LPG. bilnytt. for hele bilparken. Konsept: kutter utslipp. Nytt om bilgass. GASS er fremtidens drivstoff som propan er den tilgjengelig i dag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LPG. bilnytt. for hele bilparken. Konsept: kutter utslipp. Nytt om bilgass. GASS er fremtidens drivstoff som propan er den tilgjengelig i dag"

Transkript

1 Magasinet er under utarbeidelse Nytt om bilgass LPG bilnytt Juni 2014 GASS er fremtidens drivstoff som propan er den tilgjengelig i dag Konsept: LPG/LNG gass for hele bilparken kutter utslipp Mindre Karbon inn mindre Karbon ut gass som erstatning for bensin- og diesel Nye VW Caddy EcoFuel - varebil på autogass 1

2 LPG stasjon 24t flaske- og autogass Flaskeautomat og bilgass, 24 timer LPG stasjonen er fylleanlegg for LPG/Propangass til biler og flasker. Den er kjernen i dagens virksomhet og vårt grunnlag for fremtidig Naturgass distribusjon. LPG NORGE - 10 år. Kjeden har i løpet av 10 år bygd opp en infrastruktur for alternativt drivstoff et nettverk av fyllestasjoner for gass som allerede nå dekker store deler av landet. Vi har igangsatt 80 stasjoner fra Kristiansand i sør til Alta i nord. Disse representerer en betydelig infrastruktur for gass som drivstoff. Et allerede langt på vei etablert nettverk av gass stasjoner og forhandlere, og kjedens samlede erfaring og kompetanse på drift av dem, er grunnlaget for fremtidige FlexiGass stasjoner. Med både LPG og Naturgass (LNG) blir kjeden landets første landsdekkende totalleverandør av alternativt drivstoff til alle typer kjøretøy. LPG Norge Postadresse: LPG Norge AS PB STRØMMEN Besøksadresse: LPG Norge AS Skjærvaveien STRØMMEN Avd. Skien: LPG Norge AS Klostergata SKIEN Mer info om LPG Norge finner dere på: Nå som dieselbølgen har lagt seg, er det stort potensial for mer autogass. Flere stasjoner blir utbygd fortløpende for å dekke behovet i markedet. LPG stasjonene selger nå tonn flaskeog autogass i året en samlet omsetning på ca 175 millioner. Dette sammen med et godt utbygd nettverk av stasjoner og forhandlere, gjør LPG systemet til det ledende i Norge på Propan detaljhandel. Tilgjengelige fylleanlegg er en forutsetning for å få flere biler over på gass. I tillegg til oss, er det ca 25 rene autogass anlegg. Med over 100 fyllestasjoner over store deler av landet behøver ikke bilkundene lenger kjøre langt for å få gass. Med en positiv utvikling i markedet antar vi at det på sikt kan bli stasjoner totalt. Minst 50 av diise bør også kunne tilby Naturgass. I Europa for øvrig er det rivende utvikling på autogass. I f.eks Tyskland og Polen er det nå autogasstasjoner. Modellen er utviklet i samarbeid med våre lokale ildsjeler: forhandlerne og landets største propandistributør Flogas. Stasjonene eies og styres av forhandlerne de representerer en faghandel for gass og jobber entusiastisk videre med å utvikle sine lokale markeder. Vi skaper sammen lokale miljø for grønnere alternativ energi. 2

3 En typisk LPG stasjon: Her kan du fylle dine propanflasker og autogass Gass og miljø Med gass kan vi kutte utslipp nå! Naturgass er det eneste realistiske alternativ som kan skape en helhetlig, infrastruktur for nytt og renere drivstoff og som raskt kan gi reduksjon av utslipp. Flaske og BILgass Med LPG/Propan stasjoner gjør vi gass tilgjengelig for hele landet nå. Vi skaper sammen med våre forhandlere lokale miljø for grønnere energi. USA er nå selvforsynt med gass. Med å fase ut olje og kull er amerikanerne allerede nå på god vei til å nå sine utslippsmål og skape vekst i økonomien. Fossil gassen er et verktøy for raske kutt i utslipp samtidig som den legger grunnlaget for utvikling av fornybar gass (Biogass). Energi er grunnlaget for en hver økonomisk utvikling. At verdens største økonomi nå endres fra olje til gass og at dette skjer så raskt gir store ringvirkninger også her i Europa. Energisikkerhet, bærekraft, miljø og økonomisk utvikling alt henger sammen. Eu landene gjør enorme investeringer i fornybar energi, men de ser at det blir dyrt og at det går sent utslippsreduksjonene spises opp av økt bruk av billig fossilt kull (som amerikanerne ikke lenger vil ha, og selger rimelig til Europa). Vest-europa med sine 20 millioner arbeidsløse og svake økonomiske vekst blir slik hengende etter USA både i den økonomiske utviklingen og på utslippsreduksjoner. Eu har imidlertid god infrastruktur og god tilgang på gass (spesielt fra Norge). I nye føringer fra EU er det tydelig at Naturgassen igjen har fått en viktig rolle også i Vest-europa. The member states permanent representatives today endorsed the compromise reached between the Council and the European Parliament concerning a directive on building up minimum infrastructure for alternative fuels across the EU. Creating a sufficient network of recharging and refuelling stations is considered crucial in order to drive consumer demand for vehicles powered by clean fuel, such as electricity, hydrogen and natural gas, and to encourage manufacturers to develop such vehicles and to sell them at competitive prices. The new directive aims to reduce transport s dependence on oil and to cut back its greenhouse gas emissions. It also intends to promote economic growth and job creation in the EU, in particular in small and medium-sized enterprises. Medlemstatene (også Norge iht. EØS avtalen) plikter å legge til rette for infrastruktur og bruk av alternative drivstoff for all transport. Naturgass er sentral, selv om den er fossil. Den blir definert som viktig clean fuel i en overgang mot mer fornybart. Så det ser ut som det er EU som nå endelig kan gi oss i norsk gassbransje sikre rammebetingelser og statelige incentiver for å bygge ut infrastruktur og investere videre i distribusjon av gass fra norsk sokkel! LPG/propan er innenfor definisjon på alternativ, clean fuel, men vi trenger også Naturgass spesielt for tungtransporten for å ha et komplett tilbud for all transport og alle kjøretøy: personbiler, varebiler og latebiler. Vi selger i dag Propan utskilt fra Naturgass. Når det nå blir lagt til rette for et marked for ren Naturgass (LNG), vil vi også lansere denne og slik ha et komplett tilbud om renere drivstoff i en helhetlig infrastruktur basert på et nettverk av kombistasjoner, Dagens LPG stasjoner kan slik bli nye EcoFuel Stasjoner kombinerte fylleanlegg for Propan og Naturgass og for BioPropan og BioNaturgass når dette er tilgjengelig. Vår nærhet til Norsk gassproduksjon sikrer oss trygg forsyning til gunstig pris i uoverskuelig fremtid (og lenge etter at oljen er brukt opp). Investering i infrastruktur for gass bør være den sikreste investeringen en nå kan gjøre her til lands. 3

4 Miljø Gass er landets største eksportvare og inntektskilde. Norge selger nå mer gass enn olje. Alternativ drivstoff (iht EU) Fossilt og fornybart som reduserer utslipp Naturgass fra Nordsjøen Miljøvennlig, tilgjengelig og en brobygger til fornybar energi. Naturgass fra norsk sokkel er den reneste og mest miljøvennlig fossile energikilde 50 %* mindre totale utslipp enn bensin og diesel. (20 % mindre CO2 globalt og opp til 90 % mindre luftforurensning lokalt). Biogass har nær nullutslipp både lokalt og globalt. Naturgass distribueres direkte fra sokkelen i gassform i et nettverk av rør til de europeiske markedene eller i flytende form på tankbåter til verdensmarkedet (LNG/flytende Naturgass). Til land som Norge uten infrastruktur og systemer for Naturgass i gassform, prosesseres den til flytende form (600 ganger mindre volum pr. energienhet). I prosesseringen skilles ut blant annet LPG (liquid/flytende petroleum gas) hos oss kjent som PROPAN. I motsetning til Naturgass i ren form er Propangass enkel og rimelig å distribuere og bruke i mindre volumer på tanker og flasker, både som drivstoff og til oppvarming. Dette gir en enkel, felles logistikk, og handel i et marked som allerede er der. Uten behov for store grunnlagsinvesteringer blir handelen mindre kapitalintensiv. Lavere kapitalbarrierer åpner markedet for nye aktører, nye ideer og modeller det gir sunn konkurranse. Propan egner seg til person- og varebiler. Som et fullverdig tilbud til lastebiler er det LNG som er best egnet. Utbygging av LNG er langt mer kapitalintensivt og markedet må bygges opp fra bunn av. For LNG virksomhet trengs en kombinasjon av langsiktig privat- og statlig kapital. 4 - det reneste tilgjengelige drivstoff for folk flest LPG/Propan er der nå. Våre LPG stasjoner selger mest propanen som flaskegass det er et stort ubenyttet potensial for Propan som bilgass (autogass). LPG til bil er verdens 3.dje mest solgte drivstoff og det absolutt mest solgte alternative drivstoff. I Europa finnes det ca stasjoneri Pga sine rene egenskaper er LPG i EU definert som clean fuel (som medlemsstatene skal legge til rette for utbredelse av) og en brobygger over til fornybart (Biopropan). I Norge har autogass vært hindret av en uheldig dieselpolitikk. Diesel har en avgiftsmessig fordel i Norge både på kjøp av bil og på drivstoffet, som ingen andre land i Europa. Nå som dieselskapt forurensning har blitt et stort problem, åpnes igjen muligheter for autogass, gitt at myndighetene endrer rammebetingelsene ifht. diesel. Det er kun LPG som avhjelpe dagens akutte luftforurensning uten å skifte ut bilparken. Fornybar energi er viktig og Norge har med alle sine naturressurser og den enorme fossil kapitalen, alle forutsetninger for å utvikle en egen Bio industri. Vi ser med fortvilelse på at mye av dette blir skusles bort i drømmerier og symbolpolitikk, uten helhetlige løsninger. Typisk nå er El.bil bølgen det er utrolig at det skal brukes milliarder i subsidier på noe som betyr så lite i den større miljøsammenheng. Mer om dette tar vi opp i vårt diskusjonsforum på nett, se for øvrig noen innspill fra oss på siste sider i magasinet.

5 Miljø Forskjellige drivstoff inneholder ulik mengde Karbon, og gir derfor ulik grad av CO2, NO X og partikler. Gass: mindre Karbon inn - gir mindre Karbon ut Karbon (C) er grunnstoff i alt biologisk materiale. Mennesker, dyr, planter alt levende inneholder karbon. Olje og gass = Hydrokarboner (HC) et lager av solenergi organisk (biologisk) materiale av Karbon (forbindelser) som har bundet seg (reagert) med andre grunnstoff gjennom naturens kjemiske prosesser (fotosyntese). Olje og gass er bakterier, alger og planter lagret under jordoverflaten og havet. De er gjennom millioner av år under høyt trykk komprimert til olje og gass med varme fra jordens indre og mangel på oksygen (uforbrent/ikke råtnet). Globalt/CO 2 Ved forbrenning reagerer Karbon med oksygenet i luften og slipper ut gassen Karbondioksid (CO 2 ) i atmosfæren. Fossil Karbon skaper er CO 2 overskudd som kan bidra til global oppvarming og de problemene det medfører. Lokalt/NO x I en motor forbrennes ikke alt karbonet i drivstoffet det overskytende slippes uforbrent ut i luften som avgass (eksos) og Partikler. Kullos (CO) er giftig Nitrogenoxid (NOx) og Partikler forurenser bakkenær luft (sot, smog). Diesel innholder mere Karbon og har mer ufullstendig forbrenning og har derfor et høyt lokalt utslipp. Verdenshelseorganisasjon anslår at millioner av mennesker dør hvert år av lokal forurensning. Fornybart, biologisk materiale (Bio) har de samme lokale utslipp som fossilt, men kan fange CO 2 i naturens eget kretsløp og bidrar slik ikke til CO 2 overskudd i et lenger perspektiv. (produsert på en bærekraftig måte ekskl. de miljømessige konsekvensene av produksjonen). Naturgass har ca 20% mindre CO 2 utslipp enn bensin og diesel, og nær fullstendig forbrenning 98% av energien. Bensin har 95% og diesel kun 85%. Uforbrent drivstoff er den største årsaken til lokal forurensning LPG/Propan av Naturgass Liquefied/flytende Petroleum Gas. Ennå mangles infrastrukturen for distribusjon av ren Naturgass. Vi går foreløpig veien om Propan utskilt av Naturgass den har de samme rene kvaliteter og enklere å distribuere. I praksis har vi derfor det reneste brennstoff til biler, flasker og tanker som er tilgjengelig for hele landet. Biogass I fornybar/bioform har gass verken lokale eller globale utslipp og er jordens mest miljøvennlige ressurs og den mest rettferdige. For biomasse det er tilgjengelig over hele verden; petroleumsressurser er det kun få og veldig privilegerte land som har. HØY FORURENSNING Lokal luft forurensning Automotive Stasjonær forbrenning Diesel Bensin Kull Olje Gass inneholder mindre karbon (i forhold til brennverdien enn bensin og diesel) og skaper mindre Karbondioksyd globalt ved forbrenning. Natur gass Natur gass Naturgass Gass brenner renere gir ikke utslipp av Kullos, Svovel, NOX og Partikler og har lavere utslipp av CO 2 globalt. LAV FORURENSNING Lokal luftforurensning Naturgass vs. oljeprodukter i Europa 5

6 Autogass Mange nye biler produsert for Europa er LPG klargjort fra fabrikk Diesel- og bensin alternativet med lave lokale utslipp Den nye Kia Picanto er klargjort fra fabrikk for LPG drivstoff Bilder: kia.com Fabrikkmontert Bi-Fuel på europa markedet Bilindustrien kommer ut av dieseltåka. Bilprodusentene ser nå, over hele verden, den økende interessen for gass som drivstoff. Nye Kia Picanto LPGi introduseres nå i Europa. Forbruk, CO 2 utslipp og drivstoffpris som de gjerrigste dieselbilene, men med tilnærmet 0-utslipp av Kullos, NO X, partikler. En populær modell i småbilklassen. Forskjellige drivstoff har ulik energi innhold i volum (dvs. liter). Sammenligninger gjøres i KwH eller bensinekvivalent. Så enkelt kan det være å kutte utslipp og forbruk: Modifisert 3 sylindret turbo bensinmotor Gasstank i reservehjulsbrønn Bi-Fuel gass/bensin Duo drivstoff måler og bryter på dashbord Forbruk 4,3 ltr pr mil, CO 2 95 g/km Pris ltr. Ca kr 10. På Gass/bensin har bilen en rekkevidde på km på 1 gangs tanking! En merker ikke forskjell på motoren om bilen går på gass eller bensin Gass varebilen er på vei... Desto større biler desto mer sparer en miljøet med å bruke gass. Volswagens populære varebil: Caddy kommer nå som Bi-Fuel. -20 % lavere forbruk og CO 2 utslipp enn på bensin. 150 g/km. med LiquiMax (se forklaring side 7). 6

7 Bi-Fuel Gass/Bensin - for sikker tilgang på fylling Gass er ca 40% rimeligere enn bensin og på nivå med diesel (effektivt), men med langt lavere luftforurensning. Ettermontering av Bi-Fuel Med Bi-Fuel ettermontert trenger du ikke bytte inn bilen din for å kunne spare kostnader og miljøet. De fleste bensinmotorer kan bygges om til også å gå på gass. Bilen kjører da enten på gass eller bensin. Dette reguleres med en bryter på dashbordet. Tanken er montert i reservehjulsbrønn og tar ikke ekstra plass Gass som drivstoff er relativt lik bensin. Med konvensjonelt VSi system går gassen i flytende form fra tanken via påmontert fordamper og dyser over i gassfase og inn i forgasseren. Motoren oppfører seg likt om det er gass eller bensin som tilføres. Det trengs ikke modifisering av selve motoren det medfølger eget sett for ventilsmøring. GASS KONVERTERING Kun et tastetrykk for å velge drivstoff VSi system, fordamper og dyser Gass, som bensin, flytende frem til motoren, gjennom en fordamper og gassdyser Nye Direct LiquidMax direkteinnsprøytning av flytende gass øker effekt/reduserer forbruk og utslipp ytterligere 10%. Motoren er ikke lenger avhengig av bensin for å starte. Pris Virknings KWH Liter/kg Reell pris Drivstoff Ltr ink mv grad pr kg faktor kwh/faktor Liter DIESEL 13,50 1,20 11,80 1,18 0,70 10,10 BENSIN 14,50 1,00 12,00 1,33 1,00 14,50 LPG autogass 7,25 1,00 12,90 1,96 0,68 9,90 Oppvarming OLJE-fyring 10,00 0,90 12,00 1,18 1,00 10,00 LPG bulk 5,60 1,00 12,90 1,96 0,78 7,80 Påfylling. Like enkelt å fylle som bensin Priser sammenligninget i effektiv energiforbruk/kwhe 7

8 LNG fuel Gass kutter utslipp dieselmotoren gir økt kraft Dual-Fuel Gass/Diesel - for sikker tilgang på fylling Gass i dieselmotorer det beste fra begge verdener TEKST/BILDER: Vovo.com Forbruket- og kraften blir som i en dieselmotor og utslipp % lavere Volvo FM MetanDiesel er et stort miljøfremskritt for tyngre lastebiler. Flytende Naturgass (LNG) i dieselprosessen gir mulighet for lengre og tyngre transporter unikt for en lastebil med gassdrift. Dessuten har denne lastebilen 30% høyere energieffektivitet, noe som gir et drivstofforbruk på linje med vanlige dieselmotorer med uten de høye lokale utslippene. Om gass ikke er tilgjengelig fungerer den utmerket på diesel. Mindre drivstoff, mindre utslipp I tillegg til lavere drivstoffkostnader betyr overgangen fra diesel til metan også en klar reduksjon i CO 2 - utslipp med opptil 70 %*, sammenlignet med vanlige dieselmotorer (Biogass*, Naturgass %). Nærutslipp reduksjon i begge tilfeller ca 70 %. Miljøprofil med økonomiske fordeler Transportbedrifter verden over innser at en tydelig miljøprofil vil bli stadig viktigere i kampen om oppdragene. Med Metan lastebil styrkes bedriftens miljøprofil det gir økt goodwill og konkurransekraft i tillegg til den økonomiske gevinsten ved kjøp og drift av denne bilen. Investeringen kan betale seg i løpet av få år. Volvo FM Metane har en 13-liters motor på 460 hk. med en virkningsgrad omtrent som diesel. Gassinnsprøytning i sylinderen gjennom flerpunktssystem i injektorplaten. 8

9 LPG = flytende Petroleumsgass LNG = flytende Naturgass CNG = komprimert Naturgass Transportbransjen må over på GASS da må vi også etablere stasjoner for Naturgass/LNG Når en vet at % av skadelig dieselutslipp er fra vare- og tungtransporten, så sier det seg selv at det haster med å få lagt om til gass. Våre stasjoner er utbygd for LPG/Propangass. Propan egner seg som drivstoff for personbiler og varebiler (og for som tilsetning: 30 % Dieselblend til eksisterende diesel lastebiler). Det som virkelig monner på sikt er nye lastebiler med nye motorer for metan (70% DualFuel) Naturgass og Biogass. Da må vi ha LNG fylling. Med basis i de LPG stasjonene og den lokale kompetanse vi der allerede har, ser vi for oss: Flexi-Fuel stasjon LPG/LNG en totalløsing for gass som drivstoff for alle type kjøretøy i Norge. Med nye effektive motorer og ubegrenset tilgang på rimelig og ren gass, bør dette prosjektet være en miljøsak nr. 1. LNG utbygging krever mye og langsiktig kapital. Et nettverk av LPG stasjoner klarte vi selv å bygge ut. Tyngre lastebiler på gass må ha tilgang på ren Naturgass (Metan) i flytende form (LNG) eller komprimert gassform (CNG) Naturgass finnes i enorme mengder og blir noe rimeligere enn LPG, men kjemien er mer krevende. Så kostnadene for nødvendige investeringer i biler og fyllestasjoner er høyere. Virksomheten vil ikke bli lønnsom for alle parter uten statlig støtte og incentiver i en overgangsperiode. Iht. EØS avtalen og nytt Eu direktiv er dette en statlig oppgave. Nå må det offentlige fokuseres på luftforurensning den er virkelig et folkehelseproblem. Og da hjelper det ikke noe særlig med noen personbiler på batteri. LNG subsidier for utfasing av diesel i transportnæringen gir mange ganger større utbytte og den vil komme hele landet til gode. (for det er vel ikke bare i Osloborgere som plages med luftforurensning?) Gassen er tilgjengelig, teknologien er der allerede De fleste land i verden har nå et velutviklet nettverk av fyllestasjoner for Naturgass får vi nå begynt å bygge ut Naturgass fyllestasjoner er vi overbevist om at transportnæringen er positive til å legge om fra diesel til gass. Svenskene har allerede langt på vei gjort denne jobben de har sin Fordonsgas et nettverk av rør mellom de største byene som distribuerer en mix Naturgass/Biogass, som selges videre på stasjoner som CNG (compressed natural gas). God tilgang på Naturgass er vel grunnen til at det nettopp er svenske lastebilprodusenter som er ledende på utvikling av nye gassmotorer. Hvilket annet land i verden enn Norge er det som har større muligheter til å få til noe tilsvarende? Vi kan gjøre noe med dieselutslipp nå! Ettermontering LPG til diesel for lastebil DieselBlend system - for tyngre kjøretøy. Ettermontering av gassutstyr, for innblanding % LPG/Propan. Denne mixen øker forbrenningen og effekten i dieselmotoren, minsker forbruk og CO2 og kutter lokale utslipp med ca 30 %. Dreiemomentet blir bedre og mesteparten av den svarte dieseleksosen forsvinner. DieselBlend har blitt stort over hele verden, vi jobber med å få dette godkjent i Norge. Prosjektet har 1. prioritet hos oss får vi dette inn i eksisterende lastebilpark snakker vi om kutt i luftforurensning som virkelig monner! 9

10 Store deler av Østlandet, spesielt Oslo, Vestlandet og Midt-Norge har farlig høye nivåer av lokal luftforurensning, advarer EFTAs overvåkingsorgan, ESA. Paris herjet av forurensning - franskmenn får kjørenekt TV2.no London air pollution primarily a diesel problem England rammet av smog aftenposten.no In the UK, air pollution is the biggest public health risk after smoking, causing up to 50,000 premature deaths every year, says Simon Birkett, founder of Clean Air London, a campaign group. Norge- og Europa plages av luftforurensning At Europa har dette problemet kan vi skjønne de bruker jo kull, -men at det er så ille i Norge - som har de reneste energikildene i verden at ESA kritiserer oss for alt for høy luftforurensning sier vel det meste om feilslått miljøpolitikk html#.uz6rbme5_ah 03.apr. 2014

11 esa-farlig-hoey-forurensing-i -mange-norske-byer/a/ / VG : Byer over hele Verden stimuleres nå for raske løsninger mot luftforurensning og det betyr LPG. 11

12 USA er nå selvforskynt med gass og legger nå over fra Diesel/bensin til gassdrevet biler. En entusiastisk president Obama åpner nytt gassanlegg. USA legger om til gass og Europa våkner. aspx Today Volvo is delivering factory-built VNM 200 & VNL 300 natural gas spark ignition powered trucks for local and regional haul applications, featuring Cummins ISL G and ISX12 G compressed natural gas (CNG) and liquefied natural gas (LNG) powered engines. products/alternativefuels/cng/pages/alternativefuels.aspx 12

13 LPG stasjon Stadig nye LPG-stasjoner åpnes over hele Norge LPG Bardufoss med nytt flott fylleanlegg for Autogass og propanflasker. Propan flasker fylles Faghandel med rimelig gass til folket og ikke minst kompetanse på Autogass, utstyr, montering og service. Bardufoss Rørservice AS startet opp i oktober 2013 og de øker stadig sitt salg av flasker- og autogass. Og nå har de også startet Nord-Norges første flaskeautomat. Med sitt hypermoderne gass-anlegg og en butikk full av gode tilbud på gassforbrukende utstyr, er bedriften en komplett LPG leverandør og et utstillingsvindu for kjedens konsept. Gassutstyr hos din faghandle Autogass automat, 24 timer Flaskegass er godt utbredt i Norge og den gassen blir brukt til bla. oppvarming, matlaging og campingliv 13

14 LPG Norge Tiden jobber for gass Takk for at du leste vårt bilmagasin. Mye av det redaksjonelle er om miljøog avgiftspolitikk. Velkommen med dine innspill i den viktige energidebatten på vårt diskusjonsforum på lpgnorge.no Endelig begynner vårt budskap om gass som drivstoff å nå frem også her til lands. Synd at det måtte ta så lang tid synd for mennesker som sliter med luftveissykdommer synd for bilister som gikk i dieselfellen og nå er bekymret for sitt bidrag til forurensning av luften i sitt nærmiljø. Etter Eu (Esa) sin knusende rapport om for høy luftforurensning i hovedsak fra diesel i norske byer, må det nå settes inn konkrete tiltak det vil avgiftsmessig bli mindre attraktivt med diesel og det vil også bli restriksjoner på kjøring i byene. I en større sammenheng er det ikke strøm, men gass som er viktigst for Norge. Gass er vår største eksportvare og vil være det i mange ti-år fremover. Eksport av gass er også vårt mest effektive bidrag til raske utslippskutt i Europa ellers (ref. FN sitt klimapanel om fordel Naturgass). I uoverskuelig fremtid er det kun gass som enkelt kan erstatte bensin og diesel og kutte utslipp for hele bilparken og over hele landet. Strøm som drivstoff vil bli et personbil- og byfenomen og ikke noe reelt alternativ for oss andre ut over hele landet som trenger biler med god rekkevidde. Og ikke minst strøm vil være urealistisk til den delen av bilparken som forurenser mest tungtransporten. Symbolpolitikk klima vs. tilgang på energi. Uansett verdens fokus på klimautslipp så bunner hele problematikken som regel ut i økonomi og sikker tilgang på rimelig energi. De enkeltes lands miljøpolitikk har en tendens til å samsvare med hvilke infrastruktur og naturressurser de selv har til rådighet. Tyskland og store deler av Europa ellers har selv ikke egen olje og gass og har et utstillingsvindu med klimavennlige vindmøller og solceller mens de i virkeligheten bruker mer forurensende kull enn noensinne. Her i Norge dreier det seg stort sett om klimavennlig strøm (som om vår norske vannkraft skulle bety noe i en større internasjonal klimasammenheng) hadde 2 tonns El. bil monstre vært så miljøvennlige her til lands hvis de ikke hadde vært privilegert med ren og rimelig vannkraft og en allerede utbygd infrastruktur? El. biler kan ikke løse utfordringene i transportsektoren. Mener Norge alvor med sitt klimafokus bør nå noen av oljemilliardene brukes til å investere i en infrastruktur for gass generelt og ikke minst i utvikling og produksjon av biogass. I Norge er det rett og slett miljøhykleri. Vi eksporterer fossilenergi og klimautslipp til høye priser men forteller kundene dvs land som ikke har rimelig og enkel tilgang på disse ressursene at de må få ned utslipp! Vi snakker om klimatiltak hos oss nasjonalt, som om CO2 har landegrenser. Vi bruker vår fossilrikdom til meningsløse, dyre nasjonale klimaløsninger (El. bil subsidier, elektrifisering av norsk sokkel etc.), samtidig som vi utnytter et allerede utarmet Europa. Med 20 millioner arbeidsløse har de har snart ikke råd til å kjøpe vår rene gass. De importerer heller rimelig, forurensende kull fra USA (som nå legger om fra kull og olje til gass og slik raskt når sine ambisiøse klimamål samtidig som luftforurensningen i byene drastisk reduseres). Norge har et karbon forbruk uten sidestykke i verden. Oljerikdommen har gjort oss til storimportør av varer. Hvis CO2 effekten av produksjon og transport av disse importerte varene + CO2 på bruk av den fossilenergi vi eksporterer ble tatt inn i vårt karbonregnskap, så hadde hver av oss sannsynligvis hatt et karbon fotavtrykk som 5 tyskere, 20 polakker og 1000 kinesere så vi nordmenn er nok ikke i første rekke til å redde verden fra global oppvarming (batteribiler eller ei). Nå må vi i tillegg til CO2 kutt også fokusere på å redde oss selv fra farlig luftforurensning, skapt av en veldig feil rettere sagt tragikomisk miljøpolitikk. Da må vi begynne med avgiftspolitikken. De særnorske avgiftene på kjøp av kjøretøy må fjernes. De virker hemmende på utvikling av en ny bilpark og ny teknologi og gjør at politikerne enkelt kan dreie etterspørselen (feilaktig) den ene eller andre veien i mange år til fordel diesel og nå over mot El. uten at det resulterer i gode helhetlige løsninger i mange tilfeller virker de rett og slett motsatt (diesel). Bilavgiftene må dreies fra kjøp til bruk. Det er jo ikke å eie, men å bruke bilen som har miljømessige konsekvenser. Hvis bilavgiftene i hovedsak blir lagt på drivstoffet (bruken) og ikke på kjøpet, er det i prinsippet forurenseren som betaler. Begrepet: forurensning, må innbefatte og sidestille både globale og lokale utslipp. En ny høyere drivstoffavgift kan langt på vei kompensere for bortfallet av engangsavgift. Dagens bilavgifter både for kjøp og drift er i hovedsak basert på CO2 / klimautslipp; andelen for lokal luft forurensning/ 14

15 NOX er forsvinnende liten. Dette er i realiteten en ren dieselstimulering særlig i byene. Dieselbilen og drivstoffet er rett og slett for billig, dette skaper store barrierer for nye mer miljøvennlige biler (bla. gass) og er hovedgrunn til dagens høye luftforurensning. (i mange andre land har de for lengst gått motsatt vei diesel straffes og gass stimuleres for å få ned lokal forurensning). I tillegg bør det også legges en større andel årlig vegavgift basert på bilens vekt desto større og tyngre bil desto større karbonforbruk i bilens livssyklus samt mer vegslitasje, mer svevestøv etc. Hvilket drivstoff en bil kan bruke skal ikke påvirke avgift på ny bil. Bensin-, gass-, og dieselbiler er i prinsippet ikke avhengig av fossilt brennstoff de kan jo bruke biodrivstoff og ha et godt CO2/klimaregnskap. Gass både fossil- og bio vil uansett bli en avgiftsvinner både på CO2 og NOX, da den slipper ut mindre CO2 og har nær 0 utslipp av NOX. Det betyr at en LPG/ gassbil som går på Biopropan er like miljøvennlig som El. bil i Norge og mer miljøvennlig enn El. bilen i de fleste andre land (kraften kommer globalt i hovedsak fra ikke-fornybart). Dagens avgiftssystem belønner kun rene El. biler ikke hybride løsninger. Med en ennå begrenset infrastruktur på stasjoner for alternative drivstoff og behov for videreutvikling av ny teknologi, vil det nå i en mellomperiode være behov for hybride løsninger bensin/diesel som backup for gass og som supplement for batteridrift. Disse blir nå avgiftsbelagt som rene (fossil) bensinbiler. Dette er en meningsløs politikk. Biogass biler. Våre LPG stasjoner vil i nær fremtid kunne tilby Biopropan (om så en periode i begrensede mengder). En LPG gassbil kan bruke denne Biogassen direkte. Dvs. denne bilen kan defineres ny som en Biogass bil markedets mest miljøvennlige bil uten rekkevidde begrensninger. Evnt. knapphet på Biogass er jo ikke bilens skyld men mangel på tilrettelegging av bioproduksjon av myndigheter og leverandører. Det at denne bilen derfor også må kunne kjøre på fossil gass- og bensin skal jo den ikke straffes for avgiftsmessig som ny! Det jo heller ingen produsenter som setter i gang med produksjon av Biopropan uten et marked. Med allerede mange fyllestasjoner og tusenvis av biler som er forberedt for denne gassen har vi skapt dette markedet nå dagens teknologi og fossile gass har bygd broen over til fornybart, og det må gassbilene belønnes for avgiftsmessig. Så uansett så må vi nå tenke i samme praktiske baner som i Eu direktiv om alternative drivstoff. Basis her er at olje på sikt skal erstattes av alternativer som gass, strøm, hydrogen etc. og at dette må tilrettelegges og stimuleres av det offentlige mht. avgifter, støtte for utbygging av infrastruktur etc. Og ikke minst det hele må baseres på realistiske overgangsordninger derfor er også fossil gass definert som et clean fuel. Med Eu og FN`s klimapanel i ryggen er vi nå så optimistiske at vi tror til og med norske klimakrigere, media og p olitikere forstår dette etter hvert som kortvarige miljøhyper roer seg ned. Med gasshilsen oss i LPG Norge LPG (liquefied petroleum gas/flytende gass) er den internasjonale betegnelsen på en gass som PROPAN. Den raffineres av råolje eller skilles ut av Naturgass. Gasskvalitet måles best på grad av innblanding av olje, vann og kjemikalier. Propan fra naturgass har minimal innbanding av dette og derfor regnet som beste kvalitet tilgjengelig. Vår PROPAN er fra Naturgass og er derfor den reneste gassen som finnes i markedet. De fleste av våre konkurrenter har gass utskilt av råolje, den er noe rimeligere i innkjøp men er av varierende kvalitet og har i snitt høyere innhold av olje. For mye olje i gassen gir ubehaglig lukt og danneret problematisk olje-belegg på det gass-forbrukende utstyret og omgivelsene. Propan fra råolje kan være av god nok kvalitet, men propan fra Naturgass vil alltid være din beste garanti for ren gass. Ren gass er spesielt viktig for innendørs bruk og for autogass. Når du kjøper gass fra en LPG Norge stasjon er du sikker på at du får markedets beste gasskvalitet. Flogas og Tanko er våre leverandører av Naturgass/Propan. 15

16 Vi forsyner Norge med PROPAN det grønneste av fossile brennstoff LPG stasjonene gir hele landet tilgang på rimelig flaske- og autogass OSLO & AKERSHUS LPG SOGN Sognsveien LPG STRØMMEN Skjervaveien LPG EIDSVOLL Vognveien LPG JESSHEIM Brannmannsveien LPG AURSKOG Finstadhagan LPG Alnabru AS Brobekkveien BUSKERUD LPG DRAMMEN Nedre Eikervei LPG MJØNDALEN Orkidehøgda LPG GOL Sentrumsveien 24a LPG KONGSBERG Fløterveien HØNEFOSS Ringeriksgass Follummoveien ØVRE EIKER Scandicgas Ringeriksveien VESTFOLD LPG SANDEFJORD Hegnasletta 6a LPG TØNSBERG Kilengt LPG HORTEN Moloveien 1a Lystlunden/REMA / Larvik Norgesgass Nansetgata Holmestrand Brekke Sanitær Hvittingfossveien TELEMARK LPG SKIEN Bøleveien LPG PORSGRUNN Kjølnesring 2, Vallemyrene LPG HEISTAD Heistaddalen LPG Bamble/Kragerø Europaveien Fyresdal Moland Auto AS Seljord Seljord varmeservice Stenrudvegen AGDER LPG ARENDAL Myreneveien LPG KRISTIANSAND Stemmane 9 Sørlandsparken ØSTFOLD LPG MOSS Årvollskogen LPG ØRJE Åssiden, Svenskeveien LPG FREDRIKSTAD Dikeveien Råde Gasspesialisten AS Mosseveien HEDMARK LPG TRYSIL Gammelveien 25, Jordet LPG Avdal Steinmosletta LPG Tynset Glåmveien LPG FLISA Kaptein Dreyers veg Kongsvinger Bil og Hus gass Oslovegen Brummundal Green Fuels AS Ringsakerveien Gjøvik Dekk og Felg AS Kallerudsvingen RENDALEN Åkrestrømmen Servicesenter as KOPPANG Midt-Østerdal Landbrukscenter OPPLAND LPG Valdres Leira, Kalplassen LPG VINSTRA Støperiveien LPG VÅGÅ Yx- stasjon Vågåvegen OTTA Otta turistsenter Ulvoldsveien Ringebu Ringebu Miljøservice DOMBÅS Dombås treimpregnering Jora Industriområde HORDALAND LPG VOSS Brynalii Sotra VestGass AS Grønamyrvegen MØRE OG ROMSDAL LPG FOSNAVÅG YX- stasjon Eggesbønes LPG SYKKYLVEN YX- stasjon Kyrkjevegen LPG KRISTIANSUND Rørgata 11c TRØNDELAG LPG RØROS Sollihagan LPG STEINKJER Sjøfartsgata 10b LPG VERDAL Valborgveien LPG NAMSOS Navarveien 11, Spillum STJØRDAL Leif Hastaklev AS Hotellgata STJØRDAL Auto E-14 AS Moksnes OPPDAL AK Røstad Landbruksverksted Kåsenveien Trondheim Propan senteret AS Bratsbergveien RØRVIK Einar Løhre AS Fossaavegen ORKANGER Orkla Gass AS Åsveien NORLAND MOSJØEN Rørlegger n Stenvall Tordenskjoldsgate LPG SVOLVÆR Industriveien LPG Mo i Rana BilXtra, Langneset Verkstedveien Mo I RANA Olje Partner Nor Søderlundmyra SORTLAND Hålogaland Varmeservice Markveien TROMS LPG HARSTAD Stangnesterminalen 2F LPG BRØDSTADBOTN Espenesveien LPG NORDREISA Storslett, Mælen LPG BARDUFOSS Industriveien LPG TROMØ Skattørvegen NARVIK Holmlund Oljeservice Fagernesveien FINNMARK LPG ALTA Myggveien Forsidebilde Kia.com og Volswagen.com Design Marie Helene Fjeld LPG Norge 2014 LPG Norge tar forbehold om trykkfeil i magasinet 16

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta?

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta? 2 Klimautslipp 2.1 Hva dreier debatten seg om? FNs klimapanel mener menneskeskapte klimautslipp er den viktigste årsaken til global oppvarming. Det er derfor bred politisk enighet om at alle former for

Detaljer

Gass - status for bruk av energigass i Norge Daglig leder Per Kragseth, Norsk Gassforum

Gass - status for bruk av energigass i Norge Daglig leder Per Kragseth, Norsk Gassforum Gass - status for bruk av energigass i Norge Daglig leder Per Kragseth, Norsk Gassforum Disposisjon Energigassene Naturgass LPG Biogass Biopropan Hydrogen Utvikling Disposisjon Energigassene Naturgass

Detaljer

Sted Stasjon Adresse Tlf Informasjon Alta LPG Alta, LPG Norge Myggveien 14, 9515 Alta 911 07 909 Ring for åpningstider

Sted Stasjon Adresse Tlf Informasjon Alta LPG Alta, LPG Norge Myggveien 14, 9515 Alta 911 07 909 Ring for åpningstider Sted Stasjon Adresse Tlf Informasjon Alta LPG Alta, LPG Norge Myggveien 14, 9515 Alta 911 07 909 Ring for åpningstider Alvdal LPG Alvdal, RM Gass 2560 Alvdal 975 02 096 RV3 nord for Taverna i Alvdal Arendal

Detaljer

Gass som drivstoff for kjøretøy frem mot 2040? Mine vurderinger

Gass som drivstoff for kjøretøy frem mot 2040? Mine vurderinger Gass som drivstoff for kjøretøy frem mot 2040? Mine vurderinger Den norske Gasskonferansen i Stavanger 27. mars 2014 Rolf Hagman rha@toi.no Gass i form av hydrogenmolekyler alene eller satt sammen med

Detaljer

LPG. Porsgrunn. Vi tar Grenland inn i gassalderen NYTT. Landets rimeligste flaskegass. Gassprodukter og utstyr. drivstoff alternativet

LPG. Porsgrunn. Vi tar Grenland inn i gassalderen NYTT. Landets rimeligste flaskegass. Gassprodukter og utstyr. drivstoff alternativet LPG NYTT Porsgrunn Vi forsyner Norge med gass det grønneste av fossile brennstoff Vi tar Grenland inn i gassalderen Landets rimeligste flaskegass Gassprodukter og utstyr Autogass drivstoff alternativet

Detaljer

Innspill til norsk posisjon «Clean Power for Transport Package»

Innspill til norsk posisjon «Clean Power for Transport Package» Til Samferdselsdepartementet postmottak@sd.dep.no Avaldsnes 5.3.2013 Innspill til norsk posisjon «Clean Power for Transport Package» Norsk Energigassforening/Energigass Norge vil berømme departementet

Detaljer

KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø

KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø En presentasjon av hvorfor bilavgiftene bør flyttes fra kjøp til bruk, og hvordan dette kan gjennomføres Innhold Dagens bilavgifter Bil og miljø Svakhetene ved dagens

Detaljer

Energi direkte fra Barentshavet

Energi direkte fra Barentshavet Energidrevet industrialisering - Renere energi inntar markedet: Energi direkte fra Barentshavet Gudrun B. Rollefsen Adm. direktør Barents NaturGass AS Tema: Oppstarten av BNG Naturgass, egenskaper og bruksområder

Detaljer

Biogass som energikilde for fartøy og utvikling av biogassinfrastruktur nasjonalt og internasjonalt. Oslo Lars Tveitan Østvold

Biogass som energikilde for fartøy og utvikling av biogassinfrastruktur nasjonalt og internasjonalt. Oslo Lars Tveitan Østvold Biogass som energikilde for fartøy og utvikling av biogassinfrastruktur nasjonalt og internasjonalt Oslo 27.01.2016 Lars Tveitan Østvold Agenda 1. The Linde Group 2. Biogass, et «kinderegg» 3. Hvorfor

Detaljer

LNG og LNG-distribusjon

LNG og LNG-distribusjon LNG og LNG-distribusjon Energi direkte fra Barentshavet, enklere enn mange tror Gudrun B. Rollefsen Adm. direktør Barents NaturGass AS Novemberkonferansen 2012 Tema: Litt om Barents NaturGass Litt om naturgass

Detaljer

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta?

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta? 2 Klimautslipp 2.1 Hva dreier debatten seg om? FNs klimapanel mener menneskeskapte klimautslipp er den viktigste årsaken til global oppvarming. Det er derfor bred politisk enighet om at alle former for

Detaljer

Gass som drivstoff for tunge kjøretøy

Gass som drivstoff for tunge kjøretøy Gass som drivstoff for tunge kjøretøy Dual Fuel-teknologien: Tomas Fiksdal, 04. november 2008 Introduksjon Begreper Dual Fuel Utfordringer Våre planer Introduksjon Hvorfor er alternative drivstoff til

Detaljer

Customer areas. Manufacturing Industry. Specialty gases. Food. Metallurgy. Pulp and Paper. Chemistry and Pharmaceuticals.

Customer areas. Manufacturing Industry. Specialty gases. Food. Metallurgy. Pulp and Paper. Chemistry and Pharmaceuticals. AGA BIOGASS Customer areas Food Specialty gases Manufacturing Industry Chemistry and Pharmaceuticals Pulp and Paper Metallurgy New Business Hvorfor går AGA inn i biodrivstoff Linde Gas og Süd Chemie AG

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening

Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Bilenes andel av CO 2 -utslippet i Norge Av Norges samlede klimagassutslipp står personbilene for 10 prosent Kilde:

Detaljer

23.04.2013. Den norske gasskonferansen 2013. Klima- og Miljøregnskap for energigass nå og i 2020

23.04.2013. Den norske gasskonferansen 2013. Klima- og Miljøregnskap for energigass nå og i 2020 23.4.213 Klima- og miljøregnskap energigass Målsetning og definisjoner Effektiv, miljøvennlig og sikker utnyttelse av energi! Den norske gasskonferansen 213 Klima- og Miljøregnskap for energigass nå og

Detaljer

Miljøregnskap for naturgass. Utarbeidet av Norsk Energi på oppdrag fra Norsk Naturgassforening og Norsk Gassforum

Miljøregnskap for naturgass. Utarbeidet av Norsk Energi på oppdrag fra Norsk Naturgassforening og Norsk Gassforum Miljøregnskap for naturgass Utarbeidet av Norsk Energi på oppdrag fra Norsk Naturgassforening og Norsk Gassforum Innhold Norsk Naturgassforening og Norsk Gassforum Status for naturgass i Norge i dag Hvordan

Detaljer

Biogass i transportsektoren potensielt stort klimabidrag

Biogass i transportsektoren potensielt stort klimabidrag Biogass i transportsektoren potensielt stort klimabidrag Nina Strøm Christensen Seminar om gass som drivstoff for kjøretøy Gardemoen, 10 november 2015 Sund Energy helps navigate into the energy future

Detaljer

Biogassdistribusjon og biogassinfrastruktur nasjonalt og internasjonalt

Biogassdistribusjon og biogassinfrastruktur nasjonalt og internasjonalt Biogassdistribusjon og biogassinfrastruktur nasjonalt og internasjonalt Green Highway Östersund 04.02.2016 Lars Tveitan Østvold Agenda 1. The Linde Group 2. Biogass, et «kinderegg» 3. Hvorfor er LBG aktuelt

Detaljer

Fra naturgass til biogass i Rogalandsregionen

Fra naturgass til biogass i Rogalandsregionen Fra naturgass til biogass i Rogalandsregionen Norsk Gassforum - Gasskonferansen i Bergen - Norsk Energigassforening, 2009 Audun Aspelund, Forretningsutvikler Lyse Neo Presentasjonens innhold Naturgass

Detaljer

3 Lokal forurensning. 3.1 Hva dreier debatten seg om? 3.2 Hva er sakens fakta? Svevestøv

3 Lokal forurensning. 3.1 Hva dreier debatten seg om? 3.2 Hva er sakens fakta? Svevestøv 3 Lokal forurensning 3.1 Hva dreier debatten seg om? I flere storbyer kan det vinterstid med kald stillestående luft og inversjon oppstå et problem ved at forurensningsforskriftens grenseverdier for NO

Detaljer

Bruk av gass som energibærer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Pernille Aga, Prosjektleder, Ruter

Bruk av gass som energibærer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Pernille Aga, Prosjektleder, Ruter Bruk av gass som energibærer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus Pernille Aga, Prosjektleder, Ruter på T-bane, buss, trikk, tog og båt i hele 309Ruters trafikkområde i 2013 2 av side 114 103 % millioner

Detaljer

Bedre transportanskaffelser. Strategiske føringer Planlegging og behovsvurdering Miljøvennlige alternativer Viktige verktøy

Bedre transportanskaffelser. Strategiske føringer Planlegging og behovsvurdering Miljøvennlige alternativer Viktige verktøy Bedre transportanskaffelser Strategiske føringer Planlegging og behovsvurdering Miljøvennlige alternativer Viktige verktøy KLIMAUTFORDRINGER Direktoratet for forvaltning og IKT Lokale luftforurensinger

Detaljer

Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid

Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid T-Ford masseproduksjon Forbrenningsmotor enorm teknisk fremgang Billig Bensin/Olje Ny teknologi må være teknisk bedre enn den gamle, billigere å lage,

Detaljer

Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening

Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Kort om BIL BIL er bilimportørenes medlemsorganisasjon og fremmer bransjens interesser (28

Detaljer

Hvordan blir anleggsmaskinene framover - Kan maskinleverandørene bidra til utslippskutt i anleggsbransjen?

Hvordan blir anleggsmaskinene framover - Kan maskinleverandørene bidra til utslippskutt i anleggsbransjen? Hvordan blir anleggsmaskinene framover - Kan maskinleverandørene bidra til utslippskutt i anleggsbransjen? Presentert av Roy Hagen, salgsdirektør i Wacker Neuson AS Wacker Neuson Arctic Entreprenør 17-19.

Detaljer

Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid!

Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid! Forskningskamp 2013 Lambertseter VGS Av: Reshma Rauf, Mahnoor Tahir, Sonia Maliha Syed & Sunniva Åsheim Eliassen Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid! 1 Innledning Det første

Detaljer

Om miljø og biogass. Litra`s miljøfokus og vår forpliktelse er forankret i konsernets oppfatning av verdens behov for et renere miljø.

Om miljø og biogass. Litra`s miljøfokus og vår forpliktelse er forankret i konsernets oppfatning av verdens behov for et renere miljø. Om miljø og biogass Litra`s miljøfokus og vår forpliktelse er forankret i konsernets oppfatning av verdens behov for et renere miljø. Med 100 års erfaring og en sterk vilje fortsetter Litra å strekke seg

Detaljer

Veikart for elektrifisering av veitransport Transport og nasjonale klimamål

Veikart for elektrifisering av veitransport Transport og nasjonale klimamål Veikart for elektrifisering av veitransport Transport og nasjonale klimamål EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Einar Wilhelmsen Rådgiver, EBL Næringspolitisk verksted 06.11.08 Agenda

Detaljer

Steinar Karlsen Adm.direktør Litra Gass AS / AB

Steinar Karlsen Adm.direktør Litra Gass AS / AB Steinar Karlsen Adm.direktør Litra Gass AS / AB 100 års erfaring (1917-2017) Med 100 års erfaring og en sterk vilje fortsetter Litra å strekke seg mot det ytterste av kvalitet og sikkerhet innen transporttjenester.

Detaljer

Veien mot fornybar distribusjon

Veien mot fornybar distribusjon Veien mot fornybar distribusjon Nyttekjøretøykonferansen 25.10.2016 Marius Råstad ASKO forsyner Norge med mat 3.500 ansatte på ASKOs 13 lagre tilbyr ca. 30.000 varelinjer til ca. 16.000 kunder. Dagligvaremarkedet

Detaljer

Alternativer til fossil diesel og bensin

Alternativer til fossil diesel og bensin Alternativer til fossil diesel og bensin Alternative drivstoffer klimanytte, fremdriftsteknologi og lokal miljøpåvirkning Hva er best? Tønsberg 10. januar 2012 Rolf Hagman (rha@toi.no) Side 1 Aktuelle

Detaljer

Felles miljøbelastning krever felles løsning

Felles miljøbelastning krever felles løsning Fruktbart innkjøpssamarbeid om miljøvennlig transport: Felles miljøbelastning krever felles løsning Transport & Logistikk konferansen 20. oktober 2015 Brita Staal, Quality, CSR & LOB Manager Staples Kristine

Detaljer

«Gasser på i Danmark overgang til biogass i Norge?» Lisbet K. Nærø Konsernsjef i Tide ASA. Transport- og logistikkdagen 2013 28.

«Gasser på i Danmark overgang til biogass i Norge?» Lisbet K. Nærø Konsernsjef i Tide ASA. Transport- og logistikkdagen 2013 28. «Gasser på i Danmark overgang til biogass i Norge?» Lisbet K. Nærø Konsernsjef i Tide ASA Transport- og logistikkdagen 2013 28. august 2013 1 2 ER VI I TIDE? Gasskonfe ransen 2006 Grieghallen 4. mai 2006

Detaljer

Infrastruktur for biogass og hurtiglading av elektrisitet i Rogaland. Biogass33, Biogass100 og hurtiglading el

Infrastruktur for biogass og hurtiglading av elektrisitet i Rogaland. Biogass33, Biogass100 og hurtiglading el Infrastruktur for biogass og hurtiglading av elektrisitet i Rogaland Biogass33, Biogass100 og hurtiglading el Innhold 1. Lyse - Regional verdiskaping 2. Infrastruktur for biogass 3. Transportsektoren Offentlige

Detaljer

Nasjonale føringer i klimapolitikken

Nasjonale føringer i klimapolitikken h 1979 2 Kilde: NASA 2005 3 Kilde: NASA Farlige klimaendringer - 2 graders målm Nasjonale føringer i klimapolitikken Kilde: Miljøverndepartementet 4 Skipsfart bør med i global klimaavtale Nasjonale føringer

Detaljer

Den Magiske Fabrikken og veien fram. KS Bedrift Møteplassen, Fornebu 19. april 2016 Pål Smits, Adm. dir. Lindum AS

Den Magiske Fabrikken og veien fram. KS Bedrift Møteplassen, Fornebu 19. april 2016 Pål Smits, Adm. dir. Lindum AS Den Magiske Fabrikken og veien fram KS Bedrift Møteplassen, Fornebu 19. april 2016 Pål Smits, Adm. dir. Lindum AS Politisk bestemte mål Material- og ressursgjenvinning av avfall Reduksjon av klimafarlige

Detaljer

TEMA-dag "Hydrogen. "Hydrogens rolle i framtidens energisystem" for utslippsfri transport" STFK, Statens Hus Trondheim 9.

TEMA-dag Hydrogen. Hydrogens rolle i framtidens energisystem for utslippsfri transport STFK, Statens Hus Trondheim 9. "Hydrogens rolle i framtidens energisystem" TEMA-dag "Hydrogen for utslippsfri transport" STFK, Statens Hus Trondheim 9.februar 2016 Steffen Møller-Holst Markedsdirektør Norsk hydrogenforum Styreleder

Detaljer

Hype eller hope 2: Biodrivstoff 2.generasjon. Andreas Bratland, andreas@nobio.no

Hype eller hope 2: Biodrivstoff 2.generasjon. Andreas Bratland, andreas@nobio.no Hype eller hope 2: Biodrivstoff 2.generasjon Andreas Bratland, andreas@nobio.no Et imponerende ladesystem Det tar litt over 1 minutt å fylle 50 liter diesel Dette tilsvarer ca. 500 kwh energi Hvor stor

Detaljer

Økonomisk virkemiddelapparat og lovtekniske rammevilkår for ny transportenergi. Erik Lorentzen Tønsberg 10. januar 2012

Økonomisk virkemiddelapparat og lovtekniske rammevilkår for ny transportenergi. Erik Lorentzen Tønsberg 10. januar 2012 Økonomisk virkemiddelapparat og lovtekniske rammevilkår for ny transportenergi Erik Lorentzen Tønsberg 10. januar 2012 Om Transnova Transnova er et offentlig virkemiddel som skal bidra til å redusere CO2-utslippene

Detaljer

Elektrifisering av veitransport Plugg inn biler

Elektrifisering av veitransport Plugg inn biler Elektrifisering av veitransport Plugg inn biler EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Einar Wilhelmsen Rådgiver, EBL Teknaseminar 30.10 Agenda Kort om energi og klimagassutslipp Kort om

Detaljer

Energi. Vi klarer oss ikke uten

Energi. Vi klarer oss ikke uten Energi Vi klarer oss ikke uten Perspektivet Dagens samfunn er helt avhengig av en kontinuerlig tilførsel av energi Knapphet på energi gir økte energipriser I-landene bestemmer kostnadene U-landenes økonomi

Detaljer

LPG. Tromsø. Vi tar Tromsø inn i gassalderen NYTT. Landets rimeligste flaskegass. Gassprodukter og utstyr. drivstoff alternativet

LPG. Tromsø. Vi tar Tromsø inn i gassalderen NYTT. Landets rimeligste flaskegass. Gassprodukter og utstyr. drivstoff alternativet LPG NYTT Tromsø Vi forsyner Norge med gass det grønneste av fossile brennstoff Vi tar Tromsø inn i gassalderen Landets rimeligste flaskegass Gassprodukter og utstyr Autogass drivstoff alternativet Lavprisgass

Detaljer

Veien mot fornybar distribusjon

Veien mot fornybar distribusjon Veien mot fornybar distribusjon Energiforskningskonferansen 23.5.2017 Marius Råstad ASKO forsyner Norge med mat 3.500 ansatte på ASKOs 13 lagre tilbyr ca. 30.000 varelinjer til ca. 16.000 kunder. Dagligvaremarkedet

Detaljer

Energiforbruk i fastlands Norge etter næring og kilde i 2007. Kilde SSB og Econ Pöyry

Energiforbruk i fastlands Norge etter næring og kilde i 2007. Kilde SSB og Econ Pöyry 1956 1972 1994 2008 Tiden går, morgen dagens Bio8 har utslipp tatt utfordringen! er ikke skapt Energiforbruk i fastlands Norge etter næring og kilde i 2007 Kilde SSB og Econ Pöyry Note til skjema Tallene

Detaljer

Hydrogensamfunnet. Løsningen - eller i hvert fall en del av den

Hydrogensamfunnet. Løsningen - eller i hvert fall en del av den Truls Norby Hydrogensamfunnet 2222222222222222222222222 Løsningen - eller i hvert fall en del av den Department of Chemistry University of Oslo Centre for Materials Science and Nanotechnology (SMN) FERMiO

Detaljer

Vestfold Energiforum. Fremtidens drivstoff: Flytende og gass til kjøretøy. Karl Erik Jensen Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Date: 08.02.

Vestfold Energiforum. Fremtidens drivstoff: Flytende og gass til kjøretøy. Karl Erik Jensen Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Date: 08.02. Vestfold Energiforum Fremtidens drivstoff: Flytende og gass til kjøretøy Karl Erik Jensen Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Date: 08.02.2007 Hovedområder Dagens drivstoff og krav Utvikling framover,

Detaljer

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 OREEC 25. mars 2014 Det norske energisystemet mot 2030 Bakgrunn En analyse av det norske energisystemet Scenarier for et mer bærekraftig energi-norge

Detaljer

Bergen, 12.mai 2015 Fremtidens elektriske samferdselsløsninger Kan tas i bruk nå! ABB

Bergen, 12.mai 2015 Fremtidens elektriske samferdselsløsninger Kan tas i bruk nå! ABB Bergen, 12.mai 2015 Fremtidens elektriske samferdselsløsninger Kan tas i bruk nå! Slide 1 ZERO utfordrer miljøbedrifter Marius Holm, daglig leder i ZERO Steffen Waal, adm. dir i ABB Norge «Vi ønsker å

Detaljer

Et overordna blikk på, og konkretisering av begrepa "bioøkonomi" og "det grønne skiftet"

Et overordna blikk på, og konkretisering av begrepa bioøkonomi og det grønne skiftet Et overordna blikk på, og konkretisering av begrepa "bioøkonomi" og "det grønne skiftet" Røros 29/11 2016 Thomas Cottis Høgskolelektor, gårdbruker, og klimaekspert Bioøkonomi Forskningsrådet: Bioøkonomi

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Elektrifisering, Ladestasjoner m.m.

Elektrifisering, Ladestasjoner m.m. Elektrifisering, Ladestasjoner m.m. Hans Skjelbred ETTERMARKEDSFORUM 2011 Laholmen hotell,strömstad 9. juni 2011 Innhold Hvem er jeg Om Transnova Mine erfaringer med el-bil El-biler som kommer. Eksempler

Detaljer

Hvordan kan prisen på biogass utvikle seg? - Et kvalitativt «best guess» Den Norske Gasskonferansen 27.04.2014 v/audun Aspelund, Lyse Neo

Hvordan kan prisen på biogass utvikle seg? - Et kvalitativt «best guess» Den Norske Gasskonferansen 27.04.2014 v/audun Aspelund, Lyse Neo Hvordan kan prisen på biogass utvikle seg? - Et kvalitativt «best guess» Den Norske Gasskonferansen 27.4.214 v/audun Aspelund, Lyse Neo Innhold Noen påstander Hva er riktig pris for biogass del 1 Infrastruktur

Detaljer

Bærekraftig logistikk er lønnsom

Bærekraftig logistikk er lønnsom Bærekraftig logistikk er lønnsom Alle må delta Å håndtere klimautfordringene er et felles ansvar for alle. Den kollektive transportbransjen tar sin del. Dette programmet er retningsgivende for NHO LT og

Detaljer

Hva kan vi gjøre for å få til bærekraftig transport og hva kan vi gjøre for miljøets beste?

Hva kan vi gjøre for å få til bærekraftig transport og hva kan vi gjøre for miljøets beste? Miljøvennlig transport Ny teknologi og alternative drivstoffer Samferdselsdepartementes presseseminar 22 mai 2007 Rolf Hagman (rha@toi.no) Side 1 Hva kan vi gjøre for å få til bærekraftig transport og

Detaljer

Hva skal jeg si noe om?

Hva skal jeg si noe om? Hva skal jeg si noe om? Litt om NorgesGruppen og ASKO Våre ambisjoner og mål Energieffektivisering Fornybar energi vind / sol Fornybart drivstoff el / hydrogen Medarbeiderne må være med! Oppsummering NorgesGruppen

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

MILJØREGNSKAP 3. KVARTAL 2012 NOR TEKSTIL AS

MILJØREGNSKAP 3. KVARTAL 2012 NOR TEKSTIL AS MILJØREGNSKAP 3. KVARTAL 2012 NOR TEKSTIL AS NØKKELTALL PÅ KONSERNNIVÅ FOR 3.KVARTAL 2012 SAMMENLIKNET MED SAMME PERIODE 2011 BASERT PÅ TALL FRA PRODUKSJONRAPPORTENE FRA 2011 OG 2012 MED FORBEHOLD OM RIKTIG

Detaljer

Gassbuss i Trondheim. Presentasjon på konferansen, biogass som drivstoff i buss 5.11.2014 v/ Harald Hegle

Gassbuss i Trondheim. Presentasjon på konferansen, biogass som drivstoff i buss 5.11.2014 v/ Harald Hegle Gassbuss i Trondheim Presentasjon på konferansen, biogass som drivstoff i buss 5.11.2014 v/ Harald Hegle Utviklingen i Trondheimsregionen Nye anbud fra 2010 og 2011. Krav til miljø- og klimautslipp. Valget

Detaljer

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

Transport og lavutslippssamfunnet. SVV Teknologidagene 8.oktober 2014 Siri Sorteberg, Miljødirektoratet

Transport og lavutslippssamfunnet. SVV Teknologidagene 8.oktober 2014 Siri Sorteberg, Miljødirektoratet Transport og lavutslippssamfunnet SVV Teknologidagene 8.oktober 2014 Siri Sorteberg, Miljødirektoratet Hva sier FNs klimapanel om klimaet? Menneskers påvirkning er hovedårsaken til den globale oppvarmingen

Detaljer

Bilavgiftene fra kjøp til bruk

Bilavgiftene fra kjøp til bruk Bilavgiftene fra kjøp til bruk BILs forslag til en mer trafikksikker og miljøvennlig bilpolitikk At forurenser skal betale for sine utslipp, er riktig og viktig. Dessverre er ikke det norske bilavgiftssystemet

Detaljer

Saksframlegg. Sluttrapport for prosjektet Miljøvennlige kjøretøy og drivstoff

Saksframlegg. Sluttrapport for prosjektet Miljøvennlige kjøretøy og drivstoff Saksframlegg Sluttrapport for prosjektet Miljøvennlige kjøretøy og drivstoff Arkivsak.: 12/724 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar rapporten Prosjekt Miljøvennlige kjøretøy og drivstoff sluttrapport

Detaljer

LNG som drivstoff for skip

LNG som drivstoff for skip LNG som drivstoff for skip Per Magne Einang www.marintek.sintef.no 1 LNG som drivstoff for skip Innhold Avgassutslipp fra skipsfart Gassdrift av skip i Norske farvann Konkurransekraft LNG vs MDO Gassdrift

Detaljer

EMIROAD hvordan få mest mulig nytte av kunnskapen?

EMIROAD hvordan få mest mulig nytte av kunnskapen? Det er gledelig at lastebiler og busser med Euro VI vurderes som veldig bra! Lette dieselbiler med Euro 6 har forhøyet NO x -utslipp under visse forhold Også målt høyt NO x -utslipp på et par bensinbiler,

Detaljer

Miljøvennlig godstransport.

Miljøvennlig godstransport. Miljøvennlig godstransport. Erfaringer og utfordringer. Workshop OREEC 21.8.2014 Marius Råstad Logistikksjef ASKO NORGE AS Om NorgesGruppen Norges største handelshus 67.4 milliarder kroner i driftsinntekter

Detaljer

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Beskrivelse av prosjektet Østfold fylkeskommune satser på biogass når nye avtaler om busstrafikk startet i Nedre Glomma 1. juli 2013. Avtalen er en viktig satsing

Detaljer

Lyses strategi for bruk av gass. Gasskonferansen i Bergen 2010

Lyses strategi for bruk av gass. Gasskonferansen i Bergen 2010 Lyses strategi for bruk av gass Gasskonferansen i Bergen 2010 Innhold 1. Lyse 2. Regional verdiskaping 3. Biogass 4. Transportsektoren 5. Fjernvarme 6. LNG Lyse eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland Stavanger

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Campusseminar Sogndal, 06. oktober 2009 Innhold Energisystemet i 2050-

Detaljer

Fremtiden er fornybar! EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fremtiden er fornybar! EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fremtiden er fornybar! EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Erik Skjelbred Direktør Kvinnekonferansen 21. april 2009 Agenda IEA: World Energy Outlook 2008 EUs 20-20-20: Hva betyr det for

Detaljer

Gass er ikke EUs klimaløsning

Gass er ikke EUs klimaløsning PAUL NICKLEN / NATIONAL GEOGRAPHIC STOCK / WWF-CANADA Gass er ikke EUs klimaløsning Nina Jensen, WWF 20. juli 2016 KORT OM WWF +100 WWF er tilstede i over100 land, på 5 kontinenter +5,000 WWF har over

Detaljer

LPG FREDRIKSTAD. Juni 2012 NYTT. Enda billigere propangass i Østfold. Autogass til halve bensinprisen med stor miljøgevinst

LPG FREDRIKSTAD. Juni 2012 NYTT. Enda billigere propangass i Østfold. Autogass til halve bensinprisen med stor miljøgevinst LPG NYTT Juni 2012 FREDRIKSTAD Enda billigere propangass i Østfold Flaskegass, nye lett flasker, ovner, griller, terrassevarmere Vi tar Norge inn i gassalderen Autogass til halve bensinprisen med stor

Detaljer

Mot en ladbar framtid? Om elbil i den norske kommunale bilflåten

Mot en ladbar framtid? Om elbil i den norske kommunale bilflåten Mot en ladbar framtid? Om elbil i den norske kommunale bilflåten Helene Egeland Grønn bil konferanse, Gardermoen 22. mai 2012 1 Struktur for presentasjonen Om prosjektet E-car og om delstudien om den kommunale

Detaljer

Hydrogen i Norge frem mot 2040

Hydrogen i Norge frem mot 2040 Hydrogen i Norge frem mot 2040 Bjørn Simonsen Generalsekretær, Norsk Hydrogenforum Sekretær, Hydrogenrådet Redigert: forklarende tekst lagt til her og der Et dagsaktuelt spørsmål for AS Norge: Hvordan

Detaljer

Klimapolitikk vedtatte mål og virkemidler. Teknologiseminar ifb. m. NTP-arbeidet, 8.april 2014 Audun Rosland, Miljødirektoratet

Klimapolitikk vedtatte mål og virkemidler. Teknologiseminar ifb. m. NTP-arbeidet, 8.april 2014 Audun Rosland, Miljødirektoratet Klimapolitikk vedtatte mål og virkemidler Teknologiseminar ifb. m. NTP-arbeidet, 8.april 2014 Audun Rosland, Miljødirektoratet Agenda Norges klimamål og status Dagens virkemidler og dems effekt Vedtatte

Detaljer

Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden. Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi.

Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden. Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi. Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi.no Hvor skal vi? Klimaforliket juni 2012 Stortingsmelding om klima-politikken

Detaljer

4. El-, hybrid- og hydrogenbiler

4. El-, hybrid- og hydrogenbiler 4. El-, hybrid- og hydrogenbiler 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 apr.17 Kun bensindrift Kun dieseldrift Hybrid Ladbar hybrid Helelektrisk Nybilsalget. Markedsandeler etter fremdriftstype

Detaljer

Propan lønner seg! Bytt ut fyringsoljen spar både penger og miljøet.

Propan lønner seg! Bytt ut fyringsoljen spar både penger og miljøet. Propan lønner seg! Bytt ut fyringsoljen spar både penger og miljøet www.flogas.no Et lønnsomt skifte Kort tilbakebetalingstid Propan er nå langt billigere enn fyringsolje. Mange av våre kunder opplever

Detaljer

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy.

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.

Detaljer

Natur- og biogass tar nye markedsandeler. styreleder Per Kragseth Gasskonferansen

Natur- og biogass tar nye markedsandeler. styreleder Per Kragseth Gasskonferansen Natur- og biogass tar nye markedsandeler styreleder Per Kragseth Gasskonferansen Disposisjon Forbruk av gass i Norge Distribusjon av gass i Norge Gasskraftverk Biogassanlegg i Norge Gass i transportsektoren

Detaljer

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent KLIMAVEIEN Økokjøring Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2 utslipp med minst 10-20 prosent 1 Dette er økokjøring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bruk høyest mulig gir

Detaljer

DITT VALG GJØR EN FORSKJELL

DITT VALG GJØR EN FORSKJELL DITT VALG GJØR EN FORSKJELL Hva? Interreg-prosjektet Green Drive Region jobber for at du som bilist enkelt skal kunne bytte til en bil som går på elektrisitet, hydrogen eller biodrivstoff så som biogass

Detaljer

Prosjekt i Grenland Bussdrift (og andre kjøretøy) på biogass? Presentasjon Vestfold Energiforum 21/9/2009 Hallgeir Kjeldal Prosjektleder

Prosjekt i Grenland Bussdrift (og andre kjøretøy) på biogass? Presentasjon Vestfold Energiforum 21/9/2009 Hallgeir Kjeldal Prosjektleder Prosjekt i Grenland Bussdrift (og andre kjøretøy) på biogass? Presentasjon Vestfold Energiforum 21/9/2009 Hallgeir Kjeldal Prosjektleder Hvorfor vi satt i gang? Østnorsk Gassenter startet arbeidet med

Detaljer

Dieselbiler kan utslippskrav og avgifter gi bedre byluft?

Dieselbiler kan utslippskrav og avgifter gi bedre byluft? Dieselbiler kan utslippskrav og avgifter gi bedre byluft? Byutvikling for bedre luft og klima, Trondheim 8. oktober 2012 Harald Aas, Kommunikasjonsleder TØI Bergen 14.januar 2010 Side NO2-verdier Danmarksplass,

Detaljer

Meløyseminaret, 4. april 2017 Tomas Fiksdal

Meløyseminaret, 4. april 2017 Tomas Fiksdal Meløyseminaret, 4. april 2017 Tomas Fiksdal Making Green Hydrogen Happen Greenstat skal utvikle og drive hydrogenprosjekter knyttet til bærekraftig energi og teknologi Hydrogen som drivstoff til skip Hydrogen

Detaljer

KLARE FOR HYDROGEN Hydrogensatsingen i Akershus fylkeskommune

KLARE FOR HYDROGEN Hydrogensatsingen i Akershus fylkeskommune KLARE FOR HYDROGEN Hydrogensatsingen i Akershus fylkeskommune H H KLARE FOR HYDROGEN Akershus og Oslo er den perfekte regionen for innføring av hydrogenbiler: klimavennlig hydrogenproduksjon et økende

Detaljer

Naturgass til sluttbruker i Norge NTNU Trondheim 20.11.2007. Harald E. Arnøy harald.arnoy@gasnor.no

Naturgass til sluttbruker i Norge NTNU Trondheim 20.11.2007. Harald E. Arnøy harald.arnoy@gasnor.no Naturgass til sluttbruker i Norge NTNU Trondheim 20.11.2007 Harald E. Arnøy harald.arnoy@gasnor.no Gasnor AS Status oktober 2007 Etablert 1989 49 ansatte Gasnor AS, Trondheim Gassalg 2007: 190 mill. Sm³

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

DEFA helse og utslipp

DEFA helse og utslipp DEFA helse og utslipp http://www.vg.no/nyheter/innenriks/bil-og-miljoe/ny-rapport-doedelig-daarlig-oslo-luft/a/23357361/ VG følger Etter sammenligninger av om lag 50.000 dødsfall i Oslo gjennom 10 år,

Detaljer

- - - - Produksjon Bruk 0???? 0 0 -? o o o g/km 250 200 Forbrenning i motor Produksjon drivstoff 150 100 50 0 g/km 250 200 Forbrenning i motor Produksjon drivstoff 150 100 50 0 g SO2-ekv/passasjerkm

Detaljer

Kystskogkonferansen våren 2017 i Kristiansand. Anders Roger Øynes

Kystskogkonferansen våren 2017 i Kristiansand. Anders Roger Øynes Kystskogkonferansen våren 2017 i Kristiansand Anders Roger Øynes AT Skog 52 ansatte NOK 640 mill i driftsinntekter 1 000 000 m3 tømmer 30 % eksportandel 2,2 mill solgte planter AT Skog selskapsstruktur

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Endring av ny energimelding

Endring av ny energimelding Olje og Energi Departementet Endring av ny energimelding 15.12.2015 Marine Wind Tech AS Jan Skoland Teknisk idè utvikler Starte Norsk produsert marine vindturbiner Nå har politikerne muligheten til å få

Detaljer

Fyllestasjon for biogass i Drammen.

Fyllestasjon for biogass i Drammen. KLIMASATS STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE 2016 Organisasjonsnummer: 964951373 Foretaksnavn: Buskerud fylkeskommune Navn: Bård Øyen Kontonummer: 22000713523 Adresse: Haugesgate 89 Postnr.: 3007 Drammen

Detaljer

MAN Truck & Bus Norge AS Temadag AtB Miljøvennlige busser SB - 26/06/2014. MAN Truck & Bus Norge AS

MAN Truck & Bus Norge AS Temadag AtB Miljøvennlige busser SB - 26/06/2014. MAN Truck & Bus Norge AS 1 MAN Truck & Bus Norge AS MAN Group Konsernstruktur 2014 MAN SE Commercial Vehicles Power Engineering MAN Truck & Bus MAN Latin Amerika MAN Diesel & Turbo Renk (76%) Omsetning: bn 8,7 Omsetning : bn 3.3

Detaljer

Generelt sett er det et stort og omfattende arbeid som er utført. Likevel mener vi resultatet hadde blitt enda bedre hvis en hadde valgt:

Generelt sett er det et stort og omfattende arbeid som er utført. Likevel mener vi resultatet hadde blitt enda bedre hvis en hadde valgt: Klima- og forurensingsdirektoratet postmottak@klif.no Avaldsnes 20. mai 2010 HØRINGSUTTALELSE KLIMAKUR 2020 1. Om Norsk Energigassforening Norsk Energigassforening (EGF) er en bransjeorganisasjon som arbeider

Detaljer

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS Framtidens byer - Energiperspektiver Jan Pedersen, Agder Energi AS Agenda Drivere for fremtidens byer Krav til fremtidens byer Fra sentralisert til distribuert produksjon Lokale kraftkilder Smarte nett

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Strategier og virkemidler for økt bruk av bio-drivstoff innen transport

Strategier og virkemidler for økt bruk av bio-drivstoff innen transport Strategier og virkemidler for økt bruk av bio-drivstoff innen transport Erlend Solem Bioenergidagene 2014 Fakta om Transnova: Opprettet ifm. klimaforliket i 2009 10 ansatte Lokalisert i Trondheim 90 mill.

Detaljer