Universell utforming av vegsystemet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universell utforming av vegsystemet"

Transkript

1 Konferanse Statens vegvesen Region øst: Universell utforming av vegsystemet Bussholdeplasser, tunnel, bru, rasteplasser og landskapsarkitektur RICA HELSFYR HOTEL, OSLO - ONSDAG DEN 11. DESEMBER 2013 KL

2 Det fins veier Det fins avveier Det fins utveier Bilder på forsiden: 1. Bussholdeplass og universell utforming Foto: Randi Sira 2. Studietur til Salzburg- EU pris 2012 for best universell utforming i transportsystemet 3. Birgit Røkkum Skarstein Foto: Thomas Pintarik På hjul i veg-/ transportsystemet Foto: Trond G. Skillingstad 4. Universell utforming og bru Foto: Geir Brekke 5. Universell utforming av tunnel - Nytt kartleggingsverktøy Foto: Ayna Lile Tid: Onsdag den 11. desember 2013 kl Varighet: 1 dag Sted: Rica Helsfyr Hotel Strømsveien 108, Postboks 6152, Etterstad, 0602 Oslo Hvem: Statlige, fylkeskommunale og private institusjoner og virksomheter, forskningsinstitusjoner og organisasjoner i Region Øst Mål: Kompetanseheving og informasjon på viktige samfunnsområder som planlegging, bygg, anlegg, uteområder, transport Tiltak: Fra Strategi- og tiltaksplan universell utforming: «Gjennomføre kurs for alle planleggere i Region øst» Pris: Dagpakke på Rica Helsfyr Hotel kr Betales i resepsjonen Rica Helsfyr Hotel, Oslo - Onsdag den 11. desember 2013 kl Arrangør: Statens vegvesen Region øst Påmeldingsfrist: 30. oktober 2013 Påmelding for interne i Statens vegvesen på kursveven: «Universell utforming av vegsystemet» Påmelding for andre deltagere på questback: https://response.questback.com/statensvegvesen/vghpdufjrj/

3 «Universell utforming av vegsystemet» Møteleder: Randi K. Øverland, Trafikksikkerhet/ universell utforming SVV, Region øst Program: Tid Tema Registrering, kaffe + rundstykke Åpning Strategi- og tiltaksplan, universell utforming v/ Per Morten Lund. Regionvegsjef Region øst Universell utforming og landskapsarkitektur Utsiktspunkt og rasteplasser med eksempler fra Nasjonale turistvegprosjekter. v/ Arne Smedsvig MNAL. Daglig leder Smedsvig Landskapsarkitekter AS Pause Kost- nyttevurderinger i universell utforming v/ Olav Rand Bringa. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Universell utforming av bussholdeplasser v/ Amund Hareland. Plan Urban Lunsj Universell utforming og bru v/ Øivind Søvik. Prosjektleder Hardangerbrua Krav til universell utforming på bru. Håndbok 185 Bruprosjektering v/ Thomas Reed Vegsystemet- frihet eller fengsel v/ Birgit Røkkum Skarstein fra Monsen-ekspedisjonen Ingen Grenser Pause Universell utforming i Salzburg EU s Access City Award 2012 Rasteplasser Team universell utforming v/ Sigrid Skjølås, Region øst Studietur september Universell utforming og tunnel Om kartlegging og sjekklister v/ Tore Braaten SVV Region sør og Ingrid Øvsteng - VD Oppsummering/ avslutning Med forbehold om endringer

4 Salzburg EU s Accessibility prize 2012 Team universell utforming I Region øst fikk reisestipend 2013 for å dra på ekskursjon til Salzburg. Tilgjengelighetsprisen i EU i 2012 gikk til Salzburg i Østerrike med følgende begrunnelse: «The European jury selected Salzburg for its outstanding achievements in all key accessibility areas: the built environment and public spaces; transport and related infrastructure; information and communication, including new technologies, public facilities and services. Birgit Røkkum Skarstein Birgit havnet i rullestol etter å ha fått epiduralbedøvelse i forbindelse med en ankeloperasjon. Epiduralbedøvelsen gikk aldri ut igjen. Jeg fikk høre at jeg kom til å bli bra, men så ble jeg ikke det. Da tenkte jeg «ok, nå må jeg gjøre det jeg kan for at det skal bli så bra som mulig», sier Birgit i et intervju med Dagbladet. «Man må jo tenke litt lurt. Jeg skjønte at jeg måtte bruke energien min til å spille i det handlingsrommet jeg hadde. Jeg gikk noen runder og fant ut at jeg heldigvis er mer enn bein, og at jeg er sterk andre steder enn i beina.» Olav Rand Bringa, Barne-, likestillingsog inkluderingsdepartementet Han blir utpekt som den mest sentrale personen for innføringen av begrepet universell utforming i Norge for 10 år siden, og arbeider nå med temaet i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Olav Rand Bringa er sivilingeniør fra NTH med by- og regional planlegging som spesialfelt. Bringa ble tidlig interessert i arbeidet med tilgjengelighet for personer med funksjonsnedsettelser og arbeidet en periode i Norges Handikapforbund. Han arbeidet etter dette med ulike fagområder innen privat og offentlig virksomhet. Siden 1998 har han arbeidet i Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet og er nå i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet hvor han har ansvaret med koordinering og oppfølging av Regjeringens hand lingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet Som eneforfatter eller medforfatter står han bak flere faglige publikasjoner om universell utforming, både på norsk og engelsk.

5 Utdrag fra Regjeringens handlingsplan : Norge universelt utformet I rammene er tema for konferansen konkretisert i henhold til Regjeringens handlingsmål 1. Målet om økt tilgjengelighet i samfunnet har høy prioritet. Soria Moria erklæringen slår fast at regjerings partiene vil utarbeide en handlingsplan for tilgjengelighet til transport, bygg, informasjon og andre viktige samfunnsområder(s. 4). Tema på konferansen er universell utforming av vegsystemet 2. Norge samarbeider internasjonalt og følger opp en rekke anbefalinger og forpliktelser på området universell utforming og økt tilgjengelighet bl.a. FN, Europarådet, EU, Nordisk ministerråd (s. 5). På konferansen har vi et internasjonalt innslag fra studietur til Salzburg i Østerrike, som var den byen EU som i 2012 fikk pris for sitt arbeid med universell utforming, med hovedvekt på transportområdet. 3. Overordnede nasjonale mål i Regjeringens handlingsplan Handlingsplanen skal støtte opp under implementeringen av ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov, ny plan- og bygningslov og annen ny lovgivning som omhandler universell utforming. Handlingsplanen skal også bidra til å oppfylle Norges forpliktelser ved en ratifisering av FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (s.7). På konferansen vil vi ha foredrag fra brukerperspektiv 4. Noen av de aktuelle tidsfastsatte mål i Regjeringens handlingsplan Det kan med hjemmel i plan- og bygningsloven fastsettes forskrifter for oppgradering av kategorier av bygg, anlegg og uteområder rettet mot allmennheten innen gitte tidsfrister. Relevante underliggende statlige etater skal utarbeide handlingsplaner for universell utforming innen På riksvegnettet vil nærmere 100 knutepunkt og om lag 2000 av totalt 6500 holdeplasser bli oppgraderte til ønsket standard innen (s.8) På konferansen vil vi ha presentasjon av ny Strategi- og tiltaksplan i universell utforming som er godkjent i Statens vegvesens Regionledermøte våren På konferansen vil vi ha et innslag om universell utforming av holdeplasser 4. Ansvarsområder i departementene Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet dekker tiltak på 16 departementers ansvarsområder. Sentrale tiltak for å oppnå universell utforming og likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne er inkludert og mer utførlig beskrevet i handlingsplaner og strategier på de enkelte saksområdene. Det gjelder blant annet (noen utvalgte): Nasjonal transportplan (Samferdselsdepartementet), Nasjonal bærekraftstrategi (Finansdepartementet). Handlingsplan om arkitekturpolitikken (Kultur- og kirkedepartementet) Handlingsplan for lokal luftkvalitet (Miljøverndepartementet) På konferansen vil vi ha et foredrag om landskapsarkitektur og universell utforming, med eksempler fra Nasjonale turistveier. Vi vil få innblikk i kost-nyttevurderinger av universell utforming,

6 5. Fire prioriterte innsatsområder. Et av hovedmålene: Transport Regjeringen prioriterer fire innsatsområder i handlingsplanen for universell utforming og tilgjengelighet. Det er uteområder/planlegging, bygninger, transport og IKT. Økt sysselsetting for personer med nedsatt funksjonsevne er et gjennomgående hensyn for tiltakene i planen (s.11). Konferansen vil omhandle universell utforming i vegsystemet som gjelder bru, tunnel, rasteplasser/ utsiktspunkt nasjonalt og fra Østerrike Det overordnede målet er et universelt utformet transportsystem. Et transportsystem som så langt som mulig er brukbart for alle mennesker, uten behov for tilpasning eller spesiell tilrettelegging. For planperioden er etappemålet at kollektivtransportsystemet skal bli mer universelt utformet. Det finnes ingen samlet tilstandsvurdering av det norske kollektivtransportnettet. I utgangspunktet må man anta at det er behov for oppgradering til universell utforming på alle holdeplasser og stasjoner i kollektivtransportnettet, samt på ferjekaier. I tillegg til selve holdeplassen eller stasjonen er det viktig at atkomsten til kollektivsystemet også er universelt utformet. Dette innebærer behov for målrettet innsats over lang tid. Måloppnåelse i forhold til regjeringens visjon om universell utforming innen 2025, må vurderes ved rulleringen av planen. Rutegående bybusser som er registrert etter 2004 skal være universelt utformet. Det tas sikte på at forskrift om universell utforming av forstads- og ekspressbusser (motorvogn i løyvepliktig transport) mv. vil bli fastsatt i løpet av Transportetatene skal utvikle rutiner for inspeksjon av universell utforming i anlegg under planlegging og for ferdige anlegg. På riksvegnettet vil nærmere 100 knutepunkt og om lag av totalt 6500 holdeplasser bli oppgraderte til ønsket standard innen 2019 (s.19) Ansvar og koordinering Ansvarsdelingen på kollektivområdet stiller store krav til samarbeid mellom aktørene. For å sikre at hele reisekjeden blir ivaretatt må aktørenes innsats koordineres. Statens vegvesen vil være en pådriver i dette koordineringsarbeidet regionalt. Det skal ta initiativ til felles prosjekter og tiltakspakker i samarbeid med Jernbaneverket, fylkeskommuner, regioner og kommuner. Prioritering av midlene til fellesprosjektene vil skje i nært samarbeid med lokale myndigheter. Samferdselsdepartementet vil prioritere tiltak som bidrar til at hele reisekjeder i byområdene kan forbedres (s.19-20). Veg Oppgradering av knutepunkter, terminaler, holdeplasser og stoppesteder er vegholders ansvar. Omlag holdeplassene på stamvegnettet eies av staten mens stoppesteder og holdeplasser ligger på veger eiet av fylkeskommuner og kommuner. For 2008 budsjetterte Statens vegvesen med om lag 100 millioner kr til utbedringer av holdeplasser langs riksvegnettet. Det tas sikte på å videreføre dette nivået (s. 21). Sektorovergripende tiltak En rekke tverrgående satsinger og supplerende tema inngår i handlingsplanen. Det gjelder blant annet utarbeidelse av indikatorer og standarder (s. 25). Etablering av indikatorsystem for måling av universell utforming Det etableres et indikatorsystem for universell utforming på områdene IKT, transport, bygninger og anlegg og uteområder. Det legges fram plan med tidsfastsetting av når indikatorene skal være operative i Utvikling av standarder for universell utforming Det utvikles standarder for universell utforming. Viktige områder er bygg, uteområder, transport og IKT (s ).

7 Regjeringens handlingsplan : Norge universelt utformet 2025.

8

SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013

SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013 SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013 1 SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser

Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser Dokument nr. 3:10 (2008 2009) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Handlingsplan Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder. Regjeringens handlingsplan for økt

Detaljer

Årsrapport 2014 Deltasenteret

Årsrapport 2014 Deltasenteret Årsrapport 2014 Deltasenteret 1 Forord Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet. Senteret er organisert som en seksjon i Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir).

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Østfold Pilotfylke for universell utforming. Rapport 2011. Hele samfunnet for alle!

Østfold Pilotfylke for universell utforming. Rapport 2011. Hele samfunnet for alle! Østfold Østfold Pilotfylke for universell utforming Rapport 2011 Hele samfunnet for alle! 1. Innledning Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold søkte i 2009 om at Østfold skulle bli pilotfylke

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Årsrapporter 2011 fra pilotfylkene

Årsrapporter 2011 fra pilotfylkene K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner Årsrapporter 2011 fra pilotfylkene Aust-Agder Finnmark Hedmark og Oppland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Rogaland Østfold Aust-Agder

Detaljer

TILGJENGELIGHET FOR ALLE

TILGJENGELIGHET FOR ALLE TILGJENGELIGHET FOR ALLE HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING I TROMS FYLKESKOMMUNE 2009-2013 Fylkestinget behandlet sak 66/08 i møte 02.12.08 og gjorde følgende vedtak: Fylkestinget vedtar handlingsplan

Detaljer

Fylkesdelplan for Universell Utforming. Høringsutkast, okt. 2013

Fylkesdelplan for Universell Utforming. Høringsutkast, okt. 2013 Fylkesdelplan for Universell Utforming 2014 2017 Høringsutkast, okt. 2013 1 Forord Det er tverrpolitisk enighet i Rogaland om at fylkeskommunen skal være en aktiv pådriver og medspiller i arbeidet for

Detaljer

Stavanger universelt utformet 2029. Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029

Stavanger universelt utformet 2029. Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 Stavanger universelt utformet 2029 Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 t kumen o d s g Hørin 1 2 Stavanger universelt utformet 2029 Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 Høringsdokument

Detaljer

Prosjektleder har fra 1.1.2013 vært ansatt som samfunnsplanlegger ved Regional utviklingsavdeling på Fylkets hus, Steinkjer.

Prosjektleder har fra 1.1.2013 vært ansatt som samfunnsplanlegger ved Regional utviklingsavdeling på Fylkets hus, Steinkjer. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag 2013 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Nord-Trøndelag er pilotfylke for universell utforming under

Detaljer

Pilotfylket Nord- Trøndelag

Pilotfylket Nord- Trøndelag Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag 2011 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Nord- Trøndelag er pilotfylke for universell utforming under

Detaljer

Husbanken Postboks 1404 8002 BODØ

Husbanken Postboks 1404 8002 BODØ Husbanken Postboks 1404 8002 BODØ Deres ref Vår ref Dato 14/56-1 21.01.2014 Tildelingsbrev for 2014 I dette tildelingsbrevet følger Kommunal- og moderniseringsdepartementet opp vedtakene og forutsetningene

Detaljer

Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no

Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no 1 Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no Grafisk produksjon: Troms fylkeskommune Trykk: Troms fylkeskommune, trykkeriet Illustrasjon

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring

Universell utforming som regional utfordring Universell utforming som regional utfordring Prosjektplan for pilotfylke Rogaland 1 Bakgrunn Fylkesdelplan for universell utforming 2007-2011 for Rogaland ble enstemmig vedtatt i fylkestinget mars 2007.

Detaljer

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger STF50 A05169 / 82-1403719-0 ISBN RAPPORT Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger LIV ØVSTEDAL NTNU Institutt for bygg, anlegg

Detaljer

Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no

Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no 1 Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no Grafisk produksjon: Troms fylkeskommune Trykk: Troms fylkeskommune, trykkeriet Illustrasjon

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forslag til Handlingsprogram 2010-2013 (2019) for nye fylkesveger Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2009/6069 - /Q13

Detaljer

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring Utarbeidet for Husbanken Desember 2014 Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring KUNDE Husbanken KONTAKTPERSON Øyvind Ustad TEMA SELSKAP FORFATTERE Pilot- og forbildeprosjekter Analyse og Strategi

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING VERBAL RAPPORT FOR 2013

UNIVERSELL UTFORMING VERBAL RAPPORT FOR 2013 UNIVERSELL UTFORMING VERBAL RAPPORT FOR 2013 Ressurskommuneprosjektet; tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Ullensaker kommune Datert 04.01.2014 1 Innledning Ullensaker har

Detaljer

Universell utforming Kristiansand kommunes rolle som ressurskommune

Universell utforming Kristiansand kommunes rolle som ressurskommune Universell utforming Kristiansand kommunes rolle som ressurskommune sluttrapport Teknisk direktør Plan- og utredningsstaben 20.11.08 TEKNISK Forord Kristiansand kommune søkte i 2005 om å bli pilotkommune

Detaljer

Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31

Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31 Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31 Rapport 2007 Kulturhus Østre brygge - ill: Dyrvik arkitekter RAPPORTERING OM ARBEIDET MED UNIVERSELL UTFORMING I PORSGRUNN KOMMUNE 2007 1 1. Innledning

Detaljer

Prosjekt: Fv. 109 Råbekken-Alvim. Høringsutgave FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Prosjekt: Fv. 109 Råbekken-Alvim. Høringsutgave FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsutgave Prosjekt: Fv. 109 Råbekken-Alvim for reguleringsplaner med konsekvensutredning Alternative prinsippløsninger Kommuner: Fredrikstad og Sarpsborg Region øst Moss kontorsted

Detaljer

Situasjon, utfordringer og statlig satsing på skoleanlegg

Situasjon, utfordringer og statlig satsing på skoleanlegg Foredragsholder: Statssekretær Lisbet Rugtvedt, Kunnskapsdepartementet Arrangement: Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse om skoleanlegg 2008. Tittel: Fleksible skoleanlegg Arrangør: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Universell utforming og bærekraftig utvikling

Universell utforming og bærekraftig utvikling Universell utforming og bærekraftig utvikling to tanker tar tak Detalj fra beboernes utsmykking av Sagene Samfunnshus Et policynotat utarbeidet på oppdrag fra Miljøverndepartementet av Stiftelsen Idébanken

Detaljer

Kulturminner for alle

Kulturminner for alle Kulturminner for alle Hvordan kan vi gjøre museer tilgjengelige for mennesker med funksjonsnedsettelser? Skal mennesker som har funksjonsnedsettelser kunne besøke museer og severdigheter? Er krav om å

Detaljer

PROGRAM DU SKAL FÅ EN DAG I MÅRÅ

PROGRAM DU SKAL FÅ EN DAG I MÅRÅ PROGRAM DU SKAL FÅ EN DAG I MÅRÅ HAMAR 23. 25. OKTOBER 2013 Du skal få en dag i mårå Konferanse om universell utforming Hamar 23. - 25. oktober 2013 VELKOMMEN TIL DU SKAL FÅ EN DAG I MÅRÅ HAMAR 23. 25.

Detaljer