Krav om godkjenning av framande treslag i skogbruket og landskapsplanlegging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krav om godkjenning av framande treslag i skogbruket og landskapsplanlegging"

Transkript

1 Krav om godkjenning av framande treslag i skogbruket og landskapsplanlegging Utstein Kloster Hotell 17. Juni 2011 Lars Slåttå

2 Mitt utgangspunkt: Politiske signal omkring desse tema sprikjer Eg brukar LMD sine signal som er oppdragsgivar for FMLA Auka investeringar i skognæringa Auka avverking og større verdiskaping Auka binding av CO 2 Lite konkret om landskapsplanlegging Fylkeskommunale vedtak omkring energi og landbruk, herunder også skogbruk

3 Tema Rogalandsskogbruket som eksempel Gårsdagens og dagens ordningar Regelverk Praktisering Endringar i regelverket om bruk av treslag mv. Informasjonsutfordring/byråkrati Næringsmessige utfordringar Klimamessige utfordringar

4 Areal, ressursar og eigedomsforhold Rogalandsskogbruket er i privat eige 7500 eigarar Gjennomsnittseigedommen liten, 200 daa Skogarealet intensivt utnytta i uminnelege tider daa totalt, herav daa produktiv skog (næringsmessig produksjon) Skogarealet har auka mykje siste 40 åra mest som attgroing Stadig større del er førstegenerasjonsskog

5 Areal, ressursar og eigedomsforhold 15% granartar, 30% furu og 55% lauv, vesentleg dunbjørk Skogen svært fragmentert grunna terreng og eigedomsforhold Tilvekst på m 3 /år avverking på ca m 3, herav 75% gran og sitkagran Skeiv avverking skuldast lønnsemda lite å henta i furu og lauv Gran og sitkagran er blitt basis for mesteparten av verdiskapinga og CO 2 -bindinga i fylket

6 Regelverk og praksis Skogbruksloven av 2005 Forskrift om berekraftig skogbruk Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket Forskrift om skogfond o.a. Naturmangfaldloven?

7 Regelverk - skogbruksloven Kommunen har førstelinjeansvaret 1 formålsparagrafen Denne lova har til formål å fremme ei berekraftig forvaltning av skogressursane i landet med sikte på aktiv lokal og nasjonal verdiskaping, og å sikre det biologiske mangfaldet, omsyn til landskapet, friluftslivet og kulturverdiane i skogen. 5 Skogregistrering og skogbruksplan Oversikter over miljøverdiane som kjem fram gjennom skogbruksplanlegginga skal vere offentleg tilgjengelege, jf. lov 9. mai 2003 nr. 31 om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet.

8 Skogbruksloven 6 Forynging og stell av skog Skogeigaren skal sørgje for tilfredsstillande forynging etter hogst,.. Dersom kommunen finn det nødvendig for å hindre store negative effektar på miljøverdiane, under dette ureining av viktige vassførekomstar, kan kommunen nekte skogeigarar å plante i skoglause område, å skifte treslag, å grøfte, gjødsle eller bruke plantevernmiddel. Kommunen kan også setje vilkår i slike høve. Departementet kan fastsetje nærare forskrifter om forynging og stell av skog, under dette krav til tilfredsstillande forynging, skifte av treslag, bruk av utanlandske treslag, grøfting i skog, gjødsling av skog, bruk av plantevernmiddel i skog og frø- og planteforsyninga i skogbruket.

9 Skogbruksloven 11 - Meldeplikt Når det er nødvendig for å halde kontroll med at lova blir følgt, kan kommunen eller anna skogbruksstyresmakt gjere vedtak om at skogeigarar skal ha plikt til å melde inn planar om hogst og tiltak knytt til forynging og stell av skog. Denne meldeplikta kan gjelde ein eller fleire skogeigarar i heile eller delar av kommunen. 13 Skogområde av særleg miljøverdi Departementet kan ved forskrift leggje strengare restriksjonar på skogbehandlinga i skogområde av særleg miljøverdi knytt til biologisk mangfald, landskap, friluftsliv eller kulturminne enn det lova elles gir heimel for når skogbehandlinga kan føre til vesentleg skade eller ulempe for desse verdiane.

10 Forskrift om berekraftig skogbruk Kommunen har førstelinjeansvaret 1 Formål Formålet med denne forskrifta er å fremme eit berekraftig skogbruk som sikrar miljøverdiane i skogen, aktiv forynging og oppbygging av ny skog, og god helsetilstand i skogen, jf. 1 i skogbrukslova. 3 Plikta til å ta miljøomsyn Ved gjennomføring av skogbrukstiltak skal skogeigaren sjå til at det blir teke nødvendige omsyn til biologisk mangfald, friluftsliv, landskap og kulturverdiar i samsvar med føresegnene i skogbrukslova. Skogeigar skal sjå til at også dei som gjer arbeid i skogen tek slike omsyn.

11 Forskrift om berekraftig skogbruk 4 Miljødokumentasjon og miljøregistreringar Skogeigar skal kunne gjere greie for dei miljøomsyn som ligg til grunn for planlagde eller utførte tiltak i skogen, jf. lov 9. mai 2003 nr. 31 om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven). 5 Miljøomsyn ved skogbrukstiltak Hogstar skal tilpassast landskapet. Der forholda biologisk, økonomisk og teknisk ligg til rette for det skal det brukast lukka hogstar, dersom ein kan oppnå god stabilitet for gjenståande tre og tilfredsstillande forynging på veksestaden.

12 Forskrift om berekraftig skogbruk 5 - framhald Ved hogst i kantsoner mot vatn og vassdrag og mellom skog og anna mark skal kantsona sin økologiske funksjon takast vare på. I forynging av barskog skal ein tilstreve eit minimum på 10% lauvtre. Med unntak av skifte av treslag i eikeskog på låg og middels bonitet, kan skifte av treslag i edellauvskog berre skje etter godkjenning frå kommunen. Nygrøfting av myr og sumpskog med sikte på skogproduksjon er forbode. Skogreising på snaumark og skifte av treslag på samanhengande areal over 100 dekar krev melding til kommunen. Har kommunen ikkje gitt svar på meldinga innan 3 veker frå da meldinga kom fram til kommunen, kan det meldte tiltaket setjast i verk. Om kommunen treng meir tid for å ta stilling til tiltaket, kan fristen forlengjast med inntil 14 dagar. Bruk av utanlandske treslag til skogproduksjon kan berre skje etter godkjenning frå kommunen. Ved avgjerda skal kommunen leggje vekt på å unngå ukontrollert spreiing av slike treslag ved naturleg forynging. Ved skogbrukstiltak skal det takast omsyn til kulturminne (jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 4).

13 Forskrift om berekraftig skogbruk 6. Plikta til å forynge Skogeigaren skal sørgje for tilfredsstillande forynging etter hogst, og sjå til at det er samanheng mellom hogstform og metode for forynging, jf. 6 i skogbrukslova. 7. Krav til forynging Skogeigar skal gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre tilfredsstillande forynging innan tre år etter hogst. Dersom forynginga skal skje ved planting skal ho vere gjennomført innan tre år etter hogsten.

