IN.01 Internasjonalen 14/15. Fremtidens verdensborgere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IN.01 Internasjonalen 14/15. Fremtidens verdensborgere"

Transkript

1 .01 nternasjonalen 14/15 remtidens verdensborgere

2 02 nternasjonalen vol.1 nnhold s 02. erdensborgere - vem er de? s 03. nternasjonalt utvalg s 04. nnsikt, empati og innsats s 05. nternasjonalisering av utdanning s 06. ik rett til opplæring - eller ikke s 07. eldedighet vs solidaritet s 07. inn ordene s 08. kolen sett fra utlandet erdensborgere -vem er de? emaet for denne utgaven av nternasjonalen er «verdensborgere». en hvem er de, de såkalte «verdensborgerne»? efinisjonen på en verdensborger er en person som betrakter hele verden som sitt hjemsted. n person som er samfunnsaktiv og bevisst i sine valg. n person som bryr seg om sine medborgere og samfunnet generelt. år har patriotiske kvinner og menn i bunad feiret orges frihet gjennom 200 år. arn har spist is til den store gullmedaljen og «ja vi elsker» har runget gjennom bygd og by. en mye har forandret seg siden 1814; våre felles verdier som nasjon og synet på nasjonal identitet. i lever i en stadig mer internasjonalisert hverdag. å eksamen i vår skrev jeg om «generasjon individualist», vår generasjon. i lever i et individualisert samfunn hvor majoriteten av oss er genuint opptatt av oss selv. i lever i et samfunn hvor det å si «hei» til bussjåføren en tidlig mandags morgen resulterer i et surt smil. t samfunn hvor en ikke kan være god - men heller ikke dårlig. i lever i et lite fremtidsrettet samfunn. «r det håp?» sier generasjonen før oss. a, er det egentlig det? åklart er det det, alt er iallefall tilrettelagt for det. homas aine sa en gang: «itt hjemland er verden, alle mennesker er mine brødre og min religion er å gjøre godt». n verdensborger er samfunnsbevist og engasjert. n verdensborger er bevist i sine valg og bryr seg om sine medborgere og samfunnet generelt. om interesseorganisasjon for en stor samfunnsgruppe, er det vårt ansvar å være verdensborgere. et er på tide at vi tar vårt samfunnsmandat på alvor!

3 03 nternasjonalen vol.1 nternasjonalt utvalg levorganisasjonens nternasjonale tvalg, eller, består av seks ungdommer som er engasjerte i internasjonal skolepolitikk. et vi holder på med er generelt levorganisasjonens internasjonale arbeid. i sørger for løpende kontakt med elevorganisasjoner i andre land, vi jobber med å vurdere den norske skolens internasjonale politikk, samtidig som vi ser etter forbedringspotensiale. tillegg driver vi også med erfaringsutveksling med andre lands interesseorganisasjoner for elever og kunnskapsdepartementer. januar reiser vi på en studietur hvor vi skal se hvordan skolesystemet i andre land fungerer, blant annet ved å besøke og lære av ungdoms- og videregående skoler og våre søsterorganisasjoner. ina ilsen, 19 år fra ordland nternasjonalt ansvarlig i sentralstyret til unfact: kal ifølge sikre kilder i lokalavisa bli statsminister lina arlsen, 18 år fra alten eder for perasjon agsverk i alten unfact: ar en ouube-video med over 30 millioner views nna jersøe uran, 19 år fra kershus nsvarlig for -fondet i sentralstyret til unfact: ok tattovering i en shady bakgate i eijing i juleferien mil roll, 18 år fra slo perasjon agsverk i slo unfact: ått seg vill i yskland & ina mobilløs midt på natta asjida oorestany, 20 år fra kien levorganisasjonen i slo unfact: ar fått lov til å bruke kronen til frøken orge 2002 andra nita ønne, 20 år fra ræna eder for ræna rbeiderparti unfact: an ikke forskjellen på høyre og venstre (retningene)

4 04 nternasjonalen vol.1 nnsikt, empati og innsats v: ars lldén et er femti år siden jeg var -leder. et som da het orges ymnasiastsamband organiserte det vi kalte ngdom hjelper ungdom. et hadde vært gien-dag-aksjoner før også. eg husker for eksempel den som ble igangsatt etter at s generalsekretær ag ammarskjöld omkom i en flystyrt på -oppdrag i ongo. en vår perasjon agsverk var den første som elever, eller gymnasiaster som vi sa, organiserte på eget initiativ. et var vi som bestemte innsamlingsformålet, vi som fant fram til arbeidsoppgaver vi kunne få penger for, vi som stekte vafler, og vi som avga rapport og betalte inn pengene vi hadde fått. et var flere som sukket over slik framfusen skoleungdom. ektorkollegiet i slo, en samling av adstadige herrer og et par damer (alle yngre enn det jeg er nå), sa plent nei. i kan ikke ta en hel skoledag til den slags, og først i 1964 fikk slo-elevene fri en halv dag for å gi en dag slik gymnasiaster andre steder i landet hadde gjort året før. otbøren gjorde oss bråmodne. å lenge etterpå kan man likevel forstå skolefyrstene. er hadde de i årevis sensurert skoleavisene og trenert skoledemokratiet med en blanding av trusler og formaninger. g så overrumples de av en ny ungdomsgenerasjon født på slutten av og rett etter annen verdenskrig. å var denne krigsgenerasjonen i ferd med å bli voksen: e hadde kontakt med andre fremmelige jenter og gutter landet rundt. e sluttet å se verden sør for uropa i lys av den kalde krigen mellom øst og vest. nge journalistspirer skrev om nye stater langt borte, land som ikke var omtalt i skolens imperiefikserte engelskpensum. i fant flotte allierte. et norske edd arna hadde god kontakt med søsterorganisasjonen i verige, og svenskene kunne melde at disse elevene får da sannelig til litt av hvert. edd arna passet på pengene; vi under 21 år var jo ikke engang myndige. å fikk vi til et avgjørende samarbeid med en bitteliten humanitær organisasjon, vekerhjelp. i bestemte at midlene skulle gå til lgerie som i 1962 var blitt frigjort fra fransk overherredømme etter en lang og blodig krig. er hadde vekerhjelp i abylia allerede satt i gang et grasrotnært arbeid blant ruiner, nedbrente frukthager og ødelagte åkre. vekerhjelps mann på stedet, gil agne ovdenak, sørget så for at landsbyens folk selv murte opp i alt 11 små skoler. i hadde samlet inn (det var ikke så lite den gang) og det statlige orsk tviklingshjelp skjøt til et tilsvarende beløp. en norske generalkonsulen i lger var i det sivile trelastimportør fra rammen, så han ga gulvplanker og taksperrer til skolehusene (og lærte meg å spise oliven og drikke rosévin). ovdenak var mange år senere tilbake i abylia og kunne dokumentere at skolehusene fremdeles var i bruk. et gledet meg da, og det gleder meg nå, enda husene nå kanskje er forfalne og ikke i bruk lenger. nda mer fryder det meg at i disse femti årene har det vært gjennomført mange perasjon agsverk. i mennesker gjør mange ting fordi det står i loven at vi skal, fordi konvensjonene tilsier det, fordi vi er blitt slik oppdratt. en det finnes ikke noe lovpålegg, ingen forskrifter som sier at skal gjennomføres. et er ikke noe man gjør bare fordi det er slik. ver gang man har arrangert, er det mange som synes at dette er det verdt å bruke tid på, noe man frivillig engasjerer seg i. en gang var dette litt eksotisk og uvant. dag er hele verden rundt oss til daglig. ange -deltakere har nå vært i flere verdensdeler før de fyller atten. eg vil gjerne tro at da blir innsikt, empati og innsats noe man selv føler seg forpliktet av. u trenger ikke en -pensjonist til å fortelle deg det.

5 05 nternasjonalen vol.1 tortingsmelding nr. 14: nternasjonalisering av utdanning v: lina arlsen stortingsmeldingen utarbeidet av unnskapsdepartementet under toltenberg regjeringen kommer det tydelig frem at det er skolens ansvar å legge grunnlaget for at elever skal få den kompetansen de trenger for å delta i det flerkulturelle, internasjonale og globale samfunnet. perasjon agsverk anses som positivt. et er ønskelig at utdanning skal bidra til bærekraftig utvikling hvor temaer som demokrati, menneskerettigheter og fred, klima og miljø og kampen mot fattigdom sentrale. e skal også bidra til å sette miljøaktiviteter og solidaritetsprosjekter inn i en helhet. nternasjonalisert undervisning skal finne sted på alle opplæringstrinn og sørge for en livslang læring. ette innebærer fellestiltak på grunnskolenivået og mer differensierte tiltak tilpasset de ulike utdanningsløpene i videregående skole. eldingen peker på at undervisningen som den er i dag ikke er av god nok relevans eller kvalitet noe som trengs for at unge skal kunne opptre som verdensborgere. en peker ikke bare på at målet med en økt internasjonalisering av undervisningen skal gagne egne interesser, men også at rollen utdanning har for flerkulturell forståelse. nternasjonaliseringen av undervisningen her hjemme må få høyrere prioritet, og her peker unnskapsdepartementet spesielt på en styrking av fremmedspråkopplæringen og en positiv utvikling av holdninger som kan gi et godt utgangspunkt for internasjonal samhandling. et at skoler deltar på internasjonale samarbeidsprosjekter og arrangerer internasjonale aktiviteter som unnskapsdepartementet begrunner også behovet for en høyere grad av internasjonalisering for å møte de nye språklige og kulturelle minoritetene i den norske skolen. tortingsmeldingen vurderer også internasjonalisering gjennom mobilitet og prosjekter. nternasjonalisering i grunnopplæringen innebærer i mange tilfeller studieturer utenlands, utvekslingsopphold og ulike typer samarbeidsprosjekter. ange av disse har et solidaritetsperspektiv eller er tverrfaglige. enter for internasjonalisering av utdanning () er med på å administrere diverse utvekslingsprogrammer. ange internasjonaliseringsaktiviteter forgår også i regi av fylkene. e omfatter ulike områder som utveksling, prosjektsamarbeid og seminarer i samarbeid med skoler i andre europeiske land. koleeierne tolker læreplanmålene om internasjonalisering ulikt, noe som betyr at internasjonaliseringen i grunnopplæringen har ulik karakter fra fylke til fylke og fra skole til skole. urderinger gjort av departementet konkluderer med at internasjonalisering angår alle elever i grunnopplæringen. e ser mange utfordringer med skolenes arbeid med å utfylle læreplanmålene og ønsker derfor at det skal utarbeides veiledninger i lokalt arbeid med læreplanene. år det kommer til samarbeidsprosjekter og reiser mener departementet at det er for liten grad av kvalitetssikring rundt disse, det er store forskjeller i hvordan prosjektene organiseres, men at det er mange gode initiativ. forbindelse med utvekslingsår i utlandet ser departementet at elever fra studiespesialiserende er overrepresentert og de ønsker derfor å sikre at ordningen tilpasses elever på yrkesfag, samt fokuserer mer på utveksling til ikke-engelskspråklige land.

6 06 nternasjonalen vol.1 ik rett til opplæring v: artine oseth yklebust -eller ikke erdenssamfunnet fokuserer mye på utdanning. i skal utdanne morgendagens fagarbeidere, ingeniører og helsepersonell. e menneskene som skal føre landet videre, helt til neste generasjon tar over stafettpinnen. ratis utdanning er en menneskerett, og utdanning generelt sees på som en norm. lir prinsippet om lik rett til utdanning glemt, gjemt bort og overtrampet av skriket om best karakterer og best utdanningsgrad? en norske skolen kan betraktes som god sammenliknet med andre nasjoner. ikevel jobber politikerne, frivillige organisajoner og næringslivet med å sikre elevene en enda bedre opplæring. et blir hvert år forsøkt å forbedre skolen ved hjelp av økonomiske tiltak og nye ideer. en norske skolen vil bli best i verden på kunnskap, trivsel, læring og helse. i stiller oss skjeldent spørsmålet om våre mål er urealistiske, eller uviktige. urde vi ikke heller se ut i verden, og sammen bygge et stabilt og godt verdenssamfunn, sammen? tdanning er den viktigste grunnsteinen i et samfunn, og nøkkelen som kan løfte et land ut av fattigdom. kolegang gir et barn en mulighet til å bygge en stabil fremtid for seg selv og samfunnet. tdanning minsker også gapet mellom fattig og rik vedtok åtte mål for fattigdomsbeskjempelse- tusenårsmålene. landt disse står det at alle barn skal fullføre en gunnskoleutdanning innen and som satser på utdanning til befolkningen vil kunne ta del i en utvikling som fører til økonomisk vekst og velferd. and som ikke har tilstrekkelige midler til å tilby utdanning forblir utenfor denne veksten, og står på stedet hvil i kategorien -land. et er denne prislappen som i dag hindrer mange land i å investere i fremtiden. år feiret orge grunnlovsjubileumet, og 100 års stemmerett for kvinner. amtidig finnes det samfunn i verden der kvinner blir undertrykt, fratatt sin stemme og straffet. vinner som lever i fangenskap fordi de ikke vet om andre alternativer. tdanning til jenter vil gi større valgfrihet, en styrket stilling i samfunnet og er et steg mot likestilling. ette er en problemstilling norske ungdommer bryr seg om. perasjon agsverk er orges største solidatitetsaksjon av, med og for ungdom. Årets prosjekt handler om jenter i tiopia og alawi som fra dagen de blir født hindres i å ta egne valg, og dermed hindrer en utdanning. jobber for å gi disse jentene økt selvstendighet. entene har tilnermet null påvirkningskraft, og svært liten mulighet til å forme egne liv. et er slike tilfeller som hindrer utvikling av landene. tdanning fører til kunnskap. unnskap om hvordan verden fungerer, hvordan samfunnet fungerer og hvordan et menneske kan fungere i den store sammenhengen. unnskapen kan elevene benytte seg av til senere i livet, og har en effekt på å heve gjennomsnittsalderen for jenter som blir mødre. år denne kunnskapen er innarbeidet i et samfunn blir velferden og verdiskapingen mer synlig. ette fører igjen til økt produksjon, konkurransedyktige marked og likestilling. det store bildet vil det også føre til fred. et er faktisk ikke så mye som skal til. i har planene klare, med både menneskerettighetene, tusenårsmålene og sympatiske menneskelige evner. et vi må gjøre nå, er å sette det på dagsordenen.

7 nternasjonalen vol.1 eldedighet vs solidaritet 07 u ser det ofte: frikanske barn som sitter på fortauskanten med fluer i øynene, og foreldre drept av enten borgerkrig eller /. ette er en helt vanlig norsk bistandsaksjon. en har det noen gang slått deg at disse aksjonene faktisk kan gjøre mer skade enn nytte? a oss ta -aksjonen som eksempel: o mer fattigdom og lidelser de reklamerer med, jo mer penger får de inn det året. roblemet er bare det at vi etter hvert begynner å tro at vi, her oppe i nord er løsningen på verdens fattigdomsproblemer. t størrelsen på vårt bistandsbudsjett er det som til slutt bestemmer hvor mange som vil blir «løftet» ut av fattigdom. år det kommer til -aksjonen og andre veldedighetsaksjoner gir du penger som oftest fordi du synes synd på personen. ette står i motsetning til solidaritetsaksjoner. or kort sagt går solidaritet ut på at du gjør noe for andre, basert på kunnskap og forståelse, uten tanke om egen vinning. isse prinsippene er viktige, for det er gjennom forståelse av fattigdom at man kan endre det. et man hva som er årsakene og løsningene på fattigdom, er sjansen mye større for å treffe blink i utviklingspolitikken. et samme gjelder også valgene vi tar i våre daglige liv, som i dag også er med på å opprettholde urettferdigheten i verden. tian lipp i en typisk reklame-film for et norskt bistandsprosjekt. en hvite mannen hjelper den svarte jenta. W W W W v: endik hun om en liten bonus i denne utgaven av nternasjonalen, har vi laget et inn ordene -spill. er er både kjente og ukjente ord fra organisasjonen skjult både på kryss, tvers, horisontalt, vertikalt og baklengs! rdene du skal finne ser du nederst på siden. inn ordene!

8 08 nternasjonalen vol.1 kulen sett frå utlandet v: la aldor ådi august for eg på utveksling til statane for å få oppleve amerikansk skule. kuleskåp, jocks, heiajenter, fastsette bord i kantina og alt det typiske du ser på film. en det er ein ting filmane ikkje tek opp, og det er korleis skulen i faktisk fungerer. r alt så mykje betre på andre sia av dammen? tter tre månader i har eg fått opplevd amerikansk skule og eg har fått sett meg inn i korleis ting fungerer. et fyrste som slo meg då eg byrja på high school i tah var storleiken på skulane og talet på elevar. oreg gjekk eg på distrikstsskulen jerleid med 72 elevar. tah går eg no på ein skule med over elever. en store skilnaden og overgangen forsterkar alle inntrykk og erfaringar eg har fått så langt. jølv om det var godt å få ei forandring i kvardagen så kjenner eg at det er mykje ved norsk skule eg saknar. ykje av det eg saknar er ting som vi tek for gitt i oreg og som vi burde sette større pris på. ratis skule - a eg hadde fått sett timeplanen på plass kom det ei rekning med avgifter frå kvart fag eg hadde vald. il saman vart det kring 1 500kr! araktersystemet - et amerikanske karaktersystemet, med - (utan ), har store skilnader frå det norske karaktersystemet, med 6-1. tillegg er prosentane bak skalaen sett opp helt forskjellig. lt under 50% i er stryk. ette skapar veldig mange skuletaparar. oreg oppfattar eg skalaen for å vere lagt opp slik at det er vanskelig å få toppkarakter og vanskelig å få stryk i mange av faga. igitale hjelpemiddel - oreg brukar vi digitale hjelpemiddel i alle fag, og det ser ikkje ut til at vi skal slutte med det med det fyrste. store delar av er det berre skulane med best resultat som kan tilby digital læring på skulen. amspel med lærarane - idan eg gjekk på ein liten skule følte eg eit nært akademisk forhold til lærarane mine. ei hadde alltid tid til å setja seg ned og gje individuell undervisning. et at du har stor truverd og eit godt forhold til læraren din har mykje å seie for læringsutbyttet. å dei fullpakka skulane i har få av lærerane tid til elevene. var lærar får over 200 elevar kvar å halde styr på og oppfølging er ikkje-eksisterande. tipend - ll ungdom i oreg har moglegheit til å søkje om stipend, men set vi eigentleg pris på pengane vi får frå staten? ong på gong høyrer vi norske elevar som klagar over at beløpet dei får er "for lågt". merikanske studentar har ikkje denne moglegheita. ersom du skal få statleg støtte for utdanning i må du ha eit talent innan sport, musikk eller utmerka akademiske ferdigheiter. u må verkeleg jobbe for å få eit stipend i. levorganisasjonen - i er så utrolig heldige av å ha en nasjonal organisert elevorganisasjon som. ette er ein organisasjon som gjer seg særs synleg i kvardagen til fleire elevar og som jobbar utruleg hardt for ein betre skule for orsk ungdom. in organisert elevgruppe som dette er det vanskeleg å finne i. lt eg har nemnt er store faktorar som gjer skulekvardagen betre for meg. g tok alt dette som ei sjølvfølgje då eg gjekk på skule i oreg. o set eg mykje større pris på alle privilegia vi har, stønaden vi får og kor godt vi eigentleg har det. et er mykje som kan bli betre heime i oreg, men vi har mykje å vere takknemlige for også.

S a k n r. 1 [10:01:54] Møte torsdag den 29. januar 2015 kl. 10 President: K e n n e t h S v e n d s e n. fra stortingsrepresentantene Trine Skei

S a k n r. 1 [10:01:54] Møte torsdag den 29. januar 2015 kl. 10 President: K e n n e t h S v e n d s e n. fra stortingsrepresentantene Trine Skei 2015 29. jan. Representantforslag fra repr. Skei Grande, Nybø og Raja om å opprette en egen lovavdeling på Stortinget Møte torsdag den 29. januar 2015 kl. 10 President: K e n n e t h S v e n d s e n D

Detaljer

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Utgiver: Redd Barna 2011 Prosjektleder: Lone Singstad Pålshaugen Grafisk design:

Detaljer

Politisk nyhetsbrev. Utdanning for alle? s. 2 s. 3 s. 4 s. 6 s. 7 s. 8. Februar 2012 Tema Utdanning. Leder Utdanning for alle.

Politisk nyhetsbrev. Utdanning for alle? s. 2 s. 3 s. 4 s. 6 s. 7 s. 8. Februar 2012 Tema Utdanning. Leder Utdanning for alle. Politisk nyhetsbrev Februar 2012 Tema Utdanning Utdanning for alle? Ansvarleg redaktør Martin Kaasgaard Nielsen. skribentar Anne Kathrine Wexels Wold, Torunn Berg, Erlend Sand Bruer, Maren Rognaldsen,

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

fordi Barnekonvensjonen handler om ditt og til barn og unge i alle deler av verden

fordi Barnekonvensjonen handler om ditt og til barn og unge i alle deler av verden m Barnekonvensjonen or 8.-10.klasse fordi Barnekonvensjonen handler om ditt og til barn og unge i alle deler av verden TAKK til alle barn og unge som har deltatt i prosjektet Livet under 18 del 1 og 2.

Detaljer

S a k n r. 1 [10:03:46] Møte onsdag den 7. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. Muntlig spørretime

S a k n r. 1 [10:03:46] Møte onsdag den 7. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. Muntlig spørretime 2520 7. mars Muntlig spørretime Møte onsdag den 7. mars kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 60): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten: Representanten

Detaljer

Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007.

Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007. Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007. Jeg har plukket ut seks elever fra Færder videregående skole. De seks er: Magne Magne er 25 år, og med det den eldste i gruppa. Han har vurdert folkehøyskole,

Detaljer

Skoleutviklingsrapport 2014

Skoleutviklingsrapport 2014 Skoleutviklingsrapport 2014 Tema: Ungdom, Kultur og Tro Hvordan fungerer vår kommunikasjon om tro og verdier? 0 Innhold Forord... 2 Mål og verdier... 3 Formål... 3 Verdigrunnlag... 3 Oppfølging av tidligere

Detaljer

Retten til å være meg

Retten til å være meg Retten til å være meg Innledning Introduksjonspakken til Våre rettigheter, vårt ansvar kommer med disse tankene rundt temaet retten til å være meg: Hver enkelt menneske er en unik person. Mange ting, slik

Detaljer

Utdanningsspeilet 2008. Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge

Utdanningsspeilet 2008. Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge Utdanningsspeilet 2008 Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge Grunnopplæringen i Norge Alder Trinn STUDIEFORBEREDENDE YRKESFAG 18 16 13 13 11 8 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRUNNSKOLE Læretid i bedrift

Detaljer

Studiehefte skole. Innholdsfortegnelse

Studiehefte skole. Innholdsfortegnelse Studiehefte Skole 1 Studiehefte skole Innholdsfortegnelse Innledning Kapittel 1: Hva er formålet med skolen? Kapittel 2: Eleven i den norske skolen Kapittel 3: Læreren Kapittel 4: Rammene for skolen s.

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

POLITISK MÅLDOKUMENT. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

POLITISK MÅLDOKUMENT. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no POLITISK MÅLDOKUMENT Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2014-2015 Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Man må litt mer når man har en kontrakt med en avtale på

Man må litt mer når man har en kontrakt med en avtale på Randi Margrethe Deglum-Wiik Man må litt mer når man har en kontrakt med en avtale på En kvalitativ studie av RULF et tiltak mot frafall i videregående opplæring. Masteroppgave i pedagogikk Studieretning

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

Skaperverket tilhører alle

Skaperverket tilhører alle Skaperverket tilhører alle Den katolske kirkes sosiallære om Nord-sør-forholdene Utarbeidet av Caritas Norge i samarbeid med de katolske skolene Mars 2012 Caritas Norge Innholdsfortegnelse Introduksjon

Detaljer

Det magiske klasserommet

Det magiske klasserommet Det magiske klasserommet Etiopia www.reddbarna.no/klasserom Kjære lærer! Redd Barna ønsker deg velkommen til en ny versjon av Det magiske klasserommet. Denne gangen åpnes døren til Etiopia. Vi kaller rommet

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Viviane Robinson: God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8 s. 14 s. 16 s.22 s 14: - Gjennom Respekt har vi jobba fram strukturar

Detaljer

Masteroppgave. Da klokka klang, så fort vi sprang, og ingen sto igjen og hang..?

Masteroppgave. Da klokka klang, så fort vi sprang, og ingen sto igjen og hang..? U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap Masteroppgave Da klokka klang, så fort vi sprang, og ingen sto igjen og hang..? En studie av iverksettingen

Detaljer

Nr. 2 2014. Nr. 2 2014. Barn om: Fattigdom. Intervju med leder Andrea Sjøvoll. Tema: Barn og klima. Møt internasjonale Pressere

Nr. 2 2014. Nr. 2 2014. Barn om: Fattigdom. Intervju med leder Andrea Sjøvoll. Tema: Barn og klima. Møt internasjonale Pressere Nr. 2 2014 Nr. 2 2014 Intervju med leder Andrea Sjøvoll Tema: Barn og klima Møt internasjonale Pressere Barn om: Fattigdom INNHOLD 04 06 08 10 12 14 18 21 24 26 28 30 31 Press siden sist Pressere fra hele

Detaljer

KPF-kontakten. Organ for Kristent Pedagogisk Forbund Nr. 3/2006 Årgang 26

KPF-kontakten. Organ for Kristent Pedagogisk Forbund Nr. 3/2006 Årgang 26 TEMA KPF-kontakten Organ for Kristent Pedagogisk Forbund Nr. 3/2006 Årgang 26 Skolens og barnehagens formål SKAL SKAL-IKKE Små barn og solidaritet K P F - k o n t a k t e n et t i d s s k r i f t f o r

Detaljer

Levanger vgs. Problemstilling: Hvordan har utvekslingsopphold i utlandet påvirket holdninger, atferd og karrierevalg hos den enkelte elev?

Levanger vgs. Problemstilling: Hvordan har utvekslingsopphold i utlandet påvirket holdninger, atferd og karrierevalg hos den enkelte elev? Levanger vgs Problemstilling: Hvordan har utvekslingsopphold i utlandet påvirket holdninger, atferd og karrierevalg hos den enkelte elev? Holdninger, atferd og karrierevalg hos utvekslingselever. Stadig

Detaljer

Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l. D a g s o r d e n (nr. 89):

Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l. D a g s o r d e n (nr. 89): 2010 4. juni Endringar i opplæringslova og privatskolelova 3649 Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l D a g s o r d e n (nr. 89): 1. Innstilling fra kirke-,

Detaljer

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen Likestillingssenterets rapport nr. 1/2015 Hamar, mars 2015 Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen av Nina Johannesen Tonje Lauritzen Likestillingssenteret er et tverrfaglig kompetansemiljø med

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter.

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Sammen med andre. For andre. For hverandre. Dette heftet skal

Detaljer

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter Side 7: Aicha (53) lærte å lese, ble politisk leder i Niger Side 8: Sima Samar: Utdanning vil sikre afghanske kvinners frihet Side 11: Fikk ny mening i livet med lese- og skriveopplæring i Rwanda nr. 3

Detaljer

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP!

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Nr. 2 2013 BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Valget og PRESS LNU: Bruk stemmeretten din Intervju med Marco Elsafadi Bildeserien: Barnekunstmuseet INNHOLD 04 06 08 10 12 14 18 20 22 24 26 28 30 PRESS siden sist

Detaljer