PBL byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense. Ole Ramberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PBL 29-4 - byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense. Ole Ramberg"

Transkript

1 PBL byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense Ole Ramberg

2 29-4 regulerer byggverkets plassering på tomta høydeplassering (sokkelhøyden), byggverkets høyde i seg selv (både møne- og gesimshøyde), og avstand til nabogrense Bestemmelsens regler om høyde og avstand gjelder så langt ikke annet er bestemt i plan. I byggesaken skal kommunen fastsette plassering og høyde innenfor de rammer som følger av 29-4 og gjeldende planer. Jo mer detaljert planen er mht. plassering og høyde, jo mindre plass for skjønn er det iht. 29-4

3 29-4 historikk En videreføring av pbl uten realitetsendringer. Rettspraksis, rundskriv (H-18/90) m.v. til den gamle loven er derfor fortsatt relevant ble endret i 2010 «bygning» ble endret til «byggverk», for å klargjøre at bestemmelsen også omfatter konstruksjoner og anlegg endringen er ikke konsekvent gjennomført, det står fortsatt «bygning» to steder i bestemmelsens første og siste ledd Uansett gjelder loven «så langt den passer» for konstruksjoner og anlegg, vesentlige terrenginngrep mv., jf Kan f.eks. fastsette form og høyde på terreng når dette ikke er bestemt i plan.

4 Bestemmelsens formål Skal bl.a. ivareta hensynet til: Brannsikkerhet avstand til bygg Sikre lys, utsiktsforhold, luft og trivsel på tomta, og herunder ivareta kravene til uteoppholdsareal,, parkering mv. i Arealene skal blant annet kunne brukes til lek, rekreasjon, avkjørsel og parkering av biler, motorsykler, sykler o.l. sikre åpenhet mellom bygg og en viss avstand og orden i forhold til nabobebyggelse. Byggverket må tilpasses terrenget og omgivelsene, og ivareta naboers interesser best mulig.

5 TEK 8-3 Byggverk skal ha god terrengmessig tilpasning ut fra hensyn til god arkitektonisk utforming, visuell kvalitet, naturgitte forutsetninger, sikkerhet, helse, miljø, tilgjengelighet, brukbarhet og energibehov. Byggverk skal plasseres slik at det tas hensyn til lys- og solforhold, samt lyd- og vibrasjonsforhold. Forskriftens 8-3 utdyper forhold som skal ivaretas ved plassering av tiltak.

6 29-4 første ledd - essensen Plassering/høydeplassering, og byggverkets høyde skal godkjennes av kommunen. Gjelder kun søknadspliktige tiltak. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse, jf. 20-3, kan plasseres hvor som helst på tomten uten kommunal godkjenning innenfor de rettslige rammer som følger av gjeldende arealplaner og lovens øvrige bestemmelser. Plassering i strid med dette kan forfølges som et ulovlig byggearbeid Ikke (fullstendig) avslagshjemmel, men kommunen kan nekte en plassering og/eller høyde/høydeplassering hvis det omsøkte tiltaket medfører kvalifiserte ulemper for naboen og det foreligger et alternativ som ivaretar hensyn til nabo (lys, luft, innsyn) Brannsikkerhet osv NOU 2005: 12 s. 338: «Utgangspunktet er at den omsøkte plassering skal godkjennes, hvis ikke tungtveiende hensyn taler imot og tiltaket for øvrig ikke er i strid med øvrige begrensninger som følge av bestemmelsen» Sivilombudsmannen SOM , uttalelse 11.april 2013: 29-4 videreføring av pbl Kriteriet «tungtveiende hensyn» i forarbeidene til 29-4 har ikke noe annet meningsinnhold enn begrepet «avgjørende grunner» etter pbl

7 Fradeling av boligtomt fra boligtomt Avstandskravet gjelder for plassering av «byggverk». Det kan likevel gjøre seg indirekte gjeldende ved fradeling, jf forutsetningene i 26-1 om opprettelse og endring om eiendom. Må passe på at både avgivereiendommen (dersom den er en boligtomt) og den nye tomta er egnet som byggetomt, og at det ellers ikke oppstår forhold i strid med pbl., forskrift eller plan ved fradelingen., f.eks. ved at krav i plan eller lovens krav om tilfredsstillende uteoppholdsareal i 28-7 ikke blir mulig å oppfylle.

8 29-4 byggverkets plassering, høyde og avstand til veg Første ledd første punktum: Høyde, høydeplassering og plassering skal godkjennes av kommunen. Første ledd andre punktum: Kommunen skal påse at veglovens bestemmelser om byggegrense og frisikt blir fulgt. Plikter å kontrollere om tiltaket overholder veglovens bestemmelser om byggegrense og frisikt. Er avslagshjemmel. I uregulert strøk eller der planen ikke inneholder bestemmelser om byggegrense, skal bygningsmyndighetene ikke vurdere veglovens materielle krav, men påse at nødvendig tillatelse fra vegmyndighetene foreligger. Byggegrenser langs veg fastsatt i plan gjelder foran veglovens byggegrenser, jf. vegl. 29. Dispensasjon fra planen treffes da av bygningsmyndigheten på vanlig måte. I regulert strøk anses veglovens byggegrenser som integrert i planen der planen selv ikke har byggegrenser langs offentlig veg, jf. MD i planjuss 1/2012. Bygningsmyndigheten treffer evt. vedtak om disp. fra grensen, men vegmyndigheten må høres. Første ledd tredje punktum fastslår at bygninger med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter bare kan oppføres med hjemmel i plan.

9 29-4 byggverkets plassering, avstand til nabogrense Andre ledd fastsetter det alminnelige krav om avstand til nabogrense. Skal som hovedregel ikke være under 4 meter, eller minst svare til byggverkets halve høyde. (Dvs. at avstandskravet øker med en halv meter pr. høydemeter over 8 meter). Dette gjelder bare dersom ikke andre avstander er fastsatt i plan. Tredje ledd gir kommunen hjemmel til i visse tilfeller å godkjenne at et byggverk plasseres nærmere nabogrensen enn det som følger av andre ledd, uten at det er nødvendig med dispensasjon, dvs. ved a) samtykke fra nabo (avstandserklæring), eller b) ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre tiltak. Mindre tiltak i bokstav b gjelder bygning hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 50 m2, jf. TEK 6-4. gjelder ikke for tiltak som innredes for beboelse Egne avstandsregler for visse mindre tiltak unntatt fra søknadsplikt, dvs. mindre forstøtningsmurer, mindre fyllinger og terrengplanering, se SAK 4-1 bokstav c nr. 5 og nr. 6 Presisert i brev av fra Krd til Oslo kommune at 29-4 tredje ledd, bokstav b) bare kommer til anvendelse på frittliggende byggverk. Kommer tilbake til avstandserklæringer

10 29-4 byggverkets plassering- dispensasjon fra avstandskravet? Sivilombudsmannens årsmelding 2009 s. 325 (Somb ): Kommunene bør være varsomme med å gi slike dispensasjoner, fordi: «Et forbud i loven mot bygging nærmere enn 4 meter fra nabogrensen innebærer at lovgiver allerede har foretatt en avveining av interesser. Det må da utvises tilbakeholdenhet med å dispensere fra dette. Når ingen mothensyn gjør seg gjeldende og det heller ikke foreligger forhold som taler for dispensasjon, bør det legges avgjørende vekt på at det er tale om dispensasjon fra et lovbestemt forbud.

11 29-4 byggverkets plassering- dispensasjon fra avstandskravet? «Skal det gis dispensasjon fra plbl. 70 nr. 2, er det ikke tilstrekkelig at hensynene bak bestemmelsen ikke blir skadelidende. Søkeren må i tillegg påvise positive grunner for dispensasjon. En slik grunn må være tilstrekkelig spesifisert og klart angitt, og den må ligge innenfor de rammene plan- og bygningsloven setter.» Med andre ord: Vis stor tilbakeholdenhet med å dispensere til fordel for utbygger på naboens bekostning når det gjelder forhold som det klart er tatt stilling til i loven. Skal ikke foretas en «ren» interesseavveining. At naboen ikke lider noen nød er i seg selv ingen dispensasjonsgrunn. Kan sette vilkår til dispensasjon for å avbøte de negative konsekvenser for naboen, f.eks. om brannsikring. Men ikke sett vilkår om at naboen må brannsikre sitt hus, det er selvsagt ikke bindende for naboen, se Ombudsmannens årsmelding 1997 s. 296

12 29-4 forskrifter til utfylling av bestemmelsen - plassering I medhold av fjerde ledd i 29-4 er det gitt nærmere bestemmelser til utfylling og gjennomføring av 29-4 i TEK kapittel 6 om «Beregnings- og måleregler» (for bl.a. høyde og avstand) Se nærmere veiledningen til TEK og veilederen «Grad av utnytting» og i SAK 6-3 om «Plassering av tiltak». Kommunens oppgave er begrenset til l, i den utstrekning det er nødvendig a. å (på forespørsel )fremskaffe oppdatert situasjonskart som grunnlag for prosjekteringen, Den prosjekterende har ansvar for å sjekke at situasjonskartet gir tilstrekkelig grunnlag for planlegging av tiltaket, herunder plassering, høydeplassering, terrengtilpasning, atkomstløsning mv. og dermed at tiltaket gis korrekt plassering på situasjonsplanen, se SAK 12-3 bokstav b. Tilsvarende har utførende ansvaret for at tiltaket faktisk plasseres korrekt i henhold til situasjonsplanen og prosjekteringen, jf. SAK bokstav b.» Eks: BB s gt. 25, b. i vedtaket oppgi toleransegrensen som gjelder for plasseringen av tiltaket i situasjonsplanen og i marken (utstikkingen). Kun aktuelt der det, f.eks. pga dårlige kart, er vanskelig å være helt nøyaktig.

13 29-4 byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense Rundskriv H-18/90 mht. til høydeplassering og avstand: «Adgangen til å foreta justeringer pluss/minus inntil en halv meter antas å ligge i selve tillatelsen og er ikke å betrakte som et selvstendig enkeltvedtak.» Dette gjelder ikke lenger. Se nå i vegledningen til SAK 6-3: «Det er ikke gitt noen generell justeringsadgang på pluss/minus inntil 0,5 meter. Justeringsadgangen kan heller ikke forstås som en rettighet for tiltakshaver i forhold til plassering, men krever at kommunen tar aktivt stilling til spørsmålet.» Justeringsadgangen gjelder kun i forhold til de høyder og den plassering kommunen har vedtatt etter 29-4, ikke i forhold til de avstands- og høydebegrensninger som følger av lov eller plan. Ingen har altså generelt en «halvmeter å gå på» i forhold til f.eks. 4- metersregelen i 29-4

14 29-4 første ledd oppsummert Plassering/høydeplassering, og byggverkets høyde skal godkjennes av kommunen. Gjelder kun søknadspliktige tiltak. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse, jf. 20-3, kan plasseres hvor som helst på tomten uten kommunal godkjenning innenfor de rettslige rammer som følger av gjeldende arealplaner og lovens øvrige bestemmelser. Plassering i strid med dette kan forfølges som et ulovlig byggearbeid Ikke (fullstendig) avslagshjemmel, men kommunen kan nekte en plassering og/eller høyde/høydeplassering hvis det omsøkte tiltaket medfører kvalifiserte ulemper for naboen og det foreligger et alternativ som ivaretar hensyn til nabo (lys, luft, innsyn) Brannsikkerhet osv NOU 2005: 12 s. 338: «Utgangspunktet er at den omsøkte plassering skal godkjennes, hvis ikke tungtveiende hensyn taler imot og tiltaket for øvrig ikke er i strid med øvrige begrensninger som følge av bestemmelsen» Kan bestemmelsen også danne grunnlag for at kommunen kan vedta endret utforming av tiltaket (?) Tja

15 29-4 første ledd - Sivilombudsmannen SOM , uttalelse 11.april 2013 Askøy kommune ga A tillatelse til oppføring av en tomannsbolig. Tomten lå i et uregulert område, avsatt : til boligområde i kommuneplanens arealdel. Vedtaket ble påklaget av naboen. Fylkesmannen i Hordaland omgjorde vedtaket og ga ikke tillatelse til plassering av tomannsboligen som omsøkt. Kommunen måtte, ifølge fylkesmannens vedtak, «angi en ny plassering av hele eller deler av tomannsboligen eller eventuelt angi en endret bygningsutforming». Tiltakshaver klaget saken inn for ombudsmannen. Ombudsmannen ba tiltakshaver i første omgang om å fremme sine nye anførsler overfor fylkesmannen som en begjæring om omgjøring. Fylkesmannen opprettholdt sitt vedtak, og saken ble brakt inn for Ombudsmannen.

16 29-4 første ledd - Sivilombudsmannen SOM , uttalelse 11.april 2013 Ombudsmannen ba kommunen redegjøre for om 29-4 første ledd første punktum gir tilstrekkelig klar hjemmel til «endringer i bygningskroppen», som «å redusere byggets lengde, foreta endringer i byggehøyden for deler av bygget eller lignende» Kommunen svarte Ombudsmannen: «den meget lange og ubrutte fasaden gir slike betydelige ulemper for nabo at tiltaket ikke kan godkjennes plassert som omsøkt, jf. vår saksutredning. Fylkesmannen har videre lagt til grunn at dersom bygget ikke kan plasseres på et annet sted på tomten, må det gjøres endringer i bygningskroppen.»

17 29-4 første ledd - Sivilombudsmannen SOM , uttalelse 11.april 2013 Krd ble bedt om sitt syn: ««Etter departementets mening innebærer pbl at bygningens høyde kan justeres eller utformingen endres noe. Når det gjelder adgangen til å kreve endret utforming har dette lenge vært lagt til grunn, jf. blant annet rundskriv H-18/90» H-18/90: Ut fra formålet lys luft osv. «kan det tenkes tilfeller der kommunen med hjemmel i 29-4 kan vedta at størrelsen på bygget reduseres. Dette kan tenkes der kommunens adgang til å henvise byggverket til en alternativ plassering vil være svært begrenset, slik at en noe endret størrelse vil være den eneste måten å ta hensyn til kvalifiserte ulemper for naboeiendommene.» KrD «Formålet bak bestemmelsen, om å sikre tilstrekkelig lys, luft og utsyn mellom bygg miste sin betydning dersom bygningsmyndigheten, ikke kan gi anvisning på en endret utforming i de situasjoner hvor byggverket ikke kan plasseres på et annet sted på tomten.»

18 29-4 første ledd - Sivilombudsmannen SOM , uttalelse 11.april 2013 Det siste spørsmålet som ble forelagt departementet, var om et avslag på ønsket plassering etter pbl første ledd forutsetter at det konstateres konkrete alternativer som kan godkjennes. Krd svarte: «Et krav om at tiltaket plasseres et annet sted på eiendommen, forutsetter at det foreligger alternative plasseringer som kan godkjennes. Som ovenfor nevnt dreier det seg om et valg mellom alternative muligheter; byggherren må altså nøye seg med det som etter hans oppfatning er et dårligere alternativ, hvis dette etter bygningsmyndighetenes oppfatning tilsies av hensynet til omgivelsene. Hvis kommunen finner at de mulighetene som foreligger for plassering på tomten er uakseptable, må den eventuelt nedlegge bygge- og deleforbud eller avslå søknaden på annet grunnlag.»

19 29-4 første ledd - byggverkets plassering og høyde, SOM : Somb. tok utgangspunkt i lovens ordlyd; hva hjemler pbl første ledd? «Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal godkjennes av kommunen» Utg.punkt: omsøkt plassering skal godkjennes Unntak: Konkret interesseavveining er det saklig grunn til å påføre naboen slike ulemper?

20 29-4 første ledd - byggverkets plassering og høyde, SOM forts.: Somb: 29-4 videreføring av pbl kriteriet «tungtveiende hensyn» i forarbeidene til 29-4 har ikke noe annet meningsinnhold enn begrepet «avgjørende grunner» etter pbl Høyesterettspraksis til 70 derfor relevant. I Rt s uttalte HR, og som må anses som gjeldende rett: «Plan- og bygningsloven 70 nr 1 gir ikke hjemmel til å nedlegge forbud mot bebyggelse, men til å avslå den omsøkte plasseringen dersom byggherren kan anvises en annen tjenlig plassering av bygget. Det fremheves ellers i forarbeidene til plan- og bygningsloven 70 nr 1 at byggherrens ønsker vedrørende plasseringen bør følges innen lovens ramme så langt disse kan forenes med tilbørlig hensyn til naboens interesser og til de formål bygningslovgivningen ellers skal ivareta, jf blant annet Ot.prp.nr.27 ( ) side 19.»

21 29-4 første ledd - byggverkets plassering og høyde, SOM forts.: Ombudsmannen konluderte ut fra lovens ordlyd: Det er «høyde, høydeplasering og plassering» som skal godkjennes. Uttalelser i H-18/90 om at «..kommunen kan påby en endret utforming av huset.» på visse vilkår, har ikke rettskildemessig dekning i lovens rettspraksis, lovforarbeider, litteratur m.v.. Endring av grunnflaten faller derfor utenfor lovens ordlyd. Grunnflatens form og størrelse kunne derfor ikke endres av kommunen.

22 29-4 første ledd - byggverkets plassering og høyde, SOM forts.: Om adgangen til å endre bygningers høyde uttalte Ombudsmannen: «En skranke for hvor lav høyde bygningsmyndighetene kan angi må være der høyden blir redusert så mye at byggverket ikke lenger kan oppfylle sin funksjon. En slik angivelse om høydereduksjon vil i realiteten være et (fullstendig) avslag på byggesøknaden, noe 29-4 første ledd som kjent ikke hjemler.» Ombudsmannen fant støtte «i Rt side 1939 på side 1946, hvor Høyesterett uttalte at «[d]en alternative plassering som det kan henvises til, må tilfredsstille formålet med den omsøkte bebyggelsen». Somb: «Selv om Høyesterett her uttaler seg om endring av plasseringen, kan jeg vanskelig se at dette ikke også må gjelde for endring av byggverkets høyde.» Somb utelukket likevel ikke at en omsøkt toetasjes bygning kunne endres til kun én etasje, til tross for KrD s motsatte syn i rundskriv H-18/90. Men det skal mye til: «ikke åpenbart at tap av hele eller deler av utsikten fra naboeiendommen i seg selv kan være tilstrekkelig»

23 SOM , 13. mai 2013, takvinkel og pbl første ledd Moss kommune ga tillatelse til oppføring av garasje med takvinkel 45 grader i tråd med reguleringsplanen. Takvinkel kunne være mellom grader. Fylkesmannen i Østfold mente garasjen innebar stor ulempe for naboen og anga en takvinkel på 30 grader, ved at garasjens «høyde og plassering får en svært uheldig effekt på klagers utsikt». De mulige alternative plasseringene ville i beskjeden grad redusere garasjens uheldige effekt på naboens utsikt. Kommunal- og regionaldepartementet tok ikke tiltakshavers omgjøringsbegjæring til følge Ombudsmannen enig med FM og Krd: 29-4 første ledd første punktum kan gi hjemmel til å angi en annen takvinkel enn det som følger av reguleringsplanen. Reduksjon av takvinkelen var i realiteten en reduksjon av garasjens høyde. Han uttalte: «At vedtaket er formulert som en reduksjon av takvinkelen kan i seg selv ikke medføre at fylkesmannen har gått utenfor det pbl første ledd første punktum gir hjemmel til. Om fylkesmannen hadde angitt en maksimal mønehøyde for garasjen til en bestemt kote og deretter latt det være opp til tiltakshaver å avgjøre om han ønsket å senke høydeplasseringen eller endre takvinkelen for å oppføre garasjen i tråd med angitt mønehøyde ville det vært et vedtak som etter sin art kunne ha hjemmel i 29-4 første ledd. En slik løsning ville ivaretatt de hensynene fylkesmannen har søkt å ivareta ved å angi en bestemt takvinkel» FM/KrD hadde også foretatt en konkret interesseavveining av alternativene, både i forhold til tiltakshaver og naboen.

24 Krd sak 12/994, brev til Bærum kommune ledninger i grunnen Det er relevant å ta hensyn til eksisterende ledninger i grunnen når plassering av tiltak etter pbl nr. 1 skal vurderes, jf. uttalelse Somb 2009/553, 6.april KrD i brev av : Det samme gjelder etter Tiltak i konflikt med eksisterende privat stikkledning i grunnen, som er en forutsetning for byggetillatelsen: «Tiltak bør ikke ødelegge forhold som er en forutsetning for tidligere tillatelser. I utgangspunktet bør ikke private parter ødelegge de krav som det offentlige har stilt til eiendommen i byggesaken gjennom senere tiltak.» Gjelder i forhold til Adkomst og parkering Private stikkledninger for V/A Fremgår av SAK10) 5-4 tredje ledd bokstav i) at minsteavstand til annen bebyggelse, kraftlinjer, vegmidte, vann- og avløpsledninger kan være relevante opplysninger ved søknad om byggetillatelse. Tiltakshaver skal altså opplyse om dette. I vedlegg til Byggblankett 5174 Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon fremkommer det at dersom vann og avløpsledninger kan være i konflikt med tiltaket, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert. Evt. må kommunen be om ytterligere opplysninger. Dette kan være relevant både i forhold til den vurderingen kommunen skal foreta etter pbl og i forhold til spørsmålet om søknaden skal avvises etter pbl (privatrettslige forhold). Kan stilles vilkår om avbøtende tiltak.

25 KRD plassering av septiktank, tolking av «lignende mindre tiltak» iht. pbl tredje ledd bokstav b) Krds brev av , sak 13/1178. Kan en kommune godkjenne at en septiktank blir lagt 1 meter fra nabogrensen? Plassering av vann- og avløpsanlegg, herunder stikkledningsanlegg, er søknadspliktig etter pbl første ledd bokstav a og b. Unntak er gjort for lokal drenering som ikke er tilknyttet overvanns- og avløpsnett, samt reparasjoner på vann- og avløpsanlegg ved rør- og ledningsbrudd (forskrift om byggesak 4-1 nr. 8).

26 KRD plassering av septiktank, tolking av «lignende mindre tiltak» iht. pbl tredje ledd bokstav b) Både søknadspliktige tiltak og tiltak unntatt fra søknadsbehandling i pbl første ledd bokstav a til f må være i samsvar med de materielle regler i plan- og bygningsloven. Dette innebærer blant annet at reglene om avstand til nabogrense må overholdes, noe som i utgangspunktet også gjelder for nedgravde konstruksjoner og anlegg. Imidlertid gjelder de materielle regler så langt de passer for konstruksjoner, anlegg, terrenginngrep mv, jf. pbl første ledd. Noen tiltak har liten eller ubetydelig innvirkning på naboeiendommer, og departementet har tidligere uttalt at for mindre konstruksjoner og anlegg kommer avstandsbestemmelsen i 29-4 ikke til anvendelse fordi hensynet bak kravet om avstand fra nabogrense neppe er til stede for disse typene av tiltak. (jf brannsmitte, lys, luft osv). Departementet har tidligere gitt uttrykk for at eksempler på slike arbeid kan være oppføring av mindre forstøtningsmurer og de fleste typer/størrelser av (frittstående) parabolantenner.

27 KRD plassering av septiktank, tolking av «lignende mindre tiltak» iht. pbl tredje ledd bokstav b) Det vil i utgangspunktet være opp til kommunens skjønn å avgjøre hvilke tiltak etter pbl som passer inn under pbl. 29-4, herunder å avgjøre hvilke tiltak som kan karakteriseres som "mindre" i relasjon til pbl tredje ledd bokstav b. Dette medfører at en kommune etter pbl tredje ledd bokstav b kan godkjenne at en septiktank kan legges 1 meter fra nabogrensen.

28 Spørsmål om intern veg kan være et mindre tiltak etter plan- og bygningsloven 29-4 tredje ledd bokstav b)? Krd s brev , sak 12/2853. Utg. pkt. søknadspliktig etter Intern vei på en tomt unntatt fra søknadsplikt etter SAK 4-1 bokstav c) nr. 9, forutsatt at opparbeidelsen ikke krever vesentlig terrenginngrep. de materielle bestemmelsene i loven gjelder likevel så langt de passer, jf. pbl Normalt skal intern vei på tomt derfor følge kravet i pbl tredje ledd om minimum 4 meter avstand fra nabogrense. Kommunen kan imidlertid godkjenne plassering nærmere enn 4 meter fra nabogrense etter pbl tredje ledd bokstav b). KrD: «Hvilke mindre tiltak godkjennelseskravet gjelder for, er det opp til bygningsmyndighetenes skjønn i det enkelte tilfelle å avgjøre ut fra stedlige forhold. Men typiske tilfeller kan være mindre tiltak som i utgangspunktet er unntatt fra søknadsbehandling, herunder intern vei på tomt.»

29 Samtykke fra nabo, pbl tredje ledd bokstav a) - standserklæringer Plassering skal godkjennes av kommunen Utg.punkt i 29-4 annet ledd om minimum avstand til nabogrense Kan fravikes ved skriftlig samtykke fra eier og/evt. fester av naboeiendom, jf tredje ledd, bokstav a)

30 Samtykke fra nabo, pbl tredje ledd bokstav a) - standserklæringer Tolkning av samtykket Krav til klart og utvetydig samtykke, jf Somb. 1997, s 296. Problemer oppstår når Det er uklart hva det er samtykket til, og/eller tiltakshaver ikke forholder seg til samtykket og tillatelsen og bygger noe annet (høyere, nærmere, større). Kan samtykket trekkes? I tilfelle på hvilket stadium i saken? Hva er samme sak? Endringssøknader (dispensasjon f.eks) Regelen i 21-6 om privatrettslige forholds betydning i byggesaker

31 Ot.prp. nr. 45 ( ) kap Krav om plassering og høyde Samtykke om mindre avstand kan medføre økte omkostninger, blant annet fordi det vil kunne stilles krav om branntekniske tiltak. Av denne grunn er det stilt krav om at samtykke skal være skriftlig for at det senere skal kunne dokumenteres. Samtykke skal foreligge på vedtakstidspunktet. Trekkes samtykke senere tilbake av eier eller fester av naboeiendommen, er dette et forhold som i utgangspunktet ikke vedkommer bygningsmyndighetene, og som må løses privatrettslig. Dette svarer også til fortolkning av gjeldende bestemmelse.

32 Hva betyr dette i praksis? Samtykker som trekkes før vedtakstidspunktet: bygn.myndigheten skal konstatere at samtykke ikke foreligger, og heller ikke ta stilling til om det privatrettslig var anledning til å trekke samtykket Samtykker som foreligger på vedtakstidspunktet kan legges til grunn Samtykker som trekkes etter vedtakstidspunktet: er et privatrettslig forhold. Byggetillatelsen består. Ikke vurdere om det privatrettslig var anledning til å trekke samtykket.

AVSTANDSREGLENE - PBL 29-4

AVSTANDSREGLENE - PBL 29-4 AVSTANDSREGLENE - PBL 29-4 F y l k e s m a n n e n s p l a n - o g b y g n i n g s l o v k u r s 1 7. o g 1 8. j u n i 2 0 1 5 S e n i o r r å d g i v e r L ill H i l d o n e n Pbl 29-4 29-4. Byggverkets

Detaljer

Plan- og bygningsloven 29-4

Plan- og bygningsloven 29-4 Plan- og bygningsloven 29-4 Plan- og bygningsloven 29-4 gir kommunen adgang til å styre: byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense ved behandling av byggesøknader Paragraf 29-4 erstatter

Detaljer

Plan- og bygningsloven 29-4

Plan- og bygningsloven 29-4 Plan- og bygningsrettskonferanse Trysil 30.10.14 Plan- og bygningsloven 29-4 Plan- og bygningsloven 29-4 gir kommunen mulighet til å styre: byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense ved behandling

Detaljer

Sund Per gnr 218 bnr bygging av terrasse - Bartnesvegen klage på dispensasjon

Sund Per gnr 218 bnr bygging av terrasse - Bartnesvegen klage på dispensasjon Arkivsak. Nr.: 2015/1691-10 Saksbehandler: Brit Alvhild Haugan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur Sund Per gnr 218 bnr 005 - bygging av terrasse - Bartnesvegen 217 - klage på dispensasjon

Detaljer

Nytt fra Sivilombudsmannen

Nytt fra Sivilombudsmannen Nytt fra Sivilombudsmannen Tone Hau Steinnes Rådgiver Tema Plikten til å tolke uklar reguleringsbestemmelse: - SOM 12/1852 - SOM 12/2570 Plassering og høyde på byggverk, pbl 29-4: - SOM 12/1956 - SOM 12/215

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Sunniva Langmo Arkiv: FEIGB 41/417 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Sunniva Langmo Arkiv: FEIGB 41/417 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Sunniva Langmo Arkiv: FEIGB 41/417 17/2560-4 Dato: 21.08.2017 UTVIDELSE AV VERANDA GNR/BNR 41/417 - EKROMSKOGEN 5D - SYNNE ARNESEN OG OLA KLASHAUGEN Vedlegg: 1.

Detaljer

BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE

BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE Sakstittel: Gbnr 13/435 - Bolig, garasje m/leilighet og trekai Tiltakshaver: Thomas og Nina Jeanette Aksnes Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Vi viser til oversendelse fra Askøy kommune, mottatt her

Vi viser til oversendelse fra Askøy kommune, mottatt her Saksbehandler, innvalgstelefon Cathrine Tvedt Lorentzen, 5557 2113 Vår dato 11.08.2016 Deres dato 10.06.2016 Vår referanse 2016/8815 423.1 Deres referanse 16/1574 Askøy kommune Klampavikvegen 1 5300 KLEPPESTØ

Detaljer

Plan- og bygningslovens 70

Plan- og bygningslovens 70 s 70 Bygningers plassering, høyde og avstand til nabogrense NKF byggesak Hensyn til nabo Plassering/høyde Ikke uforutsett høy bygning i nabogrense Mulig å omgå ved reguleringsplan eller ved samtykke fra

Detaljer

FORNYE FORENKLE FORBEDRE

FORNYE FORENKLE FORBEDRE FORNYE FORENKLE FORBEDRE Nye fritak fra søknadsplikt Når slipper du å søke? Fra 1. juli 2015 trer det i kraft en rekke endringer i plan og bygningsloven med forskrifter. Endringene innebærer en forenkling

Detaljer

Vedtak i klagesak om rammetillatelse for oppføring av boligblokker - Ås kommune - Nordbyveien gnr 103 bnr 5

Vedtak i klagesak om rammetillatelse for oppføring av boligblokker - Ås kommune - Nordbyveien gnr 103 bnr 5 Juridisk avdeling Ås kommune Postboks 195 1431 Ås Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201211632/11 Saksbeh.: JFLI Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201410738/28 Saksbeh.: EPMJ Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Trine Wold Johnsen Tlf. direkte: 74 16 80 38 E-post: tjo@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 12.12.2011 Vår ref.: 2011/6003 Arkivnr: 423.1 Brit Tønne Haugan Tyttebærveien

Detaljer

Øvre Eiker kommune - gnr 101/24 - Dynge 23 - klage på vedtak om dispensasjon for oppføring av uthus

Øvre Eiker kommune - gnr 101/24 - Dynge 23 - klage på vedtak om dispensasjon for oppføring av uthus Vår dato: 19.07.2016 Vår referanse: 2016/2318 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Shekib Lotfi Øvre Eiker kommune Rådhuset 3300 Hokksund Innvalgstelefon: 32266648 Øvre Eiker kommune - gnr 101/24

Detaljer

Klage på vedtak: Bergenhus gnr 166 bnr 1391 Starefossen. Nybygg to-mannsbolig. Vedtak av 7. juli 2015 opprettholdes. Klagen tas ikke til følge.

Klage på vedtak: Bergenhus gnr 166 bnr 1391 Starefossen. Nybygg to-mannsbolig. Vedtak av 7. juli 2015 opprettholdes. Klagen tas ikke til følge. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201319116/54 Saksbeh.: SOJA Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Garasje og bod Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Når du skal bygge frittstående garasje, bod eller lignende er det tre ulike kategorier som er aktuelle.

Detaljer

GBNR 17/358 - TVEIT - BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE

GBNR 17/358 - TVEIT - BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE GBNR 17/358 - TVEIT - BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE Sakstittel: Gbnr 17/358 - Tilbygg til bolig Tiltakshaver: Britt Anne D. og Tormod Svendsen Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg Utvalg for teknikk

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201010677/10 Saksbeh.: STSY Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Kopi

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201002587/29 Saksbeh.: HARE Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR 10/214, 713 - STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 10/214, 713 - Tilbygg til bolig Tiltakshaver: Jon Erik Pedersen Befaring:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

Nytt fra Sivilombudsmannen

Nytt fra Sivilombudsmannen Nytt fra Sivilombudsmannen Landskonferansen i plan- og bygningsrett 2013 seniorrådgiver Øystein Nore Nyhus Oversikt 1. Litt statistikk 2. Alminnelig forvaltningsrett 3. Reguleringsplaner g 4. Plassering

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201435965/8 Saksbeh.: YNLO Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Fylkesmannen viser til oversendelse fra Askøy kommune, mottatt her

Fylkesmannen viser til oversendelse fra Askøy kommune, mottatt her Saksbehandler, innvalgstelefon Silje Sævik Bøe, 5557 2366 Vår dato 13.10.2014 Deres dato 05.09.2014 Vår referanse 2014/10891 423.1 Deres referanse 14/2142 Askøy kommune Postboks 323 5323 KLEPPESTØ Askøy

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak

Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak I. Privatrettslige forhold i byggesaker - innledning Begrepet privatrettslige forhold hva betyr det? På hvilken måte

Detaljer

Øvre Eiker kommune - Gnr 103/225 - Harakollen Hokksund - klage på avslag på dispensasjon vedtaket oppheves

Øvre Eiker kommune - Gnr 103/225 - Harakollen Hokksund - klage på avslag på dispensasjon vedtaket oppheves Vår dato: 03.02.2016 Vår referanse: 2015/6806 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: 2015/1639-35152/2015 Saksbehandler: Silje Hordnes Øvre Eiker kommune Rådhuset 3300 Hokksund Innvalgstelefon: 32266651 Øvre

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200917089/11 Saksbeh.: STSY Emnekode: NYBY-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Kopi

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Frogn kommune Postboks 10 1441 DRØBAK Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 13/00381 29.10.2013 2013/1044-22 FM-J Hege Rasch-Engh 18.12.2013 Vedtak - Frogn kommune -

Detaljer

Byggeplaner. hva er unntatt og hva må du søke om? Må alt dette søkes om? Informasjon til tiltakshaver og søker Byggeplaner

Byggeplaner. hva er unntatt og hva må du søke om? Må alt dette søkes om? Informasjon til tiltakshaver og søker Byggeplaner Byggeplaner hva er unntatt og hva må du søke om? Må alt dette søkes om? Når du skal bygge noe kan det være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-2 eller det kan være unntatt søknadsplikt

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 284/27 - Kverndalsv 34, 7520 Hegra - Klage over delingsvedtak

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 284/27 - Kverndalsv 34, 7520 Hegra - Klage over delingsvedtak STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 284/27 Arkivsaksnr: 2016/1438-10 Saksbehandler: Marit Kristine Pedersen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 284/27 - Kverndalsv 34, 7520 Hegra - Klage over delingsvedtak

Detaljer

Lærdal, 10. mars 2015 Jorunn Fosse Fidjestøl

Lærdal, 10. mars 2015 Jorunn Fosse Fidjestøl Lærdal, 10. mars 2015 Jorunn Fosse Fidjestøl Vi skal snakke litt om Avstandsreglane Utgangspunkt og bakgrunn for reglane Hovudregelen i plan- og bygningslova (pbl.) 29-4 andre ledd, forholdet til plan,

Detaljer

Klage på tillatelse til endring - Hyttebakken 33 B

Klage på tillatelse til endring - Hyttebakken 33 B Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.08.2011 49653/2011 2010/3029 32/924 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/72 Planutvalget 11.10.2011 Klage på tillatelse til endring - Hyttebakken

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Blåsalen Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Klagenemnda, Torill Kristiansen telefon

Detaljer

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett Innhold Generell informasjon Veiledning for utfylling av blankett 5153. Eksempel på tegninger. Ferdigattest Søknadsblanketter: Søknadsskjema for tiltak

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200801042/18 200802168/8 Saksbeh.: DABE Emnekode: NYBY-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring

Detaljer

Vi viser til oversendelse av ovennevnte sak, mottatt av Fylkesmannen den

Vi viser til oversendelse av ovennevnte sak, mottatt av Fylkesmannen den Saksbehandler, innvalgstelefon Marianne Sandvik, 55 57 21 04 Vår dato 21.11.2013 Deres dato 07.11.2013 Vår referanse 2013/14260 423.1 Deres referanse 13/3740 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø Askøy

Detaljer

Unnlatelse å følge opp ulovlige

Unnlatelse å følge opp ulovlige Line Therese Flåtten Unnlatelse å følge opp ulovlige tiltak Foto: Carl Erik Eriksson Plikten til å forfølge det ulovlige forhold Hovedregelen 32 1 Pålegger kommunen å forfølge overtredelser av bestemmelser

Detaljer

Askøy kommunen har i vedtak av vurdert det slik:

Askøy kommunen har i vedtak av vurdert det slik: Saksbehandler, innvalgstelefon Cathrine Tvedt Lorentzen, 5557 2113 Vår dato 06.09.2016 Deres dato 29.06.2016 Vår referanse 2016/8987 423.1 Deres referanse 13/9128 Askøy kommune Klampavikvegen 1 5300 KLEPPESTØ

Detaljer

SELVBYGGER - HVA ER UNNTATT OG HVA MÅ DU SØKE OM?

SELVBYGGER - HVA ER UNNTATT OG HVA MÅ DU SØKE OM? Søknaden sendes til: Vestre Toten Kommune, Pb 84, 2831 Raufoss eller post@vestre toten.kommune.no Må alt dette søkes om? Når du skal bygge noe kan det være søknadspliktig etter plan og bygningsloven (pbl)

Detaljer

PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139

PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139 Arealbruk Tom Ek Sankthanshaugen 3 7167 VALLERSUND Deres ref. Vår ref. Dato 15672/2015/85/139/1627GUEN 21.12.2015 PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

BEHANDLING AV KLAGE PÅ ENDRING AV TILLATELSE

BEHANDLING AV KLAGE PÅ ENDRING AV TILLATELSE BEHANDLING AV KLAGE PÅ ENDRING AV TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 6/1072 - Utvide terrasse Tiltakshaver: Lars Kjæreng Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalg for teknikk og miljø Utvalgssak Møtedato Saksbehandler:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201314895/7 Saksbeh.: STIH Emnekode: EBYGG-5351 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-8/15 26.06.2015. Rundskriv H-8/15 Til plan- og bygningsloven 29-4. Byggverks plassering, høyde og avstand fra nabogrense

Nr. Vår ref Dato H-8/15 26.06.2015. Rundskriv H-8/15 Til plan- og bygningsloven 29-4. Byggverks plassering, høyde og avstand fra nabogrense Rundskriv Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmannsembetene Nr. Vår ref Dato H-8/15 26.06.2015 Rundskriv H-8/15 Til plan- og bygningsloven 29-4. Byggverks plassering, høyde og avstand fra nabogrense Innhold

Detaljer

Askøy - Gnr 21 bnr Hauglandshella oppføring av enebolig med sekundærleilighet. Fylkesmannen viser til oversendelse mottatt her

Askøy - Gnr 21 bnr Hauglandshella oppføring av enebolig med sekundærleilighet. Fylkesmannen viser til oversendelse mottatt her Saksbehandler, innvalgstelefon Silje Aileen Hjortland Haukedal, 5557 2351 Vår dato 12.09.2014 Deres dato 02.09.2014 Vår referanse 2014/10646 423.1 Deres referanse 13/10648 Askøy kommune Postboks 323 5323

Detaljer

TILLATELSE Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a

TILLATELSE Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a Janne og Tøger Tøssebro Nordåshøgda 78 5235 RÅDAL Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200907509/10 NYBY-5210 15.07.2009 BLSA TILLATELSE Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201201177/13 Saksbeh.: KJRU Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

FORENKLINGER OG NYE BYGGEREGLER 30.04.15

FORENKLINGER OG NYE BYGGEREGLER 30.04.15 FORENKLINGER OG NYE BYGGEREGLER Overordnede mål Regjeringen vil at bygging skal skje Enklere Billigere Raskere Flere tiltak unntas søknad, men bygging skjer på eget ansvar Plan- og bygningslovens status

Detaljer

Fram Ingeniørkontor AS

Fram Ingeniørkontor AS Postboks 4814 Nydalen 0484 Oslo 23. Mai 2017 Bærum kommune SØKNAD OM DISPENSASJON VEDRØRENDE UTNYTTELSESGRAD, FRA PLANKRAVET, FRA AVSTAND TIL JERNBANE, SAMT FRA AVSTAND TIL NABOGRENSE Eiendom 54/215 Åsløkkveien

Detaljer

Definisjoner. Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Definisjoner. Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Søknad sendes til: Vestre Toten Kommune, Pb 84, 2831 Raufoss eller post@vestre toten.kommune.no Definisjoner Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme. Det er det ikke. Tilbygg; er en utvidelse som

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764 Saksnr.: Utvalg Møtedato Teknikk, miljø og landbruksutvalget 11.03.2014 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK OVE KRISTIAN JAHREN

Detaljer

Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Tilbygg til bolig Definisjoner Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme. Det er det ikke. Tilbygg: er en utvidelse som normalt medfører en økning av husets grunnflate, altså bebygde areal (BYA). Påbygg:

Detaljer

Dispensasjoner, mindre endringer og endringer av plan

Dispensasjoner, mindre endringer og endringer av plan Reglene om dispensasjon etter pbl. av 2008 Reguleringsendringer - saksbehandlingsreglene som gjelder for mindre endringer av reguleringsplan, begrepet mindre endring i reguleringsplan, og ugyldighet ved

Detaljer

Nye byggeregler fra 1. juli 2015 Tommy Haugan, Juridisk rådgiver

Nye byggeregler fra 1. juli 2015 Tommy Haugan, Juridisk rådgiver Nye byggeregler fra 1. juli 2015 Tommy Haugan, Juridisk rådgiver Aktuelle tema Begreper i byggesaken Systemet med søknadsplikt og unntak fra søknadsplikt Hva som omfattes av unntakene Tiltak unntatt søknadsplikt

Detaljer

6-4. Rammetillatelse

6-4. Rammetillatelse 6-4. Rammetillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 01.10.2016 6-4. Rammetillatelse (1) Så langt det er relevant for tiltaket skal rammetillatelse omfatte a. tiltakets art og formål b. størrelse,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/16/92 - Erik Holmvik - søknad om tillatelse til tiltak for tilbygg til bolig og oppføring av ny frittstående enebolig Saksbehandler: E-post: Tlf.: Oddvar Govasmark oddvar.govasmark@innherred-samkommune.no

Detaljer

GBNR 20/1, RAMSØY - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV GARASJE

GBNR 20/1, RAMSØY - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV GARASJE GBNR 20/1, 406 - RAMSØY - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV GARASJE Sakstittel:Gbnr 20/1, 406 - Garasje Tiltakshaver: Steffen Nesheim Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg Utvalg for teknikk

Detaljer

HVA MÅ VÆRE I ORDEN FOR AT DU SKAL KUNNE BYGGE GARASJE ELLER SMÅ TILBYGG UTEN Å SØKE?

HVA MÅ VÆRE I ORDEN FOR AT DU SKAL KUNNE BYGGE GARASJE ELLER SMÅ TILBYGG UTEN Å SØKE? Skal du bygge, endre eller rive garasje, uthus, hobbybod eller lignende på inntil 50 m 2? Eller bygge et tilbygg på maksimalt 15m 2? I byggesaksforskriftens (SAK10) 4-1 er disse tiltakene (tiltak = det

Detaljer

Klage på tillatelse for oppsetting av levegg - Storgjerdåsen 35, 8023 Bodø

Klage på tillatelse for oppsetting av levegg - Storgjerdåsen 35, 8023 Bodø Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.01.2015 1898/2015 2013/3684 42/91 Saksnummer Utvalg Møtedato Klagenemnda 20.01.2015 Klage på tillatelse for oppsetting av levegg - Storgjerdåsen

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 99/179 Arkivsaksnr: 2011/5071-37 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 99/179 - Stoksandvegen 15A, 7504 Stjørdal - dispensasjon fra

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200914912/13 200914913 Saksbeh.: STSY Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201116881/20 Saksbeh.: YNLO Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Saksnr.: /9 Saksbeh.: EVMR Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Plan- og bygningsetaten Dato:

Saksnr.: /9 Saksbeh.: EVMR Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Plan- og bygningsetaten Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Saksnr.: 201620320/9 Saksbeh.: EVMR Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Plan- og bygningsetaten Dato: 03.11.2016 Fagnotat KLAGE PÅ VEDTAK:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 107/194 Arkivsaksnr: 2015/1121-6 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 107/194 - Gamle Kongeveg 2A, 7503 Stjørdal - dispensasjon

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

Hva skal søknaden inneholde når er søknaden komplett? v/ Elisabeth Kynbråten Byutviklingssjefen Haugesund kommune

Hva skal søknaden inneholde når er søknaden komplett? v/ Elisabeth Kynbråten Byutviklingssjefen Haugesund kommune Hva skal søknaden inneholde når er søknaden komplett? v/ Elisabeth Kynbråten Byutviklingssjefen Haugesund kommune AKTUELLE DOKUMENTER VED SØKNAD SAK10 kap. 5 Presenteres i oversiktlig form Søknadsskjema

Detaljer

GBNR 10/872 - STONGAFJELLET - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV BOLIG MED EN BOENHET

GBNR 10/872 - STONGAFJELLET - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV BOLIG MED EN BOENHET GBNR 10/872 - STONGAFJELLET - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV BOLIG MED EN BOENHET Sakstittel: Gbnr 10/872 - Bolig Tiltakshaver: Tatiana Mitina og Igor Tsoi Befaring: Ja Saksfremlegg

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201312477/17 Saksbeh.: EPMJ Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Saksframlegg. Tiltakshaver: Bynesveien 8 AS Klager: Advokatfullmektig Lars A. Haugli på vegne av tiltakshaver

Saksframlegg. Tiltakshaver: Bynesveien 8 AS Klager: Advokatfullmektig Lars A. Haugli på vegne av tiltakshaver Saksframlegg BYNESVEIEN 8 SØKNAD OM FRADELING KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/15764 Saksbehandler: Morten Svarstad Tiltakshaver: Bynesveien 8 AS Klager: Advokatfullmektig Lars A. Haugli på vegne av tiltakshaver

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201120806/8 Saksbeh.: JFLI Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Klage på tillatelse - enebolig med hybel/sokkelleilighet og garasje på eiendom gnr. 30 bnr. 2 i Stordalsveien, Hans-Aksel Johnsen, Hans-Aksel Johnsen

Klage på tillatelse - enebolig med hybel/sokkelleilighet og garasje på eiendom gnr. 30 bnr. 2 i Stordalsveien, Hans-Aksel Johnsen, Hans-Aksel Johnsen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.10.2010 56363/2010 2010/601 30/2 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/16 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 10/87 Planutvalget 26.10.2010

Detaljer

Klage på avslag - søknad om dispensasjon for tillatelse for oppført gjerde mot vei og nabo i Ringveien 11 B, Birger Hveding

Klage på avslag - søknad om dispensasjon for tillatelse for oppført gjerde mot vei og nabo i Ringveien 11 B, Birger Hveding Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2010 61941/2010 2010/4621 30/51 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/19 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 10/103 Planutvalget 23.11.2010

Detaljer

Vågen Magnus og Kristine Wold - 5/45- oppføring bolighus og garasje - dispensasjonssøknad

Vågen Magnus og Kristine Wold - 5/45- oppføring bolighus og garasje - dispensasjonssøknad Arkivsak. Nr.: 2013/1614-15 Saksbehandler: Brit Alvhild Haugan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur Vågen Magnus og Kristine Wold - 5/45- oppføring bolighus og garasje - dispensasjonssøknad

Detaljer

Plan- og bygningslovens oppbygning Rettslig rammeverk for anvendelse av TEK10 SAK 10 Hva er endret i år og hva skal endres? FBA 8.

Plan- og bygningslovens oppbygning Rettslig rammeverk for anvendelse av TEK10 SAK 10 Hva er endret i år og hva skal endres? FBA 8. Plan- og bygningslovens oppbygning Rettslig rammeverk for anvendelse av TEK10 SAK 10 Hva er endret i år og hva skal endres? FBA 8. februar 2017 Advokat Anders Evjenth, 90186418 Endringer i plansystemet

Detaljer

Saksnr.: /22 Saksbeh.: SOJA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Saksnr.: /22 Saksbeh.: SOJA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201528773/22 Saksbeh.: SOJA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 129/16 Plan- og teknikkutvalget

Saksnummer Utvalg Møtedato 129/16 Plan- og teknikkutvalget Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 18.11.2016 Vår ref: 16/2357-13 - 16/41888 Arkivkode: GBNR - 02/1722 Saksbeh.: Durovic, Snezana Saksnummer Utvalg Møtedato 129/16 Plan- og teknikkutvalget 29.11.2016

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

Klage på tillatelse - bod, Alstadveien 29

Klage på tillatelse - bod, Alstadveien 29 Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.11.2010 63498/2010 2010/11642 39/129 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/108 Planutvalget 14.12.2010 Klage på tillatelse - bod, Alstadveien 29

Detaljer

Dispensasjonspraksis i Tromsø kommune. Kaja Heir Senstad, fagansvarlig for dispensasjonssaker

Dispensasjonspraksis i Tromsø kommune. Kaja Heir Senstad, fagansvarlig for dispensasjonssaker i Tromsø kommune Kaja Heir Senstad, fagansvarlig for dispensasjonssaker kaja.heir.senstad@tromso.kommune.no Utgangspunktet i alle saker: alt skal bygges i overenstemmelse med pbl. med tilhørende bestemmelser

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for støttemur - GB 23/909 - Hølleveien 176

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for støttemur - GB 23/909 - Hølleveien 176 Søgne kommune Arkiv: 23/786 Saksmappe: 2012/3290-44519/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.11.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for støttemur - GB 23/909 - Hølleveien 176 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Krav%om%begrunnelse%av%vedtak%dok.%nr.%5%i%sak% % %

Krav%om%begrunnelse%av%vedtak%dok.%nr.%5%i%sak% % % Bergenkommune Etatforbyggesakogprivateplaner Postboks7700,5020Bergen Hjellestad05.03.15 Krav%om%begrunnelse%av%vedtak%dok.%nr.%5%i%sak%201433502% % Viberomatfølgende9spørsmålbesvaresibegrunnelsen: 1)Dok.nr.201433502/4varsleromatsøknadikkeernabovarslet.BømloHus

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11 Søgne kommune Arkiv: 20/180 Saksmappe: 2016/2467-11638/2017 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet

Detaljer

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Bruksendring når trengs det søknad? Ingebjørg Haug Seniorrådgiver

Bruksendring når trengs det søknad? Ingebjørg Haug Seniorrådgiver Bruksendring når trengs det søknad? Ingebjørg Haug Seniorrådgiver Oversikt over emnet Hvorfor er det søknadsplikt? Hjemmel for å kreve søknad for bruksendring Hva er en bruksendring? Sak om asylmottak

Detaljer

.)7 1 I.1. AHL. Vår saksbehandler Kari Rørstad. Det vises til tidligere korrespondanse, sist fylkesmannens brev 2. februar 2015.

.)7 1 I.1. AHL. Vår saksbehandler Kari Rørstad. Det vises til tidligere korrespondanse, sist fylkesmannens brev 2. februar 2015. Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Akersgata 8, inngang Tollbugata Grønt nummer 800 80 039 Postadresse Telefaks 22 82 85 11 Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo postmottak@sivilombudsmannen.no

Detaljer

Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli

Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli Fra 1. juli 2015 kan flere byggetiltak settes i gang uten søknad. Vi gir deg oversikten her. Utdrag fra Dibk (direktoratet for byggkvalitet) informasjonsside.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak Vår dato: 14.08.2013 Vår referanse: 2013/2961 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Else Høstmælingen Hemsedal kommune Innvalgstelefon: 32 26 66 62 3560 HEMSEDAL Hemsedal kommune - Gbnr 76/64,

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

GBNR 35/4 - ÅDLANDSVIK - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON - REVIDERTE TEGNINGER

GBNR 35/4 - ÅDLANDSVIK - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON - REVIDERTE TEGNINGER GBNR 35/4 - ÅDLANDSVIK - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON - REVIDERTE TEGNINGER Sakstittel: Gbnr 35/4 - Ombygd naust, kai og flytebrygge Tiltakshaver: Ingun og Ivar Ådlandsvik Frist for behandling:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23 Søgne kommune Arkiv: 15/9 Saksmappe: 2014/3684-15086/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 14.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/881-8 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi Mindre endring av kommuneplanens arealdel 2013-2024 Garasje- og uthusstørrelse Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

22/54 BEHANDLING AV PLASSERING AV UTHUS I NABOGRENSE

22/54 BEHANDLING AV PLASSERING AV UTHUS I NABOGRENSE Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 08/744-12 Arkivnr.: GNR 22/54 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

DISPENSASJON Eli F. Aubert

DISPENSASJON Eli F. Aubert DISPENSASJON 3.11.2014 Eli F. Aubert 1 2 Dispensasjon er å gjøre unntak fra plan- og bygningsloven eller arealplaner og bestemmelser gitt med hjemmel i loven i et konkret tilfelle 3 Vi skal innom: Hvilke

Detaljer

Hvilke forstøtningsmurer er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt?

Hvilke forstøtningsmurer er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt? Søknaden sendes til: er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt? Når du skal sette opp forstøtningsmur er det tre ulike kategorier som er aktuelle. Avhengig av forstøtningsmurens plassering,

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 LINK arkitekter Bergen AS Postboks 4121 Dreggen 5835 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200711432/15 NYBY-5210 19.03.2009 GERS RAMMETILLATELSE Svar på søknad om rammetillatelse for

Detaljer