14 Andre skogforskrifter Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket Ingen spesielle paragrafar om framande treslag Forskrift om skogfond o.a. 11. Formål skogfondet kan brukast til 11.1 Skogkulturtiltak Forynging, skjøtsel, kvalitet, produksjon Miljøtiltak Dette omfattar utgifter når det i samband med skogbrukstiltak blir teke konkrete miljøomsyn knytt til biologisk mangfald, landskapsverdiar, kulturminne og friluftsliv i område der det blir drive skogbruk.

15 Naturmangfaldloven Mest relevant? Kap. II Allm. bestemmelser om berekraftig bruk Kap. IV Fremmede organismer Reglane i dette kapitlet er per dato ikkje sett i kraft

16 Praktisering av reglane Kommunen har i dei fleste saker førstelinjeansvaret for skogbruksloven med forskrifter Fylkesmannen er klageinstans og har ansvar som kompetansesenter for kommunane og skognæringa Møte, kurs, samlingar, rettleiing for nytilsette osb.

17 Praktisering Kommunen er ofte i rettleiarposisjon overfor skogeigar og tingar ofte planter gjennom felles plantebestilling frå kommunen. Dette gjer at det blir få søknader frå skogeigar til kommunen om val av framande treslag. Jf. 5 i Forskrift for berekraftig skogbruk. Avbyråkratisert praksis positivt Slik praksis er vanskeleg å dokumentera negativt

18 Endringar i regelverket Nytt regelverk er ikkje på plass Kan difor ikkje peika på konkrete konfliktar Kan peika på nokre konsekvensar ved endra lovverk på bakgrunn av utsende forslag: Informasjonsbehov Verdiskaping av skog som råstoff Klimaeffektar av moglege restriksjonar

19 Informasjonsinnsats Alle endringar i politikkområde som vedkjem grunneigarar, krev stor informasjonsinnsats I dei ti fylka som no er ein del av Kystskogbruket er det godt over skogeigarar, dei fleste ganske små I Rogaland ca. 5700

20 Verdiskaping Det er granarter som gir lønnsemda i skogbruket langs kysten i dag Granartene har dessutan desidert størst produksjon. I Rogaland utgjer gran 15% av arealet, men står for ca. 50% av tilveksten og 75% av hogsten Skjøtsels- og driftskostnader er vesentleg lågare på granarter enn andre aktuelle treslag Restriksjonar på bruk av granarter vil etter dette få alvorlege konsekvensar for verdiskapinga langs kysten Viss granarter blir meir eller mindre forbode, vil skognæringa langs kysten mest truleg bryta saman i løpet av kort tid. Då forsvinn 3/5 delar av det ekstra verdiskapingspotensialet frå skogbruket i landet som forskinga har rekna ut kan hentast ut utan større miljøproblem

21 Klimaeffektar Klimaeffektane av skogbruket langs kysten er i stor grad avhengig av dei same faktorane som verdiskapingspotensialet Klimaskogprogrammet i Kystskogbruket vil kunna binda opp inntil 10 mill. tonn CO 2 /år. Men det krev altså at granarter framleis kan nyttast Regionalplan for energi og klima for Rogaland har målsett nødvendig innsats i vårt fylke Partane i Regionalt utviklingsprogram i Rogaland har løyvd midlar til eit klimaskogprosjekt som startar opp i løpet av 2011 Ein nyleg framlagt rapport viser at av alle kjente treslag langs kysten er sitkagran suverent best som CO 2 -bindar Sitkagran er altså det mest arealeffektive treslaget for binding av CO 2 Utan bruk av granartar vil ikkje skogbruket langs kysten kunna avhjelpa klimautfordringane i nemneverdig grad

22 Oppsummert Gitt at det blir forbod mot gran og sitkagran: 100 års FoU-arbeid og investeringar i skogreising til lita nytte Verdiskapingsarbeidet med basis i skogleg råstoff vil måtta stoppa opp Nye klimatiltak tilsvarande 20% av landet sine samla utslepp vil måtta terminerast Desse fakta er truleg hovudårsaka til at det dreg ut med å få ei forskrift etter naturmangfaldloven, kap. IV på plass

23 Takk!

Forynging av skog etter hogst

Forynging av skog etter hogst Forynging av skog etter hogst Kva betyr dette i praksis? Ved Christian Rekkedal 1 Gjeldande regelverk finst her: Skogbrukslova 6 om forynging og stell av skog, jamfør også Ot.prop 28 (2004-2005) Forskrift

Detaljer

Forskrift om berekraftig skogbruk. Avd.dir Ivar Ekanger, LMD KOLA-Viken, Mastemyr 20.okt 2011

Forskrift om berekraftig skogbruk. Avd.dir Ivar Ekanger, LMD KOLA-Viken, Mastemyr 20.okt 2011 Forskrift om berekraftig skogbruk Avd.dir Ivar Ekanger, LMD KOLA-Viken, Mastemyr 20.okt 2011 Forskrift om berekraftig skogbruk 1 Fastsett av LMD 7.6 2006 Kapittel 1. Innleiande føresegner 1 Formål 2 Virkeområde

Detaljer

FOR 2006-06-07 nr 593: Forskrift om berekraftig skogbruk.

FOR 2006-06-07 nr 593: Forskrift om berekraftig skogbruk. Page 1 of 6 FOR 2006-06-07 nr 593: Forskrift om berekraftig skogbruk. DATO: FOR-2006-06-07-593 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Avd. for skog- og ressurspolitikk PUBLISERT: I

Detaljer

Areal høgd og ikkje planta (raudt)

Areal høgd og ikkje planta (raudt) Areal høgd 2008 2016 og ikkje planta (raudt) Areal høgd 2008 2016 og ikkje planta (raudt) Hovedmålene i skogpolitikken er økt verdiskaping, Skogpolitikken bærekraftig bygger på skogbruk et bredt og sett

Detaljer

Besl. O. nr. 55. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 61 ( ) og Ot.prp. nr. 28 ( )

Besl. O. nr. 55. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 61 ( ) og Ot.prp. nr. 28 ( ) Besl. O. nr. 55 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 55 Jf. Innst. O. nr. 61 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 28 (2004-2005) År 2005 den 17. mars holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

»[]! LOVDATA. Lov om skogbruk (skogbrukslova). Landbmks- og matdepartementet. LOV fra Ol.06.20l4

»[]! LOVDATA. Lov om skogbruk (skogbrukslova). Landbmks- og matdepartementet. LOV fra Ol.06.20l4 Lov om skogbruk (skogbmkslova) - Lovdata Side 1 av 6»[]! LOVDATA Lov om skogbruk (skogbrukslova). Dato Departement Sist endret Publisert Ikrafttredelse Endrer Kunngjort Korttittel LOV-2005-05-27-3l Landbmks-

Detaljer

MØTEBOK. Høring Forslag til ny lov om skogbruk. Fylkeslandbruksstyret i Vest-Agder. Møtedato: 17/03/2004 Sakslistenr: 31/2004 SAKSBEHANDLER:

MØTEBOK. Høring Forslag til ny lov om skogbruk. Fylkeslandbruksstyret i Vest-Agder. Møtedato: 17/03/2004 Sakslistenr: 31/2004 SAKSBEHANDLER: 1 MØTEBOK Fylkeslandbruksstyret i Vest-Agder. Møtedato: 17/03/2004 Sakslistenr: 31/2004 Høring Forslag til ny lov om skogbruk SAKSBEHANDLER: Fylkesskogsjef Arne Solum TRYKTE VEDLEGG: 1.Brev fra Landbruksdepartementet

Detaljer

Nytt lovverk for utsetting av utanlandske treslag. Utfordringar og alternativ for skognæringa. Fylkesskogsjef Harald Nymoen,

Nytt lovverk for utsetting av utanlandske treslag. Utfordringar og alternativ for skognæringa. Fylkesskogsjef Harald Nymoen, Nytt lovverk for utsetting av utanlandske treslag Utfordringar og alternativ for skognæringa Fylkesskogsjef Harald Nymoen, Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1 Formålsparagrafen i skogbrukslova 1.Formålet

Detaljer

Tiltaksstrategi for nærings- og miljøtiltak i skogbruket Strand kommune

Tiltaksstrategi for nærings- og miljøtiltak i skogbruket Strand kommune Tiltaksstrategi for nærings- og miljøtiltak i skogbruket Strand kommune 2018-2021 Godkjent i formannskapet 29.11.17 Innhaldsliste Innhaldsliste... 2 Bakgrunn... 2 Overordna føringar... 2 Regelverk... 3

Detaljer

Saksbehandler : Vegard Aarnes Sak nummer : Utvalg for næring og miljø. Ferdigstilles i kommunestyret. Møtedato : 24. februar 2004

Saksbehandler : Vegard Aarnes Sak nummer : Utvalg for næring og miljø. Ferdigstilles i kommunestyret. Møtedato : 24. februar 2004 Høbøl kommune v/utvalg for næring og miljø Elvestad 1827 HOBØL Deres ref.: Vår ref.: Dato: 03/2072-2/K2-V72, K3-& 13/VAA 09.02.2004 FORSLAG TIL NY LOV OM SKOGBRUK - HØRING Saksbehandler : Vegard Aarnes

Detaljer

Skogskader av hjortevilt - skogmyndighetenes ansvar

Skogskader av hjortevilt - skogmyndighetenes ansvar Skogskader av hjortevilt - skogmyndighetenes ansvar Seniorrådgiver Arne Sandnes Avd. skog- og ressurspolitikk Hjortevilt 2013, Sandvika 10.-11. april Utvikling av hjorteviltbestander basert på felt vilt

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOBRUKET (NMSK) FOR PERIODEN BØMLO KOMMUNE

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOBRUKET (NMSK) FOR PERIODEN BØMLO KOMMUNE Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 25.10.2018 2006/1005-64026610/2018 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Berit Hallaråker 53 42 31 33 «REFDATO» «REF» «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE»

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Hans Bakke Arkiv: V70 &13 Arkivsaksnr: 03/01753 Løpenummer: /04

NOTODDEN KOMMUNE SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Hans Bakke Arkiv: V70 &13 Arkivsaksnr: 03/01753 Løpenummer: /04 NOTODDEN KOMMUNE SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Hans Bakke Arkiv: V70 &13 Arkivsaksnr: 03/01753 Løpenummer: 002147/04 Utvalg: Landbruksutvalget HØRING - FORSLAG TIL NY LOV OM SKOGBRUK Rådmannens innstilling

Detaljer

Balansen mellom et effektivt økonomisk skogbruk og flerbruk og miljøhensyn fra Skogbruksstyresmaktenes synsvinkel

Balansen mellom et effektivt økonomisk skogbruk og flerbruk og miljøhensyn fra Skogbruksstyresmaktenes synsvinkel Balansen mellom et effektivt økonomisk skogbruk og flerbruk og miljøhensyn fra Skogbruksstyresmaktenes synsvinkel Erik Stenhammer Skogbrukssjef i Elverum kommune 1 Skogbruk naturvern konfliktområder? Hogger

Detaljer

Naturmangfoldloven og landbruket - utenlandske treslag. NordGen Skog, Konferanse Uppsala 6. oktober 2010 Avd.dir Ivar Ekanger, LMD

Naturmangfoldloven og landbruket - utenlandske treslag. NordGen Skog, Konferanse Uppsala 6. oktober 2010 Avd.dir Ivar Ekanger, LMD Naturmangfoldloven og landbruket - utenlandske treslag NordGen Skog, Konferanse Uppsala 6. oktober 2010 Avd.dir Ivar Ekanger, LMD Naturmangfoldloven Biomangfoldlovutvalget la fram NOU 2004: 28 Forslag

Detaljer

Fylkesmannen som rådgiver og myndighet innen landbruk

Fylkesmannen som rådgiver og myndighet innen landbruk NVE fagsamling Ålesund 7.-8. feb Fylkesskogmeister Åsmund Asper Fylkesmannen som rådgiver og myndighet innen landbruk Jordlova 11. Drift av jordbruksareal, nydyrking og driftsvegar Departementet (Fylkesmannen)

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/ Sonja Tangen, V70 &

Dykkar ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/ Sonja Tangen, V70 & VÅGÅ KOMMUNE NÆRINGSSEKTOREN Melding om vedtak Det Kongelige Landbruks-og matdepartement Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Dykkar ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/00987-3 Sonja Tangen, 61 29 36 60

Detaljer

NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) STRATEGI FOR KLEPP KOMMUNE 2015-2018. Foto: Hilde Kristin Honnemyr

NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) STRATEGI FOR KLEPP KOMMUNE 2015-2018. Foto: Hilde Kristin Honnemyr NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) STRATEGI FOR KLEPP KOMMUNE 2015-2018 Foto: Hilde Kristin Honnemyr Innleiing Tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) er ein del av kommunen sin

Detaljer

Mer spesielt har SABIMA følgende kommentarer til de enkelte paragrafene:

Mer spesielt har SABIMA følgende kommentarer til de enkelte paragrafene: Landbruksdepartementet Postboks 8007 Dep 0300 OSLO Kristian Augustsgt. 7A P.b. 6784 St.Olavs plass 0130 Oslo Tlf: 22 36 36 41 Faks: 22 20 06 66 sabima@sabima.no www.sabima.no org.nr: 980202062 bankgiro:

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

Tiltaksstrategi for Nærings- og miljøtiltak i Skogbruket Hjelmeland kommune

Tiltaksstrategi for Nærings- og miljøtiltak i Skogbruket Hjelmeland kommune Tiltaksstrategi for Nærings- og miljøtiltak i Skogbruket Hjelmeland kommune 2016-2019 Utarbeidd 01.02.2016 av Hjelmeland kommune Innhaldsliste Innhaldsliste... 2 Bakgrunn... 2 Overordna føringar... 2 Regelverk...

Detaljer

Klage på avslag på søknad om utsetjing av utanlandske treslag på Tveit i Gulen kommune nytt vedtak

Klage på avslag på søknad om utsetjing av utanlandske treslag på Tveit i Gulen kommune nytt vedtak Sakshandsamar: Nils Erling Yndesdal Vår dato Vår referanse Telefon: 57643120 15.03.2017 2016/4232-433.2 E-post: fmsfney@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 04.01.2017 Åsmund Tveit aas-tvei@online.no

Detaljer

Miljøkrav i skogbruket KM-SJEF PER HALLGREN

Miljøkrav i skogbruket KM-SJEF PER HALLGREN Miljøkrav i skogbruket KM-SJEF PER HALLGREN ØKENDE MILJØKRAV FORHOLDET MELLOM SERTIFISERING OG LOVVERK Eksempel Vannbeskyttelse Kantsone mot vassdrag YTRE BESTEMMELSER Bransje standarder Internasjonale

Detaljer

file:///g /Arbeidsmappe%20WEB-Odin/Høringssaker/Høring%20-% %20Berekraftig%20skogbruk/Nannestad%20komm.txt

file:///g /Arbeidsmappe%20WEB-Odin/Høringssaker/Høring%20-% %20Berekraftig%20skogbruk/Nannestad%20komm.txt file:///g /Arbeidsmappe%20WEB-Odin/Høringssaker/Høring%20-%20200501215%20Berekraftig%20skogbruk/Nannestad%20komm.txt Fra: Eivind Engh [Eivind.Engh@nannestad.kommune.no] Sendt: 30. september 2005 10:03

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Dyrking av myr- regelverk og erfaringar Loen- samling 2017

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Dyrking av myr- regelverk og erfaringar Loen- samling 2017 Dyrking av myr- regelverk og erfaringar Loen- samling 2017 Nydyrking Nasjonal politikk Endring av nydyrkingsforskrifta Omfang av nydyrking og omdisponering (KOSTRA) Søknad og sakshandsaming Forskrift om

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 033/05 Plan- og næringsutvalg

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 033/05 Plan- og næringsutvalg Hurdal kommune Arkiv: V70 Saksmappe: 05/00885-2 Saksbehandler: Eivind Engh Dato: 05.09.2005 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 033/05 Plan- og næringsutvalg 13.09.05 HØRING - Forskrift om berekraftig skogbruk

Detaljer

file:///g /Arbeidsmappe%20WEB-Odin/Høringssaker/Høring%20-% %20Berekraftig%20skogbruk/ txt

file:///g /Arbeidsmappe%20WEB-Odin/Høringssaker/Høring%20-% %20Berekraftig%20skogbruk/ txt file:///g /Arbeidsmappe%20WEB-Odin/Høringssaker/Høring%20-%20200501215%20Berekraftig%20skogbruk/580418058-18-200501215-108.txt Høring - bærekraftig skogbrukfra: Gevingås, Trine [Trine.Gevingas@fmst.no]

Detaljer

Retningslinjer PEFC Norge Reaksjoner ved alvorlige sertifiseringsavvik

Retningslinjer PEFC Norge Reaksjoner ved alvorlige sertifiseringsavvik ; Reaksjoner ved alvorlige sertifiseringsavvik Vedtatt 13.03.2013 Retningslinjer PEFC Norge Reaksjoner ved alvorlige sertifiseringsavvik Vedtatt av PEFC Norge 13.03.2013-1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning

Detaljer

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN?

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? Du kan no få oversyn over kva for ressursar og verdiar du har i skogen din. Okt-13 Kva er ein skogbruksplan? Ein skogbruksplan inneheld areal-, miljø- og ressursoversikt

Detaljer

Tiltaksstrategi for nærings - og miljøtiltak i skogbruket

Tiltaksstrategi for nærings - og miljøtiltak i skogbruket 2018-2021 Tiltaksstrategi for nærings - og miljøtiltak i skogbruket Åse - Berit Nytun Stryn kommune 2018-2021 1. Bakgrunn Med heimel i forskrift om tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket skal

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR BRUK AV MIDLAR TIL SÆRSKILDE MILJØTILTAK I JORDBRUKET OG NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I VANYLVEN KOMMUNE

STRATEGIPLAN FOR BRUK AV MIDLAR TIL SÆRSKILDE MILJØTILTAK I JORDBRUKET OG NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I VANYLVEN KOMMUNE VANYLVEN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdelinga STRATEGIPLAN FOR BRUK AV MIDLAR TIL SÆRSKILDE MILJØTILTAK I JORDBRUKET OG NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I VANYLVEN KOMMUNE 2005-2008 Utarbeidd av Vanylven

Detaljer

Klimatiltak i jordbruket Klimaplan for Hordaland Øyvind Vatshelle, Fylkesmannens landbruksavdeling

Klimatiltak i jordbruket Klimaplan for Hordaland Øyvind Vatshelle, Fylkesmannens landbruksavdeling Klimatiltak i jordbruket Klimaplan for Hordaland 2013 Øyvind Vatshelle, Fylkesmannens landbruksavdeling 1 Utslepp av klimagassar frå jordbruk 2010 Norske utslepp totalt: 53,9 mill. tonn CO 2 -ekvivalenter

Detaljer

Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato

Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato Sel kommune UTSKRIFT AV MØTEBOK Arkiv: V70 &00 Saksmappe: 03/01385-2 Saksbeh: Per Arvid Bragelien Dato: 26.02.2004 Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 031/04 Formannskapet 03.03.04 FORSLAG TIL NY LOV OM SKOGBRUK

Detaljer

Særutskrift: Svar ang. forslag til ny lov om skogbruk - høring

Særutskrift: Svar ang. forslag til ny lov om skogbruk - høring Sauherad kommune PLAN- OG FORVALTNINGSENHETEN Melding om vedtak Det kongelige landbruksdepartement Postboks 8007 Dep. 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 03/01469-4 Halvor Fjone, 35

Detaljer

Kommunen som skogbruksmyndighet. Kommunesamling Tromsø 25. oktober 2018

Kommunen som skogbruksmyndighet. Kommunesamling Tromsø 25. oktober 2018 Kommunen som skogbruksmyndighet Kommunesamling Tromsø 25. oktober 2018 Lov om skogbruk 1 Formålet med lova Lova har til formål å fremme ei berekraftig forvaltning av skogressursane i landet med sikte på

Detaljer

Naturmangfald og miljøomsyn i skogbruket

Naturmangfald og miljøomsyn i skogbruket Naturmangfald og miljøomsyn i skogbruket Magnus Johan Steinsvåg Alle foto M.J.S. Miljøvern og klimaavdelinga 1 Føredraget o Biologisk mangfald og det store biletet o Raudlista 2015 Relevant for skogbruket?

Detaljer

Skogbruk. Møte 16.11.2011 i Skånland Brynjar Jørgensen Fylkesskogmester E-post: bjo@fmtr.no Tlf. 77 83 79 79

Skogbruk. Møte 16.11.2011 i Skånland Brynjar Jørgensen Fylkesskogmester E-post: bjo@fmtr.no Tlf. 77 83 79 79 Skogbruk Møte 16.11.2011 i Skånland Brynjar Jørgensen Fylkesskogmester E-post: bjo@fmtr.no Tlf. 77 83 79 79 Anna trebevokst mark (9 %) Skogarealet i Troms Myr (3 %) Landsskogtakseringa 2011 Produktiv skog

Detaljer

Gjerdrum kommune TILTAKSSTRATEGI FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I GJERDRUM KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret «DATO» (Foto: Lars Sandberg)

Gjerdrum kommune TILTAKSSTRATEGI FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I GJERDRUM KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret «DATO» (Foto: Lars Sandberg) Gjerdrum kommune TILTAKSSTRATEGI FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I GJERDRUM KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret «DATO» 2014 2017 (Foto: Lars Sandberg) Innhold 1. BAKGRUNN... 3 2. UTFORDRINGER I SKOGBRUKET...

Detaljer

Skogpolitiske utfordringer. Skognæringa Kyst, Stavanger/Sola, 11. jan 2011 Avd.dir Ivar Ekanger, LMD

Skogpolitiske utfordringer. Skognæringa Kyst, Stavanger/Sola, 11. jan 2011 Avd.dir Ivar Ekanger, LMD Skogpolitiske utfordringer Skognæringa Kyst, Stavanger/Sola, 11. jan 2011 Avd.dir Ivar Ekanger, LMD Skogpolitiske dokumenter mange St. meld. nr. 18 (1984-85) NOU 1989 : 10 Flersidig skogbruk St. meld nr.

Detaljer

REVIDERT NORSK PEFC SKOGSTANDARD

REVIDERT NORSK PEFC SKOGSTANDARD REVIDERT NORSK PEFC SKOGSTANDARD SAMLING HEDMARK, 26. OKTOBER 2017 TORGRIM FJELLSTAD GLOMMEN SKOG REVIDERT PEFC SKOGSTANDARD Trådte i kraft 1. februar 2016 (Revideres hvert 5. år) Hvilke erfaringer har

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Landbruksavdelingen Heimeside: E-post:

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Landbruksavdelingen Heimeside:  E-post: FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Landbruksavdelingen Heimeside: http://fylkesmannen.no/aa E-post: postmottak@fm-aa.stat.no Det Kongelige Landbruksdepartement Postb. 8007 Dep 0030 OSLO Dykkar ref. Vår ref. (må

Detaljer

Lønnsomhetsvurderinger ved investering i skogplanteforedling! Harald Kvaalen, Skog og landskap

Lønnsomhetsvurderinger ved investering i skogplanteforedling! Harald Kvaalen, Skog og landskap Lønnsomhetsvurderinger ved investering i skogplanteforedling! Harald Kvaalen, Skog og landskap Lønsamt for kven? Skogeigar Skogbasert industri Samfunn Herunder CO2 binding Føresettnader for analyser Auka

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 05/03240-003 Arknr.: V70 &00 Saksbehandler: Richard Malinowski BEHANDLING: SAKNR. DATO Landbruksnemnd 0001/05 09.11.2005 UTTALELSE TIL FORSLAG OM "FORSKRIFT OM BEREKRAFTIG

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR BRUK AV MIDLAR TIL SÆRSKILDE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) OG NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) I VANYLVEN KOMMUNE

STRATEGIPLAN FOR BRUK AV MIDLAR TIL SÆRSKILDE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) OG NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) I VANYLVEN KOMMUNE VANYLVEN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdelinga STRATEGIPLAN FOR BRUK AV MIDLAR TIL SÆRSKILDE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) OG NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) I VANYLVEN KOMMUNE 2013-2016 Postadresse:

Detaljer

Ny PEFC Skogstandard. Hva er nytt og hva er de største endringene for vestlandsskogbruket? Samling 8.februar 2017

Ny PEFC Skogstandard. Hva er nytt og hva er de største endringene for vestlandsskogbruket? Samling 8.februar 2017 Ny PEFC Skogstandard Hva er nytt og hva er de største endringene for vestlandsskogbruket? Samling 8.februar 2017 2 Det norske PEFC-systemet Se standardene på: www.pefcnorge.org PEFC N 01: Overordnet styringsdokument

Detaljer

Sakstype Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Beh.status Å PS Utvalg for miljø, utmark og landbruk 016/

Sakstype Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Beh.status Å PS Utvalg for miljø, utmark og landbruk 016/ RINGEBU KOMMUNE 2003/001346-2 V70-&00 Vår saksbehandler: Gunnar Hansen tlf 61283095 FORSLAG TIL NY LOV OM SKOGBRUK - HØRING Sakstype Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Beh.status Å PS Utvalg for miljø, utmark

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFT OM UTSETTING AV UTENLANDSKE TRESLAG

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFT OM UTSETTING AV UTENLANDSKE TRESLAG SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201004063 : E: K02 : Arnt Mørkesdal Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og 26.08.2010 10/10 innlandsfiskenemnd HØRING

Detaljer

Resultatkontroll foryngelsesfelt

Resultatkontroll foryngelsesfelt Resultatkontroll foryngelsesfelt 1. Generelle opplysninger om feltet Generelt (Er det et utgått felt skal bare følgende skjemaposter fylles ut: 1-9, 12, 14 og 33 - se veiledning) Utgått felt 1 Kommunenr.

Detaljer

Skogbruk-miljøvern. På 1970-tallet først og fremst konflikt i forhold til friluftslivet Skogsveger Flatehogst

Skogbruk-miljøvern. På 1970-tallet først og fremst konflikt i forhold til friluftslivet Skogsveger Flatehogst Skogbruk-miljøvern På 1970-tallet først og fremst konflikt i forhold til friluftslivet Skogsveger Flatehogst Fra 1980-tallet økende grad konflikt i forhold til naturvernorganisasjonene Barskogvern Skogsdrift

Detaljer

Løpenr Saksnr Arkivkode Avd/Seksj/sakb Dykkar ref Dato 893/04 03/ V70 &13 SEN-NÆR-SVB

Løpenr Saksnr Arkivkode Avd/Seksj/sakb Dykkar ref Dato 893/04 03/ V70 &13 SEN-NÆR-SVB TOKKE KOMMUNE Melding om vedtak Det Kongelige Landbruksdepartement Postboks 8007 Dep., 0030 OSLO Løpenr Saksnr Arkivkode Avd/Seksj/sakb Dykkar ref Dato 893/04 03/01552- V70 &13 SEN-NÆR-SVB 16.02.2004 3

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 004/04 Plan- og næringsutvalg

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 004/04 Plan- og næringsutvalg Hurdal kommune Arkiv: V70 Saksmappe: 03/01707-2 Saksbehandler: Eivind Engh Dato: 09.02.2004 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 004/04 Plan- og næringsutvalg 17.02.04 Ny lov om skogbruk - høring Saksdokumenter

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORDLAND Landbruksavdelingen 8002 BODØ - TELEFON

FYLKESMANNEN I NORDLAND Landbruksavdelingen 8002 BODØ - TELEFON FYLKESMANNEN I NORDLAND Landbruksavdelingen 8002 BODØ - TELEFON 75 54 78 40 Utvalg/styre: Fylkeslandbruksstyret Møtedag: 12.02.04 Møteforum: Åpent Dokument: Offentlig Sak nr.: 05/04 Vår ref.: Gnr./bnr.:

Detaljer

Melding om Kystskogbruket (2015) - Oppfølging av ny melding. v/stein Bomo fylkesskogmeister

Melding om Kystskogbruket (2015) - Oppfølging av ny melding. v/stein Bomo fylkesskogmeister Melding om Kystskogbruket (2015) - Oppfølging av ny melding v/stein Bomo fylkesskogmeister 06.03.2014 1 Kystskogmeldinga 2015 Byggjer på Kystskogmeldinga 2008, erfaringar og resultat frå oppfølgingsarbeidet

Detaljer

SMIL - STRATEGI FOR SANDE KOMMUNE

SMIL - STRATEGI FOR SANDE KOMMUNE SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) SMIL - STRATEGI FOR SANDE KOMMUNE 2018 2020 Godkjent av Sande kommunestyre, i møte den 19.06.2018, sak K-30/18. 1 SMIL - STRATEGI FOR SANDE KOMMUNE 2018-2020 Innhald

Detaljer

PLANT MER Skogplanting er klimavennlig verdiskaping

PLANT MER Skogplanting er klimavennlig verdiskaping En informasjonsbrosjyre om skogplanting fra Skogplanter Midt-Norge AS, Megarden og Alstahaug Planteskole og ALLSKOG SA PLANT MER Skogplanting er klimavennlig verdiskaping HVORFOR PLANTE SKOG? Den raskeste

Detaljer

PLANTING AV SKOG PÅ NYE AREALER SOM KLIMATILTAK

PLANTING AV SKOG PÅ NYE AREALER SOM KLIMATILTAK PLANTING AV SKOG PÅ NYE AREALER SOM KLIMATILTAK 20.04.2015 BAKGRUNN Meld. St. nr. 21(2011-2012) Norsk klimapolitikk: «Regjeringen vil øke det produktive skogarealet ( ) gjennom en aktiv bærekraftig politikk

Detaljer

Overordnede retningslinjer for forvaltning av søknader om tilskudd til skogkultur, tynning og miljøtiltak i skog i Innherred samkommune 2009

Overordnede retningslinjer for forvaltning av søknader om tilskudd til skogkultur, tynning og miljøtiltak i skog i Innherred samkommune 2009 Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltning Overordnede retningslinjer for forvaltning av søknader om tilskudd til skogkultur, tynning og miljøtiltak i skog i Innherred samkommune 2009 1. Innledning

Detaljer

Retningsliner 2014 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Retningsliner 2014 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket Retningsliner 2014 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 1.0 Midlar til disposisjon SMIL NMSK Tilbakeførte inndregne midlar Kr. 21.262

Detaljer

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket Overordnede retningslinjer for forvaltning av «Nærings- og miljøtiltak for skogbruket» (NMSK) i Frosta kommune

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket Overordnede retningslinjer for forvaltning av «Nærings- og miljøtiltak for skogbruket» (NMSK) i Frosta kommune 2019 Nærings- og miljøtiltak i skogbruket Overordnede retningslinjer for forvaltning av «Nærings- og miljøtiltak for skogbruket» (NMSK) i Frosta kommune Av forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak

Detaljer

Forvaltningen må bygge på lovgrunnlaget.

Forvaltningen må bygge på lovgrunnlaget. Forvaltning Forvaltningen av elgstammen er sammensatt, og har stor betydning for: Det økonomiske utbyttet av jakta Verdiproduksjonen i store skogområder der det foregår overbeiting. Totale skader på foryngelse

Detaljer

Retningslinjer for prioritering av søknader om NMSK-midler i 1756 Inderøy.

Retningslinjer for prioritering av søknader om NMSK-midler i 1756 Inderøy. Retningslinjer for prioritering av søknader om NMSK-midler i 1756 Inderøy. 1. Innledning 1.1. Bakgrunn Som et resultat av Regjeringens kommunesatsing på landbruksområdet er vedtaksmyndigheten for skogmidlene

Detaljer

BEREGNING AV SKOGENS KLIMABIDRAG RÆLINGEN KOMMUNE

BEREGNING AV SKOGENS KLIMABIDRAG RÆLINGEN KOMMUNE RÆLINGEN KOMMUNE BEREGNING AV SKOGENS KLIMABIDRAG RÆLINGEN KOMMUNE INNLEDNING Dette dokumentet inneholder en beregning av skogen i Rælingen sin evne til å binde CO2. Beregningene er gjort av skogbrukssjef

Detaljer

Retningsliner 2015 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Retningsliner 2015 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket Retningsliner 2015 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 1.0 Midlar til disposisjon SMIL Overforbruk frå 2014 Kr 4.382,- NMSK Nye midlar

Detaljer

Invitasjon til skogsamling

Invitasjon til skogsamling Invitasjon til skogsamling Tema: Berekraftig skogbruk samarbeid og prioritering av innsats 2017 Statens Hus, onsdag 8. februar 2017 Skogsamling Dei langsiktige rammene for skogbruket er nyleg meisla ut

Detaljer

Ailin Wigelius Innherred samkommune

Ailin Wigelius Innherred samkommune 2016 Nærings- og miljøtiltak i skogbruket Overordnede retningslinjer for forvaltning av «Nærings- og miljøtiltak for skogbruket» (NMSK) i Innherred samkommune Av forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak

Detaljer

RUTINAR KRING ARKEOLOGISKE UNDERSØKINGAR AREAL MED POTENSIAL FOR SPESIELT BIOLOGISK MANGFALD - ISTANDSETTING

RUTINAR KRING ARKEOLOGISKE UNDERSØKINGAR AREAL MED POTENSIAL FOR SPESIELT BIOLOGISK MANGFALD - ISTANDSETTING Tingvoll, 29. april 2016 Møre og Romsdal fylke RUTINAR KRING ARKEOLOGISKE UNDERSØKINGAR AREAL MED POTENSIAL FOR SPESIELT BIOLOGISK MANGFALD - ISTANDSETTING Naturvernforbundet har blitt merksame på at det

Detaljer

Historien NORGES SKOGEIERFORBUND 1 13.04.2015

Historien NORGES SKOGEIERFORBUND 1 13.04.2015 Historien Bred enighet i 1998 om Levende Skogs standarder for et bærekraftig skogbruk. Revidert i 2006 med representasjon fra alle interessegrupper. Brudd i 2010 med naturvern- og friluftsorganisasjonene

Detaljer

Avslag på søknad om utsetting av utanlandske treslag til skogproduksjon, gnr/bnr 21/39, Eigersund kommune

Avslag på søknad om utsetting av utanlandske treslag til skogproduksjon, gnr/bnr 21/39, Eigersund kommune Dykkar ref.: Vår dato: 25.01.2019 Vår ref.: 2018/10094 Arkivnr.: 433.0 Svein Harald Svanes Søndre Svanesvei 2 4372 Egersund Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Sak 12/04 Plan- og jordstyret i Rødøy: Høring forslag til ny Lov om skogbruk

Sak 12/04 Plan- og jordstyret i Rødøy: Høring forslag til ny Lov om skogbruk Rødøy kommune Landbrukskontoret i Rødøy 8185 VÅGAHOLMEN Tlf.: 75 09 80 00 Fax: 75 09 80 01 E-post: landbrukskontoret@rodoy.online.no Direkte telefonnummer til jordbrukssjef: 75 09 80 07 Vår ref.: Vår dato:

Detaljer

Løyve til utsetjing av utanlandske treslag, skogproduksjon Hellebrekkene, gnr/bnr 147/1 Tysvær

Løyve til utsetjing av utanlandske treslag, skogproduksjon Hellebrekkene, gnr/bnr 147/1 Tysvær Dykkar ref.: Vår dato: 27.01.2015 Vår ref.: 2015/311 Arkivnr.: 433.0 Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Hilmer Hermansen Nedstrandsveien 1541 5560 NEDSTRAND Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

SAKSPROTOKOLL: HØRING - FORSLAG TIL NY LOV OM SKOGBRUK

SAKSPROTOKOLL: HØRING - FORSLAG TIL NY LOV OM SKOGBRUK Siljan Kommune Saksprotokoll Utvalg: Utvalg for næring og teknikk Møtedato: 24.02.2004 Sak: 0006/04 Resultat: Arkivsak: 04/00133 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HØRING - FORSLAG TIL NY LOV OM SKOGBRUK Behandling:

Detaljer

Fylkesmannen i Vestland P R O S J E K T V E R N S K O G, 2 0. F E B , B E R G E N, S I M O N W O L F F

Fylkesmannen i Vestland P R O S J E K T V E R N S K O G, 2 0. F E B , B E R G E N, S I M O N W O L F F Fylkesmannen i Vestland V E R N S K O G S k o g s o m d e l a v l ø y s i n g a S k o g s k j ø t s e l s o m s k r e d d e m p e n d e t i l t a k g i r s t o r s a m f u n n s n y t t e P R O S J E K

Detaljer

Innst. O. nr. 61. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen. Innstilling fra næringskomiteen om lov om skogbruk (skogbrukslova)

Innst. O. nr. 61. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen. Innstilling fra næringskomiteen om lov om skogbruk (skogbrukslova) Innst. O. nr. 61 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen Ot.prp. nr. 28 (2004-2005) Innstilling fra næringskomiteen om lov om skogbruk (skogbrukslova) Innhold Side 1. Hovedinnholdet

Detaljer

Vedlegg 1 Uttalelse til ny Lov om skogbruk.

Vedlegg 1 Uttalelse til ny Lov om skogbruk. Vedlegg 1 Uttalelse til ny Lov om skogbruk. 1; Formålaparagrafen Lovens formål i gammel lov ( 1): Denne lov har til formål å fremme skogproduksjon, skogreising og skogvern. Det skal tas sikte på at skogbruket

Detaljer

Forslag til ny lov om skogbruk - Høring

Forslag til ny lov om skogbruk - Høring FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 1/1 Vår saksbehandlar Vår dato Vår referanse Hans Fr Lauvstad tlf 57 72 32 55 10.02.2004 2003/10878-3 530 E-post: hla@fm-sf.stat.no Dykkar dato Dykkar referanse 04.12.2003

Detaljer

Vika skogsveg i Åkra, bygd i 1999 Foto: Anbjørn Høivik. Hovedplan skogsveier 2013-2025 Kvinnherad kommune

Vika skogsveg i Åkra, bygd i 1999 Foto: Anbjørn Høivik. Hovedplan skogsveier 2013-2025 Kvinnherad kommune Vika skogsveg i Åkra, bygd i 1999 Foto: Anbjørn Høivik Hovedplan skogsveier 2013-2025 Kvinnherad kommune 2.2 Planstatus Hovudplanen er ikkje juridisk bindande, den bestemmer ikkje kva tiltak som skal/ikkje

Detaljer

FORYNGELSESPLIKT OG OMDISPONERING AV SKOGSAREAL TIL BEITE

FORYNGELSESPLIKT OG OMDISPONERING AV SKOGSAREAL TIL BEITE FORYNGELSESPLIKT OG OMDISPONERING AV SKOGSAREAL TIL BEITE 17.02.2017 INNHOLD Regelverk Foryngelsesplikten Reelt beite Indikatorer Kommunens vurdering Eksempel Oppsummering 2 RETTSKILDER Skogbruksloven

Detaljer

Landbruket i Sogn og Fjordane og Hordaland - Felles utfordringar og moglegheiter

Landbruket i Sogn og Fjordane og Hordaland - Felles utfordringar og moglegheiter Landbruket i Sogn og Fjordane og Hordaland - Felles utfordringar og moglegheiter Landbrukskonferansen i Hordaland 7. februar 2018 Christian Rekkedal Fakta om landbruket i Sogn og Fjordane og Hordaland

Detaljer

KLAGE VEDTAK OM SKOGSVEG - RAKSTANG

KLAGE VEDTAK OM SKOGSVEG - RAKSTANG Tingvoll, 20. juni 2013 Tingvoll kommune KLAGE VEDTAK OM SKOGSVEG - RAKSTANG Viser til arkivnr. 2012/1240, vedtak av 28.05.2013, som vi mottok 31.5.2013. Naturvernforbundet klager med dette på vedtaket.

Detaljer

TILTAKSTRATEGI FOR NÆRINGS OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET

TILTAKSTRATEGI FOR NÆRINGS OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET TILTAKSTRATEGI FOR NÆRINGS OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET EID KOMMUNE 2019 2020 Plandokument gjeld for perioden 2019 2020 Tiltaksstrategi for nærings og miljøtiltak i skogbruket er grunnlaget for kommunens

Detaljer

NMSK strategi

NMSK strategi NMSK strategi 2013 2016 Strategi for tilskudd til Godkjent i Hovedutvalg teknisk 29.august 2013 Innhold Strategi for tilskudd til...1 Innledning...3 Gjeldende strategi og status...4 Overordna mål og sentrale

Detaljer

Planteforsyning -Politiske føringer og signaler

Planteforsyning -Politiske føringer og signaler Planteforsyning -Politiske føringer og signaler Frode Lyssandtræ, Kystskogbruket, 8. juni 2016 Planting og planteforedling har en lang historie 2 Planting gjøres fortsatt for å bygge opp ny skog hos den

Detaljer

Skogbrukstatistikk 2016 og tilskottordingar for 2017.

Skogbrukstatistikk 2016 og tilskottordingar for 2017. Skogbrukstatistikk 2016 og tilskottordingar for 2017. 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Hogst statistikk m3 50000 Hogst i Surnadal kommune omsett

Detaljer

Skog og verdiskaping i Sogn og Fjordane. Ingunn Kjelstad, dagleg leiar

Skog og verdiskaping i Sogn og Fjordane. Ingunn Kjelstad, dagleg leiar Skog og verdiskaping i Sogn og Fjordane Ingunn Kjelstad, dagleg leiar Kommunar og offentlege myndigheiter: Viktige premissleverandørar for vår næring! Fjordlandskap og fjell eksepsjonelle vekstvilkår for

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5463 22.11.2012

Deres ref Vår ref Dato 12/5463 22.11.2012 Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5463 22.11.2012 Oppdrag: Skog i klimasammenheng - vurdering av tiltak Dette er et fellesoppdrag fra Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Likelydende

Detaljer

i = a;: i E k- Ark.. Saltdal kommune MØTEBOK Dato: 4 SEP3 20Cj5 f5,e Høringsutkast - Forskrift om bærekraftig skogb: SAKSGANG:

i = a;: i E k- Ark.. Saltdal kommune MØTEBOK Dato: 4 SEP3 20Cj5 f5,e Høringsutkast - Forskrift om bærekraftig skogb: SAKSGANG: Saltdal kommune MØTEBOK Arkiv: Saksbehandler: Dato: v70 am A Y nc1'ipypp 0.0812005dffi tlk s- og matdep. _ Høringsutkast - Forskrift om bærekraftig skogb: 1 I FORMANNSKAPET SAKSGANG: i = a;: 4 SEP3 20Cj5

Detaljer

file:///g /Arbeidsmappe%20WEB-Odin/Høringssaker/Høring%20-% %20Berekraftig%20skogbruk/trysil.txt

file:///g /Arbeidsmappe%20WEB-Odin/Høringssaker/Høring%20-% %20Berekraftig%20skogbruk/trysil.txt Brevmal standardfra: Olav Kornstad [olav.kornstad@trysil.kommune.no] Sendt: 30. september 2005 10:11 Til: Postmottaket Emne: Høringsuttalelse fra Trysil kommune - Forskrift om berekraftig skogbruk. Trysil

Detaljer

Retningsliner for SMIL og NMSK i 2016 Hjartdal kommune

Retningsliner for SMIL og NMSK i 2016 Hjartdal kommune Retningsliner for SMIL og NMSK i 2016 Hjartdal kommune Vedteke i POU-møte 18.5.2016 sak 03/18 Med bakgrunn i "Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 8. Administrasjon, klage og dispensasjon"

Detaljer

Årsmelding skog Skogfond og skogbruksstatistikk. Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga

Årsmelding skog Skogfond og skogbruksstatistikk. Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga Årsmelding skog 214 Skogfond og skogbruksstatistikk Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga 1 Innhald Forord... 3 Tømmeromsetnad... 4 Juletre og pyntegrønt... 6 Produksjon av skogflis... 6 Skogkultur...

Detaljer

KLIMATILTAKENE GJENNOMFØRING OG STATUS

KLIMATILTAKENE GJENNOMFØRING OG STATUS 21. MARS 2017 KLIMATILTAKENE GJENNOMFØRING OG STATUS PLANTING NYE AREALER TETTERE PLANTING 20170321 KLIMATILTAK I SKOG Redusert avskoging (regnskogsatsing) Planting av skog på nye areal (påskoging) Vern

Detaljer

Myr til begjær eller besvær?

Myr til begjær eller besvær? Fylkesmannen i Hordaland Myr til begjær eller besvær? Herlandsnesjane naturreservat, Osterøy 1997 Stein Byrkjeland Fylkesmannen i Hordaland Myr har ofte vert rekna som «verdilaus», men har likevel stor

Detaljer

Skogforvaltning for fremtiden sett fra Vestfold. NordGen Ellen A. Finne

Skogforvaltning for fremtiden sett fra Vestfold. NordGen Ellen A. Finne Skogforvaltning for fremtiden sett fra Vestfold NordGen 21.03.17 Ellen A. Finne Skogbruksåret 2016 Areal: 45% grandominert / 50% løv/furu dominert Avvirket 420.000 m3 / (40% eksportert) 1,2 mill planter

Detaljer

Fylkesmannen som rettleiar og mynde innan landbruk

Fylkesmannen som rettleiar og mynde innan landbruk Fylkesmannen som rettleiar og mynde innan landbruk NVE fagsamling Skei i Jølster 30. januar 2018 Ved fylkesskogmeister Torkel Hofseth 1 Jordlova 11. Drift av jordbruksareal, nydyrking og driftsvegar Departementet

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: ArkivsakID: J.post ID: 03.02.2004 N-700 2003001626 2004002185 SEKTORUTVALG LEVEKÅR Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Sektorutvalg levekår 16.03.04 014/04

Detaljer

Spesielle miljøtiltak i jordbruket Tiltaksstrategi

Spesielle miljøtiltak i jordbruket Tiltaksstrategi Spesielle miljøtiltak i jordbruket Tiltaksstrategi 2017-2020 1 INNHALD side 1. Innleiing 3 2. Prosess og lokal forankring 3 3. Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 3 3.1 Mål med ordninga 3 3.2 Verdiar

Detaljer

Avvirkingsmoglegheiter på Vestlandet. Aksel Granhus Avdelingsleiar Landsskogtakseringa NIBIO

Avvirkingsmoglegheiter på Vestlandet. Aksel Granhus Avdelingsleiar Landsskogtakseringa NIBIO Avvirkingsmoglegheiter på Vestlandet Aksel Granhus Avdelingsleiar Landsskogtakseringa NIBIO Fokus: Kjapt overblikk på skogressursane i regionen, basert på det siste omdrevet i Landsskogtakseringa (2014-18)

Detaljer

Eit interkommunalt samarbeid om skogforvaltninga i Sogn Region

Eit interkommunalt samarbeid om skogforvaltninga i Sogn Region Eit interkommunalt samarbeid om skogforvaltninga i Sogn Region Prosjektet «Skog i Sogn» Bakgrunn Manglande fagkompetanse i mange av kommunane Små stillingsprosentar tillagt andre stillingar Forsømde oppgåver

Detaljer

Jordlova. Lov om jord, 12 mai 1995 Sist endret: LOV fra , LOV fra

Jordlova. Lov om jord, 12 mai 1995 Sist endret: LOV fra , LOV fra Jordlova Lov om jord, 12 mai 1995 Sist endret: LOV-2013-06-21-100 fra 01.01.2016, LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015 Føremålet med lova 1.1Føremål Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette

Detaljer

Løyve til planting av utanlandske treslag til juletreproduksjon

Løyve til planting av utanlandske treslag til juletreproduksjon Dykkar ref.: Vår dato: 06.02.2013 Vår ref.: 2013/1398 Arkivnr.: 433.0 Lars Aalstad Jansen Johan Larsensveg 33 4250 KOPERVIK Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Høring - forskrift om berekraftig skogbruk

Høring - forskrift om berekraftig skogbruk Vår dato: Vår ref: 2005-09-27 B05241/427 Deres dato: Deres ref: Til Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 0030 Oslo Høring - forskrift om berekraftig skogbruk I den grad det skal gis forskriftsbestemmelser

Detaljer