KRISTIANSUND KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 6 MØTE NR.: 12 TID: :00 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet SAKSLISTE : DELEGASJONSSAKER UTV. SAKSNR. TITTEL DELEGASJONSSAKER REFERANSE PS 04/24 PS 04/25 PS 04/26 STRANDGATA 60 B - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPFØRING AV PÅBYGG NORDMØRSVEIEN 47 - KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OPPFØRING AV TILBYGG GRIP "IVERSEN NAUST" - TILDELING AV TOMT B PS 04/27 SØRSUNDVEIEN GNR. 2 BNR REFERATSAKER Det vil bli foretatt befaring til : PS Sak nr. 04/24 Strandgata 60 B ca. kl Plan- og bygningsrådet i Kristiansund, den For leder Turid Thingvold Arbeiderpartiets gruppe møter kl Borgerlig gruppe møter kl

2 Side 2 av 16 DS 04/400 REKESVINGEN 10 - MELDING OM FORHØYET LEVEGG DS 04/401 HÆRNØSANDVEIEN 23 E - MELDING OM ENDRING AV GARASJE OG TERRASSE DS 04/402 MELDING OM BYGGING AV VERANDA MOT SYD OG VEST DS 04/403 KAPTEIN BOTHNERS GATE 13 - IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR RIVINGINGSARBEIDER. DS 04/404 WILHELM DALLSVEI 25 - SVAR PÅ SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPFØRING/OPPGRADERING AV SKILT DS 04/405 SKIPPERGATA 5 C - SØKNAD OM OMINNREDNING AV DELER AV 2. ETASJE DS 04/406 MAGNUS BLIKSTADS GATE 12 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPFØRING AV NYTT INNGANGSPARTI MED TERRASSE DS 04/407 KVENNBERGGATA 15 - SØKNAD OM OPPFØRING AV TILBYGG TIL BOLIG - DISPENSASJON DS 04/408 NORDLYSET 3 - MELDING OM OPPFØRING AV TERRASSE DS 04/409 RØRGATA 12 C - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPSETTING AV GJERDE DS 04/410 STRANDGATA 84 B - SØKNAD OM RAMETILLATELSE SOM OMFATTER HEVING AV TAK PÅ DEL AV EKSISTERENDE BYGG DS 04/411 SØKNAD OM GRENSEJUSTERING FRA GNR 6 BNR 83 TIL GNR 6 BNR 84. DS 04/412 BYTESTEIN 6 C - SVAR PÅ MELDING OM OPPFØRING AV STØTTEMUR

3 Side 3 av 16 DS 04/413 HÆRNØSANDVEIEN 45 - SØKNAD OM ENDRING AV TIDLIGERE GODKJENT BYGGESAK DS 04/414 GRUNDEN 15 - SVAR PÅ SØKNAD OM ENDRING AV TAKOPPLETT DS 04/415 KAIBAKKEN 2 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPSETTING AV SKILT FOR "FISKEHALLEN" DS 04/416 GÅRDSVEIEN 10 - BEGJÆRING OM OPPDELING I EIERSEKSJONER DS 04/417 SVABERGAN 5 - SVAR PÅ MELDING OM SKIFTE AV TAKTEKKE SAMT OPPFØRING AV VERANDA MOT SYD DS 04/418 LERKETUNET 34 - SØKNAD OM BYGGETILLATELSE FOR OPPFØRING AV GARASJE DS 04/419 STORKAIA 9 - SØKNAD OM MONTERING AV SKILT/FLAGG DS 04/420 NORDDALSVEIEN 15 B - MELDING OM UTVIDELSE AV TERRASSE DS 04/421 STORGATA 41 - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR OPPFØRING AV PÅBYGG DS 04/422 ERIKSENENGA 13 - SØKNAD OM UTVIDELSE AV STUE OVER EKSISTERENDE GARASJE - DISPENSASJONSSØKNAD DS 04/423 OMAGATA BYGG 6 -SVAR PÅ SØKNAD OM GODKJENNELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ENDRINGER SAMT BRANNTEKNISK UTBEDRING DS 04/424 SJURSVIKVEIEN 48 - SØKNAD OM BYGGETILLATELSE FOR OPPFØRING AV GARASJE DS 04/425 STAVNESVEIEN 15 B - SØK OM TILLEGGSGRUNN/GRENSEJUSTERING

4 Side 4 av 16 DS 04/426 KAPTEIN SEEHUUS GATE 12 - MELDING OM OMBYGGING AV EKSISTERENDE LEILIGHET PÅ LOFT SAMT NYE OPPFØRING AV NYE BALKONGER DS 04/427 NAUSTVEIEN 23 - SVAR PÅ SØKNAD OM BYGGETILLATELSE FOR OPPFØRING AV ENEBOLIG MED SOKKELLEILIGHET SAMT DELING AV GRUNNEIENDOM DS 04/428 HAGELINVEIEN 9 - MELDING OM OPPFØRING AV GARASJE SAMT TAK OVER INNGANGSPARTI PÅ BOLIG DS 04/429 ULRIK OLSENS VEI 10 - MELDING OM UTVIDELSE AV ALTAN SAMT SAMT OPPFØRING AV TAK MED VINDSKJERMING MOT NORD OG VEST PÅ ALTANENES NORDRE DEL DS 04/430 BAUTAVEIEN 11 C - MELDING OM SKIFTE AV TAK FRA BØLGEETERNIT TIL SVART DECRA DS 04/431 REKESVINGEN 16 - MELDING OM BYGGING AV SVØMMEBASSENG DS 04/432 IVAR AASENS GATE 5 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL UTBEDRING ETTER VANNSKADE, OPPGRADERING AV STANDARD DS 04/433 SIGDEN 18 - FERDIGATTEST

5 Side 5 av 16 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/613/3096/ B Gunnar Otto Strømme Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Plan- og bygningsrådet /24 STRANDGATA 60 B - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR OPPFØRING AV PÅBYGG Saken gjelder: Arkitektfirma Jan Torske søker på vegne av eier av Strandgata 60b, Odd Inge Rødseth, om påbygg av loftsetasje da bestående bygg har flatt tak. Det omsøkte påbygg vil få et bruksareal på 48 m2. Mønehøyde er oppgitt til +23,30. Naboer er varslet. Det er innkommet en merknad fra eier av Strandgata 59, Bjørn Thore Schrøen. Han mener at den foreslåtte utbygging av ny loftsetasje vil ta mye av den resterende utsikt som finnes på hans eiendom. Han ber derfor om at tiltakshaver reduserer høyden på det foreslåtte prosjekt. Han lurer også på hvorfor huset i sin tid ble omsøkt og godkjent med flatt tak. Han ber om at det før befaring av Bygningsrådet blir satt opp anvisere som viser den omsøkte mønehøyde. I sin kommentar til protesten sier søker at en lavere takvinkel vil sterkt redusere bruken av loftsetasjen, samtidig som det vil kreves stor vinkelreduksjon for å redusere sikten vesentlig. Når det gjelder mottatt protest fra eiendommen Strandgata 62 ved anmeldelsen som ikke ble godkjent, og returnert, er denne ikke blitt gjentatt. Bygningssjefens kommentar: En må regne med å miste noe utsikt når en bor i en by.vi er også enig i at en lavere takvinkel vil redusere bruken av loftsetasjen. Vi kan heller ikke verken i reguleringsplanen eller i de gamle søknadspapirene finne noen årsak til at det ble valgt flatt tak da huset ble bygget og det var ingen anmerkninger fra naboer. Bygningsrådet foretar befaring, og søker må påse at det blir satt opp anvisere som viser den omsøkte mønehøyde. Bjørn Thore Schrøen og søker varsles om befaringen.

6 Side 6 av 16 Arkitektfirmaet Jan Torske søker om ansvaret for prosjekteringen og kontroll av prosjekteringen i tiltaksklasse 1. Firmaet har sentral godkjenning. Forslag til VEDTAK: Plan- og bygningsrådet godkjenner søknad fra Arkitektfirma Jan Torske om oppføring av påbygg på eiendommen Strandgata 60b med en mønehøyde på 23,30 m.o.h. Protest/merknad fra eier av Strandgata 59 tas ikke til følge da en lavere takvinkel vil redusere bruken av loftsetasjen, og i en by må en regne med å kunne miste litt utsikt. Arkitektfirmaet Jan Torske godkjennes i de omsøkte ansvarsfunksjoner da firmaet har sentral godkjenning. Bygningssjefen i Kristiansund N den Behandlingsgebyr : kr. 2160,- Innmåling : kr. 1096,- sum : kr. 3256,- Gunnar Odden Gunnar O. Strømme saksbehandler

7 Side 7 av 16 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/1245/9451/ Ulla-Britt Nyborg Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Plan- og bygningsrådet /25 NORDMØRSVEIEN 47 - KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OPPFØRING AV TILBYGG Saken gjelder: Aud R. Thomassen søkte den om tillatelse til oppføring av et tilbygg på 38.6 m2 til sin bolig i Nordmørsveien 47. Saken ble forelagt Statens Vegvesen (SVV) for uttalelser da omsøkte tilbygg berørte byggegrenselinjen mot Rv 70. Etter innkommet uttalelser / fraråding fra SVV ble saken behandlet som delegasjonssak med vedtaksnummer 04/378. I henhold til delegert myndighet ble det den fattet følgende: VEDTAK: Bygningssjefen avslår med bakgrunn av Statens Vegvesen uttalelser og med hjemmel i reguleringsplanen for Løkkemyra - Nordsundbrua med tilhørende reguleringsbestemmelser, stadfestet den , bestemmelser om byggegrense mot Rv 70 søknad om oppføring av tilbygg i Normørsveien 47. Dette vedtak kan påklages til fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 3 uker i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Klagen rettes til Kristiansund Kommune, bygningssjefens kontor. Bygningssjefen i Kristiansund Gunnar Odden Ulla-Britt Nyborg Saksbehandler Klage på vedtak av Aud R. Thomassen påklager vedtaket i skriv av

8 Side 8 av 16 Det påpekes i klagen at avstanden til ny veg blir på ca. 30 meter. Andre muligheter for tilbygg som SVV fremsetter i sine uttalelser anses som umulig. Omsøkte løsning er den som estetisk sett vil gi minst sjenanse for naboer. Tilbygget prosjekteres med nødvendig lydreduserende konstruksjoner. Det vises til flere godkjente utvidelser og nybygg i området. Det nevnes Mento as - Nordmørsveien 71 a Ole Viks gate 2 som ligger vesentlig nærmere riksvei enn omsøkte utvidelse for Nordmørsveien 47. Kopi av klage følger vedlagt til innkallingen. Klagen er forelagt Statens Vegvesen for uttalelser SVV har gitt uttalelser til klagen i skriv av Det vises til reguleringsplanens byggegrense langs eksisterende fasader mot riksvegen. Vegstrekningen har blitt stamveg og nye stamvegsnormaler er utarbeidet. Selv om det kan ta noen tid før tiltak blir igangsatt må man være forsiktig med å akseptere utbygging i nærområdet til vegen som i neste omgang vil vanskeliggjøre framtidig planarbeid. Det antas at innen rimelig tid kan det bli aktuelt for Kristiansund kommune å utarbeide kommunedelplan for strekningen X- riksveg 680 mot Viadukten. Mento as er et forretnings/lagerbygg uten varig opphold og ut fra SVV retningslinjer gjelder andre vurderinger av slike i forhold til boligformål. Bygget ble oppført før vegen ble stamveg. I ettertid burde ikke tilrådingen vært gitt. Angjeldende boligbygging -Ole Viks gate 2- langs en del av nåværende riksveg vil vegen utgå som riksveg i henhold til gjeldende regulering. Forannevnte eksempler menes derfor ikke å være sammenlignbare. SVV opprettholder sin fraråding om utbygging. BYGNINGSMYNDIGHETENS KOMMENTAR: Utgangspunktet for sakens behandling etter reguleringsplanens bestemmelser samt plan- og bygningsloven - og i samsvar med lovens intensjon - er at tiltakshavers ønske skal imøtekommes dersom ikke vesentlige forhold taler imot dette. Med vesentlige forhold i denne forbindelse henvises til bestemmelser i lov og regelverk samt reguleringsplanens bestemmelser gjeldende begrensning av byggverk mot vei. Etter en helhetlig vurdering av klagen og med bakgrunn i SVV uttalelser kan ikke bygningsmyndigheten se at det foreligger vesentlige nye momenter som fører til overvekt av hensyn til søkers ønske om dispensasjon fra byggegrensebestemmelsen. De offentlige hensyn byggegrensebestemmelsen er ment å ivareta vurderes til å veie mer enn tiltakshavers ønske om utvidelse av boligen. Grunnlaget for å gi slik dispensasjon anses dermed ikke å være til stede. Forslag til VEDTAK: Plan- og bygningsrådet finner etter en helhetlig vurdering å kunne opprettholde Bygningssjefens vedtak av sak nr.04/378. Klage fra hjemmelshavere av Nordmørsveien 47, Aud R. Thomassen, tas ikke til følge med begrunnelse som gitt foran i sakspremissene. Saken oversendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal til behandling.

