Norsk Rikstoto 2008: I 2008 bidro Norsk rikstoto med 580. til gode formål. årsrapport norsk rikstoto 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Rikstoto 2008: I 2008 bidro Norsk rikstoto med 580. til gode formål. årsrapport norsk rikstoto 1"

Transkript

1 Årsrapport fra Stiftelsen Norsk Rikstoto 2008: I 2008 bidro Norsk rikstoto med 580 millioner kroner til gode formål årsrapport norsk rikstoto 1

2 men viktigst av alt er hesten Som spillselskap er det viktig at vi har fokus på økonomi og sørger for at så mye som mulig av de midler som tilføres sporten fra spillvirksomheten kommer formålet til gode. Sporten på sin side skal forvalte de midler de mottar slik at de sportslige målsettinger oppfylles. Sports og spillorganisasjoner har i denne sammenheng ulike roller og gjennom mangfoldet er vi sterke. I et år hvor spillselskapet viser rekordresultater er det lett for at økonomien og de økonomiske overføringer mellom spillselskapet og sporten blir overfokusert. Det er derfor viktig å minne hverandre om at det faktisk er hesten som er i sentrum for all vår virksomhet. Streben etter større inntjening sentralt eller lokalt må i en slik situasjon ikke få overskygge gleden med det å drive med hest. Harald Dørum adm. direktør Innhold 02 Administrerende direktør 04 Styrets beretning 08 administrasjonens beretning 10 intervju 12 TRav vs. galopp 14 gir gutta juling 16 fullkomment stri 18 erfaring gir suksess 19 the champion 20 fjerde år på toppen 21 overlegen, men ikke suveren 22 det er artigst å vinne 22 ponnitrav 26 damer på banen 28 rune haugen 32 Hesten i kunsten 34 politikk 38 norsk rikstotos produkter 40 Banene i Regnskap 50 revisors beretning 51 tilbakeblikk 54 english summary nøkkeltall Hestesporten totalt Totalisatoromsetning totalt, mkr Antall løpsdager Antall startende hester (norskreg.) Overføringer til aktive, «hestenetto» 333,1 292,9 249,7 244,2 Overføringer til formålet totalt 580,9 526,2 486,6 481,7 Norsk Rikstoto Resultat etter tilskudd, mkr. 55,1 30,3 0,5 49,3 Totalisatorspill totalt 17,3% 13,8% 0,0% 6,0% Spill utenfor bane 18,8% 15,0% 0,1% 6,7% Spill på bane 0,8% 1,9% - 1,5% - 0,1% 2 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 3

3 Årsberetning for 2008 En langsiktig forpliktelse Den økonomiske avkastningen fra virksomheten i Stiftelsen Norsk Rikstoto skal sørge for at det spirer og gror i alle deler av norsk hestesport. Alle som her drevet med hest, vet at dette er et langsiktig og møysommelig arbeid. Derfor er det viktig at virksomheten i Stiftelsen Norsk Rikstoto kan gi langsiktige og forutsigbare rammebetingelser til alle som er formålsmottagere det være seg oppdrettere, hesteeiere, trenere, studenter eller forskere. Med den fremgangen det har vært i spillselskapet i beretningsåret, står Stiftelsen Norsk Rikstoto enda bedre rustet til denne langsiktige forpliktelsen. Virksomhetens art Stiftelsen Norsk Rikstoto - med hovedkontor i Oslo - har som formål å styrke hestesporten, hesteholdet og hesteavlen i Norge. I medhold av Lov om totalisatorspill, som regulerer spillvirksomheten på hest, er det kun Stiftelsen Norsk Rikstoto som er gitt konsesjon av Kongen til å tilby pengespill på hesteveddeløp. Den vanskelige og viktige balansen Det norske spillmarkedet har siden tusenårsskiftet vært gjennom store endringer. Først med en liberalisering som førte til at Norge lå i Europatoppen hva angikk forbruk på spill per innbygger. Deretter med økt fokus på det etiske dilemma det sies å være at det økonomiske fundament til viktige samfunnsinteresser bygger på inntekter fra pengespill, som for noen kan være avhengighetsskapende. En mager trøst i denne forbindelse er at våre spillprodukter langt fra er blant dem som bidrar mest til uheldig spilladferd. Vi vil uansett ha et fortsatt våkent øye rettet mot negative sider ved vår virksomhet. I Norge har vi lang tradisjon for at overskuddet fra spill skal gå til det frivillige organisasjonsliv, idrett og kultur. Stiftelsen Norsk Rikstoto har sin naturlige plass i denne tradisjonen som økonomisk bidragsyter til virksomhet knyttet til hestesport, hesteavl og hestehold. På denne måten bidrar også Stiftelsen Norsk Rikstoto til at hesten består som kulturbærer og distriktspolitisk faktor. I tillegg representerer den en myk verdi i det moderne Norge. Styret i Stiftelsen Norsk Rikstoto er opptatt av at Stiftelsen i sin streben etter å overføre mer penger til formålet opprettholder balansen, slik at spillvirksomheten forårsaker minimalt med problemer for enkeltpersoner og for samfunnet i form av spille avhengighet og kriminalitet. Stiftelsen Norsk Rikstoto arbeider derfor tett opp mot myndighetene for å sikre en utvikling innenfor Statens pengespillpolitikk. Totalisatorvirksomheten Aktivitetsnivået har vært stort i hele beretningsåret, og stiftelsen kan også i 2008 glede seg over at nye milepæler er nådd. Etter bortfallet av spillautomatene sommeren 2007, utgjør det samlede norske spillmarkedet 25,3 milliarder kroner, en reduksjon fra 33,6 milliarder i At de konsesjonsbelagte spilleformene øker omsetningen, viser at myndighetenes kanaliseringspolitikk fungerer. Stiftelsen Norsk Rikstoto økte omsetningen med 547,3 millioner kroner, til samlet 3710 millioner i Av den samlede veksten kommer 295 millioner fra trav- og galopp-løp avholdt i Norge, mens 252,3 millioner kroner kommer fra løp importert fra formålsbaserte organisasjoner i utlandet. Et mer utstrakt samarbeid mellom sportsorganisasjonene, spesielt i Sverige og Norge, har ført til flere felles sport- og spill-arrangementer, med blant annet fire felles V75 omganger, hvorav en avholdt på Momarken i Norge. Store deler av omsetningsveksten til internasjonale løp kan tilskrives disse arrangementene. Alle spilleformer og distribusjonskanaler viser vekst. Omsetningen i våre poolspill - Dagens Dobbel, V4, V5, V65 og V75 - utgjorde 76,5 prosent av totalomsetningen. Det nye lunsjspill-produktet V4 ble meget godt mottatt i markedet, og har innfridd forventningene i introduksjonsåret med en samlet omsetning på 127,1 millioner kroner. Etter flere år med tilbakegang hadde vårt hovedprodukt, V75, en omsetningsvekst på 79 millioner kroner. Samlet V75-omsetning var således den høyeste noen gang - med 946,4 millioner kroner. V5-spillet - som ble introdusert i nådde en milepæl i 2008, da det som første enkeltspill kan vise til en samlet omsetning på mer enn en milliard kroner. Stiftelsen Norsk Rikstoto betalte 137 millioner kroner til statskassen i form av totalisatoravgift på omsetningen. Digital markedsplass Stiftelsen Norsk Rikstotos storsatsning på digitalisert spillinformasjon, Digital Markedsplass, har vært vellykket og var ferdig implementert 2. kvartal Løsningen er meget godt mottatt hos våre kommisjonærer og kunder. Med sin moderne teknologiske løsning har prosjektet skapt stor oppmerksomhet ute hos andre totalisatorselskaper i Europa og resten av verden. 4 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 5

4 Det internasjonale perspektiv I mai 2008 ble søksmålet fra Ladbrokes mot Staten behandlet i Oslo Tingrett. Bakgrunnen for søksmålet var at Ladbrokes i 2004 fikk avslag på sin søknad om å etablere seg i Norge. Staten ble frifunnet. Det ble godtgjort at norsk spillpolitikk er konsistent i forhold til de hensyn den skal ivareta og EØS-reglene. Norsk spillpolitikk kan således videreføres. Det er likevel ikke gitt at Stiftelsen Norsk Rikstoto vil ha de samme rammebetingelsene i fremtiden som vi har i dag. Det norske spillmarkedet har gjennomgått store endringer de siste årene. Dette kombinert med de angrep det norske spillmarkedet daglig blir utsatt for fra store internasjonale aktører - og et ønske om å tilby gode produkter - gjør at Stiftelsen Norsk Rikstoto må utvikles og moderniseres. Dette er etter styrets oppfatning den beste måten vi kan forvalte dagens konsesjon på. Dette gjøres best gjennom å sikre gode spillprodukter for folk flest og at organisasjonen forblir smidig, effektiv og fremtidsfokusert. Et ledd i dette arbeidet er et utstrakt internasjonalt samarbeid. Sporten har lenge drevet et utstrakt internasjonalt samarbeid og konkurranseutveksling. Dette er en utvikling vi som spillselskap må ta til etterretning og legge forholdene til rette for å kunne følge opp. Den midlertidige konsesjon for internasjonalt spill som ble gitt 14. november 2006 er etter anbefalning fra Lotteritilsynet gjort permanent fra 1. Januar Gjennom den europeiske organisasjon for totalisatorselskaper, EPMA, er Stiftelsen Norsk Rikstoto aktiv for å etablere en bredere politisk forståelse for totalisatorselskapenes rolle i forholdet til sporten. Organisasjonen har utarbeidet et manifest som dokumenterer totalisatorselskapenes bidrag til å beholde hestesporten, hesteavlen og derigjennom bibeholde det europeiske kulturlandskapet. Styrets leder sitter i EPMA s styre. Kommunikasjon og omdømme Styret i Stiftelsen Norsk Rikstoto er opptatt av at Stiftelsen og norsk trav og galoppsport skal fremstå som åpen og med et godt omdømme hos folk flest. Dette er en viktig utfordring i forhold til rekrutteringen til så vel sporten som spillet. Arbeid skal gjøres i nært samarbeid med sportens organisasjoner og driftsselskapene tilknyttet landets totalisatorbaner. Det er gjennomført nye publikumsrettede tiltak både på baner og gjennom kommisjonærene våre, som er våre viktigste distributører av spill. I løpet av beretningsåret er det utarbeidet strategier som åpner opp sporten og dens aktiviteter overfor omverden. I løpet av beretningsåret har Stiftelsen fått ca nye registrerte kunder og har samlet registrerte kunder. Økte overføringer til hestesporten og hesteholdet Norsk hestesport nyter godt av fremgangen i Stiftelsen Norsk Rikstoto. I 2008 ble det overført 580 millioner kroner til løpspremier, oppdrett, forskning, støtte til utdanning innen hestefagene og drift av elleve helårs travbaner og en galoppbane. Dette er en økning på 55 millioner kroner i forhold til Etter et par år med økte overføringer, er det hyggelig å registrere en gryende optimisme i Heste-Norge. Etter flere år med stagnasjon i antall løpshester i trav- og galopp-sporten, har sportsorganisasjonene registrert 250 flere aktive løpshester i Norge i forhold til året før. For første gang passerte også gjennomsnittshesten en inntjening på mer enn kroner, noe som gir et verdifullt bidrag til en verdifull hobby for svært mange. Forutsigbare og trygge rammebetingelser for sportens entusiastiske aktive gjør at den veksten forventes å fortsette de nærmeste årene. Arbeidsmiljø, personal og sikkerhet Stiftelsen hadde pr ansatte, 5 flere enn på samme tidspunkt i Av disse er 8 ansatte tilknyttet fellesfunksjoner for andre selskaper gjennom forretningssystemet innen trav- og galopp-sporten. Det er 3 flere enn pr Ved utgangen av året er 1 medarbeider i foreldrepermisjon, og 3 er langtidssykmeldte. AMU-undersøkelsen fra 2007 er fulgt opp i alle seksjoner, og det er under utarbeidelse en ny lønns- og personalpolitikk for bedriften i samarbeid med de ansattes organisasjoner. Arbeidsmiljøet er godt, og det er ikke registrert materiell- eller personskader i løpet av beretningsåret. Samlet antall dager med sykefravær var 5,3 prosent. Sykefraværet har vist en økning fra personer har hatt langtids sykefravær over 2 uker. Stiftelsen Norsk Rikstoto arbeider for å legge forholdene best mulig til rette for arbeidstakere av begge kjønn. Kvinneandelen blant de ansatte er 37,5 prosent, en økning på 1,8 prosent i forhold til samme periode i fjor. Etter styrets oppfatning gjøres det ikke forskjell mellom kjønnene, direkte eller indirekte, ved ansettelse eller i forbindelse med arbeidsforhold til den enkelte ansatte. Styret består av en kvinne og seks menn. Miljørapportering Stiftelsens virksomhet påvirker ikke det eksterne miljøet. Rettvisende oversikt over resultat og egenkapital Inntektene fra totalisatorvirksomheten utgjorde 3710,1 millioner kroner. Dette er et rekordresultat for Stiftelsen, 547,0 millioner - eller 17,3 prosent - høyere enn i I perioden har spillinntektene økt med 931 millioner kroner. Totalkapitalen var pr ,1 millioner kroner, sammenlignet med 320,3 millioner året før. Den udisponerte egenkapitalen i forhold til årets spillinntekter fratrukket gevinster til spillerne var 7,5 prosent pr og 23,7 prosent av totalkapitalen. Sammenlignbare tall pr var 6,0 prosent og 19,9 prosent. Den totale udisponerte og disponerte egenkapitalen var pr ,6 millioner kroner, eller 41,2 prosent av totalkapitalen. Tilsvarende tall pr var 109,8 mill - eller 34,3 prosent av totalkapitalen. Selskapets likviditet er god. Det har ikke inntruffet hendelser etter balansedagen som påvirker årsregnskapet. Styret og administrasjon er ikke kjent med at det eksisterer betingede eller latente forpliktelser av særlig størrelse som ikke er hensyntatt i det fremlagte regnskap pr Finansiell risiko Stiftelsen har svært liten finansiell risiko. Totalisatorvirksomheten utøves i Norge, og aktiviteten mot utlandet og annen valuta er liten. Stiftelsen er netto innskyter i bank, og alle lån er i norske kroner og således kun utsatt for rentesvingninger i denne forbindelse. Renteutviklingen på inn- og utlån i bank følges nøye. Kreditrisikoen er liten, og Stiftelsen Norsk Rikstoto har ingen dominerende kunder som kan påføre bedriften store tap. Overskuddslikviditet er plassert i henhold til plasseringsstrategien for Stiftelsen. Formuesforvaltning Stiftelsen Norsk Rikstoto forvalter store økonomiske verdier på vegne av fellesskapet. Det er utarbeidet en plasseringsstrategi som hensyntar forsvarlighetskriteriene etter Stiftelseslovens 18. Stiftelsens plasseringsstrategi er lavrisikoplasseringer på bankkonto og i rentebærende papirer i form av sertifikater og obligasjoner gjennom fondsplasseringer. Avkastningen søkes maksimert innenfor disse rammer. Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret anser fortsatt drift som forsvarlig. Stiftelsen Norsk Rikstoto har sammen med den øvrige hestesporten startet et arbeid for en standardisering av rutiner innenfor sporten med formål om å videreutvikle tjenester og en bedre ressursutnyttelse sammen med stiftere og samarbeidende organisasjoner. Budsjettet for 2009 er utarbeidet for å videreføre den langsiktige målsettingen om forutsigbare og økte overføringer til formålet. Mot 2015 Etter flere gode år for Stiftelsen Norsk Rikstoto, skapes det både krav og forventninger til en fortsatt positiv utviklingen. Samtidig vet vi at spillmarkedet både nasjonalt som internasjonalt utvikler seg i et rivende tempo. Konkurransen om kundenes oppmerksomhet blir tøffere og tøffere. Finanskrisen som traff det norske markedet og den norske forbruker med full tyngde 2. halvår 2008, er med på å dempe forventningene til den videre utviklingen. Tidligere nedgangstider har medført en noe lavere veksttakt enn i oppgangstider, og dette er lagt til grunn for budsjettet i Det er således lagt opp til en mer moderat veksttakt i omsetningsbudsjettet for Denne skal oppnås gjennom en sementering av den utviklingen vi har hatt gjennom de investeringer som er gjort de siste årene, samt en evolusjon av disse, som vi forventer gode effekter av. Dette er første skritt mot de målene Stiftelsen Norsk Rikstoto har satt seg i et plandokument fram mot Planen bygger på og videreutvikler Norsk Rikstotos visjon, verdigrunnlag, omdømmeverdier og forretningsidé basert på dagens offisielle norske pengespillpolitikk. De eksterne og interne rammebetingelsene for strategiplanen tilsier at Stiftelsen Norsk Rikstoto er i posisjon til å utnytte og videreutvikle den sterke posisjonen den har oppnådd i et marked som de siste årene har vært i sterk vekst. Samtidig tilsier Stiftelsen Norsk Rikstotos posisjon visse økonomiske begrensninger i forhold til å kunne satse tungt og langsiktig og dessuten ha en balansert og aktiv forvaltning av den konsesjonen som Stiftelsen er tildelt. De siste årene har Stiftelsen Norsk Rikstoto primært satset mye på produkt- og distribusjonsutvikling. Selskapet har vært innovative i bruk ev ny teknologi og har satset på å tilpasse hestespillene mot «lykkespill-segmentet» gjennom Lyntoto. Det er etablert ny markeds- og kommunikasjonsstrategi, hvor fokus er rettet mot markedsutvikling. Dette arbeidet vil i planperioden bli forsterket med vekt på å utvide markedet for de produktene vi allerede har suksess med, samt jakt på nye kunder og videreutvikling av ekstern profil. For å lykkes med denne strategien, vil det være avgjørende at vi lykkes i formidlingsoppgaven i de mediene som formidler sporten og spillet. Mediene digitaliseres, og det skapes nye møteplasser og fellesskap hvor våre fremtidige kunder møtes på helt nye måter. Dette stiller helt nye krav til Stiftelsen Norsk Rikstoto som opplevelsesleverandør. Teknologiutviklingen skaper også betydelige endringer i mediemarkedet framover. Det gjør at Stiftelsen Norsk Rikstoto må presentere seg på ulike visningsformer og med ulike visningsprodukter avhengig av ønsket målgruppe. En konsekvens av dynamikken i markedet er at innhold i våre tv-sendinger må endres for å nå flere, og at aktørbildet med hensyn til valg av distributør av våre tv-signaler ikke nødvendigvis må være statiske. Teknologien skaper nye muligheter for Stiftelsen Norsk Rikstoto til å skreddersy sine fremtidige konsepter - ved å være åpne for helt nye potensielle samarbeidskonstellasjoner. Styret takker tillitsmenn og ansatte tilknyttet Stiftelsen Norsk Rikstoto og samarbeidende organisasjoner for solid innsats i Det betydelige målbevisste og konstruktive arbeidet som er lagt ned skaper forventninger til fremtiden. Disponering av årets resultat Årets resultat er kr som er disponert på følgende måte: Overført annen egenkapital kr Overført til premiefond publikumsfasiliteter kr Sum disponeringer kr Oslo 31. desember a. februar 2008 Mattis Asplin styreleder Harald Herstad nestleder Arnt Foss styremedlem Geir Lundh styremedlem Carl Petter Brun styremedlem Benthe L. Kveseth styremedlem TROND ELDRIDSTAD styremedlem Harald Dørum adm. direktør 6 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 7

5 administrasjonens beretning GODT SPILL! Hesten har alltid hatt en spesiell plass i vårt samfunn - historisk forbundet til transport og som arbeidskraft i jordbruk og industri. I dag representerer norsk hestesport verdier som gir mennesker i by og land anledning til å holde hest, leve av hest og for de urbane en mulighet til å knytte kontakt med dyr og det miljøet dyr representerer. Hestens betydning i rekreasjon og hobby er viktigere enn noen gang, men også for å vedlikeholde vårt kulturlandskap. I dagens industrialiserte samfunn representerer hesten noen helt spesielle verdier både i by og land. At aktiviteten i Heste-Norge har økt kraftig siden hesten fikk en ny plass i samfunnet vårt, er et bevis på dette. Antall hester har økt fra litt i overkant av tidlig på 1970-tallet til mer enn i Direkte og indirekte betyr ikke dette bare aktivitet, men også gode, nye arbeidsplasser for mer enn 5000 personer mange av dem bosatt i distriktene. Norge er ikke alene om denne utviklingen. Hestholdet er i fremgang over hele Europa. Dette gjelder både trav-, galopphesten og ikke minst sportshesten som brukes til ridning og kjøring i mange former og på mange nivåer. Hesten er også knyttet til andre ikke-kommersielle aktiviteter som ivaretakelse av vår kulturarv og de spesielle hesterasene gjennom stambokføring og målrettet avlsarbeid. Denne utviklingen kan tilskrives mange faktorer, ikke minst alle de store og små som bruker utallige timer i stallen hver dag, alle dager i uken. Uten de økonomiske insitamentene som kommer fra spillselskapene, hadde denne utviklingen vært umulig. Spillselskapene i Europa har derfor en naturlig plass i denne utviklingen. De spillselskapene som er organisert som totalisatorselskaper, overfører i sin helhet overskuddet tilbake til hestesporten, og ikke i lommene til private aksjonærer. Spillet er organisert slik at alt spill samles i en felles pott som fordeles til spillere, spillselskap og avgifter forhåndsbestemt av konsesjonsgiver. På denne måten sikres både sportens integritet og spillsikkerheten. Organisering av spillet som totalisatorvirksomhet er den organisasjonsformen som over tid helt overlegent bidrar med mest økonomiske midler til hestesporten, både når det gjelder bredde og topp. Europas totalisatorselskaper omsatte i 2008 spill for hele 14 milliarder Euro. Av denne summen ble hele 1,5 milliarder Euro tilbakeført sporten. Mer enn mennesker i Europa har sitt daglige virke i hesterelatert virksomhet, knyttet til mer enn 500 trav- og galoppbaner. Det som skiller denne virksomheten fra annen tilsvarende virksomhet, er at de kommersielle interessene er sterkt knyttet til de idealistiske. Det er et nært forhold mellom sporten og spillet, og hele 70 prosent av virksomheten er finansiert gjennom spillinntekter, 30 prosent fra sponsorer og eiere. Dette samspillet er det lange tradisjoner for, og det er ingen tvil om at den positive utviklingen av hestesporten er spillavhengig. Det har aldri vært flere spillekroner som har funnet veien til Norsk Rikstotos produkter enn i Noen vil mene at det ikke er noen god grunn til å applaudere økt omsetning i Norsk Rikstoto - fordi det er et direkte resultat av økt spill. Den markante omsetningsveksten Stiftelsen Norsk Rikstoto har hatt de siste årene, betyr i seg selv økt synlighet. Da er også veien kort til å spørre om hvem som har grunn til å glede seg over de gode resultatene i Stiftelsen Norsk Rikstoto! Svaret er enkelt, omsetningsrekorden for hestespill betyr også det beste resultatet noen gang for de gode formålene. Stiftelsen Norsk Rikstoto er stolt over å være delaktig i denne utviklingen. I 2008 omsatte Stiftelsen Norsk Rikstoto hele 3,7 milliarder kroner - og bidro med mer enn 580 millioner kroner til ulike deler av hestesporten. Dette gjør oss til et av de mest effektive spillselskapene i Europa målt i andel av spillemidler som tilfaller formålet. At Norsk Rikstotos totalomsetning øker i en tid hvor totalmarkedet i Norge synker, er også en god nyhet for dem som legger rammene for norsk spillpolitikk. Rammen for vår virksomhet gjennom konsesjonsvilkårene tar hensyn til spillsikkerhet og sportens integritet. Spillets utforming er slik at opplevelsen av sporten og spillet skal være et godt underholdningsprodukt og forebygge de negative sider som oppleves av noen ved all spillvirksomheten. En kanalisering av spillomsetningen til spill som er underlagt offentlig kontroll, har vært selve bærebjelken i legitimitetsargumentet knyttet til de restriksjonene som spillvirksomheten er underlagt i Norge. I Norge er det slik at ikke bare travog galoppsporten nyter godt av spillemidlene, men også andre deler av hestesporten. Stiftelsen Norsk Hestesenter mottar hvert år midler som blant annet sikrer utdanning innen hestefagene og hesterelatert forskningsaktivitet. Norges Rytterforbund og ridesporten er en av Stiftelsens hovedsamarbeidspartnere, hvor vi er spesielt engasjert i prosjekter knyttet til sikkerhet og hestevelferd. Målet om en bedret hestevelferd var også en av grunntankene da Norsk Rikstoto mot slutten av 2007 overtok driften av veterinærtjenestene og dyrehospitalet lokalisert på Bjerke Travbane og samlet dette i Rikstotoklinikken Bjerke AS. Dette er alle aktiviteter som også finansieres av spillemidler. Hestesporten er som et fint urverk. Alle har sin plass i systemet, representerer sitt lille tannhjul og påser at sine oppgaver ivaretas. Det er gjennom dette samspillet sporten og spillet utfordrer hverandre, utvikles og blir sterkere. Stiftelsen Norsk Rikstoto har også som oppgave å finne den viktige balansen mellom det å utvikle og det å vedlikeholde et godt spilltilbud som markedet responderer på - innenfor de rammene samfunnet har satt for vår virksomhet. Alle former for spill har risiko-elementer i seg som blant annet uheldige og avhengighetsskapende adferd for enkeltmennesker. Det store flertallet ser spill som et underholdningsprodukt knyttet til en sport de på mange måter er knyttet til. En av Stiftelsen Norsk Rikstotos hovedoppgaver er således å sørge for et forsvarlig spilltilbud til markedet - samtidig som vi sikrer langsiktige og forutsigbare rammebetingelser for dem som er mottagere av spillemidler. Et resultat av et langsiktig arbeid er alle de fantastiske prestasjonene norsk hestesport kan vise til. Hester, trenere, kusker, jockeyer og oppassere er alle toppidrettsutøvere. Stiftelsen Norsk Rikstoto har selvsagt ambisjoner. Ikke bare som spillselskap, men som bidragsyter til en fortsatt positiv utvikling for hele sporten. Vi er overbevist om at i hestesporten som arena henger «alt sammen med alt». Våre ambisjoner for fremtiden er å være en katalysator for å utvikle sporten både i topp og bredde. Sportsorganisasjonene har mottatt midler som er forvaltet slik at kompetansenivået blant sportens utøvere er blitt hevet. Administrasjonen har, etter styrets retningslinjer, i løpet av 2008 forvaltet midler avsatt i regnskapet for 2007 til å oppgradere anlegg. Engasjerte og kompetente aktive - og moderne og innbydende anlegg - er en viktig forutsetning for å beholde og utvikle en levende sport. Skal vi få flere hester i Norge, må vi starte med å rekruttere flere tobeinte til sporten. Det første møtet med trav- eller galoppsporten er nettopp på en av landets 12 totalisatorbaner, i forbindelse med konkurranser fylt av sport, spill og spenning. På dette området møter vi konkurranse fra andre arenaidretter, men vi mener bestemt at vi kan tilby en sport som er mer levende, mer allsidig og mer utfordrende for folk flest enn mange andre arenaidretter. Dette tar både sporten og spillselskapet på alvor, og det er derfor satt i gang et omfattende arbeid på banene for å møte dagens krav fra morgendagens hestesportsentusiaster! Fra venstre: It-utviklingsdirektør Kristian Gravdal, direktør teknisk drift Carl F. Stenstrøm, adm. direktør Harald Dørum, markedsdirektør Haakon Smerud og økonomidirektør Nils eric Skantze Økning i kontaktpunkter mot samfunnet Økt åpning av nye kundegrupper Økt kommersiell En brikke i et større maskineri En utvikling av aktive, arenaer og tilskuere fører til økt interesse fra flere, som igjen fører til økt mediaoppmerksomhet verdi og større kommersiell verdi for hestesporten. Dette fører igjen til suksess for hestesportens samarbeidspartnere, økt interesse fra media og tilgang til nye kundegrupper. Denne utviklingen fører igjen til at sporten skaffer seg flere tilkoblingspunkter med Økt samfunnet gjennom sponsor- og samarbeidsprosjekter. mediaoppmerksomhet Økt utvikling av aktive, arenaer og tilskuere Økt suksess for samarbeidspartnere Økt interesse fra flere 8 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 9

6 Spillet for folk flest Et enklere budskap, bredere tilbud og teknologisk satsing har gitt NORSK RIKSTOTO nye kunder. Det betyr rekord i både medlemmer og omsetning. En kunde kommer inn hos en Rikstoto-kommisjonær. Hun ber om en Lyntoto-kupong, til forskrekkelse for de eldre stamkundene ved «Tors kiosk». For en «ukyndig» maskin kan vel ikke plukke ut de rette gampene? Reklamen for V75 Lyntoto, «spillet som hjelper deg å vinne», er en del av Rikstotos nye kommunikasjonsstrategi. Borte er hesten, jockeyen og sulkyen, isteden har de vendt oppmerksomheten dit de faktisk møter kunden på utsalgsstedet. Det har gitt uttelling. Vi har hatt fokus på V75 og hvor enkelt det er å spille på hest. Det trengs ingen forkunnskaper, sier Haakon Smerud, salg og markedsdirektør i Norsk Rikstoto. Målet med kampanjen er å ufarliggjøre spillet og gå i dialog med kunden, samtidig som nye produkter er lansert. Dette har vært et åpenbaringens år for oss. Kundene er sugne etter spillinformasjon, noe som er spilldrivende, og flere kunder fordeler seg på flere produkter, sier Carl Fredrik Stenstrøm direktør for teknisk drift. Rekorder for fall I 2008 hadde Rikstoto nesten registrerte spillere. Totalomsetningen var på 3,71 milliarder kroner, en økning på nesten 550 millioner fra Det er rekord, og betyr et løft for hovedspillet V75 på hele 79 millioner kroner. Mange av målene Rikstoto satte seg på begynnelsen av året, er oppnådd takket være tett samarbeid innenfor utvikling, drift og marked. Bak ethvert markedstiltak ligger behov fra kundene. Det krever ikke bare salg og markedsutvikling, men også sikkerhet og teknologiske nyvinninger, sier Smerud. Kundene forventer flere muligheter til å spille, mer informasjon. Det setter krav til utvikling, og der har vi vært, legger it-utviklingsdirektør Kristian Gravdal til. Så antall hester i Norge øker, interessen for hestesport er større, og vi har tilbakeført 580 millioner kroner til sporten. Det er en økning på 55 millioner, slår Smerud fast og teller av på fingrene. Digitalisering I inngangspartiet til Rikstoto-bygget står Fra venstre: Carl Fredrik Stenstrøm, Haakon Smerud og Kristian Gravdal en «digital markedsplass», bestående av en 32 tv, en 19 terminal og to touch-skjermer. Avansert teknologi gjør det lett for kunden. Er det ikke enkelt? Det er med på å oppdatere informasjonen til kundene, forklarer Smerud, mens kommende løp, resultater, hester, odds og mer til hopper opp på flatskjermene for hvert klikk han gjør. Slike digitale markedsplasser er montert opp hos kommisjonærer. Rikstoto er i høyeste grad en teknologidrevet bedrift, og dette synliggjør også satsingen på distributørleddet. Det er et liv ute hos kommisjonærene våre også. De viser sendinger live, og folk møter opp. Det er et viktig miljø, forklarer Stenstrøm, og legger til at nyrekruttering så absolutt skjer i dette leddet. 2.0 brukere Men kundene endrer seg også. Nye produkter, blant annet Lunsjtrav og V4, innebærer spilltilbud i lengre perioder av dagen. Online-brukere krever tilgjengelighet hele døgnet, og økningen i spilltransaksjoner byr på utfordringer for sikkerheten. Rikstoto har lagt seg i selen for å yte kvalitet på samtlige felt. «2.0 brukeren», altså spesielt yngre kunder, stiller helt andre krav til elektroniske medier, sier it-utviklingsdirektør Gravdal. Det krever en bemanning og tilstedeværelse i hele tidsvinduet hvor spillesystemet er åpent, forklarer Stenstrøm. Så gjelder det å finne de rette utviklingsmulighetene. Gir vi kundene noe, vil de ofte ha mer. Det er hyggelig, så lenge vi følger utviklingen og lar dem ta del i de løsningene vi lager, mener Gravdal. Råd til å spille Nye rekorder gir nye muligheter. Kronene som klang i kassen ifjor, skal i år investeres i økt distribusjon, enda bedre spilltilbud og bedre kvalitet på de digitale markedsplassene. TV-kanalen Rikstoto Direkte vil bli utvidet, på samme måte som etoto, altså Rikstoto på nett. Dette til tross for en finanskrise som er spådd å slå inn i realøkonomien i inneværende år. Den som legger seg bakpå nå, taper, slår Smerud fast. Han avviser kontant at det er snakk om å spare til trangere tider. Rikstoto skal ikke komme på hælen, og Smerud tror sport, spenning og spill fortsatt vil være interessant, selv i nedgangstider. Å spille på hest er jo ikke som å kjøpe seg en bil. Dette er et levende spill, ikke kuler som blir sveivet rundt i en beholder. Her får du alt, det er en fin opplevelse, mener han, og slår ivrig ut med armene. Spørreundersøkelser viser også at Rikstoto har ekstremt fornøyde og lojale kunder, føyer Stenstrøm til. Skal knuse myter Rikstoto er fortsatt på kundejakt og ser et stort potensial i markedet. Smerud er klar over at mange har inntrykk av at hestesport er ensbetydende med kalde pølser og gamle menn. Slike som gamlingene rundt bordet ved «Tors kiosk». Men som TV-reklamen viser, er ikke bildet helt korrekt, forsikrer markedsdirektøren. Vi har åpnet oss mye mer. Det er fortsatt en million mennesker der ute som er ulykkelig uvitende om at de skal bli hestespillere en gang i fremtiden. Vi vil gi dem innblikk i hva dette er og en god opplevelse. Vi er i ferd med å bygge ned myter. «Å spille på hest er jo ikke som å kjøpe seg en bil. Dette er et levende spill, ikke kuler som blir sveivet rundt i en beholder. Her får du alt, det er en fin opplevelse.» Håkon Smerud 10 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 11

7 MESTERMØTE Trav vs. galopp First Eleven L. og Appell au Maitre har aldri møttes til dyst. De er enere innenfor hver sin sport. Vi har besøkt dem på stallen og sett hvordan livet arter seg for travog galoppstjernene. APPEL AU MAITRE FIRST EVEN L.

8 Gir gutta juling First Eleven L. travet skoene av både hopper og hingster i fjor. Trener Jan Kristian Waaler tror ikke 2009-sesongen blir noe dårligere. Løpene vil utvikle henne videre, mener han. Fakta first eleven L. 4 år Profesjonell travhest Antall starter i 2008: 9 Antall seire i 2008: 8 Innkjørt i fjor: kroner. Innkjørt totalt: kroner. Høydepunkt i karrieren: Seier i Norsk Travkriterium i Jan Kristian Waaler tråkker inn i innhegningen. First Eleven L. tar nølende tre skritt frem. Så bestemmer hun seg for å hilse. En stjerne som henne, kan tillate seg enkelte primadonnanykker. Ifjor startet hun ni ganger, åtte av dem var hun først over målstreken. De må ha det i hodet sitt, kampviljen. Jevnt over er hingster sterkere, men enkelte hopper er virkelig gode, på nivå med hingstene og kanskje bedre. Men det er langt mellom de hoppene, sier Waaler. I fjorårets Travkriterium var First Eleven L. overlegent best, uansett hestenes kjønn. Hun legger litt på hodet og skritter vekk. Waaler har ikke hestene sammen ute. Én «krangel», så kan sesongen være ødelagt. Ikke hundre prosent Da First Eleven L. først ble presentert for Waaler som åring, fant han ingen feil ved første øyekast. Hun var bred mellom kjevebeina med god plass til luftveiene, hadde fin lengde på halsen, bredt bryst, god dybde fra seleleiet til bak albuen og rettstilte bein. Alt tydet på at hesten hadde god kapasitet og kraft i steget. Hesten var 100 prosent, helt til jeg studerte hasene. De var litt krokete, altså antydning til harespatt. Med treninngsopplegget jeg har, med mye bakketrening, er det viktig at hesten er ordentlig bygd for å unngå skader. Men First Eleven L. har gjort betenkelighetene hans til skamme. Hun har et særdeles effektivt steg, og bruker lite krefter for å få fart ut av det. I treningsløypen koster det henne lite å springe fort der andre hester jobber for fullt. Hvis hun ikke møter problemer på veien, vil hun bli bedre og bedre, tror Waaler. Som en bil I travsporet er First Eleven L. som en bil å kjøre, ifølge Waaler, som mener det er sjeldent å se en hest som er så «blid» som henne, når den løper. Men enhver toppidrettsutøver må ha visse ting på plass for å kunne yte maksimalt på løpsdagen. Hun har en mann hos seg hele tiden og tåler ikke at det kommer hester for tett innpå. Også liker hun best å reise på transport med en annen hest, sier Waaler. For om First Eleven L. er som bil å kjøre i sporet, har hoppa kort lunte ellers. Hun skal ikke tirres for mye. Idet hun bestemmer seg for noe, er hun ikke til å stoppe. Én gang har hun bråket på transporten. Hun slo i veggen på stallen og var svært krevende. Det var tydelig at noe var i veien. Den dagen kom hun på andreplass, sier Waaler. Treningsdagbok (løpsdag på søndag) Mandag: Treningsfri. Blir tatt ut om morgenen og pusset. Får et par timer i luftegården, for så å bli satt på boks når den roer seg. Hestene får ikke stå ute i vær og vind og henge. Tirsdag cirka 09:00: Fire runder i treningsløypen på 2,2 km. Bruker cirka 50 minutter avhengig av føret. Skritter på et par plasser. Terrenget er kupert og tøft, slik at farten blir holdt lav. Treningsvognen veier rundt 100 kg. uten kusk Onsdag: Treningsfri. Torsdag: Fire runder i treningsløypen. Kjører en tøffere økt enn uker det ikke er løp. Fredag: En time i luftegården. Lørdag: Oppvarming med en runde på banen. Kjører drag på to ganger 250 meter. Søndag: Løp. Banejobb på Jarlsberg: Hvis det er mer enn tre uker mellom løpene i sesongen. Hesten blir rigget til med sulky, og kusk Vidar Hop kjører. Oppvarming på meter i motsatt vei. Vender så opp og kjører 2100 meter i hurtig tempo, mellom i kilometertid. Det er sekunder saktere enn løpsfart. DIETT På en gruset skogsvei langer First Eleven L. ut med spenstige skritt. Ørene peker fremover og hovene er knapt i kontakt med underlaget. Hun er en løpsmaskin i en klasse for seg. l Høyensilas pakket i plast, tørrstoffprosent på rundt 80. Har fast leverandør i Vestlandsfôr, for å få samme kvalitet fra samme jordet hele året. l Fri tilgang på høy hele døgnet. l Kraftfôr i form av pellets fra Felleskjøpet Oppdrett, to ganger daglig. To liter klokken 08:00 og tre liter rundt 17:00. l Saltstein. Ekstra salt i kraftforet på sommeren, siden det er viktig å opprettholde nivået i perioden da hesten svetter mye. l Tilgang på friskt vann hele tiden. Blir vannet med bøtte etter trening på sommeren 14 årsrapport norsk rikstoto

9 Treningsdagbok (uke med løp) Fakta appel au maitre 5 år Profesjonell galopphest Antall starter i 2008): 6 Antll seire i 2008: 3 Innkjørt (2008): 4,5 mill. kroner. Innkjørt totalt: 5 mill. kroner. Høydepunkt i karrieren: Seier i Norsk Derby i Seier i Marit Svaas Minneløp 2008 De smekre beina til Appell au Maitre er verdt millioner. Så det er først etter mye om og men at trener Wido Neuroth drister seg til å slippe villstyringen løs en runde på hardt underlag. Fredag: 1 time i hestevandringen klokken Cirka en time senere, cirka inn på banen med rytter og treningskameratene. Skrittgang for å varme opp. Rolig galopp (canter) 2400 meter. Lørdag: Hurtigtrening, kortere distanse. Værforbehold spiller større rolle enn antall dager før løp. Søndag: Roligere galopp (canter), samme distanse. Ellers vanligvis fri på søndager. Mandag: 1 time i hestevandringen klokken Cirka en time senere, cirka inn på banen med rytter og treningskameratene. Skrittgang for å varme opp. Rolig galopp (canter) 2400 meter. Tirsdag: 1 time i hestevandringen klokken Cirka en time senere, cirka inn på banen med rytter og treningskameratene. Skrittgang for å varme opp. Rolig galopp (canter) 2400 meter. Onsdag: 1 time i hestevandringen klokken Cirka en time senere, cirka inn på banen med rytter og treningskameratene. Skrittgang for å varme opp. Rolig galopp (canter) 2400 meter. Torsdag: Løpsdag. Ser an hesten, hvis den er ivrig så blir den ridd om formiddagen, rolig galopp 1600 meter. Appel au Maitre begynner uansett dagen i hestevandringen. To ganger om dagen på sommertid, en gang på vinterstid. Fullkomment stri Appel au Maitre var overlegen på Øvrevoll ifjor, og Wido Neuroth mener han kan bli den beste hesten han har trent. Men fullkommen er den ennå ikke. Appel au Maitre står og tripper på boksen sin på Øvrevoll. I dag, som de fleste andre dager, har han tuslet og gått i «walkeren», hestevandringsmaskinen, men trener Wido Neuroth kvier seg for å ta ham ut på banen. Underlaget er for hardt. For Appel au Maitre har styrke i blikket, stjernegener fra moren og den nødvendige styrken til å legge konkurrentene bak seg i sporet. Men den samme kampviljen som gjør ham til en vinner, er også det som står i veien for å at hesten skal bli fullkommen. Han er veldig «keen». Den største utfordringen er å få ham til å slappe av. Han skal alltid gi jernet, sier trener Wido Neuroth. Så Appel au Maitre er er ikke den letteste hesten i stallen å håndtere. Det er ingen hest man leier med slakke tøyler, da tar han heller kommandoen. Energibunt Der de fleste hester tar fire skritt, tar Appel au Maitre minst 16. Han har et overskudd og en energi som gjør at trener Neuroth må gi ham en ekstra runde i hestevandringen på ettermiddagen når han er på sitt verste. Egentlig bør han gå noen runder der, før noen begynner å ri ham i det hele tatt. Da blir han litt mer avslappet. Han er tre- ningsgal, treningsnarkoman, mener Neuroth. Hovedpersonen selv kaster på hodet og rykker i tøylene, som for å bevise at påstanden stemmer. På boksen er han en røver, biter og klyper for å få brukt opp energien sin. Det er ikke få ganger at Neuroths 22 år gamle sønn, Jan Erik, har kommet hjem med blåmerker oppover armene. Han har ridd Appel au Maitre på trening i to år nå. Må gjemmes Ifjor red Appel au Maitre inn hele 1,6 millioner kroner på Øvrevoll. Totalt dreide det seg imidlertid om nesten 2,5 millioner totalt med løp utenlands. For å tenne enn hest som han er som å sette fyr på en rakett. Han lar seg ikke så lett stoppe, noe som ikke alltid er taktisk heldig. Verre blir det enda av at han har har en tendens til å legge tungen over bittet og altså bite seg selv hvilket bare gjør ham ekstra tent. Han er tøff å holde i det tempoet han skal. Han vil alltid gå fortere. Treneren er overbevist om at hesten hadde vært enda hakket bedre, hvis han hadde vært hakket mindre pågående. Da ville de vært mindre avhengig av selve løpsopplegget. Nå er han avhengig av et godt startspor, vi må gjemme ham litt i feltet, ellers bare beiner han avgårde, sier Neuroth. Han er likevel ikke i tvil: Appel au Maitre er den beste hesten jeg har har trent. DIETT l Tre måltider om dagen. l Havre på morgenen i henhold til arbeidsmengde og forbrenning. l Midt på dagen får han havre og 1,25 kg. pellets. Det samme på kvelden sammen med kosttilskudd. l Høy tre ganger daglig. l Blir vannet med bøtte, ikke vannkar, for bedre kontroll med mengde. 16 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 17

10 Fakta Jan Kristian WaaleR 36 år Profesjonell travtrener Antall starter i 2008: 80 Antall seiere i 2008: 31 Innkjørt i fjor: 3,1 mill. kroner. Høydepunkt i karrieren: Seier i Norsk Travderby med Lucky Buck i erfaring gir suksess 3,1 millioner kroner innkjørt i fjor, har fått hesteeiere til å stå i kø for trener Jan Kristian Waaler (36). Han svarer som oftest nei. Den rolige, men absolutt stae mannen som holder til på Løvald gård i Vestfold, er for tiden uoffisielt erklært landets beste unghesttrener innen travsporten. På veggen i det beskjedne kafferommet henger innrammede bevis på suksessen. I fjor kvalifiserte Waaler fire hester til Norsk Travkriterium som alle vant hvert sitt løp. Det er historisk. Så nå står talentene i kø. Tilgangen på hester er så stor at jeg kunne drevet mye større, utvidet stallen, ansatt folk. Men det har jeg ikke lyst til, sier Waaler og løfter kaffekoppen til munnen. 12 hester i trening holder for ham, selv om han medgir at det å være ettertraktet er et luksusproblem. I 2004 hadde han bare tre hester i trening, og ikke én telefon om en ny hest. Da så jeg svart på det. Det er ikke langt fra suksess og fiasko i dette faget. Eneste fokus i travsport er resultatene, hvem som vinner løp, sier han. Men akkurat nå kan Waaler ta inn de åringene han ønsker med avtalefestet rett til å beholde dem til de er tre til fire år, hvis de duger. Så kjører ham dem i den 2,2 kilometer lange treningsløypen, tung vogn, runde på runde. Grunntrening og mengdetrening er mantraet. I snitt bruker han 70 timer i uken i stallen. Suksessen har med erfaring å gjøre samme treningsløype i 18 år og evnen til å lære av feil. Det er lett å ødelegge en hest. Man må ha is i magen og ikke å begynne å kjøre fort for galleriet, sier Waaler. Men noe av det viktigste er faktisk forholdet til hesteeierne. Jeg må ha stabile hesteeiere som har penger til å kjøpe ordentlige hester, som tror på det jeg driver med og ikke flakser hit og dit. Og jeg må kunne være ærlig. Føler jeg at hesten ikke duger, så sier jeg det. Fakta Wido Neuroth 60 år Profesjonell galopptrener Antall starter i 2008: 175 Antall seire i 2008: 33 Innkjørt i fjor: 6,1 mill. kroner Høydepunkt: I fjor var det seier i Marit Sveaas Minneløp med Appel au Maitre. THE Champion Wido Neuroth (60) ER champion på Øvrevoll elleve ganger og svensk championtrener tre ganger. Jeg er ledende for ellevte år på rad i Skandinavia, ikke bare i Norge. Det er det som teller mest for meg i den store sammenhengen. Da Wido Neuroth vant svensk Derby for niende gang i forfjor, skrev han seg inn i historiebøkene. Nestemann på listen ligger ti år bak ham for å matche denne bragden. Totalt kan han smykke seg med 17 Derby-titler, som også er rekord. To ganger i min karriere har jeg fått ridd inn over 10 millioner kroner på en sesong i Skandinavia slike statistikker liker jeg, sier Neuroth. En rekordholder og ener som Neuroth kan ikke forvente å bli satt på pidestall etter at laurbærkransen er delt ut generøsiteten kollegaene i mellom er ikke utpreget. Han trekker på skuldrene. Man prøver å finne de negative tingene, skylder på at du har en dyr hest, eiere som investerer. Du må ikke tro at du er noe, forklarer han. Med 37 års erfaring, og etter å ha gått alle gradene selv, ligger Neuroth noen hestelengder foran de fleste. I dag trener han 35 hester, da vet han akkurat hvor han har dem. I Skandinavia er det ikke hensiktsmessig å ha for mange hester. Da konkurrerer man mot seg selv. Det er vanskelig å forklare kunden hvorfor hesten deres er slått av en hest fra samme stall, sier han, og understreker at suksessen hans ikke skyldes ham alene. Men når alt annet skjæres bort, er suksesskriteriene lette å liste opp. Neuroth har blikket, instinktet og erfaringen til å velge ut gode hester. Filosofien er enkel og tuftet på individuelt tilpasset trening. En av de største fordelene er at treningen skjer på Øvrevoll. Han skal holde fast ved trenergjerningen til den dagen han ikke lenger har topphester i stallen. 18 årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 19

