Olrud Rica Hotel. l!.gr nede som nr.l.l, m(n kj.nn.r yi de fett. I'.nner dc lo! iuu nrusrkk i djgi D t!'nrnr'8tel.ler.ok ogsi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Olrud Rica Hotel. l!.gr nede som nr.l.l, m(n kj.nn.r yi de fett. I'.nner dc lo! iuu nrusrkk i djgi D t!'nrnr'8tel.ler.ok ogsi"

Transkript

1 198t tlr f LAJ tl.ij L L t- TF T L] I tl LNI Olrud Ric Hotel Brumunddl BK BK He in 4'6 ml Red ktø f'. Tommy H.S.Sndsmrk F I t1ale TI I.-I FOR PAR 1343 RESULTET ETTER 27 RUNDER. I'IIDDELS: 1A9O 1: T. HELHESS - L.-E. STABELL.osLo..' i61 2I O.P. LERFALD - R. tspueii OLSEII.."...' '. INNTRBNDELAG "'"...???A Jr T. ANDVIK - A.P. PETTERSEN..-0s10..., OO 4, s. SJøRN5TAO - 0. HJERKIIIN.-FOLLO ?r7o 5t II. GIøRTZ. L. VEGSUND SUHNNBRE OG RONSOAL.. 21?A 6: E. OAHL P.H. DRANOSHOLT... ' VEST'AGDER. ' '..... ' , S- I4AFKUSSE! - ø. SøRLL....GLAI'IOAL..-' sr H. F[s L - R. I4(SEL...VEST-AGOER '...' : B. KORSSUND - D. SPILDE...HARDA IGER OO VOSS..-.?045 10: R. BORGE L. HOLFIEN.,, HEDEITARXEN A 11:1..J. JENSEN - B. LEINAN...1'lI0T-FINNilåRK...' r E.A. BRENIiE - H. TIICHALSEN-...rR0f10HEln..' :lt G. HOLFEIOE R. NEVE N0ROMøRE ' r H. HELLEFAN H. LARSSEiI...FOLLO...?037 1, E. KARLSEN - A. STRAi{D...8USKERUo J7 16: r. BAXKE - A. THO A5SETI..,,.BERGE I : f. HEGRAND, p. I'IARSTRAN0ER...TRC '15 0G ofotefl A: p. HELLEVIK - R. PAUL5EN...R0GALA io ?024 19: p. BRECK -' R. LIEN SERG'H zo?t 20! O. JOHANs tt - R-.]oHAl{sEll '...-VESTFOLD...-., 2OO1' 21. t. HOVOENAK - A. HAVE...-.øVRE RoI4ERIKE.-.'..' r K. KJf,RNSRøD _ S.A. I'IUNKVOLO.VESTFOLD...', _.."' : å. LORENTZEN - 5.E. NILSEX...VESrFFDLD ' r T.C. SREllSETlt - S. VoRREX,...,...-TRO 15 OG ofoteh ? 25. F. SOLHEI, T RTVEIT.,-.BERGEH r A. LOTHE - K. SAUDE...FJORDANE , R. CARLSEN - fl. HALVOPSEN., ''øSTFoLO ''-...' ?r J. KROGSTAD O. olsson TROHDHEIT1 -.. '. '..... L947 29r R- ARHøY - O-J. røsse.--..suflnno9e og Rol'lSDAL.- 19{0 30, B. LIIiDOFEX - E.O. RASCH ,. -,. -SALTEX.. ' ' llke uenret er d.1 ljorlr.rs h"o.gcsnicnrr, I..ir Erit \rjlir'l l,' llctnf\.,^m 1.d4.:'r,1\ l r.. '.j.,r.,-.' innrrondelg+rrrcl som ligger på 2. phs, og lor bjom Indik ^ll Pelter Petters n, som blc nr :l r Oslo finlen hr ibftsrtl d r.le slpp dd. Dcl!trker undcrlis I dene ptrret shl slurie i spill( mcd h.i'n dre ctlr! \ongnurll Hyggelig å sc S(l rctrc*nt.rr ycd lliornstrd og rljtr kinn, og Vcglund Cionz hrr kdnskjc trr( rilrt n(,( noe stort denn gng. Tli, rri l.nslgsprel llds.l lldscl lisger pi 8 og Bre.k Len p,l,n..'l.. t.,d.rli8:l '_ \' I lf\ PcJ('nn '' l!.gr nede som nr.l.l, m(n kj.nn.r yi de fett. I'.nner dc lo! iuu nrusrkk i djgi D t!'nrnr'8tel.ler.ok ogsi Olscn S, Dfngshoh Risdrl og Krnrpcoldene.

2 Iudr.rn,si,{or!lid I r.slt,r Meldingslorlop i spill 3l QK43 9K962 og32 p,$ prss r nl t'rss e + Turneri ngsgjdrelse r kn952 Dknt t'r E 7 6 n713 ot) +uk9ri! Di0ll 9r0il OKknl085 ] ru psr lrss px$ D! V.t bdd. lcnleprusc.lr r rt S.l I'J,ldc l.tgl l)o{ srot,p[ppcn dltr l,,,ptlt lil ]].urer,i)ror."i.'t. morprrren Pi dcr srlc li,lltn dj bordei kom opp l urncri.gsledercn godtjenrl prcltslen, os domtt Ito'rkrrn t 3 hje'lef nted l l sritk. K D l0lj 3 3? I L K? i'i' qeke 1.,5 2 if i l 3 rr 9knl()71:1 9 K8:l 413 Q2kn9862 ; ; ODio53 Lol +75 +!r1094 0l: K7 +k.9lj +KD:J VNø (D thj A Tore Mortensen Kl)t, i05t lo 8 {j 3 e7t1 qdrjrl orlkn7.l L +ktril52 VD otk87 +Ekn9+ l\'leldnrgen. gikk slik: I Nord Syd stt brojrenc ftlæs.l tr! Iiels. i Syd (Korlfld er ridd.) tin fi N :LI 2 kl - kipt.in!r.ldiob, rlertcfl 2 ru= iser mininrum os brn.krt.6 koit rpjr.\lcr((!r. Urspill cn li1.n rute.. Syd lok Ln Jnlis \.r1 prus og h rn litcn. On tenkr derctter l.nse, og h rn 5lurt drmcn, s0o bl nukkct nrd ko.8ttr. Sytl hrr ni t0 spillcfl!nefi r) Kurrc rurer il srdso gtcnron, \'tit, son, su 4 rur.rstik\,:j sp.rturikl 08! i \lo\tr = 1). ol l,) Spill. I):r \t),[.r :t ]l.ll.r Ln \, n'nr!u! 'r,l'r, plu$ :l irul.r 08 1,, i \lo!rr. Iirtf renk,l)ru5ln synr.r rt.l rinrlrsn.r \l),ll! P.' rpllr r.rlr r ullr hon'rof.r, 1,9 r.rolr.,r.l l)1. li r 'll. I'å sporsnill lorrrlrc Ort I hrn n,:itr. \ur.l.r. on, sld kunoe hr.utcr kon8. lngel il), slik J' l,rn 'kke bc hode i legge r nocn honnor. L)(rrr rirh.r uml( i{, skl.tr S}(l tl.' ll! nr.ll11 :]!r.urn I);i singcl rtrr LoDgr o8 urc. sprrnorr., oa (ltrlo' nlrsi hjr minst 5 5 i klotr dg hi.f'ti, urcr i r,crd. d;sr trgene. NBI Nor.ll 2 'urcr'meltiln8 loc kl. Lt.t ble t,tur.n.rr crl.r.lt sprll.r \,ir r\rluii.t, o{ pror.rltn L,lc t.rrt trl Iol8.. R. ll.'r.r l)lc,tomt rrl :l8ntn(lnrtd 9 r'ill. gi6re feil Ven spill. ut h.t.rrer 2, t\ts drnl bl. nukk.' Nrl (s! t. Ruref k.ekt nnkk \'.rt trrd drnrrn. ob ioli{t 1e mcd h.j.nef sels, tnr.n og rprf :1. On lo \rtt mcd spr 5, litren og KoNGf,N. Rul.r _l ltu boi(lct Øst hrd.lr ikk. nrol t,l i und.$pillt nne honnor.r, r'rn 5.k^.1't r,'j l "d'rr '6 1u"-'rern! l.l r "rt' og rlelg. lr tiercn som L,choldr {ikkct. Rut.r nr rrk lrunl t mcd sprr drnrc, kloer Irr bud.'t Llc rrurke( n'ed c$et, rutrr css truntel \piuettn m.d rpi r, rprr e$ r,jk ul morplrtrns trunrl, 08 f.n(n r\ S).ls kort Nr rlrtk gj 5ll p,,c.g. lllis Syd llr sprr ni beholdc fo.rte sprfrikk, og rp'r Itf fut.r lrr hind.n, rnkkcr Vcit os gir mrl'ker n.k rd hjenernjelidg K,$tIJkr.n cr!ii 1tk.\.1 irrer.,l, L. '.r" 1,.' r".tr"r'nr,l. 'li\ 'r llj\_' n r',r' p': l.s ro grnslr lru lroi(lct. Ili rnnen srl, rr xt On sl,rlre drl'g dr hrn 8,kl' ()PIl De.l llo.r.rr, Ilr!ld hrn nrer.n, m.. Strl I'l )lutr sl)ill tlotf lin hiin.lr'r. og J.r blr I'l'r\.1 r,.tr.

3 DnC-prisen? DnC - prisen?!rids{joumrlirrcrs ubekl Brids.journlnrcns rberd i lorbin.lclsc med en slone Lur..ri.g, er li 1å lim lo. st,ill..nc,,g indfe bfidge inlereserte en dcl r dtr,rm skjcr! d b.fdene. rlln ktrn bygg sine.tiklcr pi ilct hn sel! irktt.,.llcr p. det hn liir rci.rcn r! 5pill re eller r! bkslrllcr.. B.rherdelsen bridg.sroli, $n,! nnet iournrl's ri,",ll, n 'r -'L'li+.. l.' I,. n'l'.r',. reiinr. Dersom dcr urbc Jlcs h,,norrr Inf en brr.lgr(rkk.l, eksempellis i form r DnCs tresrrprn, gjr d.llc honorr n(uli8is ril joumrlnten som hir slrl rpillct ned pj prpn.r, og ikle trl den ller de som måtlc hj fonrh jouhtrlnl.n rm spiuet. En rnncn uk.r rr dct ogs, kr. uldcles.gn bonorr, gt.rn. i lnd rr en Dnc.pris til spillc!.n, l,jr h2ns spill ellef motspill. l.tlrr dirr mening er DnC priscn cn frn nrr et pent spillepoeng, srn inn icn lcsqdi8 fmne, og Dnc p.is(n gis 1il c1 slmlrpfodukt, 1il spill(rrn sod hj spilr spill t, og ril journxlistcd )n h:r bcskreet det. Del!ikriqn mrd slikr \pill.r.rr dr krn pul,liser$ l.r.r lidere fonm etter t.l. hr crt \pilt. Ilcnsrkren nrcd i dele ur rlik. priser mii d..lor!.tre i (rmulere der!.nrrbfirl!,n hii ril nrclnrnr spillen. pullikuf og j.urmlistef nr rt spilhs so.l. po ig ikke skrl I lo.bi.delsc med NNI fintrlcn iuf lg f ikk j.g I'ldelt DnCs l'.esscpris lor en flikkcl od et spiu ics r blirt åj.rl opr)tuerktun pi cn!r spillerne Dr j.g cr blitr kjent ned rt edkommend. rpiuef menrr rt dc! er hån som burdt b,tt priscn, hj.j.s leen Pnsed Itor nrtutl.nr lo'.rn(le:i De pri*i 5o'n Den norske Crednbrnk hrr opprctt.' ior bc$e rpill cllcr nrorspill r -'j\l Inril.n.,.r bh populære og eftlrtrrkl.d.. D.Ll. {i.ld.r bi.le:prller r",s d,.,'rl"nr'.,r r.l.nl_ i.r l.r.l\i n. hrr utilso r bidirll lil i skrlfe Bnll{tnrrdnl,o',', nrte godt $oti, og 'njn8c \ irrnl ggene ril i rn rur gå sin rundgång i noftk frc$e. ril glede tor le.e,e Ilen dfr sl.ir nr.g rt rirurren. i(,r prnene er uh.l.lrg Iornrulen:,lor b.n. 'pill/rdtspnl i l]glinrltn og prriinrlen.!ohl.tg.l nr.i inn.h.lde'pillefenslmorspil I)ette lorolker jur)'n slik il lrrn.n \1.'l ril,l.ler l,.ue en spillu, og iklr krn dcles. I)er ril i prrkrr r rt en rekke lont.kl.sscs n(,ispill urelulles If kdn kurnn'n, [or.li d. ulforcr! begge spiuerne r prrrr r {cll.$k!p. Som eksempel knn!i neine.lr to glinrol de +r l som ble ist pi l sklerftrr ti^jrg t!.l!l. Der rr m,tspillplisitt l,(st.,sj.rnodilofr r! n,,en r llndets beste lpillrr.. NItn ikonkurr.scn.nr I)nC prisen knnnl d. ikk..n gj.g ludercs, fordr beqe stjillcrnr i Ir.drr \.,nrrrl,.nl.r.m r.rtrlrrrrr. Sonr.nr d.r iknll. dr( no. nnnus: llorlpill er ncncn rlltid te]m$ofk. og d.t llorrcsl. liir lj.rr. hobt) rrn olrpis.. Illir prini, ikk. Jkrl lj,',,r". n.' r'"r.l'rl"-'.1" t',,l',',.\ tl'\., dcrfor n.rrurkrr. tir!n,hrr. Ptrren m;r kund. (('.5 m llon mkkcfu. lor er lrc!rtugende motrrll. 'Iilo\crcirlsc lor sll,rn,,iur) os\br'. lor åbehold.rcspekten fof årt fbeid somjournrl ter, men.f jeg rl dcr tor ettertiden bor glores khrt hilke rcglcr som Si ldd, slik l lignend{ Pinlige cpnodd kn un.giis. Småplukk Ltc. cn ftcgel slitsom ntl med Bulletin nr 5,1rlt i.s runrqingsleder Ilins.lørgen Erkke \.d ft.ko{ bordel. Nturlis nol lnxkk t jee noc u.edr, og unn skyldre meg oerfor hm ior r jeg ikkc klrrc ii slokke leppene ski[kclig. Heller ikke hn kln d] seg nårjes lesger opp til loe:,,jr, du burde 'cl cs.nrlig æri utstyrt mcd rctr.rn I' Rolf J. Ols n, mng årig NII tuo.ringsledtr gikk borr lil,lebntnren B!kk. fo! i gi b,m go.ie rd,ilin crlnring er i du bor spis{ nrtc rur\ild lil o 1\ kost: Du irlr srrrm hol.lnnrg og lltillil, in.q n dn snkkrr med khref i sc deg inn i otn.n. imer edn \ckun,lrr J Srngrn,,,s,lu il rl(l'i l,l1 LrlkrlL 1il s,'mnc Doftr n'.r cnn tn grns:, i o i mrn ner om? t N N'l bullel nen kke iger seg sjol V trenger msse hlelp. Den beste hlelpen du \n gr er ; lee-e stoff t. o"llel npn. t det skl deles ut en DnC-pris for beste spill eller motspillunder Nfl.finlen for lg. dl opn \o^1 be)l \er dfl sprlr som l; DrCp'se rrs'lerer å stirke reo DnCs PFESSEPSIS, som er er penrereft i 9ull, og lrså er el erd å h.

4 B les somen A Peter Hesseberg Du lyt rål! drn ble$od nl!,d d., \tij i skrilren. Dennc regel lcd. l crprcr 'li)r Ilclncss og l.eir. Lrik Srrbell dpp iil i rundc 23, spill 6. Dc spihc Ø/V mot nordmonngenc Reidrr N e - Cunnr. lloln idr, som rid.le hllt l.lels.n i Il..r rund$ rid u KD432 QKIOE i0975.1? + Li65 Dkn8 " ) cl86 +KD10962 ti{;j 0 n l0 9 5 ODknll +51:J I rundens ibrsr. spill h de nordmorrmrliåen lrlr l0 \r.ll i t grd",l med lj,.'jru,n9 '.,.n ril l.'.ir Dcslrdnr, ob r:i s'kk nrrl.linsrn(: VN ll.lness lloldeide lkt 4kl øs 2kl 2.P 3kl Herr Srbell forkhrrr dennc Bullclins ulsen.ltr n'cj.,'l'rid.': I llo\d.,,(hl,'...r"n.,,j \i.rr felselis mi.s l6 poeng. 2 kl iser!,hioun, 8 pocng, og minrmum 5 klocre,? ru ef rcle,2 sp isrr 6 bhd kloer. 2 g. er nyrl rele os :l kl!ne! lu'j.lind. 1 rd (r nl rr rclc, o! I \p r,.' d n ekekt lbrdeling:3226. Srrl)ell fikk nii ppelitr på 6 klocr, og mekllc 4 kl sod rel. 4 hj iste 0 e$. Ni! Syd ni dukkr ur! blsh.n ned dobltrg, trod.l. Strbell rt bn ikke likk spille.l lijcner, og rd.blinsr rr ren smblins. Unge llolmejde i Syd rpihe ur ruter drmc, og det 5k!l ikkr særlis rrnrsi til fo. ii se rr cn mismo.hs,,nen dog sporry II ln.$ iøsrs srol oinle r;ik I b.n os minus Iletene OstV.st slpp å le. i sp nnrng om o n s.oreorl L r dog ile til nrd å yle r\nr prret eo plus*lig omrlc, Rund 18, spill35l Kkn4lj g) lrj 8 7:] r.d1 lo 9 7 Q,LAln96 i I +" ok',7 rr i-i lld2 0D2 Ollkn +tn96t.1:l I54 O I) ii r'' +Klo8rJ.1 Yi lulgle spillel cd lre bord. H.rrenc Bre.k lf,en son O/V rr lir. ld.noyd. ni' nrorp., cn Ilxj.l Nlæscl IrLk hor nrn 10!tikl i l gru.d og +j0 rr.r Sydr hiind, \'etcr!ncne Urnr (;10rz l,.un \'c8!u^j sodr N/S hrddc dcritrrot insen rn!trr nrcd i i,ntre rutcr, rutcr os r"e, ntcr, 08 d.rhed I50 i blrt. Dctte holdr li\etl 'kkt hot lor 08 Lcri Errk. Std ipnr med? kl, og b(r Srbcll iest syntrs hin hd de til 2 hjerte.. Nord renkte eo lir n grn.rjstons ud, og funl rt dobling lrr s!k.n, ob derdrcr sikk der 0rss.undr. Nord hrd,l il\f ly\r ril.i ipn. rin hu eic sprrlrrge,.g nolk p.l mkk.r rcd i lcggc ncd kro!e. r$. l..il Erik 1., nd tfe bhd bje e, og inronrte i,(r.len firc srik[. D(t doblcde oterstilik gj 69 I ousr+ Ol. loeir +109 For hiiyt A Tore Mortensen 'l[.dkn9 g L l0 6? \)l +[knr,? ".-. f K4ti2 983 OKDT +D86.1 4r075 Kkni O9b 1: +K7i Re rr Lr.. i Nolt og P.r Ur..l i Stt nrf[]re dtrr. lkl?s. II'l lsp 5ru ihj :lhl ]rp {gr tjrp tf,ndsmrnnen Sigurd Sortcit i!en spili. ut.ui.r knekt. Per &.ck L'ruk'e iltkc to kkundef pr i pljn legge spillet. Eti.r slikk.t lir rur{.\s, lorr\.,r,. 'r.,r r'r'l hj.rtd!o, Solh(rnr 8ill or)p nr.!l L.n!.n o! skilrer iil st,r., srukk.r nr..i nierer pi hiklcr, lljcflft css og hjr er ril itjr llt, os pi rur.r konsc os d]ml lorornl lo snri Llocrc frr bor,ld Klo\.r t l d.,nren!1k1, nnnllc(i(l ilke L'J, n'(n r.r.n \Jr i).rr. t1l j tl!.dt meldt tr Sld nir hlns mjkkd dr bcg.enlrr Il 20 2l hp, pg sprfrgen r!i rrnn, men med Syd! spillropplegs u. slcmmcn L,rre.,!hcng,s.,\ I hlo\dr Slrl lrr ikl. h!l.nrsrfr nol ril i iprllc p,r Ll.\.r1.'r gdn. derrc si 8re.k ibroldllrn I er,ckudd. RN-J. dunnry.r selsxgr.lcr cnestc rihri8t I den. rrul sjoben. Men!rlirt hildrtrk rl.tl os\tr belonne,.

5 DnC - prisen? A Tommy Sndsmrk hrdde cl Iint sluttrpill $nr ilnef e Dl086 t <)E10652 E5 t [kn!) 1K9743!K5 cl +K7.1 3 Nlcd L.n,in Nord ob l,eif JorScn Jcis.n Syd gikk!ncldintqsforløp t ior Nlidll.inrnrks linrl htip: NS lkl lgr l-li L/. j r D l0 7 J 'ri +E966? r)r0 (, lf. i\lir + l) K9 o9.fr Q Lo lr Syd spilr. Bjorn. nii sf.r k,jnge, os dj (Jn ikke knnnr iolgf frgc, men kncl hjerr.r 10, hrd.1. bn fuu tcllins på ko enc. l':, den.t..p.l lolgcndc.u rered kudne Vest lolge, og dermed rr (\t mirkert med drmen sinsel ieien. Rjofnr Lrinrn topper, og n.rerte seg 630 og lnedelt topp:67 poeng. D.t r..rd,l nrrrkc ses rt \'fs' krn sjor'.lf( \.rnsk.li scrc to. spillclorom d li spill( n(( ruter n.i hrn komnr.r inn pi rurd.ss. \1.n d.' glod. hr kk.. B.jormr I- imns spillcioring i nurrrpiller, drd dukkin tqen r \t,rrsrikkct, \il ogsr lore til nr.il.1 il.ronr hrn ilke bdde htt rutef lnelt pi hinde.. P.i gru!. rr d.r spinrikkcl hrn gr bort til motprrkn, illc dj rs' b1i skist i.1r hlr.lc lxrsene nr d.n sisrf klo cr.n ble spilr, og L.n'in lillc h hrrr ikkurir s.hne [n lilrn hjcrter kom rt til hjertrr 9, os Rjdrnrr spilrc nii klocr drmc, som blc lrjerr. Klo.. knekr bl. stukkcr mcd c$ct, og Osr skilt.t nii lurr tii cn li'cn rut.r ir drmen.lobbrl (Rixi Mrcus skiltel)l e$ stkk opp med esset, og skilt t til en lnen hjer. 1er, som gikk ril kongen. Så Iulgie en sprr ril essct, og,i n).pdi, \n lllr'rd.iul^,, O.,.',,n pi spr kdekr, oe sf'lte ed ny hjcilq. sonr Sikk rilc$cr, og på bordet kstct hn en sp!r. Så fulare kloer l0 og en kloler trl kongen, og LeinD hdde denne slutt Nel, ofp lor 'r J.nsen l-einrnl De krn rprllc kort Småplukk Hort A.ne Hofstld undcr k.ldsmlill id. t :,Nei, mjodesen kn Dn lile &jeme r rert p:i slipsetl,?? ltter gicnrsn. kl.ger ocr rjcs ikk. hrdde trlt m d bsolutt xlle dt! om ue spillcre i p$ li![lcn,iofsøltc.jeg å unnskyldc n,eg e{l i si I n)dn ikke kunne Roll J. Olrn, bridgeerdenens sd på Drr.ul, sto i nærheren, og kunne nturlisn ikkc dt seg:,lom rny, horior krn ikk. du b2re en gng lorsoke ii h e Iuh,,mm.ls.n til ho(l.hoyde?, tt llr De hon om n nrm stt og roilel oq roifer h.lt ril mkkercn hrns plurn'lis sl,ihe rn IneD hjert f.l(g kom i skide for,i si i(tcn innledcnde hullclmrn (nr 5) Jt Lous \'cgsund htrdde {E pri!rjl.r. I)rt er lcil. Del cr lil og me.l ri feil t \i nrnge prrln.der er.lcl ikkc blirr rnngen enni her htemmel Nei, trll.t ri l,ide p:r- 08 hginriler, n.n d lngr tru.r hdr jcs ikkc hortl Srerkl er det i lle frll, ilr.e coo Knui Ottem. som liss.r pli 32. pl.t$ rpilr. l.t8l,n,!r.r pii Ko.gsingfi nr noen år ridcn. Dr \pilre hn pr Mo. l'å.len tidcn rr ikkc nonlnor5kr hq rlli,ir rtrnt mr.l i rilric s.g po.ng i N\llnrler, dg Ortem i.rtrl rc d på brnk tien rt de se..ite tele$lm hjrm li\.r gng de fitk et lnlpl I snnc ihrle det irrt mnge rilskucfc som kom etr. og ilede for J Je p.r

!u! I BUTIE. lr 4 10. mai Redaktør: Kampprogram. Olrud Rica Hotel. Resu. Harnar lett. 'l. Akademisk BK 2. Tønsberg BK.

!u! I BUTIE. lr 4 10. mai Redaktør: Kampprogram. Olrud Rica Hotel. Resu. Harnar lett. 'l. Akademisk BK 2. Tønsberg BK. ! Hrnr lett!u! I BUTIE T! DT Olrud Ric Hotel Brurnunddl Bt( BK Hein 45 lr 4 10. mi Redktør: Tommy H.S.Sendsmrk STILLIN GEN FØR SISTE RU N DE: 'l. Akdemisk BK 2. Tønsberg BK. 3. Forcingklubben. 4. Bergens

Detaljer

,ffi. .6rt. El?ERr. ffi'fi*tl, t{{}$ffi. 3lllsry {H3. :{*ll$lti,lffi, i*$*t?;i,ifl}ftfu. $Fwi:ji}.ql;$ ",r=",f5flo ft +*"n "I=r'n=jf.

,ffi. .6rt. El?ERr. ffi'fi*tl, t{{}$ffi. 3lllsry {H3. :{*ll$lti,lffi, i*$*t?;i,ifl}ftfu. $Fwi:ji}.ql;$ ,r=,f5flo ft +*n I=r'n=jf. El?ERr LL.6rt lfiier\^*' :{*ll$lti,lffi, i*$*t?;i,ifl}ftfu,ffi $Fwi:ji}.ql;$ klli'-'"'us ffi'fi*tl, t{{}$ffi 3lllsry ",r=",f5flo ft +*"n "I=r'n=jf {H3 RETSEBYnA nls 's+ae*u;n Nr 3 September 1994 LIrGrrr

Detaljer

SUll-H. t\jju[iltm]igir ----"...----.*,., \, 'rilffi. ,lt{- i-,- ,/),'r-*-=/--.--- t*".-*- r4:-.i.-*-*" ::ra* -. L\ {_,i'-'-* *.J

SUll-H. t\jju[iltm]igir ----...----.*,., \, 'rilffi. ,lt{- i-,- ,/),'r-*-=/--.--- t*.-*- r4:-.i.-*-* ::ra* -. L\ {_,i'-'-* *.J il,4 \/ li SUll-H En t\jju[iltm]igir ----"...----.*,., \, \ 'rilffi,lt{- i-,- r4:-.i.-*-*" I t ::ra* -. i/,/),'r-*-=/--.--- t*".-*- t L\ {_,i'-'-* *.J rl t;'/&s ÅiJ-Hsr $p&zj/\lq ESci-{År'T" Å, I i-{,rr,

Detaljer

Dcscmher 1995 f. iirgang $-*,

Dcscmher 1995 f. iirgang $-*, ..R\ei 4 Dcscmher 1995 f. iirgang *. $-*, S (.lw@cup INTERNASJONAL FOTBALLTURNERING SKAGEN, DANMARK I TIDEN 21,-26. JULI 1996.F\ 'a?\ (CUPPEN PA TOPPENl> KlasseinndetinS. Spilletiderl vinne( 1995: AElite*

Detaljer

;;IDGE MAGASIN I{ORDISK L^IER DEN MODERNE BRIDGE ARKITEKT WACLE ' UTGITT AV: NORSK BRIDGE,AKAD E I{I. - Postboks 7. -

;;IDGE MAGASIN I{ORDISK L^IER DEN MODERNE BRIDGE ARKITEKT WACLE ' UTGITT AV: NORSK BRIDGE,AKAD E I{I. - Postboks 7. - I{ORDISK ;;IDGE MAGASIN,t. Årg. Algun 1933 Nr, 6 UTGITT AV: NORSK BRIDGE,AKAD E I{I urkonmer I qrns njnedlir, uidiarl 5oni (,måncdele iuni oc iuli Årsaoonnemen. rr. b.00. Kunloier os eksp"d v,rlakole'i,

Detaljer

ilr5 t1. mai Redaktør:

ilr5 t1. mai Redaktør: Ha il LJ B ULt l= T= T L- I LN] D..fl r!i l98t Olrud Rica Hotel Brununddal BK BK Hein 45 ilr5 t1. mai Redaktør: Tommy H.S,Sandsmark SLUTTRESULTAT. 1 Akadetuisk BK,...l07poeng 2. BftBcos BK...89poen9 3.

Detaljer

6'61 DRAMMEN AKVARIEKLUBB @ @ @ @ ffi ffi W. ffiffi UTKOMMER DANN OG VANN

6'61 DRAMMEN AKVARIEKLUBB @ @ @ @ ffi ffi W. ffiffi UTKOMMER DANN OG VANN DRAMMEN AKVARIEKLUBB 6'61 @ @ W @ @ UTKOMMER DANN OG VANN ffi ffi W g ffiffi BESøK DRAMMENS STøRSTE ZOO.FORRETNING \> Stadig nye sendinger med AKVARJE'FISK. PTANTER Ellers fører vi alt utstyr til AKVARIE.HOBBYEN

Detaljer

ri titn RedaktØr' Trond Aasen

ri titn RedaktØr' Trond Aasen NM + BRGE PAR GJ ØVK 1989 Arragør, Gjøvik Bridgeklubb r N RedakØr' rod Aase G EEN7FlF -Koorserwce a.s- 5 LL l NFEN EEi 61. hll f. il6 Al+ A.Jerse Lrjør FLrer.,.....,.,..... f,is Fildaf [,..,.,.., 7i:,?

Detaljer

VICTORIA HOTELL MARKEGATA 43-6900 FLORØ NORWAY NM KLUBBLAG 1996 FINALE BULLETIN NR. 1946, 1996 FLORA SAMFUNNSHUS. 2l'tt. $Ittø Sribg eklubb

VICTORIA HOTELL MARKEGATA 43-6900 FLORØ NORWAY NM KLUBBLAG 1996 FINALE BULLETIN NR. 1946, 1996 FLORA SAMFUNNSHUS. 2l'tt. $Ittø Sribg eklubb FALE M KLUBBLAG 1 FLORA AMFUHU 11-1. MA BULLET R. l'tt. $tt ribg eklubb 1, 1 VCTORA HOTELL MARKEGATA - FLOR ORWAY Telephone: Telefax: 1 tiingen etter RUDE Pt. LAG AV Kaptein MP R,1 R R R PL. 1 Akademik

Detaljer

KRAKASEN BORETTSLAG SAK 1 SAK 2 SAK 3 SAK 4. SAK 5 SAK 6 INNKALLING TIL GENERAIFORSAMLING

KRAKASEN BORETTSLAG SAK 1 SAK 2 SAK 3 SAK 4. SAK 5 SAK 6 INNKALLING TIL GENERAIFORSAMLING KRKS BORTTSLG KLLG TL GRFORSMLG Det innklles herve til riner generlfrsmling mng 7. mi 2007 kl. 18.00 Mteste: Rm skle Til behnling freligger: SK 1 SK 2 SK 3 SK 4. SK 5 SK 6 Knstituering Styrets beretning

Detaljer

ftaard Yant 70 deltagere Pe Park i Sandefjord

ftaard Yant 70 deltagere Pe Park i Sandefjord ftaard Yant &ndefiord Park Cup i siakk tr\o:flcrc (S1T ): if OEs.e:a og'for Kristiar

Detaljer

Bulletin. t, Torsdag 5. mai. NI NM-finale, kfubber, 4.-7. mai -94, Mo i Rana. NM-finale klubber 1994. V ariert og in nholds rikt

Bulletin. t, Torsdag 5. mai. NI NM-finale, kfubber, 4.-7. mai -94, Mo i Rana. NM-finale klubber 1994. V ariert og in nholds rikt Bulln T, Mfnl klubbr 199 ^, Trd 5. m Mfnl, kfubbr,.7. m 9, M Rn V rr n nhld rk rr rl rrlr r r. rrf L rlr ' r _ lln! r rl n r b. f'r rll Trrr jnlbblkdln Rn Pbk 278 80r. MO Bkdr Lnn 29 Tlfn. 75 12 Ll Tlfk75

Detaljer

esr$lffitufrflrtfie$a {S?t fth6,'tt * FIF.4 I K%w

esr$lffitufrflrtfie$a {S?t fth6,'tt * FIF.4 I K%w esr$lffitufrflrtfie$a {S?t d fth6,'tt * FIF.4 I K%w TRYN Uf,GITf, I REGIE NSZ/ANSA Redaktor; To,re Wal,lin I redaksjonen : Finn E. lahl Peter Emil Petersen ': S:igurd Rinde '.,E::n,st : G. Strutz :,.Stjren.lran

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

rr. '-\l i*:" #r,,r,i'

rr. '-\l i*: #r,,r,i' ,s rr. '-\l i*:" P" #r,,r,i' R/NG OSS OG BE OM q2-katalogen! 'G:$RO&HAN Nr 2nai1992 UTCITI AV NORSK FOTBALL-TRDNERFORENING Redaklor: ARNFINN INGJERD Sloyledsa 5. 6065 Ulsleinvik 07012000(a).11866(pt Anno$.r:

Detaljer

i( rh!lle rellgug,io i s:,nj,r Bflrn(\\-r i\rig

i( rh!lle rellgug,io i s:,nj,r Bflrn(\\-r i\rig Detrci lskgtupp?n wn ble he reuet ar Lyskern. den {12 l94l.fidwnslrc:joha Midtuot, ølvnd"ll.og,tndreds Be nes. (Fota. Jotcf llarul^en! minnealblm ) notsetning til Quislings hird. Den lokåle initrativtaeeren

Detaljer

#,t..f&4- .åel. Hva skier. Ki for, tie. jli t" Kaf s. r'* l. *th {"r, T'.i# ffi,*

#,t..f&4- .åel. Hva skier. Ki for, tie. jli t Kaf s. r'* l. *th {r, T'.i# ffi,* { #,t..f&4- It.åEl Hva skier Ki for, tie jli t" Kaf s 'i *th {"r, ffi,* r'* l. T'.i# - ai lør Tommy & Tigeru?, oaerbringe re da,k sj one ns s omme røn s k er (rry ber Rlculkompcntiet As

Detaljer

Det radioaktive nedfallet over Norge etter kjernekraftulykken i Sovjet

Det radioaktive nedfallet over Norge etter kjernekraftulykken i Sovjet Helsedirektoratet informerer om: tf08?ooosb Det radioaktive nedfallet over Norge etter kjernekraftulykken i Sovjet f/e.i-no--xi Oslo. 15. desember 1986 : i? Helsedirektoratet AfE«-loO--2.Y Redaksjonell

Detaljer

{AatIJv;,-L--'*, Bjarne 3likeng, })rllug Kristenseur fdar lversen og Sverre. om norsk Problems-1akk* Iiitt

{AatIJv;,-L--'*, Bjarne 3likeng, })rllug Kristenseur fdar lversen og Sverre. om norsk Problems-1akk* Iiitt 1- iitt om norsk Problems-1akk* pfl nange m6ter har norsk problemsjakk hatt stsrre betydnlng og innflytelse internasjonalt sett enn det vanlig turneringssjaiclc har hatt. Dette har sikkert sin &rsak i

Detaljer

HRCI1NG Lf t?6'l NR I *s -"--.*- --*-**%-_** oo o o. o 6 0 a. O O 8ø. a ø oo

HRCI1NG Lf t?6'l NR I *s ---.*- --*-**%-_** oo o o. o 6 0 a. O O 8ø. a ø oo HRCI1NG Lf t?6'l NR I *s -"--.*- --*-**%-_** oo o o o 6 0 a O O 8ø a ø oo 6 000 llmd\rtlt? "Jll-Lr\ : Organ for S'orsk Studentforebing, Zirtch, \ H'+ ++++++++++++++++++++++++++++++1-++++++++++++++++++++++++++

Detaljer

FOTBALL.EM 1996 England 8.6.-30.6.

FOTBALL.EM 1996 England 8.6.-30.6. FOTBALL.EM 1996 England 8.6.-30.6. Det er mange er siden England har invitert til et stort mesterskap. Ne er det endelig tilbake der det horer hjenme! Engelsk fotball har mange supportere i Norge, og kunnskapen

Detaljer

HAMSUN - NYTT Hamsun-Selskapers in formasjonsblao

HAMSUN - NYTT Hamsun-Selskapers in formasjonsblao HAMSUN - NYTT Hamsun-Selskapers in formasjonsblao Nr.4/2007 og 1i2008- mars 2008,20 ärgang Xnut Horgrs bamdorßhkt" i Hansund: Het.ipDes I lunßundasene pi Hdnaruv i 200E Hamsundager 2008: Hamaroy og Grimstad

Detaljer

1fil ro"u* REDERTF'RBUND. Yrkesskadeforsikring og tryg ghetsforsikring

1fil rou* REDERTF'RBUND. Yrkesskadeforsikring og tryg ghetsforsikring 1fil ro"u* REDERTF'RBUND Yrkesskadeforsikring og tryg ghetsforsikring 1.7.2007-30.6.2008 Sammendrag Yrkesskade- og trygghetsforsikring for medlemmer i Norges Rederiforbund Forsikr'nesordn'ngcn lbr den

Detaljer

%w.2. H trs. T tr. etr. nqrero, ANNO 19s6 UTKOMMtrR DANN OG VANN

%w.2. H trs. T tr. etr. nqrero, ANNO 19s6 UTKOMMtrR DANN OG VANN S J M etr o %w.2 Ø H trs \ L g @ nqrero, T tr ANNO 19s6 UTKOMMtrR DANN OG VANN N SJøHESTEN NR. 1-2000 ofgan for Drammen akva.ickhrbb. Utkomner med l0 nummef pr. åf. Blir sendl til alle belalcndc nrr.dlcmner

Detaljer

. r; o 1-1 F., ii N H -; P. 0 "c5 9 I-A i-t 9- ---:: Pi :. 1-4 kc.-; 0 i----; ----:; rt 0 I.D ti. c"- P t - : - ::

. r; o 1-1 F., ii N H -; P. 0 c5 9 I-A i-t 9- ---:: Pi :. 1-4 kc.-; 0 i----; ----:; rt 0 I.D ti. c- P t - : - :: 5 H2 en rc c.:, po :7:-.;,to- i- H. ct ct C-, 0 P.' 0 ph.. j C', Ci 0., 1,-.1 Oci Li,`"' :',' 1: 1 F.J r% '.:)re 9 L i- S (,, (.:' cf C.'!' l'i,. 0 :- (.. C. a, r-;. Pi Lt N,o id «. N (. (,) ct -? p G,

Detaljer

NORSK BRIDGEFORBUND 50 ÅR

NORSK BRIDGEFORBUND 50 ÅR NORSK BRIDGEFORBUND 50 ÅR s:e' f:%, \*'^c --l NORSK BRIDGEFORBUND s0 ÅR Utgitt ved 50 års jubile t 1982 Redigert ar Roald Amundsen IOI t6 r8 LL 1L.,","r';;;;'.,';'.'1'å'J ijrj'" ' PDttauts )lo :l::l:';'#'#il;"

Detaljer

@.=..o,-.,,',' 3.Ei9!C!4-!4!!!Bej4-q9!dd. BFådsavdeliq fo!.æring og blawikling. NøDVENDIGE BLÅGRøNNE ENDRINGER I REGT]Lf,RINCSPLANEN FOR BJøRVTXA

@.=..o,-.,,',' 3.Ei9!C!4-!4!!!Bej4-q9!dd. BFådsavdeliq fo!.æring og blawikling. NøDVENDIGE BLÅGRøNNE ENDRINGER I REGT]Lf,RINCSPLANEN FOR BJøRVTXA @.=..o,-.,,',' BFådsavdeliq fo!.æring og blawikling NøDVENDIGE BLÅGRøNNE ENDRINGER I REGT]Lf,RINCSPLANEN FOR BJøRVTXA!o! å ivareta de blågrmc inlæssøe khytter til elver, bekkcr og vitd d del elt r Oslo

Detaljer