Ullensaker kommune Regulering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ullensaker kommune Regulering"

Transkript

1 Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging GANGS BEHANDLING DETALJREGULERING NYE KRYSS PÅ E6 (V23, V24) OG TILHØRENDE VEGLENKER Vedtak Med henvisning til plan og bygningsloven vedtar Hovedutvalget for overordnet planlegging (HOP) at forslag til detaljregulering for nye E6 kryss (V23, V24) med tilhørende veglenker, datert med bestemmelser datert legges ut til offentlig ettersyn. Rett utskrift Kurt O. Kristoffersen Formannskapssekretær Sendt: Saksbehandler for videre forføyning. Saksnr. 2012/ Side 1 av 13

2 Saksprotokoll i Hovedutvalg for overordnet planlegging Behandling: Av 11 representanter var 11 til stede medregnet møtende vararepresentant. Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Saksnr. 2012/ Side 2 av 13

3 RÅDMANNENS INNSTILLING Med henvisning til plan og bygningsloven vedtar Hovedutvalget for overordnet planlegging (HOP) at forslag til detaljregulering for nye E6 kryss (V23, V24) med tilhørende veglenker, datert med bestemmelser datert legges ut til offentlig ettersyn. Ullensaker, Siri Gauthun Kielland kommunaldirektør Saksnr. 2012/ Side 3 av 13

4 Saksbehandler: Atle Sander/(Elisabet Frøyland) Vedlegg: Forslag til detaljregulering, plankart datert Forslag til reguleringsbestemmelser datert Forslagsstillers planbeskrivelse Notat fra Rambøll datert Saksdokumenter: Fagrapporter: Tegningshefter teknisk plan (2 stk hovedprosjekt +1 stk vestområdet) R02 - Geometrisk vegstandard (oppdatert november 2013) R03 - Støyrapport (oppdatert november 2013) R05 - Trafikk (oppdatert oktober 2013) R08 - Konstruksjon og bruarkitektur (oppdatert november 2013) R09 - ROS-analyse (oppdatert november 2013) R10 - Effektbelysning (oppdatert november 2013) R11 - Sammenstillingsrapport teknisk plan R12 - Supplerende grunnundersøkelser R13 - Vann, avløp og overvannshåndtering (oppdatert november 2013) R14 - Landskap (oppdatert november 2013) R15 - Anleggsgjennomføring (oppdatert november 2013) R16 - Belysning og El (oppdatert november 2013) R17 - Avvikssituasjoner, omkjøringsveier R18 - SHA-plan R19 - Prinsipplan riving av gamle bruer SAKEN GJELDER 1. gangs behandling av detaljregulering for E6 med kryssene V23 og V24, samt vegtilknytninger på begge sider av E6 ved Jessheim, datert Planforslaget er utarbeidet av Sweco Norge AS på vegne av Bergmoen AS og COOP Norge Handel AS. Sjåtil og Fornæss AS har utarbeidet planprogram og bistått i reguleringsprosessen. Planforslaget er en privat detaljreguleringsplan, utarbeidet etter avtale med Statens vegvesen. Bakgrunn Planforslaget har sin bakgrunn i områdereguleringsplan for Gardermoen Næringspark II B og C, endelig vedtatt av Herredsstyret Til områdereguleringsplanen er det knyttet rekkefølgebestemmelser om planlegging og bygging av overordnet samferdselsanlegg utenfor utbyggingsområdet Gardermoen Næringspark II B og C, før det kan gis igangsettingstillatelser innenfor planområdet: Nytt hovedvegsystem med tilhørende ramper og tilknytninger mot lokalvegnettet (V23 og V24) bygges etter detaljreguleringsplan og byggeplan godkjent av Statens vegvesen og ferdigstilles før det gis igangsettingstillatelse innen planområdet Nytt vegsystem (tilkobling mot Trondheimsvegen) øst for veglenken mellom V23 og Fv. 174 bygges etter detaljreguleringsplan og byggeplan godkjent av Statens vegvesen og ferdigstilles før det gis igangsettingstillatelse innen planområdet. Det private planforslaget fremmes for å innfri disse kravene. Saksnr. 2012/ Side 4 av 13

5 Planstatus Det er i den vedlagte planbeskrivelsen redegjort for planstatus for området, på alle nivåer. I forbindelse med utarbeidelsen av områdereguleringsplanen for Gardermoen Næringspark (GNP) II B og C, ble forhold omkring utvidelsen av Næringsparken og forventet trafikkvekst utredet. Etter krav fra Statens vegvesen, ble det gjennomført en omfattende transport- og trafikkanalyse av de langsiktige trafikale konsekvensene av planforslaget (NORSAM datert ), hvor også forventet trafikkvekst i Jessheim/Gardermoen-området for øvrig ble hensyntatt. Områdereguleringsplanen for GNP II B og C ble vedtatt av Herredsstyret henholdsvis (østre deler) og (vestre del). Pågående planprosesser Nordvest for planområdet er det en pågående planprosess med Områdereguleringsplan for Nordre del Gardermoen Næringspark I. Formålet med planen er å sikre helhetlige løsninger for veg, grusuttak, framtidig terrenghøyde, utbyggingsformål, utnyttelsesgrad/byggehøyder, parkeringsløsninger, rekkefølgekrav mm. Planprogrammet for planarbeidet ble vedtatt av HOP den Planforslag ble fremmet for 1. gangs behandling , men HOP vedtok å utsette saken etter innspill fra grunneiere i området. Øst for E6 pågår arbeid med parallell områderegulering og detaljregulering for Jessheim nord. Intensjonen med planarbeidet er hovedsakelig å legge til rette for næring og tjenesteyting, herunder nytt sykehus for Landsforeningen for Hjerte og lungesyke (LHL). Hovedutvalget for overordnet planlegging vedtok den , sak 263/13, å legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn, samtidig ble det varslet oppstart av planarbeid for nevnte planer. Planområdet for områdereguleringen er ved høring av planprogram på ca. 450 dekar, og for detaljreguleringen på ca. 205 dekar. Det er noe overlapp i avgrensningen mellom den foreslåtte avgrensningen av planområdet for Jessheim nord og reguleringsplanen for V23 og V24. Planområdet ligger mellom, og skal forholde seg og også knytte seg til deler av veganleggene som inngår i reguleringsplanarbeidet for V23 og V24 (adkomst, løsninger for myke trafikanter, bussholdeplasser mv.). Planavgrensningen vil bli tilpasset underveis i planarbeidet. Varsel om oppstart av foreliggende planforslag ble gjort med kunngjøring i Romerikes Blad den , og på nettsidene til kommunen og Sjåtil & Fornæss AS. Offentlige instanser, grunneiere, naboer o.a. ble varslet i brev datert Frist for merknader var satt til Det varslede planområdet omfatter i tillegg til E6 og de nevnte E6-kryssene, også områder øst og vest for E6. V23-krysset skal ha en vegtilknytning på østsiden av E6 til fv Offentlig ettersyn av planprogrammet ble varslet samtidig med varsel om oppstart av planarbeid, den Planprogrammet ble fastsatt av Hovedutvalg for overordnet planlegging den Det ble avholdt et åpent møte i forbindelse med oppstart av planarbeidet og offentlig ettersyn av planprogrammet. På møtet ble planprosjektet presentert med bakgrunn, omfang og framdrift. Representanter for planforslagsstillerne, samt fra Ullensaker kommune og Statens vegvesen var til stede. Møtet var godt besøkt. Mange av spørsmålene var konsentrert rundt trafikk, trafikksikkerhet og støyproblemer. Det har høsten 2013 vært sendt varsel om utvidelser av planområdet. Den ene gjelder utvidelse ved rundkjøringen med fv. 174 og fv. 454 i øst, og sørover langs fv. 454 Trondheimsvegen. Støyberegningene som ble utført i forbindelse med teknisk plan viser at Saksnr. 2012/ Side 5 av 13

6 boligeiendommene langs østsiden av fv. 454, vil få støy over anbefalt grense i gjeldende retningslinje. Det er derfor foreslått støyskjermer som vil redusere støynivået til under anbefalt grense i støyretningslinjene. Det ble også varslet ny busslomme øst for fv. 454 og nord for fv. 174, øst for rundkjøringen. Varsling av utvidelse i øst ble gjort i brev datert Frist for merknader ble satt til I forbindelse med planleggingen av nytt kryss på fv. 469 er det foreslått planskilt kryssing. For å oppnå universell utforming av mulig gangbro og tilhørende ramper, var det nødvendig å utvide planavgrensningen i forbindelse med dette krysset. Utvidelsen skal ikke komme i berøring av det automatisk fredete kulturminnet "Kastet". Da det har vært noe usikkerhet om den eksakte plasseringen til "Kastet", er dette nå inmålt av kommunen. Varsling av utvidelsen ble gjort i brev datert Frist for merknader ble satt til I forbindelse med varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planprogrammet kom det inn 20 uttalelser. I forbindelse med varsling av utvidet planavgrensning i øst og vest kom det inn 4 uttalelser, inkludert notat fra møtet den De 20 uttalelsene ble referert og kommentert i forhold til revidert planprogram datert Merknadene med forslagsstillers kommentar er gjengitt i planbeskrivelsens kap 6. BESKRIVELSE Planområdet Planområdet er ca. 850 dekar, og består i hovedsak av eksisterende veganlegg med tilliggende sidearealer, skogområder, fulldyrka jord, masseuttaksområder og områder i tilknytning til næringsbebyggelse. Planområdet omfatter en ca m lang strekning på E6, deler av E16 (tidligere rv. 35), samt områder nordøst og nordvest for Jessheim Nord-krysset. E6 gjennom området har 4 felt. Jessheim Nord-krysset ligger sentralt i planområdet. Dette krysset knytter E6 sammen med fv. 174 og fv. 469, samt E16 med trafikk til/fra nord. I sør er det egne direkteførte ramper for trafikk til/fra sør mellom E6 og E16. Saksnr. 2012/ Side 6 av 13

7 Oversiktsfoto med planavgrensning Området øst for E6 Fv. 174, fra eksisterende rundkjøring i øst mellom fv. 174 og fv. 454, går fram til Jessheim Nord-krysset og fortsetter videre vestover som fv Fra samme rundkjøring går fv. 454, Trondheimsvegen, sør til Jessheim sentrum mens fv. 174 fortsetter østover. Sør for rundkjøringen er det 6 boligeiendommer på østsiden av Trondheimsvegen. I den sørøstre kvadranten av Jessheim Nord-krysset, er det en Esso-stasjon med tankepunkt for vogntog, rasteplass, samt Quality Airport Hotel Gardermoen. Det er direkteført rampe fra E6 sør til stasjonen og rasteplassen. Området har tilknytning til eksisterende rundkjøring med fv. 174 i Jessheim Nord-krysset. Fv. 454 Trondheimsvegen fortsetter videre nordover fra fv. 174 via et eget T-kryss. Det er et Saksnr. 2012/ Side 7 av 13

