Maritimt Forum, /Hege Solbakken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Maritimt Forum, 09.12.13/Hege Solbakken"

Transkript

1 Maritimt Forum, /Hege Solbakken Vi har en maritim klynge som resten av verden misunner oss. Norge har et globalt kunnskapsnav på det maritime området. Her produserer vi avansert teknologi som behersker de barskeste farvann og de råeste havoperasjoner. Og det er stort potensiale for vekst. 90 pst av verdens gods går sjøvegen og behovet øker. Nøkkeltal om norsk maritim næring; nest største offshoreflåte globalt fremst i verden på industriell shipping landets største eksportnæring, etter olje og gass arbeidsplasser landet rundt (mangler 3 kommuner) Doblet verdiskapingen på få år til 150 milliarder kroner årlig. Store ringvirkninger for fastlandsindustrien, 1 på et av vards verft gir 5 andre arbeidsplasser Kraftig netto bidragsyter: Merskatteinntekter på 17 mrd. Årlig, merskatt på 80 pst sammenligna med snittet i norsk næringsliv (basert på 2011) Vi lever ikke av å selge råvarer, men av spesialisert kompetanse og høyteknologi. Vi kan ikke ta vår posisjon for gitt. For fortsatt å kunne være i fremste rekke må vi øke innovasjonstakten. Det krever sterke og langsiktige eiere, hardt arbeid, ideer, tett klyngesamspill og god dialog mellom næringen og regjeringen. Vi trenger stabilitet, forutsigbarhet og kompetanse og vi er avhengige av rammevilkår på linje med EU-landene på rederiskatt, nettolønnsordningen og finansierings- og eksportkredittordninger. At Regjeringen har som mål at Norge skal være blant Europas mest innovative land og vil styrke satsingen på næringsrettet forskning og innovasjon er bra. Vi må bygge videre på samspillet mellom kunnskapsmiljøene og produksjonsmiljøene. Næringen bygger akademisk kompetanse på dugnad og har gitt Norges største private forskningsgave, Global Maritime Knowledge Hub med 21 professorater. Vi er også opptatt av å sikre at vi har praktisk kompetanse, sjøfolks erfaring fra havs er viktig i innovasjoner sier tre av fire maritime ledere. Det Regjeringen skriver om maritime sektor i regjeringserklæringen, gir grunn til optimisme. Det er positivt at man vil beholde dagens rederiskatteordning. Når det gjelder nettolønnsordningen er lovfesting positivt, mens taket i nettolønnsordningen må fjernes, slik at vi er på linje med våre naboer i EU. De norske rammevilkårene har forvitret siden 2008 sammenlignet med EU-landenes rammevilkår fordi taket i nettolønnsordningen har vært statisk de siste seks årene. Vi vil også at kjemikalieflåten som er så sterk i Bergen skal få flere norske sjøfolk om bord gjennom utvidet nettolønn. Det vil være lønnsomt for landet, viser en Menon-rapport. Fra næringens side er vi glade for interessen og engasjementet fra regjeringen. Maritim næring er en ekstremt politisk sensitiv næring. Vi er avhengig av en strategisk og forutsigbar næringspolitikk som forstår innovasjonskraften og samspillet i hele verdikjeden. Vi ber om at næringsnøytraliteten legges død. For å forankre rammene for næringa bredt og sikre forutsigbarhet og stabilitet ber vi regjeringen legge fram sin egen maritime strategi. Vi ser fram til et godt samarbeid med regjeringen.

2 Maritimt Forum Bergensregionen/ Susanne Rislå Andersen Innblikk i det maritime bergensmiljøet Tradisjonsrikt, fremtidsrettet og bærekraftig er en god beskrivelse av næringen her. Det samme er tilpasningsdyktig og dynamisk. Tradisjoner gir kunnskap og forankring. Tilpasningsevne gir innovasjon og konkurransedyktighet. Maritim næring er regionens nest største i privat sektor, etter olje og gass. Like stor som marin, kultur og reiselivbransjen til sammen, så den maritime politikken er svært viktig for Vestlandet. Maritimt Forum representerer hele den maritime klyngen, og har en unik posisjon ved å representere både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. VI skal bidra til samspill mellom næringen, myndigheter og akademia. Næringsklyngen har en omfattende bredde, omsetning og størrelse. Den maritime klyngen 90 prosent av all varetransport i verden foregår på skip. Av alle norskregistrerte skip så har de fleste Bergen som hjemhavn. Bergen kontrollerer over 500 norskregistrerte (NIS/NOR) av en totalflåte på nesten 1400 skip, og over 500 utenlandskflaggede skip. Stadig mer av flåten er knyttet til offshore og flytende installasjoner. Størrelsen på flåten er det som gir oss kjøttvekt og internasjonal tyngde. Men de politiske vedtak og respons på internasjonale hendelser kan også leses direkte igjen på norsk skipsregistrering. Nøkkeltall for maritim næring i Bergensregionen Hele den maritime næringen skaper store verdier og utgjør en betydelig sysselsetting langs kysten. Med nærmere 80 milliarder i omsetning, 27 milliarder i verdiskaping og med sysselsatte (inklusiv Sjøforsvaret), skaper maritim næring store ringvirkninger. Det er estimert at bare her i regionen skaper næringens virksomhet skatteinntekter til stat og kommune på over 6 milliarder kroner (2011-tall). Det gjør den samfunnsøkonomiske gevinsten av nettolønnsordningen veldig enkel å forklare. En sterk ordning på havet gir ringvirkninger langt opp på land. Det kan med rette kalles en verdiskapingsordning. Bergensregionen bidrar med et av Norges sterkeste og mest komplette maritime miljø. Med lange, maritime tradisjoner kan bransjen tilby løsninger for et utrolig bredt spekter av muligheter og utfordringer langs hele kysten. Rederier, verft, utstyrsleverandører, sjøforsikring, shippingbanker, shippingadvokater, sjøfolk, verftsarbeidere, forskning og sjøforsvaret, er eksempler på variasjonen som finnes her. Miljøet inkluderer forskningsinstitusjoner, Sjømannskirkens hovedkontor og Norsk senter for maritim medisin. En slik lokalisering har ikke en stor forretningsmessig betydning for lokalmiljøet, men bidrar til å forsterke Bergens maritime identitet. I tillegg til tunge maritime institusjoner som Skipsregistrene og Sjøforsvarets hovedbase og sjøkrigsskolen. I løpet av året tripler innbyggertallet i Bergen seg i perioder grunnet de mange cruiseanløpene. Bergen er både Norges største cruise - og godshavn. Over halvparten av all våt bulk ble fraktet over Bergen havnedistrikt. Oljelastenes volum gjør dette til nordens største havn. 1

3 Maritime tjenesteytere er den bredeste hovedgruppen. Skipsfart har alltid vært kapitalkrevende og risikofylt, og lokalisert tett til kundene finner vi blant annet shippingbanker og sjøforsikring. Lønnsomheten er spesielt drevet av aktørene innenfor finansielle og juridiske tjenester. Eksportfylket Hordaland har tunge utstyrsprodusenter, og mange har betydelige leveranser i både maritim, offshore og energibransjen. Bak nesten 70 % av omsetningen til utstyrsprodusentene i regionen står de to konsernene Rolls Royce Marine og Frank Mohn. Industriell shipping Det betydelige shippingmiljøet i bergensregionen karakteriseres av en lang rekke familieeide, fullintegrerte rederier, med kommersiell kontroll/befraktning, teknisk drift og operasjon internt i virksomheten, og hvor de Bergenske rederier har spesialisert seg i ulike segment. Bergens strategiske styrke er industriell shipping: med spesialutviklete fartøy etter markedets og kundenes behov, og langsiktige kontrakter og gode kundeforhold i profesjonelle markeder. Slik industriell tenkning styrker konkurranseevnen gjennom spesialisering innenfor egne områder, hvor skipene er dyrere og mer avanserte, og operasjonene mer kompliserte. Det er avgjørende med en politikk som viser langsiktighet og stabilitet, hvis Norge skal styrke ringvirkningene som det spesialiserte rederimiljøet gir og bevare det sterke, maritime miljøet. Viktig forutsetninger for maritim verdiskaping LIKE VILKÅR KONKURRANSEDYKTIGE BETINGELSER Det maritime og shippingnæringen har en unik posisjon, men det er avgjørende at næringen gis like konkurransevilkår som våre internasjonale konkurrenter for å bevare drift og eierskap i Norge. STABILITET OG FORUTSIGBARHET - FOKUS STERKT NORSK EIERSKAP Synergieffekten av å være del av et større klyngemiljø er stor, men skal vi bevare miljøet er det behov for forutsigbarhet og rammebetingelser som sikrer et sterkt privat eierskap. Sterke klynger og lokalt eierskap vil alltid ha mest Lokalt og langsiktig perspektiv Være opptatt av å sikre arbeidsplasser og beslutningsmyndighet Dersom det utenlandske eierskapet vokser frem der norsk kompetanse og næringsmiljø er sterkt (gode klynger) kan man få positive effekter av et internasjonalisert eierskap dersom forblir i landet. God infrastruktur: Generelt dårlig infrastruktur Hindrer samhandling og kompetanseutvikling Effektiv transport av varer og arbeidskraft i regionen Askøybroen/Sotrabroen er i dag flaskehalser for næringslivet i regionen Godt lovverk: Forenkling, for eksempel regler for offentlige anskaffelser. Stabile og forutsigbare rammevilkår: Rentestyring/Kronekurs Formueskatt: Det er ikke gunstig å eie bedrifter med høy andel av anleggsmidler (produksjonsbedrifter) da dette gir økt verdi i selskapets balanse, noe som igjen utløser høy formueskatt. Et konsulentselskap uten eiendeler vil være mye mer gunstig beskattet. Rammeverk som stimulerer aktivitet på norsk sokkel Like rammevilkår for norsk næringsliv som for internasjonale konkurrenter Styrke klynger: Unngå smale subsidier som kan motvirke konkurranse Flytte offentlige institusjoner nærmere fagmiljøene og lokal kompetanse 2

4 SIKRE MARITIM KOMPETANSE I tillegg til Internasjonale konkurransedyktige vilkår, settes tilgang til adekvat kompetanse høyest på dagsordningen når våre utfordringer drøftes. Vi har fått en regjering som klart synes å vise vilje til å styrke og effektivisere skole og høyskolesystemene i Norge. Pisarapporten viser at man står overfor en betydelig utfordring. På kompetansesiden kan man dele problemstillingen i to: 1) Tilgang på operasjonell og nautisk kompetanse. Utflagging av den norske flåten som startet på 70/80-tallet har redusert tilgang på maritim kompetanse i betydelig grad. Konkurransen opp mot offshore/oljeindustrien har forsterket denne utfordringen ytterligere. Det er et faktum at rederier og tilknyttet industri, slik som sjøforsikring og utstyr, sliter med å skaffe tilstrekkelig personell med nautisk og operasjonell erfaring. Dette vil over tid svekke Norges verdensledende maritime posisjon, det kan gå ut over sikkerheten til sjøs, og de utfordringer som ligger foran oss når områdene i Nord i større grad åpnes for kommersiell virksomhet. Det kan også medføre at vårt felles mål om å flytte transport fra vei til sjø svekkes, og nærskipsfarten får ytterligere utfordringer. Og over tid kan det være fristende for næringen å flytte virksomheten fra høykost til lavkost områder. Listen over negative konsekvenser kan gjøres lang om man ønsker. Rapporten «En sterk norsk maritim næring en trussel mot Sjøforsvaret» viser at Sjøforsvaret står ovenfor flere utfordringer knyttet til fremtidig kompetanse. Rapporten slår videre fast at kompetansebehovet innen maritim næring er kontinuerlig økende. Sjøforsvarets personell har kompetanse som er etterspurt i alle deler av den maritime næringen. En situasjon hvor det forventes ytterligere økning i etterspørselen av denne kompetansen, er dermed problematisk.sjøforsvarets kompetansebehov må i langt sterkere grad må sees som en del av en langsiktig nasjonal strategi. Vi tror at det viktigste positive politiske bidrag som kan gjøres for at denne negative utviklingen stoppes er å opprettholde og styrke Nettolønnsordningen. 2) Tilgang på kompetanse for øvrig. På dette området bør det ikke være noen motsetninger mellom det politiske miljø og næringen. De politiske virkemidler for å oppnå ønskede resultater vil alltid være oppe til diskusjon, men fra den næringsklynge som Maritimt Forum Bergensregionen representerer tror jeg det er viktig å be om en så tett dialog mot det politiske miljø som mulig. Bergen rederiforening tok for to år siden initiativ til å opprette og sponsre et professorat ved Norges Handelshøyskole. Grieg Gruppen og Norwegian Hull Club tok for tre år siden i samarbeid med Psykologisk Fakultet i Bergen, initiativ til å opprette og sponse to doktorgradstipend stillinger. Maritimt Forum lokalt har opprettet en kompetansegruppe som vil arbeide sammen med akademia og Sjøforsvar for å styrke det maritime kompetansemiljø på Vestlandet. Det vil bli arbeidet videre med å skaffe ytterligere ressurser til veie, og ikke minst skaffe praksisplasser for aktuelle kandidater i aktuelle bedrifter i regionen. Vi oppfordrer det politiske miljø både lokalt og nasjonalt til tett dialog 3

5 slik at innsatsen samlet skal gi ønskede resultater. Together shaping the future Nøkkelen til suksess har vært innovasjonsevnen basert på kombinasjonen av dyktige sjøfolk, risikovillige rederier, teknologiske, avanserte skip og skipsutstyr. Samspill er en oppskrift som gir en unik posisjon: Det må utvikles ytterligere på tvers av de havbaserte næringene. Her lokalt, har de maritime aktørene og gode hjelperne paret beina. VI har sett behovet for å styrke vår maritime identitet i felleskap for å sikre bærekraftig utvikling. Vi ser at felles innsats gir felles fortjeneste. Det siste året har vi i samarbeid satt i gang tiltak som forsterker miljøet, innen klyngesamarbeid, kompetansebygging og rekruttering. På grunn av næringens størrelse, ser vi at tiltak som styrker det maritime, styrker AS Norge. 4

2013-2020. Sjøtransportstrategi. «Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse»

2013-2020. Sjøtransportstrategi. «Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse» 2013-2020 Sjøtransportstrategi «Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse» Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. SAMMENDRAG MED KONKLUSJONER OG HOVEDTILTAK... 3 3. PROSESS... 5 3.1 Nasjonale og regionale strategier

Detaljer

Maritim verdiskaping i Bergensregionen

Maritim verdiskaping i Bergensregionen Maritim verdiskaping i Bergensregionen Den industrielle shippinghovedstaden MENON-PUBLIKASJON NR. 2/2013 Januar 2013 av Christian Svane Mellbye & Erik W Jakobsen Innhold Forord... 2 1. Innledning og sammendrag...

Detaljer

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering Et sammendrag av KonKraft-rapport 4 Internasjonalisering Internasjonalisering av petroleumsnæringen Internasjonalisering av den norske petroleumsnæringen har vært en prioritert oppgave det siste tiåret.

Detaljer

Evaluering av Regjeringens maritime strategi "Stø kurs". Innspill fra MARUT Strategisk Råd

Evaluering av Regjeringens maritime strategi Stø kurs. Innspill fra MARUT Strategisk Råd Evaluering av Regjeringens maritime strategi "Stø kurs". Innspill fra MARUT Strategisk Råd Ref. Regjeringens maritime strategi "Stø kurs" fra år 2007 samt rapport i år 2009; "Stø kurs to er etter". Behov

Detaljer

Muligheter i omstilling

Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muligheter i omstilling 11 12 13 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - innstilling til landsmøtet 22.01.15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Detaljer

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer 8 9 10 11 Muligheter i omstilling 12 13 14 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - vedtatt på Arbeiderpartiets

Detaljer

Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping

Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping Arbeiderpartiet.no Innhold Innhold...2 Innledning...3 Del 1: Muligheter i omstilling og overganger... 4 Del 2: Fremtidens verdiskaping...7

Detaljer

Hvor viktig er rederiskatteordningen for å beholde rederiene i Norge?

Hvor viktig er rederiskatteordningen for å beholde rederiene i Norge? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2012 Hvor viktig er rederiskatteordningen for å beholde rederiene i Norge? Isabel Augustinussen og Ida Engseth Baardson Veileder: Professor Fred Schroyen Masterutredning

Detaljer

FØRSTE INNSPILL TIL EVALUERING AV MARITIM STRATEGI STØ KURS

FØRSTE INNSPILL TIL EVALUERING AV MARITIM STRATEGI STØ KURS MARITIMTFORUM Statsråd Trond Giske Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 11. april 2012 Deres ref. 201200268 FØRSTE INNSPILL TIL EVALUERING AV MARITIM STRATEGI STØ KURS Vi takker for invitasjonen, datert 15. februar

Detaljer

Evaluering av regjeringens maritime strategi «Stø kurs»

Evaluering av regjeringens maritime strategi «Stø kurs» RAPPORT Evaluering av regjeringens maritime strategi «Stø kurs» MENON-PUBLIKASJON NR. 27/2012 Av Erik W. kobsen, Sveinung Fjose, Christian S. Mellby og Rasmus Bøgh Holmen Innhold 1. Innledning og konklusjon...

Detaljer

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret?

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? FFI-rapport 2013/01252 En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? Kari Røren Strand, Steinar Gulichsen og Frank Brundtland Steder Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Maritim verdiskapingsbok 2015

Maritim verdiskapingsbok 2015 Maritim verdiskapingsbok 2015 71,2 2004 122,7 2007 140,2 2009 144,8 2011 174,4 2013 > Verdiskapingsutviklingen i maritim næring fra 2004 til 2013 2 Kysten og havet har fra de første nordboere etablere

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2003-2004)

St.meld. nr. 31 (2003-2004) St.meld. nr. 31 (2003-2004) Vilje til vekst for norsk skipsfart og de maritime næringer Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 2. april 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020 Felles visjon, mål og strategier for næringsutvikling er et godt utgangspunkt for å skape en samlet og dynamisk region som i felleskap skaper vekst

Detaljer

Forord. Innhold. Hege Solbakken Daglig leder Maritimt Forum. forord 3. vedlegg nøkkeltall for maritime næring på fylkes- og kommunenivå 84

Forord. Innhold. Hege Solbakken Daglig leder Maritimt Forum. forord 3. vedlegg nøkkeltall for maritime næring på fylkes- og kommunenivå 84 Maritim verdiskapingsbok 212 1 Innhold Forord forord 3 1. sammendrag 5 2. maritim næring global og kunnskapsbasert 11 2.1. innledning 11 2.2. næringens verdiskaping 14 2.3. næringens kompetansefundament

Detaljer

FORMÅLET TIL MARITIMT FORUM NORDVEST

FORMÅLET TIL MARITIMT FORUM NORDVEST ÅRSMELDING 2013 1 FORMÅLET TIL MARITIMT FORUM NORDVEST Maritimt Forum Nordvest har som formål å styrke og videreutvikle det maritime miljøet på Nordvestlandet Fokusområder er myndighetskontakt, rekruttering

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5460, 5609, 5625 og 5656 Forord på universitetene og de kunnskapsmiljøene

Detaljer

DET REGIONALE INNOVASJONS- SYSTEMET I MØRE OG ROMSDAL

DET REGIONALE INNOVASJONS- SYSTEMET I MØRE OG ROMSDAL RAPPORT 1307 Helge Bremnes DET REGIONALE INNOVASJONS- SYSTEMET I MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal som innovasjons- og kunnskapsregion Helge Bremnes Det regionale innovasjonssystemet i Møre og Romsdal Møre

Detaljer

SNF- rapport nr. 13/04. Sjøforsvarets betydning for den regionale maritime klyngen i Hordaland. Grete Rusten Tone Marie Ektvedt Ove Osland

SNF- rapport nr. 13/04. Sjøforsvarets betydning for den regionale maritime klyngen i Hordaland. Grete Rusten Tone Marie Ektvedt Ove Osland SNF- rapport nr. 13/04 Sjøforsvarets betydning for den regionale maritime klyngen i Hordaland av Grete Rusten Tone Marie Ektvedt Ove Osland SNF-prosjekt nr. 4488 Sjøforsvarets betydning for den regionale

Detaljer

UTVIKLING AV EN KONKURRANSEDYKTIG NETTOLØNNSORDNING

UTVIKLING AV EN KONKURRANSEDYKTIG NETTOLØNNSORDNING 1 UTVIKLING AV EN KONKURRANSEDYKTIG NETTOLØNNSORDNING AUGUST 2012 2 Innhold Side Om notatet... 4 Oppsummering... 5 En norsk sjømannstand er et nødvendig grunnlag for hele den maritime næringen og en lønnsom

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 39 (2012 2013) Melding til Stortinget Næringspolitikken mot 2020 Innhold 1 innledning og sammendrag... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Mål for en fremtidsrettet næringspolitikk... 8 1.3 Sammendrag

Detaljer

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus RAPPORT Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus Fra kunnskap og fakta til strategi og handling MENON- PUBLIKASJON NR. XX/2014 Januar 2014 av Anne Espelien, Leo A. Grünfeld, Rasmus Holmen og

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Kunnskapsnav og infrastruktur 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av mai utarbeide en helhetlig

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Kunnskapsnav og infrastruktur HØRINGSUTKAST Dato: 2010-04-19 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av mai utarbeide en

Detaljer

Bybane til sjøs. Kjemper mot pirater. i Bergen. Gasser på. Folkefest. for miljøet. Vinn. et seilas. et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen

Bybane til sjøs. Kjemper mot pirater. i Bergen. Gasser på. Folkefest. for miljøet. Vinn. et seilas. et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen annonsebilag et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen Kjemper mot pirater Folkefest i Bergen Gasser på for miljøet Bybane til sjøs Vinn et seilas Bli med på vår konkurranse. Side 37 3 Komplekse utfordringer

Detaljer

RAPPORT. Maritimt kompetansesenter i Sandefjord navet i en regional maritim klynge i Vestfold

RAPPORT. Maritimt kompetansesenter i Sandefjord navet i en regional maritim klynge i Vestfold RAPPORT Maritimt kompetansesenter i Sandefjord navet i en regional maritim klynge i Vestfold MENON-PUBLIKASJON NR. 20 av Erik W. Jakobsen og Christian S. Mellbye 26. august 2013 Innhold Forord... 2 1.

Detaljer

Fremtidens næringer i Nord

Fremtidens næringer i Nord Rapport Fremtidens næringer i Nord MENON-PUBLIKASJON NR. 19 2013 17. juni 2013 Anniken Enger, Anne Espelien, Sveinung Fjose, Leo A Grünfeld, Erik W. Jakobsen, Christian Mellbye og Heidi Ulstein Forord

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer