Ullensaker kommune Regulering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ullensaker kommune Regulering"

Transkript

1 Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging GANGS BEHANDLING DETALJREGULERING NYE KRYSS PÅ E6 (V23, V24) OG TILHØRENDE VEGLENKER Vedtak Med henvisning til plan og bygningsloven vedtar Hovedutvalget for overordnet planlegging (HOP) at forslag til detaljregulering for nye E6 kryss (V23, V24) med tilhørende veglenker, datert med bestemmelser datert legges ut til offentlig ettersyn. Rett utskrift Kurt O. Kristoffersen Formannskapssekretær Sendt: Saksbehandler for videre forføyning. Saksnr. 2012/ Side 1 av 13

2 Saksprotokoll i Hovedutvalg for overordnet planlegging Behandling: Av 11 representanter var 11 til stede medregnet møtende vararepresentant. Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Saksnr. 2012/ Side 2 av 13

3 RÅDMANNENS INNSTILLING Med henvisning til plan og bygningsloven vedtar Hovedutvalget for overordnet planlegging (HOP) at forslag til detaljregulering for nye E6 kryss (V23, V24) med tilhørende veglenker, datert med bestemmelser datert legges ut til offentlig ettersyn. Ullensaker, Siri Gauthun Kielland kommunaldirektør Saksnr. 2012/ Side 3 av 13

4 Saksbehandler: Atle Sander/(Elisabet Frøyland) Vedlegg: Forslag til detaljregulering, plankart datert Forslag til reguleringsbestemmelser datert Forslagsstillers planbeskrivelse Notat fra Rambøll datert Saksdokumenter: Fagrapporter: Tegningshefter teknisk plan (2 stk hovedprosjekt +1 stk vestområdet) R02 - Geometrisk vegstandard (oppdatert november 2013) R03 - Støyrapport (oppdatert november 2013) R05 - Trafikk (oppdatert oktober 2013) R08 - Konstruksjon og bruarkitektur (oppdatert november 2013) R09 - ROS-analyse (oppdatert november 2013) R10 - Effektbelysning (oppdatert november 2013) R11 - Sammenstillingsrapport teknisk plan R12 - Supplerende grunnundersøkelser R13 - Vann, avløp og overvannshåndtering (oppdatert november 2013) R14 - Landskap (oppdatert november 2013) R15 - Anleggsgjennomføring (oppdatert november 2013) R16 - Belysning og El (oppdatert november 2013) R17 - Avvikssituasjoner, omkjøringsveier R18 - SHA-plan R19 - Prinsipplan riving av gamle bruer SAKEN GJELDER 1. gangs behandling av detaljregulering for E6 med kryssene V23 og V24, samt vegtilknytninger på begge sider av E6 ved Jessheim, datert Planforslaget er utarbeidet av Sweco Norge AS på vegne av Bergmoen AS og COOP Norge Handel AS. Sjåtil og Fornæss AS har utarbeidet planprogram og bistått i reguleringsprosessen. Planforslaget er en privat detaljreguleringsplan, utarbeidet etter avtale med Statens vegvesen. Bakgrunn Planforslaget har sin bakgrunn i områdereguleringsplan for Gardermoen Næringspark II B og C, endelig vedtatt av Herredsstyret Til områdereguleringsplanen er det knyttet rekkefølgebestemmelser om planlegging og bygging av overordnet samferdselsanlegg utenfor utbyggingsområdet Gardermoen Næringspark II B og C, før det kan gis igangsettingstillatelser innenfor planområdet: Nytt hovedvegsystem med tilhørende ramper og tilknytninger mot lokalvegnettet (V23 og V24) bygges etter detaljreguleringsplan og byggeplan godkjent av Statens vegvesen og ferdigstilles før det gis igangsettingstillatelse innen planområdet Nytt vegsystem (tilkobling mot Trondheimsvegen) øst for veglenken mellom V23 og Fv. 174 bygges etter detaljreguleringsplan og byggeplan godkjent av Statens vegvesen og ferdigstilles før det gis igangsettingstillatelse innen planområdet. Det private planforslaget fremmes for å innfri disse kravene. Saksnr. 2012/ Side 4 av 13

