PLAN FOR SØRUM KULTURSKOLE Med strategiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLAN FOR SØRUM KULTURSKOLE Med strategiplan 2015-2019"

Transkript

1 PLAN FOR SØRUM KULTURSKOLE Med strategiplan Sørum kulturskole en kulturskole for alle som ønsker det. 1

2 FORORD: Etter et kommunebesøk fra Norsk kulturskoleråd i januar 2014 ga rådmannen oss mandat til å skrive en plan for Sørum kulturskole. Planen skulle inneholde nasjonale og kommunale føringer for kulturskolen, kulturskolens samfunnsmessige betydning, historie, status, visjon, mål og mandat, fremtidig kjernevirksomhet, innhold m.m. I tillegg skulle det utarbeides utkast til vedtekter for Sørum kulturskole. Mandatet i sin helhet ligger vedlagt 1. Arbeidsgruppen har bestått av: - Ann- Kristin Rifseim, Virksomhetsleder kulturskolen - Kommunalsjef for UTD: Marlen Faannessen - Representant fra kulturskolerådet, Torkel Øien - Nina Kongtorp, kultursjef Sørum kommune (t.o.m ) - Berit Bagøien Moe, plasstillitsvalgt Musikernes fellesorganisasjon og koordinator for den kulturelle skolesekken - Representant fra kommunalt foreldreutvalg Sørum kommune eier en kulturskole. Denne kulturskolen er i dag en viktig bidragsyter i Sørum kommunes opplæring innen kunst- og kulturfag for barn og unge. Sørum kommune er i voldsom vekst, og i takt med samfunnsutviklingen skal også kulturskolen møte fremtiden og de behovene kommunens innbyggere har. Planen skal beskrive større fleksibilitet i organiseringen, tydelige mål, innhold og arbeidsmåter, og blir et viktig dokument for det videre arbeidet med utviklingen av Sørum kulturskole. Planen bygger på Kulturskolerådets nasjonale plan «Rammeplan for kulturskolen; mangfold og fordypning», vedtatt på Landsmøtet , samt Kunnskapsløftet fra Planen har tatt hensyn til de mange innspill som er kommet i orienteringene i ulike forum, som Barn og unges kommunestyre (BUKS), folkemøte, KFU, Virksomhetsledermøte, ulike utvalg og fra de ansatte i Kulturskolen, samt konsulent fra Norsk Kulturskoleråd. Tusen takk til alle som har bidratt! For arbeidsgruppen Ann-Kristin Rifseim 1 Vedlegg 1, s.38 2

3 Innhold FORORD:... 2 Innledning... 5 DEL 1: Kulturskolens samfunnsoppdrag Forankring: Kulturskolens formål: Kulturskolens visjon, mål og leveregler: Sørum kommunes kulturskolevirksomhet Lærerrollen og profesjonen Samarbeid om elevens læring Lokalt utviklingsarbeid, læreplanarbeid og forskning Kvalitet i kulturskolen Sørum kulturskole i dag og i fremtiden: Undervisningstilbud: Elever Økonomi Lokaler: Fellesoppgaver for virksomheten Korps: DKS: Den kulturelle skolesekken UKM: Koordinering av Ungdommens kulturmønstring: DKSS: Den kulturelle spaserstokken: Prosjekter: Kulturskolens rolle som lokalt ressurssenter: Kulturskolen og barnehagene Kulturskolen og grunnopplæringen Kulturskolen og kulturlivet: Sørum kulturskole en del av prosjektet Barnehagene og skolene i Sørum landets beste :17 3. Opplæringsprogrammet Kulturskolens mål for opplæringen: Kulturskolens organisering av opplæringen Breddetilbud kulturskole for alle for alle som ønsker det!» Kjernetilbud Fordypningstilbud

4 3.3. Fagplaner for Sørum kulturskoles undervisningstilbud: Rammeplan; Mangfold og fordypning: FAGPLAN FOR SANG FAGPLAN FOR GITAR FAGPLAN FOR KUNSTVERKSTED: FAGPLAN FOR PIANO FAGPLAN FOR KLARINETT OG SAXOFON FAGPLAN FOR DANS FAGPLAN FOR FIOLIN FAGPLAN FOR TEATER TILTAKSPLAN FOR SØRUM KULTURSKOLE Vedlegg: Vedlegg 1: Mandat for utarbeidelse av plan for Sørum kulturskole Vedlegg 2: Forankring Vedlegg 3: Nye retningslinjer, Sørum kulturskole Vedlegg 4: Kunsthuset på Frogner gamle skole Vedlegg 5: Rammeplan for kulturskolen; mangfold og fordypning

5 Innledning Plan for Sørum Kulturskole Barns rettigheter til å få oppleve og uttrykke seg gjennom kunst og kultur er nedfelt i FNs barnekonvensjons 31, og kulturskolen skal i samspill med det lokale kulturlivet være selve grunnmuren i opplæringen innenfor ulike kunstfag i Sørum kommune ved å gi alle barn som ønsker det et opplæringstilbud innen kunst- og kulturfag utover det grunnopplæringen i skolen tilbyr. Kulturskolen skal gjennom individuelt tilpasset, kontinuerlig og langsiktig opplæring bidra til at elevene får en genuin interesse og engasjement for kunst- og kulturfag, en livslang fritidsinteresse eller et grunnlag for yrkesutdanning innen kunstfag. Sørum kulturskoles undervisningstilbud skal ivareta læring, opplevelse, skaping og formidling på alle nivå gjennom bred rekruttering og planmessig opplæring. Kulturskolen ivaretar et mangfold av ulike kunst- og kulturfag, og virksomheten har som oppgave å utvikle kunstfaglig kompetanse og uttrykksevne, kreativitet, kritisk sans, samt kulturell og sosial kapital. - Finn meg, puss meg blank, gi meg en sjanse til å skinne!" (J.R.Bjørkvold). Sørum kulturskole skal også være en viktig bidragsyter til å skape tenkende, kreative, selvstendige og uttrykksfulle medmennesker til det samfunnet vi lever i. Jon-Roar Bjørkvold omtaler musikk- og kunstfag som basisfag som bidrar til å gjøre barna til en god versjon av seg selv. Han formulerer basiskompetanse som gleden ved å leve, motet til å skape, evnen til å lære, trangen til å leke og kraften til å vokse. Et godt og aktivt kulturliv skaper et levende lokalsamfunn, og Sørum kulturskole skal være et kulturelt ressurssenter som bidrar til at alle barn, unge og voksne har en kulturell møteplass i Sørum kommune. Et godt samspill mellom kulturskolen, barnehage og grunnskole, andre virksomheter som Nærmiljø og Kultur, lag- og foreninger, institusjoner osv, skal gjennom et variert og godt kulturtilbud i kommunen bidra til å skape «den gode kommunen» Sørum ønsker å være. 5

6 DEL 1: Kulturskolens samfunnsoppdrag 1.1.Forankring: Kulturskolens virksomhet er forankret i ulike målformuleringer, lovtekster og meldinger - lokalt, regionalt og nasjonalt. Kulturskolen er forankret i opplæringsloven vedtatt i Stortinget den 5. juni 1997, Musikk- og kulturskoletilbud: Alle kommunar skal, aleine eller i samarbeid med andre kommunar, ha eit musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers. Om innhold: 1. Kommunen selv bestemmer omfanget og innholdet i det tilbudet som musikk -og kulturskolen skal gi. Tilbudet skal omfatte både musikkopplæring og opplæring i andre kulturuttrykk. 2. Ved alle musikk -og kulturskoler bør det finnes minst 3 ulike tilbud innen musikk og 3 ulike tilbud innen andre kulturuttrykk. Samarbeidet med skoleverket knytter kulturskolens oppdrag sammen med grunnskolens målsetting: Opplæringens mål er å utvide barns, unges og voksnes evner til erkjennelse og opplevelse, til innlevelse, utfoldelse og deltakelse. (Læreplanverket K06). Norge ratifiserte FNs Barnekonvensjon den Barns rettigheter til kunst og kultur er nedfelt i barnekonvensjons 31: 1. Partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet. 2. Partene skal respektere og fremme barnets rett til fullt ut å delta i det kulturelle og kunstneriske liv og skal oppmuntre tilgangen til egnede og muligheter for kulturelle, kunstneriske, rekreasjons og fritidsaktiviteter. 2 Vedlagt ligger også Sørum kulturskoles vedtekter og retningslinjer Kulturskolens formål: Kulturskolen bygger på et humanistisk menneskesyn og på samfunnsverdier som fellesskap, ytringsfrihet, menneskeverd og demokrati. Kulturskolen skal bidra til barn og unges danning, fremme respekt for andres kulturelle tilhørighet, bevisstgjøre egen identitet, bli kritisk reflekterende og utvikle egen livskompetanse. Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til 2 Vedlegg 2, s.40 3 Vedlegg 3, s.42 6

