Dansk trykmålingsundersøkelse 2012 i kontekst dynamisk/statisk trykaflastning i et perspektiv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dansk trykmålingsundersøkelse 2012 i kontekst dynamisk/statisk trykaflastning i et perspektiv"

Transkript

1 Sesjonsprogram Fagkongress i ergoterapi Oslo september 2013 Sesjon og tema Tittel Forfatter/ansvarlig Onsdag 18.9 kl A1 «HØYTRYKK/LAVTRYKK» - OM TRYKKAV-LASTNING V/ MEDEMA OG HANDICARE A2 «BIDRAR ERGOTERAPEUTER TIL ARBEID FOR ALLE?» A3 «DEMENS? IKKE GLEM ERGOTERA- PEUTENE!» Dansk trykmålingsundersøkelse 2012 i kontekst dynamisk/statisk trykaflastning i et perspektiv Madrassen - Et instrument innen pleie Trykksår og helseøkonomi Har oppfølging på arbeidsplass betydning for tilbakeføring i jobb? En skreddersydd samtidighet i praksis «Raskere tilbake» etter lett traumatisk hjerneskade med gruppetilbud som et ledd i rehabiliteringen Unge funksjonshemmede og arbeidsavklaring rapport fra første fase Open mind Velkommen. Bakgrunn for symposium om demens og ergoterapi Historisk vignett tilbakeblikk på ergoterapi for eldre Hvorfor ergoterapeuter i demensteam - Erfaringer fra utviklingsprogrammet for utredning og diagnostikk Ergoterapi til hjemmeboende personer med demens Velferdsteknologi og demens - erfaringer fra Almas hus Medema Handicare/ Care og Sweden Haugen, K., Strupstad, J.H., Kristoffersen O.J., Teige H.N., Lillefjell, M., Ihlebæk C. Unni Sveen, Randi Aabol Wik, SE, Tøssebro, J., Magnus E. Telenor Torhild Holthe Sidsel Bjørneby Mona Michelet, Margit Gausdal, Linda Gjøra Silje Gillund Sigrid Aketun, Torhild Holthe, Sidsel Bjørneby 1

2 A4 «FRA INFORMASJON TIL ENDRING AV ATFERD» A5 «HVEDAGSRE-HABILITERING ERGOTERAPEUTENS NYE ARENA» Marte Meo metoden kan forandre praksis i demensomsorgen Ergoterapi i sykehjem - til personer med demens i sen fase Aktiv hverdag med hofte- og kneartrose : Utvikling av et kunnskapsbasert informasjonshefte for pasienter og pårørende Erfaringer med Motiverende intervju som metode i ergoterapeutisk praksis. Fører deltakelse på mestringskurs til bedre mestring av hverdagen med Myalgisk Encefalopati/Kronisk utmattelsessyndrom (ME/CFS)? Forløp av mestringsforventning hos personer med kronisk sykdom etter deltakelse på Lærings- og Mestringskurs: en longitudinell studie PASIENTOPPLÆRING oppgave for ergoterapeuter i dag og i fremtiden Å skifte spor.. Innføring av hverdagsrehabilitering i hjemmetjenestesone Brukernes erfaringer med deltakelse i hverdagsrehabilitering Ergoterapeutens bidrag i hverdagsrehabilitering innen psykisk helsearbeid i kommunen Vossamodellen kvardagsrehabilitering på Voss 2 Astrid Elisabeth Andersen Marit Nåvik Ingvild Kjeken, Rikke Helene Moe Elin Andresen Irma Pinxsterhuis, Elin B. Strand Tore Bonsaksen, May Solveig Fagermoen, Anners Lerdal Liv Hopen Liv Sundseth, Aina Olaussen Kari Margrete Hjelle, Hanne Tuntland, Oddvar Førland, Herdis Alvsvåg Merethe Seberg Hauglum S., Hunnålvatn T., Herre S., Gjeraker A., Dale, T.