5 Planstatus Det er i den vedlagte planbeskrivelsen redegjort for planstatus for området, på alle nivåer. I forbindelse med utarbeidelsen av områdereguleringsplanen for Gardermoen Næringspark (GNP) II B og C, ble forhold omkring utvidelsen av Næringsparken og forventet trafikkvekst utredet. Etter krav fra Statens vegvesen, ble det gjennomført en omfattende transport- og trafikkanalyse av de langsiktige trafikale konsekvensene av planforslaget (NORSAM datert ), hvor også forventet trafikkvekst i Jessheim/Gardermoen-området for øvrig ble hensyntatt. Områdereguleringsplanen for GNP II B og C ble vedtatt av Herredsstyret henholdsvis (østre deler) og (vestre del). Pågående planprosesser Nordvest for planområdet er det en pågående planprosess med Områdereguleringsplan for Nordre del Gardermoen Næringspark I. Formålet med planen er å sikre helhetlige løsninger for veg, grusuttak, framtidig terrenghøyde, utbyggingsformål, utnyttelsesgrad/byggehøyder, parkeringsløsninger, rekkefølgekrav mm. Planprogrammet for planarbeidet ble vedtatt av HOP den Planforslag ble fremmet for 1. gangs behandling , men HOP vedtok å utsette saken etter innspill fra grunneiere i området. Øst for E6 pågår arbeid med parallell områderegulering og detaljregulering for Jessheim nord. Intensjonen med planarbeidet er hovedsakelig å legge til rette for næring og tjenesteyting, herunder nytt sykehus for Landsforeningen for Hjerte og lungesyke (LHL). Hovedutvalget for overordnet planlegging vedtok den , sak 263/13, å legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn, samtidig ble det varslet oppstart av planarbeid for nevnte planer. Planområdet for områdereguleringen er ved høring av planprogram på ca. 450 dekar, og for detaljreguleringen på ca. 205 dekar. Det er noe overlapp i avgrensningen mellom den foreslåtte avgrensningen av planområdet for Jessheim nord og reguleringsplanen for V23 og V24. Planområdet ligger mellom, og skal forholde seg og også knytte seg til deler av veganleggene som inngår i reguleringsplanarbeidet for V23 og V24 (adkomst, løsninger for myke trafikanter, bussholdeplasser mv.). Planavgrensningen vil bli tilpasset underveis i planarbeidet. Varsel om oppstart av foreliggende planforslag ble gjort med kunngjøring i Romerikes Blad den , og på nettsidene til kommunen og Sjåtil & Fornæss AS. Offentlige instanser, grunneiere, naboer o.a. ble varslet i brev datert Frist for merknader var satt til Det varslede planområdet omfatter i tillegg til E6 og de nevnte E6-kryssene, også områder øst og vest for E6. V23-krysset skal ha en vegtilknytning på østsiden av E6 til fv Offentlig ettersyn av planprogrammet ble varslet samtidig med varsel om oppstart av planarbeid, den Planprogrammet ble fastsatt av Hovedutvalg for overordnet planlegging den Det ble avholdt et åpent møte i forbindelse med oppstart av planarbeidet og offentlig ettersyn av planprogrammet. På møtet ble planprosjektet presentert med bakgrunn, omfang og framdrift. Representanter for planforslagsstillerne, samt fra Ullensaker kommune og Statens vegvesen var til stede. Møtet var godt besøkt. Mange av spørsmålene var konsentrert rundt trafikk, trafikksikkerhet og støyproblemer. Det har høsten 2013 vært sendt varsel om utvidelser av planområdet. Den ene gjelder utvidelse ved rundkjøringen med fv. 174 og fv. 454 i øst, og sørover langs fv. 454 Trondheimsvegen. Støyberegningene som ble utført i forbindelse med teknisk plan viser at Saksnr. 2012/ Side 5 av 13

6 boligeiendommene langs østsiden av fv. 454, vil få støy over anbefalt grense i gjeldende retningslinje. Det er derfor foreslått støyskjermer som vil redusere støynivået til under anbefalt grense i støyretningslinjene. Det ble også varslet ny busslomme øst for fv. 454 og nord for fv. 174, øst for rundkjøringen. Varsling av utvidelse i øst ble gjort i brev datert Frist for merknader ble satt til I forbindelse med planleggingen av nytt kryss på fv. 469 er det foreslått planskilt kryssing. For å oppnå universell utforming av mulig gangbro og tilhørende ramper, var det nødvendig å utvide planavgrensningen i forbindelse med dette krysset. Utvidelsen skal ikke komme i berøring av det automatisk fredete kulturminnet "Kastet". Da det har vært noe usikkerhet om den eksakte plasseringen til "Kastet", er dette nå inmålt av kommunen. Varsling av utvidelsen ble gjort i brev datert Frist for merknader ble satt til I forbindelse med varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planprogrammet kom det inn 20 uttalelser. I forbindelse med varsling av utvidet planavgrensning i øst og vest kom det inn 4 uttalelser, inkludert notat fra møtet den De 20 uttalelsene ble referert og kommentert i forhold til revidert planprogram datert Merknadene med forslagsstillers kommentar er gjengitt i planbeskrivelsens kap 6. BESKRIVELSE Planområdet Planområdet er ca. 850 dekar, og består i hovedsak av eksisterende veganlegg med tilliggende sidearealer, skogområder, fulldyrka jord, masseuttaksområder og områder i tilknytning til næringsbebyggelse. Planområdet omfatter en ca m lang strekning på E6, deler av E16 (tidligere rv. 35), samt områder nordøst og nordvest for Jessheim Nord-krysset. E6 gjennom området har 4 felt. Jessheim Nord-krysset ligger sentralt i planområdet. Dette krysset knytter E6 sammen med fv. 174 og fv. 469, samt E16 med trafikk til/fra nord. I sør er det egne direkteførte ramper for trafikk til/fra sør mellom E6 og E16. Saksnr. 2012/ Side 6 av 13