7 alle barn og unge som ønsker det, og formålet med opplæringen er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk. Kulturskolen er den sentrale grunnutdanningen i den sammenhengende utdanningslinjen som kan kvalifisere elever til opptak i høyere kunstfaglig utdanning for elever med særlig interesse og motivasjon. Alle elever i kulturskolen skal få undervisning som er tilpasset deres interesse og forutsetninger. Kulturskolen skal også være et lokalt ressurssenter og et omdreiningspunkt for skole- og kulturlivet i Sørum kommune. Nasjonalt er den en del av en landsomfattende kulturell infrastruktur som bidrar til å løfte fram kunst og kultur som bærende elementer i samfunnsutviklingen. (Mangfold og fordypning, 2014) 1.3. Kulturskolens visjon, mål og leveregler: Overordnet visjon: Den gode kommune! Høyt kompetente pedagoger. Kulturelt ressurssenter for lag, foreninger og andre virksomheter. Unik, helhetlig opplæring gjennom hele utdanningsløpet En innovativ kulturskole i stadig utvikling Bredere tilbud til enda flere brukere Unik oppfølging og godt samarbeid med hjem og skole Våre leveregler er: Løsningsorientert: Innovative og nytenkende, ser løsninger og er en løsningsorientert virksomhet. Lojal: Fremsnakker kommunen, virksomheten og hverandre, følger felles planer og er inkluderende. Kunnskapsrik: Høyt utdannet personale med fokus på læring, kunnskapsdeling, utvikling og samarbeid. Har en felles pedagogisk plattform med fokus på samarbeid og trivsel. Tilgjengelig: Våre tilbud er lett tilgjengelige i både tid og sted, men fokus på å være der elevene er. Personalet er tilgjengelige for elever, foreldre, andre samhandlings- og samarbeidspartnere. 7

8 1.4. Sørum kommunes kulturskolevirksomhet. Sørum kommune eier en kulturskole. Kulturskolens drift- og utvikling er både skoleeier, virksomhetsleder og de ansattes ansvar. Skoleeiers ansvar At tilbud følger nasjonale føringer gitt i rammeplanen. Kulturskolen skal inngå i kommunens plandokumenter og være en del av kommunens strategiarbeid innen utdanning, kultur og helse. At kulturskolen har kvalifiserte lærere, samt kan tilby videre- og etterutdanningstilbud. At kulturskolen har lokaler som er tilpasset den undervisningen som tilbys, og kulturskolen skal kunne disponere andre kommunale undervisningslokaler vederlagsfritt. At kommunen kan tilby friplasser og moderasjonsordninger for å sikre like muligheter for deltagelse i kulturskolens tilbud. Har ansvar for drift av kulturskolen og for å sikre at kulturskolen har et system for kvalitetssikring av opplæringen. Virksomhetsleders ansvar Å gjennomføre det kontinuerlige arbeidet med kvalitetssikring av de tilbud som gis. Å legge til rette for pedagogisk utviklingsarbeid for å videreutvikle kulturskolens fag. Eksempler på utviklingsarbeid kan være forsøk med ulike måter å organisere undervisningen på, bruk av digitale verktøy, produksjon av undervisningsmateriell samt flerkulturelle og tverrfaglige prosjekter. Kompetanseheving for lærere gjennom systematisk kollegabasert samarbeid. Ansatte skal skoleres i utforsking og dokumentasjon av egne praksiserfaringer ved å delta på kommunens kurs, samt relevante kurs initiert av f.eks høyere utdanning. At personalet deltar i regionale, nasjonale og flernasjonale fag- og forskningsnettverk. Lærerrollen og profesjonen Lærerne avgjør ved sin væremåte både om elevens interesser består, om de føler seg flinke og om deres iver vedvarer. (K06, Generell del). Lærerens møte med eleven og elevens møte med de kunstneriske aktivitetene er det sentrale i kulturskolen. Kulturskolelæreren må ha et bevisst forhold til sine mange roller som profesjonsutøver: Pedagog, utøver, leder av små og store grupper, 8

9 organisator, prosjektleder, koordinator, inspirator, kulturbærer, vurderer og kollega. De må kunne beskrive og begrunne sin praksis med et felles fagspråk. Kompetanse innenfor kunstfag, pedagogikk og didaktikk, kommunikasjon og relasjoner, læreplanarbeid og vurdering, samt etikk er vesentlig for lærere ansatt i Sørum kulturskole, og kulturskolens kvalitet vil avhenge av at lærerne har en arbeidssituasjon hvor de kan utvikle seg som utøvere av sitt fag. Lærernes rolle som aktive utøvere skaper gode forbilder for elevene Samarbeid om elevens læring Kulturskolen har et særlig ansvar for samarbeid med skoleverk, korps, kor, lag, foreninger og frivillige og profesjonelle kunst- og kulturorganisasjoner. På den måten kan eleven møte en helhetlig arena for sin kunstutfoldelse, og få anerkjennelse for kunnskaper og ferdigheter også utenfor kulturskolen. Et læringsmiljø som oppmuntrer til deltagelse i kulturelle fellesskap har stor betydning for elevenes motivasjon. Samarbeid med hjemmet: En viktig faktor for at eleven skal lykkes, er at både foreldre og lærere er engasjerte og støttende og har forventninger til at barnet skal lære. En løpende kontakt mellom kulturskole og hjem om elevens utvikling, trivsel, frammøte og øvingsinnsats, er avgjørende for elevens utvikling og framgang. Elever og foreldre skal gjøres kjent med hvilke forventninger kulturskolen har til elevens innsats i de ulike programmene. Dette gjøres blant annet ved at foresatte godkjenner de gjeldende retningslinjer når de godtar elevplassen 4. Foresatte og elever skal også gjøres kjent med kulturskolens fagplan for det aktuelle faget og om hva de kan forvente av de ulike undervisningstilbudene 5. Hovedarenaene for elevenes læring er undervisningstimene og hjemmearbeidet. Men læring foregår også i andre sammenhenger. Å delta i ulike formidlingssammenhenger er en viktig del av en læringsprosess. Motivasjon styrkes særskilt når elevene får samhandle med andre som har kommet lengre enn en selv. Elevene må få mulighet til å undre seg og eksperimentere; til å være forskere. De må få oppdage uttrykksmidlene og ta dem i bruk. Elevmedvirkning og motivasjon henger sammen. Gjennom dialog mellom elev og lærer, der elevene får være med å legge planer, utvikle evne til egenvurdering, si sin mening om miljøet på kulturskolen, undervisningen og hvordan de lærer, får eleven innflytelse på egen læringsprosess Lokalt utviklingsarbeid, læreplanarbeid og forskning Kulturskolefeltet er et relativt nytt profesjonsfelt som trenger forskning og utviklingsarbeid for å utvikle kunnskap om skoleslaget. Det er viktig at kulturskolelærere får støtte til å utvikle egen praksis 4 Se vedlegg 3, retningslinjer.s Se vedlegg med fagplaner fra side

