MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av protokollen fra møte Sendt tidligere over mail.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av protokollen fra møte 05.03.04. Sendt tidligere over mail."

Transkript

1 VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN MØTEINNKALLING Utvalg: Bystyrekomiteen for plan, næring og miljø Møtested: Bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: 0900 Eventuelt forfall meldes på tlf For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av protokollen fra møte Sendt tidligere over mail. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/04 00/02708 SØKNAD OM TILLATELSE TIL ETABLERING AV MASSEUTTAK SØKER: KJELL-REIDAR WICKSTRØM 0021/04 02/01713 KLAGE OVER BYSTYREKOMITEENS VEDTAK I SAK 0031/03 KLAGER: MONICA DALLAVARA 0022/04 03/00972 SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREALER TIL JORDBRUKSFORMÅL SØKER: BJØRN KR. BJØNNES 0023/04 03/01592 SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT - HVISTENDAHLSGATE /04 03/01614 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM- INNLØSING AV GNR 13 BNR 1 FNR 9 SØKER: TORBJØRN MØLLER 0025/04 04/00090 SØKNAD OM TILLATELSE TIL PLASSERING AV TRANSPORTABEL EGNEBU SAMVIRKEKAIA

2 Vadsø, Ole Grøtta Leder

3 SØKNAD OM TILLATELSE TIL ETABLERING AV MASSEUTTAK SØKER: KJELL-REIDAR WICKSTRØM Saksbehandler: Magne Lindi Arkivkode: U24 Arkivsaksnr.: 00/02708 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0020/04 Bystyrekomiteen for plan, næring og miljø Forslag til vedtak/innstilling: 1. I medhold av plan- og bygningslovens 7 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av et masseuttak på eiendommen gnr.6, bnr.1, fnr. 17 i Kariel. Begrunnelse: Kombinasjonen landbruk/ masseuttak synes å være en god og akseptabel løsning da dette medfører at utnyttbare ressurser faktisk kan utnyttes 2 ganger. Da arealene etter at masseuttaket er sluttført skal tilbakeføres landbruksformål, vil tiltaket etter bystyrekomiteens vurdering ikke være i strid med kommuneplanens arealdel. Vilkår for tillatelsen: Matjordlaget må oppbevares separat og påføres etter endt uttak Masseuttaket må ikke gå dypere enn at det minst er 50 cm til grunnvannsspeilet Det må legges igjen så mye løsmasser at det ingen steder blir mindre enn 50 cm til fast fjell. Adkomstveien fra E 75 til eiendommen gnr.6, bnr.1, fnr. 17 skal saltes regelmessig i sommerhalvåret for å unngå støvplager. 2. Søknad om etablering av en ny adkomstvei over Paddebyhaugen, jfr. søknad dat fra Yngve B. Harila, avslås med hjemmel i plan- og bygningslovens 20-6, virkning av kommuneplanen. Begrunnelse: Etableringen av et masseuttak på eiendommen gnr. 6, bnr.1, fnr. 17, er et midlertidig tiltak som vil opphøre når det ikke lenger er tilgjengelige masser for uttak på eiendommen. Etableringen av en ny vei over Paddebyhaugen må anses som et permanent og varig tiltak da en vei over haugen vil gi varige sår som vil være synlige lenge etter at drift av masseuttak på eiendommen gnr. 6, bnr.1, fnr. 17 er avsluttet. Bakgrunn: Kjell-Reidar Wickstrøm har i brev av søkt om tillatelse til etablering av masseuttak på eiendommen gnr.8, bnr.1, fnr. 17 i Kariel. Wickstrøm har begrunnet søknaden med at han i forbindelse med fulldyrking av området ønsker å selge massen som ligger under matjorda og at det kan bli aktuelt å senke overflaten Side 3 av 23

4 Sak 0020/04 med inntil 10 meter. Før masseuttaket etableres, vil matjorda bli flyttet til side og gjenbrukt når underliggende masser er fjernet. Jorda vil etter dette være klar for tilsåing. Eiendommens beliggenhet er vist på kart nedenfor: Arealdisponering/ høring: Eiendommen gnr.6, bnr.1, fnr. 17 ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er avsatt som LNF- område sone III. Innenfor disse områdene vil det ikke bli gitt tillatelse til bygging eller fradeling med mindre tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt til kommuneplanens arealdel. Søknaden er forelagt følgende sektormyndigheter for uttalelse. Fylkesmannen i Finnmark har i brev av uttalt at de i forbindelse med søknad om fulldyrking av området ikke registrerte regionale miljøverninteresser i området. Fylkesmannen har derfor ingen innvendinger til søknaden, men anbefaler at Vadsø kommune stiller krav til avslutningen av masseuttaket. Landbruksdirektøren i Finnmark har den vedtatt at det gis midlertidig tillatelse til omdisponering av ca. 37 dekar dyrkbar jord til masseuttak. Landbruksdirektøren har satt som vilkår at Matjordlaget må oppbevares separat og påføres etter endt uttak Masseuttaket må ikke gå dypere enn at det minst er 50 cm til grunnvannsspeilet Det må legges igjen så mye løsmasser at det ingen steder blir mindre enn 50 cm til fast fjell. Sametinget v/ kultur- og miljøvernavdelingen kjenner ikke til automatisk fredete kulturminner i området. Finnmark fylkeskommune har i brev av uttalt at så lenge Vadsø kommune følger op saken etter pbl. 84 og fastsetter betingelser for tiltaket, har fylkekommunen ingen innvendinger mot tiltaket. Side 4 av 23

5 Sak 0020/04 Uttalelse fra andre: Audun Wickstrøm har i brev av til Vadsø kommune uttalt at han finner det svært beklagelig at veien som bare går 30 meter fra hans bolig benyttes til transport av masser fra uttaket. Ulempene ved å ha tungtransport på denne jordbruksveien er støy, støv og redsel for de 3 mindre barna til familien som leker rundt huset. Wickstrøm anmoder derfor om at det tas hensyn til dette og at andre løsninger for adkomst til masseuttaket utredes. Ny veitrace: Yngve B. Harila har i brev av søkt om tillatelse til å bygge en ny vei over Paddebyhaugen for å unngå de negative konsekvensene tungtransporten påfører Audun Wickstrøm og hans familie. Omleggingen er vist på kartutsnittet nedenfor. Søknaden fra Yngve B. Harila er ikke ferdigbehandlet da den må forelegges kulturminnevernet, Statens vegvesen og andre sektororgan for uttalelse. Vurdering: Grunnet feil i kommunens kontorsystem ble søknaden fra Kjell- Reidar Wickstrøm slettet fra dataanlegget. Søknaden var arkivert og lå glemt i arkivet da den ikke var registret i kontorsystemet. Etter at Statskog etterlyste søknaden i januar 2004, ble den funnet i arkivet og tas opp til behandling. Tilgangen på masser i Vadsø kommune til bygge- og anleggsvirksomhet er begrenset grunnet naturgitte forhold. De store forekomstene er å finne i Thomaselvdalen, på vestsida, og i Jakobselvdalen, Storbakken på vestsida av elva. Det er imidlertid vanskelig å åpne uttak av masser i disse 2 områdene da dette vil få vidtgående konsekvenser for miljøet rundt forekomstene. Her kan nevnes hytter, innsyn økt trafikkbelastning mm. Side 5 av 23