7 Oversiktsfoto med planavgrensning Området øst for E6 Fv. 174, fra eksisterende rundkjøring i øst mellom fv. 174 og fv. 454, går fram til Jessheim Nord-krysset og fortsetter videre vestover som fv Fra samme rundkjøring går fv. 454, Trondheimsvegen, sør til Jessheim sentrum mens fv. 174 fortsetter østover. Sør for rundkjøringen er det 6 boligeiendommer på østsiden av Trondheimsvegen. I den sørøstre kvadranten av Jessheim Nord-krysset, er det en Esso-stasjon med tankepunkt for vogntog, rasteplass, samt Quality Airport Hotel Gardermoen. Det er direkteført rampe fra E6 sør til stasjonen og rasteplassen. Området har tilknytning til eksisterende rundkjøring med fv. 174 i Jessheim Nord-krysset. Fv. 454 Trondheimsvegen fortsetter videre nordover fra fv. 174 via et eget T-kryss. Det er et Saksnr. 2012/ Side 7 av 13

8 boligområde øst for planområdet på Svenskestusletta og 2 boliger innenfor planområdet. Søndre del av boligområdet har adkomst fra fv. 454 via kommunal veg, mens nordre del har adkomst fra kryss med fv 454. De to boligene innenfor planområdet har direkte avkjørsler fra fv 454. Det er gang- og sykkelveg langs østsiden av fv. 454 sør for rundkjøringen. Derfra går den videre langs sørsiden av fv. 174 mot øst og vest. Mot nord går gang- og sykkelvegen via en kulvert under fv. 174, så videre på en boligveg, før den går over i en egen gang- og sykkelveg fra Svenskestuvegen og nordover som regulert. Det er busslommer på nord- og sørsiden av fv. 174, ved rundkjøringen mellom fv. 174 og fv. 454, og på vestsiden av fv. 454 sør for rundkjøringen. Området vest for E6 I den nordvestre kvadranten av Jessheim Nord-krysset er det en Esso-stasjon, McDonald`s, Rica Hotel, samt vegvesenets trafikkstasjon og kontrollstasjon for vogntog med innkjøring nordfra. Esso-stasjon har adkomst fra E6-rampa fra nord, men også hotellet og McDonald`s nås fra denne. Ellers er hovedadkomsten fra et eget T-kryss på strekningen mellom rundkjøringen i Jessheim Nord-krysset og rundkjøringen mellom fv. 469, Næringsparkvegen og Balder Allé. Trafikkstasjonen har adkomst fra Næringsparkvegen, mens Vekta/Kontrollstasjon har adkomst fra en egen rampe fra E6 nord. I sørvestre kvadrant av Jessheim Nord-krysset ligger Gardermoen Business Centre og Thons Conference-hotell, mens Thons Budget-hotell ligger helt i vest, på sørsiden av fv Vest for Næringsparkvegen ligger Plantasjen og Terminalsenteret. Solar og Airsped er etablert nærmere Vilbergvegen. Gang- og sykkelvegen fra øst går via et fortau på sørsiden av Jessheim Nord-brua, så i en kulvert under rampen til/fra E16, og videre vestover på sørsiden av fv. 469 mot flyplassen. Det er tosidig fortau langs Valhallavegen. Det er busslommer på nord- og sørsiden av fv. 469, ved rundkjøringen mellom fylkesvegen og Næringsparkvegen. Tungtrafikkandel og forholdet mellom YDT (yrkesdøgntrafikk) og ÅDT (årsdøgntrafikk) er vist for de lenker hvor det foreligger data fra registrerte tellinger. (YDT er 10 % mer enn ÅDT). Figuren viser at trafikken på E6 er dobbelt så stor sør for flyplasskrysset i forhold til nord for dette. Om lag 50 % av trafikken på E6 skal mot eller kommer fra E16/flyplassen. Det er i dag relativt lite trafikk inne i Næringsparken, men dette vil endres så snart videre etablering her blir mulig gjennom etablering av veganleggene iht. planforslaget. Beskrivelse av planforslaget Planforslaget omfatter følgende deler: - Flyplasskrysset (V24) bygges ut som fullt kryss mellom E6 og E16. Det vil si at krysset i tillegg til dagens sørvendte ramper utvides til også å ha nordvendte ramper mellom E16 og E6. - Et nytt kryss, Næringsparkkrysset (V23), bygges ca. 1,4 km nord for flyplasskrysset. Det nye krysset er et planskilt kryss som betjener Næringsparken / Jessheim Nord. - Jessheim Nord-krysset bygges om slik at forbindelsen til E6 utgår. Fv. 174, som er en viktig kobling mellom Næringsparken og Jessheim, utvides og ny bru bygges over E6. I planforslaget utvides denne vegen fra 2 til 4 kjørefelt. - Fv. 454 legges noe om, og gir en god vegforbindelse mellom krysset V23 og fv. 174, samt kobling til område i øst og vest. - Ny vegforbindelse V21, som blir Næringsparkens hovedtilknytning til E6. - Ny vegforbindelse V25, som gir en vegforbindelse mellom V21 og fv Saksnr. 2012/ Side 8 av 13

9 - Fv. 174 og fv. 469 utvides fra 2 til 4 kjørefelt og traseen justeres. Reguleringsplanen legger til rette for å opprettholde eksisterende linjeføring (senterlinje) og utforming av midtdeler for både E6 og E16. Avsatt areal tilfredsstiller at disse vegene tilhører dimensjoneringsklasse S9. Antall felt utvides på E6 fra 4 til 6 mellom Flyplasskrysset og Næringsparkkrysset. Dette innebærer at planforslaget tilrettelegger for at dette blir en gjennomgående vekslingsstrekning. Flyplasskrysset (V24) Planforslaget tilrettelegger for etablering av ny utforming av flyplasskrysset til E6. Det skal etableres to direkteførte ramper mot nord, og sammen med dagens direkteførte ramper mot sør blir dette et fullt kryss. De nye rampene på E6 nordover er direkteførte og gjennomgående fram til Næringsparkkrysset. Eksisterende nordgående ramper mellom E16 og fv. 469 fjernes. Næringsparkkrysset (V23) I den nye løsningen er eksisterende planskilt kryss ved Næringsparken /Jessheim N flyttet 600 meter nordover for å få en lengre vekslingsstrekning fra/til Flyplasskrysset. Vekslingsstrekningen får da en lengde på ca. 700 m, som er i henhold til krav i vegnormalene til Statens vegvesen. Beskrivelse av løsningen: - E6 har 4 gjennomgående kjørefelt i krysset - Rampene mot E6-sør er gjennomgående fram til Flyplasskrysset (inngår i en vekslingsstrekning) her legges det opp til direkteførte ramper i tillegg til de i selve krysset - Mot E6 nord må det bygges ordinære av- og påkjøringsramper. Fylkesveger og adkomstveger Fv. 454 legges om og nye kryss etableres, slik at en får en god forbindelse mellom Næringsparkkrysset (V23) og fv. 174, samt videre mot nord. Vegen reguleres med 4 kjørefelt med total bredde på 17 m inkludert 1,5 m midtdeler mellom V23 og fv Eventuell etappevis utbygging fra 2 til 4 kjørefelt tilpasses trafikkutviklingen. Planforslaget legger til rette for å utvide fv 174 fra 2 til 4 kjørefelt fra eksisterende Jessheim Nord-krysset og ca. 750 meter mot øst. Reguleringsbredden er total på 17 m inkludert 1,5 m midtdeler. Traseen justeres mot nord. Ny adkomst til boligområdet på Svenskestusletta reguleres fra nytt kryss med fv. 454 i nord. For fv. 469 er det planlagt 2 gjennomgående kjørefelt i hver retning, med separate venstresvingefelt mot signalregulerte 4-armede plankryss (kryss 8 og 11). Venstresvingefeltets lengde er ikke bestemt og justeres under utarbeidelse av byggeplan. Reguleringsbredden er total på 19 m. Avstanden mellom de gjennomgående kjørebanene er konstant i normalprofilet, en justering av venstresvingefeltet har dermed kun påvirkning på midtdeleren mellom kjørebanene. Utvidelse av ny fv. 469 vil skje mot nord for å beholde dagens gang/sykkelveg der den ligger nå. Dette er ikke i tråd med hvordan denne vegen er regulert i områdeplanen for Gardermoen næringspark, og vegene reguleres derfor ikke slik at de er tilpasset hverandre. Dette betyr at senere reguleringer av fv.469 østover må tilpasse seg denne planen, ved å også utvide mot nord. Byggeplanen må avklare hvordan overgangen mellom ny veg og gjenværende veg skal løses. Saksnr. 2012/ Side 9 av 13

