Energiplanlegging. Verktøyet som kan bidra til et mer miljøvennlig energisystem i kommunene. Egil Erstad COWI AS. COWI presentasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energiplanlegging. Verktøyet som kan bidra til et mer miljøvennlig energisystem i kommunene. Egil Erstad COWI AS. COWI presentasjon 31.08."

Transkript

1 Energiplanlegging Verktøyet som kan bidra til et mer miljøvennlig energisystem i kommunene av Egil Erstad COWI AS 1

2 Et kort tilbakeblikk på energiplanleggingen i Norge De fylkesregionale energiverkene starter opp arbeidet (ca 1980).Var en kombinasjon av en kraftsystemplan, enøkplan og en varmeplan 1985 kom Fjernvarmeloven med konsesjonsplikt for anlegg over 10 MW. Plan og bygningsloven ble endret kommunene kunne vedta tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg som hadde konsesjon 1991 kom ny energilov med liberalisering av energiforsyningen. Markedet bestemte. Interessen for planstyring ble redusert. Energiverkene hadde fokus på økt salg. Ble da innført lovpålagt enøkarbeid (ca 1995). Ble opprettet regionale enøksentre. Det lokale energiplanarbeidet ble gjenopptatt. Slutten av 1990-tallet økte miljøfokus bl.a som følge av Kyoto-avtalen (1997) og miljømyndighetene (SFT) ga tilskudd til Klima- og energiplaner. Enova SF ble etablert i Arbeidet ble sentralisert og først i 2005 ble det igjen innført støtteordninger for energiplanarbeid i kommunene I 2004 ble nettselskapene pålagt å utarbeide såkalte Lokale Energiutredninger for hver kommune i sitt konsesjonsområde (forskrift til Energiloven). Kommunene henstilles til å delta i arbeidet. 2

3 Hva er lokal energiplanlegging? Energiplanlegging er arbeidet med en lokal energistrategi der man behandler de aktiviteter og områder i lokalsamfunnet som har betydning for energisystemet Det overordnede målet med energiplanleggingen vil være å utnytte lokale energiressurser og effektivisere energibruken slik at vi oppnår et mer miljøvennlig energisystem Energiplanlegging kan sammenlignes med å innføre energiledelse men da innenfor et geografisk område, f.eks. en kommune Energiplanleggingen er et kontinuerlig arbeid som aldri tar slutt 3

4 Elementer som har betydning for det overordnede miljømålet Lokal avfallsog avløpshåndtering Bygningsforvaltning Lokal energibruk Lokalt transportarbeid Lokal energiproduksjon Bærekraftig Miljøvennlig Hållbart Vannhusholdning Forbrukeratferd lokal mat, klær, reiser, luksusvarer Lokalsamfunn Biologisk Lokal mangfold arealutnyttelse Bosetting Forurensning utslipp til jord luft og vann Kultur Natur Landskap Fornminner etc. 4

5 Hva skal vi oppnå med energiplanarbeidet? Aktiv vurdering av alternativer til de tradisjonelle energiløsninger både på tilførsels- og sluttbrukersiden Tiltak: redusert energibruk ta i bruk lokale energiressurser mer energifleksibilitet og redusert el-avhengighet bedre utnyttelse av regionalt og lokalt el-nett utrede fjernvarme/nærvarme spesielt ifm nye boligfelt, næringsbygg Viktig med politisk forankring og behandling av de aktuelle tiltakene 5

6 Viktige aktører i energiplanarbeidet Politikere Kommune- og fylkesadministrasjonene Organisasjonene i arbeidslivet (NHO, LO, KS) Eiere av energiressurser Energibrukere Nettselskapene Interesseorganisasjoner (miljø-) 6

7 La oss først se på politikerne Dette er folk som deg og meg Noen med hjerne, noen uten hjerne og de som vil gjerne. De har en tidshorisont på 4 år Er avhengige av vekst og resultater for å bli gjenvalgt Generelt mange interesser, energi er kanskje bare en liten del, men noen av de sitter i LA 21-utvalg, miljøvernutvalg, etc. De er opptatt av media, omtale og er absolutt påvirkbare, spesielt når du har gode faglige argumenter 7

8 Kommune- og fylkesadministrasjonene Får sine styringssignaler fra politikerne Har ofte lengere horisont enn 4 år Har ofte kommunenes dårlige økonomi som en begrensende faktor Enkelte ildsjeler som brenner for energi og miljø (miljøvernledere, LA 21-koordinatorer, etc) Har ofte mulighet til å påvirke den politiske agenda 8

9 Organisasjonene i arbeidslivet Er tunge maktfaktorer både i lokalmiljøet og sentralt Blir ofte hørt Er opptatt av å sikre arbeidsplasser og å skape ny virksomhet Uttaler seg positivt om miljøet, men har dette gjerne som prioritet nr. to etter foregående punkt Blir begeistret hvis de to punktene over kan kombineres Er meget viktige samarbeidspartnere for å oppnå resultater 9

10 Eiere av energiressurser Dette er ofte: Energiverk med fallrettigheter eller fjernvarmekonsesjoner Bedrifter og industri med spillvarme eller produksjonsavfall (f.eks. treavfall) kommuner med avfall jord- og skogbrukere med bioressurser energibrukere med store enøkpotensialer De fire siste er ofte lite bevisst på hvilke ressurser de sitter på Er positive til å utnytte ressursene hvis de kan tjene penger og/eller få god og positiv omtale 10

11 Energibrukere De fleste er opptatt av lavest mulig pris Ønsker ofte minst mulig investeringer, men kan være villig til å investere hvis dette gir lavere årskostnad, bedre innemiljø eller høyere status/god omtale Stor forskjell på en som bygger for å leie ut eller en som bygger for å bo/være der selv En utleier velger løsninger med minst mulig investeringer, bryr seg lite om byggets driftskostnader Den som skal være der/bo der selv er opptatt av driftskostnadene Men, nye energiløsninger har lett for å komme bak andre prioriterte områder som kjøkken, bad, bil, ferie osv. Vi har i tillegg ofte en tendens til å velge de enkleste løsningene Store individuelle forskjeller på engasjement og interesser Ser vi nå et økende miljøengasjement? 11

12 Nettselskapene I hovedsak opptatt av å transportere strøm, det er gjerne der hovedinntekten ligger Har nå fått pålegg om å utarbeide de Lokale Energiutredningene og er da leverandører av grunnlagsdata i energiplanarbeidet Kan ha interesse i fjernvarmeutbygging for å unngå kostnader i nettforsterkninger Enkelte nettselskaper har selv tatt slike utbygginger Kan være hensiktsmessig å trekke de inn i energiplanarbeidet 12

13 Interesseorganisasjoner Først og fremst miljøorganisasjoner og bransjeorganisasjoner som kan være viktige støttespillere for miljøvennlige energiløsninger som f.eks fjernvarme, bioenergi og varmepumper De har ofte god kontakt med media og felles framstøt kan gi bedre oppslutning omkring nye energiløsninger 13

14 Ved oppstart av planarbeidet Finn fram formuleringer i overordnede dokumenter som støtter opp om miljøvennlig energiforsyning (Stortingsmeldinger, fylkesplaner, kommuneplaner, etc) Forsøk å forankre arbeidet best mulig ved å få med flest mulig av de tidligere nevnte aktørene enten i en styringsgruppe eller referansegruppe Klargjør tydelig hva som er målet med planarbeidet Avklar hvordan og når planen skal behandles administrativt og politisk Avklar innenfor hvilke områder aktørene har ansvar og hvordan de kan påvirke til gjennomføring av de tiltak planen vil foreslå Legg en plan for oppfølging av arbeidet 14

15 Aktiviteter i et kontinuerlig energiplanarbeide / Energi/miljø policy Revisjon Energi/miljø analyse Energimål Årsrapport; nøkkeltall Energiprogram Ansvar og myndighet 15

16 Fase 1: Policy, energi- og klimavisjon Eksempel Østfold: I tråd med Stortingets vedtak om oppfølging av Kyotoprotokollen, skal Østfolds tilgang, bruk og overføring av stasjonær energi utvikles i bærekraftig retning. Energieffektivitet og fornybar energi skal tilstrebes. Klimaeffekter og lokale forurensninger skal minimeres. Planen skal benyttes til å stimulere til gjennomføring av enkeltprosjekter og koordineres/samkjøres med lokalt AGENDA 21 arbeid. 16

17 Fase 2: Energi-/ klimaanalyse Status over energibruk og klimagassutslipp med tilhørende miljøkonsekvenser Framskriving av utviklingen (scenarier) Nøkkeltall utarbeides (eks. kwh/innbygger, tonn CO 2 /innbygger etc.) Status over aktuelle prosjekter Barrierer og virkemidler Mye av dette finnes i de Lokale Energiutredningene 17

18 Fase 3: Mål, eksempel Østfold Kortsiktige mål 1 2 år. Gjennomført pr år 2002: Bærekraftig energi- og klimaplanlegging er etablert i Østfold Bærekraftige energi- og klimaplanlegging er etablert i kommunene i samhandling med ØFK. Kommunale planer for fem kommuner er ferdigstillet. Bærekraft-nøkkeltall er etablert for kommunene og for Østfold En oppdekkingsplan for bærekraftig energi som spesifiserer både produksjon av ny energi og energieffektivisering, er vedtatt politisk i ØFK Hindringer og virkemidler for å nå de langsiktige mål er definert Energibruk i Østfold knyttet til Østfolds bruk av varer og tjenester er kartlagt (livsløpsperspektiv) Mulig energiproduksjon: vind, vann, bioenergi, sol, deponigass er kartlagt Langsiktige mål (3-10 år). Gjennomført pr 2010: Energibruken redusert med 20% innen 2010 Andel fornybar energi skal økes med 10% innen 2010 Hindringer og ønskede virkemidler kartlegges kontinuerlig Bærekraftig energi- og klimaplanlegging er etablert i alle Østfold kommunene i samhandling med ØFK/programstyret 18

19 Hva kjennetegner gode energimål? De må ligge innenfor virksomhetens påvirkningsområde De må være realistiske De må ha budsjettmessig forankring De må være målbare De bør ha en tidsavgrensning I tillegg bør det være vel definert hvem som har ansvaret for å nå målene 19

20 Fase 4: Energi- og klimaprogram Eksempel Østfold Målgruppe Mål/Tiltak Tiltakshaver Pådriver Frist Industri Handel /off, sektor Privathusholdning Myndigheter, sentrale og lokale 5% energireduksjon hvert 3. år Hver enkelt bedrift NHO/LO/ Enøksenteret Økt andel ny fornybar energi med 2% pr. år Hver enkelt bedrift NHO/LO/ Enøksenteret 10% energireduksjon hvert 3. år Hver enkelt virksomhet NHO/LO/KS/ Enøksenteret Økt andel ny fornybar energi med 2% pr. Hver enkelt Enøksenteret år virksomhet 1% energireduksjon pr. år Hver husstand Enøksenteret, miljøheimevern Redusere bilbruk, 1% pr år. Hver husstand ØFK, kommunene, miljøheimevern Påby vannbåren oppvarming i alle bygg over 1000 m2 Stortinget ØFK/ Programstyret i Østfold Innføre 10% tilskudd til alle enøktiltak Stortinget ØFK/ Programstyret i Østfold Hyppigere og billigere kollektiv-transport, Stortinget ØFK/

21 Fase 5. Ansvar og myndighet Organisere arbeidet, fordele ansvar og myndighet, skaffe til veie nødvendig finansiering for at planhjulet skal produsere ønsket resultat i henhold til oppsatte mål. Behandle handlingsplaner politisk Fase 6. Årsrapport En årsrapport som beskriver situasjonen når det gjelder status og utvikling for energiforbruk og klimagassutslipp i kommunene/fylket presenteres for politiske organer og kommuniseres til omverden. Fase 7. Revisjon Finne status i forhold til oppsatte mål og program. Eventuelt foreslå korrigerende tiltak for å nå mål eller revider målene 21

22 Hva kan bli resultatet av planen og planprossesen? Opplæring og bevisstgjøring av de deltakende aktørene Legge grunnlag for samarbeid mellom de ulike aktørene Igangsetting av prosjekter for energireduksjon og utnyttelse av lokale energikilder Omlegging av energibruk i enkeltbygg Nærvarme, fjernvarme, biogassdistribusjon Ta i bruk alternative drivstoff Legge grunnlaget for næringsutvikling Brenselsproduksjon (pellets, briketter, FAB) Utstyrsproduksjon Igangsetting av andre prosjekter, kurs, foredrag, aksjoner og lignende f.eks innen enøk 22

23 Erfaringer fra Bærekraftig energiplan Østfold Hva planen skulle benyttes til var ikke godt nok avklart Arbeidet var ikke godt nok forankret politisk, forslag fra planen er ennå ikke behandlet politisk Det ble ikke satt av tilstrekkelig med personellressurser hos fylkeskommunen for å videreføre og følge opp arbeidet Det ble ikke godt nok avklart hvilket ansvar de ulike aktørene hadde. Planen har ikke vært forpliktende nok for aktørene Oppdragsgiver mangler virkemidler for å sette tiltak ut i livet (både pga. økonomi men også myndighet) Resultater har i for liten grad blitt presentert for media 23

24 Erfaringer forts. Planarbeidet ga et godt grunnlag for samarbeid mellom aktørene Aksjonen Enøk til tusen i år 2000 Flere samarbeidsprosjekter mellom fylkeskommunen og Enøksenteret (LA 21:undervisning vgs, energioppfølging i ØFK s bygg, varmeplan på en jordbruksskole, møte med LA 21-utvalget etc.) Prosjektforslag på større satsing innen Næringsutvikling fornybar energi i Østfold ( ) Plan for introduksjon av bioenergi og varmepumper i fylkeskommunens egne bygninger (2006) Vedtak om vannbåren varme i fylkeskommunens nye bygg Generelt økt fokus og bevisstgjøring om energi og miljø hos aktørene 24

Energi i kommunene Norges vassdrags- og energidirektorat 2000

Energi i kommunene Norges vassdrags- og energidirektorat 2000 Energi i kommunene Norges vassdrags- og energidirektorat 2000 Veileder nr 2 Energi i kommunene Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat, juni 2000 Saksbehandler: Stine Holmøy Opplag: 1000 eks ISSN:

Detaljer

Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass

Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass Tickel. 6 Mål og tiltak for satsingsområdene for energibruk og energiproduksjon i vår region til 2015 Sir Crispin 6.01 Nasjonale og fylkeskommunale

Detaljer

Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002

Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002 Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002 1. Bakgrunn Halden var en av de kommuner som i 2000 fikk støtte fra Statens

Detaljer

Energiutredning. Rødøy Kommune

Energiutredning. Rødøy Kommune Energiutredning Rødøy Kommune 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen Enova skal inspirere og motivere privat og offentlig virksomhet til å velge energieffektive løsninger. Det vil vi gjøre gjennom å spre kunnskap om mulighetene, og gjennom å støtte velbegrunnede prosjekter

Detaljer

2010-2015 Handlingsplan til Klima- og energiplanen Hof kommune

2010-2015 Handlingsplan til Klima- og energiplanen Hof kommune 200-205 Handlingsplan til Klima- og energiplanen Hof kommune Forord...3 2 Bakgrunn for kommunens Handlingsplan til Klima- og Energiplan...3 2. Kommunale vedtak 3 3 Gjennomføring...3 3. Prosess4 4 Ansvarsfordeling

Detaljer

Lokal Energiutredning 2013

Lokal Energiutredning 2013 Lokal Energiutredning 2013 Forord Olje og energidepartementet har gjennom NVE laget en forskrift om energiutredninger som trådte i kraft 1.1.2003. Forskriften omhandler to deler, en regional og en lokal

Detaljer

Klima og energiplan 2009 2013

Klima og energiplan 2009 2013 Klima og energiplan 2009 2013 Vedtatt av Lenvik kommunestyre 29.10.09 (sak 80/09) Forside: Maleri av Svein-Arild Berntsen. Innkjøpt av Lenvik kommune. Innhold Generell del Innledning Krav til planen Rullering

Detaljer

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune Energi- og klimaplan Fosnes kommune Visjon, mål og tiltak 2011-2020 FORORD Den globale oppvarming er meget godt dokumentert, og i dag hevder mange forskere at sjansen for å unngå en temperaturøkning på

Detaljer

Energiutredning. Lurøy kommune

Energiutredning. Lurøy kommune Energiutredning Lurøy kommune 2007 Innholdsfortegnelse 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Energiutredning. Rødøy Kommune

Energiutredning. Rødøy Kommune Energiutredning Rødøy Kommune 2004 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2. AKTØRER OG ROLLER... 5 2.1. Rollefordeling aktører... 7 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 9

