VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 11.04.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033"

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til eller til Hilde Grundetjern tlf / Saksdokumenter sendes også til varamedlemmer, men disse møter bare etter nærmere beskjed. SAKSKART Side 25/13 12/ /13 13/ /13 13/ /13 12/ /13 12/ /13 12/ Saker til behandling Detaljregulering for Gnr. 6, bnr. 30, 409 og 1033, Storevollhei 2 m.fl. Gnr/bnr 10/3 - Eikeland - søknad om dispensasjon fra planformål LNF. Tiltakshaver: Telenor Norge AS, v/pro Invenia AS. Gnr/bnr 47/9 - Dynestøl - søknad om fradeling av tomt til boligformål. Gnr/bnr 12/6 - Verås - søknad om fradeling av tomt til boligformål. Gnr/bnr 10/5 - Grillbu Eikeland - Tiltakshaver: Sverre Eikeland Gnr/bnr 93/81 - Kile - Søknad om deling av landbrukseiendom

2 47/13 12/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 12/ /13 13/ /13 13/ /13 12/ /13 12/ /13 11/ /13 12/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ Delegerte saker Gnr/bnr 93/167 - ett trinns søknad - bolig m/garasje Ansvarlig søker: Martin Godtfredsen Gnr/bnr 24/150 - Heisel 8. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. Tilbygg. Garasje/Carport. Tiltakshaver:Gunleiv Stormark Gnr/bnr 56/140 - Solknipen Vest 3 - Søknad uten ansvarsrett for ombygging av carport til garasje Gnr/bnr 23/382 - Stemhei 3 - søknad i ett trinn med dispensasjonssøknad fra plankrav Gnr/bnr 6/ Granlivegen 37 - tilleggsopplysninger vedrørende garasje med boenhet Gnr/bnr 4/315 - Løvsangervegen 8 - Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning. Tiltakshaver: Jan Roar Fredriksen Gnr/bnr 23/352 - Montjønnåsen 4 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - tilbygg 15 m2 Gnr/bnr 61/4 - Tjomsås - søknad om rammetillatelse til oppføring av basestasjon Gnr/bnr 47/4 - Dynestøl - søknad om rammetillatelse for Telenor - DDA prosjektet Gnr/bnr 23/803 - Konvallveien 40 - IG på resterende arbeider på enebolig m/ hybel/sokkelleilighet. Tiltakshaver: Frank Robin Lundevold Gnr/bnr 2/242 - Venneslavegen Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Fasadeendring, påbygg og delvis riving. Tiltakshaver: Bjarne Andresen Gnr/bnr 7/53, Veråsvegen 35 - Søknad om tiltak, - tilbygg, endring av fasade. Tiltakshaver: Kjetil Rossebø. Gnr/bnr 6/488 - Granlivegen 17 - søknad om tillatelse til tiltak. Bruksendring: hybel i kjeller. Gnr/bnr 17/31 - Venneslav. 565, Ett - trinns søknadsbehandling for bygging av svømmebasseng

3 61/13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ Gnr/bnr 23/347 - Ringvegen 19 - Søknad om til tillatelse til tilkak uten ansvarsrett for tilbygg av kjøkken og garasje. Gnr/bnr 24/87 - Ravnåsvegen søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for tilbygging av vinterstue. Gnr/bnr 6/ Revestien 9 - ett-trinnssøknad for oppsetting av enebolig m/ekstra boenhet Referatsaker Utredning fra Rom eiendom ang. arealplanlegging og togtilbud i Agder /13 11/ Vurdering av konsesjonsplikt for utvidelse av kraftverk i Vigelandsforssen, Vennesla kommune 46 9/13 12/ Hunsfoss Vest kraftverk - tiltaket er vurdert ikke konsesjonspliktig 46 Vennesla, Torhild Bransdal ordfører 3

4 Saker til behandling 25/13 Detaljregulering for Gnr. 6, bnr. 30, 409 og 1033, Storevollhei 2 m.fl. Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 6/409 6/1033 6/30 Saksbehandler Oddbjørn Sagedal Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /13 SAMMENDRAG: VEF har fått utarbeidet forslag til detaljregulering for blokk med 13 leiligheter på tomt med eksisterende enebolig. I tillegg er det innregulert en enebolig på naboeiendom mot syd, 6/30, eier Erling Eliassen. Rådmannen anbefaler at planen reduseres med 3 leiligheter for å gjøre bygget mindre dominerende mot omgivelsene. Rådmannens forslag til vedtak: På betingelse av at planforslaget endres i henhold til rådmannens merknader, gir bygg- og miljøutvalget sin tilslutning til å utlegge til offentlig ettersyn, detaljregulering for gnr. 6, bnr. 409, 1033 og parsell av bnr. 30. Vedlegg: Vedlegg 1 reguleringsplankart Vedlegg 2 - Planbeskrivelse og bestemmelser Vedlegg 3 - Tegninger og illustrasjoner Vedlegg 4 - Sol og skyggestudie Vedlegg 5 Innspill Vedlegg 6 - ROS-sjekkliste Vedlegg 7 - Vegtrafikkstøy 4

5 Bakgrunn for saken: Det er sendt inn privat forslag til detaljregulering for Storevollhei 2, m.fl. Det er planlagt et leilighetsbygg i 3 etg. ( 3. etg inntrukket), og med parkering i kjeller. Det er tegnet inn 13 leiligheter ( 5 hver i 1. og.2. etg. og 3 stk. i 3. etg.) Adkomst er fra kommunal vei til Storevollhei. Det er regulert for en ny eneboligtomt på naboeiendommen gnr. 6, bnr. 30. Det forutsettes at denne har veirett på den private vegen, som tidligere har gått ut fra 6/30. Planforslaget er utarbeidet av arkitekt Siv Nordbø, på vegne av Vennesla Entreprenørforretning. Det vises til vedlagte planbeskrivelse og tegninger/fotomontasjer. Merknader: Det er gang-/ sykkelveg ned til Ludeflaten, men for å få sammenhengende gang- /sykkelveg til skolene må denne trafikken gå inn den private vegen i Ludeflaten og på gang-/ sykkelveg over til Granlivegen, som følges opp til gang-/sykkelvegen langs vestsiden av jernbanen. Dette anser en som brukbart, men ikke idéelt. Plan- og utbyggingsenheten har gjort en vurdering av virkningen av bebyggelsen i landskapet, dette også i h.h.t. fylkeskommunens innspill om at «Vi vil gi råd om at reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser sikrer at eventuell ny bebyggelse i området blir plassert og utformet på en måte som harmonerer med byggeskikken og bebyggelsesstrukturen i området». Ut fra dette og sett i sammenheng med høyden på 3 etg., synes forslaget å virke noe dominerende i forhold til bebyggelsesstrukturen ellers i området, og det virker særlig på kortsidene å være dominerende mot omgivelsene, da terrenget her faller betydelig. En vil foreslå at den midterste seksjonen i bygget tas ut i hver etasje (til sammen 3 leiligheter), for å motvirke dette. Det kan også med fordel trekkes inn 3. etg. i kortveggene på samme vis som ved langveggene. Støyforhold er vurdert, da byggegrenseavstanden mot fv 405 kun er 20 m. Rapporten viser at terrassene må delvis innglasses for å få tilfredsstillende støynivå. For alle saker som berører naturmangfold følger det av Naturmangfoldloven 7 at prinsippene i 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Vurderingen skal fremgå av beslutningen. Etter kommunens vurdering berører omsøkte tiltak ikke naturmangfold og det legges til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter miljøprinsippene i naturmangfoldloven Minste avstand til fjorden er ca. 45 m, men da fv 405 ligger i mellom, anser en ikke at hensynet bak bestemmelsen om 60 m byggeavstand blir skadelidende, og det kan dispenseres gjennom detaljplan for denne bestemmelse. Rådmannen anbefaler at planforslaget endres som beskrevet over, ved å trekke ut de midterste leilighetene og trekke inn 3. etg. på kortsidene, før planen legges ut til offentlig ettersyn. 5

6 26/13 Gnr/bnr 10/3 - Eikeland - søknad om dispensasjon fra planformål LNF. Tiltakshaver: Telenor Norge AS, v/pro Invenia AS. Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 10/3 Saksbehandler Rune Iveland Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /13 SAMMENDRAG: I forbindelse med søknad om rammetillatelse for oppføring av en basestasjon på Eikeland, søker Pro Invenia AS på vegne av Telenor Norge AS, om dispensasjon fra kommuneplanens LNF-formål og planbestemmelser. Selve tiltaket omfatter en telemast på 30 meter og en utstyrshytte på ca. 6 m². I tillegg er det opplyst at det er behov for fremføring av strøm og samband til basestasjonen. Basestasjonen søkes oppført på et høydedrag sør for Eikeland i Vennesla. Etter en samlet vurdering finner rådmannen at kriteriene i Plan- og bygningsloven 19-2 er oppfylt. Det forutsettes at fremføring av strøm og samband til basestasjonen avklares med Vennesla kommune og eventuell tillatelse innhentes. Det forutsettes at grunnrettsavtale som sikrer nødvendige rettigheter i forbindelse med basestasjonen foreligger. På den bakgrunn tilrås dispensasjon som omsøkt. Rådmannens forslag til vedtak: 1. I medhold av Plan- og bygningsloven 19-2 gir Vennesla kommune dispensasjon fra kommuneplanens LNF-formål og planbestemmelser for oppføring av en basestasjon på gnr. 10, bnr. 3, som omsøkt. 2. Det forutsettes at framføring av strøm og samband avklares med kommunen, og eventuelle tillatelser innhentes. Det forutsettes at grunnrettsavtale som sikrer nødvendige rettigheter i forbindelse med basestasjonen foreligger. Vedlegg: 1. Søknad. 2. Illustrasjon. 3. Skisse. 4. Detaljkart 1: Kart 1: Et ekstra oversiktskart i målestokk 1:5000 og to i målestokk 1:

7 Bakgrunn for saken: I forbindelse med søknad om rammetillatelse for oppføring av en basestasjon på Eikeland, søker Pro Invenia AS på vegne av Telenor Norge AS, om dispensasjon fra kommuneplanens LNF-formål og planbestemmelser. Selve tiltaket omfatter en telemast på 30 meter og en utstyrshytte på ca. 6 m². I tillegg er det opplyst at det er behov for fremføring av strøm og samband til basestasjonen. I følge søknaden vil tiltaket oppta et areal på ca. 25 m². Det er opplyst at tiltaket ikke gir ny/endret atkomst. I kommuneplanens arealdel er området avsatt med LNF-formål. Merknader: Dispensasjonssøknader skal behandles etter Plan- og bygningsloven (PBL) Byggog miljøutvalget i Vennesla kommune er delegert myndighet til å fatte vedtak. Saken skal også vurderes etter Naturmangfoldloven, hvor det fremgår av 7 at prinsippene i 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Vurderingen skal fremgå av beslutningen. Vurdering: Jf. PBL 19-1 krever dispensasjon en grunngitt søknad. Søknaden vurderes som grunngitt, men mangelfull i h.h.t. Naturmangfoldloven 8 (kunnskapsgrunnlaget) og søkers plikt til å fremskaffe kunnskap, vise hvor kunnskapen er hentet og hva den sier. I tillegg fremgår det av søknaden at det er behov for fremføring av strøm og samband til basestasjonen, men ikke hvor eller hvordan fremføringen skal utføres. Kommunen kan heller ikke se at det er vedlagt kopi av grunnrettsavtale med grunneier, men forutsetter at en slik avtale foreligger. Ut fra et rimelighetskrav til tiltakets art og karakter, samt kommunens rom for skjønn, anses søknaden likevel tilstrekkelig opplyst til å kunne tas under behandling. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som fremgår av PBL I følge søknaden foreligger det ingen merknader fra naboer eller gjenboere. Kommunen legger til grunn at nabovarsling er gjennomført i h.h.t. opplysningene i søknaden. Jf. PBL 19-1, skal regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer og plankrav. Saken ble i brev datert sendt på høring til Fylkesmannen i Vest-Agder og til Vest-Agder Fylkeskommune. I brev datert skriver Fylkesmannen at de ikke har kommentarer til søknaden. Vest-Agder Fylkeskommune har ikke kommet med merknader til søknaden. 7

8 Saken har også vært på høring internt til plan- og miljøvernrådgiver ved seksjon for samfunnsutvikling i Vennesla kommune. Uttalelsen sammenfaller med kommunens øvrige vurdering. De ulike planer og bestemmelser har som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess. En eventuell dispensasjon skal ikke undergrave plangrunnlaget eller hensikten bak en bestemmelse. En eventuell dispensasjon i denne typen sak er et unntak fra planen i ett enkelt tilfelle, men planen som sådan blir uendret. En dispensasjon er ment å være en sikkerhetsventil som skal sikre fleksibilitet. Med bakgrunn i nevnte, må kommunen foreta flere vurderinger når det skal tas stilling til en dispensasjonssøknad. I følge plan- og bygningsloven (PBL) 19-2 kan det ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. Disse to kriteriene er kumulative, dvs. at begge kriteriene må være oppfylt for at lovens vilkår for dispensasjon skal være oppfylt. Vurderingstema 1: Hvilke hensyn ligger bak bestemmelsene det søkes om dispensasjon fra? Kommer hensynene i lovens formålsbestemmelse inn? Blir noen av disse hensynene vesentlig tilsidesatt? Hensynet bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra er landbruk-, natur- og friluft. I LNF-områder ønsker kommunen bl.a. å ivareta landbruksnæringen, oppnå driftsmessige gode løsninger uten uheldig omdisponeringer eller fragmentering av landbruks- og skogområder. Hensynet til landbruk ivaretas i denne sammenheng først og fremst gjennom kommuneplanens arealformål. Herav følger at det i LNF områder kun er tillatt med bygge- og anleggsvirksomhet som har direkte tilknytning til landbruk/stedbunden næring. Andre tiltak tillates ikke. Det er også gitt egne planbestemmelser og retningslinjer til LNF områder. Etter rådmannens vurdering vil eventuelle driftsmessige ulemper for skogbruket i forbindelse med tiltaket nesten være fraværende. Hensynet til landbruk blir etter rådmannens vurdering ikke vesentlig tilsidesatt. Bak bestemmelsene knyttet til naturhensynet i kommuneplanens planformål ligger ønsket om å ivareta naturen, bl.a. for å sikre tilgjengelighet og allmennhetens mulighet til rekreasjon og naturopplevelser. Naturhensynet ivaretas også gjennom bestemmelsene i Naturmangfoldloven. Omsøkte tiltak omfatter et begrenset areal, totalt ca. 25 m². Det er i påfølgende vurdering etter Naturmangfoldloven ikke funnet spesielle registreringer i omsøkte område. Det fremgår av søknaden at «det foreligger ikke fare eller vesentlig ulempe som følge av andre natur- og miljøforhold. Rådmannen finner grunn til å anta et flertall av befolkningen vil oppleve en mast på 30 meter som negativ i forhold til naturopplevelser, men naturhensynet vurderes likevel som ikke vesentlig tilsidesatt. 8

9 Etter rådmannens vurdering gjør frilufts hensyn seg gjeldende i dette området. Omsøkte tiltak kommer i et allerede mye brukt friluftsområde øst for det planlagte boligområdet Venneslaheia. Området benyttes i første rekke av lokalbefolkningen i forbindelse med trim, friluftsaktivitet og rekreasjon. Når Venneslaheia eventuelt blir utbygd med inntil 1500 boenheter, vil området få en adskillig større brukergruppe. En ny mast på 30 meter vil sannsynlig oppleves som skjemmende estetisk og negativt i forhold til allmennhetens friluftsopplevelse. Etter rådmannens vurdering tilsidesettes hensynet til friluft likevel ikke vesentlig. Hensynene i lovens formålsbestemmelse vurderes heller ikke som «vesentlig tilsidesatt» (jf. PBL 19-2, andre avsnitt, første punktum). Derfor kan det neste kriteriet vurderes. Vurderingstema 2: Vil fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering? Foreligger det statlige eller regionale rammer eller mål som har betydning? Har statlige og regionale myndigheter uttalt seg negativt? Tiltaket er i følge søknaden et samarbeidsprosjekt mellom Telenor, Vennesla kommune og Vest-Agder Fylkeskommune, kalt det digitale Agder (DDA). Bakgrunn for omsøkte plassering er utbygging av et stabilt kommunikasjonsnettverk i omkringliggende område. Basestasjonen skal monteres med antenner i retning 60 retning Erkleiv, 155 retning Ravnevann og 325 retning Monreset. Det er opplyst at formålet med tiltaket er å utbedre telekommunikasjonsnettverket i omkringliggende område for basestasjonen. Bakgrunn for utbedringen ligger i følge søknaden i endret bruksmønster av mobiltjenester, som blant annet smarttelefoner, i-pad og lignende. Per i dag er kapasiteten på det eksisterende telenettet i området nær en overbelastning. Mastens høyde gjør det i følge søknaden mulig for andre aktører å samlokalisere seg i en mast. Andre aktører slipper å søke om oppføring av egne master i samme område. Videre fremgår det av søknaden at det er en uttalt politisk målsetting at dekningen for mobiltjenester skal være god der mennesker bor og oppholder seg. Rådmannen legger til grunn at omsøkte plassering må antas å bidra til en best mulig mobildekning i denne delen av kommunen. Opplysningen om framtidig samlokalisering i samme mast er en viktig opplysning rådmannen merker seg som positivt. På bakgrunn av en samlet vurdering finner rådmannen fordelene ved å gi dispensasjon som klart større enn ulempene. I tillegg foreligger det statlige og regionale rammer eller mål som vil ha betydning for å tilrå dispensasjon. Regionale og statlige myndigheter har ikke uttalt seg negativt til saken. Jf. Askeladden, riksantikvarens database for kulturminner, er det ingen registreringer i omsøkte område. Naturmangfoldloven: For alle saker som berører naturmangfold følger det av Naturmangfoldloven 7 at prinsippene i 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig 9

10 myndighet. Vurderingen skal fremgå av beslutningen. Omsøkte tiltak berører naturmangfold. Jf. Direktoratet for naturforvaltning, Naturbase, er det ikke registrert utvalgte naturtyper, truede eller nær truede naturtyper i omsøkte område. Det er heller ingen miljøregistreringer i skog (MIS). Jf. Artsdatabankens artskart, er det ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter i omsøkte område. Det er heller ikke fremkommet opplysninger i saken som tyder på at det kan befinne seg naturtyper eller arter i området, som ikke er fanget opp av nevnte registreringer. Dermed er det heller ikke påvist mulige effekter av tiltaket på naturmangfold. Kravet i 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er dermed oppfylt. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av omsøkte tiltak og det ikke kan påvises effekter av tiltaket på verdifull natur, legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven Prinsippene i Naturmangfoldloven vurderes med det som ivaretatt. Konklusjon: Etter en samlet vurdering finner rådmannen at kriteriene i Plan- og bygningsloven 19-2 er oppfylt. Det forutsettes at fremføring av strøm og samband til basestasjonen avklares med Vennesla kommune og eventuelle tillatelser innhentes. Det forutsettes at grunnrettsavtale som sikrer nødvendige rettigheter i forbindelse med basestasjonen foreligger. På den bakgrunn tilrås dispensasjon som omsøkt. 10

11 27/13 Gnr/bnr 47/9 - Dynestøl - søknad om fradeling av tomt til boligformål. Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 47/9 Saksbehandler Rune Iveland Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /13 SAMMENDRAG: Blinkhus Songdalen AS søker på vegne av grunneier Jon Dale og tiltakshaver Renate Bjerland Frustøl og Roger Frustøl om fradeling av en tomt på inntil 2 daa. til boligformål. Omsøkte tomt søkes fradelt landbrukseiendommen gnr. 47, bnr. 9. Tomta ligger nord for bebyggelsen på Dynestøl og rett øst for Kassefabrikken. I kommuneplanen er arealet avsatt med LNF-formål med spredt boligbebyggelse. Etter en samlet vurdering mener rådmannen det ikke foreligger samfunnsinteresser av stor vekt i saken. Derimot mener rådmannen at et samtykke til deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Rådmannen tilrår deling som omsøkt. Rådmannens forslag til vedtak: 1. I medhold av jordloven 12 gir Vennesla kommune samtykke til fradeling av en parsell på inntil 2 daa. fra grunneiendom gnr. 47, bnr. 9, samt samtykke til varig bruksrett for atkomstveg, som omsøkt. 2. I medhold av Plan- og bygningsloven 20-1 gis det tillatelse til oppretting av ny grunneiendom. Det stilles som vilkår at krav til infrastruktur og byggetomt som følger av Plan- og bygningsloven kap. 26, 27 og 28, samt utvidet avkjørsel til kommunal veg er godkjent av kommunen før ny grunneiendom tillates opprettet. Vedlegg: 1. Søknad (3 sider). 2. Kart og tegning (2 sider). 3. Oppklarende opplysninger vedrørende søknaden (2 sider). 4. Foreløpig svar datert (2 sider). 5. Tilleggsopplysninger med kart, skisse og tegning (6 sider). 6. Ekstra oversiktskart i målestokk 1:

12 Bakgrunn for saken: Blinkhus Songdalen AS søker på vegne av grunneier Jon Dale og tiltakshaver Renate Bjerland Frustøl og Roger Frustøl om fradeling av en tomt på inntil 2 daa. til boligformål. Det skal i følge søknaden oppføres et bolighus og en garasje. Omsøkte tomt søkes fradelt landbrukseiendom gnr. 47, bnr. 9. Tomta ligger nord for bebyggelsen på Dynestøl og rett øst for Kassefabrikken (se kartvedlegg). I kommuneplanen er arealet avsatt med landbruks-, natur- og frilufts formål (LNF) med spredt boligbebyggelse. I følge Gårdskart, Skog og landskap består landbrukseiendommen av to matrikkelnummer, gnr. 47 bnr. 9 og bnr. 4, med følgende arealfordeling: Fulldyrka jord Overflatedyrka jord Innmarksbeite Produktiv skog Annet markslag, m.m. Sum grunneiendom 34,7 daa. 2,1 daa. 12,4 daa. 457,0 daa. 44,5 daa. 550,7 daa. Parsellen ble befart den 4. mars 2013 av Arthur Finsådal fra Blinkhus Songdalen AS, Renate Bjerland Frustøl som tiltakshaver og Rune Iveland, fagansvarlig skogbruk. Vedlagt søknaden følger erklæring fra de to grunneierne til hhv. gnr. 47, bnr. 9 og gnr. 47, bnr. 5 der de bekrefter varig bruksrett for atkomstveg til omsøkte boligtomt. Merknader: Lov som kommer til anvendelse: Det fremgår av kommuneplanens planbestemmelser med retningslinjer 1.2 og jordloven 2 at omsøkte deling omfattes av delingsforbudet i jordloven. Det kreves derfor samtykke etter jordloven 12, både til fradeling av parsellen og til varig bruksrett til atkomstveg. Myndighet til å fatte vedtak ved fradeling av areal større enn 2 daa. er delegert til Bygg- og miljøutvalget i Vennesla kommune. Opprettelse av ny grunneiendom skal vurderes etter Plan- og bygningsloven 26-1 og krever tillatelse etter For alle saker som omfatter naturmangfold, følger det av naturmangfoldloven 7 at prinsippene i 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Vurderingen skal fremgå av beslutningen. Vurdering: Jordloven 12 gir et generelt forbud mot deling av eiendom som er nyttet eller kan nyttes til jord- eller skogbruk. Av 12, annet avsnitt, følger: sitat «departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarleg 12

13 ut frå omsynet til den avkasting eigedomen kan gi» sitat slutt. Det er bare adgang til å gi samtykke til deling dersom minst ett av lovens to vilkår er oppfylt. Det skal videre tas hensyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, til godkjente planer for arealbruken etter plan- og bygningsloven og hensynet til kulturlandskapet. Samfunnsinteresser: Omsøkte tiltak vil etter rådmannens vurdering bidra til å styrke bosettingen i området, og får derfor betydning for bosettingshensynet. Omsøkte deling har liten eller ingen betydning for sysselsetting, tiltak for allmennheten eller andre forhold som kunne tilsi at «samfunnsinteresser av stor vekt taler for det». Etter rådmannens vurdering foreligger det ikke samfunnsinteresser av stor vekt i saken. Hensynet til den avkastning eiendommen kan gi: Kommunen må foreta en konkret vurdering av hensynet. Eiendommen er pr. i dag ikke i drift som egen driftsenhet, dvs. det søkes ikke om eget produksjonstilskudd i jordbruket. Det foreligger ikke skog- og miljøplan (MIS) på omsøkte landbrukseiendom. I følge kommunens skogoversikt (AT-Plan 2011) ligger omsøkte parsell og atkomstveg i all hovedsak på skogsmark med middels bonitet, F 14 og hogstklasse 5A. Arealet har en tilvekst pr. dekar på ca. 0,34 m³ og er stedvis noe grunnlendt. Atkomstvegen vil i all hovedsak følge en eksisterende traktorslepe. I følge tilleggsopplysninger datert skal hjemmelen til arealet med atkomstveg fortsatt ligge til gnr. 47, bnr. 9. Det stilles vilkår om å tinglyse en varig bruksrett til vegen for omsøkte tomt. Det vises til Rundskriv M-4/2003 punkt 8.4.2, hvor det fremgår at det sentrale vedrørende hensynet til «den avkasting eigedomen kan gi», er fradelingens konsekvenser for eiendommens drift i framtida. Kortsiktige gevinster, for eksempel ved salg av tomter, må en derfor i utgangspunktet se bort fra. Formålet med delingsforbudet er å sikre og holde ressursene på bruket samlet for nåværende og framtidige eiere. «Omsynet til den avkasting eigedomen kan gi» må tolkes i lys av dette. Det gjelder for alle bruk, de små brukene like mye som de store og gode driftsenhetene. En skal ta vare på de inntektsmulighetene eiendommen har. Det vil gjelde både arealer som kan brukes til landbruksproduksjon av ett eller annet slag, og arealer som kan komme til nytte i forbindelse med virksomhet som naturlig grenser til landbruk, for eksempel turisme. Avkastning på omsøkte parsell vurderes som beskjeden. En opprustning av eksisterende traktorslepe til bilvegstandard som skal tilfredsstille kommunens krav til atkomstveg, jf. kommuneplanens bestemmelser 1.5, vurderes som en driftsmessig fordel for resteiendommen. Etter en samlet vurdering mener rådmannen at omsøkte deling er forsvarlig ut fra hensynet til «den avkasting eigedomen kan gi». Godkjente planer for arealbruken etter plan- og bygningsloven: Planformålet er LNF med spredt boligbebyggelse. Pr. i dag består området hovedsakelig av landbrukseiendommer med bebyggelse, samt en del spredt boligbebyggelse. Det følger av kommuneplanens planbestemmelser og retningslinjer at det kan tillates 13

14 ny bebyggelse med tilhørende anlegg. Antall nye enheter fremgår av nevnte planbestemmelser, samt plankart. For område på Dynestøl (område 20), er antall nye boliger i planperioden én. Av følger en opplisting av bestemmelser knyttet til planformålet. I punkt «k» heter det at «byggegrense mot jordbruksareal (dyrket mark og innmarksbeite) er minimum 15 meter». Av mottatt tilleggsopplysning, datert , fremgår det at bebyggelsen skal oppføres mer enn 15 meter fra jordbruksareal i området. Drifts- eller miljømessige ulemper: Det skal tas hensyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. En fradeling i et landbruksområde vil kunne føre til ulike drifts eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Ulempene kan deles inn i to hovedgrupper. Den ene er direkte ulemper for resteiendom eller nabobruk. Det kan være tråkk og slitasje på jordbruksareal eller at dyr på beite forstyrres. Den andre gruppen gjelder ulemper for boligeiendommen. Det kan være ulemper i form av støy, lukt eller støv. Silke ulemper kan igjen føre til restriksjoner på drift av resteiendom eller nabobruk. Pr. i dag søkes det ikke eget produksjonstilskudd i jordbruket og landbrukseiendommen er ikke i drift som egen driftsenhet. I h.h.t. jordloven 8 er det derimot driveplikt på alt jordbruksareal. Det er ikke gjennomført miljøregistrering i skog (MIS) på eiendommen. Omsøkte parsell ligger i et landbruksområde. Det kan ikke ses bort fra at det i fremtiden vil kunne oppstå ulemper for landbruket i området. Ulempene skal derimot ha en viss styrke og et visst omfang for at de skal få en avgjørende betydning i saken. Etter rådmannens vurdering er ikke ulempene av en slik styrke eller et slikt omfang i denne saken. Kulturlandskapet: Omsøkte parsell ligger i tilknytning til et tradisjonelt kulturlandskap. En eventuell deling med boligformål vil etter rådmannens vurdering ikke medføre endringer som vil være i strid med hensynet til kulturlandskapet. Naturmangfoldloven: Omsøkte deling berører naturmangfold og saken skal vurderes etter Naturmangfoldloven 7. I følge Direktoratet for naturforvaltning, Naturbase, er det ingen registreringer i omsøkt område. Det er ikke gjennomført miljøregistrering i skog. Jf. Artsdatabankens artskart, er det ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter. Det er heller ikke fremkommet opplysninger i saken som tyder på at det kan befinne seg naturtyper eller arter i området, som ikke er fanget opp av nevnte registreringer. Dermed er det heller ikke påvist mulige effekter av tiltaket på naturmangfold. Kravet i 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er dermed oppfylt. 14

15 I og med at naturmangfold i liten grad berøres av omsøkte deling og det ikke kan påvises effekter av en eventuell deling på verdifull natur, legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven Prinsippene i Naturmangfoldloven vurderes med det som ivaretatt. Kulturminner: Jf. Askeladden, riksantikvarens database for kulturminner, er det ingen registeringer i omsøkte område. Oppretting av ny grunneiendom: Saken er drøftet med enhetsleder, teknisk forvaltning. Det påpekes som viktig, spesielt for søker, at alle forhold vedrørende infrastruktur og byggetomt som følger av Plan- og bygningsloven kap. 26, 27 og 28, slik som vann og avløp, samt avkjørsel til kommunal veg er godkjent av kommunen før ny grunneiendom tillates opprettet. Herav følger vilkår gitt i rådmannens forslag til vedtak. Konklusjon: Etter en samlet vurdering mener rådmannen det foreligger samfunnsinteresser, men ikke av stor vekt som tilsier delingssamtykke. Et delingssamtykke vurderes derimot som forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. På den bakgrunn tilrår rådmannen deling som omsøkt. 15

16 28/13 Gnr/bnr 12/6 - Verås - søknad om fradeling av tomt til boligformål. Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 12/6 Saksbehandler Rune Iveland Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /13 SAMMENDRAG: Sverre Eikeland, Eikeland, 4700 Vennesla søker om fradeling av en tomt til boligformål. Omsøkte tomt ligger langs Fv. 67, ved avkjørselen til Lille Verås. Tomta søkes fradelt grunneiendom gnr. 12, bnr. 6. I kommuneplanen er arealet avsatt med LNF-formål med spredt boligbebyggelse. Etter en samlet vurdering mener rådmannen det ikke foreligger samfunnsinteresser av stor vekt i saken. Derimot mener rådmannen at et samtykke til deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Rådmannen tilrår deling på vilkår. Rådmannen bemerker at vedtaket ikke legger føring for en eventuell videre saksbehandling etter Plan- og bygningsloven. Rådmannens forslag til vedtakg: 1. I medhold av jordloven 12 gir Vennesla kommune samtykke til fradeling av en parsell på inntil 1,8 daa. fra grunneiendom gnr. 12, bnr. 6. Samtykke gis på vilkår at eiendomshjemmel til arealet med eksisterende traktor veg ligger til gnr. 12, bnr. 6. Ny grunneiendom plasseres utenfor traktor vegtraséen, satt til 5 meter. Bebyggelse tillates ikke oppført innenfor en minimumsavstand på 15 meter fra senter traktor veg. Vedlegg: 1. Søknad med vedlegg, totalt 7 sider. 2. Foreløpig svar, 2 sider. 3. Søkers tilleggsopplysninger, 1 side. 4. Notat, 1 side. 5. Oversiktskart gnr. 12, bnr

17 Bakgrunn for saken: Kommunens landbruksforvaltning er bedt om å forestå jordlovbehandling av søknaden om deling. Av sakens dokumenter fremgår det at grunneier og søker, Sverre Eikeland, opprinnelig søkte om fradeling av to boligtomter på hhv. 5 daa. og 1,5 daa. Etter et foreløpig svar (vedlegg 2) med orientering om plankrav ved fradeling av to eller flere tomter, samt søkers opplysninger, er deling av den minste tomta stilt i bero inntil videre. Av ovennevnte fremgår det at omsøkt areal er redusert fra 5 til 1,8 daa. I følge søknaden skal det oppføres et bolighus og en garasje. I følge Gårdskart, Skog og Landskap er gnr. 12, bnr. 6 et av totalt 4 bruksnummer som hører til landbrukseiendom gnr. 10, bnr. 5. I tillegg består landbrukseiendommen av gnr. 14 bnr. 2 og 26. Landbrukseiendom gnr./bnr., 10/5, 12/6, 14/2 og 14/26 består i følge nevnte Gårdskart av totalt 11 teiger med følgende arealfordeling: Fulldyrka jord Overflatedyrka jord Innmarksbeite Produktiv skog Annet markslag Bebygd, samf., vann, etc. Sum grunneiendom 36,5 daa. 6,8 daa. 22,7 daa. 2106,6 daa. 274,9 daa. 21,6 daa. 2469,1 daa. Eiendommen er ikke i drift som egen driftsenhet, dvs. det søkes ikke om eget produksjonstilskudd i jordbruket. Det foreligger skog- og miljøplan (MIS) på omsøkte landbrukseiendom. Merknader: Lov som kommer til anvendelse: Det fremgår av kommuneplanens planbestemmelser med retningslinjer 1.2 og jordloven 2 at omsøkte deling omfattes av delingsforbudet i jordloven. Det kreves derfor samtykke etter jordloven 12. LOV nr. 71: Plan- og bygningsloven. For alle saker som omfatter naturmangfold, følger det av naturmangfoldloven 7 at prinsippene i 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Vurderingen skal fremgå av beslutningen. Vurdering: Jordloven 12 gir et generelt forbud mot deling av eiendom som er nyttet eller kan nyttes til jord- eller skogbruk. Av 12, annet avsnitt, følger: sitat «departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarleg ut frå omsynet til den avkasting eigedomen kan gi» sitat slutt. Det er bare adgang til å gi samtykke til deling dersom minst ett av lovens to vilkår er oppfylt. Det skal videre tas 17

18 hensyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, til godkjente planer for arealbruken etter plan- og bygningsloven og hensynet til kulturlandskapet. Samfunnsinteresser: Omsøkte tiltak vil etter rådmannens vurdering bidra til å styrke bosettingen i området, og får derfor betydning for bosettingshensynet. Omsøkte deling har liten eller ingen betydning for sysselsetting, tiltak for allmennheten eller andre forhold som kunne tilsi at «samfunnsinteresser av stor vekt taler for det». Etter rådmannens vurdering foreligger det ikke samfunnsinteresser av stor vekt i saken. Hensynet til den avkastning eiendommen kan gi: Kommunen må foreta en konkret vurdering av hensynet. Eiendommen er pr. i dag ikke i drift som egen driftsenhet, dvs. det søkes ikke om eget produksjonstilskudd i jordbruket. Det foreligger skog- og miljøplan (MIS) på omsøkte landbrukseiendom. I følge skogbruksplanen (AT-Plan 2011) ligger omsøkte parsell i all hovedsak på skogsmark med høg og middels bonitet, G 20 og G 17 og hogstklassene 2A, 3A og 5A. Arealet har en tilvekst pr. dekar på mellom 0,46 0,68 m³. Atkomstvegen vil i følge kartvedlegg til søknaden i all hovedsak følge en eksisterende traktorslepe. Det vises til Rundskriv M-4/2003 punkt 8.4.2, hvor det fremgår at det sentrale vedrørende hensynet til «den avkasting eigedomen kan gi», er fradelingens konsekvenser for eiendommens drift i framtida. Kortsiktige gevinster, for eksempel ved salg av tomter, må en derfor i utgangspunktet se bort fra. Formålet med delingsforbudet er å sikre og holde ressursene på bruket samlet for nåværende og framtidige eiere. «Omsynet til den avkasting eigedomen kan gi» må tolkes i lys av dette. Det gjelder for alle bruk, de små brukene like mye som de store og gode driftsenhetene. En skal ta vare på de inntektsmulighetene eiendommen har. Det vil gjelde både arealer som kan brukes til landbruksproduksjon av ett eller annet slag, og arealer som kan komme til nytte i forbindelse med virksomhet som naturlig grenser til landbruk, for eksempel turisme. Avkastningsmulighetene på omsøkte parsell vurderes i skogbrukssammenheng som god. Basert på saken som gjaldt «Storeholmen» og kommunens vurdering av størrelse på avkastning, er avkastningsmuligheten for et areal på 1,8 daa. med G 17 og G 20 bonitet, i økonomisk sammenheng beskjeden. En opprustning av eksisterende traktorslepe til bilveg standard som skal tilfredsstille kommunens krav til atkomstveg, jf. kommuneplanens bestemmelser 1.5, vurderes som en driftsmessig fordel for resteiendommen. Etter en samlet vurdering mener rådmannen at omsøkte deling er forsvarlig ut fra hensynet til «den avkasting eigedomen kan gi». Godkjente planer for arealbruken etter plan- og bygningsloven: I h.h.t. den «gamle» kommuneplanen var det på bakgrunn av flere liknende saker i området Lille Verås uaktuelt å fradele tomter/opprette nye grunneiendommer med formål boligbebyggelse. Ved rullering av kommuneplanen i 2011 ble planformålet i området endret til LNF med spredt boligbebyggelse. Boligbygging forutsetter gang- 18

19 /sykkelveg langs Fylkesveg 67 fra Hommefjellet til Fylkesveg 405, evt. avtale om deltakelse i finansiering av ny g/s-veg. Pr. i dag består området hovedsakelig av landbrukseiendommer med bebyggelse, samt en del spredt boligbebyggelse. Det følger av kommuneplanens planbestemmelser og retningslinjer at det kan tillates ny bebyggelse med tilhørende anlegg. Antall nye enheter fremgår av nevnte planbestemmelser, samt plankart. For område Eikeland- Verås (område 23) kan det tillates fire nye boliger i planperioden. Det forutsetts at ovennevnte krav vil avklares gjennom saksbehandling etter Plan- og bygningsloven. Videre følger det av en opplisting av bestemmelser knyttet til planformålet. I punkt «m» heter det «bebyggelsen skal ikke plasseres nær driftsveger, lagerplasser, velteplasser, viktige natur- og kulturlandskap og/eller hvor viktige kulturminner blir skadelidende». Drifts- eller miljømessige ulemper: Det skal tas hensyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. En fradeling i et skog- og utmarksområde med spredt boligbebyggelse vil normalt ikke medføre drifts eller miljømessige ulemper for landbruk/skogbruk. Pr. i dag søkes det ikke eget produksjonstilskudd i jordbruket og landbrukseiendommen er ikke i drift som egen driftsenhet. I h.h.t. jordloven 8 er det driveplikt på alt jordbruksareal. Det er gjennomført miljøregistrering i skog (MIS) på eiendommen. Det kan ikke ses bort fra at det i fremtiden vil kunne oppstå ulemper for skogbruket i området. Derfor mener rådmannen det må stilles vilkår i h.h.t. ovennevnte for et eventuelt delingssamtykke. Hjemmelen til arealet med eksisterende traktor veg forutsettes å ligge til landbrukseiendommen og den nye grunneiendommen plasseres utenfor vegtraséen, satt til minst 5 meter. Bebyggelse tillates ikke oppført innenfor en minimumsavstand på 15 meter fra senter traktor veg. Etter rådmannens vurdering vil et delingssamtykke med slikt vilkår være i samsvar med ovennevnte godkjente planer for arealbruken og punkt «m». Eventuelle ulemper for skogbruket kan unngås. Omsøkte boligtomt er lokalisert mellom to eksisterende boligeiendommer. Skogbruk her vil lett kunne medføre ulemper. Parsellen vurderes i den sammenheng som godt egnet for boligformål. Omsøkte boligtomt vil ligge inntil Fylkesvegen og delingen vil etter rådmannens vurdering medføre en grei eiendomsstruktur. Atkomstveg og avkjørsel foreslås å samlokalisere med traktorvegen. Tillatelse til endret eller ny avkjørsel gis eventuelt av Statens vegvesen. Avstandskrav til Fylkesveg, atkomst, vann og avløp, byggegrunn, m.m. må avklares gjennom en eventuell videre saksbehandling etter Plan- og bygningsloven. 19

20 Kulturlandskapet: Omsøkte parsell ligger ikke i tilknytning til et tradisjonelt kulturlandskap. En eventuell deling med boligformål vil etter rådmannens vurdering ikke medføre endringer som vil være i strid med hensynet til kulturlandskapet. Naturmangfoldloven: Omsøkte deling berører naturmangfold og saken skal vurderes etter Naturmangfoldloven 7. I følge Direktoratet for naturforvaltning, Naturbase, er det ingen registreringer i omsøkt område. Det er heller ingen miljøregistrering i skog (MIS). Jf. Artsdatabankens artskart, er det ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter. Det er heller ikke fremkommet opplysninger i saken som tyder på at det kan befinne seg naturtyper eller arter i området, som ikke er fanget opp av nevnte registreringer. Dermed er det heller ikke påvist mulige effekter av tiltaket på naturmangfold. Kravet i 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er dermed oppfylt. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av omsøkte deling og det ikke kan påvises effekter av en eventuell deling på verdifull natur, legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven Prinsippene i Naturmangfoldloven vurderes med det som ivaretatt. Kulturminner: Jf. Askeladden, riksantikvarens database for kulturminner, er det ingen registeringer i omsøkte område. Konklusjon: Etter en samlet vurdering mener rådmannen det ikke foreligger samfunnsinteresser av stor vekt som tilsier delingssamtykke. Et delingssamtykke vurderes derimot som forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. På den bakgrunn tilrår rådmannen deling på vilkår slik det fremgår av forslag til vedtak. 20

21 29/13 Gnr/bnr 10/5 - Grillbu Eikeland - Tiltakshaver: Sverre Eikeland Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 10/5 Saksbehandler Anne Lene S. Nilsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /13 SAMMENDRAG: Søknaden gjelder en allerede oppført grillbu på 34 m2 i området avsatt til LNF- formål med hensynssone med nedslagsfelt for drikkevannskilde. Grillbua er plassert nærmere Eikelandsvannet enn 60 meter. Søknaden behandles som om grillbua ikke var oppført. Rådmannens forslag til vedtak: 1. I medhold av Plan- og bygningsloven 19-2 og 19-4 avslår Bygg og miljø utvalget søknad om dispensasjon til oppføring av grillbu fra kommuneplanens bestemmelser om 60 meter byggegrense langs vann og vassdrag ( 2.5.2) og kommuneplanens formål, LNF ( 2.4), samt hensynssoner ( 3). Vedlegg: 1. Søknad m/ kart og bilder 2. Kart målestokk 1: Uttalelse fra Fylkesmannen 4. Uttalelse fra Enhet for teknisk forvaltning v/ Arne Vatne 5. Uttalelse fra Seksjon for samfunn v/ Eirik Aarrestad 6. Kopi av brev fra anonym avsender 21

22 Bakgrunn for saken Det er blitt oppført en grillbu på 34 m2 ved Eikelandsvannet i nedre Vennesla. Saken behandles som om den ikke var oppført. Administrasjonen ble kjent med bygningen etter et anonymt tips brev datert Brevet tar opp flere punkter, der i blant at tiltakshaver har oppført en grillbu ca. 10 meter fra Eikelandsvannet i kantet av et jorde. Det har vært befaring sammen med tiltakshaver, og etter en oppfordring har tiltakshaver søkt om godkjenning. Tiltakshaver har oppgitt at grillbua er ca. 8 meter fra Eikelandsvannet. Det er ingen merknader til nabovarslet. Planstatus Eiendommens størrelse har et totalt areal på 2469 daa. Tiltaket ligger i sin helhet i 60- meters sone mot vann og vassdrag. Området er avsatt til LNF- formål med hensynssone- Sikringssone for nedslagsfelt drikkevann, dvs. det er krisevann for Vennesla Vannverk. Søkers begrunnelse for dispensasjon Tiltakshaver skriver at grill bua glir inn i naturen, det er kun et enkelt bygg med torvtak, samt vegger på kun to sider. Bua er åpen for allmenheten. Bua blir brukt som samlingsplass når det er vinter og det er skøyteis på vannet. Området har tidligere ikke blitt brukt av allmenheten, men vil nå kunne bli benyttet av alle. Grill bua ble bygd for ca. 4 år siden. Lovgrunnlag Søknaden krever dispensasjonsbehandling etter Plan- og bygningsloven 19-1 og Søknaden skal også vurderes etter Naturmangfoldloven 7 og fra planbestemmelser med retningslinjer fra kommuneplanens byggegrense langs vann og vassdrag ( 2.5.2) og LNF-formål ( 2.4) med sone for nedslagsfelt til drikkevannskilde ( 3.1), samt Riksantikaverens database for kulturminner. 22

23 Merknader: Søknaden vurderes som grunngitt og nabovarslet i samsvar med PBL Det foreligger ikke merknader fra naboer. For alle saker som berører naturmangfold følger det av Naturmangfoldloven 7 at prinsippene i 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Vurderingen skal fremgå av beslutningen. Omsøkte tiltak berører naturmangfold. Jf. Direktoratet for naturforvaltning, Naturbase, er det ikke registrert utvalgte naturtyper, truede eller nær truede naturtyper i omsøkte område. Det er heller ingen miljøregistreringer i skog (MIS). Jf. Artsdatabankens artskart, er det ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter i omsøkte område. Det er heller ikke fremkommet opplysninger i saken som tyder på at det kan befinne seg naturtyper eller arter i området, som ikke er fanget opp av nevnte registreringer. Dermed er det heller ikke påvist mulige effekter av tiltaket på naturmangfold. Kravet i 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er dermed oppfylt. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av omsøkte tiltak og det ikke kan påvises effekter av tiltaket på verdifull natur, legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven Prinsippene i Naturmangfoldloven vurderes med det som ivaretatt. Jf. Riksantikvarens database for kulturminner, er det ingen registreringer i nærheten av tiltaket. Jf. PBL 19-1, skal regionale og statlige myndigheter hvis saksområdet blir direkte berørt, få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjoner fra planer og plankrav. Saken ble brev datert sendt på høring til Fylkesmannen i Vest-Agder og til Vest- Agder Fylkeskommune. Uttalelse fra fylkesmannen Fylkesmannen uttaler i brev datert , at byggeforbudet langs vann og vassdrag skal sikre allmenheten tilgjengelighet til vassdraget og bidra til å bevare vassdragsnaturen. De viser til St.mel. nr. 26 ( ) hvor det står at arealpolitikken skal sikre vassdragslandskap, vassdragsbelter og vannressurser. Bygget er relativt stort og ligger nær vannet. Etter fylkesmannens vurdering er plassering i strid med hensynene byggeforbudet skal ivareta. Det er videre viktig at en ikke legger til rette for aktivitet som kan føre til forurensing av vannet med tanke på bruk som drikkevann. Utfra nasjonale føringer knyttet til forvaltningen av vassdrag ber fylkesmannen kommunen nøye og vurdere om vilkårene for å dispensere er oppfylt i denne saken. Vest-Agder Fylkeskommune har ikke kommet med merknader til søknaden. 23

24 Uttalelse fra Enhet for teknisk forvaltning Enhetsleder Arne Vatne vurderer at det ikke er ønskelig med mer aktivitet (bading) i området enn det allerede er i dag. Uttalelse fra Plan og miljøvernrådgiver Eirik Aarrestad har uttalt at tiltaket ligger i et område som en normalt ikke ville anbefale oppføring av bygninger. Dispensasjonsvurdering Dispensasjonsvurderingen omfatter tre forhold- byggegrense fra vann og vassdrag, LNF formålet og hensynssone, nedslagsfelt for drikkevannskilde. Etter PBL 19-2 skal en først vurdere om hensynet bak formålet eller hensynet i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. Blir hensynet vesentlig tilsidesatt kan det ikke gis dispensasjon. I motsatt fall skal en gå videre og vurdere om fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Hensyn 1 Tiltaket ligger i et vassdragsbelte, et område som stortinget har gitt særlig beskyttelse. I vassdragsbelte skal det tas særlig hensyn til naturmiljø, landskap, friluftsliv og andre allmenne interesser. Det er et nasjonalt mål at ei sone langs vann og vassdrag skal bevares som natur og friluftsområde tilgjengelig for alle, jf. St.mel. nr. 26 ( ). Det fremgår videre av Ot. Prp. Nr. 32 ( ) at byggeforbudet i PBL. 1.8, skal veie tungt. Det skal derfor mye til før dispensasjon kan gis til bygging i sona langs vann og vassdrag. Hensyn 2 Grillbua søkes oppført på dyrket mark. I LNF-områder ønsker kommunen å ivareta landbruksnæringen, oppnå driftsnære gode løsninger uten uheldige omdisponeringer eller fragmentering av landbruk og skogsområder. Hensynet til landbruket ivaretas i denne sammenheng først og fremst gjennom kommuneplanens arealformål. Herav følger det at i LNF- områder kun er tillatt med bygg og anleggsvirksomhet som har direkte tilknytning til landbruk/stedbunden næring. Andre tiltak tillates ikke. Det er også gitt egne bestemmelser og retningslinjer til LNF-områder. Rådmannens er av den mening at tiltaket ikke er i tilknytning til landbruk/stedbunden næring. Bak bestemmelsene til naturhensynet i kommuneplanens planformål ligger ønsket om å ivareta naturen, bl.a. for å sikre tilgjengelighet og mulighet for allmenheten til rekreasjon og naturopplevelser. Tiltakshaver ønsker den skal være åpen for allmennheten. Etter en befaring gjort av administrasjonen er rådmannen av den mening at grillbua er virker privatiserende og ligger ikke til rette for bruk av allmennheten. Hensyn 3 Eikelandsvannet ligger under hensynssoner i kommuneplanen ( 3). Sone med nedslagsfelt til drikkevannskilde.( 3.1) 24

25 Grillbua i seg selv er ikke ødeleggende for drikkevannskilden, da tiltaket er lite. Rådmannen mener at det er uheldig og åpne opp før større aktivitet, noe som kan føre til forurensing i og rundt vannet. Konklusjon Rådmannen viser til at statlige rammer og mål skal tillegges særlig vekt og kommunen ikke bør dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i PBL. 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. I denne saken har fylkesmannen og interne enheter uttalt at grillbua er i strid med hensynene byggeforbudet skal ivareta. Rådmannen mener naturmiljøet og landskapet rundt Eikelandsvannet er av stor samfunnsmessig verdi og er av den oppfatning at hensynet bak forbudet mot tiltak i 60 meters belte, samt LNF- formål med hensynssone med nedslagsfelt for drikkevann blir vesentlig tilsidesatt ved å gi dispensasjon til oppføring av omsøkte tiltak. Skulle Bygg- og miljø frem til en annen konklusjon, anbefales saken sendt tilbake til administrasjonen for vurdere fordeler og ulemper ved innsendt dispensasjonssøknad. 25

26 30/13 Gnr/bnr 93/81 - Kile - Søknad om deling av landbrukseiendom Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 93/81 Saksbehandler Trude Engesland Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /13 SAMMENDRAG: Det søkes om å fradele et areal på ca. 850 m 2 fra landbrukseiendom gnr. 93, bnr. 81 på Kile. Søker ønsker å selge arealet til eier av boligtomt på gnr. 93, bnr Etter å ha vurdert saken konkluderer rådmannen med at fradeling og opprettelse av ny grunneiendom kan tillates med vilkår om sammenføying. Rådmannens forslag til vedtak: 1 Vennesla kommune gir tillatelse til fradeling av inntil 850m 2 og opprettelse av ny grunneiendom som omsøkt. Det settes følgende vilkår for vedtaket: Fradelt område skal føyes sammen med gnr. 93, bnr. 155 Tillatelsen faller bort dersom oppmåling ikke er rekvirert innen 30. april Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan og bygningsloven 19-1 Vedlegg: Søknad med kart Gårdskart over 93/81 26

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Arkivsaknr: 2017/597 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.09.2017 Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TO BOLIGTOMTER FRA ØVRE HOV GNR. 94 BNR. 1 Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 47/18 Arkivsaksnr: 2012/5056-4 Saksbehandler: Ann Kristin Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 47/3 - Krokvika, Langstein dispensasjon fra byggeforbudet i LNFområdet

Detaljer

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen.

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen. Arkivsaknr: 2015/440 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SØKNAD FRA GRETE STEINMO OM DISPENSASJON FRA AREALPLANEN FOR FRADELING AV BOLIGTOMT, G/B 53/2 - NYGÅRD Rådmannens

Detaljer

EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD

EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD Arkivsaknr: 2015/422 Arkivkode: 70/3 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Dispensasjon fra arealplanen for fradeling av våningshus, gnr 2/3 i Mevik

Dispensasjon fra arealplanen for fradeling av våningshus, gnr 2/3 i Mevik Arkivsaknr: 2017/47 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 30.05.2017 Dispensasjon fra arealplanen for fradeling av våningshus, gnr 2/3 i Mevik Rådmannens forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854 SØKNAD OM DISPENSASJON OG FRADELING AV BOLIGTOMT FRA HOVLAND GNR 148 BNR 1 MFL Rådmannens forslag til vedtak: Med

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60 Søgne kommune Arkiv: 72/214 Saksmappe: 2017/1014-22236/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 30.05.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg

Detaljer

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden Søgne kommune Arkiv: 16/122 Saksmappe: 2015/3585-7008/2016 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 15.02.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 40/1 Arkivsaksnr: 2016/160-6 Saksbehandler: Ann Kristin Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 40/1 - Arnstad og 66/2 - Mære mellem - søknad om dispensasjon fra

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

Olav Eivindson (KrF) for Celina Hagen (Krf) Fra administrasjonen på sine saker; Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, Trude Engesland,

Olav Eivindson (KrF) for Celina Hagen (Krf) Fra administrasjonen på sine saker; Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, Trude Engesland, VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.04.2015 kl. 9:00 13:00 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt

Detaljer

JØRN BAKKEN, BØDAL. SØKNAD OM FRADELING AV SETERTUN FRA G/BNR 87/28 OG FRADELING AV DRIFTSENHETEN SOLHAUG G/BNR 115/1 M.FL. I SVATSUM.

JØRN BAKKEN, BØDAL. SØKNAD OM FRADELING AV SETERTUN FRA G/BNR 87/28 OG FRADELING AV DRIFTSENHETEN SOLHAUG G/BNR 115/1 M.FL. I SVATSUM. Ark.: GNR 87/28 Lnr.: 9314/10 Arkivsaksnr.: 10/1167-7 Saksbehandler: Bjørn Nyfløtt JØRN BAKKEN, BØDAL. SØKNAD OM FRADELING AV SETERTUN FRA G/BNR 87/28 OG FRADELING AV DRIFTSENHETEN SOLHAUG G/BNR 115/1

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 52/2 Arkivsaksnr: 2016/3982-5 Saksbehandler: Knut Krokann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 52/2 Alstad østre - deling og dispensasjon Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy Arkivsaknr: 2016/1311 Arkivkode: 82/7 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak:

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak: Arkivsaknr: 2017/116 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik Rådmannens forslag

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Åsane, gnr 182 bnr 11, Kistebakkane Oversendelse av klage på Etat for landbruks vedtak av , avslag på fradeling

Åsane, gnr 182 bnr 11, Kistebakkane Oversendelse av klage på Etat for landbruks vedtak av , avslag på fradeling BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/etat for landbruk Fagnotat Saksnr.: 201106029-33 Emnekode: ESARK-5351 Saksbeh: TRHS Til: Byråd for kultur, næring, idrett og kirke Kopi til: Fra: Etat for

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 14.08.2015 Møtested: Telefonmøte Tidspunkt: 10:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00 eller epost til postmottak@harstad.kommune.no.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG KLAGE - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL BOLIGFORMÅL GNR. 61 BNR. 2

SAKSFRAMLEGG KLAGE - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL BOLIGFORMÅL GNR. 61 BNR. 2 SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: 09/2454 Arkivnummer: SNR gnr. 61 bnr. 2 Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green KLAGE - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL BOLIGFORMÅL GNR. 61 BNR. 2 RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Søgne kommune Arkiv: 73/117 Saksmappe: 2016/1992-33902/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 23.08.2016 Saksframlegg Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA NEDRE ULBERG GNR. 114 BNR. 3 Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 22.08.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 22.08.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 22.08.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3016-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien

Detaljer

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Arkivsaknr: 2015/556 Arkivkode: P28 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Fra administrasjonen møtte på sine saker; Eivind Mauland, Rune Iveland, Eirik Aarrestad, Inger C. Neset, Arne Vatne

Fra administrasjonen møtte på sine saker; Eivind Mauland, Rune Iveland, Eirik Aarrestad, Inger C. Neset, Arne Vatne VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 13:35 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Solveig Robstad (Ap),

Detaljer

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK:

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 13.08.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Lisa Grenlund Langebro Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 21.08.12 Saknr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 JOHN BORSTAD - SØKNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR 31, BNR 15 TIL GNR 31, BNR 23... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

ADMINISTRATIVT VEDTAK

ADMINISTRATIVT VEDTAK UTKAST ADMINISTRATIVT VEDTAK Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 16/01439-2 106/1, ---, V61 21.04.2016 kjan 106/1 i Lunner - Deling av grunneiendom fradeling av tun - jordlovsbehandling I medhold av jordlovens

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/55 Saksmappe: 2012/844-37888/2012 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 18.03.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.06.2010 Jordlovsbehandling - Søknad om fradeling av

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling, og oppføring av bolig - GB 28/3 - Eikeveien 72

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling, og oppføring av bolig - GB 28/3 - Eikeveien 72 Søgne kommune Arkiv: 28/3 Saksmappe: 2015/1603-42677/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 13.11.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for fradeling, og oppføring av bolig - GB 28/3 - Eikeveien 72

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201 Søgne kommune Arkiv: 38/169 Saksmappe: 2016/2499-41885/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 18.10.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset

Detaljer

Gnr 2 bnr 26 - Søknad om omdisponering og deling etter jordloven 9 og 12.

Gnr 2 bnr 26 - Søknad om omdisponering og deling etter jordloven 9 og 12. Dato: 15.07.15 Administrativ sak Gnr 2 bnr 26 - Søknad om omdisponering og deling etter jordloven 9 og 12. Kultur, næring, idrett og kirke/etat for landbruk GELI ESARK-5351 201521661-3 Hva saken gjelder:

Detaljer

Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 113/1 Arkivsaksnr: 2011/4088-3 Saksbehandler: Ingrid Davidsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Dispensasjon fra kommunedelplan, Stjørdal tettsted - fradeling

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Klage på vedtak - Dispensasjon fra arealdelen - Ny boligtomt 113/1 i LNF-A1 område - PL-sak 047/08

Klage på vedtak - Dispensasjon fra arealdelen - Ny boligtomt 113/1 i LNF-A1 område - PL-sak 047/08 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 03.03.2009 007/09 EKBAS Planutvalget 26.05.2009 017/09 EKBAS Saksansv.: Rune Lund Arkiv: GBR-113/1, K2- : Arkivsaknr.:

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528 - Gamle Årosvei 56

Saksframlegg. Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528 - Gamle Årosvei 56 Søgne kommune Arkiv: 20/528 Saksmappe: 2017/2368-45347/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 24.10.2017 Saksframlegg Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 64/12 12/7 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FORMANNSKAP

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 64/12 12/7 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FORMANNSKAP ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 64/12 12/7 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FORMANNSKAP 14.06.2012

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 15.01.2015 kl. 9:00 13:30 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 15.01.2015 kl. 9:00 13:30 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 15.01.2015 kl. 9:00 13:30 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Støren Sentrum Nord - Stian Aleksander Løberg

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Støren Sentrum Nord - Stian Aleksander Løberg Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2015/1220-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra Dokumenter i saken: 1 I Søknad om dispensasjon

Detaljer

8/4 - Pedersborg - Dispensasjon og fradeling - klage

8/4 - Pedersborg - Dispensasjon og fradeling - klage Arkiv: 8/4 Arkivsaksnr: 2015/3934-14 Saksbehandler: Johan Forbord Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 8/4 - Pedersborg - Dispensasjon og fradeling - klage Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2 Søgne kommune Arkiv: 34/48 Saksmappe: 2017/2293-37774/2017 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 05.09.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Søgne kommune Arkiv: 38/139 Saksmappe: 2015/1081-1684/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.01.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR 10/214, 713 - STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 10/214, 713 - Tilbygg til bolig Tiltakshaver: Jon Erik Pedersen Befaring:

Detaljer

Varamedlem forsøkt innkalt, men ingen kunne møte. Leif H. Nilsen, Rune Iveland, Oddbjørn Sagedal, Eirik Aarrestad

Varamedlem forsøkt innkalt, men ingen kunne møte. Leif H. Nilsen, Rune Iveland, Oddbjørn Sagedal, Eirik Aarrestad VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 05.05.2010 kl. 9:00-15:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Søknad fra Harry Nilsen om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av våningshus, g/b 1/9 på Grimstad

Søknad fra Harry Nilsen om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av våningshus, g/b 1/9 på Grimstad Arkivsaknr: 2016/1444 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 13.02.2017 Søknad fra Harry Nilsen om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av våningshus, g/b

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5 Søgne kommune Arkiv: 46/23 Saksmappe: 2016/3340-16057/2017 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 29.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23 Søgne kommune Arkiv: 15/9 Saksmappe: 2014/3684-15086/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 14.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20 og 21

RAMMETILLATELSE TIL FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20 og 21 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Opus Bergen

Detaljer

Saksframlegg. Saksframlegg - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig og anneks - GB 15/7 - Nodenesveien 27

Saksframlegg. Saksframlegg - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig og anneks - GB 15/7 - Nodenesveien 27 Søgne kommune Arkiv: 15/7 Saksmappe: 2015/1340-18918/2015 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 12.05.2015 Saksframlegg Saksframlegg - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig og

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.08.2009 kl. 09.00 KL. 09.00 FELLES ORIENTERING RV 250 - FORMANNSKAPSSALEN STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - JORDLOVSBEHANSDLING GNR/BNR 16/1 I DØNNA. ROLF OLE FORSLAND Rådmannens innstilling: Med hjemmel

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Tore Øgstad Leirådalsvegen 147 7650 VERDAL Deres ref: Vår ref: ATV 2011/3709 Dato: 07.09.2011 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom: Gnr. 33/1 Saksnr:

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjon for riving av uthus, ombygging av bolig og oppføring av nytt uthus - GB 18/438 - Søgneveien 223

Saksframlegg. Dispensasjon for riving av uthus, ombygging av bolig og oppføring av nytt uthus - GB 18/438 - Søgneveien 223 Søgne kommune Arkiv: 18/438 Saksmappe: 2015/2022-6606/2016 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 11.02.2016 Saksframlegg Dispensasjon for riving av uthus, ombygging av bolig og oppføring av nytt uthus - GB

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Arkivsaksnr: 2012/6127 Klassering: L33/160/7 Saksbehandler: Gunnar Vorum SØKNAD FRA TORE STOKKE OM FRADELING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bård Olav Kollerud Arkiv: V61 Arkivsaksnr.: 15/788 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 11.11.2015 SØKNAD OM FRADELING AV BOLIGTOMT - TANGELAND 96/1 Rådmannens forslag til

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av utleiehytte for laksefiskere - gbnr 20/1 - søker Vibeke Nordmo

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av utleiehytte for laksefiskere - gbnr 20/1 - søker Vibeke Nordmo Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2013/2038-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Rannveig Singsaas Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring

Detaljer

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 13.03.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3714-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

PLANUTVALG VEDTAK:

PLANUTVALG VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 22.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato PLANUTVALG 04.06.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 24.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bod, basseng og støyskjerm - GB 47/18 - Røsstadveien 363

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bod, basseng og støyskjerm - GB 47/18 - Røsstadveien 363 Søgne kommune Arkiv: 47/18 Saksmappe: 2016/3159-11810/2017 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bod, basseng og støyskjerm - GB 47/18 - Røsstadveien 363

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - bygg med basseng - GB 73/56 - Toftelandsveien 16

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - bygg med basseng - GB 73/56 - Toftelandsveien 16 Søgne kommune Arkiv: 73/56 Saksmappe: 2016/1276-23258/2016 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.06.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - bygg med basseng - GB 73/56 - Toftelandsveien 16 Utv.saksnr

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11 Søgne kommune Arkiv: 20/180 Saksmappe: 2016/2467-11638/2017 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet

Detaljer

Leka kommune Møteinnkalling

Leka kommune Møteinnkalling Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 08.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Kibsgaard Arkiv: GNR 59/1 Arkivsaksnr.: 12/825 SØKNAD OM FRADELING AV FESTETOMTER - 59/1 - KNUT SKORPEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Kibsgaard Arkiv: GNR 59/1 Arkivsaksnr.: 12/825 SØKNAD OM FRADELING AV FESTETOMTER - 59/1 - KNUT SKORPEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Kibsgaard Arkiv: GNR 59/1 Arkivsaksnr.: 12/825 SØKNAD OM FRADELING AV FESTETOMTER - 59/1 - KNUT SKORPEN Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel i Plan-

Detaljer

10.10. 2012, Hele dagen ble benyttet til befaring 11.10.2012 kl. 9:00 14.10 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033

10.10. 2012, Hele dagen ble benyttet til befaring 11.10.2012 kl. 9:00 14.10 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 10.10. 2012, Hele dagen ble benyttet til befaring 11.10.2012 kl. 9:00 14.10 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad

Detaljer

Etter en samlet vurdering anser Planutvalget at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.

Etter en samlet vurdering anser Planutvalget at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Arkivsaknr: 2015/475 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SØKNAD FRA LEIF KRISTENSEN OM DISPENSASJON FRA PLANKRAVET FOR FRADELING AV TILLEGGSTOMT TIL HYTTETOMT, OTERSTRANDA

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga 46

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga 46 Søgne kommune Arkiv: 30/37 Saksmappe: 2015/1113-33693/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 08.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste Nes Kommune Møteinnkalling - tilleggsliste Kommuneplanutvalget Dato: 22.03.2017 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01242 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 177/1 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til boligformål i Østby - behandling etter høring

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 177/1 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til boligformål i Østby - behandling etter høring TYDAL KOMMUNE Arkiv: 177/001 Arkivsaksnr: 2014/884-11 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 177/1 - Dispensasjon fra kommuneplanens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2271 SNR gnr. 74 bnr. 50 Gunvor Synnøve Green

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2271 SNR gnr. 74 bnr. 50 Gunvor Synnøve Green SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2271 SNR gnr. 74 bnr. 50 Gunvor Synnøve Green SØKNAD OM FRADELING AV KÅRBOLIG PÅ GNR. 74 BNR. 50 MFL RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: I medhold

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og oppføring av ny - GB 17/299 - Indre Hellersøy

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og oppføring av ny - GB 17/299 - Indre Hellersøy Søgne kommune Arkiv: 17/299 Saksmappe: 2012/2623-16769/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 16.05.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og oppføring av ny - GB 17/299

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/1393-0 Arkiv: 46/25 Saksbeh: Thorvald Garthe Dato: 29.08.2013 Søknad om etablering av to punktfester. 2. gangs behandling. Sted: Sevik gnr. 46 bnr.

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

FORMANNSKAP 11.02.14 VEDTAK:

FORMANNSKAP 11.02.14 VEDTAK: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 03.02.2014 Referanse Vår saksbehandler Per Helge Johansen Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 11.02.14 Saknr. Tittel: 03/14 Tor Audun Kvaløy, landbruskeiendommen gnr 14

Detaljer

Olav Eivindson (Kr F) for Celina Hagen (KrF) Fra administrasjonen på sine saker; Eivind Mauland, Silvio Krieger, Trude Engesland, Rune Iveland.

Olav Eivindson (Kr F) for Celina Hagen (KrF) Fra administrasjonen på sine saker; Eivind Mauland, Silvio Krieger, Trude Engesland, Rune Iveland. VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 08.05.2014 kl. 9:00 12:15 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus

Detaljer

38/102 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN FOR HASSELBAKKEN, HOVEDMØNERETNING OG TAKVINKEL

38/102 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN FOR HASSELBAKKEN, HOVEDMØNERETNING OG TAKVINKEL Arkivsaksnr.: 15/1769 Lnr.: 15372/15 Ark.: GNR 38/102 Saksbehandler: byggesaksbehandler Anne Elisabeth Låveg 38/102 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN FOR HASSELBAKKEN, HOVEDMØNERETNING OG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.05.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje, samt tilbygg til bolig på GB 28/356 - Moneveien 32

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje, samt tilbygg til bolig på GB 28/356 - Moneveien 32 Søgne kommune Arkiv: 23/356 Saksmappe: 2014/1733-30848/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 26.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177 Søgne kommune Arkiv: 24/56 Saksmappe: 2014/1343-23838/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.08.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien

Detaljer

1748 gnr 39 bnr 25 - Søknad om dispensasjon for bruksendring. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

1748 gnr 39 bnr 25 - Søknad om dispensasjon for bruksendring. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fosnes teknisk avdeling Saksmappe: 2016/805-4 Saksbehandler: Johann Petur Johannsson Saksframlegg 1748 gnr 39 bnr 25 - Søknad om dispensasjon for bruksendring Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.04.2017 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommuneplanutvalget Dato: 24.06.2015 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra arealdelen av kommuneplanen og byggeforbudssonen langs vassdrag

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra arealdelen av kommuneplanen og byggeforbudssonen langs vassdrag Birkenes kommune Plan- og byggesak Saksframlegg Saksnr Utvalg Dato 019/16 Planutvalget 09.03.2016 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Monica Larsen K2 - L33, GNR - 169/1 16/358 Søknad om dispensasjon fra arealdelen

Detaljer

Dato: FORMANNSKAP /13 Odd Jarle Husby, landbrukseiendommen gnr 17 bnr 32, i Leka, søknad om oppretting av festetomt

Dato: FORMANNSKAP /13 Odd Jarle Husby, landbrukseiendommen gnr 17 bnr 32, i Leka, søknad om oppretting av festetomt LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.11.2013 Vår saksbehandler Tove Rørmark Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 03.12.2013 Saknr. Tittel: 104/13 Odd Jarle Husby, landbrukseiendommen gnr 17 bnr

Detaljer