KRISTIANSUND KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 6 MØTE NR.: 12 TID: :00 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet SAKSLISTE : DELEGASJONSSAKER UTV. SAKSNR. TITTEL DELEGASJONSSAKER REFERANSE PS 04/24 PS 04/25 PS 04/26 STRANDGATA 60 B - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPFØRING AV PÅBYGG NORDMØRSVEIEN 47 - KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OPPFØRING AV TILBYGG GRIP "IVERSEN NAUST" - TILDELING AV TOMT B PS 04/27 SØRSUNDVEIEN GNR. 2 BNR REFERATSAKER Det vil bli foretatt befaring til : PS Sak nr. 04/24 Strandgata 60 B ca. kl Plan- og bygningsrådet i Kristiansund, den For leder Turid Thingvold Arbeiderpartiets gruppe møter kl Borgerlig gruppe møter kl

2 Side 2 av 16 DS 04/400 REKESVINGEN 10 - MELDING OM FORHØYET LEVEGG DS 04/401 HÆRNØSANDVEIEN 23 E - MELDING OM ENDRING AV GARASJE OG TERRASSE DS 04/402 MELDING OM BYGGING AV VERANDA MOT SYD OG VEST DS 04/403 KAPTEIN BOTHNERS GATE 13 - IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR RIVINGINGSARBEIDER. DS 04/404 WILHELM DALLSVEI 25 - SVAR PÅ SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPFØRING/OPPGRADERING AV SKILT DS 04/405 SKIPPERGATA 5 C - SØKNAD OM OMINNREDNING AV DELER AV 2. ETASJE DS 04/406 MAGNUS BLIKSTADS GATE 12 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPFØRING AV NYTT INNGANGSPARTI MED TERRASSE DS 04/407 KVENNBERGGATA 15 - SØKNAD OM OPPFØRING AV TILBYGG TIL BOLIG - DISPENSASJON DS 04/408 NORDLYSET 3 - MELDING OM OPPFØRING AV TERRASSE DS 04/409 RØRGATA 12 C - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPSETTING AV GJERDE DS 04/410 STRANDGATA 84 B - SØKNAD OM RAMETILLATELSE SOM OMFATTER HEVING AV TAK PÅ DEL AV EKSISTERENDE BYGG DS 04/411 SØKNAD OM GRENSEJUSTERING FRA GNR 6 BNR 83 TIL GNR 6 BNR 84. DS 04/412 BYTESTEIN 6 C - SVAR PÅ MELDING OM OPPFØRING AV STØTTEMUR

3 Side 3 av 16 DS 04/413 HÆRNØSANDVEIEN 45 - SØKNAD OM ENDRING AV TIDLIGERE GODKJENT BYGGESAK DS 04/414 GRUNDEN 15 - SVAR PÅ SØKNAD OM ENDRING AV TAKOPPLETT DS 04/415 KAIBAKKEN 2 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPSETTING AV SKILT FOR "FISKEHALLEN" DS 04/416 GÅRDSVEIEN 10 - BEGJÆRING OM OPPDELING I EIERSEKSJONER DS 04/417 SVABERGAN 5 - SVAR PÅ MELDING OM SKIFTE AV TAKTEKKE SAMT OPPFØRING AV VERANDA MOT SYD DS 04/418 LERKETUNET 34 - SØKNAD OM BYGGETILLATELSE FOR OPPFØRING AV GARASJE DS 04/419 STORKAIA 9 - SØKNAD OM MONTERING AV SKILT/FLAGG DS 04/420 NORDDALSVEIEN 15 B - MELDING OM UTVIDELSE AV TERRASSE DS 04/421 STORGATA 41 - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR OPPFØRING AV PÅBYGG DS 04/422 ERIKSENENGA 13 - SØKNAD OM UTVIDELSE AV STUE OVER EKSISTERENDE GARASJE - DISPENSASJONSSØKNAD DS 04/423 OMAGATA BYGG 6 -SVAR PÅ SØKNAD OM GODKJENNELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ENDRINGER SAMT BRANNTEKNISK UTBEDRING DS 04/424 SJURSVIKVEIEN 48 - SØKNAD OM BYGGETILLATELSE FOR OPPFØRING AV GARASJE DS 04/425 STAVNESVEIEN 15 B - SØK OM TILLEGGSGRUNN/GRENSEJUSTERING

4 Side 4 av 16 DS 04/426 KAPTEIN SEEHUUS GATE 12 - MELDING OM OMBYGGING AV EKSISTERENDE LEILIGHET PÅ LOFT SAMT NYE OPPFØRING AV NYE BALKONGER DS 04/427 NAUSTVEIEN 23 - SVAR PÅ SØKNAD OM BYGGETILLATELSE FOR OPPFØRING AV ENEBOLIG MED SOKKELLEILIGHET SAMT DELING AV GRUNNEIENDOM DS 04/428 HAGELINVEIEN 9 - MELDING OM OPPFØRING AV GARASJE SAMT TAK OVER INNGANGSPARTI PÅ BOLIG DS 04/429 ULRIK OLSENS VEI 10 - MELDING OM UTVIDELSE AV ALTAN SAMT SAMT OPPFØRING AV TAK MED VINDSKJERMING MOT NORD OG VEST PÅ ALTANENES NORDRE DEL DS 04/430 BAUTAVEIEN 11 C - MELDING OM SKIFTE AV TAK FRA BØLGEETERNIT TIL SVART DECRA DS 04/431 REKESVINGEN 16 - MELDING OM BYGGING AV SVØMMEBASSENG DS 04/432 IVAR AASENS GATE 5 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL UTBEDRING ETTER VANNSKADE, OPPGRADERING AV STANDARD DS 04/433 SIGDEN 18 - FERDIGATTEST

5 Side 5 av 16 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/613/3096/ B Gunnar Otto Strømme Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Plan- og bygningsrådet /24 STRANDGATA 60 B - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR OPPFØRING AV PÅBYGG Saken gjelder: Arkitektfirma Jan Torske søker på vegne av eier av Strandgata 60b, Odd Inge Rødseth, om påbygg av loftsetasje da bestående bygg har flatt tak. Det omsøkte påbygg vil få et bruksareal på 48 m2. Mønehøyde er oppgitt til +23,30. Naboer er varslet. Det er innkommet en merknad fra eier av Strandgata 59, Bjørn Thore Schrøen. Han mener at den foreslåtte utbygging av ny loftsetasje vil ta mye av den resterende utsikt som finnes på hans eiendom. Han ber derfor om at tiltakshaver reduserer høyden på det foreslåtte prosjekt. Han lurer også på hvorfor huset i sin tid ble omsøkt og godkjent med flatt tak. Han ber om at det før befaring av Bygningsrådet blir satt opp anvisere som viser den omsøkte mønehøyde. I sin kommentar til protesten sier søker at en lavere takvinkel vil sterkt redusere bruken av loftsetasjen, samtidig som det vil kreves stor vinkelreduksjon for å redusere sikten vesentlig. Når det gjelder mottatt protest fra eiendommen Strandgata 62 ved anmeldelsen som ikke ble godkjent, og returnert, er denne ikke blitt gjentatt. Bygningssjefens kommentar: En må regne med å miste noe utsikt når en bor i en by.vi er også enig i at en lavere takvinkel vil redusere bruken av loftsetasjen. Vi kan heller ikke verken i reguleringsplanen eller i de gamle søknadspapirene finne noen årsak til at det ble valgt flatt tak da huset ble bygget og det var ingen anmerkninger fra naboer. Bygningsrådet foretar befaring, og søker må påse at det blir satt opp anvisere som viser den omsøkte mønehøyde. Bjørn Thore Schrøen og søker varsles om befaringen.

6 Side 6 av 16 Arkitektfirmaet Jan Torske søker om ansvaret for prosjekteringen og kontroll av prosjekteringen i tiltaksklasse 1. Firmaet har sentral godkjenning. Forslag til VEDTAK: Plan- og bygningsrådet godkjenner søknad fra Arkitektfirma Jan Torske om oppføring av påbygg på eiendommen Strandgata 60b med en mønehøyde på 23,30 m.o.h. Protest/merknad fra eier av Strandgata 59 tas ikke til følge da en lavere takvinkel vil redusere bruken av loftsetasjen, og i en by må en regne med å kunne miste litt utsikt. Arkitektfirmaet Jan Torske godkjennes i de omsøkte ansvarsfunksjoner da firmaet har sentral godkjenning. Bygningssjefen i Kristiansund N den Behandlingsgebyr : kr. 2160,- Innmåling : kr. 1096,- sum : kr. 3256,- Gunnar Odden Gunnar O. Strømme saksbehandler

7 Side 7 av 16 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/1245/9451/ Ulla-Britt Nyborg Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Plan- og bygningsrådet /25 NORDMØRSVEIEN 47 - KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OPPFØRING AV TILBYGG Saken gjelder: Aud R. Thomassen søkte den om tillatelse til oppføring av et tilbygg på 38.6 m2 til sin bolig i Nordmørsveien 47. Saken ble forelagt Statens Vegvesen (SVV) for uttalelser da omsøkte tilbygg berørte byggegrenselinjen mot Rv 70. Etter innkommet uttalelser / fraråding fra SVV ble saken behandlet som delegasjonssak med vedtaksnummer 04/378. I henhold til delegert myndighet ble det den fattet følgende: VEDTAK: Bygningssjefen avslår med bakgrunn av Statens Vegvesen uttalelser og med hjemmel i reguleringsplanen for Løkkemyra - Nordsundbrua med tilhørende reguleringsbestemmelser, stadfestet den , bestemmelser om byggegrense mot Rv 70 søknad om oppføring av tilbygg i Normørsveien 47. Dette vedtak kan påklages til fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 3 uker i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Klagen rettes til Kristiansund Kommune, bygningssjefens kontor. Bygningssjefen i Kristiansund Gunnar Odden Ulla-Britt Nyborg Saksbehandler Klage på vedtak av Aud R. Thomassen påklager vedtaket i skriv av

8 Side 8 av 16 Det påpekes i klagen at avstanden til ny veg blir på ca. 30 meter. Andre muligheter for tilbygg som SVV fremsetter i sine uttalelser anses som umulig. Omsøkte løsning er den som estetisk sett vil gi minst sjenanse for naboer. Tilbygget prosjekteres med nødvendig lydreduserende konstruksjoner. Det vises til flere godkjente utvidelser og nybygg i området. Det nevnes Mento as - Nordmørsveien 71 a Ole Viks gate 2 som ligger vesentlig nærmere riksvei enn omsøkte utvidelse for Nordmørsveien 47. Kopi av klage følger vedlagt til innkallingen. Klagen er forelagt Statens Vegvesen for uttalelser SVV har gitt uttalelser til klagen i skriv av Det vises til reguleringsplanens byggegrense langs eksisterende fasader mot riksvegen. Vegstrekningen har blitt stamveg og nye stamvegsnormaler er utarbeidet. Selv om det kan ta noen tid før tiltak blir igangsatt må man være forsiktig med å akseptere utbygging i nærområdet til vegen som i neste omgang vil vanskeliggjøre framtidig planarbeid. Det antas at innen rimelig tid kan det bli aktuelt for Kristiansund kommune å utarbeide kommunedelplan for strekningen X- riksveg 680 mot Viadukten. Mento as er et forretnings/lagerbygg uten varig opphold og ut fra SVV retningslinjer gjelder andre vurderinger av slike i forhold til boligformål. Bygget ble oppført før vegen ble stamveg. I ettertid burde ikke tilrådingen vært gitt. Angjeldende boligbygging -Ole Viks gate 2- langs en del av nåværende riksveg vil vegen utgå som riksveg i henhold til gjeldende regulering. Forannevnte eksempler menes derfor ikke å være sammenlignbare. SVV opprettholder sin fraråding om utbygging. BYGNINGSMYNDIGHETENS KOMMENTAR: Utgangspunktet for sakens behandling etter reguleringsplanens bestemmelser samt plan- og bygningsloven - og i samsvar med lovens intensjon - er at tiltakshavers ønske skal imøtekommes dersom ikke vesentlige forhold taler imot dette. Med vesentlige forhold i denne forbindelse henvises til bestemmelser i lov og regelverk samt reguleringsplanens bestemmelser gjeldende begrensning av byggverk mot vei. Etter en helhetlig vurdering av klagen og med bakgrunn i SVV uttalelser kan ikke bygningsmyndigheten se at det foreligger vesentlige nye momenter som fører til overvekt av hensyn til søkers ønske om dispensasjon fra byggegrensebestemmelsen. De offentlige hensyn byggegrensebestemmelsen er ment å ivareta vurderes til å veie mer enn tiltakshavers ønske om utvidelse av boligen. Grunnlaget for å gi slik dispensasjon anses dermed ikke å være til stede. Forslag til VEDTAK: Plan- og bygningsrådet finner etter en helhetlig vurdering å kunne opprettholde Bygningssjefens vedtak av sak nr.04/378. Klage fra hjemmelshavere av Nordmørsveien 47, Aud R. Thomassen, tas ikke til følge med begrunnelse som gitt foran i sakspremissene. Saken oversendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal til behandling.

9 Bygningssjefen i Kristiansund Gunnar Odden Ulla-Britt Nyborg

10 Side 10 av 16 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/1614/9452/04 Hilmar Hansen Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Plan- og bygningsrådet /26 GRIP "IVERSEN NAUST" - TILDELING AV TOMT. Saken gjelder: Sommeren 2002 ble vi gjort kjent med at et eldre naust på Grip var revet. Naustet var i dårlig forfatning og kommunen hadde i skriv av gitt pålegg om straks å iverksette tiltak for sikring av bygningen. I stedet for å iverksette sikringstiltak ble rivingsarbeider igangsatt. Naustet var gjennom reguleringsplan for Grip gitt vern gjennom regulering til spesialområde som verneverdig bygning og hadde en stor kulturhistorisk verdi i det bevaringsverdige bygningsmiljøet på Grip. Rivingen ble ansett som alvorlig brudd på plan- og bygningslovgivningen og forholdet ble derfor av kommunen anmeldt til politiet. Nordmøre og Romsdal politidistrikt meddelte så i skriv av at forholdet er avgjort ved at anmeldte, Jan Waldemar Iversen, har vedtatt forelegg på bot. Saken ble etter dette henlagt. I søknad, mottatt ved vårt kontor den , søker Jan Iversen om tillatelse til tiltak for gjenoppbygging av naust på den angjeldende tomten. Vedlagt til søknaden følger kart og tegninger samt redegjørelse for eierforholdet av Iversen - naustet. I denne gjøres det oppmerksom på at det tidligere naustet har vært i familien Iversens eie i lengre tid og at dette gjennom de siste år har vært eid og benyttet av Ragnar Iversen, Wilhelm Iversen og Jan Waldemar Iversen. Bygningssjefen meddelte i skriv av til Jan Iversen at grunnlaget for å behandle saken ikke var tilstede bl.a. fordi rettighetsforholdet til tomtegrunnen ikke var å anse som avklart og at saken derfor inntil videre ville bli stilt i bero. I skriv av meddeler Jan Iversen at nedtaking av naustet sannsynligvis beror på en misforståelse mellom ham og bygningssjefen. Det gjøres oppmerksom på at han har gjort opp for seg ved å betale boten han fikk som følge av misforståelsen. Han påberoper seg rett til oppføring av nytt naust på tomtegrunnen da det tidligere naustet har vært i slektas eie i 40 til 50 år og at det er av stor betydning for dem å få satt naustet opp igjen. Det framholdes at det 10

11 Side 11 av 16 vil være galt å tildele tomten til andre og det vises til at også kommunen mente at ansvaret for det eldre naustet var hans. I forbindelse med denne saken er et innkommet skriv av h.h.v og fra Ingrid Fagerholt, Sildråpeveien 37F, 7048 Trondheim. Av sist innkomne brev kan siteres: Jeg viser til tidligere søknad om nausttomt på Grip. For ca,. 5 år siden søkte jeg om nausttomt og jeg var den eneste av søkerne som fikk avslag. Av de tilgjengelige tomtene som ble lagt ut tapte jeg ved den gjennomførte loddtrekningen. I brev av meddelte jeg til Dere at min tidligere søknad fra flere år tilbake sto ved lag og siden jeg tapte ved forrige tildelingsrunde ba jeg om å bli prioritert når neste nausttomt skulle legges ut. Jeg har nå fått kjennskap til at forholdene omkring oppføring av naust på Grip fortsatt er uavklart. Dette gjelder ei nausttomt hvor mitt søskenbarn Jan Iversen hadde et naust på tidligere. Dette naustet er revet og jeg håper at han får oppført et nytt naust på tomten. Dersom han under noen omstendigheter ikke kommer til å føre opp noe naust på denne tomten vil jeg påberope meg fortrinnsrett. Dette på grunn av at naustet som sto der tidligere har tilhørt min familie/ mine onkler. Foruten dette mener jeg, som tidligere nevnt, at jeg bør ha fortrinnsrett da jeg ikke fikk noen nausttomt ved forrige tildelingsrunde. Jeg har eget hus på Grip men har dessverre ikke noe naust tilgjengelig som flesteparten av de andre gripværingene. Håper på rask og positiv behandling på min søknad. Bygningssjefens kommentarer: Det kan bekreftes at Ingrid Fagerholt er den eneste på oppsatt varaliste - i forbindelse med tildeling av tomter på Grip som ikke i ettertid er blitt tildelt tomt. Det finnes ikke flere ledige nausttomter på Grip og det kan derfor ikke påregnes annen tildeling av tomt på Grip. Når det gjelder det såkalte Iversen naustet antar vi at det på et hevdsrettslig grunnlag forelå en rettighet til tomtegrunnen for eierne av bygningen. En slik rettighet var imidlertid knyttet til bygningen og lang tids bruk av denne. Når bruken endres eller hevdsgjenstanden fjernes, opphører eventuelle hevdsrettigheter. For øvrig forelå det ingen skriftlig leieavtale for tomtegrunnen. Etter dette står kommunen, etter vår vurdering og på et formelt grunnlag, fritt til å disponere tomten. Når det gjelder Iversens påstand om at rivingen skjedde på grunnlag av misforståelser mellom ham og bygningsmyndigheten, fester vi liten tiltro til denne da dette strider mot våre saksbehandlingsrutiner. Vårt skriv av gir også klare føringer om at sikrings-/ utbedringsarbeider må iverksettes snarest for å hindre ytterligere skade eller at bygningen skal fall sammen. Vi mener fortsatt at den valgte framgangsmåte var sterkt kritikkverdig. Når dette er sagt har vi allikevel forståelse for familiens behov for videreføring av nausttradisjonen på den aktuelle tomten og at dette er viktig for fortsatt tilknytning til og trivsel på Grip. Naboer har dessuten samtykket i Jan Iversens planer og det synes å være en framtredende oppfatning at han bør gis mulighet til gjenoppføring av naustet. Etter sakens forhistorie skulle også Jan Iversen ha gode incitamenter for gjenoppføring av bygningen i sin opprinnelig form og dimensjoner og med bruk av tradisjonelle materialer. Etter en avveining av ulike sider ved saken er man derfor kommet til at Jan Iversen bør gis mulighet til gjenoppføring av naust på tomten. Et vilkår vil da være at bygningen gjenoppføres i sin opprinnelige form ved bruk av tradisjonelle materialer. Det legges til grunn at planene på forhånd skal være godkjent av 11

12 Side 12 av 16 Fylkeskonservatoren. Byggetegninger mottatt i søknad den er ikke tilfredsstillende i så måte. Det legges videre til grunn at byggearbeidene må være igangsatt i henhold til godkjente tegninger i løpet av Tildelingen vil være å betrakte som en håndgivelse som utløper dersom fastsatte vilkår ikke er oppfylt innen gitt frist. Dersom håndgivelsen utløper tilrås at nausttomten tildeles Ingrid Fagerholt på tilsvarende vilkår og med en fastsatt frist for igangsetting av byggearbeider. Forslag til VEDTAK: Plan- og bygningsrådet tildeler tomten etter det tidligere Iversen -naustet til Jan Iversen for gjenoppføring av naustbygning. Tildelingen er å betrakte som en håndgivelse med slike vilkår: På tomten skal det gjenoppføres naustbygning med form og dimensjoner som tidligere naust og med bruk av tradisjonelle materialer. Byggearbeidene må være igangsatt i løpet av året 2005 etter planer som på forhånd skal være godkjent av antikvariske myndigheter og bygningsmyndigheten. For håndgivelsen betales et gebyr på kr ,-. Når tomten tas i bruk i henhold til ovennevnte vilkår skal det opprettes leieavtale for tomtegrunnen mellom bruker og kommunen som hjemmelshaver. Leieavtalens innhold skal være som for andre tilsvarende leieavtaler på Grip. Dersom tildelingen utløper eller opphører på annen måte, blir nausttomten å tildele Ingrid Fagerholt på tilsvarende vilkår. Dette vedtak er fattet på et forretningsmessig grunnlag og kan ikke påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Bygningssjefen i Kristiansund Gunnar Odden Hilmar Hansen 12

13 Side 13 av 16 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 02/2132/9464/ Øyvind Silseth Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Plan- og bygningsrådet /27 KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM KJØP AV GRUNN TIL GARASJEBYGG SØRSUNDVEIEN GNR. 2 BNR Saken gjelder: Plan- og bygningsrådet vedtok i sitt møte å avslå en søknad fra Bjarne Dragseth, Sørsundveien 32 om fradeling/kjøp av kommunal parsell for oppføring av en dobbelgarasje på arealet ved avkjøring til boligblokka Sørsundveien 32. Boligblokka har for øvrig egne regulerte parkeringsplasser på sin egen eiendom. Vedtaket ble ved brev fra advokat Erik Rolfsen datert påvegne av søker påklaget. Ved to brev fra advokaten hvorav det siste er datert etterlyses status i saken og hvor han ber om en meget snarlig tilbakemelding vedrørende saksgangen og at klagen får den behandling Dragseth er berettiget til i henhold til forvaltningsloven. Vi beklager den sene saksbehandlingen ved at dette har dradd slik ut i tid og finner derfor å måtte ta opp saken til behandling. I sin søknad som ble fremlagt plan- og bygningsrådet var tegnet forslag om en garasje med mål 7 x 7 meter og hvor Dragset videre ba om kommunens vurdering av plasseringen i forhold til sikt, avkjøring etc. Han ønsker en garasje med mål som tilsier dobbelgarasje og plassert sør-øst for nevnte avkjøring til boligblokka. Bjarne Dragset driver eget drosjefirma. Plan- og bygningsrådets vedtak i sak 03/16 den lyder slik : Plan- og bygningsrådet finner, etter en avveining av momentene i saken, å måtte avslå med hjemmel i reguleringsplanen for Jonassenskjærva, søknad fra Bjarne Dragset om fradeling/kjøp av parsell for oppføring av garasje sørøst for avkjørselen til boligblokka Sørsundveien 32. Plan- og bygningsrådet slutter seg derfor til bygnings- og reguleringssjefens tilrådninger med hensyn til de innkomne protester og anbefaler heller ikke at det startes opp reguleringsarbeide med den samme hensikt å bygge garasje på området. Dette vedtaket kan påklages til fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 3 uker i h.h.til forvaltningslovens bestemmelser. Vedtaket ble fattet med grunnlag av protester fra nesten samtlige beboere som anses berørt. Saksutredningen m.v. for plan- og bygningsrådets møte følger vedlagt. Klagen:

14 Side 14 av 16 Bjarne Dragset v/ advokat Erik Rolfsen påklager vedtaket ved brev datert 2.april 2003 som her siteres : Klagegrunner Det anføres at Dragset er drosjesjåfør og at hans søknad om bygging av garasje er i hovedsak begrunnet i hans yrkesmessige behov. En garasje er nødvendig for at han bedre kan ta vare på og beskytte grunnlaget for sin yrkesaktivitet, drosjebilene med utstyr (eksempelvis vinterhjul). Han har to drosjebiler (ordinært løyve og reserveløyve). Denne opplysningen har tidligere ikke vært gitt. En begrunnelse for avslaget har vært at det bør bygges et garasjeanlegg med fem-seks garasjer for å utnytte plassen bedre. Det foreligger ingen konkrete planer om dette, og etter det som vites er det ikke utarbeidet en oversikt over kostnader og finansiering av et slikt prosjekt. Videre finnes det mulighet for bygging av andre garasjer i nærheten uavhengig av om søknaden innvilges. Det anføres derfor at et avslag ikke kan begrunnes i så vage planer som her foreligger. Det er videre fra beboerne i Lyhsenga hevdet at et garasjebygg vil forringe utsikten. Som bygnings- og reguleringssjefen korrekt påpeker vil utsiktsreduksjonen være av minimal karakter. De bakenforliggende terrasseleilighetene ligger godt over den aktuelle parsellen, og bare de nederste kan sies å bli noe berørt, men altså i svært liten grad. Plassen brukes i dag også som parkeringsplass og lagringsplass for biler, bl.a. stod en gammel bil uten hjul der på en liten rampe i flere måneder. Det anføres på dette grunnlag at hensynet til utsiktsreduksjon skal ses bort i fra da denne er minimal. Slike innsigelser må i tilfelle føres med henvisning til naboloven, altså mellom de private parter. Avslaget kan heller ikke begrunnes i at det vil kreve endring av reguleringsplan å få satt opp garasjen. Dette spørsmålet må det tas stilling til under behandlingen av den eventuelle saken. Oppsummeringsvis bes om at Dragsets søknad innvilges ut i fra hans behov, spesielt de yrkesmessige, og ut fra at det ikke foreligger vektige grunner for å avslå søknaden. Bygnings- og reguleringssjefens kommentarer til klagen: Vi har for så vidt stor forståelse for at garasjebygg til drosjebilene hadde vært en stor fordel for Dragset. Når det imidlertid er muligheter på eiendommen han selv har leilighet på, faller derimot argumenter for å kunne være positiv til søknaden bort. Vi har ikke begrunnet avslaget med at det burde bygges et garasjeanlegg med fem-seks garasjer. Det var derimot i startfasen, før vi hadde fått byingeniørens merknader samt nabolagets protester, at bygningssjefens reguleringsavdeling i sin foreløpige vurdering, mente at om garasjebygg skulle tillates på plassen, burde arealet utnyttes bedre med flere garasjer. Deretter kom da merknadene og protestene som la grunnlaget for vår innstilling til plan- og bygningsrådet (se vedlagte sak 03/16). Det er derfor ikke vage planer, som det anføres i klagen, som er avslagshjemmelen, men derimot reguleringsplanen for Jonassenskjærva stadfestet 14.mai 1971 som angir området til trafikkformål. Garasjen er foreslått på et areal som i planen er vist som en videreføring østover av adkomstveien til blokka, med ei rekke med offentlige parkeringsplasser langs veiens sørside. Veiføringen som den er vist ansees ikke å være aktuell å gjennomføre, men søknaden er uansett i strid med planen og ei endring til byggeområde for en privat dobbelgarasje, vil i så fall være ei vesentlig endring av reguleringsplanen.

15 Side 15 av 16 Til advokatens merknader vedrørende tilgrensende beboeres protester, har vi ingen ytterligere kommentar utover de som ble gjort ved plan- og bygningsrådets behandling i sak 03/16. Det er som tidligere nevnt konkret gjeldende reguleringsplan fra 1971 som gi den direkte hjemmel til avslaget. Vi kan ikke se at klagen fra advokat Erik Rolfsen påvegne av Bjarne Dragset, inneholder momenter som ikke tidligere er blitt vurdert og det vises til vedlagte saksutredning. Med henvisning til foranstående tilrås klagen ikke tatt til følge. Forslag til VEDTAK: Plan- og bygningsrådet slutter seg til bygnings- og reguleringssjefens redegjørelse og tilrådninger og finner ikke grunn til å ta innkomne klage til følge. Vedtak i sak nr.03/16 den opprettholdes. Saken sendes fylkesmannen i Møre- og Romsdal for behandling. Bygnings- og reguleringssjefen i Kristiansund den 8.september Gunnar Odden Øyvind Silseth

16 Side 16 av 16 REFERATSAKER RS 04/7 RS 04/8 FREDERICIAVEIEN 2 B - Opphevelse av Plan- og bygningsrådets vedtak 2003/1670 SJURSVIKVEIEN 39 B - Opphevelse av Plan- og bygningsrådets vedtak 2004/195

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 13 MØTE NR.: 12 TID: 26.10.2006 13:00 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 57 42 75 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 3 TID: 17.03.2005 13:00 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Levanger kommune Sakspapir Hefte 3 av 3 1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Brit Alvhild Haugan brit.alvhild.haugan@innherred-samkommune.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 03/14 TID: 02.10.2003 13:00 STED: BRANNSTASJONEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21 Søgne kommune Arkiv: 23/861 Saksmappe: 2011/62-29097/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 10.09.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus. 15.03.2012 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus. 15.03.2012 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 15.03.2012 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Saksframlegg. Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen 20 B

Saksframlegg. Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen 20 B Søgne kommune Arkiv: 18/484 Saksmappe: 2011/318-22815/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 06.07.2012 Saksframlegg Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17.

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.03.2005 Tid: kl. 0900 Sted: Kommunestyresalen Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0015/05 05/00542 REFERATSAKER MØTE 09.03.05 PS 0016/05

Detaljer

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunenes hjemmeside.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunenes hjemmeside. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 07/04 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 24.08.04 Tidspunkt: Kl. 10:00 Forfall meldes snarest mulig og seinest 20.08.04

Detaljer

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30 Møteinnkalling Ekstraordinært møte Utvalg: Plan - og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 11.01.2012 (Onsdag ) Tid spunkt : 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Plan- og utviklingskomiteens medlemmer.

Plan- og utviklingskomiteens medlemmer. Verdal kommune Møteinnkalling Plan- og utviklingskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Verdal Møtested: Møterommet, 3. etasje, Herredshuset

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 26.10.2009 Saksnr.:

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til Bodil Helgestad tlf. 64 87 85 48 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato:

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: Møtested: Møtetid: 21.11.212 Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Kl. 9: Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015 VERNEOMRÅDESTYRET FOR TROLLHEIMEN Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/796-0 Saksbehandler: Hege Sæther Moen Dato: 08.05.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015 Jan Petter

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer