Olrud Rica Hotel. l!.gr nede som nr.l.l, m(n kj.nn.r yi de fett. I'.nner dc lo! iuu nrusrkk i djgi D t!'nrnr'8tel.ler.ok ogsi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Olrud Rica Hotel. l!.gr nede som nr.l.l, m(n kj.nn.r yi de fett. I'.nner dc lo! iuu nrusrkk i djgi D t!'nrnr'8tel.ler.ok ogsi"

Transkript

1 198t tlr f LAJ tl.ij L L t- TF T L] I tl LNI Olrud Ric Hotel Brumunddl BK BK He in 4'6 ml Red ktø f'. Tommy H.S.Sndsmrk F I t1ale TI I.-I FOR PAR 1343 RESULTET ETTER 27 RUNDER. I'IIDDELS: 1A9O 1: T. HELHESS - L.-E. STABELL.osLo..' i61 2I O.P. LERFALD - R. tspueii OLSEII.."...' '. INNTRBNDELAG "'"...???A Jr T. ANDVIK - A.P. PETTERSEN..-0s10..., OO 4, s. SJøRN5TAO - 0. HJERKIIIN.-FOLLO ?r7o 5t II. GIøRTZ. L. VEGSUND SUHNNBRE OG RONSOAL.. 21?A 6: E. OAHL P.H. DRANOSHOLT... ' VEST'AGDER. ' '..... ' , S- I4AFKUSSE! - ø. SøRLL....GLAI'IOAL..-' sr H. F[s L - R. I4(SEL...VEST-AGOER '...' : B. KORSSUND - D. SPILDE...HARDA IGER OO VOSS..-.?045 10: R. BORGE L. HOLFIEN.,, HEDEITARXEN A 11:1..J. JENSEN - B. LEINAN...1'lI0T-FINNilåRK...' r E.A. BRENIiE - H. TIICHALSEN-...rR0f10HEln..' :lt G. HOLFEIOE R. NEVE N0ROMøRE ' r H. HELLEFAN H. LARSSEiI...FOLLO...?037 1, E. KARLSEN - A. STRAi{D...8USKERUo J7 16: r. BAXKE - A. THO A5SETI..,,.BERGE I : f. HEGRAND, p. I'IARSTRAN0ER...TRC '15 0G ofotefl A: p. HELLEVIK - R. PAUL5EN...R0GALA io ?024 19: p. BRECK -' R. LIEN SERG'H zo?t 20! O. JOHANs tt - R-.]oHAl{sEll '...-VESTFOLD...-., 2OO1' 21. t. HOVOENAK - A. HAVE...-.øVRE RoI4ERIKE.-.'..' r K. KJf,RNSRøD _ S.A. I'IUNKVOLO.VESTFOLD...', _.."' : å. LORENTZEN - 5.E. NILSEX...VESrFFDLD ' r T.C. SREllSETlt - S. VoRREX,...,...-TRO 15 OG ofoteh ? 25. F. SOLHEI, T RTVEIT.,-.BERGEH r A. LOTHE - K. SAUDE...FJORDANE , R. CARLSEN - fl. HALVOPSEN., ''øSTFoLO ''-...' ?r J. KROGSTAD O. olsson TROHDHEIT1 -.. '. '..... L947 29r R- ARHøY - O-J. røsse.--..suflnno9e og Rol'lSDAL.- 19{0 30, B. LIIiDOFEX - E.O. RASCH ,. -,. -SALTEX.. ' ' llke uenret er d.1 ljorlr.rs h"o.gcsnicnrr, I..ir Erit \rjlir'l l,' llctnf\.,^m 1.d4.:'r,1\ l r.. '.j.,r.,-.' innrrondelg+rrrcl som ligger på 2. phs, og lor bjom Indik ^ll Pelter Petters n, som blc nr :l r Oslo finlen hr ibftsrtl d r.le slpp dd. Dcl!trker undcrlis I dene ptrret shl slurie i spill( mcd h.i'n dre ctlr! \ongnurll Hyggelig å sc S(l rctrc*nt.rr ycd lliornstrd og rljtr kinn, og Vcglund Cionz hrr kdnskjc trr( rilrt n(,( noe stort denn gng. Tli, rri l.nslgsprel llds.l lldscl lisger pi 8 og Bre.k Len p,l,n..'l.. t.,d.rli8:l '_ \' I lf\ PcJ('nn '' l!.gr nede som nr.l.l, m(n kj.nn.r yi de fett. I'.nner dc lo! iuu nrusrkk i djgi D t!'nrnr'8tel.ler.ok ogsi Olscn S, Dfngshoh Risdrl og Krnrpcoldene.

2 Iudr.rn,si,{or!lid I r.slt,r Meldingslorlop i spill 3l QK43 9K962 og32 p,$ prss r nl t'rss e + Turneri ngsgjdrelse r kn952 Dknt t'r E 7 6 n713 ot) +uk9ri! Di0ll 9r0il OKknl085 ] ru psr lrss px$ D! V.t bdd. lcnleprusc.lr r rt S.l I'J,ldc l.tgl l)o{ srot,p[ppcn dltr l,,,ptlt lil ]].urer,i)ror."i.'t. morprrren Pi dcr srlc li,lltn dj bordei kom opp l urncri.gsledercn godtjenrl prcltslen, os domtt Ito'rkrrn t 3 hje'lef nted l l sritk. K D l0lj 3 3? I L K? i'i' qeke 1.,5 2 if i l 3 rr 9knl()71:1 9 K8:l 413 Q2kn9862 ; ; ODio53 Lol +75 +!r1094 0l: K7 +k.9lj +KD:J VNø (D thj A Tore Mortensen Kl)t, i05t lo 8 {j 3 e7t1 qdrjrl orlkn7.l L +ktril52 VD otk87 +Ekn9+ l\'leldnrgen. gikk slik: I Nord Syd stt brojrenc ftlæs.l tr! Iiels. i Syd (Korlfld er ridd.) tin fi N :LI 2 kl - kipt.in!r.ldiob, rlertcfl 2 ru= iser mininrum os brn.krt.6 koit rpjr.\lcr((!r. Urspill cn li1.n rute.. Syd lok Ln Jnlis \.r1 prus og h rn litcn. On tenkr derctter l.nse, og h rn 5lurt drmcn, s0o bl nukkct nrd ko.8ttr. Sytl hrr ni t0 spillcfl!nefi r) Kurrc rurer il srdso gtcnron, \'tit, son, su 4 rur.rstik\,:j sp.rturikl 08! i \lo\tr = 1). ol l,) Spill. I):r \t),[.r :t ]l.ll.r Ln \, n'nr!u! 'r,l'r, plu$ :l irul.r 08 1,, i \lo!rr. Iirtf renk,l)ru5ln synr.r rt.l rinrlrsn.r \l),ll! P.' rpllr r.rlr r ullr hon'rof.r, 1,9 r.rolr.,r.l l)1. li r 'll. I'å sporsnill lorrrlrc Ort I hrn n,:itr. \ur.l.r. on, sld kunoe hr.utcr kon8. lngel il), slik J' l,rn 'kke bc hode i legge r nocn honnor. L)(rrr rirh.r uml( i{, skl.tr S}(l tl.' ll! nr.ll11 :]!r.urn I);i singcl rtrr LoDgr o8 urc. sprrnorr., oa (ltrlo' nlrsi hjr minst 5 5 i klotr dg hi.f'ti, urcr i r,crd. d;sr trgene. NBI Nor.ll 2 'urcr'meltiln8 loc kl. Lt.t ble t,tur.n.rr crl.r.lt sprll.r \,ir r\rluii.t, o{ pror.rltn L,lc t.rrt trl Iol8.. R. ll.'r.r l)lc,tomt rrl :l8ntn(lnrtd 9 r'ill. gi6re feil Ven spill. ut h.t.rrer 2, t\ts drnl bl. nukk.' Nrl (s! t. Ruref k.ekt nnkk \'.rt trrd drnrrn. ob ioli{t 1e mcd h.j.nef sels, tnr.n og rprf :1. On lo \rtt mcd spr 5, litren og KoNGf,N. Rul.r _l ltu boi(lct Øst hrd.lr ikk. nrol t,l i und.$pillt nne honnor.r, r'rn 5.k^.1't r,'j l "d'rr '6 1u"-'rern! l.l r "rt' og rlelg. lr tiercn som L,choldr {ikkct. Rut.r nr rrk lrunl t mcd sprr drnrc, kloer Irr bud.'t Llc rrurke( n'ed c$et, rutrr css truntel \piuettn m.d rpi r, rprr e$ r,jk ul morplrtrns trunrl, 08 f.n(n r\ S).ls kort Nr rlrtk gj 5ll p,,c.g. lllis Syd llr sprr ni beholdc fo.rte sprfrikk, og rp'r Itf fut.r lrr hind.n, rnkkcr Vcit os gir mrl'ker n.k rd hjenernjelidg K,$tIJkr.n cr!ii 1tk.\.1 irrer.,l, L. '.r" 1,.' r".tr"r'nr,l. 'li\ 'r llj\_' n r',r' p': l.s ro grnslr lru lroi(lct. Ili rnnen srl, rr xt On sl,rlre drl'g dr hrn 8,kl' ()PIl De.l llo.r.rr, Ilr!ld hrn nrer.n, m.. Strl I'l )lutr sl)ill tlotf lin hiin.lr'r. og J.r blr I'l'r\.1 r,.tr.

3 DnC-prisen? DnC - prisen?!rids{joumrlirrcrs ubekl Brids.journlnrcns rberd i lorbin.lclsc med en slone Lur..ri.g, er li 1å lim lo. st,ill..nc,,g indfe bfidge inlereserte en dcl r dtr,rm skjcr! d b.fdene. rlln ktrn bygg sine.tiklcr pi ilct hn sel! irktt.,.llcr p. det hn liir rci.rcn r! 5pill re eller r! bkslrllcr.. B.rherdelsen bridg.sroli, $n,! nnet iournrl's ri,",ll, n 'r -'L'li+.. l.' I,. n'l'.r',. reiinr. Dersom dcr urbc Jlcs h,,norrr Inf en brr.lgr(rkk.l, eksempellis i form r DnCs tresrrprn, gjr d.llc honorr n(uli8is ril joumrlnten som hir slrl rpillct ned pj prpn.r, og ikle trl den ller de som måtlc hj fonrh jouhtrlnl.n rm spiuet. En rnncn uk.r rr dct ogs, kr. uldcles.gn bonorr, gt.rn. i lnd rr en Dnc.pris til spillc!.n, l,jr h2ns spill ellef motspill. l.tlrr dirr mening er DnC priscn cn frn nrr et pent spillepoeng, srn inn icn lcsqdi8 fmne, og Dnc p.is(n gis 1il c1 slmlrpfodukt, 1il spill(rrn sod hj spilr spill t, og ril journxlistcd )n h:r bcskreet det. Del!ikriqn mrd slikr \pill.r.rr dr krn pul,liser$ l.r.r lidere fonm etter t.l. hr crt \pilt. Ilcnsrkren nrcd i dele ur rlik. priser mii d..lor!.tre i (rmulere der!.nrrbfirl!,n hii ril nrclnrnr spillen. pullikuf og j.urmlistef nr rt spilhs so.l. po ig ikke skrl I lo.bi.delsc med NNI fintrlcn iuf lg f ikk j.g I'ldelt DnCs l'.esscpris lor en flikkcl od et spiu ics r blirt åj.rl opr)tuerktun pi cn!r spillerne Dr j.g cr blitr kjent ned rt edkommend. rpiuef menrr rt dc! er hån som burdt b,tt priscn, hj.j.s leen Pnsed Itor nrtutl.nr lo'.rn(le:i De pri*i 5o'n Den norske Crednbrnk hrr opprctt.' ior bc$e rpill cllcr nrorspill r -'j\l Inril.n.,.r bh populære og eftlrtrrkl.d.. D.Ll. {i.ld.r bi.le:prller r",s d,.,'rl"nr'.,r r.l.nl_ i.r l.r.l\i n. hrr utilso r bidirll lil i skrlfe Bnll{tnrrdnl,o',', nrte godt $oti, og 'njn8c \ irrnl ggene ril i rn rur gå sin rundgång i noftk frc$e. ril glede tor le.e,e Ilen dfr sl.ir nr.g rt rirurren. i(,r prnene er uh.l.lrg Iornrulen:,lor b.n. 'pill/rdtspnl i l]glinrltn og prriinrlen.!ohl.tg.l nr.i inn.h.lde'pillefenslmorspil I)ette lorolker jur)'n slik il lrrn.n \1.'l ril,l.ler l,.ue en spillu, og iklr krn dcles. I)er ril i prrkrr r rt en rekke lont.kl.sscs n(,ispill urelulles If kdn kurnn'n, [or.li d. ulforcr! begge spiuerne r prrrr r {cll.$k!p. Som eksempel knn!i neine.lr to glinrol de +r l som ble ist pi l sklerftrr ti^jrg t!.l!l. Der rr m,tspillplisitt l,(st.,sj.rnodilofr r! n,,en r llndets beste lpillrr.. NItn ikonkurr.scn.nr I)nC prisen knnnl d. ikk..n gj.g ludercs, fordr beqe stjillcrnr i Ir.drr \.,nrrrl,.nl.r.m r.rtrlrrrrr. Sonr.nr d.r iknll. dr( no. nnnus: llorlpill er ncncn rlltid te]m$ofk. og d.t llorrcsl. liir lj.rr. hobt) rrn olrpis.. Illir prini, ikk. Jkrl lj,',,r". n.' r'"r.l'rl"-'.1" t',,l',',.\ tl'\., dcrfor n.rrurkrr. tir!n,hrr. Ptrren m;r kund. (('.5 m llon mkkcfu. lor er lrc!rtugende motrrll. 'Iilo\crcirlsc lor sll,rn,,iur) os\br'. lor åbehold.rcspekten fof årt fbeid somjournrl ter, men.f jeg rl dcr tor ettertiden bor glores khrt hilke rcglcr som Si ldd, slik l lignend{ Pinlige cpnodd kn un.giis. Småplukk Ltc. cn ftcgel slitsom ntl med Bulletin nr 5,1rlt i.s runrqingsleder Ilins.lørgen Erkke \.d ft.ko{ bordel. Nturlis nol lnxkk t jee noc u.edr, og unn skyldre meg oerfor hm ior r jeg ikkc klrrc ii slokke leppene ski[kclig. Heller ikke hn kln d] seg nårjes lesger opp til loe:,,jr, du burde 'cl cs.nrlig æri utstyrt mcd rctr.rn I' Rolf J. Ols n, mng årig NII tuo.ringsledtr gikk borr lil,lebntnren B!kk. fo! i gi b,m go.ie rd,ilin crlnring er i du bor spis{ nrtc rur\ild lil o 1\ kost: Du irlr srrrm hol.lnnrg og lltillil, in.q n dn snkkrr med khref i sc deg inn i otn.n. imer edn \ckun,lrr J Srngrn,,,s,lu il rl(l'i l,l1 LrlkrlL 1il s,'mnc Doftr n'.r cnn tn grns:, i o i mrn ner om? t N N'l bullel nen kke iger seg sjol V trenger msse hlelp. Den beste hlelpen du \n gr er ; lee-e stoff t. o"llel npn. t det skl deles ut en DnC-pris for beste spill eller motspillunder Nfl.finlen for lg. dl opn \o^1 be)l \er dfl sprlr som l; DrCp'se rrs'lerer å stirke reo DnCs PFESSEPSIS, som er er penrereft i 9ull, og lrså er el erd å h.

