VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 11.04.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033"

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til eller til Hilde Grundetjern tlf / Saksdokumenter sendes også til varamedlemmer, men disse møter bare etter nærmere beskjed. SAKSKART Side 25/13 12/ /13 13/ /13 13/ /13 12/ /13 12/ /13 12/ Saker til behandling Detaljregulering for Gnr. 6, bnr. 30, 409 og 1033, Storevollhei 2 m.fl. Gnr/bnr 10/3 - Eikeland - søknad om dispensasjon fra planformål LNF. Tiltakshaver: Telenor Norge AS, v/pro Invenia AS. Gnr/bnr 47/9 - Dynestøl - søknad om fradeling av tomt til boligformål. Gnr/bnr 12/6 - Verås - søknad om fradeling av tomt til boligformål. Gnr/bnr 10/5 - Grillbu Eikeland - Tiltakshaver: Sverre Eikeland Gnr/bnr 93/81 - Kile - Søknad om deling av landbrukseiendom

2 47/13 12/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 12/ /13 13/ /13 13/ /13 12/ /13 12/ /13 11/ /13 12/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ Delegerte saker Gnr/bnr 93/167 - ett trinns søknad - bolig m/garasje Ansvarlig søker: Martin Godtfredsen Gnr/bnr 24/150 - Heisel 8. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. Tilbygg. Garasje/Carport. Tiltakshaver:Gunleiv Stormark Gnr/bnr 56/140 - Solknipen Vest 3 - Søknad uten ansvarsrett for ombygging av carport til garasje Gnr/bnr 23/382 - Stemhei 3 - søknad i ett trinn med dispensasjonssøknad fra plankrav Gnr/bnr 6/ Granlivegen 37 - tilleggsopplysninger vedrørende garasje med boenhet Gnr/bnr 4/315 - Løvsangervegen 8 - Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning. Tiltakshaver: Jan Roar Fredriksen Gnr/bnr 23/352 - Montjønnåsen 4 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - tilbygg 15 m2 Gnr/bnr 61/4 - Tjomsås - søknad om rammetillatelse til oppføring av basestasjon Gnr/bnr 47/4 - Dynestøl - søknad om rammetillatelse for Telenor - DDA prosjektet Gnr/bnr 23/803 - Konvallveien 40 - IG på resterende arbeider på enebolig m/ hybel/sokkelleilighet. Tiltakshaver: Frank Robin Lundevold Gnr/bnr 2/242 - Venneslavegen Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Fasadeendring, påbygg og delvis riving. Tiltakshaver: Bjarne Andresen Gnr/bnr 7/53, Veråsvegen 35 - Søknad om tiltak, - tilbygg, endring av fasade. Tiltakshaver: Kjetil Rossebø. Gnr/bnr 6/488 - Granlivegen 17 - søknad om tillatelse til tiltak. Bruksendring: hybel i kjeller. Gnr/bnr 17/31 - Venneslav. 565, Ett - trinns søknadsbehandling for bygging av svømmebasseng

3 61/13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ Gnr/bnr 23/347 - Ringvegen 19 - Søknad om til tillatelse til tilkak uten ansvarsrett for tilbygg av kjøkken og garasje. Gnr/bnr 24/87 - Ravnåsvegen søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for tilbygging av vinterstue. Gnr/bnr 6/ Revestien 9 - ett-trinnssøknad for oppsetting av enebolig m/ekstra boenhet Referatsaker Utredning fra Rom eiendom ang. arealplanlegging og togtilbud i Agder /13 11/ Vurdering av konsesjonsplikt for utvidelse av kraftverk i Vigelandsforssen, Vennesla kommune 46 9/13 12/ Hunsfoss Vest kraftverk - tiltaket er vurdert ikke konsesjonspliktig 46 Vennesla, Torhild Bransdal ordfører 3

4 Saker til behandling 25/13 Detaljregulering for Gnr. 6, bnr. 30, 409 og 1033, Storevollhei 2 m.fl. Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 6/409 6/1033 6/30 Saksbehandler Oddbjørn Sagedal Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /13 SAMMENDRAG: VEF har fått utarbeidet forslag til detaljregulering for blokk med 13 leiligheter på tomt med eksisterende enebolig. I tillegg er det innregulert en enebolig på naboeiendom mot syd, 6/30, eier Erling Eliassen. Rådmannen anbefaler at planen reduseres med 3 leiligheter for å gjøre bygget mindre dominerende mot omgivelsene. Rådmannens forslag til vedtak: På betingelse av at planforslaget endres i henhold til rådmannens merknader, gir bygg- og miljøutvalget sin tilslutning til å utlegge til offentlig ettersyn, detaljregulering for gnr. 6, bnr. 409, 1033 og parsell av bnr. 30. Vedlegg: Vedlegg 1 reguleringsplankart Vedlegg 2 - Planbeskrivelse og bestemmelser Vedlegg 3 - Tegninger og illustrasjoner Vedlegg 4 - Sol og skyggestudie Vedlegg 5 Innspill Vedlegg 6 - ROS-sjekkliste Vedlegg 7 - Vegtrafikkstøy 4

5 Bakgrunn for saken: Det er sendt inn privat forslag til detaljregulering for Storevollhei 2, m.fl. Det er planlagt et leilighetsbygg i 3 etg. ( 3. etg inntrukket), og med parkering i kjeller. Det er tegnet inn 13 leiligheter ( 5 hver i 1. og.2. etg. og 3 stk. i 3. etg.) Adkomst er fra kommunal vei til Storevollhei. Det er regulert for en ny eneboligtomt på naboeiendommen gnr. 6, bnr. 30. Det forutsettes at denne har veirett på den private vegen, som tidligere har gått ut fra 6/30. Planforslaget er utarbeidet av arkitekt Siv Nordbø, på vegne av Vennesla Entreprenørforretning. Det vises til vedlagte planbeskrivelse og tegninger/fotomontasjer. Merknader: Det er gang-/ sykkelveg ned til Ludeflaten, men for å få sammenhengende gang- /sykkelveg til skolene må denne trafikken gå inn den private vegen i Ludeflaten og på gang-/ sykkelveg over til Granlivegen, som følges opp til gang-/sykkelvegen langs vestsiden av jernbanen. Dette anser en som brukbart, men ikke idéelt. Plan- og utbyggingsenheten har gjort en vurdering av virkningen av bebyggelsen i landskapet, dette også i h.h.t. fylkeskommunens innspill om at «Vi vil gi råd om at reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser sikrer at eventuell ny bebyggelse i området blir plassert og utformet på en måte som harmonerer med byggeskikken og bebyggelsesstrukturen i området». Ut fra dette og sett i sammenheng med høyden på 3 etg., synes forslaget å virke noe dominerende i forhold til bebyggelsesstrukturen ellers i området, og det virker særlig på kortsidene å være dominerende mot omgivelsene, da terrenget her faller betydelig. En vil foreslå at den midterste seksjonen i bygget tas ut i hver etasje (til sammen 3 leiligheter), for å motvirke dette. Det kan også med fordel trekkes inn 3. etg. i kortveggene på samme vis som ved langveggene. Støyforhold er vurdert, da byggegrenseavstanden mot fv 405 kun er 20 m. Rapporten viser at terrassene må delvis innglasses for å få tilfredsstillende støynivå. For alle saker som berører naturmangfold følger det av Naturmangfoldloven 7 at prinsippene i 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Vurderingen skal fremgå av beslutningen. Etter kommunens vurdering berører omsøkte tiltak ikke naturmangfold og det legges til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter miljøprinsippene i naturmangfoldloven Minste avstand til fjorden er ca. 45 m, men da fv 405 ligger i mellom, anser en ikke at hensynet bak bestemmelsen om 60 m byggeavstand blir skadelidende, og det kan dispenseres gjennom detaljplan for denne bestemmelse. Rådmannen anbefaler at planforslaget endres som beskrevet over, ved å trekke ut de midterste leilighetene og trekke inn 3. etg. på kortsidene, før planen legges ut til offentlig ettersyn. 5

6 26/13 Gnr/bnr 10/3 - Eikeland - søknad om dispensasjon fra planformål LNF. Tiltakshaver: Telenor Norge AS, v/pro Invenia AS. Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 10/3 Saksbehandler Rune Iveland Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /13 SAMMENDRAG: I forbindelse med søknad om rammetillatelse for oppføring av en basestasjon på Eikeland, søker Pro Invenia AS på vegne av Telenor Norge AS, om dispensasjon fra kommuneplanens LNF-formål og planbestemmelser. Selve tiltaket omfatter en telemast på 30 meter og en utstyrshytte på ca. 6 m². I tillegg er det opplyst at det er behov for fremføring av strøm og samband til basestasjonen. Basestasjonen søkes oppført på et høydedrag sør for Eikeland i Vennesla. Etter en samlet vurdering finner rådmannen at kriteriene i Plan- og bygningsloven 19-2 er oppfylt. Det forutsettes at fremføring av strøm og samband til basestasjonen avklares med Vennesla kommune og eventuell tillatelse innhentes. Det forutsettes at grunnrettsavtale som sikrer nødvendige rettigheter i forbindelse med basestasjonen foreligger. På den bakgrunn tilrås dispensasjon som omsøkt. Rådmannens forslag til vedtak: 1. I medhold av Plan- og bygningsloven 19-2 gir Vennesla kommune dispensasjon fra kommuneplanens LNF-formål og planbestemmelser for oppføring av en basestasjon på gnr. 10, bnr. 3, som omsøkt. 2. Det forutsettes at framføring av strøm og samband avklares med kommunen, og eventuelle tillatelser innhentes. Det forutsettes at grunnrettsavtale som sikrer nødvendige rettigheter i forbindelse med basestasjonen foreligger. Vedlegg: 1. Søknad. 2. Illustrasjon. 3. Skisse. 4. Detaljkart 1: Kart 1: Et ekstra oversiktskart i målestokk 1:5000 og to i målestokk 1:

7 Bakgrunn for saken: I forbindelse med søknad om rammetillatelse for oppføring av en basestasjon på Eikeland, søker Pro Invenia AS på vegne av Telenor Norge AS, om dispensasjon fra kommuneplanens LNF-formål og planbestemmelser. Selve tiltaket omfatter en telemast på 30 meter og en utstyrshytte på ca. 6 m². I tillegg er det opplyst at det er behov for fremføring av strøm og samband til basestasjonen. I følge søknaden vil tiltaket oppta et areal på ca. 25 m². Det er opplyst at tiltaket ikke gir ny/endret atkomst. I kommuneplanens arealdel er området avsatt med LNF-formål. Merknader: Dispensasjonssøknader skal behandles etter Plan- og bygningsloven (PBL) Byggog miljøutvalget i Vennesla kommune er delegert myndighet til å fatte vedtak. Saken skal også vurderes etter Naturmangfoldloven, hvor det fremgår av 7 at prinsippene i 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Vurderingen skal fremgå av beslutningen. Vurdering: Jf. PBL 19-1 krever dispensasjon en grunngitt søknad. Søknaden vurderes som grunngitt, men mangelfull i h.h.t. Naturmangfoldloven 8 (kunnskapsgrunnlaget) og søkers plikt til å fremskaffe kunnskap, vise hvor kunnskapen er hentet og hva den sier. I tillegg fremgår det av søknaden at det er behov for fremføring av strøm og samband til basestasjonen, men ikke hvor eller hvordan fremføringen skal utføres. Kommunen kan heller ikke se at det er vedlagt kopi av grunnrettsavtale med grunneier, men forutsetter at en slik avtale foreligger. Ut fra et rimelighetskrav til tiltakets art og karakter, samt kommunens rom for skjønn, anses søknaden likevel tilstrekkelig opplyst til å kunne tas under behandling. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som fremgår av PBL I følge søknaden foreligger det ingen merknader fra naboer eller gjenboere. Kommunen legger til grunn at nabovarsling er gjennomført i h.h.t. opplysningene i søknaden. Jf. PBL 19-1, skal regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer og plankrav. Saken ble i brev datert sendt på høring til Fylkesmannen i Vest-Agder og til Vest-Agder Fylkeskommune. I brev datert skriver Fylkesmannen at de ikke har kommentarer til søknaden. Vest-Agder Fylkeskommune har ikke kommet med merknader til søknaden. 7

8 Saken har også vært på høring internt til plan- og miljøvernrådgiver ved seksjon for samfunnsutvikling i Vennesla kommune. Uttalelsen sammenfaller med kommunens øvrige vurdering. De ulike planer og bestemmelser har som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess. En eventuell dispensasjon skal ikke undergrave plangrunnlaget eller hensikten bak en bestemmelse. En eventuell dispensasjon i denne typen sak er et unntak fra planen i ett enkelt tilfelle, men planen som sådan blir uendret. En dispensasjon er ment å være en sikkerhetsventil som skal sikre fleksibilitet. Med bakgrunn i nevnte, må kommunen foreta flere vurderinger når det skal tas stilling til en dispensasjonssøknad. I følge plan- og bygningsloven (PBL) 19-2 kan det ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. Disse to kriteriene er kumulative, dvs. at begge kriteriene må være oppfylt for at lovens vilkår for dispensasjon skal være oppfylt. Vurderingstema 1: Hvilke hensyn ligger bak bestemmelsene det søkes om dispensasjon fra? Kommer hensynene i lovens formålsbestemmelse inn? Blir noen av disse hensynene vesentlig tilsidesatt? Hensynet bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra er landbruk-, natur- og friluft. I LNF-områder ønsker kommunen bl.a. å ivareta landbruksnæringen, oppnå driftsmessige gode løsninger uten uheldig omdisponeringer eller fragmentering av landbruks- og skogområder. Hensynet til landbruk ivaretas i denne sammenheng først og fremst gjennom kommuneplanens arealformål. Herav følger at det i LNF områder kun er tillatt med bygge- og anleggsvirksomhet som har direkte tilknytning til landbruk/stedbunden næring. Andre tiltak tillates ikke. Det er også gitt egne planbestemmelser og retningslinjer til LNF områder. Etter rådmannens vurdering vil eventuelle driftsmessige ulemper for skogbruket i forbindelse med tiltaket nesten være fraværende. Hensynet til landbruk blir etter rådmannens vurdering ikke vesentlig tilsidesatt. Bak bestemmelsene knyttet til naturhensynet i kommuneplanens planformål ligger ønsket om å ivareta naturen, bl.a. for å sikre tilgjengelighet og allmennhetens mulighet til rekreasjon og naturopplevelser. Naturhensynet ivaretas også gjennom bestemmelsene i Naturmangfoldloven. Omsøkte tiltak omfatter et begrenset areal, totalt ca. 25 m². Det er i påfølgende vurdering etter Naturmangfoldloven ikke funnet spesielle registreringer i omsøkte område. Det fremgår av søknaden at «det foreligger ikke fare eller vesentlig ulempe som følge av andre natur- og miljøforhold. Rådmannen finner grunn til å anta et flertall av befolkningen vil oppleve en mast på 30 meter som negativ i forhold til naturopplevelser, men naturhensynet vurderes likevel som ikke vesentlig tilsidesatt. 8

9 Etter rådmannens vurdering gjør frilufts hensyn seg gjeldende i dette området. Omsøkte tiltak kommer i et allerede mye brukt friluftsområde øst for det planlagte boligområdet Venneslaheia. Området benyttes i første rekke av lokalbefolkningen i forbindelse med trim, friluftsaktivitet og rekreasjon. Når Venneslaheia eventuelt blir utbygd med inntil 1500 boenheter, vil området få en adskillig større brukergruppe. En ny mast på 30 meter vil sannsynlig oppleves som skjemmende estetisk og negativt i forhold til allmennhetens friluftsopplevelse. Etter rådmannens vurdering tilsidesettes hensynet til friluft likevel ikke vesentlig. Hensynene i lovens formålsbestemmelse vurderes heller ikke som «vesentlig tilsidesatt» (jf. PBL 19-2, andre avsnitt, første punktum). Derfor kan det neste kriteriet vurderes. Vurderingstema 2: Vil fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering? Foreligger det statlige eller regionale rammer eller mål som har betydning? Har statlige og regionale myndigheter uttalt seg negativt? Tiltaket er i følge søknaden et samarbeidsprosjekt mellom Telenor, Vennesla kommune og Vest-Agder Fylkeskommune, kalt det digitale Agder (DDA). Bakgrunn for omsøkte plassering er utbygging av et stabilt kommunikasjonsnettverk i omkringliggende område. Basestasjonen skal monteres med antenner i retning 60 retning Erkleiv, 155 retning Ravnevann og 325 retning Monreset. Det er opplyst at formålet med tiltaket er å utbedre telekommunikasjonsnettverket i omkringliggende område for basestasjonen. Bakgrunn for utbedringen ligger i følge søknaden i endret bruksmønster av mobiltjenester, som blant annet smarttelefoner, i-pad og lignende. Per i dag er kapasiteten på det eksisterende telenettet i området nær en overbelastning. Mastens høyde gjør det i følge søknaden mulig for andre aktører å samlokalisere seg i en mast. Andre aktører slipper å søke om oppføring av egne master i samme område. Videre fremgår det av søknaden at det er en uttalt politisk målsetting at dekningen for mobiltjenester skal være god der mennesker bor og oppholder seg. Rådmannen legger til grunn at omsøkte plassering må antas å bidra til en best mulig mobildekning i denne delen av kommunen. Opplysningen om framtidig samlokalisering i samme mast er en viktig opplysning rådmannen merker seg som positivt. På bakgrunn av en samlet vurdering finner rådmannen fordelene ved å gi dispensasjon som klart større enn ulempene. I tillegg foreligger det statlige og regionale rammer eller mål som vil ha betydning for å tilrå dispensasjon. Regionale og statlige myndigheter har ikke uttalt seg negativt til saken. Jf. Askeladden, riksantikvarens database for kulturminner, er det ingen registreringer i omsøkte område. Naturmangfoldloven: For alle saker som berører naturmangfold følger det av Naturmangfoldloven 7 at prinsippene i 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig 9

10 myndighet. Vurderingen skal fremgå av beslutningen. Omsøkte tiltak berører naturmangfold. Jf. Direktoratet for naturforvaltning, Naturbase, er det ikke registrert utvalgte naturtyper, truede eller nær truede naturtyper i omsøkte område. Det er heller ingen miljøregistreringer i skog (MIS). Jf. Artsdatabankens artskart, er det ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter i omsøkte område. Det er heller ikke fremkommet opplysninger i saken som tyder på at det kan befinne seg naturtyper eller arter i området, som ikke er fanget opp av nevnte registreringer. Dermed er det heller ikke påvist mulige effekter av tiltaket på naturmangfold. Kravet i 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er dermed oppfylt. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av omsøkte tiltak og det ikke kan påvises effekter av tiltaket på verdifull natur, legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven Prinsippene i Naturmangfoldloven vurderes med det som ivaretatt. Konklusjon: Etter en samlet vurdering finner rådmannen at kriteriene i Plan- og bygningsloven 19-2 er oppfylt. Det forutsettes at fremføring av strøm og samband til basestasjonen avklares med Vennesla kommune og eventuelle tillatelser innhentes. Det forutsettes at grunnrettsavtale som sikrer nødvendige rettigheter i forbindelse med basestasjonen foreligger. På den bakgrunn tilrås dispensasjon som omsøkt. 10

11 27/13 Gnr/bnr 47/9 - Dynestøl - søknad om fradeling av tomt til boligformål. Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 47/9 Saksbehandler Rune Iveland Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /13 SAMMENDRAG: Blinkhus Songdalen AS søker på vegne av grunneier Jon Dale og tiltakshaver Renate Bjerland Frustøl og Roger Frustøl om fradeling av en tomt på inntil 2 daa. til boligformål. Omsøkte tomt søkes fradelt landbrukseiendommen gnr. 47, bnr. 9. Tomta ligger nord for bebyggelsen på Dynestøl og rett øst for Kassefabrikken. I kommuneplanen er arealet avsatt med LNF-formål med spredt boligbebyggelse. Etter en samlet vurdering mener rådmannen det ikke foreligger samfunnsinteresser av stor vekt i saken. Derimot mener rådmannen at et samtykke til deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Rådmannen tilrår deling som omsøkt. Rådmannens forslag til vedtak: 1. I medhold av jordloven 12 gir Vennesla kommune samtykke til fradeling av en parsell på inntil 2 daa. fra grunneiendom gnr. 47, bnr. 9, samt samtykke til varig bruksrett for atkomstveg, som omsøkt. 2. I medhold av Plan- og bygningsloven 20-1 gis det tillatelse til oppretting av ny grunneiendom. Det stilles som vilkår at krav til infrastruktur og byggetomt som følger av Plan- og bygningsloven kap. 26, 27 og 28, samt utvidet avkjørsel til kommunal veg er godkjent av kommunen før ny grunneiendom tillates opprettet. Vedlegg: 1. Søknad (3 sider). 2. Kart og tegning (2 sider). 3. Oppklarende opplysninger vedrørende søknaden (2 sider). 4. Foreløpig svar datert (2 sider). 5. Tilleggsopplysninger med kart, skisse og tegning (6 sider). 6. Ekstra oversiktskart i målestokk 1:

12 Bakgrunn for saken: Blinkhus Songdalen AS søker på vegne av grunneier Jon Dale og tiltakshaver Renate Bjerland Frustøl og Roger Frustøl om fradeling av en tomt på inntil 2 daa. til boligformål. Det skal i følge søknaden oppføres et bolighus og en garasje. Omsøkte tomt søkes fradelt landbrukseiendom gnr. 47, bnr. 9. Tomta ligger nord for bebyggelsen på Dynestøl og rett øst for Kassefabrikken (se kartvedlegg). I kommuneplanen er arealet avsatt med landbruks-, natur- og frilufts formål (LNF) med spredt boligbebyggelse. I følge Gårdskart, Skog og landskap består landbrukseiendommen av to matrikkelnummer, gnr. 47 bnr. 9 og bnr. 4, med følgende arealfordeling: Fulldyrka jord Overflatedyrka jord Innmarksbeite Produktiv skog Annet markslag, m.m. Sum grunneiendom 34,7 daa. 2,1 daa. 12,4 daa. 457,0 daa. 44,5 daa. 550,7 daa. Parsellen ble befart den 4. mars 2013 av Arthur Finsådal fra Blinkhus Songdalen AS, Renate Bjerland Frustøl som tiltakshaver og Rune Iveland, fagansvarlig skogbruk. Vedlagt søknaden følger erklæring fra de to grunneierne til hhv. gnr. 47, bnr. 9 og gnr. 47, bnr. 5 der de bekrefter varig bruksrett for atkomstveg til omsøkte boligtomt. Merknader: Lov som kommer til anvendelse: Det fremgår av kommuneplanens planbestemmelser med retningslinjer 1.2 og jordloven 2 at omsøkte deling omfattes av delingsforbudet i jordloven. Det kreves derfor samtykke etter jordloven 12, både til fradeling av parsellen og til varig bruksrett til atkomstveg. Myndighet til å fatte vedtak ved fradeling av areal større enn 2 daa. er delegert til Bygg- og miljøutvalget i Vennesla kommune. Opprettelse av ny grunneiendom skal vurderes etter Plan- og bygningsloven 26-1 og krever tillatelse etter For alle saker som omfatter naturmangfold, følger det av naturmangfoldloven 7 at prinsippene i 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Vurderingen skal fremgå av beslutningen. Vurdering: Jordloven 12 gir et generelt forbud mot deling av eiendom som er nyttet eller kan nyttes til jord- eller skogbruk. Av 12, annet avsnitt, følger: sitat «departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarleg 12

13 ut frå omsynet til den avkasting eigedomen kan gi» sitat slutt. Det er bare adgang til å gi samtykke til deling dersom minst ett av lovens to vilkår er oppfylt. Det skal videre tas hensyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, til godkjente planer for arealbruken etter plan- og bygningsloven og hensynet til kulturlandskapet. Samfunnsinteresser: Omsøkte tiltak vil etter rådmannens vurdering bidra til å styrke bosettingen i området, og får derfor betydning for bosettingshensynet. Omsøkte deling har liten eller ingen betydning for sysselsetting, tiltak for allmennheten eller andre forhold som kunne tilsi at «samfunnsinteresser av stor vekt taler for det». Etter rådmannens vurdering foreligger det ikke samfunnsinteresser av stor vekt i saken. Hensynet til den avkastning eiendommen kan gi: Kommunen må foreta en konkret vurdering av hensynet. Eiendommen er pr. i dag ikke i drift som egen driftsenhet, dvs. det søkes ikke om eget produksjonstilskudd i jordbruket. Det foreligger ikke skog- og miljøplan (MIS) på omsøkte landbrukseiendom. I følge kommunens skogoversikt (AT-Plan 2011) ligger omsøkte parsell og atkomstveg i all hovedsak på skogsmark med middels bonitet, F 14 og hogstklasse 5A. Arealet har en tilvekst pr. dekar på ca. 0,34 m³ og er stedvis noe grunnlendt. Atkomstvegen vil i all hovedsak følge en eksisterende traktorslepe. I følge tilleggsopplysninger datert skal hjemmelen til arealet med atkomstveg fortsatt ligge til gnr. 47, bnr. 9. Det stilles vilkår om å tinglyse en varig bruksrett til vegen for omsøkte tomt. Det vises til Rundskriv M-4/2003 punkt 8.4.2, hvor det fremgår at det sentrale vedrørende hensynet til «den avkasting eigedomen kan gi», er fradelingens konsekvenser for eiendommens drift i framtida. Kortsiktige gevinster, for eksempel ved salg av tomter, må en derfor i utgangspunktet se bort fra. Formålet med delingsforbudet er å sikre og holde ressursene på bruket samlet for nåværende og framtidige eiere. «Omsynet til den avkasting eigedomen kan gi» må tolkes i lys av dette. Det gjelder for alle bruk, de små brukene like mye som de store og gode driftsenhetene. En skal ta vare på de inntektsmulighetene eiendommen har. Det vil gjelde både arealer som kan brukes til landbruksproduksjon av ett eller annet slag, og arealer som kan komme til nytte i forbindelse med virksomhet som naturlig grenser til landbruk, for eksempel turisme. Avkastning på omsøkte parsell vurderes som beskjeden. En opprustning av eksisterende traktorslepe til bilvegstandard som skal tilfredsstille kommunens krav til atkomstveg, jf. kommuneplanens bestemmelser 1.5, vurderes som en driftsmessig fordel for resteiendommen. Etter en samlet vurdering mener rådmannen at omsøkte deling er forsvarlig ut fra hensynet til «den avkasting eigedomen kan gi». Godkjente planer for arealbruken etter plan- og bygningsloven: Planformålet er LNF med spredt boligbebyggelse. Pr. i dag består området hovedsakelig av landbrukseiendommer med bebyggelse, samt en del spredt boligbebyggelse. Det følger av kommuneplanens planbestemmelser og retningslinjer at det kan tillates 13

14 ny bebyggelse med tilhørende anlegg. Antall nye enheter fremgår av nevnte planbestemmelser, samt plankart. For område på Dynestøl (område 20), er antall nye boliger i planperioden én. Av følger en opplisting av bestemmelser knyttet til planformålet. I punkt «k» heter det at «byggegrense mot jordbruksareal (dyrket mark og innmarksbeite) er minimum 15 meter». Av mottatt tilleggsopplysning, datert , fremgår det at bebyggelsen skal oppføres mer enn 15 meter fra jordbruksareal i området. Drifts- eller miljømessige ulemper: Det skal tas hensyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. En fradeling i et landbruksområde vil kunne føre til ulike drifts eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Ulempene kan deles inn i to hovedgrupper. Den ene er direkte ulemper for resteiendom eller nabobruk. Det kan være tråkk og slitasje på jordbruksareal eller at dyr på beite forstyrres. Den andre gruppen gjelder ulemper for boligeiendommen. Det kan være ulemper i form av støy, lukt eller støv. Silke ulemper kan igjen føre til restriksjoner på drift av resteiendom eller nabobruk. Pr. i dag søkes det ikke eget produksjonstilskudd i jordbruket og landbrukseiendommen er ikke i drift som egen driftsenhet. I h.h.t. jordloven 8 er det derimot driveplikt på alt jordbruksareal. Det er ikke gjennomført miljøregistrering i skog (MIS) på eiendommen. Omsøkte parsell ligger i et landbruksområde. Det kan ikke ses bort fra at det i fremtiden vil kunne oppstå ulemper for landbruket i området. Ulempene skal derimot ha en viss styrke og et visst omfang for at de skal få en avgjørende betydning i saken. Etter rådmannens vurdering er ikke ulempene av en slik styrke eller et slikt omfang i denne saken. Kulturlandskapet: Omsøkte parsell ligger i tilknytning til et tradisjonelt kulturlandskap. En eventuell deling med boligformål vil etter rådmannens vurdering ikke medføre endringer som vil være i strid med hensynet til kulturlandskapet. Naturmangfoldloven: Omsøkte deling berører naturmangfold og saken skal vurderes etter Naturmangfoldloven 7. I følge Direktoratet for naturforvaltning, Naturbase, er det ingen registreringer i omsøkt område. Det er ikke gjennomført miljøregistrering i skog. Jf. Artsdatabankens artskart, er det ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter. Det er heller ikke fremkommet opplysninger i saken som tyder på at det kan befinne seg naturtyper eller arter i området, som ikke er fanget opp av nevnte registreringer. Dermed er det heller ikke påvist mulige effekter av tiltaket på naturmangfold. Kravet i 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er dermed oppfylt. 14

15 I og med at naturmangfold i liten grad berøres av omsøkte deling og det ikke kan påvises effekter av en eventuell deling på verdifull natur, legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven Prinsippene i Naturmangfoldloven vurderes med det som ivaretatt. Kulturminner: Jf. Askeladden, riksantikvarens database for kulturminner, er det ingen registeringer i omsøkte område. Oppretting av ny grunneiendom: Saken er drøftet med enhetsleder, teknisk forvaltning. Det påpekes som viktig, spesielt for søker, at alle forhold vedrørende infrastruktur og byggetomt som følger av Plan- og bygningsloven kap. 26, 27 og 28, slik som vann og avløp, samt avkjørsel til kommunal veg er godkjent av kommunen før ny grunneiendom tillates opprettet. Herav følger vilkår gitt i rådmannens forslag til vedtak. Konklusjon: Etter en samlet vurdering mener rådmannen det foreligger samfunnsinteresser, men ikke av stor vekt som tilsier delingssamtykke. Et delingssamtykke vurderes derimot som forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. På den bakgrunn tilrår rådmannen deling som omsøkt. 15

16 28/13 Gnr/bnr 12/6 - Verås - søknad om fradeling av tomt til boligformål. Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 12/6 Saksbehandler Rune Iveland Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /13 SAMMENDRAG: Sverre Eikeland, Eikeland, 4700 Vennesla søker om fradeling av en tomt til boligformål. Omsøkte tomt ligger langs Fv. 67, ved avkjørselen til Lille Verås. Tomta søkes fradelt grunneiendom gnr. 12, bnr. 6. I kommuneplanen er arealet avsatt med LNF-formål med spredt boligbebyggelse. Etter en samlet vurdering mener rådmannen det ikke foreligger samfunnsinteresser av stor vekt i saken. Derimot mener rådmannen at et samtykke til deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Rådmannen tilrår deling på vilkår. Rådmannen bemerker at vedtaket ikke legger føring for en eventuell videre saksbehandling etter Plan- og bygningsloven. Rådmannens forslag til vedtakg: 1. I medhold av jordloven 12 gir Vennesla kommune samtykke til fradeling av en parsell på inntil 1,8 daa. fra grunneiendom gnr. 12, bnr. 6. Samtykke gis på vilkår at eiendomshjemmel til arealet med eksisterende traktor veg ligger til gnr. 12, bnr. 6. Ny grunneiendom plasseres utenfor traktor vegtraséen, satt til 5 meter. Bebyggelse tillates ikke oppført innenfor en minimumsavstand på 15 meter fra senter traktor veg. Vedlegg: 1. Søknad med vedlegg, totalt 7 sider. 2. Foreløpig svar, 2 sider. 3. Søkers tilleggsopplysninger, 1 side. 4. Notat, 1 side. 5. Oversiktskart gnr. 12, bnr

17 Bakgrunn for saken: Kommunens landbruksforvaltning er bedt om å forestå jordlovbehandling av søknaden om deling. Av sakens dokumenter fremgår det at grunneier og søker, Sverre Eikeland, opprinnelig søkte om fradeling av to boligtomter på hhv. 5 daa. og 1,5 daa. Etter et foreløpig svar (vedlegg 2) med orientering om plankrav ved fradeling av to eller flere tomter, samt søkers opplysninger, er deling av den minste tomta stilt i bero inntil videre. Av ovennevnte fremgår det at omsøkt areal er redusert fra 5 til 1,8 daa. I følge søknaden skal det oppføres et bolighus og en garasje. I følge Gårdskart, Skog og Landskap er gnr. 12, bnr. 6 et av totalt 4 bruksnummer som hører til landbrukseiendom gnr. 10, bnr. 5. I tillegg består landbrukseiendommen av gnr. 14 bnr. 2 og 26. Landbrukseiendom gnr./bnr., 10/5, 12/6, 14/2 og 14/26 består i følge nevnte Gårdskart av totalt 11 teiger med følgende arealfordeling: Fulldyrka jord Overflatedyrka jord Innmarksbeite Produktiv skog Annet markslag Bebygd, samf., vann, etc. Sum grunneiendom 36,5 daa. 6,8 daa. 22,7 daa. 2106,6 daa. 274,9 daa. 21,6 daa. 2469,1 daa. Eiendommen er ikke i drift som egen driftsenhet, dvs. det søkes ikke om eget produksjonstilskudd i jordbruket. Det foreligger skog- og miljøplan (MIS) på omsøkte landbrukseiendom. Merknader: Lov som kommer til anvendelse: Det fremgår av kommuneplanens planbestemmelser med retningslinjer 1.2 og jordloven 2 at omsøkte deling omfattes av delingsforbudet i jordloven. Det kreves derfor samtykke etter jordloven 12. LOV nr. 71: Plan- og bygningsloven. For alle saker som omfatter naturmangfold, følger det av naturmangfoldloven 7 at prinsippene i 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Vurderingen skal fremgå av beslutningen. Vurdering: Jordloven 12 gir et generelt forbud mot deling av eiendom som er nyttet eller kan nyttes til jord- eller skogbruk. Av 12, annet avsnitt, følger: sitat «departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarleg ut frå omsynet til den avkasting eigedomen kan gi» sitat slutt. Det er bare adgang til å gi samtykke til deling dersom minst ett av lovens to vilkår er oppfylt. Det skal videre tas 17

18 hensyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, til godkjente planer for arealbruken etter plan- og bygningsloven og hensynet til kulturlandskapet. Samfunnsinteresser: Omsøkte tiltak vil etter rådmannens vurdering bidra til å styrke bosettingen i området, og får derfor betydning for bosettingshensynet. Omsøkte deling har liten eller ingen betydning for sysselsetting, tiltak for allmennheten eller andre forhold som kunne tilsi at «samfunnsinteresser av stor vekt taler for det». Etter rådmannens vurdering foreligger det ikke samfunnsinteresser av stor vekt i saken. Hensynet til den avkastning eiendommen kan gi: Kommunen må foreta en konkret vurdering av hensynet. Eiendommen er pr. i dag ikke i drift som egen driftsenhet, dvs. det søkes ikke om eget produksjonstilskudd i jordbruket. Det foreligger skog- og miljøplan (MIS) på omsøkte landbrukseiendom. I følge skogbruksplanen (AT-Plan 2011) ligger omsøkte parsell i all hovedsak på skogsmark med høg og middels bonitet, G 20 og G 17 og hogstklassene 2A, 3A og 5A. Arealet har en tilvekst pr. dekar på mellom 0,46 0,68 m³. Atkomstvegen vil i følge kartvedlegg til søknaden i all hovedsak følge en eksisterende traktorslepe. Det vises til Rundskriv M-4/2003 punkt 8.4.2, hvor det fremgår at det sentrale vedrørende hensynet til «den avkasting eigedomen kan gi», er fradelingens konsekvenser for eiendommens drift i framtida. Kortsiktige gevinster, for eksempel ved salg av tomter, må en derfor i utgangspunktet se bort fra. Formålet med delingsforbudet er å sikre og holde ressursene på bruket samlet for nåværende og framtidige eiere. «Omsynet til den avkasting eigedomen kan gi» må tolkes i lys av dette. Det gjelder for alle bruk, de små brukene like mye som de store og gode driftsenhetene. En skal ta vare på de inntektsmulighetene eiendommen har. Det vil gjelde både arealer som kan brukes til landbruksproduksjon av ett eller annet slag, og arealer som kan komme til nytte i forbindelse med virksomhet som naturlig grenser til landbruk, for eksempel turisme. Avkastningsmulighetene på omsøkte parsell vurderes i skogbrukssammenheng som god. Basert på saken som gjaldt «Storeholmen» og kommunens vurdering av størrelse på avkastning, er avkastningsmuligheten for et areal på 1,8 daa. med G 17 og G 20 bonitet, i økonomisk sammenheng beskjeden. En opprustning av eksisterende traktorslepe til bilveg standard som skal tilfredsstille kommunens krav til atkomstveg, jf. kommuneplanens bestemmelser 1.5, vurderes som en driftsmessig fordel for resteiendommen. Etter en samlet vurdering mener rådmannen at omsøkte deling er forsvarlig ut fra hensynet til «den avkasting eigedomen kan gi». Godkjente planer for arealbruken etter plan- og bygningsloven: I h.h.t. den «gamle» kommuneplanen var det på bakgrunn av flere liknende saker i området Lille Verås uaktuelt å fradele tomter/opprette nye grunneiendommer med formål boligbebyggelse. Ved rullering av kommuneplanen i 2011 ble planformålet i området endret til LNF med spredt boligbebyggelse. Boligbygging forutsetter gang- 18

19 /sykkelveg langs Fylkesveg 67 fra Hommefjellet til Fylkesveg 405, evt. avtale om deltakelse i finansiering av ny g/s-veg. Pr. i dag består området hovedsakelig av landbrukseiendommer med bebyggelse, samt en del spredt boligbebyggelse. Det følger av kommuneplanens planbestemmelser og retningslinjer at det kan tillates ny bebyggelse med tilhørende anlegg. Antall nye enheter fremgår av nevnte planbestemmelser, samt plankart. For område Eikeland- Verås (område 23) kan det tillates fire nye boliger i planperioden. Det forutsetts at ovennevnte krav vil avklares gjennom saksbehandling etter Plan- og bygningsloven. Videre følger det av en opplisting av bestemmelser knyttet til planformålet. I punkt «m» heter det «bebyggelsen skal ikke plasseres nær driftsveger, lagerplasser, velteplasser, viktige natur- og kulturlandskap og/eller hvor viktige kulturminner blir skadelidende». Drifts- eller miljømessige ulemper: Det skal tas hensyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. En fradeling i et skog- og utmarksområde med spredt boligbebyggelse vil normalt ikke medføre drifts eller miljømessige ulemper for landbruk/skogbruk. Pr. i dag søkes det ikke eget produksjonstilskudd i jordbruket og landbrukseiendommen er ikke i drift som egen driftsenhet. I h.h.t. jordloven 8 er det driveplikt på alt jordbruksareal. Det er gjennomført miljøregistrering i skog (MIS) på eiendommen. Det kan ikke ses bort fra at det i fremtiden vil kunne oppstå ulemper for skogbruket i området. Derfor mener rådmannen det må stilles vilkår i h.h.t. ovennevnte for et eventuelt delingssamtykke. Hjemmelen til arealet med eksisterende traktor veg forutsettes å ligge til landbrukseiendommen og den nye grunneiendommen plasseres utenfor vegtraséen, satt til minst 5 meter. Bebyggelse tillates ikke oppført innenfor en minimumsavstand på 15 meter fra senter traktor veg. Etter rådmannens vurdering vil et delingssamtykke med slikt vilkår være i samsvar med ovennevnte godkjente planer for arealbruken og punkt «m». Eventuelle ulemper for skogbruket kan unngås. Omsøkte boligtomt er lokalisert mellom to eksisterende boligeiendommer. Skogbruk her vil lett kunne medføre ulemper. Parsellen vurderes i den sammenheng som godt egnet for boligformål. Omsøkte boligtomt vil ligge inntil Fylkesvegen og delingen vil etter rådmannens vurdering medføre en grei eiendomsstruktur. Atkomstveg og avkjørsel foreslås å samlokalisere med traktorvegen. Tillatelse til endret eller ny avkjørsel gis eventuelt av Statens vegvesen. Avstandskrav til Fylkesveg, atkomst, vann og avløp, byggegrunn, m.m. må avklares gjennom en eventuell videre saksbehandling etter Plan- og bygningsloven. 19

20 Kulturlandskapet: Omsøkte parsell ligger ikke i tilknytning til et tradisjonelt kulturlandskap. En eventuell deling med boligformål vil etter rådmannens vurdering ikke medføre endringer som vil være i strid med hensynet til kulturlandskapet. Naturmangfoldloven: Omsøkte deling berører naturmangfold og saken skal vurderes etter Naturmangfoldloven 7. I følge Direktoratet for naturforvaltning, Naturbase, er det ingen registreringer i omsøkt område. Det er heller ingen miljøregistrering i skog (MIS). Jf. Artsdatabankens artskart, er det ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter. Det er heller ikke fremkommet opplysninger i saken som tyder på at det kan befinne seg naturtyper eller arter i området, som ikke er fanget opp av nevnte registreringer. Dermed er det heller ikke påvist mulige effekter av tiltaket på naturmangfold. Kravet i 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er dermed oppfylt. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av omsøkte deling og det ikke kan påvises effekter av en eventuell deling på verdifull natur, legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven Prinsippene i Naturmangfoldloven vurderes med det som ivaretatt. Kulturminner: Jf. Askeladden, riksantikvarens database for kulturminner, er det ingen registeringer i omsøkte område. Konklusjon: Etter en samlet vurdering mener rådmannen det ikke foreligger samfunnsinteresser av stor vekt som tilsier delingssamtykke. Et delingssamtykke vurderes derimot som forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. På den bakgrunn tilrår rådmannen deling på vilkår slik det fremgår av forslag til vedtak. 20

21 29/13 Gnr/bnr 10/5 - Grillbu Eikeland - Tiltakshaver: Sverre Eikeland Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 10/5 Saksbehandler Anne Lene S. Nilsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /13 SAMMENDRAG: Søknaden gjelder en allerede oppført grillbu på 34 m2 i området avsatt til LNF- formål med hensynssone med nedslagsfelt for drikkevannskilde. Grillbua er plassert nærmere Eikelandsvannet enn 60 meter. Søknaden behandles som om grillbua ikke var oppført. Rådmannens forslag til vedtak: 1. I medhold av Plan- og bygningsloven 19-2 og 19-4 avslår Bygg og miljø utvalget søknad om dispensasjon til oppføring av grillbu fra kommuneplanens bestemmelser om 60 meter byggegrense langs vann og vassdrag ( 2.5.2) og kommuneplanens formål, LNF ( 2.4), samt hensynssoner ( 3). Vedlegg: 1. Søknad m/ kart og bilder 2. Kart målestokk 1: Uttalelse fra Fylkesmannen 4. Uttalelse fra Enhet for teknisk forvaltning v/ Arne Vatne 5. Uttalelse fra Seksjon for samfunn v/ Eirik Aarrestad 6. Kopi av brev fra anonym avsender 21

22 Bakgrunn for saken Det er blitt oppført en grillbu på 34 m2 ved Eikelandsvannet i nedre Vennesla. Saken behandles som om den ikke var oppført. Administrasjonen ble kjent med bygningen etter et anonymt tips brev datert Brevet tar opp flere punkter, der i blant at tiltakshaver har oppført en grillbu ca. 10 meter fra Eikelandsvannet i kantet av et jorde. Det har vært befaring sammen med tiltakshaver, og etter en oppfordring har tiltakshaver søkt om godkjenning. Tiltakshaver har oppgitt at grillbua er ca. 8 meter fra Eikelandsvannet. Det er ingen merknader til nabovarslet. Planstatus Eiendommens størrelse har et totalt areal på 2469 daa. Tiltaket ligger i sin helhet i 60- meters sone mot vann og vassdrag. Området er avsatt til LNF- formål med hensynssone- Sikringssone for nedslagsfelt drikkevann, dvs. det er krisevann for Vennesla Vannverk. Søkers begrunnelse for dispensasjon Tiltakshaver skriver at grill bua glir inn i naturen, det er kun et enkelt bygg med torvtak, samt vegger på kun to sider. Bua er åpen for allmenheten. Bua blir brukt som samlingsplass når det er vinter og det er skøyteis på vannet. Området har tidligere ikke blitt brukt av allmenheten, men vil nå kunne bli benyttet av alle. Grill bua ble bygd for ca. 4 år siden. Lovgrunnlag Søknaden krever dispensasjonsbehandling etter Plan- og bygningsloven 19-1 og Søknaden skal også vurderes etter Naturmangfoldloven 7 og fra planbestemmelser med retningslinjer fra kommuneplanens byggegrense langs vann og vassdrag ( 2.5.2) og LNF-formål ( 2.4) med sone for nedslagsfelt til drikkevannskilde ( 3.1), samt Riksantikaverens database for kulturminner. 22

23 Merknader: Søknaden vurderes som grunngitt og nabovarslet i samsvar med PBL Det foreligger ikke merknader fra naboer. For alle saker som berører naturmangfold følger det av Naturmangfoldloven 7 at prinsippene i 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Vurderingen skal fremgå av beslutningen. Omsøkte tiltak berører naturmangfold. Jf. Direktoratet for naturforvaltning, Naturbase, er det ikke registrert utvalgte naturtyper, truede eller nær truede naturtyper i omsøkte område. Det er heller ingen miljøregistreringer i skog (MIS). Jf. Artsdatabankens artskart, er det ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter i omsøkte område. Det er heller ikke fremkommet opplysninger i saken som tyder på at det kan befinne seg naturtyper eller arter i området, som ikke er fanget opp av nevnte registreringer. Dermed er det heller ikke påvist mulige effekter av tiltaket på naturmangfold. Kravet i 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er dermed oppfylt. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av omsøkte tiltak og det ikke kan påvises effekter av tiltaket på verdifull natur, legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven Prinsippene i Naturmangfoldloven vurderes med det som ivaretatt. Jf. Riksantikvarens database for kulturminner, er det ingen registreringer i nærheten av tiltaket. Jf. PBL 19-1, skal regionale og statlige myndigheter hvis saksområdet blir direkte berørt, få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjoner fra planer og plankrav. Saken ble brev datert sendt på høring til Fylkesmannen i Vest-Agder og til Vest- Agder Fylkeskommune. Uttalelse fra fylkesmannen Fylkesmannen uttaler i brev datert , at byggeforbudet langs vann og vassdrag skal sikre allmenheten tilgjengelighet til vassdraget og bidra til å bevare vassdragsnaturen. De viser til St.mel. nr. 26 ( ) hvor det står at arealpolitikken skal sikre vassdragslandskap, vassdragsbelter og vannressurser. Bygget er relativt stort og ligger nær vannet. Etter fylkesmannens vurdering er plassering i strid med hensynene byggeforbudet skal ivareta. Det er videre viktig at en ikke legger til rette for aktivitet som kan føre til forurensing av vannet med tanke på bruk som drikkevann. Utfra nasjonale føringer knyttet til forvaltningen av vassdrag ber fylkesmannen kommunen nøye og vurdere om vilkårene for å dispensere er oppfylt i denne saken. Vest-Agder Fylkeskommune har ikke kommet med merknader til søknaden. 23

24 Uttalelse fra Enhet for teknisk forvaltning Enhetsleder Arne Vatne vurderer at det ikke er ønskelig med mer aktivitet (bading) i området enn det allerede er i dag. Uttalelse fra Plan og miljøvernrådgiver Eirik Aarrestad har uttalt at tiltaket ligger i et område som en normalt ikke ville anbefale oppføring av bygninger. Dispensasjonsvurdering Dispensasjonsvurderingen omfatter tre forhold- byggegrense fra vann og vassdrag, LNF formålet og hensynssone, nedslagsfelt for drikkevannskilde. Etter PBL 19-2 skal en først vurdere om hensynet bak formålet eller hensynet i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. Blir hensynet vesentlig tilsidesatt kan det ikke gis dispensasjon. I motsatt fall skal en gå videre og vurdere om fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Hensyn 1 Tiltaket ligger i et vassdragsbelte, et område som stortinget har gitt særlig beskyttelse. I vassdragsbelte skal det tas særlig hensyn til naturmiljø, landskap, friluftsliv og andre allmenne interesser. Det er et nasjonalt mål at ei sone langs vann og vassdrag skal bevares som natur og friluftsområde tilgjengelig for alle, jf. St.mel. nr. 26 ( ). Det fremgår videre av Ot. Prp. Nr. 32 ( ) at byggeforbudet i PBL. 1.8, skal veie tungt. Det skal derfor mye til før dispensasjon kan gis til bygging i sona langs vann og vassdrag. Hensyn 2 Grillbua søkes oppført på dyrket mark. I LNF-områder ønsker kommunen å ivareta landbruksnæringen, oppnå driftsnære gode løsninger uten uheldige omdisponeringer eller fragmentering av landbruk og skogsområder. Hensynet til landbruket ivaretas i denne sammenheng først og fremst gjennom kommuneplanens arealformål. Herav følger det at i LNF- områder kun er tillatt med bygg og anleggsvirksomhet som har direkte tilknytning til landbruk/stedbunden næring. Andre tiltak tillates ikke. Det er også gitt egne bestemmelser og retningslinjer til LNF-områder. Rådmannens er av den mening at tiltaket ikke er i tilknytning til landbruk/stedbunden næring. Bak bestemmelsene til naturhensynet i kommuneplanens planformål ligger ønsket om å ivareta naturen, bl.a. for å sikre tilgjengelighet og mulighet for allmenheten til rekreasjon og naturopplevelser. Tiltakshaver ønsker den skal være åpen for allmennheten. Etter en befaring gjort av administrasjonen er rådmannen av den mening at grillbua er virker privatiserende og ligger ikke til rette for bruk av allmennheten. Hensyn 3 Eikelandsvannet ligger under hensynssoner i kommuneplanen ( 3). Sone med nedslagsfelt til drikkevannskilde.( 3.1) 24

25 Grillbua i seg selv er ikke ødeleggende for drikkevannskilden, da tiltaket er lite. Rådmannen mener at det er uheldig og åpne opp før større aktivitet, noe som kan føre til forurensing i og rundt vannet. Konklusjon Rådmannen viser til at statlige rammer og mål skal tillegges særlig vekt og kommunen ikke bør dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i PBL. 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. I denne saken har fylkesmannen og interne enheter uttalt at grillbua er i strid med hensynene byggeforbudet skal ivareta. Rådmannen mener naturmiljøet og landskapet rundt Eikelandsvannet er av stor samfunnsmessig verdi og er av den oppfatning at hensynet bak forbudet mot tiltak i 60 meters belte, samt LNF- formål med hensynssone med nedslagsfelt for drikkevann blir vesentlig tilsidesatt ved å gi dispensasjon til oppføring av omsøkte tiltak. Skulle Bygg- og miljø frem til en annen konklusjon, anbefales saken sendt tilbake til administrasjonen for vurdere fordeler og ulemper ved innsendt dispensasjonssøknad. 25

26 30/13 Gnr/bnr 93/81 - Kile - Søknad om deling av landbrukseiendom Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 93/81 Saksbehandler Trude Engesland Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /13 SAMMENDRAG: Det søkes om å fradele et areal på ca. 850 m 2 fra landbrukseiendom gnr. 93, bnr. 81 på Kile. Søker ønsker å selge arealet til eier av boligtomt på gnr. 93, bnr Etter å ha vurdert saken konkluderer rådmannen med at fradeling og opprettelse av ny grunneiendom kan tillates med vilkår om sammenføying. Rådmannens forslag til vedtak: 1 Vennesla kommune gir tillatelse til fradeling av inntil 850m 2 og opprettelse av ny grunneiendom som omsøkt. Det settes følgende vilkår for vedtaket: Fradelt område skal føyes sammen med gnr. 93, bnr. 155 Tillatelsen faller bort dersom oppmåling ikke er rekvirert innen 30. april Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan og bygningsloven 19-1 Vedlegg: Søknad med kart Gårdskart over 93/81 26

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa driftsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 02.07.2013 kl. 09:00 Ekstramøte. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 25/13 Søknad om dispensasjon

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.08.2014 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART Vedlegg til saker til behandling 15/13 12/05831-2 16/13 12/05681-4

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 3206 8300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 3206 8300 eller postmottak@nesbu.kommune.no MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 22.10.2013 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Varamedlemmer møter kun etter avtale. Det vil bli befaring på Lyseren og på Gunnbjørndokk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.04.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.04.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.04.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Møtetid:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje, samt tilbygg til bolig på GB 28/356 - Moneveien 32

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje, samt tilbygg til bolig på GB 28/356 - Moneveien 32 Søgne kommune Arkiv: 23/356 Saksmappe: 2014/1733-30848/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 26.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje,

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 04.09.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 27/12 IK bygg 2012

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 10.04.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Møterom

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.05.2015 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: NB: 08:15

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: NB: 08:15 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: NB: 08:15 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 12.08.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012 Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven Februar 2012 Fylkesmannen i Buskerud Veileder om dispensasjonssaker 3 Forord Denne veilederen gjelder dispensasjonssaker

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs

Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg for miljø, plan og ressurs Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 18.02.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Div. orienteringssaker SAKSKART Side 9/14 Forfall

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. 09.00 10.00 Regionalparken v/magne Pedersen og Elin H. Simensen

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. 09.00 10.00 Regionalparken v/magne Pedersen og Elin H. Simensen Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 15-21 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:00 09.00 10.00 Regionalparken

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

PS 11/11 07/507 Søknad om kjøp av tilleggsareal for utvidelse av boligtomt på Krogstad Tomt nr 23 og 30 på Krogstadfeltet.

PS 11/11 07/507 Søknad om kjøp av tilleggsareal for utvidelse av boligtomt på Krogstad Tomt nr 23 og 30 på Krogstadfeltet. MARKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 15.03.2011 Tidspunkt: Felles informasjonsmøte ang. Samhandlingsreformen begynner kl.18.30. Møte i Plan- og

Detaljer