Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet Utvalg for helse- og sosialtjenester Bystyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet Utvalg for helse- og sosialtjenester Bystyret 21.02.2011 02.03.2011 05.04."

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: H10 : Gudrun Riska Thorsen/ Frode Otto Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet Utvalg for helse- og sosialtjenester Bystyret /11 SANDNES SYKEHUS - INNHOLD OG NAVNEFORSLAG Saken gjelder: I denne saken presenteres hovedtrekk av de funksjoner som kan innplasseres i Sandnes sykehus. Rådmannen foreslår også at navnet på senteret blir Sandnes helsehus. I hovedtrekk foreslås det at Sandnes helsehus blir et rehabiliterings/korttidssykehjem samt inneholde funksjoner som forbindes med et distriktsmedisinsk senter. Tidligere vedtak og saker: Bystyret og Utvalg for helse- og sosialtjenester har ved flere anledninger behandlet saker som om både sykehjemsdekning og sykehusbygningen. Her kan spesielt nevnes: Under behandling av økonomiplan (Bsak 148/10) ble følgende tekstforslag vedtatt, ikke fullstendig sitert: Bystyret fastholder sitt mål om å få full dekning av sykehjemsplasser og omsorgsplasser innen Samtidig vil bystyret be om at det igangsettes et arbeid for å få på plass et lokalmedisinsk senter på det tidligere sykehuset. Det vil bli satt ned et prosjekt som kan komme opp med de løsningene som er nødvendig i forhold til de nye oppgavene som kommunene skal løse i forbindelse med samhandlingsreformen. Det kan være plasser for å ta i mot pasienter som er utskrivningsklare fra sykehuset. Det kan være plasser for rehabilitering og også for personer som trenger korttidsopphold for avlastning etc. Planlegging av innhold vil få høyeste prioritet og vil bli gjort i samarbeid med regional helsemyndighet. Planer om et omsorgssenter i sykehusbygningen er beskrevet i Omsorgsplan samt i forslag til revidert omsorgsplan (Bsak 128/10). Bystyret utsatte behandlingen av revidert omsorgsplan i møtet 6/ i påvente av nytt lovverk. I omsorgplan ble det foreslått flere funksjoner lagt til et omsorgssenter i sykehusbygningen, bl.a. intermediæravdeling (forsterket sykehjemsavdeling eller B- sykehus), trygghetsavdeling, heldøgnstilbud til yngre demente samt et informasjonssenter for seniorer. I og med at det er etablert et heldøgnstilbud for yngre personer med demens på Austrått bo- og aktivitetssenter samt at det på sikt skal etableres trygghetsavdeling i Riska bofellesskap er disse funksjonene ikke lagt til sykehuset i forslag til revidert omsorgsplan. Av planforslaget følger det at sykehusbygningen bør brukes til korttidsopphold og forsterket sykehjemsavdeling. Dette er nærmere beskrevet under. Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen (Stortingsmelding 47 ( ) legger føringer for at kommunene skal bygge opp tilbud som skal erstatte enkelte innleggelser på sykehus, samt gi tilbud før og etter sykehusinnleggelse. Side 1 av 5

2 - Samhandling er uttrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling seg imellom for å nå et felles, omforent mål, samt evnen til å gjennomføre oppgavene på en koordinert og rasjonell måte. s 8 - Mange helse- og omsorgsoppgaver vil til en hver tid ligge i grenselandet mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten og må løses ut fra lokale forhold hvor nødvendig faglig kompetanse er en av hovednøklene. S 28 - Det er sentralt å sikre pasientene og brukerne trygghet og kvalitet i overgangen mellom nivåene i helsetjenesten. For enkelte pasienter vil det være best å få et kvalitativt godt tilbud nær hjemmet i ste- det for å bli lagt inn i sykehus ved akutt sykdom eller i den terminale fasen. S Basiskompetansen vil i prinsippet være den samme som ved ordinære sykehjem, men forsterket med rehabiliteringspersonell, tilgang på kvalifisert sykepleietjeneste på 24 timers basis. Beredskapsordning for legetjenester vil kunne dekkes i samarbeid med kommunal legevakt. Avhengig av samarbeidsavtaler med sykehus og deres observasjons/akuttenhet, vil det kunne være naturlig å vurdere å bygge ut tilbudet med særskilt kompetanse, som eksempelvis der etterbehandlingsenheten får ansvar for dialyse eller respiratorpasienter. I tilfeller der det velges organisatoriske samarbeidsløsninger mellom kommunetjenesten og spesialisthelsetjenesten må det legges særlig vekt på at det ikke skal oppstå uklarheter om ansvarsforhold. S 61 - Fagkompetansen må kunne benyttes fleksibelt, for å nå målene om riktig tiltak til riktig tid, og for å redusere behovet for pleie- og omsorgstjenester og for spesialisthelsetjenester. Eksempelvis viser erfaringer at konservativ behandling utenfor spesialisthelsetjenesten, har god effekt for flere pasientgrupper. Eksempler på dette er slitasje (artrose) i hofte- og kneledd, der man bør prøve fysioterapi med øvelser og styrketrening, før operasjon blir vurdert. Det samme gjelder skulder- og rygglidelser og blæreinkontinens. Ofte kan operasjon utsettes eller unngås ved riktig trening. Disse pasientene er ofte i yrkesaktiv alder, og målet for rehabiliteringen er at de skal tilbake i arbeid. I den aktive opptreningsfasen er det avgjørende at det legges til rette for målrettet trening. Dose, intensitet og varighet av treningen må være tilpasset pasientens mål det kan være alt fra å trene seg opp etter en trafikkulykke, bli kvitt en «musearm» så man kan komme tilbake i jobb, til å klare seg hjemme etter et lårhalsbrudd. S 63 - Suksesskriterier for å bygge opp døgnplasser for observasjon, etterbehandling, lindrende behand-ling og rehabilitering og habilitering i kommunal sektor, synes å være samlokalisering av tjenestene. Det er derfor sentralt at kommunene vurderer om de framtidige tjenestetilbudene, bør samles i et lokalmedisinsk senter. S 64 - Erfaringer viser at gode faglige arbeidsmiljøer, god grunnbemanning, en hensiktsmessig bemanningssammensetning, god ledelse samt muligheter for fagutvikling innenfor sitt felt er viktige virkemidler i denne sammenheng. s 125 Innhold Forslag til omsorgsplan sier at sykehusbygningen bør ha hovedvekt på korttidsopphold og forsterket sykehjemsavdeling. I tillegg til dette vil rådmannen i løpet av 2011 vurdere om Riskatun rehabiliteringssenter skal flyttes til sykehusbygningen. Riskatun har innarbeidet driftsmidler ut 2012 og det må derfor finnes løsninger for å videreføre rehabiliteringstilbudet. Det kan være en fordel å samle alle korttidsplasser på et sted, på den annen side har kommunen behov for å øke antall heldøgnsplasser utover det som kan tilrettelegges i sykehuset. Side 2 av 5

3 Kapittel og i forslag til revidert omsorgsplan omhandler korttidsplasser og forsterket sykehjemsavdeling: Korttidsplassar Som tidlegare nemt gir samhandlingsreformen føringar på at kommunane, enten enkeltvis eller saman med andre, skal etablera behandlingstilbod før, i staden for og etter sjukehusbehandling. Å ha korttidsplassar tilgjengeleg er viktig både for å kunna ta raskt imot utskrivingsklare pasientar frå spesialtisthelsetenesten samt å kunna gi innbyggjarane rask tilgang til heildøgnsomsorg når dette trengs. Erfaring viser at kommunar som har mange korttidsplassar samla, er dei som lukkast best i å få til sirkulasjon i plassane. Det er fleire suksessfaktorar som har dokumentert effekt knytta til utskriving av pasientar frå sjukehus: Tidleg mobilisering og tidleg utskriving er forhold som gir gode resultat. Faste rutiner og samarbeid mellom forvaltningsnivå er viktig. Kompetanseoverføring mellom spesialist- og kommunehelseteneste Opptrening med vante oppgåver i vante omgjevnader Oppfølging av pasienten i heimen Korttidsopphald Involvering og samarbeid med pårørande I framtida vil det verta eit viktig grep å auka talet på korttidsplassar samt å samla alle korttidsplassane i eit bo- og aktivitetssenter. I det nye bo- og aktivitetssenteret i Sandnes sykehus kan bestå av korttidsplassar og forsterka sjukeheimsavdeling Forsterka sjukeheimsavdeling Forsterka sjukeheimsavdeling (også kalla intermediærsjukeheim eller B-sjukehus). Ei forsterka sjukeheimsavdeling er ei spesialeining som gir behandling og omsorg på eit nivå som ligg mellom eit ordinært sjukeheimstilbod og behandling i sjukehus. Det er oppretta fleire intermediæravdelingar i Noreg, m.a. i Trondheim, Bergen og Stavanger. Erfaringar frå Trondheim er publisert i ein artikkel i Tidsskrift for den norske Lægeforening nr 11, Intermediæravdelinga et eit samarbeidsprosjekt mellom kommunen og St. Olavs hospital. Avdelinga har betre bemanning enn ei ordinær sjukeheimsavdeling, både med fleire sjukepleiarstillingar, fysioterapeut og fast lege. Ei intermediæravdeling er dyrare å driva pga auka bemanning, dette har vorte løyst ved eit samarbeid mellom kommune og sjukehus. Eit vilkår for å lukkast er at det er faste kriterie for inntak ved avdelinga. Kompetanse er viktig for å kunna gi god og forsvarleg behandling og omsorg på den forsterka avdelinga. Kompetansen må opparbeidast i nært samarbeid med spesialisthelsetenesten. Foreløpige tegninger viser 29 beboerrom, derav noen tosengsrom. Husbankens anbefaling er at et sykehjemsrom er på minst 28 kvm. Alle som har langtidsopphold skal tilbys enerom i følge kvalitetsforskriften. På grunn av at det ikke skal være langtidsopphold her vil en kunne benytte tosengsrom. Benyttes alle rom på 31 kvm eller mer til tosengsrom kan dette gi omtrent 40 plasser. På grunn av innholdet vil det være behov for et laboratorium og kontor for sykehjemslege. Dette må innarbeides i tegningene. Side 3 av 5

4 Samhandlingsreformen sier at distriktsmedisinske senter må ha mer og bedre kompetanse i sin bemanning enn andre sykehjem eller rehabiliteringsavdelinger. Det er etablert kontakt med Helse Stavanger for å vurdere et samarbeid om kompetanse. Navneforslag Bo- og aktivitetssenter er ikke et egnet navn på grunn av at det skal være bare korttidsplasser og ingen skal bo i det nye senteret. Tjenestene som tilbys vil mer gå i retning av behandling, medisinsk observasjon, rehabilitering, vedlikeholdstrening og andre korttidsopphold. Det vil heller ikke være et sykehus som helseforetakene driver. Lokalmedisinsk senter er ogå et uklart begrep der det ikke er definert et fast innhold. Andre kommuner har brukt betegnelsen helsehus på tilsvarende virksomheter. Rådmannen foreslår at senteret kalles for Sandnes helsehus. Den viktigste oppgaven til Sandnes helsehus vil bli å gjøre den enkelte pasient i stand til å ta vare på egen helse og at vedkommende skal være i stand til å bo i egen bolig etter oppholdet. Sandnes helsehus blir en viktig brikke for Sandnes kommune for å kunne ivareta sine plikter i følge samhandlingsreformen. Prosjektgruppe Rådmannen har nedsatt en prosjektgruppe for å detaljere innholdet i Sandnes helsehus. I dette arbeidet inngår behovet for kompetanse, utstyr, bemanning, innleggelseskriterier osv. Legevaktsjef Gudrun Riska Thorsen leder dette arbeidet i en deltidsstilling. Andre medlemmer er en omsorgssjef, leder for fysio- og ergoterapitjenesten, kommuneoverlege samt 1 fra fagstab. Prosjektgruppen vil arbeide aktivt inn mot det lokale helseforetaket og kommunens tjenester for å lage et så godt innhold i helsehuset som mulig til pasientens beste. Bygningsmessig framdrift Eiendom har ansvar for det bygningsmessige. Det skal først utføres rivearbeider slik en får så god oversikt over bygningsstrukturen som mulig og dermed blir det enklere å detaljprosjektere. Bygningen fremstår i dag som ganske uoversiktlig fordi den er ombygget mange ganger og det er gjort tilpasninger til ulike formål gjennom mange år. Status er: Prosjektering av rivearbeider (samt miljøsanering) er nettopp ferdig. Arbeidet med konkurransegrunnlag for rivearbeidet pågår (nesten ferdig). Arbeidet med konkurransegrunnlag for å engasjere folk til forskjellige roller av prosjekterings- og byggefasen pågår (snart ferdig). Planlagde anbud: Entreprenør for rivearbeider (klart for kunngjøring i midten av februar) De prosjekterende, for eksempel arkitekt, RIB, RIE, RIV osv. (klart for kunngjøring i midten av februar) Prosjekteringsleder (klart for kunngjøring i midten av februar) Byggeleder (klart for kunngjøring i midten av februar) Fremdrift videre (grovt anslag): Rivearbeider Planlagt ferdig høst 2011 Prosjektering av nytt bygg Planlagt ferdig høst 2012 Byggearbeider Planlagt ferdig vår 2014 Side 4 av 5

5 Forslag til VEDTAK: 1. Sandnes helsehus godkjennes som navn. 2. Saken tas for øvrig til orientering. RÅDMANNEN I SANDNES, Tore Sirnes rådmann Elin Selvikvåg kommunaldirektør Vedlegg: Tegningsforslag Side 5 av 5

Omsorgsplan for Sandnes kommune 2012-2030

Omsorgsplan for Sandnes kommune 2012-2030 MODIG ROMSLIG SUNN Den gode og aktive omsorg Omsorgsplan for Sandnes kommune 2012-2030 Sandnes - i sentrum for fremtiden Innhold 1 Innledning... 3 2 Statlige mål og styringssignal... 4 2.1 Lovgrunnlag...

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER En kartlegging og evaluering av lokalmedisinske sentra. Hva finnes av dokumentasjon og kunnskaper når det gjelder suksessfaktorer og effekter? Karmøy Kommune Høgskolen

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING En kartlegging av rehabilitering i Karmøy Kommune og Helse Fonna, herunder pasientgruppene og fremtidige behov og ansvarsfordeling. KARMØY KOMMUNE HELSE FONNA HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND

Detaljer

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 27.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Til medlemmer og varamedlemmer i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Sandnes, 22.09.2014 INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

«Opptur» og Samhandlingsreformen

«Opptur» og Samhandlingsreformen «Opptur» og Samhandlingsreformen 1. Innledning Hvorfor er det behov for et Helsehus/ LMS i Gran? Hva skal til for å realisere et Helsehus/ LMS med en intermediær avdeling? Hva vil i så fall skje med resterende

Detaljer

Komité 2 Å se ting i sammenheng Revidering av omsorgsplan

Komité 2 Å se ting i sammenheng Revidering av omsorgsplan Høringsnotat Mai november 2010 Undertittel eller rapportnummer el.l. Komité 2 Å se ting i sammenheng Revidering av omsorgsplan Komiteleder Erik Bjørnsveen Saksordfører Susanne Solhaug Komitéleder Erik

Detaljer

Sammendrag... 4. 1. Innledning... 6. 1.1 Mål og rammer... 6. 1.2 Resultatmål... 7. 1.4 Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken... 8. 2. Historikk...

Sammendrag... 4. 1. Innledning... 6. 1.1 Mål og rammer... 6. 1.2 Resultatmål... 7. 1.4 Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken... 8. 2. Historikk... 2010 Forprosjekt og Mellomprosjekt Hallingdal Lokalmedisinske Senter Reidar Aasheim og Trond Kleppen Prosjektledere 15.01.2011 Innhold Sammendrag... 4 1. Innledning... 6 1.1 Mål og rammer... 6 1.2 Resultatmål...

Detaljer

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Sammendrag Plan for fysioterapi og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune handler om tiltak for å sikre at de innbyggerne som trenger det

Detaljer

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM KVALSUND KOMMUNE FORSLAG TIL ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM FOR OMBYGGING OG UTVIDELSE AV KOKELV BO - OG SERVICESENTER KVALSUND, 8. OKTOBER 203. INNHOLD 2. MANDAT OG ARBEID... s.04.. BAKGRUNN... s.04.2. OPPNEVNELSE

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Tilpasning til samhandlingsreformen

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Tilpasning til samhandlingsreformen Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Tilpasning til samhandlingsreformen Mai 2014 Sammendrag På oppdrag fra kontrollutvalget i Tønsberg kommune har Deloitte gjennomført en forvaltningsrevisjon av kommunens

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag 05.11.2012 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORSAND KOMMUNE AUGUST 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

Plan for Pleie- og Omsorgstjenesten

Plan for Pleie- og Omsorgstjenesten 28.08.13 Plan for Pleie- og Omsorgstjenesten 2011-2020 Innhold Kapittel 1. SAMMENDRAG.... 4 Kapittel 2. BAKGRUNN OG MANDAT... 5 Kapittel 3. ARBEIDSFORM I PLANPROSJEKTPERIODEN... 6 Kapittel 4. AVGRENSNING

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

MODUM KOMMUNE. Bildet er fra sansehagen på Modumheimen. Prosjektrapport sykehjem

MODUM KOMMUNE. Bildet er fra sansehagen på Modumheimen. Prosjektrapport sykehjem MODUM KOMMUNE Bildet er fra sansehagen på Modumheimen Prosjektrapport sykehjem 31. oktober 2011 Innhold 1. Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2 Noen hovedpunkter 4 2. Situasjonsbeskrivelse 5 2.1 Befolkningsdata

Detaljer

Reform i Lunner Lunner omsorgs- og rehabiliteringssenter

Reform i Lunner Lunner omsorgs- og rehabiliteringssenter Lunner kommune Reform i Lunner Lunner omsorgs- og rehabiliteringssenter 1 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Avgrensning og definisjoner... 3 1.3 Arbeidsform... 5 2 Sammendrag... 5-6 3 Kostnader, bemanning

Detaljer

Samhandlingsreformen i Drammensregionen Lokalmedisinske tjenester i Øvre Eiker og Nedre Eiker kommuner. Sluttrapport fra Delprosjekt 3 Fase 2

Samhandlingsreformen i Drammensregionen Lokalmedisinske tjenester i Øvre Eiker og Nedre Eiker kommuner. Sluttrapport fra Delprosjekt 3 Fase 2 Samhandlingsreformen i Drammensregionen Lokalmedisinske tjenester i Øvre Eiker og Nedre Eiker kommuner Sluttrapport fra Delprosjekt 3 Fase 2 Einar Braaten Dato: 11.04.2012 1 Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING...

Detaljer

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Rapport om: Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Et pilotprosjekt om samhandling mellom Haugesund Kommune, Haugesund Sykehus og Høgskolen Stord/Haugesund Prosjektgruppe Helse Fonna: Sølvi Torvestad,

Detaljer

ANALYSE OG TILTAKSPLAN FOR FREMTIDENS OMSORGSTJENESTER FOR ELDRE 2010 2030

ANALYSE OG TILTAKSPLAN FOR FREMTIDENS OMSORGSTJENESTER FOR ELDRE 2010 2030 FROGN KOMMUNE ANALYSE OG TILTAKSPLAN FOR FREMTIDENS OMSORGSTJENESTER FOR ELDRE 2010 Innholdsfortegnelse DEL 1. INNLEDNING 4 1.1 BAKGRUNN 4 1.2 SAMMENDRAG 6 DEL 2. STATUS DAGENS TJENESTENIVÅ 7 2.1 SØKNADSKONTORET

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Tidspunkt: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit,. 4. etg Tirsdag 10.11.2009 kl. 09:00 ca.13:30 Eventuelle forfall meldes til Marit Hexeberg, telefon 69

Detaljer

SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 3. EKSISTERENDE TILBUD TIL PALLIATIVE PASIENTER 11 4. ERFARINGSINNSAMLING 12

SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 3. EKSISTERENDE TILBUD TIL PALLIATIVE PASIENTER 11 4. ERFARINGSINNSAMLING 12 1 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 1.1 PROSJEKTGRUPPEN 5 1.2 MANDAT 6 1.3 MÅLSETTING 7 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 2.1 LINDRENDE BEHANDLING DEFINISJON 7 2.2 LINDRENDE ENHET PÅ

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Halden eldreråd. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Halden eldreråd. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Halden eldreråd Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

Kommunedelplan for Helse og omsorgstjenester 2014 2023 Hvaler kommune

Kommunedelplan for Helse og omsorgstjenester 2014 2023 Hvaler kommune Kommunedelplan for Helse og omsorgstjenester 2014 2023 Hvaler kommune Planutkast til høring med høringsfrist 01.februar 2014. Innhold Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne... 3 1 Innledning...

Detaljer