KRISTIANSUND KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 6 MØTE NR.: 12 TID: :00 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet SAKSLISTE : DELEGASJONSSAKER UTV. SAKSNR. TITTEL DELEGASJONSSAKER REFERANSE PS 04/24 PS 04/25 PS 04/26 STRANDGATA 60 B - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPFØRING AV PÅBYGG NORDMØRSVEIEN 47 - KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OPPFØRING AV TILBYGG GRIP "IVERSEN NAUST" - TILDELING AV TOMT B PS 04/27 SØRSUNDVEIEN GNR. 2 BNR REFERATSAKER Det vil bli foretatt befaring til : PS Sak nr. 04/24 Strandgata 60 B ca. kl Plan- og bygningsrådet i Kristiansund, den For leder Turid Thingvold Arbeiderpartiets gruppe møter kl Borgerlig gruppe møter kl

2 Side 2 av 16 DS 04/400 REKESVINGEN 10 - MELDING OM FORHØYET LEVEGG DS 04/401 HÆRNØSANDVEIEN 23 E - MELDING OM ENDRING AV GARASJE OG TERRASSE DS 04/402 MELDING OM BYGGING AV VERANDA MOT SYD OG VEST DS 04/403 KAPTEIN BOTHNERS GATE 13 - IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR RIVINGINGSARBEIDER. DS 04/404 WILHELM DALLSVEI 25 - SVAR PÅ SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPFØRING/OPPGRADERING AV SKILT DS 04/405 SKIPPERGATA 5 C - SØKNAD OM OMINNREDNING AV DELER AV 2. ETASJE DS 04/406 MAGNUS BLIKSTADS GATE 12 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPFØRING AV NYTT INNGANGSPARTI MED TERRASSE DS 04/407 KVENNBERGGATA 15 - SØKNAD OM OPPFØRING AV TILBYGG TIL BOLIG - DISPENSASJON DS 04/408 NORDLYSET 3 - MELDING OM OPPFØRING AV TERRASSE DS 04/409 RØRGATA 12 C - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPSETTING AV GJERDE DS 04/410 STRANDGATA 84 B - SØKNAD OM RAMETILLATELSE SOM OMFATTER HEVING AV TAK PÅ DEL AV EKSISTERENDE BYGG DS 04/411 SØKNAD OM GRENSEJUSTERING FRA GNR 6 BNR 83 TIL GNR 6 BNR 84. DS 04/412 BYTESTEIN 6 C - SVAR PÅ MELDING OM OPPFØRING AV STØTTEMUR

3 Side 3 av 16 DS 04/413 HÆRNØSANDVEIEN 45 - SØKNAD OM ENDRING AV TIDLIGERE GODKJENT BYGGESAK DS 04/414 GRUNDEN 15 - SVAR PÅ SØKNAD OM ENDRING AV TAKOPPLETT DS 04/415 KAIBAKKEN 2 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPSETTING AV SKILT FOR "FISKEHALLEN" DS 04/416 GÅRDSVEIEN 10 - BEGJÆRING OM OPPDELING I EIERSEKSJONER DS 04/417 SVABERGAN 5 - SVAR PÅ MELDING OM SKIFTE AV TAKTEKKE SAMT OPPFØRING AV VERANDA MOT SYD DS 04/418 LERKETUNET 34 - SØKNAD OM BYGGETILLATELSE FOR OPPFØRING AV GARASJE DS 04/419 STORKAIA 9 - SØKNAD OM MONTERING AV SKILT/FLAGG DS 04/420 NORDDALSVEIEN 15 B - MELDING OM UTVIDELSE AV TERRASSE DS 04/421 STORGATA 41 - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR OPPFØRING AV PÅBYGG DS 04/422 ERIKSENENGA 13 - SØKNAD OM UTVIDELSE AV STUE OVER EKSISTERENDE GARASJE - DISPENSASJONSSØKNAD DS 04/423 OMAGATA BYGG 6 -SVAR PÅ SØKNAD OM GODKJENNELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ENDRINGER SAMT BRANNTEKNISK UTBEDRING DS 04/424 SJURSVIKVEIEN 48 - SØKNAD OM BYGGETILLATELSE FOR OPPFØRING AV GARASJE DS 04/425 STAVNESVEIEN 15 B - SØK OM TILLEGGSGRUNN/GRENSEJUSTERING

4 Side 4 av 16 DS 04/426 KAPTEIN SEEHUUS GATE 12 - MELDING OM OMBYGGING AV EKSISTERENDE LEILIGHET PÅ LOFT SAMT NYE OPPFØRING AV NYE BALKONGER DS 04/427 NAUSTVEIEN 23 - SVAR PÅ SØKNAD OM BYGGETILLATELSE FOR OPPFØRING AV ENEBOLIG MED SOKKELLEILIGHET SAMT DELING AV GRUNNEIENDOM DS 04/428 HAGELINVEIEN 9 - MELDING OM OPPFØRING AV GARASJE SAMT TAK OVER INNGANGSPARTI PÅ BOLIG DS 04/429 ULRIK OLSENS VEI 10 - MELDING OM UTVIDELSE AV ALTAN SAMT SAMT OPPFØRING AV TAK MED VINDSKJERMING MOT NORD OG VEST PÅ ALTANENES NORDRE DEL DS 04/430 BAUTAVEIEN 11 C - MELDING OM SKIFTE AV TAK FRA BØLGEETERNIT TIL SVART DECRA DS 04/431 REKESVINGEN 16 - MELDING OM BYGGING AV SVØMMEBASSENG DS 04/432 IVAR AASENS GATE 5 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL UTBEDRING ETTER VANNSKADE, OPPGRADERING AV STANDARD DS 04/433 SIGDEN 18 - FERDIGATTEST

5 Side 5 av 16 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/613/3096/ B Gunnar Otto Strømme Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Plan- og bygningsrådet /24 STRANDGATA 60 B - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR OPPFØRING AV PÅBYGG Saken gjelder: Arkitektfirma Jan Torske søker på vegne av eier av Strandgata 60b, Odd Inge Rødseth, om påbygg av loftsetasje da bestående bygg har flatt tak. Det omsøkte påbygg vil få et bruksareal på 48 m2. Mønehøyde er oppgitt til +23,30. Naboer er varslet. Det er innkommet en merknad fra eier av Strandgata 59, Bjørn Thore Schrøen. Han mener at den foreslåtte utbygging av ny loftsetasje vil ta mye av den resterende utsikt som finnes på hans eiendom. Han ber derfor om at tiltakshaver reduserer høyden på det foreslåtte prosjekt. Han lurer også på hvorfor huset i sin tid ble omsøkt og godkjent med flatt tak. Han ber om at det før befaring av Bygningsrådet blir satt opp anvisere som viser den omsøkte mønehøyde. I sin kommentar til protesten sier søker at en lavere takvinkel vil sterkt redusere bruken av loftsetasjen, samtidig som det vil kreves stor vinkelreduksjon for å redusere sikten vesentlig. Når det gjelder mottatt protest fra eiendommen Strandgata 62 ved anmeldelsen som ikke ble godkjent, og returnert, er denne ikke blitt gjentatt. Bygningssjefens kommentar: En må regne med å miste noe utsikt når en bor i en by.vi er også enig i at en lavere takvinkel vil redusere bruken av loftsetasjen. Vi kan heller ikke verken i reguleringsplanen eller i de gamle søknadspapirene finne noen årsak til at det ble valgt flatt tak da huset ble bygget og det var ingen anmerkninger fra naboer. Bygningsrådet foretar befaring, og søker må påse at det blir satt opp anvisere som viser den omsøkte mønehøyde. Bjørn Thore Schrøen og søker varsles om befaringen.

6 Side 6 av 16 Arkitektfirmaet Jan Torske søker om ansvaret for prosjekteringen og kontroll av prosjekteringen i tiltaksklasse 1. Firmaet har sentral godkjenning. Forslag til VEDTAK: Plan- og bygningsrådet godkjenner søknad fra Arkitektfirma Jan Torske om oppføring av påbygg på eiendommen Strandgata 60b med en mønehøyde på 23,30 m.o.h. Protest/merknad fra eier av Strandgata 59 tas ikke til følge da en lavere takvinkel vil redusere bruken av loftsetasjen, og i en by må en regne med å kunne miste litt utsikt. Arkitektfirmaet Jan Torske godkjennes i de omsøkte ansvarsfunksjoner da firmaet har sentral godkjenning. Bygningssjefen i Kristiansund N den Behandlingsgebyr : kr. 2160,- Innmåling : kr. 1096,- sum : kr. 3256,- Gunnar Odden Gunnar O. Strømme saksbehandler

7 Side 7 av 16 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/1245/9451/ Ulla-Britt Nyborg Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Plan- og bygningsrådet /25 NORDMØRSVEIEN 47 - KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OPPFØRING AV TILBYGG Saken gjelder: Aud R. Thomassen søkte den om tillatelse til oppføring av et tilbygg på 38.6 m2 til sin bolig i Nordmørsveien 47. Saken ble forelagt Statens Vegvesen (SVV) for uttalelser da omsøkte tilbygg berørte byggegrenselinjen mot Rv 70. Etter innkommet uttalelser / fraråding fra SVV ble saken behandlet som delegasjonssak med vedtaksnummer 04/378. I henhold til delegert myndighet ble det den fattet følgende: VEDTAK: Bygningssjefen avslår med bakgrunn av Statens Vegvesen uttalelser og med hjemmel i reguleringsplanen for Løkkemyra - Nordsundbrua med tilhørende reguleringsbestemmelser, stadfestet den , bestemmelser om byggegrense mot Rv 70 søknad om oppføring av tilbygg i Normørsveien 47. Dette vedtak kan påklages til fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 3 uker i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Klagen rettes til Kristiansund Kommune, bygningssjefens kontor. Bygningssjefen i Kristiansund Gunnar Odden Ulla-Britt Nyborg Saksbehandler Klage på vedtak av Aud R. Thomassen påklager vedtaket i skriv av

8 Side 8 av 16 Det påpekes i klagen at avstanden til ny veg blir på ca. 30 meter. Andre muligheter for tilbygg som SVV fremsetter i sine uttalelser anses som umulig. Omsøkte løsning er den som estetisk sett vil gi minst sjenanse for naboer. Tilbygget prosjekteres med nødvendig lydreduserende konstruksjoner. Det vises til flere godkjente utvidelser og nybygg i området. Det nevnes Mento as - Nordmørsveien 71 a Ole Viks gate 2 som ligger vesentlig nærmere riksvei enn omsøkte utvidelse for Nordmørsveien 47. Kopi av klage følger vedlagt til innkallingen. Klagen er forelagt Statens Vegvesen for uttalelser SVV har gitt uttalelser til klagen i skriv av Det vises til reguleringsplanens byggegrense langs eksisterende fasader mot riksvegen. Vegstrekningen har blitt stamveg og nye stamvegsnormaler er utarbeidet. Selv om det kan ta noen tid før tiltak blir igangsatt må man være forsiktig med å akseptere utbygging i nærområdet til vegen som i neste omgang vil vanskeliggjøre framtidig planarbeid. Det antas at innen rimelig tid kan det bli aktuelt for Kristiansund kommune å utarbeide kommunedelplan for strekningen X- riksveg 680 mot Viadukten. Mento as er et forretnings/lagerbygg uten varig opphold og ut fra SVV retningslinjer gjelder andre vurderinger av slike i forhold til boligformål. Bygget ble oppført før vegen ble stamveg. I ettertid burde ikke tilrådingen vært gitt. Angjeldende boligbygging -Ole Viks gate 2- langs en del av nåværende riksveg vil vegen utgå som riksveg i henhold til gjeldende regulering. Forannevnte eksempler menes derfor ikke å være sammenlignbare. SVV opprettholder sin fraråding om utbygging. BYGNINGSMYNDIGHETENS KOMMENTAR: Utgangspunktet for sakens behandling etter reguleringsplanens bestemmelser samt plan- og bygningsloven - og i samsvar med lovens intensjon - er at tiltakshavers ønske skal imøtekommes dersom ikke vesentlige forhold taler imot dette. Med vesentlige forhold i denne forbindelse henvises til bestemmelser i lov og regelverk samt reguleringsplanens bestemmelser gjeldende begrensning av byggverk mot vei. Etter en helhetlig vurdering av klagen og med bakgrunn i SVV uttalelser kan ikke bygningsmyndigheten se at det foreligger vesentlige nye momenter som fører til overvekt av hensyn til søkers ønske om dispensasjon fra byggegrensebestemmelsen. De offentlige hensyn byggegrensebestemmelsen er ment å ivareta vurderes til å veie mer enn tiltakshavers ønske om utvidelse av boligen. Grunnlaget for å gi slik dispensasjon anses dermed ikke å være til stede. Forslag til VEDTAK: Plan- og bygningsrådet finner etter en helhetlig vurdering å kunne opprettholde Bygningssjefens vedtak av sak nr.04/378. Klage fra hjemmelshavere av Nordmørsveien 47, Aud R. Thomassen, tas ikke til følge med begrunnelse som gitt foran i sakspremissene. Saken oversendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal til behandling.

9 Bygningssjefen i Kristiansund Gunnar Odden Ulla-Britt Nyborg

10 Side 10 av 16 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/1614/9452/04 Hilmar Hansen Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Plan- og bygningsrådet /26 GRIP "IVERSEN NAUST" - TILDELING AV TOMT. Saken gjelder: Sommeren 2002 ble vi gjort kjent med at et eldre naust på Grip var revet. Naustet var i dårlig forfatning og kommunen hadde i skriv av gitt pålegg om straks å iverksette tiltak for sikring av bygningen. I stedet for å iverksette sikringstiltak ble rivingsarbeider igangsatt. Naustet var gjennom reguleringsplan for Grip gitt vern gjennom regulering til spesialområde som verneverdig bygning og hadde en stor kulturhistorisk verdi i det bevaringsverdige bygningsmiljøet på Grip. Rivingen ble ansett som alvorlig brudd på plan- og bygningslovgivningen og forholdet ble derfor av kommunen anmeldt til politiet. Nordmøre og Romsdal politidistrikt meddelte så i skriv av at forholdet er avgjort ved at anmeldte, Jan Waldemar Iversen, har vedtatt forelegg på bot. Saken ble etter dette henlagt. I søknad, mottatt ved vårt kontor den , søker Jan Iversen om tillatelse til tiltak for gjenoppbygging av naust på den angjeldende tomten. Vedlagt til søknaden følger kart og tegninger samt redegjørelse for eierforholdet av Iversen - naustet. I denne gjøres det oppmerksom på at det tidligere naustet har vært i familien Iversens eie i lengre tid og at dette gjennom de siste år har vært eid og benyttet av Ragnar Iversen, Wilhelm Iversen og Jan Waldemar Iversen. Bygningssjefen meddelte i skriv av til Jan Iversen at grunnlaget for å behandle saken ikke var tilstede bl.a. fordi rettighetsforholdet til tomtegrunnen ikke var å anse som avklart og at saken derfor inntil videre ville bli stilt i bero. I skriv av meddeler Jan Iversen at nedtaking av naustet sannsynligvis beror på en misforståelse mellom ham og bygningssjefen. Det gjøres oppmerksom på at han har gjort opp for seg ved å betale boten han fikk som følge av misforståelsen. Han påberoper seg rett til oppføring av nytt naust på tomtegrunnen da det tidligere naustet har vært i slektas eie i 40 til 50 år og at det er av stor betydning for dem å få satt naustet opp igjen. Det framholdes at det 10

11 Side 11 av 16 vil være galt å tildele tomten til andre og det vises til at også kommunen mente at ansvaret for det eldre naustet var hans. I forbindelse med denne saken er et innkommet skriv av h.h.v og fra Ingrid Fagerholt, Sildråpeveien 37F, 7048 Trondheim. Av sist innkomne brev kan siteres: Jeg viser til tidligere søknad om nausttomt på Grip. For ca,. 5 år siden søkte jeg om nausttomt og jeg var den eneste av søkerne som fikk avslag. Av de tilgjengelige tomtene som ble lagt ut tapte jeg ved den gjennomførte loddtrekningen. I brev av meddelte jeg til Dere at min tidligere søknad fra flere år tilbake sto ved lag og siden jeg tapte ved forrige tildelingsrunde ba jeg om å bli prioritert når neste nausttomt skulle legges ut. Jeg har nå fått kjennskap til at forholdene omkring oppføring av naust på Grip fortsatt er uavklart. Dette gjelder ei nausttomt hvor mitt søskenbarn Jan Iversen hadde et naust på tidligere. Dette naustet er revet og jeg håper at han får oppført et nytt naust på tomten. Dersom han under noen omstendigheter ikke kommer til å føre opp noe naust på denne tomten vil jeg påberope meg fortrinnsrett. Dette på grunn av at naustet som sto der tidligere har tilhørt min familie/ mine onkler. Foruten dette mener jeg, som tidligere nevnt, at jeg bør ha fortrinnsrett da jeg ikke fikk noen nausttomt ved forrige tildelingsrunde. Jeg har eget hus på Grip men har dessverre ikke noe naust tilgjengelig som flesteparten av de andre gripværingene. Håper på rask og positiv behandling på min søknad. Bygningssjefens kommentarer: Det kan bekreftes at Ingrid Fagerholt er den eneste på oppsatt varaliste - i forbindelse med tildeling av tomter på Grip som ikke i ettertid er blitt tildelt tomt. Det finnes ikke flere ledige nausttomter på Grip og det kan derfor ikke påregnes annen tildeling av tomt på Grip. Når det gjelder det såkalte Iversen naustet antar vi at det på et hevdsrettslig grunnlag forelå en rettighet til tomtegrunnen for eierne av bygningen. En slik rettighet var imidlertid knyttet til bygningen og lang tids bruk av denne. Når bruken endres eller hevdsgjenstanden fjernes, opphører eventuelle hevdsrettigheter. For øvrig forelå det ingen skriftlig leieavtale for tomtegrunnen. Etter dette står kommunen, etter vår vurdering og på et formelt grunnlag, fritt til å disponere tomten. Når det gjelder Iversens påstand om at rivingen skjedde på grunnlag av misforståelser mellom ham og bygningsmyndigheten, fester vi liten tiltro til denne da dette strider mot våre saksbehandlingsrutiner. Vårt skriv av gir også klare føringer om at sikrings-/ utbedringsarbeider må iverksettes snarest for å hindre ytterligere skade eller at bygningen skal fall sammen. Vi mener fortsatt at den valgte framgangsmåte var sterkt kritikkverdig. Når dette er sagt har vi allikevel forståelse for familiens behov for videreføring av nausttradisjonen på den aktuelle tomten og at dette er viktig for fortsatt tilknytning til og trivsel på Grip. Naboer har dessuten samtykket i Jan Iversens planer og det synes å være en framtredende oppfatning at han bør gis mulighet til gjenoppføring av naustet. Etter sakens forhistorie skulle også Jan Iversen ha gode incitamenter for gjenoppføring av bygningen i sin opprinnelig form og dimensjoner og med bruk av tradisjonelle materialer. Etter en avveining av ulike sider ved saken er man derfor kommet til at Jan Iversen bør gis mulighet til gjenoppføring av naust på tomten. Et vilkår vil da være at bygningen gjenoppføres i sin opprinnelige form ved bruk av tradisjonelle materialer. Det legges til grunn at planene på forhånd skal være godkjent av 11

12 Side 12 av 16 Fylkeskonservatoren. Byggetegninger mottatt i søknad den er ikke tilfredsstillende i så måte. Det legges videre til grunn at byggearbeidene må være igangsatt i henhold til godkjente tegninger i løpet av Tildelingen vil være å betrakte som en håndgivelse som utløper dersom fastsatte vilkår ikke er oppfylt innen gitt frist. Dersom håndgivelsen utløper tilrås at nausttomten tildeles Ingrid Fagerholt på tilsvarende vilkår og med en fastsatt frist for igangsetting av byggearbeider. Forslag til VEDTAK: Plan- og bygningsrådet tildeler tomten etter det tidligere Iversen -naustet til Jan Iversen for gjenoppføring av naustbygning. Tildelingen er å betrakte som en håndgivelse med slike vilkår: På tomten skal det gjenoppføres naustbygning med form og dimensjoner som tidligere naust og med bruk av tradisjonelle materialer. Byggearbeidene må være igangsatt i løpet av året 2005 etter planer som på forhånd skal være godkjent av antikvariske myndigheter og bygningsmyndigheten. For håndgivelsen betales et gebyr på kr ,-. Når tomten tas i bruk i henhold til ovennevnte vilkår skal det opprettes leieavtale for tomtegrunnen mellom bruker og kommunen som hjemmelshaver. Leieavtalens innhold skal være som for andre tilsvarende leieavtaler på Grip. Dersom tildelingen utløper eller opphører på annen måte, blir nausttomten å tildele Ingrid Fagerholt på tilsvarende vilkår. Dette vedtak er fattet på et forretningsmessig grunnlag og kan ikke påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Bygningssjefen i Kristiansund Gunnar Odden Hilmar Hansen 12

13 Side 13 av 16 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 02/2132/9464/ Øyvind Silseth Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Plan- og bygningsrådet /27 KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM KJØP AV GRUNN TIL GARASJEBYGG SØRSUNDVEIEN GNR. 2 BNR Saken gjelder: Plan- og bygningsrådet vedtok i sitt møte å avslå en søknad fra Bjarne Dragseth, Sørsundveien 32 om fradeling/kjøp av kommunal parsell for oppføring av en dobbelgarasje på arealet ved avkjøring til boligblokka Sørsundveien 32. Boligblokka har for øvrig egne regulerte parkeringsplasser på sin egen eiendom. Vedtaket ble ved brev fra advokat Erik Rolfsen datert påvegne av søker påklaget. Ved to brev fra advokaten hvorav det siste er datert etterlyses status i saken og hvor han ber om en meget snarlig tilbakemelding vedrørende saksgangen og at klagen får den behandling Dragseth er berettiget til i henhold til forvaltningsloven. Vi beklager den sene saksbehandlingen ved at dette har dradd slik ut i tid og finner derfor å måtte ta opp saken til behandling. I sin søknad som ble fremlagt plan- og bygningsrådet var tegnet forslag om en garasje med mål 7 x 7 meter og hvor Dragset videre ba om kommunens vurdering av plasseringen i forhold til sikt, avkjøring etc. Han ønsker en garasje med mål som tilsier dobbelgarasje og plassert sør-øst for nevnte avkjøring til boligblokka. Bjarne Dragset driver eget drosjefirma. Plan- og bygningsrådets vedtak i sak 03/16 den lyder slik : Plan- og bygningsrådet finner, etter en avveining av momentene i saken, å måtte avslå med hjemmel i reguleringsplanen for Jonassenskjærva, søknad fra Bjarne Dragset om fradeling/kjøp av parsell for oppføring av garasje sørøst for avkjørselen til boligblokka Sørsundveien 32. Plan- og bygningsrådet slutter seg derfor til bygnings- og reguleringssjefens tilrådninger med hensyn til de innkomne protester og anbefaler heller ikke at det startes opp reguleringsarbeide med den samme hensikt å bygge garasje på området. Dette vedtaket kan påklages til fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 3 uker i h.h.til forvaltningslovens bestemmelser. Vedtaket ble fattet med grunnlag av protester fra nesten samtlige beboere som anses berørt. Saksutredningen m.v. for plan- og bygningsrådets møte følger vedlagt. Klagen:

14 Side 14 av 16 Bjarne Dragset v/ advokat Erik Rolfsen påklager vedtaket ved brev datert 2.april 2003 som her siteres : Klagegrunner Det anføres at Dragset er drosjesjåfør og at hans søknad om bygging av garasje er i hovedsak begrunnet i hans yrkesmessige behov. En garasje er nødvendig for at han bedre kan ta vare på og beskytte grunnlaget for sin yrkesaktivitet, drosjebilene med utstyr (eksempelvis vinterhjul). Han har to drosjebiler (ordinært løyve og reserveløyve). Denne opplysningen har tidligere ikke vært gitt. En begrunnelse for avslaget har vært at det bør bygges et garasjeanlegg med fem-seks garasjer for å utnytte plassen bedre. Det foreligger ingen konkrete planer om dette, og etter det som vites er det ikke utarbeidet en oversikt over kostnader og finansiering av et slikt prosjekt. Videre finnes det mulighet for bygging av andre garasjer i nærheten uavhengig av om søknaden innvilges. Det anføres derfor at et avslag ikke kan begrunnes i så vage planer som her foreligger. Det er videre fra beboerne i Lyhsenga hevdet at et garasjebygg vil forringe utsikten. Som bygnings- og reguleringssjefen korrekt påpeker vil utsiktsreduksjonen være av minimal karakter. De bakenforliggende terrasseleilighetene ligger godt over den aktuelle parsellen, og bare de nederste kan sies å bli noe berørt, men altså i svært liten grad. Plassen brukes i dag også som parkeringsplass og lagringsplass for biler, bl.a. stod en gammel bil uten hjul der på en liten rampe i flere måneder. Det anføres på dette grunnlag at hensynet til utsiktsreduksjon skal ses bort i fra da denne er minimal. Slike innsigelser må i tilfelle føres med henvisning til naboloven, altså mellom de private parter. Avslaget kan heller ikke begrunnes i at det vil kreve endring av reguleringsplan å få satt opp garasjen. Dette spørsmålet må det tas stilling til under behandlingen av den eventuelle saken. Oppsummeringsvis bes om at Dragsets søknad innvilges ut i fra hans behov, spesielt de yrkesmessige, og ut fra at det ikke foreligger vektige grunner for å avslå søknaden. Bygnings- og reguleringssjefens kommentarer til klagen: Vi har for så vidt stor forståelse for at garasjebygg til drosjebilene hadde vært en stor fordel for Dragset. Når det imidlertid er muligheter på eiendommen han selv har leilighet på, faller derimot argumenter for å kunne være positiv til søknaden bort. Vi har ikke begrunnet avslaget med at det burde bygges et garasjeanlegg med fem-seks garasjer. Det var derimot i startfasen, før vi hadde fått byingeniørens merknader samt nabolagets protester, at bygningssjefens reguleringsavdeling i sin foreløpige vurdering, mente at om garasjebygg skulle tillates på plassen, burde arealet utnyttes bedre med flere garasjer. Deretter kom da merknadene og protestene som la grunnlaget for vår innstilling til plan- og bygningsrådet (se vedlagte sak 03/16). Det er derfor ikke vage planer, som det anføres i klagen, som er avslagshjemmelen, men derimot reguleringsplanen for Jonassenskjærva stadfestet 14.mai 1971 som angir området til trafikkformål. Garasjen er foreslått på et areal som i planen er vist som en videreføring østover av adkomstveien til blokka, med ei rekke med offentlige parkeringsplasser langs veiens sørside. Veiføringen som den er vist ansees ikke å være aktuell å gjennomføre, men søknaden er uansett i strid med planen og ei endring til byggeområde for en privat dobbelgarasje, vil i så fall være ei vesentlig endring av reguleringsplanen.

15 Side 15 av 16 Til advokatens merknader vedrørende tilgrensende beboeres protester, har vi ingen ytterligere kommentar utover de som ble gjort ved plan- og bygningsrådets behandling i sak 03/16. Det er som tidligere nevnt konkret gjeldende reguleringsplan fra 1971 som gi den direkte hjemmel til avslaget. Vi kan ikke se at klagen fra advokat Erik Rolfsen påvegne av Bjarne Dragset, inneholder momenter som ikke tidligere er blitt vurdert og det vises til vedlagte saksutredning. Med henvisning til foranstående tilrås klagen ikke tatt til følge. Forslag til VEDTAK: Plan- og bygningsrådet slutter seg til bygnings- og reguleringssjefens redegjørelse og tilrådninger og finner ikke grunn til å ta innkomne klage til følge. Vedtak i sak nr.03/16 den opprettholdes. Saken sendes fylkesmannen i Møre- og Romsdal for behandling. Bygnings- og reguleringssjefen i Kristiansund den 8.september Gunnar Odden Øyvind Silseth

16 Side 16 av 16 REFERATSAKER RS 04/7 RS 04/8 FREDERICIAVEIEN 2 B - Opphevelse av Plan- og bygningsrådets vedtak 2003/1670 SJURSVIKVEIEN 39 B - Opphevelse av Plan- og bygningsrådets vedtak 2004/195

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 3 TID: 17.03.2005 13:00 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE 11 AV 11

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE 11 AV 11 KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVALG: MØTENR.: 03/5 MØTEDATO: 06.03.2003 MØTESTED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGT. 8 ENGGT., FRA SAKNR.: PS 03/15 TIL SAKNR.: PS 03/21 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 12 MØTE NR.: 13 TID: 27.10.2005 13:00 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Grip Dato: 24.06.2010 Tidspunkt: 09:30 Møtet avholdes på Grip. Oppmøte på Piren. Båten går kl. 09.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Nordli Medlem FRP Ragnhild Helseth Medlem V

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Nordli Medlem FRP Ragnhild Helseth Medlem V Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sven Erik Olsen Leder

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 11 TID: 26.08.2004 13:00 STED: BRANNSTASJONEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 7158 6245 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kirsten Skaret Leder AP

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 26.08.2010 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764 Saksnr.: Utvalg Møtedato Teknikk, miljø og landbruksutvalget 11.03.2014 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK OVE KRISTIAN JAHREN

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Blåsalen Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Klagenemnda, Torill Kristiansen telefon

Detaljer

Saksframlegg. Klagen tas ikke til følge. Vedtak i delegasjonssak nr. FBR IT 2521/04 opprettholdes.

Saksframlegg. Klagen tas ikke til følge. Vedtak i delegasjonssak nr. FBR IT 2521/04 opprettholdes. Saksframlegg NEDRE FERSTAD VEG 19D SØKNAD OM ENKLE TILTAK FOR ENEBOLIG KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/25705 Saksbehandlere: Antonsen/ Solem Høeg Forslag til vedtak: Bygningsrådet/ det faste utvalg for

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 105/99 Arkivsaksnr: 2013/164-45 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 12.01.2017 Referanse: 4775/2017 Arkiv: 33/764 Vår saksbehandler: Bjørn Helge Kristiansen Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr.

Detaljer

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/6470-17 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg balkong på NAF-gårdenes eiendom 45/20 på

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Saksframlegg. Klage på kommunens vedtak om dispensasjon for sjøbuer og brygge på GB 32/86

Saksframlegg. Klage på kommunens vedtak om dispensasjon for sjøbuer og brygge på GB 32/86 Søgne kommune Arkiv: 32/86 Saksmappe: 2005/983-5411/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 10.02.2015 Saksframlegg Klage på kommunens vedtak om dispensasjon for sjøbuer og brygge på GB 32/86 Utv.saksnr

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.01.2014 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 152/49 13/2173-2 Ragne Storsul

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/10 TID: 01.07.2004 KL. 10:00 STED: GRIP (OPPMØTE PIREN) Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , Bente Rønningen, eller e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , Bente Rønningen, eller e-post Lillehammer kommune Planutvalget 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Planutvalget 2011-2015 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.11.2012 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61050538, Bente Rønningen,

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos s kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2011/9929-17 Saksbehandler: Stein Arve Hagen Saksframlegg 65/347 Sverres gate 8b - Klage på politisk vedtak om avslag på søknad om bruksendring

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg ELGESETER GATE 9 SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR BRUKSENDRING FRA NÆRING TIL BOLIG KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 05/10276 Saksbehandler: Anita Brødreskift Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det

Detaljer

Saksframlegg. Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig på GB 23/191 - Hølleheiveien 6

Saksframlegg. Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig på GB 23/191 - Hølleheiveien 6 Søgne kommune Arkiv: 23/191 Saksmappe: 2012/2501-13386/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 31.03.2015 Saksframlegg Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201 Søgne kommune Arkiv: 38/169 Saksmappe: 2016/2499-41885/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 18.10.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset

Detaljer

BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE

BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE Sakstittel: Gbnr 13/435 - Bolig, garasje m/leilighet og trekai Tiltakshaver: Thomas og Nina Jeanette Aksnes Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

EIENDOMMEN I BIETILÆVEIEN 44, SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN

EIENDOMMEN I BIETILÆVEIEN 44, SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN Rådmannen Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 30.10.2009 Klokkeslett: 0830 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

TILLATELSE I ETT TRINN Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE I ETT TRINN Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 Ing. Bjarne Aardal Hardangervegen 633 5268 HAUKELAND Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200908928/9 NYBY-5210 06.11.2009 ABPE TILLATELSE I ETT TRINN Svar på søknad om tillatelse for tiltak

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunehuset, salen Møtedato: 15.04.2009 Tid: Etter FO-møte Saksliste: Saksnr. Tittel 12/09 KLAGE PÅ VEDTAK DS 2/09 - AVSLAG PÅ SØKNAD

Detaljer

Vår ref. 09/20410 oppgis ved alle henvendelser

Vår ref. 09/20410 oppgis ved alle henvendelser Delegasjonssak nr: FBR RAM 2650/09 Bergersen Arkitekter AS Postboks 2682 RAMMETILLATELSE N-7415 TRONDHEIM Vår saksbehandler Ronny Ramsøskar Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Jarleveien

Detaljer

Ås kommune. Saksutskrift. Gnr 111 Bnr Kjærnesveien 95 - Støttemur - Klage

Ås kommune. Saksutskrift. Gnr 111 Bnr Kjærnesveien 95 - Støttemur - Klage Saksutskrift Gnr 111 Bnr 267 - Kjærnesveien 95 - Støttemur - Klage Saksbehandler: Annette Grimnes Saksnr.: 13/05265-11 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 29/14 03.04.2014

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 12 MØTE NR.: 10 TID: 13.09.2007 13:00 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 57 42 75 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Gnr 197 bnr Aakran Even - Garasje med boenhet - Revkroken 6 - klage på vedtak

Gnr 197 bnr Aakran Even - Garasje med boenhet - Revkroken 6 - klage på vedtak Arkivsak. Nr.: 2017/1188-6 Saksbehandler: Brit Alvhild Haugan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 70/17 13.11.2017 Gnr 197 bnr 114 - Aakran Even - Garasje med boenhet - Revkroken

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1575 Saksbehandler: Terje Skottun Smiløkka 7 - Plassering av basestasjon - gnr 3 bnr 160 og 289 - Klage over vedtak Saksnr Utvalg Møtedato 74/2012 Hovedutvalg

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arkivsak. Nr.: 2014/33-25 Saksbehandler: Inger Johanne Todal Morset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 151/015 - Klage på godkjent dispensasjon for gesimshøyde i Hyllavegen 86 Rådmannens

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 10.02.2012 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 54/29 11/1825-9 Ragne Borgen

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201410738/28 Saksbeh.: EPMJ Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olaf Torvik Medlem AP Maria Dahl Medlem AP Sara B Kjøl Nilsen Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olaf Torvik Medlem AP Maria Dahl Medlem AP Sara B Kjøl Nilsen Medlem AP Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sven Erik Olsen Leder

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg HAAKON ODD CHRISTIANSENS VEG 36 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK FOR INNREDNING AV HYBELLEILIGHET I SOKKEL KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 09/31826 Saksbehandler: Anita Brødreskift ::: Sett inn

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Sunniva Langmo Arkiv: FEIGB 41/417 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Sunniva Langmo Arkiv: FEIGB 41/417 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Sunniva Langmo Arkiv: FEIGB 41/417 17/2560-4 Dato: 21.08.2017 UTVIDELSE AV VERANDA GNR/BNR 41/417 - EKROMSKOGEN 5D - SYNNE ARNESEN OG OLA KLASHAUGEN Vedlegg: 1.

Detaljer

TILLATELSE Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a

TILLATELSE Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a Janne og Tøger Tøssebro Nordåshøgda 78 5235 RÅDAL Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200907509/10 NYBY-5210 15.07.2009 BLSA TILLATELSE Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven

Detaljer

GBNR 17/358 - TVEIT - BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE

GBNR 17/358 - TVEIT - BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE GBNR 17/358 - TVEIT - BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE Sakstittel: Gbnr 17/358 - Tilbygg til bolig Tiltakshaver: Britt Anne D. og Tormod Svendsen Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg Utvalg for teknikk

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/18/1258 - Søknad om dispensasjon - Sina og Viggo Anfinnes - Garasje - Statsråd Holts veg 15 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Gunnar Vatn gunnar.vatn@innherred-samkommune.no 74048217

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 177/13 Klage på vedtak - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - båtnaust Nøsteråa

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 177/13 Klage på vedtak - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - båtnaust Nøsteråa TYDAL KOMMUNE Arkiv: 177/013 Arkivsaksnr: 2010/602-79 Saksbehandler: Grete Sandvik Græsli Unntatt offentlighet ihht. Off.l. 13, jfr. Fvl. 13, 1. ledd nr 1 Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/55 Saksmappe: 2012/844-37888/2012 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 18.03.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 53/08 08/1547 ETABLERING AV GJETERHYTTE I STORSKOG VED KRAMPENES KOMMUNENS UTTALELSE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 53/08 08/1547 ETABLERING AV GJETERHYTTE I STORSKOG VED KRAMPENES KOMMUNENS UTTALELSE Rådmannen Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvigsgt. Møtedato: 21.11.2008 Klokkeslett: kl. 08.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Hovedutvalg Kommuneutvikling har møte kl Møtested: Oppmøte: Verkstedet på Leira (gml NEAS) for befaring.

Hovedutvalg Kommuneutvikling har møte kl Møtested: Oppmøte: Verkstedet på Leira (gml NEAS) for befaring. Aure kommune Møteinnkalling Hovedutvalg Kommuneutvikling har møte 27.11.2007 kl. 12.30 Møtested: Oppmøte: Verkstedet på Leira (gml NEAS) for befaring. Eventuelle forfall skal meldes. Varamedlemmer møter

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 14.11.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 136/47 08/1877

Detaljer

Klage gbnr 13/196 Dueveien 24 - Nøtterøy - rive eksisterende garasje og oppføring av tilbygg til bolig

Klage gbnr 13/196 Dueveien 24 - Nøtterøy - rive eksisterende garasje og oppføring av tilbygg til bolig Nøtterøy kommune Postboks 250 3163 Nøtterøy Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Lars Gustavsen 2010/7542 07.05.2012 33 37 11 52 Arkivnr: 423.1 Klage gbnr 13/196 Dueveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201314895/7 Saksbeh.: STIH Emnekode: EBYGG-5351 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN:

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN: MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Svein Høksaas AS Langåsen 2 4513 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/692-2 Eirik Skogstad Nilsen 160/164/L42 10.03.2015 Tiltakshaver:Marianne

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 21/2/29 - Storvika - Klage på avslag om ettergodkjenningg av oppførte terrasser rundt naust

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 21/2/29 - Storvika - Klage på avslag om ettergodkjenningg av oppførte terrasser rundt naust Namsos s kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2012/5388-26 Saksbehandler: Britt Frantzen Saksframlegg 21/2/29 - Storvika - Klage på avslag om ettergodkjenningg av oppførte Utvalg Namsos

Detaljer

AVSLAG PÅ REVIDERT SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

AVSLAG PÅ REVIDERT SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Sund Per gnr 218 bnr bygging av terrasse - Bartnesvegen klage på dispensasjon

Sund Per gnr 218 bnr bygging av terrasse - Bartnesvegen klage på dispensasjon Arkivsak. Nr.: 2015/1691-10 Saksbehandler: Brit Alvhild Haugan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur Sund Per gnr 218 bnr 005 - bygging av terrasse - Bartnesvegen 217 - klage på dispensasjon

Detaljer

SAKSFREMLEGG GNR 152 BNR 38 OG 43 - FERGEVEIEN 2 - KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING, TILBYGG OG GARASJE

SAKSFREMLEGG GNR 152 BNR 38 OG 43 - FERGEVEIEN 2 - KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING, TILBYGG OG GARASJE Behandles i: Plan- og miljøutvalget GNR 152 BNR 38 OG 43 - FERGEVEIEN 2 - KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING, TILBYGG OG GARASJE 01 02 03 04 05 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Søknad om rammetillatelse med

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

BEHANDLING AV KLAGE PÅ ENDRING AV TILLATELSE

BEHANDLING AV KLAGE PÅ ENDRING AV TILLATELSE BEHANDLING AV KLAGE PÅ ENDRING AV TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 6/1072 - Utvide terrasse Tiltakshaver: Lars Kjæreng Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalg for teknikk og miljø Utvalgssak Møtedato Saksbehandler:

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200100873 : O: : 39-542 : Kristin Totland Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 7/08 PÅLEGG

Detaljer

KLAGE PÅ VEDTAK OM Å GI RAMMETILLATELSE I D SAK 840/2008 PÅ TILBYGG TIL FREDHEIM ARENA, GNR 65, BNR 347.

KLAGE PÅ VEDTAK OM Å GI RAMMETILLATELSE I D SAK 840/2008 PÅ TILBYGG TIL FREDHEIM ARENA, GNR 65, BNR 347. Byggesaksutvalget 26.11.08 sak 44/08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200805074 : O: : 65-347 : Paul Korsberg Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 26.11.08 44/08

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23 Søgne kommune Arkiv: 15/9 Saksmappe: 2014/3684-15086/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 14.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

GBNR 10/872 - STONGAFJELLET - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV BOLIG MED EN BOENHET

GBNR 10/872 - STONGAFJELLET - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV BOLIG MED EN BOENHET GBNR 10/872 - STONGAFJELLET - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV BOLIG MED EN BOENHET Sakstittel: Gbnr 10/872 - Bolig Tiltakshaver: Tatiana Mitina og Igor Tsoi Befaring: Ja Saksfremlegg

Detaljer

Plan, byggesak, utvikling og landbruk

Plan, byggesak, utvikling og landbruk ARENDAL KOMMUNE Plan, byggesak, utvikling og landbruk Arkitekt - Service AS Postboks 424 4804 Arendal Dato: 29.05.2013 Vår ref: 2011/5847-34 Deres ref: Arkivkode: 206/647 Saksbeh.: Tlf.: 37013970 Liv Cathrine

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL TILTAK ETTER PBL 20-1 MED SIKTE PÅ BYGGING AV TILBYGG PÅ EKSITERENDE BOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR. 160, BNR. 614.

RAMMETILLATELSE TIL TILTAK ETTER PBL 20-1 MED SIKTE PÅ BYGGING AV TILBYGG PÅ EKSITERENDE BOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR. 160, BNR. 614. MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Senad Brkan Nordre Valle 2 4520 Lindesnes DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/945-4 Eirik Skogstad Nilsen, 38 27 34 23 160/614/L42 18.03.2015 Tiltakshaver:Thomas

Detaljer

Byggesaksutvalget 13.05.09 sak 14/09. Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 13.05.09 14/09

Byggesaksutvalget 13.05.09 sak 14/09. Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 13.05.09 14/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Byggesaksutvalget 13.05.09 sak 14/09 Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200705200 : O: : 61-15 : K. Totland Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 13.05.09 14/09

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2014/1981-12 Arkiv: 16/778 Saksbeh: Ahmed Imad Joseph Dato: 23.03.2015 Klagebehandling - Søknad om kvist mot sørøst. Sted: Urbakken 3 gnr. 16 bnr. 778

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 11.02.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 8/22 07/1430 Lilian Olsson

Detaljer

Saksframlegg. Saksframlegg - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig og anneks - GB 15/7 - Nodenesveien 27

Saksframlegg. Saksframlegg - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig og anneks - GB 15/7 - Nodenesveien 27 Søgne kommune Arkiv: 15/7 Saksmappe: 2015/1340-18918/2015 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 12.05.2015 Saksframlegg Saksframlegg - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig og

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201212344/24 Saksbeh.: EVMR Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Klage på vedtak: Bergenhus gnr 166 bnr 1391 Starefossen. Nybygg to-mannsbolig. Vedtak av 7. juli 2015 opprettholdes. Klagen tas ikke til følge.

Klage på vedtak: Bergenhus gnr 166 bnr 1391 Starefossen. Nybygg to-mannsbolig. Vedtak av 7. juli 2015 opprettholdes. Klagen tas ikke til følge. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201319116/54 Saksbeh.: SOJA Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

Gnr 54 bnr Hogstvetveien 27 - Enebolig - Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad

Gnr 54 bnr Hogstvetveien 27 - Enebolig - Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad Gnr 54 bnr 420 - Hogstvetveien 27 - Enebolig - Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 16/01594-26 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139

PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139 Arealbruk Tom Ek Sankthanshaugen 3 7167 VALLERSUND Deres ref. Vår ref. Dato 15672/2015/85/139/1627GUEN 21.12.2015 PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg TUNGAVEGEN 1 MELDING OM TILTAK FOR MIDLERTIDIG BRAKKERIGG I TO ÅR KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/26134 Saksbehandlere: Antonsen/Solem Høeg Forslag til vedtak: Bygningsrådet/ det faste utvalg

Detaljer

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT Arkivsaksnr.: 11/1338-3 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV

Detaljer

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Arkivsaknr: 2016/1482 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørnar Thoresen Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 04.07.2017 Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Rådmannens

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201213519/16 Saksbeh.: YNLO Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Klage på tillatelse - enebolig med hybel/sokkelleilighet og garasje på eiendom gnr. 30 bnr. 2 i Stordalsveien, Hans-Aksel Johnsen, Hans-Aksel Johnsen

Klage på tillatelse - enebolig med hybel/sokkelleilighet og garasje på eiendom gnr. 30 bnr. 2 i Stordalsveien, Hans-Aksel Johnsen, Hans-Aksel Johnsen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.10.2010 56363/2010 2010/601 30/2 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/16 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 10/87 Planutvalget 26.10.2010

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr. Ås kommune Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 14/03235-20 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og

Detaljer

Saksbehandler: Kjell Kristian Mydland Arkiv: GNR 102/14 Arkivsaksnr.: 11/ /14 - LONGANESVEGEN, BYGNES. BYGNINGSKONTROLL- KLAGEBEHANDLING

Saksbehandler: Kjell Kristian Mydland Arkiv: GNR 102/14 Arkivsaksnr.: 11/ /14 - LONGANESVEGEN, BYGNES. BYGNINGSKONTROLL- KLAGEBEHANDLING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Kristian Mydland Arkiv: GNR 102/14 Arkivsaksnr.: 11/665 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 102/14 - LONGANESVEGEN, BYGNES. BYGNINGSKONTROLL- KLAGEBEHANDLING Forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Espen Glosli Arkiv: GBR 7/162 Arkivsaksnr.: 15/1375

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Espen Glosli Arkiv: GBR 7/162 Arkivsaksnr.: 15/1375 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Espen Glosli Arkiv: GBR 7/162 Arkivsaksnr.: 15/1375 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet KLAGE PÅ FORMANNSKAPSSAK NR. 83/15 DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR RAKKESTAD

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

DELVIS TILLATELSE TIL TILTAK

DELVIS TILLATELSE TIL TILTAK Delegasjonssak nr: FBR ETT 810/10 Heggenhougen Arkitekter AS Postboks 889 7409 TRONDHEIM DELVIS TILLATELSE TIL TILTAK Vår saksbehandler Odd Morten Hansen Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref.

Detaljer

IGANGSETTINGS- TILLATELSE, delvis godkjenning

IGANGSETTINGS- TILLATELSE, delvis godkjenning Delegasjonssak nr: FBR ETT 702/10 Block Watne AS, Trondheim Vestre Rosten 81 Trekanten N-7075 TILLER IGANGSETTINGS- TILLATELSE, delvis godkjenning Vår saksbehandler Leif Inge Horten Vår ref. oppgis ved

Detaljer

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT.

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT. Byggesaksutvalget 09.06.10 sak 23/10 vedlegg 4 Bygg-Engros AS Opstadveien 10 4330 ÅLGÅRD Byggesak Sandnes, 01.10.2009 Deres ref.: Vår ref : 200807111-2 Saksbehandler: Odd Reidar Gausel Arkivkode : O: :

Detaljer

Vår ref. 09/14678 oppgis ved alle henvendelser. Nertrøa 57, søknad om tillatelse til tiltak for riving og nybygg boligbygg

Vår ref. 09/14678 oppgis ved alle henvendelser. Nertrøa 57, søknad om tillatelse til tiltak for riving og nybygg boligbygg Delegasjonssak nr: FBR RAM 1602/09 Siv.ark. Odd Thommesen Postboks 2647 Sentrum RAMMETILLATELSE N-7415 TRONDHEIM Vår saksbehandler Mirjana Nikolic Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - FORSTØTNINGSMUR OG NYBYGG BOD

SAKSPROTOKOLL - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - FORSTØTNINGSMUR OG NYBYGG BOD SAKSPROTOKOLL - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - FORSTØTNINGSMUR OG NYBYGG BOD Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 31.08.2017, saksnr. 101/17 Behandling: Albertsen (KrF) foreslo: Saken utsattes

Detaljer

Saksbehandler: Karl Inge Stumo Arkiv: GNR 70/17 Arkivsaksnr.: 16/3764. Hovedutvalg teknisk og miljø

Saksbehandler: Karl Inge Stumo Arkiv: GNR 70/17 Arkivsaksnr.: 16/3764. Hovedutvalg teknisk og miljø SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karl Inge Stumo Arkiv: GNR 70/17 Arkivsaksnr.: 16/3764 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk og miljø 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - FORSTØTNINGSMUR OG NYBYGG BOD Rådmannens

Detaljer