10 og til å drive faglig-pedagogisk utviklingsarbeid. Det er avgjørende for utviklingen av skoleslaget at både lærergruppe og ledelse kan få muligheter til etter-/videreutdanning. Høyere kunstfaglige utdanningsinstitusjoner kan i samarbeid med praksisfeltet initiere og gjennomføre forskningsprosjekt, og pedagogiske og kunstneriske utviklingsprosjekt med fokus på blant annet nye arbeidsmåter og organisering av undervisning, utvikling av nytt undervisningsmateriell, samarbeid om skapende og utøvende virksomhet, tverrfaglige prosjekter, lokalt entreprenørskap og multimediale undervisningsformer Kvalitet i kulturskolen Undervisningens kvalitet bør være gjenstand for kontinuerlig debatt i kulturskolen. Skoleeier har ansvar for at det finnes et kvalitetssikringssystem for virksomheten, og virksomhetsleder har ansvaret for å gjennomføre et systematisk kvalitetssikringsarbeid. Arbeidet har som mål å bidra til utvikling av kulturskolen på alle målområdene i planen. Viktige element i kulturskolens kvalitetsarbeid kan være: Undervisnings- og læringskvalitet Elevenes egeninnsats og aktivitet Forholdet mellom mål og realisering av de ulike programmene Undervisning, læringsprosesser og læringsmiljø Lærerkompetanse og kollegasamarbeid Pedagogisk utviklingsarbeid Kvalitet i rammefaktorer: Rutiner for elevopptak Mengde undervisningstid og organisering av undervisningen Utstyr og lokaliteter Ressursbruk Virksomhetskvalitet Samarbeid mellom hjem og kulturskole Kompetanseutviklingsplaner for lærere og ledere Samarbeid mellom kulturskole og eksterne kompetansemiljø Aktivitetsnivå, antall konserter/forestillinger/utstillinger Kulturskolens system for kvalitetssikring Langsiktighet i virksomhetsplanleggingen 10

11 2. Sørum kulturskole i dag og i fremtiden: Hvordan ser Sørum kulturskole ut i 2019? Hva slags kvaliteter ønsker Sørums innbyggere at kulturskolen skal ha i fremtiden? Hva slags oppgaver skal løses og hvilken vei skal vi gå? Plan for kulturskolen, virksomhetsplaner, merkevarestrategier, retningslinjer, tertialrapporter m.m. skal vise løsninger og fornyelse, åpne opp for en refleksjon og evaluering som igjen utvikler kulturskolens praksis, og holder oss stadig fokusert på vår viktigste oppgave: - en godt tilpasset og differensiert opplæring for våre elever som gjør Sørum kulturskole til en viktig bidragsyter for å oppnå den overordnede visjon: Den gode kommunen! Sørum kulturskole skal være en innovativ kulturskole som tør å satse på nye tanker og tenke stort! Gjennom å implementere ny viten eller teknologi, eller benytte kjent viten på nye måter skal Sørum kulturskole skape merverdi for virksomheten, innbyggerne og samfunnet for øvrig Undervisningstilbud: Sørum kulturskole startet opp med en undervisningsressurs på 2 årsverk i 1997 og har i løpet av årene økt stillingsressursene til 8.05 årsverk med 17 stillingshjemler i 2014, hvorav alle ansatte har høy fagutdannelse innen sine fag. Alle utøvende lærere har kunstpedagogisk utdannelse, og flere av de ansatte har etterutdanning i fagdidaktikk og pedagogikk, samt mastergrader innenfor sine emner. Sørum kulturskole hadde til å begynne med de mest tradisjonelle tilbudene som sang, piano, gitar og kunst, men utvidet etter hvert tilbudet til å også omfatte fiolin, musikkteater, band og kor. I 1998 fikk kulturskolen arbeidsgiveransvar for dirigentene i skolekorpsene, til sammen ett årsverk fordelt på 4 korps. Kulturskolen fikk også 0,8 årsverk fordelt på fire 20% stillinger for instruktører til korpsene, som fortsatt i dag er en godt subsidiert ordning. Kulturskolen har også hatt tilbud over kortere perioder innenfor dans, «musikk i livets begynnelse» (babysang), minitromboneopplæring (Suzuki) m.m., men hvor interessen for faget, økonomi eller manglende lærekrefter har satt en stopper for tilbudene. I dag har Sørum kulturskole tilbud innenfor visuelle kunstfag (kunstverksted), musikk (sang, kor, vokalensemble, gitar, ukulele, piano, fiolin) teater og dans. I tillegg har vi undervisning og dirigenter i korpsene som ikke telles inn i GSI-målingene. For å kunne gi attraktive tilbud og dermed sikre bred rekruttering til skoleslaget, skal kulturskolen vektlegge mangfold i sine undervisningstilbud. Mange innspill til hva slags undervisningstilbud Sørum kulturskole skal ha, er kommet underveis i planprosessen. Noen av forslagene er: KulMat, skapende skriving, capiero, street-art og grafitti, orgel, musikal, flere dansetilbud m.m. 11

12 2.2. Elever GSI-tall for 2014 viser at Sørum kulturskole har 320 elever innenfor kjernetilbudet, mens det er 201 på venteliste. Til sammenligning hadde kulturskolen i 2008/ elever og 213 på venteliste. Det økes stadig, og antall elever som får undervisning av kulturskolens ansatte i løpet av året, er godt over 500 dersom man regner med korpselevene som undervises av våre lærere, samt elever som får undervisning i prosjekter. Dersom Sørum kulturskole skal nå de nasjonale målene om å nå 30% av elevmassen i kommunen, må elevtallene øke med nesten 50% til rundt 850 elever. Kostratallene fra august 2014 viser at vi har 10,5% av potensielle brukere, mens landsgjennomsnittet ligger på 15,5%. Sørum kulturskole bør innen 2019 ha doblet antall elever gjennom å ha flere tilbud innenfor både breddeog kjernetilbudet. For å få til dette må både undervisningstilbud- og stillinger utvides. Elevene i Sørum kulturskole kommer i stor grad fra det stedet undervisningen tilbys. Det er altså svært få elever fra Frogner som ønsker å ha spilletime på Blaker og omvendt. Dette betyr også at for at alle elever i Sørum skal få et likeverdig tilbud, må flere tilbud kunne tilbys på alle skoler Elever pr i dag: ca 320 i kjerneprogrammet, 50 korpselever og ca.150 i breddeprogrammet Økonomi Visuelle kunstfag Elever og ventelister Teater Dans Musikk Andre kunstog kulturutrrykk Totalt Elevplasser Venteliste Nøkkeltall fra GSI-målingene i Kostra viser at Sørum kulturskole siden på begynnelsen av 2000-tallet har ligget godt under landsgjennomsnittet hva angår økonomi og antall elever i kulturskolen. Tallene har økt noe de siste årene, men Sørum kommune har relativt jevnt brukt ca. 0,4-0,5% av netto driftsutgifter på kulturskolen. Sørum kulturskole fikk i budsjettet for 2013 et betydelig løft som sikret at budsjettet til virksomheten kunne balansere og ikke gå i underskudd. Driftskostnadene hadde da 12

13 vært høyere enn budsjettet i mange år. Noe av underskuddet skyltes store utgifter for leie på Blaker Skanse. I dag har Sørum kulturskole et balansert budsjett Lokaler: Sørum kulturskole hadde frem til 2003 ingen egne lokaler, men flyttet da inn i Nansenbygget på Blaker Skanse, i tillegg til å ha undervisning rundt omkring på skolene. Håpet da var at Blaker Skanse skulle bli et kunstsenter for hele distriktet, men det viste seg raskt at stedets beliggenhet i bygda skulle bli et problem. Mange av tilbudene som er startet opp der blir ikke fylt opp med elever, og det er i dag kun tre lærere som utøver deler av sin undervisning der, mens resten av undervisningen forgår rundt om på skolene. Kulturskolelærere nedlesset av instrumenter, bagger med noter, musikkanlegg og annet utstyr er og har alltid vært et kjent syn rundt om på skolene. Sørum kulturskole har alltid ønsket å nå elevene der de er, og det til tross for at ingen av Sørums barneskoler frem til i dag har hatt egnede lokaler for vår virksomhet. Det finnes ingen akustiske tilrettelagte rom, egnet lagringsplass eller kontorplasser for våre ansatte på noen av skolene, og historisk sett har lærerne i Sørum kulturskoles nomadevirksomhet utført en mesterlig jobb på tross av og ikke på grunn av rammefaktorene. I medarbeiderundersøkelser kommer det tydelig frem at Sørum kulturskoles ansatte har et stort behov for egne, tilrettelagte lokaler som kan gi bedre rammefaktorer for både de ansatte og elevene. De ansatte møtes ikke i det daglige, og opplever jobben som svært ensom. Det bør derfor i fremtiden avsees fler og bedre lokaler for Sørum kulturskole, slik at virksomheten både blir en bedre arbeidsplass, samt får gode undervisningsforhold for elevene. Skolene bør også ha tilrettelagte lokaler for kulturfag, samt at kulturskolens lærere må få lik rett og tilgang til skolenes fasiliteter som andre ansatte i Sørum kommune Fellesoppgaver for virksomheten Korps: Sørum kulturskole har i dag arbeidsgiveransvar for dirigenter (25% stilling) og instruktører (20%) i hvert av de 4 skolekorpsene i kommunen. Ordningen startet i 2000, og sikrer at musikantene får godt kvalifiserte musikkpedagoger i opplæringen, gode arbeidsvilkår for de ansatte, samt at korpsene slipper arbeidsgiveransvar. Korpsene refunderer i dag en stor del av utgiften, og betingelsene for avtalen står nedfelt i en ny avtale laget i 2014 (kvalitetssystemet). Ordningen bør evalueres med jevne mellomrom, samt at man bør jobbe for å utvide ordningen for de korpsene som ønsker det. 13

14 DKS: Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken (DKS) startet opp i Sørum kommune i 2003, og har siden oppstart hatt et særdeles spennende og innholdsrikt tilbud for barn og unge i Sørum kommune, hvorav flere av prosjektene stadig lever som en viktig del av kommunens DKS-tilbud i dag. I tillegg til produksjoner fra fylket, koordinerer DKS i Sørum «Regnbuekoret» med alle kommunens skolestartere, 7-klassekonserten hvor alle 7-klassinger får delta på konsert med en kjent, norsk artist, En gammeldags dag på Vølneberg skole, besøk på lensemuseet og kulturminneadopsjon for 6-klassinger for å nevne noen av prosjektene og opplevelsene som har blitt gitt alle skoleelever i Sørum, i tillegg til verksteder og de produksjonene som kommer fra fylket. Kutt og nedskjæringer fra fylket truer stadig de lokale produksjonene. UKM: Koordinering av Ungdommens kulturmønstring: Ungdommens kulturmønstring (UKM) ble for første gang arrangert i Sørum og Akershus i 1985 etter en finsk modell, og har pågått siden dette hvert år i Sørum kommune med variert interesse og i antall kunst- og sceneinnslag. UKM er ikke ment som en konkurranse selv om personer eller grupper kan gå videre til fylkes- og landsmønstring. Sørum kulturskole koordinerer i dag mønstringen med 2 prosjektledere i tett samarbeid med skolene og andre virksomheter gjennom «arbeidslaget for UKM». DKSS: Den kulturelle spaserstokken: Den kulturelle spaserstokken (DKSS) er et kulturtilbud til kommunens eldre på institusjoner, og Sørum kommune har siden 2009 fått midler fra kulturdepartementet til god kultur for kommunens eldre. Virksomhetsleder i Sørum kulturskole har i dag ansvar for å koordinere tilbudene i nært samarbeid med helse- og omsorg og Folkeakademiet. Ordningen fungerer godt, og demmer opp for et godt samarbeid mellom kulturskole, helse, skole, barnehage, lag- og foreninger og det profesjonelle kulturlivet. Prosjekter: Bilde 1, UKM i Sørum 1985, hvor blant annet nåværende virksomhetsleder (nr.2 fra v) deltar med de pastellglade Rakkarungene. Sørum kulturskole har både i egen regi og sammen med samarbeidsparter som grunnskole, lag- og foreninger, interkommunalt samarbeid m.m., hatt mange prosjekter opp i gjennom årene. Det største prosjektet var Oase, hvor målet var å utvikle samarbeidet mellom kulturskolen, skolen og SFO. Oase skulle skape tradisjoner og erfaringer i å gjennomføre konserter og musikkprosjekter 14

15 innenfor SFO, samt styrke kulturskolens kompetanse i formidling og håndtering av større grupper. Hovedmål for undervisningen var å gi barna musikalske opplevelser og erfaring i utøvelse, og sammen med ansatte i kulturskolen, studenter fra Norges Musikkhøgskole (NMH) og ansatte i SFO ble Sørum kulturskole en av få kulturskoler som fikk delta på alle tre Oaseprosjektene fra 2006 til Sørum kulturskole har også deltatt med elever og lærere i SUMUS-prosjekt igjennom mange år, som var et stimuleringsprosjekt for interkommunalt samarbeid om kulturskolenes talentutvikling. KuDrMuDa (Kunst, Drama, Musikk, Dans) er også et interkommunalt prosjekt som drives administrativt av rektorene på Nedre Romerike, hvor alle lærere og elever fra hele Nedre Romerike møtes til en felles forestillingshelg i november hvert år. Sørum kulturskole har hatt mange egne, store prosjekter, som «Masala» og «Snedronningen», og kulturskolens mange gode prosjekter opp igjennom årene vitner om at det også historisk har vært en virksomhet mange ønsker å samarbeide med, med sine mange gode lærekrefter, elever og administrative evne til å drive større prosjekter Kulturskolens rolle som lokalt ressurssenter: I Kulturutredningen 2014 (s. 257) skisseres fire ulike forventninger til kulturskolen. Den skal ivareta et dannelsesmål, den skal være tilgjengelig for alle som ønsker det, den skal bidra til at barn med særlig evner og interesser får utvikle sitt potensial, og den skal fungere som et ressurssenter i det lokale skole- og kulturlivet. Kulturskolen skal i henhold til opplæringsloven, organiseres i tilknytning til skoleverket og kulturlivet. Som lokalt ressurssenter skal kulturskolen samarbeide med skole- og kultursektor og medvirke til å styrke kompetanse og kulturell utfoldelse i lokalsamfunnet. Det innebærer et forpliktende og bredt samarbeid med barnehager, grunnskoler, videregående skoler, det lokale kulturlivet og profesjonelle aktører innen kunst- og kulturformidling. Kulturskolen og barnehagene Sørum kulturskole har i dag «Regnbuekoret» som et årlig tilbud til alle skolestarterne i kommunen. Prosjektet går igjennom hele høsten og munner ut i en stor forestilling under Sørumfestivalen i slutten av januar. Det ligger store forventninger hos både barn og ansatte til dette prosjektet, som i dag subsidieres gjennom stillingsressurser i kulturskolen og Sørumfestivalen. I 2015 synger 252 sammen på scenen for over 1000 i publikum, og dette prosjektet er skolens største i forbindelse med satsingen på overgangen barnehage skole. På bakgrunn av tilbakemeldinger i forbindelse med orienteringer om denne planen, kommer det frem at barnehagene ønsker et enda nærmere samarbeid med kulturskolen. Et slikt samarbeid 15