9 Bygningssjefen i Kristiansund Gunnar Odden Ulla-Britt Nyborg

10 Side 10 av 16 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/1614/9452/04 Hilmar Hansen Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Plan- og bygningsrådet /26 GRIP "IVERSEN NAUST" - TILDELING AV TOMT. Saken gjelder: Sommeren 2002 ble vi gjort kjent med at et eldre naust på Grip var revet. Naustet var i dårlig forfatning og kommunen hadde i skriv av gitt pålegg om straks å iverksette tiltak for sikring av bygningen. I stedet for å iverksette sikringstiltak ble rivingsarbeider igangsatt. Naustet var gjennom reguleringsplan for Grip gitt vern gjennom regulering til spesialområde som verneverdig bygning og hadde en stor kulturhistorisk verdi i det bevaringsverdige bygningsmiljøet på Grip. Rivingen ble ansett som alvorlig brudd på plan- og bygningslovgivningen og forholdet ble derfor av kommunen anmeldt til politiet. Nordmøre og Romsdal politidistrikt meddelte så i skriv av at forholdet er avgjort ved at anmeldte, Jan Waldemar Iversen, har vedtatt forelegg på bot. Saken ble etter dette henlagt. I søknad, mottatt ved vårt kontor den , søker Jan Iversen om tillatelse til tiltak for gjenoppbygging av naust på den angjeldende tomten. Vedlagt til søknaden følger kart og tegninger samt redegjørelse for eierforholdet av Iversen - naustet. I denne gjøres det oppmerksom på at det tidligere naustet har vært i familien Iversens eie i lengre tid og at dette gjennom de siste år har vært eid og benyttet av Ragnar Iversen, Wilhelm Iversen og Jan Waldemar Iversen. Bygningssjefen meddelte i skriv av til Jan Iversen at grunnlaget for å behandle saken ikke var tilstede bl.a. fordi rettighetsforholdet til tomtegrunnen ikke var å anse som avklart og at saken derfor inntil videre ville bli stilt i bero. I skriv av meddeler Jan Iversen at nedtaking av naustet sannsynligvis beror på en misforståelse mellom ham og bygningssjefen. Det gjøres oppmerksom på at han har gjort opp for seg ved å betale boten han fikk som følge av misforståelsen. Han påberoper seg rett til oppføring av nytt naust på tomtegrunnen da det tidligere naustet har vært i slektas eie i 40 til 50 år og at det er av stor betydning for dem å få satt naustet opp igjen. Det framholdes at det 10

11 Side 11 av 16 vil være galt å tildele tomten til andre og det vises til at også kommunen mente at ansvaret for det eldre naustet var hans. I forbindelse med denne saken er et innkommet skriv av h.h.v og fra Ingrid Fagerholt, Sildråpeveien 37F, 7048 Trondheim. Av sist innkomne brev kan siteres: Jeg viser til tidligere søknad om nausttomt på Grip. For ca,. 5 år siden søkte jeg om nausttomt og jeg var den eneste av søkerne som fikk avslag. Av de tilgjengelige tomtene som ble lagt ut tapte jeg ved den gjennomførte loddtrekningen. I brev av meddelte jeg til Dere at min tidligere søknad fra flere år tilbake sto ved lag og siden jeg tapte ved forrige tildelingsrunde ba jeg om å bli prioritert når neste nausttomt skulle legges ut. Jeg har nå fått kjennskap til at forholdene omkring oppføring av naust på Grip fortsatt er uavklart. Dette gjelder ei nausttomt hvor mitt søskenbarn Jan Iversen hadde et naust på tidligere. Dette naustet er revet og jeg håper at han får oppført et nytt naust på tomten. Dersom han under noen omstendigheter ikke kommer til å føre opp noe naust på denne tomten vil jeg påberope meg fortrinnsrett. Dette på grunn av at naustet som sto der tidligere har tilhørt min familie/ mine onkler. Foruten dette mener jeg, som tidligere nevnt, at jeg bør ha fortrinnsrett da jeg ikke fikk noen nausttomt ved forrige tildelingsrunde. Jeg har eget hus på Grip men har dessverre ikke noe naust tilgjengelig som flesteparten av de andre gripværingene. Håper på rask og positiv behandling på min søknad. Bygningssjefens kommentarer: Det kan bekreftes at Ingrid Fagerholt er den eneste på oppsatt varaliste - i forbindelse med tildeling av tomter på Grip som ikke i ettertid er blitt tildelt tomt. Det finnes ikke flere ledige nausttomter på Grip og det kan derfor ikke påregnes annen tildeling av tomt på Grip. Når det gjelder det såkalte Iversen naustet antar vi at det på et hevdsrettslig grunnlag forelå en rettighet til tomtegrunnen for eierne av bygningen. En slik rettighet var imidlertid knyttet til bygningen og lang tids bruk av denne. Når bruken endres eller hevdsgjenstanden fjernes, opphører eventuelle hevdsrettigheter. For øvrig forelå det ingen skriftlig leieavtale for tomtegrunnen. Etter dette står kommunen, etter vår vurdering og på et formelt grunnlag, fritt til å disponere tomten. Når det gjelder Iversens påstand om at rivingen skjedde på grunnlag av misforståelser mellom ham og bygningsmyndigheten, fester vi liten tiltro til denne da dette strider mot våre saksbehandlingsrutiner. Vårt skriv av gir også klare føringer om at sikrings-/ utbedringsarbeider må iverksettes snarest for å hindre ytterligere skade eller at bygningen skal fall sammen. Vi mener fortsatt at den valgte framgangsmåte var sterkt kritikkverdig. Når dette er sagt har vi allikevel forståelse for familiens behov for videreføring av nausttradisjonen på den aktuelle tomten og at dette er viktig for fortsatt tilknytning til og trivsel på Grip. Naboer har dessuten samtykket i Jan Iversens planer og det synes å være en framtredende oppfatning at han bør gis mulighet til gjenoppføring av naustet. Etter sakens forhistorie skulle også Jan Iversen ha gode incitamenter for gjenoppføring av bygningen i sin opprinnelig form og dimensjoner og med bruk av tradisjonelle materialer. Etter en avveining av ulike sider ved saken er man derfor kommet til at Jan Iversen bør gis mulighet til gjenoppføring av naust på tomten. Et vilkår vil da være at bygningen gjenoppføres i sin opprinnelige form ved bruk av tradisjonelle materialer. Det legges til grunn at planene på forhånd skal være godkjent av 11

12 Side 12 av 16 Fylkeskonservatoren. Byggetegninger mottatt i søknad den er ikke tilfredsstillende i så måte. Det legges videre til grunn at byggearbeidene må være igangsatt i henhold til godkjente tegninger i løpet av Tildelingen vil være å betrakte som en håndgivelse som utløper dersom fastsatte vilkår ikke er oppfylt innen gitt frist. Dersom håndgivelsen utløper tilrås at nausttomten tildeles Ingrid Fagerholt på tilsvarende vilkår og med en fastsatt frist for igangsetting av byggearbeider. Forslag til VEDTAK: Plan- og bygningsrådet tildeler tomten etter det tidligere Iversen -naustet til Jan Iversen for gjenoppføring av naustbygning. Tildelingen er å betrakte som en håndgivelse med slike vilkår: På tomten skal det gjenoppføres naustbygning med form og dimensjoner som tidligere naust og med bruk av tradisjonelle materialer. Byggearbeidene må være igangsatt i løpet av året 2005 etter planer som på forhånd skal være godkjent av antikvariske myndigheter og bygningsmyndigheten. For håndgivelsen betales et gebyr på kr ,-. Når tomten tas i bruk i henhold til ovennevnte vilkår skal det opprettes leieavtale for tomtegrunnen mellom bruker og kommunen som hjemmelshaver. Leieavtalens innhold skal være som for andre tilsvarende leieavtaler på Grip. Dersom tildelingen utløper eller opphører på annen måte, blir nausttomten å tildele Ingrid Fagerholt på tilsvarende vilkår. Dette vedtak er fattet på et forretningsmessig grunnlag og kan ikke påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Bygningssjefen i Kristiansund Gunnar Odden Hilmar Hansen 12

13 Side 13 av 16 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 02/2132/9464/ Øyvind Silseth Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Plan- og bygningsrådet /27 KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM KJØP AV GRUNN TIL GARASJEBYGG SØRSUNDVEIEN GNR. 2 BNR Saken gjelder: Plan- og bygningsrådet vedtok i sitt møte å avslå en søknad fra Bjarne Dragseth, Sørsundveien 32 om fradeling/kjøp av kommunal parsell for oppføring av en dobbelgarasje på arealet ved avkjøring til boligblokka Sørsundveien 32. Boligblokka har for øvrig egne regulerte parkeringsplasser på sin egen eiendom. Vedtaket ble ved brev fra advokat Erik Rolfsen datert påvegne av søker påklaget. Ved to brev fra advokaten hvorav det siste er datert etterlyses status i saken og hvor han ber om en meget snarlig tilbakemelding vedrørende saksgangen og at klagen får den behandling Dragseth er berettiget til i henhold til forvaltningsloven. Vi beklager den sene saksbehandlingen ved at dette har dradd slik ut i tid og finner derfor å måtte ta opp saken til behandling. I sin søknad som ble fremlagt plan- og bygningsrådet var tegnet forslag om en garasje med mål 7 x 7 meter og hvor Dragset videre ba om kommunens vurdering av plasseringen i forhold til sikt, avkjøring etc. Han ønsker en garasje med mål som tilsier dobbelgarasje og plassert sør-øst for nevnte avkjøring til boligblokka. Bjarne Dragset driver eget drosjefirma. Plan- og bygningsrådets vedtak i sak 03/16 den lyder slik : Plan- og bygningsrådet finner, etter en avveining av momentene i saken, å måtte avslå med hjemmel i reguleringsplanen for Jonassenskjærva, søknad fra Bjarne Dragset om fradeling/kjøp av parsell for oppføring av garasje sørøst for avkjørselen til boligblokka Sørsundveien 32. Plan- og bygningsrådet slutter seg derfor til bygnings- og reguleringssjefens tilrådninger med hensyn til de innkomne protester og anbefaler heller ikke at det startes opp reguleringsarbeide med den samme hensikt å bygge garasje på området. Dette vedtaket kan påklages til fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 3 uker i h.h.til forvaltningslovens bestemmelser. Vedtaket ble fattet med grunnlag av protester fra nesten samtlige beboere som anses berørt. Saksutredningen m.v. for plan- og bygningsrådets møte følger vedlagt. Klagen:

14 Side 14 av 16 Bjarne Dragset v/ advokat Erik Rolfsen påklager vedtaket ved brev datert 2.april 2003 som her siteres : Klagegrunner Det anføres at Dragset er drosjesjåfør og at hans søknad om bygging av garasje er i hovedsak begrunnet i hans yrkesmessige behov. En garasje er nødvendig for at han bedre kan ta vare på og beskytte grunnlaget for sin yrkesaktivitet, drosjebilene med utstyr (eksempelvis vinterhjul). Han har to drosjebiler (ordinært løyve og reserveløyve). Denne opplysningen har tidligere ikke vært gitt. En begrunnelse for avslaget har vært at det bør bygges et garasjeanlegg med fem-seks garasjer for å utnytte plassen bedre. Det foreligger ingen konkrete planer om dette, og etter det som vites er det ikke utarbeidet en oversikt over kostnader og finansiering av et slikt prosjekt. Videre finnes det mulighet for bygging av andre garasjer i nærheten uavhengig av om søknaden innvilges. Det anføres derfor at et avslag ikke kan begrunnes i så vage planer som her foreligger. Det er videre fra beboerne i Lyhsenga hevdet at et garasjebygg vil forringe utsikten. Som bygnings- og reguleringssjefen korrekt påpeker vil utsiktsreduksjonen være av minimal karakter. De bakenforliggende terrasseleilighetene ligger godt over den aktuelle parsellen, og bare de nederste kan sies å bli noe berørt, men altså i svært liten grad. Plassen brukes i dag også som parkeringsplass og lagringsplass for biler, bl.a. stod en gammel bil uten hjul der på en liten rampe i flere måneder. Det anføres på dette grunnlag at hensynet til utsiktsreduksjon skal ses bort i fra da denne er minimal. Slike innsigelser må i tilfelle føres med henvisning til naboloven, altså mellom de private parter. Avslaget kan heller ikke begrunnes i at det vil kreve endring av reguleringsplan å få satt opp garasjen. Dette spørsmålet må det tas stilling til under behandlingen av den eventuelle saken. Oppsummeringsvis bes om at Dragsets søknad innvilges ut i fra hans behov, spesielt de yrkesmessige, og ut fra at det ikke foreligger vektige grunner for å avslå søknaden. Bygnings- og reguleringssjefens kommentarer til klagen: Vi har for så vidt stor forståelse for at garasjebygg til drosjebilene hadde vært en stor fordel for Dragset. Når det imidlertid er muligheter på eiendommen han selv har leilighet på, faller derimot argumenter for å kunne være positiv til søknaden bort. Vi har ikke begrunnet avslaget med at det burde bygges et garasjeanlegg med fem-seks garasjer. Det var derimot i startfasen, før vi hadde fått byingeniørens merknader samt nabolagets protester, at bygningssjefens reguleringsavdeling i sin foreløpige vurdering, mente at om garasjebygg skulle tillates på plassen, burde arealet utnyttes bedre med flere garasjer. Deretter kom da merknadene og protestene som la grunnlaget for vår innstilling til plan- og bygningsrådet (se vedlagte sak 03/16). Det er derfor ikke vage planer, som det anføres i klagen, som er avslagshjemmelen, men derimot reguleringsplanen for Jonassenskjærva stadfestet 14.mai 1971 som angir området til trafikkformål. Garasjen er foreslått på et areal som i planen er vist som en videreføring østover av adkomstveien til blokka, med ei rekke med offentlige parkeringsplasser langs veiens sørside. Veiføringen som den er vist ansees ikke å være aktuell å gjennomføre, men søknaden er uansett i strid med planen og ei endring til byggeområde for en privat dobbelgarasje, vil i så fall være ei vesentlig endring av reguleringsplanen.

15 Side 15 av 16 Til advokatens merknader vedrørende tilgrensende beboeres protester, har vi ingen ytterligere kommentar utover de som ble gjort ved plan- og bygningsrådets behandling i sak 03/16. Det er som tidligere nevnt konkret gjeldende reguleringsplan fra 1971 som gi den direkte hjemmel til avslaget. Vi kan ikke se at klagen fra advokat Erik Rolfsen påvegne av Bjarne Dragset, inneholder momenter som ikke tidligere er blitt vurdert og det vises til vedlagte saksutredning. Med henvisning til foranstående tilrås klagen ikke tatt til følge. Forslag til VEDTAK: Plan- og bygningsrådet slutter seg til bygnings- og reguleringssjefens redegjørelse og tilrådninger og finner ikke grunn til å ta innkomne klage til følge. Vedtak i sak nr.03/16 den opprettholdes. Saken sendes fylkesmannen i Møre- og Romsdal for behandling. Bygnings- og reguleringssjefen i Kristiansund den 8.september Gunnar Odden Øyvind Silseth

16 Side 16 av 16 REFERATSAKER RS 04/7 RS 04/8 FREDERICIAVEIEN 2 B - Opphevelse av Plan- og bygningsrådets vedtak 2003/1670 SJURSVIKVEIEN 39 B - Opphevelse av Plan- og bygningsrådets vedtak 2004/195

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 3 TID: 17.03.2005 13:00 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE 11 AV 11

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE 11 AV 11 KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVALG: MØTENR.: 03/5 MØTEDATO: 06.03.2003 MØTESTED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGT. 8 ENGGT., FRA SAKNR.: PS 03/15 TIL SAKNR.: PS 03/21 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 12 MØTE NR.: 13 TID: 27.10.2005 13:00 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Grip Dato: 24.06.2010 Tidspunkt: 09:30 Møtet avholdes på Grip. Oppmøte på Piren. Båten går kl. 09.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Nordli Medlem FRP Ragnhild Helseth Medlem V

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Nordli Medlem FRP Ragnhild Helseth Medlem V Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sven Erik Olsen Leder

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 11 TID: 26.08.2004 13:00 STED: BRANNSTASJONEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 7158 6245 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kirsten Skaret Leder AP

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 26.08.2010 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764 Saksnr.: Utvalg Møtedato Teknikk, miljø og landbruksutvalget 11.03.2014 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK OVE KRISTIAN JAHREN

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Blåsalen Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Klagenemnda, Torill Kristiansen telefon

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/6470-17 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg balkong på NAF-gårdenes eiendom 45/20 på

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , Bente Rønningen, eller e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , Bente Rønningen, eller e-post Lillehammer kommune Planutvalget 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Planutvalget 2011-2015 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.11.2012 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61050538, Bente Rønningen,

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/10 TID: 01.07.2004 KL. 10:00 STED: GRIP (OPPMØTE PIREN) Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos s kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2011/9929-17 Saksbehandler: Stein Arve Hagen Saksframlegg 65/347 Sverres gate 8b - Klage på politisk vedtak om avslag på søknad om bruksendring

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunehuset, salen Møtedato: 15.04.2009 Tid: Etter FO-møte Saksliste: Saksnr. Tittel 12/09 KLAGE PÅ VEDTAK DS 2/09 - AVSLAG PÅ SØKNAD

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 10.02.2012 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 54/29 11/1825-9 Ragne Borgen

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1575 Saksbehandler: Terje Skottun Smiløkka 7 - Plassering av basestasjon - gnr 3 bnr 160 og 289 - Klage over vedtak Saksnr Utvalg Møtedato 74/2012 Hovedutvalg

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 12 MØTE NR.: 10 TID: 13.09.2007 13:00 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 57 42 75 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olaf Torvik Medlem AP Maria Dahl Medlem AP Sara B Kjøl Nilsen Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olaf Torvik Medlem AP Maria Dahl Medlem AP Sara B Kjøl Nilsen Medlem AP Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sven Erik Olsen Leder

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 14.11.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 136/47 08/1877

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 53/08 08/1547 ETABLERING AV GJETERHYTTE I STORSKOG VED KRAMPENES KOMMUNENS UTTALELSE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 53/08 08/1547 ETABLERING AV GJETERHYTTE I STORSKOG VED KRAMPENES KOMMUNENS UTTALELSE Rådmannen Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvigsgt. Møtedato: 21.11.2008 Klokkeslett: kl. 08.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 21/2/29 - Storvika - Klage på avslag om ettergodkjenningg av oppførte terrasser rundt naust

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 21/2/29 - Storvika - Klage på avslag om ettergodkjenningg av oppførte terrasser rundt naust Namsos s kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2012/5388-26 Saksbehandler: Britt Frantzen Saksframlegg 21/2/29 - Storvika - Klage på avslag om ettergodkjenningg av oppførte Utvalg Namsos

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

SAKSFREMLEGG GNR 152 BNR 38 OG 43 - FERGEVEIEN 2 - KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING, TILBYGG OG GARASJE

SAKSFREMLEGG GNR 152 BNR 38 OG 43 - FERGEVEIEN 2 - KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING, TILBYGG OG GARASJE Behandles i: Plan- og miljøutvalget GNR 152 BNR 38 OG 43 - FERGEVEIEN 2 - KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING, TILBYGG OG GARASJE 01 02 03 04 05 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Søknad om rammetillatelse med

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Klage gbnr 13/196 Dueveien 24 - Nøtterøy - rive eksisterende garasje og oppføring av tilbygg til bolig

Klage gbnr 13/196 Dueveien 24 - Nøtterøy - rive eksisterende garasje og oppføring av tilbygg til bolig Nøtterøy kommune Postboks 250 3163 Nøtterøy Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Lars Gustavsen 2010/7542 07.05.2012 33 37 11 52 Arkivnr: 423.1 Klage gbnr 13/196 Dueveien

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 177/13 Klage på vedtak - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - båtnaust Nøsteråa

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 177/13 Klage på vedtak - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - båtnaust Nøsteråa TYDAL KOMMUNE Arkiv: 177/013 Arkivsaksnr: 2010/602-79 Saksbehandler: Grete Sandvik Græsli Unntatt offentlighet ihht. Off.l. 13, jfr. Fvl. 13, 1. ledd nr 1 Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200100873 : O: : 39-542 : Kristin Totland Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 7/08 PÅLEGG

Detaljer

BEHANDLING AV KLAGE PÅ ENDRING AV TILLATELSE

BEHANDLING AV KLAGE PÅ ENDRING AV TILLATELSE BEHANDLING AV KLAGE PÅ ENDRING AV TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 6/1072 - Utvide terrasse Tiltakshaver: Lars Kjæreng Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalg for teknikk og miljø Utvalgssak Møtedato Saksbehandler:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/18/1258 - Søknad om dispensasjon - Sina og Viggo Anfinnes - Garasje - Statsråd Holts veg 15 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Gunnar Vatn gunnar.vatn@innherred-samkommune.no 74048217

Detaljer

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT Arkivsaksnr.: 11/1338-3 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV

Detaljer

PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139

PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139 Arealbruk Tom Ek Sankthanshaugen 3 7167 VALLERSUND Deres ref. Vår ref. Dato 15672/2015/85/139/1627GUEN 21.12.2015 PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139

Detaljer

KLAGE PÅ VEDTAK OM Å GI RAMMETILLATELSE I D SAK 840/2008 PÅ TILBYGG TIL FREDHEIM ARENA, GNR 65, BNR 347.

KLAGE PÅ VEDTAK OM Å GI RAMMETILLATELSE I D SAK 840/2008 PÅ TILBYGG TIL FREDHEIM ARENA, GNR 65, BNR 347. Byggesaksutvalget 26.11.08 sak 44/08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200805074 : O: : 65-347 : Paul Korsberg Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 26.11.08 44/08

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Namsos kommune. Saksframlegg. Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2014/4656-8 Saksbehandler: Grete Småvollan Saksframlegg 65/753 - Skolegata 2A - Søknad om dispensasjon fra avstandsbestemmelsen i pbl. 29-4

Detaljer

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT.

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT. Byggesaksutvalget 09.06.10 sak 23/10 vedlegg 4 Bygg-Engros AS Opstadveien 10 4330 ÅLGÅRD Byggesak Sandnes, 01.10.2009 Deres ref.: Vår ref : 200807111-2 Saksbehandler: Odd Reidar Gausel Arkivkode : O: :

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /09 Utvalg for byutvikling /10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /09 Utvalg for byutvikling /10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200503628 : O: : L12&21-39 : Alf Gyland : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.09

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad om byggetillatelse.

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad om byggetillatelse. Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/7093-3 Saksbehandler: Inger Lyng Saksframlegg 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

Byggesaksutvalget 13.05.09 sak 14/09. Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 13.05.09 14/09

Byggesaksutvalget 13.05.09 sak 14/09. Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 13.05.09 14/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Byggesaksutvalget 13.05.09 sak 14/09 Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200705200 : O: : 61-15 : K. Totland Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 13.05.09 14/09

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

99/89 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 FRITIDSBEBYGGELSE HVOR BRUKSAREAL IKKE ER I TRÅD MED REGULERINGSPLAN

99/89 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 FRITIDSBEBYGGELSE HVOR BRUKSAREAL IKKE ER I TRÅD MED REGULERINGSPLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/76-17 Arkivnr.: GNR 99/89 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne

Detaljer

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/688 Arkiv: BYG 87/107 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 Forslag til vedtak: Hovedkomiteen

Detaljer

Klage på tillatelse - enebolig med hybel/sokkelleilighet og garasje på eiendom gnr. 30 bnr. 2 i Stordalsveien, Hans-Aksel Johnsen, Hans-Aksel Johnsen

Klage på tillatelse - enebolig med hybel/sokkelleilighet og garasje på eiendom gnr. 30 bnr. 2 i Stordalsveien, Hans-Aksel Johnsen, Hans-Aksel Johnsen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.10.2010 56363/2010 2010/601 30/2 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/16 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 10/87 Planutvalget 26.10.2010

Detaljer

DELVIS TILLATELSE TIL TILTAK

DELVIS TILLATELSE TIL TILTAK Delegasjonssak nr: FBR ETT 810/10 Heggenhougen Arkitekter AS Postboks 889 7409 TRONDHEIM DELVIS TILLATELSE TIL TILTAK Vår saksbehandler Odd Morten Hansen Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref.

Detaljer

IGANGSETTINGS- TILLATELSE, delvis godkjenning

IGANGSETTINGS- TILLATELSE, delvis godkjenning Delegasjonssak nr: FBR ETT 702/10 Block Watne AS, Trondheim Vestre Rosten 81 Trekanten N-7075 TILLER IGANGSETTINGS- TILLATELSE, delvis godkjenning Vår saksbehandler Leif Inge Horten Vår ref. oppgis ved

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 65/212 - Søknad om ettergodkjenning av grunn- og terrengarbeider Niels Bjørumsgt 8

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 65/212 - Søknad om ettergodkjenning av grunn- og terrengarbeider Niels Bjørumsgt 8 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2010/8992-49 Saksbehandler: Hanne Marthe Breivik Saksframlegg 65/212 - Søknad om ettergodkjenning av grunn- og terrengarbeider Niels Bjørumsgt

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 11668/13 GNR/B 32/524 13/107-7/ATBA ALTA, 12.07.2013

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. 065/085 - Søknad om oppsetting av Garasje - Dispensasjon i forhold til byggegrense og reguleringsbestemmelser - Klagesak

Selbu kommune. Saksframlegg. 065/085 - Søknad om oppsetting av Garasje - Dispensasjon i forhold til byggegrense og reguleringsbestemmelser - Klagesak Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2011/1473-18 Saksbehandler: Joar Steinar Uthus Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker 065/085 - Søknad om oppsetting av Garasje - Dispensasjon

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/714-3 Roger Andersen, /

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/714-3 Roger Andersen, / VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/714-3 Roger Andersen, 74 39 33 13 11/5 20.10.2015

Detaljer

Saksframlegg. Klage vedrørende avslag på dispensasjon for hundegård på GB 73/31 Kleplandsveien 115

Saksframlegg. Klage vedrørende avslag på dispensasjon for hundegård på GB 73/31 Kleplandsveien 115 Søgne kommune Arkiv: 73/31 Saksmappe: 2015/1982-11238/2016 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 10.03.2016 Saksframlegg Klage vedrørende avslag på dispensasjon for hundegård på GB 73/31 Kleplandsveien 115

Detaljer

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

IGANGSETTINGS- TILLATELSE

IGANGSETTINGS- TILLATELSE Delegasjonssak nr: FBR MIN 667/11 Håvard Jensås Engstrømbakken 7 A N-7054 RANHEIM IGANGSETTINGS- TILLATELSE Vår saksbehandler Leif Inge Horten Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Engstrømbakken

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B Søgne kommune Arkiv: 37/307 Saksmappe: 2014/1601-37406/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Marit Røsten, Barnas repr. i plansaker Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Marit Røsten, Barnas repr. i plansaker Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvigsgt. Møtedato: 23.05.2008 Fra kl. 08.30 Til kl. 10.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ragnhild Helseth Medlem V Anton Monge Medlem H Maria Dahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ragnhild Helseth Medlem V Anton Monge Medlem H Maria Dahl Medlem AP Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Hagelin Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sven Erik Olsen Leder AP Steinar Hoftaniska

Detaljer

TILLEGG TIL SAKSLISTE

TILLEGG TIL SAKSLISTE Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: PLAN- OG NÆRINGSUTVALGET Møtested: formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10.00 TILLEGG TIL SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 43/14 14/25 GBNR 112/007

Detaljer

Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9. Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting.

Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9. Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bockelie Bygg AS Forneburingen 11 1367 SNARØYA Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9 Oppgis amid ved henvendelse Deres ref: Saksbeh: Bjørn Wikan Arkivkode:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget /08 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 17/07 PÅLEGG OM RETTING AV OPPFØRT GARASJE GNR 39 BNR 542

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget /08 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 17/07 PÅLEGG OM RETTING AV OPPFØRT GARASJE GNR 39 BNR 542 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200100873 : O: : 39-542 : KristinTotland Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 30.01.08 7/08 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 17/07 PÅLEGG

Detaljer

D SAK 401/2009. TILLATELSE TIL TILTAK. DISPENSASJON FRA PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 70.2.

D SAK 401/2009. TILLATELSE TIL TILTAK. DISPENSASJON FRA PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 70.2. Byggesaksutvalget 15.12.10 sak 45/10 vedlegg 13 Skjæveland Bygg Skjævelandveien 23 4322 SANDNES Byggesak Sandnes, 30.03.2009 Deres ref.: Vår ref : 200705200-8 Saksbehandler: Kristin Totland Arkivkode :

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 08/70 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/13 Planutvalget 27.01.2009

Saksnummer Utvalg Møtedato 08/70 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/13 Planutvalget 27.01.2009 Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.12.20089 69183/2008 2007/4820 30/150 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/70 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/13 Planutvalget 27.01.2009

Detaljer

5/11 - Klarinettvegen 4 - Avslag på søknad om dispensasjon - klage

5/11 - Klarinettvegen 4 - Avslag på søknad om dispensasjon - klage Arkiv: 5/11 Arkivsaksnr: 2014/4125-17 Saksbehandler: Danny Valle Johannesen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 18/16 12.05.2016 5/11 - Klarinettvegen 4 - Avslag

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 05.03.08 11/08

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 05.03.08 11/08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200700530 : O: : 111-279 : Paul Korsberg Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 05.03.08 11/08 KLAGE PÅ VEDTAK OM Å GI RAMME- OG

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: Kl. 15.00 Fylkesmannen informerer om kommunereformen TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 143/15 DISPENSASJON

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 13 MØTE NR.: 12 TID: 26.10.2006 13:00 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 57 42 75 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 16.05.2013

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 16.05.2013 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 16.05.2013 Fra HTM-sak: 41/13 Fra kl.: 18:00 Til HTM-sak: 50/13 Til kl.: 20:45 Av utvalgets

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: (12:00 - Se nedenfor!) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Klagenemnda SAKSLISTE. Dato: 28.11.2012 kl. 12:00 Sted: Møterom Sølvsberget Arkivsak: 12/00118 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Klagenemnda SAKSLISTE. Dato: 28.11.2012 kl. 12:00 Sted: Møterom Sølvsberget Arkivsak: 12/00118 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Klagenemnda Dato: 28.11.2012 kl. 12:00 Sted: Møterom Sølvsberget Arkivsak: 12/00118 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost knut.lehre@gran.kommune.no

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 08:30

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 08:30 Utvalg: Formannskapet1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune, 37 23 55 00, post@froland.kommune.no,

Detaljer

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING Arkivsaksnr.: 09/2049-23 Arkivnr.: GNR 59/219 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

Detaljer

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Utviklingsutvalget Kommunestyresalen 07.04.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/11 Sak 10/11 Referater utviklingsutvalget 2011 67/723 Klage på vedtak

Detaljer

Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN. Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014

Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN. Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014 Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014 Søknad om mindre endring av del av planid. 19520000 Saksnummer 201413159 Bergen kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-224 - ENDRET REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MOERVEIEN 14

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-224 - ENDRET REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MOERVEIEN 14 SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-224 - ENDRET REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MOERVEIEN 14 Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-224 Saknr.: 03/02416 Utvalg Utv.sak nr Møtedato :::

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring HÅ KOMMUNE Møtestad: Hå rådhus Møtedato: 18.01.2005 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING Utval for tekniske saker og næring Eventuelt forfall må meldast til telefon 51793114/51793012. Vararepresentantar får eiga

Detaljer

Klage på midlertidig brukstillatelse - fritidsbolig, gnr. 117 bnr. 88, Naurstad

Klage på midlertidig brukstillatelse - fritidsbolig, gnr. 117 bnr. 88, Naurstad Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.06.2012 34486/2012 2011/9138 117/88 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/25 Klagenemnda 26.06.2012 Klage på midlertidig brukstillatelse - fritidsbolig,

Detaljer

Saksframlegg. Saken sendes tilbake til administrasjonen som på delegasjon fatter vedtak hvor formelle vilkår blir ivaretatt.

Saksframlegg. Saken sendes tilbake til administrasjonen som på delegasjon fatter vedtak hvor formelle vilkår blir ivaretatt. Saksframlegg MØLLEBAKKEN 22 PÅLEGG OM RETTING Arkivsaksnr.: 11/16022 Saksbehandler: Geir Jacobsen ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Bygningsrådet finner å fatte vedtak om

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGS- BESTEMMELSENE TIL PLAN 2004 143 FOR MIDLERTIDIG PLASSERING AV BYGG FOR RØRLEGGERFORRETNING PÅ GNR 38 BNR 353.

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGS- BESTEMMELSENE TIL PLAN 2004 143 FOR MIDLERTIDIG PLASSERING AV BYGG FOR RØRLEGGERFORRETNING PÅ GNR 38 BNR 353. Melding til utvalg for byutvikling 17.09.08-83/08 Sekse & Co advokatfirma as v/sveinung Eliassen Jærveien 15 4319 SANDNES Byplan Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavd., postboks 59, 4001 Stavanger Rogaland

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE JOURNALNR. DATO AHER-13/7399-7 40388/14 15.05.2014

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE JOURNALNR. DATO AHER-13/7399-7 40388/14 15.05.2014 Espen Nordbø Buøy Ring 15 4077 Hundvåg Kultur og byutvikling Byggesak Postadr.: Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Olav Kyrres gate 23 Telefon: 04005 E-post: postmottak.kbu@stavanger.kommune.no

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 01.07.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Forum

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sylvia Friedrich Arkiv: GNR/B 44/756 Arkivsaksnr.: 14/1161. Riving av naustdel på gnr. 44 bnr. 756 - klagebehandling

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sylvia Friedrich Arkiv: GNR/B 44/756 Arkivsaksnr.: 14/1161. Riving av naustdel på gnr. 44 bnr. 756 - klagebehandling SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Sylvia Friedrich Arkiv: GNR/B 44/756 Arkivsaksnr.: 14/1161 Riving av naustdel på gnr. 44 bnr. 756 - klagebehandling... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA

Detaljer

99/89 KLAGE PÅ VEDTAK 38/12 AV 29.3.2012 I FORMANNSKAPET VEDTAK OM ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR

99/89 KLAGE PÅ VEDTAK 38/12 AV 29.3.2012 I FORMANNSKAPET VEDTAK OM ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR Arkivsaksnr.: 11/76-24 Arkivnr.: GNR 99/89 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 99/89 KLAGE PÅ VEDTAK 38/12 AV 29.3.2012 I FORMANNSKAPET VEDTAK OM ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR Hjemmel:

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 25.06.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 25.06.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 25.06.2009 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Administrasjonens innstilling: Klage tas ikke tilfølge. Sendes fylkesmannen for endelig behandling.

SAKSFREMLEGG. Administrasjonens innstilling: Klage tas ikke tilfølge. Sendes fylkesmannen for endelig behandling. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/107-49 Arkiv: GNR/B 32/524 Sakbeh.: Anne Therese Bakken Arnesen Sakstittel: BEHANDLING AV KLAGE I PLANUTVALGET Planlagt behandling: Planutvalget - Byggesaker Administrasjonens

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 25.09.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 25.09.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 25.09.2008 FRA SAKSNR: 92/08 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 104/08 TIL KL: 20.45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg PeWe entreprenør AS Postboks 18 3906 PORSGRUNN Ine S. Flathus Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/03526-2 Lilian Olsson 16.12.2015 Dispensasjon og

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201002587/29 Saksbeh.: HARE Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ Saksansv.: Kay Christian Jørgensen Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: Arkivsaknr.:

Detaljer