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Porsgrunn kommune

Lokal energiutredning 2013 Porsgrunn kommune Lokal energiutredning 2013 Porsgrunn kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Lokal energiutredning for Trøgstad kommune

Lokal energiutredning for Trøgstad kommune Lokal energiutredning for Trøgstad kommune Versjonsdato: 2012-03-01 1. INNLEDNING... 2 2. MÅLET MED UTREDNINGEN 2 2.1 Nasjonale mål... 2 2.2. Kommunale mål... 3 3. INFORMASJON OM KOMMUNEN.. 3 3.1 Kort

Detaljer

Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass

Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass Tickel. Sir Crispin Bildet er fra Karmøy og viser en sårbar lyngplante i en felles atmosfære. Regional energiplan for Haugesund, Tysvær og Karmøy

Detaljer

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan Skedsmo kommune Energi- og klimaplan 0 Forord Energi- og klimaplanen for Skedsmo kommune ble vedtatt som en temaplan av kommunestyre den 6. april 2011. Planen skal legges til grunn for all arealdisponering,

Detaljer

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 1 1 Forord...3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan...4 3 Gjennomføring...7 3.1 Prosess...7 4 Beregningsgrunnlag utslippstall...9 5 Totale klimagassutslipp...10

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Siljan kommune

Lokal energiutredning 2013 Siljan kommune Lokal energiutredning 2013 Siljan kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Energi- og miljøplan for Verdal kommune (2008 2011)

Energi- og miljøplan for Verdal kommune (2008 2011) Energi- og miljøplan for Verdal kommune (2008 2011) Energiledelse Enøk, fleksibilitet og miljø i kommunale bygg Energipåvirkning gjennom planarbeid og saksbehandling Energiforsyning og infrastruktur -

Detaljer

Energiutredning. Træna Kommune

Energiutredning. Træna Kommune Energiutredning Træna Kommune 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 11

Detaljer

Lokal energiutredning

Lokal energiutredning Lokal EnergiutredningLunnerkommune2013 Lokal energiutredning Lunner Kommune 2013 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 2.1 BAKGRUNN... 4 2.2 FORMÅL... 4 2.3 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN...

Detaljer

Forslag til energi- og klimaplan for Vestby kommune 15.08.2008 rev 01

Forslag til energi- og klimaplan for Vestby kommune 15.08.2008 rev 01 Vestby kommune Forslag til energi- og klimaplan for Vestby kommune 15.08.2008 rev 01 INNHOLD 1 INNLEDNING - ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR VESTBY KOMMUNE...3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 HISTORISKE LOKALE UTSLIPP AV

Detaljer

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet Strategi for utbygging av vannbåren varme 2002 Olje- og energidepartementet 1 FORORD Økt bruk av vannbåren varme er et viktig satsingsområde for Regjeringen, og er først og fremst et virkemiddel for å

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE ENERGI- OG MILJØPLAN 2008-2012

NORD-ODAL KOMMUNE ENERGI- OG MILJØPLAN 2008-2012 NORD-ODAL KOMMUNE ENERGI- OG MILJØPLAN 2008-2012 Energi og miljøplan for Nord-Odal Kommune INNHOLD...4 Sammendrag...4 1. Innledning...4 1.1. Hvorfor Nord-Odal kommune starter dette arbeidet...4 1.2. Kommunens

Detaljer

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER 1. Innledning KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER Utgangspunktet for planarbeidet er at Norge gjennom Kyoto-protokollen, med utgangspunkt i utslippsberegninger for året 1990, har forpliktet

Detaljer

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold 14.7.2009 1 1 Forord Intensjonen med energiplanen er å avklare nåværende og framtidige muligheter for energireduksjon og bruk av fornybare energikilder i kommunen. Det legges vekt på å vurdere mulighetene

Detaljer

Forord. Svelvik, 15.10.2009. Knut Erik Lippert ordfører

Forord. Svelvik, 15.10.2009. Knut Erik Lippert ordfører Klima- og energiplan for Svelvik kommune 2010 Forord Svelvik kommune har tenkt og handlet miljøvennlig i mange år. Vi har ikke alltid vært like flinke, men blir stadig bedre. Denne planen gir en oversikt

Detaljer

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014 Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014 Dette er et høringsutkast av Lunner kommunes Klima- og energiplan for perioden 2009-2014. Roa 23.01.09 Innhold KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR LUNNER KOMMUNE

Detaljer