliktige) Fra nettstasjon til klemme på husvegg

Detaljer

REN blad 4021 LS Nett Måling. Krav til overvåkning av nettstasjon ved bruk av AMS 1. Sammendrag

REN blad 4021 LS Nett Måling. Krav til overvåkning av nettstasjon ved bruk av AMS 1. Sammendrag 1. Sammendrag REN har laget en standardisert beskrivelse av overvåkning i nettstasjon. Versjon 1. Dette omfatter funksjonskrav, kommunikasjons muligheter, nettnytte, og teknologiske løsninger for dette.

Detaljer

Norske erfaringer med fleksibelt forbruk

Norske erfaringer med fleksibelt forbruk Norske erfaringer med fleksibelt forbruk Høring Energipolitiske Udvalg, Folketinget, København 26/02-09 Ove S. Grande ove.s.grande@sintef.no 1 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 189 Offentligt

Detaljer

Smarte nett/smartgrid. Hva er det og hvorfor blir dette viktig?

Smarte nett/smartgrid. Hva er det og hvorfor blir dette viktig? Smarte nett/smartgrid Hva er det og hvorfor blir dette viktig? Kjell Sand SINTEF Energi, Inst. Elkraft, NTNU EnergiRike Studentforum 2011 Haugesund 2011-06-24 1 Fremtidens energisystem blir mer elektrisk

Detaljer

Grunnlagsnotat norske elsertifikatkvoter

Grunnlagsnotat norske elsertifikatkvoter Grunnlagsnotat norske elsertifikatkvoter Fastsettelsen av kvotekurven har vært gjort i dialog med NVE som fagmyndighet. Dette er svært markedssensitiv informasjon og dialogen har ikke vært offentlig. I

Detaljer

TARIFFHEFTE 2010 EIDSIVA REGIONALNETT

TARIFFHEFTE 2010 EIDSIVA REGIONALNETT TARIFFHEFTE 2010 EIDSIVA REGIONALNETT Hamar 1. desember 2009 Postadresse Eidsiva: Hovedkontor Hamar: Eidsiva Nett AS Besøksadresse Vangsvn. 73. Postboks 4100 2307 Hamar Kontaktperson/fagansvarlig R-nettariffer

Detaljer

Sentralnettstariffen 2013 gjelder fra 1. januar 2013 til og med 31. desember 2013. 1

Sentralnettstariffen 2013 gjelder fra 1. januar 2013 til og med 31. desember 2013. 1 Sentralnettstariffen 2013 Tariffheftet 2013 Sentralnettstariffen 2013 gjelder fra 1. januar 2013 til og med 31. desember 2013. 1 Grunnlaget for utforming av nettleie i sentralnettet er gitt i Norges vassdrags-

Detaljer

Lønnsomhet av investeringer i regionalnettet

Lønnsomhet av investeringer i regionalnettet Lønnsomhet av investeringer i regionalnettet Næringspolitisk verksted 25. september 2008 Svein Sandbakken Innhold Analyse av 4 selskap med regionalnettsinvesteringer Økonomisk utvikling selskap A Økonomisk

Detaljer

Sentralnettariffen 2013

Sentralnettariffen 2013 Sentralnettariffen 2013 Statnett har vedtatt å holde et stabilt tariffnivå til våre kunder. På grunn av spesielt høye flaskehalsinntekter Ingress: vil merinntekten i løpet av året komme opp mot 3,5 mrd.

Detaljer

Vi må starte nå. og vi må ha et langsiktig perspektiv. (Egentlig burde vi nok ha startet før)

Vi må starte nå. og vi må ha et langsiktig perspektiv. (Egentlig burde vi nok ha startet før) Vi må starte nå og vi må ha et langsiktig perspektiv (Egentlig burde vi nok ha startet før) NVEs vindkraftseminar, Lista Flypark 17. 18. juni 2013 Jan Bråten, sjeføkonom Bakgrunn 1. Enkelte samfunnsøkonomer

Detaljer

Smartgridlandskapet i Norge

Smartgridlandskapet i Norge Smartgridkonferansen 2015 Smartgridlandskapet i Norge Grete Coldevin www.smartgrids.no Innhold Smartgridsenteret siden sist Medlemmene og styret Innsatsområder og leveranser Demo Smartgrids for Norge Ønsker

Detaljer

HVDC-kabler -utfordringer for systemdriften

HVDC-kabler -utfordringer for systemdriften HVDC-kabler -utfordringer for systemdriften Idar Gimmestad, Avdelingsleder Landssentralen IEEE 12.11.2015 Nordiske HVDC-kabler Utvikling i HVDC-kapasitet -en ny kabel omtrent annethvert år Frekvenskvalitet

Detaljer

Fremtiden er usikker, men elektrisk

Fremtiden er usikker, men elektrisk / MWh Fremtiden er usikker, men elektrisk 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Solar Wind Oil US Shale Gas 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 150 $/bbl Kilde: EPIA (2011): "Solar Photovoltaic

Detaljer

Nytt fra NVE. KSU-seminaret 2016

Nytt fra NVE. KSU-seminaret 2016 Nytt fra NVE KSU-seminaret 2016 Tilsynet! Kraftsystemutredninger 1 Hafslund 4 Eidsiva 6 EB 7 Skagerak 9 Agder Energi 11 Lyse 12 SKL 13 BKK 14 SFE 15 Istad 16 Trønderenergi 17 NTE 18 Helgelandskraft 19

Detaljer

Toveiskommunikasjon og nettariffen

Toveiskommunikasjon og nettariffen Toveiskommunikasjon og nettariffen EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Trond Svartsund Rådgiver, EBL Temadag, 21.05.08 Tema Inntektsrammene Tariffnivået Ny tariffprodukter Toveiskommunikasjon

Detaljer

Elkraftteknikk 1, løsningsforslag obligatorisk øving B, høst 2004

Elkraftteknikk 1, løsningsforslag obligatorisk øving B, høst 2004 HØGSKOLEN I AGDER Fakultet for teknologi Elkraftteknikk 1, løsningsforslag obligatorisk øving B, høst 2004 Oppgave 1 Fra tabell 5.2 summerer vi tallene i venstre kolonne, og får 82.2 TWh. Total midlere

Detaljer

FOU Laststyring Sørnettet AMS

FOU Laststyring Sørnettet AMS FOU Laststyring Sørnettet AMS Virginia Hyde Smartgridkonferansen 2014, 110914 Agenda Målsetting Smart samarbeid Prosjektfakta Mulighetsrom vs begrensninger Bakgrunn Fremtidens kraftsystem inkl. økt renewables,

Detaljer

Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land

Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land Teknas SET-konferanse, 3. november 2011 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industri - Tall og fakta 2010 2 200 medlemsbedrifter

Detaljer

Fra råvareleverandør til SMART forenkler av hverdagen TU Smart Grid Summit 2015 16.3.2015 Ole Sunnset

Fra råvareleverandør til SMART forenkler av hverdagen TU Smart Grid Summit 2015 16.3.2015 Ole Sunnset Fra råvareleverandør til SMART forenkler av hverdagen TU Smart Grid Summit 2015 16.3.2015 Ole Sunnset Agenda Ringeriks-Kraft AMS Generelt Vurderinger hos Ringeriks-Kraft Erfaringer hos Ringeriks-Kraft

Detaljer

Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet

Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet Politisk rådgiver Geir Pollestad Elmåledagene, Oslo 14. november 2007 Global utvikling: Utfordringer i energisektoren - Økende energiforbruk - Avhengighet

Detaljer

Aktuelle tarifftemaer i distribusjonsnett

Aktuelle tarifftemaer i distribusjonsnett Aktuelle tarifftemaer i distribusjonsnett Næringspolitisk verksted 4. juni 2009 Svein Sandbakken 1 INNHOLD Årets tariffinntekt Hvilke tariffer Inntektsfordeling mellom tariffer Produksjon forbruk Ulike

Detaljer

Nettleien 2010 Oppdatert 09.02.2010

Nettleien 2010 Oppdatert 09.02.2010 Nettleien 2010 Oppdatert 09.02.2010 Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien Historisk utvikling NVEs inntektsrammer NVEs inntektsrammer

Detaljer

Fremtidens teknologi

Fremtidens teknologi Smart Energy leverer spesialiserte tjenester rettet mot energimarkedet. Vi tilbyr løsninger, systemer og rådgivning for å effektivt styre energiforbruk og produksjon på tvers av mange enheter. Med god

Detaljer

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 Historikk - elsertifikater 2003 Sverige starter sitt elsertifikatsystem Vinter 2005 forslag om felles

Detaljer

NVEs vurdering i klage fra Per Steen på Økning i nettleien for H1 kunder hos Nordmøre Energiverk AS (NEAS)

NVEs vurdering i klage fra Per Steen på Økning i nettleien for H1 kunder hos Nordmøre Energiverk AS (NEAS) Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Per Steen Havnegata 2 6516 KRISTIANSUND Vår dato: i a og. 2006 Vår ref.: NVE 200602158-6 emp/vem Arkiv: 912-653.3 Deres dato: 31.05.2006 Deres ref.: Saksbehandler:

Detaljer

Sol på norske tak, skal vi stimulere til det? Norges Energidager 16.10.2014 Jan Bråten, sjeføkonom

Sol på norske tak, skal vi stimulere til det? Norges Energidager 16.10.2014 Jan Bråten, sjeføkonom Sol på norske tak, skal vi stimulere til det? Norges Energidager 16.10.2014 Jan Bråten, sjeføkonom Entusiasme og nøkternhet Grunn til entusiasme for utviklingen innen PV På 35 år har solpaneler blitt 99%

Detaljer

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011 Sigmund Kroslid, styreleder Historikk 2 Agder Energis virksomhet Øvrige konsernfunksjoner: Risiko og kontroll Internrevisjon Konsernsjef Økonomi

Detaljer

Konsesjonsbehandling hva kan bli klargjort før Rune Flatby

Konsesjonsbehandling hva kan bli klargjort før Rune Flatby Konsesjonsbehandling hva kan bli klargjort før 2020 Rune Flatby Ny utbygging viktige drivere Lite nettinvesteringer siden 1990 Flere regioner med svak kraftbalanse Forventet økt uttak i petroleumssektoren

Detaljer

Kabler til utlandet muligheter og utfordringer Hva er mulig å etablere innen 2030, og hva må på plass av interne nettforsterkninger

Kabler til utlandet muligheter og utfordringer Hva er mulig å etablere innen 2030, og hva må på plass av interne nettforsterkninger Kabler til utlandet muligheter og utfordringer Hva er mulig å etablere innen 2030, og hva må på plass av interne nettforsterkninger Nettkonferansen 2010 Grete Westerberg, Direktør Nettplanlegging, Statnett

Detaljer

Gir smartere løsninger bedre forsyningssikkerhet?

Gir smartere løsninger bedre forsyningssikkerhet? Gir smartere løsninger bedre forsyningssikkerhet? - Er Smart grid løsningen på bedret forsyningssikkerhet? Kjell Sand SINTEF Energi, Inst. Elkraft, NTNU Energidagene NVE 2011-10-14 1 The Norwegian Smartgrid

Detaljer

Vi får lavere kraftpriser enn Europa Selv om vi bygger mange kabler

Vi får lavere kraftpriser enn Europa Selv om vi bygger mange kabler Vi får lavere kraftpriser enn Europa Selv om vi bygger mange kabler EBLs markedskonfranse, Oslo, 23. september 2009 Jan Bråten sjeføkonom Hovedpunkter Fornuftig med mange utenlandsforbindelser Lønnsomt

Detaljer

Neste generasjon kraftsystem Auke Lont, CEO Statnett

Neste generasjon kraftsystem Auke Lont, CEO Statnett Neste generasjon kraftsystem Auke Lont, CEO Statnett Sammentænkning, København, 12. september 2014 2 Statnett er ansvarlig for et sikkert og stabilt kraftsystem i Norge Statnett drifter omkring 11 000

Detaljer

Smart strøm fordeler for bransjen og samfunnet NVEs Beredskapskonferanse, juni 2012. Ketil Sagen, Energi Norge AS

Smart strøm fordeler for bransjen og samfunnet NVEs Beredskapskonferanse, juni 2012. Ketil Sagen, Energi Norge AS fordeler for bransjen og samfunnet NVEs Beredskapskonferanse, juni 2012 Ketil Sagen, Energi Norge AS Innhold i et samfunnsperspektiv. Utfordringer for nettbransjen med innføringen av Bransjens utfordringer

Detaljer

Kraftproduksjon fra industrivarme krafttak for et renere klima

Kraftproduksjon fra industrivarme krafttak for et renere klima Kraftproduksjon fra industrivarme krafttak for et renere klima Helge Aasen, CEO Elkem ENOVA-konferansen 2012 Elkems produkter er fremtidens produkter Vannkraftbasert produksjon til voksende markeder: Fornybar

Detaljer

Foreløpig arbeid kvalitetskriterier i Regionalnettet. Odd Henning Abrahamsen

Foreløpig arbeid kvalitetskriterier i Regionalnettet. Odd Henning Abrahamsen Foreløpig arbeid kvalitetskriterier i Regionalnettet Odd Henning Abrahamsen Kvalitetskriterier i regionalnettet Kort om Lyse Elnett Identifisere behovet for investeringer Bli enige om ønsket kvalitet på

Detaljer

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Utgangspunktet for Energi Norges posisjon Markedet er i utvikling AMS Elhub

Detaljer

Kraftforsyningen og utbyggingsplaner. Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen

Kraftforsyningen og utbyggingsplaner. Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen Kraftforsyningen og utbyggingsplaner Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen Ny utbygging viktige drivere Lite nettinvesteringer siden 1990 Flere regioner med svak kraftbalanse Forventet økt uttak i

Detaljer

Nettutviklingsplan 2007-2025. Norske og nordiske nettutfordringer. Grete Westerberg Statnett. EBL Temadag 30.-31. mai 2007

Nettutviklingsplan 2007-2025. Norske og nordiske nettutfordringer. Grete Westerberg Statnett. EBL Temadag 30.-31. mai 2007 Nettutviklingsplan 2007-2025 Norske og nordiske nettutfordringer Grete Westerberg Statnett EBL Temadag 30.-31. mai 2007 Hva er Nettutviklingsplanen? Bygger på Kraftsystemutredning for Sentralnettet, NVE-krav.

Detaljer

Strømsituasjonen kommende vinter

Strømsituasjonen kommende vinter Strømsituasjonen kommende vinter Fylkesberedskapsrådet 02.12.2014 Torbjørn Johnsen KDS Rogaland Lyse er organisert som et konsern med Lyse Energi AS som morselskap. Konsernet er organisert i tre forretningsområder:

Detaljer

Erfaringer med feil og avbruddsregistrering hos Troms Kraft Nett AS. Svein Thyrhaug

Erfaringer med feil og avbruddsregistrering hos Troms Kraft Nett AS. Svein Thyrhaug Erfaringer med feil og avbruddsregistrering hos Troms Kraft Nett AS Svein Thyrhaug GEOGRAFI, STATISTIKK 9 600 km linje/kabel 67 000 Nett kunder 2500 GWh overført energi 24 transformatorstasjoner Nettmessige

Detaljer