SAKEN GJELDER: NY BEHANDLING - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REG.PLAN - PLASSERING AV GARASJE EIENDOMMEN NORDLYKKJA 9, GNR/BNR 34/22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKEN GJELDER: NY BEHANDLING - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REG.PLAN - PLASSERING AV GARASJE EIENDOMMEN NORDLYKKJA 9, GNR/BNR 34/22"

Transkript

1 Arkivsaksnr.:14/1467 SAKEN GJELDER: NY BEHANDLING - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REG.PLAN - PLASSERING AV GARASJE EIENDOMMEN NORDLYKKJA 9, GNR/BNR 34/22 RÅDMANNENS INNSTILLING: Søknad om dispensasjon fra regulert byggegrense for plassering av carport/garasje, og dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelse om utnyttingsgrad, innvilges. Vilkår for dispensasjon: Siktforhold for utkjøring fra carport/garasje må være sikret med speil. SAKSDOKUMENTER: 1. Søknad om dispensasjon 2. Forslag til endringer, brev av fra tiltakshaver 3. Bilder, vedlegg til brev av Uttalelse etter befaring, v/ Idar Nebelung, Teknisk kontor 5. Omsøkt utforming og plassering 6. Garasjen, slik den var omsøkt i 2011 SAKSFRAMLEGG: Bakgrunn: Det søkes om dispensasjon fra regulert byggegrense og tomteutnytting. Tillatelse til tiltak ble gitt for ny enebolig og tilhørende garasje. Ferdigattest for enebolig og garasje ble gitt mottok vi søknad om endring av tillatelse. Denne var mangelfull, og ansvarlig søker ble bedt om ytterligere dokumentasjon mottok vi blant annet søknad om dispensasjon, se saksdokumenter nr.1. Det er etter dette klart at den garasjen som opprinnelig ble omsøkt, ikke ble bygd, og at ferdigattesten for tiltaket er gitt på sviktende grunnlag. Tiltaket er betydelig endret og er nå en del større enn det opprinnelig var. Garasjen er bygget som en carport, en garasje uten port. Opprinelig garasje hadde et bruksareal på 36 m2 og et bebygd areal på 41 m2. Omsøkt utforming er 76 m2 bruksareal og 81,2 m2 bebygd areal. Garasjen som er bygget står nå 1,6 meter fra eiendomsgrensen. Den opprinnelige garasjen var godkjent med 1,67 meter fra eiendomsgrensen. Denne sto langs etter vegen med innkjøring på egen tomt og var bedre egnet til å ivareta de nødvendige hensyn. Men også dette var et brudd med byggegrensen og fremstår som en saksbehandlingsfeil. Søkers begrunnelse: 1. Vegen er flytta 1,5 m nærmere garasje/carport enn det reguleringsplanen sier. Vegen ble gjort ferdig etter at hus og garasje ble bygd.

2 2. Reguleringsplanens forslag til plassering av bebyggelse viser flere steder at garasjer er plassert utenfor byggegrenser. 3. Flere av garasjene som er bygd i gata er plassert utenfor regulert byggegrense. 4. Tomta har stor høydeforskjell, og det må gjøres store terrenginngrep for evnt å få garasje innenfor byggegrense og på gateplan. Viser også til områdets beskaffenhet mhp grunnforhold et så stort inngrep vil potensielt medføre problemer for stabilitet blant annet for vegen på oversida (mot vest). 5. Lita tomt lett å overskride utnyttelse. Tidligere behandling: Saken ble behandlet i PMU som saksnr. 41/14. Her ble rådmannens innstilling vedtatt, og søknad om dispensasjon ble avslått med følgende vedtak: Søknad om dispensasjon med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 for tiltak i strid med regulert byggegrense og grad av utnytting innvilges ikke. Det er ved avgjørelsen lagt avgjørende vekt på trafikksikkerhet. Det henvises til sak 41/14 for ytterligere bakgrunnsinformasjon. Nye momenter: Forslag til tiltak fra tiltakshaver: I brev datert (se saksdokumenter nr. 2), nevner tiltakshaver tre momenter som han mener kan bidra til en bedring av trafikksikkerheten. - Planlagte fartshumper vil bli opparbeidet langs veien, etter utbyggingsavtale og reguleringsplan. Dette vil senke farten. - Speil, diameter 0,6 m, er allerede montert. Gir god utsikt mot enden av vegen. - Til sist anføres det i brevet at dersom det blir nødvendig, kan det skjæres ut en slisse i betongveggen, for å bedre sikten nordover. Befaring: Torsdag ble det foretatt en befaring av garasjen for å vurdere trafikksikkerheten. Befaringen ble foretatt av fagansvarlig for trafikksikkerhet ved Teknisk kontor, Idar Nebelung, og Knut Arne Sommerschild ved Driftsavdelingen. Tilstede var også Olav Nikolai Kvarme for plan- og byggesak. Saken ble vurdert konkret opp mot brev av Nebelung konkluderte med at oppmontert speil fyller tiltenkt funksjon, slik at dette sammen med de planlagte fartshumpene vil kunne gi en akseptabel trafikksikkerhetssituasjon i forhold til oppført garasje (se saksdokumenter nr. 4). En eventuell slisse i betongveggen ble ikke vurdert til å kunne bidra ytterligere til siktforholdene, da speilet gir tilfredsstillende sikt ved utkjøring. Anmodning om ny vurdering: I e-post av ber tiltakshaver om en ny vurdering av dispensasjonssøknaden. Da det foreligger nye momenter i saken, etterkommes dette og saken fremmes på nytt. Søknad om dispensasjon: For at dispensasjon kan innvilges, må hensynene det dispenseres fra ikke bli vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være større enn ulempene etter en

