Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte. Stjørdal Golfklubb"

Transkript

1 Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av 38

2 Innholdsfortegnelse 1 Velge dirigent, sekretær samt to representanter til underskrift av protokollen Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden Innkalling Saksliste - Årsmøtet skal: Forretningsorden Godkjenning av stemmeberettigede Styrets beretning for Styrets sammensetning Styrets arbeid Styremøter Medlemsinformasjon/Kvartalsrapport Ekstraordinært årsmøte 10. desember Grunneierne Investorene Henvendelsen fra Trondheim Golfsenter AS om kjøp av golfbanen Forhandlinger med Klubbens bankforbindelse DNB Søknad om kommunal garanti Årsmøte vedtaket i 2013 om ekstrainnbetaling til finansiering av ny maskinpark Golfdestinasjon Trøndelag Organisering av klubben i Banen Komitéarbeid Sportslige aktiviteter Klubbmestre Økonomi Organisasjonsplan 2014 for Stjørdal Golfklubb Årsrapport fra Komiteer Medlemstall Godkjenne regnskap for Innkomne forslag Sak til Årsmøtet 2014 fra Morten Gjønnes: Endre spillemønster til opprinnelig design Styrets behandling av forslaget fra Morten Gjønnes: Godkjenne budsjett for Valg av styre Valg av revisor Valg av valgkomité Vedlegg Side 2 av 38

3 14.1 Vedlegg 1: Medlemsinformasjon/Kvartalsrapport 9. april Vedlegg 2: Kontingenter for 2014 vedtatt av det ekstraordinære årsmøtet 10. desember Vedlegg 3: Orientering om styrets håndtering av spørsmålet om salg av golfbanen tilhørende Stjørdal Golfklubb til Trondheim Golfsenter AS Vedlegg 4: Endringer i baneoppsett Vedlegg 5: Bevis Livstidsmedlemskap Side 3 av 38

4 1 Velge dirigent, sekretær samt to representanter til underskrift av protokollen Årsmøtet skal ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke være medlem av klubben. 2 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 2.1 Innkalling Side 4 av 38

5 2.2 Saksliste - Årsmøtet skal: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden Velge dirigent(er), referent (er), samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 5. Behandle klubbens regnskap for 2013 i revidert stand. 6. Behandle forslag og saker. 7. Vedta klubbens budsjett for Behandle klubbens organisasjonsplan. 9. Foreta følgende valg: a. Leder og nestleder velges enkeltvis. b. Styremedlemmer velges samlet og 2 varamedlemmer, velges samlet c. Det skal velges representanter fra begge kjønn d. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. pkt. 8. e. Revisor f. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett. g. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. Side 5 av 38

6 2.3 Forretningsorden 1. Møtet ledes av den valgte dirigent 2. Protokollen føres av den valgte sekretær 3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak a. Taletiden er 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang b. Unntatt fra dette er innledningsforedraget 4. Medlemmer som forlanger ordet til forretningsorden gis 1 minutt taletid 5. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for de inntegnede talere 6. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten a. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og inneholde forslagsstillerens navn b. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt c. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering 7. Med unntak for lovendringer avgjøres alle saker med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 8. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer for og mot 9. Protokollen gjennomgås og underskrives av to valgte representanter 3 Godkjenning av stemmeberettigede Fra vedtektene fastsatt av det ekstraordinære årsmøtet : 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt En arbeidstaker i en klubb har ikke stemmerett på klubbens ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i klubben En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i klubben: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag/klubber som deltar i samme konkurranse Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i klubben Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til klubbens årsmøte og til å fremme forslag under årsmøtet. Side 6 av 38

7 4 Styrets beretning for Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Valgkomité: Revisorer: Kontrollkomité: Sigmund Hatling Tor Erik Berbu Ann-Sissel Wangberg Helgesen Albert Strand Morten Gjønnes Bengt Klefbom Mariann Dalum Lars Rolfseng Guri Ø. Kvalheim Øyvind Arntzen Revisjonsfirmaet BDO AS Ingen 4.2 Styrets arbeid Styremøter Det er avholdt 20 styremøter møter i perioden pluss en rekke andre møter med vår bankforbindelse, grunneierne, investorer gruppeledere, seniorgruppen mv Medlemsinformasjon/Kvartalsrapport Styret informerte medlemmene om alle sider ved Klubbens økonomiske situasjon gjennom Medlemsinformasjon/Kvartalsrapport dater 9. april Denne Medlemsinformasjon/Kvartalsrapport finnes vedlagt. Styret har fulgt opp denne kvartalsrapporten gjennom medlemsmøtene 4. juli og 24. oktober. I tillegg ble det i forlengelsen av det ekstraordinære årsmøtet gitt informasjon om Klubbens situasjon. Ca 50 medlemmer har deltatt på disse medlemsmøtene Ekstraordinært årsmøte 10. desember Det ekstraordinære årsmøtet fastsatt nye kontingenter for 2014 og lov for Stjørdal Golfklubb i samsvar med NIF s lov og lovnormer. Kontingentene for 2014 finnes i Vedlegg 2: Kontingenter for 2014 vedtatt av det ekstraordinære årsmøtet 10. desember Side 7 av 38

8 Ny lov vedtatt for Stjørdal Golfklubb er til godkjenning hos Godkjent av Nord-Trøndelag idrettskrets, men styret har lagt den nye lovteksten til grunn for dette årsmøtet. For øvrig henvises til eget dokument; Protokoll fra ekstraordinært årsmøte 10. desember Grunneierne For klubben er dette viktige samarbeidspartnere som styret har hatt jevnlig kontakt med gjennom sesongen. Styret har gjennomført flere møter med grunneierne, dette primært for å informere om situasjonen i klubben med bakgrunn i at majoriteten av grunneierne høsten 2012 stilte garantier for et lån (tilleggs-kk) med en øvre grense på kr. 800 med forfall Etter forhandlinger med DNB ble forfallet denne tillegg-kk med øvre grense på kr. 800 forlenget til Grunneiernes garantier ble tilsvarende fornyet og forlenget. Etter nye forhandlinger med DNB ble lånet omdannet til et gjeldsbrevlån med forfall Grunneierne stilte garantier for hele dette beløpet frem til I tillegg til denne garantistillelsen har grunneierne etter forhandlinger samlet redusert leien med ca. kr. 142 for Som vanlig har grunneierne stilt opp med sin sedvanlige positive holdning ovenfor klubben, men de har varslet at ytterligere forlengelse av garantien utover ikke er aktuelt Investorene Investorgjelden på. Kr er ikke betjent i 2012 eller i styreleder har hatt jevnlig kontakt med Investorgruppen i perioden februar april 2013 og senere. I epost datert ble Investorgruppen orientert om usikkerheten knyttet til mulig oppfyllelse av Klubben avdragsforpliktelser for 2012 og «Klubben er i en vanskelig økonomisk situasjon hvilket er omtalt i vedlagte Informasjonsskrivet datert 9. april 2013 sendt medlemmene i går. Klubbens likviditet styrer dette. Vi vil gjøre en vurdering senest ved årets slutt. Dersom økonomien tillater det vil vi selvsagt tilgodese de som har stått oss last og brast i en vanskelig tid og bidratt til styrking av Klubbens finansielle stilling.» Med epost datert ber Tor Einar Stigum på vegne av Investorgruppen om at avtalen blir reforhandlet innen 31 januar Klubben responderte positivt på Stigums henvendelse Henvendelsen fra Trondheim Golfsenter AS om kjøp av golfbanen. Det vises til orienteringen om styrets håndtering av denne saken gitt i Vedlegg 3: Orientering om styrets håndtering av spørsmålet om salg av golfbanen tilhørende Stjørdal Golfklubb til Trondheim Golfsenter AS Forhandlinger med Klubbens bankforbindelse DNB Klubben tok opp et tilleggs-kk på kr. 800 i DNB høsten 2012, med forfall På årsmøtet i 2013 ble det skapt inntrykk av at det aktuelle lånet var innvilget som et langsiktig. I møte med DNB 24. januar 2013 fikk vi bla bekreftet; Intet tilsagn gitt om konvertering av tilleggs-kk på 800 til langsiktig gjeld Tilleggs-KK 800 forfaller Side 8 av 38