11 Fjerde år på toppen Eirik Høitomt (39) ble suverent beste travkusk i fjor. Eirik Høitomt kjørte inn til et fantastisk år også i Som landschampion og banechampion på tre baner, Klosterskogen, Jarlsberg og Sørlandets travpark, sikret han seg tronen for fjerde år på rad. På merittlisten kan Høitomt også føre opp at han var den eneste kusken med over 10 millioner innkjørte kroner. Det var vel jevnt over bra. Når man er den som vinner mest løp og kjører inn mest penger, kan man vel si det, sier Høitomt. Han har holdt på med hest hele veien, og fått travsporten inn gjennom familien. Suksessoppskriften til Høitomt er svært enkel møt opp, ha talent og anlegg, det er det som fører frem. Alle har positive og negative egenskaper, og egne styrker mener han at andre får bedømme. Hesten betyr mest, det er helt klart. Hvor mange prosenter kusken utgjør er vanskelig å si. Spor, posisjoner, hvordan løpene blir kjørt, det er mye som spiller inn også der, forklarer han. Høitomt forbereder seg til hvert løp ved å gå gjennom programmet. Han ser seg ut hvilke hester han skal konkurrere mot, hvilke kusker som kjører og hvilke oppstarter som gjelder. Deretter er det trenerne sin tur til å fortelle hvordan hesten har vært den siste tiden og hvordan de må ha løpet sitt. Det kommer alltid til en del nye hester og da er det viktig å sette seg inn i formen deres, sier Høitomt. En løpsdag kan variere fra fem og ti starter, men Høitomt tar det like rolig samme hvor hektisk dagen blir. Det går på rutine. Alle forberedelser blir helt vanlige, jeg gjør ikke noe spesielt for å være skjerpet, sier han. Høitomt stikker også et solid hull på enhver illusjon om at å sitte bak på sulkyen er en avslappende jobb. Det røyner litt på rygg og armer. Man må være i form, det er klart, forsikrer han. Ellers ligger også noe av suksessen i gleden av å ha jobb og hobby i ett, selv om det blir mye helg- og kveldsarbeid. Jeg trives veldig. Det er interessant og fengende, og jeg har ingen planer om å legge opp med det første, sier han. Fakta Eirik Høitomt 39 år Profesjonell travkusk Antall starter i 2008: 1958 Antall seire i 2008: 229 Innkjørt i fjor: 11,3 mill. kroner. Innkjørt totalt: 90,3 mill. kroner. Høydepunkt i karrieren: Seier i Norsk Travderby med Handboy. Overlegen, men ikke suveren Espen Ski er selvsikker, temperamentsfull og den mestvinnende jockeyen på Øvrevoll forrige sesong. Selv med en måned på bakken etter å ha brukt pisken på nabojockeyen og ikke hesten, red Espen Ski forrige sesong inn til ti seirer mer enn nestemann på lista. Jeg ble ikke superoverlegen. Bare overlegen, erklærer 29-åringen selv. Ski har gått fra å eie omtrent ett hårstrå i manen på en andelshest, til å bli en av landets beste jockeyer. Han medgir at også han gjør feil bare mindre enn alle andre. Men det er lettere å vinne hvis du har dyktige folk rundt deg. Løpsdagen begynner klokken seks. Rundt halv syv rir Ski tre-fire turer, tar en treningsøkt, en runde i badstuen og en runde på vekten. Med 167 centimeter på strømpelesten ville 60 kilo vært helt greit sett bort fra at ideell jockeyvekt er 56 kilo. At det er litt pes er en stor underdrivelse. I en periode i livet sleit jeg med vekten. Det satte spor på ridingen min, forklarer han. Badstuen blir etterfulgt av søvn, før det er på n igjen i tretiden. Ski rir åtte løp hver løpsdag og opplever kjøret som positivt før var det motsatt. Jeg fulgte opplegget til manageren min, med flere timer løping daglig. Hjernen funket ikke, kroppen var sliten. Jeg ville bare ha en hamburger, og fokuset gikk vekk på alle mulige andre ting. Nå, hvis jeg vil ha en burger, så spiser jeg en. Fordi jeg vet det går, slår Ski fast. Han forbereder sesongen i Norge med å ri løp i Dubai hele vinteren. Å boltre seg sammen med verdens beste jockeyer og hester, gir inspirasjon til yte maks på Øvrevoll. En god hest kan vinne løp med en middels jockey på ryggen. Det er når marginene blir små, at mannen med tøylene kan bli avgjørende. Taktikk og strategi er det som gjør en jockey god, ifølge Ski. Jeg kan ikke gjøre hesten fem meter bedre, men jeg kan klare en lengde, sier han med overbevisning. Fakta ESPEN SKI 29 år Profesjonell jockey Antall starter i 2008: 165 (Øvrevoll) Antall seiere i 2008: 36 (Øvrevoll) Innkjørt: 2,4 mill. kroner i Norge, noe tilsvarende i utlandet Høydepunkt i karrieren: Seier i dansk Derby i 2005 med Mission Possible. Seier i Pramms Memorial med Salt Track i årsrapport norsk rikstoto årsrapport norsk rikstoto 21

Tre ganger norgesmester Mia Eckhoff: Har konkurrert internasjonalt siden hun var 12

Tre ganger norgesmester Mia Eckhoff: Har konkurrert internasjonalt siden hun var 12 Tre ganger norgesmester Mia Eckhoff: Har konkurrert internasjonalt siden hun var 12 Mia Eckhoff fra Eggedal i Buskerud har konkurrert med islandshest siden hun var 10 år og har vært med i internasjonale

Detaljer

10. AUGUST 2015 VIKINGEN PROTOKOLL 2015 LARS BUNÆS NORGES BANDYFORBUND - INNEBANDYSEKSJONEN

10. AUGUST 2015 VIKINGEN PROTOKOLL 2015 LARS BUNÆS NORGES BANDYFORBUND - INNEBANDYSEKSJONEN 10. AUGUST 2015 VIKINGEN PROTOKOLL 2015 LARS BUNÆS NORGES BANDYFORBUND - INNEBANDYSEKSJONEN Vikingen For å kvalitetsikre og skape en internasjonal forståelse av landslagsvirksomheten i innebandy innføres

Detaljer

Velkommen til Travsport og

Velkommen til Travsport og Velkommen til Travsport og Historikk om Bodø Travlag: Laget ble stiftet i 1975 og vi har tilholdssted på Bodø Travbane, Bestemorenga. Det første offisielle travløpet gikk av stabelen den 29.8.1987. Vi

Detaljer

I dette heftet forsøker vi å vise deg som ny spiller hvordan de enkelte spill fungerer og hvordan kupongene fylles ut.

I dette heftet forsøker vi å vise deg som ny spiller hvordan de enkelte spill fungerer og hvordan kupongene fylles ut. SPILLVEILEDNING I dette heftet forsøker vi å vise deg som ny spiller hvordan de enkelte spill fungerer og hvordan kupongene fylles ut. Det er laget noen eksempler slik at dere er sikrere på hva kupongen

Detaljer

En advarsler. Treninga til Susanne Wigene. Noen viktige hendelser i Susannes liv som løper etter noen tunge år. Litt bakgrunnsinformasjon om Susanne

En advarsler. Treninga til Susanne Wigene. Noen viktige hendelser i Susannes liv som løper etter noen tunge år. Litt bakgrunnsinformasjon om Susanne En advarsler Treninga til Susanne Wigene Dette er om Susannes trening Ikke er ment som et generelt program som jeg uten videre anbefaler andre å følge.men kanskje det er noen prinsipper her? Av Susannes

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Stallhestene. Thai Cardinal. The Special One (US) Zenit Sun. Chezando. Obello D Apua

Stallhestene. Thai Cardinal. The Special One (US) Zenit Sun. Chezando. Obello D Apua Det har vært litt stopp i nyhetsbrevene, dessverre. Tiden har ikke alltid strukket til. Noe sykdom har der vært. Men vi håper og tror at vi nå er sterkt tilbake med månedlige oppsummeringer av driften

Detaljer

Anno 1948. Årskalender 2012

Anno 1948. Årskalender 2012 Anno 1948 Årskalender 2012 TKLs årskalender for 2012 er første utgave av kalenderen. Kalenderen inneholder detaljert program for alle aktiviteter i butikkens spilledel for hver eneste dag i hele spilleåret

Detaljer

BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE. Introduksjon til golf og timeplaner 2016

BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE. Introduksjon til golf og timeplaner 2016 BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE Introduksjon til golf og timeplaner 2016 Golf Grønn Glede (heretter kalt GGG) er et tilbud til deg som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet, langtidssykemeldt,

Detaljer

Pasning og mottaksdrill. Beskrivelse: Hvorfor: Variasjon/utbygging: Instruksjonsmomenter: - Plassering av stamfot og kroppen bak ballen ved pasning.

Pasning og mottaksdrill. Beskrivelse: Hvorfor: Variasjon/utbygging: Instruksjonsmomenter: - Plassering av stamfot og kroppen bak ballen ved pasning. Pasning og mottaksdrill For hver bane, sett opp 2 kjegler ca 15 meter fra hverandre. Plasser 2-3 spillere ved hver kjegle. Bruk 1 ball. Ballen spilles mellom spillerne hvor den første i rekka ved hver

Detaljer

Styrketrening Karma kl:20:00. Spinning Karma Fitness kl:18:00

Styrketrening Karma kl:20:00. Spinning Karma Fitness kl:18:00 Styrketrening Karma kl:20:00 Styrketrening i sal for alle medlemmer av CK Elverum. Spinning Karma Fitness kl:18:00 Spinning i sal for alle medlemmer i CK Elverum. Varierende Varighet. - 10 TIPS: Slik får

Detaljer

Hilmi Star V. Cloud Connected. Zenit Sun. Chezando. Linda s Passhester. Thai Cardinal

Hilmi Star V. Cloud Connected. Zenit Sun. Chezando. Linda s Passhester. Thai Cardinal Årets første måned er nå historie og vi kan se tilbake på en fin måned for stallen. Vi har slitt litt med veldig varierte treningsforhold grunnet daglige væromslag. Hestene har fungert greit, mens en god

Detaljer

Treningsprogram for OSI Friidrett 28. mai - 29. juli

Treningsprogram for OSI Friidrett 28. mai - 29. juli Treningsprogram for OSI Friidrett 28. mai - 29. juli Uke 22 (28. mai 3. juni): : 12x2min pause 1min jogg : 10 stk Ikke for hardt, siste gearet skal spares for konkurranse. Vi skal være komfortabelt sliten

Detaljer

Spill til franske løp

Spill til franske løp Spill til franske løp Norske spillere får nå muligheten til å delta i flere spilleformer til løp i Frankrike. Det har lenge vært teknisk umulig på grunn av at det norske spillesystemet har hatt en begrensning

Detaljer

Clinic med Carl Hester, Flyinge i Sverige 03.01.2015

Clinic med Carl Hester, Flyinge i Sverige 03.01.2015 Clinic med Carl Hester, Flyinge i Sverige 03.01.2015 1.gang Carl er i Sverige og holder clinic han er en av Englands mest suksessfulle ryttere. Treneren til Charlotte Dujardin og eier av Valegro. (i 2015

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Årsmøte Scandic Elgstua. Til medlemmene i CK ELVERUM,( Elverum SK og JH-Sykkel)

Årsmøte Scandic Elgstua. Til medlemmene i CK ELVERUM,( Elverum SK og JH-Sykkel) Årsmøte Scandic Elgstua Til medlemmene i CK ELVERUM,( Elverum SK og JH-Sykkel) Saksliste og saksdokumenter for årsmøte. Styret viser til innkalling til årsmøte av 11.januar 2016. Årsmøtet avholdes den

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Langtidsplan for Lillehammer Rideklubb 2012-2016

Langtidsplan for Lillehammer Rideklubb 2012-2016 Langtidsplan for Lillehammer Rideklubb 2012-2016 Innledning Fra Norges Rytterforbunds langtidsplan: Norges Rytterforbunds(NRYF) felles mål har i mange år vært: RYTTERSPORT FOR ALLE - PÅ ALLE NIVÅ UAVHENGIG

Detaljer

8. Evaluering stevner/stevneresultater

8. Evaluering stevner/stevneresultater ISLANDSHESTFORENING TRENINGSDAGBOK 1. Hvordan bruke treningsdagboken 2. Evaluering hest 3. Årsplan 4. Ukeplan 5. Måneds evaluering 6. Hestens hold 7. Evaluering ½ - år 8. Evaluering stevner/stevneresultater

Detaljer

Sommeren 2012. Dager Aktivitet Intensitet Fokus

Sommeren 2012. Dager Aktivitet Intensitet Fokus Sommeren 2012 Dager Aktivitet Intensitet Fokus Mandag Tirsdag Reknes 20.30-22: 11+, teknisk drill; aerob kap; teknisk/taktisk; styrke; bevegelighet Molde idrettspark 19.30-2100: teknisk drill progresjon;

Detaljer

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no S i d e 1 Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no 14 januar 2014 Alta kommune v/rådmann Bjørn-Atle Hansen Søknad om tilskudd fra Alta kommune Denne søknaden omhandler vårt

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr 3/11-17.2.11 Hestesportens Hus

Det Norske Travselskap Styremøte nr 3/11-17.2.11 Hestesportens Hus Side 1 av 5 Det Norske Travselskap Styremøte nr 3/11-17.2.11 Hestesportens Hus Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Carl Petter Brun, Torhild Grimseth Huseby, Per Erik Hagen og Øystein Østre. Forfall:

Detaljer

Arbeidskrav og treningsplanlegging i orientering

Arbeidskrav og treningsplanlegging i orientering Camp Norway, Oslo 301015 Arbeidskrav og treningsplanlegging i orientering Erlend Slokvik, Olympiatoppen Innlandet 3. november 2015 1 Olympiatoppen Arbeidskravsanalyse En arbeidskravsanalyse har som formål

Detaljer

BRUKSANVISNING. Bucket Blast Spill- og aktivitetssett. Inneholder:

BRUKSANVISNING. Bucket Blast Spill- og aktivitetssett. Inneholder: BRUKSANVISNING Bucket Blast Spill- og aktivitetssett Inneholder: 24 erteposer 4 x 6 farger 6 bøtter i ass. farger 6 belter for bøttene 6 øyebind i ass farger 4 kjegler Innendørs spill (I) Utendørs spill

Detaljer

dyst Nærstrid er våpenøvelser mot målskiver. Øvelsene settes sammen til en bane som består av varierende våpen og teknikker.

dyst Nærstrid er våpenøvelser mot målskiver. Øvelsene settes sammen til en bane som består av varierende våpen og teknikker. Hva er riddersport? Riddersport er middelalderens våpenbruk til hest gjeninnført som en moderne sport. Grener og momenter er historisk basert, og i størst mulig grad hentet fra manuskripter fra høy- og

Detaljer

Vi skulle til topps og kom dit!

Vi skulle til topps og kom dit! Vi skulle til topps og kom dit! Kan et lag fra en bygd på 4000 innbyggere etablere seg blant de 14 beste håndballagene i en av verdens ledende håndballnasjoner over en 10-års periode? Svar: JA!!! Selbu

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q3 2015

Virkes ehandelsbarometer Q3 2015 Virkes ehandelsbarometer Q3 2015 Om ehandelsbarometeret Metode Virkes ehandelsbarometer følger netthandelen til 1 000 personer som hver 14. dag rapporterer inn hva de har handlet på nett av varer og en

Detaljer

MARATON. Treningsprogram Maraton 3 timer 3 timer 30 minutter

MARATON. Treningsprogram Maraton 3 timer 3 timer 30 minutter MARATON Treningsprogram Maraton 3 timer 3 timer 30 minutter Programmet er på hele 24 uker. Ingen går gjennom en treningsperiode uten problemer med sykdom, småskader og andre hendelser. Husk at du aldri

Detaljer

Styrketrening Karma kl:20:00. Spinning Karma Fitness kl:18:00

Styrketrening Karma kl:20:00. Spinning Karma Fitness kl:18:00 Styrketrening Karma kl:20:00 Styrketrening i sal for alle medlemmer av CK Elverum. Spinning Karma Fitness kl:18:00 Spinning i sal for alle medlemmer i CK Elverum. Varierende Varighet. - 10 TIPS: Slik får

Detaljer

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Rapport 1. halvår 2015 Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Formål Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ble stiftet i 2004 som en forening av låntakere. KfS har som formål å

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Årsmelding 2014 for. Tromsø travlag

Årsmelding 2014 for. Tromsø travlag Årsmelding 2014 for Tromsø travlag Innhold 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE... 3 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET... 3 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON... 4 4. MEDLEMSOVERSIKT OG KONTINGENTER... 4 5. HESTEEIERE OG

Detaljer

Revisjon av Trav 2010

Revisjon av Trav 2010 Revisjon av Trav 2010 Høstkonferansen 22. november 2008 Sports- og avlgruppen 1 Struktur på gruppenes presentasjon DNT s visjon 1. Hva ønsker vi å oppnå med vårt område for å bidra til oppfyllelse av DNT

Detaljer

DNTs 4-ÅRINGSSERIE NF VARMBLODS, BJERKE, 1. PREMIE: 30 000,- DNTs HOPPESERIE - V75 1. PREMIE: 70.000,- VEIKLE BALDER CUP - 4-ÅRIGE KALDBLODS

DNTs 4-ÅRINGSSERIE NF VARMBLODS, BJERKE, 1. PREMIE: 30 000,- DNTs HOPPESERIE - V75 1. PREMIE: 70.000,- VEIKLE BALDER CUP - 4-ÅRIGE KALDBLODS LØPSBULLETINEN JANUAR 2014 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL Telefon 815 11

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR KRISTIANSAND ISHOCKEY KLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR KRISTIANSAND ISHOCKEY KLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR KRISTIANSAND ISHOCKEY KLUBB 8 Sider Innhold Innledning... 3 KIK Historie... 3 VISJON OG VERDIER... 3 MÅLSETTING... 4 Målsetting hockey... 4 Målsetting kunstløp... 4 KONKRETE MÅLSETTINGER

Detaljer

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Lørdag 18. april Kl 09.00 Sted: Hestesportens Hus Peisestua, Bjerke

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Lørdag 18. april Kl 09.00 Sted: Hestesportens Hus Peisestua, Bjerke Sted er endret ÅRSTING Norsk Hesteeierforbund Lørdag 18. april Kl 09.00 Sted: Hestesportens Hus Peisestua, Bjerke Middag fredag kveld 17. april kl 1900 og overnatting på Thon Hotel Linne Statsråds Mathiesens

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond

Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Fondets formål er å fremme undersøkelser og videreutdannelse som tar sikte på å øke vår kjennskap til årsakene for menneskets indremedisinske

Detaljer

Generell periodeplan i friidrett (5 leksjoner)

Generell periodeplan i friidrett (5 leksjoner) Generell periodeplan i friidrett (5 leksjoner) Mål med periodeplanen: Øve opp gode ferdigheter innen friidrett. Avslutte med en friidrettens dag i skolen. Grunnleggende ferdigheter: Å kunne regne i kroppsøving

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

Pressemelding Väst Rallyt 3. 4. Sept. 2010 Topdriver og Ford Fiesta Sport Trophy. Vi tok 2. plass etter meget bra kjøring!!

Pressemelding Väst Rallyt 3. 4. Sept. 2010 Topdriver og Ford Fiesta Sport Trophy. Vi tok 2. plass etter meget bra kjøring!! Pressemelding Väst Rallyt 3. 4. Sept. 2010 Topdriver og Ford Fiesta Sport Trophy Vi tok 2. plass etter meget bra kjøring!! Sommeren er over, og vi går inn i en hektisk avslutning på rallysesongen 2010.

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

VÅLERENGA FOTBALL KEEPERTRENING 2008

VÅLERENGA FOTBALL KEEPERTRENING 2008 VÅLERENGA FOTBALL KEEPERTRENING 2008 Utarbeidet av Gjermund Østby og Thore André Krystad INNEHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKSJON 3 TEMAER TEMAER 12-14 ÅR 4 TEMAER 14-16 ÅR 5 TEMAER 16-19 ÅR 6 INSTRUKSJONSMOMENTER

Detaljer

Trenings- og kamptilbudene

Trenings- og kamptilbudene Trenings- og kamptilbudene La hele årskull trene sammen! Når dere har «ryddet vei» for mer plass til fotballtrening, er neste steg å se på hvem som kan trene samtidig. I klubber med små årskull er ikke

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag Etikk og moral Etikk og Moral Innledning Norges Bilsportforbund er en organisasjon som er bygd opp rundt et kjerneprodukt; bilsport. Forbundets verdigrunnlag skal

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 29. april 2016 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 29. april 2016 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 29. april 2016 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Den rette hingsten for min hoppe

Den rette hingsten for min hoppe Den rette hingsten for min hoppe Da er snart avls sesongen over oss og for de som skal bedekke i år er det en spennende og viktig tid fremover. Hvordan skal jeg velge riktig hingst til min hoppe? Dette

Detaljer

UKE 1. Mandag: Kondisjonsøkt: 1x4 minutter kick-start

UKE 1. Mandag: Kondisjonsøkt: 1x4 minutter kick-start UKE 1 Mandag: Kondisjonsøkt: 1x4 minutter kick-start bør du være på rundt 85-95% av makspuls mot slutten av 4-minutters perioden. Her kan du lese om hvordan du finner makspuls. 3. 5 minutter nedtrapping

Detaljer

Jeg håpte på gevinst og overskudd, men var usikker på om overskuddet ville holde så lenge som 4 uker og til NM 1.aug.

Jeg håpte på gevinst og overskudd, men var usikker på om overskuddet ville holde så lenge som 4 uker og til NM 1.aug. Jeg hadde ingen forventning til NM Triathlon normaldistanse (1500 m svøm, 40 km sykling, 10 km løp), spesielt med tanke på opplevelsen jeg hadde under NM langdistanse i Haugesund for 4 uker siden der la

Detaljer

Og SIST MEN IKKE MINST en stor takk til dere for at dere har lyst til å være en del av mitt teamt! Det å ha en sponsor som dere med på laget gir meg

Og SIST MEN IKKE MINST en stor takk til dere for at dere har lyst til å være en del av mitt teamt! Det å ha en sponsor som dere med på laget gir meg VM VAL DE FIEMME Så er sesongens store høydepunkt over, det vi har trent og jobbet knallhard for siden i mai ble plutselig historie etter vi passerte målstreken på lørdag. Rart å tenke på at det er over

Detaljer

Treninga til Bård Kvalheim

Treninga til Bård Kvalheim En advarsler Treninga til Bård Kvalheim Dette er Bårds trening Ikke er ment som et generelt program som jeg uten videre anbefaler andre å følge.men kanskje det er noen prinsipper her og? Av Bårds trener

Detaljer

DEL 1 Uten hjelpemidler

DEL 1 Uten hjelpemidler DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 ( poeng) Dag Temperatur Mandag 4 ºC Tirsdag 10 ºC Onsdag 1 ºC Torsdag 5 ºC Fredag 6 ºC Lørdag Tabellen ovenfor viser hvordan temperaturen har variert i løpet av noen dager.

Detaljer

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport.

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Jeg opplever at jeg har et ansvar. Jeg har en oppgave, og jeg må bidra.

Detaljer

Styrets beretning Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond

Styrets beretning Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Styrets beretning 2014 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Fondets formål er å fremme undersøkelser og videreutdannelse som tar sikte på å øke vår kjennskap til årsakene for menneskets indremedisinske

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

E1. EGENTRENING SOMMER 2016.

E1. EGENTRENING SOMMER 2016. E1. EGENTRENING SOMMER 2016. Hei alle ivrige fotballspillere. Endelig er sommer ferien her og det har dere virkelig fortjent etter en flott vår/sommer sesong med masse treninger og kamper. Når sommeren

Detaljer

EGENTRENING. Planlegging av egentreningsperioden:

EGENTRENING. Planlegging av egentreningsperioden: EGENTRENING Planlegging av egentreningsperioden: Kondisjonstrening er en grunnleggende øvelse i alle idretter. Det gir deg økt utholdenhet og bedre kondisjon, samt gjør deg raskere hvis du løper korte

Detaljer

Stallhestene. Nogara. Happy Petter. Petter Rags. Yankee Cat

Stallhestene. Nogara. Happy Petter. Petter Rags. Yankee Cat Februar har vært en grei måned med totalt tre seire. Nogara, Yankee Cat og The Special One U.S. har stått for disse. Ellers har vi også hatt en del fine prestasjoner uten at det har gitt seier som resultat.

Detaljer

Konsept. Folkehesten er en opplevelse for hele familien hvor man blir tilbudt å være hesteeier i en traveller galopphest i ett år* for 350,-.

Konsept. Folkehesten er en opplevelse for hele familien hvor man blir tilbudt å være hesteeier i en traveller galopphest i ett år* for 350,-. Konsept Folkehesten er en opplevelse for hele familien hvor man blir tilbudt å være hesteeier i en traveller galopphest i ett år* for 350,-. Den innbetalte summen dekker både innkjøp av hest og samtlige

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

SPRETTRUMPE OG STERKE ARMER

SPRETTRUMPE OG STERKE ARMER Rå pilatesøvelser for SPRETTRUMPE OG STERKE ARMER Har du en halvtime å spandere på rumpa di tre ganger i uka? Da kan vi love deg resultater med dette effektive programmet. Du trenger bare en yogamatte!

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Ferd. Ambisiøs: Alexandra G. Andresen begynte å ri som 3-åring, godt hjulpet av sin hesteinteresserte mor. Nå satser 18-åringen mot OL og VM.

Ferd. Ambisiøs: Alexandra G. Andresen begynte å ri som 3-åring, godt hjulpet av sin hesteinteresserte mor. Nå satser 18-åringen mot OL og VM. Hardt Ambisiøs: Alexandra G. Andresen begynte å ri som 3-åring, godt hjulpet av sin hesteinteresserte mor. Nå satser 18-åringen mot OL og VM. Side 12 Ferdmagasinet 03/2014 arbeid gir resultater for Alexandra

Detaljer

Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12

Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12 Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12 Her er en mer avansert treningsplan for når du har bygget opp et fitness-grunnlag ved å bruke introduksjonstreningen. Denne treningsplanen gjør det mulig for deg å trene

Detaljer

1 Oppvarming. 8 Vg1 Oppvarming

1 Oppvarming. 8 Vg1 Oppvarming 8 Vg1 Oppvarming 1 Oppvarming Før du går i gang med et hardt fysisk arbeid, bør du varme opp. Oppvarming fra hvile til arbeid Kroppen trenger tid til å omstille seg fra hvile til arbeid. Derfor bør du

Detaljer

KOM I GANG! Styrketrening

KOM I GANG! Styrketrening KOM I GANG! November/ Dember 0 Kr. 49 Den raske veien til Sprett rumpe & definert mage Tren riktig Få maks resultater Bedrer fordrenningen Styrketrening Skal du forme kroppen din etter spesifikke ønsker

Detaljer

Introduksjon til Friskhjulet

Introduksjon til Friskhjulet Introduksjon til Friskhjulet Hva er Friskhjulet? Friskhjulet er en test som forteller deg hvor ryggsmertene kommer fra og hva du kan gjøre for å bli bedre. Friskhjulet består av åtte faktorer: Arbeid,

Detaljer

Fra undersøkelsen: Kjennskap og holdninger til norsk landbruk 18-20.mars 2013 Utarabeidet for Norges Bondelag av Erik Dalen, Ipsos MMI

Fra undersøkelsen: Kjennskap og holdninger til norsk landbruk 18-20.mars 2013 Utarabeidet for Norges Bondelag av Erik Dalen, Ipsos MMI Fra undersøkelsen: Kjennskap og holdninger til norsk landbruk 18-.mars 13 Utarabeidet for Norges Bondelag av Erik Dalen, Ipsos MMI Undersøkelsen er utarbeidet av Ipsos MMI på oppdrag for Norges Bondelag

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

FINN KEEPEREN I DEG!

FINN KEEPEREN I DEG! FINN KEEPEREN I DEG! Hei alle kolleger. NFF ønsker å forsterke fokus på de yngste keeperne. Finn keeperen i deg handler om at typer som passer til å spille i mål blir veiledet og stimulert av våre beste

Detaljer

Møtt opp i godt tid før treningen starter ferdig påkledd med fotball utstyret på. Det er lurt å ta med joggesko til hver trening.

Møtt opp i godt tid før treningen starter ferdig påkledd med fotball utstyret på. Det er lurt å ta med joggesko til hver trening. GENERELL INFORMASJON: Minner alle på at det ikke er lenge igjen til seriestart. Første Bredde kamp er 4 april. Første KM kamp er 21 april. UKE 11. 4 planlagte treningsøkter. Uke 12. Vi kjører trening for

Detaljer

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 1,0 Vedtatt på årsmøte 20.06.2012 Side 1

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 1,0 Vedtatt på årsmøte 20.06.2012 Side 1 Strategiplan 2012 2017 - Vi skaper morgendagens helter Side 1 Visjon, Misjon og Verdier Visjon Vi skal være anerkjent som et forbilde for idrettslag i Norge og som et kraftsenter i skandinavisk basketball.

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 2-0 4. 1 1. 2 0 0 9 Fredag er det endelig klart for en ny, internasjonal skøytesesong. Sportforum i Berlin er i helgen åsted for

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/12 21-22.01.12 Bjerke Travbane/Radisson Blu Oslo Plaza

Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/12 21-22.01.12 Bjerke Travbane/Radisson Blu Oslo Plaza Endelig protokoll Side 1 av 7 Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/12 21-22.01.12 Bjerke Travbane/Radisson Blu Oslo Plaza Tilstede: Atle Larsen, Tove Paule, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti, Sven-Tore

Detaljer

Våre ryttere representerte Team SØR og var ledet av Jan-Einar Sævik fra Lyngdal og trener i Sandnes, Johanne Bergseth.

Våre ryttere representerte Team SØR og var ledet av Jan-Einar Sævik fra Lyngdal og trener i Sandnes, Johanne Bergseth. I helgen gikk årets Morgendagens helter ritt av Stabelen. Rittet arrangeres av Statoil i regi Norges Cycleforbund (Ncf) og Arctic race for å sette fokus på unge, kommende talenter. I motsetning til resten

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge.

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Til den det måtte angå Oslo, 16. desember 2011 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Undertegnede ønsker med dette å komme med en

Detaljer

Solid drift og styrket innskuddsdekning

Solid drift og styrket innskuddsdekning F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N I NG S K A P I T A L P Å O V E R 3 0 0 0 MI L L I A R D E R D A N S K E K R O N E R E R E T A V NO R D E

Detaljer

Kom i ditt livs form med High Intensity Training hvis du overlever!

Kom i ditt livs form med High Intensity Training hvis du overlever! H.I.T Kom i ditt livs form med High Intensity Training hvis du overlever! 68 I FORM 13/2014 Svetten kommer til å renne, du vil hive etter pusten og kanskje få blodsmak i munnen med I FORMs beinharde H.I.T.-program.

Detaljer

Kvinner til topps i norsk landbruk

Kvinner til topps i norsk landbruk Kvinner til topps i norsk landbruk Innlegg på kvinnekonferansen Kvinnebønder og bondekvinner - Kathrine Kleveland 11.03.13 Takk for invitasjonen til en spennende dag rundt et viktig tema! Først vil jeg

Detaljer

Leksjon 3. Øvelser. Tilhørende filmer: Alle filmene på kursportalen under leksjon 3. Hverdagslydighet - Leksjon 3 - Familiehunden.

Leksjon 3. Øvelser. Tilhørende filmer: Alle filmene på kursportalen under leksjon 3. Hverdagslydighet - Leksjon 3 - Familiehunden. Leksjon 3 Øvelser Kontakttrening - distraksjoner Innkalling - trinn 3 Gå pent i bånd - repetisjon Sitt og bli - trinn 2 Gå på teppet - trinn 2 Passeringstrening - trinn 1 Ikke klikke når det ringer på

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Vi har hatt besøk av fotograf Arild Hansen som tok flotte oppstillingsbilder av stallhestene. Noen tilfeldige eksempler vises under.

Vi har hatt besøk av fotograf Arild Hansen som tok flotte oppstillingsbilder av stallhestene. Noen tilfeldige eksempler vises under. Vi har lagt bak oss en veldig fin måned resultatmessig. Hesten har jevnt over gått veldig fint og vi er fornøyde med de aller fleste prestasjonene denne måneden. Happy Petter, Yankee Cat, Petter Rags,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten.

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten. Gamle nyheter: 2005 Sjetne tildelt 10.000 fra Gilde-fondet Vi har fått melding om at vi er en av 163 klubber som har fått tildelt kr. 10.000 fra Gilde-fondet. Gilde ønsker å bidra til at unge talent rekrutteres

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer