Til: Dette ru nd skr vet avløser A-ru ndskriv 2/ 20t3. Fysioterapeuters Forbund vært part iforhandlingene. Som en. Kommunen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til: Dette ru nd skr vet avløser A-ru ndskriv 2/ 20t3. Fysioterapeuters Forbund vært part iforhandlingene. Som en. Kommunen"

Transkript

1 A-rundskriv nr.: Dokument nr.: Arkivkode: Dato: Saksbehandler: A/ tr/o7o29-l Hege Tveraaen Torvbråten Til: Kommunen ASA Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om drift av pr vat praks s med kommunene (statsavtalen) Dette ru nd skr vet avløser A-ru ndskriv 2/ 20t3. Ny avtaleperiode er 1. juli 2014 t l 30. juni I fjor besluttet Helse- og omsorgsdepartementet at prosessen for fastsettelse av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi skulle organiseres som høring. I år besluttet departementet at det som itidligere år, skulle gjennomføres forhandlinger. I tillegg til Norsk Fysioterapeutforbund, har N orsk M a n u el lte rapeutfo ren i n g og Privatp ra ktiserende Fysioterapeuters Forbund vært part iforhandlingene. Som en konsekvens av dette er statsavtalen ASA 4303 gienopprettet. Fra f. iuli2o1.4 er driftstilskuddet kr Fra 1. januar 2Ot4 e fastlønnstilskuddet kr I forskriften kapittel lv Pasientbetaling er det gitt nye presiseringer om tilleggstjenester. Det skal være opp til pasienten å velge om han/hun vil motta tilleggstjenester eller ikke. Fysioterapeuten plikter å ha oppslag som viser gjeldende L

2 egenandeler, hvilke tilleggstjenester og forbru ksmateriell som ytes ved instituttet og prisen på dette. Prisen på forb ru ksmaterie I I og t I leggstjeneste r fastsettes av fysioterapeuten selv og skal være spesifisert på pasientens kvittering. Fysioterapeuten kan ikke kreve egenandeler og/eller pasientbetaling utover det som framgår av forskriften I tillegg er det foretatt noen endringer blant annet forenklinger i gruppetakster, endring i takst E 51 og D 40. Det er også innført en ny takst for oppkopling til Norsk Helsenett. ASA 4303 er ingen tariffavtale, og må derfor vedtas av hver enkelt kommune. Vedtak kan gjøres administrativt. Uansett skal kommu nene utbetale endrede d rift stilskudd u m iddelbart. Det vises Íor øvrigtil mer informasjon på internett: no/tema/arbeidsgive r/lov-og-avta leverk/fysiotera piavta ler Kontaktpersoner i KS: Hege Torvbråten, tlf.: 24 L , e-post: Anne Tøndevold, tlf.: 24 L , e-post: ks.no Vedlegg l: Statsavtalen (ASA a303) Vedlegg ll: Protokoll Vedlegg lll: Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi 2

3 Vedlegg I Avtale mellom KS / Helse- og omsorgsdepartementet og Norsk Fysiotera peutforbu nd, Norsk Manuel lterapeutforen ing og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med driftsavtale med kommunene 1. Formål og virkeområde Denne avtalen omfatter bestemmelser om - driftstilskudd for fysioterapeuter med driftsavtale med kommunene - honorartakster for fosioterapi - tilskudd til felles formål for fysioterapeuter (avsetning til Fond til etter- og videreutdanning for fysioterapeuter) Forhandlingene er føn på grunnlag av - helsepolitiske målsettinger - kostnads- og prod u ktivitetsutvi klingen for fysiotera peuter - lønnsutviklingen for sammenlignbare grupper 2. Partsforhold Partene i denne avtalen er staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og KS på den ene siden og Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ma nuel ltera peutforening og Privatpra ktise rende Fysiotera peuters Forbund på den andre siden. 3. Driftstilskudd for fysioterapeuter med avtale med kommunene Kommunene yter driftstilskudd til fysioterapeuter med driftsavtale med kommunene, jf. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester s 3.2. Driftstilskuddet utbetales forholdsmessig etter driftsavtalens størrelse. Fullt driftstllskudd er fra 1. juli 2Ot4 kroner pr år. 3

4 4. Takster for fysioterapi Fysioterapeuter kan fra 1. julí 2014 kreve honorartakster i henhold til vedlagte takstoversikt og forskrift om stønad til dekning av utgifter til frtsioterapi fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Fysioterapeutene skal opplyse pasienten om den pris som skal betales (egenandel og pasientbetaling) og skal på en hensiktsmessig måte gjøre prisene kjent for pasientene. 5. Tilskudd til felles formål for fysioterapeuter Folketrygden yter i perioden L. juli 2OLa juni ,7 mill. kroner til Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. 6. Varighet m.v. Denne avtalen gjelder fra 1. julí 2014 til 30. juni Det vises for 4vrigtil forhandlingsprotokoll av LT.juni Oslo, 17. juni 2014 Norsk Fysiotera peutforbu nd Norsk Manuellterapeutforening Privatpra ktiserende Fysiotera peuters Forbund KS Helse- og omsorgsdepa rtementet 4

5 Vedlegg ll Protokoll!7. iuni 2OL4 Den 6., 26., 28. mai, 2.,6. og 13. juni 2014 er det holdt forhandlinger mellom Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ma n uel ltera peutforening og Privatpra ktiserende Fysiotera peuters Forbund og staten/ks om revisjon av avtalen om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om drift av privat praksis med kommunene for perioden 1. juli 2Ot4-30. juni Til stede på ett eller flere møter: Norsk Fysioterapeutforbund: Fred Hatlebrekke, Lene Ziener, Lars Håvard HøBvoll, Bente Qfjord, Ruth-Line Walle-Hansen, Henrietta Richter Uitdenbogaardt, Per Olav Peersen og Roar Høidal. Norsk Manuellterapeutforening: Peter Lehne, Svein Erik Henne, Espen Mathisen, Wei Chen og Jan Birger Løken. Privatpra ktiserende Fysiotera peuters Forbu nd : Hen ning Jensen, Ferry Wagenvoort og Tor-Age Berg. Staten/KS: Olav Gjestvang, Kristin Gjellestad, lda Ringdal, Anne Tøndevold, Hege Torvbråten, Helga Rudjord og Per Øivind Gaardsrud. Partene ble 2. juni 2014 enige om at driftstilskudd, fondsavsetning til etter- og videreutdanning og takster skal reguleres likt og økes med 5,3 prosent fra 1. juli Dette tilsvarer en kostnadskomponent pâ 2,O prosent og inntektskomponent pä 3,2 prosent. Driftstilskuddet for avtaleåret fastsettes til kroner Endringer i takster og merknader Ny takst for oppkobling til Norsk Helsenett Det innføres en ny takst med følgende ordlyd: H7: Tillegg for Norsk helsenett/elektronisk meldingsutveksling, beløp kr x 2 5

6 Toksten kan kreves i perioden 7. juli 2074 til og med 30. juni 2077 ov fysioteropeuter med driftsovtale med kommunen og direkte oppgjørsovtale med HELFO. Toksten kan kreves to ganger per hjemmel, første gang når fysioterapeuten kon dokumentere å ha gjort bindende avtole om bestilling med Norsk helsenett, neste gong når fysioteropeuten er koblet opp og sender oppgjør til HELFO vio Norsk helsenett. Fysioteropeuter som per 7. juli 2074 er koblet opp og sender oppgjør elektronisk vio Norsk helsenett til HELFO, kon også utløse toksten. De kon kreve taksten en gang andre holvår 2074 og en gong Íørste holvår Det er en forutsetning ot det er oktiv virksomhet i hjemmelen for ô kunne kreve taksten. Vikor kan på vegne av hjemmelsinnehaver kreve tøksten dersom det er inngått skriftlig avtole med hjemmelsinnehøver om dette. Ugyldige takstkombinasjoner: Alle Endring i merknad A1: Det tas inn et nytt annet ledd, se ordlyd i kursiv nedenfor: Merknod A7 Hver av takstene A1a, A1d, A2a, A2b, A2c, A2e, A2f, A8a og A9 teller som en behandling. Disse takstene kan ikke kombineres i samme behandling, pasienten skal ha fysioterapeutens fulle oppmerksomhet i hele behandlingstiden og overlapping itid av pasientbehandlinger honoreres ikke. lnkludert i takstene ligger honoror for for- og etterarbeid, men tidsangivelsen ongir den tiden pos enten er til stede ved undersøkelsen eller behandlingen. lnnenfor tiden som utløser A7o, A7d, A2o, A2b, A2c, A2e, A2f, A8o, A9b eller A9a og A9b, kon fysioteropeuten skrive journolnotot, henvisninger og rekvisisjoner. Hjelp til ov- og påkledning kon ogsã inngå itiden som det kreves refusjon for. 6

7 Takstene A7 og All teller som en egen behandling dersom de ikke benyttes sammen med en av takstene A2a, A2b, A2c, A2e, A2f, A9a, A9b, C34a, C34b, C34c, C34d, C34e, C34f og C33. Strukturendring takst A9 Takst A9 psykomotorisk fysioterapi deles i A9a og A9b som gis følgende ordlyd: A9 o : Psy kom otori s k fys i ote ra p i Ugyldig tokstkombinosjon: Alle, unntatt A7, Agb, A77, 820, 827, 822, D40, F1, F27, F22, F23, G A9b: Tillegg for behondling ut over 20 minutter per påbegynte 70 minutter Rep.6 Ugyldig tokstkombinasjon: Alle, unntott A7, A9a, A77, 820, 827, 822, D40, F7, F27, F22, F23, G Forenkling gruppetakster Takstene for øvelsesbehandling i grupper, gruppebehandling i basseng og medisinsk treningsterapi slås sammen. Dagens C30-32 erstattes av ny takst C34. Det BjØres videre endringer i merknad C1 ogc2. C. Behandling i grupper C33 Øvelsesbehandling igruppe på inntil4 barn under L2 år i 60 minutter, pr. pasient Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A7, A]-L, B2O, B2L, 822, D4O, FL, Fzt, F22,F23, G Behondling igrupper på inntil 70 personer C34o For de første fem personer i 30 minutter, pr. posient U gy I d ig ta kstkom bi n asj on : Al le 7

8 unntatt 47, 477, 820, 827, 822, D40, F7, F27, F22, F23, G C34b For de neste fem þ-10) personer i30 minutter, pr. posient U gyldi g tokstkombi n osjon : Al le unntott 47, 477, 820, 827, 822, D40, F7, F27, F22, F23, G C34c For de første fem personer i 60 minutter, pr. pasient U gyldi g tokstkom bi n osj on : Alle unntott 47,477, 820, 827, 822, D40, F7, F27, F22, F23, G C34d For de neste fem (6-10) personer i60 minutter, pr. pasient U gyldig to kstkom bi n osj on : Al le unntott 47,477, 820, 827, 822, D40, F7, F27, F22, F23, G C34e For de første fem personer i 90 minutter, pr. pasient U gyl d ig tokstkom bi nosjon : Alle unntott 47, 477, 820, 827, 822, D40, F7, F27, F22, F23, G C34f For de neste fem (S-10) personer i90 minutter, pr. posient U gyl di g tokstkom bi n osjon : Alle unntatt 47, 477, 820, 827, 822, D40, F7, F27, F22, F23, G C34g Tillegg for behandling i bosseng, pr. pasient Toksten krever somtidig bruk av enten C34o, C34b, C34c, C34d, C34e eller C34f. U gyldig takstkom bi nasj on : Al le unntott A7, A77, 820, 827, 822, C34o, C34b, C34d, C34e, C34f, 8

9 D40, F7, F27, F22, F23, G Merknad C7 Utgifter til behandling i grupper dekkes på følgende vilkår: 1. Medlemmet må ha vært til individuell undersøkelse og/eller behandling. 2. Fysioterapeuten må være til stede i hele behandlingstiden. 3. Lokoler og utstyr må være tilpasset ontall personer i gruppen. Merknad C2 Hver av takstene C33, C34a, C34b, C34c, C34d, C34e og C34fteller som en behandling. Overlapping itid mellom gruppebehandlinger honoreres ikke. Endring i takst E51 Taksten deles i tre takster: E51 a: Taksten er en videreløring av takst E51: Telefonsamtale/skriftlig kommunikasjon med annet fagpersonell om enkeltpasient. Merknad E2 endres ved at følgende strykes: <eller ved skriving av henvisning eller epikrise>. Merknaden får dermed følgende ordlyd: Toksten kan også benyttes ov manuellteropeut ved kommunikosjon med fysioteropeut i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Taksten kan ikke benyttes for kommunikasjon med henvisende behandler ved oppstort av behandlingsserien. Ny takst E51b: Det innføres en ny takst med følgende ordlyd Skriving av epikrise eller tilbokemelding til henvisende behondler nör dette gjøres uten somtidig undersøkelse eller behondling. 9

10 U gy I dig takstkom bi n osjon : Al le Ny takst E51c: Det innføres en ny takst med følgende ordlyd Skriving ov henvisninger og rekvisisjoner nör dette gjøres uten samtidig undersøkelse eller behandling. Toksten kan ikke benyttes ved rekvirering ov posientreiser. U gyldig to kstkom bi nosjon : Al le Endring ordlyd takst D40 Alderskriteriet heves frato til80 år. Tillegg for undersøkelse og/eller behandling av pasient over 80 ór/rullestolbruker Ugyldig takstkombinasjon: A10, E50a, E50b, E5la, E51b, E51c, E52 Endring i kapittel lv Pasientbetaling En presisering i rundskriv flyttes over i forskriften. Andre ledd får da følgende ordlyd (endringer merket med kursiv): Pasienten kan avkreves betaling etter fysioterapeutens kostnad for forbruksmateriell og tilleggstjenester som er nødvendig for å oppnå faglig forsvarlig fysioterapi og som ikke er dekket av takstene i kapittel lll. Det skolvære opp til posienten å velge om hon/hun vil motto tilleggstjenester eller ikke. Fysioterapeuten plikter å ha oppslog som viser gjeldende egenandeler, hvilke tilleggstjenester og forbruksmoteriell som ytes ved instituttet og prisen på dette. Prisen pö forbruksmateriell og tilleggstjenester fostsettes ov fysioteropeuten selv og skalvære spesifisert pö posientens kvittering. Det kan for eksempel være tape, innleggssåler, støttebandasjer/strømper, utstyr for hjemmetrening, veiledet trening for ikke-honora rta kstpasienter mv. I tillegg gjøres det en liten justering i femte ledd, se overstrykning og endring i kursiv nedenfor. 10

11 Dersom pasienten ber om at fysioterapeuten sender henvisning, rekvisisjon eller lignende i stedet for at pasienten henter dette hos fysioterapeuten, kan pasienten avkreves et ekspedisjonsgebyr etter p +S+rene+i+ takst 8 i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege. Det tas videre inn følgende presisering i et nytt sjette ledd: Fysi ote ra pe ute n ko n i kke kreve e g e n o n d e I e r og/e I I e r po s i e ntbeto I i n g ut over det som fremgår ov denne forskriften. Endring ordlyd i forskriften S 5 Muligheten for å søke om forhåndstilsagn fra HELFO for stønad etter honorartakst bortfa ller. Forskriften 5 5 tredje ledd utgår, dvs. at følgende setn ng fjernes: <Dersom fysioterapeuten er i tvil om vilkårene for dekning etter honorartakst er oppfylt, kan tílsagn fra Helsedirektoratet eller det orga n Helsedirektoratet bestem me r innhentes før beha nd lingen starter.)) I stedet tas det inn et nytt tredje ledd med følgende ordlyd: Den enkelte fysioterøpeut er ansvorlig for ô vurdere hvorvidt en posient har krov pö stønad i medhold ov folketrygdloven 5 5-8, herunder krav på stønad etter honorartakst. Fysioterapeuten skol vurdere om behandlingen er innenfor rommen ov nødvendig og forsvarlig fysioterapi. Fysioterapeuten må kunne dokumentere sine vurderinger, og posientjournalen skol inneholde olle opplysninger som er relevonte og nødvendige, jf. helsepersonelloven med ti I h øre nde forskrifte r. Protokolltilførsler: Ad frekvenser på nye takster og takster som er omstrukturert Partene er enige om at takstene skal revurderes ved neste ta kstforha nd linge r dersom neste ta kstbruksu ndersøkelse vise r at frekvensen awiker vesentlig fra det som er lagt til grunn. TT

12 Det er lagt til grunn følgende frekvenser: Takst A9a A9b Frekvens 28L7t2 LL t C34a c34b 910 C34c 94L924 c34d C34e c34f C34g E51b E51C 8000 H1 500 Inntekts- og kostnadsundersøkelse Den siste inntekts- og kostnadsundersøkelsen som foreligger for fysioterapeutene er fra inntektsäret2oo7. Det gjennomføres en in ntekts- og kostna d su nd e rsøke lse fo r ñtsiote ra pe ute r. Kostnade ne fordeles på alle deltagende parter i forhandlingene. Oslo, 17. juni 2014 Norsk Fysiotera peutforbund Norsk Manuel ltera peutforeníng Privatpra ktiserende Fys otera peuters Forbund KS Helse- og omsorgsdepartementet 72

13 Vedlegg lll FORSKRIFT OM STøNAD TIt DEKNING AV UTGIFTER T T FYSIOTERAPI M.M. Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 20. juni 2014 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr.19 om folketrygd (folketrygdloven) I 5-8 femte ledd, tredje ledd og S 22-2 andre ledd og lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) fjerde ledd. Kap ttell. Regler 5 1. Det ytes stønad til rysioterapi ved sykdom, skade eller lyte. Det må foreligge henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut, og behandlingen må være av vesentlig betydning for medlemmets sykdom og funksjonsevne. Det kreves ikke henvisning ved behandling hos manuellterapeut. 1. Med manuellterapeut menes fysioterapeut som a) har bestått eksamen i klinisk masterstudium i manuellterapi for fysioterapeuter ved norsk universitet eller tilsvarende utdanning eller b) har godkjenning for bruk av takst A8 Manuellterapi i denne forskriften og har bestått eksamen i differensialdiagnostikk, laboratorieanalyser og utdanning i radiologi tilsvarende norsk masterutdanning, og i tillegg 2. har gjennomgått opplæring i trygdefaglige emner mv. Departementet fastsetter nærmere krav til innhold i og omfang av opplæringen. I 2. Ved henvisning til rysioterapi må henvisende behandler oppgi nøyaktig diagnose og resultatet av foretatte undersøkelser. Behandlingens hensikt bør angis klart i henvisningen. En henvisning gjelder for inntil 24 behandlinger. Dersom det er behov for ytterligere behandling, skal det foreligge ny henvisning. Fysioterapeuten avgjør behandli ngsform, behandlingst d og antall behandlinger på bakgrunn av opplysningene på henvisningen og egen vurdering av pasientens behov. Fys oterapeuten er ansvarlig for at iverksatt behandling er forsvarlig, jf. helsepersonelloven I4. 13

14 Behandlingen må påbegynnes innen 6 måneder etter at henvisende behandler har skrevet henvisningen, og det kan ikke være opphold på mer enn 6 måneder i behandlingen. Hvis ikke fristene overholdes, må medlemmet ha ny henvisning. Etter samtykke fra medlemmet skal fysioterapeuten oversende epikrise til henvisende behandler etter avsluttet behandling Utgifter til f,isioterapi dekkes bare hvis den som gir behandlingen a) har autorisasjon som fysioterapeut etter lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell mv b) har godkjenning etter tidligere regelverk, jf. helsepersonelloven 5 76 annet ledd, eller c) er fysioterapeut fra et annet EØS-land og yter midlertidig tjeneste i Norge, jf. forskrift 8. oktober 2008 nr om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre 5 4. Stønad til fysioterapi etter denne forskriften omfatter følgende behandlingsformer: 2. Pulsatorbehandling 3. Kortbølge/mikrobØlge/laser 4. Elektroterapi 5. Ultralyd 6. Traksjonsbehandling 7. Manuellterapi 8. Psykomotorisk fysioterapi 9. Medisinske bad og pakninger 10 Aktiv oppvarming L4

15 11 Øvelsesbehandling i grupper 12 Gruppebehandling i basseng Det ytes stønad til fys oterapi etter takstene i kapittel lll. Det ytes stønad etter honorartakstene ved behandling for sykdommer som er nevnt i kapittel ll, ved skader og sykdom som går inn under folketrygdloven kapittel 13 Yrkesskadedekning, se loven S 5-25, og ved behandling av barn under 12 år. Den enkelte fosioterapeut er ansvarlig for å vurdere hvorvidt en pasient har krav på stønad i medhold av folketrygdloven 5 5-8, herunder krav på stønad etter honorartakst. Fysioterapeuten skal vurdere om behandlingen er innenfor rammen av nødvendig og forsvarlig fysioterapi. Fysioterapeuten må kunne dokumentere sine vurderinger, og pasientjournalen skal inneholde alle opplysninger som er relevante og nødvendige, jf. helsepersonelloven med tilhørende forskrifter. Avtalefosioterapeut som mottar turnuskandidat krever inn og beholder de egenandelene som turnuskandidaten utløser, jf. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 5 11 første ledd og forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenesten 5 1 første ledd Hvis et medlem ikke kan møte fram på behandlingsstedet på grunn av sin helsetilstand, dekker kommunen reiseutgiftene for fysioterapeuten etter lov 24. juni2ollnr.30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. S 11-1 fjerde og femte ledd. $ 7. Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer kan inngå avtale med en fysioterapeut om direkte opp$ør,jf. folketrygdloven andre ledd. Fysioterapeuten har da ikke rett til å kreve av medlemmet den delen av honoraret som folketrygden dekker. Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer fastsetter nærmere regler for direkte oppglør. I 8. Ved krav om stønad til fosioterapi skal det fremlegges spesifisert og kvittert regning fra fosioterapeuten. Regningen må i tillegg til diagnosen for 15

16 de utførte behandlingene inneholde alle opplysninger som er nødvendig for å avgjøre kravet. Fys oterapeuten skal utstede regning på blankett fastsatt av Helsedirektoratet. Krav som fremsettes elektronisk skal utformes i samsvar med filformat fastsatt av Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer Fullt driftstilskudd er fra 1. juli 2OL4 kroner pr. år. Driftstilskuddet utbetales forholdsmessig etter antall driftstilskuddstimer fosioterapeuten har avtale om. $ 10. Kommunen skal ikke inngå driftsavtaler som er mindre enn 50 prosent av fullt tilskudd. Kommunene skal kun utlyse deltidshjemler når dette samsvarer med kommunens tjenestebehov. Når særlige forhold foreligger kan det gjøres unntak fra første ledd første punktum. Det kan likevel ikke inngås driftsavtaler som er mindre enn 20 prosent av fullt tilskudd. Kap ttel ll. Sykdomsliste Ved følgende sykdommer ytes stønad etter honorartakst dersom det er en klar sammenheng mellom sykdommen og den behandlingen det søkes refusjon for, jf. S 5 andre ledd: A. lndremedisin Sykdomsgruppe 1. Kroniske lungelidelser med nedsatt respirasjonskapasitet 2. Nyrelidelse Sykdom a) Astma b) Cystisk fibrose c) Emfysem d) Kronisk obstruktiv bronkitt e) Alvorligthoraxdeformitet f) Annen kronisk lungelidelse med nedsatt respi rasjonska pasitet a) Uremi med langvarig dialyse Merknad Tilpunkt 7: NØdvendig thoraxdrenasje hos pasient med sekretstagnasjon kommer itillegg. 16

17 3 Blødersykdom med leddaffeksjon 4. Hjertelidelse Karlidelse i sentralnervesystemet med nevrologisk utfall Lymfødem b) Annen lidelse med langvarig dialyse a) Hemofili b) Von Willebrands sykdom a) Akutt hjerteinfarkt a) Hemiplegi og annen motorisk fu nksjonsforstyrrelse a) Alvorlig primært lymfødem b) Sekundært lymfødem Til punkt 4: Opptrening etter henvisning fra spesialist i indremedisin begrenset til 6 måneder fra det tidspunkt behandlingen ble påbegynt. t7

18 B. Kirurgì <Kirurgi> betegner spesialiteten disse sykdomspunktene faller inn under. Det er ikke et vilkår at det er foretatt et kirurgisk inngrep for å utløse honorartakst med mindre dette framgår av det enkelte sykdomspunktet. Diagnostisk bruk av artroskopi/endoskopi anses ikke for å være et rnngrep. Sykdomsgruppe 7. Etter skader a) b) Sykdom Ved brudd Ved betydel g skade på muskulatur, ligament eller sene Merknad Til punkt 7-3: Ved behov for behandling i mer enn en måned. Begrenset til 6 måneder fra det tidspunkt behandlingen ble påbegynt. 2. lnngrep på ledd a) b) Operasjon på Ekstrem tetsledd Rygghvirvelsøylen Til punkt 7o: Omfatter osteoporose når det er en episode med en akutt betydelig forverret funksjon og røntgenologisk påvist et brudd ivirvel. 3. StØrre inngrep for feilfunksjon i bevegelsesapparatet a) Operasjon på sene b) Operasjon på muskulatur c) Ligamentrekonstruksjon d) Knokkelreseksjon 18

19 4. Store operasjoner på indre organer 5. Operasjon på sentralnervesystemet 6. Preoperativbehandling 7. Belastningsplagerpå grunn av a) Hjerteoperasjon b) Lungeoperasjon c) Stor karoperasjon d) e) a) a) b) Organtransplantasjon Cancer-glandeltoilett som har ført til funksjonssvikt Alle tilstander med nevrologiske utfall Thoraxoperasjon Stor karoperasjon c) Organtransplantasjon d) Ortopediskeoperasjoner a) Amputasjon høyere enn fingre og tær b) Varige lammelser c) Balanse-ellerkoordinasjonssvikt med varig bruk av krykke eller rullestol Til punkt 4: Begrenset til 6 måneder fra det tidspunkt behandlingen ble påbegynt. Til punkt 6: Begrenset til 4 uker før operasjonen. Til punkt 7: Behandling for arm- /skulder-/nakkeplager dekkes også fullt ut. 8. Urologi a) Alvorlige former for blæreekstrofi /epispadi 9. Brystrekonstruksjon a) Cancer mamma Til punkt 8: Etter henvisning fra spesialist i kirurgi, urologi eller fra tilsvarende spesialavdeling. Både opererte og ikke opererte gis fri behandling. 19

20 10. lmmobilisering i sykehus utover 8 uker uten gangfunksjon a) Betydelig muskelatrofi og kraftnedsettelse Til punkt 70: Etter henvisning fra spesialist i kirurgi, indremedisin, lungemedisin eller tilsvarende spesialavdeling. Begrenset til 3 måneder fra det tidspunkt behandlingen ble påbegynt. C, Nevrologi 7 Sykdomsgruppe Sykdom Alvorlig organisk sykdom eller a) Hemiplegi skade i sentralnervesystemet b) Paraplegi med spastiske eller slappe c) Kvadriplegi pareser, tremor eller d) Cerebral parese koordinasjonssvikt e) Multippel sclerose f) Parkinsonisme g) Amyotrofisk lateralsclerose h) Bulbær paralyse i) Myelomeningocele j) Poliomyelittseqvele Merknod Tilpunkt 7: Alle alvorlige øvre nevronlidelser med sentral affeksjon får fribehandling. Nedre nevronlesjoner med slappe pareser får fri fysioterapi bare ved multiple affeksjoner. 20

21 k) Annen lidelse med Tilpunkt 7k: tilsvarende nevrologisk Ved porfyri er det er utfall, herunder torticollis og vilkår at det Chorea Huntington foreligger spastiske eller slappe pareser, tremor eller koordinasjonssvikt. 2. Alvorlig organisk sykdom eller a) Multiple lesjoner av skade med affeksjon av flere b) røtter, plexus eller perifere spinalnerver nerver Guillain-Barrè Alvorlig generalisert polynevropati Alvorlig nevromusku lær sykdom med muskulær svikt a) Dystrophia myotonica b) Myotonia congenita c) Myastenia gravis d) Progressiv muskeldystrofi e) Annen nevromuskulær lidelse med muskelsvikt Til punkt 2a: Rotaffeksjon ved nucleusprolaps gir bare rett til stønad etter honorartakstene ved operasjon. Tilpunkt 74: Nødvendig thoraxdrenasje hos pasient med nedsatt respirasjonska pasitet og/eller sekretstagnasjon kommer i tillegg. 2I

22 D. Onkologí Sykdomsgruppe 1. Livstruendeleukemi, stamcellebehandlet 2. Kreft i langtkommet, uhelbredelig fase Sykdom Merknad Til punkt 7: Etter henvisning fra spesialavdeling. Begrenset til 4 uker før og 6 måneder etter behandlingen. Behandlingen kan gis intensivt. Til punkt 2: Legen må attestere på henvisningen at pas enten er for syk til å giennomføre effektiv egenaktiv tet. E. Ped otti Sykdomsgruppe L Funksjonsforstyrrelsei bevegelsesapparatet Sykdom Merknod Til punkt 7: Barn under 18 år. Ved medfødt misdannelse av ekstremitet av en slik grad at protesebruk er nødvendig, som f.eks. hos thalidomidskadde, også ut over 18 år. 22

23 2. Hørselsdefekt Medfødt eller ervervet: a) Aplasi b) Kontrakturfeil stilling i ledd c) Calve-Legg-Perthessykdom d) Skade i sentralnervesystemet med motorisk fu n ksjonsforstyrrelse e) Alvorligbevegelsesforstyrrelse av annen årsak a) Døvhet b) Tunghørthet Til punkt 2: Barn under 18 år. Til punkt 2b: For første behandlingsserie må det foreligge henvisning fra spesialist i ørenese-halssykdommer. 23

24 F. Psykíatrí Sykdomsgruppe L. Psykisk lidelse Sykdom a) Psykogen parese med bevegelsesforstyrrelse b) Etter opphold psykiatrisk avdeling eller ved henvisning fra poliklinikk i psykisk helsevern c) Medikamentindusert bevegelsesforstyrrelse Merknad Til punkt 7b: Begrenset til 6 måneder fra det tidspunktet behandlingen ble påbegynt. Det kan gis honorartakst i flere perioder dersom pasienten får ny henvisning fra poliklinikk eller har hatt nytt opphold i psykiatrisk avdeling. G. Psykisk utuíklingshemmíng Sykdomsgruppe 1. Psykiskutviklingshemming Sykdom a) Motoriskfunksjonsforstyrrelse H. Revmøtiske og øndre lidelser i ledd og knokler Sykdom Sykdomsgruppe t. Kronisk artritt iflere ledd a) Rheumatoid artritt b) Bekhterews sykdom c) Reiters sykdom d) Psoriasisartritt e) Yersinartritt Merknad Til punkt 7b: Lidelsen må være påvist ved røntgen eller være entydig klinisk påvist av spesialist. 24

25 f) Annen kronisk inflam matorisk/infekti6s eller immunologisk artritt Til punkt 7f: Ved spondylartritt og sacroileitt uten andre sykdomsma nifestasjoner, gis stønad etter honorartakst hvis lidelsen er påvist ved røntgen eller entydig klinisk påvist av spesialist. Ved Sjøgrens syndrom med leddaffeksjon gis stønad etter honorartakst. 2. Degenerativeleddlidelser 3. Leddplager iforbindelse med svangerskap 4. Bindevevslidelser a) Artrose større vektbærende Til punkt 2: ledd (hofte, kne, ankel) Artrose skal være klinisk og røntgenologisk Påvist. Personer som har fått innsatt kunstig ledd(protese), anses ikke lenger for å ha artrose. b) Artrose i skulderledd Til punkt 2b: Omfatter bare artrose i humero-scapu lar-leddet, ikke i acromioclavicularleddet. a) Bekkenløsning med gangvansker under svangerskap b) Bekkenløsning med gangvansker etter fødsel c) Kroniskbekkenleddsyndrom a) LED (sle) b) Sclerodermi c) Polymyositt/Dermatomyositt Til punkt 3b: Begrenset til 6 måneder fra behandlingen ble påbegynt etter fødsel. Til punkt 3c: Etter henvisning fra spesialist i fosikalsk medisin og rehabilitering, ortopedi eller revmatologi. 25

26 d) Polyarteritis nodosa og andre utbredte nekrotiserende vasku litter e) Marfans syndrom f) Ehlers-Danlossyndrom d Silver-Russels syndrom h) Klippel-Feilsyndrom 5. Kontraktur i hud eller bløtdeler med affeksjon av ledd a) Følgetilstand etter brannskade/etseskade b) Følgetilstand etter stråleskade c) Følgetilstand etter infeksjon Til punkt 5: Også ved risiko for leddkontraktur. 6. Rygglidelse med korsettbruk a) Scoliose 7. BlØdersykdom med leddaffeksjon a) Hemofili b) von Willebrands sykdom Til punkt 6: Ved bruk av ramme- og kroppskorsett (ikke spilekorsett) og i 6 måneder etter awikling. 8. Sykdommer i knokler 9. MedfØdte sjeldne tilstander med skjelettaffeksjon a) Osteogenesis imperfecta b) Osteitis deformans c) Hypofosfatemisk rakitt eller osteomalaci, vitamin D- res stent d) Osteomyel tt,sequele Tilpunkt 9: Med sjeldne medisinske tilstander menes enkeltdiagnoser som forekommer i antall opp til 1:10 000, dvs. ca. 500 personer i Norge. 26

27 l. Qyesykdommer Sykdomsgruppe 1. Øyenlidelse Sykdom a) Blindhet b) Svaksynthet Merknod Til punkt 7b: Omfatter tilfeller der visusfunksjonen er redusert til 6/18 eller mer med beste korreksjon, eventuelt tilfeller med meget sterkt innskrenket sidesyn (synsfelt). Kap ttel lll. Takster En behandling hos fysioterapeut kan være enten en undersøkelse, en individuell behandling eller en gruppebehandling. Dersom en pasient får undersøkelse og individuell behandling/gruppebehandling samme dag, vil det telle som to behandlinger i forhold til begrensningen på 24 behandlinger per henvisning. Det samme gjelder dersom pasienten mottar individuell behandling og gruppebehandling eller to gruppebehandlinger samme dag. Det ytes ikke stønad til mer enn inntil tre behandlingsformer per behandling, jf. forskriftens I 4. Ugyldig takstkombinasjon betyr at takstene ikke kan kombineres i samme behandling. Forkoftelser: Hon. - står for honorar, og angir takstbeløpet i kroner Rel. - står for refusjonsandel. Egen. - står for egenandel. Merk. - står for merknad. 27

28 Rep. - står for repetisjon. Repetisjoner: 0 - betyr at taksten ikke kan repeteres i samme behandling, dvs. at prosedyre/undersøkelse/behandling refunderes én gang selv om den gientas. Rep. - betyr at taksten kan repeteres flere ganger i samme behandling. Står det i stedet et tall, kan taksten repeteres dette antall ganger. Takst lekst íon, Rel. Egen. Merk. Rep. \. U ndersøke lse, i ndivid ue I I øve lsesbe ho nd li ng, elektroterapi m.m. \1a Undersøkelse ved igangsetting av behandlingsopplegg eller når henvisende behandler ønsker å få pasienten vurdert/undersøkt av ñtsioterapeut, inntil 30 minutter Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A1c, A1g, D4O, Ft, F2L, t22,f23,g 25L,- )6, 155,- 41, ^2 A1c A1d A1f A1g Iillegg for varighet ut over 30 minutter, jf. takst A1a Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt Ala, A1g, D4O,Ft, t2t,f22,f23,g Undersøkelse ved igangsetting av behandlingsopplegg hos tysioterapeut med rett til å utløse takst 48, A9 eller A2k, eller når henvisende behandler Ønsker å få pasienten vurdert/undersøkt av frtsioterapeut med rett til å utløse takst 48, A9 eller A2k og ved undersøkelse av barn under 12 år, inntil 30 minutter Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A1f, A1g, Alh, D40, Ft, F2r,F22,F23,c Iillegg for varighet ut over 30 minutter, jf. takst A1d Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt Ald, A1g, A1h, D40, Ft, FzL, F22, F23, G Iillegg ved undersøkelse i samband med utforming av individuell plan eller tverrfaglig utredning av rehabiliteringspasient Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt Ala, A1c, A1d, A1f, Alh, D40, FL, F2L, F22, F23, G A1h Iillegg for undersøkelse hos manuellterapeut, jf. g 1 Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A1d, Alf, A1;g, D4O, F7, F2t, F22, F23, G 18,- 38, ),- 41, ^2 133,- L78,- 155,- 41, ^2 L20,- L2O,- J,- 41, ^2 ;0,- 50,- ),- c 62,- 62,- ),- l

29 A2a q2b q2c A2e Øvelsesbeha ndling/bl6tvevsbeha ndling/massasje i 20 min Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A2g, A2k, A7, A1-!, 320, B2t,822, D40, FL, F2t, F22, F23, G Øvelsesbehandling/bløtvevsbehandling/massasje i 30 mi n Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A2g, A2k, A7, A]-L, 820,827,B.22, D40, Ft, F2L, F22, F23, G Øvelsesbeha ndli nglbløtvevsbehandling/massasje i 40 mi n Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A2g, A2k, A7, ALL, 820, B2t,822, D40, Ft, F2I, F22, F23, G Øvelsesbehandli nglbl6tvevsbehandling/massasje i 60 min Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A2g, A2k, A7, ALI, B2O, B2t,B.22, D4O, F7, F2L, F22, F23, G \2f Øvelsesbehandli nglbløtvevsbehand ling/massasje i 90 min Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A2g, A2k, A7, ALL, s20, B2t,822, D40, F7, F2L, F22, F23, G A2g A2k q7 48a Iillegg for bruk av spesialkonstruert utstyr for medisinsk lreningsterapi eller slyngeterapi. Taksten krever samtidig bruk av enten A2a, A2b, A2c, A2e, A2f eller A8a. Ugyldig lakstkombinasjon: Alle unntatt A2a, A2b, A2c, A2e, A2f, \2k, A7, A8a, A8b, Alt, B,20, B2I, 822, D40, F7, FzL, F22, F23, G Kompetansetillegg for fysioterapeut med godkjent ;pesialitet i henhold til Norsk Fysioterapeutforbunds ;pesialistordning eller med tilsvarende kompetanse. iøknad om å få godkjent kompetanse behandles og rvgjøres av Norsk Fysioterapeutforbund. Fysioterapeut må Cokumentere sin godkjenning for bruk av taksten overfor Helseøkonomiforvaltningen. Taksten krever samtidig bru k av enten A2a, A2b, A2c, A2e eller A2f Ugyldig takstkombinasjon: Ala, A1c, Ald, A1f, A1g, A1h, A8a, A8b, A9a, A9b, A10, C34a, C34b, C34c, C34d, C34e, 3341C33 Iraksjonsbehandling i benk eller slynge for rygg eller nakke Ugyldig takstkombinasjon: Ala, A1c, Ald, Alf, A1g, A1h, A8a, A8b, 410 Vlanuell terapi Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A2g, A8b, D4o, Ft, FzL, F22, F23, G L72,- J3,- 79,- 41, A3 L7t,- L9,- 122, 41, A3 226,- 70,- 156, 41, A3 388,- L78,- zto, 41, A3 581,- 3O7,- 274, 41, A3 10,- 10,- ),- l 4L,- +t,- ),- l 54,- ),- ;4,- A1 l 236,- 9L,- L45,- 41, c4 l l l l l l 29

30 q8b Tillegg for behandling ut over 20 minutter per påbegynte 10 minutter Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A2g, A8a, D40, FL, F21,F22,F23,G q9a Psykomotorisk fysioterapi Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt Agb, A7, A1-1-, B2O, B2L,822, D40, F!, F2!, t22, F23, G q9b Tillegg for behandling ut over 20 minutter per påbegynte 10 minutter Ugyldig takstkombinasjon: Alle, unntatt A7, Aga, AlL, B2O, B2L,822, D4O, F!, FzL, F22, F23, G q10 Veiledet trening, minst % time Ugyldie takstkombinasion : Alle q11 Behandling med elektroterapi, ultralyd, pulsator, kortbølge, mikrobplge eller laser Ugyldig takstkombinasjon: A1a, A1c, A1d, A1f, A1g, A1h, A8a, A8b,410 )9,- 46,- 53,- 41, 6 A4 L73,- 33, )0,- 41, ) A5 36,- 55,- 31, 41, l A5 30, J0,- J,- A6 ) 54, 2,- 52, 41, ) ^7, Merknad A7 Hver av takstene Ala, A1d, A2a, A2b, A2c, A2e, A2f, A8a og A9a teller som en behandling. Disse takstene kan ikke kombineres i samme behandling, pasienten skal ha ñtsioterapeutens fulle oppmerksomhet i hele behandlingstiden og overlapping i tid av pasientbehandlinger honoreres ikke. lnkludert i takstene ligger honorar for for- og etterarbeid, men tidsangivelsen angir den tiden pasienten er til stede ved undersøkelsen eller behandlingen. lnnenfor tiden som utløser A1a, A1d, A2a, A2b, A2c, A2e, A2f, A8a, A8b eller A9a og A9b, kan fysioterapeuten skrive journalnotat, henvisninger og rekvisisjoner. Hjelp til av- og påkledning kan også inngå i tiden som det kreves refusjon for. Takstene A7 og All teller som en egen behandling dersom de ikke benyttes sammen med en av takstene A2a, A2b, A2c, A2e, A2f, A9a, C34a, C34b, C34c, C34d, C34e, C34f. 30

31 Merknad A2 Takstene A1a og A1d kan benyttes inntil én gang i løpet av behandlingsserien ved igangsetting av behandlingsopplegg, og kan ikke benyttes ved henvisning til ytterligere behandlinger dersom pasienten allerede er tilstrekkelig utredet. Dersom henvisende behandler i særskilte tilfeller ber om en separat undersøkelse av en pasient eller når henvisende behandler ber om en skriftlig tilbakemelding i løpet av behandlingsserien, og dette medfører at fysioterapeuten må foreta en nærmere undersøkelse av pasienten, kan takstene A1a og A1d utløses ytterligere én gang per behandlingsserie. Merknod A3 Råd og praktisk veiledning i tilknytning til behandlingsopplegget er inkludert i taksten. Ved lymfødembehandling kan også t d medgått til måltaking og tilpassing av strømper inkluderes i taksten. Merknad A4 Det er et vilkår for rett til stønad at behandlingen utføres av fysioterapeut som; a) har bestått eksamen i klinisk masterstudium i manuellterapi ved norsk universitet eller tilsvarende utdanning, eller b) har godkjenning for bruk av takst A8 per 1. januar Fysioterapeut som er under masterutdanning i manuellterapi eller godkjent tilsvarende videreutdanning i manuellterapi, kan benytte taksten i forbindelse med veiledet praksis som er nødvendig for å få godkjent utdanningen. Merknod A5 Det er et vilkår for rett til stønad at behandlingen utføres av fosioterapeut som: a) har bestått eksamen i klinisk masterstudium psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi og har gjennomf6rt 20 timer egenbehandling hos fosioterapeut med takstkompetanse eller 31

32 b) har godkjent 120 stud epoeng eller tilsvarende videreutdanning knyttet til fagfeltet psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, herunder psykomotorisk fysioterapi, og har giennomført 20 timer egenbehandling hos fysioterapeut med takstkompetanse eller c) har godkjenning for bruk av takst A9 per 1. januar Fysioterapeut som er under masterutdanning i psykiatr sk og psykosomatisk fysioterapi eller godkjent tilsvarende videreutdanning i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, kan benytte taksten i forbindelse med veiledet praksis som er nødvendig for å få godkjent utdanningen. Merknod A6 Det er et vilkär for rett t l stønad at pasienten har dekning etter honorartakst, jf. S 5. Taksten kan benyttes når pasienten, mellom behandlingene og løpet av behandlingsperioden, trener på instituttet etter et individuelt tilpasset treningsprogram. Det forutsettes at fysioterapeuten er tilgjengelig for råd og veiledning. Treningen regnes ikke som en behandling, og kommer i tillegg til de 24 behandlingene henvisningen gjelder for. Taksten kan benyttes inntil 5 ganger mellom to behandlinger. Merknod A7 Behandlingen skal alltid utføres under fysioterapeutens tilsyn. Dersom det er faglig forsvarlig, kan behandlingen uten at pasienten har fitsioterapeutens fulle oppmerksomhet i hele behandlingstiden. lokst fekst 4on. nef. Eoen. Vlerk. Rep, t. Medisinske bod, pokninger, oktiv tppvarming 820 lvledisinske bad Ugyldig takstkombinasjon: A1a, A1c, A1d, A1l A1g, A1h, A8a, A8b, A10 s2r Varme-/kuldepakninger Ugyldig takstkombinasjon: A1a, A1c, A1d, A1f, A1g, Alh, A8a, A8b,410 15,- 0, +5, 31 l [0,- 0, 10, l1 l 32

33 822 Aktiv oppvarming ved bruk av -.rgometersykkel, tredemølle mv. Ugyldig takstkombinasjon A1a, Alc, Ald, A1f, A1g, A1h, A8a, A8b, A10 19,- ),- 19,- 31 ) Merknad 87 Takstene B.20, B2l ogb22 teller som en egen behandling dersom de ikke benyttes sammen med en av takstene A2a, A2b, A2c, A2e, A2f, A9, C34a, C34b,C34c, C34d, C34e, C34fog C33. lokst fekst Hon. Ref. Egen. Merk. Rep. i. Behandlinq igrupper :33 y'velsesbehandling igruppe på inntil4 barn under ,- 235,- ),- cl,c2 l Jgyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A7, A!L, B2O, )2t, 822, D4O, FL, F2L, F22, F23, G lr i 60 minutter, pr. pasient gehandling i grupper på inntil 70 personer 334a :or de første fem personer i 30 minutter, pr. pasient 66,- 15,,L,- cl,c2 l Jgyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A7, AlL, B2O, 321,822, C349, D4O, Ft, F2t, F22, F23, G :34b :or de neste fem (6-10) personer i 30 minutter, pr. lasient Jgyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A7, AlL, B2O, 51,- ),- 51,- cl, c2 l0 334c c34d C34e a34f )27, 822, C349, D40, FL, F2L, F22, F23, G :or de første fem personer i 60 minutter, pr. pasient L23,- J5, 38,- ct, c2 ) Jgyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A7, ALL, B2O, )2L, 822, C34e, D40, FL, F2L, F22, F23, G :or de neste fem (6-10) personer i 60 minutter, pr. 88,- ),- 38,- cl, c2 l rasient Jgyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A7, ALl, B2O, )2L, 822, C34e, D40, FL, F2L, F22, F23, G :or de første fem personer i 90 minutter, pr. pasient 180,- 55, L25, ct, c2 l Jgyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A7, AL1-, B2O, 32L, 822, C34s, D40, FL, F2L, F22, F23, G :or de neste fem (6-10) personer i 90 minutter, pr. L25,- ),- L25,- cl, c2 ) lasient Jgyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A7, ALt, B2O, )21,822, C34e, D4O, Ft, F2l, F22, F23, G 33

34 C349 lillegg for behandling i basseng, pr. pasient l-aksten krever samtidig bruk av enten C34a, C34b, i34c, C34d, C34e eller C34f. Jgyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A7, AlL,820, t2l, 822, C3 4a, C34b, C34c, C34d, C34e, C34f, D 40, =1, F2t, F22, F23, G J2, 13,- 19,- :1 0 Merknod C7 Utgifter til øvelsesbehandling i grupper dekkes på følgende vilkår: 1. Medlemmet må ha vært t l individuell undersøkelse og/eller behandling. 2. Fysioterapeuten må være til stede i hele behandlingstiden. 3. Lokaler og utstyr må være tilpasset antall personer i gruppen Merknød C2 Hver av takstene C34a, C34b, C34c, C34d, C34e, C34f og C33 teller som en behandling. Overlapping itid mellom gruppebehandlinger honoreres ikke. fakst fekst Hon. Ref. Eqen. Merk. Rep. ù. Behandling ov posient over 80 ãr/rullestolbruker D40 E50a Tillegg for undersøkelse og/eller behandling av pasient over 80 år/rullestolbruker Ugyldig takstkombinasjon: 410, E50a, E50b, E5la, E51b, E5lc,E52 E. Somhondlinq Møtegodtgjørelse med reisetid når ñ siotera peuten delta r i plan lagt sa ma rbeidsmøte med annet fagpersonell som ledd i et behandlingseller re ha biliteringsopplegg for enkeltpasienter. Beregnes for arbeid i inntil en halv time. Taksten beregnes for den samlede møte-/reísetid, ikke per pasient. Taksten kan også brukes ved planlagte telefonmøter. Ueyldig takstkombinasjon: Alle, unntatt E50b L7,- L7; 0, ,- 247,- 0,- E1 0 34

35 Es0b E5la Eslb E51c E52 Senere per påbegynt halvtime Ueyldie takstkombinasjon: Alle, unntatt E50a felefonsamtale/skrift lig kommunikasjon med annet fagpersonell om enkeltpasient Uevldie takstkombinasion: Alle ikriving av epikrise eller tilbakemelding til henvisende behandler når dette gj6res uten ;amtidig undersøkelse eller behandling. Ugyldig takstkombinasjon: Alle ikriving av henvisninger og rekvisisjoner når dette 3jØres uten samtidig undersøkelse eller behandling. Taksten kan ikke benyttes ved rekvirering av pasientreiser. Usyldig takstkombinasjon: Alle NØdvendig sa mta le med pårørende/foresatte som ledd i pasientens behandlings- eller rehabiliteringsopplegg, per påbegynt 15 min. Iaksten kan repeteres en gang. Grunnlaget for bruk av taksten skal framgå av journalnotat. Ugyldie takstkombinasjon: Alle 247,- 247,- c,- E1 rep. 65, 65, c,- E2 l r30, 130,- 0,- l 130,- 130, 0, l Llz,- LLz, 0, 1 Merknod E7 Taksten kan ikke benyttes som godtgjørelse for fast oppsatte samarbeidsmøter, med mindre det gjelder samarbeid om konkrete pasienter. Samarbeidet kan omfatte diagnostisering, kartlegging av re ha biliteringsbehov, uta rbeid ing og oppfølging av re ha biliteringspla n, vu rdering av fun ksjonsnivå, tilrette legging av miljø mv. Skyssgodtgjørelse kan kreves i tillegg etter forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse og behandling. Merknad E2 Taksten kan også benyttes av manuellterapeut ved kommunikasjon med fysioterapeut i den kommunale helse- og 35

36 omsorgstjenesten. Taksten kan ikke benyttes for kommunikasjon med henvisende behandler ved oppstart av behandlingsserien. Tokst fekst Hon. Ref. Egen. Merk. Rep. F1 F2L F22 F23 F. Behondlinq iposientens hiem m.m Iillegg ved behandling i pasientens hjem Ugyldig takstkombinasjon: 410, E50a, E50b, E51a, E51b, E5Lc, E52 Reise pr. kilometer med bil, motorsykkel, tog Ugyldig takstkombinasjon: A10, E50a, E50b, E5La, E51b, E51c, E52, t22,t23 Reise med annet transportmiddel (herunder til Fots) for hver påbegynte halvtime Ugyldig takstkombinasjon: 410, E50a, E50b, E51a, E51b, E51c, E52, tz]-,t23 I byer og bymessig bebygde strøk hvor det er innført fast skysstillegg, ytes det et fast reisetillegg i stedet for reisetillegg som nevnt i tzl, jf.5 5 i forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse eller behandling. Ugyldig takstkombinasjon: AL0, E50a, E50b, E51a, E51b, E51c, E52, F2L,F22 87; 87,- c,- F ,- D,- F2 rep. 57,- 57,- D,- F2 rep. 56,- 56, 0,- Merknad F7 Tillegget gis også ved behandling av barn, eldre, funksjonshemmede og kronisk syke i barnehage, skole og dagsenter Det er et vilkår at pasienten ikke kan møte ifysioterapeutens institutt uten spesielt transportmiddel og/eller ledsager. Dersom samme pasient mottar undersøkelse og behandling eller flere behandlinger fortløpende samme dag, kan taksten bare utløses en gang. 36

37 Merknod F2 Beregningsgru nn laget for reisetil legget er a nta ll tíl ba kelagte kilometer. Ved beregning av veglengden avrundes samlet antall kilometer ved fram- og tilbakereisen til nærmeste hele antall kilometer. Veglengden regnes fra fysioterapeutens kontor (bolig), men skjer utreisen fra et midlertidig oppholdssted, regnes fra dette hvis reisen derfra til pasienten er kortere. Ved hjemmebehandling under fast kontordagsreise regnes reisetillegg bare for det antall kilometer som fosioterapeuten reiser ekstra i anledning av hjemmebehandlingen. føkst fekst Hon. Ref. Egen. VIerk. Rep. G G. Tilless for ubekvem orbeidstid Ved behandling av cystisk fibrose, artogryfose, congenit, myopati, mrb duchenne og spinal muskelatrofi ytes det et tillegg til takstene når pasienten har behov for øyeblikkelig hjelp på ubekvem arbeidstid. Tillegget kan også es når det foreligger en varig lidelse eller tølgetilstand som anfallsmessig/periodevis kan medføre livstruende åndedrettsbesvær der lysioterapi anses å være adekvat behandlingstiltak. Tillegget settes t l 75 prosent av summen av honorartakst og eventuelt reisetillegg og hjemmebehandlingstillegg. Ugyldig takstkombinasjon: C34a, C34b, C34c, C34d, C34e, C341,85Oa,, E50b, E51a, E51b, E51c, E52 L 37

38 Merknod G7 Med ubekvem arbeidstid menes tidsrommet mellom klokken 1800 og klokken 0800, eller mellom klokken 0000 lørdag og klokken 2400 søndag og mellom klokken 0000 og 2400 på helge- og høytidsdager, samt mellom klokken 1200 og 2400 på jul- og nyttårsaften. Dersom fysioterapeuten har henlagt sin vanlige arbeidstid til disse e, ikke til fakst fekst Hon. ReÍ. Egen. Merk. Rep. 4. El e ktronisk so m ho nd li n g HL Iillegg for Norsk helsenett/elektronisk meldingsutveksling. L0000,- r.0000, l 0 Iaksten kan kreves i perioden 1. juli 2014 til rg med 30. juni 2Ot7 av fysioterapeuter med Criftsavtale med kommunen og direkte ppbiørsavtale med HELFO. Taksten kan kreves to ganger per hjemmel, første gang når tysioterapeuten kan dokumentere å ha gjort bindende avtale om bestilling med Norsk helsenett, neste gang når fysioterapeuten er koblet opp og sender oppglør til HELFO via Norsk helsenett. Fysioterapeuter som per 1. iuli 2014 er koblet opp og sender oppglør -.lektronisk via Norsk helsenett til HELFO, kan cgså utløse taksten. De kan kreve taksten en gang andre halvår 2OL4 og en gang første halvår Det er en forutsetn ng at det er aktiv virksomhet i hjemmelen for å kunne kreve taksten. Vikar kan på vegne av hjemmelsinnehaver kreve taksten dersom det,.r inngått skriftlig avtale med hjemmelsinnehaver om dette. Ugyldig takstkom binasjon: Alle 38

39 Kapittel lv. Pasientbetal ng Det framgår av takstene i kapittel lll hva pasienten kan avkreves i egenandel. Regler om fritak for egenandel er gitt i S 5, jf. kapittel ll. Pasienten kan avkreves betaling etter fysioterapeutens kostnad for forbruksmateriell og tilleggstjenester som er nødvendig for å oppnå faglig forsvarlig flisioterapi og som ikke er dekket av takstene i kapittel lll. Det skal være opp til pasienten å velge om han/hun vil motta tilleggstjenester eller ikke. Fysioterapeuten plikter å ha oppslag som viser gjeldende egenandeler, hvilke tilleggstjenester og forbruksmateriell som ytes ved instituttet og prisen på dette. Prisen på forbruksmateriell og tilleggstjenester fastsettes av fysioterapeuten selv og skal være spesifisert på pasientens kvittering. Det kan for eksempel være tape, innleggssåler, støtte ba ndasje r/strø m pe r, utstyr fo r hje m metre n i ng, ve i ledet trening for ikke-honorartakstpasienter mv. For bestilt time som ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, kan pasienten avkreves inntil honorartakst for undersøkelse eller behandling. Pasient kan også avkreves betaling for utskrift/kopiering av pasientjournal etter takst 5 i gjeldende forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege, jf. forskrift 21. desember 2000 nr om pasientjournal Dersom pasienten ber om at fysioterapeuten sender henvisning, rekvisisjon eller lignende i stedet for at pasienten henter dette hos fysioterapeuten, kan pasienten avkreves et eksped sjonsgebyr etter takst 8 i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege. Fysioterapeuten kan ikke kreve egenandeler og/eller pasientbetaling ut over det som fremgår av denne forskriften. Beta ling for forbruksmateriel l, tilleggstjenester, utebl ivelse fra time, utskrift av journal og ekspedisjonsgebyr dekkes ikke av folketrygden og anses ikke som godkjent egenandel etter 39

40 bestemmelser gitt med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd Kapittel V. Tilskott til fellesformål for fysioterapeuter Folketrygden yter i perioden 1. juli juni ,7 mill. kroner til Fond til etter- og videreutdanning av fitsioterapeuter. Kapittel Vl. lkrafttredelse Forskriften trer i kraft 1. juli Fra samme dato oppheves forskrift 24. juni 2013 nr. 787 om stønad til dekning av utgifter til fi sioterapi fastsatt med hjemmel ifolketrygdloven femte ledd, tredje ledd og andre ledd og lov 24. junt 2011nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) fjerde ledd. 40

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 24. juni 2013 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Detaljer

ASA 4303 Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om drift av privat praksis med kommunene (statsavtalen)

ASA 4303 Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om drift av privat praksis med kommunene (statsavtalen) A-rundskriv nr.: A/1-215 Dokument nr.: 11/129-16 Arkivkode: Dato: 12.6.215 Saksbehandler: Hege Tveraaen Torvbråten Til: Kommunen ASA 433 Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale

Detaljer

stønad til dekning av utgifter til fysioterapi

stønad til dekning av utgifter til fysioterapi FORSKRIFT om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 21. juni 2005 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) 5-8 femte

Detaljer

Nr. 17 2001 Side 2283-2437 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2001 Side 2283-2437 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2001 Side 2283-2437 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17-2001 Utgitt 31. januar 2002 Dette er siste hefte i 2001-årgangen. Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering

Detaljer

Selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende Informasjon fra forhandlingsseksjonen omhandler denne gangen endringer i takstforskriften, L-takstene og terapiridning. Til slutt vil du finne informasjon om kurs for selvstendig næringsdrivende. Vedlagt

Detaljer

Kapittel III. Takster

Kapittel III. Takster Side 1 av 6 Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi Kapittel III. Takster A. Undersøkelse, individuell øvelsesbehandling, elektroterapi m.m. Honorartakst Refusjonstakst Egenandel 1a

Detaljer

Normaltariff for fastleger og legevakt 2014-2015

Normaltariff for fastleger og legevakt 2014-2015 Normaltariff for fastleger og legevakt 2014-2015 Den norske legeforening Normaltariff for fastleger og legevakt 2014 2015 1 Innhold Innledning... 5 Etiske regler for leger... 7 Kapittel I... 11 Forskrift

Detaljer

Innledningsvis har NFF noen kommentarer til områder/tema vi mener ikke er godt nok belyst.

Innledningsvis har NFF noen kommentarer til områder/tema vi mener ikke er godt nok belyst. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Oslo, 14.10.2005 05/558 200200896-/emh Høring oppfølgingen av forsøksordningen for kiropraktorer og fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi

Detaljer

BETALINGSORDNINGER FYSIOTERAPI

BETALINGSORDNINGER FYSIOTERAPI 1 BETALINGSORDNINGER FYSIOTERAPI Forslag til alternative skjermingsmodeller 2 SAMMENDRAG Arbeidsgruppen har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet foretatt en gjennomgang av dagens betalingsordning

Detaljer

Normaltariff for fastleger og legevakt 2015-2016

Normaltariff for fastleger og legevakt 2015-2016 Normaltariff for fastleger og legevakt 2015-2016 Den norske legeforening Normaltariff for fastleger og legevakt 2015 2016 1 2 Normaltariff for fastleger og legevakt 2015 2016 Innhold Innledning... 5 Etiske

Detaljer

Informasjon til turnuskandidater fysioterapeut og kiropraktor

Informasjon til turnuskandidater fysioterapeut og kiropraktor Informasjon til turnuskandidater fysioterapeut og kiropraktor Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) 1 Agenda Presentasjon av Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Regelverk Avtale om direkte oppgjør Takster Egenandel

Detaljer

Normaltariff for fastleger og legevakt 2013-2014

Normaltariff for fastleger og legevakt 2013-2014 Normaltariff for fastleger og legevakt 2013-2014 Den norske legeforening Normaltariff for fastleger og legevakt 2013 2014 1 Innhold Innledning... 5 Etiske regler for leger... 7 Reglement for Rådet for

Detaljer

Kommentarutgave til normaltariffen kapittel II (oppdatert 7.10.2014)

Kommentarutgave til normaltariffen kapittel II (oppdatert 7.10.2014) Kommentarutgave til normaltariffen kapittel II (oppdatert 7.10.2014) Om kommentarutgaven: Normaltariffen kan fremstå som komplisert, og i mange tilfeller er det sparsomt med nærmere beskrivelse av hva

Detaljer

ASA 4313 - Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet

ASA 4313 - Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet A-rundskriv nr.: A/1-2013 Dokument nr.: 12/01843-3 Arkivkode: 0 Dato: 14.02.2013 Saksbehandler: Anne Tøndevold Til: Kommunen ASA 4313 - Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av selvstendig

Detaljer

Nr. 11 2013 Side 1791 1940 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 11 2013 Side 1791 1940 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 2013 Side 1791 1940 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 Utgitt 29. august 2013 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2013 Juli 3. Deleg. av myndighet

Detaljer

Foreløpige kommentarer fra NMF til Helse- og omsorgsdepartementets forslag til endret takstforskrift for fysioterapeuter og manuellterapeuter

Foreløpige kommentarer fra NMF til Helse- og omsorgsdepartementets forslag til endret takstforskrift for fysioterapeuter og manuellterapeuter Medlem av Landsorganisasjonen i Norge Member of The Norwegian Confederation of Trade Unions Helse- og omsorgsdepartementet v/olav Gjestvang postmottak@hod.dep.no Deres ref.: 11/4192 Vår ref.:pcl/em Dato:

Detaljer

Normaltariff for privat spesialistpraksis

Normaltariff for privat spesialistpraksis 2008 2009 Normaltariff for privat spesialistpraksis Takster gjeldende fra 1. juli 2008 Innhold Innledning 5 Etiske regler 6 Kapittel I 10 Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og

Detaljer

KS kommentarutgave til ASA 4313 for perioden 2013 2014

KS kommentarutgave til ASA 4313 for perioden 2013 2014 Sist endret november 2013 Kommentarene til avtalebestemmelsene oppdateres jevnlig. Det er viktig for oss at kommunene sender oss problemstillinger og kommentarer, særlig dersom informasjonen er uklar,

Detaljer

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven.

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven. ASA 4313 for perioden 2013-2014 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten jf. helse-

Detaljer

Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo

Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo Januar 2006 Forord Den foreliggende artikkelsamling omfatter organisering og finansiering av tannhelsetjenesten og dens lovgrunnlag.

Detaljer

Nr. 10 2005 Side 1521 1693 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2005 Side 1521 1693 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2005 Side 1521 1693 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 2. september 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Juni 29. Endr. i

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til endringer i forskrifter til folketrygdloven og spesialisthelsetjenesteloven - finansiering av behandling i spesialisthelsetjenesten etter henvisning

Detaljer

Forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (pasienttransportforskriften)

Forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (pasienttransportforskriften) Forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (pasienttransportforskriften) Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet xx.xx. 2007 med hjemmel i lov 2.

Detaljer

20 veier til et enklere liv

20 veier til et enklere liv 20 veier til et enklere liv innhold forord FORORD: Rettigheter for revmatikere 3 SATSER OG STØNADER: Egenandelstak I og II 4 Grunnstønad 5 Hjelpestønad 6 HJELPETJENESTER: Utredning og behandling 7 Fysikalsk

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2008-2010

ASA 4313 for perioden 2008-2010 ASA 4313 for perioden 2008-2010 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av privat fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten, jf kommunehelsetjenesteloven

Detaljer

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2014

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2014 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2014 Rundskriv I-8/2013 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2014 Rundskriv I-8/2013

Detaljer

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015 Rundskriv I-2/2014 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015 Rundskriv I-2/2014

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2013

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2013 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2013 Rundskriv I-3/2012 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2013 Rundskriv I-3/2012

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer