Planbeskrivelse til reguleringsplanforslag i Trollkleiva Nord, Hallenskog, Røyken kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planbeskrivelse til reguleringsplanforslag i Trollkleiva Nord, Hallenskog, Røyken kommune"

Transkript

1 Planbeskrivelse til reguleringsplanforslag i Trollkleiva Nord, Hallenskog, Røyken kommune Utarbeidet av sivilarkitekt Mnal Randi Slåtten Revidert Side 1 av 21

2 INNHOLD 1.0 INNLEDNING Bakgrunn 1.2 Konsulenter 1.3 Forhistorie 1.4 Formålet med planen 1.5 Kartutsnitt av kommuneplanen 1.6 Nedkopiert reguleringsplanforslag 2.0 PLANSTATUS Forhold til gjeldende planer 2.2 Rikspolitiske retningslinjer 3.0 SAKSGANG Kunngjøring 3.2 Mottatte merknader ved melding om oppstart 4.0 BESKRIVELSE AV EKSISTERENDE FORHOLD I PLANOMRÅDET Beliggenhet 4.2 Eiendoms- og eierforhold 4.3 Landskap 4.4 Vassdrag 4.5 Biologiskmangfold 4.6 Støy 4.7 Kulturminner 4.8 Bebyggelse 4.9 Infrastruktur 1.10 Trafikk / kollektivtransport 4.11 Ledningsanlegg 4.12 Dagens bruk av området 5.0 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Reguleringsformålene i planforslaget 5.2 Ny bebyggelse, utnyttelse og gesimshøyder 5.3 Grønnstruktur og ute oppholdsarealer 5.4 Atkomst og parkering 5.5 Fotgjengere og syklister 5.6 Energiforsyning 5.7 Risiko- og sårbarhetsanalyse Side 2 av 21

3 6.0 FAKTA ARK 7.0 VEDLEGG 7.1 Reguleringsplan 7.2 Adresselister til høringsinstanser og naboer 7.3 Varsel brev til høringsinstanser og naboer 7.4 Kopi av annonse i Budstikka 7.5 Kopi av annonse i Røyken og Hurum avis 7.6 Innkomne merknader: Brev fra Buskerud fylkeskommune Brev fra fylkesmannen i Oslo og Akershus Brev fra Asker kommune E-post fra Allan Grindheim og Torhild Lenes 7.7 Brev fra Buskerud fylkeskommune med rapport fra Kulturhistorisk registrering 7.8 Vegprosjektering; utført av Nordplan v/ Nesdal 7.9 Oppriss/snitt av boliger i kjede på felt B5 Side 3 av 21

4 PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR 12, BNR 8 TROLLKLEIVA, HALLENSKOG, 3440 RØYKEN 1.0 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Reguleringsplanen fremmes av Sivilarkitekt Mnal Randi Slåtten på vegne av Heggedal Eiendomsutvikling AS v/ Espen Aubert og Kjetil Olsen m. flere. Planen omfatter del av eiendommen g.nr 12, bnr 8 av Hajem Gård. Grunneier er Lars Petter Kverum, men Heggedal Eiendomsutvikling har opsjon på kjøp av området. Kontaktperson fra Heggedal Eiendomsutvikling AS er Fredrik Woolert Hansen. Heggedal Eiendomsutvikling AS ønsker å få på plass en reguleringsplan for Trollkleiva Nord så snart som mulig, selv om en slik reguleringsplan trolig vil måtte inneholde en rekkefølgebestemmelse om at utbygging ikke kan finne sted før ny hovedveiforbindelse til Hallenskog er etablert. En vedtatt reguleringsplan for området vil gi Heggedal Eiendomsutvikling de nødvendige insentiver og forutsigbarhet til å bli en privat pådriver for å få på plass en ny hovedveiforbindelse; det seg være som enkeltstående finansiell bidragsyter, initiativtaker til gruppering av private aktører og/eller som pådriver opp mot myndighetene. Det er Heggedal Eiendomsutvikling sin ambisjon å få til en utbygging av området så raskt som mulig, men Heggedal Eiendomsutvikling kan ikke være en pådriver for dette uten at det foreligger forutsigbare rammer i form av en vedtatt reguleringsplan. 1.2 KONSULENTER Konsulent for utarbeidelses av planarbeidet er Sivilarkitekt MNAL Randi Slåtten, veikonsulent Steinar Nesdal i Nordplan AS, DAK konsulent er Hurum Cad Centre ved Morten Aulie. 1.3 FORHISTORIE Eiendommen/området som ønskes regulert er i arealdelen i kommuneplanen for Røyken Kommune, vedtatt 14. september 2006 / 22. februar 2007, avsatt til boligformål og LNF område. Oppstart av reguleringsarbeidet ble varslet høringsinstanser og berørte naboer i lokalaviser og pr. brev datert FORMÅLET MED PLANEN Formålet med planen er å leggetilrette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Planforslaget tilrettelegger for felt B1 med konsentrert bebyggelse / med 2-4 enheter og eneboliger i rekke for område B5. Eneboligtomter på felt B2- B4. Side 4 av 21

5 1.5 UTSNITT AV KOMMUNEPLANEN TROLLKLEIVA NORD REGULERINGSOMRÅDE Side 5 av 21

6 1.6 NEDKOPIERT REGULERINGSPLAN FORSLAG Side 6 av 21

7 2.0 PLANSTATUS 2.1 FORHOLD TIL GJELDENDE PLANER Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligformål, friområde og LNF område. Planforslaget er i tråd med overordnet planer. Det utarbeides en detaljert reguleringsplan som forutsetter fritak for utarbeidelse av bebyggelsesplan for planområdet. 2.2 RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER Relevante politiske retningslinjer: Retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. Retningslinjer for universell utforming. 3.0 SAKSGANG 3.1 KUNNGJØRING AV IGANGSATT PLANARBEID Oppstart av planarbeidet ble varslet i Budstikka 2. juli 2008 og i Røyken og Hurum avis 3. juli Naboer, høringsinstanser og offentlige høringsinstanser ble varslet med brev datert , og med frist for merknader satt til Ved fristens utløp av det er kommet inn 4 merknader. 3.2 MOTTATTE MERKNADER VED MELDING OM OPPSTART OG FORSLAGSTILLERS KOMMENTARER 1. Buskerud Fylkeskommune, utviklingsavdelingen, datert Innhold Hovedpunkter Viser til Lov om kulturminner 8 og 9 om undersøkelsesplikten ved planlegging av offentlige og private tiltak. Kommentar Utviklingsavdelingen foretok arkeologiske registreringer av det planlagte reguleringsområdet i august 2008, og det ble funnet to kullgroper. Den ene ligger utenfor området som er planlagt til byggeområdet og vil ikke bli berørt. For kullgrop nr to har utviklingsavdelingen i Fylkeskommunen søkt om dispensasjon for kulturminneloven da den ligger i området planlagt til bolig og en frigivelse av den er nødvendig for å få til en fornuftig utbygging av området. 2. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen, datert Planarbeidet berører ikke problemstillinger innenfor deres ansvarsområde. 3. Asker kommune, planavdelingen, datert Innhold Ingen innvendinger til reguleringsarbeidet, men gjør oppmerksom på regulering av ny adkomst til Hallenåsen, og det markerte daldraget langs kommunegrensen. Side 7 av 21

8 Kommentar Området langs dal- og bekkedraget skal ikke berøres av reguleringsplanen eller utbygging, men forbli LNF område. Vår intensjon er å bevare dette området som et vilt og vakkert landskapsområde som vil berike området for de som ferdes der eller bor i området. 4. Alan Grindheim og Torhild Lenes, Trollkleiva 19, gnr 12, bnr 527 Innhold Ønsker sin nåværende utsikt mot Oslofjorden bevart Ønsker en utvidelse av friarealet slik at verdifulle trekk i det berørte landskapet bevares. Kommentar Det er foreslått en stripe med friareal innefor reguleringsområdet langs reguleringsgrensen, slik at det blir en utvidelse av eksisterende friområde mot blant annet gnr 12, bnr 527. Det er kun foreslått 3 boligtomter på dette feltet, men nøyaktig plassering av boligene innenfor byggegrensene er ikke planlagt. Landskapsmessige verdifulle trekk ønskes bevart, men da området skal reguleres til boligområde må det bli en avregning for utbygger om hva som skal bebygges eller bevares på den enkelte tomt. Store deler av reguleringsområdet kan ikke bebygges på grunn av naturgitte forhold og vil bli friområder. 4.0 BESKRIVELSE AV EKSISTERENDE FORHOLD I PLANOMRÅDET 4.1 BELIGGENHET Området ligger i Hallenskog. Planområdet er skilt ut fra Hajem Gård og grenser mot Asker kommune i nordøst og mot marka grensen i nordvest. Mot sørvest grenser den til bebyggelsesplan for Trollkleiva B2 B5, samt mot bebyggelsesplan for Trollkleiva B4-B7. Atkomst til reguleringsområdet vil bli via Trollkleiva. I kommuneplanen er hele reguleringsområdet på ca 64,5 mål. Områdene som nå er avsatt til boligformål er på til sammen ca 24,7 mål, og resterende areal er fellesareal, vei og friluftsområde. 4.2 EIENDOMS- OG EIERFORHOLD Heggedal Eiendomsutvikling AS v/ Espen Aubert og Kjetil Olsen m. flere har opsjon på å kjøpe planområdet av Lars Petter Kverum. Kontaktperson for selskapet er Fredrik Wollert Hansen. 4.3 LANDSKAP Planområdet består av naturlandskap med til dels tett skog og til dels av felter med fjell i dagen. Nordre del av planområdet, heretter kalt B3 B5, består av et området med blankskurt fjell i sør/øst og skog mot nord vest. Skogsområdet i nordvest er forholdsvis flatt og lett bebyggbart. Side 8 av 21

9 Bilde er tatt fra sør mot nordvest i felt B3 Bilde er tatt i felt B4/B5 og viser et forholdsvis plant område med granskog. Sørøstre del av planområdet, heretter kalt B1 B2, har et svært kupert terreng. Vegetasjonen består av høye gran- og furutrær, noen steder med tett vegetasjon andre steder mer spredte trær på nakent fjell. Deler av dette området har utsikt både nord, sør og østover og egner seg godt for bebyggelse. Mellom felt B2 OG B1 stuper terrenget mot nordøst, og gjør området mot øst utilgjengelig fra resten av planområdet. Terrenget er for bratt til at det kan anlegges adkomstvei til nedre del av dette området innenfor planområdet. Største delen av dette området vil bli regulert til friluftsområde. Side 9 av 21

10 Bilde er tatt i felt B1 mot sørøst, og viser litt av høydeforskjellen mellom felt B1 og B2 Bilde et tatt fra Felt B2 og mot nordøst. Felt B1 ligger nede til venstre utenfor bildekant. 4.4 VASSDRAG Kommunegrensen mot Asker kommune er sammenfallende med plangrensen og går i et dal- og bekkedrag nordøst i planområdet. Området langs bekkedraget er i kommuneplanen avsatt til LNF område. Tur stien som går langs dal - og bekkedraget er en del av et større tur sti - og skiløypenett. Området er et svært viktig rekreasjonsområde og det skal ikke foretas inngrep her. Side 10 av 21

11 Bilde er tatt ved bekkedraget som går langs kommunegrensen til Asker, nord for Felt B1 4.5 BIOLOGISKMANGFOLD Det er gjort søk i DN`s Naturbase; for å avdekke registreringer om naturtyper og arter som er spesielt viktige for å opprettholde mangfoldet i naturen. Naturbasen inneholder også registreringer av viktige biologiske eller kulturhistoriske verdier samt verdifulle områder for friluftsliv. Det er også gjennomført supplerende søk i Artsdatabankens artskart; De nevnte søkene har ikke avdekket spesielle verdier innenfor det aktuelle reguleringsområdet. Dette betyr imidlertid ikke nødvendigvis at det ikke er noen lokaliteter eller viktig biologisk mangfold i området, men ut fra Røyken kommunes sentrale beliggenhet i landsmålestokk burde sentrumsnære nasjonale til regionale verdier være godt kjent, dvs A og B-lokaliteter. To mindre områder i Asker kommune, øst for planområdet, er karakterisert som nasjonalt eller regionalt viktige naturområder. Artsdatabanken - planområde markert med gult DN`s naturbase planområdet markert med lys grønt 4.6 STØY / KONSEKVENSESR Side 11 av 21

12 Det er ingen kjente støykilder innenfor planområdet eller innenfor planen influensområde i dag. Det er planlagt ny kommunal vei som vil passere sydøst for planområdet i nordøst sydvest retning. Det er ikke bestemt anleggsstart eller ferdigstillelse av denne veien. Etter en eventuell ferdigstillelse vil veien fungere som lokal adkomstvei for bla planområdet. Det er gjennomført en tentativ støyberegning som viser et kalkulert støynivå dagtid (Lden) på 50 db og 41 db (LAeq) på nattestid. For beregningene er det benyttet VTN`s støykalkulator. Beregningene er gjort ut fra verst tenkelige boligeiendom innenfor planområdet, dvs den eiendommen som er lokalisert nærmest planlagt vei, dvs ca 180 meter. Det er tatt hensyn til at eiendommen er lokalisert høyere enn planlagt vei, men ikke at det trolig vil være støyreduserende skog mellom eiendommen og planlagt vei. Det er forutsatt en maks hastighet på 60 km/t og 300 biler pr time på dagtid (kl ) og 100 biler pr time nattestid ( ). Sannsynligheten for at anbefalte grenseverdier kan overskrides ansees å være svært liten. Det forutsettes at konsekvensene av den planlagte veien, herunder konsekvenser av støy, vil bli tilstrekkelig belyst ifm den aktuelle planprosessen for ny vei. Kommunens egne beregninger (Rømbøll, støyberegninger for ny vei til Hallenskog, se kart under), viser at planområdet ligger utenfor gul sone (støyreduserende tiltak bør vurderes) og underbygger med dette våre beregninger. Støysonekart ny vei til Hallenskog planområdet ligger utenfor kartet delvis markert med grønn oval. Side 12 av 21

13 4.7 KULTURMINNER Buskerud Fylkeskommune, Utviklingsavdelingen har foretatt en arkeologisk registrering i området og funnet to kullgroper. Kullgrop med ID ligger i friområdet og skal reguleres til spesialområde bevaring, med en vernsone på minimum 5 meter fra synlig ytterkant av kullgropen. Kullgrop med ID ligger i område avsatt til boligformål og er ønsket frigitt. Buskerud Fylkeskommune v/ Kjell Erik Sønsterud søker om dette. 4.8 BEBYGGELSE Området Hallenskog består i dag hovedsaklig av nyere eneboliger eller eldre hyttebebyggelse. Det er ingen offentlige bygg eller privat service i området. Det er ingen bebyggelse innefor planområdet. 4.9 INFRASTRUKTUR Barnehage: Nærmeste barnehage ligger i Kleiver, for øvrig er det flere barnehager blant annet i Midtbygda og på Spikkestad. Barneskole: Området tilhører Midtbygda skolekrets og elevene sokner til Midtbygda skole. Avstanden dit er over 4 km, og elevene har tilbud om kommunal skoleskyss. Ungdomsskole: Området sokner til Røyken Ungdomsskole. Avstanden dit er over 4 km, og elevene har tilbud om kommunal skoleskyss. Butikker/service: Det er ikke nærbutikk i området. Nærmeste handlesenter er Røyken Sentrum, eller evt. Heggedal sentrum TRAFIKK / KOLLEKTIVTRANSPORT Trafikk og adkomst forhold: Planområdet har adkomst via Trollkleiva. Trollkleiva er privat vei og det må inngås avtale med grunneierne / Hallenskog veilag for bruk av veien. Det er innført byggestopp i øvre Hallenskog inntil ny hovedveiforbindelse er etablert i området. Ny vei tenkes ført opp via Asker, og reguleringsplan for ny veitrasé er levert inn til behandling i Asker kommune april Kollektivtransport: Nærmeste kollektivtransport er jernbanen med Hallenskog stasjon på Spikkestadbanen LEDNINGSANLEGG Vann- og avløp: Vann- og avløpsanleggene i Hallenskog er bygget ut av Hallenskog Vann- og Avløpslag, og siden overtatt av Røyken kommune, som nå står som eier og har ansvar for drift- og vedlikehold. Side 13 av 21

14 4.12 DAGENS BRUK AV OMRÅDET Området er et naturområdet og brukes til rekerasjon for allmennheten, da det går en tursti tvers over området som har forbindelse med ny tursti i dal draget mot kommunegrensen til Asker. Denne turforbindelsen ønskes opprettholdt via ny vei inn i området. Sørøst i planområdet, før det stuper nedover, er det fin utsikt østover med et glimt av fjorden. 5.0 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 5.1 Reguleringsformålene i planen Planforslaget inneholder følgende formål: Byggeområde konsentrert småhusbebyggelse B1 og B5 Byggeområder eneboliger B2 B4 Fellesområder: Friluftsområde Spesialområde bevaring - kullgrop Felles lek, L1 og L2 Felles adkomstveier, Veg 1, Veg 2 og Veg 3 Felles gangvei Felles areal for renovasjon R for område B1 og B NY BEBYGGELSE Felt B1; Konsentrert småhusbebyggelse med 4 boenheter og felles parkeringsløsning, Felt B2 - B4; 10 eneboligtomter med areal fra ca 1,2 til 1,6 mål. Felt B5; Konsentrert småhusbebyggelse med 6 boliger i kjede, sammenhengende eller to delt rekker. Utnyttelse: Felt B1; Bya settes til maksimum 180 m2 bebygd areal og tillater 4 boenheter. I tillegg kommer 18 m2 til gjesteparkeringsplass pr boenhet. Felt B2-B4: Bya 20 % for parsell 2-11 inkludert alt parkeringsareal. Felt B5: Bya settes til maks 200 m2 bebygd areal for 6 stk. kjedet bolig og garasje. I tillegg kommer 18 m2 til gjesteparkeringsplass pr boenhet. Gesimshøyder: 3.4 Gesimshøyde settes i henhold til TEK for felt B2-B4. For felt B1 og felt B5 settes gesimshøyden til 9,5 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Tomtene heller i stor grad mot nord og øst og pulttaksløsning kan være en fin løsing for å få inn mer dagslys og solvarme i boligene. I passivhus- og lavenergi boliger er det viktig med mye glass mot sør, noe som vil kreve høyere gesimshøyder i utformingen av boligene for å oppnå disse miljøgevinstene i nord/øst vendte områder som kan være litt skyggefulle. Side 14 av 21

15 Utforming: Det gis ikke forslag til bestemte hustyper eller husleverandører. Men det er et sterkt ønske om at boligområdet blir utviklet med et moderne arkitektonisk preg, at boligene gjenspeiler den tiden vi lever i med, og tar mest mulig miljøhensyn både når det gjelder materialer i byggefasen og miljøvennlige løsninger for energibruk i ettertid. Boligene skal tilpasses terrenget og naturen de plasseres i, farger og materialer bør være mest mulig naturtro og tilpasset omgivelsene. Sterke farger på boligene frarådes. Det vil påhvile den enkelte utbygger/boligbygger til å finne optimale løsninger for sin tomt, samt at kommunen kan veilede utbygger der byggesøknaden ikke ser ut til å være i henhold til intensjonene i planen slik at optimale løsninger kan oppnås. 5.3 GRØNNSTRUKTUR, UTE OPPHOLDS AREALER OG UNIVERSELL UTFORMING Tomtestørrelsene varierer mellom 1,2 til 1,6 mål for eneboligtomtene. Det vil gi gode muligheter for fine oppholdsareal rundt husene. I tillegg har området felles lekeplass og friområder. Det går tur stier/ og skiløyper rett utenfor reguleringsområdet. Området har gode rekreasjonsmuligheter. Grønnstrukturen langs bekkedaget i grensen til Asker skal forbli urørt. Illustrasjonsplan viser mulige løsninger til opparbeidelse av tomtene. De fleste tomtene tilfredsstiller kravet til 200m2 egnet utomhusareal med en helling mindre 1:8. Tomtene i områd B5 er de bratteste, og her er m2 utomhus areal tilfredsstillende for ikke å foreta unødige inngrep. Det bør vurderes om ikke takterrasser kan inngå i beregninga av uteoppholdsareal for disses tomtene som skal forbli naturtomter. Uteoppholdsområdene må utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig. 5.4 ATKOMST OG PARKERING Atkomst til boligområdene blir via private adkomstveier, Veg 1, Veg 2 og Veg 3. Det legges opp til parkering på hver enkelt enebolig tomt. Antall parkeringsplasser inklusiv garasje og gjesteparkering pr boligenhet og bebygd areal skal være for enebolig 3 plasser, for boenhet >60 m2 BRA 2 plasser og for boenhet < 60m2 BRA 1,5 plasser 5.5 FOTGJENGERE, SYKLISTER Det er ikke planlagt gang og sykkelstier i området. Vi anser trafikken inne i planområdet som relativt liten og med lav fartsgrense. Det er heller ikke anlagt gang og sykkelstier i tilstøtende planområder. 5.6 ENERGIFORSYNING Planforslaget legger ikke spesielt til rette for bruk av alternative energikilder utover det den enkelte husstand selv bestemmer og etter eventuelle pålegg fra kommunen. Hovedkilde forutsettes å bli elektrisitet og med miljøvennlig alternativer som varmepumpe, pelletsovner, solfanger, jordvarme etc. Boliger med pulttak som legger opp til passivhusstandard eller lavenergiboliger bør Side 15 av 21

16 uten videre kunne gis dispensasjon fra krav om gesimshøyde på 6 meter og tillates en gesimshøyde på 9 meter når hensikten er å utnytte solenergien. 5.7 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Metode Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB 1. Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter. Kommunale beredskapsplaner/risikovurderinger er ikke sjekket. Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklista, men ikke er til stede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen Aktuelt? og kun unntaksvis kommentert. Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: Svært sannsynlig (4) kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede Sannsynlig (3) kan skje av og til; periodisk hendelse Mindre sannsynlig (2) kan skje (ikke usannsynlig) Lite sannsynlig (1) hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er en teoretisk sjanse Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: 1. Ubetydelig: Ingen person- eller miljøskader; systembrudd er uvesentlig 2. Mindre alvorlig: Få/små person- eller miljøskader; systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke fins 3. Alvorlig: Alvorlig (behandlingskrevende) person- eller miljøskader; system settes ut av drift over lengre tid 4. Svært alvorlig: Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd; langvarige miljøskader; system settes varig ut av drift Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1. Tabell 1 Matrise for risikovurdering Konsekvens: Sannsynlighet: 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 4. Svært sannsynlig 3. Sannsynlig 2. Mindre sannsynlig 1. Lite sannsynlig 1 Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994) og Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene (2001). Side 16 av 21

17 Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte Hendelser i grønne felt: Billige tiltak gjennomføres Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene Kilder for vurderingene er angitt i kommentarfeltet i tabell 2. OVERORDNET RISIKOSITUASJON Forslagstiller er ikke kjent med at Røyken kommune har gjennomført ROS-analyser for kommunen som helhet eller for det aktuelle planområdet spesielt. UØNSKETE HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILTAK Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabell 2. Tabell 2 Bruttoliste mulige uønskete hendelser Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak Natur- og miljøforhold Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for: 1. Masseras/-skred Nei 1 1 Evt ifm anleggsarbeider 2. Snø-/isras Nei 3. Flomras Nei 4. Elveflom Nei 5. Tidevannsflom Nei 6. Radongass Sjekk Sjekk nærmere med kommunen Vær, vindeksponering. Er området: 7. Vindutsatt; er lokalklimaet dårlig Nei 8. Nedbørutsatt Nei Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skade på: 9. Sårbar flora Nei 1 1 Ingen kjente verdier, jfr pkt Sårbar fauna/fisk Nei 11. Verneområder Nei Planområdet grenser til LNF område 12. Vassdragsområder Nei 13. Automatisk fredete Ja 2 2 Kjente kulturminner innefor Side 17 av 21

18 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak kulturminner planområdet blir hhv søkt frigitt og vernet med S 14. Kulturminne/-miljø Nei Menneskeskapte forhold Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 15. Vei, bru, knutepunkt Nei 16. Havn, kaianlegg, farled Nei 17. Sykehus/-hjem, kirke Nei 18. Brann/politi/sivilforsvar Nei 19. Kraftforsyning Nei 20. Vannforsyning Nei 21. Forsvarsområde Nei 22. Tilfluktsrom Nei 23. Område for idrett/lek Nei 24. Park; rekreasjonsområde Nei 25. Vannområde for friluftsliv Nei Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 26. Akutt forurensning Nei 27. Permanent forurensning Nei 28. Støv og støy; industri Nei 29. Støv og støy; trafikk Nei Jfr pkt Støy; andre kilder Nei 31. Forurenset grunn Nei 32. Forurensning i sjø/vassdrag Nei 33. Høyspentlinje (em stråling) Nei 34. Risikofylt industri mm (kjemikalier/eksplosiver osv) Nei 35. Avfallsbehandling Nei 36. Oljekatastrofeområde Nei Medfører planen/tiltaket: 37. Fare for akutt forurensning Nei 1 2 Begrenset til anleggsvirksomhet 38. Støy og støv fra trafikk Nei 1 2 Begrenset til anleggsvirksomhet 39. Støy og støv fra andre kilder Nei 40. Forurensning til sjø/vassdrag Nei Side 18 av 21

19 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak 41. Risikofylt industri mm (kjemikalier/eksplosiver osv) Nei 42. Endret lokalklima Nei Transport. Er det risiko for: 43. Ulykke med farlig gods Nei 44. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området Ja 3 1 Adkomsten til og i området er bratt. Potensielt problem enkelte dager vinterstid Trafikksikkerhet 45. Ulykke i av-/påkjørsler Ja 1 2 Generelt økt risiko ved økende trafikk. Ikke avdekket behov for tiltak, 46. Ulykke med gående/syklende Ja 1 2 Som over 47. Andre ulykkespunkter Nei Andre forhold 48. r tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? 49. Er det potensielle sabotasje- /terrormål i nærheten? 50. Regulerte vannmagasiner, med spesiell fare for usikker is, endringer i vannstand mm 51. Naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.) 52. Gruver, åpne sjakter, steintipper etc Nei Nei Nei Ja 2 3 Deler av planområdet inkluderer skrent med fallhøyde 0 15 meter Nei Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 53. Trafikkulykke ved anleggsgjennomføring 54. Risiko ved håndtering av forurensete masser 55. Risiko ved håndtering av rivingsavfall Ja 1 2 Generelt økt risiko knyttet til transport på eksisterende vei Nei Nei Tabell 3 Endelig risikovurdering Konsekvens: Sannsynlighet: 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig Side 19 av 21

20 4. Svært sannsynlig 3. Sannsynlig Mindre sannsynlig Lite sannsynlig 1, 9 37, 38, 45, 46, 53 Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige konsekvenser, krever tiltak. For nærmere omtale av hvordan risikofaktorene er håndtert i planforslaget, vises det til planbeskrivelsen og de aktuelle temautredningene. 6.0 FAKTA ARK Dato: Forslagsstiller: Kontaktperson: Konsulent plan/forlagsstiller: Konsulent opptegning: Konsulent vei: Heggedal Eiendomsutvikling AS v/ Espen Aubert m.fl. Adresse: Mølleparken 6, 0459 Oslo Fredrik Wollert Hansen Linstows gate 4A, 0166 Oslo Mobil, E-post; Sivilarkitekt Mnal Randi Slåtten Øvre Gjellumvei 8b, 1389 Heggedal Telf / E-post: Hurum Cad Centre AS Åsveien 9, 3475 Sætre Telf: E-post: Nordplan AS Tinggata 3, 6783 Stryn Telf: E-post: Eieropplysninger Side 20 av 21

21 Del av Gnr. 12 Bnr. 8 Eier: Lars Petter Kverum, Mølleveien 22, 3440 Røyken Arealstørrelse planområde Planområdet totalt: ca m 2 Areal for hvert formål: Boligområde m 2 Felles vei/avkjørsel/parkering 2700 m 2 Felles lek ca 1000 m2 Felles gangvei 135 m2 Felles renovasjon 70 m 2 Friluftsområde m 2 Spesialområde bevaring, kullgrop 315 m2 Utnyttelse m. m. Bebygd areal BYA: Tillatt gesimshøyde: Tillatt mønehøyde: Antatt antall boenheter: Antatt boligtype: Parkering Parkering B1 tillatt bebygd areal 180 m2 B2- B4 tillatt bebygd areal er 20 % B5 tillatt bebygd areal 200 m2 Felt B1 og B5 ; 9,5 meter Felt B2 - B4; i henhold til kommuneplanen Felt B1 og B5; 9,5 meter Felt B2 B4; i henhold til kommuneplanen 10 eneboliger, 6 kjedet boliger og 3-4 konsentrert boliger. Eneboliger, kjedet boliger og konsentrert boliger For enebolig 3 plasser, for boenhet >60 m2 BRA 2 plasser og for boenhet < 60m2 BRA 1,5 plasser. 7.0 INNKOMNE MERKNADER OG VEDLEGG TIL SAKEN: Side 21 av 21

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE VESTBY KOMMUNE VANGTUNET - DETALJREGULERING RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA 1 METODE Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB 1. Analysen

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783 Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter nytt boligfelt på Vangberg, plan nr. 1783. Risiko og

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Daimyo Energi AS VEDLEGG 7 1 Energigjenvinningsanlegg Tromsø Miljøpark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oslo, Januar 2014 2 BAKGRUNN Daimyo Energi AS planlegger å bygge et energigjenvinningsanlegg basert på

Detaljer

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: I forbindelse med regulering av areal for å sikre fremtidig

Detaljer

ROS-ANALYSE TIL DETALJREGULERING DYPEKLO, MØKLEGÅRD GNR/BNR 62/1 PlanID: FREDRIKSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE TIL DETALJREGULERING DYPEKLO, MØKLEGÅRD GNR/BNR 62/1 PlanID: FREDRIKSTAD KOMMUNE ROS-ANALYSE TIL DETALJREGULERING DYPEKLO, MØKLEGÅRD GNR/BNR 62/1 PlanID: 0106 1074 FREDRIKSTAD KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: Utvikling av reguleringsplan for inntil 9 ubebygde tomter i

Detaljer

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 RAPPORT Risiko- og sårbarhetsanalyse ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 Byggeråd AS, Torggata 52, Postboks 32, 3201 HAMAR Org.nr.: 991 324 801 Tlf:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID 19310345 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.04.2016 2 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter et nytt boligfelt

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført med bakgrunn

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN-ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN-ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN-ID 201403. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter detaljreguleringsplan for steinbrudd

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 1965003-04 REGULERINGSPLAN FOR Boliger Prestegård syd for Kjærlighetsstien gnr/bnr 12/398 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv

Detaljer

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Del av

Detaljer

Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Spor Arkitekter AS Oslo, september 2011 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med utgangspunkt i forslag til reguleringsplan

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhetsanalyse Plan 1768, Workinnmarka B3-B5, detaljregulering BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter Workinnmarka 3B-5B, og går ut på detaljregulering av området med bakgrunn

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR RAMBEKKVEGEN 9 Metode og forutsetninger Plandato: 05.09.2016 Sist revidert: Godkjent: Planid: 05020383 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsplan for Vinterhugu Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

DETALJREGULERING NYTT PASIENTHOTELL UNN. EIENDOM 124/86, 124/99, og 128/99 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERING NYTT PASIENTHOTELL UNN. EIENDOM 124/86, 124/99, og 128/99 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING NYTT PASIENTHOTELL UNN EIENDOM 124/86, 124/99, og 128/99 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Detaljregulering Nytt Pasienthotell UNN eiendommene.124/86, 124/99, og 128/99 Risiko og Sårbarhetsanalyse.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSENDRING KATTAMYRE PLANNR 19880006_01, Eigersund kommune Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Metode og forutsetninger Plandato:16.05.2017 Sist revidert: Godkjent: Planid: 05020394 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Skinnstudumpa 15 Dal Butikkeiendom AS RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Spor Arkitekter AS Oslo, april 2014 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med utgangspunkt i forslag

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE SUNDMOEN Os Kommune Os

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE SUNDMOEN Os Kommune Os Metode og forutsetninger RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE SUNDMOEN Os Kommune Os 25.04.2016 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Samlet ROS-analyse for nye utbyggingstiltak i kommuneplanens arealdel Holtålen kommune 23.03.2011 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN I

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LOHOLT ALLE 2 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er med utgangspunkt i foreliggende

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LITSLOKHEIA BOLIGOMRÅDE, GNR 93, BNR 1 MFL Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HONNE 11.05.2016 Vedtatt i kommunestyret 27.10.2016 sak 124/16 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Norwegian Outlet, gbnr 27/29, 42 m fl, Vestby kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av forretningsarealet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Granhaugåsen, gbnr 128/76, 77 m.fl. Eidsvoll kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å regulere ovennevnte tomter til boligformål,

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Forslag til detaljregulering for del av Bjørnemyrveien og Steinveien med de till iggende eiendommene 1/417 og 1/418 i Nesodden kommune. INBY

Detaljer

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Omregulering av Tevlingveien 4C. Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Prosjektnr: Asplan Viak: Jan Martin Ståvi

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GANGVEG I ODNES Sist revidert:06.09.16 Vedtatt av kommunestyret: 12.12.2016 Planid: 0536059 Arkivsak: 16/621 METODE OG FORUTSETNINGER 3 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR NYGÅRD TOPP 09.11.2016 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 "Detaljregulering av Leiren utvidelse av barnehage BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er på ca 9,3 daa og ligger i Østfold i Halden kommune, vest for

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR SKOGLUND ØST Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsendring for Idrettens hus Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID 51620150002 Metode og forutsetninger Otta, 21.05.2015 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING SKIFTODDEN PÅ OFTENES I SØGNE KOMMUNE Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

Block Watne AS. ROS-analyse for Vestre Nedenes Panorama. Utgave: 1 Dato:

Block Watne AS. ROS-analyse for Vestre Nedenes Panorama. Utgave: 1 Dato: ROS-analyse for Vestre Nedenes Panorama Utgave: 1 Dato: 2017-05-08 ROS-analyse for Vestre Nedenes Panorama 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Vestre Nedenes Panorama Utgave/dato:

Detaljer

!"#"$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' *1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664.

!#$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!.' *1 5)%/'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664. !"#"$%%' #(!)!+,-#./0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' 1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3?@>...,#-2 $%664.,> AB>:9>A:3C!"#$%&'() $+, -.,!& Emne: Regulering av Boligområde Stensetåsen Søndre, GBNR

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE TRØGSTAD KOMMUNE PLAN: Detaljreguleringsplan for barnehage og barneskole på Båstad 28.05.15 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet ligger litt syd for tettstedet Båstad

Detaljer

DETALJREGULERING KVARTAL 15, GJØVIK RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERING KVARTAL 15, GJØVIK RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING KVARTAL 15, GJØVIK RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Detaljregulering kvartal 15, Gjøvik Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Prosjekt: Oppdragsgiver: Make Arkitekter As:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for Jessheim Panorama, BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er ca 6,5 dekar og består av gnr/bnr av gnr/bnr 135/205, 206 og 214, samt deler av 135/41,

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BOLIG OMRÅDE K4, KASTELLÅSEN EIDSVOLL KOMMUNE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BOLIG OMRÅDE K4, KASTELLÅSEN EIDSVOLL KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BOLIG OMRÅDE K4, KASTELLÅSEN EIDSVOLL KOMMUNE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Bakgrunnen for initiativet er å utvikle planområdet til boligformål. Hensikten er å gjøre dette

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29.

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29. Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. Østre Linje Arkitekter AS Askim juli 2011 BAKGRUNN Hovedmålet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR EIGERSUND MOTORSPORTSSENTER Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB (veileder for kommunale risiko

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE EIDSVOLL KOMMUNE PLAN: Vilberg Helsetun, gbnr. 17/178 m.fl. PLANID: r

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE EIDSVOLL KOMMUNE PLAN: Vilberg Helsetun, gbnr. 17/178 m.fl. PLANID: r RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE EIDSVOLL KOMMUNE PLAN: Vilberg Helsetun, gbnr. 17/178 m.fl. PLANID: r023730000 25.09.2017, Pir II Oslo AS BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge til

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PLAN 8058 DETALJREGULERING FOR OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN/JONAS BUDDES VEI, YTTEREN. Rana kommune Dato 03.03.2014 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med

Detaljer

Vedtakssak til politisk utvalg

Vedtakssak til politisk utvalg Vedtakssak til politisk utvalg Saksnummer: 08/4574 Saksbehandler: Birte Adelaide Mobraaten Organ: Kommuneplanutvalget 22.03.2011 Forslag til detaljregulering Trollkleiva Nord Saken avgjøres av: Kommuneplanutvalget

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Ramstadåsen. Nannestad kommune

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Ramstadåsen. Nannestad kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Ramstadåsen. Nannestad kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å detaljregulere for frittliggende småhusbebyggelse innenfor

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan H7 Mykkelseter i Ringebu kommune

ROS-analyse for reguleringsplan H7 Mykkelseter i Ringebu kommune ROS-analyse for reguleringsplan H7 Mykkelseter i Ringebu kommune Sammendrag/konklusjon E01 2016-05-23 Oversendt Ringebu kommune PEHKI OYVPE PEHKI Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent

Detaljer

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter Utgave: 1 Dato: 2011-08-17 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Fv.16 Jernbaneundergang på Grua Reguleringsplan Lunner kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 03.03.2016 RI SI KO OG SÅRB ARH ETSAN ALYSE REGULERINGSPLAN FOR FV.16 JERNBANEUNDERGAN

Detaljer

Vedlegg 6. ROS-analyse

Vedlegg 6. ROS-analyse Vedlegg 6 ROS-analyse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KROKVEIEN 4, HARSTAD Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Metode og forutsetninger Detaljplan Hurdal Hagetun Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag. I

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSAALYSE Emne: Innspill reguleringsplanforslag Felt 1, Langåsen - Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Jon Døviken, WSP orge AS Prosjektnr: Rapportnavn: ROS analyse Felt

Detaljer

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus 27.03.15 Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Harstad Kommune Detaljregulering Siv. Ark

Detaljer

ROS-analyse for reguleingsplan Møllehaugen

ROS-analyse for reguleingsplan Møllehaugen Rudland/Gundersen reguleingsplan Møllehaugen Plan-id 051620140002 2015-03-04 Oppdragsnr.: 5145152 Norconsult AS Skansen 2E, NO-2670 Otta 1 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn SARABAKKEN BOLIGOMRÅDE Plan ID Utført av: Unicotec AS Dato / sist rev.: 12.06.2015 Underskrift: Monica Schultz Illustrasjon: Plankart i google-earth (Unicotec AS)

Detaljer

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Lervika Utgave/dato: 1 / 2014-01-30 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 02.06.14 Tiltakshavere: Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag Røstad, 7600 Levanger Innherred Helsehus AS Ankolmvegen 17b, 7604 Levanger 2 Risiko og sårbarhetsanalyse Helge

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 12.06.2013 Detaljregulering av Trolltunet og B12 på Kløfta Plan-ID: 0235357 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet som er på totalt ca. 48 dekar, ligger like sør for

Detaljer

Arendal Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Nyli gård. Utgave: 2 Dato: 2013-04-29

Arendal Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Nyli gård. Utgave: 2 Dato: 2013-04-29 ROS-analyse for Nyli gård Utgave: 2 Dato: 2013-04-29 ROS-analyse for Nyli gård 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Nyli gård Utgave/dato: 2 / 2013-04-29 Arkivreferanse: -

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN SORPEROGARDEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN SORPEROGARDEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN SORPEROGARDEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID 51620150001 Metode og forutsetninger Otta, 26.03.2015 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv

Detaljer

1 Området og planlagte tiltak

1 Området og planlagte tiltak ROS-VURDERING VED IGANGSETTING AV PLANARBEID Detaljregulering av området «Kveldro» 13/24 - Edøy 1 Området og planlagte tiltak Planområdet utgjør 101 daa, og planlegges utnyttet til blandet utnyttelse som

Detaljer

ROS analyse, datert 15.04.2015

ROS analyse, datert 15.04.2015 Emne: Detaljregulering av Søndre del av Jessheim Park Ringvegen/ Trondheimsvegen, GBNR 135/170,m.fl. Ullensaker kommune. Utarbeidet av: Arconsult Ove Bøe AS Prosjektnr: 13030 Søndre del Jessheim Park,

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Del av gnr. 5/11 på Nordbymoen, Jessheim. Ullensaker kommune

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Del av gnr. 5/11 på Nordbymoen, Jessheim. Ullensaker kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Del av gnr. 5/11 på Nordbymoen, Jessheim. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging

Detaljer

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: 1 9.08.2016 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Energivegen 4, Jessheim. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av et næringsbygg

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR SOLHAUGJORDET Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Fv.16 Jernbaneundergang på Grua Reguleringsplan Lunner kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 11.05.2016 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR FV.16 JERNBANEUNDERGANG

Detaljer

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER Beskrivelse Sist revidert: 29-04-14 METODE Analysen er gjennomført i hht.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Metode og forutsetninger Detaljregulering Storfosen gods Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

PS Utvikling AS. ROS-analyse for Solbergåsen Vest boligområde. Utgave: 1 Dato:

PS Utvikling AS. ROS-analyse for Solbergåsen Vest boligområde. Utgave: 1 Dato: ROS-analyse for Solbergåsen Vest boligområde Utgave: 1 Dato: 2017-09-01 ROS-analyse for Solbergåsen Vest boligområde 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Solbergåsen Vest boligområde

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FET KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Granåsen II 28.08.2014 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Granåsen II foreslås tilrettelagt til boligbebyggelse i detaljregulering 0202 R0701.

Detaljer

PRIVAT DETALJREGULERING FOR BJØRNEBRÅTAN / BERGER RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

PRIVAT DETALJREGULERING FOR BJØRNEBRÅTAN / BERGER RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PRIVAT DETALJREGULERING FOR BJØRNEBRÅTAN / BERGER GNR/BNR. 40/7 40/29 40/32 40/37 40/190 SVELVIK KOMMUNE 1. GANGS BEHANDLING OG OFFENTLIG ETTERSYN RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE VEDLEGG NR. 4 SIVILARKITEKT

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR OTHILIES HAGE Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

1 Risiko og sårbarhet

1 Risiko og sårbarhet 1 Risiko og sårbarhet 1.1 ROS-analyse I forbindelse med utarbeidelse av planen er det føres analyse av samfunnssikkerhet og risiko og sårbarhet, jf. plan- og bygningsloven 4-3. Analysen er ført av prosjektet

Detaljer

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER Beskrivelse Sist revidert: 08-10-13 METODE Analysen er gjennomført i hht rundskriv

Detaljer

1 Området og planlagte tiltak

1 Området og planlagte tiltak DETALJREGULERING AV GJELLAN - TRØÅSEN Trondheim, 09.05.2016 1 Området og planlagte tiltak Området omfatter opparbeidelse og utbygging av ca 250 boliger inkl. opparbeidelse av teknisk infrastruktur for

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJPLAN. Nygård, Tårnes i Åfjord kommune

ROS-ANALYSE DETALJPLAN. Nygård, Tårnes i Åfjord kommune ROS-ANALYSE DETALJPLAN Nygård, Tårnes i Åfjord kommune Oppdragsgiver: Roger Tårnes Utarbeidet av: PlanID: 2014001 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan, detaljplan for Nygård, Tårnes i Åfjord kommune

Detaljer

Block Watne AS. ROS-analyse for Høvåg sentrumsområde. Utgave: 1 Dato:

Block Watne AS. ROS-analyse for Høvåg sentrumsområde. Utgave: 1 Dato: ROS-analyse for Høvåg sentrumsområde Utgave: 1 Dato: 2015-11-20 ROS-analyse for Høvåg sentrumsområde 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Høvåg sentrumsområde Utgave/dato:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE NITTEDAL KOMMUNE PLAN: B15B (Gnr.13 Bnr.214) Kruttverket, Nittedal kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter gnr. 13 bnr.214 (B15B Kruttverket). Området

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 Sammendrag Planområdet ligger i forlengelse av eksisterende boligfelt i Fjellhaugveien, ca. 1 km vest for

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsendring Stutarhaugen hytteområde

ROS-analyse for reguleringsendring Stutarhaugen hytteområde Stutarhaugen Vel reguleringsendring Stutarhaugen hytteområde Plan-id 05152015003 2015-09-22 Oppdragsnr.: 5150915 Norconsult AS Skansen 2E, NO-2670 Otta 1 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien Tynset kommune Tynset, 11.11.16 1. Innledning I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene, ved utarbeidelse

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, KOBBERVIKA, PLANID: 141

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, KOBBERVIKA, PLANID: 141 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, KOBBERVIKA, PLANID: 141 Sammendrag Planområdet og planlagte tiltak er beskrevet i vedlagte planomtale. Det er Plankontoret H. H. AS, avd. Vegårshei

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR FAGERLUND NÆRINGSOMRÅDE Sist revidert: 29.08.16 Vedtatt av kommunestyret: Planid: 0536060 Arkivsak: 1514/16 METODE OG FORUTSETNINGER 2 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

ROS - AN ALYSE DETALJPLAN. Djupvikhaugen 2, Rissa kommune

ROS - AN ALYSE DETALJPLAN. Djupvikhaugen 2, Rissa kommune ROS - AN ALYSE DETALJPLAN Djupvikhaugen 2, Rissa kommune Oppdragsgiver: Karl Idar Frengen Utarbeidet av: Datert: 03.11.2016 PlanI D: 2016004 RISIKO OG SÅRBARH ETSANALYSE Reguleringsplan, detaljplan Djupvikhaugen

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Metode og forutsetninger Detaljplan Naustgjerdet Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag. I risikovurderingene

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE Trondheim, 24.01.2013 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS er engasjert av Trygve Rud til å fremme reguleringsplan

Detaljer

ROS-analyse for Reguleringsplan Skogveien 9 og 11 med Skogveien, Sortland.

ROS-analyse for Reguleringsplan Skogveien 9 og 11 med Skogveien, Sortland. Oppdragsgiver: Oppdrag: Sortland Boligstiftelse ROS-analyse for Reguleringsplan Skogveien 9 og 11 med Skogveien, Sortland. Dato: 20161117 Skrevet av: Dagmar Kristiansen Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: 600317

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse Reguleringsendring for Hagevegen 11

Risiko og sårbarhetsanalyse Reguleringsendring for Hagevegen 11 Risiko og sårbarhetsanalyse Reguleringsendring for Hagevegen 11 Dato: 25.03.2015 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på

Detaljer

PLANFORSLAG: TEIETUNET. Vedlegg 8 RISIKO OG SÅRBARH ETSANALYSE

PLANFORSLAG: TEIETUNET. Vedlegg 8 RISIKO OG SÅRBARH ETSANALYSE PLANFORSLAG: TEIETUNET Vedlegg 8 RISIKO OG SÅRBARH ETSANALYSE EMNE: Planforslag Risiko & Sårbarhetsanalyse KOMMENTAR: FORFATTER: PROSJEKTNR: TAG arkitekter AS, Mia Prøsch Stilson xxxxx Teietunet RAPPORTNAVN:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR NEDRE TORV

DETALJREGULERINGSPLAN FOR NEDRE TORV Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) DETALJREGULERINGSPLAN FOR NEDRE TORV Forfatter: BOARCH arkitekter a.s v/siv.ark. mnal Gisle Jakhelln, Postboks 324, 8001 Bodø Forslagsstiller til planforslag:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SLETTEVOLD, GNR 57/422 M.FL

REGULERINGSPLAN FOR SLETTEVOLD, GNR 57/422 M.FL Plannavn REGULERINGSPLAN FOR SLETTEVOLD, GNR 57/422 M.FL Plan ID Utført av: ODIN PROSJEKTERING AS Dato / sist rev: 11.07.2016 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Det er utarbeidet en Risiko-

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan, detaljregulering Svanvågen, Gnr. 25, Bnr. 2 og 118 PLANID: 2015xxxx Sammendrag Planområdet og planlagte tiltak er beskrevet i vedlagte planomtale. Det er Plankontoret

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Kirkeby sør bydelssenter Metode og forutsetninger Plandato: 23 03 2017 Sist revidert: Godkjent: Planid: 05020399 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste

Detaljer

FrankJacobsen/Rune Gjernes. ROS-analyse for Vindvik/Limkjær. Utgave: 2 Dato:

FrankJacobsen/Rune Gjernes. ROS-analyse for Vindvik/Limkjær. Utgave: 2 Dato: FrankJacobsen/Rune Gjernes ROS-analyse for Vindvik/Limkjær Utgave: 2 Dato: 2013-12-04 ROS-analyse for Vindvik/Limkjær 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Vindvik/Limkjær Utgave/dato:

Detaljer

Firma/etat. ROS-analyse for Limkjær. Utgave: 1 Dato:

Firma/etat. ROS-analyse for Limkjær. Utgave: 1 Dato: Firma/etat ROS-analyse for Limkjær Utgave: 1 Dato: 2013-01-14 ROS-analyse for Limkjær 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Firma/etat ROS-analyse for Limkjær Utgave/dato: 1 / 2013-01-14 Arkivreferanse:

Detaljer