9 I senere forhandlinger med DNB ble tilleggs-kk fornyet med forfall mot at grunneierne kausjonerte for hele beløpet. Nye forhandlinger med DNB ble gjennomført i juni Forhandlingene resulterte i et gjeldsbrevlån på kr. 800 til erstatning for tilleggs-kk med forfall mot kausjon fra grunneierne. Som nevnt under avsnittet Grunneierne har disse varslet at ytterligere forlengelse av garantien ikke er aktuelt. Det betyr at Klubben må innfri gjeldsbrevlånet på kr Det ligger i sakens natur at dette er en meget krevende situasjon for Stjørdal Golfklubb. Livstidsmedlemsskapet (14.4 Vedlegg 5: Bevis Livstidsmedlemskap) vedtatt av det ekstraordinære årsmøtet må sees i denne sammenheng som en aktuell kilde til finansiering av denne innfrielsen. Styret har allerede gjennomført to møter med DNB for å finne bærekraftige løsninger på situasjonen. Ytterligere møter blir avholdt i løpet av februar og mars Søknad om kommunal garanti Klubben avhold et innledende møte med Stjørdal Kommune, Komite kultur, næring og miljø den 21. august Møte ble oppfattet positivt hvorpå Klubben fremmet søknad om kommunal garanti for klubbens langsiktige gjeld. Rådmannens innstilling var positiv, men Formannskapet fattet i møte et slik vedtak: «Saken utsettes i påvente av driftsplan og budsjett for framtida som kan sannsynliggjøre langsiktig sunn økonomisk drift av klubben. Denne planen bør synliggjøre effekt av en eventuell kommunal garanti.» Slik tilleggsinformasjon ble gitt, men rådmannen innstilte negativt og Klubbens søknad ble av formannskapet i et senere møte avslått med 10 mot 1 stemme Årsmøte vedtaket i 2013 om ekstrainnbetaling til finansiering av ny maskinpark "Årsmøtet vedtar at alle medlemmer over 24 år og eldre (719 stk.) innbetaler 900 kr som et engangsbeløp. Dette brukes til å finansiere ny maskinpark". Dette vedtaket må sees i sammenheng med at styret høsten 2012 inviterte medlemmene med brev av 29. november 2012 til bidra økonomisk (kr ,-) til å sluttføre gjeldende leasingavtale samt starte en ny leasingavtale for ny maskinpark. Motivet for dette var at Klubbens maskinpark var slitt og belastet Klubben med betydelige driftskostnader. I budsjettet vedtatt av årsmøtet i 2013 var det lagt til grunn maskinkostnader kr tilsvarende kostnadene ved ny leasingavtale. Denne budsjettposten indikerer at budsjettet for 2013 forutsatte innløsning av løpende leasingavtale og etablering av ny leasingavtale til erstatning av den løpende avtalen. Side 9 av 38

10 Dog var det i budsjettet for 2013 ikke tatt høyde for kostnader knyttet til utkjøp av løpende leasingavtale våren 2013 en kostnad i størrelsesorden kr mill. Med henvisning til budsjettet vedtatt av årsmøte i januar 2013, hadde det nye styret ikke ordinære midler til rådighet til drifting av Klubbens maskinpark. Styret iverksatte en teknisk vurdering av maskinparken. Denne vurderingen viste at tilstanden til hver enkelt komponent av maskinparken ble vurdert til god/tilfredsstillende i en skala fra «Meget god, God/tilfredsstillende, Dårlig, Meget dårlig». Med bakgrunn i at Klubben blir eier av nåværende maskinpark i april/mai 2014, vurderte styret saken dithen at Klubben ikke ville være tjent med å avslutte gjeldende leasingavtale og starte ny leasingavtale for ny maskinpark. Alle forhold tatt i betraktning i denne saken valgte styret å omdisponere innbetalte midler i alt kr. 406 til betaling av leasing- og øvrige driftskostnader for eksisterende maskinpark. Klubbens medlemmer ble orientert om denne omdisponeringen i Medlemsinformasjon datert 9. april 2013 se for øvrig Vedlegg 1: Medlemsinformasjon/Kvartalsrapport. Vår bankforbindelse DNB, grunneierne og investorene ble orientert om denne beslutningen. Medlemmene ble holdt løpende orientert om saken på medlemsmøtene i Golfdestinasjon Trøndelag Styret videreførte arbeidet med etableringen av «Golfdestinasjon» Trøndelag» - et eksklusivt samarbeide mellom de tre 18-hulls banen i Trøndelag Byneset Golfsenter AS, Stiklestad Golfklubb og Stjørdal Golfklubb. Se for øvrig Vedlegg 1: Medlemsinformasjon/Kvartalsrapport Samarbeidsavtalen ble bragt til opphør ultimo 2013 på grunn av uenighet om praktisering av avtalen. Side 10 av 38

11 Organisering av klubben i 2013 Klubben har drevet Proshop & Kafé i egen regi og vi har mottatt mange gode tilbakemeldinger på denne ordningen. Britt Aina Størseth har hatt ansvaret for Proshop & Kafé. Dyktige medarbeidere i tillegg har vært Gunfrid Dybvad, Anne Gundersen og Tord Leth-Olsen. Den samlede omsetningen i Proshop & Kafé (Driving range, greenfee, utleie av biler, Proshop & Kafé ) utgjør kr med et dekningsbidrag på kr Den 18. desember 2012 ble det inngått avtale med Helge Sannes som ny Head pro i SGK. I epost datert meddelte Helge Sannes at han trakk seg fra avtalen. Klubben har ikke hatt avtale med fast pro denne sesongen. Klubben har imidlertid finansiert trener I kurs for Andrea Hjellegjerde og hun har påtatt seg trening særlig for juniorgruppen med godt resultat. Avtalen med Carstens Eiendom AS om leveranse av dagligleder-tjenester v/øivind Carstens ble bragt til opphør med virkning fra 1. august Klubben greenkeeper Mikael Collin ble oppsagt med virkning fra 1. oktober 2012 med bakgrunn i Klubbens økonomiske stilling. Rollen som arbeidsleder for banevedlikehold ble fra denne dato overtatt av Steinar Dybvad. Side 11 av 38

12 Banen Banen ble siste vinter utsatt for store vinterskader særlig på greenene. Vi lyktes ikke med å bringe banekvaliteten tilbake til akseptabelt nivå i løpet av sesongen. Dette har resultert i omsetningsnedgang omsetning fra rangen, greefee og utleie av biler. Klipping og annen vedlikehold på banen har vært utført av Klubbens ildsjeler seniorene. Styret retter en stor takk til seniorene for innstasen i Nedstenging av banen høsten 2013 er skjedd etter konsultasjon med miljøet ved Byneset Golfsenter og andre fagmiljøer. Etter styrets vurdering er det lagt et godt grunnlag for at Klubbens bane skal fremstå med god kvalitet neste sesong Komitéarbeid Her henvises til årsrapportene fra de ulike komiteer.(eget hefte) Sportslige aktiviteter Styret ønsker en økt aktivitet både i interne og eksterne turneringer. Se ellers omtale i komiteenes årsberetninger Klubbmestre 2013 Damer Herrer Junior Damer, senior Herrer, senior Matchplay Tone Tangstad Frode Bostad Jesper Holberg Tone Tangstad Odd Inge Berg Gunnar Wærnes Økonomi Med bakgrunn i tiltakene styret har iverksatt kan styret legge frem et regnskap for 2013 som viser et driftsresultat på kr. 770 (hvor ekstrabetalinger til maskinpark inngår med kr. 406 ). Til sammenligning var driftsresultatet for 2012 negativt med kr Det fremlagte regnskapet viser ett årsresultat på kr Tilsvarende tall for 2012 var negativt med kr Side 12 av 38

13 Med bekgrunn i de økonomiske resultatene for 2012 fant styret å måtte vurdere «Mulighetene til fortsatt drift av Stjørdal Golfklubb - gitt klubbens økonomiske- og finansielle stilling». På dette grunnlaget ba styret om et møte med Klubbens bankforbindelse DNB. Dette møte fant sted 24. januar Styret fant å måtte sette til side årsmøte budsjettet som styringsverktøy for inneværende sesong. Arbeidet med utvikling av nye styringsverktøy /prognoseverktøy ble igangsatt umiddelbart og en kritisk gjennomgang av alle poster ble foretatt. Dette resulterte i nye og lavere prognoserte inntekter og tilpassede kostnader for driften. Prognosen for 2013 ble senere gjennomgått i møter med DNB og Grunneierne. Investorgruppen ble etter eget ønske muntlig og skriftlig orientert om Klubbens økonomiske- og finansielle stilling. Medlemmene ble orientert gjennom Medlemsinformasjonen datert 9. april 2012 se for øvrig Vedlegg 1: Medlemsinformasjon/Kvartalsrapport. Kostnadstilpasningen har resultert i en kostnadsreduksjon ca. 2 mill ift regnskapet for Vår hovedsamarbeidspartner DNB har også i år vært til god støtte for Klubben. 5 Organisasjonsplan 2014 for Stjørdal Golfklubb Styret vil drive Stjørdal Golfklubb etter følgende hovedprinsipper: Det ansettes ikke ny daglig leder inntil videre Baneansvarlig ansettes på sesongkontrakt Reaktivert og meget kompetent banekomite Høyere frekvens på medlemsdugnader enn tidligere sesonger Innleie av noe banemannskap for å avlaste seniorer, som fortsatt vil bidra på banen Proshop/kiosk bemannes og holdes åpen daglig i sesong Pro til kurs m.v. leies inn etter behov uten økonomisk risiko for Klubben Administrative funksjoner deles (styre/komitéledere på dugnad) Utdyping av nevnte- og øvrige tiltak Rangeansvarlig Bilansvarlig løpende klargjøring av bilparken Vedlikehold Maskinpark Sesongklipppere avlastning av seniorene Intern utlysing blant Klubbens medlemmene Intern utlysing blant klubbens medlemmer Løses internt Intern/ekstern utlysing Side 13 av 38

14 Proshopansvarlig VTG-ansvarlig Telefoni og IT ansvarlig PRO DNB forhandle frem ny kredittavtale Endelig avklaring med Investorgruppen Livstidsmedlemskap Reforhandling av avtaler med Grunneierne Intern utlysing blant Klubbens medlemmer Intern utlysing blant Klubbens medlemmer Intern utlysing blant Klubbens medlemmer Forhandlinger pågår Arbeidet pågår Arbeidet pågår. Viktig med positiv respons på dette tiltaket I løpet av 1. halvår Styret Stjørdal Golfklubb 4. februar 2014 Side 14 av 38

15 6 Årsrapport fra Komiteer Det henvises til egen rapport 7 Medlemstall Kilde: Golfbox Medlemsutvikling Kvinner Menn Totalt På tidspunktet for fakturering av kontingenter for 2013 ultimo januar 2013 var antallet fakturerte medlemmer 643. Det ble avgangsført omlag vel 200 medlemmer fra 2012 i januar 2013 og senere. Dette forholdet er også berørt i Vedlegg 1: Medlemsinformasjon/Kvartalsrapport 9. april Det betyr at medlemstallet oppgitt i årsmeldingen for 2012 er tilsvarende for høyt. Side 15 av 38

16 På denne bakgrunn kan det slås fast at største delen av nedgangen i medlemstallet fra 2012 til 2013 skyldes forhold som ikke kan tilskrives baneforhold og drift i Side 16 av 38

17 8 Godkjenne regnskap for 2013 Side 17 av 38

18 Side 18 av 38

19 Side 19 av 38

20 Side 20 av 38

21 Side 21 av 38

22 Side 22 av 38

23 9 Innkomne forslag 9.1 Sak til Årsmøtet 2014 fra Morten Gjønnes: Endre spillemønster til opprinnelig design Jeg foreslår å endre spillerekkefølgen på banen med start på østre sløyfe og deretter vestre sløyfe. Innkomst på hull 18 vil da være ved hull 19. Jeg foreslår også at dette vedtak legges inn i vedtektene til Stjørdal Golfklubb. Forslaget krever således 2/3 flertall for å vedtas. Bakgrunn Banen til Stjørdal Golfklubb var opprinnelig planlagt og designet for denne spilleretningen. Hullet med innkomst ved låven er perfekt som avslutningshull. Ved turneringer vil deltagere følge avslutningen av turneringen fra terrassen på hull 19. o Mange sponsorer krever få spille denne retningen på sine sponsorturneringer. Banen har vært snudd to ganger med argument om å øke omsetningen i proshopen. Omsetningstall fra proshopen viser ingen økning. Ved siste endring ble styret gitt fullmakt til å endre spilleretning uten årsmøtevedtak. Jeg ønsker imidlertid ett bredt flertall for denne endringen og ønsker således at dette behandles som ett vedtekts forslag. Stjørdal, den 30. januar 2014 Morten Gjønnes (Sign) 9.2 Styrets behandling av forslaget fra Morten Gjønnes: Styret har i denne saken innhentet synspunkter/råd fra Klubbens banekomite. Under styrets behandling av forslaget fremkom ulike meninger om endring av hullenes spilleretning. Særlig gjelder det spørsmålet om tidspunktet for gjennomføring av en slik endring er gunstig for Klubben nå, tatt i betraktning utfordringene Klubben står overfor. Styret er også usikker på tolkningen av formuleringen «Årets vedtak vil ha en karenstid på fem år» i Årsmøtevedtaket i Med henvisning til ovenstående og det faktum at spørsmålet om hullenes spilleretning er en viktig sak for Klubbens medlemmer, velger styret å fremlegge saken for årsmøtet uten innstillinger fra styret. Side 23 av 38

24 Saksopplysninger: Spørsmålet om hullenes spillerekkefølge har vært behandlet av Årsmøtet flere ganger senest av Årsmøte i 2011 og i 2012; Årsmøtevedtak i 2011: Årsmøtevedtak i 2012: Side 24 av 38

25 10 Godkjenne budsjett for 2014 Stjørdal Golfklubb - Budsjett 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2011 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Sponsorinntekter Kontingenter Inntekter VTG/greenfee/range Leieinntekter golfbiler Proshop/Kiosk Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader med mer Avskrivning driftsmidler Maskinpark Leiekostnader Drift bane Medlemsaktiviteter Kontorkostnader Fremmedtjenester Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Resultat av ekstraordinære poster Annen renteinntekt Annen rentekostnad Resultat av finansposter Resultat Valg av styre Valgkomiteens innstilling. Styret: Styreleder: Sigmund Hatling - 1 år igjen Nestleder: Albert Strand - 1 år igjen velges for ett år Styremedlem: Bengt Klefbom - 1 år igjen Styremedlem: Marit Sandmark - velges for 2 år Styremedlem: Brita Brenne Waagen - velges for 2 år Styremedlem: Morten Gjønnes - 1 år igjen Styremedlem: Bjørn Herjuan - velges for 2 år Varamedlemmer til styret: Liv Ellen Halle Arntzen Terje Bakken - velges for 1 år - velges for 2 år Side 25 av 38

26 12 Valg av revisor Styrets innstilling: Revisorfirma BDO AS, Org.nr Valg av valgkomité Styrets innstilling Valgkomite: Tor Erik Berbu(ny) Øivind Arntzen (gjenvalg) Lars Rolfseng Varamedlem til valgkomiteen: Ann Sissel Wangberg Helgesen - velges for 2 år - velges for 2 år - 1 år igjen - velges for ett år Side 26 av 38

27 14 Vedlegg 14.1 Vedlegg 1: Medlemsinformasjon/Kvartalsrapport 9. april 2013 Til medlemmene i Stjørdal Golfklubb Fra styret i Stjørdal Golfklubb v/ styrets formann Sigmund Hatling Kjære klubbmedlem! Stjørdal, den 9. april 2013 Tilbakeblikk - årsmeldingen, årsregnskap og vedtatt budsjett. Stjørdal Golfklubb har hatt en tung start på året, dessverre preget av et kraftig underskudd i 2012 og en anstrengt likviditet. For å rette på dette har styret tatt kraftig tak i en del utfordringer innen økonomi, styringsverktøy, drift av bane og klubb. Møte med DNB klubbens største kreditor og hovedsponsor ble gjennomført allerede 24. januar samme dag som første styremøte ble avholdt. Temaet for møtet med DNB var «Mulighetene til fortsatt drift av Stjørdal Golfklubb - gitt klubbens økonomiske- og finansielle stilling». For øvrig det samme tema som var annonsert som det eneste tema for det første styremøtet samme kveld. Møtet med DNB gav oss viktige og motiverende signaler som ble referert for det nye styret «DNB ønsker meget sterkt at SGK skal lykkes i 2013» Styret fant å måtte sette til side årsmøte budsjettet som styringsverktøy for inneværende sesong. Arbeidet med utvikling av nye styringsverktøy /prognoseverktøy ble igangsatt umiddelbart og en kritisk gjennomgang av alle poster ble foretatt. Dette resulterte i nye og lavere prognoserte inntekter og tilpassede kostnader for driften. Prognosen for 2013 ble senere gjennomgått i møter med DNB og Grunneierne. Investorgruppen ble etter eget ønske muntlig og skriftlig orientert om Klubbens økonomiske- og finansielle stilling. Etter avtale med DNB rapporterer styret regelmessig nøkkeltall og annen informasjon til banken. I det videre gis en orientering om Klubbens stilling pr 21. mars då. Medlemsutvikling og kontingenter. Etter gjennomgang av medlemsmassen i Golfbox er medlemstallet nå totalt 700 og herav 256 fullt betalte medlemmer. Dette er en reduksjon på på hhv 157 og 46 ift oversikten i årsmeldingen. Det betyr at prognosen for kontingentinntekter er vesentlig redusert ift årsmøtebudsjettet. Vi oppfordrer til at manglende kontingenter blir betalt så snart som mulig. Styret vil ha høyt fokus på medlemsutviklingen fremover både med tanke på nye medlemmer, men ikke minst ivareta klubbens eksiterende medlemsmasse. Dette bl.a gjennom høyt aktivitetsnivå i og rundt klubbhuset, allsidig turneringsprogram mv. Side 27 av 38

28 Vi må fokusere på det gode sosiale miljøet i klubben ved å leve opp til våre verdier : Offensiv- Ærlig Inkluderende. Vi oppfordrer alle til å rekruttere nye medlemmer inn i klubben. Sponsorinntekter/samarbeidsinntekter. Dette er den andre inntektskilden av betydning for Klubben. Vi har positive signaler fra samarbeidspartnere som vil være med oss videre. Det gjør at vi har god tro på at årets prognose er innen rekkevidde. Det er etablert en lokal økonomigruppe som jobber spesielt mot sponsormarkedet i Stjørdal og omegn. Her trenger vi innspill til klubben v/daglig leder på potensielle nye samarbeidspartnere eller ideer som kan bringe raske inntekter til klubben. Årsmøtevedtaket om engangsinnbetaling kr. 900,- fra medlemmer (719) til finansiering av ny maskinpark Som en konsekvens av medlemsutviklingen nevnt ovenfor er i alt 529 medlemmer fakturert for ekstrainnbetaling (ikke 719 som opplyst på årsmøtet) tilsvarende kr Pr er det innbetalt kr. 208 i ekstrainnbetalinger i (i tillegg er det innestående kr 89 fra ekstrainnbetalinger i 2012 inkl. bidraget fra seniorgruppen) Gjennom din ekstrabetaling til klubben betaler du også på forskudd for goder du i løpet av sesongen kan ta ut i form av disponering av golfbiler og uttak av rangeballer. Vi retter en sterk oppfordring til medlemmer som ennå ikke har betalt om å gjøre det så snart som mulig. Som en konsekvens av Klubbens anstrengte likviditet, har styret måttet gå til det skritt å dekke løpende leasingkostnader for maskinparken over denne posten. Kostnader og andre vurderinger Det ligger i sakens natur at kostnadene er skåret ned til et minimum. På grunn av usikre prognoser for inntektssiden har vi ikke «landet» denne prosessen. Utleie av golfbilene og reklameinntekt av disse vil generere inntekter til Klubben. Siste «avdrag» på golfbilene ( stk) betales i løpet av mai då. Dersom inntektene fra golfbilene ikke blir som forventet, vil salg av hele eller deler av bilparken bli aktuelt. Shop og cafe Disse er viktig for klubben både økonomisk og sosialt. Men driften av Proshopen og Cafedriften avhengig av at spillerne handler varer. Det vil også bidra til å styrke Klubbens økonomi. Gode tilbud i proshopen vil bli annonsert på vår hjemmeside og på facebook etter sesongstart. Aktiviteter Turneringskomiteen i Stjørdal Golfklubb har lagt opp til mange turneringer for klubbens medlemmer i løpet av sesongen. Vi oppfordrer klubbens etablerte spillere til å engasjere seg i å inkludere spillere med høyt HCP, slik at de også finner større glede med sporten. Vi ønsker også å skape familievennlige aktiviteter på banen, Barn & Golf, engasjere funksjonshemmede og få skoleelever til å bruke korthullsbanen vår. Side 28 av 38

29 Veien Til Golfkurs er satt opp allerede fra 13.mai, påmelding kan skje gjennom vår hjemmeside Det vil fremover være ekstra stor innsats rundt vår hjemmeside og på Facebook. Vi oppfordrer alle til å sende inn relevant stoff som kan publiseres. Klubbens økonomi Likviditeten er fortsatt klubbens utfordring. Vi må snu hver eneste sten i jakten på kostnadsreduksjoner og inntektsøkninger. Pengebruken prioriteres og følges løpende. Grunneierne bidrar denne sesongen med betydelig leiereduksjoner. De har i tillegg medvirket til at tilleggs kreditten på kr. 800 er forlenget til Vi arbeider nå aktivt for å innfri DNB s krav for å oppnå en ytterligere forlengelse etter Det DNB legger vekt på ved en slik vurdering er Klubbens betjeningsevne og bankens sikkerhet. Hvordan vil medlemmer og gjester merke endringene denne sesongen? Stjørdal Golfklubb er kjent for å ha en svært god kvalitet på banen takket være bla høy yrkesstolthet hos Klubbens greenkeeper Mikael. Det vi gjør/foretar oss denne sesongen skal også preges av høy kvalitet. Mengden av det vi gjør må tilpasses Klubbens økonomi. Styrets målsetting er at den kortklipte delen av banen skal preges av høy kvalitet/standard på nivå med sesongen Banedriften; Greenkeeper organiserer driften ved hjelp av åtte håndplukkede og dyktige seniorer. Styret retter en stor takk til seniorgruppen. Evt bistand til banedrift utover dette søkes dekket gjennom resurspersoner blant våre medlemmer. Det foretas ingen investeringer i baneforbedringer denne sesongen utover det som følger naturlig av vanlig drift. Vi arbeider for å sluttføre arbeidet med bunkerne på hull en og vannhinderet på hull atten. Klipping av røffen vil være til løpende vurdering i forhold til de resurser vi har til rådighet. Golfdestinasjon Trøndelag Det er nå etablert Samarbeidsavtale mellom Stiklestad Golfklubb, Stjørdal Golfklubb og Byneset Golfklubb/Byneset Golfsenter AS. Dette betyr at fjorårets greenfeesamarbeid med Trondheim Golfklubb opphører. Navn på dette samarbeidsprosjektet er Golfdestinasjon Trøndelag. Intensjon: Intensjonen er å styrke klubbenes posisjon gjennom utstrakt samarbeid. Således skal klubbene samarbeide på en rekke definerte områder med sikte på å legge til rette for en sunn vekst og utvikling av golfsporten i nærområdene og regionen for øvrig, samt organisere samarbeid på felter der dette er fornuftig og økonomisk gunstig for den enkelte klubb eller for klubbene i fellesskap. Parolen skal være at det som er bra for den ene klubben er også bra for de andre to. Samarbeidsområder: Greenkeeper samarbeid Maskinsamarbeid Greenfeesamarbeid Markedsmessig samarbeid Sportslig samarbeid Samarbeid ovenfor offentlige etater Samarbeid om sponsorer Side 29 av 38

30 Styret har stor tro på at samarbeidsprosjektet er Golfdestinasjon Trøndelag vil være positivt for Stjørdal Golfklubb over tid. Sluttord. Dette er et forsøk på å gi en inkluderende og ærlig orientering om Klubbens utfordringer og tiltakene styret arbeider med. Sammen med positive kreditorer, forståelsesfulle samarbeidspartnere, grunneiere, klubbens medlemmer og administrasjonen skal vi møysommelig bygge et nytt økonomisk fundament for Stjørdal Golfklubb. Dette arbeidet vil ta tid, men vi har god tro på at Klubben vil være inne på et godt og trygt økonomisk spor i løpet av 2 3 sesonger. Med håp om at denne informasjonen vil inspirere til positiv og oppofrende innsats fra store lag av medlemsmassen, ønsker vi med dette alle hjertelig velkommen til en ny golfsesong Vi avholder medlemsmøte med grilling søndag 21.april 2013 på hull 19 ved klubbhuset!! Mer om dette kommer på hjemmesiden. Side 30 av 38

31 14.2 Vedlegg 2: Kontingenter for 2014 vedtatt av det ekstraordinære årsmøtet 10. desember 2013 Kontingenter for 2014 vedtatt av det ekstraordinære årsmøtet 10. desember 2013 Kontingenter Kategori Medlemsfordeler *) Barn & Golf med foresatte (5-6 år) Ukentlige treninger i sommersesongen med klubbens trenere Dette er klubbens tilbud for Organisering av 1 stk 6 hulls turnering førskolebarn Fri tilgang til 6 hulls banen, 1 voksenperson må være med barn 500,- under 6 år Barn & Golf (7-12 år) Dette er klubbens tilbud for de mellom 7-12 år. Junior (13-19 år) Alle som fra det året de fyller 13 tom. Det året de fyller 19 år defineres som junior. U23/student (20-23/28 år) Alle som fra det året de fyller 20 tom det året de fyller 23 år defineres som U23. Med studiebevis (fulltid) gjelder denne kategorien opp til og med året de fyller 28 år. Aktiv (24 år =>) Alle som fra det året de fyller 24 eller eldre defineres som aktivt medlem. Familie Medlemskap for 2 voksne og alle familiens barn opp til det året de fyller 19 år. Det forutsettes samme bostedsadresse. Greenfee (24 år =>) Dette er medlemskap for de som ikke har muligheten til å spille så mye som man ønsker. Man må være eldre enn 23 år for dette medlemskapet. Fjernmedlemskap Dette medlemskapet kan kun tegnes av spillere som har bostedsadresse med postnummer som ikke ligger i området Ansatt/Styret VIP Aktiv (nytt) Livstidsmedlemskap (nytt) 3 stk 10 klipps rangekort for de som deltar på treningene Ukentlig aktivitetstilbud/trening. Førsteprioritet for å være med på klubbens golfskole Månedlige klubbturneringer for alle nivå Mulighet for VTG kurs for nybegynnere Fri tilgang til 6 hullsbanen, og til 18 hullsbanen for de med HCP 10 klipps rangekort pr. mnd. for de som deltar på treninger Ukentlige treninger i sommersesongen Førsteprioritet for å være med på klubbens golfskole Månedlige klubbturneringer VTG kurs for nybegynnere Fri tilgang til 6 hullsbanen, og til 18 hullsbanen for de med HCP 30 klipps rangekort pr. mnd. for de som deltar på treninger Trening i innendørs golfsenter om vinteren, mot egenandel? Samme rettigheter som aktivt medlemskap Gyldig studiebevis må forevises årlig ,- Kontingenter 2013 Nytt for 2014 u/hcp: 1 100,- m/hcp: , , , ,- Invitasjon til årlig medlemstur Invitasjon til klubbturneringer Full spillerett på 18 hulls og 6 hulls banen Gratis VTG kurs for nybegynnere 4 995, ,- Voksne har samme rettigheter som Aktivt Barn fra 0-12 år har samme rettigheter som Barn & Golf Ungdom fra år har samme rettigheter som Junior , Fri tilgang til 6 hullsbanen 20 % rabatt på greenfee for spill på18 hullsbanen Invitasjon til klubbturneringer med redusert greenfee Medlemstreninger mot egenandel Fri tilgang til 6 hullsbanen Betaler gjeldende greenfee for spill på 18 hullsbanen Delta på klubbturneringer med full greenfee 500,- Som for Aktiv Som for Aktiv Styret gis fullmakt til å gi tilleggsytelser i form av eksempelvis lagringsplass for golfbag, x antall rangeballer m.v. Som for Aktiv Styret gis fullmakt til å iverksette mot at inntektene fra dette benyttes forsvarlig, og at maks 20 % kan benyttes til drift årlig. Nedbetaling av gjeld vil være et aktuelt og forsvarlig tiltak Vedlegg 5: Bevis Livstidsmedlemskap *) Avgifter til Norges Golfforbund er ikke inkludert i kontingentsatsene , ,- Nytt for , , , , Nytt for 2014 Nytt for 2014 Side 31 av 38

32 14.3 Vedlegg 3: Orientering om styrets håndtering av spørsmålet om salg av golfbanen tilhørende Stjørdal Golfklubb til Trondheim Golfsenter AS. Av styreleder Sigmund Hatling Stjørdal, den 28. november Styret i Stjørdal Golfklubb har ikke på noe tidspunkt besluttet å innstille på salg/overdragelse av golfbanen til Trondheim Golfsenter AS: «Overdragelse, salg, deling, sammenslåing/-føyning, flytting, nedlegging eller bruksendring av anlegget skal ikke skje uten skriftlig forhåndssamtykke fra departementet. Som ny eier godkjennes ikke private fortjeneste baserte aktører. Med private, fortjenestebaserte aktører forstås her aktører som ikke selv ville kunne stå som søker av spillemidler.» Utdrag av epost datert 28. november 2013 fra Pål Melbye, Norges Golfforbund. Hele eposten fra Melby er referert senere i dette dokumentet. I løpet av høsten 2013 er det utvist stor interesse for Stjørdal Golfklubb også i media Stjørdalens Blad - særlig med bakgrunn i Klubbens krevende økonomiske situasjon som kulminerte med et regnskapsmessig underskudd for 2012 på -kr Tidlig i sommer ble jeg kontaktet av en sentral aktør i Trondheim Golfsenter AS (senere kalt Golfsenteret) med tilbud om å hjelpe Klubben med å øke medlem tilslutningen et meget prisverdig initiativ. For å kunne forberede dette arbeidet trengte «Golfsenteret» å få innsyn i Klubbens regnskaper hvilket jeg under sterk tvil imøtekom. Primo august då ble jeg så kontaktet på telefonen av Golfsenteret s representant som sa til meg «. det er ikke sikkert du vil like å høre hva jeg er kommet frem til Golfsentret vil kjøpe golfbanen». Et utrykt ønske om å hjelpe Klubben i rekrutteringsarbeidet ble brått snudd til et ønske om å kjøpe golfbanen! Henvendelsen fra Golfsenteret ble forelagt styret og slik saken utviklet seg ba Styret i møte 26. august Golfsentert utarbeide «forslag til kontrakt for kjøp/overdragelse av golfbanen, samt all gjeld/forpliktelser tilhørende Stjørdal Golfklubb». Som en naturlig del av dette arbeidet ba styret om at kontraktsforslaget måtte regulere og avklare en rekke forhold - hele 20 konkrete forhold/elementer. Ett av forholdene som styret betraktet som svært sentralt var: «Forholdet til Myndighetene knyttet til utbetalte tippemidler til Stjørdal Golfklubb». I styremøte 19. september bekreftet Golfsenteret interessen for å overta golfbanen, men intet kontraktsforslag forelå som omspurt i møte 26. august. I epost datert 1. oktober 2013 til styreleder fremsatte Golfsenterets følgende tilbud: «Vi, Trondheim Golfsenter, er villig til å betale 2,4 millioner for eiendelene til Stjørdal Golfklubb, herunder alle leiekontrakter som er gjeldene. Eiendelene og kontraktene skal være fri for heftelser ved kjøpstidspunktet.» Golfklubbens samlede gjeld på dette tidspunktet var ca kr. 4,7 mill I ny e-post dater 3. oktober 2013 til styreleder heter det bla; Side 32 av 38

33 «Jeg har sondert med bank, kulturdepartement, investorer osv. for å se om hvor mye gjeld det er mulig å sanere. Det er ut i fra dette at jeg har kommet fram til en pris på 2,4 mill for eiendelene. For denne summen mener jeg at klubben skal kunne gjøre avtaler med alle kreditorer så klubben vil være gjeldsfri og heftelsefri ved overtagelse.» Kildehenvisninger til kulturdepartementet og investorer fremgikk ikke av denne eposten. Styret diskuterte tilbudet i møte 10. oktober, men valgte å utsette sluttbehandlingen av det fremsatte tilbudet til et fulltallig styre kunne samles. Det skjedde 16. oktober 2013 og styret fattet følgende enstemmige vedtak : «Med henvisning til styrets vedtak i møte 26. august 2013 og tilbudet fra Trondheim Golfsenter fremsatt i e- postkorrespondanse 1. og 3. oktober då, finner styret det fremsatte tilbudet om overtakelse av klubbens aktiva for kr. 2,4 mil som uakseptabelt» Dette vedtaket ble umiddelbart meddelt Golfsenteret. Som en naturlig del av oppsummeringen etter medlemsmøtet 24. oktober gjennomgikk styret på nytt «Golfsentersaken» i møte 12. november; Styret opprettholdt sitt tidligere vedtak og utdypet sin holdning til saken slik: «Ved et mulig salg av golfbanen er det styrets holdning at det ikke er tilstrekkelig å bli gjeldfri. Dersom styret skulle beslutte/innstille på å selge banen til kommersielle aktører, vil det være aktuelt gå bredt ut til flere potensielle kjøpere. Men det er et hypotetisk spørsmål da styret ikke har fattet et slikt vedtak om salg av golfbanen» Denne utdypingen ble meddelt Golfsentret i epost datert 22. november som svar på Golfsentrets henvendelse datert 12. november. Styret har ikke mottatt noen konkretisering av Golfsenterets sonderinger med kulturdepartementet ref hva styret ba Golfsenret om i møte 26. august: «Forholdet til Myndighetene knyttet til utbetalte tippemidler til Stjørdal Golfklubb» Imidlertid har styret på eget initiativ bragt klarhet i dette sentrale spørsmålet. I e-post datert 28. november 2013 slår Pål Melbye, Norges Golfforbund fast følgende med tillatelse gjengis hele uttalelsen fra Pål Melbye: «Stjørdal GK har mottatt totalt 3,29 mill. kroner i spillemidler til golfanlegget. Av dette kr ,- til rangen. Reglene som er knyttet til spillemiddelordningen er hjemlet i "Lov om pengespill" (august 1992), forskrift (desember 1992) og Kulturdepartementets bestemmelser. Det er et grunnleggende prinsipp at tilskudd i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer. Av den grunn må følgende krav være oppfylt for å få tilskudd: 1. Idrettslag/organisasjonsledd i NIF og/eller det offentlige skal inneha kontroll med eierforhold og drift. 2. Det skal ikke foretas økonomiske utdelinger (utbytte etc.) til eierne. 3. Et eventuelt overskudd skal tilfalle idrettslige formål. Side 33 av 38

34 4. Ved oppløsning/avvikling skal formuen tilfalle idrettslige formål. Anleggseier plikter å holde anlegget åpent for allmenn idrettslig aktivitet i 30 år fra ferdigstillelse av anlegget Overdragelse, salg, deling, sammenslåing/-føyning, flytting, nedlegging eller bruksendring av anlegget skal ikke skje uten skriftlig forhåndssamtykke fra departementet. Som ny eier godkjennes ikke private fortjeneste baserte aktører. Med private, fortjenestebaserte aktører forstås her aktører som ikke selv ville kunne stå som søker av spillemidler. 28. november 2013,Pål Melbye, Norges Golfforbund» Styret i Stjørdal Golfklubb har ikke på noe tidspunkt vedtatt/innstilt på salg av Klubbens golfbane og jeg henviser også til intervju med meg i Blader 26. november Med henvisning til ovenstående redegjørelse samt oppslagene i lokalavisa Bladet, oppfordrer jeg nå til å forene alle gode krefter i arbeidet med å konsolidere stillingen til Stjørdal Golfklubb til det beste for Klubbens medlemmer og Klubbens samarbeidspartnere. Vennlig hilsen Sigmund Hatling Styreleder Det vises for øvrig til Intervju med Bladet (Stjørdalens Blad): «Styrer klubben mot bedre tider» - intervju med styreleder Sigmund Hatling i Stjørdal Golfklubb i Bladet 14. september «Vil bli Herre over golfklubben» - intervju med Reidar Herr, daglig leder i Trondheim Golfsenter, i Bladet tirsdag 26. november «- Innstilt på å snu økonomien» - intervju med styreleder Sigmund Hatling i Stjørdal Golfklubb, i Bladet 26. november Side 34 av 38

35 14.4 Vedlegg 4: Endringer i baneoppsett Innledning På de neste sidene finnes et første forslag til endringer jeg mener bør gjøres på banen i løpet av de nærmeste årene. Forhåpentligvis kan dette notatet, etter noen diskusjonsrunder, brukes som underlag for en litt mer omfattende formell revisjon av Handlingsplanen (vedlegg til Masterplanen) Forslagene er i full overensstemmelse med tenkningen som ligger til grunn for Masterplanen. I tillegg er de basert på noen erkjennelser jeg har kommet til når det gjelder banen slik den fremstår i dag: Vår bane oppleves som forholdsvis vanskelig for middelmådige og svake spillere, mens den er ganske lett for gode spillere. For scratch-spillere må den nok karakteriseres som meget enkel, først og fremst pga. banelengden. Det er mer enn 30 bunkere på banen, og med minimal banebemanning som det var sist sesong, så resulterte det alt for ofte i alt for mange uflidde bunkere Utformingen av greenbunkerne vil jeg beskrive som "heller stusslig"; de er gjennomgående små og svært grunne, og byr sånn sett på små utfordrende for spillerne. De største utfordringene pr. dato ligger i feil sandkvalitet, uflidde kanter og manglende drenering. Sikkerheten for spillere, og ikke minst for "fotturister" på gangveien langs banen er en alvorlig utfordring som det må gjøres noe med før en ulykke inntreffer De konkrete tiltakene jeg foreslår nedenfor retter seg for en stor del mot disse forholdene. Den overordnede hensikten er: Å gjøre banen litt lettere for "de dårlige" og litt vanskeligere for "de gode" spillerne. Dette skal oppnås gjennom å: o Trekke FW lenger bakover mot utslagene og klippe dem bredere i nedslagsområdene for svake spillere o Legge igjen noen bunkere i nedslagsområdene for middelmådige og svake spillere o Krympe bredden på FW noe (ned mot 25 m) i nedslagsområdene for gode spillere o Gjøre greenområdene litt mer utfordrende ved å utvide og fordype noen greenbunkere (kompenserer for at banen blir moderat lettere fra tee til green) Å bedre sikkerheten ved å: o Sette opp sikkerhetsnett o Prøve å vri spillet vekk fra farlige områder ved å tilpasse klippekonturen av FW, og ved å plassere nye bunkere i retninger der nedslag er uønsket. I hovedsak betyr det å forskyve alle FW på sletta foran Langvatnet mest mulig mot sør. Å redusere arbeidet med å holde bunkerne i orden ved å legge igjen alle bunkere som "ikke er i spill" Mikke anla nye oransje teesteder like foran rød tee på alle hull. Denne etablering av et ekstra sett teesteder innebar 50 % økning i jobben med å klippe teestedene. Jeg tilrår derfor en grundig vurdering av behovet for å ha fremskutte (oransje) teesteder. Hvis svaret blir ja, så må det vurderes nøye hvor de skal plasseres. Jeg anbefaler: Sammen med rød tee på alle par-3 hull, ved 150 m-merket på par- 4 hull, og ved 200 m-merket på par-5 hull. Det sier seg selv at alle tiltakene som er listet nedenfor ikke kan gjennomføres i løpet av én sesong; hvor mange år man må bruke avhenger i stor grad av de økonomiske ressursene som blir stilt til rådighet. Tiltak som å justere klippekonturen på FW og legge igjen noen bunkere kan implementeres allerede fra sesongstart Arbeidet med å oppgradere bunkerne må planlegges nøye. Her vil nok dreneringen bli en avgjørende faktor. Arbeidet med å bedre sikkerheten anbefaler jeg gis høyeste prioritet. Hullvise endringer Hull 1: Ta i bruk gammel rød tee Side 35 av 38

36 Sette opp sikkerhetsnett som beskytter rød tee mot utslag fra hull 9 Systematisk registrere endringer (setninger) i støttemuren foran gul tee Hull 2: Sette opp sikkerhetsnett langs venstre side av gul tee for å beskytte gangveien og tee-stedene på hull 6 Rydde området bak gul tee slik at steinmuren bak teestedet blir godt synlig Rydde, planere og tilså et 10 m bredt felt til venstre for gangstien fra sittebenken og frem til diket (store trær skal ikke felles!) Trekke FW helt tilbake til diket; øke bredden i bakkant (helt ned til trærne på høyre side) og smalne inn FW litt opp mot dammen. Utvide FW betydelig like over dammen Renske opp vannhindret Utvide greenbunker og gjøre den dypere (begrenset av drenering) Hull 3: Hull 4: Hull 5 Hull 6 Hull 7: Hull 8 Hull 9 Anlegge ny rød tee like bak diket Legge igjen venstre FW-bunker Plante treklynge (store trær) i roughen på venstre side like før starten av FW Utvide FW ved bunkerne, og forskyve den maksimalt mot sør (høyre) foran Langvatnet Vannhindret renskes opp Legge igjen FW-bunker i nedslagsfeltet for utslag, og bygge en ny og betydelig større bunker langs gangveien (frem mot kraftmasta) Forskyve FW mest mulig mot sør (venstre) i nedslagsfeltet for utslag og utvide den i bakkant Bunker ca. 70 m foran green legges igjen (første bunker foran green) Greenbunker bygges om; utvides og gjøres så dyp som mulig (begrenset av drenering) Anlegge ny tilbaketrukket gul tee på bakerste del av "Propphaugen" (avtale med grunneier må inngås) Hele platået på høyre side av green klippes til semirough-kvalitet Et ca. 10 m bredt område langs venstre side av gangveien ryddes og gjøres spillbart Hele gressbakken bak green klippes kort (flymo) slik at baller ruller ned mot veien, men finnes og er spillbare FW utvides i området for korte utslag, og gis størst mulig bredde langs hele Dynamitthaugen Greenbunker utvides mot greenen og gjøres dypere (begrenset av drenering) Vannhindret renskes opp Det gjøres forberedelser til bygging av ny tilbaketrukket gul tee og ny green helt inn mot vannhindret Det bygges ny personelloppgang til gul tee (trapp med repos helt i bakkant av teestedet) Ny oppstillingsplass for vogner og venteplass m/sikkerhetsnett etableres ved foten av den nye oppgangen Området mellom FW og gult utslag på hull 1 ryddes og steinmuren rettes opp og gjøres godt synlig både fra FW 9 og fra gul tee på hull 1 Hull 10 FW utvides noe like foran utslagene Det klippes semirough rundt Smedhaugen Greenbunker utvides og gjøres dypere Side 36 av 38

37 Hull 11 Hull 12 Vannhindret renskes opp Greenbunker utvides og gjøres dypere Skråningen mellom bekken og green bygges opp med treverk (laftes) eller naturstein opp til ca. ½ m under greennivå Bekken steinsettes i greenområdet for å hindre ytterligere utgraving Hull 13 Greenbunker utvides (nærmere green) og gjøres dypere Forlenging av hullet til par 4 detaljplanlegges (av profesjonell banearkitekt) og forberedes (beplantning, grunneieravtale etc.) Hull 14 Hull 16 Hull 17 Hull 18 FW utvides på høyre side opp mot FW-bunkeren (korte utslag) FW utvides mot høyre foran greenbunkerne Fremre FW-bunker legges igjen Det anlegges nytt tilbaketrukket gult teested (påbegynt) FW utvides i bakkant(mot bekken) og ved FW-bunker Bekken ryddes og steinsettes FW utvides i bakkant (mot gangveien) Øvre gul tee sprenges ut og utvides (finansiering klar) FW utvides mot venstre i området for korte utslag (helt frem til venstre FW-bunker) Vannhindret renskes opp Øvre del av bekken utvides og steinsettes 13. januar 2014 John Kulsetås Ledet Banekomiteen Side 37 av 38

38 Vedlegg 5: Bevis Livstidsmedlemskap Side 38 av 38

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 1 av 10 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00

Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00 Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00 Dagsorden og saksinnstillinger. Åpning ved styrets leder 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

INNKALLING. Ekstraordinært årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 30 November kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Ekstraordinært årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 30 November kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Ekstraordinært årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 30 November kl. 19:00 I Klubbhuset Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut på hjemmesiden sammen med innkalling 14 dager før ekstraordinært

Detaljer

Protokoll årsmøtet 2011

Protokoll årsmøtet 2011 Protokoll årsmøtet 2011 Protokoll årsmøtet 2011 Byneset Golfklubb 1. Godkjenne de stemmeberettigede Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Referat årsmøtet 2010

Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Byneset Golfklubb 1. Godkjenne de stemmeberettigede Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt gyldig

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Innkallingen

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Innkallingen 1 av 10 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

Årsmøte Salten Golfklubb Side 1 av 32

Årsmøte Salten Golfklubb Side 1 av 32 Årsmøte Salten Golfklubb 23.02.17 Side 1 av 32 ÅRSMØTE SALTEN GOLFKLUBB 23 FEBRUAR 2017 Kantinen på fylkeshuset kl 1800 Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av antall stemmeberettigede 3. Godkjenning av

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Til medlemmer i Tiller idrettslag Tiller 30. april 2016 Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Tid: 24. mai 2015, kl 19.00. Sted: Tonstad skole Tiller idrettslag innkaller med dette

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR FEBRUAR 2014

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR FEBRUAR 2014 LARVIK GOLFKLUBB PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2013 11. FEBRUAR 2014 Tirsdag 11. februar 2014 kl. 18.00 ble det avholdt årsmøte for 2013 i Larvik Golfklubb. Tilstede var 62 medlemmer, hvorav 62 stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSMØTE 19. MARS 2017

ÅRSMØTE 19. MARS 2017 ÅRSMØTE 19. MARS 2017 PERIODEN 9. mars 2016 19. mars 2017 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE I STJØRDAL GOLFKLUBB

REFERAT ÅRSMØTE I STJØRDAL GOLFKLUBB REFERAT ÅRSMØTE I STJØRDAL GOLFKLUBB Dato: 05.02.09. Tid: 19:00 Sted: Restauranten i klubbens lokaler på Stokke Gaard Tilstede: Harald Helland, Endre Hjelseng, Tord Lath-Olsen, Frode Bostad, Stephen Baxter,

Detaljer

Stjørdal Golfklubb protokoll fra ekstraordinært årsmøte 10. desember 2013

Stjørdal Golfklubb protokoll fra ekstraordinært årsmøte 10. desember 2013 PROTOKOLL Ekstraordinært årsmøtemøte i Stjørdal golfklubb. Tidspunkt: Tirsdag 10 desember 2013 kl 1900 2100 Sted: Stokke Gård, Hull 19 52 stemmeberettigede møtte. Disse var: Svein Smalø, Anita Smalø, Morten

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset

Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset Årsmøtet behandlet følgende: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 48 stemmeberettigede møtte på årsmøtet. Årsmøtet

Detaljer

Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017

Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Sted: Beverlokalet Tid: 20:00 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017

Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Sted: Beverlokalet Tid: 20:00 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden... 3 2.1. Forretningsorden...

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

Vedtekter for Steigen luftsportsforening

Vedtekter for Steigen luftsportsforening Vedtekter for Steigen luftsportsforening Stiftet den 1.desember 2006 1 Formål Foreningens Formål: Steigen Luftsportsforenings formål er å fremme luftsport i Steigen ved å eie, vedlikeholde og drive: Engeløy

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2013

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2013 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2013 Mandag 18. Februar 2013, kl 19:00 i klubbhuset Styret viser til tidligere innkalling distribuert via e-post direkte til medlemmene, og offentliggjort på klubbens

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB Siggerud skole 12.april kl.18.00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 9 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet. De 9 stemmeberettigede

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Til medlemmene i Tromsø Ishockeyklubb Innkalling til årsmøtet i Tromsø Ishockeyklubb, torsdag 27. april kl 19.00, TIL huset Saksliste og sakspapirer for årsmøtet 1. Godkjenne

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 Dato: Tirsdag 17. februar 2015 Sted: Solastranden Hotell Kl: 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 1. Konstituering av årsmøtet. Fastsettelse av stemmetall. Styreleder Egil Reimers åpnet årsmøtet med å ønske

Detaljer

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 21. februar 2017. Årsmøtet avholdes i idrettsrådets lokaler, Hansons Minde, Henrik Ibsensgt 58, Stavanger - mandag

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet Lov for Solum Golfklubb (heretter klubben), - stiftet 24.4.2003 Vedtatt den10.06.2003 med senere endringer, senest av 19.5.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 10.6.2003 1 Formål Klubbens formål er å drive

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert.

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert. ÅRSBERETNING 2015 FOR SALTEN GOLFKLUBB Styret har i 2015 bestått av følgende valgte personer: Leder Jens Kristian Hansen Nestleder Svenn B. Toftesund Styremedlem Rune Andreassen Styremedlem Heather Hebbert

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Årsmøtet avholdes den kl. 17:00 på Sør Amfi, møterom Bøtte.

Årsmøtet avholdes den kl. 17:00 på Sør Amfi, møterom Bøtte. T il medlemmene i Arendals T urnforening Innkalling til årsmøte i Arendals T urnforening Styret innkaller herved til årsmøte i Arendals T urnforening. Årsmøtet avholdes den 16.03.17 kl. 17:00 på Sør Amfi,

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING 2011 Del 1 Side 1 av 7 INNKALLING TIL ÅRSMØTE (Ekstraordinært) Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte: Torsdag 1. desember kl. 18.00 på klubbhuset,

Detaljer

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte 08.11.79 Sist revidert 10.02.15 Stiftet 8. November 1979 Postboks 16, 1921 SØRUMSAND Tilsluttet: Akershus Idrettskrets Norges Cykleforbunds Region

Detaljer

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel)

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00 STED: BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) Årsmøte i Halden golfklubb 12 mars kl.18:00-2015 Sted: Best Western Pluss.(Grand Hotell) Agenda:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 Klubbhuset Setnesmoen, mandag 09.desember 2013 kl.18.00 Åpning Klubbens leder Lars Ramstad åpnet møtet og ønsket de frammøtte hjertelig velkommen. Det var gledelig at

Detaljer

Sted : Fana Taekwon-do lokaler Fanatorget Dato : Mandag 16. februar 2017 Tid : 19:00-20:00

Sted : Fana Taekwon-do lokaler Fanatorget Dato : Mandag 16. februar 2017 Tid : 19:00-20:00 Protokoll årsmøte 2017 Fana NTN Taekwon-do klubb Sted : Fana Taekwon-do lokaler Fanatorget Dato : Mandag 16. februar 2017 Tid : 19:00-20:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 23 stemmeberettigede

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 PERIODEN 27. november 2012 til 26. november 2013 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement

Detaljer

Åpning med orientering om opplegget for møtet samt om klubben 2015 generelt ved styreleder.

Åpning med orientering om opplegget for møtet samt om klubben 2015 generelt ved styreleder. DAGSORDEN OG SAKER TIL ÅRSMØTET SØNAG 13. DESEMBER 2015 KL. 18.00 KLUBBHUSET Åpning med orientering om opplegget for møtet samt om klubben 2015 generelt ved styreleder. SAK 1: GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE.

Detaljer

ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM juni. Sakliste

ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM juni. Sakliste ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM 5. 7. juni Sakliste SAKLISTE SAK 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER... 1 SAK 2 GODKJENNING AV SAKLISTEN... 1 SAK 3 GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN... 1 SAK 4 VALG AV DIRIGENTER,

Detaljer

Vedtekter for Xercize

Vedtekter for Xercize Vedtekter for Xercize Vedtatt i ordinært landsmøte den 26. mars 2016 Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 31. januar 2017

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 31. januar 2017 LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31. januar 2017 Årsmøtet avholdes i HAFA s lokaler på Øya Tirsdag 28. februar kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2014

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2014 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2014 Tirsdag 25. februar 2013, kl. 19:00 i klubbhuset Styret viser til tidligere innkalling distribuert via e-post direkte til medlemmene, og offentliggjort på

Detaljer

Nøtterøy Golf. Utfordringer

Nøtterøy Golf. Utfordringer Nøtterøy Golf «Prosjekt bærekraftig fremtid» Informasjonsmøte 4. november 2014 Utfordringer Banen Økonomi/gjeld «Tvungent medlemskap» Styringsmodell 1 Økonomi/gjeld Underskudd 2014 (før avskr.) NOK 900

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Larvik Golfklubb, stiftet 20. juni 1989 Vedtatt 12. januar 1994, godkjent av idrettsstyret 9. mars 1994 Revidert 25. januar 2001, godkjent av Vestfold Idrettskrets 4. desember 2001 Revidert 3.

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

Ekstraordinært a rsmøte IL Bever n 24. Oktober 2017

Ekstraordinært a rsmøte IL Bever n 24. Oktober 2017 Ekstraordinært a rsmøte IL Bever n 24. Oktober 2017 Sted: Beverlokalet (nede i gamle barnehagen) Tid: 20:00 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden...

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

Årsmøte Borregaard Golfklubb. Torsdag 2 Mars kl Borregaard Golfklubbs klubbhus

Årsmøte Borregaard Golfklubb. Torsdag 2 Mars kl Borregaard Golfklubbs klubbhus Årsmøte Borregaard Golfklubb Torsdag 2 Mars kl 19.00 Borregaard Golfklubbs klubbhus Dagsorden og saksinnstillinger. 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Protokoll årsmøte Ringerike klatreklubb

Protokoll årsmøte Ringerike klatreklubb Protokoll årsmøte Ringerike klatreklubb PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Ringerike klatreklubb Hønefoss, 2016-03-14 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var XX stemmeberettigede til stede

Detaljer

FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957

FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957 Vedtekter for Narvik Slalåmklubb, stiftet 20.01.1957, med senere endringer, senest av 19.06.2015 Godkjent av Nordland

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde Regionsting 2017 Søndag 19. mars 2017, kl. 1530 Idrettssenteret, Molde Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. Sak 3

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Så mye som mulig av innholdet i de gamle vedtektene er bevart, samtidig som vedtektene nå blir i samsvar med NIFs nye lovnorm, dersom følgende forslag til endringer vedtas. Foreslåtte endringer i vedtektene

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00. Rauma Golfklubb Postboks 306 N-6301 ÅNDALSNES Telefon: + 47 920 31 073 E-post: post@raumagolf.no Web: www.raumagolf.no Org.nr.: 00982132819 Kontonr.: 4087.24.30085 IBAN: NO17 3910 2211 964 BIC-adresse:

Detaljer

Lov for Atlungstad Golfklubb

Lov for Atlungstad Golfklubb Lov for Atlungstad Golfklubb Basert på Lovnorm for golfklubber (vedtatt av Idreststyret den 28.11.2007) Lov for Atlungstad Golfklubb (heretter klubben), stiftet 13. juni 2003 Vedtatt den 13. juni 2003

Detaljer

Søndag 26. november 2017

Søndag 26. november 2017 Ekstraordinært ting 2017 Sør-Trøndelag idrettskrets («Trøndelag idrettskrets») og Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag («Idrettens Studieforbund Trøndelag») Sakspapirer Søndag 26. november 2017 Innholdsfortegnelse

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 19.02.2014. 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Sak 2 Årsmøtet 18/2-2015: Til godkjenning Innhold: Organisasjonsplan Side 2 Instruks Banekomitèen Side 3 Instruks Hus og Miljøkomitèen Side 4 Instruks

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Lov for Nesodden Tennisklubb, stiftet 1971 (Vedtatt av årsmøte 07.02.2011) Vedtatt 1971 med senere endringer av 2.mars 1988, 10.februar 2004 og 7. februar 2011. Godkjent

Detaljer

Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948

Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948 Flest mulig lengst mulig! Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948 1 Endringslogg: Dato Merknad Ukjent Forslag Vedtekter Åslia Skilag 12-05-2015 Vedtekter for Åslia Skilag 17-09-2015 Vedtekter for Åslia

Detaljer

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Sakliste Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Sakliste Åpning av OIKs ting Sak nr. 1 Sak nr. 2 Sak nr. 3 Sak nr. 4 Sak nr. 5

Detaljer

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtatt på ekstraordinært årsmøte for Brunstad Ungdomsklubb 29. desember 2014. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Brunstad Ungdomsklubb (BUK) er en

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00 Sted: Hotell Britannia 1. Godkjenne de stemmeberettigede. Det var til sammen 28 medlemmer med stemmerett til stede, hvorav

Detaljer