NAFO-prosjekt i Rygge, La meg lære!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NAFO-prosjekt i Rygge, La meg lære!"

Transkript

1 NAFO-prosjekt i Rygge, La meg lære! Bruk av bokkofferter i barnehagen, hvorfor og hvordan. Av Åse Melkeraaen Fra boken Sover du ikke, Veslebjørn? Våren 2009 var 3 barnegrupper i 3 ulike barnehager i Rygge deltagere i NAFOprosjektet La meg lære! Bruk av bokkofferter i barnehagen, hvorfor og hvordan. Hovedmålet med prosjektet har vært å fokusere på verdien av bruke bøker med tilhørende leker og konkreter i barnehagens arbeid med fremme språk hos flerspråklige barn spesielt, men også hos barn med norsk som morsmål. Norsk språk er viktig for flerspråklige barns mulighet til å delta i lek, og selvfølgelig for framtidig skolestart. Samtidig er vi opptatt av barnas morsmål, og hvordan barnehagene kan stimulere til et positivt fokus på det å beherske og utvikle flere språk. Vi er også opptatt av litteratur som en verdi i seg selv, en verdi vi mener det er viktig at alle barn får et aktivt forhold til. Foruten opplevelser av å eie fortellinger sammen, tror vi at jevnlig lesing kan være med på å utvide barnas ordforråd, samt fremme deres interesse for bøker og lesing generelt. I denne artikkelen vil vi forsøke å formidle hvorfor det kan være både spennende, morsomt og lærerikt for barn og voksne å bruke bokkofferter. Hovedfokus vil være barnas gode opplevelser knyttet til felles fokus rundt bokas fortelling, deres språklige utbytte, samt bevisstgjøringen som skjedde med de voksne. Vi formidler også noe om hvordan man kan bruke en bokkoffert, og tips til hvilke bøker som kan egne seg. Videre forteller vi litt om ringvirkningene prosjektet har fått i kommunen: Bokkofferter til utlån på biblioteket, bokring/ abonnementsordning for barnehagene, samarbeid på tvers av etater (helsestasjon, skole, kultur, bibliotek), kursvirksomhet for barnehagene m.m. Sist, men ikke minst, handler det om at man i Rygge er i en prosess hvor det flerkulturelle perspektivet er sentralt, og hvor man tenker felles og langsiktig rundt dette, for eksempel om overgang barnehage/skole, og om hvordan sikre at alle barn får tilgang til et godt barnehagetilbud.

2 Rygge kommunes mangfold Deler av Rygge kommune har helt siden 1970-tallet hatt mange innvandrere og flyktninger. Flere barnehager og skoler har derfor vært, og er fortsatt preget av språklig og kulturelt mangfold. Noen av barnehagene har i kortere eller lengre perioder hatt tospråklige assistenter som har vært viktige bidragsytere for å fremme forståelse, respekt og inkludering på den flerkulturelle arena. Barnehagene i Rygge Rygge kommune har til sammen 11 barnehager. Herunder er private og kommunale barnehager, familiebarnehage og Åpen barnehage. Alle barnehagene er organisert i et samarbeidsorgan, Ryggebarnehagen (minus Åpen barnehage), representert ved styrerne. Dette samarbeidet har muliggjort mange felles kursrekker for barnehagene, blant annet flere kurs om språklig og kulturelt mangfold (finansiert av midler fra Fylkesmannen og barnehagene selv). Noen av barnehagene har også deltatt i GROMBA prosjekter (gi grobunn for mer lesing). Det å fokusere på arbeid med bøker, språk og språkutvikling er således ikke nytt, og vi ser derfor NAFO-prosjektet som en naturlig påbygning og videreutvikling av allerede eksisterende arbeid. 7 av våre barnehager har til enhver tid brukere som er flerspråklige. Dette er tredje eller fjerde generasjons barn av blant annet vietnamesisk og tyrkisk opprinnelse, barn av arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa, og barn av nyere flyktningfamilier. Disse barnehagene er organisert i et nettverk hvor flerkulturell pedagogikk er utgangspunkt for erfaringsutveksling, samtale, refleksjon m.m. NAFO-prosjekter i barnehagene Ulike NAFO-prosjekter har i løpet av vært i gang i nettverksbarnehagene, med fokus på flerkulturelt arbeid og språklig mangfold. Ett av prosjektene har som nevnt vært La meg lære! Vi beskriver videre i artikkelen hvordan vi har arbeidet med dette i prosjektet. Ideen er hentet fra bydel Bjerke i Oslo, som over flere år har arbeidet med bokkofferter. Hva er en bokkoffert? En bokkoffert inneholder en barnebok som er valgt med omhu: Handlingen kan lett visualiseres, og den kan fortelles i flere sekvenser. I tillegg inneholder bokkofferten leker og figurer som kan konkretisere og synliggjøre handlingen i boka. Ved å konkretisere handlingen ved hjelp av spennende figurer fra kofferten, vil barna kunne oppnå en førforståelse som vil underlette selve lesingen. Vanskelige ord og begreper introduseres underveis, og handlingen utvides litt for hver gang man er sammen. I Rygge har vi også valgt å legge ved en brukermanual for å gi tips og ideer til den som låner kofferten, samt et skjema for tilbakemeldinger om bruk. Hvorfor bokkoffert? Selv om barnehagene i Rygge har deltatt på mange kurs om språk og språkutvikling, så har behov og etterspørsel etter gode verktøy i arbeid med språkutvikling hos minoritetsspråklige barn vært aktuelt. Vi tror at bokkofferten kan være et godt tilskudd som ett av flere verktøy for å fremme språk.