4 B les somen A Peter Hesseberg Du lyt rål! drn ble$od nl!,d d., \tij i skrilren. Dennc regel lcd. l crprcr 'li)r Ilclncss og l.eir. Lrik Srrbell dpp iil i rundc 23, spill 6. Dc spihc Ø/V mot nordmonngenc Reidrr N e - Cunnr. lloln idr, som rid.le hllt l.lels.n i Il..r rund$ rid u KD432 QKIOE i0975.1? + Li65 Dkn8 " ) cl86 +KD10962 ti{;j 0 n l0 9 5 ODknll +51:J I rundens ibrsr. spill h de nordmorrmrliåen lrlr l0 \r.ll i t grd",l med lj,.'jru,n9 '.,.n ril l.'.ir Dcslrdnr, ob r:i s'kk nrrl.linsrn(: VN ll.lness lloldeide lkt 4kl øs 2kl 2.P 3kl Herr Srbell forkhrrr dennc Bullclins ulsen.ltr n'cj.,'l'rid.': I llo\d.,,(hl,'...r"n.,,j \i.rr felselis mi.s l6 poeng. 2 kl iser!,hioun, 8 pocng, og minrmum 5 klocre,? ru ef rcle,2 sp isrr 6 bhd kloer. 2 g. er nyrl rele os :l kl!ne! lu'j.lind. 1 rd (r nl rr rclc, o! I \p r,.' d n ekekt lbrdeling:3226. Srrl)ell fikk nii ppelitr på 6 klocr, og mekllc 4 kl sod rel. 4 hj iste 0 e$. Ni! Syd ni dukkr ur! blsh.n ned dobltrg, trod.l. Strbell rt bn ikke likk spille.l lijcner, og rd.blinsr rr ren smblins. Unge llolmejde i Syd rpihe ur ruter drmc, og det 5k!l ikkr særlis rrnrsi til fo. ii se rr cn mismo.hs,,nen dog sporry II ln.$ iøsrs srol oinle r;ik I b.n os minus Iletene OstV.st slpp å le. i sp nnrng om o n s.oreorl L r dog ile til nrd å yle r\nr prret eo plus*lig omrlc, Rund 18, spill35l Kkn4lj g) lrj 8 7:] r.d1 lo 9 7 Q,LAln96 i I +" ok',7 rr i-i lld2 0D2 Ollkn +tn96t.1:l I54 O I) ii r'' +Klo8rJ.1 Yi lulgle spillel cd lre bord. H.rrenc Bre.k lf,en son O/V rr lir. ld.noyd. ni' nrorp., cn Ilxj.l Nlæscl IrLk hor nrn 10!tikl i l gru.d og +j0 rr.r Sydr hiind, \'etcr!ncne Urnr (;10rz l,.un \'c8!u^j sodr N/S hrddc dcritrrot insen rn!trr nrcd i i,ntre rutcr, rutcr os r"e, ntcr, 08 d.rhed I50 i blrt. Dctte holdr li\etl 'kkt hot lor 08 Lcri Errk. Std ipnr med? kl, og b(r Srbcll iest syntrs hin hd de til 2 hjerte.. Nord renkte eo lir n grn.rjstons ud, og funl rt dobling lrr s!k.n, ob derdrcr sikk der 0rss.undr. Nord hrd,l il\f ly\r ril.i ipn. rin hu eic sprrlrrge,.g nolk p.l mkk.r rcd i lcggc ncd kro!e. r$. l..il Erik 1., nd tfe bhd bje e, og inronrte i,(r.len firc srik[. D(t doblcde oterstilik gj 69 I ousr+ Ol. loeir +109 For hiiyt A Tore Mortensen 'l[.dkn9 g L l0 6? \)l +[knr,? ".-. f K4ti2 983 OKDT +D86.1 4r075 Kkni O9b 1: +K7i Re rr Lr.. i Nolt og P.r Ur..l i Stt nrf[]re dtrr. lkl?s. II'l lsp 5ru ihj :lhl ]rp {gr tjrp tf,ndsmrnnen Sigurd Sortcit i!en spili. ut.ui.r knekt. Per &.ck L'ruk'e iltkc to kkundef pr i pljn legge spillet. Eti.r slikk.t lir rur{.\s, lorr\.,r,. 'r.,r r'r'l hj.rtd!o, Solh(rnr 8ill or)p nr.!l L.n!.n o! skilrer iil st,r., srukk.r nr..i nierer pi hiklcr, lljcflft css og hjr er ril itjr llt, os pi rur.r konsc os d]ml lorornl lo snri Llocrc frr bor,ld Klo\.r t l d.,nren!1k1, nnnllc(i(l ilke L'J, n'(n r.r.n \Jr i).rr. t1l j tl!.dt meldt tr Sld nir hlns mjkkd dr bcg.enlrr Il 20 2l hp, pg sprfrgen r!i rrnn, men med Syd! spillropplegs u. slcmmcn L,rre.,!hcng,s.,\ I hlo\dr Slrl lrr ikl. h!l.nrsrfr nol ril i iprllc p,r Ll.\.r1.'r gdn. derrc si 8re.k ibroldllrn I er,ckudd. RN-J. dunnry.r selsxgr.lcr cnestc rihri8t I den. rrul sjoben. Men!rlirt hildrtrk rl.tl os\tr belonne,.

5 DnC - prisen? A Tommy Sndsmrk hrdde cl Iint sluttrpill $nr ilnef e Dl086 t <)E10652 E5 t [kn!) 1K9743!K5 cl +K7.1 3 Nlcd L.n,in Nord ob l,eif JorScn Jcis.n Syd gikk!ncldintqsforløp t ior Nlidll.inrnrks linrl htip: NS lkl lgr l-li L/. j r D l0 7 J 'ri +E966? r)r0 (, lf. i\lir + l) K9 o9.fr Q Lo lr Syd spilr. Bjorn. nii sf.r k,jnge, os dj (Jn ikke knnnr iolgf frgc, men kncl hjerr.r 10, hrd.1. bn fuu tcllins på ko enc. l':, den.t..p.l lolgcndc.u rered kudne Vest lolge, og dermed rr (\t mirkert med drmen sinsel ieien. Rjofnr Lrinrn topper, og n.rerte seg 630 og lnedelt topp:67 poeng. D.t r..rd,l nrrrkc ses rt \'fs' krn sjor'.lf( \.rnsk.li scrc to. spillclorom d li spill( n(( ruter n.i hrn komnr.r inn pi rurd.ss. \1.n d.' glod. hr kk.. B.jormr I- imns spillcioring i nurrrpiller, drd dukkin tqen r \t,rrsrikkct, \il ogsr lore til nr.il.1 il.ronr hrn ilke bdde htt rutef lnelt pi hinde.. P.i gru!. rr d.r spinrikkcl hrn gr bort til motprrkn, illc dj rs' b1i skist i.1r hlr.lc lxrsene nr d.n sisrf klo cr.n ble spilr, og L.n'in lillc h hrrr ikkurir s.hne [n lilrn hjcrter kom rt til hjertrr 9, os Rjdrnrr spilrc nii klocr drmc, som blc lrjerr. Klo.. knekr bl. stukkcr mcd c$ct, og Osr skilt.t nii lurr tii cn li'cn rut.r ir drmen.lobbrl (Rixi Mrcus skiltel)l e$ stkk opp med esset, og skilt t til en lnen hjer. 1er, som gikk ril kongen. Så Iulgie en sprr ril essct, og,i n).pdi, \n lllr'rd.iul^,, O.,.',,n pi spr kdekr, oe sf'lte ed ny hjcilq. sonr Sikk rilc$cr, og på bordet kstct hn en sp!r. Så fulare kloer l0 og en kloler trl kongen, og LeinD hdde denne slutt Nel, ofp lor 'r J.nsen l-einrnl De krn rprllc kort Småplukk Hort A.ne Hofstld undcr k.ldsmlill id. t :,Nei, mjodesen kn Dn lile &jeme r rert p:i slipsetl,?? ltter gicnrsn. kl.ger ocr rjcs ikk. hrdde trlt m d bsolutt xlle dt! om ue spillcre i p$ li![lcn,iofsøltc.jeg å unnskyldc n,eg e{l i si I n)dn ikke kunne Roll J. Olrn, bridgeerdenens sd på Drr.ul, sto i nærheren, og kunne nturlisn ikkc dt seg:,lom rny, horior krn ikk. du b2re en gng lorsoke ii h e Iuh,,mm.ls.n til ho(l.hoyde?, tt llr De hon om n nrm stt og roilel oq roifer h.lt ril mkkercn hrns plurn'lis sl,ihe rn IneD hjert f.l(g kom i skide for,i si i(tcn innledcnde hullclmrn (nr 5) Jt Lous \'cgsund htrdde {E pri!rjl.r. I)rt er lcil. Del cr lil og me.l ri feil t \i nrnge prrln.der er.lcl ikkc blirr rnngen enni her htemmel Nei, trll.t ri l,ide p:r- 08 hginriler, n.n d lngr tru.r hdr jcs ikkc hortl Srerkl er det i lle frll, ilr.e coo Knui Ottem. som liss.r pli 32. pl.t$ rpilr. l.t8l,n,!r.r pii Ko.gsingfi nr noen år ridcn. Dr \pilre hn pr Mo. l'å.len tidcn rr ikkc nonlnor5kr hq rlli,ir rtrnt mr.l i rilric s.g po.ng i N\llnrler, dg Ortem i.rtrl rc d på brnk tien rt de se..ite tele$lm hjrm li\.r gng de fitk et lnlpl I snnc ihrle det irrt mnge rilskucfc som kom etr. og ilede for J Je p.r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

Formelsamling for matematiske metoder 3.

Formelsamling for matematiske metoder 3. Formlsmli for mmis modr 3 f f Grdi Slrfl f r rdi f Risdrivr drivr il slrfl f i p o i ri r f f f os vor risvor r svor o r vil mllom rdi o risvor rivr v vorfl F m : F R F R vær diffrsirr i r F i d drivr

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Sensorveiledning: MET 11803

Sensorveiledning: MET 11803 Sensorveiledning: MET 11803 Matematikk Eksamensdato: 08.05.2014 kl. 09.00-14.00 Totalt antall sider: 8 Se oppgavesettet for tillatte hjelpemidler Se oppgavesettet for vekting av oppgavene Ansvarlig institutt:

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

Info fra Statens naturoppsyn (SNO)

Info fra Statens naturoppsyn (SNO) S'.u''ls \ \.1'r lì ()l'l'5\ \ nfo fra Saens nauroppsyn (SNO) Vegar Pedersen Regional rowilansvarlig Oppgaver eer loven r li bakgrunn Srnxs N\T( R O''SYN Kjerneoppgaver "Skal-oppgaver" ivarea nasj onale

Detaljer

PERIODEPLAN VEKE 43 PERIODEPLAN VEKE 44 MÅNDAG 24 TYSDAG 25 ONSDAG 26 TORSDAG 27 FREDAG 28 MÅNDAG 31 TYSDAG 1 ONSDAG 2 TORSDAG 3 FREDAG 4

PERIODEPLAN VEKE 43 PERIODEPLAN VEKE 44 MÅNDAG 24 TYSDAG 25 ONSDAG 26 TORSDAG 27 FREDAG 28 MÅNDAG 31 TYSDAG 1 ONSDAG 2 TORSDAG 3 FREDAG 4 IOD V 43 IOD V 44 ÅD 24 YD 25 OD 26 OD 27 D 28 ÅD 31 YD 1 OD 2 OD 3 D 4 orgonling 1 O O U U O O U U 2 O I O Y BID O O O Y BID O 3 U U 2: & H U Y BID U U 2: & H U Y BID 4 I U 2: & H YJI 2: Y I U 2: & H

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 1 31. Tor 2. Tor & 4 پ0 11. Mtt. Hv 4 &پ0 11. Mtt. Hv 41. Mtt Hj Alltd Vank (dansk kst) L J hj all td ud L jeg vl op J hj all td ud jeg vl op van k spپ0ٹ3n luk mt van k spپ0ٹ3n luk mt Je su f hm l tl dt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert ). 2. ADFERDSRISIKO 2.1 ADFERDSRISIKO -PROBLEMET

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert ). 2. ADFERDSRISIKO 2.1 ADFERDSRISIKO -PROBLEMET FOREESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Gr B. Ash, år odatrt.... ADFERDSRISIKO Otal kotraktr dr asytrsk forasjo. Agts sats r kk rfsrbar; ds., kotraktr ka kk btgs å. Agt å gs str tl å lg d sats rsal øskr.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

Kompetansevurdering av MTS utøver

Kompetansevurdering av MTS utøver Norwgin Mnhstr Trig Group Komptnsvurring v MTS utøvr Tortisk l Hvrt spørsmål i tt skjm står v t utsgn ttrfulgt v fm yttrligr uttllsr. Hvr v uttllsn kn vær snn llr usnn. Kryss v snn / usnn for hvr uttlls.

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

Løsningsforslag til øving 11

Løsningsforslag til øving 11 OPPGVE Kommnar: Høgskoln Gjøk d. for kn. øk. og ldls amakk Løsnngsforslag l øng ll nkn r løs md "Ubsm koffsnrs mod" sl om også knn a bn Lagrangs mod. a ODE:. d nalbnglsr: ( ( Homogn løsnng: ( Ds. løsnngn

Detaljer

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato:

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato: Versjn: 1. HELSE MRE G RMSDAL Risikvurdering av reduksjner i aktivitet ved Mrk Rehab.senter Anbefalt: Dat: Gdkjent: Dat: H ELSE MRE G RMSDAL INNHLDSFRTEGNELSE: Bakgrunn fr risikvurderingen...3 mfang...

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 86.M.08 TI LOJENGELIGHET 7034 TRONDHEIM NTH 11 E: (07) 59 49 2 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Emnekode: LO270 B. Dato: 27.05.04 Eksamenstid: 09.00 - - I ~ ~ ~~ ~ k.. Enkel ikke-programmerbar kalkulator

Emnekode: LO270 B. Dato: 27.05.04 Eksamenstid: 09.00 - - I ~ ~ ~~ ~ k.. Enkel ikke-programmerbar kalkulator G høgskolen i oslo nne: Mterillære og husbyggingsteknikk Gruppe(r): BC, BB ogtba Emnekode: LO270 B Fglig veiieder:- Morten Opshl. Dto: 27.05.04 Eksmenstid: 09.00 - Eksmensoppgven består v: r- : -- Antll

Detaljer

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj.

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj. Kpittel 5 Ver 5.1 For eksempel: Hver dg pleier jeg å sove middg Liker du ikke å dnse? I dg kn jeg ikke hndle mt. Jeg orker ikke å lge slt. Nå må jeg lese norsk. Jeg hr ikke tid til å t ferie. Kn du synge?

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

9 560 tt. i --I, ---inr-- !r--1. stue. 27.7 ril, Tiltakshaver 136.1 kvrn avrundes trl: 136 kvm. Hellandsjøen del av grunnpakken

9 560 tt. i --I, ---inr-- !r--1. stue. 27.7 ril, Tiltakshaver 136.1 kvrn avrundes trl: 136 kvm. Hellandsjøen del av grunnpakken nr. E-11 tt --, ---nr--!r--1 - stue j v 3 rhal 27.7 rl, ED re - f ED h-- sov 2 overbyggcluteplass LL. () c> 3 460,11, 4 120 1. Etasje 2. etasje Takplan BRA boenhet 2.1A ETASJE ROM P-ROM 1 etasje v.f sov

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Bergvesenet Postboks01, 700 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1881 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

ny student06 Published from to responses (29 unique) 1. Din alder 2. Kjønn Current filter (SAMFØK_BA) a b c d e f 37,9 %

ny student06 Published from to responses (29 unique) 1. Din alder 2. Kjønn Current filter (SAMFØK_BA) a b c d e f 37,9 % .. 9:: QustBk xport - ny stunt ny stunt Pulish rom.9. to.9. 9 rsponss (9 uniqu) Currnt iltr (SAMFØK_BA) "Hvilkt stuiprorm sturr u v? (Du kn inn inormsjon om hvilkt stuiprorm u hr ått opptk til i tilut

Detaljer

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt Hdn bd md mny 46-53% Rø snm/ sommol od.ps 74,84,/ f fsdsn jld Tlbd -onsd mnd 55% 7 od.ps 17,/s Nyll yllnlå Gndos Snd spm f msp so l so l % 50-57% GJELDER HELE APRIL 1 od.ps 32,/s GRØNNSAKER OG URTER od.ps

Detaljer

ny student06 Published from to responses (10 unique) 1. Din alder 2. Kjønn Current filter (SAMFØK_MASTER) a b c d e f

ny student06 Published from to responses (10 unique) 1. Din alder 2. Kjønn Current filter (SAMFØK_MASTER) a b c d e f ..6 :: QustBk xport - ny stunt6 ny stunt6 Pulish rom..6 to 8..6 rsponss ( uniqu) Currnt iltr (SAMFØK_MASTER) "Hvilkt stuiprorm sturr u v? (Du kn inn inormsjon om hvilkt stuiprorm u hr ått opptk til i tilut

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

xja 11 Nei 3 1 JA N Iskutlti an; T Formåi /3 Søker E-postadresse Tidligere utbetalt Er hele prosjektet gjennomføn ved denne utbetalingen?

xja 11 Nei 3 1 JA N Iskutlti an; T Formåi /3 Søker E-postadresse Tidligere utbetalt Er hele prosjektet gjennomføn ved denne utbetalingen? Iskutlti Søker Tela/ tlg Mobiltelefon Postnr. ^ Poststed E-postadresse Se tilskuddsbrevet / _ I Prosjektnavn Saksnummer 7oo TilskudQkbeløp Kodtnader oppgitt i tilskuddsbrev K4tlnaderRied søknad om utbetaling

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

S1 kapittel 4 Logaritmer Løsninger til oppgavene i boka

S1 kapittel 4 Logaritmer Løsninger til oppgavene i boka Løsninger til oppgvene i ok S kpittel 4 Logritmer Løsninger til oppgvene i ok 4. Vi leser v fr tllet 4 på y-ksen og ser t vi får den tilhørende verdien,6 på -ksen. lg 4,6 Vi leser v fr tllet,5 på y-ksen

Detaljer

Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231

Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231 I q6?9.l1.01s : S?9.t123.1 11S3 SaI,1 Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231 slo - tta, F2-Fl tta - slo, Fl-F2 01.11 1990 NSB Bane, Engineeringffeknisk Laboratorium, oktober 1991

Detaljer

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor.

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor. 45 Sor.III Mez.III Alt III T.III Bar.III Bas III Lro q.=6. Næ. # I m Næ "Bob Mcarrn" *) b marc. ste, ste, næ m. u. # Æblehøst dolce ohn rands, 2012 u # #. Kor ste u m m m kom mer rd vest b m, eu ro bm,..

Detaljer

Grunntall 10 Kapittel 2 Algebra Fordypning

Grunntall 10 Kapittel 2 Algebra Fordypning Grunntll 0 Kpittl Algr Forypning Kvrtstningn Fsit: I t kvrt r ll sin lik lng. Vi innr rlt v kvrtt v å multiplisr n si m sg slv. Dtt r t smm som å opphøy t tll i nr potns. Å opphøy t tll i nr potns klls

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32%

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32% Hvragn grov, tort utvalg, 50-100% grovht Tlbut gjlr man-on 29% 39 Tlbut gjlr man-on Vår Butkktkt brø gn nytkt 52% 45-47% 79 or.pr 56,/tk brø r br m mny or.pr 169,00/kg or.pr 27,50/ 28,50/pk Nygrllt kyllng

Detaljer

Krav om sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser.

Krav om sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser. D da Vår rfras Vår sasbhadlr Drs da Drs rfras gby, lf. 33 41 25 00 I hhld il lis 1 av 5 Arivd 422 Krav sir påfylligsardig, raspr g rig av ballasj fr bial il alhlfyr pisr. Dirra fr safssirh g brdsap (DSB)

Detaljer

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1 HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand Dato: 2.. Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025 Klpl pp 2012-2025 f INNHOLD Klpl f pp 1. INNLEDNING... - 3-1.1 B... - 3-1.2 R føi... - 3-1.3 O pl... - 3-2. D ij... - 4-2.1 Bfliili... - 4-2.2 Gll... - 4-2.3 Uili j ølll y il ålpp... - 4-3. Lå, fl l lf...

Detaljer

...pluss litt om rettigheter

...pluss litt om rettigheter ...pl li ih E y fa... Å a på l, hv på viå, y fa i liv i. D vil pplv fih ava. F fl bå p li l. Slhva iab a væ li al, i øvivi å y. S ll i liv, vii a v a ha iab, hva al jø hvi få føli. Slll læ å vi iab i,

Detaljer

Kommunedelplan for Hjelset

Kommunedelplan for Hjelset ll f Hjlt 20162026 l: 201301 VEDEGG 2: ti 2 Ilftl 1. ti... 4 2. l til lifål... 10 2.1 1 Hl... 10 2.2 2 y ø... 12 2.3 3 ø t... 14 2.4 4... 16 2.5 5 ø... 18 2.6 6 t... 20 2.7 7 t ø... 22 2.8 8... 24 2.9

Detaljer

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s /

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Y1 2. ~ FISKERIDIREKTORATET

Y1 2. ~ FISKERIDIREKTORATET J-171-86 Y1 2. ~ Telex 42 1S1 Telefax (OS) 20 00 61 Tlf. (OS) 20 00 70 Bergen. 25. 11. 1986 TLa/ TBR FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 23. DESEMBER 1985 OM REGULERING AV FISKE

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

"7 rr *^50!6"o(11^ Rlo ///;l*ån**'

7 rr *^50!6o(11^ Rlo ///;l*ån**' lnnpll kyønepln ornråde Mdrom'SØrrom. Spefk område nordøpen v Senj,korlodden,V nh m n,v nr nd, Lyboen, Årne, Rød berodd e n,al pv k. nnplllkr- med lnenede fkepler/mråder fr oklbefolknn om hr vær bruk enerjoner

Detaljer

Elektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 2013 Trøndelag Fotbalikrets ////

Elektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 2013 Trøndelag Fotbalikrets //// lektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 3 Trøndelag Fotbalikrets //// / Unngår NN.DNNG Trøndelag Fotbalikrets innførte fra sesongen elektroniske kamprapporter i enkelte klasser. Dette videreføres

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JouralpostID: 11/7465 I Arkiv sakid.: 1111073 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 067/11 I FORMANNSKAP II I I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir I Dato: 29.08.2011

Detaljer