Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere."

Transkript

1 Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr årgang Tromsø juli Homøopraktikere fremstår som brobyggere Norges Landsforbund av Homøopraktikere

2 2 Homøopraktikeren - 3/2007

3 Innhold Hovedartikler 8 Kvakksalveriets triumf? 13 Homotoksikologisidene: Kronisk uretritt hos menn 18 Avgangsklasse Homøopraktikerskolen 22 Naturlig prevensjon 26 Raimo Heino: Kroppens forsvar 34 Forreningsnytt 36 Eteriske oljer - Del 2 Kjære Kollega! Nå ser det ut til å være avgjort. Momsen blir knyttet til det frivillige utøverregister for alternativ behandling. Det fikk vi beskjed om i kontaktforum 10. mai 2007 i Helsedirektoratet. Det betyr at hvis du ikke er registrert der, så må du i fremtiden betale moms på dine alternative tjenester. NLH vil derfor anbefale alle som oppfyller de fagkrav som vi har fått godkjent, lar seg registrere i utøver registeret for alternative behandlere i Brønnøysund. Noen terapeuter sier at de er registrert i Brønnøysund allerede, i Enhets registeret. Det er ikke det samme. For å kunne la deg registrere må du først ha organisasjonsnummer som du får når du har meldt deg i Enhetsregisteret, deretter kan du melde deg inn i det frivillige utøverregisteret for alternativ behandling. Det er mange uløste spørsmål i forbindelse med utøverregisteret. NLH har hatt sine meninger, men har etter hvert innsett at registeret også har mange positive sider som samler den seriøse del av alternativ behandling. Skal vi som behandlere kunne stå samlet som bransje må vi begynne en plass. Selv om registerordningen er urettferdig for dem som står utenfor, må myndighetene ta et valg. Det har de nå gjort. Det betyr at de som ikke lar seg registrere eller ikke er kvalifisert til det, må når ordningen settes ut i livet betale moms på sine tjenester. I dag er 10 faggrupper innen alternativ behandling unntatt moms. Dette dreier seg om helserelatert virksomhet. Nå vil de være under en overgangsperiode. Når den perioden er utgått, vil de måtte betale moms på sine tjenester hvis de ikke lar seg registrere i utøveregisteret for alternativ behandling i Brønnøysund. På møte 10. mai gjorde akupunkturgruppen NAFO det klart at de ikke vil være under noen registerordning, ei heller medlem i Saborg. De har prøvd lobbyvirksomhet mot politikere, foreløpig uten resultat. Det er en kjent sak at i hvertfall 4 grupper innen alternativ behandling ønsker seg en autorisasjon. Det virker som at disse ønsker en seg en slags mellomløsning som ikke finnes. Enten er du under helsepersonelloven eller så er du under loven om alternativ behandling. Et tredje alternativ finnes ikke, selv om NAFO skulle ønske seg det. Noen av dem som vil ha en godkjenning ønsker ikke å blande seg med resten av den alternative familie, fordi de mener det vil ødelegge deres sjanse for autorisasjon. Jeg håper de skjønner sin besøkelsestid, slik at de ikke blir stående helt utenfor det gode 3/ Homøopraktikeren 3

4 selskap. Politikerne har for flere år siden valgt denne kurs for alternative behandlere. Det har tatt lang tid å gjennomføre, men det er kommet for å bli. Derfor kjære NLH medlem, vær rask nå å meld deg inn i utøverregisteret. Du kan lese mer om dette under foreningsnytt på side 35 i dette bladet. En svær sak i den siste tiden har vært engledebatten. Hvor går grensen? I et radiointervju på lokalradio i Rogaland ble en healer invitert for å snakke om healing. Stort sett var alt det healeren sa om energier noe vi alle kan forstå og være med på. Det var derfor en skuffelse når healeren plutselig sa: det hender jo at vi har en tredje person med oss i rommet. Blir ikke dette for religiøst for alternative behandlere som skal ivareta pasientens integritet og være en seriøs behandler? NLH har tatt dette opp med lederen for Healerforbundet som tar sterk avstand fra slike uttalelser. På side 8 i bladet kan du lese mer om hvordan Saborgs sekretær ser på saken. Som du ser har Homøopraktikeren krympet ca. 1 cm, og fargene i bildene er blitt mye bedre. Vi har skiftet trykkeri og fremstillingen av bladet blir lettere for alle parter. Håper du fortsatt liker formatet. Ha en fin arbeidende høst. John Hetlelid Formann Registerordningen, - et felles løft Rita Agdal Hvem ville trodd at det skulle skje så mye innen alternativ behandling på 10 år? Organisasjoner som NLH har gjort en enorm innsats, kvakksalverloven ble opphevet og SABORG opprettet. I Kontaktforum 10. mai kunne vi gjøre opp status og ta et tilbakeblikk, men så også fremover mot momsfritak og flere innmeldinger i det frivillige registeret for alternative behandlere. Det er nå 10 år siden Aarbakkeutvalget ble oppnevnt, etter at Stortinget hadde bedt departementet se nærmere på alternativ behandling. Dette utvalgets arbeid la premisser for den videre debatten som ledet frem til at stortinget vedtok lov om alternativ behandling i Hensikten med den nye loven var at den både skulle sikre valgfrihet og trygghet for brukere av alternativ behandling. Folk bruker sin valgfrihet som aldri før, og forbruket av alternativ behandling ser fortsatt ut til å øke. For å sikre brukernes trygghet ville man skille mellom seriøse og useriøse behandlere. Med seriøsitet tenkte man ikke først og fremst på effekt, men at behandlingen skulle være trygg, at det skulle være ordnede forhold og at kundene skulle behandles på en god måte. Registeret for Alternative behandlere under 4 Brønnøysundregistrene skulle gi brukere av alternativ behandling informasjon om de enkelte behandlerne, mens oppstart av Nasjonalt Informasjonssenter for Alternativ Behandling skulle gi informasjon om terapiformene (www.nifab.no). Norske myndigheter har vært klare på at opprydning i bransjen skulle skje i samarbeid med utøverorganisasjonene. Organisasjonene har engasjert seg, - og enkeltutøvere har bidratt, slik at mye som var utenkelig i 1997, begynner å ta form. Det er nå syv godkjente organisasjoner i registeret for alternative behandlere, hvorav to med begrenset godkjenning. 5 organisasjoner, der i blant NLH ble godkjent i fjor, og en organisasjon ble nylig godkjent. Det er Sosial og helsedirektoratet som står for vurderingen av søk- Homøopraktikeren - 3/2007

