Lokal energiutredning Øystre Slidre kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokal energiutredning Øystre Slidre kommune"

Transkript

1 Lokal energiutredning Øystre Slidre kommune

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Formål lokal energiutredning 2. Aktører og roller 3. Ulike energiløsninger, overføring og bruk 4. Status og prognoser for energiproduksjon, energioverføring og energibruk 5. Fremtidig energibehov, utfordringer og tiltak 6. Kilder 7. Vedlegg Statistikk Side 2 av 16

3 1. Formål lokal energiutredning Formålet med lokal energiutreding er å legge til rette for bruk av miljøvennlige energiløsninger som gir samfunnsøkonomiske resultater på kort og lang sikt. I lokal energiutredning skal det tas hensyn til muligheter for bruk av fjernvarme, energifleksible løsninger, varmegjenvinning, innenlands bruk av gass, tiltak for energiøkonomisering ved nybygg og rehabiliteringer, effekten av å ta i bruk energistyringssystemer på forbrukersiden mv. Energiloven, lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m., trådte i kraft 1. januar 1991 og la grunnlaget for en markedsbasert produksjon og omsetning av kraft. I tillegg til nye kraftverker og utvidelser i distribusjonsnettet for elektrisk kraft kan det bygges ut alternative energiproduksjonsanlegg og nytt distribusjonsnett for disse (vannbåren varme, olje eller gass) hvis disse gir langsiktig kostnadseffektive og miljøvennlige løsninger. Valdres Energiverk AS er områdekonsesjonær i Øystre Slidre kommune, og er tildelt områdekonsesjon og har monopol på å bygge og drive anlegg for fordeling av elektrisk energi innenfor Øystre Slidre kommune. I tillegg et område ved Bygdin i Vang kommune. Energiverket har plikt til å levere elektrisk energi innenfor Øystre Slidre kommune. I følge energilovens 5 B - 1 plikter konsesjonærer å delta i energiplanlegging. Følgende har vært involvert i utforming og gjennomføring av utredningen. Valdres Energiverk AS Odd Strømsæther Per Norli Tlf Øystre Slidre Kommune Tor Jordet Øyvind Langset Tlf Offisielt møte ble avholdt 11. mai Side 3 av 16

4 2. Aktører og roller Valdres Energiverk AS er ansvarlig for gjennomføring av den lokale energiutredningen. Selskapets virksomhetsområder er utbygging og drift av elfordelingsnett (monopol) og salg av elkraft (forretning). Antall ansatte i selskapet er 60, og omsetningen var i 2009 kr. 140,3 millioner. Valdres Energiverk AS har ved rådgivende ingeniør Odd Strømsæther, samt ingeniør Per Norli, ledet arbeidet med utredningen. I tillegg har Tor Jordet besørget oppdatering av statistikk og grafikk. Arbeidet med utredningen medfører også et ansvar for: Innkalling og koordinering mellom aktørene. Koordinering og overlevering av rapport til kraftsystemansvarlig i regionen Eidsiva Energi AS. Overlevering av rapport til NVE Offentliggjøre referater. Dette gjøres via hjemmeside på internett. Øystre Slidre kommune skal ifølge energiloven bidra til at det bygges samfunnsriktige energiløsninger i kommunen. Øystre Slidre grenser til kommunene Nord Aurdal, Vestre Slidre, Vang, Vågå, Nord Fron, Sør Fron og Gausdal. Kommunen har 390 ansatte, og hadde i 2009 en omsetning på 190 mill. kroner. Jordbruk, skogbruk og reiselivsvirksomhet er hovednæringsvirksomheter. Beitostølen er en av innlandets største turist og hytteområder hvor det de senere år har pågått en stor utbygging av både turistbedrifter, skianlegg og hytter. Valdres er et av Norges største hytteområder hvor det er ca hytter, hvorav det pr var 3230 i kommunen. Det bor 3216 i kommunen pr I de siste årene har det vært en liten befolkningsøkning i kommunen, og ting tyder på at dette vil fortsette i årene fremover. Side 4 av 16