10 Planforslaget omfatter ny hovedatkomst til Næringsparken, V21. Planforslaget tilrettelegger for at det ytterste kjørefeltet i hver retning blir direkteført mot E6-sør, mens det innerste kjørefeltet i hver retning tilsluttes den vestre rundkjøringen i Næringsparkkrysset (V23). Dette går fram til rundkjøring i kryss 1. Denne strekningen har en reguleringsbredde på totalt 17 m. V21 videre fram mot Vilbergvegen reguleres med 2 kjørefelt. Her er reguleringsbredden totalt 10 m. Traseen avsluttes mot regulert rundkjøring R5 i områdereguleringsplanen for Gardermoen Næringspark II B og C. Teknisk plan viser tilknytning til Vilbergvegen i en ny rundkjøring (kryss 9) tilpasset dagens veg. V25 er planlagt med 2 gjennomgående kjørefelt i hver retning med tilkobling til V21 i nord med firearmet rundkjøring. I sør kobles V25 til fv. 469 i et signalregulert lyskryss. Mellom fv. 469 og kryss 10 er det lagt til breddeutvidelse i normalprofilet. Dette for å sikre god bredde og fremkommelighet for store kjøretøy. V25 ligger forskjøvet mot vest i forhold til dagens veg i sør og regulert vegtrasé i nord. Søndre del av V25 har en total reguleringsbredde på 19 m, mens nordre del har en regulert bredde på 17 m. Del av Næringsparkvegen og vegen til Statens vegvesens kontrollstasjon reguleres noe lenger vest enn eksisterende trasé ved V23 og går i kulvert under V21, nord og sør avsluttes de mot dagens traseer. Konsekvenser av tiltaket (detaljer står i planbeskrivelsen og i fagrapportene) Planer, arealbruk og tiltak som berøres: Overordnet omdisponering av areal anses som avklart gjennom områdereguleringsplan for Gardermoen Næringspark II B og C for de områder som ligger innenfor denne. Arealdisponeringen i områdereguleringsplanen berører flere etablerte virksomheter i området ved at adkomsten til E6 og E16 endres når Jessheim Nord-krysset legges ned som E6-kryss. I forbindelse med behandlingen av områdereguleringsplanen for Gardermoen Næringspark II B og C kom det inn klager fra etablerte virksomheter i området. Disse omhandlet hovedsakelig nedleggingen av det etablerte E6-krysset. Klagene har vært behandlet av kommunen og Fylkesmannen, men er ikke tatt til følge. Formålet med planforslaget er å tilpasse vegsystemet til de nye forutsetningene som utvidelse av Oslo lufthavn og Gardermoen næringspark medfører, samt øvrig beregnet fremtidig trafikkøkning i et 50 års perspektiv. Planforslaget omfatter derfor kun nødvendig areal for samferdselsanlegg og areal for midlertidige anleggsområder. Planforslaget berører flere steder gjeldende planer. Det har gjennom prosessen som har vært med Statens vegvesen og Ullensaker kommune blitt avklart at denne planen ikke skal omfatte opprydding i de gjeldende planer som blir berørt. Nye detaljreguleringer eller konkrete byggesøknader må ta hensyn til og tilpasse seg de nye vegløsninger, kryss og avkjørsler som reguleres i denne planen. Arealmessige konsekvenser: - Dagens Jessheim Nord-kryss avvikles og et nytt E6- kryss etableres 600 m lenger nord enn dagens. Dvs. fjerning av eksisterende ramper til Jessheim Nord krysset og av eksisterende ramper til E16 fra rundkjøringen i fv Direkteførte ramper mellom E6 og E16 vil gi et helt nytt kjøremønster. - Fv. 469 utvides mot nord i forhold til regulert senterlinje i områdereguleringsplanen, men ligger fortsatt innenfor regulert trafikkformål. Dette medfører at den ikke treffer regulert senterlinje for fv. 469 vest for kryss 11. Overgangen mellom nytt veganlegg og gjenværende veg må avklares i byggeplanen. - Vestre del av V21 reguleres kun med 2 kjørefelt og avsluttes inntil regulert rundkjøring R5. Foreslått trasé treffer senterlinje videre mot vest. - Omlegging og utvidelse av fv. 174 og fv. 454, og nye kryss. Saksnr. 2012/ Side 10 av 13

