Case: Tuftadalen, Balestrand

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Case: Tuftadalen, Balestrand"

Transkript

1 Case: Tuftadalen, Balestrand

2 Kjenneteikn ved Tuftadal-caset Historisk skadehending Sørpeskred 21. mars 2011 Bustadhus knust, to omkom Vassmetting av store snømengder pga smelting og nedbør Plangrunnlag Ikkje regulert område Ikkje frådeling (nytt bustadhus på gard) Byggesak 1990 Kjenneteikn/læringspotensial Hastverk, fundamentet var alt reist, tvangssituasjon Skaffa ikkje informasjon om tidelgare skade frå naboar eller historiske kjelder Uventa faresituasjon

3

4 Historiske skadeflaumar 10. Kvernhus som skal ha blitt tatt av elva 26. Her stod eit gammalt kvernhus, truleg før garden vart delt. Kverni vart teki av elvi. Bygdebok for Balestrand (Urtegaard 1991:31)

5 Byggesak 1990 Underetasjen sett opp som garasje utan byggeløyve Eigar ønskte å bygge bustad oppå fundamentet Søknad 24.april 1990, løyve 27. juni Teknisk kontor 15. mai 1990: Vi vil og be om ei vurdering frå Dykk når det gjeld ras og flaum etter elvelaupet, jfr. plan- og bygningslova 68. Vi ber om at ovannemnde søknad om avlaup og vurdering av flaum/rastilhøve i området vert sendt hit snarast. ( ) Søkar, 22. mai 1990: Eg vurdera plassen for trygg elles hadde eg ikkje bygt der. Eg har aldri sett eller høyrt at der ligg skreda eller renn flaumvatn.

6 Revisjon byggesaksvedtak Regelverk 1990 (utbyggingstidspunkt) Kommunen skulle stilt krav om skredfagleg undersøking, evt. nekta byggeløyve (pbl.85 68) pga flaum-/flaumskredfare Samtidig praksis og modererande kan - formulering 68 2.ledd kan forklare vedtaket Kommunen handla neppe aktlaust i høve til faren for sørpeskred (vanskeleg å forutsjå) Regelverk 2011 (skadetidspunkt) I strid med pbl 28-1 Saka innfridde ikkje krav i byggesaksforskrifta om at dokumentasjon om tiltakets sikkerhet mot fare skal følgje søknaden Ikkje i tråd med NVE retningsliner frå 2008 som tilrår lokaliseringskrav som hindrar utb. på skredutsett areal (LNF) Regelverk 2012 (i dag) Som på skadetidspunktet Tilfredsstiller ikkje tilrådd prosedyre for å greie ut flaum- og skredfare på reguleringsplan- og byggesaksnivå i NVE retn.liner nr.2/2011

7 Case: Tenål, Vik

8 Kjenneteikn ved Tenål-caset Skadehendingar Flaumskred mellom 1360 og 1550, mange hus øydelagt Flaumskred 16. juni 1897, gjekk berre ut over inmark Skadepotensial: Husbygging i det historiske skredområdet Plangrunnlag Ikkje regulert område Byggesaker 1998, 2006 og 2008 Kjenneteikn/læringspotensial Utbygging trass kunnskap om tidlegare flaumskred Manglande reguleringsplan kan ha medverka til summarisk saksbehandling Medieoppslag vart vekkar for kommunen Store område i kommunen bandlagt som faresone; skredfarekartlegging og sikringstiltak for å få friskmeldt område for utbygging

9 Flaumskred i høgmellomalderen Tenold blev for umindelige tider siden, bortrevet ved skred. Alle husene stod den gang ved elven. Siden flyttedes husene hen under reinen. Der bortrevdes 18 hus, men intet menneske omkom. Hustomterne vedlblev at tilhøre de oprindelige gaarde til utskiftningen omkring Anfinn Refsdal ( ) i Optegnelser om Vik

10 Flaumskred i 1897 Gjelet vart fylt av klippeblokker, av leira og jord, av kratt og skog alt som den veldige krafti møtte på vegen. Drønn på drønn let då heile denne massen vart pressa gjennom det tronge sluket. Deretter breidde den seg ut over markene på Tenål og sende avantgarden sin mot Vikja. Folket på Tenål slapp unna skade på husi på garden denne gongen. Skreda bøygde av. Det gjekk ut over åker og eng. Nils Jørgen Gregersen ( )

11 Flaumskredfare Tenold-tunet vart flytta hit etter skredet i mellomalderen

12 Seljestokkane 6 hus frå 1970-åra Bustadfelt B 4/ / Bustadfelt A 4/ Flaumskredfare Bustadfelt C

13 Byggesaker Gbnr 4/87 Byggeløyve 2006 Gbnr 4/77 Byggeløyve 1988 Ulovleg fylling ut i elva innsnevrar flaumløpet Gbnr 4/95 Byggeløyve 2008

14

15 Seljestokkane 6 hus frå 1970-åra Bustadfelt B 4/ / Bustadfelt A 4/ Planlagt masseavlagringsområde Flaumskredfare Bustadfelt C

16 Revisjon byggesaksvedtak Regelverk 1988 (første byggeløyve) Kommunen skulle ha nekta byggeløyve (pbl.85 68) pga. tilgjengeleg kunnskap om tidlegare flaumskred Regelverk 2008 (siste byggeløyve) Som i 1988 (byggesaksdel av ny pbl i kraft frå 1. juli 2010) Ikkje i tråd med NVE retningsliner frå 2008 som tilrår lokaliseringskrav som hindrar utbygging på skredutsett areal Regelverk 2012 (i dag) I strid med pbl 28-1 Tilfredsstiller ikkje tilrådd prosedyre for å greie ut flaum- og skredfare på reguleringsplan- og byggesaksnivå i NVE retn.liner nr.2/2011 Grunnleggande problem at reguleringsplanar manglar Kommunen styrer utanom viktige sjekkpunkt som ligg til planprosessen Fylkesmannen skulle ha stoppa desse sakene ved godkjenning av reguleringsplan

17 Case: Hatlestad terrasse, Bergen

18 Kjenneteikn ved Hatlestad-caset Skadehending Jordskred 14. september 2005 Tre omkom, store materielle skadar Rekordnedbør; bratt terreng Plangrunnlag Reguleringsplan 1966 Byggesaker 1974 Kjenneteikn/læringspotensial Ikkje opplagt at området var skredfarleg Ekstrem hending, forebygging vanskeleg Saka utløyste omfattande skredfarekartlegging i Bergen

19 Plangrunnlag Generalplan for Fana Vedtatt etter reg.plan for Hatlestad Naturfare ikkje tematisert Ikkje juridisk bindande Reguleringsplan Hatlestad Vedtatt av Fana kommunestyre des.1966, godkjent av KAD mai 1967 Skredfare ikkje tematisert på noko punkt under planprosessen Byggesak Byggemelding Byggeløyve Husa vart sett opp i

20

21 Bratt terreng omtalt i reguleringsendring Byggmester Øyvin Nydal 13. des. 1972: På grunn av terrengets sterke helning ønsker jeg å slå de tre tomtene sammen og bygge 3 eneboliger i rekke i stedet for 3 eneboliger. Ved en sådan konsentrert løsning, er det mulig å få til både adkomst og fundamenteringsarbeid innen en forsvarlig økonomisk ramme. Kostnader ved bygging i en meget bratt fjellside var argument for reguleringsendring i 1972 Skredfare ikkje tematisert av den grunn, verken av utbyggar eller kommunen Foto: Bergens Tidende

22 Byggesakshandsaming Tematisert i byggeløyvet: Brannsikring Trafikkforhold Garasje Trappeadkomst/murar Tilfluktsrom

23 Planleggingsglipp eller ekstrem hending? Rekordnedbør Ekstremvêret Kristin var ekstremt: Bergen-Florida målte 156,5 mm Fyllmasser medverkande årsak? Årsakene til skredet har etter vår vurdering hovedsakelig vært en kombinasjon av svært bratt terreng og stor vanntilførsel. Fyllmasser lagt på toppen av skråningen kan også ha vært en medvirkende årsak. Multiconsult 2005b Eigaren av garasjen frikjent i brev frå kommunen Ikkje opplagt skredfare Før skredet budde eg like ved der tvers overfor Hatlestad og eg tenkte eigentlig aldri på at det skulle gå skred der. Eg er rett nok jordekspert, ikkje skredekspert. Jan Mangerud

24 Revisjon reguleringsplan Regelverk 1966 (planleggingstidspunkt) Ikkje avsett fareområde i planen, jf. bygningslov (5) Ikkje opplagt at området var skredfarlig (jf. geologvurdering i ettertid) Regelverk 2005 (skadetidspunkt) Regelverk 2012 (i dag) Ikkje ROS/omsynssone Tilfredsstiller ikkje NVE retn.liner nr.2/2011

25 Case: Røslebakkane, Luster

26 Kjenneteikn ved Røslebakkane-caset Skadehending Steinsprang skadde hus m.a. i 1983 skredvoll Flogstein hoppa over skredvollen Sikring: Reiv 3 hus, ny 8 m høg skredvoll Plangrunnlag Reguleringsplan 1974 Reguleringsplan for rassikring 2005 Kjenneteikn/læringspotensial Bruk av geologkompetanse er ingen garanti mot skade Skadesituasjon utslag av endra klima? Opplevd risiko varierer sterkt mellom innbyggarane (krav om innløysing av hus som ikkje var truga)

27 Reguleringsplan 1974 Området vart regulert i to omgangar i 1974 (ingen utbyggingsplan) Geolog vurderte skredfare med bakgrunn i rasaktiviteten på den tida Plansjef: Dette er eit godt eksempel på klimaendring, det har ikkje vore så mykje steinfall før. Kjem av tining/frysing Øvre Røslebakka ne Nedre Røslebakka ne

28 Flogstein Hustak i Røslebakkane skadd av flogstein i 2002 Kjelde: NGI 2003

29 Sikringstiltak 8 hus i faresona sjølv med rasvollen frå 1983 Fleire NGI-rapportar, i alt 5 alternativ utgreidd 2005: Vedtak om å sanere 3 hus, bygge ny skredvoll med fangnett og flytte kraftline NVE dekte 8 av 12 mill kr

30 Revisjon reguleringsplan Regelverk 1974 (planlegging/utbygging) Innfrir krav i bygningsloven av (5) om avsetting av fareområde Regelverk 2012 (i dag) I tråd med krav om farekartlegging; skredfareområde avmerka på reguleringskartet Ikkje full ROS-analyse; kunne ha avdekt utfordringane med flogstein?

31 Case: Vågsalmenningen, Bergen

32 Kjenneteikn ved Vågsallmenningen som case Skadehending Vassledningsbrot i Kong Oscars gate 29. april 2003, flaumsituasjon Vatn rann forbi slukar som var heva i samband med oppgradering av Vågsallmenningen i Nær oversvømming i forretningar, ingen materielle skadar Plangrunnlag Reguleringsplan 1994 Detaljplan for oppgradering av Vågsallmenningen 1999 Kjenneteikn/læringspotensial VA-løysingar blir lett ignorert Veg som sperrar naturleg flaumløp

Hovudfunn frå AREALKLIM-prosjektet Innleiing på årssamling i AREALKLIM prosjektet 2013 Nordfjordeid hotell 18-19.11.

Hovudfunn frå AREALKLIM-prosjektet Innleiing på årssamling i AREALKLIM prosjektet 2013 Nordfjordeid hotell 18-19.11. Hovudfunn frå AREALKLIM-prosjektet Innleiing på årssamling i AREALKLIM prosjektet 2013 Nordfjordeid hotell 18-19.11.2013 Nordfjordeid Carlo Aall Forskingsleiar Vestlandsforsking Kva har skjedd sidan førre

Detaljer

SKREDFAREVURDERING FOR UTSKILLING AV TOMT FRÅ GNR/BNR 79/2, LÅNEFJORDEN, BALESTRAND KOMMUNE

SKREDFAREVURDERING FOR UTSKILLING AV TOMT FRÅ GNR/BNR 79/2, LÅNEFJORDEN, BALESTRAND KOMMUNE SKREDFAREVURDERING FOR UTSKILLING AV TOMT FRÅ GNR/BNR 79/2, LÅNEFJORDEN, BALESTRAND KOMMUNE COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no BJARNE SENNESETH SKREDFAREVURDERING

Detaljer

REGULERINGSPLAN - DEL AV PETTERBRÅTEN B2-2 GANGS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN - DEL AV PETTERBRÅTEN B2-2 GANGS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING Arkivsak-dok. 14/03837-21 Saksbehandler Hanne Cecilie Nes Saksgang Utval for natur og næring Kommunestyret REGULERINGSPLAN - DEL AV PETTERBRÅTEN B2-2 GANGS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING Saka vert avgjort

Detaljer

Klimatilpassing i Sogn og Fjordane anno 2008

Klimatilpassing i Sogn og Fjordane anno 2008 Vestlandsforskingsnotat nr. 4/2009 Klimatilpassing i Sogn og Fjordane anno 2008 Idun A. Husabø Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 57 67 61 50 Faks: 57 67 61 90 side 2 Vestlandsforsking notat

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1455. Reguleringsplan for bustadområde Beheim 2. 2. gongs handsaming.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1455. Reguleringsplan for bustadområde Beheim 2. 2. gongs handsaming. 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1455 Reguleringsplan for bustadområde Beheim 2. 2. gongs handsaming. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Rådmannen

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR VINJANE

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR VINJANE RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR VINJANE Aurland kommune, oktober 2010 Innhald Innleiing... 3 Analyse... 4 Vurdering... 6 Skred/ras/ustabil grunn:... 7 Radon:... 10 Trafikk:... 10 Vurdering

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Balestrand 21.03.2013 1. Formål 1.1 Føremål med planarbeidet Planarbeidet tek utgangspunkt i gjeldande Reguleringsplan for Farnes, utarbeidd av Statens

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 13.06.2013 kl. 12:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget

Detaljer

Plan-id: 201307 Stord kommune

Plan-id: 201307 Stord kommune STORD KOMMUNE Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Stord kommune», Plan-id: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 59 FORORD STORD KOMMUNE På vegne

Detaljer

Oskar Brugrand as. Planomtale og føresegner. Reguleringsplan for Brugrand. Ljøsne, Lærdal

Oskar Brugrand as. Planomtale og føresegner. Reguleringsplan for Brugrand. Ljøsne, Lærdal Oskar Brugrand as Planomtale og føresegner Reguleringsplan for Brugrand Ljøsne, Lærdal Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand 6888 Borgund August 2014 Prosjektfakta Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgjevar:

Detaljer

Kartlegging av skredfare

Kartlegging av skredfare Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Kartlegging av skredfare Aktsemdkart Kommunal- og regionaldepartementet Hordaland fylkeskommune

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR TORSNES PlanID: 1418-2014003

DETALJREGULERINGSPLAN FOR TORSNES PlanID: 1418-2014003 Jan Sølve Haugen DETALJREGULERINGSPLAN FOR TORSNES PlanID: 1418-2014003 Planomtale og føresegner VEDTAKSDATO: 18.06.2015 Innhald: 1. Samandrag...side 4 2. Bakgrunn.. side 4 3. Planprosess side 4 4. Planområdet

Detaljer

Berntsen Plan & Oppmåling AS Ing. Trond Berntsen Vinterroveien 3c 3517 HØNEFOSS mob. 91 55 40 41 Mail: teodolit@online.no ORG.NR.

Berntsen Plan & Oppmåling AS Ing. Trond Berntsen Vinterroveien 3c 3517 HØNEFOSS mob. 91 55 40 41 Mail: teodolit@online.no ORG.NR. Berntsen Plan & Oppmåling AS Ing. Trond Berntsen Vinterroveien 3c 3517 HØNEFOSS mob. 91 55 40 41 Mail: teodolit@online.no ORG.NR. 897 819422 Bankforbindelse: Ringerike Sparebank Kontonummer : 2280.35.29640

Detaljer

LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK

LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK Sak 1/07 ORIENTERINGSSAKER Sakshandsamar: Bjarne Njøs Arkivsak nr.: 07/46 Arkiv: 1/07 Formannskapet 16.01.2007 TEMA: 1. Brev dat. 04.01.07 frå Fylkesmannen med avgjerd i klagesak om konsesjon for g.nr.14,bnr.1

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

Interkommunalt skredsamarbeid. Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen. Ansvar

Interkommunalt skredsamarbeid. Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen. Ansvar Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Ansvar Kommunal- og regionaldepartementet Hordaland fylkeskommune Fylkesmannen i Hordaland http://www.kvam.no/plan/biblskule.asp?meny=interkommunalt_skredsamarbeid

Detaljer

MØTEINNKALLING 0149/04 04/01056 21/30, DRANGE, NYBYGG NAUST - BJØRN J. LAASTAD

MØTEINNKALLING 0149/04 04/01056 21/30, DRANGE, NYBYGG NAUST - BJØRN J. LAASTAD OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Luranetunet Møtedato: 16.09.2004 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Før møtet vert det synfaring. Bussen går frå Rådhuset kl. 11.00 Sak 04/1056 Drange

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20110110, Arkivsaknr 11/1182 PLANID: 20110110.

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Møtestad: Hareid kommune KST sal Dato: tysdag, 28.10.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid kommune KST sal Dato: tysdag, 28.10.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid kommune KST sal Dato: tysdag, 28.10.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: 05.12.14

FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: 05.12.14 FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: 05.12.14 GULEN KOMMUNE Gnr. 92 Bnr 1 m.fl. Nappen PlanID: 14112010008 Detaljregulering 1 av 66 INNHALD 1 INNLEIING... 4 2 NØKKELOPPLYSNINGAR... 4 3 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Detaljregulering for Planteskulesvingen bustadområde ROS- analyse

Detaljregulering for Planteskulesvingen bustadområde ROS- analyse Detaljregulering for Planteskulesvingen bustadområde ROS- analyse Etne kommune 04. desember 2014 Innhald Innhald... - 1-1. Føremål og omgrep... - 3-1.1 Føremål...- 3-1.2 Omgrep...- 3-2. Vurdering av mogelege

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Møtebok for Utval for drift og utvikling

Møtebok for Utval for drift og utvikling Meland kommune Møtebok for Utval for drift og utvikling Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Meland rådhus formannskapssal Møtetid: 16:00 20:00 Møtet vart styrt av utvalsleiar Atle Håtuft. Medlemmane var innkalla

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65. Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2.

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65. Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2. Saksframlegg Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65 Arkiv: L12 Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2. gongs handsaming * Tilråding frå formannskapet med 5 røyster (2 Ap, 2

Detaljer