5 Som grunnlag for utarbeidelse av befolkningsutvikling er kommunefordelte data fra SSB Antall innbyggere BEFOLKNINGSUTVIKLING Folketall Øystre Slidre(0544) Prognose Øystre Slidre(0544) Årstall 3. Ulike energiløsninger, overføring og bruk Samfunnet er i dag, og vil også i fremtiden være fullstendig avhengig av energi for å fungere. Energi er en knapphetsfaktor, og bør forvaltes på en samfunnsmessig måte. Det er derfor viktig å utnytte de muligheter som finnes for å drive optimal energiutnyttelse. DEL 1 Ulike energiløsninger: Energi produseres og brukes. Det ideelle er at dette gjøres på samme sted, men i mange tilfeller er det stor avstand mellom produksjon og utnyttelse, og energien må derfor overføres gjennom en energiinfrastruktur. Dette medfører at investeringene i mange tilfeller blir for høye, og energiløsningen er uaktuell å innføre. Når det gjelder elektrisitet er det utbygget en infrastruktur som kan utnyttes ved videre utbygginger, mens ved andre løsninger som fjernvarme er det i store deler av landet ikke bygget ut et slikt nett. Energi produseres og brukes. Det ideelle er at dette gjøres på samme sted, men i mange tilfeller er det stor avstand mellom produksjon og utnyttelse, og energien må derfor overføres gjennom en energiinfrastruktur. Dette medfører at investeringene i mange tilfeller blir for høye, og energiløsningen er uaktuell å innføre. Når det gjelder elektrisitet er det utbygget en infrastruktur som kan utnyttes ved videre utbygginger, mens ved andre løsninger som fjernvarme er det i store deler av landet ikke bygget ut et slikt nett. Side 5 av 16

6 3.1. Elektrisk energi - vann Elektrisk energi er omdannet energi fra kilder som vann, kjernekraft, varme og gass. I Norge er det vann som anvendes gjennom vannkraftverk. Den elektriske energien overføres til forbruker via et elektrisk fordelingsnett Bioenergi Energien produseres ved forbrenning av biomasse som for eksempel organisk avfall, ved, skogsflis, bark, treavfall, husdyrgjødsel, halm, biogass fra kloakkrenseanlegg og deponigass fra avfallsdeponier. Foredlet biobrensel er typisk pellets og briketter, og mer energieffektiv enn tradisjonell ved eller flis. Energien overføres via et rørnett fra produksjonssted til forbrukssted. 3.3 Varmepumpe En varmepumpe utnytter lavtemperatur varmeenergi i sjøvann, elvevann, berggrunn, jordsmonn eller luft. Varmekilden bør ha stabil temperatur, men ikke for lav. (Sjø er optimal). Varmepumpen må tilføres elektrisitet, men kan gi ut 2-4 ganger så mye energi. Pumpen installeres som oftest hos forbruker, og kan også overføre varmen til vannbåren installasjon, gjerne gjennom et sentralt anlegg i en større installasjon eller små mindre lokale anlegg Petroleumsprodukter Denne energien produseres ved forbrenning av fyringsolje (lett/tung), parafin, og varmen kan distribueres gjennom luft eller et vannbårent anlegg via et sentralt eller lokalt rørnett Spillvarme Under produksjonen til industribedrifter blir det ofte sluppet ut spillvarme til luft eller vann uten at det utnyttes til andre formål. Denne varmen kan utnyttes til oppvarming av bygninger eller optimalisering av industriprosessen via gjenvinningsanlegg Solenergi Sola er en fornybar energikilde som gir tilstrekkelig varme til at menneskene kan leve på jorden. Men å bygge en kostnadseffektiv omforming av solenergi til spesielt elektrisitet i storskala har en ennå ikke lykkes med. Side 6 av 16

7 3.7. Naturgass Gass er en ikke fornybar energikilde som hentes opp fra grunnen og overføres via gassrør til deponier via ilandføringssteder. Gassen kan fordeles til forbruker via en utbygd infrastruktur eller via tankbil. Gassen forbrennes på stedet og produserer varme, eller varme kan distribueres via et vannbåret distribusjonssystem. Gass kan også selvfølgelig være kilden til elektrisitetsproduksjon eller kombinasjoner av varme og elektrisitet Vindkraft Vind er en energikilde som fortrinnsvis produserer elektrisitet. Vindkraftverk må plasseres på steder som gir stabil energi, og hvor det ligger til rette for å koble seg til annen elektrisitetsoverføring. DEL 2 Ulike tiltak for å effektivvisere og redusere energibruk Når energien er overført til en forbruker er det viktig for samfunnet at den forbrukes på en effektiv måte, samtidig som den skåner miljøet Endring av holdninger Historisk sett har energi i Norge vært synonymt med elektrisitet. I forhold til andre land har denne energien vært billig, og ikke betraktet av bruker som en knapphetsfaktor. Ved å forbedre holdningen til bruk av elektrisitet kan dette totalt representere en solid reduksjon av energiforbruk. Dette gjelder også ved oppføring av nye bygninger Dette er tiltak som for eksempel: Reduksjon av innetemperatur i bygninger. Bygge nye bygninger etter energieffektive løsninger. Bygge om bygninger etter energieffektive løsninger. Reduksjon av temperatur på varmtvann. Bruk av lavenergipærer. Slå av belysning i rom som ikke er i bruk. Etc Bruk av tekniske styringer. Bruk av tekniske styringer regulerer energiforbruket i bygninger. Side 7 av 16

8 Systemene skal resultere i tilsvarende eller bedre komfort, men ved mindre bruk av elektrisitet Bruk av alternativ energi For Øystre Slidre kommune vil bruken av alternative energikilder som nevnt i del 1 i dette kapitlet reduserer bruken av elektrisitet. Bioenergi Varmepumpe Petroleumsprodukter Naturgass Enkeltpersoner og byggherrer trenger ved nybygging og rehabiliteringer faglige råd og oppfordring til å velge andre alternative energiløsninger en elektrisitet Prisutvikling på elektrisk energi inkl. overføring fra Valdres Energiverk AS. I 1995 innførte NVE nytt inntektsregime for overføring og omsetning av elektrisk energi. Overføring er monopolisert, og omsetning ble konkurranseutsatt. Prisutviklingen for elektrisk energi inkl. overføring fra Valdres Energiverk AS viser at prisen holdt seg noenlunde konstant frem til 2001, deretter gjorde et stort hopp i 2003 på ca 16 øre/kwh, og iflg. tilgjengelige prognoser kan det forventes en jevn stigning i årene fremover til Nedenstående diagram viser prisutviklingen fra 1991 til 2006, og forventet prisutvikling frem til Side 8 av 16

9 Prisutvikling for elektrisk energi/overføring, Elektrisk energi (samlet pris) Overføring SUM Status og prognoser for energiproduksjon, energioverføring og energibruk Varer Elektrisitet Kull, kullkoks, petrolkoks Bensin, parafin Diesel-, gass- og lett fyringsolje, spesialdestillat Tungolje, spillolje Gass Ved, treavfall, avlut. Avfall Forbruk Husholdninger Offentlig tjenesteyting Privat tjenesteyting Primærnæringer Industri, bergverk Produksjon fjernvarme Side 9 av 16

10 Status for energiproduksjon Elektrisitet Produksjon i vannkraftverk Skoltefoss kraftverk - Gj.snitt årsprod. 2,6 GWh Øystre Slidre kommune har konsesjons - og rettighetskraft fra Kalvedalen, Lomen, Åbjøra og Faslefoss kraftverker og andre kraftverker i Østlandsområdet på til sammen 52 GWh. Annen energiproduksjon Det er ikke bygget noen større energiproduksjonsanlegg i kommunen Status for energioverføring Energioverføring for elektrisitet Regionalnettet 132 kv eiet av Oppland Energi Nett AS har Ingen flaskehalser for levering av elektrisk energi i kommunen. Fordelingsnettet 22 kv/0,4/0,24 kv i store deler av kommunen har ingen flaskehalser for levering av elektrisk energi i kommunen, kun i Beitostølområdet i tunglastperioden(vinterhalvåret) er kapasiteten for energioverføring for liten ved utfall av et av matepunktene, Heggenes trafostasjon, Kalvedalen kraftverk eller Lomen kraftverk. Energioverføring for andre energikilder Det er ikke utbygget overføringsnett for andre energikilder Status for energibruk Som grunnlag for utarbeidelse av status for energibruk er kommunefordelte data fra SSB. Av tabell og stolpediagram går det frem at elektrisitet har den største andelen av energiforbruket i kommunen. De øvrige energikildene resterende del av energiforbruket i kommunen. Side 10 av 16

11 Sum forbruk (GWh) Elektrisitet 65,7 73,9 80,9 72, Kull, kullkoks, petrolkoks Ved, treavfall, avlut. 12,6 13,6 11,8 10,9 11,2 - Gass 1,1 1,5 1,3 1,1 1,1 - Bensin, parafin 0,6 17, ,9 - Diesel-, gass- og lett fyringsolje, spesialdestillat 3,5 34,7 38,8 41,4 35,8 - Tungolje, spillolje Avfall Sum 83,5 141,4 149,8 141, Prognoser for energiproduksjon Elektrisitet NVE utførte i 2004 en kartlegging av mindre elver og bekker hvor det kan være økonomisk å bygge småkraftverk Øystre Slidre kommune har ervervet fallrettigheter i Volbuelva inkludert for Storefoss. I 1991 fikk kommunen konsesjon på utbyggingen, men p.g.a. lave kraftpriser og tvilsom lønnsomhet ble utbyggingen ikke realisert. Konsesjonen gikk ut etter 2 år. Kraftprisen har med årene endret seg og steget mye. I 2005 ble det gjennomført et forprosjekt for Storefoss for å vurdere utbyggingen på nytt, og prosjektet resulterte i at det ble startet arbeider med konsesjonssøknad til NVE om bygging av nytt Storefoss kraftverk. Prosjektet Side 11 av 16

12 har stoppet opp p.g.a. vanskeligheter med å opprette planleggingsavtale med Opplysningsvesenets fond eieren av Vindefossen som var tenkt tatt inn i utbyggingen. Ved senere års oppdatering av lokal energiutredning blir utbygging av småkraftverk tatt inn i utredningen når disse blir konkrete og er vedtatt bygget. Annen energi Det pågår utredingsarbeider for bygging av biobrenselsentral på Beitostølen med tilhørende varmerørnett. I første byggetrinn inngår levering av vannbåren varme til hotellene og forretningsbygene i sentrum Prognoser for energioverføring Elektrisitet Store deler av 22 kv nettet i kommunen er de senere år opprustet og har god teknisk tilstand, og vil de nærmeste årene med unntak av Beitostølområdet klare prognosert økning i energioverføring Andre energikilder Det pågår utredingsarbeider for bygging av biobrenselsentral og tilhørende varmerørnett på Beitostølen. I første byggetrinn inngår levering av varmt vann til hotellene og forretningsbyggene i sentrum. Det er ingen planer for bygging av andre energikilder Prognoser for energibruk Som grunnlag for utarbeidelse av prognose for energibruk er kommunefordelte data fra SSB med årlig økning fastsatt etter lokalt skjønn. Forbruk av elektrisitet er prognosert med en årlig økning på 2 %, og forbruk av alternative energiformer er prognosert med mindre økninger. Det foreligger ingen sikre prognoser for endringer i forbruk av de forskjellige energiformene. Endringer i forbruk av de forskjellige energiformene kan forventes vil endre seg i forhold til pris og tilgjengelighet. Side 12 av 16

13 Sum forbruk (GWh) Årlig økning Elektrisitet 2 % 79,6 81,2 82,8 84,4 86,1 87,8 89,6 91,4 93,2 95,1 Kull, kullkoks, petrolkoks 0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ved, treavfall, avlut. 2 % 11,4 11,7 11,9 12,1 12,4 12,6 12,9 13,1 13,4 13,7 Gass 14 % 1,3 1,4 1,6 1,9 2,1 2,4 2,8 3,1 3,6 4,1 Bensin, parafin 2 % 15,2 16,3 17,4 18,6 19,9 21,3 22,8 24,4 26,1 27,9 Diesel-, gass- og lett fyringsolje, spesialdestillat 4 % 37,6 42,9 48,9 55,7 63,5 72,4 82,5 94,1 107,2122,2 Tungolje, spillolje 0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avfall 0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5. Fremtidig energibehov, utfordringer og tiltak I energiverkets lokale kraftsystemplan er det utarbeidet prognose 10 år fremmover for uttak og overføring av elektrisk kraft. Prognosert økning er ca. 2 % økning pr. år. Kraftsystemplan blir oppdatert annen hvert år, siste gang I lokal energiutredning er det utarbeidet prognose 10 år fremover for uttak av alle tilgjengelige energiformer i kommunen. Energiutredingen blir oppdatert hvert år. I. Kapasitet i overføring av effekt (kw) Mål: Tiltak: Valdres Energiverk AS skal i samarbeid med energiaktører sikre at kommunen over tid ikke har energi og effektflaskehalser i nettet. Valdres Energiverk AS og Eidsiva Energi Nett AS har igangsatt arbeider med konsesjonssøknad til Norges vassdrags - og energidirektorat om å bygge nye transformatorstasjoner i Beito. Den nye stasjonen vil øke sikkerheten for overføring av elektrisk energi i Øystre Slidre kommune. Den nye stasjonen er planlagt bygget i 2011, og vil medvirke til å øke sikkerheten for overføring av elektrisk energi i Øystre Slidre kommune Side 13 av 16

14 II. Reduksjon av energiforbruk Mål: Øystre Slidre kommunen skal i samarbeid med energiaktører sikre at forbruket av energi ikke skal øke over dagens nivå pr. energibruker. Tiltak: Endring av holdning i bruk av energi. Det skal utarbeides holdningskapende tiltak for kommunens egne ansatte og innen kommunen generelt sett som for eksempel informasjon til skolene, huseiere osv. Tiltakene bør være klare innen utgangen av Bruk av tekniske styringer. Kommunens større bygninger som rådhus, skoleanlegg, aldersheim, skal i første omgang gjennomgåes og vurderes i henhold til samfunnsøkonomiske kriterier med hensyn på ombygging til mer tekniske kostnadseffektive løsninger. Denne utredningen bør være utført innen Eiere av større bygninger som hoteller, industri- og verkstedbygg, forretnings- og lagerbygg m.fl. skal oppfordres til det samme for sin bygningsmasse. Byggherrer ved nyutbygninger som er initiert av kommunale planer skal presenteres for mulige tekniske løsninger, inkludert alternative energiløsninger, som eksisterer pr. i dag. III. Erstatting av elektrisitet med alternative energi. Mål: Tiltak: Øystre Slidre kommunen skal i samarbeid med energiaktører bidra til at bruk av alternativ energi som en erstatning for elektrisk energi skal være et likeverdig alternativ. Tilgangen på energiressurser skal gi verdiskapning i kommunen, og danne grunnlag for næringsvirksomhet, og ny kompetanse. Overgang til alternative energikilder. Kommunen vil vurdere dette i egne bygg, og tilrettelegge for enøk satsing. Eiere av større bygninger som hoteller, industri- og verkstedbygg, forretnings - og lagerbygg m.fl. skal oppfordres til det samme for sin bygningsmasse. Side 14 av 16

15 Samtlige byggherrer ved nyutbygninger som er initiert av kommunale planer skal presenteres for alternative tekniske løsninger og energiformer. Igangsatte utredingsarbeider for bygging av biobrenselanlegg med tilhørende varmerørnett på Beitostølen vil ved en ev. realisering og bygging medvirke til en reduksjon i bruken av elektrisk energi i området på i størrelsesorden 2 GWh. IV. Samhandling mellom kommunen og energiaktører Det har hittil i svært liten grad vært organisert noen samhandling mellom kommune og energiaktører. Øystre Slidre kommune har vedtatt en Energi- og klimaplan for kommunen. I tilknytning til denne saken har kommunen i samarbeid med Viken Skog utarbeidet en varmeplan for Beitostølen. Valdres Energiverk AS deltok med underlagsdata og info fra tidligere forprosjekter. Høsten 2007 ble det igangsatt et fellesprosjekt Energi- og klimaplan for kommunene i Valdres og Hallingdal. Renovasjonsselskapene, og energiverkene i begge dalførene deltar i prosjektet. Mål: Det skal etableres et godt samspill mellom de ulike energiaktører ved etablering og ajourføring av kommuneplaner, arealplaner og reguleringsplaner med fokus på samfunnsriktige energiløsninger og bruk. En effektiv planlegging forutsetter en tidlig kontakt og et godt samspill både med private lokale interesser og med statlige og fylkeskommunale organer under utarbeidingen av planene. Tiltak: Samhandling mellom de ulike instanser skal fortrinnsvis skje gjennom det årlige lokale energiutredningsmøtet, og resultatene skal gi en naturlig knytning til mer detaljerte energiplaner hos kommunene og andre energiaktører. Resultatene skal evalueres, og vurderes med hensyn på allerede planlagte tiltak. Det skal også være en årlig revidering på underlagsdata som energistatistikk. Bruk av det statlige selskapet ENOVA skal søkes å være et virkemiddel for å nå de ønskede mål. Side 15 av 16

16 Tilskudd: Det statlige selskapet ENOVA, forvalter støttemidler til energieffektivisering og alternativ energi. Informasjon finnes på deres nettsider 6. Kilder: 1. Varmestudien 2003, ENOVA 2. Statistisk Sentralbyrå sine databaser. (http://www.ssb.no/) 3. Veileder for lokale energiutredninger, NVE 4. REN kraftsystemutredning 5. Innlegg ENOVA konferansen, Eli Arnstad 6. Plan og bygningsloven 7. Plan og bygningsloven, utkast og høring. 8. Varmepumper for oppvarming og klimaavkjøing av bygninger, Sintef, Stene Temehefte - Varmekilder for varmepumper, Sintef, Stene Stortingsmelding 37, 2001, Om kraftbalansen og tørrår 11. Nye fornybare energikilder, Norsk forskningsråd, NVE Veiledning i samfunnsøkonomiske analyser, Finansdepartementet Energi i kommunene, NVE Planbok, Sintef Side 16 av 16

Lokal energiutredning Vestre Slidre kommune

Lokal energiutredning Vestre Slidre kommune Lokal energiutredning Vestre Slidre kommune 18. 06. 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Formål lokal energiutredning 2. Aktører og roller 3. Ulike energiløsninger, overføring og bruk 4. Status og prognoser for

Detaljer

Energiutredning. Rødøy Kommune

Energiutredning. Rødøy Kommune Energiutredning Rødøy Kommune 2004 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2. AKTØRER OG ROLLER... 5 2.1. Rollefordeling aktører... 7 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 9

Detaljer

Energiutredning. Lurøy kommune

Energiutredning. Lurøy kommune Energiutredning Lurøy kommune 2007 Innholdsfortegnelse 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Energiutredning. Rødøy Kommune

Energiutredning. Rødøy Kommune Energiutredning Rødøy Kommune 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Energiutredning. Træna Kommune

Energiutredning. Træna Kommune Energiutredning Træna Kommune 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 11

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING FOR GAUSDAL KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING FOR GAUSDAL KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING FOR GAUSDAL KOMMUNE Ansvarlig for utredningen: Eidsiva energinett AS Oppdatert: 1.1.08 Innholdsfortegnelse 1 Formål lokal energiutredning og beskrivelse av utredningsprosessen...

Detaljer

Lokal Energiutredning 2013

Lokal Energiutredning 2013 Lokal Energiutredning 2013 Forord Olje og energidepartementet har gjennom NVE laget en forskrift om energiutredninger som trådte i kraft 1.1.2003. Forskriften omhandler to deler, en regional og en lokal

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING FOR GRUE KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING FOR GRUE KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING FOR GRUE KOMMUNE 2012 Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Energi AS Sist oppdatert: 21.02.2012 Innholdsfortegnelse: 1. Formål lokal energiutredning og beskrivelse av utredningsprosessen...

Detaljer

Energiutredning for Evenes kommune

Energiutredning for Evenes kommune Energiutredning for Evenes kommune Forord Evenes Kraftforsyning AS har som områdekonsesjonær ansvar for at det i 2010 utarbeides en energiutredning for kommunen. Da Evenes kommune er et konsesjonsområde

Detaljer

Energiutredning. for. Hadsel kommune

Energiutredning. for. Hadsel kommune Energiutredning for Hadsel kommune Forord Trollfjord Kraft AS har som områdekonsesjonær ansvaret for at det i 2007 utarbeides en energiutredning for kommunen. Da Hadsel kommune er et konsesjonsområdet

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING FOR RINGSAKER KOMMUNE 2012. Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Energi AS

LOKAL ENERGIUTREDNING FOR RINGSAKER KOMMUNE 2012. Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Energi AS LOKAL ENERGIUTREDNING FOR RINGSAKER KOMMUNE 2012 Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Energi AS Sist oppdatert: 21.02.2012 Innholdsfortegnelse: 1 Formål lokal energiutredning og beskrivelse av utredningsprosessen...

Detaljer

Lokal energiutredning for Løten kommune 2012

Lokal energiutredning for Løten kommune 2012 Lokal energiutredning for Løten kommune 2012 Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Energi AS Sist oppdatert: 14.05.2012 Definisjoner og begrepsforklaringer Effekt måles i (k)w og angir øyeblikksverdi for

Detaljer

Lokal Energiutredning for Lenvik kommune (1931)

Lokal Energiutredning for Lenvik kommune (1931) Lokal Energiutredning for Lenvik kommune (1931) NOVEMBER 2004 Troms Kraft Nett AS Side 1 FORORD Forskrift om energiutredninger er utgitt av NVE og trådte i kraft den 1.1.2003 Det er områdekonsesjonæren

Detaljer

Lokal energiutredning 2009 SALTDAL KOMMUNE

Lokal energiutredning 2009 SALTDAL KOMMUNE Lokal energiutredning 2009 SALTDAL KOMMUNE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 5 3. BESKRIVELSE AV DET LOKALE ENERGISYSTEMET... 9 3.1. Infrastruktur for energi... 9 3.1.1 Distribusjonsnett

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR STORDAL KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR STORDAL KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR STORDAL KOMMUNE Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området, og slik bidra til en samfunnsmessig

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune 2009 Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Bilde: Smøla vindpark, ved Hans Ohrstrand. www.smola.kommune.no Industriveien 1, 6504 Kristiansund Tlf 71 56 55 00

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR ØRSKOG KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR ØRSKOG KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR ØRSKOG KOMMUNE Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området, og slik bidra til en samfunnsmessig

Detaljer

Lokal energiutredning 2008 for Sortland kommune

Lokal energiutredning 2008 for Sortland kommune Lokal energiutredning 2008 for Sortland kommune Lokal energiutredning Sortland kommune 2008 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 1 MÅL OG ORGANISERING... 3 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 3 1.2 MÅLSETTING FOR UTREDNINGENE...

Detaljer

Lokal energiutredning 2008 for Øksnes kommune

Lokal energiutredning 2008 for Øksnes kommune Lokal energiutredning 2008 for Øksnes kommune Lokal energiutredning Øksnes kommune 2008 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 3 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 3 1.2 MÅLSETTING

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Aure kommune

Lokal energiutredning 2011 Aure kommune Lokal energiutredning 2011 Aure kommune 2009 Lokal energiutredning 2011 Aure kommune Bilde: StatoilHydro Tjeldbergodden, Ole Didriksen. http://www.mediabasen.no/v/kommunene_001/aure/naringsliv/tjelbergodden.jpg.html

Detaljer

Lokal energiutredning Porsanger kommune

Lokal energiutredning Porsanger kommune Porsanger kommune Lokal energiutredning Porsanger kommune 28.mai 214 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN 3 3 INFORMASJON OM KOMMUNEN 4 3.1 FOLKETALL 5 3.2 FRAMSKRIVING

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune

Lokal energiutredning Stange kommune Lokal energiutredning Stange kommune Revidert desember 2013 Lokal energiutredning Stange Energi Nett 2013 Innhold 1 FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2 OM STANGE ENERGI NETT AS... 4 3 STANGE KOMMUNE...

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Kristiansund kommune

Lokal energiutredning 2011 Kristiansund kommune Lokal energiutredning 2011 Kristiansund kommune Lokal energiutredning 2011 Kristiansund kommune Bilde: Kristiansund sentrum. www.kristiansund.kommune.no Industriveien 1, 6504 Kristiansund Tlf 71 56 55

Detaljer

Lokal energiutredning 2012. Inderøy kommune

Lokal energiutredning 2012. Inderøy kommune Lokal energiutredning 2012 Inderøy kommune Januar 2013 Lokal energiutredning 2012 INDERØY 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN OG HENSIKT MED UTREDNINGSARBEIDET... 4

Detaljer

Lokal energiutredning 2013. Vikna kommune

Lokal energiutredning 2013. Vikna kommune Lokal energiutredning 2013 Vikna kommune Januar 2014 Lokal energiutredning 2013 VIKNA 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN OG HENSIKT MED UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.2

Detaljer

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866)

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Sist oppdatert mai 2010 Utredningsansvarlig: Utførende: Forord Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og

Detaljer

Lokal energiutredning 2012. Meråker kommune

Lokal energiutredning 2012. Meråker kommune Lokal energiutredning 2012 Meråker kommune Januar 2013 Lokal energiutredning 2012 MERÅKER 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN OG HENSIKT MED UTREDNINGSARBEIDET... 5

Detaljer

Lokal energiutredning for Stor-Elvdal kommune

Lokal energiutredning for Stor-Elvdal kommune Lokal energiutredning for Stor-Elvdal kommune Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Nett AS Sist oppdatert: 27.06.2013 Side 1 av 42 Innledning for LEU 2012, mangelfull oppdatering Når det gjelder denne versjonene

Detaljer

Lokal energiutredning 2012. Verran kommune

Lokal energiutredning 2012. Verran kommune Lokal energiutredning 2012 Verran kommune Januar 2013 Lokal energiutredning 2012 VERRAN 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN OG HENSIKT MED UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.2

Detaljer

Lokal energiutredning for Trøgstad kommune

Lokal energiutredning for Trøgstad kommune Lokal energiutredning for Trøgstad kommune Versjonsdato: 2012-03-01 1. INNLEDNING... 2 2. MÅLET MED UTREDNINGEN 2 2.1 Nasjonale mål... 2 2.2. Kommunale mål... 3 3. INFORMASJON OM KOMMUNEN.. 3 3.1 Kort

Detaljer