3 Felles fokus Å arbeide med bøker er valgt fordi vi opplever at bøker kan tilføre både barn og voksne gode og engasjerende opplevelser med et felles fokus. Gode barnebøker gir oss fortellinger som omhandler menneskelige erfaringer som glede, undring, sorg, sinne, redsel, morsomme og rare dyr og mennesker, og mye mer. I tillegg sier barnehagens Rammeplan at barnehagen skal skape et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning og glede ved høytlesing, fortelling.. (Rammeplanen s 35). Tidlig innsats Bøker gir også mulighet for samtale med felles fokus, samt bruk av språk både passivt og aktivt. Og jevnlig bruk av bøker kan bidra til å utvide barnas ordforråd. I tillegg bidrar bøker til abstrakt tenkning, noe som er byggende på både kort og lang sikt. I puberteten blir det synlig hvor godt grunnarbeid som er gjort språklig i førskolealderen, da skolens undervisning på ungdomstrinnet oftest er blitt kontekstuavhengig og abstrakt. På dette tidspunktet kan det være vanskelig å hente inn begreper som skulle vært på plass i førskolealder. Dette er gode argumenter for å starte tidlig med målrettet språkstimulering, det vil si i barnehagen. Lesing, for hvem? Forskning viser at barn som er vandt til å bli lest for hjemmefra, blir lest mer for i barnehagen. Barn som ikke er vandt til bøker, unngår ofte barnehagens lesekrok. Det er heller ikke attraktivt med lesekroken hvis man ikke forstår ordene i boka fordi de er på et annet språk enn barnas morsmål. Lesing er i seg selv en abstrakt aktivitet, men selve handlingen i mange barnebøker kan synliggjøres ved å konkretisere handlingen via gjenstander. Mange barn som vanligvis skygger unna lesekroken, vil oppleve at lesing på denne måten blir tilgjengelig også for dem. Barnehagen har et ansvar for å tilrettelegge for lesing slik at alle barn blir inkludert i gode leseopplevelser; bokkofferten kan ganske enkelt bidra til mange flere barn blir glade i bøker. Mange måter å arbeide med språk på Det er viktig for oss å si at bruk av bokkofferter er en av flere måter å arbeide med språk på. En viktig arena for språkutvikling er naturligvis alle de daglige, uformelle møter mellom barn og voksne, og mellom barn som leker og samhandler med hverandre. Samtidig tror vi at forskjellige innfallsvinkler i språkinnlæringen er viktig, og vi tror voksnes bevissthet og tilrettelegging har stor betydning for barns muligheter til læring. Barn lærer best ved at de tilbys ulike måter å lære på, f.eks ved å leke, lytte, føle/sanse, synge, danse, lese, fortelle, tegne, male, forme, løpe, hoppe, klatre, spille data og pc Vi sier ja takk! til mangfold og helhetlige perspektiver på hva og hvordan barn lærer. Morsmål Barnehagens Rammeplan vektlegger barns morsmål stor betydning. Morsmål er viktig for identitet, og et godt utviklet morsmål forenkler andrespråksinnlæringen. Rammeplanen sier at barnehagen skal støtte og stimulere barnas morsmålutvikling. Mange barnehager har ikke lenger tospråklige assistenter, og morsmålsutvikling må støttes, oppmuntres og synliggjøres på andre måter (se f.eks. artikkel om Å telle på flere språk, Hei-kort). Selv om debatten om morsmål har gått over mange år i Norge, tror vi fortsatt det er behov for en bevisstgjøring om

4 betydningen av dette. Barnehagene kan være nøkkelpersoner i å støtte og oppmuntre foreldre til å være aktive og frimodige i å bruke sine språk. Bruk av bøker kan være en fin innfallsvinkel til å snakke med foreldre om flerspråklig utvikling, og betydningen av å bruke morsmålet sammen med barna. Barnebøker finnes etter hvert på mange språk, bibliotekene er mer enn villige til å være behjelpelige med å fremskaffe dette (se mer om dette under praksisfortellinger - foreldreperspektiv). Inspirasjon fra bydel Bjerke i Oslo Ideen om bokkofferter er utviklet i bydel Bjerke i Oslo, hvor man har hatt et prosjekt om dette i mange barnehager, over flere år. Bydelen har mange barn med annet morsmål enn norsk, og dette har vært utgangspunkt for å utvikle ideen om konkretisering knyttet til en bok. I boken Lær meg norsk før skolestart! ( Spurkland og Sandberg), kan man lese mer om hva prosjektet innebar, bl.a om dokumentasjon for å kunne følge opp barnets språkutvikling. Vi startet prosjektet med å besøke bydel Bjerke, hvor vi fikk en generell innføring i arbeid med barns mange språk morsmål og norsk, foreldrearbeid i en flerkulturell kontekst, og hvordan bruke en aldersadekvat bok sammen med flerspråklige barn. I Rygge I Rygge ble barnehagenes 5-åringer prioritert. 3 barnehager var med, representert ved førskolelærer og en gruppe barn (4 el 5), flerspråklige og barn med norsk som morsmål i samme gruppe. Barna og den voksne var sammen ca 6 8 ganger, ca 1-2 ganger pr uke. For å kartlegge barnas språklige utbytte, tok vi i bruk preformanceanalyse. Vi sammenlignet barnas uttalelser om boken og dens innhold før prosjektstart, og etter at prosjektet var avsluttet. Alle barna utviklet i løpet av prosjektperioden sin fortellerkompetanse, og mange barn lærte nye ord og begreper. Dette kunne vi observere ved å lytte til barnas utsagn før og etter at vi hadde lekt og snakket oss gjennom boka. En av prosjektbarnehagene var representert med en tospråklig assistent med lang erfaring. Den tospråklige assistenten har betydd mye for barn, foreldre og ansatte i barnehagen. Hun har bidratt under prosjektet med bl.a å lese den aktuelle boken for barna på deres morsmål, og med viktig foreldrekontakt i forbindelse med informasjon om prosjektet. Forslag til hvordan bruke bokkoffert Stikkord for å komme i gang kan være forberede, konkretisere, lese, bearbeide. Samtale og lekpreget aktivitet på barns premisser, er også viktige stikkord barna og voksne skal snakke og leke seg gjennom boka. Grupper på 3-5 barn er bra (så får alle komme til orde), la venner og flerspråklige og norskspråklige barn være sammen. Å samles rundt bokkofferten en gang i uka kan være nok for å skape spenning og forventning hos barna, flere ganger om man ønsker det. Forberede Les boka grundig på forhånd; hvem er hovedpersoner, hva er bokas budskap? Noter ord og begreper som er ukjente for barna. Hvor er det nødvendig å stoppe opp, snakke om/forklare/konkretisere ukjente ord? Legg evt inn turer i planen din, f.eks turer som matcher miljø i boka, eller som kan forklare nye ord og begreper. Ta gjerne bilder (barna også!), se på/samtal etterpå. Husker-du-samtaler er supert for å stimulere barnas fortellerlyst. Planlegg at sekvenser av boka formidles over flere samlinger.

5 Konkretisere Vis barna boken, se på forsiden. Hva tror de boken handler om? Presenter hovedperson/er og viktige gjenstander. Fortell om bokas hovedanliggende/problem ved hjelp av gjenstander, lag et minimiljø som matcher bokas fortelling. Fortell tydelig og med innlevelse! Fortell ved å se på bildene i boka, evt parallelt med konkretene. Barnas bidrag er hele tiden viktig! La deres spørsmål, kommentarer og assosiasjoner få god plass. Oppmuntre til en gjenfortellende sekvens i hver samling. Barna kan evt fortelle ved hjelp av gjenstander, ved hjelp av boka, eller uten støtte. Hjelp dem alltid når det er nødvendig, de skal oppleve at de mestrer. Lese Les boka når barna har fått forståelse for bokas handling (ca 5 6 ganger). Hele boka behøver ikke bli lest første gang, bare om barna henger med. Samtal underveis, stopp opp når barna spør om, eller kommenterer ting i teksten. Les samme bok flere ganger, dybdeforståelse oppnås ved stadig om-igjen-lesing. Presenter boken for hele barnegruppen: lese, fortelle, dramatisere. Bearbeide Tegne fra boken. De eldste barna kan selv lage bøker av tegningene, voksne skriver tekst som barna dikterer. Stift A-5 ark sammen, vips!, en bok. Det er viktig at bøkene er tilgjengelig for barna når de er gjennomarbeidet. Barna liker å lese bøker de kjenner, og omigjenlesning skaper dybdeforståelse. Å lese om igjen er også med på å utvide innholdet og skape nye fortellinger i eksisterende fortelling. Dette er et forslag til hvordan man kan bruke bokkofferten. Og for øvrig kan man gjøre som man vil! Bruken av bokkofferter vil alltid preges av de voksne og barn som bruker dem, og slik skal det være. Hvilken bok? Bøker som er aldersadekvate og som kan konkretiseres via figurer og handling er bra. Det er også viktig at bøkene oppmuntrer og stimulerer til barnas meddiktning og undring. Noen bøker vi har gode erfaringer med, er (5 6 år): Sover du ikke, Veslebjørn? av Martin Wadell og Barbara Firth, Frosken og den framande av Max Velthuijs, Mamma Mø faller og slår seg av Jujja Wieslander og Sven Nordqvist, Heng i, Albert Åberg av Gunilla Bergstrøm, Bø og Bæ i festhumør (3 4 år) av Olof og Lena Landstrøm. Ellers tror vi at mye nyere barnelitteratur kan brukes. Det er et poeng at barn får kjennskap til ulike sjangre i barnelitteraturen, og barnelitteraturen gir oss både realisme og fantasi. Eventyr og fortellinger fra mange land er også høyaktuelt å bruke i en flerkulturell kontekst med foreldre som viktige informanter. Her håper vi med tiden å få flere erfaringer. Lage koffert?

6 Passende kofferter (eller eske el lignende) kan man kjøpe i leketøysbutikker, tilhørende leker og effekter også. Nettbutikken sprell.no har noen bøker med tilhørende figurer (for eksempel Mamma Mø og Kråka). For øvrig kan man finne det man leter etter der hvor man minst venter det f.eks på loppemarked, i dagligvarebutikken, på reise i utlandet hvor som helst. Noen praksisfortellinger Fra boka Heng i, Albert Åberg! Etter å ha hatt to samlinger med gruppa og kartleggingssamtalen i forkant med det enkelte barn som skulle være med på dette prosjektet, er det særlig ett barn som jeg opplever har gjort stor framgang sosialt og språklig i barnegruppa på avdelingen. Dette gjelder en gutt som i veldig liten grad har brukt norsk språk i lek og hverdagssituasjoner. Han har vært veldig aktiv, og har den eldste og mest utfordrende gutten på avdelingen som sin rollemodell. Han hermer etter alt denne norske gutten gjør, positive og negative handlinger. Han har ofte havnet i konflikter, fordi han gjør negative handlinger for å bli godtatt av den norske gutten. Han har ikke brukt verbalt språk når vi har snakket med han, kun svart ja/nei. Gjennom dette språkprosjektet har han begynt å bruke det norske språket mer og mer. Han er den som har vært mest aktiv på samlingene våre, han har lyttet/ gjentatt ord/ og vært deltakende hele tiden. Han har kommet mer og mer fram i det daglige også, han snakker med de andre barna på norsk, han kommer til voksne og sier i fra/ spør hvis han trenger noen. Skal ikke si at det er kun på grunn av dette prosjektet han har endret atferd, men at han tørr mer nå enn tidligere, og føler at han kjenner meg og de andre barna på gruppa bedre enn tidligere, tror jeg kan ha hatt betydning. Vi har hatt små grupper flere ganger tidligere før dette språkprosjektet, men det å ha brukt bok og en spennende koffert med innhold fra boka, har vært lærerikt for liten og stor. En ny måte å nærme seg en historie på og sette i gang samtaler med barna på Kjempeflott!!!! Fra boka Frosken og den framande. Tema er å synliggjøre hva en tyv er, og å stjele. Jeg forklarer at tyver tar andre folk sine ting uten at folkene vet om det. Noen ganger selger de tingene, da får de penger for dem. Barna vil leke telttur (vi har tidligere prøvd å ligge i sovepose, og vi har snakket om telttur), de setter seg til i teltet (lesemadrassen) sitt, og later som de spiller dataspill. Så sover de. Jeg forteller at jeg skal late som om jeg er en tyv; jeg smyger meg langs veggen for jeg skal stjele soveposer og tepper mens barna sover! Så lister jeg meg vekk. Barna våkner om morgenen, ååå!!! En tyv har vært og stjelet soveposen og teppet deres! Jeg gir dem innspill på at de kan ringe til politiet (jeg er politi). Samtalen går over stokk og stein, barna er oppskjørtet og helt borte i leken. Politiet får vite at tyven har tatt et barn også, han skal selge henne for tusen kroner! Politiet rykker ut. Politiet skriver ned det barna forteller om tyveriet. Sammen med barna får de tak i tyven, som må i fengsel. Hvis han blir snill igjen får han komme ut etter to måneder. Alle barna er like engasjert. Leken avsluttes ved at barna bestemmer at tyven er snill, han kan bo sammen med dem siden han ikke hadde noe sted å bo. For barna hadde ikke mor og far, de kunne bestemme alt selv! Praksisfortellingene viser at barna har hatt stor glede prosjektet, og at nye ord og begreper er blitt lekt inn på en spennende og variert måte. For oss har det vært viktig å få erfaringer med språkarbeid som er gode og engasjerende for både barn og voksne. Foreldreperspektiv

7 Foreldrene til barna i prosjektet fikk utdelt et skjema i forkant av prosjektstart. Der oppfordrer vi bl.a. foreldrene til aktiv bruk av familiens morsmål sammen med barna. Dagen etter ville en av mødrene snakke med meg. Hun hadde med seg skjemaet og var opptatt av punktet Hva kan man bidra med som foreldre? Her stod det att det er viktig å snakke morsmålet sammen med barna, men hva når barna ikke lenger vil bruke morsmålet hjemme, hvordan kan man da styrke morsmålet deres??! Der og da fikk vi en fin dialog om betydningen av morsmål og om bl.a om hvordan det lokale biblioteket kan bidra med barnebøker på mange språk, bl.a. på denne familiens morsmål. Og vi snakket om Det flerspråklige bibliotek, aktuelle nettsteder, bibliotekets åpningstider, verdien av fortellinger fra foreldrenes barndom m.m.. Boka vi brukte i prosjektet, er oversatt til flere språk, blant annet morsmålet i vår barnegruppe. For å imøtekomme denne familien, lånte jeg boka på det aktuelle morsmålet og sendte den med hjem. Etter en uke hadde jeg igjen kontakt med mor. Da hadde hun lest boken hver kveld for barna i en uke; om jeg kunne skaffe flere bøker?!? Det var så hyggelig å lese for barna! På eget morsmål! Denne historien har gledet meg spesielt. Den viser at foreldre bryr seg om barnas språkutvikling, og at de selvsagt vil bidra deres bidrag er av stor betydning. Og den viser at barnehagen kan bety svært mye for å inspirere foreldrene til bruk av bøker eller lydbøker. For å oppnå funksjonell tospråklighet er det viktig med et godt begrepsapparat på begge språk morsmålet må også gis rom for utvikling. Bøker er ypperlige til dette! I tillegg kan bøker på barnas morsmål gi gode opplevelser mellom foreldre og barn, samt bidra til at morsmålet får flere arenaer enn den muntlige. Her kan det være på sin plass å nevne at det ikke er en selvfølge å kunne lese sitt morsmål. En del flyktninger/innvandrere har avbrutt skolegang fra sine hjemland, og har ikke fått utviklet sin lesekompetanse på morsmålet. Når man informerer om betydningen av å lese (både på morsmål og norsk), bør man vise varsomhet ikke alle kan det. Konsekvenser og videreføring NAFO-prosjekt Samarbeidsgruppen Barn og bøker Bredt sammensatt gruppe med representanter fra Ryggebarnehagen, barnehagemyndighet, bibliotek, kultur og PPT. Gruppens mandat er å bidra til videreutvikling av allerede godt barnehagearbeid rundt barnehagenes satsing på bøker og fortellinger. Samarbeidsgruppen har bl.a bidratt til, og forenklet avviklingen av kurs for barnehagene (se nedenfor). Bokkofferter på kommunens bibliotek Barnehagemyndigheten bevilget i desember 2009 midler for å etablere en bokkoffertsamling til utlån for barnehagene på kommunens bibliotek. 16 bokkofferter har siden vært til utlån. Koffertene inneholder en bok med tilhørende leker/konkreter, en brosjyre med brukertips og et skjema for tilbakemeldinger. Biblioteket har på denne måten utvidet sitt tilbud til barnehagene, og man har via kursrekken for barnehagene (se nedenfor) fått opplyst om flere av sine tilbud. Biblioteket er en viktig samarbeidspartner for å kunne tilby barnebøker på flere språk, tilbud om bokkasser og bokdepoter i barnehagene. Foreldre kan dermed låne bøker og lydbøker via barnehagen, og slik få enkel tilgang til bøker både på norsk og på sine respektive morsmål. Arbeidsgruppe

