University of North Carolina

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "University of North Carolina"

Transkript

1 Rapport Utveksling UniversityofNorthCarolina ChapelHill Høst2008 Skrevetav:ØyvindPaaskeEinarsen

2 ChapelHillogUNC: Tildegsomvurdereråsøke utvekslingiusaviljegpådetaller høyesteanbefaledegåtauncmed ibetraktningen!uncerusas eldsteoffentligeuniversitet, grunnlagti1789,ogdermedet universitetmedfantastiske tradisjoner.hervildugarantertfå opplevedettradisjonelle amerikanskecollege livet,medalt hvadetinnebærer.verdtånevne errødeplastkopper,keg parties, fraternity/sororityhus, cheerleaders,etmarchingband sombankerkampenjanitsjarnedistøvleneogsportsarrangementerstørreenn CupfinalenogHolmenkoll søndagtilsammen...vildufinneuthvaenkeg stander? VildusitteringsideåseUSAsbestecollegebasketballlagellerværeenav somroper TarHeels ogheierpåskolensamerikanskefotballspillere?elskerdu storslåtthornmusikkogharoldschoolsomyndlingsfilm?erlyseblåyndlingsfargen din?ersvaretpåminstettavdissespørsmåleneja?daeruncgarantertrettvalgfor deg! UNCbeståravetgedigentcampus,medstore bibliotek,grønneparkerogenormeidrettsanlegg. ChapelHill,hvorUNCerlokalisert,erenklassisk sørstatssmåbyistatennorthcarolina(nc).unc utgjørmestepartenavdenlillestadenmedsine studenter.ChapelHillereninnlandsby ca3timerfradennydeligekystenavnc.iogmed atchapelhillhovedsakeligbeståravstudenter,er detetungtogenergiskmiljøibyen.detteviser segtilgangspånattestid,dabykjernenstortsettbarebestårrestauranterogbarer avdiverseslag.ellerskandetnevnesatsørstateneerkjentforsinimøtekommende natur,ogsinroligestil.detteernoedumerkergodtichapelhill enfredeligby medutroligmangehyggeligemenneskersomvilblikjentmeddeg.chapelhillhar ogsåenavusaslaveste crimerates ogerregnetsomentryggby,ogsåetter mørketsfrembrudd. KlimaetiChapelHillerlangtfradetduoppleveriYtreSandviken.Sommerener varm.veldigvarm.ogklam.detvarbasseng værtillangtutioktober,menderetter blirdetkaldere.novemberogdesemberersomnorskevårmånedermedvarme dagerogkaldenetter(rundt0 5graderpånattenog10 15pådagen).

3 SomMaster utvekslingsstudenttardumba fagvedunc Kenan FlaglerBusinessSchool(KFBS),enprestisjetung businessschoolmedrangeringerblandtde10 20beste skoleneiusaforsittmbaprogram.detteervelansetti Amerika,ogKenan Flaglererenskolesomtiltrekkerseg alledestoreforetakeneogmangeanerkjente gjesteforelesere.detkanogsånevnesatskolener spesieltkjentforsittstudentmiljøogstøttendekultur, kanskjeikkesåuliktvåregennhh.kfbsliggerpåsouth Campus,likevedbasket arenaenogam.fotball stadionet,menpåmotsattsideiforholdtilhovedgaten FranklinStreetderallebarerogrestauranterligger.Dettarca20minåkrysseover campustilfots.kfbsholdertilienforholdsvisnybygning,ogstandardener generelthøy.hvertgrupperomharforeksempelegenflatskjermmankankoblestil sinpersonligelaptop. Bolig: SomMBAutvekslingsstudentfårdutilbudom campushousing iodumvillage. DetteeretboligkomplekspåSouthCampus,rettvedKenan Flagler.Leilighetene rommer2studenter,ogduvilblisattsammenmedenannenstudent(ikke nødvendigvisfrakfbs)dersomduvelgerdenneløsningen.odumliggerfinttil,rett vedskolenogmedforholdsviskortveitilfranklinstreet.men,jadetmåttejovære etmen,odumergammelt.veldiggammelt.leiligheteneermildtsagtslitte,og personligsyntesjegdeminnetmeromfengselscellerennboligerforfremtidige ledere Jegvillederforanbefaltåseetteralternativer.Hvisdetermuligåbopå BaityHill,ogsåcampushousingrettvedKFBS,skaldetteværemyebedre.Dette komplekseternyere,menprimærtforbeholdtgiftepar.hørmedexchangeco ordinatoromdetermuligheterforåbopå Baity. Dersomdetteikkegårerdetplentyavandre muligheter.selvvalgtejegåboialtasprings (drevetavriverstoneresidential,adr:100 SpringMeadowDrive).Detteeretavmange leilighetskomplekseriområdetrundtchapel Hill.Derfantesnyoppussedeleiligheterialle størrelser,basseng,businesssentermed internett,treningssenterogtennisbane.prisen bleca500dollarimndperperson,omtrentdet sammesompåodum.forskjelleneratstrøm,vannog evt.internettkommeritillegg(ca40dollarimndfor strømogvann),ogatduermerellermindreavhengiav bil.itilleggerduantageligavhengiavnoenåleie sammenmedettersomdetvilværedyrere,ogantagelig vanskeligereåfinne,1 romsleiligheter.jegløstedette vedåtakontaktmedde2svenskenefrahandelssom

4 skulletiluncsamtidigsommeg.vifantutatviskulleleiesammen,ogfikktilslutt en3 romsialtasprings.dettevistesegåværesværtlurt,ogjegangretaldripåmitt valgavbolig.ethetttipseråbegynneboligjaktentidlig,dadetermyepapir utfyllingogsåidenneprosessen. IAltaSpringsbordetmangeMBAstudenter,ogvikomikontaktmedflere amerikanerevedbassengetsomvitilbraktemyetidmedgjennomhalvåret.alta Springsliggersørforcampusogtarca10minmedbiltilskolen.Vivalgteåleaseen biltil500dollarimånedengjennomchapelhillleasing.dettefordiviikkeville styremedforsikring(noesomkanværevanskeligiusa)ogsalgavbilenvedslutten avsemesteret.denneordningenvarveldiggrei,ogikkespesieltdyrettersomvi delteutgiftenpå3. KanogsåanbefaleandreleilighetskompleksersomforeksempelMeadowmont. DetteliggerrettoverveienforAlta noebedrelokaliseringrettvedmatbutikk, restauranteretc.,mentrordeternoedyrere. EtannetboligalternativeråsesegometterhusutenforcampusnærmereFranklin Street.Dettevarnoeviforsøkteførst,mendetvistesegvanskeligdamangeer negativetilåleieutimindreenn12måneder.likeveletgodtalternativ,ogenkeltå finnealternativerpåcraigslist.org(http://raleigh.craigslist.org/apa/,usassvarpå Finn.no)forRaleigh/Durhamområdet(områdetderChapelHillligger).Patricia Collinserogsåveldigbehjelpeligmedågåpåvisningeretc. Foråkonkludere,dersomduvilgjøredetenkelterdefinitivtOdumveienågå.Her eraltinkludert,oglagttilretteforutvekslingsstudentene.deterimidlertidenpriså betale,nemliglavstandard.detfinnesalternativer,mendettevilantageligværenoe dyrereogdubørdaberegnelitttidtilboligjakten. Praktiskinformasjon: Transport:USAeretlandmedstoreavstander.Bilerderforetkjærtmedlemav enhverfamilie,ognoejegvillevurdertsterktuansetthvorduvelgeråbo.bussenei ChapelHillergratisogfungerergodtpådagtidrundtpåcampusoginærmiljøet rundt.deterderimottungvintpåkveldstidogihelger.bilerogsåkjektåhafor dagligvarehandlingdadetikkefinnessærligutvalgavmatbutikkerpåcampus.det erenkeltåkjøreiusa,veieneergodeogdetallermesteerskiltetgodt.bilvilogså kunnegjørereisertilkysten,fjelleneellerstorbyerinærhetenavchapelhillenkelt. Forberedelser:Værtidligute,determyesommåordnesførdudrar.Detdreierseg hovedsakeligompapirarbeidiforbindelsemedskoleogvisum.følgdegrundige instruksjonenedufårpåmailfrakfbs,ogspørdersomdulurerpånoe.deerveldig behjelpelige.kontaktambassadentidligogavtaltidforvisum intervju.tidspunkt velgesautomatiskonline,ogintervjuetengreiprosessdersomduharmedalle dokumenterogbetalersevisfee enpåforhånd.alterbeskrevetrimeligoversiktlig påambassadenshjemmesider. Reise:BenytttideniUSAtilåreise.WashingtonDC,NY,Florida,AtlantaogNew Orleanserblantinteressantestederinnenrekkevidde.JetBlueeretbilligflyselskap

5 somflyrfrardu(raleigh DurhamInt.Airport,flyplassenvedChapelHill)ogdukan fåbillettertilnyellerfloridaforrundt60 70dollarpervei.WashingtonDCog Atlantakannåsmedenca5timersbiltur. Nettverk:BenytttidenpåKFBStilåfånyevennerpåFacebook Studenteneved KFBSergenereltveldighyggeligeogåpnefornyebekjentskaper,kanskjespesielt førsteårsstudentene.dersomduborietleilighetskomplekssomaltaspringsvilfå mangemulighetertilålæreamerikanereåkjenne,ogkanskjefårogsåduinvitasjon tilenektethanksgivingfeiringmedenamerikanskfamilie.fantastisk!duvilogså treffemangeinteressanteutvekslingsstudenter,menjegvilvirkeliganbefaleå forsøkeåblikjentmedamerikanereitilleggdadutrossalteriusa KFBSsitt Buddysystem erenfinmåteåfåenamerikansk venn,somblantannethenter degvedankomstrdu. Generelletips: BrukkontaktpersonendinpåUNCfordetdenerverdt.PatriciaCollinser behjelpeligmeddetmeste. SkaffdetNorthCarolinaID.Nyttigdaikkeallebareraksepterernorsk førerkort,ogsidendeterufatteligkjiptåmistepassetpåby n Skaffespå DMViCarrboro. Skaffdegsim kortfraat&t.medpayasyougoabonnementkanduringe gratis tilandreat&tkunderfor1dollaromdagen. Vurderååpneamerikanskbankkontodersomdollarkursenerlavnårdu kommer.englimrendemulighettilåhedgevalutarisikoipraksis...gjørdet ogsåenklereåbetaleeventuelleregninger,ogminskereventuelle gebyrkostnadervednorskekort. Gåpåamerikanskefotballkamper(gratisfor studenter).utroliggodstemning,ogam. fotballerfaktiskutroligunderholdendenårdu lærerreglene! Gåpåbasketkamper.UNCerlagetderMichael Jordanspiltecollegebasket,ogerfortsattdet besteiusa.utroligstemning. Benyttdegavsosialeskoletilstelninger(stort setthvertorsdag).hervildukunnedrikkedinporsjongratisøl ment for studentersombetaler40.000dollariåretforågå påkfbs.hah! Skolenogfagene: SemesteretpåKenan Flaglererdeltitomoduler,ogman bytterkurshalvveis.somutvekslingsstudentvelgerman blant2 årsstudentenesvalgfag.manharsomnhh utvekslingsstudent4kursihvermodul,noesomer overkommelig.karakterergisiformavlowpass(l),pass (P)ellerHighPass(H).Failfinnesikke,menmankanikke fålowpassimerennenvissprosentavfagene.lowpass

6 erforøvrigutroligsjeldent,ogantageligumuligmedmindremangårsærdeles sterktinnfordet. KursenepåKenan FlaglerernoeulikedemanfinnervedNHH.Variasjonenifager stor,ogmeravkarakterenbaserespåinnleveringeroginnsatsitimene.likevel, somutvekslingsstudentblirdutattlittekstrahensyntilogmankankommeunna utenåsistortunderforelesning.detfinnesingeneksamensperiodeslikvikjenner det,ogjeghaddeforeksempelbareenenesteeksameniløpetavmintidpåunc. Jegvalgtestortsettstrategiogmarketingkurs,ogkomrimeligenkeltunnamed disse.finanskurseneskalværenoemerarbeidskrevende,spesieltomduikkehar særligfinansbakgrunnfranhh.kursenevelgestildelspåforhåndgjennom exchangeco ordinatorvedkfbs,mendeterenkeltåbyttevedankomstogden førstevalgrundenerikkeavgjørende.hererenoversiktoverdekursenejegtok: MBA754 InnovationandProductDevelopment Foreleser:Prof.BarryBayus Beskrivelse:Etkursutendeheltstoreoverraskelsene.Prof.Bayusvarenflinkog entusiastiskforeleser,menfagetvarnoetørt.kreverikkesærliginnsatsitimen, mersomettradisjoneltnhhkurs.engoddelinnleveringergjennommodulen,men ingenstoreutfordringer.mankunneogsådroppedensisteindividuelleinnlevering dersommanikkeønsketågåforhighpass,noemanjoikkenødvendigvishar incentivforsomutvekslingsstudent Greitkurs,medmiddelsarbeidsmengde. MBA753 ProductManagement Foreleser:Prof.RichGooner Beskrivelse:Etcasebasertkursrettetprimærtmotdesomønskerenkarriereinnen produktledelsehosprocter&gambleetc.myemarketing,menogsåandretemaer berøres.ettcasetilhverukeskalleses,meningeninnleveringerførdetsiste tellendecaset.karakterenbaserespådettesistecasetogaktivitetitimen.prof. Goonererenmorsomfigur,sværtåpenforspørsmålogrimeliguformellistilen.Et greitkursmedforholdsvislitenarbeidsmengde. MBA813 BusinessDemographics Foreleser:Prof.JohnKasarda Beskrivelse:Etforelesningskursutensærliginvolveringavstudentene.Sværttørt stoff,nestenutelukkendetabellermeddemografisketrenderiusaogverden generelt.karakterbaserespåetlitegruppeprosjektogeneksamen.kjedeligkurs medmiddelsarbeidsmengde. MBA822 Negotiations Foreleser:Prof.AdamGrant Beskrivelse:Ettradisjoneltforhandlingskursmedenmegetgodogsvøært karismatiskforeleser.karakterbaserespåen1sideswrite upetterhver forelesning/forhandling.morsomtkursmedlitenarbeidsmengde.

7 MBA825 AppliedImprovisationforCommunication Foreleser:GregHohn Beskrivelse:Etusedvanligmorsomtkursmedfokuspåkommunikasjonog improvisasjon.gregerimprovisasjonsskuespiller,ogikkeheltsomdeandre forelesernepåskolen Kanforeksempelnevnesathansa f#ck iopptilflere forelesninger.kursetgårutpååblitryggereikommunikasjonssettinger,oggreg benytterforskjelligeimprovisasjonslekerforåoppnådette.alleforelesninger foregårihestesko Måoppleves!Karakterbaserespåen2,5siderserfarings rapportoginnsatsitimene.annerledeskursmedlitenarbeidsmengde. MBA839 PowerPolitics&Leadership Foreleser:Dr.GeraldBell Beskrivelse:Etmentorlignendekursomlivetsspissfindigheter Dr.Belleren velkjentorganisasjonskonsulentogenfilosof.kursethandleombell spersonlige7 stegtillykke,ogforelesningengårstortsettmedtilåsnakkeomuliketemamed sidemannen.veldiguliktnoeduharsettpånhh,mennoetørtilengden.karakter baserespåsmåhjemmelekserogenlivsplan.etgreitkursmedforholdsvisliten arbeidsmengde. MBA804F GlobalCommunication Foreleser:Prof.TimFlood Beskrivelse:Etutradisjoneltkommunikasjonskursomforskjelleneiverden.Flood erenfantastiskforelesermedetutroligengasjement.grunnnoktilåvelgehans kurs!karakterbaserespåinnsatsitimeogetprosjektometspesifiktland.godt kursmedekstremtlitenarbeidsmengde. Avslutning: UNCeretekteamerikanskuniversitet,perfektlokalisertihjertetavdetsørligeUSA. Velgerduådrahit,vildugarantertkommehjemmedminnerforlivet.Skoledagen vilgideglæringpåennyogannerledesmåte,ogtidenutenforskolenvilgidegen sjansetilendeligåforstådetamerikanskesamfunnet.selvmåjegsiatjegble klokerepåopptilflereplangjennommidtopphold Tilsluttviljegbaregjentaatjeg virkeligkananbefaleethalvtårichapelhill,ogønskedeggodutveksling!ikkenøl medåtakontaktmeddetdueventueltmåttelurepå,detfinnessomkjentikke dummespørsmål GoHeelsGo! Medvennlighilsen, ØyvindPaaskeEinarsen

VELKOMMEN TIL MOLDESPEIDERNE 2. FLOKK

VELKOMMEN TIL MOLDESPEIDERNE 2. FLOKK Vi ønsker deg hjertelig velkommen til! Vi håper vi kan tilby deg aktiviteter som fenger og opplevelser Årskontingenten i i 2012 er kr. 850. For nye medlemmer som begynner om høsten, er det halv Vi ønsker

Detaljer

Viktige datoer 2015: Valg kommune og fylke 14 september Statsbudsjett legges frem 7 oktober. Handlingsplan/ mål 2015

Viktige datoer 2015: Valg kommune og fylke 14 september Statsbudsjett legges frem 7 oktober. Handlingsplan/ mål 2015 2 Formål Uføres Landsorganisasjon (ULO) vil arbeide for uføres rettigheter, der de uføres økonomiske situasjon vektlegges, for å styrke, og bygge retten til et trygt og verdig liv. I store trekk vil det

Detaljer

Utveksling til Fundacao Getulio Vargas, Sao Paulo

Utveksling til Fundacao Getulio Vargas, Sao Paulo Utveksling til Fundacao Getulio Vargas, Sao Paulo Vår 2011 Lene Eia Bollestad, Kristen Rekdal, Randi Vågshaug og Finn Filip Finborud 1.0 Før avreise: 1.1 Søknadsprosess Etter at vi hadde fått tildelt plassen

Detaljer

NORFO (NOrsk Rotary FOrum) Lena J Mjerskaug D- 2260s Distriktskonferanse 16. september 2012

NORFO (NOrsk Rotary FOrum) Lena J Mjerskaug D- 2260s Distriktskonferanse 16. september 2012 NORFO (NOrsk Rotary FOrum) Lena J Mjerskaug D- 2260s Distriktskonferanse 16. september 2012 NORFO 2012-2013 I tillegg: Styre (arbeidsutvalg) på 4 personer; representant fra DG IPDG PDG fra de to foregående

Detaljer

STUDIELEDER ET VIKTIG VERV!

STUDIELEDER ET VIKTIG VERV! 1 STUDIELEDER ET VIKTIG VERV! Ny innsikt gir mulighet for ny utsikt, heter det i et finsk ordtak. Det er dette vi ønsker med studiearbeidet, slik at vi kan utvikle oss gjennom læring og kunnskap. Derfor

Detaljer

Utvekslingsrapport Monterey Vår 2011

Utvekslingsrapport Monterey Vår 2011 Byen Monterey Monterey er en liten rolig by med ca. 30 000 innbyggere. Befolkningen er i hovedsak eldre mennesker og det er veldig lite kriminalitet i området. Byen ligger sentralt plassert i California

Detaljer

Rapport for utveksling til Aix-En-Provence, Frankrike. Høst 2014.

Rapport for utveksling til Aix-En-Provence, Frankrike. Høst 2014. Rapport for utveksling til Aix-En-Provence, Frankrike. Høst 2014. Byen Aix er en passe stor by, på størrelse med Trondheim. I hovedgaten ligger flere restauranter og utesteder, og her er det alltid mye

Detaljer

Studentrapport. Cornell University, Johnson Graduate School of Management. Vårsemesteret 2008

Studentrapport. Cornell University, Johnson Graduate School of Management. Vårsemesteret 2008 Studentrapport Cornell University, Johnson Graduate School of Management Vårsemesteret 2008 Om Cornell Cornell University finner man i college-byen Ithaca som ligger midt i sentrum av staten New York,

Detaljer

EXECUTIVE MBA ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE

EXECUTIVE MBA ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE EXECUTIVE MBA ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE EXECUTIVE MBA ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE Executive MBA i økonomisk styring og ledelse, MØST, gir deltakerne kunnskap som er viktig for å forstå og øke verdiskapningen

Detaljer

Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning

Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning Gjeldsordningsloven gir deg som har alvorlige gjeldsproblemer mulighet til å få kontroll over din økonomi. Dersom du er varig

Detaljer

Yonsei University Masterutveksling, Høsten 2009

Yonsei University Masterutveksling, Høsten 2009 Yonsei University Masterutveksling, Høsten 2009 Yonsei University ligger midt i sentrum av Seoul by, hovedstaden i Sør-Korea, og er et av de tre beste universitetene i Korea. Universitet har i overkant

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) Søknad til Bond University (Bachelor, Master og Study Abroad) Du som skal søke

Detaljer

Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010

Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010 Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010 VISJON RKK skal være inspirerende, nyskapende og målrettet i forhold til kommunenes arbeid for å skape kompetente

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Norwex Norge del 1, 2013. En oppsummering av hva som skjer fremover i Norwex Norge de kommende månedene.

Norwex Norge del 1, 2013. En oppsummering av hva som skjer fremover i Norwex Norge de kommende månedene. Norwex Norge del 1, 2013 En oppsummering av hva som skjer fremover i Norwex Norge de kommende månedene. Norwex Norge AS 2013 Jag lever min dröm varje dag... Jag har nu varit i branschen under 13 spännande

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

Økt samfunnsengasjement Stemmerettsambassadører.no. Ungdommens fylkesting i Hedmark Kongsvinger, 11. april 2015

Økt samfunnsengasjement Stemmerettsambassadører.no. Ungdommens fylkesting i Hedmark Kongsvinger, 11. april 2015 Økt samfunnsengasjement Stemmerettsambassadører.no Ungdommens fylkesting i Hedmark Kongsvinger, 11. april 2015 Hva skal vi? 1. Innledning om www.stemmerettsambassadører.no og økt samfunnsengasjement 2.

Detaljer

Studentrapport Vanderbilt University Owen Graduate School of Management. Av Andreas Strand Høst 05

Studentrapport Vanderbilt University Owen Graduate School of Management. Av Andreas Strand Høst 05 Studentrapport Vanderbilt University Owen Graduate School of Management Av Andreas Strand Høst 05 1.Innledning Vanderbilt er å sammen med 50 000 av dine medstudenter heie frem skolens am. fotball lag til

Detaljer

BRANN VANN SKADE SKADE. - alt er ikke svart! - alt er ikke vått! - alt er ikke ødelagt!

BRANN VANN SKADE SKADE. - alt er ikke svart! - alt er ikke vått! - alt er ikke ødelagt! - alt er ikke svart! BRANN VANN I denne brosjyren får du vite litt om Polygon og hva vi gjør for at du skal komme best mulig ut av situasjonen ved en brann- eller vannskade. SKADE SKADE - alt er ikke vått!

Detaljer

En fagorganisasjon for deg som har lederoppgaver og lederansvar innen Vekst- og attføringsbedrifter

En fagorganisasjon for deg som har lederoppgaver og lederansvar innen Vekst- og attføringsbedrifter En fagorganisasjon for deg som har lederoppgaver og lederansvar innen Vekst- og attføringsbedrifter Mer enn 1000 ledere i Vekst- og attføringsbedrifter har meldt seg inn i Lederne. Her får du vite hvorfor

Detaljer

UNIVERSITÄT MANNHEIM. Rapport Utveksling høstsemesteret 2011

UNIVERSITÄT MANNHEIM. Rapport Utveksling høstsemesteret 2011 UNIVERSITÄT MANNHEIM Rapport Utveksling høstsemesteret 2011 Skrevet av Håkon S. Stokka 23. februar 2011 INTRODUKSJON Jeg var i Mannheim høstsemesteret 2011 mitt tredje semester som masterstudent ved NHH.

Detaljer

BI I KINA OG KINESERE PÅ BI

BI I KINA OG KINESERE PÅ BI BI I KINA OG KINESERE PÅ BI Bis erfaring med kinesiske studenter NOKUT konferansen 4. november 2010 Ann Kristin H. Calisch Direktør, Master of Science, Handelshøyskolen BI Agenda BIs virksomhet i Kina

Detaljer

Evaluering og justering av modell for forebyggende hjemmebesøk i Ålesund kommune RAPPORTSERIEN 2015. www.hials.no

Evaluering og justering av modell for forebyggende hjemmebesøk i Ålesund kommune RAPPORTSERIEN 2015. www.hials.no RAPPORTSERIEN 2015 RAPPORTSERIEN 2015/02 Evaluering og justering av modell for forebyggende hjemmebesøk i Ålesund kommune www.hials.no Kari Blindheim, høgskolelektor Høgskolen i Ålesund Rigmor Einang Alnes,

Detaljer

TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø

TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø Glade turnere fra Tertnes Turn 2015 Velkommen til Tertnes Idrettslag Tertnes Idrettslag ble stiftet 25. januar 1953, og er således inne i sitt 63. år. Tertnes Idrettslag

Detaljer

Agenten har noe viktig informasjon på det tidspunktet handelen skal gjøres / kontrakten skal utformes.

Agenten har noe viktig informasjon på det tidspunktet handelen skal gjøres / kontrakten skal utformes. Skjulte egenskaper Agenten har noe viktig informasjon på det tidspunktet handelen skal gjøres / kontrakten skal utformes. Nobel-prisen 2001: George Akerlof, Joseph Stiglitz, Michael Spence Noen eksempler

Detaljer

Invitasjon. NegaWatt 2012 den beste energien er den du ikke bruker

Invitasjon. NegaWatt 2012 den beste energien er den du ikke bruker Invitasjon NegaWatt 2012 den beste energien er den du ikke bruker Tirsdag 9. oktober 2012 Velkommen til NegaWatt tirsdag 9. oktober 2012 Energieffektivisering er både samfunnsansvarlig og lønnsomt. På

Detaljer

Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund 3/2013

Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund 3/2013 Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund 3/2013 FORBUNDSLEDERENS HJØRNE Kjære AEF ere AEF vokser for hver dag. Vi har rekordmange nyvervede medlemmer så langt i høst. Som et resultat av det

Detaljer

McGill University. Magnus Kvåle Helliesen. Høst 2009

McGill University. Magnus Kvåle Helliesen. Høst 2009 McGill University Magnus Kvåle Helliesen Høst 2009 Montreal er en utrolig morsom by å bo i og McGill er et veldig bra universitet. Jeg vil absolut anbefale å søke om utveksling til McGill. Forberedelser

Detaljer

Analyser, trender og provokasjoner. Førsteamanuensis Erik Wilberg, DBA BI Drammen

Analyser, trender og provokasjoner. Førsteamanuensis Erik Wilberg, DBA BI Drammen Analyser, trender og provokasjoner Førsteamanuensis Erik Wilberg, DBA BI Drammen Erik Wilberg Drammenser f.1951 Siviløkonom/MBA og doktorgrad i avisledelse. Salgssjef/org.sjef i Drammens Tidende 1977-85

Detaljer

TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø

TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø Glade Tertnes-gutter etter seier i Lerum Cup 2014 Velkommen til Tertnes Idrettslag Tertnes Idrettslag ble stiftet 25. januar 1953, og er således inne i sitt 62. år.

Detaljer