MØTEPROTOKOLL. Frå administrasjonen: Erling Bjørnetun, ungdomskontakt Liv Endresen og sekretær Liv Helen Nystuen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Frå administrasjonen: Erling Bjørnetun, ungdomskontakt Liv Endresen og sekretær Liv Helen Nystuen."

Transkript

1 Rådmannen - servicetorget MØTEPROTOKOLL Utval: Møtestad: Ungdomen sitt kommunestyre (UK). Luster rådhus, kommunestyresalen. Møtedato: 19. januar Start kl Slutt kl Til stades på møtet: Medl. og varamedl.: Luster ungdomsskule: Ida Falkgjerdet Svåi, Even Hunshamar og Hedda Njøs. Hafslo barne- og ungdomsskule: Silje Holm Carlsen og Magnus Viking Jåstad. Sogndal v.g. skule: Tomas Nyhus og Anne Marte Lingjerde. 4-H: Eline Skogstad Øvreås. Idrettslaga: Lasse Hærum. Politisk representant: Julie Hatlevoll og Erlend Morken. Meldt forfall: Sogndal v.g.skule: Stian Havellen Listou. Politisk representant: Emma Nyløy og Henrik Thorsnes Lefdal. Fråvær: Frå administrasjonen: Erling Bjørnetun, ungdomskontakt Liv Endresen og sekretær Liv Helen Nystuen. Andre: Ordførar Ivar Kvalen og tenesteleiar Anita Bjørk Ruud. Saker til handsaming: 01/15 Godkjenning av innkalling og sakliste. 02/15 Godkjenning av møtebok frå møte den 08. desember /15 Skriv og meldingar. 04/15 Aktivitetsplan arbeidsåret /15 Ymse. Underskrift: Vi stadfester at det som er ført i møteboka er i samsvar med det som vart vedteke på møtet. Møteprotokoll er sendt til: Medlemane, varamedlemane, barne- og ungdomskontakt Nanna Steinberg, Erling Bjørnetun, ordførar, varaordførar, rådmann, Luster ungdomsskule, Hafslo barne- og ungdomsskule, Luster v.g. skule, biblioteka, Sogn Avis, revisor og fadder for UK i Luster Sofie Sundberg. ADRESSE: TELEFON: TELEFAX E-POST ADRESSE: ORGANISASJONSNR. Rådhuset Sentralbord: GAUPNE Bankgiro:

2 side 2 01/15 Godkjenning av innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste vart godkjend. 02/15 Godkjenning av møtebok frå møte den 08. desember Lasse Hærum og Eline Skogstad Øvreås vart valde til å skrive under møteboka frå møte 8. desember /15 Skriv og meldingar. Ingen skriv og meldingar. 04/15 Aktivitetsplan arbeidsåret Vedlegg til saka: Aktivitetsplan , jfr. sak 4/15 i AU i møte den Representantane var på førehand oppmoda om å førebu seg på denne saka, og drøfte det med klassen og/eller sitt lag før møtet. Lasse Hærum føretok ein gjennomgang av dei ulike tiltak/arrangement som AU tilrår vert lagt inn i aktivitetsplan for 2015, jfr. sak 4/15 i AU den 7. januar 2015: ME`N`U. Medlem i ungdomsstyret i ME`N`U: Siri Sandvik med vara Magnus Øvrebø. Frå administrasjonen møter ungdomsleiar Liv Endresen i styret for ME`N`U. Liv Endresen orienterte om bra deltaking på hausten sine tiltak, og at det var stor deltaking på ski- og akekvelden på Heggmyrane den 9. januar. Val til Folkehelserådet. Her avventar ein ny organisering i folkehelsearbeidet. LustraLan. Medlem frå UK i styret for LustraLan: Lasse Hærum og Stian Havellen Listou. Lasse orienterte om bra deltaking (ca. 60 deltakarar) og flott arrangement på Hafslo desember Det vert planlagt eit arrangement pr. år. Møte med elevråd og TV ved ungdomsskulane i kommunen. Lasse Hærum orienterte om arbeidsutvalet si tilråding etter informasjon om at elevråda fungerar bra. Ungdommen sitt kommunestyre sluttar seg til arbeidsutvalet si tilråding om at tiltaket vert teken ut av aktivitetsplan for skuleåret Vidareutvikling av Lustramarknaden. Erling Bjørnetun orienterte om Lustramarknaden og leia gruppearbeid. Lustramarknaden er utvida både i tid og geografisk område. Dette betyr at det er opna opp for ulike arrangement i heile kommunen i tidsrommet frå juni Den store marknadsdagen er laurdag 13. juni. Frå før av er ungdomsinnslag som t.d. «Luster sine beste» (UKM-innslaga) eit fast konsertinnslag på scena i rådhusparken laurdagen. Men spørsmålet er korleis UK ser føre dykk fleire aktivitetar og meir tilbod for ungdom i denne veka? Etter dette vart deltakarane delt inn i grupper på 3 4 medlemar for å diskutere 6 ulike spørsmål og komme fram til idear til aktivitetar/ arrangement for ungdom (idear for å gjøre arrangementet betre). Gruppearbeidet var deretter presentert i plenum. Gruppearbeidet vart innlevert, og skal seinare brukast i arbeidet med vidareutvikling av Lustramarknaden.

3 side 3 Lokalt arr. av UKM Medlem i arrangørteamet frå UK i Luster: Medlem Tomas Nyhus, vara Ida Falkgjerdet Svåi. Frå administrasjonen ungdomsleiar Liv Endresen. Lokal mønstring blir i år felles med Sogndal og Leikanger i Sogndal mars Påmeldingsfrist er sett til 1. mars. Liv Endresen orienterte om at første samarbeidsmøte er sett til 26. januar Kulturutveksling. I 2015 skal det vera utveksling frå USA til Norge. Skjema for å søke om deltaking i kulturutvekslinga finn ein på Luster kommune si heimeside. Søknadsskjema skal leverast til Servicetorget, Luster kommune, Gaupne innan 15. mars kvart år. at ordninga med kulturutveksling vert vidareført og ber om at ordninga vert gjort kjend ved skulane i kommunen og annonsert på heimesida til kommunen i god tid før søknadsfristen. Ungdommen sitt kommunestyre i Luster (UK) si stipendordning. UK si stipendordning har som føremål å støtta yrkesretta kompetanseutvikling eller anna utvekslings- / læringstiltak for ungdom frå Luster kommune i alder år. Søknadsfrist 1. mars og 1. oktober kvart år. at stipendordninga vert vidareført og ber om at ordninga vert kunngjort på heimesida til kommunen i god tid før søknadsfristen 1. mars og 1. oktober. Fylkesting for ungdom våren Ungdomspolitisk utval (UPU) inviterar ungdomsråda i kommunane til Fylkesting for ungdom ei helg kvar vår. Det vert lagt opp til skulering i taleog debatt-teknikk, gruppedebatter og spørjetime. Det skal også veljast nye representantar til ungdomspolitisk utval. Ungdomsråda kan melda på to utsendingar. at UK skal vera repr. på tinget og ber administrasjonen følgje opp når invitasjonen er motteken. Lokale transporttilbod for ungdom (LTU). Sogn og Fjordane fylkeskommune har dei siste åra invitert kommunane og ungdomsråda i kommunane til å utforme eit skyssopplegg og søke om prosjektmidlar til skyssopplegg. Luster kommune og UK har søkt og fått innvilga tilskot kvart år. For 2014 vart søknaden innvilga med eit tilskot på kr

4 side 4 Ungdommen sitt kommunestyre sluttar seg til abeidsutvalet si tilråding om at Luster kommune og UK vidareførar skyssordninga og ber administrasjonen følgje opp når invitasjonen er motteken. «Blås Grønt» natt til 17. mai. Lasse Hærum orienterte om arbeidsutvalet si tilrdåing. Ungdommen sitt kommunestyre har dei siste åra har hatt samarbeid med ME`N`U om arrangementet «Blås grønt» natt til 17. mai i Gaupne v/soltun. Julie Hatlevoll presiserte at «Blås Grønt» er UK sitt arrangement. Ungdommen sitt kommunestyre vedtek at UK også i år skal arrangera «Blås grønt» natt til 17. mai i Gaupne, og at ME`N`U blir invitert til samarbeid om arrangementet. David Høyheim Skintveit frå Luster ungdomsskule og Magnus Viking Jåstad frå Hafslo barne- og ungdomsskule vert valde til arrangørteam for «Blås Grønt» Administrasjonen bidreg med hjelp undervegs. Nettverkssamling Ungdomspolitisk utval (UPU) inviterar ungdomsråda i kommunane til Nettverkssamling ei helg kvart haust. Samlinga vert fylt med spennende foredrag, lærerrike kurs og mykje sosialt samvær, Ungdomsråda kan senda tre deltakarar. at UK skal vera repr. på samlinga og ber administrasjonen følgje opp når invitasjonen er motteken. Stemmerett for 16-åringar ved valet i Jfr. sak 48/14 i UK den 8. desember Lasse Hærum orienterte om at arbeidsutvalet, etter drøfting i møte den 7. januar, kom fram til at dei ville gjennomføre gruppearbeid i dette UK-møtet for å få innspel på korleis ungdommen kan førebu seg til kommunestyrevalet til hausten. Ordførar Ivar Kvalen og Anita Bjørk Ruud frå administrasjonen var til stades for orientering og presentasjon av gruppeoppgåver som var laga til. Dei ønskja svar på 1) Kva UK meiner at 16- og 17 åringane må få informasjon om? 2) Korleis bør 16- og 17 åringane få informasjon? Og 3) vil UK vere arrangør for arrangement for ungdom før valet i haust? Etter innleiinga vart deltakarane delt inn i grupper på 3 4 medlemar for å diskutere og svare på desse tre spørsmåla. Gruppearbeidet var deretter presentert i plenum og innlevert. 1) Kva meiner UK at 16- og 17 åringar må få informasjon om? - kva dei politiske partia står for - kva hjertesaker har dei politiske partia - kva har partia fått til tidlegare - generell informasjon om valet - konkret informasjon om korleis valet skjer 2) Korleis bør 16- og 17 åringane få informasjon? - besøk av politiske parti på skulen, helst i klasseromma, informasjon og paneldebatt - velje ut aktuell sak på førehand slik at ungdomen får engasjert seg og førebudd seg til debatt og spørsmål

5 side 5 - besøk av administrasjonen i klasseromma, praktisk om valet - informasjon via sosiale medium - eige valarrangement for ungdom der ungdommen sitt kommunestyre er arrangør, gode erfaringar frå arrangement til UK for fire år sidan. 3) Vil UK vere arrangør for arrangement for ungdom før valet i haust? - Ja, - UK ynskjer å vere arrangør på valseminar for ungdom. 05/15 Ymse. Ordføraren var til stades og svara på spørsmål som UK-medlemane hadde.

6 Aktivitetsplan arbeidsåret : Vedtak i UK , sak 41/14. Ajour pr Arrangement/ Ansvarleg: tiltak: Opplæring av UK-medlemane: 22. oktober 2014 Arbeidsutvalet frå førre skuleår og administrasjonen Møte i AU og UK Leiar og sekretær Val til styret for ME`N`U Medlem: Siri Sandvik Varamedlem: Magnus Øvrebø Val til Folkehelserådet Avvente ny organisering i folkehelsearbeidet LustraLAN 27. desember 2014 Frå UK: Lasse Hærum og Stian Havellen Listou Vidareutvikling av Lustramarknaden med ungdoms-arrangement AU og administrasjonen (tiltak/arrangement) Lokalt arr. av UKM 2015: Lokal mønstring Felles med Sogndal og Leikanger i Sogndal mars Kulturutveksling: Med vennskapskommunen i USA Ungdom frå landa blir utveksla. UK er økonomisk ansvarleg. Arrangørteam: Tomas Nyhus, vara Ida F.Svåi. Frå adm. Liv Endresen Administrasjonen og AU Frist for oppfølging: Bruke det ein lærte på samlinga i nye møter Rapport til AU Gruppearbeid i UKmøte den Påmeldingsfrist: 1. februar / 1. mars 2015 Rapport til AU/UK Utveksling til Norge i Søknadsfrist innan 15. mars. Økonomisk ramme: Kr Kr Ca. kr Kr Kr Samarbeid med Polen Stipendordning for ungdom frå Luster som deltek på yrkesretta kompetanseutvikling eller anna utviklings-/læringstiltak Administrasjonen Administrasjonen og AU Vedteke i UK Søknadsfrist 1. mars og 1. oktober kvart år. Fylkesting for ungdom : Våren 2015 Administrasjonen og AU Då invitasjon er motteken Lokale transporttilbod for ungdom (LTU): Administrasjonen og AU. Søknadsfrist er våren Blås grønt/(nattcup): Natt til 17. mai 2015 Arrangørteam: Davis Høyheim Skintveit og Manus Viking Jåstad. Administrasjonen bidreg med hjelp undervegs. Rapport til AU/UK. Nettverkssamling Hausten 2015 Administrasjonen og AU Då invitasjonen er motteken. Kr Ca. kr pr. pers. + reise Kr Kr Ca. Kr Ca. kr pr. pers. + reise Ca. kr Driftsutgifter, - erfaringstal Ca. kr Sum Budsjett 2015 Refusjon fylket Avvik +/-