3 A6 «FOLKEHELSEARBEID ET FREMTIDIG ARBEIDS-MARKED?» A7 «HVORDAN MØTER ERGOTERAPEUTER HELSEULIKHETER?» WORKSHOP V/ ETISK KOMITE Aktivitetsproblemer og funksjon hos personer som mottar hverdagsrehabilitering Aktivitet som virkemiddel i språkopplæringen av innvandrere og flyktninger Hvordan kan engasjement i kreative aktiviteter øke deltagelse i hverdagslivet for mennesker i sårbare livssituasjoner? Stor og sterk Utvikling av borgerrollen hos barn og unge i storby, sett i et flerkulturelt, klassemessig og i et kjønnsperspektiv. Finmotorisk gruppetilbud til førskolebarn Mangfold og kultur i ergoterapi Tuntland, H., Kjeken I., Espehaug B, Førland, O. Inger Brit Werge-Olsen, Kjersti Vik Sissel Horghagen Tanya Lavik, Cecilie Sevild, Kirsti Moltu, Linda Krosshaug Kari Opsahl Vanja Bjørnnes. Henriette Bjelland, Kristina Hoydal Anne Lund, Inger Birgitte Dæhlie, Anette Eidesen, Elisabeth Olaug Strand, Kjersti Helene Haarr, Kirsti Hellesøy 3

4 Sesjon og tema Tittel Forfatter/ansvarlig Torsdag 19.9 kl B1 «PRODUKTUTVIKLING, AKTIVITET OG IDRETT» - V/KRABAT, BARDUM OG NIF Idrett og aktivitet ergoterapeuten kan gjøre en forskjell! Ja takk, begge deler Ingen grenser vs virkeligheten Bardum og Norges idrettsforbund Krabat B2 «ERGOTERAPI OG PSYKISK HELSE HVA VIL VI?» «DET ER IKKE BARE DET INDRE SOM TELLER!» B3 «HVERDAGS-LIV MED HJERNESKADE» Ergoterapi og psykisk helse i kommunehelsetjenesten Ingen lever bare for seg selv. Utvikling av familie og nettverksfokus i lokalbasert psykisk helsearbeid Jobbmestrende oppfølging - Kognitivt orientert arbeidsrehabilitering for personer med psykoselidelse Sansestimulerende redskaper et beroligende supplement innen psyksisk helsevern? Utprøving av et tidligfase intervensjonsprogram etter ervervet hjerneskade Kognitive utfordringer - vansker uten løsning? Mild traumatisk hjerneskade angår hele familien 'Hagebruksterapi for pasienter med hjerneskade ved Sunnaas Sykehus HF' Lisebet Skeie Skarpaas, Vigdis Holmberg, Rønnaug Stensrud, Unni Sveen Rønnaug Stensrud, Helge Simonsen, Grete Gustavsson Bergan, Wenche Marita Brandt) Helen Bull, June Lystad, Stig Evensen, Torill Ueland, Erik Falkum Torgersen, T., Aam H. Inger Hellem, Pia Karlberg-Hansson Marte Ørud Lindstad, Unni Sveen, Nada Andelic) Randi Aabol, Unni Sveen Line Digerud Bøhlerengen, Hilde van Berge 4

5 B4 «UTDANNING BAKSTREVERSK ELLER FREMTIDS-RETTET?» B5 «AKTIVITET OG DELTAKELSE FOR HJEMMEBO- ENDE EN SELVFØLGE?» B6 «FRIVILLIGE VÅRE NYE SAMARBEIDS- PARTNERE?» B7 «ERGOTERAPEUTER TAR HÅND OM HENDER!» Aktivitetsgrupper i Trondheim kommune et samarbeid mellom Program for Ergoterapeututdanning(PET) og Enhet for Ergoterapitjeneste i Trondheim kommune. Selvrapportert terapeutstil blant studenter i ergoterapi Utvikling av ergoterapeutstudentenes praksisstudier Videreutdanning for ergoterapeuter i allmennhelse - VIRKER DET? Myalgisk Encefalopati/Kronisk utmattelsessyndrom (ME/CFS): Hva påvirker aktivitetsnivået hos de sykeste? Deltakelse og brukermedvirkning i hjemmebaserte tjenester en sammenligning mellom eldres og personalets erfaringer 'ALPAKKA I EN AKTIV OMSORG' Johnsrud Gård - Inn på tunet Gjennom marg og bein Har frivillige en rolle å spille i norsk helsevesen? Lyst på livet. Livscafé hvor nye muligheter kan vokse fram Ruslevenner rusler sakte - og alle vinner Frivillig arbeid med folkehelse i bydel erfaringer fra EU-prosjektet Sunne barn i sunne familier Håndartroseklinikk et dagtilbud for folk med håndartrose 5 Holst K, Werge-Olsen IB Tore Bonsaksen, Knut Vøllestad) Mali Melhus, Lene Fogtmann Jespersen Dorte Lybye Norenberg, Lena Andersson Irma Pinxsterhuis, Unni Sveen Kjersti Vik, Aud Elisabeth Witsø Birgit Støverud, Irene Engeskau, Karin Finneide Nina Levin Marit Svisdahl, Linda Gjørøy Udness, E. Inger Lise Markussen Lisebet Skeie Skarpaas, Tiril Christine Bjerkås, Maja Drevander Myhre, John Berg Berit Vehusheia

6 Intensiv trening av håndfunksjon for voksne med spastisk unilateral cerebral parese. En pilotstudie med bruk av Constraint Induced Movement Therapy Strategier for å fremme aktivitet hos pasienter som er kuldehypersensitive etter håndskader Når hendene ikke vil..om utfordringene med daglige aktiviteter for personer med ryggmargsskade (tetraplegi) Susanne Følstad Tone Vaksvik, Brynhild Krog Eriksen, Liv Bakken, Ingrid S Jankov, Ingvild Kjeken Reidun Skar, Elna Waagø 6

7 Sesjon og tema Tittel Forfatter/ansvarlig Torsdag 19.9 kl C1 «POSISJONERING OG KORRIGERING GJENNOM HELE DØGNET» V/SUNRISE MEDICAL OG HANDICARE 24 timers posisjonering Forebygging og korrigering av feilstillinger gjennom riktig posisjonering hele døgnet C2 «FRA PIONER TIL ENTREPRENØR» C3 «VIRKER ERGOTERAPI, MON TRO?» OM EFFEKT AV ERGOTERAPI PIONERENES FORTELLINGER da ergoterapifaget var nytt i Norge Dataspill i rehabilitering; Ergoterapeuters og pasienters opplevelse Passiv i handling men aktiv i persepsjon Brukermedvirkning i geriatrisk rehabilitering i sykehus Ny start eit pilotprosjekt for utviklingshemma med overvekt Effekt av en prefabrikert ortose for personer med artrose i tommelens carpometacarpalledd: En randomisert kontrollert studie Effekt av ergoterapi til pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). En randomistert kontrollert studie Effekt av ADL-trening for personer med kols - en randomisert kontrollert studie Oppsummert forskning på effekt av forebyggende hjemmebesøk til eldre Sunrise Medical og Handicare Aud Raastad, Liv Hopen, Turid Westborg, Gunn Gaustad Styrmo, Annie Borg Johannessen Håvard Eriksen, Gordon Stubbings, Roy Sæther) Malin Mongs, Brumoen T.I. Nyborg, I, Kvigne, K, Kirkevold M, Danbolt L. Løkeland O. Merete Hermann,Tove Nilsen, Camilla Støyva Eriksen, Barbara Slatkowsky-Christensen, Ida K Haugen, Ingvild Kjeken Unni Martinsen, Hege Bentzen, Morag Kelly Holter et al. Frederik Hansen Randi Skumsnes 7

8 C4 «DET HANDLER IKKE BARE OM FLERE HENDER!» «AKTIV ALDER(DOM)» C5 «SAMHANDLER VI BEDRE ETTER REFORMEN?» C6 «BARNS DELTAKELSE LEK OG MORO?» Livsstilsintervensjon som supplement til fysisk aktivitet i rehabilitering etter hjerneslag: en randomisert kontrollert studie Aktivitetsendringer etter hjerneslag opplevd som trussel og balanse Aktivitets- og livsstilsprogram på aldershjem Aktiv aldring er målet - gjelder det også for eldre som mottar kommunale hjemmetjenester? Brukeres erfaringer med hjemmerehabilitering og dagtilbud Ergoterapeutens rolle i demensarbeidslag Samhandlingsreformen og den ergoterapeutiske praksis Tidlig intervensjon fagutvikling i Trondheim kommune Pasientforløp ved Oslo Universitetssykehus og Bydel Bjerke for personer med kognitiv svikt. Utfordringer og konflikter i samhandlingen mellom aktørene i individuelt planarbeid Videokonferanse i samhandling kommuneog spesialisthelsetjeneste Barn- Funksjonshemming- og Deltakelse Bruk av kreative aktiviteter som ergoterapeutisk intervensjon i arbeid med barn i institusjon Anne Lund, Mona Michelet, Leiv Sandvik, Torgeir Bruun Wyller, Unni Sveeb Anne Lund, Margrete Mangse, Torgeir Bruun Wyller, Unni Sveen Emma Pétursdóttir Kjersti Vik, Arne Henning Eide Eva Magnus, Gunn Fornes Linn Solberg, Mariann Thuv, Hilde Hagum Rigmor Leknes, Karin Bente Ness, Sissel Horghagen Nina Marstrand, Sylvi Sand, Tove Sivertsen, Anne Hansen, Hilde Jacobsen Linda Stigen, Hilde Ståhlbrand Grete Alve), Vigdis Helene Madsen, Birgitta Langhammer, Elisabet.Hellem, Kari A Bruusgaard, Åshild Slettebø Gunnbjørg Aune Mona Asbjørnslett, Gunn Engelsrud, Sølvi Helset Madeleine Sæthereng Strøm), Tiril Christine Bjerkås 8

9 C7 «MANGFOLD I HØYERE UTDANNING INKLUDERING AV STUDENTER MED NEDSATT FUNKSJON» -WORKSHOP Effekt av intensiv assistert bevegelse i stående posisjon hos barn med bevegelseshemming Hvor leker vi? Lek og deltakelse for barn med bevegelsesvansker på barnehagers uteområde Jeg savner lissom det å kunne gjøre noe spontant' - erfaringer til ungdom med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) Mangfold i høyere utdanning - inkludering av studenter med nedsatt funksjonsevne i praksis og på studiested Henriette A. Sjølett, Britt Tornes, Kari Borgen, Rikke Damkjær Moen Kristina Hoydal Berit Widerøe Njølstad, Kari Nyheim Solbrække, Unni Sveen Sissel Horghagen, Eva Magnus 9

10 Sesjon og tema Tittel Forfatter/ansvarlig Fredag 20.9 kl D1 «LØSER VELFERDSTEKNOLOGI ALLE Eldre med begynnende synsvansker Eva Magnus, Anne Berit Hjelvik(2, Nina Marstrand PROBLEMER?» Riktig hjelpemiddel til rett tid: Yngre personer med demens og betydning av tilgang til velferdsteknologi Torhild Holthe, Rita Jentoft, Cathrine Arntzen D2 «BREDDEN I ERGOTERAPI EN GODT BEVART HEMMELIGHET?» GPS for personer med demens Telemedisin som verktøy for bedret samhandling mellom primærhelsetjenesten, pasient og spesialisthelsetjenesten Risikokartlegging av ergonomi Bruk av video og bred medvirkning som verktøy for å få til endring. Hjelpemiddelbestiller eller ergoterapeut? Erfaringer fra en endringsprosess i et utskrivningsteam i en bydel i Oslo Små i Aktivitet Synligere og sterkere sammen : Fagspesifikt nettverk for ergoterapeuter på Oslo Universitetssykehus Kirsti Fossland Brørs Unn Svarverud, Gunnbjørg Aune Sidsel Nerheim, Trude Gulbrandsen Linda Stigen Sekine Skeie, Cathrine Thingbø, Tone Hammer, Ellen Isaksen, Kirsti Ulmo Rønneseth Malin Mongs, Cecilia Celo, Astri Aakrann Ziesler, Erika Longe Grønner, Elisabeth Kjelgaard, Silvia Hansbø, Hilde Ståhlbrand, Lene Fogtmann Jespersen, Unni Sveen D3 «VET ERGOTERAPEUTEN ALT OM HJERNESLAG?» Håndtering av grunnleggende endringer i livet - En kvalitativ studie av pasienters erfaringer 6 måneder etter hjerneslag Tina Taule, Jan Sture Skouen, Målfrid Råheim 10

11 D4 «UTDANNING BAKSTREVERSK ELLER FREMTIDS-RETTET?» D5 «HVORDAN DELTA MED BEGRENSET ENERGI?» Tidlig støttet utskrivning. En strategi for bedre kvalitet i rehabiliteringstjenesten i kommunen. En grounded theory av innsatsteamets erfaringer. Erfaringer fra livsstilgrupper for eldre personer med hjerneslag Den kroppslige erfaring av apraksi i hverdagslivets aktiviteter. En fenomenologisk studie Et praksisdesign som fremmer ergoterapistudenters læring Studenters refleksjoner gjennom digitale historier, basert på erfaringer med praksis innen psykisk helse Fra skolebenk til kjøkkenbenk Pilot: Hvordan styrke profesjonsnær læring gjennom praksisstudier AKTIVITET GJENNOM PRIORITERING Aktivitetsregulering som gruppeintervensjon for personer med revmatisk sykdom Arbeidsvaner, energibesparende metoder og ADL-trening ved KOLS Ferdigbehandlet og helt ferdig... Rehabilitering etter kreftbehandling ved sykehuset i Vestfold Aktivitetsbegrensninger hos personer med sykelig overvekt 11 Merethe Hustoft, Milka Satinovic Mali Melhus, Anne Lund, Unni Sveen. Cathrine Arntzen, Ingunn Elstad Kjell Emil Granå,Tore Bonsaksen, Cecilia Celo, Brian Ellingham, Ingunn Myraunet Vigdis Holmberg, Lisebet Skeie Skarpaas Brian Ellingham, Lene Fogtmann Jespersen, Ellen Gjertsen Clark, Liv Annerløv, Hege Bentzen Magne TA, Tangen U Elin Andresen Ingrid Elise Sundfør Brita Teigen Rognli Randi Nossum R, E Johansen, Ingvild Kjeken

12 D6 «HOLD DERE PÅ BENA, ANNE OG PER!» OM FALLFPROB-LEMATIKK D7 «LYST PÅ EN PRAT MØT EN STIPENDIAT!» PhD-SESJON Ergoterapi i Fast-Track hoftebruddprosjektet Fallprosjektet i Helseregion Midt-Norge Faller vi for COPM? Aktivitetsperspektiv i fallforebyggende arbeid Trygge eldre et prosjekt basert på forebygging av fall blant eldre Elin Hernes Jorunn Kvalø Uleberg, Jorunn L. Helbostad, Ingrid-Karin Hegvold, Inger Williams, Olav Sletvold Monica Rong, Anne Therese Hatle, Siv Lutro Kvalnes, Anita Brekke Røed Kari Aaursand, Elisabeth Saghaug, Eva Jakobsen Vaagland Unni Sveen, Ingvild Kjeken 12

Dansk trykmålingsundersøkelse 2012 i kontekst dynamisk/statisk trykaflastning i et perspektiv

Dansk trykmålingsundersøkelse 2012 i kontekst dynamisk/statisk trykaflastning i et perspektiv Sesjonsprogram Fagkongress i ergoterapi Oslo 18-20.september 2013 Sesjon og tema Tittel Forfatter/ansvarlig Onsdag 18.9 kl 1600-1730 A1 HØYTRYKK/LAVTRYKK -OM TRYKKAVLASTNING V/ MEDEMA OG HANDICARE Rom:

Detaljer

Abstracts til sesjonsprogram

Abstracts til sesjonsprogram Abstracts til sesjonsprogram organisert etter program Onsdag 18.9 kl 1600-1730 A2 BIDRAR ERGOTERAPEUTER TIL ARBEID FOR ALLE? Har oppfølging på arbeidsplass betydning for tilbakeføring i jobb? En skreddersydd

Detaljer

Abstracts til sesjonsprogram

Abstracts til sesjonsprogram Abstracts til sesjonsprogram organisert etter program Onsdag 18.9 kl 1600-1730 A1 HØYTRYKK/LAVTRYKK- OM TRYKKAVLASTNING Dansk trykmålingsundersøkelse 2012 i kontekst dynamisk/statisk trykaflastning i et

Detaljer

Fagkongress i Ergoterapi Oslo Kongressenter 18. - 20. sept. 2013

Fagkongress i Ergoterapi Oslo Kongressenter 18. - 20. sept. 2013 Etternavn Fornavn Firma 1 Aabol Randi Oslo Universitetssykehus 2 Aae Vigdis Haugen Asker kommune 3 Aam Hilde Kristin A. Sykehuset Innlandet HF 4 Aasebø Kathrine Innsatsteam-rehabilitering, Bergen kommune

Detaljer

Abstracts til posters

Abstracts til posters Abstracts til posters - organisert etter tema Forfatter(e) tilstede onsdag 18.9 kl 15.15-16.00 ALLMENNHELSE Bruk av tilskudd til tilgjengelighetstiltak i Bydel Bjerke Sigvor Aleksandersen, Linda Stigen,

Detaljer

- De beste resultatene sees når behandlingen er gitt innen 90 minutter etter symptomstart. Behandling kan ikke gis før det er tatt cerebral CT.

- De beste resultatene sees når behandlingen er gitt innen 90 minutter etter symptomstart. Behandling kan ikke gis før det er tatt cerebral CT. kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 3, juni 2013 Trombolysebehandling ved hjerneslag - Hvert år rammes ca. 13.000 nordmenn av hjerneslag. 85 % av hjerneslagene er forårsaket

Detaljer

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg.

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. FAGFORBUN DET Nore og Uvda kommune lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. Mottatt: 03 APR, 2013 Arkivkode OJ 0 CD Saksnr.:jLhSaksbh(_H Fagforbundet Nore og Uvdal vi her komme med

Detaljer

senter for omsorgsforskning, østlandet Leder: Maren Sogstad, maren.sogstad@hig.no Faglig ansvarlig: Tor Inge Romøren, tromoren@online.

senter for omsorgsforskning, østlandet Leder: Maren Sogstad, maren.sogstad@hig.no Faglig ansvarlig: Tor Inge Romøren, tromoren@online. Årsmelding 2013 KONTAKTINFORMASJON senter for omsorgsforskning, østlandet Leder: Maren Sogstad, maren.sogstad@hig.no Faglig ansvarlig: Tor Inge Romøren, tromoren@online.no senter for omsorgsforskning,

Detaljer

Julebrev. Nyhetsbrev for NFFs Faggruppe NOR Nr.2-2014

Julebrev. Nyhetsbrev for NFFs Faggruppe NOR Nr.2-2014 Julebrev Nyhetsbrev for NFFs Faggruppe NOR Nr.2-2014 I dette nummeret kan du lese om: - Undersøkelse og behandlings av voksne med nevrologiske tilstander Bobathkonseptet en kursrapport - Fysioterapikongressen

Detaljer

Program REHAB - 2014. Rica Nidelven Hotel, Trondheim, 20. 22. januar 2014. tenk smart, bruk kompetansen riktig!

Program REHAB - 2014. Rica Nidelven Hotel, Trondheim, 20. 22. januar 2014. tenk smart, bruk kompetansen riktig! Program Programmet er organisert med plenumsesjoner, fagsesjoner og parallellsesjoner. Kongressens sekretariat finner du rett utenfor plenumsalen (plenum-2) Under kongressen benyttes følgende lokaler;

Detaljer

Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING

Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING Program Onsdag 22. oktober 2014 Sted: Quality Hotel Gardermoen 0900 Registrering. Kaffe og enkel servering. 1000 Velkommen! 1015 Prioritering mellom eldre og yngre tjenestemottakere Heidi Gautun, forskningsleder,

Detaljer

Folkehelse og frivillighet fenger

Folkehelse og frivillighet fenger Folkehelse og frivillighet fenger Det var mye latter og inspirerende historier på møteplass for folkehelse som ble arrangert i Samfunnsalen i Oslo, 18. august 2014 Les om helsegevinster av frivillig engasjement

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Presentasjoner fra Sentrene

Presentasjoner fra Sentrene Sykehjem som læringsmiljø Mari Wolff Skalvik Presentasjoner fra Sentrene Presentasjonen tar utgangspunkt i avhandlingen Nursing homes as learning environments: A study of experiences and perceptions of

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter Arbeid og psykisk helse Jobbmestrende oppfølging Informasjon om metoder og muligheter Viktig arbeid Hva du gjør sier noe om hvem du er. Å delta i arbeidslivet bidrar for de fleste til økt anerkjennelse

Detaljer

Aktive eldre 60+ Del 1. «Fremme helse og forebygge mer - for å reparere mindre»

Aktive eldre 60+ Del 1. «Fremme helse og forebygge mer - for å reparere mindre» Aktive eldre 60+ Del 1 «Fremme helse og forebygge mer - for å reparere mindre» Aktive eldre 60+ Del 1 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 4 Forord... 5 1. Innledning/bakgrunn... 6 1.1 Mandat... 7 1.2 Befolkningsutvikling

Detaljer

Innspill til Folkehelsemeldingen

Innspill til Folkehelsemeldingen Til Helse og omsorgsdepartementet Dato: 21.09.2014 Arkiv: 21 Journal: 246/14 Innspill til Folkehelsemeldingen Norsk Ergoterapeutforbund gir med dette innspill til folkehelsemeldingen med utgangpunkt i

Detaljer

Cappelen Damm Akademisk. Helse- og sosialfag

Cappelen Damm Akademisk. Helse- og sosialfag Cappelen Damm Akademisk Helse- og sosialfag 2015 HELSE- OG SOSIALFAG Cappelen Damm Akademisk 2015 KJÆRE LESER Velkommen til 2015-katalogen for helse- og sosialfag. Her finner du en oversikt over nye titler

Detaljer

Grupperapportene. Arbeid og helse Åpen arena 2015. Toril Dale AIR NASJONALT KOMPETANSESENTER

Grupperapportene. Arbeid og helse Åpen arena 2015. Toril Dale AIR NASJONALT KOMPETANSESENTER Grupperapportene Arbeid og helse Åpen arena 2015 Toril Dale AIR NASJONALT KOMPETANSESENTER 1C Helhetlig oppfølging av innvandrere og Flyktninger med helseutfordringer. Hvordan sikre likeverdige og helhetlige

Detaljer

Verdighetskonferansen

Verdighetskonferansen rapport Verdighetskonferansen 2012 Frivillighet eldreomsorg Scandic Bergen City, 16. 17. mars 2012 VIL BORT-SONG Tekst: Jon Fosse Eg er gammal som eit rote bord og andar tungt og sakte Eg er gammal som

Detaljer

Ta ikke en pille for alt som er ille. Det er andre måter å løse dette på. Omorganisert omsorg

Ta ikke en pille for alt som er ille. Det er andre måter å løse dette på. Omorganisert omsorg Rehabilitering i endring Ta ikke en pille for alt som er ille. Det er andre måter å løse dette på. SITATET fra Peter F. Hjort ble levert av statssekretær Astrid Nøkleby Heiberg på REHAB 2014, som ble arrangert

Detaljer

Årsmelding for grunnskolene i Modum kommune

Årsmelding for grunnskolene i Modum kommune Årsmelding for grunnskolene i Modum kommune 2013 1 1. BUSKERUD SKOLE 1.1 PERSONALE 1.1.1 Ledelse Stilling Navn Ledelsesressurs Tidsrom Rektor Else Hostvedt 78% 1.1-31.12.13 Undervisningsinspektør Mona

Detaljer

RE-/HABILITERINGSPLAN

RE-/HABILITERINGSPLAN RE-/HABILITERINGSPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2015-2018 Innhold 0 Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Arbeidsgruppe... 3 1.4 Videre behandling av planen...

Detaljer

Clarion Hotel & Congress 21. og 22. april 2015

Clarion Hotel & Congress 21. og 22. april 2015 Clarion Hotel & Congress 21. og 22. april 2015 På vegne av rusbehandlingen i Midt-Norge Innhold Velkommen til Ruskonferansen 2015 side 3 Presentasjon av rusbehandlingen i Midt-Norge side 4-5 Om arrangørene

Detaljer

Sosialt arbeid og helsefag

Sosialt arbeid og helsefag Sosialt arbeid og helsefag Nyheter Sosialt arbeid og helsefag 2 Innhold Sosialt arbeid Barnevern Vernepleie Tverrfaglige titler 3 6 9 12 Sosialt arbeid Gurid Aga Askeland, Olav Molven Dokument i klientarbeid

Detaljer

Et langt og godt liv. 2.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no. Ny spalte: Det etiske hjørnet. Rehabilitering og kultur. 480 % nye avtalehjemler

Et langt og godt liv. 2.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no. Ny spalte: Det etiske hjørnet. Rehabilitering og kultur. 480 % nye avtalehjemler 2.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no Et langt og godt liv 480 % nye avtalehjemler Rehabilitering og kultur Ny spalte: Det etiske hjørnet PSFS - et nyttig verktøy innhold Fysioterapeuten nr. 2.2013/80

Detaljer

PROGRAM DEMENSDAGENE. Oslo Kongressenter 29.-30. november 2011. Alder. ingen hindring

PROGRAM DEMENSDAGENE. Oslo Kongressenter 29.-30. november 2011. Alder. ingen hindring PROGRAM DEMENSDAGENE Oslo Kongressenter 29.-30. november 2011 Alder ingen hindring Oslo Kongressenter, Youngsgt. 11, Oslo 29.-30. november 2011 Praktiske opplysninger Godkjennelse av konferansen Konferansen

Detaljer

Møteplass. Trygghet i hjemmet. Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, Fornebu. 9. 10. desember 2013

Møteplass. Trygghet i hjemmet. Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, Fornebu. 9. 10. desember 2013 Møteplass Trygghet i hjemmet Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, Fornebu 9. 10. desember 2013. Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 1 2 Målsetting og målgruppe... 1 3 Gjennomføring... 1 3.1 Valg av konferansehotell...

Detaljer

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011 STUDIEPLAN Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser Januar 2011 Studieplanen er laget med utgangspunkt i Nasjonal plan for ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag, generell

Detaljer

ITT VALG. Vern om demokratiet. Gjør din innflytelse gjeldende. Bruk din stemme ved kommune- og fylkestingsvalget. Valgavis for Levanger

ITT VALG. Vern om demokratiet. Gjør din innflytelse gjeldende. Bruk din stemme ved kommune- og fylkestingsvalget. Valgavis for Levanger D Valgavis for Levanger ITT VALG Kommunestyre - og fylkestingvalg 12. september 2011 1.-kandidater i Levanger Kommunevalget 2011 Vern om demokratiet. Gjør din innflytelse gjeldende. Bruk din stemme ved

Detaljer