8 Førskolelærerne som var deltagere i prosjektet, har utarbeidet forslag til bøker som kan egne seg til bokkoffertbruk. Her har man også samarbeidet om å lage ide-og inspirasjonskurs for barnehagene. Bokring/abonnementsordning Samarbeidsgruppen Barn og bøker har inspirert til en bokring/abonnementsordning for barnehager som ønsker å låne bokkofferter. Barnehagene betaler et årsbeløp ( kr, avhengig av barnehagens størrelse) som skal brukes til å supplere, vedlikeholde og videreutvikle koffertene. Alle barnehagene i Rygge har valgt å være med i denne bokringen. Kurs for barnehagene Barnehagene har fått tilbud om et ide- og inspirasjonskurs hvor målet har vært å inspirere barnehageansatte til bruk av bøker/bokkofferter i barnehagen. Kurset har vært praktisk rettet med fokus på hvordan bokformidling kan konkretiseres og skape felles forståelse i barnegruppen. I tillegg har kurset tema som tospråklig utvikling, om hvorfor lesing er viktig, foreldresamarbeid i en flerkulturell kontekst, fortellerperspektiv, samtalens betydning, den voksnes rolle i språkstimuleringsarbeidet m.m. Kurset inneholder også korte filmsekvenser hvor sentrale samarbeidsaktører i kommunen bidrar, veileder fra HIØ, samt barn og voksne som deltagere i en bokgruppe. I løpet av februar og mars 2010 har flertallet av barnehageansatte i Rygge deltatt på kurs, ca 120 barnehageansatte fordelt på 6 kurs. Kurset har involvert også de barnehagene som ikke har flerspråklige barn. Vi tror bokkofferter er aktuelle og spennende for alle barn, uavhengig av morsmål. Undertegnede har sammen med førskolelærer Gerd Lyby, vært ansvarlig for kursrekken. Samarbeid med helsestasjon og skoler Både helsestasjon og skoler i kommunen har vist interesse for bokkoffertideen. I kjølvannet av å presentere den, har vi hatt fruktbare samtaler av typen: - Hvordan kan vi samarbeide for å sikre at alle barn får mulighet til gå i barnehage? Fortsatt hender det at barn bosatt i Rygge begynner på skolen uten å ha gått i barnehage. - Kan bokkofferter brukes i småskolen, som utgangspunkt for felles opplevelser og som et verktøy for språkstimulering? Samarbeid med andre bibliotek Ideen om å benytte biblioteket som distributør og samarbeidspartner i forhold til bokkoffertene, er interessante for flere enn Rygge bibliotek. Fylkesbiblioteket i Østfold har vist stor interesse, og ønsker å utvikle ideen i et fylkesperspektiv. Konklusjon I en fase hvor Rygge kommune har ønsket å satse på flerkulturelt arbeid i barnehagene, har NAFO-prosjektet betydd mye: Bokkofferter til utlån på det lokale bibliotek for alle barnehager i kommunen, kursvirksomhet, nye samarbeidsformer rundt flerspråklige barn, overgang barnehage/skole, samarbeid med andre bibliotek m.m. Vi ser prosjektet som en påbygning av allerede godt barnehagearbeid. Ringvirkningene er muliggjort fordi mange personer i kommunen ønsker å styrke samarbeidet rundt flerspråklige barn. Veien blir til mens vi går mens vi går den, og vi ser fram til fortsettelsen: Flere bøker,

9 og flere fortellinger formidlet på måter vi enda ikke vet om, glade og ivrige barn som forteller med hele seg om bøker og historier de har opplevd med alle sine sanser. Litteraturliste Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Temahefte om språklig og kulturelt mangfold, Marit Gjervan, red. Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen, Anne Høigård, Ingeborg Mjør, Trude Hoel Kan man lese seg til språk? Artikkel, Marit Spurkland Lær meg norsk før skolestart! Margareth Sandvik og Marit Spurkland Det interessante i det alminnelige, Berit Bae

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Bakgrunnen for Kartleggingsverktøyet: I 2006 skulle vi vurdere hvilket kartleggingsverktøy som kunne

Detaljer

Handlingsplan for å styrke flerspråklige barns språkutvikling i barnehagen

Handlingsplan for å styrke flerspråklige barns språkutvikling i barnehagen Handlingsplan for å styrke flerspråklige barns språkutvikling i barnehagen Rennesøy kommune, Oppvekst og læring Målsetting Ha tidlig fokus på flerspråklige barns språkutvikling på morsmålet og på norsk,

Detaljer

Flerspråklighet en ressurs eller et problem???

Flerspråklighet en ressurs eller et problem??? Flerspråklighet en ressurs eller et problem??? Noe å tenke over : Hvorfor var det slik at fransktalende barn var stolte over sitt morsmål mens barn med arabisk ønsket å skjule? Er det slik at flerspråklighet

Detaljer

Språkstimulering i den flerkulturelle barnehagen. Sandvik, Margrethe og Spurkland, Marit (2012). Lær meg norsk før skolestart

Språkstimulering i den flerkulturelle barnehagen. Sandvik, Margrethe og Spurkland, Marit (2012). Lær meg norsk før skolestart Språkstimulering i den flerkulturelle barnehagen Sandvik, Margrethe og Spurkland, Marit (2012). Lær meg norsk før skolestart 1 Bordaktivitet 2 Målsettinger med prosjektet: Utvikle metoder og verktøy for

Detaljer

Presentasjon av språkkartleggingshjulet utarbeidet i Bydel Stovner NAFO konferanse 18.09.08

Presentasjon av språkkartleggingshjulet utarbeidet i Bydel Stovner NAFO konferanse 18.09.08 Oslo kommune Bydel Stovner Barnehageenheten Presentasjon av språkkartleggingshjulet utarbeidet i Bydel Stovner NAFO konferanse 18.09.08 Ved/ Vera Andresen Styrer Nedre Fossum Gård barnehage Susan Lyden,

Detaljer

PLAN FOR ET SYSTEMATISK SPRÅKTILBUD SISTE ÅR FØR SKOLESTART

PLAN FOR ET SYSTEMATISK SPRÅKTILBUD SISTE ÅR FØR SKOLESTART 1 PLAN FOR ET SYSTEMATISK SPRÅKTILBUD SISTE ÅR FØR SKOLESTART Planen er forankret i Moss kommunes økonomiplan 2011-2014: Alle barn i Moss kommunes barnehager skal fra 2011 ha et systematisk språktilbud

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid i barnehagene

Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid i barnehagene Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid i barnehagene Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid i barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe bestående av representanter fra Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER. Informasjonshefte

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER. Informasjonshefte Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER Informasjonshefte 02 forord Informasjonsheftet omhandler 10 spørsmål som foreldre ofte stiller om barnas flerspråklige utvikling.

Detaljer

Flerspråklig arbeid. i barnehagen. Tospråklig assistanse Samarbeid Kompetanseutvikling. NAFO-konferanse Oslo, 14.September 2012

Flerspråklig arbeid. i barnehagen. Tospråklig assistanse Samarbeid Kompetanseutvikling. NAFO-konferanse Oslo, 14.September 2012 Flerspråklig arbeid i barnehagen Tospråklig assistanse Samarbeid Kompetanseutvikling NAFO-konferanse Oslo, 14.September 2012 Denne dagen skal handle om Hvordan barnehagen kan støtte flerspråklige barns

Detaljer

Erfaringer fra språkarbeidet i barnehagene i Bydel Bjerke

Erfaringer fra språkarbeidet i barnehagene i Bydel Bjerke Oslo kommune Bydel Bjerke Erfaringer fra språkarbeidet i barnehagene i Bydel Bjerke Sigrunn Skretting, Lena B. Nettum, Gro Kandal-Ilagsmoen Barnehagenes pedagogiske fagsenter, bydel Bjerke Ulike innfallsvinkler

Detaljer

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO I januar og februar har vi hatt prosjekt om Gruffalo på Møllestua. Bakgrunnen for prosjektet er at vi har sett at barna har vist stor interesse for Gruffalo. Vi hadde som

Detaljer

Lær meg norsk før skolestart!

Lær meg norsk før skolestart! Lær meg norsk før skolestart! Språkstimulering og dokumentasjon i den flerkulturelle barnehagen Margareth Sandvik og Marit Spurkland, 2009 1 Hva vektlegger Språkpermen? Hensikten med kartleggingen: I Språkpermen

Detaljer

FLERSPRÅKLIG UTVIKLING OG HOLDINGSSKAPENDE ARBEID. 11.September 2013 ALTA

FLERSPRÅKLIG UTVIKLING OG HOLDINGSSKAPENDE ARBEID. 11.September 2013 ALTA FLERSPRÅKLIG UTVIKLING OG HOLDINGSSKAPENDE ARBEID 11.September 2013 ALTA LOMAKKA BARNEHAGE I VADSØ LOMAKKA BARNEHAGE 4 avdelings barnehage med 56 plasser Lomakka barnehage åpnet i 1996 Vi har tatt imot

Detaljer

Lær meg norsk før skolestart!

Lær meg norsk før skolestart! Lær meg norsk før skolestart! Språkstimulering og dokumentasjon i den flerkulturelle barnehagen Margareth Sandvik og Marit Spurkland, 2012 (2. utgave) 1 Språkkartlegging Hverken barnehageloven eller rammeplanen

Detaljer

Artikkel i spesialpedagogikk nr. 8, 2010. Barnehagen og flerspråklige barn. Finnborg Scheving, rådgiver ved Torshov kompetansesenter

Artikkel i spesialpedagogikk nr. 8, 2010. Barnehagen og flerspråklige barn. Finnborg Scheving, rådgiver ved Torshov kompetansesenter Artikkel i spesialpedagogikk nr. 8, 2010 Barnehagen og flerspråklige barn Finnborg Scheving, rådgiver ved Torshov kompetansesenter I dagens debatt fokuseres det på barnehagen som en viktig arena for læring

Detaljer

BARNEHAGEN SOM INKLUDERENDE ARENA FOR SPRÅKLÆRING. Katrine Giæver

BARNEHAGEN SOM INKLUDERENDE ARENA FOR SPRÅKLÆRING. Katrine Giæver BARNEHAGEN SOM INKLUDERENDE ARENA FOR SPRÅKLÆRING Katrine Giæver Organisering av språkarbeid Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder (Rundskriv F01-2011)

Detaljer

Bli med å markere morsmålsdagen!

Bli med å markere morsmålsdagen! Bli med å markere morsmålsdagen! Mormålsdagen For å markere og fremme verdens språklige og kulturelle mangfold erklærte UNESCO i 1999 den 21. februar til å være den internasjonale morsmålsdagen. I en globalisert

Detaljer

Språklig og kulturelt mangfold fine ord eller god praksis?

Språklig og kulturelt mangfold fine ord eller god praksis? Språklig og kulturelt mangfold fine ord eller god praksis? Marit Gjervan og Gro Svolsbru Artikkelen er tidligere publisert i Barnehagefolk nr.3, 2013 Elleve år er gått siden det populære og viktige nummeret

Detaljer

Barnehagen som språklæringsarena for flerspråklige. Carola Kleemann universitetslektor i norsk UiT/Norges arktiske universitet

Barnehagen som språklæringsarena for flerspråklige. Carola Kleemann universitetslektor i norsk UiT/Norges arktiske universitet Barnehagen som språklæringsarena for flerspråklige Carola Kleemann universitetslektor i norsk UiT/Norges arktiske universitet Syntese av synteserapport Første del av foredraget på RSK-kurset var en oppsummering

Detaljer

LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING

LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING PROSJEKT 2011-2012: SKAL VI LEKE BUTIKK? urdu tigrinja spansk arabisk litauisk thai dari norsk somalisk kurdisk sorani albansk Lundedalen barnehage,

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk. Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen

Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk. Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen Minoritetsspråklig barn hvem er det? Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Ideer og råd til foreldre med barn på 5. 7. trinn. Fortsatt rom for lesing hjemme

Ideer og råd til foreldre med barn på 5. 7. trinn. Fortsatt rom for lesing hjemme Ideer og råd til foreldre med barn på 5. 7. trinn Fortsatt rom for lesing hjemme Leseutviklingen fortsetter De første skoleårene lærte barnet ditt å lese. Men leseferdighet utvikles ikke en gang for alle.

Detaljer

Å lykkes i kulturmøte med særlig vekt på foreldresamarbeid. Daniella Maglio og Barbro Kristine Vågen PP-tjenesten i Stavanger.

Å lykkes i kulturmøte med særlig vekt på foreldresamarbeid. Daniella Maglio og Barbro Kristine Vågen PP-tjenesten i Stavanger. Å lykkes i kulturmøte med særlig vekt på foreldresamarbeid. Daniella Maglio og Barbro Kristine Vågen PP-tjenesten i Stavanger. Det var en gang og eventyret fortsetter «Ny vin i gammel flaske eller ny

Detaljer

Flerspråklig arbeid i barnehagen

Flerspråklig arbeid i barnehagen Flerspråklig arbeid i barnehagen Tospråklig assistanse Samarbeid Kompetanseutvikling 19. november 2012 Hvorfor skal vi arbeide med flerspråklighet i barnehagen? [...]det er nødvendig med en holdningsendring

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Periodeplan for januar til juni 2011

Periodeplan for januar til juni 2011 Storetveit barnehage Periodeplan for januar til juni 2011 Godt nyttår til alle! Vi er nå klar for å fortsette vårt prosjekt: "Språkglede i en mangfoldig barnehage". Fra august til desember 2010 lå vårt

Detaljer

Flerspråklig utvikling. Rapport fra studietur for Haugatun barnehage 08-09.11.2012

Flerspråklig utvikling. Rapport fra studietur for Haugatun barnehage 08-09.11.2012 Flerspråklig utvikling Rapport fra studietur for Haugatun barnehage 08-09.11.2012 Mål: Vi er en mangfoldig og flerkulturell barnehage. Vi hadde som mål å få ny kunnskap om hvordan vi kunne arbeide med

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Ukeoversikt og temaplan vår 2012 Marihønen

Ukeoversikt og temaplan vår 2012 Marihønen Ukeoversikt og temaplan vår 2012 Marihønen Dette er et tillegg til høstens plan. Vi viser også til barnehagens årsplan og langtidsplan, der arbeidet med barnehagens pedagogiske innhold (omsorg, danning,

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012 BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse 2011-2012 Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er nødvendig

Detaljer

«Det er sant at jeg fant» Hvordan finne og bruke skjønnlitteratur i undervisningen av voksne innvandrere på nivå A1 og A2

«Det er sant at jeg fant» Hvordan finne og bruke skjønnlitteratur i undervisningen av voksne innvandrere på nivå A1 og A2 «Det er sant at jeg fant» Hvordan finne og bruke skjønnlitteratur i undervisningen av voksne innvandrere på nivå A1 og A2 «Det finnes et fjell. Det finnes et høyt fjell langt vekk. Der er det kaldt etter

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Samtaleguide. Til bruk i barnehagens foreldresamtaler, for å kartlegge barnets ferdigheter i morsmål. Språksenter for barnehagene

BÆRUM KOMMUNE. Samtaleguide. Til bruk i barnehagens foreldresamtaler, for å kartlegge barnets ferdigheter i morsmål. Språksenter for barnehagene BÆRUM KOMMUNE Samtaleguide Til bruk i barnehagens foreldresamtaler, for å kartlegge barnets ferdigheter i morsmål Språksenter for barnehagene Bruk av foreldresamtale i kartlegging av barns morsmål Hvordan

Detaljer

Skjema for egenvurdering

Skjema for egenvurdering Skjema for egenvurdering barnehagens arbeid med språk og språkmiljø I denne delen skal du vurdere påstander om nåværende praksis i barnehagen opp mot slik du mener det bør være. Du skal altså ikke bare

Detaljer

Lesefrø språkstimulering gjennom leseaktiviteter i småbarnsavdelingen

Lesefrø språkstimulering gjennom leseaktiviteter i småbarnsavdelingen Lesefrø språkstimulering gjennom leseaktiviteter i småbarnsavdelingen Åse Kari H. Wagner og Trude Hoel Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Universitetet i Stavanger Hva er egentlig Lesefrø?

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

«Norsk» 30 Barnehagefolk n n n n

«Norsk» 30 Barnehagefolk n n n n «Norsk» 30 Barnehagefolk 3-2013 n n n n Språklig og kulturelt mangfold fine ord eller god praksis? Elleve år er gått siden det populære og viktige nummeret av Barnehagefolk «Verden i barnehagen» ble utgitt.

Detaljer

Fjell barnehage ikke en barnehage med minoriteter, men en flerkulturell barnehage. Semra Sabri Ilkichi Elisabeth Foss Knutsen

Fjell barnehage ikke en barnehage med minoriteter, men en flerkulturell barnehage. Semra Sabri Ilkichi Elisabeth Foss Knutsen Fjell barnehage ikke en barnehage med minoriteter, men en flerkulturell barnehage Semra Sabri Ilkichi Elisabeth Foss Knutsen Fjell barnehage: Bakgrunn Fjell barnehage har 115 barn, fordelt på to bygg og

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST - ROA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST - ROA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST - ROA BARNEHAGE Rammeplanene for barnehager: 3.1 Kommunikasjon, språk og tekst: Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens

Detaljer

Lesestund. Samtale om tekst, bilde og konkreter, på norsk og eventuelt på morsmål

Lesestund. Samtale om tekst, bilde og konkreter, på norsk og eventuelt på morsmål Lesestund. Samtale om tekst, bilde og konkreter, på norsk og eventuelt på morsmål L er 5 år, gått i barnehagen siste år Situasjonsbeskrivelse Hvem er til stede? Hvor skjer det? Hva leses/fortelles? Hvordan

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Rapport for Prestenga barnehage. Gro Anita Thømt, Åse Torper. Magedans på Smelteverket

Rapport for Prestenga barnehage. Gro Anita Thømt, Åse Torper. Magedans på Smelteverket Magedans på Smelteverket Bakgrunn Adresse: Prestenga barnehage, Prestenggt. 1. 1807 Askim Vi har 29 flerspråklige barn som representerer 13 språk og 10 flerspråklige ansatte som representerer 11 språk.

Detaljer

Nettverkssamling for barnehagemyndigheter Erfaringer fra kompetansetiltak for barnehagemyndigheter

Nettverkssamling for barnehagemyndigheter Erfaringer fra kompetansetiltak for barnehagemyndigheter Nettverkssamling for barnehagemyndigheter 12.10.2015 Erfaringer fra kompetansetiltak for barnehagemyndigheter 2013-2014 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet 13. januar Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Til Kunnskapsdepartementet 13. januar Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Til Kunnskapsdepartementet 13. januar 2017 HØRING Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver NAFO mener at forslaget til ny rammeplan ivaretar sentrale prinsipper fra tidligere rammeplaner på en god

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET TOSPRÅKLIG ASSISTANSE I BARNEHAGEN 2011-2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET TOSPRÅKLIG ASSISTANSE I BARNEHAGEN 2011-2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET TOSPRÅKLIG ASSISTANSE I BARNEHAGEN 2011-2012 FJELDLUND BARNEHAGE Bakgrunn Barnehage: Adresse: Kontaktperson: Fjeldlund Holmliveien 2, 1252 Oslo Elisabeth N Jensen Tlf: 23 49 62 92

Detaljer

Språkpermen Pedagogisk fagsenter Årstad Sissel Lilletvedt 1

Språkpermen Pedagogisk fagsenter Årstad Sissel Lilletvedt 1 Språkpermen 1 Hvorfor kartlegge språkferdigheter? Rammeplanens krav til dokumentasjon 4.2 Dokumentasjon som grunnlag for refleksjon og læring Viten om personalets arbeid og barns virksomhet i barnehagen

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

Språkkista App. GAN Aschehoug Frokostmøte 10.12.13. v/ Helle Ibsen (Språksenter for barnehagene i Bærum)

Språkkista App. GAN Aschehoug Frokostmøte 10.12.13. v/ Helle Ibsen (Språksenter for barnehagene i Bærum) Språkkista App GAN Aschehoug Frokostmøte 10.12.13 v/ Helle Ibsen (Språksenter for barnehagene i Bærum) Agenda Flerspråklig utvikling IKT i barnehagen Språkkista App Film Veiledningen noen eksempler Utviklingsfaser

Detaljer

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE 2016 raus - engasjert - kompetent - reflektert 1 Denne lokale årsplan for Skoglund barnehage bygger på felles Årsplan for Virksomheten Søndre Slagen barnehager 2016,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LUNTA 2016/2017

ÅRSPLAN FOR LUNTA 2016/2017 ÅRSPLAN FOR LUNTA 2016/2017 1 Velkommen til et nytt barnehageår i Dynamitten barnehage. Vi gleder oss til et fint og lekende år! På Lunta har vi vi barna: Albert, Liana, Tiril, Magnus, Max Emil, Isabelle,

Detaljer

Plan for språkarbeidet i Gommerud barnehage 2012 2013

Plan for språkarbeidet i Gommerud barnehage 2012 2013 Plan for språkarbeidet i Gommerud barnehage 2012 2013 HVA HVORFOR HVORDAN HVEM EVALUERING Uformelle læringssituasjoner - Gi barna et rikt språkmiljø med mange og Beskrive med ord det barna ser og opplever

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Hvem er jeg? Arbeid med identitet hos flyktningebarn

Hvem er jeg? Arbeid med identitet hos flyktningebarn Foto: Lena Knutli/Kunst og kultursenteret Utarbeidet av: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Undervisningsopplegget er videreutviklet og tilrettelagt undervisning rettet mot flyktningebarn

Detaljer

Fokus på adjektiv som forarbeid til lesing av bildebok

Fokus på adjektiv som forarbeid til lesing av bildebok Fokus på adjektiv som forarbeid til lesing av bildebok - et undervisningsopplegg med flerspråklige elever på 2. trinn Delt av Anne Kathrine Nedrebø Hadland, student på Lesing 2 Lesesenteret Universitetet

Detaljer

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan 2014. «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan 2014. «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER Årsplan 2014 «Vi vil gjøre hver dag verdifull» 1 DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER 2 Barnehagens plattform: Lilleløkka og Brannposten barnehage tar utgangspunkt i Lov om

Detaljer

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder: Dato: 6. september 2010 Byrådssak 462/10 Byrådet Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring LIGA SARK-03-201001730-37 Hva saken gjelder: Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

Erfaringer fra KOMPASS

Erfaringer fra KOMPASS Erfaringer fra KOMPASS Høgskolelektorer i pedagogikk Marit Granholt og Anne Furu Institutt for førskolelærerutdanning HiOA 14.09.2012 22.09.12 KOMPASS KOMPASS = Kompetanseutvikling for assistenter i barnehagen

Detaljer

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2013 Nordby barnehage Visjon: Hjerterom for alle Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle!» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

SPRÅKGLEDE I KLEM BARNEHAGE

SPRÅKGLEDE I KLEM BARNEHAGE SPRÅKGLEDE I KLEM BARNEHAGE Språkstimulering er en av de viktigste oppgavene for barnehagen. Vi i KLEM barnehage har derfor utarbeidet denne planen som et verktøy i vårt arbeid med å sikre et godt språkstimulerende

Detaljer

Tilleggsrapport for Språkløftet i Bydel Bjerke

Tilleggsrapport for Språkløftet i Bydel Bjerke Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Tilleggsrapport for Språkløftet i Bydel Bjerke I perioden august 2009 november 2011 Sigrunn Skretting lokal prosjektleder 1 2 Tilleggsrapport for Språkløftet

Detaljer

Nynorsk lesefrø. Språkstimulering i barnehagen med vekt på nynorsk litteratur. Liv Kristin Bjørlykke Øvereng Nynorsksenteret

Nynorsk lesefrø. Språkstimulering i barnehagen med vekt på nynorsk litteratur. Liv Kristin Bjørlykke Øvereng Nynorsksenteret Nynorsk lesefrø Språkstimulering i barnehagen med vekt på nynorsk litteratur Liv Kristin Bjørlykke Øvereng Nynorsksenteret Dagen i dag: Lesefrø kva er det? Litteratur som utgangspunkt for språkstimulering

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke. Språkbading. bruk av barnelitteratur og hverdagssamtalen. Sigrunn Skretting og Marit Sivertsen 10.05.12

Oslo kommune Bydel Bjerke. Språkbading. bruk av barnelitteratur og hverdagssamtalen. Sigrunn Skretting og Marit Sivertsen 10.05.12 Språkbading bruk av barnelitteratur og hverdagssamtalen Oslo kommune Kartleggingsverktøy for ett- og flerspråklige barn På norsk og på morsmål Språkstimulering og dokumentasjon i den flerkulturelle barnehagen

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

Nettbrettprosjekt i språkopplæringen for minoritetsspråklige barn 2014-2015.

Nettbrettprosjekt i språkopplæringen for minoritetsspråklige barn 2014-2015. ELLINGSØY BARNEHAGE ÅLESUND KOMMUNE Nettbrettprosjekt i språkopplæringen for minoritetsspråklige barn 2014-2015. Turid Stette Barnehagelærer m/videreutdanning i Norsk som andrespråk med flerkulturell pedagogikk.

Detaljer

Får æ holde dæ i handa, holde fast ei lita stund Slippe taket i alt anna og bare holde uten grunn.

Får æ holde dæ i handa, holde fast ei lita stund Slippe taket i alt anna og bare holde uten grunn. SATSNINGSOMRÅDE: Vennskap og sosial kompetanse. Om empati, følelser, samhold og vennskap (sosial kompetanse). Tidligere erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillferdigheter og gjør

Detaljer

NAFOs kompetansetiltak for barnehagene

NAFOs kompetansetiltak for barnehagene NAFOs kompetansetiltak for barnehagene 2013-2014 Tidligere kompetansetiltak i NAFOs regi med midler fra KD 2005-2010: Kompetansetiltak i språkstimulering og flerkulturell pedagogikk for barnehageansatte

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Flerspråklig pedagogisk praksis

Flerspråklig pedagogisk praksis Flerspråklig pedagogisk praksis Innlegg på Nasjonal Tema Morsmål konferanse, Trondheim, 28.- 29. november 2013. Rica Nidelven Hoell. Bilde 1. Flerspråklig pedagogisk praksis. Flerspråklig pedagogisk kompetanse.

Detaljer

Når barn og foreldre opplever kriser og sorg i forbindelse med flukt og migrasjon

Når barn og foreldre opplever kriser og sorg i forbindelse med flukt og migrasjon Når barn og foreldre opplever kriser og sorg i forbindelse med flukt og migrasjon Hvordan barn opplever etableringsfasen i et nytt land, påvirkes i stor grad av familiens bakgrunn, og hvorfor de har forlatt

Detaljer

Språkplan for. Stella Maris Kultur. barnehage

Språkplan for. Stella Maris Kultur. barnehage Språkplan for Stella Maris Kultur barnehage Innhold Innledning... 2 Bruk av språk i alle hverdagssituasjoner gjennom hele barnehagedagen.... 3 Barneintervju... 3 Filosofiske samtaler... 5 Barnehagens rom,

Detaljer

SVARVERUD BARNEHAGE. En hånd å holde i. et fang å sitte på i en eventyrlig verden

SVARVERUD BARNEHAGE. En hånd å holde i. et fang å sitte på i en eventyrlig verden SVARVERUD BARNEHAGE En hånd å holde i et fang å sitte på i en eventyrlig verden ÅRSPLAN 2013-2014 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN: Svarverud barnehage er kommunens eldste barnehage med en stor og spennende

Detaljer

Språklig og kulturelt mangfold 26. oktober 2010 Hilde Hofslundsengen

Språklig og kulturelt mangfold 26. oktober 2010 Hilde Hofslundsengen Språklig og kulturelt mangfold 26. oktober 2010 Hilde Hofslundsengen Mine hovedpåstander Flerspråklighet er en ressurs for barnet og for barnehagen Barnehagen er en helt sentral læringsarena for språk,

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

ÅRSPLAN FOR REVEENKA 2013-2014

ÅRSPLAN FOR REVEENKA 2013-2014 ÅRSPLAN FOR REVEENKA 2013-2014 Innledning Denne årsplanen har som intensjon å fortelle hvordan vi ønsker å arbeide på avdelingen dette året. Utgangspunktet for vårt arbeid er rammeplan for barnehager,

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

[ÅRSPLAN SPESIELL DEL 2]

[ÅRSPLAN SPESIELL DEL 2] Tronstua barnehage [ÅRSPLAN SPESIELL DEL 2] Side 1 planen til Tommeliten og Veslefrikk. Gullegget og Tyrihans sin plan finner dere på side 3. Plan for musikksamlinger i Tronstua er på side 5. Trollklubben

Detaljer

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet.

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet. Lånke barnehage sin visjon er: Glede i hvert steg I det legger vi: Glede er å utvikle seg, føle mestring. Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir

Detaljer

Månedsbrev for SIRKELEN NOVEMBER 2015

Månedsbrev for SIRKELEN NOVEMBER 2015 Månedsbrev for SIRKELEN NOVEMBER 2015 MANGFOLDSPROSJEKTET MÅL: Utvikle samarbeidet barnehage hjem for å styrke identitet og tilhørighet hos barn og familier med flerkulturell bakgrunn. Delmål: Få kjennskap

Detaljer

Stiftelsen Kanvas viser til forespørsel om innspill til veileder om språkkartlegging og språkstimulering.

Stiftelsen Kanvas viser til forespørsel om innspill til veileder om språkkartlegging og språkstimulering. Møllergata 12 0179 Oslo tlf 22 40 58 40 faks 22 41 22 05 www.kanvas.no org nr 971 272 643 Utdanningsdirektoratet post@utdanningsdirektoratet.no Oslo, den 31. august 2012 Innspill til veileder om språkkartlegging

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

Prosjekt Minoritetsspråklig kompetanse 2005 2008 FREDRIKSTAD KOMMUNE

Prosjekt Minoritetsspråklig kompetanse 2005 2008 FREDRIKSTAD KOMMUNE Prosjekt Minoritetsspråklig kompetanse 2005 2008 FREDRIKSTAD KOMMUNE Prosjekt minoritetsspråklig kompetanse 2005 2008 startet opp i 2005. Prosjektleder : Helga Synøve Kasene, Spesialkonsulent i Barnehageetaten

Detaljer

Nettverk for barnehager med mange flerspråklige barn (MINO-nettverk) 2013-2014

Nettverk for barnehager med mange flerspråklige barn (MINO-nettverk) 2013-2014 BÆRUM KOMMUNE Nettverk for barnehager med mange flerspråklige barn (MINO-nettverk) 2013-2014 Sluttrapport til NAFO SPRÅK زبان Ansvarlig for rapportering: Språksenter for barnehagene i Bærum v/ Helle Ibsen

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2014-2016 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Kompetanse for mangfold. Hva har prosjektet resultert i for Skeie skole?

Kompetanse for mangfold. Hva har prosjektet resultert i for Skeie skole? Kompetanse for mangfold Hva har prosjektet resultert i for Skeie skole? Problemstilling Hovedproblemstilling: Hvordan forbedre kommunikasjonen og samarbeidet med foresatte Problemstilling 2: Hvordan tilpasse

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie Oslo kommune Utdanningsetaten Velk mmen til nyankomne elever og deres familie Språksenteret for intensiv norskopplæring i Osloskolen Utdanningsetaten i Oslo opprettet i august 2014 et nytt tilbud - Språksenter

Detaljer

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet Innledning s. 3 Ut i naturen s. 4 Kunst, kultur og kreativitet s. 5 Språkstimulering s. 6 Medvirkning og pedagogisk dokumentasjon s. 7 Icdp s. 8 Litteraturliste s. 9 Sist vår jobbet vi prosjektorientert.

Detaljer

Lær meg norsk før skolestart! Margareth Sandvik, førsteamanuensis Marit Spurkland, førstelektor LUI, HiOA

Lær meg norsk før skolestart! Margareth Sandvik, førsteamanuensis Marit Spurkland, førstelektor LUI, HiOA Lær meg norsk før skolestart! Margareth Sandvik, førsteamanuensis Marit Spurkland, førstelektor LUI, HiOA Språkstimulering gjennom litteratur Kartleggingsverktøy Lær meg norsk før skolestart! Bjerkeprosjektet:

Detaljer

for de e jo de same ungene

for de e jo de same ungene for de e jo de same ungene En studie om førskolelærere og læreres forventninger til barns kompetanse i overgangen fra barnehage til skole Anne Brit Haukland Atferden vår er er ikke bare påvirket av erfaringene

Detaljer

ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN

ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN 2013-2014 Innledning Denne årsplanen har som intensjon å fortelle hvordan vi ønsker å arbeide på avdelingen dette året. Utgangspunktet for vårt arbeid er rammeplan for barnehager,

Detaljer

Tospråklig assistanse og betydningen for barns språkutvikling. Dokumentasjon av et språkprosjekt i fire barnehager

Tospråklig assistanse og betydningen for barns språkutvikling. Dokumentasjon av et språkprosjekt i fire barnehager Tospråklig assistanse og betydningen for barns språkutvikling Dokumentasjon av et språkprosjekt i fire barnehager 21.09.2012 Mål og utgangspunkt Barnehagenes mål for prosjektene: Å vise hvordan tospråklig

Detaljer