11 - To boligeiendommer ved kryss 4 (avsatt til LNF-formål i kommuneplanen) omdisponeres til annet vegareal og bebyggelsen forutsettes innløst. - To brakker på eiendom 137/72 vest for kryss 1 forutsettes fjernet. - Planforslaget medfører omdisponering av areal som i gjeldende planer er avsatt eller regulert til andre formål. - Planforslaget vil berøre gjeldende bebyggelsesplan for Bransjesenteret, ved at avkjørselen i nord fra Næringsparkvegen og de to nordre i vest vil utgå. Pga. dette vil det være behov for å gjennomføre endringer av bebyggelsesplanen. - Begge vegserviceanleggene i Jessheim Nord-krysset får regulert bort sine direkte adkomster fra rampene fra E6. Vegsviceanlegget på østsiden av E6 beholder sin adkomst fra rundkjøringen i fv. 174, mens vegserviceanlegget på vestsiden får stengt sin direkte avkjørsel fra fv Ny adkomst blir fra eksisterende rundkjøring i Næringsparkvegen. Rica hotellet vil da miste parkeringsplasser. - Valhallavegen forskyves mot vest, og knyttes til krysset med Balder allé. Del av dagens trasé endres til byggeområde. - Byggeområdet som er regulert øst for Solar vil bli redusert ved at V25 reguleres inn på området. - Stenging av regulert, men ikke opparbeidet adkomstveg mellom gnr. 137/54 og 137/61 på sørsiden av fv Med omlegging av fv. 454 og regulering av denne til 4 felt, vil adkomsten til hele boligområdet på Svenskestusletta bli fra nord. Dette medfører fjerning av overflødige eksisterende vegarealer. - Planforslaget medfører midlertidig beslag av dyrket mark på ca. 20 dekar og permanent beslag av dyrket mark på ca. 14 dekar. Dette gjelder landbruksområder nord for kryss 4 og øst for kryss 5. Planarbeidet er utløst av at dagens trafikksystem ikke kan ta i mot den kommende trafikkveksten rundt Gardermoen. Ut fra beregnet døgntrafikk i trafikkprognosen for år 2060 er det gjort en vurdering av behov for antall felt på de ulike strekningene. For utvalgte kryss er det også utført kapasitetsberegninger. De nye vegene og kryssene anlegges med dagens standardkrav der trafikksikkerhet er ivaretatt. Det nye trafikksystemet vil føre til bedre lesbarhet av vegene i området og feilkjøringer vil kunne unngås. Konsekvensen av planforslaget er at kapasiteten økes og at man tilrettelegger for en mer trafikksikker løsning. Eksisterende bussholdeplasser ved kryss 6 reguleres inn. Eksakt plassering av resterende bussholdeplasser er ikke avklart i planforslaget. Det kan anlegges busslommer innenfor annen veggrunn eller bussen stopper i vegbanen. Dette må avklares med vegvesenet i fbm utarbeidelse av byggeplan, eller når behovet oppstår. Planforslaget medfører bedret tilgjengelighet og en mer trafikksikker løsning for gående og syklende ved at det etableres separate gang- og sykkelveger og planskilt kryssing under V21 og fv 469 i tillegg til at dagens underganger opprettholdes. Planen inkluderer ikke gang- og sykkelvegsystem på nordsiden av fv. 174 da dette må ses i sammenheng med og omfattes av nevnte planarbeid for Jessheim Nord. Nærmere om tilpasning til løsninger for Jessheim nord Aspelin Ramm Eiendom AS og James Strong AS står bak selskapet Gardermoen Campus Utvikling AS (GCU). Selskapet utvikler planer for lokalisering av nytt sykehus for Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL) gjennom parallell prosess med områderegulering og detaljregulering. Arbeidet utføres av GCU i tett samarbeid med kommunen innen for de rammer kommunen setter jf. plan- og bygningsloven 12-2 (vedr områdereguleringsplaner). Planarbeidet gjennomføres parallelt med rulleringen av Saksnr. 2012/ Side 11 av 13

12 kommuneplanen. Planarbeidet er i en tidlig fase (jf beskrivelse innledningsvis i saksframlegget). I arbeidet som til nå er utført, er det avdekket at løsningene som foreslås i planforslaget for E6-kryssene med tilhørende veglenker, ikke i tilstrekkelig grad ivaretar behovet for detaljerte løsninger som ønskes innenfor Jessheim nord. Dette gjelder konkrete løsninger for myke trafikanter mht. atkomst/tilgjengelighet og lokalisering av bussholdeplasser. I dialogen med administrasjonen er det utarbeidet et notat som beskriver disse forholdene (notat fra Rambøll datert , vedlegg i saken). Det varsles derfor at samordning av foreliggende plan med planen for Jessheim Nord kan medføre behov for justeringer av foreliggende plan på følgende punkter: -Nye bussholdeplasser med utbedring av eksisterende undergang jf. figur 1 med tilhørende beskrivelse. Dette for å sikre optimal gangavstand til bussholdeplassen, og med dette tilrettelegge for høy kollektivandel. Opprustingen av eksisterende undergang er nødvendig ut fra kravet til funksjonelle løsninger. -Planfri kryssing av fv 454 sør for kryss 4 jf. figur 2 med tilhørende beskrivelse. Dette for å ivareta behovet for adkomst til skogområdene i nord/øst og med det også sikre en sammenhengende gangforbindelse fra turstiene rundt Nordbytjernet til disse skogområdene. Forslag til avgrensningen for den planfrie kryssingen er lagt inn i notatet (figur 2), det vises til tilhørende beskrivelse om at omfanget av denne trolig vil være mindre, dette vil avklares nærmere fram til sluttbehandling av planen. -Midlertidig løsning med kryssing i plan for myke trafikanter. I notatet beskrives også en løsning med midlertidig kryssing av fv 454 i plan fram til bygging av 4 feltsveg. Ved vurderinger av denne løsningen ønskes høringsinstansenes vurdering om en slik løsning er akseptabel i forhold til gjeldende krav til trafikksikkerhet (gangfeltkriterier). Løsningen vil ev. innarbeides som en midlertidig løsning i detaljreguleringen for V23 og V24. I etterkant av det offentlige ettersynet vil det vurderes om de nevnte løsningene skal innarbeides i detaljreguleringsplanen for V23 og V24 ved sluttbehandling. VURDERINGER Planprosessen har medført bred kontakt mellom forslagsstiller, Statens vegvesen og kommunen, i jevnlig møtevirksomhet og korrespondanse, for å tilrettelegge for løpende avklaringer og størst mulig sikkerhet for at tiltaket med ombygging av kryssene på E6 blir ferdigstilt i tide for åpning av utvidelsen av Gardermoen lufthavn i De nye kryssene på E6 er helt avgjørende for å løse de trafikale utfordringene som kommer rundt Gardermoen og på Øvre Romerike. Når T2, utvidelsen av terminalen og ny pir på Gardermoen lufthavn, er ferdig i 2017, så åpner det for flere millioner ekstra flypassasjerer. Disse skal selv reise til flyplassen, og ikke minst genererer hver ekstra million flypassasjerer stor ny aktivitet og mange nye arbeidsplasser. Dette gjør det helt nødvendig med enkel og planfri atkomst mot flyplassen også fra nord på E6. Dermed må flyplasskrysset,v24, stå klart i Det er vurdert alternativer til kapasitetsøkning på E6 i forhold til kryssene/avkjørslene til flyplassen og Gardermoen Næringspark i flere omganger, blant annet i forbindelse med områdereguleringen av Gardermoen Næringspark II b+c. Man landet tilslutt på at dagens flyplasskryss må bygges om, og medfører at avstanden til næringsparkkrysset i nord på E6 må Saksnr. 2012/ Side 12 av 13

13 økes på grunn av sikkerhetsavstand mellom motorvegkryss. Det er regulert omtrent 5000 dekar næringsareal i Gardermoen Næringspark. Dette betinger et helt nytt kryss på E6, som har kapasitet nok til å gi rask og sikker atkomst fra E6 til Næringsparken, og som også vil være viktig i trafikken øst-vest på Øvre Romerike og på Østlandet. Med nye kryss på E6 som medfører kapasitetsøkning, gir dette regionen muligheter for en ønsket utvikling. Dette gjelder næringsutvikling på Øvre Romerike med kompetansebedrifter, f.eks LHL, men også moderne logistikkbedrifter som Coop-lageret. Ringvirkningene vil være store for lokal produksjon, servicetjenester og boligmarkedet. Planmaterialet anses å ivareta de utredningstemaer som er vurdert nødvendige å avklare i fastsatt planprogram for saken. Videre anses forslaget å ivareta hensyn til universell utforming og tilrettelegging for kollektivtrafikk på en god måte. Det er som en del av utredningene for teknisk plan utarbeidet ROS-analyse for tiltaket, som er innarbeidet i planbeskrivelsen. For å sikre konkrete løsningene for utviklingen innenfor området, jf pågående planarbeid for Jessheim nord (LHL mv), legges også notat fra Rambøll datert inn som høringsdokument. Etter rådmannens vurdering innebærer i hovedsak de foreslåtte løsningene forbedringer som sikrer mulighetene for gode løsninger for kollektivbruk som er nødvendig for å innfri nasjonale/regionale målsetninger. Videre vil også bedre tilgjengelighet til området for gående/syklende bidra til ønsket sammenbinding av området med øvrige deler av Jessheim, og vil være et gode også for bl.a byens innbyggere. Det tiltaket planforslaget tilrettelegger for, innebærer svært store kostnader, og på bakgrunn av dette innebærer planforslaget en etappevis utbygging av trafikksystemene. Det er ikke foreslått rekkefølgebestemmelser for utbyggingsetappene, da rådmannen arbeider med en egen kostandsfordelingsmodell for dette som en uavhengig sak. KONKLUSJON Med henvisning til ovenstående anbefaler rådmannen at forslag til detaljregulering for nye E6 kryss (V23, V24) med tilhørende veglenker, vedtas lagt ut til offentlig ettersyn. Melding om vedtak sendes: Saksnr. 2012/ Side 13 av 13

PLANBESKRIVELSE. Detaljreguleringsplan for E6 med kryssene V23 og V24, samt vegtilknytninger på begge sider av E6 ved Jessheim.

PLANBESKRIVELSE. Detaljreguleringsplan for E6 med kryssene V23 og V24, samt vegtilknytninger på begge sider av E6 ved Jessheim. PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan for E6 med kryssene V23 og V24, samt vegtilknytninger på begge sider av E6 ved Jessheim Planid: 0235348 25.11.2013 INNHOLD 1 BAKGRUNN FOR REGULERINGSSAKEN... 4 1.1

Detaljer

GARDERMOEN NÆRINGSPARK

GARDERMOEN NÆRINGSPARK OSL GARDERMOEN NÆRINGSPARK JESSHEIM NORD JESSHEIM _dg i/ AdvancedPrintComponent/ PrintForm.aspx?knr= 0235&template= DEFAULT&format= A1L&leg end= no&scale= 10000&w est= 614451.44&south= 6668884.852000001&east=

Detaljer

Saksutskrift. 2.gangsbehandling - Rv. 23 Oslofjordforbindelsen - Byggetrinn 2 - Reguleringsplan

Saksutskrift. 2.gangsbehandling - Rv. 23 Oslofjordforbindelsen - Byggetrinn 2 - Reguleringsplan Saksutskrift 2.gangsbehandling - Rv. 23 Oslofjordforbindelsen - Byggetrinn 2 - Reguleringsplan Saksbehandler: Jochen Caesar Saksnr.: 13/00259-34 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalget for miljø-,

Detaljer

Oppsummering av uttalelser til 1. gangsbehandling av områderegulering for Jessheim nord og detaljregulerig for LHL-sykehuset. Datert 12.

Oppsummering av uttalelser til 1. gangsbehandling av områderegulering for Jessheim nord og detaljregulerig for LHL-sykehuset. Datert 12. Oppsummering av uttalelser til 1. gangsbehandling av områderegulering for Jessheim nord og detaljregulerig for LHL-sykehuset. Datert 12. november 2014 1. Innkomne uttalelser Hovedutvalget for overordnet

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.11.2012 115/12 Kommunestyret 03.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR JESSHEIM VIDEREGÅENDE SKOLE Saksprotokoll

Detaljer

ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN

ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN SfAli&FORN/ES ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN PLANBESKRIVELSE DATERT 04.03.09 I brev datert 24.11.08 ble det varslet

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 246/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.11.2013 FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM FOR REGULERINGSPLAN FOR STASJONSOMRÅDET OG

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø NB! Befaring kl. 17, sak 122/13. Oppmøte i Nordbyveien 72 kl. 17.00 eller utenfor rådhuset i Ås kl. 16.45. Møtetid: 12.12.2013 kl. 18:00 Møtested: Lille

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 137/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.06.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak Med henvisning til

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Ullensaker kommune. Områdereguleringsplan for Gardermoen næringspark II b og c TRANSPORT- OG TRAFIKKANALYSE

Ullensaker kommune. Områdereguleringsplan for Gardermoen næringspark II b og c TRANSPORT- OG TRAFIKKANALYSE Ullensaker kommune Områdereguleringsplan for Gardermoen næringspark II b og c TRANSPORT- OG TRAFIKKANALYSE 04.01.2011 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 2 FORORD Det skal utarbeides

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

Lier kommune. Planforslag til sluttbehandling

Lier kommune. Planforslag til sluttbehandling Lier kommune Forslagsstillers planbeskrivelse Reguleringsplan for Kjellstadkrysset Øst, del av gnr/bnr.23/1, 23/2 og gnr/bnr.24/19, mfl. Plan ID: 504-901-46 Planforslag til sluttbehandling UTARBEIDET AV

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 31 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Saksnr.: 200602811/31. Til: Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Fra: Etat for plan og geodata Dato: 20.01.2009

Saksnr.: 200602811/31. Til: Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Fra: Etat for plan og geodata Dato: 20.01.2009 BERGEN KOMMUNE Klima, miljø og byutvikling/plan og geodata Fagnotat Til: Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Fra: Etat for plan og geodata Dato: 20.01.2009 Saksnr.: 200602811/31 Emnekode: BBY

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 10. februar 2015 Saksnr.: 200905574-353 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 10. februar 2015 Saksnr.: 200905574-353 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 10. februar 2015 Saksnr.: 200905574-353 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 05.03.2015 Marviksletta, områdeplan - nytt

Detaljer

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum plan Overskrift fv. 192 Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum Reguleringsbestemmelser, Forklarende tittel eller undertittel planbeskrivelse og plankart www.vegvesen.no/vegprosjekter/fv192faervik

Detaljer

ENDRINGSRAPPORT. SKI STASJON Endringer etter offentlig ettersyn

ENDRINGSRAPPORT. SKI STASJON Endringer etter offentlig ettersyn ENDRINGSRAPPORT SKI STASJON Endringer etter offentlig ettersyn 01B Forslag til detaljreguleringsplan etter offentlig ettersyn 09.11.2012 ATG KDS KS 00B Endringer etter offentlig ettersyn til kommentering

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR FV 32 GIMLEVEGEN - AUGESTADVEGEN, MED TILHØRENDE KONSEKVENSUTREDNIING- 1. GANGS BEHANDLING

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR FV 32 GIMLEVEGEN - AUGESTADVEGEN, MED TILHØRENDE KONSEKVENSUTREDNIING- 1. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 12/02613-2 Saksbehandler John Lium Saksgang Møtedato Utvalg for plan og kommunalteknikk 18.09.12 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR FV 32 GIMLEVEGEN - AUGESTADVEGEN, MED TILHØRENDE KONSEKVENSUTREDNIING-

Detaljer

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE 30. JUNI 2014 Planbeskrivelse, plan 2009 106 - Hoveveien fra Høylandsgata til Hove PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.11.2014 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.11.2014 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Plan og økonomiutvalget Dato: 18.11.214 kl. 8: Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/34 Arkivkode: 33 SAKSKART 84/14 14/27593 Høring kommunedelplan riksveg 41/riksveg 451 ny

Detaljer