8 boligområde øst for planområdet på Svenskestusletta og 2 boliger innenfor planområdet. Søndre del av boligområdet har adkomst fra fv. 454 via kommunal veg, mens nordre del har adkomst fra kryss med fv 454. De to boligene innenfor planområdet har direkte avkjørsler fra fv 454. Det er gang- og sykkelveg langs østsiden av fv. 454 sør for rundkjøringen. Derfra går den videre langs sørsiden av fv. 174 mot øst og vest. Mot nord går gang- og sykkelvegen via en kulvert under fv. 174, så videre på en boligveg, før den går over i en egen gang- og sykkelveg fra Svenskestuvegen og nordover som regulert. Det er busslommer på nord- og sørsiden av fv. 174, ved rundkjøringen mellom fv. 174 og fv. 454, og på vestsiden av fv. 454 sør for rundkjøringen. Området vest for E6 I den nordvestre kvadranten av Jessheim Nord-krysset er det en Esso-stasjon, McDonald`s, Rica Hotel, samt vegvesenets trafikkstasjon og kontrollstasjon for vogntog med innkjøring nordfra. Esso-stasjon har adkomst fra E6-rampa fra nord, men også hotellet og McDonald`s nås fra denne. Ellers er hovedadkomsten fra et eget T-kryss på strekningen mellom rundkjøringen i Jessheim Nord-krysset og rundkjøringen mellom fv. 469, Næringsparkvegen og Balder Allé. Trafikkstasjonen har adkomst fra Næringsparkvegen, mens Vekta/Kontrollstasjon har adkomst fra en egen rampe fra E6 nord. I sørvestre kvadrant av Jessheim Nord-krysset ligger Gardermoen Business Centre og Thons Conference-hotell, mens Thons Budget-hotell ligger helt i vest, på sørsiden av fv Vest for Næringsparkvegen ligger Plantasjen og Terminalsenteret. Solar og Airsped er etablert nærmere Vilbergvegen. Gang- og sykkelvegen fra øst går via et fortau på sørsiden av Jessheim Nord-brua, så i en kulvert under rampen til/fra E16, og videre vestover på sørsiden av fv. 469 mot flyplassen. Det er tosidig fortau langs Valhallavegen. Det er busslommer på nord- og sørsiden av fv. 469, ved rundkjøringen mellom fylkesvegen og Næringsparkvegen. Tungtrafikkandel og forholdet mellom YDT (yrkesdøgntrafikk) og ÅDT (årsdøgntrafikk) er vist for de lenker hvor det foreligger data fra registrerte tellinger. (YDT er 10 % mer enn ÅDT). Figuren viser at trafikken på E6 er dobbelt så stor sør for flyplasskrysset i forhold til nord for dette. Om lag 50 % av trafikken på E6 skal mot eller kommer fra E16/flyplassen. Det er i dag relativt lite trafikk inne i Næringsparken, men dette vil endres så snart videre etablering her blir mulig gjennom etablering av veganleggene iht. planforslaget. Beskrivelse av planforslaget Planforslaget omfatter følgende deler: - Flyplasskrysset (V24) bygges ut som fullt kryss mellom E6 og E16. Det vil si at krysset i tillegg til dagens sørvendte ramper utvides til også å ha nordvendte ramper mellom E16 og E6. - Et nytt kryss, Næringsparkkrysset (V23), bygges ca. 1,4 km nord for flyplasskrysset. Det nye krysset er et planskilt kryss som betjener Næringsparken / Jessheim Nord. - Jessheim Nord-krysset bygges om slik at forbindelsen til E6 utgår. Fv. 174, som er en viktig kobling mellom Næringsparken og Jessheim, utvides og ny bru bygges over E6. I planforslaget utvides denne vegen fra 2 til 4 kjørefelt. - Fv. 454 legges noe om, og gir en god vegforbindelse mellom krysset V23 og fv. 174, samt kobling til område i øst og vest. - Ny vegforbindelse V21, som blir Næringsparkens hovedtilknytning til E6. - Ny vegforbindelse V25, som gir en vegforbindelse mellom V21 og fv Saksnr. 2012/ Side 8 av 13

9 - Fv. 174 og fv. 469 utvides fra 2 til 4 kjørefelt og traseen justeres. Reguleringsplanen legger til rette for å opprettholde eksisterende linjeføring (senterlinje) og utforming av midtdeler for både E6 og E16. Avsatt areal tilfredsstiller at disse vegene tilhører dimensjoneringsklasse S9. Antall felt utvides på E6 fra 4 til 6 mellom Flyplasskrysset og Næringsparkkrysset. Dette innebærer at planforslaget tilrettelegger for at dette blir en gjennomgående vekslingsstrekning. Flyplasskrysset (V24) Planforslaget tilrettelegger for etablering av ny utforming av flyplasskrysset til E6. Det skal etableres to direkteførte ramper mot nord, og sammen med dagens direkteførte ramper mot sør blir dette et fullt kryss. De nye rampene på E6 nordover er direkteførte og gjennomgående fram til Næringsparkkrysset. Eksisterende nordgående ramper mellom E16 og fv. 469 fjernes. Næringsparkkrysset (V23) I den nye løsningen er eksisterende planskilt kryss ved Næringsparken /Jessheim N flyttet 600 meter nordover for å få en lengre vekslingsstrekning fra/til Flyplasskrysset. Vekslingsstrekningen får da en lengde på ca. 700 m, som er i henhold til krav i vegnormalene til Statens vegvesen. Beskrivelse av løsningen: - E6 har 4 gjennomgående kjørefelt i krysset - Rampene mot E6-sør er gjennomgående fram til Flyplasskrysset (inngår i en vekslingsstrekning) her legges det opp til direkteførte ramper i tillegg til de i selve krysset - Mot E6 nord må det bygges ordinære av- og påkjøringsramper. Fylkesveger og adkomstveger Fv. 454 legges om og nye kryss etableres, slik at en får en god forbindelse mellom Næringsparkkrysset (V23) og fv. 174, samt videre mot nord. Vegen reguleres med 4 kjørefelt med total bredde på 17 m inkludert 1,5 m midtdeler mellom V23 og fv Eventuell etappevis utbygging fra 2 til 4 kjørefelt tilpasses trafikkutviklingen. Planforslaget legger til rette for å utvide fv 174 fra 2 til 4 kjørefelt fra eksisterende Jessheim Nord-krysset og ca. 750 meter mot øst. Reguleringsbredden er total på 17 m inkludert 1,5 m midtdeler. Traseen justeres mot nord. Ny adkomst til boligområdet på Svenskestusletta reguleres fra nytt kryss med fv. 454 i nord. For fv. 469 er det planlagt 2 gjennomgående kjørefelt i hver retning, med separate venstresvingefelt mot signalregulerte 4-armede plankryss (kryss 8 og 11). Venstresvingefeltets lengde er ikke bestemt og justeres under utarbeidelse av byggeplan. Reguleringsbredden er total på 19 m. Avstanden mellom de gjennomgående kjørebanene er konstant i normalprofilet, en justering av venstresvingefeltet har dermed kun påvirkning på midtdeleren mellom kjørebanene. Utvidelse av ny fv. 469 vil skje mot nord for å beholde dagens gang/sykkelveg der den ligger nå. Dette er ikke i tråd med hvordan denne vegen er regulert i områdeplanen for Gardermoen næringspark, og vegene reguleres derfor ikke slik at de er tilpasset hverandre. Dette betyr at senere reguleringer av fv.469 østover må tilpasse seg denne planen, ved å også utvide mot nord. Byggeplanen må avklare hvordan overgangen mellom ny veg og gjenværende veg skal løses. Saksnr. 2012/ Side 9 av 13

10 Planforslaget omfatter ny hovedatkomst til Næringsparken, V21. Planforslaget tilrettelegger for at det ytterste kjørefeltet i hver retning blir direkteført mot E6-sør, mens det innerste kjørefeltet i hver retning tilsluttes den vestre rundkjøringen i Næringsparkkrysset (V23). Dette går fram til rundkjøring i kryss 1. Denne strekningen har en reguleringsbredde på totalt 17 m. V21 videre fram mot Vilbergvegen reguleres med 2 kjørefelt. Her er reguleringsbredden totalt 10 m. Traseen avsluttes mot regulert rundkjøring R5 i områdereguleringsplanen for Gardermoen Næringspark II B og C. Teknisk plan viser tilknytning til Vilbergvegen i en ny rundkjøring (kryss 9) tilpasset dagens veg. V25 er planlagt med 2 gjennomgående kjørefelt i hver retning med tilkobling til V21 i nord med firearmet rundkjøring. I sør kobles V25 til fv. 469 i et signalregulert lyskryss. Mellom fv. 469 og kryss 10 er det lagt til breddeutvidelse i normalprofilet. Dette for å sikre god bredde og fremkommelighet for store kjøretøy. V25 ligger forskjøvet mot vest i forhold til dagens veg i sør og regulert vegtrasé i nord. Søndre del av V25 har en total reguleringsbredde på 19 m, mens nordre del har en regulert bredde på 17 m. Del av Næringsparkvegen og vegen til Statens vegvesens kontrollstasjon reguleres noe lenger vest enn eksisterende trasé ved V23 og går i kulvert under V21, nord og sør avsluttes de mot dagens traseer. Konsekvenser av tiltaket (detaljer står i planbeskrivelsen og i fagrapportene) Planer, arealbruk og tiltak som berøres: Overordnet omdisponering av areal anses som avklart gjennom områdereguleringsplan for Gardermoen Næringspark II B og C for de områder som ligger innenfor denne. Arealdisponeringen i områdereguleringsplanen berører flere etablerte virksomheter i området ved at adkomsten til E6 og E16 endres når Jessheim Nord-krysset legges ned som E6-kryss. I forbindelse med behandlingen av områdereguleringsplanen for Gardermoen Næringspark II B og C kom det inn klager fra etablerte virksomheter i området. Disse omhandlet hovedsakelig nedleggingen av det etablerte E6-krysset. Klagene har vært behandlet av kommunen og Fylkesmannen, men er ikke tatt til følge. Formålet med planforslaget er å tilpasse vegsystemet til de nye forutsetningene som utvidelse av Oslo lufthavn og Gardermoen næringspark medfører, samt øvrig beregnet fremtidig trafikkøkning i et 50 års perspektiv. Planforslaget omfatter derfor kun nødvendig areal for samferdselsanlegg og areal for midlertidige anleggsområder. Planforslaget berører flere steder gjeldende planer. Det har gjennom prosessen som har vært med Statens vegvesen og Ullensaker kommune blitt avklart at denne planen ikke skal omfatte opprydding i de gjeldende planer som blir berørt. Nye detaljreguleringer eller konkrete byggesøknader må ta hensyn til og tilpasse seg de nye vegløsninger, kryss og avkjørsler som reguleres i denne planen. Arealmessige konsekvenser: - Dagens Jessheim Nord-kryss avvikles og et nytt E6- kryss etableres 600 m lenger nord enn dagens. Dvs. fjerning av eksisterende ramper til Jessheim Nord krysset og av eksisterende ramper til E16 fra rundkjøringen i fv Direkteførte ramper mellom E6 og E16 vil gi et helt nytt kjøremønster. - Fv. 469 utvides mot nord i forhold til regulert senterlinje i områdereguleringsplanen, men ligger fortsatt innenfor regulert trafikkformål. Dette medfører at den ikke treffer regulert senterlinje for fv. 469 vest for kryss 11. Overgangen mellom nytt veganlegg og gjenværende veg må avklares i byggeplanen. - Vestre del av V21 reguleres kun med 2 kjørefelt og avsluttes inntil regulert rundkjøring R5. Foreslått trasé treffer senterlinje videre mot vest. - Omlegging og utvidelse av fv. 174 og fv. 454, og nye kryss. Saksnr. 2012/ Side 10 av 13

11 - To boligeiendommer ved kryss 4 (avsatt til LNF-formål i kommuneplanen) omdisponeres til annet vegareal og bebyggelsen forutsettes innløst. - To brakker på eiendom 137/72 vest for kryss 1 forutsettes fjernet. - Planforslaget medfører omdisponering av areal som i gjeldende planer er avsatt eller regulert til andre formål. - Planforslaget vil berøre gjeldende bebyggelsesplan for Bransjesenteret, ved at avkjørselen i nord fra Næringsparkvegen og de to nordre i vest vil utgå. Pga. dette vil det være behov for å gjennomføre endringer av bebyggelsesplanen. - Begge vegserviceanleggene i Jessheim Nord-krysset får regulert bort sine direkte adkomster fra rampene fra E6. Vegsviceanlegget på østsiden av E6 beholder sin adkomst fra rundkjøringen i fv. 174, mens vegserviceanlegget på vestsiden får stengt sin direkte avkjørsel fra fv Ny adkomst blir fra eksisterende rundkjøring i Næringsparkvegen. Rica hotellet vil da miste parkeringsplasser. - Valhallavegen forskyves mot vest, og knyttes til krysset med Balder allé. Del av dagens trasé endres til byggeområde. - Byggeområdet som er regulert øst for Solar vil bli redusert ved at V25 reguleres inn på området. - Stenging av regulert, men ikke opparbeidet adkomstveg mellom gnr. 137/54 og 137/61 på sørsiden av fv Med omlegging av fv. 454 og regulering av denne til 4 felt, vil adkomsten til hele boligområdet på Svenskestusletta bli fra nord. Dette medfører fjerning av overflødige eksisterende vegarealer. - Planforslaget medfører midlertidig beslag av dyrket mark på ca. 20 dekar og permanent beslag av dyrket mark på ca. 14 dekar. Dette gjelder landbruksområder nord for kryss 4 og øst for kryss 5. Planarbeidet er utløst av at dagens trafikksystem ikke kan ta i mot den kommende trafikkveksten rundt Gardermoen. Ut fra beregnet døgntrafikk i trafikkprognosen for år 2060 er det gjort en vurdering av behov for antall felt på de ulike strekningene. For utvalgte kryss er det også utført kapasitetsberegninger. De nye vegene og kryssene anlegges med dagens standardkrav der trafikksikkerhet er ivaretatt. Det nye trafikksystemet vil føre til bedre lesbarhet av vegene i området og feilkjøringer vil kunne unngås. Konsekvensen av planforslaget er at kapasiteten økes og at man tilrettelegger for en mer trafikksikker løsning. Eksisterende bussholdeplasser ved kryss 6 reguleres inn. Eksakt plassering av resterende bussholdeplasser er ikke avklart i planforslaget. Det kan anlegges busslommer innenfor annen veggrunn eller bussen stopper i vegbanen. Dette må avklares med vegvesenet i fbm utarbeidelse av byggeplan, eller når behovet oppstår. Planforslaget medfører bedret tilgjengelighet og en mer trafikksikker løsning for gående og syklende ved at det etableres separate gang- og sykkelveger og planskilt kryssing under V21 og fv 469 i tillegg til at dagens underganger opprettholdes. Planen inkluderer ikke gang- og sykkelvegsystem på nordsiden av fv. 174 da dette må ses i sammenheng med og omfattes av nevnte planarbeid for Jessheim Nord. Nærmere om tilpasning til løsninger for Jessheim nord Aspelin Ramm Eiendom AS og James Strong AS står bak selskapet Gardermoen Campus Utvikling AS (GCU). Selskapet utvikler planer for lokalisering av nytt sykehus for Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL) gjennom parallell prosess med områderegulering og detaljregulering. Arbeidet utføres av GCU i tett samarbeid med kommunen innen for de rammer kommunen setter jf. plan- og bygningsloven 12-2 (vedr områdereguleringsplaner). Planarbeidet gjennomføres parallelt med rulleringen av Saksnr. 2012/ Side 11 av 13

12 kommuneplanen. Planarbeidet er i en tidlig fase (jf beskrivelse innledningsvis i saksframlegget). I arbeidet som til nå er utført, er det avdekket at løsningene som foreslås i planforslaget for E6-kryssene med tilhørende veglenker, ikke i tilstrekkelig grad ivaretar behovet for detaljerte løsninger som ønskes innenfor Jessheim nord. Dette gjelder konkrete løsninger for myke trafikanter mht. atkomst/tilgjengelighet og lokalisering av bussholdeplasser. I dialogen med administrasjonen er det utarbeidet et notat som beskriver disse forholdene (notat fra Rambøll datert , vedlegg i saken). Det varsles derfor at samordning av foreliggende plan med planen for Jessheim Nord kan medføre behov for justeringer av foreliggende plan på følgende punkter: -Nye bussholdeplasser med utbedring av eksisterende undergang jf. figur 1 med tilhørende beskrivelse. Dette for å sikre optimal gangavstand til bussholdeplassen, og med dette tilrettelegge for høy kollektivandel. Opprustingen av eksisterende undergang er nødvendig ut fra kravet til funksjonelle løsninger. -Planfri kryssing av fv 454 sør for kryss 4 jf. figur 2 med tilhørende beskrivelse. Dette for å ivareta behovet for adkomst til skogområdene i nord/øst og med det også sikre en sammenhengende gangforbindelse fra turstiene rundt Nordbytjernet til disse skogområdene. Forslag til avgrensningen for den planfrie kryssingen er lagt inn i notatet (figur 2), det vises til tilhørende beskrivelse om at omfanget av denne trolig vil være mindre, dette vil avklares nærmere fram til sluttbehandling av planen. -Midlertidig løsning med kryssing i plan for myke trafikanter. I notatet beskrives også en løsning med midlertidig kryssing av fv 454 i plan fram til bygging av 4 feltsveg. Ved vurderinger av denne løsningen ønskes høringsinstansenes vurdering om en slik løsning er akseptabel i forhold til gjeldende krav til trafikksikkerhet (gangfeltkriterier). Løsningen vil ev. innarbeides som en midlertidig løsning i detaljreguleringen for V23 og V24. I etterkant av det offentlige ettersynet vil det vurderes om de nevnte løsningene skal innarbeides i detaljreguleringsplanen for V23 og V24 ved sluttbehandling. VURDERINGER Planprosessen har medført bred kontakt mellom forslagsstiller, Statens vegvesen og kommunen, i jevnlig møtevirksomhet og korrespondanse, for å tilrettelegge for løpende avklaringer og størst mulig sikkerhet for at tiltaket med ombygging av kryssene på E6 blir ferdigstilt i tide for åpning av utvidelsen av Gardermoen lufthavn i De nye kryssene på E6 er helt avgjørende for å løse de trafikale utfordringene som kommer rundt Gardermoen og på Øvre Romerike. Når T2, utvidelsen av terminalen og ny pir på Gardermoen lufthavn, er ferdig i 2017, så åpner det for flere millioner ekstra flypassasjerer. Disse skal selv reise til flyplassen, og ikke minst genererer hver ekstra million flypassasjerer stor ny aktivitet og mange nye arbeidsplasser. Dette gjør det helt nødvendig med enkel og planfri atkomst mot flyplassen også fra nord på E6. Dermed må flyplasskrysset,v24, stå klart i Det er vurdert alternativer til kapasitetsøkning på E6 i forhold til kryssene/avkjørslene til flyplassen og Gardermoen Næringspark i flere omganger, blant annet i forbindelse med områdereguleringen av Gardermoen Næringspark II b+c. Man landet tilslutt på at dagens flyplasskryss må bygges om, og medfører at avstanden til næringsparkkrysset i nord på E6 må Saksnr. 2012/ Side 12 av 13

13 økes på grunn av sikkerhetsavstand mellom motorvegkryss. Det er regulert omtrent 5000 dekar næringsareal i Gardermoen Næringspark. Dette betinger et helt nytt kryss på E6, som har kapasitet nok til å gi rask og sikker atkomst fra E6 til Næringsparken, og som også vil være viktig i trafikken øst-vest på Øvre Romerike og på Østlandet. Med nye kryss på E6 som medfører kapasitetsøkning, gir dette regionen muligheter for en ønsket utvikling. Dette gjelder næringsutvikling på Øvre Romerike med kompetansebedrifter, f.eks LHL, men også moderne logistikkbedrifter som Coop-lageret. Ringvirkningene vil være store for lokal produksjon, servicetjenester og boligmarkedet. Planmaterialet anses å ivareta de utredningstemaer som er vurdert nødvendige å avklare i fastsatt planprogram for saken. Videre anses forslaget å ivareta hensyn til universell utforming og tilrettelegging for kollektivtrafikk på en god måte. Det er som en del av utredningene for teknisk plan utarbeidet ROS-analyse for tiltaket, som er innarbeidet i planbeskrivelsen. For å sikre konkrete løsningene for utviklingen innenfor området, jf pågående planarbeid for Jessheim nord (LHL mv), legges også notat fra Rambøll datert inn som høringsdokument. Etter rådmannens vurdering innebærer i hovedsak de foreslåtte løsningene forbedringer som sikrer mulighetene for gode løsninger for kollektivbruk som er nødvendig for å innfri nasjonale/regionale målsetninger. Videre vil også bedre tilgjengelighet til området for gående/syklende bidra til ønsket sammenbinding av området med øvrige deler av Jessheim, og vil være et gode også for bl.a byens innbyggere. Det tiltaket planforslaget tilrettelegger for, innebærer svært store kostnader, og på bakgrunn av dette innebærer planforslaget en etappevis utbygging av trafikksystemene. Det er ikke foreslått rekkefølgebestemmelser for utbyggingsetappene, da rådmannen arbeider med en egen kostandsfordelingsmodell for dette som en uavhengig sak. KONKLUSJON Med henvisning til ovenstående anbefaler rådmannen at forslag til detaljregulering for nye E6 kryss (V23, V24) med tilhørende veglenker, vedtas lagt ut til offentlig ettersyn. Melding om vedtak sendes: Saksnr. 2012/ Side 13 av 13

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 107/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 19.05.2014 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM VEST - ROMSAAS Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR LHL- SYKEHUS

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR LHL- SYKEHUS ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 194/16 Hovedutvalg for overordnet planlegging 18.10.2016 MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR LHL- SYKEHUS Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.11.2012 115/12 Kommunestyret 03.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

DETLJREGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM S - VEDTAK

DETLJREGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM S - VEDTAK ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 127/17 Formannskapet 06.06.2017 49/17 Kommunestyret 13.06.2017 DETLJREGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM S - VEDTAK Vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLANEN FOR HOPPENSPRETT BARNEHAGE, NORDKISA

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLANEN FOR HOPPENSPRETT BARNEHAGE, NORDKISA ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 78/16 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.04.2016 MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLANEN FOR HOPPENSPRETT BARNEHAGE, NORDKISA Vedtak

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 137/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.06.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak Med henvisning til

Detaljer

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING.

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. PLAN 273 - FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. Sakstittel: Plan 273 - Fv. 562 Fromreide - Kjerrgarden - Gang- og sykkelveg, vegutbedring

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 200/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 16.09.2013 DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV KIWI, NORDKISA - SLUTTBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Vedtak Med henvisning

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

1. GANGS BEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 455 GJERDRUMSVEGEN

1. GANGS BEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 455 GJERDRUMSVEGEN ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 85/17 Formannskapet 25.04.2017 1. GANGS BEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 455 GJERDRUMSVEGEN Vedtak Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Detaljregulering av Vestre Være, del av gnr/bnr 26/2 m.fl., innfartsparkering, r2017, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Detaljregulering av Vestre Være, del av gnr/bnr 26/2 m.fl., innfartsparkering, r2017, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 22.08.2017 Sak: 137/17 Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Vestre Være, del av gnr/bnr 26/2 m.fl., innfartsparkering, r2017, offentlig ettersyn Resultat:

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 139/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.06.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I - OFFENTLIG

Detaljer

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.04.2015

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.04.2015 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.04.2015 BOLIGBYGGEPROGRAMMET, OPPSTART RULLERING Vedtak Arbeidet med rullering av boligbyggeprogrammet

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 72/ l 4 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.03.2014

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 72/ l 4 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.03.2014 Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT /lott ATT re; EM Utv.saksnr Utvalg Møtedato 72/ l 4 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.03.2014 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR 7/185, JESSHEIM NÆRINGSPARK.

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Etter adresseliste. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge NO MVA ADRESSE COWI AS. TLF WWW cowi.

Etter adresseliste. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge NO MVA ADRESSE COWI AS. TLF WWW cowi. Etter adresseliste. ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 27. august 2015 SIDE 1/7 REF jola OPPDRAGSNR A068964 Varsel om oppstart

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3787 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ATKOMST TIL SØRBY GNR.127, BNR 121, SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ivar Holt Arkiv: 611 L13

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 279/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 RULLERING AV KOMMUNEPLANEN - OPPSTART Vedtak Hovedutvalget for overordnet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 2.gangsbehandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring

SAKSFRAMLEGG. 2.gangsbehandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring Arkivsak: 2013/2911-18 Arkiv: L12 Saksbehandler: Tiril Wormdal Selboe SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for teknikk, næring og kultur 16.05.2017 Formannskapet 23.05.2017 Kommunestyret 30.05.2017

Detaljer

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad.

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 13.04.2016 Behandling: Befaring foretatt. Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Kommuneplanutvalget

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

Statens vegvesen. Oppstart av planarbeid. Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN

Statens vegvesen. Oppstart av planarbeid. Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Statens vegvesen Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Ellen Agnes Huse / 625 53771 15/208406-1 16.10.2015

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.01.2016 Sak: 11/16 Tittel: Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Resultat: Behandlet

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Detaljregulering for del av fv. 120 gjennom Ask sentrum sluttbehandling

GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Detaljregulering for del av fv. 120 gjennom Ask sentrum sluttbehandling GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 14345/2017-L12 10.11.2017 Saksbehandler: Henning Hornnæss SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for del av fv. 120 gjennom Ask sentrum sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

1.GANGSBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR ONSRUD GNR/BNR 88/23

1.GANGSBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR ONSRUD GNR/BNR 88/23 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 135/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.06.2015 1.GANGSBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR ONSRUD GNR/BNR 88/23 Vedtak Med henvisning

Detaljer

ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN

ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN SfAli&FORN/ES ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN PLANBESKRIVELSE DATERT 04.03.09 I brev datert 24.11.08 ble det varslet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 11/3209-15 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING OLRUD FV 84SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Trond Arve Nilsen Arkiv: PLN 000 000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/707 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERING ØSTRE KULLERØD - GBNR 32/4, 32/13 OG 32/61 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13 Saksnr.:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling

Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling Trysil kommune Saksframlegg Dato: 29.05.2014 Referanse: 12838/2014 Arkiv: L12 Vår saksbehandler: Erik Johan Hildrum Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling Saksnr

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KRYSSET FV84 FURNESVEGEN X FV58 NYDAL - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR KRYSSET FV84 FURNESVEGEN X FV58 NYDAL - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR KRYSSET FV84 FURNESVEGEN X FV58 NYDAL - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 13/3338 13/26516

Detaljer

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert:

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert: Planomtale for planid 7060 Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune Datert: 08.05.2017 Revidert: 30.05.2017 Plankart Eiendoms- og eierforhold Planområdet omhandler følgende eiendommer:

Detaljer

MINDRE ENDRING AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OSLO LUFTHAVN SONE E1

MINDRE ENDRING AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OSLO LUFTHAVN SONE E1 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 66/17 Formannskapet 28.03.2017 MINDRE ENDRING AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OSLO LUFTHAVN SONE E1 Vedtak Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/2002 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Storås skiarena - Detaljregulering - Sluttbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 88/2014 Hovedutvalg

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/ Saksframlegg Ark.: L12 201305 Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/1027-17 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud DETALJREGULERING FV. 255 GS STATOIL FORSET - FORSET SENTRUM - 2. GANGS BEHANDLING. Vedlegg: 1.

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl.

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl. Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 11.08.2015 Sak: 105/15 Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl., sluttbehandling Resultat:

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL

PLAN : DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL Arkiv: PlanID - 0447.00, K2 - L12 Vår ref: 12/2323-30 Journalpostid: 15/26776 Saksbeh.: Henrik Iversen PLAN 0447.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL Saksgang: Utval

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 5/11 PÅ NORDBYMOEN 1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 5/11 PÅ NORDBYMOEN 1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/17 Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 5/11 PÅ NORDBYMOEN 1.GANGSBEHANDLING Vedtak Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 14.04.2015 PS 60/15 Formannskapet

Detaljer

BYPLANEN - VEDR. LØSNING AV INNSIGELSE FOR OMRÅDET T1

BYPLANEN - VEDR. LØSNING AV INNSIGELSE FOR OMRÅDET T1 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 232/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.10.2014 86/14 Kommunestyret 03.11.2014 BYPLANEN - VEDR. LØSNING AV INNSIGELSE FOR OMRÅDET T1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 15/78 Hovedutvalg for arealbruk og drift /39 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 15/78 Hovedutvalg for arealbruk og drift /39 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: L13 Dato: 10.07.2015 Saksnr Utvalg Møtedato 15/78 Hovedutvalg for arealbruk og drift 24.08.2015 15/39 Kommunestyret 01.09.2015 Saksbehandler: Ingjerd Astad Sluttbehandling av områderegulering

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2009/1358-38 Arkiv: 0203 R0901 Dato: 12.06.2013 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Hanne Karin Tollan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 19/13 Fast

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1.gangs behandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring

SAKSFRAMLEGG. 1.gangs behandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring Arkivsak: 2013/2911-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Tiril Wormdal Selboe SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 03.05.2016 1.gangs behandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/2884 /30633/16-PLNID Kjell-Erik Lange Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/2884 /30633/16-PLNID Kjell-Erik Lange Telefon: Byråd Politisk sak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/2884 /30633/16-PLNID Kjell-Erik Lange 07.06.2016 1844 Telefon: 77 79 03 44 Saken skal behandles i følgende utvalg: BYRÅDSKO BYRÅDET POLITISK

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 13/2316-34+33+32+31+29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEI ENGA - HEM, GBNR 132/6,7, 12 M.FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus PK Hus Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde COWI AS Dyrmyrgata 27 3611 Kongsberg Telefon 02694 wwwcowino Notat ang adkomst til delområdene BF1 og BF2 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og eksisterende

Detaljer

Planforutsetninger E6 Åkersvika og Rv 25 forbi Midtstranda Åpnet møte Hamar.

Planforutsetninger E6 Åkersvika og Rv 25 forbi Midtstranda Åpnet møte Hamar. Planforutsetninger E6 Åkersvika og Rv 25 forbi Midtstranda Åpnet møte Hamar. 16.nov. 2015 Parsellen Kåterud Arnkvern er del av Gardermoen - Biri Del av rv. 25 mellom Åkersvikavegen og Åker gård inngår

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Fv 704 Røddekrysset - Tanem, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Fv 704 Røddekrysset - Tanem, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 31.03.2016 Sak: 39/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Fv 704 Røddekrysset - Tanem, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 13/13026 Vedtak: Bystyret

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplanforslag Rema kryssområde. Offentlig ettersyn.

Statens vegvesen. Reguleringsplanforslag Rema kryssområde. Offentlig ettersyn. Statens vegvesen Adresseliste Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Wibeke Knudsen / 48224371 15/200273-13 18.12.2015 Reguleringsplanforslag Rema

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 26.05.2016 Sak: 77/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 14/48965 Vedtak:

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 143/11 Hovedutvalg for overordnet planlegging 06.06.2011 64/11 Herredstyret 06.06.2011 OMRÅDEPLAN FOR GARDERMOEN NÆRINGSPARK II

Detaljer

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling Sokndal kommune Saksbehandlar -Plan- og miljørådgiver- Greta Benediktsdottir ArkivsakID: 12/1081 Arkivkode: FA - L12 Saksnummer Utvalg Dato 036/15 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 17.06.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset

Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset I forbindelse med et innspill fra Selsbakk velforening ble det avholdt et folkemøte hos Selsbakk velforening med representanter fra bygningsrådet.

Detaljer

Region nord, avdeling Finnmark

Region nord, avdeling Finnmark Region nord, avdeling Finnmark 1. Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram på reguleringsplan for gangog sykkelveg langs rv. 93 Lakshusbakken Skillemo i Alta kommune. Planprogrammet

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljreguleringsplan for E6 med kryssene V23 og V24, samt vegtilknytninger på begge sider av E6 ved Jessheim.

PLANBESKRIVELSE. Detaljreguleringsplan for E6 med kryssene V23 og V24, samt vegtilknytninger på begge sider av E6 ved Jessheim. PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan for E6 med kryssene V23 og V24, samt vegtilknytninger på begge sider av E6 ved Jessheim Planid: 0235348 25.11.2013 INNHOLD 1 BAKGRUNN FOR REGULERINGSSAKEN... 4 1.1

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/6279 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 32275/2013 Klassering: OREDALSVEIEN Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 36/13 Forslag til detaljregulering

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/ Mulighetsstudie for gang- og sykkelvei ved Holstad Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/03200-3 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: Alternativ 1a

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 16.05.2017 026/17 Kommunestyret 23.05.2017 021/17 Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Offentlig reguleringsplan Buksnes Skole - 2.gangsbehandling

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

Områdereguleringsplan for Rikstadmoen boligfelt - Sluttbehandling

Områdereguleringsplan for Rikstadmoen boligfelt - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Landbruk og tekniske tjenester 20.01.2016 006/16 Kommunestyret 28.01.2016 007/16 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Heftingsdalen Næringsområde, forslag til områdereguleringsplan - endelig behandling

Heftingsdalen Næringsområde, forslag til områdereguleringsplan - endelig behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Roy Vindvik, tlf 37013774 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/6657 / 27 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Heftingsdalen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Arkiv: 20120005 Arkivsaksnr: 2012/1247-33 Saksbehandler: Roar Moen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 12.05.2014 DETALJREGULERING

Detaljer

E6 I SØR-FRON ENDRING AV REGULERINGSPLAN VED HARPEFOSS

E6 I SØR-FRON ENDRING AV REGULERINGSPLAN VED HARPEFOSS E6 I SØR-FRON ENDRING AV REGULERINGSPLAN VED HARPEFOSS Sør-Fron kommune Region øst, E6 Biri - Otta Lillehammer, R.vegkt august 2013 Statens vegvesen Region øst Ressursavdelingen Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1 Molde kommune Rådmannen Arkiv: 200724 Saksmappe: 2008/784-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Fv. 167 Gang- og sykkelveg

Fv. 167 Gang- og sykkelveg Statens vegvesen REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE RØYKEN KOMMUNE Marie Lilleseths vei - Røyken grense Fv. 167 Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Region øst INNHOLD 1. Forord... 1 2. Bakgrunn...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid for Fergelandsvegen på strekningen fra kryss med fv.762 til Elverum

Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid for Fergelandsvegen på strekningen fra kryss med fv.762 til Elverum Mottakere iht. adresseliste Deres ref.: Vår ref.: Dato: /Varslingsbrev Fergeland 2016-11-28 Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid for Fergelandsvegen på strekningen fra kryss med fv.762 til Elverum

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Teknisk utvalg /15 2 Kommunestyret /15

Saksgang Møtedato Saknr 1 Teknisk utvalg /15 2 Kommunestyret /15 Bamble kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 13/04581-28 Arkivkode. L 12 Sekkekilen Saksbehandler Henry Hvalvik Saksgang Møtedato Saknr 1 Teknisk utvalg 28.01.2015 6/15 2 Kommunestyret 12.02.2015 5/15 Områderegulering

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid for fortau i Råkollveien, Fredrikstad kommune

Varsel om oppstart av planarbeid for fortau i Råkollveien, Fredrikstad kommune Hjemmelshavere Naboer Offentlige myndigheter Interesseorganisasjoner DERES REFERANSE VÅR REFERANSE DATO Varsel om oppstart av planarbeid for fortau i Råkollveien, Fredrikstad kommune I henhold til plan-

Detaljer

Detaljreguleringsplan for trafikksikringstiltak langs E136 ved Lyftingsmo- PlanID PlanID

Detaljreguleringsplan for trafikksikringstiltak langs E136 ved Lyftingsmo- PlanID PlanID Lesja kommune Forvaltning og utvikling Arkivsak: 2014/536-19 Arkiv: L13 Saksbehandler: Rigmor Bøe Dato: 01.06.2015 Saksutredning Utv.saksnr Utvalg Møtedato 64/15 Forvaltningsstyret 09.06.2015 33/15 Kommunestyret

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT BOLIGBYGGEPROGRAMMET, OPPSTART RULLERING

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT BOLIGBYGGEPROGRAMMET, OPPSTART RULLERING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/17 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg 15.02.2017 6/17 Hovedutvalg for skole og barnehage 15.02.2017 11/17 Hovedutvalg for teknisk, idrett

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/22 Planutvalget - Ørland kommune /49 Kommunestyret - Ørland kommune

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/22 Planutvalget - Ørland kommune /49 Kommunestyret - Ørland kommune Arkiv: L12-2017/182 Dato: 30.05.2017 Saksbehandler: Thomas Engen SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 17/22 Planutvalget - Ørland kommune 07.06.2017 17/49 Kommunestyret - Ørland kommune 15.06.2017 REGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/716 VESTFOLDBANEN HOLM-HOLMESTRAND - REGULERINGSENDRING ØGARDEN OG HOLM - PLANID 20150004 Saksbehandler: Tor Reierth Arkiv: L13 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Reguleringsplan Fv 82, Delstrekning A, Sortland - Holmen. 2.gangs behandling og vedtak

Reguleringsplan Fv 82, Delstrekning A, Sortland - Holmen. 2.gangs behandling og vedtak SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 14/1449 Dok.nr: 17/7249 Arkiv: FA - L12 Saksbehandler: Raina Kristensen Dato: 26.05.2017 Reguleringsplan Fv 82, Delstrekning A, Sortland - Holmen. 2.gangs behandling og vedtak

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 15/30 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift /58 Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato 15/30 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift /58 Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 29.04.2015 Referanse: 10067/2015 Arkiv: L13 Vår saksbehandler: Alvar Verdugo Detaljregulering av Høgåsen massetak - 2. gangs behandling Saksnr Utvalg Møtedato 15/30 Hovedutvalg

Detaljer