6 Sak 0020/04 Det er tidligere gitt tillatelse til uttak av masser fra eiendommene til Ståle Karlsen i Kariel etter samme prinsipp som det Wickstrøm legger opp til. Dette uttaket ligger lenger vest i bygda. Måten uttaket er planlagt på synes å være en god løsning da det bidrar til at en ved tilrettelegging av dyrkbare arealer får tatt ut underliggende masser til næringsnyttige formål. Man unngår dermed etablering av rene grus-/ masseuttak som etter bruk har en tendens til å bli liggende som åpne sår i landskapet. Kombinasjonen landbruk/ masseuttak synes derfor å være en god og akseptabel løsning da dette medfører at utnyttbare ressurser faktisk kan utnyttes 2 ganger. Nabo til adkomstveien, Audun Wickstrøm, har påpekt et vesentlig moment ved søknaden som må vurderes, nemlig adkomstveien til masseuttaket og de ulemper tungtrafikken påfører Wickstrøms familie, som bor bare 30 meter fra denne veien. Wickstrøms synspunkter er også støttet av en av aktørene i masseuttaket, Yngve B. Harila, som i brev av har søkt om tillatelse til bygging av en ny vei fra E 75 til Paddebyhaugen for på den måten å redusere ulempene for Wickstrøm. Etter rådmannens oppfatning bør disse 2 søknadene sees i sammenheng og bystyrekomiteen bør derfor også vurdere søknaden om ny veitrace fra Yngve B. Harila. Etableringen av masseuttaket anses som uproblematisk da ingen av sektormyndighetene hadde innvendinger mot tiltaket. Det er heller ingen naboer som blir direkte berørt av masseuttaket på eiendommen. Transport av masser fra eiendommen kan påføre nabo Audun Wickstrøm ulemper ved at tungtransporten vil gå kun 30 meter fra boligen. Dersom veien ikke saltes, vil det oppstå støvplager om sommeren under tørre værperioder. Regelmessig salting vil redusere støvplagene til et minimum. Rådmannen vil derfor tilrå at dette legges inn som et vilkår i tillatelsen for etablering av masseuttak på eiendommen. Støy fra lastebiler og anleggsmaskiner må påregnes på dagtid, men dette må anses som naturlig, uansett om støyen kommer fra riksveien eller jordbruksveien. Rådmannen vil anta at det ikke vil bli gitt tillatelse til etablering av en ny vei over Paddebyhaugen grunnet fornminner i området. Dette vil imidlertid ikke bli avklaret før kulturminnemyndighetene har befart området til våren/ sommeren. Bystyrekomiteen må imidlertid på selvstendig grunnlag vurdere om det er tilrådelig å gi tillatelse til bygging av en ny vei. Paddebyhaugen er karakteristisk og en ny vei vil bli eksponert for innsyn fra riksveien. Eksisterende vei ligger mer tilpasset terrenget og er ikke så synlig eller virker skjemmende på omgivelsene. Rådmannen vil ikke tilrå søknaden da etableringen av et masseuttak på eiendommen gnr. 6, bnr.1, fnr. 17 er et midlertidig tiltak som vil opphøre når det ikke lenger er tilgjengelige masser for uttak på eiendommen. Etableringen av en ny vei over Paddebyhaugen må anses som et permanent og varig tiltak da en vei over haugen vil gi varige sår som vil være synlige lenge etter at drift av masseuttak på eiendommen gnr. 6, bnr.1, fnr. 17 er avsluttet. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 6 av 23

7 KLAGE OVER BYSTYREKOMITEENS VEDTAK I SAK 0031/03 KLAGER: MONICA DALLAVARA Saksbehandler: Magne Lindi Arkivkode: BYG Arkivsaksnr.: 02/01713 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0021/04 Bystyrekomiteen for plan, næring og miljø Forslag til vedtak/innstilling: Klage dat fra Monica Dallavara tas til følge. Begrunnelse: Byggearbeidene i Myrullveien 15 er utført uten at Vadsø kommune på forhånd har godkjent den nye plasseringen av garasjen på tomta. Bygningsmyndighetene er dermed avskåret fra å vurdere den nye plasseringen i forhold til gjeldende lov, forskrift, reguleringsplan, ulemper for naboer mv. Det ligger også i bestemmelsene gitt i plan- og bygningen at et tiltak skal være godkjent før byggearbeidene i gangsettes. I dette ligger at det også må foreligge en dispensasjon om nødvendig før gjennomføring av tiltaket iverksettes. I dette tilfellet har tiltakshaver selv endret plasseringen av garasjen i forhold til det som ble meldt til kommunen og naboer, og da bør det ikke være så enkelt at dispensasjonssøknad i ettertid skal legalisere denne handlingen. Vedlegg: Kopi av klage dat fra Monica Dallavara Bakgrunn: Frank Hansen, Myrullveien 15, sendte den inn melding om mindre byggearbeider på boligeiendom, oppføring av en garasje på 29 m2 i Myrullveien 15. Berørte naboer ble varslet om tiltaket 10. og Ved kommunens behandling og godkjenning av meldingen den var det ikke innkommet merknader til meldingen og plassering av garasjen. Av meldingen som ble sendt kommunen fremkom det at garasjen skulle oppføres 12,5 meter fra senterlinje veg og 1 meter fra tomtegrensa mot Myrullveien 17. Da meldingen oppfylte vilkårene for bruk av melding etter plan- og bygningslovens 86a, ble denne godkjent av kommunen den Frank Hansen, Myrullveien 17, søkte den om dispensasjon fra byggelinjeavstanden da garasjen ble oppført nærmere veien enn 12,5 meter som er gjeldende byggegrense mot veg i dette området. I brevet ga Hansen en forklaring på hvorfor garasjen er plassert nærmere veg enn det reguleringsplanen tillater, jfr. vedlegg. I følge Hansen er det nordre hjørnet av Side 7 av 23

8 Sak 0021/04 garasjen oppført 12,4 meter fra senterlinja mens det søndre hjørnet ligger 9,4 meter fra senterlinja. Da den avvikende plasseringen av garasjen i forhold til meldingen som ble sendt kommunen etter Hansens oppfatning var en bedre plassering, ble garasjen oppført uten at kommunen eller naboer ble varslet om endringen. Monica Dallavara, Myrullveien 17, har i brev av krevd at garasjen flyttes da nåværende plassering har innvirkning på deres bolig i form av verdireduksjon/ manglende utsikt fra boligen. Saken ble behandlet av bystyrekomiteen for plan, næring og miljø den , sak 0031/03 der følgende ble vedtatt: I med hold av plan- og bygningslovens 7 gis det dispensasjon fra bygegrense mot veg som omsøkt av Frank Hansen den Begrunnelse: Bystyrekomiteen kan ikke se at naboen er påført vesentlige ulemper som følge av garasjens plassering. Som grunnlag for bystyrekomiteens vedtak forelå følgende saksfremstilling og innstilling: Myrullveien inngår i reguleringsplanen for Prestelv vest 1. Av reguleringsplanen framkommer det at byggegrensen mor veg for alle boligtomter i Myrullveien 12,5 meter. Dette innebærer at bebyggelsen på tomtene skal plasseres utenfor byggegrensen med mindre det er gitt dispensasjon fra reguleringsplanen. Plassering av garasjen i Myrullveien 15 er strid med gjeldende reguleringsplan for området. Plasseringen er også i strid med melding om mindre byggearbeider på boligeiendom, oppføring av en garasje på 29 m2, som ble mottatt av Vadsø kommune den Det faktum at garasjen ikke er plassert i samsvar med gjeldende reguleringsplan og melding om oppføring av garasje på tomta, innebærer at kommunen må vurdere om Kommunen skal kreve at garasjen flyttes slik at den plasseres i samsvar med reguleringsplanen eller om Kommunen skal gi dispensasjon fra angitt byggegrense i reguleringsplanen. Kommunen kan med hjemmel i plan- og bygningslovens 113 pålegge eieren å rette på de ulovlige forholdene ved å flytte garasjen slik at den plasseres i samsvar med reguleringsplanen. Et pålegg etter 113 kan kombineres med tvangsmulkt etter 116 a ved at tvangsmulkten begynner å løpe fra fristutløpet for retting av det ulovlige forholdet. Tvangsmulkten tilfaller kommunen. Frank Hansen har imidlertid søkt om dispensasjon fra byggegrensen mot veg den Denne dispensasjonssøknaden er imidlertid kommet etter at garasjen sto ferdig. Kommunen bør før det rettes eventuelle sanksjoner mot tiltakshaveren vurdere om det foreligger særlige grunner for dispensasjon etter plan- og bygningslovens 7. Dispensasjon Frank Hansen har i sin søknad om dispensasjon ikke overholdt kravet til begrunnelse for søknaden utover det at han synes at den valgte plasseringen er en god løsning og mye penere alternativ enn det første forslaget. Hvorvidt denne begrunnelsen Side 8 av 23

9 Sak 0021/04 lovmessighetsvilkåret særlige grunner i plan- og bygningslovens 7, må vurderes av bystyrekomiteen. I den enkelte dispensasjonssøknad må det foretas en konkret og reell vurdering av de faktiske forhold i saken. Foreligger det en overvekt av hensyn som taler for dispensasjon, vil lovens vilkår være oppfylt og dispensasjon kan gis. I motsatt fall er lovens krav ikke oppfylt og søknaden må avslås. I dette tilfellet foreligger det følgende momenter som må vurderes: 1. Tiltakshaver har med vitende og vilje endret plassering av garasjen i forhold til meldingen som ble sendt kommunen og som var grunnlag for varsling av berørte naboer. 2. Naboen på sin side har visst om den endrede plasseringen siden byggearbeidene ble igangsatt. Naboen unnlot å varsle kommunale myndigheter om endringen mens arbeidene pågikk. Konsekvensene for tiltakshaver er følgelig at en flytting av garasjen nå vil medføre langt større ulemper og kostnader enn om flyttingen hadde skjedd på et tidligere tidspunkt, for eksempel ved støping av grunnmur/ gulv. 3. Ulemper for naboen i form av tapt utsikt. I følge tegninger for boligen i Myrullveien 15, dvs. klagerens bolig, er ligger soverommene mot nord mens stu ligger mot sørvest. Kjøkkenet ligger mot øst. Fra boligen er det således utsikt mot garasjen fra soverom i 1. og 2. etasje. Fra kjøkkenet er det begrenset utsikt mot garasjen grunnet vinkelen mellom boligens østfasade og garasjen. Stue har ikke utsikt mot veien eller garasjen da stuevinduene er plassert i sydfasaden. Pkt. 1 ovenfor er et av momentene som trekker i negativ retning for en dispensasjon da det ikke bør være så enkelt å få tilgivelse i ettertid. En reguleringsplan er utarbeidet for bebyggelsen i hovedtrekk skal plasseres innenfor rammene som er gitt i planen. Ved en søknad om dispensasjon etter at tiltaket er gjennomført, må søknaden oppfattes som en søknad om tilgivelse og ikke noe annet. Pkt.2 kan neppe knyttes mot vurderingen om det foreligger særlige grunner for dispensasjon, men må vurderes som et viktig moment da klageren ved unnlatelse av å varsle bygningsmyndighetene om den ulovlige plasseringen, har bidratt til at tiltakshaver er påført ulemper i form av større utgifter og mer arbeid ved flytting av en ferdig oppført garasje. Dersom varslingen hadde kommet tidligere, ville myndighetene kunne ha gitt et pålegg om flytting av garasjen langt tidligere enn tilfellet er nå, med langt mindre ulemper for tiltakshaver. Pkt. 3 er vesentlig i vurderingen av ulemper som klageren påføres dersom det gis dispensasjon fra byggegrense mot vei. Etter rådmannens oppfatning vil utsikten fra boligen i Myrullveien 17 ikke bli vesentlig redusert da utsikten fra oppholdsrom ikke blir redusert. Redusert utsikt fra soverom kan ikke defineres som vesentlig ulempe da soverom ikke er rom man naturlig oppholder seg i våken tilstand. Da blir tap av utsikt fra kjøkken og stue utslagsgivende for vurdering av ulempene i den grad dette kan vurderes i områder som er bymessig utbygd. I områder som er bymessig utbygd kan man ikke påregne utsikt fra alle rom i en bolig, ei heller fra naturlige oppholdsrom som stue og kjøkken. Tap av utsikt i områder som er bymessig utbygd kan heller ikke defineres som vesentlig ulempe da dette må påregnes som naturlig ut ifra bebyggelsen plassering i forhold til hverandre og infrastruktur som vei/gate. Side 9 av 23

10 Sak 0021/04 Rådmannen kan ikke se at en dispensasjon vil medføre ulemper for trafikksikkerheten i området da denne delen av Myrullveien er en blindvei som betjener 5 boligtomter. Garasjens plassering vil ikke medføre redusert sikt for trafikkantene som ferdes i dette området. Hastigheten for biler som kjører på denne delen av veien vil være lav av naturlige årsaker. Rådmannen kan heller ikke se at nåværende plassering av garasjen vil påføre området som helhet ulemper. Retting av ulovlig utført arbeid Et pålegg om retting av ulovlig utført arbeid er hjemlet i plan- og bygningslovens 113. Dersom planmyndighetene ikke finner grunnlag for dispensasjon, må det gis pålegg om retting av det ulovlig utførte arbeidet. I dette tilfellet må da garasjen flyttes slik at den blir liggende i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Et pålegg kan kombineres med dagmulkter etter plan- og bygningslovens 116 a dersom pålegget ikke etterkommes innenfor fristen. Konklusjon Denne saken kan virke noe komplisert ved at det foreligger en søknad om dispensasjon og et krav om flytting av ulovlig oppført byggverk. En søknad om dispensasjon som kommer til kommunen etter at tiltaket er gjennomført, kan og bør ikke tas opp til behandling. Dette fordi en slik fremgangsmåte vil undergrave hele intensjonen med plan- og bygningslovgivningen der det forutsettes at byggverk oppføres innenfor rammene av loven. Dersom man i ettertid skal behandle søknader om dispensasjon der bygninger er oppført ulovlig, vil det oppstå en fullstendig uholdbar situasjon der hvem som helst kan oppføre bygninger ulovlig for så i ettertid å søke å få tiltaket legalisert gjennom en søknad om dispensasjon. Det ligger også i bestemmelsene gitt i plan- og bygningen at et tiltak skal være godkjent før byggearbeidene i gangsettes. I dette ligger at det også må foreligge en dispensasjon om nødvendig før gjennomføring av tiltaket iverksettes. I dette tilfellet har tiltakshaver selv endret plasseringen av garasjen i forhold til det som ble meldt til kommunen og naboer, og da bør det ikke være så enkelt at dispensasjonssøknad i ettertid skal legalisere denne handlingen. Innstilling: I medhold av plan- og bygningslovens 113 pålegges tiltakshaver Frank Hansen å flytte den oppførte garasjen i Myrullveien 15 slik at plasseringen blir i samsvar med melding om mindre byggearbeider på boligeiendom, dat , og gjeldende reguleringsplan for området. Flytting av garasjen skal være gjennomført innen Dersom garasjen ikke er flyttet innen fristen, påløper det en tvangsmulkt etter plan- og bygningslovens 116 a pålydende kr. 500,- pr. dag. Søknad om dispensasjon dat tas ikke opp til realitetsbehandling da tiltaket allerede er gjennomført, jfr. plan- og bygningslovens 93, 1.ledd og 86 a, pkt.c. Klagen: Bystyrekomiteens vedtak ble sendt partene den Klagen fra Monica Dallavara er journalført den og følgelig mottatt innenfor klagefristen på 3 uker. Klagen tas opp til behandling. Klageren har i sin klage påpekt at Frank Hansen både varslet og meldte at byggearbeidene skulle gjennomføres i samsvar med gjeldende reguleringsplan for området. Dersom disse planene hadde vært fulgt, ville den oppførte garasjen ikke være til sjenanse for henne. Hansen har imidlertid oppført garasjen nærmere Myrullveien, dette tiltross for at klageren gjorde Side 10 av 23

11 Sak 0021/04 Hansen oppmerksom på dette under oppføring av garasjen. Hansen valgte imidlertid å søke om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan lenge etter at garasjen stod ferdig. Klageren har også påpekt at kommunen ved å gi dispensasjon i ettertid gir en følelse avmakt i forhold til berørte parter. Klageren har videre stilt spørsmål om det virkelig er så enkelt å tilsette lover og regler til fordel for enkelt personer. Hun spør videre om dette er en ny praksis der alle fritt kan føre opp bygninger i strid med reguleringsplaner og godkjente byggemeldinger såfremt dette ikke er til vesentlig ulempe for naboer. Vurdering Rådmannen har i saksfremlegget til sak 0031/03 redegjort for de fleste av momentene klageren har tatt opp i sin klage av Rådmannen har i sitt saksfremlegg gitt en redegjørelse om Meldingen om oppføring av garasjen, dat Søknad om dispensasjon dat Forholdet til reguleringsplanen Konsekvensene ved ulovlige byggearbeider Sanksjonsmulighetene etter plan- og bygningsloven Klageren har i sin klage påpekt forhold som bygningsmyndighetene må være særskilt oppmerksomme på, nemlig endring av godkjente byggeplaner som er i samsvar med gjeldende reguleringsplan til et tiltak som er i strid med gjeldende planer. I dette tilfellet er tiltakshaver gjort oppmerksom av klageren om at garasjen ville bli plassert i strid med gjeldende reguleringsplan dersom den ble flyttet nærmere veien. Tiltakshaver valgte å se bort fra denne opplysningen og søkte om dispensasjon fra gjeldende plan lenge etter at garasjen sto ferdig. Rådmannen vil anta at dette ble gjort med viten og vilje, uansett burde tiltakshaver med bakgrunn i henvendelsen fra klager ha undersøkt saken nærmere før planene ble endelig endret. Rådmannen finner ingen formidlende omstendigheter ved tiltakshavers handlemåte og vil tilrå at klagen tas til følge. Dette fordi Bygningsmyndighetene ikke bør opptre som et organ der det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse Gjennomføring av et ulovlig byggeprosjekt ikke bør eller kan aksepteres, spesielt ikke når tiltakshaver er gjort oppmerksom på det ulovlige forholdet Et ulovlig tiltak ikke bør eller kan legaliseres gjennom en søknad om dispensasjon etter at det ulovlige tiltaket er gjennomført. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 11 av 23

12 SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREALER TIL JORDBRUKSFORMÅL SØKER: BJØRN KR. BJØNNES Saksbehandler: Magne Lindi Arkivkode: EIE Arkivsaksnr.: 03/00972 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0022/04 Bystyrekomiteen for plan, næring og miljø Forslag til vedtak/innstilling: I medhold av plan- og bygningslovens 93 h gis det tillatelse til fradeling av statsgrunn som omsøkt av Bjørn Kr. Bjønnes den Begrunnelse: Fradeling til landbruksformål er tiltak som er i samsvar med kommuneplanens arealdel. Bystyrekomiteen har ingen innvendinger mort at adkomstveien flyttes som vist på kart vedlagt søknaden. Det forutsettes at tiltakshaver innhenter samtykke fra Statens vegvesen før bygging av veien iverksettes, jfr. plan- og bygningslovens 66 nr.1 samt veglovens Bakgrunn: Bjørn Kr. Bjønnes har søkt om tilleggsarealer til eiendommen gnr. 14, bnr. 130 som ligger øst for Storelva. Det søkes også om tillatelse til omlegging av eksisterende vei til boligen på eiendommen. Tilleggsarealet og den nye veitraceen er vist på kartet nedenfor. Side 12 av 23

13 Sak 0022/04 Søknaden er begrunnet med behov for tilleggsjord. Ved å fjerne eksisterende vei og senke stikkrenner som krysser riksveien, vil myrområdet der veien går i dag samt området der søkes om tilleggsareal, bli dyrkbart. Vurdering: Det omsøkte arealet ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er avsatt som LNFområde sone III. Innenfor disse områdene tillates det ikke bygging eller fradeling med mindre tiltaket er i samsvar med kommuneplanens arealdel. Bygging og fradeling til landbruksformål vil være et tiltak som er i samsvar med planen. På eiendommen gnr. 14, bnr.130 er det i dag etablert et gårdsbruk. For et par år siden ble det gitt tillatelse til fradeling/ feste av en parsell statsgrunn noe lenger nord for eiendommen gnr.14, bnr Søknaden er forelagt Jordbrukssjefen i Vadsø kommune som anbefaler at Bjønnes får utmålt tilleggsareal som omsøkt. Jordbrukssjefen har også anbefalt en omlegging av adkomstveien til våningshuset. Rådmannen har ingen innvendinger til søknaden da den er samsvar kommuneplanens arealdel, LNF- område sone III. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 13 av 23

14 SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT - HVISTENDAHLSGATE 22 Saksbehandler: Magne Lindi Arkivkode: EIE Arkivsaksnr.: 03/01592 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0023/04 Bystyrekomiteen for plan, næring og miljø Forslag til vedtak/innstilling: I medhold av plan- og bygningslovens 7 gis det dispensasjon fra Vadsø byplan av 1947 for utvidelse av tomt Hvistendahlsgate 22, gnr. 10, bnr. 540 med 4 meter mot vest for plassering av en garasje på tomta. Begrunnelse: Avstanden fra boligens veranda mot vest til tomtegrensa er ca 4 meter. Søkeren planlegger å bygge en garasje på ca 4 x 6 meter. Dersom garasjen plasseres nærmere boligen enn det situasjonsplanen viser, vil det ikke være nødvendig med en tomteutvidelse på 6 meter. Rådmannen vil anta at en utvidelse av tomta med 4 meter vil være tilstrekkelig for plassering av garasjen vest for boligen. Ved en slik utvidelse vil garasjen bli plassert ca 3 meter fra verandaen. En ytterligere reduksjon av friområdet utover dette vil ikke være tilrådelig da dette vil innskrenke mulighetene for publikum til å benytte området til sjøsetting av båter og aktivt bruk av området i forbindelse med fritidsfiske og andre sjørettede aktiviteter. Bakgrunn: Geir B. Johansen har den søkt om å få kjøpe tilleggsareal til sin boligtomt i Hvistendahlsgate 22. Søknaden er begrunnet med at de ønsker å bygge garasje på arealet. Den eneste muligheten for å bygge garasje på tomta er på vestsida av boligen. Vurdering: Hvistendahlsgate 22 inngår i Vadsø byplan av Tomta grenser i vest mot et friområde. Dette friområdet er en forlengelse av gateløpet for Ivargata og benyttes som adkomst ned til fjæra. Side 14 av 23

15 Sak 0023/04 I 2001 søkte Ann- Mari Lamo om tilleggsareal mot øst for utvidelse av sin tomt i Hvistendahlsgate 20. Bystyrekomiteen for plan, næring og miljø behandlet søknaden i møte den , sak 0006/02, og vedtok følgende: I medhold av plan- og bygningslovens 93 h gis det tillatelse til fradeling av tileggsareal til Hvistendahlsgate 20 som søkt av Tone Lamo den Begrunnelse: Bystyrekomiteen kan ikke se at en fradeling som omsøkt vil være i strid med gjeldende reguleringsplan for området da det etter fradelingen fortsatt vil være et friområde ned mot sjøen mellom tomtene Hvistendahlsgate 20 og 22. Friområdet mellom Hvistendahlsgate 20 og 22 var opprinnelig 18 meter men er nå redusert til 12 meter som følge av at Lamo fikk utvidet sin tomt mot øst med 6 meter. En utvidelse av Hvistendahlsgate 22 med 6 meter mot vest vil redusere friområdets bredde til kun 6 meter. Kartforretningen over tilleggsarealet til Lamo er ikke avsluttet da det står en lavspentstolpe mellom tilleggsarealet og garasjen. Lamo har anmodet at Vadsø kommune bekoster flytting av stolpen, men dette er avvist av kommunen. Etter at det ble kjent at Lamo hadde fått utvidet sin tomt med 6 meter mot øst i 2002, fikk Vadsø kommune flere muntlige henvendelser fra publikum som mente at adkomsten ned til fjæra var ødelagt som følge av vedtaket. De som kontaktet kommunen anmodet muntlig om at vedtaket måtte omgjøres. Det kom aldri noen skriftlige anmodninger om omgjøring av vedtaket. Side 15 av 23

16 Sak 0023/04 Da Lamo søkte om tilleggsareal til Hvistendahlsgate 20, påpekte rådmannen at friområdet ned til fjæra måtte opprettholdes. Rådmannen fant imidlertid grunn for å tilrå søknaden fra Lamo da friarealets bredde ville være på 12 meter selv om Lamo fikk utvidet sin tomt med 6 meter. En ytterligere reduksjon av friområdet er ikke tilrådelig da dette vil innskrenke mulighetene for publikum til å benytte området til sjøsetting av båter og aktivt bruk av området i forbindelse med fritidsfiske og andre sjørettede aktiviteter. I følge kart over området kan en garasje i Hvistendahlsgate 22 plasseres nærmere boligen enn det søkeren har vist i sin søknad. Johansen planlegger å føre opp en garasje på 24 m2 ca 7 meter fra boligen. Ved å trekke garasjen nærmere boligen, vil behovet for utvidelse av eksisterende tomt med 6 meter bli redusert. Konklusjon Selv om rådmannen tidligere har tilrådd en utvidelse av Hvistendahlsgate 20, jfr. sak 0006/02, kan rådmannen ikke tilrå at Hvistendahlsgate 22 blir utvidet 6 meter mot vest som omsøkt av Geir B. Johansen. Avstanden fra boligens veranda mot vest til tomtegrensa er ca 4 meter. Johansen planlegger å bygge en garasje på ca 4 x 6 meter. Dersom garasjen plasseres nærmere boligen enn det situasjonsplanen viser, vil det ikke være nødvendig med en tomteutvidelse på 6 meter. Rådmannen vil anta at en utvidelse av tomta med 4 meter vil være tilstrekkelig for plassering av garasjen vest for boligen. Ved en slik utvidelse vil garasjen bli plassert ca 3 meter fra verandaen. En ytterligere reduksjon av friområdet utover dette vil ikke være tilrådelig da dette vil innskrenke mulighetene for publikum til å benytte området til sjøsetting av båter og aktivt bruk av området i forbindelse med fritidsfiske og andre sjørettede aktiviteter. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 16 av 23

17 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM- INNLØSING AV GNR 13 BNR 1 FNR 9 SØKER: TORBJØRN MØLLER Saksbehandler: Magne Lindi Arkivkode: EIE Arkivsaksnr.: 03/01614 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0024/04 Bystyrekomiteen for plan, næring og miljø Forslag til vedtak/innstilling: I medhold av plan- og bygningslovens 7 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av statsgrunn for innløsing festegrunn gnr.13, bnr.1, fnr. 9. Begrunnelse: En fradeling for salg av tomta vil ikke komme i konflikt med bestemmelser gitt i kommuneplanens arealdel da eiendommen allerede er bebygd. Bystyrekomiteen kan heller ikke se at det midlertidige forbudet etter pbl 33 er til hinder for gjennomføringen av søknaden om deling for innløsing av eiendommen da tiltaket ikke vil vanskeliggjøre planlegging eller gjennomføring av planen. Bakgrunn: Statskog Finnmark jordsalgskontor har den oversendt en søknad om innløsing av festegrunn fra Torbjørn Møller. Møller ønsker å kjøpe den bebygde festetomta gnr.13, bnr.1, fnr.9 fra staten. Vurdering: Tomta ligger på Ekkerøy og har en beliggenhet som vist på kartet nedenfor: Side 17 av 23

18 Sak 0024/04 Tomta er utmålt i 1950 og har et areal på 318 m2. Tomta ligger i et område som ikke inngår i noen reguleringsplan. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt som byggeområde, dvs. et område der det ikke gis tillatelse til fradeling eller oppføring av nye bygninger med mindre området inngår i en reguleringsplan. En fradeling for salg av tomta vil ikke komme i konflikt med bestemmelser gitt i kommuneplanens arealdel da eiendommen allerede er bebygd. Intensjonene med kommuneplanens arealdel, byggeområdet, er at nye tiltak ikke kan eller skal gjennomføres dersom disse vil være til hinder eller ulemper for fremtidig utnyttelse av området. Bystyrekomiteen for plan, næring og miljø vedtok i møte den , sak 0014/04, med hjemmel i plan- og bygningslovens 33 midlertidig forbud mot deling og bygging på Ekkerøy inntil det er utarbeidet reguleringsplan for Ekkerøya, inklusive det området eiendommen gnr.13, bnr.1, fnr.9 ligger. Etter plan- og bygningslovens 33, første ledd, vil forbudet ramme de samme arbeider og tiltak som etter 31 nr. 1 må rette seg etter en reguleringsplan i første rekke tiltak som er betinget av byggetillatelse. Dette omfatter også deling, se 93 bokstav h. Og parallellen føres videre når forbudet etter annen setning omfatter andre tiltak «som vil kunne vanskeliggjøre planlegging eller gjennomføring av planen». Rådmannen kan ikke se at det midlertidige forbudet etter pbl 33 er til hinder for gjennomføringen av søknaden om deling for innløsing av eiendommen fordi eiendommen allerede er bebygd. Dersom en ny reguleringsplan skulle medføre at gnr.13, bnr.1, fnr.9 blir regulert til et formål som ikke er forenlig med dagens bruk, vil eier eller det offentlige kunne Side 18 av 23

19 Sak 0024/04 kreve innløsing av hele eiendommen inkl. bebyggelsen etter særbestemmelser gitt i plan- og bygningsloven. Dette vil imidlertid være et fremtidig spørsmål og vil ikke være avklaret før reguleringsplanen er endelig vedtatt av Vadsø bystyre. Rådmannen vil med bakgrunn i ovennevnte tilrå søknaden. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 19 av 23

20 SØKNAD OM TILLATELSE TIL PLASSERING AV TRANSPORTABEL EGNEBU SAMVIRKEKAIA Saksbehandler: Magne Lindi Arkivkode: L40 Arkivsaksnr.: 04/00090 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0025/04 Bystyrekomiteen for plan, næring og miljø Forslag til vedtak/innstilling: I medhold av plan- og bygningslovens 7 gis det dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for Ørtangen sør- Midtbyen for plassering av ei midlertidig egnebu på Samvirkekaia som omsøkt av Jostein Olai Kiviniemi. For dispensasjonen gjelder følgende vilkår: 1. Dispensasjonen er tidsbegrenset til 2 år, dvs. frem til Vedlegg: Kopi av søknad dat Bakgrunn: Jostein Olai Kiviniemi har i brev av søkt om tillatelse til plassering av en transportabel egnebu på Samvirkekaia. Kopi av søknaden vedlegges. Plasseringen er vist på kartutsnittet nedenfor: Side 20 av 23

21 Sak 0025/04 Vurdering: Bystyrekomiteen for plan, næring og miljø behandlet i møte den , sak 0007/03, en tilsvarende søknad fra Arne Olsen der bystyrekomiteen vedtok følgende: Bystyrekomiteen for plan, næring og miljø gir ikke dispensasjon til Arne Olsen for plassering av 2 isolerte containere ved eller på Samvirkekaia i Kaigata med bakgrunn i arealmessige forhold. Arne Olsen søkte i brev av om tillatelse til plassering av 2 isolerte containere ved eller på Samvirkekaia i Kaigata. Containerne skulle benyttes som egnebu/ linekjøler. Bakgrunnen for søknaden var at Arne Olsen etter søknad til andelslaget Serviceanlegg for fiskere AL hadde fått avslag på kjøp av andel i egnebu på Samvirkekaia. Avslaget fra andelslaget var begrunnet med at det ikke fantes ledige egnebuer ved anlegget. Bygningene på Samvirkekaia samt kaia eies av Vadsø kommune, men bygningene er bortfestet til andelslaget. Det er således andelslaget som foretar utleie av egnebuene på kaia. Reguleringsplan: Samvirkekaia inngår i reguleringsplanen for Ørtangen sør- Midtbyen. Området er regulert som bevaringsverdi kaiområde. Det regulerte området omfatter kaia m/ bygninger og landområdet mellom Kaigata og selve kaia. Området er betegnet som delområde 1 i reguleringsplanen. Reguleringsbestemmelsene lyder som følger: Side 21 av 23

22 Sak 0025/04 Delområde 1-4 er bevaringsområder hvor kun standardheving av utearealer og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse kan foregå. Nybygg i disse områdene tillates ikke. Mindre tilbygg kan tillates i delområde 2 og 4. Reguleringsbestemmelsene 3.1.1, Delområde 1, lyder som følger: Kai med bygninger og nothjell, og havneområder rett sør og vest for kaia bevares og benyttes til nærings- og kulturformål. Etter at reguleringsplanen ble vedtatt er det ikke foretatt bygningsmessige arbeider ved anlegget, men det er plassert en større container (fryseskap) ved anlegget. Det er ikke søkt om tillatelse til plassering av containeren på stedet. Containeren eies av andelslaget i følge lederen for Vadsø Fiskarlag. Dispensasjon Som følge av gjeldende reguleringsplan for området, som setter forbud mot nye etableringer i dette området, jfr. bestemmelsenes 2.2.1, må det vurderes om det kan gis dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for området. Søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan må behandles etter plan- og bygningslovens 7. Det fremkommer av 7 at kommunen kan gi dispensasjon dersom det foreligger særlige grunner for dette. For å komme frem til om det foreligger særlige grunner, må de hensyn som anføres i søknaden om dispensasjon veies mot de samfunnsmessige hensyn pbl-systemet skal ivareta. Bare dersom det foreligger en overvekt av hensyn som taler for dispensasjon vil lovens krav om særlige grunner være oppfylt, og det er da adgang til å gi dispensasjon. Det foreligger imidlertid ikke noen fast oppskrift eller opplistning av grunner som kan betegnes som særlig grunn. Kommunal- og arbeidsdepartementet har i rundskriv H-10/84 redegjort for sitt syn på uttrykket «særlige grunner». Rundskrivet har spesiell adresse til kravet om tilgjengelighet for funksjonshemmede til og i bygninger, men har også generell interesse. Departementet viser her at bestemmelsene om funksjonshemmedes tilgjengelighet til og i bygninger er minimumskrav. Det ligger en sterk samfunnsmessig interesse i at disse blir fulgt. Ved søknad om dispensasjon vil det ofte bli påberopt individuelle hensyn, av sosial, helsemessig eller økonomisk art. Dette er forhold som ligger utenfor plan- og bygningslovens saklige virkeområde. Dispensasjonsmyndigheten må derfor i hvert enkelt tilfelle nøye overveie om det kan legges vekt på slike hensyn. Dersom dette i spesielle tilfelle finnes begrunnet, kan det være aktuelt å gi dispensasjon på vilkår som knyttes til vedkommende person(-er), feks. vilkår om midlertidighet så lenge de påberopte forhold vedvarer. Etter rådmannens vurdering vil en varig dispensasjon være i strid med gjeldende reguleringsplan som inneholder sterke føringer om hvordan området skal utnyttes og bevares. Det fremkommer av søknaden at planlegges etablert ei midlertidig på kaia. Hvor lenge midlertidigheten vil vare, er et spørsmål om tilgang på egnede lokaliteter. Denne søknaden avdekker 2 ansvarsområder som er tillagt Bystyrekomiteen for plan, næring og miljø, nemlig behandling av søknaden etter plan- og bygningslovens bestemmelser og næringspolitiske vurderinger Behandlingene etter de ulike ansvarsområdene kan ikke uten videre sammenblandes i det en behandling etter plan- og bygningsloven forutsetter behandling i henhold til loven med Side 22 av 23

23 Sak 0025/04 tilhørende forskrifter, planer etc mens en behandling der de næringspolitiske aspektene ved tiltaket vurderes vil være en utøvelse av politisk skjønn. Det følger imidlertid av kommentarene til plan- og bygningslovens 7 at for å komme frem til om det foreligger særlige grunner, må de hensyn som anføres i søknaden om dispensasjon veies mot de samfunnsmessige hensyn pbl-systemet skal ivareta. Det faktum at det ikke finnes ledige lokaler for egnebuer i Vadsø, må tolkes dit hen at fiskerinæringen i kommunen er i vekst. Dette må anses som meget positivt for både næringen og for samfunnsutviklingen i kommunen. Den positive utviklingen vil også legge et press på kommunen som planmyndighet ved at kommunen må ta høyde for tilrettelegging av nye områder for næringsutvikling knyttet til havna. Den nye flytekaia like vest for Samvirkekaia er et viktig bidrag for slik tilrettelegging. Det synes naturlig å vurdere en noe større utfylling på landsida for å tilrettelegge arealer for næringsutvikling i tilknytning til flytekaia I påvente av en detaljplan for området i forbindelse med plasseringen av flytekaia, vil rådmannen anta at en midlertidig dispensasjon for plassering av ei midlertidig egnebu på Samvirkekaia ikke vil være i strid med forutsetningene for dispensasjon. Dette fordi de samfunnsmessige konsekvensene ved en midlertidig dispensasjon vil være små mens et direkte avslag vil bidra til en svekkelse av den positive utviklingen innen fiskerinæringen i kommunen. Et avslag vil også gi en dårlig signaleffekt utad for eventuelle nye havnerelaterte etableringer i kommunen. Konklusjon Rådmannen vil tilrå at det gis tidsbegrenset dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for plassering av ei midlertidig egnebu på Samvirkekaia som omsøkt av Jostein Olai Kiviniemi. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 23 av 23

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder FDV Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr.

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder FDV Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr. Styre, råd, utvalg m.v. Bystyrekomiteen for plan, næring og miljø Møtested Bystyresalen Møtedato: 02.04.2004 Fra kl. 0900 Til kl. 1230 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ole

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0004/05 04/02213 SIGURD BAKKE- SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLAN- OG BYGNINGSLOVENS

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0004/05 04/02213 SIGURD BAKKE- SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLAN- OG BYGNINGSLOVENS VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Utvalg: Planutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 29.04.2005 Klokkeslett: kl.0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Marit Røsten, Barnas repr. i plansaker Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Marit Røsten, Barnas repr. i plansaker Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvigsgt. Møtedato: 23.05.2008 Fra kl. 08.30 Til kl. 10.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer

EIENDOMMEN GNR 10 BNR 4 I SANDDALEN, SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV RIDEBANE

EIENDOMMEN GNR 10 BNR 4 I SANDDALEN, SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV RIDEBANE Rådmannen Utvalg: Planutvalget Møtested: Rådhusgt. 5 - andre etg. Møtedato: 11.11.2011 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

ODD- A BROVOLD/ MARIANNE BØRSVIK- KLAGE OVER PLANUTVALGETS VEDTAK I SAK

ODD- A BROVOLD/ MARIANNE BØRSVIK- KLAGE OVER PLANUTVALGETS VEDTAK I SAK VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 30.11.2006 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, Virksomhetsleder FDV. Behandlede saker: Sak nr./år 0007/05, 0008/05, 0009/05, 0010/05, 0011/05 og 0012/05

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, Virksomhetsleder FDV. Behandlede saker: Sak nr./år 0007/05, 0008/05, 0009/05, 0010/05, 0011/05 og 0012/05 Styre, råd, utvalg m.v. Bystyrekomiteen for plan, næring og miljø Møtested Møterom, Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 07.04.2005 Fra kl. 0900 Til kl. 1100 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 27/15 14/1544 SØKNAD OM TILATELSE TIL RIVING AV BYGNING PÅ EIENDOMMEN GNR 5 BNR 7

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 27/15 14/1544 SØKNAD OM TILATELSE TIL RIVING AV BYGNING PÅ EIENDOMMEN GNR 5 BNR 7 Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2.etg. Møtedato: 16.04.2015 Klokkeslett: 09.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23

Detaljer

EIENDOMMEN I BIETILÆVEIEN 44, SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN

EIENDOMMEN I BIETILÆVEIEN 44, SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN Rådmannen Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 30.10.2009 Klokkeslett: 0830 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0001/07 0006/07. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Protokollen fra møte 19.12.06 ble godkjent.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0001/07 0006/07. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Protokollen fra møte 19.12.06 ble godkjent. Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvighs gate 12 Møtedato: 26.01.2007 Fra kl. 0830 Til kl. 11.10 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ole Halvor Grøtta

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 12.10.04 (sendt pr. E-post 14.10.04)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 12.10.04 (sendt pr. E-post 14.10.04) VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen 04.11.2004 Klokkeslett: 1100 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEBOK. Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Varamedlem varamedlem

MØTEBOK. Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Varamedlem varamedlem Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 01.07.2005 Fra kl. 0930 Til kl. 12.15 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Ole Grøtta Hans Jakob Bønå Ann Rita Hammer Johnny Aikio

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr./år 0022/06 0030/06

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr./år 0022/06 0030/06 Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønhvisgt. Møtedato: 24.05.2006 Fra kl. 0830 Til kl. 10.10 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ole Halvor Grøtta AP Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke MØTEPROTOKOLL Teknisk, Landbruk, Miljø Møtested: Møterom 2.etg. Lidalsbygget Møtedato: 03.05.2006 Fra kl.: kl. 09.00 Til kl.: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Erik Barhals, Jorid Ormseth, Ole

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 14/08 24/08. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 14/08 24/08. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvigsgt. Møtedato: 04.04.2008 Fra kl. 08.30 Til kl. 10.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer

EIENDOMMEN I STRANDGATA 2, HAVNETERMINALBYGGET NY SØKNAD OM DISPENSASJON FOR LEILIGHETER I 1.ETASJEN

EIENDOMMEN I STRANDGATA 2, HAVNETERMINALBYGGET NY SØKNAD OM DISPENSASJON FOR LEILIGHETER I 1.ETASJEN Rådmannen Utvalg: Planutvalget Møtested: Rådhusgt 5 Møtedato: 03.12.2010 Klokkeslett: kl.09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller goril.samuelsen@vadso.kommune.no For varamedlemmenes

Detaljer

MØTEINNKALLING 0027/05 04/00762 SØKNAD OM BRUKSENRING FRA BOLIG TIL FRITIDSBOLIG PÅ EKKERØY - HERLAUG KRISTOFFERSEN EKKERØY

MØTEINNKALLING 0027/05 04/00762 SØKNAD OM BRUKSENRING FRA BOLIG TIL FRITIDSBOLIG PÅ EKKERØY - HERLAUG KRISTOFFERSEN EKKERØY VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 07.10.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr./år 0008/04 0016/04

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr./år 0008/04 0016/04 Styre, råd, utvalg m.v. Bystyrekomiteen for plan, næring og miljø Møtested Bystyresalen Møtedato: 05.03.2004 Fra kl. 0900 Til kl. 1140 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ole

Detaljer

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Arkivsaknr: 2016/1482 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørnar Thoresen Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 04.07.2017 Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Rådmannens

Detaljer

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR 10/214, 713 - STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 10/214, 713 - Tilbygg til bolig Tiltakshaver: Jon Erik Pedersen Befaring:

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200100873 : O: : 39-542 : Kristin Totland Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 7/08 PÅLEGG

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunehuset, salen Møtedato: 15.04.2009 Tid: Etter FO-møte Saksliste: Saksnr. Tittel 12/09 KLAGE PÅ VEDTAK DS 2/09 - AVSLAG PÅ SØKNAD

Detaljer

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen.

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen. Arkivsaknr: 2015/440 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SØKNAD FRA GRETE STEINMO OM DISPENSASJON FRA AREALPLANEN FOR FRADELING AV BOLIGTOMT, G/B 53/2 - NYGÅRD Rådmannens

Detaljer

Gnr 320 bnr søknad om oppføring av skogskoie - klagebehandling

Gnr 320 bnr søknad om oppføring av skogskoie - klagebehandling Arkivsak. Nr.: 2015/1548-14 Saksbehandler: Gjermund Gomo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur Gnr 320 bnr 001 - søknad om oppføring av skogskoie - klagebehandling Rådmannens forslag

Detaljer

BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE

BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE Sakstittel: Gbnr 13/435 - Bolig, garasje m/leilighet og trekai Tiltakshaver: Thomas og Nina Jeanette Aksnes Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

SØKNAD OM TOMT TIL OPPSYNSHYTTE I SKALLELVVASSDRAGET

SØKNAD OM TOMT TIL OPPSYNSHYTTE I SKALLELVVASSDRAGET Rådmannen Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvigsgt. Møtedato: 12.12.2008 Klokkeslett: kl. 08.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder til kl Jan Erik Johansen, saksbehandler Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder til kl Jan Erik Johansen, saksbehandler Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 03.04.2009 Fra kl. 0830 Til kl. 10.40 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP

Detaljer

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2.etg. Møtedato: 29.01.2015 Klokkeslett: 09.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201 Søgne kommune Arkiv: 38/169 Saksmappe: 2016/2499-41885/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 18.10.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14 Lierne kommune Arkiv: GNR 22/67 Arkivsaksnr.: 14/1127 Saksbehandler: Roy Nilsen Dato: 06.02.2014 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap 04.02.2014 13/14 SØKNAD OM RIVING AV

Detaljer

BYGNING PÅ EOENDOMMEN I FUGLEBERG SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE

BYGNING PÅ EOENDOMMEN I FUGLEBERG SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Rådmannen Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvigsgt. Møtedato: 24.10.2008 Klokkeslett: kl. 08.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 292/1 Arkivsaksnr: 2013/3850-7 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 292/1 - Avelsgaard, 7520 Hegra - dispensasjon fra byggeforbudet

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Leksvik kommunehus Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Leksvik kommunehus Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Leksvik kommunehus Kommunestyresalen Møtedato: 21.06.2012 Tid: Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.02.2006 Tid: kl. 08.30 MØTEINNKALLING Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00, Rådmannskontoret. Saksliste blir også utsendt til

Detaljer

MØTEINNKALLING 24/12 11/1175 BYGNING GNR 2 BNR 2 - MELDING OM TVANGSMULGT VESTRE JAKOBSELV

MØTEINNKALLING 24/12 11/1175 BYGNING GNR 2 BNR 2 - MELDING OM TVANGSMULGT VESTRE JAKOBSELV Hovedutvalg PMK MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 30.05.2012 Klokkeslett: 13.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG

GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG Sakstittel: Gbnr 10/875 - Enebolig med utleiedel Tiltakshaver: Dagfinn Edvardsen Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 07.10.2005 Fra kl. 0900 Til kl. 12.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ole Grøtta AP Leder

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Kari og Jan Hoff Stokkanhaugen 107 7048 TRONDHEIM Deres ref: Vår ref: MAIPED 2006/8174 Dato: 16.08.2013 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom:

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget /08 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 17/07 PÅLEGG OM RETTING AV OPPFØRT GARASJE GNR 39 BNR 542

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget /08 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 17/07 PÅLEGG OM RETTING AV OPPFØRT GARASJE GNR 39 BNR 542 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200100873 : O: : 39-542 : KristinTotland Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 30.01.08 7/08 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 17/07 PÅLEGG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10 SØKNAD OM DISPENSASJON BÅTGARASJE GBNR. 31/301 AKERLØKKA, KARL OTTO BERGMANN Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett

Detaljer

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Ole Grøtta Hans Jakob Bønå Eva- Lill Margit Hjalmar Steinnes Asle Persen Johnny Aikio Ann- Rita Hammer

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Ole Grøtta Hans Jakob Bønå Eva- Lill Margit Hjalmar Steinnes Asle Persen Johnny Aikio Ann- Rita Hammer Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønhvisgt. Møtedato: 10.03.2006 Fra kl. 12.00 Til kl. 1430 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Ole Grøtta Hans Jakob Bønå Eva- Lill Margit Hjalmar Steinnes

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ole Halvor Grøtta AP Leder FO Hans- Jakob Bønå H Nestleder Ann Rita Hammer AP Medlem

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ole Halvor Grøtta AP Leder FO Hans- Jakob Bønå H Nestleder Ann Rita Hammer AP Medlem Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvighs gate 12 Møtedato: 30.03.2007 Fra kl. 0830 Til kl. 11.15 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ole Halvor Grøtta

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Saksnr.: /15 Saksbeh.: YNLO Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Saksnr.: /15 Saksbeh.: YNLO Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201512995/15 Saksbeh.: YNLO Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. 065/085 - Søknad om oppsetting av Garasje - Dispensasjon i forhold til byggegrense og reguleringsbestemmelser - Klagesak

Selbu kommune. Saksframlegg. 065/085 - Søknad om oppsetting av Garasje - Dispensasjon i forhold til byggegrense og reguleringsbestemmelser - Klagesak Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2011/1473-18 Saksbehandler: Joar Steinar Uthus Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker 065/085 - Søknad om oppsetting av Garasje - Dispensasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid Hansen for Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 10.10.2005 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2014/1981-12 Arkiv: 16/778 Saksbeh: Ahmed Imad Joseph Dato: 23.03.2015 Klagebehandling - Søknad om kvist mot sørøst. Sted: Urbakken 3 gnr. 16 bnr. 778

Detaljer

Klage gbnr 13/196 Dueveien 24 - Nøtterøy - rive eksisterende garasje og oppføring av tilbygg til bolig

Klage gbnr 13/196 Dueveien 24 - Nøtterøy - rive eksisterende garasje og oppføring av tilbygg til bolig Nøtterøy kommune Postboks 250 3163 Nøtterøy Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Lars Gustavsen 2010/7542 07.05.2012 33 37 11 52 Arkivnr: 423.1 Klage gbnr 13/196 Dueveien

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764 Saksnr.: Utvalg Møtedato Teknikk, miljø og landbruksutvalget 11.03.2014 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK OVE KRISTIAN JAHREN

Detaljer

Saksframlegg. Klage på kommunens vedtak om dispensasjon for sjøbuer og brygge på GB 32/86

Saksframlegg. Klage på kommunens vedtak om dispensasjon for sjøbuer og brygge på GB 32/86 Søgne kommune Arkiv: 32/86 Saksmappe: 2005/983-5411/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 10.02.2015 Saksframlegg Klage på kommunens vedtak om dispensasjon for sjøbuer og brygge på GB 32/86 Utv.saksnr

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr.

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr. Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønhvisgt. Møtedato: 27.01.2006 Fra kl. 09.00 Til kl. 12.35 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ole Grøtta AP Leder Hans

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200917089/11 Saksbeh.: STSY Emnekode: NYBY-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Kopi

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy Arkivsaknr: 2016/1311 Arkivkode: 82/7 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Sunniva Langmo Arkiv: FEIGB 41/417 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Sunniva Langmo Arkiv: FEIGB 41/417 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Sunniva Langmo Arkiv: FEIGB 41/417 17/2560-4 Dato: 21.08.2017 UTVIDELSE AV VERANDA GNR/BNR 41/417 - EKROMSKOGEN 5D - SYNNE ARNESEN OG OLA KLASHAUGEN Vedlegg: 1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING GNR/BNR 11/14. Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/6470-17 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg balkong på NAF-gårdenes eiendom 45/20 på

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: GNR 84/15 Lnr.: 8047/15 Arkivsaksnr.: 15/1351-6

Saksframlegg. Ark.: GNR 84/15 Lnr.: 8047/15 Arkivsaksnr.: 15/1351-6 Saksframlegg Ark.: GNR 84/15 Lnr.: 8047/15 Arkivsaksnr.: 15/1351-6 Saksbehandler: Bjørn Nyfløtt OLAF MELBØ. LILLEHAMMER- SØKNAD OM TILTAK FOR ULOVLIG OPPFØRTE TILBYGG TIL HYTTE PÅG/BNR 84/15 I GAUSDAL

Detaljer

Gnr 54 bnr Hogstvetveien 27 - Enebolig - Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad

Gnr 54 bnr Hogstvetveien 27 - Enebolig - Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad Gnr 54 bnr 420 - Hogstvetveien 27 - Enebolig - Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 16/01594-26 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos s kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2013/7578-8 Saksbehandler: Inger Lyng Saksframlegg 35/26/62 Brannøya - søknad om dispensasjon for oppføring av flytebrygge Utvalg Namsos Plan,

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder FDV Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder FDV Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Brannstasjonen- møterom Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 03.06.2005 Fra kl. 0830 Til kl. 1015 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Sund Per gnr 218 bnr bygging av terrasse - Bartnesvegen klage på dispensasjon

Sund Per gnr 218 bnr bygging av terrasse - Bartnesvegen klage på dispensasjon Arkivsak. Nr.: 2015/1691-10 Saksbehandler: Brit Alvhild Haugan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur Sund Per gnr 218 bnr 005 - bygging av terrasse - Bartnesvegen 217 - klage på dispensasjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Saksnr.: /12 Saksbeh.: ISRA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 11.

Saksnr.: /12 Saksbeh.: ISRA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 11. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201520121/12 Saksbeh.: ISRA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 177/13 Klage på vedtak - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - båtnaust Nøsteråa

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 177/13 Klage på vedtak - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - båtnaust Nøsteråa TYDAL KOMMUNE Arkiv: 177/013 Arkivsaksnr: 2010/602-79 Saksbehandler: Grete Sandvik Græsli Unntatt offentlighet ihht. Off.l. 13, jfr. Fvl. 13, 1. ledd nr 1 Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg

Detaljer

GBNR 20/1, RAMSØY - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV GARASJE

GBNR 20/1, RAMSØY - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV GARASJE GBNR 20/1, 406 - RAMSØY - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV GARASJE Sakstittel:Gbnr 20/1, 406 - Garasje Tiltakshaver: Steffen Nesheim Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg Utvalg for teknikk

Detaljer

Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag. Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/

Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag. Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/ Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/01686-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 02.11.2017 Formannskapet

Detaljer

Klage på midlertidig brukstillatelse - fritidsbolig, gnr. 117 bnr. 88, Naurstad

Klage på midlertidig brukstillatelse - fritidsbolig, gnr. 117 bnr. 88, Naurstad Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.06.2012 34486/2012 2011/9138 117/88 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/25 Klagenemnda 26.06.2012 Klage på midlertidig brukstillatelse - fritidsbolig,

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 2/16 16/340 FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR./BNR. 7/223 TIL GNR./BNR. 7/687

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 2/16 16/340 FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR./BNR. 7/223 TIL GNR./BNR. 7/687 ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.05.2016 Tid: 0930 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/16 16/340 FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR./BNR.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - Bygging av garasje - Gbnr 260/7 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Dispensasjonsbehandling - Bygging av garasje - Gbnr 260/7 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2017/612-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - Bygging av garasje - Gbnr 260/7 - Dispensasjon

Detaljer

Gnr 197 bnr Aakran Even - Garasje med boenhet - Revkroken 6 - klage på vedtak

Gnr 197 bnr Aakran Even - Garasje med boenhet - Revkroken 6 - klage på vedtak Arkivsak. Nr.: 2017/1188-6 Saksbehandler: Brit Alvhild Haugan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 70/17 13.11.2017 Gnr 197 bnr 114 - Aakran Even - Garasje med boenhet - Revkroken

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 108/09 09/595 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.06.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 108/09 09/595 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.06.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 24.06.2009 Tid: Kl 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Det er mottatt søknad om dispensasjon med nabovarsel. Det er ikke registrert merknader.

Det er mottatt søknad om dispensasjon med nabovarsel. Det er ikke registrert merknader. Dato:29.06.2015 Vår ref.: KARASP 14/6185-8 Arkivkode: HEIGB 202/1/31 Løpenum: 15/13079 Deres ref: Terje Storhaug Peder Holters vei 41A 1168 OSLO PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Etter pbl

Detaljer

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Planutvalget Møtedato: Onsdag 28.10.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling

Detaljer

SAKSFREMLEGG GNR 132 BNR 53, 535 OG BREVIKVEIEN KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG

SAKSFREMLEGG GNR 132 BNR 53, 535 OG BREVIKVEIEN KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG Behandles i: Plan- og miljøutvalget GNR 132 BNR 53, 535 OG 153 - BREVIKVEIEN 155 - KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Fra ANS SØK Batchelor Arkitekter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , Bente Rønningen, eller e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , Bente Rønningen, eller e-post Lillehammer kommune Planutvalget 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Planutvalget 2011-2015 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.11.2012 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61050538, Bente Rønningen,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/18/672 - Harry Skaland - Søknad om deling av grunneiendom - Dispensasjon fra reguleringsplan - Saga Borettslag Saksbehandler: E-post: Tlf.: Gunnar Vatn gunnar.vatn@innherred-samkommune.no

Detaljer

2. Etter en samlet vurdering er Plan og eiendomsutvalget positiv til å gi en dispensasjon for 5 år for utlegging av omsøkte anlegg.

2. Etter en samlet vurdering er Plan og eiendomsutvalget positiv til å gi en dispensasjon for 5 år for utlegging av omsøkte anlegg. Arkivsaknr: 2015/1083 Arkivkode: 63/22 Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 30.05.2017 Ny søknad om flytebrygge og landgang, Rune Hanssen Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TO BOLIGTOMTER FRA ØVRE HOV GNR. 94 BNR. 1 Rådmannens

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak:

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak: Arkivsaknr: 2017/116 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik Rådmannens forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.01.2010 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/10 09/902 DELING AV GRUNNEIENDOM BAKKMOEN GNR/BNR

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 28.02.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Planutvalget

Tilleggsinnkalling for Planutvalget Birkenes kommune Tilleggsinnkalling for Planutvalget Møtedato: 27.08.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Saksliste Saksnr Tittel 032/14 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/55 Saksmappe: 2012/844-37888/2012 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 18.03.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: KANTINA I BANKTUN Møtedato: 17.10.2003 Tilstede på møtet: Bjørnar Løvvold, Mona Sørensen, Inge Robertsen, Halvard Karlsen, Mari- Ann Myrvang,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 11/1011 ODD WALTER HIRSIVAARA - KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 48/14

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 11/1011 ODD WALTER HIRSIVAARA - KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 48/14 Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2.etg. Møtedato: 29.01.2015 Klokkeslett: 09.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23

Detaljer