MØTEPROTOKOLL. Side 2

MØTEPROTOKOLL. Side 2 Rådmannen - servicetorget MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomen sitt kommunestyre (UK). Møtestad: Luster rådhus, møterom 2. et. Møtedato: 17. januar 2013. Start kl. 12.45 Slutt kl. 15.55 Til stades på møtet: Medl.

Detaljer

Sak 17/14 Godkjenning av møtebok frå møte den 24. februar 2014.

Sak 17/14 Godkjenning av møtebok frå møte den 24. februar 2014. Rådmannen - servicetorget Julie Hatlevoll, 6875 Høyheimsvik Borghild Prestegård, 6868 Gaupne Lasse Hærum, 6872 Luster Erling Bjørnetun møter til sak 19 28, frå kl. 16.15. 26.03.2014 Arkivsak: 14/950 Løpenr.:

Detaljer

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Sogndal kommune Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/08 08/679 "Ungdom-kultur-helg" 10/08

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Møtet lovleg sett med følgjande tilstades:vilde

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. 16/10 Godkjenning av møtebok frå møte den 15.04.2010 og 09.06.2010.

HOVUDUTSKRIFT. 16/10 Godkjenning av møtebok frå møte den 15.04.2010 og 09.06.2010. Servicetorget Utval: Rådet for funksjonshemma Møtedato: 26. oktober 2010 Stad: Luster rådhus, kommunestyresalen Møtet starta: kl. 11.00 Møtet slutta: kl. 13.30 HOVUDUTSKRIFT Desse medlemane møtte: Hermund

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Ernst Veum, Marit Aakre Tennø, Jon Ove Lomheim, Morten Vigdal, Anette Stegegjerdet Norberg.

MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Ernst Veum, Marit Aakre Tennø, Jon Ove Lomheim, Morten Vigdal, Anette Stegegjerdet Norberg. MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.08.2014 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 17.00 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Ivar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhuset- møterom 1, 1.etg. Dato: 05.05.2015 Møtet tok til: 09.00 Møtet slutta: 10.45 August Vonheim leia møte. Faste medlemar som møtte:

Detaljer

Kulturhuset, 2.etg Postboks 153 6856 Sogndal 6851 Sogndal

Kulturhuset, 2.etg Postboks 153 6856 Sogndal 6851 Sogndal 1 Besøksadresse: Postadresse: Kulturhuset, 2.etg Postboks 153 6856 Sogndal 6851 Sogndal Tlf.: 992 86 017 E-post: frivilligsentralen@sogndal.kommune.no Dagleg leiar: Åge Vedvik 2 INNHALD: Side 3: Side 4:

Detaljer

Protokoll frå regionstyremøte

Protokoll frå regionstyremøte Protokoll frå regionstyremøte Møte nr. 1/2014 Dato: 11. 12. januar 2014 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Til stades frå styret: Nils-Gunnar Solli, Anita Nøring, Grete Sjøhagen Nedrebø, Kari Klokseth, Oddgeir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Program:

MØTEPROTOKOLL. Program: MØTEPROTOKOLL Utval Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 26.03.2014 Start kl.:10.00 Slutt kl.:13.45 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre):

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: 14.05.2012 Tidspunkt: 09:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: 14.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: 14.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90 60 91 87 (Gry Helen Olufsen). Møtesekretær

Detaljer

PROGRAM FYLKESTING FOR UNGDOM 15.-17. MARS 2013

PROGRAM FYLKESTING FOR UNGDOM 15.-17. MARS 2013 Samandrag : Ungdommar frå 20 kommunar var samla på Skei Hotell for å halde liv i ungdomsdemokratiet. Det blei diskuterte aktuelle saker i fylket, lagd ny handslingsplan for ungdomspolitisk utval og det

Detaljer

HANDBOK FOR TILLITSFOLK

HANDBOK FOR TILLITSFOLK HANDBOK FOR TILLITSFOLK ROGALAND UNGDOMSLAG Innhald Side Føreord 3 1 Rogaland Ungdomslag i organisasjonen 3 2 Lover for Rogaland Ungdomslag 4 3 Adresse og bankkonti i Rogaland UL 6 4 Arbeidsrutinar i fylkeslaget

Detaljer

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 Sak 1/09 Godkjenning av innkalling Sak 2/09 Godkjenning av saksliste Sak 3/09 Godkjenning av møtebok frå 30. august og 4. september

Detaljer

Kjære representant til Ungdommens fylkesting 2013!

Kjære representant til Ungdommens fylkesting 2013! Møteinnkalling Utval: Ungdommens fylkesting Møtestad: Thon Hotel Vårsøg, Surnadal Dato: 08. -10.11.2013 Tid: 14:30 Forfall skal meldast til konsulent Ann Torill Vaksvik, til tlf 71 25 88 56 eller ungdomspanelet@mrfylke.no,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00 Innkalla: Funksjon Ordførar Varaordførar Namn Terje Søviknes

Detaljer

ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006.

ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006. Servicetorget ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006. Medlemer: Kjartan Kvien, Skjolden Ellen Susanna Haugen, Gaupne Per L. Kvam, Hafslo Gunhild Brun, Jostedal Erling Vigdal, Gaupne Elen Johanne Øygard, Hafslo

Detaljer

MØTEBOK. Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje. Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 MØTELEIAR. Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar

MØTEBOK. Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje. Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 MØTELEIAR. Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar MØTEBOK Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje MØTELEIAR Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar DESSE MØTTE Agnes H. Bernes, medlem Cecilie Engen Fredheim, varamedlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING SLUTTRAPPORT TIL HUSBANKEN FRÅ VOLDA KOMMUNE KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING -0- Samandrag Ved hjelp av økonomiske tilskot frå Husbanken, KoBE og Møre

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

Ungdomspanelet vil med dette ønskje deg hjarteleg velkomen til Ungdommens fylkesting (UFT) i Ålesund frå 11. 13. november 2011 på Rica Parken Hotel.

Ungdomspanelet vil med dette ønskje deg hjarteleg velkomen til Ungdommens fylkesting (UFT) i Ålesund frå 11. 13. november 2011 på Rica Parken Hotel. Møteinnkalling Utval: Ungdommens fylkesting Møtestad: Rica Parken Hotel Ålesund Dato: 11. 13.11.2011 Tid: 14:00 Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, mob 98 41 30 03 / absh@mrfylke.no,

Detaljer

Forfall meldas på vanleg måte til sekretær Beate Marie Dahl Eide på mobil 91739893 eller e-post: beatemarie.dahleide@temark.no

Forfall meldas på vanleg måte til sekretær Beate Marie Dahl Eide på mobil 91739893 eller e-post: beatemarie.dahleide@temark.no Møteinnkalling Nissedal kontrollutval Dato: 21.08.2015 kl. 11:00 Møtestad: Møterom Teknisk, Kommunehuset, Treungen Arkivsak: 15/09394 Arkivkode: 033 Forfall meldas på vanleg måte til sekretær Beate Marie

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. DAGSORDEN:

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. DAGSORDEN: Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 13.08.2009 Tid: 09:30 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell innkalling.

Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Parken Hotell, Ålesund Dato: 21.-23. 04.2013 Tid: Kl.17.00 Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, som kallar inn varamedlem.

Detaljer