LPG. bilnytt. for hele bilparken. Konsept: kutter utslipp. Nytt om bilgass. GASS er fremtidens drivstoff som propan er den tilgjengelig i dag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LPG. bilnytt. for hele bilparken. Konsept: kutter utslipp. Nytt om bilgass. GASS er fremtidens drivstoff som propan er den tilgjengelig i dag"

Transkript

1 Magasinet er under utarbeidelse Nytt om bilgass LPG bilnytt Juni 2014 GASS er fremtidens drivstoff som propan er den tilgjengelig i dag Konsept: LPG/LNG gass for hele bilparken kutter utslipp Mindre Karbon inn mindre Karbon ut gass som erstatning for bensin- og diesel Nye VW Caddy EcoFuel - varebil på autogass 1

2 LPG stasjon 24t flaske- og autogass Flaskeautomat og bilgass, 24 timer LPG stasjonen er fylleanlegg for LPG/Propangass til biler og flasker. Den er kjernen i dagens virksomhet og vårt grunnlag for fremtidig Naturgass distribusjon. LPG NORGE - 10 år. Kjeden har i løpet av 10 år bygd opp en infrastruktur for alternativt drivstoff et nettverk av fyllestasjoner for gass som allerede nå dekker store deler av landet. Vi har igangsatt 80 stasjoner fra Kristiansand i sør til Alta i nord. Disse representerer en betydelig infrastruktur for gass som drivstoff. Et allerede langt på vei etablert nettverk av gass stasjoner og forhandlere, og kjedens samlede erfaring og kompetanse på drift av dem, er grunnlaget for fremtidige FlexiGass stasjoner. Med både LPG og Naturgass (LNG) blir kjeden landets første landsdekkende totalleverandør av alternativt drivstoff til alle typer kjøretøy. LPG Norge Postadresse: LPG Norge AS PB STRØMMEN Besøksadresse: LPG Norge AS Skjærvaveien STRØMMEN Avd. Skien: LPG Norge AS Klostergata SKIEN Mer info om LPG Norge finner dere på: Nå som dieselbølgen har lagt seg, er det stort potensial for mer autogass. Flere stasjoner blir utbygd fortløpende for å dekke behovet i markedet. LPG stasjonene selger nå tonn flaskeog autogass i året en samlet omsetning på ca 175 millioner. Dette sammen med et godt utbygd nettverk av stasjoner og forhandlere, gjør LPG systemet til det ledende i Norge på Propan detaljhandel. Tilgjengelige fylleanlegg er en forutsetning for å få flere biler over på gass. I tillegg til oss, er det ca 25 rene autogass anlegg. Med over 100 fyllestasjoner over store deler av landet behøver ikke bilkundene lenger kjøre langt for å få gass. Med en positiv utvikling i markedet antar vi at det på sikt kan bli stasjoner totalt. Minst 50 av diise bør også kunne tilby Naturgass. I Europa for øvrig er det rivende utvikling på autogass. I f.eks Tyskland og Polen er det nå autogasstasjoner. Modellen er utviklet i samarbeid med våre lokale ildsjeler: forhandlerne og landets største propandistributør Flogas. Stasjonene eies og styres av forhandlerne de representerer en faghandel for gass og jobber entusiastisk videre med å utvikle sine lokale markeder. Vi skaper sammen lokale miljø for grønnere alternativ energi. 2

3 En typisk LPG stasjon: Her kan du fylle dine propanflasker og autogass Gass og miljø Med gass kan vi kutte utslipp nå! Naturgass er det eneste realistiske alternativ som kan skape en helhetlig, infrastruktur for nytt og renere drivstoff og som raskt kan gi reduksjon av utslipp. Flaske og BILgass Med LPG/Propan stasjoner gjør vi gass tilgjengelig for hele landet nå. Vi skaper sammen med våre forhandlere lokale miljø for grønnere energi. USA er nå selvforsynt med gass. Med å fase ut olje og kull er amerikanerne allerede nå på god vei til å nå sine utslippsmål og skape vekst i økonomien. Fossil gassen er et verktøy for raske kutt i utslipp samtidig som den legger grunnlaget for utvikling av fornybar gass (Biogass). Energi er grunnlaget for en hver økonomisk utvikling. At verdens største økonomi nå endres fra olje til gass og at dette skjer så raskt gir store ringvirkninger også her i Europa. Energisikkerhet, bærekraft, miljø og økonomisk utvikling alt henger sammen. Eu landene gjør enorme investeringer i fornybar energi, men de ser at det blir dyrt og at det går sent utslippsreduksjonene spises opp av økt bruk av billig fossilt kull (som amerikanerne ikke lenger vil ha, og selger rimelig til Europa). Vest-europa med sine 20 millioner arbeidsløse og svake økonomiske vekst blir slik hengende etter USA både i den økonomiske utviklingen og på utslippsreduksjoner. Eu har imidlertid god infrastruktur og god tilgang på gass (spesielt fra Norge). I nye føringer fra EU er det tydelig at Naturgassen igjen har fått en viktig rolle også i Vest-europa. The member states permanent representatives today endorsed the compromise reached between the Council and the European Parliament concerning a directive on building up minimum infrastructure for alternative fuels across the EU. Creating a sufficient network of recharging and refuelling stations is considered crucial in order to drive consumer demand for vehicles powered by clean fuel, such as electricity, hydrogen and natural gas, and to encourage manufacturers to develop such vehicles and to sell them at competitive prices. The new directive aims to reduce transport s dependence on oil and to cut back its greenhouse gas emissions. It also intends to promote economic growth and job creation in the EU, in particular in small and medium-sized enterprises. Medlemstatene (også Norge iht. EØS avtalen) plikter å legge til rette for infrastruktur og bruk av alternative drivstoff for all transport. Naturgass er sentral, selv om den er fossil. Den blir definert som viktig clean fuel i en overgang mot mer fornybart. Så det ser ut som det er EU som nå endelig kan gi oss i norsk gassbransje sikre rammebetingelser og statelige incentiver for å bygge ut infrastruktur og investere videre i distribusjon av gass fra norsk sokkel! LPG/propan er innenfor definisjon på alternativ, clean fuel, men vi trenger også Naturgass spesielt for tungtransporten for å ha et komplett tilbud for all transport og alle kjøretøy: personbiler, varebiler og latebiler. Vi selger i dag Propan utskilt fra Naturgass. Når det nå blir lagt til rette for et marked for ren Naturgass (LNG), vil vi også lansere denne og slik ha et komplett tilbud om renere drivstoff i en helhetlig infrastruktur basert på et nettverk av kombistasjoner, Dagens LPG stasjoner kan slik bli nye EcoFuel Stasjoner kombinerte fylleanlegg for Propan og Naturgass og for BioPropan og BioNaturgass når dette er tilgjengelig. Vår nærhet til Norsk gassproduksjon sikrer oss trygg forsyning til gunstig pris i uoverskuelig fremtid (og lenge etter at oljen er brukt opp). Investering i infrastruktur for gass bør være den sikreste investeringen en nå kan gjøre her til lands. 3

4 Miljø Gass er landets største eksportvare og inntektskilde. Norge selger nå mer gass enn olje. Alternativ drivstoff (iht EU) Fossilt og fornybart som reduserer utslipp Naturgass fra Nordsjøen Miljøvennlig, tilgjengelig og en brobygger til fornybar energi. Naturgass fra norsk sokkel er den reneste og mest miljøvennlig fossile energikilde 50 %* mindre totale utslipp enn bensin og diesel. (20 % mindre CO2 globalt og opp til 90 % mindre luftforurensning lokalt). Biogass har nær nullutslipp både lokalt og globalt. Naturgass distribueres direkte fra sokkelen i gassform i et nettverk av rør til de europeiske markedene eller i flytende form på tankbåter til verdensmarkedet (LNG/flytende Naturgass). Til land som Norge uten infrastruktur og systemer for Naturgass i gassform, prosesseres den til flytende form (600 ganger mindre volum pr. energienhet). I prosesseringen skilles ut blant annet LPG (liquid/flytende petroleum gas) hos oss kjent som PROPAN. I motsetning til Naturgass i ren form er Propangass enkel og rimelig å distribuere og bruke i mindre volumer på tanker og flasker, både som drivstoff og til oppvarming. Dette gir en enkel, felles logistikk, og handel i et marked som allerede er der. Uten behov for store grunnlagsinvesteringer blir handelen mindre kapitalintensiv. Lavere kapitalbarrierer åpner markedet for nye aktører, nye ideer og modeller det gir sunn konkurranse. Propan egner seg til person- og varebiler. Som et fullverdig tilbud til lastebiler er det LNG som er best egnet. Utbygging av LNG er langt mer kapitalintensivt og markedet må bygges opp fra bunn av. For LNG virksomhet trengs en kombinasjon av langsiktig privat- og statlig kapital. 4 - det reneste tilgjengelige drivstoff for folk flest LPG/Propan er der nå. Våre LPG stasjoner selger mest propanen som flaskegass det er et stort ubenyttet potensial for Propan som bilgass (autogass). LPG til bil er verdens 3.dje mest solgte drivstoff og det absolutt mest solgte alternative drivstoff. I Europa finnes det ca stasjoneri Pga sine rene egenskaper er LPG i EU definert som clean fuel (som medlemsstatene skal legge til rette for utbredelse av) og en brobygger over til fornybart (Biopropan). I Norge har autogass vært hindret av en uheldig dieselpolitikk. Diesel har en avgiftsmessig fordel i Norge både på kjøp av bil og på drivstoffet, som ingen andre land i Europa. Nå som dieselskapt forurensning har blitt et stort problem, åpnes igjen muligheter for autogass, gitt at myndighetene endrer rammebetingelsene ifht. diesel. Det er kun LPG som avhjelpe dagens akutte luftforurensning uten å skifte ut bilparken. Fornybar energi er viktig og Norge har med alle sine naturressurser og den enorme fossil kapitalen, alle forutsetninger for å utvikle en egen Bio industri. Vi ser med fortvilelse på at mye av dette blir skusles bort i drømmerier og symbolpolitikk, uten helhetlige løsninger. Typisk nå er El.bil bølgen det er utrolig at det skal brukes milliarder i subsidier på noe som betyr så lite i den større miljøsammenheng. Mer om dette tar vi opp i vårt diskusjonsforum på nett, se for øvrig noen innspill fra oss på siste sider i magasinet.

5 Miljø Forskjellige drivstoff inneholder ulik mengde Karbon, og gir derfor ulik grad av CO2, NO X og partikler. Gass: mindre Karbon inn - gir mindre Karbon ut Karbon (C) er grunnstoff i alt biologisk materiale. Mennesker, dyr, planter alt levende inneholder karbon. Olje og gass = Hydrokarboner (HC) et lager av solenergi organisk (biologisk) materiale av Karbon (forbindelser) som har bundet seg (reagert) med andre grunnstoff gjennom naturens kjemiske prosesser (fotosyntese). Olje og gass er bakterier, alger og planter lagret under jordoverflaten og havet. De er gjennom millioner av år under høyt trykk komprimert til olje og gass med varme fra jordens indre og mangel på oksygen (uforbrent/ikke råtnet). Globalt/CO 2 Ved forbrenning reagerer Karbon med oksygenet i luften og slipper ut gassen Karbondioksid (CO 2 ) i atmosfæren. Fossil Karbon skaper er CO 2 overskudd som kan bidra til global oppvarming og de problemene det medfører. Lokalt/NO x I en motor forbrennes ikke alt karbonet i drivstoffet det overskytende slippes uforbrent ut i luften som avgass (eksos) og Partikler. Kullos (CO) er giftig Nitrogenoxid (NOx) og Partikler forurenser bakkenær luft (sot, smog). Diesel innholder mere Karbon og har mer ufullstendig forbrenning og har derfor et høyt lokalt utslipp. Verdenshelseorganisasjon anslår at millioner av mennesker dør hvert år av lokal forurensning. Fornybart, biologisk materiale (Bio) har de samme lokale utslipp som fossilt, men kan fange CO 2 i naturens eget kretsløp og bidrar slik ikke til CO 2 overskudd i et lenger perspektiv. (produsert på en bærekraftig måte ekskl. de miljømessige konsekvensene av produksjonen). Naturgass har ca 20% mindre CO 2 utslipp enn bensin og diesel, og nær fullstendig forbrenning 98% av energien. Bensin har 95% og diesel kun 85%. Uforbrent drivstoff er den største årsaken til lokal forurensning LPG/Propan av Naturgass Liquefied/flytende Petroleum Gas. Ennå mangles infrastrukturen for distribusjon av ren Naturgass. Vi går foreløpig veien om Propan utskilt av Naturgass den har de samme rene kvaliteter og enklere å distribuere. I praksis har vi derfor det reneste brennstoff til biler, flasker og tanker som er tilgjengelig for hele landet. Biogass I fornybar/bioform har gass verken lokale eller globale utslipp og er jordens mest miljøvennlige ressurs og den mest rettferdige. For biomasse det er tilgjengelig over hele verden; petroleumsressurser er det kun få og veldig privilegerte land som har. HØY FORURENSNING Lokal luft forurensning Automotive Stasjonær forbrenning Diesel Bensin Kull Olje Gass inneholder mindre karbon (i forhold til brennverdien enn bensin og diesel) og skaper mindre Karbondioksyd globalt ved forbrenning. Natur gass Natur gass Naturgass Gass brenner renere gir ikke utslipp av Kullos, Svovel, NOX og Partikler og har lavere utslipp av CO 2 globalt. LAV FORURENSNING Lokal luftforurensning Naturgass vs. oljeprodukter i Europa 5

6 Autogass Mange nye biler produsert for Europa er LPG klargjort fra fabrikk Diesel- og bensin alternativet med lave lokale utslipp Den nye Kia Picanto er klargjort fra fabrikk for LPG drivstoff Bilder: kia.com Fabrikkmontert Bi-Fuel på europa markedet Bilindustrien kommer ut av dieseltåka. Bilprodusentene ser nå, over hele verden, den økende interessen for gass som drivstoff. Nye Kia Picanto LPGi introduseres nå i Europa. Forbruk, CO 2 utslipp og drivstoffpris som de gjerrigste dieselbilene, men med tilnærmet 0-utslipp av Kullos, NO X, partikler. En populær modell i småbilklassen. Forskjellige drivstoff har ulik energi innhold i volum (dvs. liter). Sammenligninger gjøres i KwH eller bensinekvivalent. Så enkelt kan det være å kutte utslipp og forbruk: Modifisert 3 sylindret turbo bensinmotor Gasstank i reservehjulsbrønn Bi-Fuel gass/bensin Duo drivstoff måler og bryter på dashbord Forbruk 4,3 ltr pr mil, CO 2 95 g/km Pris ltr. Ca kr 10. På Gass/bensin har bilen en rekkevidde på km på 1 gangs tanking! En merker ikke forskjell på motoren om bilen går på gass eller bensin Gass varebilen er på vei... Desto større biler desto mer sparer en miljøet med å bruke gass. Volswagens populære varebil: Caddy kommer nå som Bi-Fuel. -20 % lavere forbruk og CO 2 utslipp enn på bensin. 150 g/km. med LiquiMax (se forklaring side 7). 6

7 Bi-Fuel Gass/Bensin - for sikker tilgang på fylling Gass er ca 40% rimeligere enn bensin og på nivå med diesel (effektivt), men med langt lavere luftforurensning. Ettermontering av Bi-Fuel Med Bi-Fuel ettermontert trenger du ikke bytte inn bilen din for å kunne spare kostnader og miljøet. De fleste bensinmotorer kan bygges om til også å gå på gass. Bilen kjører da enten på gass eller bensin. Dette reguleres med en bryter på dashbordet. Tanken er montert i reservehjulsbrønn og tar ikke ekstra plass Gass som drivstoff er relativt lik bensin. Med konvensjonelt VSi system går gassen i flytende form fra tanken via påmontert fordamper og dyser over i gassfase og inn i forgasseren. Motoren oppfører seg likt om det er gass eller bensin som tilføres. Det trengs ikke modifisering av selve motoren det medfølger eget sett for ventilsmøring. GASS KONVERTERING Kun et tastetrykk for å velge drivstoff VSi system, fordamper og dyser Gass, som bensin, flytende frem til motoren, gjennom en fordamper og gassdyser Nye Direct LiquidMax direkteinnsprøytning av flytende gass øker effekt/reduserer forbruk og utslipp ytterligere 10%. Motoren er ikke lenger avhengig av bensin for å starte. Pris Virknings KWH Liter/kg Reell pris Drivstoff Ltr ink mv grad pr kg faktor kwh/faktor Liter DIESEL 13,50 1,20 11,80 1,18 0,70 10,10 BENSIN 14,50 1,00 12,00 1,33 1,00 14,50 LPG autogass 7,25 1,00 12,90 1,96 0,68 9,90 Oppvarming OLJE-fyring 10,00 0,90 12,00 1,18 1,00 10,00 LPG bulk 5,60 1,00 12,90 1,96 0,78 7,80 Påfylling. Like enkelt å fylle som bensin Priser sammenligninget i effektiv energiforbruk/kwhe 7

8 LNG fuel Gass kutter utslipp dieselmotoren gir økt kraft Dual-Fuel Gass/Diesel - for sikker tilgang på fylling Gass i dieselmotorer det beste fra begge verdener TEKST/BILDER: Vovo.com Forbruket- og kraften blir som i en dieselmotor og utslipp % lavere Volvo FM MetanDiesel er et stort miljøfremskritt for tyngre lastebiler. Flytende Naturgass (LNG) i dieselprosessen gir mulighet for lengre og tyngre transporter unikt for en lastebil med gassdrift. Dessuten har denne lastebilen 30% høyere energieffektivitet, noe som gir et drivstofforbruk på linje med vanlige dieselmotorer med uten de høye lokale utslippene. Om gass ikke er tilgjengelig fungerer den utmerket på diesel. Mindre drivstoff, mindre utslipp I tillegg til lavere drivstoffkostnader betyr overgangen fra diesel til metan også en klar reduksjon i CO 2 - utslipp med opptil 70 %*, sammenlignet med vanlige dieselmotorer (Biogass*, Naturgass %). Nærutslipp reduksjon i begge tilfeller ca 70 %. Miljøprofil med økonomiske fordeler Transportbedrifter verden over innser at en tydelig miljøprofil vil bli stadig viktigere i kampen om oppdragene. Med Metan lastebil styrkes bedriftens miljøprofil det gir økt goodwill og konkurransekraft i tillegg til den økonomiske gevinsten ved kjøp og drift av denne bilen. Investeringen kan betale seg i løpet av få år. Volvo FM Metane har en 13-liters motor på 460 hk. med en virkningsgrad omtrent som diesel. Gassinnsprøytning i sylinderen gjennom flerpunktssystem i injektorplaten. 8

9 LPG = flytende Petroleumsgass LNG = flytende Naturgass CNG = komprimert Naturgass Transportbransjen må over på GASS da må vi også etablere stasjoner for Naturgass/LNG Når en vet at % av skadelig dieselutslipp er fra vare- og tungtransporten, så sier det seg selv at det haster med å få lagt om til gass. Våre stasjoner er utbygd for LPG/Propangass. Propan egner seg som drivstoff for personbiler og varebiler (og for som tilsetning: 30 % Dieselblend til eksisterende diesel lastebiler). Det som virkelig monner på sikt er nye lastebiler med nye motorer for metan (70% DualFuel) Naturgass og Biogass. Da må vi ha LNG fylling. Med basis i de LPG stasjonene og den lokale kompetanse vi der allerede har, ser vi for oss: Flexi-Fuel stasjon LPG/LNG en totalløsing for gass som drivstoff for alle type kjøretøy i Norge. Med nye effektive motorer og ubegrenset tilgang på rimelig og ren gass, bør dette prosjektet være en miljøsak nr. 1. LNG utbygging krever mye og langsiktig kapital. Et nettverk av LPG stasjoner klarte vi selv å bygge ut. Tyngre lastebiler på gass må ha tilgang på ren Naturgass (Metan) i flytende form (LNG) eller komprimert gassform (CNG) Naturgass finnes i enorme mengder og blir noe rimeligere enn LPG, men kjemien er mer krevende. Så kostnadene for nødvendige investeringer i biler og fyllestasjoner er høyere. Virksomheten vil ikke bli lønnsom for alle parter uten statlig støtte og incentiver i en overgangsperiode. Iht. EØS avtalen og nytt Eu direktiv er dette en statlig oppgave. Nå må det offentlige fokuseres på luftforurensning den er virkelig et folkehelseproblem. Og da hjelper det ikke noe særlig med noen personbiler på batteri. LNG subsidier for utfasing av diesel i transportnæringen gir mange ganger større utbytte og den vil komme hele landet til gode. (for det er vel ikke bare i Osloborgere som plages med luftforurensning?) Gassen er tilgjengelig, teknologien er der allerede De fleste land i verden har nå et velutviklet nettverk av fyllestasjoner for Naturgass får vi nå begynt å bygge ut Naturgass fyllestasjoner er vi overbevist om at transportnæringen er positive til å legge om fra diesel til gass. Svenskene har allerede langt på vei gjort denne jobben de har sin Fordonsgas et nettverk av rør mellom de største byene som distribuerer en mix Naturgass/Biogass, som selges videre på stasjoner som CNG (compressed natural gas). God tilgang på Naturgass er vel grunnen til at det nettopp er svenske lastebilprodusenter som er ledende på utvikling av nye gassmotorer. Hvilket annet land i verden enn Norge er det som har større muligheter til å få til noe tilsvarende? Vi kan gjøre noe med dieselutslipp nå! Ettermontering LPG til diesel for lastebil DieselBlend system - for tyngre kjøretøy. Ettermontering av gassutstyr, for innblanding % LPG/Propan. Denne mixen øker forbrenningen og effekten i dieselmotoren, minsker forbruk og CO2 og kutter lokale utslipp med ca 30 %. Dreiemomentet blir bedre og mesteparten av den svarte dieseleksosen forsvinner. DieselBlend har blitt stort over hele verden, vi jobber med å få dette godkjent i Norge. Prosjektet har 1. prioritet hos oss får vi dette inn i eksisterende lastebilpark snakker vi om kutt i luftforurensning som virkelig monner! 9

10 Store deler av Østlandet, spesielt Oslo, Vestlandet og Midt-Norge har farlig høye nivåer av lokal luftforurensning, advarer EFTAs overvåkingsorgan, ESA. Paris herjet av forurensning - franskmenn får kjørenekt TV2.no London air pollution primarily a diesel problem England rammet av smog aftenposten.no In the UK, air pollution is the biggest public health risk after smoking, causing up to 50,000 premature deaths every year, says Simon Birkett, founder of Clean Air London, a campaign group. Norge- og Europa plages av luftforurensning At Europa har dette problemet kan vi skjønne de bruker jo kull, -men at det er så ille i Norge - som har de reneste energikildene i verden at ESA kritiserer oss for alt for høy luftforurensning sier vel det meste om feilslått miljøpolitikk html#.uz6rbme5_ah 03.apr. 2014

11 esa-farlig-hoey-forurensing-i -mange-norske-byer/a/ / VG : Byer over hele Verden stimuleres nå for raske løsninger mot luftforurensning og det betyr LPG. 11

12 USA er nå selvforskynt med gass og legger nå over fra Diesel/bensin til gassdrevet biler. En entusiastisk president Obama åpner nytt gassanlegg. USA legger om til gass og Europa våkner. aspx Today Volvo is delivering factory-built VNM 200 & VNL 300 natural gas spark ignition powered trucks for local and regional haul applications, featuring Cummins ISL G and ISX12 G compressed natural gas (CNG) and liquefied natural gas (LNG) powered engines. products/alternativefuels/cng/pages/alternativefuels.aspx 12

13 LPG stasjon Stadig nye LPG-stasjoner åpnes over hele Norge LPG Bardufoss med nytt flott fylleanlegg for Autogass og propanflasker. Propan flasker fylles Faghandel med rimelig gass til folket og ikke minst kompetanse på Autogass, utstyr, montering og service. Bardufoss Rørservice AS startet opp i oktober 2013 og de øker stadig sitt salg av flasker- og autogass. Og nå har de også startet Nord-Norges første flaskeautomat. Med sitt hypermoderne gass-anlegg og en butikk full av gode tilbud på gassforbrukende utstyr, er bedriften en komplett LPG leverandør og et utstillingsvindu for kjedens konsept. Gassutstyr hos din faghandle Autogass automat, 24 timer Flaskegass er godt utbredt i Norge og den gassen blir brukt til bla. oppvarming, matlaging og campingliv 13

14 LPG Norge Tiden jobber for gass Takk for at du leste vårt bilmagasin. Mye av det redaksjonelle er om miljøog avgiftspolitikk. Velkommen med dine innspill i den viktige energidebatten på vårt diskusjonsforum på lpgnorge.no Endelig begynner vårt budskap om gass som drivstoff å nå frem også her til lands. Synd at det måtte ta så lang tid synd for mennesker som sliter med luftveissykdommer synd for bilister som gikk i dieselfellen og nå er bekymret for sitt bidrag til forurensning av luften i sitt nærmiljø. Etter Eu (Esa) sin knusende rapport om for høy luftforurensning i hovedsak fra diesel i norske byer, må det nå settes inn konkrete tiltak det vil avgiftsmessig bli mindre attraktivt med diesel og det vil også bli restriksjoner på kjøring i byene. I en større sammenheng er det ikke strøm, men gass som er viktigst for Norge. Gass er vår største eksportvare og vil være det i mange ti-år fremover. Eksport av gass er også vårt mest effektive bidrag til raske utslippskutt i Europa ellers (ref. FN sitt klimapanel om fordel Naturgass). I uoverskuelig fremtid er det kun gass som enkelt kan erstatte bensin og diesel og kutte utslipp for hele bilparken og over hele landet. Strøm som drivstoff vil bli et personbil- og byfenomen og ikke noe reelt alternativ for oss andre ut over hele landet som trenger biler med god rekkevidde. Og ikke minst strøm vil være urealistisk til den delen av bilparken som forurenser mest tungtransporten. Symbolpolitikk klima vs. tilgang på energi. Uansett verdens fokus på klimautslipp så bunner hele problematikken som regel ut i økonomi og sikker tilgang på rimelig energi. De enkeltes lands miljøpolitikk har en tendens til å samsvare med hvilke infrastruktur og naturressurser de selv har til rådighet. Tyskland og store deler av Europa ellers har selv ikke egen olje og gass og har et utstillingsvindu med klimavennlige vindmøller og solceller mens de i virkeligheten bruker mer forurensende kull enn noensinne. Her i Norge dreier det seg stort sett om klimavennlig strøm (som om vår norske vannkraft skulle bety noe i en større internasjonal klimasammenheng) hadde 2 tonns El. bil monstre vært så miljøvennlige her til lands hvis de ikke hadde vært privilegert med ren og rimelig vannkraft og en allerede utbygd infrastruktur? El. biler kan ikke løse utfordringene i transportsektoren. Mener Norge alvor med sitt klimafokus bør nå noen av oljemilliardene brukes til å investere i en infrastruktur for gass generelt og ikke minst i utvikling og produksjon av biogass. I Norge er det rett og slett miljøhykleri. Vi eksporterer fossilenergi og klimautslipp til høye priser men forteller kundene dvs land som ikke har rimelig og enkel tilgang på disse ressursene at de må få ned utslipp! Vi snakker om klimatiltak hos oss nasjonalt, som om CO2 har landegrenser. Vi bruker vår fossilrikdom til meningsløse, dyre nasjonale klimaløsninger (El. bil subsidier, elektrifisering av norsk sokkel etc.), samtidig som vi utnytter et allerede utarmet Europa. Med 20 millioner arbeidsløse har de har snart ikke råd til å kjøpe vår rene gass. De importerer heller rimelig, forurensende kull fra USA (som nå legger om fra kull og olje til gass og slik raskt når sine ambisiøse klimamål samtidig som luftforurensningen i byene drastisk reduseres). Norge har et karbon forbruk uten sidestykke i verden. Oljerikdommen har gjort oss til storimportør av varer. Hvis CO2 effekten av produksjon og transport av disse importerte varene + CO2 på bruk av den fossilenergi vi eksporterer ble tatt inn i vårt karbonregnskap, så hadde hver av oss sannsynligvis hatt et karbon fotavtrykk som 5 tyskere, 20 polakker og 1000 kinesere så vi nordmenn er nok ikke i første rekke til å redde verden fra global oppvarming (batteribiler eller ei). Nå må vi i tillegg til CO2 kutt også fokusere på å redde oss selv fra farlig luftforurensning, skapt av en veldig feil rettere sagt tragikomisk miljøpolitikk. Da må vi begynne med avgiftspolitikken. De særnorske avgiftene på kjøp av kjøretøy må fjernes. De virker hemmende på utvikling av en ny bilpark og ny teknologi og gjør at politikerne enkelt kan dreie etterspørselen (feilaktig) den ene eller andre veien i mange år til fordel diesel og nå over mot El. uten at det resulterer i gode helhetlige løsninger i mange tilfeller virker de rett og slett motsatt (diesel). Bilavgiftene må dreies fra kjøp til bruk. Det er jo ikke å eie, men å bruke bilen som har miljømessige konsekvenser. Hvis bilavgiftene i hovedsak blir lagt på drivstoffet (bruken) og ikke på kjøpet, er det i prinsippet forurenseren som betaler. Begrepet: forurensning, må innbefatte og sidestille både globale og lokale utslipp. En ny høyere drivstoffavgift kan langt på vei kompensere for bortfallet av engangsavgift. Dagens bilavgifter både for kjøp og drift er i hovedsak basert på CO2 / klimautslipp; andelen for lokal luft forurensning/ 14

15 NOX er forsvinnende liten. Dette er i realiteten en ren dieselstimulering særlig i byene. Dieselbilen og drivstoffet er rett og slett for billig, dette skaper store barrierer for nye mer miljøvennlige biler (bla. gass) og er hovedgrunn til dagens høye luftforurensning. (i mange andre land har de for lengst gått motsatt vei diesel straffes og gass stimuleres for å få ned lokal forurensning). I tillegg bør det også legges en større andel årlig vegavgift basert på bilens vekt desto større og tyngre bil desto større karbonforbruk i bilens livssyklus samt mer vegslitasje, mer svevestøv etc. Hvilket drivstoff en bil kan bruke skal ikke påvirke avgift på ny bil. Bensin-, gass-, og dieselbiler er i prinsippet ikke avhengig av fossilt brennstoff de kan jo bruke biodrivstoff og ha et godt CO2/klimaregnskap. Gass både fossil- og bio vil uansett bli en avgiftsvinner både på CO2 og NOX, da den slipper ut mindre CO2 og har nær 0 utslipp av NOX. Det betyr at en LPG/ gassbil som går på Biopropan er like miljøvennlig som El. bil i Norge og mer miljøvennlig enn El. bilen i de fleste andre land (kraften kommer globalt i hovedsak fra ikke-fornybart). Dagens avgiftssystem belønner kun rene El. biler ikke hybride løsninger. Med en ennå begrenset infrastruktur på stasjoner for alternative drivstoff og behov for videreutvikling av ny teknologi, vil det nå i en mellomperiode være behov for hybride løsninger bensin/diesel som backup for gass og som supplement for batteridrift. Disse blir nå avgiftsbelagt som rene (fossil) bensinbiler. Dette er en meningsløs politikk. Biogass biler. Våre LPG stasjoner vil i nær fremtid kunne tilby Biopropan (om så en periode i begrensede mengder). En LPG gassbil kan bruke denne Biogassen direkte. Dvs. denne bilen kan defineres ny som en Biogass bil markedets mest miljøvennlige bil uten rekkevidde begrensninger. Evnt. knapphet på Biogass er jo ikke bilens skyld men mangel på tilrettelegging av bioproduksjon av myndigheter og leverandører. Det at denne bilen derfor også må kunne kjøre på fossil gass- og bensin skal jo den ikke straffes for avgiftsmessig som ny! Det jo heller ingen produsenter som setter i gang med produksjon av Biopropan uten et marked. Med allerede mange fyllestasjoner og tusenvis av biler som er forberedt for denne gassen har vi skapt dette markedet nå dagens teknologi og fossile gass har bygd broen over til fornybart, og det må gassbilene belønnes for avgiftsmessig. Så uansett så må vi nå tenke i samme praktiske baner som i Eu direktiv om alternative drivstoff. Basis her er at olje på sikt skal erstattes av alternativer som gass, strøm, hydrogen etc. og at dette må tilrettelegges og stimuleres av det offentlige mht. avgifter, støtte for utbygging av infrastruktur etc. Og ikke minst det hele må baseres på realistiske overgangsordninger derfor er også fossil gass definert som et clean fuel. Med Eu og FN`s klimapanel i ryggen er vi nå så optimistiske at vi tror til og med norske klimakrigere, media og p olitikere forstår dette etter hvert som kortvarige miljøhyper roer seg ned. Med gasshilsen oss i LPG Norge LPG (liquefied petroleum gas/flytende gass) er den internasjonale betegnelsen på en gass som PROPAN. Den raffineres av råolje eller skilles ut av Naturgass. Gasskvalitet måles best på grad av innblanding av olje, vann og kjemikalier. Propan fra naturgass har minimal innbanding av dette og derfor regnet som beste kvalitet tilgjengelig. Vår PROPAN er fra Naturgass og er derfor den reneste gassen som finnes i markedet. De fleste av våre konkurrenter har gass utskilt av råolje, den er noe rimeligere i innkjøp men er av varierende kvalitet og har i snitt høyere innhold av olje. For mye olje i gassen gir ubehaglig lukt og danneret problematisk olje-belegg på det gass-forbrukende utstyret og omgivelsene. Propan fra råolje kan være av god nok kvalitet, men propan fra Naturgass vil alltid være din beste garanti for ren gass. Ren gass er spesielt viktig for innendørs bruk og for autogass. Når du kjøper gass fra en LPG Norge stasjon er du sikker på at du får markedets beste gasskvalitet. Flogas og Tanko er våre leverandører av Naturgass/Propan. 15

16 Vi forsyner Norge med PROPAN det grønneste av fossile brennstoff LPG stasjonene gir hele landet tilgang på rimelig flaske- og autogass OSLO & AKERSHUS LPG SOGN Sognsveien LPG STRØMMEN Skjervaveien LPG EIDSVOLL Vognveien LPG JESSHEIM Brannmannsveien LPG AURSKOG Finstadhagan LPG Alnabru AS Brobekkveien BUSKERUD LPG DRAMMEN Nedre Eikervei LPG MJØNDALEN Orkidehøgda LPG GOL Sentrumsveien 24a LPG KONGSBERG Fløterveien HØNEFOSS Ringeriksgass Follummoveien ØVRE EIKER Scandicgas Ringeriksveien VESTFOLD LPG SANDEFJORD Hegnasletta 6a LPG TØNSBERG Kilengt LPG HORTEN Moloveien 1a Lystlunden/REMA / Larvik Norgesgass Nansetgata Holmestrand Brekke Sanitær Hvittingfossveien TELEMARK LPG SKIEN Bøleveien LPG PORSGRUNN Kjølnesring 2, Vallemyrene LPG HEISTAD Heistaddalen LPG Bamble/Kragerø Europaveien Fyresdal Moland Auto AS Seljord Seljord varmeservice Stenrudvegen AGDER LPG ARENDAL Myreneveien LPG KRISTIANSAND Stemmane 9 Sørlandsparken ØSTFOLD LPG MOSS Årvollskogen LPG ØRJE Åssiden, Svenskeveien LPG FREDRIKSTAD Dikeveien Råde Gasspesialisten AS Mosseveien HEDMARK LPG TRYSIL Gammelveien 25, Jordet LPG Avdal Steinmosletta LPG Tynset Glåmveien LPG FLISA Kaptein Dreyers veg Kongsvinger Bil og Hus gass Oslovegen Brummundal Green Fuels AS Ringsakerveien Gjøvik Dekk og Felg AS Kallerudsvingen RENDALEN Åkrestrømmen Servicesenter as KOPPANG Midt-Østerdal Landbrukscenter OPPLAND LPG Valdres Leira, Kalplassen LPG VINSTRA Støperiveien LPG VÅGÅ Yx- stasjon Vågåvegen OTTA Otta turistsenter Ulvoldsveien Ringebu Ringebu Miljøservice DOMBÅS Dombås treimpregnering Jora Industriområde HORDALAND LPG VOSS Brynalii Sotra VestGass AS Grønamyrvegen MØRE OG ROMSDAL LPG FOSNAVÅG YX- stasjon Eggesbønes LPG SYKKYLVEN YX- stasjon Kyrkjevegen LPG KRISTIANSUND Rørgata 11c TRØNDELAG LPG RØROS Sollihagan LPG STEINKJER Sjøfartsgata 10b LPG VERDAL Valborgveien LPG NAMSOS Navarveien 11, Spillum STJØRDAL Leif Hastaklev AS Hotellgata STJØRDAL Auto E-14 AS Moksnes OPPDAL AK Røstad Landbruksverksted Kåsenveien Trondheim Propan senteret AS Bratsbergveien RØRVIK Einar Løhre AS Fossaavegen ORKANGER Orkla Gass AS Åsveien NORLAND MOSJØEN Rørlegger n Stenvall Tordenskjoldsgate LPG SVOLVÆR Industriveien LPG Mo i Rana BilXtra, Langneset Verkstedveien Mo I RANA Olje Partner Nor Søderlundmyra SORTLAND Hålogaland Varmeservice Markveien TROMS LPG HARSTAD Stangnesterminalen 2F LPG BRØDSTADBOTN Espenesveien LPG NORDREISA Storslett, Mælen LPG BARDUFOSS Industriveien LPG TROMØ Skattørvegen NARVIK Holmlund Oljeservice Fagernesveien FINNMARK LPG ALTA Myggveien Forsidebilde Kia.com og Volswagen.com Design Marie Helene Fjeld LPG Norge 2014 LPG Norge tar forbehold om trykkfeil i magasinet 16

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Norske bilavgifter fram mot 2020

Norske bilavgifter fram mot 2020 Norske bilavgifter fram mot 2020 Innspill og forslag fra Norges Automobil-Forbund Bilimportørenes Landsforening Norges Bilbransjeforbund Norske bilavgifter fram mot 2020. 1 2 Norske bilavgifter fram mot

Detaljer

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig?

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland september 2003 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND Sammendrag All energiproduksjon skaper miljøproblemer i større eller

Detaljer

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi Gassbusser Biogass som drivstoff for busser HOG Energi Desember 2010 1 1 INNLEDNING HOG Energi la i februar frem en foreløpig utgave av rapporten: Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. I rapporten

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer

Melding # 1 Norsk klimapolitikk. (2011-2012) Melding til Regjeringen. Norsk klimapolitikk

Melding # 1 Norsk klimapolitikk. (2011-2012) Melding til Regjeringen. Norsk klimapolitikk Melding # 1 Melding # 1 (2011-2012) Melding til Regjeringen Innhold Bakgrunn... 4 Sammendrag... 5 KLIMAENDRINGENE: EN GLOBAL UTFORDRING... 7 2-gradersmålet... 7 IPCCs anbefalinger... 7 Fordeling av utslippsreduksjoner...

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara

Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Tilgang

Detaljer

Synspunkter på bilavgiftssystemet

Synspunkter på bilavgiftssystemet Synspunkter på bilavgiftssystemet Utredning fra NHO Som en oppfølging av Næringslivets klimapanels rapport fra desember 2009, satte NHO i gang et videre arbeid om fremtidig innretning på bilavgiftene.

Detaljer

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk Rapport nr. 04/2014 En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk FRAMGANG STARTER VED AT NOEN GÅR FRAM Jan Bråten Forfatter: Jan Bråten Redaksjonsslutt: 17. november 2014 Utgiver: Norsk Klimastiftelse

Detaljer

Klima for ny oljepolitikk

Klima for ny oljepolitikk Klima for ny oljepolitikk Utgitt av 1 Opplag: 850 ISBN 82-91916-22-5 Utgitt av Attac Utgitt med støtte av Norad TRYKK: ZOOM GRAFISK DESIGN: UREDD DESIGNKONTOR AS 4 Innholdsfortegnelse Innledning.......................

Detaljer

NORSK OLJE- OG GASSPRODUKSJON:

NORSK OLJE- OG GASSPRODUKSJON: RAPPORT 04/2011 NORSK OLJE- OG GASSPRODUKSJON: Effekter på globale CO2-utslipp og energisituasjonen i lavinntektsland Rapporten er skrevet av SSB på bestilling fra Kirkens Nødhjelp og Framtiden i våre

Detaljer

Norge bør satse på thoriumkraftverk

Norge bør satse på thoriumkraftverk www.voltmag.no mars 2008 nr.1 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norge bør satse på thoriumkraftverk Les også: Svar til Volt fra olje- og energiminister Åslaug

Detaljer

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial Oslo Smart City Smartere bruk av energi Forord Oppskrift på en miljøsmart hovedstad Innhold Oslo står overfor en rekke utfordringer i årene fremover.

Detaljer

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet KLIMAKOMMUNE Temahefte nr. 16 For medlemmer i Fagforbundet INNHOLD < 3 En sterk oppfordring om å ta klimakrisen på alvor < 4 Nedre Eiker: Felles klimaløft < 8 Stein Guldbrandsen: Ønsker storstilt fornying

Detaljer

Nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for

Nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for Forslag til Nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for transnova.no 2 Forord Transnova ble i sitt tildelingsbrev for 2014 fra Samferdselsdepartementet bedt om å lage et innspill til en

Detaljer

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2 Innst. 390 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Meld. St. 21 (2011 2012) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om norsk klimapolitikk Til Stortinget Sammendrag Regjeringen

Detaljer

DET GRØNNE SKIFTET TOGRADER.NO STATUS FRA ENERGIOMSTILLINGEN NR.

DET GRØNNE SKIFTET TOGRADER.NO STATUS FRA ENERGIOMSTILLINGEN NR. NR. TOGRADER.NO NY ENERGI STATUS FRA ENERGIOMSTILLINGEN TOGRADER.NO Alt innholdet du har lest i dette magasinet finner du også på nettet, på tograder.no. Magasinet kan lastes ned og leses i pdf-format

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter Norsk vindkraft Vi gir Norge flere ben å stå på Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter En vind-vind-situasjon for distriktene Kartlegging

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET

LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET 2 Innholdsfortegnelse 4. MILJØPOLITIKK...3 4.1 FORSKNING OG UTVIKLING...3 4.2 FORSKNING OG UTVIKLING FOR KLIMA

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi Naturviternotat nummer 2-2012 Energi Energi I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om energi. Vi ønsker å formidle dette innholdet til deg. Det er et viktig politikkområde, som er aktuelt i forbindelse

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem ZERO-RAPPORT - Mars 2010 Johnannes Fjell Hojem og Ingrid Ohna Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som

Detaljer

Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler

Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler ZERO November 2013 Denne rapporten er laget av Thema Consulting Group Prosjektleder Vidar Eide

Detaljer

Klima for endring Et informasjons- og debatthefte fra Norges Naturvernforbund og Unio 2009

Klima for endring Et informasjons- og debatthefte fra Norges Naturvernforbund og Unio 2009 Klima for endring Et informasjons- og debatthefte fra Norges Naturvernforbund og Unio 2009 Fagrørsla - i front for miljøet? På kort tid har fagrørsla gjort klima- og miljøpolitikken til eit satsingsområde.

Detaljer

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 2 Juni 2009 Spennende muligheter i nedgangstider Varsling sentralt i revidert sporingsstandard l e d e r Vi gjør deg sterkere! Consafe Logistics er

Detaljer