5 nadene, og de har 7 søknader til behandling. NLH venter på at søknaden om godkjenning av TFT-terapeuter skal bli ferdig behandlet. Utfordringer knyttet til behandlingen er fremdeles i hovedsak knyttet til skjønnsutøvelsen med hensyn til å skille mellom helserelatert behandling og annet. Til sammen hadde 328 utøvere registrert seg frem til 29. august. De fordeler seg på følgende forbund: Forbund Ant. Det Norske Healerforbundet 15 Helhetsterapiforbundet 6 Norges Landsforbund Av Homøopraktikere NLH 10 Norske Homeopaters Landsforbund 140 Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon 143 Norsk Forening For Analytisk Psykologi 0 Norsk Gestaltterapeut Forening 18 Behandlingen av søknadene har tatt lang tid, og nå viser det seg at det også tar tid før behandlere registrerer seg. Registeret gir i dag retten til å kalle seg registrert utøver, men ingen andre klare rettigheter. Hensikten med registeret var å bidra til at brukere av alternativ behandling skulle kunne velge behandlere som tilfredsstiller noen minste krav. Behandlere som står i registeret må ha forsikring i orden, de må også ha det forretningsmessige i orden, det står listet hvilke fagkrav organisasjonen stiller og det finnes klagemuligheter for pasientene. Momsfritak I dag er en del terapiformer unntatt fra moms, men det er ingen som forsvarer dagens ordning som rettferdig. Dagens ordning gir konkurransefordeler til de som har momsfritak, uten at det ligger en helhetlig vurdering bak hvilke terapiformer som bør ha fritak og hvilke som eventuelt ikke bør ha det. Finansdepartementet har foreslått å knytte momsfritak opp mot registeret. Dette forslaget har vært ute til høring, og de fleste høringsinstansene var positive. Helse og omsorgsdepartementet var i sin høringsuttalelse positive til å knytte momsfritak til registerordningen. Det har ikke kommet andre forslag til håndterlige løsninger på hvordan man skal kunne skille mellom behandlere som skal betale moms eller ikke. Finansdepartementet har hittil ventet med å iverksette en slik ordning, hovedsakelig fordi ønsket om momsfritak ikke bør være grunnen til at utøvere velger å registrere seg. SABORG har også i møter med politikere fått inntrykk av at det er bred enighet om at de som faller inn under lov om alternativ behandling bør behandles likt. Hvorfor registrerer ikke flere behandlere seg? Registreringen av utøvere har tatt lengre tid enn forventet. Mange behandlere har rett til å registrere seg, men gjør det ikke. Så langt vi vet, er ikke dette uttrykk for motstand mot registeret. En del utøvere tror at de er registrert i registeret for alternative behandlere når de er registrert i enhetsregisteret, - men her er det altså ingen automatikk! Alle som står i enhetsregisteret er heller ikke med i organisasjoner som gir dem rett til å registrere seg i alternativregisteret. Utøverorganisasjonene går nå ut med mer informasjon til sine medlemmer, men har meldt fra at de ønsker at det blir flere fordeler knyttet til registeret. En slik fordel kunne være momsfritak eller retten til å kalle seg offentlig godkjent. Finansdepartementet venter på sin side med å knytte momsfritak til registeret. På sist møte i Kontaktforum 10. mai mente noen at det bør være felles fagkrav som vilkår for registrering, slik at registrering kan gi et kvalitetsstempel. Andre mente at ulike utøvere bør ha ulike fagkrav, eksempelvis kan det være forskjeller mellom nødvendige kvalifikasjoner for behandling av psykiske og somatiske lidelser. Det virket som det var enighet om at utøvere bør ha opplæring nok til å vite hva de kan og ikke kan behandle, og når man skal sende en person videre til annen type behandling, men kanskje ikke om hva som skal til av opplæring 3/ Homøopraktikeren 5

6 for å tilegne seg slik kunnskap. SABORG er i ferd med å kartlegge eksisterende fagkrav i sine medlemsorganisasjoner. Foreløpig ser det ut til å være enighet blant organisasjonene om at det på sikt bør stilles krav til opplæring innen etikk og kommunikasjon. I den danske registerordningen stilles det krav til et visst timetall opplæring. På Kontaktforumsmøtet ble det på nytt ytret ønske om at Sosial- og helsedirektoratet gjør en innsats for å markedsføre registeret. Tilbakemeldingen i møtet var at saken ble diskutert med ledelsen i divisjon primærhelsetjenester og avdeling helse og sosialpersonell i høst. Det ble konkludert med at man finner det lite hensiktsmessig å markedsføre et register med få registrerte. Det ble foreslått fra direktoratets side at SABORG tar ansvar for å informere pressen mv om registerordningen. SABORG har etter den tid tatt spørsmålet om å gi informasjon til forbrukerne om registeret opp med politikere fra regjeringspartiene. SABORG har foreslått at det lages en folder med informasjon om registerordning som blant annet kan distribueres ved at den legges ut på legekontor. Dette må følges opp, for hensikten med registeret var at folk skulle kunne finne behandlere som tilfredstilte visse krav. Felles klageorgan? 6 Et av kravene som stilles for at terapeuter skal kunne registrere seg, er at de er medlemmer av organisasjoner som gir brukere klagemuligheter. Dette er viktig fordi det ikke finnes noe tilsynsorgan for alternativ behandling. Helsetilsynet har ikke tilsyn, men kan begjære påtale etter 9 i lov om alternativ behandling. Dette betyr at rettsvernet til de som er pasienter hos alternative behandlere er svakere enn hos konvensjonelle behandlere. Her har bransjen i felleskap tatt store løft for å rydde opp. Alle SABORGs organisasjoner har nå fått forsikringsordninger, de gir brukere klagemuligheter gjennom sine fagetiske råd eller tilsvarende utvalg, og de setter krav til utdanning. De miljøene som er for små har samarbeidet med større organisasjoner for å få en god klagebehandling som både ivaretar brukeren og behandleren sine rettigheter. Dette gjøres for å sikre pasientenes rettigheter, selv om det foreløpig er svært få klager på alternative behandlere. Selv om klagene er få, så er de også viktige fordi de kan gi oss verdifull informasjon om hva vi må arbeide med for å gjøre bransjen bedre. I tillegg til at organisasjonene har sine utvalg, og gjør et verdifullt arbeid for å øke kunnskapen om etikk og kommunikasjon, har SABORG startet en prosess med å utrede muligheten for å etablere et felles klageorgan for bransjen. Det er nå utarbeidet et første utkast til retningslinjer for et mulig felles klageorgan som vil bli diskutert på et SABORG-seminar i november. Jusprofessor Asbjørn Kjønstad, som er en av de fremste på området pasientrettigheter, har påtatt seg å gjennomgå retningslinjene og gi oss innspill. For den enkelte behandler vil et slikt klageorgan først og fremst bety at det finnes en ankeinstans for klagebehandling. I utgangspunktet er det en utfordring å etablere et felles organ, og det vil antagelig bli foreslått at klageorganet i første omgang behandler fagetiske spørsmål. Det vil være utøverorganisasjonen sine etiske retningslinjer som gjelder. De etiske retningslinjene i de ulike organisasjonene har blitt likere de siste årene, og kanskje kan vi etter hvert få de samme etiske retningslinjene. Når bransjen i dag kan diskutere muligheter for felles klageorgan og å stille krav til medlemskap av registerordningen, da har vi kommet mye lenger enn det man trodde var mulig for 10 år siden. Det er ingen grunn til å tvile på at utøverne og deres organisasjoner vil fortsette å heve standarden på alternativ behandling. Homøopraktikeren - 3/2007

7 Kontaktforum 10. mai 2007 i Sosial- og Helsedirektoratet. Hyggelig sammenkomst før møtet i Sosial- og Helsedirektoratet. tv. Lindi Lein (NLH), Christel Gundelach (DNH), Arne Korsvold (NLH), Eirin Wikran (NMF), th. Sigrun Kirkeberg (NNH), John Hetlelid (NLH), Glenn Rolfsen (NGFO), Terje Varpe (NNH). tv. Torunn Norberg Finansdepartementet), Anne Solsvik (Sosial- og Helsedirektoratet) tv. Frøydis Gjems-Onstad (Juridisk rådgiver forbrukerombudet), Janne Kaasin (Juridisk rådgiver forbrukerombudet) 3/ Homøopraktikeren 7

8 Kvakksalveriets triumf? Av Rita Agdal, antropolog og organisasjonssekretær Sammenslutning av Alternative Behandlerorganisasjoner/SABORG Interessen for Märtha Louises meninger, mediumisme og healing av kronprinsessen handler om langt mer enn interesse for kongefamiliens aktiviteter. Märthas virksomhet har gitt oppmerksomhet til skillet mellom det alternative og statsetablerte konvensjonelle, både når det gjelder religiøsitet og behandlingsformer. Slik sett har Märtha i agurktiden brakt opp et vesentlig trekk ved vårt samfunn som sjelden diskuteres i offentligheten. Både religiøse forestillinger, behandlingsteknikker og oppfatninger av kropp og sykdom er i Norge langt flere og mer kompliserte enn den vanlige pressedebatt og elitediskusjon avspeiler. Det er et paradoks at de seriøse diskusjonene er sjeldne, samtidig som halvparten av befolkningen brukte alternativ behandling i fjor (NIFAB, Nasjonalt Informasjonssenter For Alternativ Behandling). Engler og behandling? 8 Märthas virksomhet har utløst debatt både om engler og alternativ behandling. Samtidig sier hun selv i NRKs intervju: Men jeg kan ikke på det nåværende tidspunkt gjøre folk friske ved å legge hånden på dem, og jeg er ikke god nok på medisin til å gi folk en riktig diagnose. Märtha fremstiller ikke seg selv som terapeut, og markedsføringen av skolen gir heller ikke inntrykk av at det er en terapeututdanning. Samtidig nevnes healing eller håndspåleggelse, som både er brukt både i religiøse sammenhenger, som selvutvikling og til behandling. Det ser ut til at prinsessens virksomhet faller inn i den første og andre kategorien, og at hun verken stiler mot å være terapeut eller å utdanne terapeuter. I debatten rundt engleskolen røres likevel alternativ behandling sammen med engler og nyreligiøsitet. Man kan få inntrykk av at den halvparten av befolkningen som bruker alternativ behandling også søker det nyreligiøse. Jeg skal videre begrunne at denne sammenblandingen kan ha noen uheldige konsekvenser. Hva er alternativ behandling? Alternativ behandling har mange former. De mest brukte formene for alternativ behandling i Norge i dag er massasje, akupunktur, homøopati og soneterapi. Håndspåleggelse/ healing har vært praktisert i Norge langt tilbake, knyttet til forestillinger om naturens mystiske krefter eller det guddommelige. Motsatsen ganning nevnes i våre første lovskrifter. Homøopati har vært brukt i minst 150 år i Norge. Akupunktur er en del av den kinesiske medisinen, men tilbys nå på de fleste norske fødeavdelinger. Samtidig oppstår nye alternative behandlingsformer der moderne teknologi kombineres med elementer fra tradisjonelle teknikker som homøopati og akupunktur, eller moderne biologiske prøver blir utgangspunkt for ernæringsterapi, som Fedon Lindbergs kjente diett, blodtypediett, eller tilskudd av urter og kosttilskudd. De alternative behandlingsformene har i bunn og grunn bare Homøopraktikeren - 3/2007

9 en ting til felles; at syke blir behandlet med teknikker som ikke er i alminnelig bruk innen det etablerte offentlige helsevesenet. Virker det? De fleste bruker alternativ fordi de ikke får den ønskede hjelpen med konvensjonell behandling, mange er kronikere, få har akutte lidelser. Noen nyere undersøkelser indikerer at en økende, men liten andel, av dem som har god erfaring med alternativ behandling velger alternativ behandling fremfor å oppsøke lege ved mindre alvorlige tilstander. Forskning på alternativ behandling viser at omtrent 80% av pasientene selv rapporterer bedring etter bruk av alternativ behandling. Samtidig viser kliniske dobbelt blindede studier at den målbare effekten kan være langt mindre. Forskere spør seg om det må utvikles egne metoder for forskning på alternativ behandling (NAFKAM.no). Den effekten pasientene opplever er like fullt så konkret at den ser ut til å innvirke på pasientenes sykefravær i en slik grad at noen arbeidsgivere og forsikringsselskap er villige til å betale. Noen arbeidsgivere tilbyr også å betale for forebyggende alternativ behandling. Behandling lovreguleres Selv om det hittil er gjort lite forskning på alternativ behandling, og en del av denne forskningen viser at de objektivt målbare resultatene ikke kan sammenlignes med konvensjonelle legemidler, er det er viktig å kunne skille mellom alternativ behandling og religionsutøvelse. Retten til fri religionsutøvelse er nedfelt i grunnloven, mens de som tar syke i kur må forholde seg til Lov om alternativ behandling, som ble vedtatt av et samlet storting i Definisjonen religionsutøvelse gir heller unntak fra lover som gjelder annen virksomhet, eksempelvis lover rundt diskriminering. Lov om alternativ behandling erstattet Kvakksalverloven fra 1936 og tar sikte på å sikre forbrukernes valgfrihet og trygghet. Man erkjente at Kvakksalverloven bare hadde blitt brukt tre ganger på 70 år og at det var behov for en opprydning samtidig som folks valgfrihet skulle respekteres. Mens den gamle Kvakksalverloven forbød alternative behandlere å behandle visse lidelser, har den nye loven som formål å sikre forsvarlighet gjennom ulike virkemidler. Fordi den nye loven tar utgangspunkt i forbrukeres rettigheter, har man ønsket å informere om utøverne og sikre klagemuligheter. Loven har derfor en paragraf om opprettelse av Register for alternative behandlere under Brønnøysundregistrene og den oppfordrer til samarbeid mellom leger og alternativ behandlere ved alvorlige lidelser. Stortinget vedtok samtidig å bevilge midler til forskning, samt å etablere NIFAB (Nasjonalt Informasjonssenter for Alternativ Behandling) og SABORG (Sammenslutning av Alternative Behandlerorganisasjoner), som skulle være forvaltningens bindeledd opp mot utøverorganisasjonene. SABORG arbeider med kvalitetssikring, forsvarlighet, og koordinerer viktige profesjonaliseringsprosessene som foregår i utøverorganisasjonene. Rammer for det alternative Det alternative behandlingsområdet vil per definisjon alltid utgjøre en broket forsamling. Både SABORG, NIFAB og store pasientorganisasjoner oppfordrer derfor til å velge organiserte behandlere. Disse kan man finne i registeret for alternative behandlere under Brønnøysund, som er hjemlet i Lov om alternativ behandling, eller ta kontakt med organisasjonene. I registeret kan man se hvilke krav som stilles til utøverne. Denne registerordningen er i sin spede begynnelse, og man antar at flere terapeuter vil søke om innmelding i nær fremtid. At det finnes klagemuligheter er en forutsetning for at utøvere av alternativ behandling kan registrere seg i registeret for alternative behandlere. Utøverorganisasjonene ser at det er i deres interesse å skille mellom seriøse og useriøse behandlere og har derfor 3/ Homøopraktikeren 9

10 satt strengere krav til sine medlemmer. Organiserte alternative behandlere er i dag opptatt av å være profesjonelle, og selv Det Norske Healerforbundet pålegger sine medlemmer til å avstå fra religiøse ytringer, dersom ikke pasienten selv tar initiativ til samtale om religiøse spørsmål. Dersom Märtha vil drive med alternativ behandling i fremtiden, må også hun forholde seg til den nye reguleringen av feltet som tar sikte på å ivareta forbrukernes trygghet og valgfrihet. Men mediumisme eller guidede meditasjoner, med eller uten engler, faller ikke inn under lov om alternativ behandling, så lenge hensikten ikke er å ta syke i kur. Glukosamin den store sukkepillebløffen I siste nummer av tidskrift for leger nr. 16 reiser bladet spørsmålet om Glukosamin bare er en bløff. I mange år har vi alternative behandlere brukt dette stoffet som er laget av rekeskall mot artrose. Tilbakemeldingene har vært positive. Vi tok kontakt med en av de viktigste aktørene innen bransjen vår CarePharma. Tiden ble litt for knapp til å gi svar i dette nummer av Homøopraktikeren, men i neste nummer regner vi med at professor Paul Clayton kommer med svar. Blant annet ønsket vi svar på om det kan være den kjemiske fremstillingen av produktet innen skolemedisinen som gjør forskjell på virkningen. I tidskriftet heter det: offisielle terapianbefalinger og intensiv markedsføring danner bakgrunnen for økende utbredelse av peroralt glukosamin i behandling av artrose. Produsentavhengige studier har ikke påvist effekt av glukosamin, og resultatene av farmakokinetiske og cellebiologiske undersøkelser samsvarer med dette. Denne diskrepansen reiser ubehagelige spørsmål om legemiddelmyndighetenes anbefalings- og godkjenningsprosedyrer. Glukosamin oppfyller ikke grunnleggende dokumentasjonskrav og bør ikke ha status som legemiddel. 10 Glukosamin er et svovelholdig aminomonosakkarid som inngår i proteoglykanskjelettet i leddbrusk. Litteraturen henviser ofte til at glukosamin kan inkorporeres i kondroitin i bruskvev og derved redusere eller hindre degenerasjon og smerter, men virkningsmekanismen til peroralt glukosamin ved artrose er ukjent. Glukosamin ble godkjent som legemiddel i 2003, og det er nå (februar 2007) registrert 13 glukosaminpreparater i Norge. Internasjonalt har bruk av glukosamin i en årrekke vært kontroversiell. I Norge, derimot, er bruken støttet av offisielle terapianbefalinger, vurderinger fra Senter for medisinsk metodevurdering og Statens legemiddelverk samt av entusiastiske fagpersoner i ukepressen: ( ) en genial måte å behandle slitasjegikt på ( ) sier professor Øystein Førre. Slike ekspertuttalelser har utvilsomt vært viktig for salget, som fra en sped begynnelse i 2004 nesten har doblet seg fra 2005 til Kliniske studier Bruk av glukosamin ble initialt begrunnet med basis i en serie studier som ofte var små, kortvarige, produsentfinansierte, metodologisk mangelfulle og trolig også gjenstand for publikasjonsskjevhet. GAIT er den foreløpig siste av fire produsentavhengige studier som ikke har påvist smertelindrende effekt av glukosamin ved artrose. Det ferskeste bidraget er enda en produsentfinansiert undersøkelse, som rapporterer marginale positive effekter på noen endepunkter, men ingen signifikante effekter på smerteparametere. Tre metaanalyser utført av uavhengige aktører viser entydig av effekten av glukosamin ved kneleddsar- Homøopraktikeren - 3/2007

11 trose er lik placebo. Diskrepansen i resultater mellom produsentenes undersøkelser og de uavhengige studiene bør ikke overraske noen; det finnes etter hvert mye data som viser at økonomiske interessekonflikter påvirker slike studiers resultater. Hva nå? Ved siden av å være virkningsløs, er glukosaminbehandling langvarig og koster penger i størrelsesorden kroner per måned. Navamedic, et norsk selskap som har patentert produksjon av glukosamin til medisinsk bruk fra rekeskall, gjør det skarpt på børsen. Mens kommersielle aktører tjener penger, står de offisielle anbefalingene tydeligvis ved lag. Det snakkes og skrives om evidensbasert eller medisin, og minner mer for de som måtte huske så langt tilbake om askkokingen i 1970-årene. Basis for legemiddelmyndighetenes godkjenning av glukosamin var bibliografisk dokumentasjon av tvilsom kvalitet. Vedtaket synes i ettertid å ha endevendt dokumentasjonskravene, slik at det nå er det uavhengige akademias ansvar å dokumentere manglende effekt av glukosamin, noe som i prinsippet er en umulig oppgave. Glukosamin burde aldri ha vært godkjent som legemiddel, og nå må man i det minste ta til fornuft og reversere denne feilaktige avgjørelsen. Snuoperasjonen bør omfatte kvalitetssikring av anbefalings- og godkjenningsprosedyrene i Statens legemiddelverk, og arbeid med retningslinjer bør ekskludere aktører med interessekonflikter, anvende anerkjente metoder og graderes med hensyn til evidensstyrke. Denne farsen har pågått lenge nok. 3/ Homøopraktikeren 11

12 HOMOTOKSIKOLOGISIDENE Sterk overvekt som en inflammatorisk sykdom! Homotoksikologi er en verdifull måte å kontrollere det på. Av Lege Bruce H. Shelton. Resymé av en artikkel i Biologische Medizin av Wolfgang Strõsser og Michael Adipositas eller sterk overvekt er 21. århundrets epidemi og er i bunn og grunn en inflammatorisk sykdom, som dermed er meget velegnet til behandling med moderne homøopatiske legemidler. Et nylig oppdaget hormon, ghrelin, sekreres (skilles ut) fra magen. Det har interaksjon med neuroner i hypothalamus (mellomhjernens nederste del), som blant annet reduserer fettforbrenningen og stimulerer appetitten. Fettvev sekrerer også adipocyktokiner, som er proinflammatoriske, forårsaker insulinmotstand og blokkerer vekttap. De tre basale søyler i den antihomotoksiske avgiftning utgjør den base som vi behandler overvekt med. 1. Avgiftning 2. Cellulær aktivering/organregulasjon 3. Styrkelse av immunforsaret Til de første 6 ukers avgiftning: Hepar compositum, mandag 1 ampulle og torsdag: Thyreoidea compositum (eller 1 ampulle Funiculus umbilicalis suis-ijeel), tirsdag og fredag: Solidago compositum eller Berberis-Homaccord, onsdag og lørdag: Glyoxal compositum, søndag: 1 ampulle 1 ampulle Hvis pasienten har fått hormoner, gi Pulsatilla compositum 1 ampulle 3 ganger i uken. Til de neste 12 ukers avgiftning: Gå over til Detox-Kit. 30 dråper av hver flaske i 1,5-2 liter vann hver dag. Etter 4 uker tilsett Galium-Heel 30 dråper i den første liter vann. Til overvekten: Ta Strumeel og Graphites-Homaccord: En tablett og 10 dråper respektiv 3 x daglig før hvert måltid. Traumeel tabletter (eller 10 dråper) to ganger daglig morgen og før sengetid. Coenzyme compositum mandag og torsdag. Ubichinon compositum tirsdag og fredag. Tonsilla compositum eller Glandula Suprenalis suis-injeel og Hypothalamus suis-injeel ampuller 3 ganger i uken. Til denne basiskur bør det spises en fornuftig fettfattig diett, samt morsjon med en puls på 120, 10 min. daglig. Inserat: Ghrelin ble oppdaget som det peptide hormon som stimulerer produksjonen av vekst hormon fra hypofyseforlappen. Det ble deretter fastlagt at ghrelin, sammen med atskillige andre hormoner har avgjørende effekt på appetitt og energibalansen. Den overveiende kilde til ghrelin er epitelceller i magesekken. Husk å registrere deg! i utøverregisteret for Alternativ behandling. Se side Homøopraktikeren - 3/2007

13 Kronisk uretritis (urinrørsbetennelse) hos menn Resymé av en artikkel av J. I. Zaseda, klinikk for mannssykdommer Kiev Virkningen av antihomotoksiske preparater ved behandling av mannsspesifikke kroniske urinrørsbetennelser uretritis ble studert. Det ble anvendt antihomotoksisk Echinacea compositum, Traumeel S, Mucosa compositum og Lymphomyosot i kompleks behandling av 40 menn, som led av spesifikk, kronisk uretritis. Det ble eksponert forskjellige patogene organismer (Nisseria gonorrheae, Chlamydia, Trichomonas vaginalis, E. Coli samt Staphyloccoccus) under labratorieundersøkelser. Det ble anvendt antibiotika og antihomotoksiske preparater ved behandlingen. Kontrollgruppen (n=40) var en praktisk talt identisk gruppe pasienter. Pasientene i hovedgruppen fikk ordinært Lymphomyosot (15 dråper 2 x daglig), samt Traumeel S og Echinacea compositum (1 ampulle i.m. 3 x daglig). Behandlingen varte i gjennomsnitt 3 uker. Det ble anvendt fysioterapi med helium-neon laser (0,632 bølgelengde, 20 mwatt strålestyrke). Under behandlingen fulgte bedring i den kliniske tilstand og eliminasjon av patogene organismer hurtigere enn hos kontrollgruppens pasienter. Bruken av de antihomotoksiske preparater reduserte også patologiske symptomer på ledsagende kroniske fordøyelseskanal- og hudsykdommer. De mottatte data gjør det tillatelig å bekrefte at inkluderingen av de antihomotoksiske preparater i det tradisjonelle behandlingsskjema for spesifikk, kroniske uretritis øker behandlingens effektivitet. Muligheten for hjemmebehandling av pasienter, samt dens hypoallergi er fordeler ved denne terapi. Antihomotoksisk terapi i tidlig svangerskapsforgiftning Resymé av en artikkel av E. N. Stukalova, Nasjonal Medisinsk Universitet, Kiev Effektiviteten ved anvendelse av Nux vomica- Homaccord som mikstur ved behandling av tidlig svangerskapsforgiftning toxaemia under graviditet ble studert. I hovedgruppen ble det anvendt antihomotoksisk terapi. Pasientene i kontrollgruppen fikk kun foreskrevet tradisjonell terapi. Pasientenes alder var mellom 18 og 39 år. Kvinnene i hovedgruppen fikk ordinært Nux vomica-homaccord mikstur etter følgende skjema: Først 10 dråper hvert kvarter i 2 timer, deretter 10 dråper 3 x daglig. Pasienter med irritabilitets- og søvnløshetssymptomer fikk som hovedmiddel Nervoheel (1 tablett 3 x daglig). Behandlingen varte i gjennomsnitt i 2 uker. 3/ Homøopraktikeren 13

14 I hovedgruppen ble bedring på pasienttilstanden oppnådd hurtigere etter den antihomotoksiske behandling. Bruken av de antihomotoksiske preparater normaliserer sentralnervesystemets funksjoner, stimulerer fordøyelseskanalens funksjon og normaliserer metabolismen ved innflytelse på hovedleddene i den patogene kjede ved tidlig graviditets toxaemia. Anvendelse av de antihomotoksiske preparater viste også en positiv innflytelse på ledsagende sykdommer i fordøyelseskanalen. Ytterligere gjør bruken av antihomotoksisk medisin ved den tidlige graviditets toxaemia det mulig å unngå anvendelse av syntetisk medisin, som kan forårsake misdannelser hos fosteret. Forstyrrelser av hjernefunksjonen: Cerebrum Compositum Resymé av en artikkel av M. Weiser og St. Zenner Hjernen er et av menneskelegemets mest kompliserte organer. Alene består storhjernebarken av 15 milliarder nerveceller, som gjennom deres dendritter og aksoner på mangfoldige måter er forbundet med hverandre. Menneskehjernen gjennomstrømmes hvert minutt av ca. 800 ml blod, og hertil brukes 15% av hjerteminuttvolumet, selv om hjernens vekt kun er ca. 2% av legemsvekten. Man forstår herav, hvor intensivt stoffskiftet er i hjernevevet. Sykdommer eller svekkelser i et så komplisert organ trenger en terapeutisk strategi, som kan sette inn på mange forskjellige nivåer, og med Cerebrum compositum har man et middel, som besitter et bredt terapeutisk spektrum, og som derfor kan anvendes ved forskjellige hjernefunksjonsforstyrrelser. 14 Cerebrum compositum inneholder utelukkende homøopatiske bestanddeler som kommer fra plante- og mineralriket samt homøopatiske organekstrakter (cerebrum suis, embryo suis, hepar suis og placenta suis), som stimulerer organfunksjonene samt nosoder (luesinum og medorrhinum), som har en positiv innflytelse på organismens generelle konstitusjon. Totalvirkningen av Cerebrum compositum beror ikke alene på en bedring av hjernefunksjonene inklusive hukommelsen, men også på forebyggelsen hhv. bedringen av arteriosklerotisk betingede gjennomblødningsforstyrrelser med gradvis forverring av hjernefunksjonen, noe som er til særlig stor nytte hos eldre mennesker. Preparatet kan også med godt resultat anvendes til utviklingshemmede barn og barn med innlæringsvanskeligheter. I litteraturen henvises det til anvendelse av Cerebrum compositum i mange forskjellige tilfeller: Etterbehandling etter slagtilfelle, arteriesklerotiske og andre hjerneskader forårsaket av forstyrrelser i gjennomblødningen, til auto sanguis terapi ved migrene. Dessuten generelt til bedring av den totale hjernefunksjonen. Disse undersøkelser omtaler spesifikke hjerneskader, medens den i det følgende omtalte undersøkelse av 731 pasienter registrerer et indikasjonsspektrum omfattende 12 pasientgrupper med spesifiserte skader samt 1 uspesifisert gruppe. Undersøkelsen ble gjennomført av 77 praktiserende leger i Tyskland og Østerrike i perioden april-september Etter avslutning av behandlingen ble resultatene vurdert etter kriteriene: Meget godt = helbredelse, godt = tydelig bedring, tilfredsstillende = noe bedring, uten resultat eller forverring. Etter vurdering behandles resultatene i et computerprogram. Homøopraktikeren - 3/2007

15 55% av pasientene var kvinner og 2/3 av samtlige i gruppen var mellom 41 og 80 år. Ved diagnosene konstatertes det at flere pasienter hadde flere av de angitte sykdommer. Den hyppigste diagnose var hukommelsessvekkelse, nervøs utmattelse, arteriesklerose, depresjoner samt vegetativ dystonia. I gruppen: Andre sykdommer forekommer bl.a. apopleksi, vertigo og tinnitus. Sykdomsvarigheten var mindre enn 1 måned for 1/4 av pasientene, dvs. akutte sykdommer, hos 1/3 mellom 1-6 måneder, hos 16%: 7-12 måneder og hos resten over 1 år. Det store antall med lang varighet av sykdommen tyder på at det her dreide seg om problematiske tilfeller, som ikke har hatt resultat av en eventuell tidligere behandling. Omkring halvdelen hadde tidligere fått tradisjonell medisinsk behandling (gjennomblødningsfremmende medisin, psykofarmaka, vitaminpreparater, smertestillende midler, sedativer, homøopatiske preparater, antidepressive preparater, parkinsonmedisin m.m.) 40% av pasientene fikk 3 ampuller Cerebrum compositum i uken, andre 40% fikk 2 ampuller og resten 1 ampulle per uke. 7% fikk drikkeampuller, resten injeksjoner. Halvdelen av pasientene ble behandlet kun med Cerebrum compositum, mens resten fikk annen medisin av de ovenfor nevnte typer samt eventuelt andre terapiformer: Ozonterapi, sykegymnastikk og psykoterapeutisk behandling). Behandlingen varte under 2 uker for 10% av pasientene, 2-6 uker for 50% og over 6 uker for resten. Ved oppdeling etter diagnoser viste det seg at 2/3 av pasientene med hjernerystelse fikk mindre enn 3 ukers behandling, mens pasienter med lateralsklerose, Parkinson og multippel sklerose samt tilstand etter encephalitis (hjernebetennelse) som regel trengte behandling i 6 uker eller mer. De her angitte behandlingstider er gjennomsnittsverdier, i vanskeligere tilfeller måtte det regnes med lengre tid, avhengig av alder, tilfellets vanskelighetsgrad og eventuelle øvrige lidelser. Men resultatene bekrefter at selv meget komplekse sykdommer også kan behandles med homøopatiske preparater innenfor en overskuelig tidshorisont. Dette faktum er av stor viktighet for pasientenes kompliance (disiplin). Resultater av terapien Resultatene av behandling med Cerebrum compositum ble vurdert etter to kriterier: 1): Tidspunktet for den første bedring av lidelsen skulle dokumenteres, og 2): Resultatet av behandlingen skulle vurderes av den behandlende lege. Resultatene var følgende: Hos 30% av pasientene viste den første bedring seg i den første uke, og hos 50% etter 2-5 ukers behandling. Kun hos 6% viste bedringen seg først etter 6-8 uker, og hos 3% først etter mer enn 8 ukers behandling. I 8,5% av tilfellene kunne det ikke observeres noen bedring. Hos 21% av pasientene var resultatet klassifisert som Meget godt (altså fullstendig helbredelse), hos 50% var resultatet Godt ALTERNATIV BEHANDLING NATUR & HELSE Natur & Helse leverer førsteklasses produkter innen: Aromaterapi Akupunktur Fotsoneterapi Naturlige vitaminer og mineraler Gode priser topp kvalitet! Rabatt til medlemmer i NLH og til studenter Registrer deg på for informasjon produktutvalg og priser eller kontakt: Natur & Helse AS, postboks 88, 3476 Sætre Tlf.: Faks: / Homøopraktikeren 15

16 (tydelig bedring) og hos ytterligere 21% var resultatet Tilfredsstillende (noe bedring). Kun hos 8,5% var behandlingen resultatløs. Terapiresultatene for de enkelte sykdommer i tabell 1 gjelder for den gruppe som kun ble behandlet med Cerebrum compositum. Resultatene var noen få prosent lavere for de pasienter, som fikk andre former for terapi sammen med Cerebrum compositum. Det opptrådte kun mindre bivirkninger i 2 tilfeller. Det forsvant etter noe tid, og denne pasient som led av vegetativ dystonia, hukommelsessvekkelse, nervøs utmattelse og depresjon fikk for øvrig en tydelig bedring av disse lidelser ved behandlingen. Konklusjon Undersøkelsen viser at det kunne oppnås terapeutisk pålitelige resultater ved alle de i artikkelen nevnte sykdommer med Cerebrum compositum, enten som eneste middel eller sammen med andre terapier av medisinsk eller fysiologisk art. Hos mange av pasientene var det diagnostisert flere sykdommer samtidig, og i disse tilfeller har et kombinasjonspreparat som Cerebrum compositum en fordel, idet man kan nøyes med et preparat, i sammenligning med annen form for medisin, hvor hver sykdom som regel skal ha sin bestemte medisin. Man oppnår også en enorm forenkling i de tilfeller, hvor sykdommen viser hyppige endringer i symptomene (f.eks vegetativ dystonia) eller svingninger i symptomene i dagens løp (f.eks depresjoner). Den meget lave bivirkningsprosenten (0,27%) viser en fremragende tålighet. Siden Cerebrum compositum er et homøopatisk preparat belaster det ikke fordøyelses- og utskillelsesorganene, noe som er en fordel hos eldre pasienter som hyppig lider av innskrenkning av levermetabolismen og utskillelsen gjennom nyrene. Sammenfattende kan konstateres at undersøkelsen har vist en god virkning og en god tålighet for Cerebrum compositum. Diagnosegruppe Antall Meget godt Tilfredstillende Uten resultat Tilstand etter hjernerystelse 61 90,2 8,2 1,6 Nervøs utmattelse ,6 17,7 4,7 Vegetativ dystoni ,4 18,1 4,5 Neuralgier ,8 18,4 4,8 Mania 72 72,2 18,1 9,7 Depresjoner ,5 23,9 8,6 Hukommelsessvekkelse ,9 26,3 9,3 Arteriosklerose ,6 28,8 12,1 Tilstander etter encefalitis 14 57,1 28,6 14,3 Parkinsons syndrom 39 46,2 43,6 10,2 Multippel sklerose 31 38,7 48,4 12,9 Amyotropisk lateralsklerose 8 25,0 50,0 25,0 Kjære medlemmer! Vær vennlige å send inn adresseendringer til vår sekretær Linn på eller per post til NLH, Postboks 1593, 4093 Stavanger. Vi får altfor mange fagblad i retur. 16 Homøopraktikeren - 3/2007

17 Her er noen ferske tilbakemeldinger på URTEMAX: 3/ Homøopraktikeren 17

18 Avslutningsfest for elever ved Homøopraktikerskolen 25. august 2007 Lørdag 25. august var det avslutningsfest for elevene ved Homøopraktikerskolen. I 3 år og 9 måneder har de slitt seg gjennom studiet. Det har vært et sterkt engasjement og vi lærere har sett hvordan elevene har vokst med oppgavene. I august har elevene laget sin egen særoppgave og lørdag formiddag fikk de 120 spørsmål i alle kategorier av pensumet gjennom de siste nesten 4 år. Klart nervene var på topp og de fleste brukte lang tid på besvarelsen. Tidlig kveld møttes alle elever og lærere til en aperitif i pianobaren hvor alle sang HP-sangen til full hals. Deretter ble det rigget til scene med profesjonell fotograf for å ta klassebilde. Under middagen kom rektor John Hetlelid med noen ord og tanker om hva som nå forventes av de nye Homøopraktikere. Så ba han alle de tidligere elever tenne hvert sitt lys de hadde fått, og komme frem på gulvet og i Dr. Grügers ånd sa han: Det lys du nå har tent er et symbol på at vi som terapeuter alltid må være lysbærere. Lys representerer HELSE. Din helse er det viktigste. For at du skal være lysbærer må du først være lys selv. Du må ha en god helse. Du må avlegge uvaner som skaper Yin tilstander, dvs. mørke og sykelige tilstander i kroppen din. Sykdom er mørke og en mangel, og må rettes først. Yang representerer lys og varme. Er ditt sym- Prevensjon uten bivirkninger PFC - Personlig FruktbarhetsComputer tar vare på data fra syklusen din og forteller deg når du ikke kan bli gravid. PFC viser grønt lys på sikre dager og rødt lys når du er fruktbar. Bruken er enkel: Du måler temperaturen i munnen når du våkner og registrerer menstruasjon når du har det. Alle data lagres og tolkes av et avansert dataprogram. Sikkerhet: 99,3%. Og det beste av alt: PFC er helt uten bivirkninger. Ønsker du å vite mer: send SMS <AD JA NLH navn adresse>til 1986 eller gå inn på PFC leveres i 3 forskjellige utgaver og prisklasser: BabyComp PFC, LadyComp PFC og Pearly PFC. Alle 99.3% sikre. Du kan også ringe oss på tlf.: PFC Nordic AS salg service rådgivning siden Homøopraktikeren - 3/2007

19 Elevene sitter dypt konsentrert med eksamen. Alle sang Homøopraktikersangen med en aperitif innabords. Rektor John Hetlelid talte om at vi alle må være lysbærere. Arne Korsvold holdt tale om etiske fjellvettsregler. Festmiddag og hyggelig samvær. bolske hjerte fylt av lys og varme vil følgende prinsipp gjelde: det hjerte er fylt av, det taler munnen. Som terapeuter må vi alltid strekke oss etter det som er lys. Det vil sette sitt preg på dine pasienter og på en måte smitte pasienten med ditt lys. Det er en svært positiv smitte, og den er ikke blant de meldepliktige sykdommer. Det lys du i dag har fått skal være et minne for de bestrebelser du har gjort deg for å bli Homøopraktiker. Jeg har her mitt lys her som jeg fikk for 22 år siden. Dr. Grüger sa om lyset: I tunge stunder ta det frem og la det være et minne og hjelp til å meditere over den lyse kunnskap du har ervervet deg. Det å meditere over det du har lært, og i perioder grave deg ned i bøkene og kompendiene vil raskt øke lysstyrken, og kasus som kan virke uoverstigelige blir med ett så mye enklere. Bitten Børresen Sterri takket på vegne av alle elever for den tid vi har hatt sammen. Nå vil jeg som rektor for skolen takke dere alle for en flott tid og håpe at jeg vil få se dere alle som lysbære i lang tid fremover. Lykke til. Vår patologi lærer Arne Korsvold hadde i sin tale tatt utgangspunkt i etikken og laget 9 fjellvettregler for Homøopraktikere. Deretter var det Homøopraktikerenes tur. Foruten fine ord fra Bitten Børresen Sterri og presanger, så ble vi svært overrasket når vi skulle holde i en kurv og en etter en av de tidligere elever ga oss en blomsterløk som vi måtte plante, slik at vi ikke skulle glemme elevene og den tid vi har hatt sammen. Det var en flott forestilling som vi aldri kommer til å glemme. Til slutt ble det dans og sang til uti de små timer. 3/ Homøopraktikeren 19

20 Avgangsklasse for Homøopra 20 Homøopraktikeren - 3/2007

21 raktikere august / Homøopraktikeren 21

22 Prevensjon og familieplanlegging på naturens premisser Av Gunhild Lovise Mauland, PFC Nordic A/S - På 1960-tallet kom en revolusjonerende oppfinnelse: P-pillen. Kvinner kunne ha sex uten at tanken om graviditet lå og skurret i bakhodet. Det har vist seg at bruken av p-piller ikke alltid er problemfri. Mange kan fortelle om en rekke bivirkninger fra nedsatt sexlyst til blodpropp. En del er heller ikke klar over at symptomer eller sykdomsbilde skyldes nettopp p-pillen. Disse hemmer kroppens hormonproduksjon og hindrer det naturlige samspillet mellom østrogen og progesteron. Prevensjon uten å påvirke hormonbalansen Hvis man ønsker seg prevensjon uten å ødelegge hormonbalansen, sitter man igjen med barrieremetoder og kartleggingsmetoder. Til kartlegging er PFC enkel og sikker. PFC benytter temperatur som metode for å kartlegge kvinnens syklus og setter så denne i system med avansert datateknologi. PFC i bruk Når kvinnen våkner legger hun PFCens temperatursonde under tungen. Etter ca 40 sekunder kan hun lese av om hun er fruktbar eller ikke. Grønt = ufruktbar, rødt = fruktbar. PFCen regner dette ut med 99,3 % sikkerhet og er dermed i klasse med de fleste andre prevensjonsmidler. PFC ble utviklet i Tyskland på slutten av 1980-tallet og er kontinuerlig forbedret. De fleste PFC-brukerne vil oppleve at PFCen viser et litt varierende antall røde (fruktbare) dager fra syklus til syklus. Det normale er 8-12 røde dager i en syklus. PFCen vil hele tiden gi røde dager ut fra den tidligste kartlagte eggløsningen. 22 Hva er en PFC? Personlig FruktbarhetsComputer Kartlegger kvinnens syklus og viser fruktbare/ ufruktbare dager 99,3 % sikker prevensjon Eggløsningstest Graviditetstest Tre modeller å velge blant: Pearly PFC: Liten, gjør alt det vesentlige LadyComp PFC: Ladbart batteri, lys i displayet, ekstra informasjon om syklusen BabyComp PFC: Som LadyComp, pluss enda flere funksjoner Hvordan virker en PFC? Temperaturen måles i munnen etter minst 6 timers søvn Teller syklusdagene Grønt lys = ufruktbar Rødt lys = fruktbar Rødt lys blinker = eggløsning Rødt - gult - grønt lyser samtidig = gravid Fysiologi Det er en del myter og manglende kunnskap om eggløsning og fruktbarhet også blant medisinsk fagpersonell. Nedenfor vil vi gi en kort innføring i kvinnens syklus. Når man forstår samspillet i kroppen, blir det også klart hvor fantastisk den fungerer og hvorfor temperatur er aktuelt som kartleggingsmetode. Hormoner og temperatur Medisinsk defineres første menstruasjonsdag som dag 1 i syklusen: Østrogen er det dominerende hormon og temperaturen er lav. Østrogen gjør at en gruppe follikler modnes Homøopraktikeren - 3/2007

23 Eksempel på en 28 dagers syklus 1. menstruasjonsdag = 1. syklusdag Grønn bakgrunn viser grønne = sikre dager Rød bakgrunn viser røde = fruktbare dager Eggcellen modnes i follikkelen. Etter eggløsning omdannes follikkelen til det gule legemet. Dette produserer hormonet progesteron som driver temperaturen opp. Hos de fleste tørker det inn etter dager. Progesteronnivået og temperaturen faller. Hypofysen merker dette, menstruasjonen starter og en ny syklus begynner. i eggstokken. Follikler er små poselignende skall som hver inneholder en eggcelle. Det follikkelstimulerende hormon, FSH, fremmer veksten ytterligere. Modningen skjer ved at folliklene blir mer og mer væskefylt og at eggcellen inni vokser. Etter hvert trer også det luteniserende hormon, LH, i funksjon. Ca. 36 timer før eggløsning nås LH-toppen. Samtidig LAVFASE er tiden fra menstruasjon til eggløsning. HØYFASE er tiden fra eggløsning til menstruasjon Eggløsning Temperaturen stiger Dersom du har sykler med variabel lengde, er det lavfasen som varierer og følgelig også eggløsningsdagen går østrogennivået ned. På dette tidspunkt blir en av folliklene dominant og sprekker. Eggcellen frigjøres, skylles ut i bukhulen og fanges opp av egglederen. Restene av follikkelen omdannes i eggstokken til det gule legemet som produserer progesteron. Så snart hypofysen merker progesteronet, avbrytes modningen av de andre folliklene. Progesteron i kroppen gjør at temperaturen stiger ca. 0,2 C. Det gule legemet er virksomt helt frem til neste menstruasjon og temperaturen holder seg høy. Normalt tar det rundt 12 dager før det gule legemet tørker inn og nivået av progesteron i blodet avtar. En ny menstruasjon settes i gang samtidig med at temperaturen synker. Temperatur og PFC Fysiologisk baserer PFC seg på at kroppen produserer østrogen fra første mensdag til eggløsning og temperaturen er lav. Fra egg- 3/ Homøopraktikeren 23

24 Temperaturforløp Gravid Vanlig syklus løsning til neste menstruasjon produserer det gule legemet progesteron og temperaturen er høy. Når det gule legemet tørker inn faller progesteronnivået og dermed også temperaturen. En ny menstruasjon begynner. Ønske om graviditet? Familieplanlegging Hvis du har brukt en PFC til prevensjon, vet du når du pleier å ha eggløsning. Når du så ønsker å bli gravid, vet du om det er uregelmessigheter i syklusen. Du har innebygget eggløsningsog graviditetstest. PFCen kan sendes inn til PFC Nordic for utskrift. Du får da et tydelig bilde av hormonbalansen. Har du BabyComp, kan du registrere samleie og får da vite om dette klaffet tidsmessig med eggløsningen. BabyComp viser eggløsningsdato med tilhørende termin hver måned. Statistikknivået i BabyComp viser sykler uten eggløsning eller med nedsatt gullegemefunksjon. Du får også vite om det er tilstrekkelig antall dager fra eggløsning til menstruasjon for å kunne bli gravid, og om det er variasjon i eggløsningene. Sammendrag Kunstige hormoner, enten de brukes til prevensjon eller for å oppnå graviditet forstyrrer kroppens egen hormonbalanse. For noen skjer det dramatiske endringer i kroppen etter bruk av kunstige hormoner. En PFC varer i mange år og kan brukes både til prevensjon og planlegging. I et parforhold vil mannen få mulighet til å bli kjent med kvinnens syklus. For par som ønsker barn er en PFC til stor hjelp for å få oversikt og viktig informasjon om syklusen. Kunnskap gir resultater, enten du vil ha barn eller unngå det. Markedets største nåleleverandør! Topp kvalitet og rimelige priser! Meld deg som kunde i dag! Få 50% rabatt på åpningsordre, og varene levert direkte på døren uten oppkrav. Som kunde hos oss tilbyr vi faste leveranser av nåler til kampanjerabatt. Skoler og akupunkturklinikker over hele Norge anvender våre produkter og er godt fornøyd med kvaliteten. Vi tilbyr: Nåler for akupunktur 2000 og øyeakupunktur. Moxa urteplaster, alle Moxa produkter, Koppingsett, Akudukker mm. Vi skaffer det meste av produkter direkte fra vår fabrikk i Kina. Bli kunde hos oss i dag! Tlf: Homøopraktikeren - 3/2007

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2007 - 3. årgang Kveldsstemning over Rennesøy oktober 2007. Norges Landsforbund

Detaljer

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 1-2007 - 3. årgang

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 1-2007 - 3. årgang Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 1-2007 - 3. årgang Landsforbund av Homøopraktikere Vintervær, må klimaet reddes? Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Nr. 2-2005 - 1. årgang Løssalg kr. 45,- Morgenstemning over Gandsfjorden. Norges Landsforbund av Homøopraktikere www.org-nlh.com

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Nr. 4-2005 - 1. årgang Løssalg kr. 45,- Vinterstemning på Varden. Norges Landsforbund av Homøopraktikere www.org-nlh.com

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2009 - 5. årgang De syv søstre ved Helgelandskysten. Norges Landsforbund av

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2008 - 4. årgang Senhøst i Lundsvågen nær Stavanger. Norges Landsforbund av

Detaljer

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 2-2006 - 2. årgang Løssalg kr.

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 2-2006 - 2. årgang Løssalg kr. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 2-2006 - 2. årgang Løssalg kr. 45,- Landsforbund av Homøopraktikere Svaner i Pyntesundet Norges Landsforbund av

Detaljer

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 2-2007 - 3. årgang

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 2-2007 - 3. årgang Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 2-2007 - 3. årgang Landsforbund av Homøopraktikere Minnesmerket ved slaget i Hafrsfjord. Norges Landsforbund av

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2012 - 8.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2012 - 8. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2012 - 8. årgang Svarthåla på Viste i Randaberg kommune. Bosetning frem til

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2010 - 6. årgang Fin vårdag i Bergen. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2009 - 5. årgang En vintermorgen på Jessheim. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 3-2006 - 2. årgang Løssalg kr.

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 3-2006 - 2. årgang Løssalg kr. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 3-2006 - 2. årgang Løssalg kr. 45,- Landsforbund av Homøopraktikere Sensommer på Foresneset i Ryfylke Norges Landsforbund

Detaljer

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Hvor går veien? Strategi-notat for NLH Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Norges Landsforbund av Homøopraktikere, Postboks 1593, 4093 Stavanger Tlf: 51563038, E-mail: john@org-nlh.com,

Detaljer

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 1-2006 - 2. årgang Løssalg kr.

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 1-2006 - 2. årgang Løssalg kr. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 1-2006 - 2. årgang Løssalg kr. 45,- Landsforbund av Homøopraktikere Vår i luften. Marøy med snø på lyseheia. Norges

Detaljer

Alternativ behandling

Alternativ behandling civita-rapport Alternativ behandling Argumenter for en ny politikk 10 år etter avskaffelsen av kvaksalverloven Av Paul Joakim Sandøy Alternativ behandling Argumenter for en ny politikk 10 år etter avskaffelsen

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2012 - 8.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2012 - 8. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2012 - 8. årgang Vikeså i Rogaland med utsikt over Oslandvannet. Norges Landsforbund

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9. årgang Sameliv ved Nordkapp. Foto av B.H. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2013 - 9.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2013 - 9. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2013 - 9. årgang Høst ved Steinvikholmen, en slottsfestning på skatval i Stjørdal

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2009 - 5.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2009 - 5. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2009 - 5. årgang Engøyholmen, en av kulturskattene i Stavanger. Norges Landsforbund

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2010 - 6.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2010 - 6. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2010 - 6. årgang Senhøst utenfor Sandnes i Rogaland. Norges Landsforbund av

Detaljer

Prevensjon eller barn?

Prevensjon eller barn? Prevensjon eller barn? Med PFC kan du velge selv helt naturlig! Våre PFCer er 99.3% sikre og uten bivirkninger Personlig Fruktbarhets Computer 99.3% sikker n o r d i c BabyComp Suveren til prevensjon og

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2011 - 7.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2011 - 7. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2011 - 7. årgang Vinter i Lundsvågen i Stavanger. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2012 - 8.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2012 - 8. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2012 - 8. årgang Norheimsund med utsikt over isbreen folgefonna. Norges Landsforbund

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2010 - 6.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2010 - 6. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2010 - 6. årgang Høsttid fra Bru i Ryfylke Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2014 - 10.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2014 - 10. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2014 - 10. årgang Vinterstorm på Sola i Rogaland. Foto NH. Norges Landsforbund

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2011 - 7.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2011 - 7. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2011 - 7. årgang Skiferhuset på Eriksholmen i Ryfylke Norges Landsforbund av

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Nr. 3-2005 - 1. årgang Løssalg kr. 45,- Syv søstre i Geirangerfjorden. De fire elementer - Ild - Jord - Luft - Vann. Norges

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2008 - 4. årgang Stråling fra mobil basestasjoner og trådløse nettverk Stråling

Detaljer

ÅPENT MØTE 9. SEPTEMBER 2002 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Gentester i. arbeidslivet BIOTEKNOLOGINEMNDA

ÅPENT MØTE 9. SEPTEMBER 2002 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Gentester i. arbeidslivet BIOTEKNOLOGINEMNDA R A P P O R T ÅPENT MØTE 9. SEPTEMBER 2002 B I O T E K N O L O G I N E M N D A Gentester i BIOTEKNOLOGINEMNDA arbeidslivet Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Tore Wallem Utgiver: Bioteknologinemnda

Detaljer