3 samlet vurdering, jf. Plan- og bygningslovens Byggegrense mot veg blir regelmessig vedtatt for å gi god atkomst til den enkelte eiendom, god sikt langs vegen og plass til gjeste- og sykkelparkering på egen tomt. Ved forrige vurdering ble kommunens konklusjon at hensynene bak byggegrensen blir vesentlig tilsidesatt. Dette på grunn av manglene restareal til gjesteparkering, og på grunn av hensynet til sikt ved utkjøring, altså trafikksikkerhet. Dispensasjon fra tomteutnyttelse ble ikke gitt noen konklusjon ved forrige vurdering, da det var forholdet til byggegrensen som ble tillagt avgjørende vekt. Ny vurdering av søknad om dispensasjon: Dette er ikke en kurant sak. Garasjen er oppført i strid med byggetillatelsen og med 1,6 meter fra garasje til eiendomsgrense mot veg. Normen i forvaltningspraksis er 5 meter fra eiendomsgrense til garasje som står vinkelrett på veg. Slik er man sikret sikt og det er plass til en bil foran garasjen. Reguleringsplanens byggegrense er på 9 meter fra senterlinje veg. Tiltakshaver påpeker at vegen har blitt anlagt noe nærmere huset. Det er uheldig at vegens senterlinje er flyttet, men den ligger fortsatt innenfor vegformålet i reguleringsplanen. En kan her minne om at vegformål innebærer vegskulder og ikke bare asfalt. Enn videre påvirker ikke dette eiendomsgrensen. Måling i kart viser at byggegrensen går 5,5 meter fra eiendomsgrensen. En forholder seg altså til følgende avstander fra eiendomsgrense: - 5,5 meter byggegrense i plan - 5 meters norm når garasje står vinkelrett på veg - 1, 6 meter slik garasjen nå står Bruddet med byggegrensen er betydelig. 1,6 meter vil generelt sett være for lite til å tilfredsstille hensynet til trafikksikkerhet, sikt og parkering på egen tomt. Vegen er imidlertid svært lite trafikkert. Den er en blindveg med lav hastighet som ender 3 hus bortenfor. Videre legges det vekt på uttalelse fra Nebelung ved Teknisk kontor, som konkluderer med at oppmontert speil og planlagte fartshumper vil gi en akseptabel trafikksikkerhetssituasjon. En nærmere vurdering tilsier at hensynet til parkering er ivaretatt. Det mangler restareal foran garasjen, noe som normalt kreves. Men den brede carporten/garasjen er i stand til å huse minst 3 biler og andre gjenstander som f. eks. sykler. Skaun kommunes parkeringsveileder krever 3 biloppstillingsplasser for eneboliger, og dette er ivaretatt. Overskredet tomteutnytting vurderes som mindre problematisk enn det ovenstående. Garasjen medfører at utnyttingen er på 40,3 % BYA, mens 35 % er tillatt i reguleringsplanen. Tomtene er smale, og overskredet utnytting synes ikke å gi vesentlige konsekvenser for lys eller utsyn. Øvrige forhold i området: Det er gitt noen dispensasjoner langs gata tidligere. Dette gjelder to tilfeller av tomteutnytting, og en om takvinkel. Videre anfører tiltakshaver at flere andre garasjer er plassert utenfor byggegrensen. Det er riktig, og det fremstår som uheldig at byggegrensen ikke har vært identifisert som juridisk bindende for utbyggingen. Dette er altså garasjer som burde vært gjenstand for dispensasjonsvurdering, men som er gitt ordinær tillatelse. Samlet sett fremstår situasjonen som uheldig, og reguleringsplanen er ikke tilstrekkelig fulgt opp.

4 Konklusjon Overtredelsen av byggegrensen er betydelig, og fremstår som alvorlig. Etter en grundig og konkret vurdering av sakens faktiske sider, fremkommer det likevel at de hensynene som gjør seg gjeldende blir tilstrekkelig ivaretatt. Det er lagt særlig vekt på uttalelse fra Nebelung ved Teknisk kontor. En samlet vurdering av dette konkrete tilfellet tilsier derfor at dispensasjon kan gis. Vegen videre: Dersom dispensasjonen blir innvilget, jf. Rådmannens innstilling, vil foreliggende søknad om endring av tillatelse fra bli behandlet. Dersom dispensasjonen ikke blir innvilget, har kommunen plikt til å følge opp ulovlige tiltak, jfr. pbl Kommunen bør følge opp saken med å trekke tilbake den ferdigattest som er gitt, da denne er gitt på bristende grunnlag. Midlertidig brukstillatelse for boligen kan gis for et begrenset tidsrom i påvente av retting av tiltak. ØKONOMISK VURDERING: - Ikke relevant

5 SØknad om dispensasion. I forbindelse med søknad om endring av tillatelse, søkes det nå om dispensasjon for følgende: 1. Garasiens plasserine i forhold til regulert bvsgesrense Garasjen er plassert 3,56 m utenfor opprinnelig regulert byggegrense. 2. Utnvttelse (%BYAI All bebyggelse på tomta har en utnyttelse på 40,3 Yo, moì.35 % som tillates i regu leringsplanen. Begrunnelse: o Vegen er fl ta 1,5 m nærmere garasje/carport enn det reguleringsplanen sier. Vegen ble gjort ferdig etter at hus og garasje ble bygd, o Reguleringsplanens forslag til plassering av bebyggelse viser flere steder at garasjer er plassert utenfor byggegrensene. o Flere av garasjene som er bygd i gata er plassert utenfor regulert byggegrense. o Tomta har stor høydeforskjell, og det må giøres store terrenginngrep for evnt å få garasje innenfor byggegrense og på gateplan. Viser også til områdets beskaffenhet mhp grunnforhold - et så stort inngrep vil potensielt medføre problemer for stabilitet blant anna for vegen på oversida (mot vest). o Lita tomt - lett å overskride tillatt utnyttelse. Buvika, Tiltakshaver.5

6

7

8

9

10 Fra: Nebelung Idar Sendt: 25. september :14 Til: Kopi: Kvarme Olav Nikolai; Sommerschild Knut Arne; Postmottak Emne: Nordlykkja 9 (gnr/bnr 34/22) - Vurdering av trafikksikkerhet Til Jørn Saltnes Viser til telefonisk henvendelse i dag vedrørende ønske om en vurdering av byggetiltak/garasje av trafikksikkerhetsansvarlig i Skaun kommune. Det ble foretatt befaring i dag, torsdag kl. 12:00. Tilstede var: Olav Nikolai Kvarme, plan- og bygningsmyndigheten i Skaun kommune Knut Arne Sommerschild, Driftsavdelingen, Skaun kommune Idar Nebelung, Teknisk kontor, Skaun kommune. Det konkluderes med at oppmontert speil fyller tiltenkt funksjon, slik at dette sammen med de planlagte fartshumpene vil kunne gi en akseptabel trafikksikkerhetssituasjon i forhold til oppført garasje på eiendommen Nordlykkja 9, gnr./bnr.: 34/22. Hensynet til vintervedlikehold av veg er ikke vurdert da dette er en privat veg. Det er heller ikke tatt stilling til brudd på plan- og bygningslov og reguleringsplan m/bestemmelser. Med hilsen Idar Nebelung Avdelingsingeniør Teknisk kontor Postboks 74, 7358 Børsa Tlf.: (sentralbord) Dir.: (Til postmottak: Kopi til Kvarme føres på sak 14/1467)

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Arkivsaksnr.:14/2145 SAKEN GJELDER: DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - NYBYGG BOLIG EIENDOMMEN GNR/BNR 166/4 RÅDMANNENS INNSTILLING: Søknad om dispensasjon for oppføring av enebolig i LNF-område på gnr./bnr. 166/4, innvilges. Vilkår for dispensasjon: Det skal bare være 1 helårsbolig på eiendommen. SAKSDOKUMENTER: 1. Søknad om dispensasjon 2. Situasjonskart for ny enebolig 3. Foreslått område for omdisponering av dyrkamark 4. Uttalelse fra Kversnjøen Vassverk 5. Oversiktskart 6. Uttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 7. Uttalelse fra Statens Vegvesen SAKSFRAMLEGG: Søknaden: Det søkes om nybygg bolig på eksisterende og bebygd landbrukseiendom. Eiendommen har boplikt og tiltakshaver bor i dag på gården. De gamle gårdsbygningene er i dårlig forfatning og det søkes derfor om å oppføre ny enebolig på eiendommen. Søker anfører at boligen er i dårlig forfatning og krever stor oppgradering for å nå dagens standard. Det er intet som tilsier at det er fornuftig å oppgradere dagens bolig. Eksisterende gårdsbygninger skal bevares og kan ifølge søknaden f. eks. nyttes som sommerhus. Eiendommen består av ca 40 da dyrkamark. Det søkes samtidig til Vegvesenet om dispensasjon fra byggegrense til fylkesveg og utvidet avkjørselstillatelse. Begrunnelse fra søker: En ny enebolig ved siden av de gamle gårdsbygningene er ikke definert som stedbunden næring og tiltaket strider derfor mot LNF-formålet. Det søkes dispensasjon fra dette med følgende begrunnelser: - Det er for omfattende og dyrt å oppgradere eksisterende gårdsbolig til dagens standard; det er bedre å bygge nytt. - Eksisterende gårdsbygninger skal bevares.

20 - Arealet der boligen er tenkt plassert er ikke en del av landbruksdriften i dag, derfor vil ikke tiltaket bygge ned verdifullt jordbruksareal. - Likevel tilbyr tiltakshaver å erstatte det nedbygde arealet med et avbøtende tiltak: Å pløye opp m2 ny dyrkamark på en teig på nordsiden av fylkesvegen (se gårdskart i søknadens vedlegg). Dette fremstår som et mulig tilbud fra tiltakshaver, og ikke som en konkret plan. Planstatus: Eiendommen er vist som LNF i kommuneplanens arealdel. Tiltaket er ikke definert som stedbunden næring og kan derfor ikke godkjennes uten dispensasjon. Eiendommen: Eiendommen er en landbrukseiendom med boplikt. Den er på ca. 40 da dyrkamark. Tiltaket: Tiltaket er en ny enebolig. Boligens plassering er vist på situasjonskart (se saksdokumenter nr. 2). Det forutsettes at tiltaket i seg selv er i tråd med lov, forskrift og plan. Teknisk infrastruktur: Søker planlegger å kople ny bolig på Kvernsjøen vassverk. Det foreligger uttalelse fra vassverket på at dette vil la seg gjøre. Søker planlegger å etablere minirenseanlegg for avløp. Vann- og avløpsfaglig uttalelse fra kommunen: - Privat vann og avløp. Krav til søknad om utslippstillatelse (kanskje krav til minirenseanlegg grunnet grunnforhold) - Avkjørselstillatelse (utvidet bruk av eks avkjørsel) til Statens vegvesen Dersom dispensasjonen blir innvilget må vann- og avløpsløsninger søkes om etter hva som blir nødvendig ut fra de løsninger som velges. Nabovarsel: Tiltak og dispensasjon er nabovarslet. Det er ikke kommet inn merknader etter fristens utløp. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: Fagavdelingene i Fylkesmannen har ingen merknader. Sør-Trøndelag fylkeskommune: Er forelagt saken, men har av kapasitetsmessige årsaker ikke hatt mulighet til å behandle saken med hensyn til kulturminner. Minner om den generelle aktsomhetsplikten etter kulturminneloven. Statens Vegvesen: Statens Vegvesen gir dispensasjon fra Veglovens bestemmelser om byggeavstand for plassering av enebolig i 25 meters avstand fra midten av fylkesveg 470 på gnr 166 bnr 4. Det gis samtidig utvidet avkjørselstillatelse til samme eiendom. Tillatelsene er gitt på vilkår av at Plan- og miljøutvalget i Skaun kommune godkjenner søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Vurdering etter naturmangfoldloven:

21 Kommunen har ingen opplysninger om sårbare naturressurser i området. En kan ikke se at prinsippene i naturmangfoldloven 8-12, jf. 7, i særlig grad blir berørt av tiltaket. Kulturminner: Våningshuset og stabburet er SEFRAK-registrert. De er ikke en del av tiltaket, og skal fortsatt bestå, men ikke nyttes som fast bolig. Kommunen har ellers ikke opplysninger om kulturminner på eller i nærheten av tomta. Kommunens landbruksfaglige vurdering: En kan ikke se at en bolig med denne plasseringen vil gi konkrete driftsmessige eller miljømessige ulemper, jf. Jordlova 9. Det er imidlertid en forutsetning at den omsøkte eneboligen blir en ny bolig 1, og ikke en bolig 2 på eiendommen. Dermed bør det stilles vilkår om at eksisterende våningshus ikke kan benyttes som helårsbolig. Dispensasjonsvurdering: For at dispensasjon skal innvilges, må de hensyn det dispenseres fra ikke bli vesentlig tilsidesatt, og at fordelene må være større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf. Plan- og bygningslovens Etter kommunens vurdering vil hensynet bak LNF-formål bli tilsidesatt, men ikke i vesentlig grad. Arealet for den nye eneboligen er dyrka mark, men etter søkers opplysning er det likevel ikke del av driften i dag. Det legges her særlig vekt på at verken kommunens landbruksfaglige vurdering, eller Fylkesmannens høringsuttalelse har merknader til dette. Kommunen ser at søker har behov for ny bolig for å oppfylle boplikten. Samtidig skal det ikke legges til rette for nybygging i LNF-områder, det er derfor presisert i rådmannens innstilling at det bare skal være 1 helårsbolig på eiendommen. Ut fra hensynet til at det ikke skal etableres flere boliger på landbrukseiendommer, er det avgjørende i positiv retning at det her ikke søkes om fradeling av tomt. Tiltakshaver har i søknaden tilbudt seg å omdisponere dyrkamarka som blir beslaglagt ved å dyrke nytt på teig på nordsiden av fylkesvegen. Kommunens vurdering er at det ville være vanskelig å følge opp gjennom dispensasjonsvedtak, og at det ikke vil være avgjørende i saken. Rådmannen stiller derfor ikke noe krav om dette. En samlet vurdering er at hensyn bak LNF-formål ikke blir vesentlig tilsidesatt, og at tiltaket gir klare fordeler for søker uten betydelige ulemper for landbruksinteressene. Dispensasjonen kan derfor innvilges. Det er lagt særlig vekt på at faginstansene ikke har merknader til tiltaket, og vilkåret om at eiendommen bare skal ha 1 helårsbolig, jf. Rådmannens innstilling. ØKONOMISK VURDERING: Ikke relevant

22 Skaun kommune v/plan- og bygningsetaten Postboks Børsa Deres ref: Vår ref: Skaun 166/4 Dato: Søknad om dispensasjon fra gjeldende kommuneplan og veilovens 29. På vegne av tiltakshaver, Anne-Britt Strøm Bekkavik og Harald Myrind, søkes det om dispensasjon jf plan- og bygningslovens 19-1 fra gjeldende kommuneplan vedrørende LNF-formål samt veilovens 29 vedrørende krav om avstand til offentlig vei. Det søkes også om tillatelse til utvidet avkjøringsrett for ny enebolig. Søknaden gjelder eiendommen Gnr:166. Bnr:4 i Skaun kommune. Omsøkt eiendom er uregulert og kommer derfor inn underkommuneplanens arealdel. Gjeldende kommuneplan angir området som LNF- formål. Ettersom omsøkt tiltak ikke er i tråd med stedbunden næring er tiltaket i strid med gjeldende plan. Videre gir ikke gjeldende plan byggegrense mot offentlig vei og derfor kommer veilovens 29 til anvendelse. Veilovens 29 krever 50 meters avstand fra veimidtre til omsøkt tiltak. Det søkes dispensasjon for begge forholdene sammen med utvidet avkjøringsrett for ny enebolig. Etter en totalvurdering mener vi at det foreligger hjemmel for dispensasjon som omsøkt jf plan- og bygningslovens Hovedbegrunnelsen for dette er som følger: - Kommuneplanens LNF- formål skal ivareta ulike interesser som jordbruk, skogbruk, friluftsområder og liknende. - Veglovens 29 vedrørende krav om 50 meters avstand til offentlig vei vurderes å skulle ivareta plass til eventuelle utbygginger av veiene, siktforhold, støyforhold og at veimyndigheten har anledning til å vedlikeholde veiene. - Omsøkt tiltak bygger ikke ned verdifullt jordbruksareal. Området er ikke i bruk som en del av landbruksdriften i dag og bruket er ikke levedyktig. Tiltakshaver er likevel innstilt på å omdisponere jorden slik at det gjøres plass til omsøkt bolig. Vi mener derfor at interessene LNF- formålet skal ivareta ikke berøres nevneverdig. - Alle forhold veglovens 29 er ment å ivareta opprettholdes ettersom veien etter all sannsynlighet ikke skal utvides i en skala hvor omsøkt tiltak berøres. I tillegg vil ikke omsøkt tiltak endre forhold som for eksempel sikt, og vedlikehold av veien kan utføres uten at omsøkt tiltak legger føringer for dette. Støyforhold vurderes å være ivaretatt ved at omsøkt bolig er av en standard hvor lyd normalt sett ikke er problematisk. Nye boliger i dag har balansert ventilasjonsanlegg. Det er derfor ikke behov for åpne luftespalter i vinduer som forårsaker at lyd slipper inn i boligene. Boligens plassering er slik at det blir uteareal på "stille side" med gode kvaliteter. - Eiendommen har i dag boplikt og tiltakshaver bor i dag på gårdsbruket. Boligen er i dårlig forfatning og krever stor oppgradering for å nå dagens standard. Det er intet som tilsier at det er fornuftig å oppgradere dagens bolig. Samtidig har tiltakshaver ønske om å bevare gårdstunet med dagens bygninger. Eksisterende bolig vil for eksempel kunne brukes til sommerhus for gjester og liknende. - Byggegrense mot offentlig vei berøres ikke da tiltaket ikke legger føringer for eventuelle utvidelser eller drift av veien. Eksisterende kryss er også bra med gode siktsoner. Vi kan ikke se noen ulemper ved å tillate utvidet bruk av krysset. BE-Con AS Nils Fidjelandsvei Kristiansand S TLF: Epost: Foretaksnummer: Bankkonto:

23 - Etter vår vurdering vil e n dispensasjon ikke skape presedens e ttersom hver sak må sees i sammenheng med det aktuelle området og forholdene i saken. H verken naboer eller kommunen er negativt berørt av tiltaket. D e t er en klar overvekt av fordeler v ed å gi dispensasjon som omsøkt ettersom kommune n tilføres en bolig etter dagens standard og tiltakshaver får ny bolig med bedre kv aliteter etter deres behov. I tillegg blir det å regne for en bonus når gårdstunet beholdes og dagens bygning fremdeles kan brukes som sommerhus. Kommuneplanens LNF - formål tilsidesettes ikke, og k onsekvensene for helse, miljø sikkerhet og tilgjengelighet ansees som ivaretatt. Vi ber med dette om at dispensasjonen innvilges. M ed vennlig hilse n Jarle Nilsen BE - Con AS BE - Con AS Nils Fidjelandsvei Kristi ansand S TLF: Epost: - Con.no Foretaksnummer: Bankkonto:

24 2 5,0m 8,6m 6,8m 3,9 m 11,5 m 1 2, 9 m

25

26 Fra: Harald Myrind Til: Jarle Nilsen Emne: Fwd: Tilknytning til kvernsjøen vassverk Dato: 26. juli :59:11 Hei, oversender som avtalt epost fra vannverket mvh Harald Myrind Opprinnelig melding Emne: Tilknytning til kvernsjøen vassverk Dato: Sun, 20 Oct :19: Fra: kjell inge larsen Til: Hei Viser til forespørsel om tilknytning til kvernsjøen vassverk i forbindelse med bygging av bolig på Deres eiendom i Skaun. Kvernsjøen vassverk har vurdert det slik at Dere kan få tilknytning til hovedvannledning når dette blir aktuelt. Vi ønsker at det sendes en formell søknad til oss der gårds/bruksnummer samt ca. tilkoblingsdato fremkommer. Vi ønsker søknaden i papirform ca. 1 til 2 måneder før tilkobling skal gjennomføres. Mvh Kvernsjøen Vassverk v/ Kjell Inge Larsen 7355 Eggkleiva Denne e-posten er fri for virus og uønsket programvare fordi avast! Antivirus beskyttelsen er aktiv.

27

28

29

30 Arkivsaksnr.:14/2198 SAKEN GJELDER: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEDELPLAN FOR JÅREN-RÅBYGDA - FRADELING OG OPPFØRING AV BOLIG EIENDOMMEN GNR/BNR 94/3 RÅDMANNENS INNSTILLING: Søknad om dispensasjon med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2, for boligtomt i LNF-område, innvilges ikke. Det er i vurderingen lagt avgjørende vekt på hensynet til LNF-formålet og at det foreligger områder i nærheten av omsøkte parsell som er avsatt til boligformål i arealplanen. Klage: Vedtaket kan jfr. plan- og bygningsloven 1-9 og forvaltningsloven kapittel VI, påklages til fylkesmannen En eventuell klage må fremlegges skriftlig for Skaun kommune innen 3 uker etter at dette vedtaket er kommet fram. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. SAKSDOKUMENTER: 1. Søknad om dispensasjon 2. Situasjonskart 3. Oversiktskart 4. Notat Landbruksfaglig vurdering 5. Uttalelse Fylkesmannen 6. Uttalelse Statens vegvesen 7. Delplan Jåren- Råbygda, ikke vedlagt SAKSFRAMLEGG: Tomtas plassering, utforming og planlagte bruk: Ca 1,3 daa ønskes fradelt gnr. 94 bnr. 3 for boligbygging, se saksdokumenter 1 og 2. Det fremkommer av situasjonskartet at atkomst kan sikres ved bruk av privat veg med atkomst fra fv 470. Tiltakshaver har søkt om utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesveien, denne søknaden avventer svar. Parsellen er tenkt fradelt i grense til privat veg så det vil ikke anlegges egen veg til eiendommen. Jystad Mjølhus vegforening har bekreftet at de er positive til å gi vegrett til ny bolig. Vann og avløp: Kvernsjøen vassverk bekrefter at de har kapasitet til å levere vann til ny enebolig. Det vil før fradeling søkes om utslippstillatelse for privat avløpsanlegg. Vi legger til grunn for den videre vurdering av dispensasjonssøknaden at veg, vann og avløp er løsbart. Nabovarsling: Nabovarsling av søknaden er gjennomført, vi har ikke mottatt merknader til søknaden.

31 Plansituasjonen: Parsellen ønskes fradelt fra areal som i kommuneplanens arealdel, Delplan Jåren Råbygda, er satt av til arealformålet LNF. Av retningslinjene i 77 til kommuneplanens arealdel fremkommer det blant annet at I LNF-områdene er det ikke tillatt med andre tiltak enn det som er knyttet til stedbunden næring eller tilrettelegging for friluftsliv og fysiske aktiviteter for allmennheten. [ ] Hjemmel for dispensasjon: Plan- og bygningsloven 19-2 Dispensasjonsvedtaket Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for behandling av dispensasjonssaker. Søknaden: Søknaden er begrunnet med planlagt boligbygging for tiltakshaver som ønsker å bosette seg i nærheten av hjemgården, og parsellens beskaffenhet. Kommunens landbruksfaglige vurdering: Lokal landbruksforvaltning har ingen innvendinger til søknaden. Det legges til grunn at plasseringen av parsellen ikke berører dyrkbar mark, men det påpekes også at det tidligere er fradelt to boligeiendommer fra samme eiendom som omsøkes her, se saksdokumenter nr. 4. Fylkesmannens vurdering: Fylkesmannen fraråder at det gis dispensasjon. De anfører at det er uheldig om kommunen åpner for utbygging i områder som ikke er vurdert i overordnet plan og påpeker at ny bebyggelse bør plasseres i områder avsatt til utbygging. De viser til at en slik bit-for-bit utbygging av boliger undergraver gjeldende arealplaner og forringer kommunens helhetlige utbyggingsstrategi, se saksdokumenter nr. 5. Statens vegvesens vurdering: Statens vegvesen påpeker at en tillatelse til oppføring av ny bolig på eiendommen 94/3 vil kunne skape trafikksikkerhetsmessige ulemper med en økning av fotgjengere og syklister langs fylkesvegen, se saksdokument 6.

32 Forvaltningspraksis: Alle saker skal vurderes konkret, da ingen saker er helt like. I denne saken er det likevel grunn til å se nærmere på gnr/bnr 94/16 og 94/15 på motsatt side av vegen øst for ønsket fradelt parsell. Dette er boligeiendommer som ble opprettet i 1999 (saksnr.25/99), disse eiendommene ble fradelt med begrunnelse i at arealformålet var LNF-sone 2, dvs at det kunne tillates spredt boligbygging. I det vesentlige ligner disse sakene på hverandre, men at en bolig er godkjent betyr ikke at den neste kan eller skal innvilges uten grundig drøftelse. Dagens søknad har et noe annet utgangspunkt enn saken fra 1999 hadde, da arealformålet er endret til LNF og nåværende søknad viderefører bit-fot-bit utbygging for eiendommen. Med hensyn til kommunens utbyggingsstrategi og LNF-formålet, kan dette være av avgjørende betydning, se saksdokumenter 3. Kommunens vurdering av søknaden: Teknisk infrastruktur: Kommunen legger til grunn at det for den omsøkte tomta er mulig å etablere lovlig vann, veg og avløp, jfr.krav til infrastruktur i kap. 27 i plan og bygningsloven. Brukbarhet: Nødvendige terrengarbeider er ikke beskrevet i søknaden, verken når det gjelder tomt eller atkomstvei. Kommunen legger likevel til grunn at det er mulig å arrondere og opparbeide boligtomt med tilfredsstillende brukbarhet for en enebolig. Kulturminner: Kommunen har ingen opplysninger om kulturminner på eller i nærheten av tomta. Fylkeskommunen har av kapasitetsmessige årsaker ikke vurdert saken med henblikk på kulturminner. Samfunnssikkerhet: Parsellen ligger ikke i et område med registrert fare for skred og flom. Biologisk mangfold: Kommunen har ingen opplysninger om sårbare naturressurser i området, og vi kan ikke se at prinsippene i naturmangfoldloven 8-12 jfr. 7 i særlig grad blir berørt av tiltaket som planlegges. Friluftsliv: Det er ingen kjente registreringer i området knyttet til friluftsliv. Barn og unges interesser: Tiltaket synes ikke å ha noen konsekvenser for barn og unges interesser utover trafikksikkerhetsaspektet som anføres fra statens vegvesen. Dispensasjonssvurdering: Det er i kommunedelplanen for Jåren og Råbygda allerede avsatt to områder med formål planlagt boliger på naboeiendommene. Feltene med planlagt boligformål ligger ca 200m nordøst og ca 130m sørvest for omsøkte parsell som ligger i LNF, disse områdene er også videreført i ny arealplan. Kommunen legger til grunn at ny boligbygging i området bør legges til de områdene som er avsatt til bolig i arealplanen for å ivareta hensynet til LNF og planens formål som styringsverktøy i arealplanleggingen. Det henstilles at tiltakshavers ønske om å

33 bosette seg i nærheten av hjemgården kan ivaretas ved at fradeling for ny bolig omsøkes på de områdene som er avsatt til boligformål i arealplanen. Se saksdokumenter 3 hvor områdene for boligformål, omsøkte parsell og tidligere fradelte eiendommer er skissert. Etter kommunens vurdering vil hensynene bak arealformålet LNF og kommunens utbyggingsstrategi bli vesentlig tilsidesatt om den omsøkte dispensasjonen innvilges. Det er i denne vurderingen lagt avgjørende vekt på at det allerede er fradelt to boligeiendommer fra gnr/bnr 94/3, og at det ligger områder avsatt til boligformål i nærheten av omsøkte parsell. En ny fradeling vil forsterke en bit-for-bit utbygging av LNF som ikke er i tråd med arealplanen og kommunens helhetlige utbyggingsstrategi. Mulige konflikter mellom boverdier og landbruskinteresser ivaretas bedre ved at boliger planlegges plassert samlet, etter fullverdige planprosesser. Konklusjon: Søknad om dispensasjon er godt nok dokumentert til at søknaden kan realitetsvurderes. Det foreligger vektige argumenter mot omsøkt tiltak. ØKONOMISK VURDERING: Ikke relevant.

34

35

36 Teknisk kontor Til: Fra: Kopi: Sak: Marit Kviseth Edvin Eriksen SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEDELPLAN FOR JÅREN-RÅBYGDA - FRADELING OG OPPFØRING AV BOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR/BNR 94/3 Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 14/2198-4/EER EA 94/ Uttalelse: Det søkes om dispensasjon fra LNF-formålet og etterfølgende deling av landbrukseiendommen Jystad gnr 94, bnr 3 i Skaun kommune. Omsøkte areal består av ca 1 daa delvis bratt og grunnlendt innmarksbeite. Arealet er tenkt til boligformål. Det kan nevnes at det er fradelt 2 boligtomter like ved bare for noen år siden. Eiendommen Jystad består i dag av et kartareal på 1958 daa, hvorav 109 daa er dyrka, 37 daa innmarksbeite, 1202 daa skog, 593 daa myr/uproduktiv skog og 17 daa anna areal. Hele jordveien er bortleid, inklusive innmarksbeitet som beites noe sporadisk. Lokal landbruksforvaltning har ingen innvendinger mot omsøkte dispensasjon og eventuell fradeling. Hele området egner seg godt til boligbygging, og vil ikke være til vesentlig ulempe for det gjenværende jord- og skogbruket i området. Edvin Eriksen Direkte innvalg: S k a u n k o m m u n e T e k n i s k k o n t o r P o s t b o k s B ø r s a Telefon: Telefaks: Org.nr.: mva Internett/E-post: Bankgiro: skatt

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Orienteringer: Enhetsleder Elisabeth Høyem orienterte om utviklingen i saken Tangflata. Sak 13/14

Orienteringer: Enhetsleder Elisabeth Høyem orienterte om utviklingen i saken Tangflata. Sak 13/14 Side 2 Ingen merknader til innkalling og sakliste datert 29.04.2014. Befaring på Børsøra, Lia og Myrind ble gjennomført etter sak 13/14. Orienteringer: Enhetsleder Elisabeth Høyem orienterte om utviklingen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bård Olav Kollerud Arkiv: V61 Arkivsaksnr.: 15/788 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 11.11.2015 SØKNAD OM FRADELING AV BOLIGTOMT - TANGELAND 96/1 Rådmannens forslag til

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av utleiehytte for laksefiskere - gbnr 20/1 - søker Vibeke Nordmo

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av utleiehytte for laksefiskere - gbnr 20/1 - søker Vibeke Nordmo Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2013/2038-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Rannveig Singsaas Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring

Detaljer

Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag. Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/

Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag. Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/ Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/01686-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 02.11.2017 Formannskapet

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - Bygging av garasje - Gbnr 260/7 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Dispensasjonsbehandling - Bygging av garasje - Gbnr 260/7 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2017/612-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - Bygging av garasje - Gbnr 260/7 - Dispensasjon

Detaljer

Sak 27/14. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET

Sak 27/14. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET Side 2 Møteinnkalling og sakliste utsendt 04.06.14 ble godkjent. Sak 27/14 MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET 11.06.2014 Etter ønske fra utvalget ble melding 11 og 18 referert. Asbjørn Leraand stilte spørsmål

Detaljer

Tilleggssak til møte i Plan og miljøutvalget kl. 09:00 på Hjørnet, Skaun rådhus.

Tilleggssak til møte i Plan og miljøutvalget kl. 09:00 på Hjørnet, Skaun rådhus. Tilleggssak til møte i Plan og miljøutvalget 25.11.2014 kl. 09:00 på Hjørnet, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 74/14: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL, DELPLAN BØRSA - NY VEITRASÉ EIENDOMMEN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TO BOLIGTOMTER FRA ØVRE HOV GNR. 94 BNR. 1 Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 292/1 Arkivsaksnr: 2013/3850-7 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 292/1 - Avelsgaard, 7520 Hegra - dispensasjon fra byggeforbudet

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20 og 21

RAMMETILLATELSE TIL FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20 og 21 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Opus Bergen

Detaljer

Avslag på søknad om opprettelse og endring av eiendom, gnr 93 bnr 1,

Avslag på søknad om opprettelse og endring av eiendom, gnr 93 bnr 1, ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 55 56 63 10 Epost: Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

GBNR 6/8 - FLORVÅG - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING

GBNR 6/8 - FLORVÅG - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING GBNR 6/8 - FLORVÅG - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING Sakstittel: Gbnr 6/8 - Fradeling av boligtomt Tiltakshaver: Frist for behandling: 03.11.16 Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg

Detaljer

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR 10/214, 713 - STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 10/214, 713 - Tilbygg til bolig Tiltakshaver: Jon Erik Pedersen Befaring:

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET

MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET Ingen merknader til innkalling og sakliste datert den 9.2.16. Delegasjonsreglementet blir tema på neste møte. Etter åpning av møtet dro utvalget på befaring i sak 5/16. Leder for PMU Øystein Wiggen orienterte

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

Sak 36/14. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET

Sak 36/14. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET Side 2 Møteinnkalling og sakliste utsendt 19.08.14 ble godkjent. Orienteringer: - Ledelse teknisk kontor: Enhetsleder Elisabeth Høyem går over i ny stilling i Klæbu kommune. Ingeniør John Ivar Reitan går

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Forum

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93h.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93h. Steinar Rydland Titlestadveien 174 5243 FANA Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201007114/9 BBY 5351 070111 AVSLAG PÅ SØKNAD OM DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter

Detaljer

Saksnr.: /21 Saksbeh.: EVMR Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Saksnr.: /21 Saksbeh.: EVMR Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201532169/21 Saksbeh.: EVMR Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 3/15 Teknisk utvalg 24.02.2015

Saksnr Utvalg Møtedato 3/15 Teknisk utvalg 24.02.2015 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 10.02.2015 2014/486 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Kjell Rune Nymoen 770 23 126 Saksnr Utvalg Møtedato 3/15 Teknisk utvalg 24.02.2015 Gnr 59 Bnr 53 - Solveig og Tom

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 129/16 Plan- og teknikkutvalget

Saksnummer Utvalg Møtedato 129/16 Plan- og teknikkutvalget Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 18.11.2016 Vår ref: 16/2357-13 - 16/41888 Arkivkode: GBNR - 02/1722 Saksbeh.: Durovic, Snezana Saksnummer Utvalg Møtedato 129/16 Plan- og teknikkutvalget 29.11.2016

Detaljer

Saksnr.: /22 Saksbeh.: SOJA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Saksnr.: /22 Saksbeh.: SOJA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201528773/22 Saksbeh.: SOJA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Detaljer

PARTSBREV: FRANK ROSØ - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBLS 1-8 FOR OPPFØRING AV BOD 01/029

PARTSBREV: FRANK ROSØ - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBLS 1-8 FOR OPPFØRING AV BOD 01/029 Arealbruk Frank Rosø Deres ref. Vår ref. Dato 2976/2016/01/029/1627GUEN 29.02.2016 PARTSBREV: FRANK ROSØ - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBLS 1-8 FOR OPPFØRING AV BOD 01/029 Bjugn kommune ved Planutvalget

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 47/18 Arkivsaksnr: 2012/5056-4 Saksbehandler: Ann Kristin Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 47/3 - Krokvika, Langstein dispensasjon fra byggeforbudet i LNFområdet

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3714-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3016-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy Arkivsaknr: 2016/1311 Arkivkode: 82/7 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Detaljer

SAKSFREMLEGG GNR 133 BNR 1 - NORDRE BREVIG GÅRD - PLANKESVINGEN 5 - DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV NY BOLIG I LNF-OMRÅDE BOLIG I LNF-OMRÅDE

SAKSFREMLEGG GNR 133 BNR 1 - NORDRE BREVIG GÅRD - PLANKESVINGEN 5 - DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV NY BOLIG I LNF-OMRÅDE BOLIG I LNF-OMRÅDE Behandles i: Plan- og miljøutvalget GNR 133 BNR 1 - NORDRE BREVIG GÅRD - PLANKESVINGEN 5 - DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV NY BOLIG I LNF-OMRÅDE BOLIG I LNF-OMRÅDE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Fra

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854 SØKNAD OM DISPENSASJON OG FRADELING AV BOLIGTOMT FRA HOVLAND GNR 148 BNR 1 MFL Rådmannens forslag til vedtak: Med

Detaljer

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen.

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen. Arkivsaknr: 2015/440 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SØKNAD FRA GRETE STEINMO OM DISPENSASJON FRA AREALPLANEN FOR FRADELING AV BOLIGTOMT, G/B 53/2 - NYGÅRD Rådmannens

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Jonas Zukouskas Osloveien 561 1914 YTRE ENEBAKK Deres ref.: Vår ref.: 2017/2315/ELISOR Arkivkode: 91/27 Dato: 07.07.2017 Delegert behandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Søgne kommune Arkiv: 73/117 Saksmappe: 2016/1992-33902/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 23.08.2016 Saksframlegg Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 40/1 Arkivsaksnr: 2016/160-6 Saksbehandler: Ann Kristin Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 40/1 - Arnstad og 66/2 - Mære mellem - søknad om dispensasjon fra

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 99/179 Arkivsaksnr: 2011/5071-37 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 99/179 - Stoksandvegen 15A, 7504 Stjørdal - dispensasjon fra

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak:

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak: Arkivsaknr: 2017/116 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik Rådmannens forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING GNR/BNR 11/14. Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/4382-12 Arkiv: GNR/B 34/251 Saksbehandler: Ailin Therese Gaino Sara Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM - ROMSDALVEIEN 66 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 52/2 Arkivsaksnr: 2016/3982-5 Saksbehandler: Knut Krokann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 52/2 Alstad østre - deling og dispensasjon Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Støren Sentrum Nord - Stian Aleksander Løberg

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Støren Sentrum Nord - Stian Aleksander Løberg Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2015/1220-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra Dokumenter i saken: 1 I Søknad om dispensasjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 - DISPENSASJON Ferdigbehandles i: Dispensasjonssaken ferdigbehandles

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14 Lierne kommune Arkiv: GNR 22/67 Arkivsaksnr.: 14/1127 Saksbehandler: Roy Nilsen Dato: 06.02.2014 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap 04.02.2014 13/14 SØKNAD OM RIVING AV

Detaljer

Gnr 54 bnr Hogstvetveien 27 - Enebolig - Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad

Gnr 54 bnr Hogstvetveien 27 - Enebolig - Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad Gnr 54 bnr 420 - Hogstvetveien 27 - Enebolig - Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 16/01594-26 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato. Sak: SAKSFRAMLEGG - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GBNR 60/326

SAKSFRAMLEGG. Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato. Sak: SAKSFRAMLEGG - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GBNR 60/326 SAKSFRAMLEGG Ark: Arkivsaksnr.: 17/30 l.nr. 17/2357 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Rådhuset Saksbehandler: Terje Sørensen Sak: SAKSFRAMLEGG - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Olav Stamnes Dalefjerdingen 610 Deres ref.: Vår ref.: 2016/391/ELISOR Arkivkode: 68/9 Dato: 09.06.2016 Delegert behandling av sak D 145/16

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/2691-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Klage på avslag - deling til boligformål, Fjære, Kjerringøy

Klage på avslag - deling til boligformål, Fjære, Kjerringøy Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.02.2011 7075/2011 2010/14103 127/4 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/22 Planutvalget 22.02.2011 Klage på avslag - deling til boligformål, Fjære,

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA NEDRE ULBERG GNR. 114 BNR. 3 Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 99/134 Arkivsaksnr: 2017/5726-3 Saksbehandler: Marit Kristine Pedersen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 99/134 - Skoleg 9, 7504 Stjørdal - Søknad om dispensasjon

Detaljer

Klage på vedtak - Dispensasjon fra arealdelen - Ny boligtomt 113/1 i LNF-A1 område - PL-sak 047/08

Klage på vedtak - Dispensasjon fra arealdelen - Ny boligtomt 113/1 i LNF-A1 område - PL-sak 047/08 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 03.03.2009 007/09 EKBAS Planutvalget 26.05.2009 017/09 EKBAS Saksansv.: Rune Lund Arkiv: GBR-113/1, K2- : Arkivsaknr.:

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h Alvheim og Hansen Advokatfirma Strandkaien 16, 5013 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200904727/12 BBY 5351 08.09.2009 BYSAKBEH RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad

Detaljer

Dispensasjonssøknad - fradeling av kårbolig fra eiendommen gbnr 10/1

Dispensasjonssøknad - fradeling av kårbolig fra eiendommen gbnr 10/1 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2015/2256-11 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonssøknad - fradeling av kårbolig fra eiendommen gbnr 10/1

Detaljer

Arkivnr. 143 Saksnr. 2017/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye

Arkivnr. 143 Saksnr. 2017/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Saksframlegg Arkivnr. 143 Saksnr. 2017/162-12 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - Oppføring av enebolig med garasje - gbnr

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201316492/10 EBYGG 5351 301013 HANR

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201316492/10 EBYGG 5351 301013 HANR ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no ODDVAR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 16/94 Planutvalg Stig Johannes Jøssund - søknad om dispensasjon for fradeling av boligtomt 81/017

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 16/94 Planutvalg Stig Johannes Jøssund - søknad om dispensasjon for fradeling av boligtomt 81/017 SAKSFRAMLEGG Arkiv: 81/017 Dato: 18.10.2016 Saksnr Utvalg Møtedato 16/94 Planutvalg 26.10.2016 Saksbehandler: Kjell Vingen Stig Johannes Jøssund - søknad om dispensasjon for fradeling av boligtomt 81/017

Detaljer

GBNR. 4/587 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV

GBNR. 4/587 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV GBNR. 4/587 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV Sakstittel: Gbnr 4/587 - Forespørsel om bygging Tiltakshaver: Bård - Espen Krabbedal Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: - Søknad med kart

Detaljer

EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD

EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD Arkivsaknr: 2015/422 Arkivkode: 70/3 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling, og oppføring av bolig - GB 28/3 - Eikeveien 72

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling, og oppføring av bolig - GB 28/3 - Eikeveien 72 Søgne kommune Arkiv: 28/3 Saksmappe: 2015/1603-42677/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 13.11.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for fradeling, og oppføring av bolig - GB 28/3 - Eikeveien 72

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5 Søgne kommune Arkiv: 46/23 Saksmappe: 2016/3340-16057/2017 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 29.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5 Utv.saksnr

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 21/25 - Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 21/25 - Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens Namsos s kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2013/6547-5 Saksbehandler: Petter Aar Saksframlegg 21/25 - Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel for fradeling

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato /13 EBYGG HFBA

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato /13 EBYGG HFBA ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 55 56 63 10 Epost: Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 2 - Ytre Åros 32 B

Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 2 - Ytre Åros 32 B Søgne kommune Arkiv: 20/525 Saksmappe: 2013/2614-37908/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr.

Detaljer

8/4 - Pedersborg - Dispensasjon og fradeling - klage

8/4 - Pedersborg - Dispensasjon og fradeling - klage Arkiv: 8/4 Arkivsaksnr: 2015/3934-14 Saksbehandler: Johan Forbord Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 8/4 - Pedersborg - Dispensasjon og fradeling - klage Rådmannens

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

KÅRE TÅRNES - RIVING AV 2 GAMLE NAUST SAMT OPPFØRING AV 2 NYE NAUST - 81/008

KÅRE TÅRNES - RIVING AV 2 GAMLE NAUST SAMT OPPFØRING AV 2 NYE NAUST - 81/008 Arealbruk Kåre Tårnes Øseveien 66 7167 VALLERSUND Deres ref. Vår ref. Dato 1466/2016/81/008/1627GUEN 29.01.2016 KÅRE TÅRNES - RIVING AV 2 GAMLE NAUST SAMT OPPFØRING AV 2 NYE NAUST - 81/008 Bjugn kommune

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende avslag på søknad om deling - Ås kommune - Sundbyveien 93 - gbnr 98/20

Vedtak i klagesak vedrørende avslag på søknad om deling - Ås kommune - Sundbyveien 93 - gbnr 98/20 Juridisk avdeling Ås kommune Postboks 195 1431 Ås Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om dispensasjon etter plan- og bygningslovens 19-2.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om dispensasjon etter plan- og bygningslovens 19-2. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139

PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139 Arealbruk Tom Ek Sankthanshaugen 3 7167 VALLERSUND Deres ref. Vår ref. Dato 15672/2015/85/139/1627GUEN 21.12.2015 PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg teknisk viser til vedtaket i HTS sak 144/13 som opprettholdes.

Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg teknisk viser til vedtaket i HTS sak 144/13 som opprettholdes. SAKSPROTOKOLL - PÅKLAGING AV VEDTAKET I HTS SAK 144/13 FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND, SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FO AV FREMTIDIG FOLIG, GNR. 136/3,9 SKJØLINGSTAD. Hovedutvalg teknisk behandlet

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel - gbnr 16/14

Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel - gbnr 16/14 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/186-11 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 12129/2017/71/074/1627HAGR

Deres ref. Vår ref. Dato 12129/2017/71/074/1627HAGR Arealbruk Kystplan AS Att. Grethe Rostad Deres ref. Vår ref. Dato 12129/2017/71/074/1627HAGR 11.10.2017 Midt Norge Eiendom AS - tillatelse til tiltak og dispensasjon - terrengheving - 71/074 Saksområdet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: GNR 101/1 Arkivsaksnr.: 16/1982-5

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: GNR 101/1 Arkivsaksnr.: 16/1982-5 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: GNR 101/1 Arkivsaksnr.: 16/1982-5 JOHN ANDERS SCHEI/HILDE LISS TAFTØ SCHEI - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LNF-FORMÅLET I KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR OPPFØRING

Detaljer

Møteinnkalling og saksliste utsendt ble godkjent. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 31/15, 32/15, 35/15, 33/15 og 34/15.

Møteinnkalling og saksliste utsendt ble godkjent. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 31/15, 32/15, 35/15, 33/15 og 34/15. Side 2 Møteinnkalling og saksliste utsendt 26.02.2015 ble godkjent. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 31/15, 32/15, 35/15, 33/15 og 34/15. Utvalget dro på befaring i forbindelse med behandling

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Johan Hovind Arkiv: GR/BR 13/7 Arkivsaksnr.: 13/427

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Johan Hovind Arkiv: GR/BR 13/7 Arkivsaksnr.: 13/427 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Johan Hovind Arkiv: GR/BR 13/7 Arkivsaksnr.: 13/427 SAKSFRAMLEGG SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR OPPFØRING AV BOLIG Rådmannens innstilling: ::: Sett inn

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2 Søgne kommune Arkiv: 34/48 Saksmappe: 2017/2293-37774/2017 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 05.09.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2017 Terje Axelsen 18/

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2017 Terje Axelsen 18/ SØGNE KOMMUNE Arealenheten PER GUDBRAND NOME TRY Stauslandstunet 34 4640 SØGNE Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/3250-2443/2017 Terje Axelsen 18/439 16.01.2017 Dispensasjon for deling av grunneiendom

Detaljer

ORIENTERING: Ansvarsområder og oppgaver ved Driftskontoret v/ Ole Martin Føll

ORIENTERING: Ansvarsområder og oppgaver ved Driftskontoret v/ Ole Martin Føll Ingen merknader til innkalling og sakliste datert 10.11.2015. Turid Blækkan tiltrådte møtet under orienteringen. ORIENTERING: Ansvarsområder og oppgaver ved Driftskontoret v/ Ole Martin Føll Før saksbehandlingen

Detaljer

173/53 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei, for garasje. Klageadgang: Plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI

173/53 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei, for garasje. Klageadgang: Plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/1882-10 Arkivnr.: GNR 173/53 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden Søgne kommune Arkiv: 16/122 Saksmappe: 2015/3585-7008/2016 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 15.02.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122

Detaljer

Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 42/42 Arkivsaksnr.: 14/4411. Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 42/42 Arkivsaksnr.: 14/4411. Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 42/42 Arkivsaksnr.: 14/4411 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 03.12.2014 Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk 42/42 - NALEYVEGEN, SØRHÅLAND

Detaljer