1.2 Posisjonssystemer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1.2 Posisjonssystemer"

Transkript

1 MMCDXCIII. c) Skriv som romertall: 1) Ditt fødselsår 2) ) År Posisjonssystemer Vi ser her nærmere på begrepet plassverdi og ulike posisjonssystemer. Utgangspunktet er at en vil beskrive et stort antall objekter på en oversiktlig og ordnet måte. Vi starter da med å samle objektene i basisgrupper av en bestemt størrelse, f.eks. ti i hver gruppe som i vår kultur. Det blir da en mengde til overs med færre enn ti objekter (her tar vi også med det tilfellet der vi ikke får noe til overs). I ti-tallsystemet lar vi alle antall mindre enn ti få sine egne talltegn: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Antallet objekter i mengden som ble til overs er da første siffer (lest fra høyre i vår kultur) i tallet vi søker 1-erne. For å bestemme andre siffer gjentas denne prosessen, der en nå betrakter tiergruppene som objekter, som samles sammen ti og ti. Antallet objekter som blir til overs (dvs. opprinnelige tiergrupper) utgjør da det andre sifferet 10-erne, osv. Eksempel 1 De fleste har vært med å telle opp penger etter en basar, innsamling eller lignende. Sitter vi med en masse kronestykker foran oss samler vi dem i tierstabler, disse stablene samler vi igjen ti og ti, se illustrasjonen. De kronestykkene som ikke ga en hel tierstabel blir første siffer (igjen lest bakfra) i kronebeløpet, de stablene som ble til overs KAPITTEL 1 17

2 når vi lagde en gruppe gir nest siste siffer o.s.v. Her får vi 6 enere og 3 tiere, altså 36. Eksempel 2/øvelse Figuren nedenfor kan forestille en mengde blomster på et jorde, eller noe annet. Finn sifrene i antall blomster, og skriv antallet, ved å gå fram som beskrevet ovenfor. (Du kan ringe inn tiergrupper med blyant). Finn først antall enere, så tiere osv. Noter sifrene i tabellen under. De ulike kolonnene vil angi hvor mange 1-ere, 10-ere, 100-ere o.s.v. vi har Vi forstår at prosessen ovenfor lar seg gjennomføre for alle endelige antall, og den gir et entydig svar. Vi sier at ethvert tall har sin entydige representasjon i f.eks. ti-tallsystemet. Nå er det selvsagt ikke noe i veien for å gruppere objektene i en gitt mengde på andre måter enn med akkurat ti i hver gruppe. Vi kan i prinsippet velge å gruppere etter en hvilken som helst størrelse på basisgruppene. I det følgende ser vi på noen eksempler. Å arbeide med tall i andre basiser enn ti er nyttig ved at det tvinger oss som pedagoger til å tenke mer grundig igjennom hva et posisjonssystem egentlig er. 18 TALLÆRE

3 Eksempel 3/øvelse Vi skal finne antallet a i «blomstermengden» nedenfor i tre-tallsystemet. Start med å samle objektene i ringer med tre i hver. Hvor mange blir til overs? Sett tallet inn i tabellen under. Fortsett med å samle treermengdene tre og tre. Hvor mange får du til overs? Fortsett! Vi kan sette sifrene inn i denne tabellen: Her vil kolonnene vise hvor mange 1-ere, 3-ere, 9-ere, 27-ere osv vi har. Når vi velger 3 som basis vil vi trenge en ny posisjon når vi har fått 3 av den forrige, posisjonene blir 3-er potenser. Ovenfor fant vi at a = 1 tjuesjuer + 1 nier + 0 treere + 2 enere eller a = Dette skriver vi forenklet 1102 tre, tre med små bokstaver forteller at tallet er gitt i tre-tallsystemet. Hvor mange og hvilke sifre benyttes i tre-tallsystemet? oooooo I ti-tallsystemet har vi 10 siffer: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i tretallsystemet har vi 3 siffer: 0, 1, 2 og generelt i b-tallsystemet har vi b siffer: 0, 1, 2,..., (b 1). De ulike posisjonene i et b-tallsystem har verdiene 1, b, b 2, b 3,... som kan stilles opp som i tabellen: b 3 b 2 b 1 1 KAPITTEL 1 19

4 Vi har nå sett hvordan ethvert antall a i prinsippet kan skrives entydig i et posisjonssystem med vilkårlig basisstørrelse. To nærliggende problemer er nå: 1. Hvordan regner vi om fra et annet tallsystem til vårt ti-tallsystem? 2. Hvordan regner vi om fra ti-tallsystemet til et system med et annet basistall? Første spørsmål besvares enkelt og rett fram; det ser vi i eksempel 3. Eksempel 4 a) Vi regner seks om til ti-tallsystemet: seks = = 3274 ti b) Generelt skal vi finne en fremgangsmåte for å regne ett tall fra b- tallsystemet til ti-tallsystemet. 376 b = 3 b b + 6 (b må her være større enn 7). Lab = ni = = = 312 ti. Oppgave Ta utgangspunkt i eksempel 3 der a = 1102 tre, regn om til titallsystemet og kontroller svaret ved å telle «blomstene» (i ti-tallsystemet). Så til det andre spørsmålet: oooooo Eksempel 5 Hvordan kan vi skrive 38 ti i tre-tallsystemet? I stedet for å tegne 38 «blomster» osv. kan vi samle i treergrupper i tankene. Vi spør: Trinn 1: Hvor mange 3-ere er det plass til i 38, og hvor mange blir til overs? 12 3-ere og 2 til overs, det betyr at vi får 2 på 1- erplassen. Trinn 2: Videre grupperer vi de 12 3-erne i nye 3-ere og får 4 9- ere og ingen til overs, dvs at vi får 0 på 3-erplassen. Trinn 3: Vi grupperer de 4 9-erne 3 og 3 og får 1 27-er og 1 til overs, altså 1 på 9-erplassen. Trinn 4: Nå har vi ikke nok 27-ere til å gruppere dem 3 og 3, vi står da igjen med 1 på 27-erplassen. Dette kan vi skrive slik: 20 TALLÆRE

5 Vi deler på 3 hver gang og er interessert i «resten» den første resten gir 1-erne, den andre 3-erne osv. Legg merke til at de fire trinnene ovenfor kan sees på som fire divisjonsstykker der vi hver gang deler på 3. Først gir 38:3 at det går en 12-gang med 2 i rest, dernest går 12:3 opp med en 4-gang og 0 i rest, så går 4:3 en 1-gang med 1 i rest, og til slutt gir divisjonen 1:3 en 0-gang med 1 i rest. Ved slik divisjon med rest er alltid «den gangen det går» (kvotienten) og «den resten det blir» entydig bestemt. (Dette virker nokså opplagt. Det betyr at hvis du og jeg, eller andre dividerer f. eks. 124 på 7, så finner vi alle at det går en 17-gang og at resten blir 5.) Dette kalles gjerne divisjonslemmaet. Denne entydigheten av kvotient og rest ved divisjon sikrer at ethvert antall får en entydig sifferskrivemåte i ethvert tallsystem. Vi har også en alternativ metode for å regne om fra ti-tallsystemet til et system med et annet basistall: Vi starter med å sette opp en liste over 3-erpotenser: 1, 3, 9, 27, Når jeg skal skrive 38 i 3- tallsystemet ser jeg at den høyeste 3-er potensen jeg trenger er 3 3, altså 27. Jeg spør hvor mange ganger har jeg plass til 27 i 38? 1 gang: altså 1 på 27-erplassen, da har jeg 11 igjen. Hvor mange ganger har jeg plass til 9 i 11? 1 gang: altså 1 på 9-er plassen, jeg har 2 igjen. Hvor mange ganger er det plass til 3 i 2? ingen: altså 0 på 3-erplassen, jeg har fremdeles 2 igjen. Hvor mange ganger er det plass til 1 i 2? 2 ganger: altså 2 på 1-erplassen. Dette kan også skrives som en restdivisjon: 38 = = = = Her er det kvotientene vi er interessert i: 1102 tre. KAPITTEL 1 21

6 Eksempel 6, basistallet er større enn 10 Skriv ti om til tretten-tallsystemet. Vi får: Vi bruker parenteser for å markere at 10 og 11 nå er egne sifre. I et virkelig tretten-tallsystem ville en funnet opp egne symboler for tallene ti, elleve og tolv, f. eks., og. Vårt tall blir da 92. Oppgave Kontroller resultatet i eksempel 6 ved å regne tallet om igjen til titallsystemet slik som i eksempel 4. Det babylonske posisjonssystemet Det eldste kjente posisjonssystem er det babylonske. Mens papyrusgresset ga skrivemateriale til egypterne, skrev (eller rettere sagt trykte) babylonerne på leirtavler med en trekantet pinne eller kile. Kilen satte et trekantformet merke for hvert trykk. Formen og stillingen kunne varieres. Skriften kalles kileskrift. Nedenfor er vist bildet av en gammelbabylonsk leirtavle fra ca år f. Kr. Tavlen inneholder to kolonner med tall skrevet i 14 linjer (linjenumrene er påført av oss). Du kan jo nå tenke deg at du er arkeologen som fant tavla, og stiller spørsmålene: 22 TALLÆRE

7 a) Hvilke tall mener du står i kolonne 1? b) Hvordan skulle etter dette de babylonske tallsymbolene bli for tallene 18, 25 og 47? c) Finn de 6 første tallene i kolonne 2. d) I linje 7, kolonne 2, finner du symbolet. Hvilket tall mener du dette er? Hva forteller dette symbolet og de følgende tallsymbolene i kolonne 2 oss om tallsystemet til babylonerne? e) Omskriv resten av tallene i kolonne 2 til titallsystemet. f) Ved siden av ser du baksiden av den samme leirtavla. Hvilke tall mener du står i de siste 4 linjene? Er det rimelig å tro at babylonerne hadde noe eget symbol for null? Begrunn svaret ut fra symbolbruken på denne leirtavla. Leirtavla over viser hvordan tallsymbolene ble trykket i våt leire med en spesiell pinne, som kunne holdes på to måter. Hvis du ikke har funnet ut av det viser tavla over en oversikt over 9-gangen. La oss nå forenkle disse symbolene slik: 1 og 10 Oppgave 1.8 a) Hvor mange forskjellige tallsifre er det i et sekstitalls posisjonssystem? (Babylonerne hadde lenge ikke noe symbol for null). b) Omskriv til babylonsk: 7, 28, 50, 59. c) Vi kan si at skrivemåten for sifrene fra 1 til 59 følger prinsippet for et additivt tallsystem. Hva mener vi med det? Vi har da f. eks. at 152 = Flere aktiviteter med det babylonske tallsystemet er inntatt blant oppgavene. Vi kan nærme oss to-tallsystemet gjennom følgende Undersøkelse Du har en skålvekt og en loddsats som inneholder ett 1-gramslodd, ett 2-gramslodd og ett 4-gramslodd. Hvilke forskjellige vekter kan legemene du kan veie med disse loddene ha? Vi sier at loddsatsen er god dersom den kan veie flest mulig legemer ved hjelp av minst mulig antall lodd. KAPITTEL 1 23

8 Hvilket lodd bør vi da utvide vår loddsats med? Og hva bør det neste loddet bli? Loddene i loddsatsen svarer til 2-erpotensene: 2 0 = 1, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 8, osv. Undersøkelsen ovenfor kan oppsummeres ved å si at ethvert naturlig tall kan skrives (entydig) som en sum av forskjellige 2-erpotenser. Oppgave 1.9 Skriv følgende tall som summer av forskjellige 2-erpotenser: 19, 25, 33, 53, 64, 100. oooooo Her ser du en praktisk framgangsmåte for å finne et talls 2-erpotenser. Tallet i eksemplet er Start med 1, og fordoble gjentatte ganger. Stopp før du passerer 53. Sett merke ved de tallene som gir sum 53. En får: 53 = = Legg merke til at vi dermed også har funnet skrivemåten for 53 i to-tallsystemet: 53 ti = = to Vi kunne selvsagt også oppnådd dette resultatet ved hjelp av teknikken med restdivisjon: Det finnes en generell multiplikasjonsalgoritme av gammelegyptisk type som kun benytter fordoblinger og addisjon. Algoritmen bygger 24 TALLÆRE

9 på det ovenstående. Vi ser på eksemplet 53 72, som kan stilles opp slik: Venstre kolonne dannes først, for å finne 2-erpotensene som inngår i 53. Så fordobles 72 gjentagne ganger til streken blir nådd. Deretter strykes de tallene i høyre kolonne som korresponderer med de 2-erpotenser som ikke inngår i 53. Summen av kolonnens øvrige tall gir svaret. Prøv algoritmen selv på f. eks ! Utfordring At algoritmen er korrekt kan vi se slik (i tilknytning til vårt eksempel over): = ( ) 72 = = der de fire siste addendene gjenfinnes i kolonnen til høyre i algoritmen over. Det er altså tilstrekkelig å kunne 2-gangen for å utføre et hvilket som helst gangestykke. Det finns en beslektet algoritme kalt russisk bondemultiplikasjon, der også halveringer benyttes. Egypterne kunne også dividere etter et lignende skjema som det ovenfor. Dette finner du i oppgavene. Vi nevner at halvering og fordobling lenge ble sett på som egne regneoperasjoner, også hos oss. Dette går fram av «Hauks bok» av Hauk Erlendson, lagmann på Island og i Norge fra 1294 til I «Hauks bok» nevnes 7 slags regning: tvefaldan (fordobling), helmingaskifti (halvering), viðrlagning (addisjon), afdráttr (subtraksjon), margfaldan (multiplikasjon), setta skifting (divisjon) og taka rot undan (rotutdragning). Regning med tall i andre baser En av posisjonssystemets store fordeler er at en kan etablere greie algoritmer for regning med flersifrede tall. Gjennom mange års KAPITTEL 1 25

10 skolegang er vi vel vant med det, i titallsystemet. Det går så automatisk at vi ikke tenker over framgangsmåten i noen særlig grad, og vi har glemt at det i sin tid var en møysommelig prosess å lære. Å regne med tall i andre baser har en pedagogisk verdi i lærerutdanningen, for det tvinger oss til ettertanke og oppmerksomhet. Vi har derfor tatt med en del oppgaver om dette. Elevarbeid fra 1. klasse ved Grålum skole, Lærer: Jorun Wiklund Det vises til dette arbeidet i oppgave TALLÆRE

1 Tall og tallsystemer. Plassverdibegrepet

1 Tall og tallsystemer. Plassverdibegrepet 1 Tall og tallsystemer. Plassverdibegrepet Kan kråka telle? En jeger bygger et skjulested ved en samlingsplass for kråker. Når han kommer neste dag, flyr kråkene når de ser ham. Jegeren venter i skjulestedet,

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Kompendium til TOD065 - Diskret matematisk programmering

Kompendium til TOD065 - Diskret matematisk programmering Kompendium til TOD065 - Diskret matematisk programmering Jon Eivind Vatne Institutt for data- og realfag, HiB, Tlf: 55587112, Mob: 90203117, jev@hib.no 27. oktober 2011 2 Introduksjon Emnet vårt tar for

Detaljer

Matematikk 2P. Odd Heir Ørnulf Borgan John Engeseth Per Arne Skrede BOKMÅL

Matematikk 2P. Odd Heir Ørnulf Borgan John Engeseth Per Arne Skrede BOKMÅL Matematikk P Odd Heir Ørnulf Borgan John Engeseth Per Arne Skrede BOKMÅL Matematikk P dekker målene i læreplanen av 005 for Matematikk VgP i studieforberedende utdanningsprogram. H. Aschehoug & Co. (W.

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Oppfatninger av desimaltall

Oppfatninger av desimaltall Oppfatninger av desimaltall Gard Brekke I Nämnaren 22(3) beskrevs KIM-projektet. I denna artikel redovisas hur man kartlägger missuppfattningar hur man diagnostiserar elevers ofullständiga tankar kring

Detaljer

Veiledning til kapitlene i TM 7A og 7B

Veiledning til kapitlene i TM 7A og 7B Veiledning til kapitlene i TM 7A og 7B Kapittel 1 God start Læreplanen Ifølge Kunnskapsløftet skal elevene etter 4. trinn kunne beskrive plassverdisystemet for de hele tallene, bruke positive og negative

Detaljer

Tallregning Vi på vindusrekka

Tallregning Vi på vindusrekka Tallregning Vi på vindusrekka Addisjon... 2 Addisjon: Oppstilling... 3 Addisjon med minnetall... 4 Addisjon med desimaltall... 5 Subtraksjon... 6 Subtraksjon uten låning... 7 Subtraksjon med låning...

Detaljer

Tall Vi på vindusrekka

Tall Vi på vindusrekka Tall Vi på vindusrekka Tall og siffer... 2 Dekadiske enheter... 3 Store tall... 4 Avrunding... 5 Tverrsum... 8 Partall og oddetall... 9 Primtall... 10 Sammensatte tall... 11 Faktorisering... 13 Negative

Detaljer

De fire regningsartene

De fire regningsartene De fire regningsartene Det går ikke an å si at elevene først skal ha forstått posisjonssystemet, og deretter kan de begynne med addisjon og subtraksjon. Dette må utvikles gradvis og om hverandre. Elevene

Detaljer

Den blokkerende misoppfatning

Den blokkerende misoppfatning Den blokkerende misoppfatning Olav Nygaard og Anja Glad Zernichow Vi vet alle at dersom det sitter en propp i et rør, så kan ikke vannet renne gjennom det. Lengden på proppen betyr ingenting for dens evne

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Side 1 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1010 Objektorientert programmering Eksamensdag: Tirsdag 12. juni 2012 Tid for eksamen: 9:00 15:00 Oppgavesettet er

Detaljer

Likninger - en introduksjon på 8. trinn Hva er en likning og hva betyr å løse den?

Likninger - en introduksjon på 8. trinn Hva er en likning og hva betyr å løse den? side 1 Detaljert eksempel om Likninger - en introduksjon på 8. trinn Hva er en likning og hva betyr å løse den? Dette er et forslag til undervisningsopplegg der utgangspunktet er sentrale problemstillinger

Detaljer

Tall og algebra 7. årstrinn

Tall og algebra 7. årstrinn side 1 Tall og algebra 7. årstrinn Veiledningen fordeler kompetansemålene i hovedområdet tall og algebra på tre gjennomgående emner: tallforståelse, de fire regneartene og algebra. Veiledningen tar også

Detaljer

Nasjonale prøver 18.09.2013

Nasjonale prøver 18.09.2013 Nasjonale prøver 18.09.2013 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. Del 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2013...

Detaljer

Vitensenteret. Trondheim. Matematikkløypa med for- og etterarbeid. Nils Kr. Rossing Kirsti Rø

Vitensenteret. Trondheim. Matematikkløypa med for- og etterarbeid. Nils Kr. Rossing Kirsti Rø Vitensenteret Trondheim Matematikkløypa med for- og etterarbeid Nils Kr. Rossing Kirsti Rø Vitensenteret 2011 Matematikkløypa med for- og etterarbeid Bidragsytere til heftet: Nils Kr. Rossing - Vitensenteret/Skolelaboratoriet

Detaljer

Bildet er fra Colorado i USA og viser et vanningssytem som har flere navn, blant annet circle pivot irrigation.

Bildet er fra Colorado i USA og viser et vanningssytem som har flere navn, blant annet circle pivot irrigation. LÆRERENS D IGITALBOK 3 LDB Flere oppgaver Løsningsforslag Kapittelprøve Verktøyopplæring Twig-arbeidsark Kopioriginaler Kapittel 3 er geometrikapitlet. På 8. trinn har vi valgt å konsentrere oss om konstruk

Detaljer

Logikk. Utsagn. Kapittel 1. Kapittel 1 LOGIKK Side 1

Logikk. Utsagn. Kapittel 1. Kapittel 1 LOGIKK Side 1 Kapittel 1 Logikk Logikk er viktig i mange sammenhenger, for eksempel når vi skal argumentere for en sak, når vi skal bygge, programmere og bruke datamaskiner og når vi skal gjennomføre bevis i matematikken.

Detaljer

Dette er en FORELØBIG versjon fra 13. juni 2001, for korrektur og kommentarer!

Dette er en FORELØBIG versjon fra 13. juni 2001, for korrektur og kommentarer! MATEMATIKK Dette er en FORELØBIG versjon fra 3. juni 00, for korrektur og kommentarer! Det har tatt adskillig mer tid å skrive dette enn antatt. Noen konsekvenser av dette: Kapittel 8, lineær algebra,

Detaljer

KORT INNFØRING I GEOGEBRA

KORT INNFØRING I GEOGEBRA Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING I GEOGEBRA... 4 ØVELSE 1. TEGNE GRAFER... 9 ØVELSE 2. TEGNE GRAFER TIL RASJONALE FUNKSJONER... 11 ØVELSE 3. LIKNINGSLØSNING... 15 ØVELSE 4. TANGENTER OG MAKS OG MIN

Detaljer

Skisse av den ideelle læreplan i matematikk

Skisse av den ideelle læreplan i matematikk ved Anita Valenta, Mona Nosrati, Roberth Åsenhus og Kjersti Wæge Skisse av den ideelle læreplan i matematikk Formål med faget Matematikk er en del av den globale kulturarven vår. Mennesket har til alle

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING OM REGNEARK... 4 ØVELSE 1. PRESENTASJON

Detaljer

Lineære likningssystemer, vektorer og matriser

Lineære likningssystemer, vektorer og matriser Lineære likningssystemer, vektorer og matriser Kompendium i MAT00 Matematikk Høsten 2008 Inger Christin Borge Matematisk institutt, UiO Forord Velkommen til Universitetet i Oslo, og til MAT00! Selv om

Detaljer

Rolf Venheim Jan Otto Jahnsen Kåre Byremo Harald Båsland Lennart Skoogh Bengt Nilsson Håkan Johansson REGNEREISEN. Lærerveiledning 6+ Aschehoug

Rolf Venheim Jan Otto Jahnsen Kåre Byremo Harald Båsland Lennart Skoogh Bengt Nilsson Håkan Johansson REGNEREISEN. Lærerveiledning 6+ Aschehoug Rolf Venheim Jan Otto Jahnsen Kåre Byremo Harald Båsland Lennart Skoogh Bengt Nilsson Håkan Johansson REGNEREISEN Lærerveiledning 6+ Aschehoug Læremidlet er en del av læreverket Regnereisen 1 7. Verket

Detaljer

Forord. Oslo, juni 2001 Arne B. Sletsjøe

Forord. Oslo, juni 2001 Arne B. Sletsjøe Forord Dette heftet i tallteori er tilpasset Matematisk institutts nettbaserte kurs i tallteori og baserer seg i stor grad på Erik Alfsen og Tom Lindstrøms kompendium i tallteori for MA 115/215. Heftet

Detaljer

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Vad kan förskolebarn om tal? Hur löser de problem? Lärarstuderande Grethe Midtgård, Bergen, berättar om Marit, 6 år och hennes sätt att hantera situationer med matematik.

Detaljer

Matematikk 2P-Y. Hellerud videregående skole

Matematikk 2P-Y. Hellerud videregående skole Matematikk 2P-Y Hellerud videregående skole Forord til 1. utgave Denne boka dekker læreplanen i Matematikk 2P-Y. Stoffet og oppgavene er valgt ut med tanke på den type oppgaver som har vist seg å være

Detaljer

6.2 Eksponentiell modell

6.2 Eksponentiell modell Oppgave 6.14 Du arbeider i 7. 8. klasse og du vil bruke oppgave 6.13 til å arbeide med formalisering. Lag en oppgavetekst der du først lar eleven regne ut lønn etterhvert som du varierer antall brosjyrer.

Detaljer

Brøk, prosent og desimaltall. Proporsjonalitet og forholdstall i praktiske situasjoner. matematikkhuset. Divisjon med tall mindre enn 1

Brøk, prosent og desimaltall. Proporsjonalitet og forholdstall i praktiske situasjoner. matematikkhuset. Divisjon med tall mindre enn 1 Dag 1: 09.00-10.00 Test er best? Hva, hvorfor, hvordan vi tester og kartlegger med mål om å forbedre elevens forståelse, anvendelse og ferdigheter 10.00-10.15 Pause 10.15-12.00 Alle teller - ikke bare

Detaljer

datatyper Hva er programmering? Variabler og Informasjonsteknologi 2 Kompetansesemål

datatyper Hva er programmering? Variabler og Informasjonsteknologi 2 Kompetansesemål Variabler og datatyper Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Høst 2012 Informasjonsteknologi 2 Hva er programmering? Når du skal bake en kake følger du gjerne en oppskrift. Først er det beskrevet hva kaken

Detaljer