Olrud Rica Hotel. l!.gr nede som nr.l.l, m(n kj.nn.r yi de fett. I'.nner dc lo! iuu nrusrkk i djgi D t!'nrnr'8tel.ler.ok ogsi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Olrud Rica Hotel. l!.gr nede som nr.l.l, m(n kj.nn.r yi de fett. I'.nner dc lo! iuu nrusrkk i djgi D t!'nrnr'8tel.ler.ok ogsi"

Transkript

1 198t tlr f LAJ tl.ij L L t- TF T L] I tl LNI Olrud Ric Hotel Brumunddl BK BK He in 4'6 ml Red ktø f'. Tommy H.S.Sndsmrk F I t1ale TI I.-I FOR PAR 1343 RESULTET ETTER 27 RUNDER. I'IIDDELS: 1A9O 1: T. HELHESS - L.-E. STABELL.osLo..' i61 2I O.P. LERFALD - R. tspueii OLSEII.."...' '. INNTRBNDELAG "'"...???A Jr T. ANDVIK - A.P. PETTERSEN..-0s10..., OO 4, s. SJøRN5TAO - 0. HJERKIIIN.-FOLLO ?r7o 5t II. GIøRTZ. L. VEGSUND SUHNNBRE OG RONSOAL.. 21?A 6: E. OAHL P.H. DRANOSHOLT... ' VEST'AGDER. ' '..... ' , S- I4AFKUSSE! - ø. SøRLL....GLAI'IOAL..-' sr H. F[s L - R. I4(SEL...VEST-AGOER '...' : B. KORSSUND - D. SPILDE...HARDA IGER OO VOSS..-.?045 10: R. BORGE L. HOLFIEN.,, HEDEITARXEN A 11:1..J. JENSEN - B. LEINAN...1'lI0T-FINNilåRK...' r E.A. BRENIiE - H. TIICHALSEN-...rR0f10HEln..' :lt G. HOLFEIOE R. NEVE N0ROMøRE ' r H. HELLEFAN H. LARSSEiI...FOLLO...?037 1, E. KARLSEN - A. STRAi{D...8USKERUo J7 16: r. BAXKE - A. THO A5SETI..,,.BERGE I : f. HEGRAND, p. I'IARSTRAN0ER...TRC '15 0G ofotefl A: p. HELLEVIK - R. PAUL5EN...R0GALA io ?024 19: p. BRECK -' R. LIEN SERG'H zo?t 20! O. JOHANs tt - R-.]oHAl{sEll '...-VESTFOLD...-., 2OO1' 21. t. HOVOENAK - A. HAVE...-.øVRE RoI4ERIKE.-.'..' r K. KJf,RNSRøD _ S.A. I'IUNKVOLO.VESTFOLD...', _.."' : å. LORENTZEN - 5.E. NILSEX...VESrFFDLD ' r T.C. SREllSETlt - S. VoRREX,...,...-TRO 15 OG ofoteh ? 25. F. SOLHEI, T RTVEIT.,-.BERGEH r A. LOTHE - K. SAUDE...FJORDANE , R. CARLSEN - fl. HALVOPSEN., ''øSTFoLO ''-...' ?r J. KROGSTAD O. olsson TROHDHEIT1 -.. '. '..... L947 29r R- ARHøY - O-J. røsse.--..suflnno9e og Rol'lSDAL.- 19{0 30, B. LIIiDOFEX - E.O. RASCH ,. -,. -SALTEX.. ' ' llke uenret er d.1 ljorlr.rs h"o.gcsnicnrr, I..ir Erit \rjlir'l l,' llctnf\.,^m 1.d4.:'r,1\ l r.. '.j.,r.,-.' innrrondelg+rrrcl som ligger på 2. phs, og lor bjom Indik ^ll Pelter Petters n, som blc nr :l r Oslo finlen hr ibftsrtl d r.le slpp dd. Dcl!trker undcrlis I dene ptrret shl slurie i spill( mcd h.i'n dre ctlr! \ongnurll Hyggelig å sc S(l rctrc*nt.rr ycd lliornstrd og rljtr kinn, og Vcglund Cionz hrr kdnskjc trr( rilrt n(,( noe stort denn gng. Tli, rri l.nslgsprel llds.l lldscl lisger pi 8 og Bre.k Len p,l,n..'l.. t.,d.rli8:l '_ \' I lf\ PcJ('nn '' l!.gr nede som nr.l.l, m(n kj.nn.r yi de fett. I'.nner dc lo! iuu nrusrkk i djgi D t!'nrnr'8tel.ler.ok ogsi Olscn S, Dfngshoh Risdrl og Krnrpcoldene.

2 Iudr.rn,si,{or!lid I r.slt,r Meldingslorlop i spill 3l QK43 9K962 og32 p,$ prss r nl t'rss e + Turneri ngsgjdrelse r kn952 Dknt t'r E 7 6 n713 ot) +uk9ri! Di0ll 9r0il OKknl085 ] ru psr lrss px$ D! V.t bdd. lcnleprusc.lr r rt S.l I'J,ldc l.tgl l)o{ srot,p[ppcn dltr l,,,ptlt lil ]].urer,i)ror."i.'t. morprrren Pi dcr srlc li,lltn dj bordei kom opp l urncri.gsledercn godtjenrl prcltslen, os domtt Ito'rkrrn t 3 hje'lef nted l l sritk. K D l0lj 3 3? I L K? i'i' qeke 1.,5 2 if i l 3 rr 9knl()71:1 9 K8:l 413 Q2kn9862 ; ; ODio53 Lol +75 +!r1094 0l: K7 +k.9lj +KD:J VNø (D thj A Tore Mortensen Kl)t, i05t lo 8 {j 3 e7t1 qdrjrl orlkn7.l L +ktril52 VD otk87 +Ekn9+ l\'leldnrgen. gikk slik: I Nord Syd stt brojrenc ftlæs.l tr! Iiels. i Syd (Korlfld er ridd.) tin fi N :LI 2 kl - kipt.in!r.ldiob, rlertcfl 2 ru= iser mininrum os brn.krt.6 koit rpjr.\lcr((!r. Urspill cn li1.n rute.. Syd lok Ln Jnlis \.r1 prus og h rn litcn. On tenkr derctter l.nse, og h rn 5lurt drmcn, s0o bl nukkct nrd ko.8ttr. Sytl hrr ni t0 spillcfl!nefi r) Kurrc rurer il srdso gtcnron, \'tit, son, su 4 rur.rstik\,:j sp.rturikl 08! i \lo\tr = 1). ol l,) Spill. I):r \t),[.r :t ]l.ll.r Ln \, n'nr!u! 'r,l'r, plu$ :l irul.r 08 1,, i \lo!rr. Iirtf renk,l)ru5ln synr.r rt.l rinrlrsn.r \l),ll! P.' rpllr r.rlr r ullr hon'rof.r, 1,9 r.rolr.,r.l l)1. li r 'll. I'å sporsnill lorrrlrc Ort I hrn n,:itr. \ur.l.r. on, sld kunoe hr.utcr kon8. lngel il), slik J' l,rn 'kke bc hode i legge r nocn honnor. L)(rrr rirh.r uml( i{, skl.tr S}(l tl.' ll! nr.ll11 :]!r.urn I);i singcl rtrr LoDgr o8 urc. sprrnorr., oa (ltrlo' nlrsi hjr minst 5 5 i klotr dg hi.f'ti, urcr i r,crd. d;sr trgene. NBI Nor.ll 2 'urcr'meltiln8 loc kl. Lt.t ble t,tur.n.rr crl.r.lt sprll.r \,ir r\rluii.t, o{ pror.rltn L,lc t.rrt trl Iol8.. R. ll.'r.r l)lc,tomt rrl :l8ntn(lnrtd 9 r'ill. gi6re feil Ven spill. ut h.t.rrer 2, t\ts drnl bl. nukk.' Nrl (s! t. Ruref k.ekt nnkk \'.rt trrd drnrrn. ob ioli{t 1e mcd h.j.nef sels, tnr.n og rprf :1. On lo \rtt mcd spr 5, litren og KoNGf,N. Rul.r _l ltu boi(lct Øst hrd.lr ikk. nrol t,l i und.$pillt nne honnor.r, r'rn 5.k^.1't r,'j l "d'rr '6 1u"-'rern! l.l r "rt' og rlelg. lr tiercn som L,choldr {ikkct. Rut.r nr rrk lrunl t mcd sprr drnrc, kloer Irr bud.'t Llc rrurke( n'ed c$et, rutrr css truntel \piuettn m.d rpi r, rprr e$ r,jk ul morplrtrns trunrl, 08 f.n(n r\ S).ls kort Nr rlrtk gj 5ll p,,c.g. lllis Syd llr sprr ni beholdc fo.rte sprfrikk, og rp'r Itf fut.r lrr hind.n, rnkkcr Vcit os gir mrl'ker n.k rd hjenernjelidg K,$tIJkr.n cr!ii 1tk.\.1 irrer.,l, L. '.r" 1,.' r".tr"r'nr,l. 'li\ 'r llj\_' n r',r' p': l.s ro grnslr lru lroi(lct. Ili rnnen srl, rr xt On sl,rlre drl'g dr hrn 8,kl' ()PIl De.l llo.r.rr, Ilr!ld hrn nrer.n, m.. Strl I'l )lutr sl)ill tlotf lin hiin.lr'r. og J.r blr I'l'r\.1 r,.tr.

3 DnC-prisen? DnC - prisen?!rids{joumrlirrcrs ubekl Brids.journlnrcns rberd i lorbin.lclsc med en slone Lur..ri.g, er li 1å lim lo. st,ill..nc,,g indfe bfidge inlereserte en dcl r dtr,rm skjcr! d b.fdene. rlln ktrn bygg sine.tiklcr pi ilct hn sel! irktt.,.llcr p. det hn liir rci.rcn r! 5pill re eller r! bkslrllcr.. B.rherdelsen bridg.sroli, $n,! nnet iournrl's ri,",ll, n 'r -'L'li+.. l.' I,. n'l'.r',. reiinr. Dersom dcr urbc Jlcs h,,norrr Inf en brr.lgr(rkk.l, eksempellis i form r DnCs tresrrprn, gjr d.llc honorr n(uli8is ril joumrlnten som hir slrl rpillct ned pj prpn.r, og ikle trl den ller de som måtlc hj fonrh jouhtrlnl.n rm spiuet. En rnncn uk.r rr dct ogs, kr. uldcles.gn bonorr, gt.rn. i lnd rr en Dnc.pris til spillc!.n, l,jr h2ns spill ellef motspill. l.tlrr dirr mening er DnC priscn cn frn nrr et pent spillepoeng, srn inn icn lcsqdi8 fmne, og Dnc p.is(n gis 1il c1 slmlrpfodukt, 1il spill(rrn sod hj spilr spill t, og ril journxlistcd )n h:r bcskreet det. Del!ikriqn mrd slikr \pill.r.rr dr krn pul,liser$ l.r.r lidere fonm etter t.l. hr crt \pilt. Ilcnsrkren nrcd i dele ur rlik. priser mii d..lor!.tre i (rmulere der!.nrrbfirl!,n hii ril nrclnrnr spillen. pullikuf og j.urmlistef nr rt spilhs so.l. po ig ikke skrl I lo.bi.delsc med NNI fintrlcn iuf lg f ikk j.g I'ldelt DnCs l'.esscpris lor en flikkcl od et spiu ics r blirt åj.rl opr)tuerktun pi cn!r spillerne Dr j.g cr blitr kjent ned rt edkommend. rpiuef menrr rt dc! er hån som burdt b,tt priscn, hj.j.s leen Pnsed Itor nrtutl.nr lo'.rn(le:i De pri*i 5o'n Den norske Crednbrnk hrr opprctt.' ior bc$e rpill cllcr nrorspill r -'j\l Inril.n.,.r bh populære og eftlrtrrkl.d.. D.Ll. {i.ld.r bi.le:prller r",s d,.,'rl"nr'.,r r.l.nl_ i.r l.r.l\i n. hrr utilso r bidirll lil i skrlfe Bnll{tnrrdnl,o',', nrte godt $oti, og 'njn8c \ irrnl ggene ril i rn rur gå sin rundgång i noftk frc$e. ril glede tor le.e,e Ilen dfr sl.ir nr.g rt rirurren. i(,r prnene er uh.l.lrg Iornrulen:,lor b.n. 'pill/rdtspnl i l]glinrltn og prriinrlen.!ohl.tg.l nr.i inn.h.lde'pillefenslmorspil I)ette lorolker jur)'n slik il lrrn.n \1.'l ril,l.ler l,.ue en spillu, og iklr krn dcles. I)er ril i prrkrr r rt en rekke lont.kl.sscs n(,ispill urelulles If kdn kurnn'n, [or.li d. ulforcr! begge spiuerne r prrrr r {cll.$k!p. Som eksempel knn!i neine.lr to glinrol de +r l som ble ist pi l sklerftrr ti^jrg t!.l!l. Der rr m,tspillplisitt l,(st.,sj.rnodilofr r! n,,en r llndets beste lpillrr.. NItn ikonkurr.scn.nr I)nC prisen knnnl d. ikk..n gj.g ludercs, fordr beqe stjillcrnr i Ir.drr \.,nrrrl,.nl.r.m r.rtrlrrrrr. Sonr.nr d.r iknll. dr( no. nnnus: llorlpill er ncncn rlltid te]m$ofk. og d.t llorrcsl. liir lj.rr. hobt) rrn olrpis.. Illir prini, ikk. Jkrl lj,',,r". n.' r'"r.l'rl"-'.1" t',,l',',.\ tl'\., dcrfor n.rrurkrr. tir!n,hrr. Ptrren m;r kund. (('.5 m llon mkkcfu. lor er lrc!rtugende motrrll. 'Iilo\crcirlsc lor sll,rn,,iur) os\br'. lor åbehold.rcspekten fof årt fbeid somjournrl ter, men.f jeg rl dcr tor ettertiden bor glores khrt hilke rcglcr som Si ldd, slik l lignend{ Pinlige cpnodd kn un.giis. Småplukk Ltc. cn ftcgel slitsom ntl med Bulletin nr 5,1rlt i.s runrqingsleder Ilins.lørgen Erkke \.d ft.ko{ bordel. Nturlis nol lnxkk t jee noc u.edr, og unn skyldre meg oerfor hm ior r jeg ikkc klrrc ii slokke leppene ski[kclig. Heller ikke hn kln d] seg nårjes lesger opp til loe:,,jr, du burde 'cl cs.nrlig æri utstyrt mcd rctr.rn I' Rolf J. Ols n, mng årig NII tuo.ringsledtr gikk borr lil,lebntnren B!kk. fo! i gi b,m go.ie rd,ilin crlnring er i du bor spis{ nrtc rur\ild lil o 1\ kost: Du irlr srrrm hol.lnnrg og lltillil, in.q n dn snkkrr med khref i sc deg inn i otn.n. imer edn \ckun,lrr J Srngrn,,,s,lu il rl(l'i l,l1 LrlkrlL 1il s,'mnc Doftr n'.r cnn tn grns:, i o i mrn ner om? t N N'l bullel nen kke iger seg sjol V trenger msse hlelp. Den beste hlelpen du \n gr er ; lee-e stoff t. o"llel npn. t det skl deles ut en DnC-pris for beste spill eller motspillunder Nfl.finlen for lg. dl opn \o^1 be)l \er dfl sprlr som l; DrCp'se rrs'lerer å stirke reo DnCs PFESSEPSIS, som er er penrereft i 9ull, og lrså er el erd å h.

4 B les somen A Peter Hesseberg Du lyt rål! drn ble$od nl!,d d., \tij i skrilren. Dennc regel lcd. l crprcr 'li)r Ilclncss og l.eir. Lrik Srrbell dpp iil i rundc 23, spill 6. Dc spihc Ø/V mot nordmonngenc Reidrr N e - Cunnr. lloln idr, som rid.le hllt l.lels.n i Il..r rund$ rid u KD432 QKIOE i0975.1? + Li65 Dkn8 " ) cl86 +KD10962 ti{;j 0 n l0 9 5 ODknll +51:J I rundens ibrsr. spill h de nordmorrmrliåen lrlr l0 \r.ll i t grd",l med lj,.'jru,n9 '.,.n ril l.'.ir Dcslrdnr, ob r:i s'kk nrrl.linsrn(: VN ll.lness lloldeide lkt 4kl øs 2kl 2.P 3kl Herr Srbell forkhrrr dennc Bullclins ulsen.ltr n'cj.,'l'rid.': I llo\d.,,(hl,'...r"n.,,j \i.rr felselis mi.s l6 poeng. 2 kl iser!,hioun, 8 pocng, og minrmum 5 klocre,? ru ef rcle,2 sp isrr 6 bhd kloer. 2 g. er nyrl rele os :l kl!ne! lu'j.lind. 1 rd (r nl rr rclc, o! I \p r,.' d n ekekt lbrdeling:3226. Srrl)ell fikk nii ppelitr på 6 klocr, og mekllc 4 kl sod rel. 4 hj iste 0 e$. Ni! Syd ni dukkr ur! blsh.n ned dobltrg, trod.l. Strbell rt bn ikke likk spille.l lijcner, og rd.blinsr rr ren smblins. Unge llolmejde i Syd rpihe ur ruter drmc, og det 5k!l ikkr særlis rrnrsi til fo. ii se rr cn mismo.hs,,nen dog sporry II ln.$ iøsrs srol oinle r;ik I b.n os minus Iletene OstV.st slpp å le. i sp nnrng om o n s.oreorl L r dog ile til nrd å yle r\nr prret eo plus*lig omrlc, Rund 18, spill35l Kkn4lj g) lrj 8 7:] r.d1 lo 9 7 Q,LAln96 i I +" ok',7 rr i-i lld2 0D2 Ollkn +tn96t.1:l I54 O I) ii r'' +Klo8rJ.1 Yi lulgle spillel cd lre bord. H.rrenc Bre.k lf,en son O/V rr lir. ld.noyd. ni' nrorp., cn Ilxj.l Nlæscl IrLk hor nrn 10!tikl i l gru.d og +j0 rr.r Sydr hiind, \'etcr!ncne Urnr (;10rz l,.un \'c8!u^j sodr N/S hrddc dcritrrot insen rn!trr nrcd i i,ntre rutcr, rutcr os r"e, ntcr, 08 d.rhed I50 i blrt. Dctte holdr li\etl 'kkt hot lor 08 Lcri Errk. Std ipnr med? kl, og b(r Srbcll iest syntrs hin hd de til 2 hjerte.. Nord renkte eo lir n grn.rjstons ud, og funl rt dobling lrr s!k.n, ob derdrcr sikk der 0rss.undr. Nord hrd,l il\f ly\r ril.i ipn. rin hu eic sprrlrrge,.g nolk p.l mkk.r rcd i lcggc ncd kro!e. r$. l..il Erik 1., nd tfe bhd bje e, og inronrte i,(r.len firc srik[. D(t doblcde oterstilik gj 69 I ousr+ Ol. loeir +109 For hiiyt A Tore Mortensen 'l[.dkn9 g L l0 6? \)l +[knr,? ".-. f K4ti2 983 OKDT +D86.1 4r075 Kkni O9b 1: +K7i Re rr Lr.. i Nolt og P.r Ur..l i Stt nrf[]re dtrr. lkl?s. II'l lsp 5ru ihj :lhl ]rp {gr tjrp tf,ndsmrnnen Sigurd Sortcit i!en spili. ut.ui.r knekt. Per &.ck L'ruk'e iltkc to kkundef pr i pljn legge spillet. Eti.r slikk.t lir rur{.\s, lorr\.,r,. 'r.,r r'r'l hj.rtd!o, Solh(rnr 8ill or)p nr.!l L.n!.n o! skilrer iil st,r., srukk.r nr..i nierer pi hiklcr, lljcflft css og hjr er ril itjr llt, os pi rur.r konsc os d]ml lorornl lo snri Llocrc frr bor,ld Klo\.r t l d.,nren!1k1, nnnllc(i(l ilke L'J, n'(n r.r.n \Jr i).rr. t1l j tl!.dt meldt tr Sld nir hlns mjkkd dr bcg.enlrr Il 20 2l hp, pg sprfrgen r!i rrnn, men med Syd! spillropplegs u. slcmmcn L,rre.,!hcng,s.,\ I hlo\dr Slrl lrr ikl. h!l.nrsrfr nol ril i iprllc p,r Ll.\.r1.'r gdn. derrc si 8re.k ibroldllrn I er,ckudd. RN-J. dunnry.r selsxgr.lcr cnestc rihri8t I den. rrul sjoben. Men!rlirt hildrtrk rl.tl os\tr belonne,.

5 DnC - prisen? A Tommy Sndsmrk hrdde cl Iint sluttrpill $nr ilnef e Dl086 t <)E10652 E5 t [kn!) 1K9743!K5 cl +K7.1 3 Nlcd L.n,in Nord ob l,eif JorScn Jcis.n Syd gikk!ncldintqsforløp t ior Nlidll.inrnrks linrl htip: NS lkl lgr l-li L/. j r D l0 7 J 'ri +E966? r)r0 (, lf. i\lir + l) K9 o9.fr Q Lo lr Syd spilr. Bjorn. nii sf.r k,jnge, os dj (Jn ikke knnnr iolgf frgc, men kncl hjerr.r 10, hrd.1. bn fuu tcllins på ko enc. l':, den.t..p.l lolgcndc.u rered kudne Vest lolge, og dermed rr (\t mirkert med drmen sinsel ieien. Rjofnr Lrinrn topper, og n.rerte seg 630 og lnedelt topp:67 poeng. D.t r..rd,l nrrrkc ses rt \'fs' krn sjor'.lf( \.rnsk.li scrc to. spillclorom d li spill( n(( ruter n.i hrn komnr.r inn pi rurd.ss. \1.n d.' glod. hr kk.. B.jormr I- imns spillcioring i nurrrpiller, drd dukkin tqen r \t,rrsrikkct, \il ogsr lore til nr.il.1 il.ronr hrn ilke bdde htt rutef lnelt pi hinde.. P.i gru!. rr d.r spinrikkcl hrn gr bort til motprrkn, illc dj rs' b1i skist i.1r hlr.lc lxrsene nr d.n sisrf klo cr.n ble spilr, og L.n'in lillc h hrrr ikkurir s.hne [n lilrn hjcrter kom rt til hjertrr 9, os Rjdrnrr spilrc nii klocr drmc, som blc lrjerr. Klo.. knekr bl. stukkcr mcd c$ct, og Osr skilt.t nii lurr tii cn li'cn rut.r ir drmen.lobbrl (Rixi Mrcus skiltel)l e$ stkk opp med esset, og skilt t til en lnen hjer. 1er, som gikk ril kongen. Så Iulgie en sprr ril essct, og,i n).pdi, \n lllr'rd.iul^,, O.,.',,n pi spr kdekr, oe sf'lte ed ny hjcilq. sonr Sikk rilc$cr, og på bordet kstct hn en sp!r. Så fulare kloer l0 og en kloler trl kongen, og LeinD hdde denne slutt Nel, ofp lor 'r J.nsen l-einrnl De krn rprllc kort Småplukk Hort A.ne Hofstld undcr k.ldsmlill id. t :,Nei, mjodesen kn Dn lile &jeme r rert p:i slipsetl,?? ltter gicnrsn. kl.ger ocr rjcs ikk. hrdde trlt m d bsolutt xlle dt! om ue spillcre i p$ li![lcn,iofsøltc.jeg å unnskyldc n,eg e{l i si I n)dn ikke kunne Roll J. Olrn, bridgeerdenens sd på Drr.ul, sto i nærheren, og kunne nturlisn ikkc dt seg:,lom rny, horior krn ikk. du b2re en gng lorsoke ii h e Iuh,,mm.ls.n til ho(l.hoyde?, tt llr De hon om n nrm stt og roilel oq roifer h.lt ril mkkercn hrns plurn'lis sl,ihe rn IneD hjert f.l(g kom i skide for,i si i(tcn innledcnde hullclmrn (nr 5) Jt Lous \'cgsund htrdde {E pri!rjl.r. I)rt er lcil. Del cr lil og me.l ri feil t \i nrnge prrln.der er.lcl ikkc blirr rnngen enni her htemmel Nei, trll.t ri l,ide p:r- 08 hginriler, n.n d lngr tru.r hdr jcs ikkc hortl Srerkl er det i lle frll, ilr.e coo Knui Ottem. som liss.r pli 32. pl.t$ rpilr. l.t8l,n,!r.r pii Ko.gsingfi nr noen år ridcn. Dr \pilre hn pr Mo. l'å.len tidcn rr ikkc nonlnor5kr hq rlli,ir rtrnt mr.l i rilric s.g po.ng i N\llnrler, dg Ortem i.rtrl rc d på brnk tien rt de se..ite tele$lm hjrm li\.r gng de fitk et lnlpl I snnc ihrle det irrt mnge rilskucfc som kom etr. og ilede for J Je p.r

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

Formelsamling for matematiske metoder 3.

Formelsamling for matematiske metoder 3. Formlsmli for mmis modr 3 f f Grdi Slrfl f r rdi f Risdrivr drivr il slrfl f i p o i ri r f f f os vor risvor r svor o r vil mllom rdi o risvor rivr v vorfl F m : F R F R vær diffrsirr i r F i d drivr

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Sensorveiledning: MET 11803

Sensorveiledning: MET 11803 Sensorveiledning: MET 11803 Matematikk Eksamensdato: 08.05.2014 kl. 09.00-14.00 Totalt antall sider: 8 Se oppgavesettet for tillatte hjelpemidler Se oppgavesettet for vekting av oppgavene Ansvarlig institutt:

Detaljer

Info fra Statens naturoppsyn (SNO)

Info fra Statens naturoppsyn (SNO) S'.u''ls \ \.1'r lì ()l'l'5\ \ nfo fra Saens nauroppsyn (SNO) Vegar Pedersen Regional rowilansvarlig Oppgaver eer loven r li bakgrunn Srnxs N\T( R O''SYN Kjerneoppgaver "Skal-oppgaver" ivarea nasj onale

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

Kompetansevurdering av MTS utøver

Kompetansevurdering av MTS utøver Norwgin Mnhstr Trig Group Komptnsvurring v MTS utøvr Tortisk l Hvrt spørsmål i tt skjm står v t utsgn ttrfulgt v fm yttrligr uttllsr. Hvr v uttllsn kn vær snn llr usnn. Kryss v snn / usnn for hvr uttlls.

Detaljer

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj.

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj. Kpittel 5 Ver 5.1 For eksempel: Hver dg pleier jeg å sove middg Liker du ikke å dnse? I dg kn jeg ikke hndle mt. Jeg orker ikke å lge slt. Nå må jeg lese norsk. Jeg hr ikke tid til å t ferie. Kn du synge?

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 86.M.08 TI LOJENGELIGHET 7034 TRONDHEIM NTH 11 E: (07) 59 49 2 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Emnekode: LO270 B. Dato: 27.05.04 Eksamenstid: 09.00 - - I ~ ~ ~~ ~ k.. Enkel ikke-programmerbar kalkulator

Emnekode: LO270 B. Dato: 27.05.04 Eksamenstid: 09.00 - - I ~ ~ ~~ ~ k.. Enkel ikke-programmerbar kalkulator G høgskolen i oslo nne: Mterillære og husbyggingsteknikk Gruppe(r): BC, BB ogtba Emnekode: LO270 B Fglig veiieder:- Morten Opshl. Dto: 27.05.04 Eksmenstid: 09.00 - Eksmensoppgven består v: r- : -- Antll

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

Løsningsforslag til øving 11

Løsningsforslag til øving 11 OPPGVE Kommnar: Høgskoln Gjøk d. for kn. øk. og ldls amakk Løsnngsforslag l øng ll nkn r løs md "Ubsm koffsnrs mod" sl om også knn a bn Lagrangs mod. a ODE:. d nalbnglsr: ( ( Homogn løsnng: ( Ds. løsnngn

Detaljer

9 560 tt. i --I, ---inr-- !r--1. stue. 27.7 ril, Tiltakshaver 136.1 kvrn avrundes trl: 136 kvm. Hellandsjøen del av grunnpakken

9 560 tt. i --I, ---inr-- !r--1. stue. 27.7 ril, Tiltakshaver 136.1 kvrn avrundes trl: 136 kvm. Hellandsjøen del av grunnpakken nr. E-11 tt --, ---nr--!r--1 - stue j v 3 rhal 27.7 rl, ED re - f ED h-- sov 2 overbyggcluteplass LL. () c> 3 460,11, 4 120 1. Etasje 2. etasje Takplan BRA boenhet 2.1A ETASJE ROM P-ROM 1 etasje v.f sov

Detaljer

Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231

Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231 I q6?9.l1.01s : S?9.t123.1 11S3 SaI,1 Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231 slo - tta, F2-Fl tta - slo, Fl-F2 01.11 1990 NSB Bane, Engineeringffeknisk Laboratorium, oktober 1991

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

H ØGSKOLEN I BERGEN Avdeli ng for inge niørutdanning Seksjon for Maskin

H ØGSKOLEN I BERGEN Avdeli ng for inge niørutdanning Seksjon for Maskin H ØGSKOLEN I BERGEN Avdeli ng for inge niørutdanning Seksjon for Maskin EKSAMEN I: KLASSE TOM033 TEKNISK VARMELÆRE I Ord. (06HETK 06HMMT 06HMAM 06HMPR) DATO ; Onsdag 28. november 2007 ANTALL OPPGAVER:

Detaljer

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt Hdn bd md mny 46-53% Rø snm/ sommol od.ps 74,84,/ f fsdsn jld Tlbd -onsd mnd 55% 7 od.ps 17,/s Nyll yllnlå Gndos Snd spm f msp so l so l % 50-57% GJELDER HELE APRIL 1 od.ps 32,/s GRØNNSAKER OG URTER od.ps

Detaljer

Grunntall 10 Kapittel 2 Algebra Fordypning

Grunntall 10 Kapittel 2 Algebra Fordypning Grunntll 0 Kpittl Algr Forypning Kvrtstningn Fsit: I t kvrt r ll sin lik lng. Vi innr rlt v kvrtt v å multiplisr n si m sg slv. Dtt r t smm som å opphøy t tll i nr potns. Å opphøy t tll i nr potns klls

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Bergvesenet Postboks01, 700 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1881 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Krav om sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser.

Krav om sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser. D da Vår rfras Vår sasbhadlr Drs da Drs rfras gby, lf. 33 41 25 00 I hhld il lis 1 av 5 Arivd 422 Krav sir påfylligsardig, raspr g rig av ballasj fr bial il alhlfyr pisr. Dirra fr safssirh g brdsap (DSB)

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Elektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 2013 Trøndelag Fotbalikrets ////

Elektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 2013 Trøndelag Fotbalikrets //// lektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 3 Trøndelag Fotbalikrets //// / Unngår NN.DNNG Trøndelag Fotbalikrets innførte fra sesongen elektroniske kamprapporter i enkelte klasser. Dette videreføres

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025 Klpl pp 2012-2025 f INNHOLD Klpl f pp 1. INNLEDNING... - 3-1.1 B... - 3-1.2 R føi... - 3-1.3 O pl... - 3-2. D ij... - 4-2.1 Bfliili... - 4-2.2 Gll... - 4-2.3 Uili j ølll y il ålpp... - 4-3. Lå, fl l lf...

Detaljer

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor.

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor. 45 Sor.III Mez.III Alt III T.III Bar.III Bas III Lro q.=6. Næ. # I m Næ "Bob Mcarrn" *) b marc. ste, ste, næ m. u. # Æblehøst dolce ohn rands, 2012 u # #. Kor ste u m m m kom mer rd vest b m, eu ro bm,..

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32%

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32% Hvragn grov, tort utvalg, 50-100% grovht Tlbut gjlr man-on 29% 39 Tlbut gjlr man-on Vår Butkktkt brø gn nytkt 52% 45-47% 79 or.pr 56,/tk brø r br m mny or.pr 169,00/kg or.pr 27,50/ 28,50/pk Nygrllt kyllng

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

Et telemarked i endring Fire viktige tel etren d er V en tel o + B a n et el e + B red b ån d a l l ia n s en Hva vi j o b b er m es t m ed Jan Morten Ruud, BaneTele Høy ere krav til dekning o g tj enes

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JouralpostID: 11/7465 I Arkiv sakid.: 1111073 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 067/11 I FORMANNSKAP II I I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir I Dato: 29.08.2011

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

YF kapittel 10 Eksamenstrening Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 10 Eksamenstrening Løsninger til oppgavene i læreboka YF kpittel 10 Eksmenstrening Løsninger til oppgvene i læreok Uten hjelpemidler Oppgve E1 5 + 5 + 6 11 5 + 4 (5 + ) 5 + 4 7 10 6 + 8 d + ( + 1) 5 + 4 5 + 16 5 + 10 5 4 + 4 4 + 8 1 + + + + + + + + 49 49

Detaljer

Kapittel 5 Statistikk og sannsynlighet Mer øving

Kapittel 5 Statistikk og sannsynlighet Mer øving Kpittel 5 Sttistikk og snnsynlighet Mer øving Oppgve 1 Digrmmet nefor viser hvorn krkteren vr forelt på en norskprøve. 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 Hvor mnge fikk krkteren 4? Hvor mnge elever er et i klssen?

Detaljer

MP-treffet Mandag 7.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge

MP-treffet Mandag 7.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge MP-treffet Mandag 7.desember 2015 Gjennomgang av spill Av: Kristoffer Hegge Meldesystem Spill 2: Øst/Nord-Syd I denne gjennomgangen brukes et naturlig meldesystem som baserer seg på 5-kort major, beste

Detaljer

B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5

B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5 Arkivskaper: Olsen, Johan W., B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5 Protokollen tar primært for seg perioden 10.12. 1864-13.12. 1877. 0002 Kopibok 16.01 1868-21.10 1875 X 003

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

1 Tallregning og algebra

1 Tallregning og algebra Tllregning og lger ØV MER. REGNEREKKEFØLGE Oppgve.0 6 d) ( : 6) Oppgve. ( ) ( ) ()() ( ) ( ) ( ) () (6 ) () d) ( ) 7() ( ) Oppgve. 6 ( ) d) Oppgve. Med ett ddisjonstegn, ett sutrksjonstegn, ett multipliksjonstegn

Detaljer

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968.

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. HISTORISK OVERSIKT OMØ SKATTESATSER FRAM TIL 1968 Side Innhol d I. Inntekts- og formuesskatter, personlige skattytere II. Trygder 1. Formuesskatt til staten i 2. Formuesskatt

Detaljer

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris ! m m d G Nå gå kt! u f k g økl S gtaftg All fukt g bæ Gjld kk tøkt ll hmtt fukt ll X-ta pdukt m alld att nd p 39 Cp Mga nyglld XL-kyllng Hl. Råvkt 1,15 kg. P tk Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Et utvalg Blnda-pdukt

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

B = BILENS SERIENUMMER C1 = TILLADT TOTALVÆGT D = TYPEKODE E = STYRING C4 F = MOTORTYPEKODE H = BAGAKSELKODE L = BREMSEFORSTÆRKER M = RØGNIVEAU

B = BILENS SERIENUMMER C1 = TILLADT TOTALVÆGT D = TYPEKODE E = STYRING C4 F = MOTORTYPEKODE H = BAGAKSELKODE L = BREMSEFORSTÆRKER M = RØGNIVEAU lik på VI-pladen nedenfor for at gå til det ønskede afsnit. = TYODDOD ORD = I RIUR = TIDT TOTVÆT = TIDT RUTTOVÆT I. HÆR = TIDT TI OR = TIDT TI D = TYOD = TYRI = OTORTYOD = ROD ORORD TRIT/TOURO COCT 2002

Detaljer

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 2 Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 Informsjon for del 2 Prøvetid: Hjelpemidler på del 2: Vedlegg: Andre opplysninger: Fremgngsmåte og forklring: Veiledning om vurderingen: 5 timer totlt Del 2 skl du levere

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

Sosialpolitikk eller sosialpornografi?

Sosialpolitikk eller sosialpornografi? Sosialpolitikk eller sosialpornografi? Roel Puijk, Helge 0stbye og Else 0yen SOSIALPOLITIKK ELLER SOSIALPORNOGRAFI? En analyse av sosialpolitiske reportasjer i pressen UNIVERSITETSFORLAGET AS Bergen-Oslo-Stavanger-TromS0

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING. /.. " MØBELRINGEN.L, Fridtlhl :ç VølJelhus-! "d'-p-ë Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 Iß-O Fauske Kommune Plan/næring Boks 93 8201 Fauske!C)/d1 ayb SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Detaljer

R2 - Heldagsprøve våren 2013

R2 - Heldagsprøve våren 2013 Løsningsskisser HD R R - Heldgsprøve våren 0 Løsningsskisser Viktigste oppsummeringer: Må skrive med penn på eksmen! Slurv og regnefeil, både med tll og bokstver, er hovedproblemet. Beste måten å fikse

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

lindab prisliste rektangulært Prisliste Rektangulære kanaler og detaljer

lindab prisliste rektangulært Prisliste Rektangulære kanaler og detaljer ind prisist rktnguært Prisist Rktnguær knr og dtjr Gydig fr 1. pri 2015 Sgs- og vringstingsr n i prisistn r produsrt i nod ti d spsifiksjonr som finns i Linds Vntisjonsktog. Prisistn innodr t utvg v vårt

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

funktioner der er tilvalg er mærkede med **

funktioner der er tilvalg er mærkede med ** Dokumentet er inddelt som følgende: tavler er placerede bag låger for til- og fraluft generel beskrivelse - kredsskema 0 - tavle layout - grafiske lister reservedelsliste 0 - klemmematrice 0 - kabel plan

Detaljer

Kopi av oppslag i Dagsavisen. Den personen som omtales som den truende i oppslaget, er undertegnede.

Kopi av oppslag i Dagsavisen. Den personen som omtales som den truende i oppslaget, er undertegnede. KLAGE TL PFU Klager: nnklaget: Dagsavisen vi ansvarlig redaktør Journalist Nina Johnsrud Dagsavisen hadde den 13.09.2007 en artikkel med tittelen "Truet med å Ul ~dvokatens barn". Vedlegg 1: Kopi av oppslag

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

MERKNADER TIL KART OG TABELLER

MERKNADER TIL KART OG TABELLER MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbake ende tall - Prognoser" legger Statistisk Sentralbyrå fram de viktigste resultater fra Folketellingen 960 for hver enkelt kommune. I

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

lveatciolo Matematikk Del L 1ff. årstrinn Navn: Del 1+ Skofe: arkfra Del2 :i*rkrni:l

lveatciolo Matematikk Del L 1ff. årstrinn Navn: Del 1+ Skofe: arkfra Del2 :i*rkrni:l lveatciolo Matematikk 1ff. årstrinn Del L Skofe: Navn: Del 1+ arkfra Del2 :i*rkrni:l Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Framgangsmåte og forklaring: 5 timertotalt. Del 1og Del

Detaljer

NS 3454: Livssykluskostnader. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig.

NS 3454: Livssykluskostnader. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig. A vdeling fr ingeniørutdanning Emne: Frvaltning Drift g Vedlikehld (FDV) Emnekde: SO262B Faglig ansvarlig: Hans J Berge Klasse! Gruppe(r) 3BK Eksamensppgaven/ Antall sider: 4 delprøven bestr av : Tillatte

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG).

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG). (12) Oversettelse v eurpeisk ptentskrift (11) NO/EP 227 B1 (19) NO NORGE (1) nt Cl. F17C 13/00 (06.01) Ptentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dt fr Den Eurpeiske Ptentmyndighets publisering

Detaljer

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr.

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr. HØSTFEST ONSDAG 23 TIL LØRDAG 26 OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG FREDAG OG LØRDAG ALESSI FISKEFAT T støs HØIE ORION DYNE Vm bhi intyn 14 x 2 cm fø k 199Finns så i 14 x 22 cm k 499- HØIE ORION

Detaljer

_..:,-_ ,..1. I. ""j. kkletten. Page 1of 1. GIS/LINE WebInnsyn- Kartutskrift. Tolga konunune

_..:,-_ ,..1. I. j. kkletten. Page 1of 1. GIS/LINE WebInnsyn- Kartutskrift. Tolga konunune GIS/LINE WebInns3m- Kartutskrift Page 1 of 1. Nessu :Kpn nekhr.1 1- ra. 1/ 74.r TODujoita fl h Tolgo kommune. Ci. n r- Toan Onmnkart Målastakk: 1:13 000 Dete 10.04.2013 400 m Med 1orbehold em fell i kertwurmleget

Detaljer

Finale NM-klubblag 2005

Finale NM-klubblag 2005 Bulletin nr. 5 Finale NM-klubblag 2005 Rainbow hotell Ski, 4.-7. mai Arrangør: Ski Bridgeklubb Olav Ellingsen, Sortland hadde ett godt spill mot Moss. Spill 2 Dealer: South Vul: N-S E1076 7642 854 D3 D853

Detaljer

KM Par 2012 Møre og Romsdal Bridgekrets

KM Par 2012 Møre og Romsdal Bridgekrets KM Par 2012 Møre og Romsdal Bridgekrets Årets kretsmestere Jon Terje Storsten Svein Jarle Bjerkevoll 16 par, resultat for de over middels: Plass Poeng Navn Klubb 1 105 Jon Terje Storsten - Svein Jarle

Detaljer

[I] ESCAPE PLAN SYMBOLER: O. Stasjonsbakken 3, U1 etasje I U1 floor

[I] ESCAPE PLAN SYMBOLER: O. Stasjonsbakken 3, U1 etasje I U1 floor ESCAPE PAN Stasjonsbakken 3, U1 etasje U1 floor MRAEPAN AREA PAN StasJoosbakken Parkerngskjeller oc:=:> GENERET/GENERA Ale plkter a gjere seg kjent med bygnngens remnngseer. All are reqred to famlarze

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

-HQVHQ&XS. Årets nest viktigste 7RUULGDOVYHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006

-HQVHQ&XS. Årets nest viktigste 7RUULGDOVYHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006 -HQVHQ&XS 7RUULGDOVHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006 %8//(7,115,11+2/' Årets nest viktigste Det er to turneringer av betydning her i byen. Den ene er SI B og den andre er Jensen Cup i rom jula. Da m øtes de

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41.

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41. , å _:,_.a x..i» \..v».. ikl.r...a A, f. a..4 h 4. m.41..t I A AA AVFALISROI m 15-3"- Icaatoumon I2,7m= AA o m 'n G 4.. 195.3!!! o f 8_ E I BBS E m H arrexksnvsnxs sum! 9,3,": i (783 i. ij I i- -.to F

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

Kapittel 4 Kombinatorikk og sannsynlighet. Løsninger til oppgaver i boka. Løsninger til oppgaver i boka

Kapittel 4 Kombinatorikk og sannsynlighet. Løsninger til oppgaver i boka. Løsninger til oppgaver i boka Kpittel 4 Kombintorikk og snnsynlighet Løsninger til oppgver i bok 4.4 Oppgve 4.2 løst ved multipliksjonsprinsippet: multipliksjon v de ulike vlgmulighetene v forretter, hovedretter og desserter gir uttrykket

Detaljer

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL TIMESTILBUD T Ny kk T S E F S G N I ÅPN 3- TILBUD S p på kn k F p jø k F h Tknn v k T f v D ønn å væ T Fkjøp Fk nv åpnnf A k fø k på åpnnn, knnn v f v * Un nn v Tknnn jnnfø c k V V V - 36 STIHL MS 8 6555-

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Dt matmatisk-natuvitnskaplig fakultt Eksamn i MAT-INF 00 Modlling og bgning. Eksamnsdag: Fdag 6. dsmb 0. Tid fo ksamn: 9:00 :00. Oppgavsttt på 8 sid. Vdlgg: Tillatt hjlpmidl: Fomlak.

Detaljer

Martin Ødegaard. "Ein vanleg arbeidsmann"

Martin Ødegaard. Ein vanleg arbeidsmann Mrtn Ødegrd "En vnleg rbedsnn" ortrett v oeten Olv H. Hge (2011) or 9 steer (SSSAATTBB) og elektrokstkk rghet: 12' 30'' Bestlt v rnenborg oklenseble erornce notes; xnoteheds: whser the text, not s the

Detaljer

d2x/dt2 dx/dt x F _ 1/m D F m K x m t-plan: x m s-plan: x m Transferfunksjon: m K m D m Standard form for en 2.orden transferfunksjon: 2

d2x/dt2 dx/dt x F _ 1/m D F m K x m t-plan: x m s-plan: x m Transferfunksjon: m K m D m Standard form for en 2.orden transferfunksjon: 2 Mknik. jær, fjærkrf v pr, pkr En [kg] r f il fjær/pr- og lir påvirk n r krf. Mn vil opp okrfn: [ N ] [ kg ] [ ] jær vil opp okrfn: kg f [ N] [ ] [ ] pr vil opp okrfn: kg [ N] ] [ ] v[ rfln for : f or å

Detaljer

Jovnaen. 41t1,-l k,^( 1"1. forhold til husets plassering og nåværende innkjørsel.

Jovnaen. 41t1,-l k,^( 11. forhold til husets plassering og nåværende innkjørsel. Dispenssjn søknd Søker m dispenssjn fr ppsett v grsje 5 meter fr vei på eiendm: Gnr 58 Bnr 385. Unsett hvr vi setter grsjen på tmt, vil den kmme nærmere veien enn det reguleringspln tilsier. Det vil være

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Kjøttdeig av storfe, u/salt og vann (62,25/kg) Husk tøymykner! SPAR 46% ord.pris 46,90/pk

Hverdagen. er bedre med meny. Kjøttdeig av storfe, u/salt og vann (62,25/kg) Husk tøymykner! SPAR 46% ord.pris 46,90/pk Hvrn r br m mny 46% or.pris 46,/pk Kjøtti v storf, u/st o vnn (62,25/k) jr t u b i T ons n m KUN 13,31 PR STK 39% or.pris 41,10/pk 79 Ppsi Mx 6pk 6, Gi, (41,50/k) 6x1,5 tr, (8,87/) pr pk or.pris 37,/stk

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

Århundrets(?) bridgebegivenhet på Steinkjer.

Århundrets(?) bridgebegivenhet på Steinkjer. Århundrets(?) bridgebegivenhet på Steinkjer. Av Ragnar Midjo Steinkjer bridgeklubb har arrangert NM for klubber 2 ganger. Den gang het klubben Ogndal bridgeklubb. Også de gangene var det mange gode bridgespillere

Detaljer