16 kan omfatte bruk av kulturskolens fagpersoner innenfor kurs for både ansatte og barn, musikere til arrangementer, konserter, instruktører, prosjekter, lys- og lydteknikere, lån av utstyr. Et slikt samarbeid kan sikre kvalitet og kontinuitet i hele opplæringsløpet, og styrke det kulturfaglige innholdet i barnehagene. Dette kan bidra til mer arbeid på dagtid for de lærerne som ønsker det demme opp for uønsket deltid, men vil kreve at barnehagesektoren setter av ressurser til dette Kulturskolen og grunnopplæringen Læreplanverket (K06) for grunnskolen appellerer til et samarbeid mellom grunnskole og kulturskole i fagene musikk og kunst og håndverk. Samarbeidet mellom kulturskole og grunnopplæring bør foregå både på elevnivå, lærernivå og ledernivå. Det kan for eksempel være samarbeid om store forestillinger og produksjoner som gjenspeiler kulturelt mangfold, samarbeid om integrering av kunst- og kulturperspektivet i fag, om utstyr og lokaler, om forskning på metoder og læringsmiljø, pedagogisk veiledning og kulturskolen som utstillings- og konserttilbyder. Kulturskolen kan også være en velegnet arena for innovasjon og entreprenørskap gjennom samarbeid med ulike lokale, regionale og nasjonale aktører. Et godt samarbeid er allerede etablert gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS), som nevnt inngår i grunnskolens tilbud til alle elever administrert av Kulturskolen. Kulturskolen og kulturlivet: Kunst- og kulturmiljø i lokalsamfunnet er viktige samarbeidspartnere for kulturskolen. Kulturskolen og kulturlivet er gjensidig avhengig av at begge parter gjør en kvalitativt god jobb for å rekruttere nye medlemmer. Samarbeidet mellom kulturskolen og kulturlivet kan for eksempel omfatte avtaler om bruk av kulturskolens lærere som dirigenter, akkompagnatører, produsenter, instruktører, regissører og lys- og lydteknikere. Kulturskolens oppgave er her å støtte opp om det frivillige kulturlivets aktiviteter med den kompetanse kulturskolens personale representerer. Investering i og felles bruk av utstyr og lokaler er andre eksempler på hvordan det frivillige kulturlivet og kulturskolen kan bidra til at ressurser utnyttes på best mulig måte. Å skape en arena for at et kor eller korps kan spille for flere enn de faste foresatte gjennom samarbeid med kulturskolen, er viktig. Kulturskolen kan også med sine kjennskaper til f.eks konsertproduksjon bidra til mer profesjonelle arenaer for fremføring enn lagene kan få til selv, både økonomisk og teknisk. I kulturskolens rolle som lokalt ressurssenter inngår også samarbeid med helsesektoren, bl.a. med barnevern, sosialtjeneste, flyktningetjeneste, helsesøster og eldreomsorg. Kulturskolen utgjør også en viktig forberedelse til de studieforberedende utdanningsprogrammene Musikk, dans og drama samt studiespesialisering med formgivningsfag i videregående skole. Kulturskolen må sikte mot en kontinuerlig styrking av utdanningslinjen fra begynnernivå til profesjonell utøvende virksomhet, nasjonalt og internasjonalt. 16

17 2.7. Sørum kulturskole en del av prosjektet Barnehagene og skolene i Sørum landets beste : I forbindelse med Sørum kommunes mål om å bli landets beste skole- og barnehager, jobber også Sørum kulturskole systematisk mot dette. Å bli landets beste handler først og fremst om å sette seg kvalitative, gode mål og ikke kvantitative, som f.eks å ha flest elever, korte ventelister osv, selv om dette også er mål for kulturskolen. Vårt hovedfokus er elevenes læring, og temaet kulturskolen har fokus på fremover er vurdering for læring. Gjennom de neste årene skal alle Sørum kulturskoles elever nå nivå 4. Målet nås gjennom fokus, opplæring og systematisk jobbing med temaet. Eleven skal: Tiltak: ANS VAR forstå hva de skal lære og hva som forventes av dem: Få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjon -Få råd om hvordan de kan forbedre seg Eleven er involvert i eget læringsarbeide ved bl.a å vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling -Ha få fokusområder! -Presentere tydelig i starten av timen hva som skal jobbes med. -Reflektere og evaluere hva man har jobbet med. -Hva som forventes av eleven hjemme til neste gang. -Interpretasjon med tydelige mål (å tørre, trivsel, å kunne tekst, bukke til applaus osv). - -Kollegaveiledning og samarbeid. - Utviklingssamtaler med foresatte gjennom hele året. - Klare beskjeder om hva de skal gjøre, helst gjennom demonstrasjon. -Fokus på det de skal gjøre. -Begrense antall beskjeder få og tydelige. -gjennom å bl.a bruke IKT (Ipad, YouTube, spille inn seg selv). -Opptre for hverandre -evaluere hverandre med fokus på positive sider, gjennom god opplæring i hva som er konstruktiv kritikk (hvordan gi konkrete tilbakemeldinger hva, hvordan, hvorfor). Leder Lærere TID

18 3. Opplæringsprogrammet 3.1. Kulturskolens mål for opplæringen: De vedlagte fagplanene i kapittel 3. ivaretar målene for kulturskolen på fagenes premisser. Læringsmål, innhold, varierte arbeidsformer, fleksibel organisering av tilbudene og ulike vurderingsformer skal inngå i de enkelte fagplaner. Alle elever i kulturskolen skal få undervisning som er tilpasset deres interesse og forutsetninger. Sørum kulturskole skal gi kvalitativt god undervisning i kunst- og kulturfag av dyktige lærere for alle barn som ønsker det, og målet er at eleven skal: Gi alle elever mulighet til å utvikle kunnskaper og ferdigheter i kunstfag Styrke elevenes estetiske, sosiale og kulturelle kompetanse Gi alle elever mulighet til å finne og formidle sine egne kunst- og kulturuttrykk Gi alle elever mulighet til å uttrykke- og dyktiggjøre seg i kunstneriske uttrykksformer Styrke evnen til kritisk refleksjon og selvstendige valg Gi fordypningsmuligheter som kan danne grunnlag for videregående og høyere utdanning innen kunst- og kulturfag. Målene gjelder all kulturskolevirksomhet. Egne fagplaner skal angi hva eleven forventes å oppnå i de enkelt fag og program. De ulike fagene skal ivareta målene for kulturskolen på fagenes premisser. Varierte arbeidsformer, fleksibel organisering av tilbudene og ulike vurderingsformer skal inngå i den enkelte fagplan Kulturskolens organisering av opplæringen For å ivareta kulturskolens brede samfunnsoppdrag har Sørum kulturskole delt inn opplæringen i tre ulike programmer. De tre programmene har forskjellig profil og henvender seg til ulike elevgrupper (målgrupper). Alle programmene skal tilby undervisning av høy faglig og pedagogisk kvalitet og skal ivareta elevens rett til tilpasset opplæring uansett om undervisningen foregår som individuell eller gruppeundervisning. Alle elever skal ha tilgang til arenaer for formidling av sine uttrykk og de skal få tilbakemeldinger på egen utvikling og resultat. Pyramiden nedenfor kan illustrere hvordan de tre ulike tilbudene bygger på hverandre og illustrerer også hvordan både elever, lærere og befolkningen i kommunen ønsker fordelingen av tilbudene. Sørums kulturskoles hovedprogram skal være kjernetilbudet, slik det er i dag. Det er også viktig at 18

19 kulturskolen kan tilby et godt fordypningsprogram, samt at kulturskolen har et godt og mangfoldig breddetilbud uten venteliste til alle som ønsker det. KULTUR SOM: OPPLEVELSE ERFARING DELAKTIGHET De ulike programmene har alle fokus på at elevenes deltagelse skal gi opplevelse og erfaringer, men vil allikevel ha noe ulike vektlegging på disse tre områdene: Kultur som OPPLEVELSE fokus på elevens individuelle opplevelse Kultur som ERFARING eleven får større forståelse av seg selv og omverdenen Kultur som DELAKTIGHET eleven utvikler mulighet for å påvirke eget og andres liv. Breddetilbud kulturskole for alle for alle som ønsker det!» Breddetilbudet (Grunnprogrammet i Rammeplanen 2014), er et tilbud til elever som ønsker deltagelse i kulturaktivitet knyttet til ett eller flere av kulturskolens fag. Undervisningen kan ta sikte på å gjøre elevene kjent med innhold og arbeidsmåter i de ulike fagene slik at elevene etter hvert kan velge det eller de fagene de er motivert for. Programmet kan også tilby undervisning særskilt egnet for store ensembler, som f.eks. kor og dansegrupper. Undervisningen er ofte organisert i større grupper. Fokus er bred faglig vinkling, gjerne med introduksjon til flere uttrykksformer for samtidig. Hovedvekten er på opplevelse, men også med innlæring av kunstneriske ferdigheter. Mulighet for kortvarige smakebit -kurs og lavterskeltilbud hvor det ikke er noen krav til forkunnskaper. Eksempler på dette er SFO-prosjekter som «på havets bunn», kultursommerskole m.m. Målet er at eleven skal ha læringsutbytte innenfor alle de tre områdene - kultur som opplevelse, erfaring og delaktighet. Kjernetilbud Kjernetilbudet (Kjerneprogrammet i Rammeplanen 2014) er for elever som ønsker å utvikle faglige ferdigheter over tid og er basert på langsiktighet og progresjon. Det favner ulike stadier, fra 19

20 begynnernivå til viderekommende nivå, og forutsetter betydelig egenøving i tillegg til undervisningstimene. Undervisningen er tilpasset den enkelte elev og foregår både individuelt og i grupper. Målet er å kvalifisere deltakere til det frivillige kulturlivet, og/eller gi innføring i kulturfagenes håndverk tilpasset elevens interesser og evner hvor det også er forventet egeninnsats. Kjerneprogrammet er det som i stor grad kjennetegner dagens kulturskole, og etter innspill i orienteringsrundene, var det et stort flertall av de som mente at kjernetilbudet skal være det største satsingsområdet i Sørum kulturskole, dog med enda flere kunst- og kulturfag i fremtiden. Fordypningstilbud Fordypningsprogrammet er for elever på et høyere nivå og/ eller med særlig motivasjon for ekstraordinær fordypning i faget. Deltagelse forutsetter at eleven kan møte til undervisning flere dager pr.uke, på prosjekter eller i helger, og at hun kan arbeide selvstendig og målrettet med øving/trening. Deler av undervisningen kan foregå i samarbeid med andre institusjoner på regionalt og nasjonalt nivå. Kulturskolen tilbyr sine elever kurs og fordypningstilbud fra bl.a kulturskolerådet, Norges Musikkhøgskole, samt SUMUS, Kudramuda m.m. Eleven skal med fordypningstilbudet kunne kvalifisere seg og utvikle ferdigheter med tanke på kunstfaglinjer i videregående skole, høyere utdanning og med tanke på å bli profesjonell kunst/kulturarbeider. Undervisningen skal også tilby støttedisipliner, som for eksempel musikkteknologi, teori og hørelære, kunsthistorie, m.m.) Elevene kan også tilbys utvidet tid med minimum 30 min i uken. Små grupper eller enkeltundervisning i hoveddisiplin og klasser i støttedisipliner. Elevbetaling som ved kjernetilbud. Dette tilbudet vil omfatte relativt få elever fra hver enkelt kommune på Nedre Romerike, og utvikling av et fordypningstilbud bør derfor skje i et nært samarbeid med nærliggende kommuner. Fordypningsprogrammet skal også tilby ekstra undervisning eller prosjekter til elever som har sitt fag som eneste fritidsinteresse med en spesiell iver etter å på sikt kunne fordype seg som beskrevet ovenfor Fagplaner for Sørum kulturskoles undervisningstilbud: Lærerens krav og forventninger til resultat er av stor betydning for elevens innsats og motivasjon. Det skal utarbeides tydelige og konkrete mål for hva eleven skal lære, og læreren må kunne diskutere og formulere hva som kjennetegner gode læringsprosesser. Lærer og foreldre må sammen motivere eleven til aktiv utfoldelse innenfor sitt kunstfaglige virkefelt, også utenom den organiserte opplæringstida. Elevens personlige, kunstneriske og håndverksmessige vekst og mestring er det viktigste målet for opplæringen. Kulturskolelæreren må lære eleven å ta ansvar for egen innsats i og mellom undervisningstimene. Metoder for å integrere elevens egen trening og øving i opplæringen, 20

21 bør være et prioritert tema i undervisningen. En del kulturskoler har lange tradisjoner for opplæring av elever og foreldre sammen. Det kan stimulere elevens utvikling og lette oppfølgingen i hjemmet. I løpet av skoleåret bør det gjennomføres en til to utviklingssamtaler der lærer og elev/foreldre møtes og hvor elevens læringsprosess og læringsresultater, trivsel og innsats er tema for dialog og vurdering. Rammeplan; Mangfold og fordypning: Norsk kulturskoleråd er i gang med del 3 av den nasjonale rammeplanen, hvor fagplanene skal lages. Arbeidet gjøres på bestilling fra kommunene, og de vil bli en god mal for Sørum kulturskoles arbeid for gode og enhetlige fagplaner. Disse vil være klare i 2016, slik at denne planen blir komplementert med nye planer da disse er klare. I denne omgangen legges lærernes egne fagplaner som et vedlegg. 21

22 FAGPLAN FOR SANG Sangundervisning foregår ukentlig, 36 uker i året a 25 minutter. Elevene kan også deles in i mindre grupper eller ensembler. Sangundervisning tilbys sangere fra 10 år og eldre. Sanger og ark utlevert av lærer skal oppbevares i en egen perm som eleven har med på hver time. Vi forventer at eleven øver regelmessig og alltid møter forberedt til undervisningen. Mål - Det viktigste målet er å skape sangglede å legge grunnlaget for en sunn stemmebruk. - Eleven skal lære og kjenne stemmens ulike register og klangmuligheter. - Begynne å uttrykke seg selv. - Få en utvidet musikalsk horisont gjennom å lære mange nye sanger av ulik karakter og stil. Elev og lærere velger sammen ut repertoar som har hensiktsmessig omfang og enkel musikalisk oppbygning. Eleven forventes å øve jevnlig hjemme, 10 minutter daglig eller mer. - Holdningsøvelser. - Pusteøvelser. - Øvelser for naturlig tonedanning. - Oppvarmingsøvelser. - Bli introdusert for noter og grunnleggende teori. - Gehør og rytmetrening. - Jobbe med tekstforståelse og uttale i enkle sanger. - Jobbe med klang og musikalisk frasering gjennom øvelser og i enkle sanger. - Bli introdusert for enkel flerstemmig sang. - Delta på opptredener. Mål Eleven skal - Ha innarbeidet en god holdning. - Vite litt om pusteteknikk. - Kunne varme opp og trene stemmen på egen hånd. - Kunne orientere seg i notebildet (forstå sangens form,noteverdier,pausetegn,dynamikktegn) - Være godt kjent med sin stemme,kunne anvende den uanstrengt og fleksibelt i ulike register. - Kunne synge tostemt med andre. - Kunne arbeide på egen hånd med sangtekster,tekstforståelse og tolking av tekst - Ha erfaring med og trygghet i og opptre foran et publikum. Elev og lærere velger sammen ut hensiktsmessig repertoar Eleven øver jevnlig hjemme, gjerne 15 minutter daglig eller mer. - Oppvarming. - Stemmetrening. - Jobbe med noter og grunnleggende teori. 22

23 - Arbeide med gehør og rytme. - Interpretasjon. - Delta i ensembler. - Delta i opptredener. Mål -Eleven skal ha utviklet en fleksibel stemme som beveger seg uanstrengt og dynamisk mellom register. - Eleven skal ha utviklet en større musikalsk bevissthet. - Eleven skal være istand til å tolke et sammensatt notebilde. - Beherske enkel sang fra bladet. - Opparbeide selvstendighet i forhold til innlærning av sanger og forberedelse til opptredener. - Kontinuerlig arbeid med å videreutvikle tekniske ferdigheter. - Utvikler arbeidet med det musikalske uttrykket, klang og interpretasjon. - Opparbeide et variert repertoar. - Delta i ensemble med andre elever. - Delta på opptredener. Elev og lærere velger sammen ut hensiktsmessig repertoar Eleven øver jevnlig, gjerne 20 minutter daglig eller mer. Eleven bør lære et instrument i tillegg til sangen f.eks. piano eller gitar, for lettere å kunne lære seg sanger selv ut fra noter, samt å kunne akkompagnere seg selv under egen øving. 23

24 FAGPLAN FOR GITAR Enkeltundervisning Gruppeundervisning Seminar/prosjekter/workshops Konserter Gitar er et svært allsidig instrument og undervisningen vil i stor grad være indivualisert bade mtp. metode og innhold. Det er viktig for Sørum Kulturskole å møte eleven men også å sette premissene for gjennomføringen av undervisningen, dette gjennom ulike former for opplæring. Hovedsaklig skjer instrumentalopplæringen i form av enkeltundervisning og gruppeundervisning, men øving hjemme, utøving og deltakelse på konserter, seminarer og andre arrangementer i regi av kulturskolen er viktige deler av opplæringen og det forventes at elever og foresatte kan stille opp på enkelte arrangementer utenom undervisningens kjernetid. Egen gitar (akustisk, klassisk eller elgitar) Perm eller lærebok Forsterker og kabler (elgitar) Strenger Fotskammel (klassisk gitar) Capo (ved behov) Det forventes av eleven at de har med eget instrument, dette er både fordi kulturskolen ikke kan stille med utstyr til alle elevene, men også fordi det er fordelaktig å ha samme gitar på timen som man øver på hjemme. Det forventes også at det kjøpes inn anbefalte lærebøker og/eller materiell, og at dette tas med på timene som avtalt med lærer. Vi deler gitarelevene inn i begynnere og viderekomne. Hver enkelt elev har ulike utfordringer og utvikler seg i forskjellig tempo og det finnes mange veier til målet, men som i alle håndverk er det viktig med et godt fundament, og det må forventes en grunnleggende mestring av ferdighetene fra begynnerstadiet før eleven oppfattes som viderekommen. bli kjent med gitarens fysikk, navn på deler og akustiske funksjoner mestre grunnleggende tekniske ferdigheter lære seg å øve bli kjent med elementær form for notasjon og teori 24

25 introduseres for gehørbasert undervisning bli kjent med interaktive plattformer og nettsider relevant for øving og lytting møte samspill- og konsertsituasjoner utvikle og forbedre sine tekniske ferdigheter mestre en akkompagneringssituasjon spille solostykker kunne anvende teoretiske begreper, noter og møte avansert musikalsk teori kunne improvisere over grunnleggende skalaer og akkorder øke sine rytmiske, harmoniske og analytiske evner ha god kjennskap til programvare, nettsider og strømmingstjenester som verktøy for musikalsk læring og utvikling For at eleven skal utvikle seg teknisk og musikalsk er det essensielt at eleven øver hjemme. Sørum Kulturskole forventer at eleven øver jevnlig og møter forberedt til timene. Lengden, rutinen og gjennomføringen av øvingen kan variere fra elev til elev og må gås i gjennom med lærer. 25

26 FAGPLAN FOR KUNSTVERKSTED: Innledning Kunstverkstedet tilbyr undervisning i visuell kunst. Det undervises 36 uker i året, 1 time i uka på barneskolen og 1,5 time for elever fra 13 år og eldre. Undervisningen foregår i aldersdelte grupper: 7 og 8 år, 9 og 10 år, 11 og 12 år og fra ungdomsskolealder og oppover. Mål Eleven skal få en kulturskoleopplæring som er i samsvar med sine evner og forutsetninger. Kulturskolen skal legge til rette for en opplæring som fremmer glede og interesse for skapende aktiviteter, individuelt og sammen med medelever. Eleven skal få - utvikle egne skapende evner - oppleve mestring og få tiltro til egne ferdigheter - oppdage og utforske en spennende verden i faget - økt kunnskap om materialer, teori og teknikker - mulighet til å utvikle egenskaper som tålmodighet, selvkontroll og kritisk sanns Innhold og organisering Kunstverkstedet legger vekt på en balanse mellom lekende kreativitet og undervisning i forskjellige teknikker og materialer. Hovedelementer i undervisningen består av: - tegning, hvor blyant, kull og kritt står sentralt, men vi tester også ut utradisjonelle redskaper. Vi utforsker streken, lærer om forskjellige perspektivvirkemidler og vi jobber med lys og skygge for å skape volum. - farge, hvor vi bruker vannfarger, akryl og pastell. Her lærer eleven bl.a. fargeteori, og hvordan farger fungerer sammen og påvirker hverandre. - form, hvor vi klipper, limer og lager i to - eller tredimensjonalitet i mange former og med ulike materialer. Elevene lager hver sin mappe for oppbevaring av egne arbeider gjennom skoleåret. Undervisningstimen starter ofte med teori og gjennomgang av oppgaver, og det forventes at eleven møter presis til timen. I tillegg til de 36 undervisningssekvensene, har kulturskolen arrangementer hvor Kunstverkstedet setter opp utstilling av elevarbeider. Dette blir sett på som en viktig del av undervisningen, og er ofte høydepunkter i elevens faglige utvikling. Selv om disse arrangementene ikke alltid faller på elevens vanlige time eller undervisningssted, er dette arrangementer som bør prioriteres. 26

27 FAGPLAN FOR PIANO Organisering av piano- undervisningen: Ukentlig undervisning 36 uker i året. Hovedsakelig enetimer på minutter, men elevene kan også undervises i grupper på 2 elever. Undervisningen foregår på Blaker Skanse, Sørumsand skole og Frogner skole. Instrument Pianoelever må ha eget piano hjemme for øving mellom timene, helst et akustisk piano eller et elektrisk piano med anslagsfølsomme og vektede tangenter. Målsetting Vårt mål er at elevene skal lære å mestre sitt instrument, føle glede over å formidle musikk til andre, og oppleve personlig utvikling. Undervisningens innhold og progresjon tilpasses den enkelte elev. Målgruppe/alder/inndeling Nybegynner- nye elever fra 2. trinn i grunnskolen og eldre (normalt ca 1 år) Mellomstadiet elever som har spilt en stund (normalt ca 1-6 år) Viderekomne elever som har spilt lenge (normalt mer enn ca 6 år) Forventet innhold i undervisningen på nybegynnerstadiet Lære litt om instrumentet Bli kjent med tangentene Lære sittestilling og holdning Øve inn god håndstilling (armer, hender, anslag) Lære fingrenes nummer og C-durs femfingerposisjon Kunne forstå hva som er oppover og nedover på klaviaturet Spille enkle melodier med høyre hånd etter fingernummer Spille litt med venstre hånd etter fingernummer Lære notene i C-dur skala og kunne spille disse Kunne lese enkle rytmer; fjerdedelsnote, halvnote, helnote Vite hva takt og taktstrek er Forstå og kjenne igjen fortegnene i G-dur (kryss for f) og F-dur (b for h) Kunne spille enkle melodier med begge hender Det brukes ulike notebøker og eleven må selv kjøpe. Læreren gir beskjed om hvilke notebøker som skal brukes. Øving: Jevnlig øving hjemme, minimum 20 minutter daglig på nybegynnernivå. Ettersom man utvikler seg på instrumentet, settes det av mer tid til øving, i takt med utviklingen. 27

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 04.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Strategi for Rælingen kulturskole 2015-2027 Kultur - og fritidsenheten

Strategi for Rælingen kulturskole 2015-2027 Kultur - og fritidsenheten Strategi for Rælingen kulturskole 2015-2027 Kultur - og fritidsenheten V edta t i kommunestyret 17.06.2015 s ak 15/60 1 2 Innhold INNLEDNING... 6 SAMMENDRAG... 6 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 9 BAKGRUNN...9

Detaljer

PLAN FOR STAVANGER KULTURSKOLE

PLAN FOR STAVANGER KULTURSKOLE PLAN FOR STAVANGER KULTURSKOLE Innhold: Kap.1 Innledning s. 3 Kap.2 Lovfesting Forutsetninger og premisser for drift s.5 2.1 Opplæringsloven 2.2 Kulturskolen-kunststykke i kommunens satsning for et rikere

Detaljer

Masteroppgave i skoleledelse

Masteroppgave i skoleledelse Merete Aadnøy KULTURSKOLETIMEN - EN VEIVISER? Å lede utvikling og endring i kulturskolen Masteroppgave i skoleledelse NTNU 2014 ii Forord «Kulturskoletimen sto på scenen, lykkelig for den varme mottakelsen,

Detaljer

Røros Kulturskole en skole for framtiden

Røros Kulturskole en skole for framtiden RØROS KOMMUNE Røros Kulturskole en skole for framtiden Plan for utvikling i perioden 2014 2024 KULTURSKOLE FOR ALLE Vedtak i kommunestyret den 28.11.2013 sak 57/13: 1. På prinsipielt grunnlag vedtas framlagte

Detaljer

KULTURSKOLEPLAN. Temaplan for Ullensaker kulturskole

KULTURSKOLEPLAN. Temaplan for Ullensaker kulturskole KULTURSKOLEPLAN Temaplan for Ullensaker kulturskole Vedtatt i Ullensaker kommunestyre 14. november 2011 INNHOLD 1. Forord 2. Sammendrag 2.1 Kulturskoleplanens oppbygging 2.2 Kulturskolens hovedutfordringer

Detaljer

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge Kulturpolitikk for barn og unge Side 3 Kunst og Kultur som rettighet Side 4 Det mangfoldige kulturlivet Side 9 Helhet og sammenheng Kunst- og kulturarbeid for barn og unge Side 10 Kvalitet i alle ledd

Detaljer

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap Kulturskoleplan 11.10.12 1 PLAN FOR STAVANGER KULTURSKOLE Innhold Innledning... 3 Kapittel 1 Overordnet mål... 4 1.1 Virksomhetsidè...

Detaljer

NMH-PUBLIKASJONER 2012:6 OASE

NMH-PUBLIKASJONER 2012:6 OASE NMH-PUBLIKASJONER 2012:6 OASE Om kulturskoleutvikling og lokal forankring av Den kulturelle skolesekken Rapport fra et samarbeidsprosjekt mellom grunnskole, kulturskole og musikklærerutdanning Signe Kalsnes

Detaljer

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14 Kultur får elever til å blomstre Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud Rapport 2013-14 Proba-rapport nr. 2013-14, Prosjekt nr. 13011 ISSN: 1891-8093 TT,PDS,SK/HB

Detaljer

Kulturskoleutredning 2009

Kulturskoleutredning 2009 Løten kommune Kulturskoleutredning 2009 INNLEDNING... 2 VEDTAK... 2 PROSESS... 2 LOVFORANKRING... 3 STATLIGE FØRINGER... 3 KOMMUNALE FØRINGER... 4 FORSKNING I FAGFELTET... 4 STATUS FOR KULTURSKOLETILBUDET

Detaljer

1. INNLEDNING. 1.1 Oppbygging og innhold

1. INNLEDNING. 1.1 Oppbygging og innhold 1 1 INNHOLD 1. INNLEDNING.... 3 1.1 Oppbygging og innhold... 3 1.2 Bakgrunn for planen... 4 1.3 Formål og overordnet mål.... 5 2 FORANKRING... 6 2.1 Statlige, regionale- og kommunale føringer.... 7 3 SITUASJONSBESKRIVELSE...

Detaljer

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren DET MULIGES KUNST Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren Fra Ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen oppnevnt av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet DET MULIGES KUNST Råd til

Detaljer

Rammeplan for kulturskolen. På vei til mangfold

Rammeplan for kulturskolen. På vei til mangfold Rammeplan for kulturskolen På vei til mangfold Rammeplan for kulturskolen 3 Produksjonsgruppe: Marianne Mathisen, Grimstad kommunale kulturskole INNHOLD Fabiola Charry Hege Faremo Gjengår, Trondheim kommunale

Detaljer

VEDTATT I KOMMUNESTYRET 09.12.13 KULTURSKOLEPLAN FOR GJESDAL

VEDTATT I KOMMUNESTYRET 09.12.13 KULTURSKOLEPLAN FOR GJESDAL VEDTATT I KOMMUNESTYRET 09.12.13 KULTURSKOLEPLAN FOR GJESDAL KULTURSKOLEPLAN FOR GJESDAL GJESDAL KOMMUNE 2014-2020 2 KUNSTNEREN II I høyere grad enn fornuftige mennesker aner, er kunstnerne folkets

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

LILLEHAMMER KULTURSKOLE VIRKSOMHETSPLAN 2012-2013 SIDE 2. Fokus for skoleåret 2012-2013 settes på:

LILLEHAMMER KULTURSKOLE VIRKSOMHETSPLAN 2012-2013 SIDE 2. Fokus for skoleåret 2012-2013 settes på: DEL 1. Pedagogisk plattform... 3 1. VISJON og MÅL.... 3 2. ORGANISASJON... 3 3. HISTORIKK... 3 4. RESSURSER OG OMFANG... 4 5. LOKALER OG UTSTYR... 4 6. UNDERVISNING.... 5 7. UTØVENDE VIRKSOMHET.... 6 8.

Detaljer

- utvikling mot et lokalt ressurssenter. Rapport. Harry Rishaug oktober 2011. Side 1 av 46

- utvikling mot et lokalt ressurssenter. Rapport. Harry Rishaug oktober 2011. Side 1 av 46 - utvikling mot et lokalt ressurssenter Rapport Harry Rishaug oktober 2011 Side 1 av 46 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Bakgrunn og forarbeid... 6 3 De nasjonale satsingsområdene... 8 4 Kulturskolenes primære

Detaljer

Eksamensbesvarelse. Våren 2014

Eksamensbesvarelse. Våren 2014 Fagkode MALED 71 Kultur, kritikk og kommunikasjon Eksamensbesvarelse Våren 2014 45658 ------------------------------------------------- KANDIDATNUMMER (= STUDENTNUMMER) 1 Innhold: Innledning... 3 Tema

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Høringsuttalelse: Ny rammeplan for kulturskolen, "Mangfold og fordypning"

Høringsuttalelse: Ny rammeplan for kulturskolen, Mangfold og fordypning Arkivsak-dok. 14/00784-5 Saksbehandler Kim Stian Gjerdingen Bakke Saksgang Kommunestyret Møtedato Høringsuttalelse: Ny rammeplan for kulturskolen, "Mangfold og fordypning" Rådmannens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Arts and Cultural Education in Norway. Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge

Arts and Cultural Education in Norway. Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge Arts and Cultural Education in Norway Professor Anne Bamford Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge Foto: Odd Mehus Innledning Kort om bakgrunn Rapporten «Arts and Cultural

Detaljer

PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS

PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS GJELDENE FRA JANUAR 2013 TIL OG MED JULI 2017 1. Innholdsliste INNLEDNING...3 GRANDEHAGENS VISJON:...3 FORMÅL:...6 BARNEHAGENS INNHOLD:...10 Hvordan

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer Stavangerskolen 2011 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og ut vik ling smelding 2011 Innhold Innledning...5 Min skolehverdag...9 Elevenes opplevelse av Stavangerskolen trivsel, mestring og veiledning

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Den Norske Balletthøyskole

Den Norske Balletthøyskole Den Norske Balletthøyskole Revidering av akkreditert bachelorgradsstudium i dans og pedagogikk fase 2 NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering (Fase 2) av bachelorgradsstudiet

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer