SOSIALHJELPSTATISTIKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOSIALHJELPSTATISTIKK"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 0 + SOSIALHJELPSTATISTIKK SOCIAL CARE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO ISBN 0

3

4 FORORD Sosialhjelpstatistikk inneholder opplysninger om personer som har mottatt hjelp etter lov om sosial omsorg av. juni,. Statistikken er i det vesentlige utarbeidd etter samme opplegg som for. Det er ogsa i år tatt med en tabell med noen opplysninger om aldershjem. ForelOpige tall for har tidligere vært publisert i Statistisk ukehefte nr. /. Det tar svært lang tid a utarbeide denne statistikken. En vesentlig årsak til dette er sein oppgaveinngang fra et flertall av kommunene. Foruten denne publikasjonen gir Byrået innenfor sosialstatistikken også ut publikasjoner om barneomsorg og sosial hjemmehjelp. Sekretær Knut StrOm har ledet arbeidet med statistikken. Statistisk Sentralbyrå, Oslo,. september Odd Aukrust Eva Birkeland

5 PREFACE This publication contains data on recipients of social care under the provisions of of the Social Care Act. The statistics for were mainly prepared along the same lines as for. One additional table giving some information on old people's homes is included. Some of the figures have earlier been published in the Weekly Bulletin. Social statistics from the Central Bureau also comprise, in addition to this publication, publications on child welfare and social homehelp services. The publication has been prepared under the supervision of Mr. Knut StrOm. Central Bureau of Statistics, Oslo, September Odd Aukrust Eva Birkeland

6 INNHOLD Side Tabellregister Tekstdel I. Opplegg og gjennomforing. Datagrunnlag. Omfang. Datainnsamling Innsamlings og bearbeidingsfeil III. IV. Begrep og kjennemerker Merknader til tabellene Tekst på engelsk Særskilt tabelldel Vedlegg. Sosialhjelpstatistikk, skjema og rettledning. Tidligere utkommet innenfor emneområdet. Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden. juli. Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås HåndbOker (SSH) Standardtegn. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler : Tall kan ikke offentliggjores Null 0 Mindre enn 0, av den brukte enhet

7 CONTENTS Index of tables Page Summary in English Separate Tables Appendices. Social care statistics. Questionnaire. Previously issued within the subject field. Publications issued by the Central Bureau of Statistics since July,,. Selected publications in the series Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) Explanation of Symbols Category not applicable Data not available Not for publication Nil 0 Less than half of unit employed

8 I. Opplegg og gjennomforing. Datagrunnlag Sosialhjelpstatistikken bygger på årlige individualoppgaver for hver mottaker av sosialhjelp. ( L avene fylles ut og sendes inn av de kommunale sosialkontorer. De blir hentet inn med hjemmel i, i lov om sosial omsorg og tilhorende forskrift om sosialstatistikk.. Omfang Sosialhjelpstatistikken omfatter alle personer som har mottatt hjelp etter lov om sosial omsorg av. juni,. Etter denne paragrafen ytes sosialhjelp til den som ikke er i stand til a sørge for sitt livsopphold eller til å dra omsorg for seg selv. FOlgende former for hjelp kan ytes: a. Lan, garanti for lån eller bidrag til yrkesopplæring for a komne i gang med ervery eller til andre formal med sikte på å gjore vedkommende selvhjulpen. b. Arbeid mot godtgjoring i arbeidsheim eller vernet bedrift med eller uten opphold der. C. Opphold i aldersheim, pleieheim eller andre passende institusjoner. d. Privat forpleining (familiepleie). e. Bidrag eller, i unntakstilfelle, lån til livsopphold. f. Lån eller bidrag til andre formal enn de som er nevnt foran under ae i den utstrekning det anses nodvendig. Sosialstyret kan dessuten i særlige tilfelle, selv on de foran nevnte vilkår ikke er til stede, yte Økonomisk hjelp til personer som trenger det for å kunne overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. Det er mottakeren av sosialhjelpen som er telleenheten i materialet. Når hjelpen er ytt til en familie, er hovedforsorgeren regnet som mottaker av hjelpen. I mange tilfelle vil opplysninger om familien eller husholdningen være av større interesse enn opplysninger knyttet til enkeltperson. Slike opplysninger har det på grunn av registreringsordningen ved sosialkontorene ikke vært mulig å hente inn. Hjelp etter Lovens, som gjelder opplysninger, rad og veiledning er ikke tatt med. Statistikken viser således bare omfanget av stotte etter og sier ikke noe om sosialhjelpen i alt.. Datainnsamling Skjemaet "Sosialhjelpstatistikk" med rettledning er tatt inn som vedlegg. II. Innsamlings og bearbeidingsfeil Sosialhjelpstatistikken skal i sin nåværende form, ideelt sett omfatte alle stonadsmottakere som far hjelp etter lov om sosial omsorg,. Byrået er klar over at statistikken i dag ikke tilfredsstiller dette kray. Det er flere grunner til dette. Tallene i statistikken framkommer ved en oppsummering av opplysningene på enkeltskjemaene. Disse skjemaene inneholder imidlertid en god del mangler. En del av sporsmålene på skjemaet er ikke besvart. Dette skyldes bl.a. at denne statistikken er lavt prioritert ved sosialkontorene. Dette har igjen sammenheng med at kontorene er sterkt underbemannet. Sosialkontorene har dessuten ikke noe ensartet kartoteksystem. Det forekommer derfor at en del kontorer ikke har registrert alle de opplysninger som Byrået ber om.

9 Dette bidrar til at kvaliteten på statistikken ikke blir så god som Ønskelig. En del kommuner unnlater dessuten hvert år å sende inn oppgaver til Byrået. For mangler oppgaver fra Spydeberg, Nesodden, Gjøvik, Jevnaker, Vaksdal, Fedje, Roan, Beiarn, Værøy og Nesseby kommuner. En del kommuner fyller ikke ut oppgaver for alle stonadsmottakere, mens enkelte tar med stonadsmottakere under andre hjelpeordninger ved sosialkontoret. Byrået vet med sikkerhet at enkelte kommuner har tatt med personer med stonad etter midlertidig lov om stonad til fraskilte og separerte, men det har ikke wart mulig å korrigere for dette. Byrået vet dessuten at tallet på personer plassert i privat forpleining er usikkert. En har derfor valgt å publisere disse tallene sammen med de Øvrige tallene for andre hjelpetiltak. Disse tallene omfatter således plasseringer i aldershjem, sykehjem o.., vernet bedrift, eller andre sosiale institusjoner eller i privat forpleining. Gruppen andre hjelpetiltak utgjør mindre enn 0 prosent av alle stonadsmottakere. Usikkerheten for denne gruppen betyr følgelig forholdsvis lite for totaltallene. III. Begrep og kjennemerker Etter loven ytes sosialhjelp til den som ikke er i stand til å sørge for sitt livsopphold eller til å dra omsorg for seg selv. Ytelsen kan bestå i økonomisk stonad (bidrag, lån eller garanti for lån) eller naturalstonad (rekvisisjon på mat eller klær, utdelt brensel m.m.). StOnad blir gitt for å gjøre mottakeren selvhjulpen eller for å gi vedkommende mulighet til å overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. Andre former for sosialhjelp omfatter f.eks. plasseringer i aldershjem, sykehjem o.l., vernet bedrift eller andre sosiale institusjoner eller i privat forpleining. Personer som Ur oppgaveåret var plassert i bedrift, institusjon eller familiepleie, er med i statistikken bare i de tilfelle stonad er mottatt utover de lopende utbetalinger slike plasseringer har fort til for sosialmyndighetene, eller dersom stonadsmottakeren i statistikkåret har en annen plassering enn året fr. Opplysningene om hver stonadsmottaker knytter seg til forholdene slik de var umiddelbart fr hjelp ble gitt. Statistikken gir opplysninger om tallet på stonadsmottakere fordelt etter fylke, stonadskommune, kommunetype, alder, ekteskapelig status, familietype, forsorgelsesbyrde, arbeidssituasjon, problemområde, tallet på kommuner som har ytt hjelp og etter tallet på måneder det er gitt Okonomisk hjelp. Videre gir statistikken opplysninger om sosialmyndighetenes ytelser etter art, formal og storrelse. Byrået understreker at alle opplysninger knytter seg til den person som er regnet som mottaker av hjelpen. Da hovedforsorgeren blir oppgitt som mottaker når hjelpen er gitt til en familie, vil andelen menn blant de registrerte stonadsmottakerne være forholdsvis stor. Byrået gir derfor ingen fordeling av stonadsmottakerne etter kjønn. Istedet er det tatt i bruk en gruppering etter familietype. Grunnlaget for grupperingen er opplysningene om stonadsmottakerens kjonn, ekteskapelige status og forsorgelsesbyrde. StOnadskommune er den kommune der stonadsmottakeren har fått hjelp. For stønadsmottakere som har fått stonad i flere kommuner, regner en bostedskommune som stonadskommune dersom det i det hele tatt er ytt noen hjelp fra denne kommune. Har stonadsmottakeren ikke mottatt hjelp i bostedskommunen, regnes den kommunen som har ytt mest hjelp etter tallet på stonadsmåneder og ytelsens storrelse som stonadskommune. ForsOrgelsesbyrde omfatter alle personer som stonadsmottakeren forsorger, dvs. ektefelle barn og andre. Problemområde omfatter problemer knyttet både til stonadsmottakeren og familien. Når det gjelder alder, er stonadsmottakerne gruppert etter fodselsår. Kommunetypeinndelingen i denne publikasjonen er beskrevet i Byråets serie "Statistisk Sentralbyrås HåndbOker", Standard for kommuneklassifisering.

10 Merknader til tabellene. På grunn av at det hvert år mangler oppgaver fra en del kommuner, er det vanskelig å vise utviklingen i omfanget av den sosialhjelp som statistikken skal omfatte. For i noen grad bote på dette, har en i tabell tatt inn beregnede tall som bygger på tidligere Ars oppgaver for de kommuner der en mangler oppgaver. Disse tall for stonadsmottakere og økonomisk stonad er derfor ikke sammenliknbare med tallene i de andre tabellene. I tabell er gitt en oversikt over beregnet antall personer under sosial omsorg i alt (stonadsmottakere pluss forsorgede) etter fylke. Dette er gjort for bedte å kunne vise det reelle omfang av sosialhjelpen. Tabell gir en oversikt over tallet på stonadstilfelle i de enkelte kommuner i landet. Hver stonadsmottaker kan være talt med i flere kommuner. Sumtall for hjulpne personer i denne tabell vil derfor ikke være lik tallene i de andre tabellene, hvor det er korrigert for dobbelttellinger. Det er også i denne publikasjonen tatt med en tabell (tabell ) som viser aldershjem og aldersavdelinger ved kombinerte alders og sykehjem fordelt etter fylke. Tabellen bygger på oppgaver hentet inn fra distriktslegene. SUMMARY IN ENGLISH The statistics on social care are based on individual returns completed by the local care authorities. The statistics relate to persons granted public assistance under the provisions of the Social Care Act of. When assistance is given to a family, the main supporter has been counted as the recipient. The assistance, financial or in kind, is designed to make the recipient selfsupporting and enable him to overcome his difficulties or to adjust them. Social care may also consist in finding a place for the person concerned in an old people's home or nursing home, in other social institutions, in a sheltered business enterprise, or in entrusting him to private care. Recipients of these types of assistance are only recorded in the actual year in which there is found a place. They may, however, be counted in a following year too, if they are relocated or if a special assistance grant exceeds the running expense of the first placing. In many cases information concerning the family or the household would be of greater interest than information concerning the recipients, however, due to the registration system of the local social care authorities, it has not been possible to collect such information. For the same reason it is also difficult to show the full extent of the social care service. By mistake, some municipalities in included persons receiving assistance according to Provisional Act of December concerning benefits to divorced and separated supporters. This may to some extent explain regional differences in the figures. It should be noted that all information concerns those persons who are counted as recipients. Because the main supporter of a family is counted as recipient even if the assistance is given to the family as a whole, the percentage of men among recipients will be unreasonably high. For in some extent to correct for this a "family type" category is defined. The classification of family type is based on information about sex, marital status and dependents of the recipients.

11 0 The statistics provide information about the number of recipients of social care by county, municipality, and type of assisting municipality, by the recipient's age, marital status, type of family, and number of dependents, working situation, type of problems, by the number of assisting municipalities and by the number of months in which assistance is granted. The assistance is further specified by natur, purpose and amount. To avoid double counts, recipients of social care from more than one municipality are allocated to their home municipality, provided that assistance is obtained from this municipality. If not, the recipient is grouped with the municipality from which most help is adjudged to have been received, viewed, for example, in the light of the number of months or amount of assistance. The same practice has been followed when the recipient's home municipality is unknown or when several municipalities have declared themselves to be the domicile of the client. The number of dependents includes all persons being supported by the recipient, i.e. spouse, children and others. The classification of the municipalities by type is based on distribution by industry And proximity to service centres. The type of problems includes problems attached both to the recipient himself and to his family. Each year some municipalities do not submit their reports, therefore it is difficult to show the development over time in the social care service on the basis of these reports. However, in table the number of recipients and the amount of economic assistance have been estimated, based on reports from previous years for these municipalities. The figures in table for the last year are, for this reason, not comparable with the figures in the other tables. To show the full extent of the social care service, there are in table given estimated figures for the total number of persons under social care (recipients plus dependents). Table gives a survey of cases of social care in the municipalities. The recipients of social care may have received assistance from more than one municipality. Therefore, the total number of persons being assisted, as shown in this table, differs from figures shown in the rest of the tables, in which corrections are made for double counts. A table in included, table, giving information by county on old people's homes and oldage departments in combined old people's and nursing homes. The information is collected from the medical officers of health.

12 TABELLER TABLES

13 TABELLREGISTER. StOnadsmottakere og Økonomisk stonad. Fylke. 0. Personer under sosial omsorg i alt (medregnet forsorgede). Fylke. StOnadsmottakere etter bosted. StOnadsfylke. StOnadsmottakere etter bosted og type av stonadskommune. StOnadsmottakere etter tallet på stonadskommuner. Fylke. StOnadstilfelle med Økonomisk stonad etter ytelsens formal. Utgifter til Økonomisk stonad etter art. StOnadskommune. StOnadsmottakere etter ekteskapelig status og alder. Stonadsmottakere etter alder og type av stonadskommune. StOnadsmottakere etter forsorgelsesbyrde, familietype og alder 0. StOnadsmottakere etter arbeidssituasjon og familietype. StOnadsmottakere etter forsorgelsesbyrde og tallet på forsorgede under år. StOnadsmottakere etter familietype og type av stonadskommune. Stonadsmottakere etter ytelsens art. Fylke. StOnadsmottakere med Okonomisk stonad etter ytelsens art, formal og storrelse. StOnadsmottakere med Okonomisk stonad etter ytelsens art og formal. Fylke. StOnadsmottakere etter problemområde. Prosent. Fylke. Bidragsmottakere etter familietype og bidragets storrelse. Bidragsmottakere etter tallet på stonadsmåneder og bidragets storrelse. Aldershjem og aldersavdelinger ved kombinerte alders og sykehjem. Fylke.. desember Side

14 INDEX OF TABLES. Recipients of social care and cost of assistance. County. 0. Total number of persons under social care (including dependents). County. Recipients of social care,by domicile. Assisting county. Recipients of social care, by domicile and type of assisting municipality. Recipients of social care, by the number of assisting municipalities. County. Cases of social care with economic assistance,by purpose of asistance. Cost of assistance, by nature of assistance. Assisting municipality. Recipients of social care, by marital status and age. Recipients of social care, by age and type of assisting municipality. Recipients of social care, by number of dependents, type of family and age 0. Recipients of social care, by working situation and type of family. Recipients of social care, by number of dependents, and by number of dependents of age under years. Recipients of social care, by type of family and type of assisting municipality. Recipients of social care, by nature of assistance. County. Recipients of economic assistance, by nature, purpose and amount of assistance. Recipients of economic assistance, by nature and purpose of the assistance. County. Recipients of social care, by type of problems. Percentages. County. Recipients of allowance, by type of family and amount of allowance. Recipients of allowance, by number of months in which assistance has been granted and amount of allowance. Old people's homes and oldage departments in combined old people's and nursing homes.. County. December Page

15 Fylke Tabell. StOnadsmottakere og Økonomisk stonad ) Fylke. 0 StOnadsmottakere i alt Recipients of social care, total 0 0 Økonomisk stonad 000 kr I alt 0 0 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold 0 Telemark AustAgder 0 ' VestAgder 0 Rogaland Hordaland Bergen J 0 Sogn og Fjordane... 0 MOre og Romsdal SOrTrOndelag 0 0 NordTrOndelag 0 0 Nordland Troms Finnmark ) Tallene over stonadsmottakere og Økonomisk stonad i denne tabell er delvis beregnede tall og er ikke sammenliknbare med tallene i de Ovrige tabeller i denne publikasjonen. Se for vrig tekstdel. ) Innbyggere pr.. desember.

16 Recipients of social care and cost of assistance l)county. 0 Economic assistance 000 kroner Kr 0 ) økonomisk stonad pr. innbygger ) Economic assistance per capita Kr Kr Kr Kr Kr County 00,,,,0,0, Total 00 0,,,,,, 0 0,,0,,,0 0, 0.,,,,,,.,,,,,, 0,,,,0,,,, 0,,,, _ 0,,,0,,, 0,00,,,,, 0,0,,,,, 0,, 0, 0,,, 0 0,, 0,,,,,, 0 0 0,0,0 0,,,,,,,0,,, 0 0 0,,,,,, 0,,,,,, 0,0,, 0,,0, ,, 0,,,,,,,,,0, 0,0,,0,,,0 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland {:Hordaland Bergen Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SrTrondelag NordTrondelag Nordland Troms Finnmark ) The figures in this table are partly estimated and are not comparable with corresponding figures in the other tables in this publication. Compare summary in English. ) Population as of li December.

17 Tabell. Personer under sosial omsorg i alt (medregnet forsorgede). Fylke ) Total number of persons under social care (including dependents). County l) Personer under sosial omsorg. Medregnet Fylke forsorgede. I alt County Total number of persons under social care Personer under sosial omsorg pr. 000 innbyggere ) Total number of persons under social care per 000 population ) Gjennomsnittlig Økonomisk stønad pr. person under sosial omsorg ) Average economic assistance per person under ' social cares) Kr 0 00, 00, 00, 0 00 ', , 0 0, 0 0, Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SrTrOndelag NordTrondelag Nordland Troms Finnmark 00, 000,, 00, 0 000, 0 00,0 0 00,., 00, 0, 0 0, 0, 0 0, 000, 0, 0 0, 00, 0 0, 0, ) Tallene over personer i alt under sosial omsorg er beregnet på grunnlag av opplysningene om stonadsmottakernes forsorgelsesbyrde. ) Innbyggere pr.. desember. ) Beregnet på grunnlag av tallet over personer med Okonomisk stonad. ) The total number of persons under social care are estimated on the basis of information on family responsibilities of the recipients. ) Population as of December. ) Estimated on the basis of the number of persons with economic assistance.

18 Tabell. StOnadsmottakere etter bosted. Stonadsfylke Recipients of social care, by domicile. Assisting county StOnadsfylke Assisting county Bosatt i stonadskommunen I alt Residing. Total in the assisting municipazity Bosatt i annen kommune Residing in another municipalit Uten fast bosted No permanent address Bosatt i utlandet Uoppgitt Residing Unknown abroad I alt Total 0 Østfold Akershus Oslo 0 Hedmark 00 0 Oppland 0 Buskerud 0 0 Vestfold 0 0 Telemark 0 AustAgder 0 VestAgder 0 0 Rogaland 0 0 Hordaland 0 Sogn og Fjordane MOre og Romsdal 00 SorTrOndelag 0 0 NordTrOndelag Nordland 0 0 Troms 0 0 Finnmark... 0 fabell. StOnadsmottakere etter bosted og type av stonadskommune Recipients of social care, by domicile and type of assisting municipality Type av stonadskommune Type of assisting municipality Bosatt i Bosatt stonads i annen kommunen kommune I alt Residing Resi Total in the ding in assisting another munici municipalitj LILL_ I prosent Uten Bosatt av hele fast i ut Uopp befolkbasted landet gitt ningen No per Resi Un Percent a manent ding known ges of address abroad total I alt Total 0, LandbrukskommunerAgricul tural municipalities. Mindre sentrale, blandede landbruks og industrikommuner Noncentral, mixed agricultural and manufacturing municipalities Sentrale, blandede landbruks og industrikommunercentral, mixed agricultural and manufacturing municipalities Fiskerikommuner Fishing municipalities Mindre sentrale industrikommuner Noncentral manufacturing municipalities Sentrale industrikommuner Central manufacturing municipalities Særlig sentrale, blandede tjenesteytings og industrikommuner Highly central, mixed service and manufacturing municipalities øvrige blandede tjenesteytings og industrikommuner Remaining mixed service and manufacturing municipalities. Andre kommuner Other municipalities , 0, 0,,,0 0,,,,0

19 Tabell. StOnadsmottakere etter tallet på stonadskommuner. Fylke Recipients of social care, by the number of assisting municipalities. County Fylke County I alt Total Tallet på stonadskommuner The number of assisting municipalities og over and over I alt Total 0 Østfold, 0 Akershus Oslo 0 Hedmark 00 Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland 0 Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SrTrOndelag, 0 NordTrOndelag Nordland Troms Finnmark

20 Bosatt i stonadskommunen I alt Residing Tabell. StOnadstifee ) med Økonomisk stonad etter ytelsens formal. Utgifter til Økonomisk stonad etter art. StOnadskommune Cases of social carel) with economic assistance, by purpose of assistance. Cost of assistance, by nature of assistance. Assisting municipality StOnads Nr. kommune No. Assisting municipality HELE LANDET THE WHOLE COUNTRY Ytelsens forma ) Purpose of the assistance ) Utgiftenes art Cost of assistance by nature Selv. Garanti Total in the Livshjelp Andre Uoppgitt Bidrag Lån for lån assistingg opphold Self Other Unknown Allowance Loan Guarantee munici Living help for loan Tality kr 0 0 ØSTFOLD 0 0 Halden 0 Sarpsborg 0 Fredrikstad... 0 Moss Hvaler Borge Varteig Skjeberg Aremark Marker ROmskog TrOgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad 0 Tune RolvsOY Kråkerøy OnsOy Råde Rygge Våler Hobøl _ O. 0 0 AKERSHUS 0 Vestby Ski As Frogn Nesodden Oppegård Bærum 0 Asker AurskogHOland SOrum Fet Rælingen Enebakk 0 LOrenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal W Oslo ) StOnadsmottakere kan ha fått hjelp i flere kommuner. Sumtall for hjulpne personer i denne tabell vil derfor ikke gi samme resultat som de Øvrige tabeller, hvor det er korrigert for dobbelttellinger. ) Det kan i hvert stonadstilfelle være gitt stonad etter flere formal. ) Recipients of social care may have received assistance from more than one municipality. Therefore, the total number of persons being assisted, as shown in this table, differs from figures shown in the rest of the tables, in which corrections are made for double counts. ) In each case of social care it may be given assistance by more than one purpose.

21 Tabell (forts.). Stonadstifee ) med økonomisk stonad etter ytelsens formal. Utgifter til Okonomisk stonad etter art. StOnadskommune Cases of social carel ) with economic assistance by purpose of assistance. Cost of assistance, by nature of assistance. Assisting municipality Nr. StOnadskommune 0 HEDMARK 0 Hamar 0 Kongsvinger Ringsaker Vang LOten Stange NordOdal SOrOdal 0 Eidskog Grue Asnes Våler Elverum Trysil knot 0 StorElvdal Rendalen Engerdal TolgaOs Tynset Alvdal Folldal 0 Bosatt i Ytelsens formal ) Utgiftenes art I alt stonads Selv Livs Garanti Andre Uoppgitt Bidrag Lån kommunen hjelp opphold for lån 000 kr OPPLAND 0 Lillehammer 0 GjOvik Dovre Lesja Skjåk Lom Vågå Sel Fron 0 Ringebu Oyer Gausdal Ostre Toten Vestre Toten Jevnaker Lunner Gran SOndre Land Nordre Land 0 SOrAurdal Etnedal NordAurdal Vestre Slidre øystre Slidre Vang 0 BUSKERUD 0 Ringerike 0 Drammen 0 Kongsberg Flå Nes Gol Hemsedal Al 0 Hol Sigdal KrOdsherad Modum Ovre Eiker ) Se note, side. ) Se note, side. ) See note, page. ) See note, page.

22 Tabell (forts.). StOnadstifee ) med Økonomisk stonad etter ytelsens formal. Utgifter til Okonomisk stonad etter art. StOnadskommune Cases of social carel) with economic assistance, by purpose of assistance. Cost of assistance, by nature of assistance. Assisting municipality Nr. StOnadskommune 0 BUSKERUD (forts.) Nedre Eiker Lier ROyken 0 0 Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal 0 Bosatt i Ytelsens formal ) Utgiftenes art I alt stonads Selv Livs Garanti Andre Uoppgitt Bidrag Lån kommunen hjelp opphold for lån 0 _ 000 kr 0 VESTFOLD 00 0 Holmestrand 0 0 Horten 0 0 TOnsberg 0 Sandefjord 0 Larvik 0 Stavern Svelvik Sande Hof Våle Borre Ramnes Andebu 0 0 Stokke Sem NOtterøy TjOme 0 Tjølling Brunlanes 0 Hedrum Lardal _ TELEMARK 0 0 Porsgrunn 0 0 Skien 0 Notodden Siljan 0 Bamble 0 Kragero Drangedal Nome BO Sauherad Tinn 0 Hjartdal Seljord Kviteseid 0 Nissedal Fyresdal Tokke Vinje AUSTAGDER 00 0 RisOr Arendal 0 Grimstad 0 Gjerstad Vegårshei 0 0 Tvedestrand Moland Froland 0 Øyestad li 0 ) Se note, side. ) Se note, side. ) See note, page. ) See note, page.

23 Tabell (forts.). StOnadstifee ) med okonomisk stonad etter ytelsens formal. Ut&ifter til Okonomisk stonad etter art. StOnadskommune Cases of social carei ) with economic assistance, by purpose of assistance. Cost of assistance, by nature of assistance. Assisting municipality Nr. StOnadskommune 0 AUSTAGDER (forts.) Bosatt i Ytelsens formal ) Utgiftenes art I alt stonads Selvkommunen hjelp opphold tor lan Livs Garanti Andre Uoppgitt Bidrag Lan, 000 kr TromOy HisOy 0 Lillesand " 0 Birkenes? Amli _ Iveland. : : : : : Evje og Hornnes 0 Bygland 0 0 Valle Bykle 0 VESTAGDER Kristiansand Mandal 0 0 Farsund 0 Flekkefjord Vennesla 0 0 Songdalen 0 SOgne Marnardal Aseral : : : Audnedal Lindesnes 0 Lyngdal Hægebostad : Kvinesdal 0 Sirdal 0 ROGALAND Eigersund 0 0 Sandnes 0 0 Stavanger 0 0 Haugesund 0 0 Sokndal Lund Bjerkreim Klepp 0 0 Time 0 0 Gjesdal 0 0 Sola 0 0 Randaberg Forsand 0 Strand Hjelmeland 0 Suldal Sauda Finny _ RennesOy KvitsOy _ Bokn Tysvær KarmOy 0 0 Utsira. Vindafjord HORDALAND Bergen Etne Olen Sveio Bomlo 0 Stord 0 ) Se note, side. ) Se note, side. ) See note, page. ) See note, page.

24 Tabe/ (forts.). StOnadstifee ) med Okonomisk stonad etter ytelsens formål. Utgifter til Okonomisk stonad etter art. StOnadskommune Cases of social carei) with economic assistance, bypurpose of assistance. Cost of assistance, by nature of assistance. Assisting municipality Nr. StOnadskommune HORDALAND (forts.) Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal Odda 0 Ullensvang Ulvik Granvin Voss Kvam Fusa Samnanger Os Austevoll Sund Fjell AskOy Vaksdal Modalen Ostery Meland øygarden 0 RadOy Lindas Austrheim Fedje Masfjorden Bosatt i Ytelsens forma ) Utgiftenes art alt stonads Selv Livs Garanti Andre Uoppgitt Bidrag Lån kommunen hjelp opphold for lån 000 kr : : : : : : : : : : : : SOGN OG FJORDANE 0 Flora Gulen Solund Hyllestad Høyanger Vik Balestrand Leikanger 0 Sogndal Aurland Lardal, Årdal Luster Askvoll Fjaler 0 Gaular JOlster FOrde Naustdal Bremanger Vågsøy Selje Eid Gloppen, Stryn : : : : : : : _ ) Se note, side. ) Se note, side. ) See note, page. ) See note, page.

25 Tabell (forts.). StOnadstifee ) med økonomisk stonad etter ytelsens formål. Utgifter til Økonomisk stonad etter art. StOnadskommune Cases of social carel) with economic assistance, by purpose of assistance. Cost of assistance, by nature of assistance. Assisting municipality Nr. StOnadskommune Bosatt i Ytelsens formål ) Utgiftenes art I alt stonads Selvkommunen hjelp opphold for Livs Garanti Andre Uoppgitt Bidrag Lån lån 000 kr MORE OG ROMSDAL Ålesund Molde 0 0 Kristiansund 0 0 Vanylven 0 Sande Herøy Ulstein 0 Hareid 0 Volda 0 Ørsta Norddal.. : Stranda 0 Orskog Sykkylven Giske 0 Haram 0 Vestnes Rauma 0 0 Nesset Midsund Sandøy Aukra 0 Fræna 0 Eide 0 Avery Frei 0 Gjemnes 0 _ 0 Tingvoll Sunndal 0 Surnadal Rindal Aure 0 Halsa 0 _ Tustna : : : : SmOla 0 ' 0 SØRTRØNDELAG Trondheim 0 0 Hemne Snillfjord _ Hitra Frøya 0 Orland Agdenes Rissa.'... Bjugn 0 Åfjord Roan Osen 0 Oppdal 0 Rennebu Meldal Orkdal 0 ROros 0 _ Holtålen Midtre Gauldal Melhus Skaun 0 0 Klæbu Malvik Selbu Tydal ) Se note, side. ) Se note, side. ) See note, page. ) See note, page.

26 Tabell (forts.). StOnadstifee ) med Okonomisk stonad etter ytelsens formal. Utgifter til Okonomisk stonad etter art. StOnadskommune Cases of social care') with economic assistance, by purpose of assistance. Cost of assistance, by nature of assistance. Assisting municipality Nr. StOnadskommune Bosatt i Ytelsens forma ) Utgiftenes art Livsopphold Andre Uoppgitt Bidrag Lån I alt stonads Selvkommunen hjelp 000 kr Garanti for lån NORDTRØNDELAG, 0 Steinkjer 0 Namsos Meråker 0 Stjørdal Frosta Leksvik Levanger Verdal Mosvik Verran 0 Namdalseid Inderøy Snåsa Lierne ROyrvik Namsskogan Grong Høylandet.. 0 Overhalla 0 Fosnes Flatanger Vikna Næroy Leka :, NORDLAND BodO Narvik Bindal BrOnnOY Vega Vevelstad Herøy Alstahaug Leirfjord Vefsn 0 Grane Hattfjelldal DOnna 0 Nesna Hemnes Rana Lurby Træna : : ROdOy Meløy 0 0 Gildeskål Beiarn.... Saltdal Fauske Skjerstad SOrfold 0 Steigen Hamarøy Tysfjord 0 0 LOdingen 0 Tjeldsund Evenes Ballangen ROst Vær0y Moskenes VestvågOy : ) ) Se note, side. Se note, side. ) See note, page. ) See note, page.

27 Tabell (forts.). StOnadstifee ) med økonomisk stonad etter ytelsens formal. Utgifter til Okonomisk stonad etter art. StOnadskommune Cases of social carel) with economic assistance, by purpose of assistance. Cost of assistance, by nature of assistance. Assisting municipality Nr. StOnadskommune NORDLAND (forts.) Bosatt i Ytelsens formål ) UtOftenes art I alt stonads Selv Livs Garanti Andre Uoppgitt Bidrag Lån kommunen hjelp opphold for lån i 000 kr Vågan Hadsel BO 0 Øksnes 0Sortland Andøy TROMS 0 0 Harstad 0Troms 0 0 Kvæfjord 0 Skånland 0 0 Bjarklly _ Ibestad Gratangen Salangen Bardu 0 Målselv Sørreisa Dyrøy TranOY 0 Torsken 0 Berg 0 Lenvik Balsfjord KarlsOY 0 Lyngen 0 Storfjord 0 0 Kåfjord 0 Skjervøy 0 Nordreisa 0 Kvænangen 0 FINNMARK 0 Hammerfest 0 0 Vardø 0 0 Vads0 Kautokeino 0 Alta 0 Loppa _ Hasvik Sørøysund 0 Kvalsund 0 Måsøy Nordkapp 0 Porsanger 0 0 _ Karasjok 0 0 Lebesby Gamvik 0 Berlevåg 0 Tana 0 Nesseby * SO Se 0. Båtsfjord SørVaranger _ ) Se note, side. ) Se note, side. ) See note, page. ) See note, page.

28 Tabell. StOnadsmottakere etter ekteskapelig status og alder Recipients of social care, by marital status and age Alder Age I alt Total Ugift Unmarried Gift Married Separert, skilt Separated, divorced Enke, enkemann Widow, widower Uoppgitt Unknown I alt Total Under 0 år years " r, " " I, " II " rr " r, r, " rr år og over years and over Uoppgitt Unknown 0 0 0

29 Tabell. StOnadsmottakere etter alder og type av stonadskommune Recipients of social care, by ace and type of assisting municipality Type av stonadskommune Type of I alt assisting Total municipality Under år år år år år år år år Under år years years years years years years years years 0 years 0 år og Uoppover gitt years Unand known over I alt Total Landbrukskommuner Agricultural municipalities 0 00 Mindre sentrale, blandede landbruks og industrikommuner Less central s mixed agricultural and manufacturing municipalities Sentrale, blandede landbruksog industrikommuner Central, mixed agricultural and manufacturing municipalities I Fiskerikommuner Fishing municipalities Mindre sentrale industrikommuner Less central manufacturing municipalities 0 0 Sentrale industrikommuner Central manufacturing municipalities 0 Særlig sentrale, blandede tjenesteytingsog industrikommuner Highly central, mixed service and manufacturing municipalities øvrige blandede tjenesteytingsog industrikommuner Other mixed service and manufacturing municipalities Andre kommuner Other municipalities

30 Tabell. StOnadsmottakere etter forsorgelsesbyrde, familietype og alder Recipients of social care, by number of dependents, type of family and age Familietype og alder Type of family and age I alt Total Uten forsorgelsesbyrde Without dependents I alt Total Med forsorgelsesbyrde ForsOrgede Dependents With dependents eller flere or more Av disse med barn under år Of which with children under wears Alle familietyper Type of families, total 0 00 Under 0 år years , 0 ip It år og over years and over 0 0. Uoppgitt Unknown Enslig mann uten forsorgelsesbyrde Single man without dependents Under 0 år år og over I 0 0 Uoppgitt 0 0 Enslig kvinne uten forsorgelsesbyrde Single woman without dependents Under 0 år 0 " " 0 0 år og over Uoppgitt Gift, med barn under år Married, with children of age under years Under 0 år 0 0 " 0 " 0 år og over Uoppgitt , 0 _ 0

31 Tabell (forts.). Stonadsmottakere etter forsorgelsesbyrde, familietype og alder Recipients of social care, by number of dependents, type of family and age 0 Familietype og alder Uten for I alt sørgelsesbyrde I alt Med forsorgelsesbyrde Forsørgede Av disse eller med barn flere under år Gift, uten barn under år Married, without children of age under P??ars Under 0 år 0 " 0 " år og over Uoppgitt Enslig mann med barn under år Single man with children of age under years... Under 0 år 0 " 0 " år og over Uoppgitt Enslig kvinne med barn under år Single woman with children of age under years... Under 0 år 0 " 0 " år og over Uoppgitt 0 0 _ Andre familietyper ) Others ]) 00 0 Under 0 år 0 0 " 0 " år og over _ Uoppgitt 0 ) Omfatter stonadsmottakere med uoppgitt ekteskapelig status og enslige mottakere med forsorgelsesbyrde når alle forsorgede er over år. ) Including recipients when marital status is unknown and single recipients with dependents when all dependents are over years.

32 Tabell 0. StOnadsmottakere etter arbeidssituasjon og familietype Recipients of social care, by working situation and type of family Familietype Type of family Delvis i Ikke i I alt I arbeid arbeid arbeid Uoppgitt Total Working Partly Not Unknown working working I alt Total 0 Enslg mann uten forsorgelsesbyrde Single man without depondents Enslig kvinne.uten forsorgelsesbyrde Single woman without dependents Gift, med barn under år Married, with children of ay under years Gift, utenbarn under år Married, without children of age under years Enslig mann med barn under år Single man with children of age under years Enslig kvinne med barn under år Single woman with children of age under years Andre familietyper Others] ) Se note, side 0. ) See note, page 0.

33 Tabell. StOnadsmottakere etter forsorgelsesbyrde og tallet på forsorgede under år Recipients of social care, by number of dependents, and by number of dependents of age under years ForsOrgede under år Number of dependents of age under years I alt Total 0 ForsOrgelsesbyrde Number of dependents eller flere or more I alt Total eller flere or more 0 0 Tabell. StOnadsmottakere etter familietype og type av stonadskommune Recipients of social care, by type of family and type of assisting municipality Enslig Gift Married Single personandre Type av stonadskommune Uten for Med barn Uten barn Med barn fami I alt Type of assisting sorgelses under år under år under år liemunicipality byrde With Without With typer ), Total Without children children children Othersli dependents under under under I alt Total Landbrukskommuner Agricultural municipalities Mindre sentrale, blandede landbruks og industrikommuner Less central, mixed agricultural and manufacturing municipalities 0 Sentrale, blandede landbruks og industrikommuner Central, mixed agricultural and manufacturing municipalities 0. Fiskerikommuner Fishing municipalities Mindre sentrale industrikommuner Less central manufacturing municipalities 0 0 Sentrale industrikommuner Central manufacturing municipalities Særlig sentrale, blandede tjenesteytings og industrikommuner Highly central, mixed service and manufacturing municipalities øvrige blandede tjenesteytingsog industrikommuner Other mixed service and manufacturing municipalities 0 Andre kommuner Other municipalities 0 0 ) Se note, side 0. ) See note, page

34 Tabell. StOnadsmottakere etter ytelsens art. Fylke Recipients of social care, by nature of assistance. County Fylke County I alt Total I alt Total Bare bidrag Allowance only Økonomisk stonad Economic assistance Bare garanti Bare for lån lån Guar Loan antee only for loan only Bidrag og Bi garanti drag for lån og lån Allow Allow ance ance and and guarloan antee for loan 'Bidrag, Lån og lån og gar garanti Annen anti for lån ) ytelse for lån Allow Uopp Other Loan ance, gitt and loan Un assist guar and known ance antee guarfor antee loan for loan I alt Total Østfold 0 0 Akershus 0 Oslo 0 I Hedmark 00 Oppland 0 Buskerud 0 Vestfold 0 0 Telemark 0 AustAgder 0 0 VestAgder 0 Rogaland 0 0 Hordaland 0 Sogn og Fjordane.. MOre og Romsdal SrTrOndelag 0 NordTrOndelag 0 0 Nordland 0 0 Troms 0 Finnmark 0 0 ) StOnadsmottakere plassert i aldershjem, sykehjem, i vernet bedrift, i andre sosiale institusjoner eller i privat forpleining. ) Recipients being placed in old people's homes, nursing homes or other social institutions, private care or sheltered employment in business enterprises.

35 Tabell. StOnadsmottakere med okonomisk stonad i) etter ytelsens art, formal og storrelse Recipients of economic assistancel),by nature, purpose and amount of assistance Bi rag Bi rag, Bare. og Lån og lån og Bare garanti Bidrag garanti garanti garanti Bare for lån og lån for lån for lån for lån Uoppbidrag Formal og størrelse I alt lån. Guar Allow Allow Allow gitt Purpose and amount Total Allow Loan and ance Loan antee ance anceance, Unonly only for and and guarloan and known loan loan guar antee only antee for loan guar antee for loan for loan ALLE FORMAL ALL PURPOSES Under kr 00 0 Kr 00 ] 000 " " " eller mer or more 0 Uoppgitt Unknown 0 0 SELVHJELP SELFHELP 0 Under kr 00 0 Kr " " " " eller mer LIVSOPPHOLD LIVING 0 0 Under kr Kr 00 " " " " eller mer 0 0 ANNET FORMAL OTHER PURPOSE Under kr 00 Kr 00 0 " " 000 " " eller mer Uoppgitt 0 0 ) StOnadsmottakere plassert i aldershjem, sykehjem, i vernet bedrift, i andre sosiale institusjoner eller i privat forpleining er ikke tatt med i denne tabell. ) Recipients being placed in old people's homes, nursing homes or other social institutions, private care or sheltered employment in business enterprises are not included in this table.

36 Tabell. StOnadsmottakere med Økonomisk stonad ) etter ytelsens art og formål. Fylke Recipients of economic assistancel), by nature and purpose of the assistance. County Garanti for lån Bidrag Allowance Lån Loan Guarantee for loan Uopp Selv Livs Annet Selv Livs Annet Livs Annet Fylke I alt Selv gitt opp formal opp formal opp formal I County Total I alt hjelp alt hjelp I alt hi D Unhold Other hold Other el hold Other kn ow Total Self Total Self Total Self" Self n Liv pur Liv pur pur help help help. in ose ing pose Ing pose I alt Total 0 Østfold... 0 Akershus Oslo ' Hedmark Oppland Buskerud 0 Vestfold Telemark 0 AustAgder VestAgder Rogaland 0 0 Hordaland Sogn og Fjordane 0 0 MOre og Romsdal Ser TrOndelag.. Nord TrOndelag 0 Nordland Troms 0 00 Finnmark 00 ) Se note, side. ) See note, page.

37 Tabell. Stenadsmottakere etter problemområde l). Prosent. Fylke Recipients of social care, by type of problems ). Percentages. County Util Sys Alko Psy Soma Narko strek sel SamholBoligkiske tisk tika Krimi kelig set Enslig livspro plo Gravivan syk pro nali inn tings for problem ditet Fylke sker dom blem tet tekt pro b Wssørger pi,, e blem Hou County Men Soma W s Crimi Insuf blem use sng i nantal tic use proof ty ent em porter con sup c, age pro ill of alco bierne. d come ment nali fici Un Single & Marri bierne ness hol rugs in ploy flicts Eldreproblem Oldage problems Andre Uopppro gitt blem Un Others known Hele landet The whole country Østfold Akershus 0 0. Oslo 0 Hedmark 0 Oppland Buskerud 0 Vestfold 0 Telemark 0 AustAgder. VestAgder 0 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane 0 Mere og Romsdal 0 SerTrendelag 0 NordTrendelag 0 0 Nordland 0 Troms Finnmark ) Hver stenadsmottaker kan ha mer enn et problemområde. ) Each recipient of social care may have more than one type of problem.

38 Tabell. Bidragsmottakere etter familietype og bidragets størrelse Recipients of allowance, by type of family and amount of allowance tnslig Gift Married Single person Andre Bidragets Uten for Med barn Uten barn Med barn famisorgelses under år under år under år lie S tørrelse I alt Amount of Total byrde With Without Withtyper l) allowance Without children children childrenothersl) de endents under under under I alt Total Uhder kr 00 Kr og over and over ) Se note, side 0. ) See note, page 0. Tabell. Bidragsmottakere etter tallet på stonadsmåneder og bidragets størrelse Recipients of allowance, by number of months in which assistance has been granted and amount of allowancel) Bidragets 0 storrelse I alt mnd. mndr. mndr. mndr. mndr. mndr. Uoppgitt Amount of Total month months months 0 Unknown allowance months months months I alt Total 0 0 Under kr Kr " " " og over and over ) Samlet bidrag utbetalt stonadsmottakerne i løpet av aret. ) Allowance paid the recipients during the year.

39 Tabell. Aldershjem og aldersavdelinger ved kombinerte alders og sykehjem. Fylke.. desember Old people 's homes and oldage departments in combined old peozae's and nursing homes. County. December Fylke County Aldersavdelinger ved ) Aldershjeml kombinerte institusjoner Old people 's homes )Oldage departments in combined institutions Hjem Plasser Avdelinger Plasser Number Beds Departments Beds Østfold Akershus Oslo 0 Hedmark Oppland 0 Buskerud Vestfold 0 Telemark 0 AustAgder 0 0 VestAgder 0 Rogaland 0 Hordaland 0 Sogn og Fjordane MOre og Romsdal 0 SrTrOndelag NordTrOndelag Nordland Troms Finnmark ) Leiligheter i tilknytning til aldershjem ikke medregnet. ) Not including apartments in connection with old people's homes.

40 Stat;stisk Sentralbyrå Postboks Dep. Oslo Tlf. (0) * 0 Vedl egg Appendix SOSIALHJELPSTATISTIKK Undergitt taushetsplikt Oppgavene blir hentet inn med hjemmel i i lov om sosial omsorg og tilhorende forskrift om sosialstatistikk. De vil bli behandlet strengt fortrolig og vil bare bli benyttet til statistikk. For Byrået Kommune For ByretI Bolig Tilfredsstillende STONADSMOTTAKEREN OG HANS/HENNES SOSIALE FORHOLD Etternavn Fornavn, mellomnavn Dyr og derfor ikke tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende av andre grunner Mangler bolig Stønaden ble gitt til Den oppførte mottakeren alene Familien Fødselsdata Kjønn Mann Kvinne Ekteskapelig status Ugift Gift med samliv Gift uten samliv Separert, skilt Enke, enkemann Bostedskommune Statsborgerskap Norsk Utenlandsk Arbeidssituasjon I arbeid Delvis i arbeid Ikke i arbeid Dag Mnd. År Personnr. For Byrået Inntekt siste måned for sosialhjelp ble gitt inklusive Hele kroner trygde og pensjonsinntekter o. I. og inntekter til eventuelle forsørgede Trygd, pension o. I. (sett eventuelt kryss i flere ruter) 0 Stønad under sykdom 0 Stønad under arbeidsledighet 0 Stønad ved yrkesskade 0 Alderspensjon 0 Uførepensjon 0 Stønad til etterlatte og ugifte mødre 0 Stønad til fraskilte og separerte 0 Barnetrygd 0 Pensjonstrygd for skogsarbeidere, sjømenn og fiskere 0 Krigspensjon Andre trygdeytelser Ikke samordnet pensjon, livrente o. Kategori Andre: Bostedsløse, omstreifere og sigøynere Stønads Familien, mottakeren familiemedlem 0 Psykiske vansker 0 Somatisk sykdom 0 Alkoholproblem 0 Narkotikaproblem 0 Kriminalitet 0 Utilstrekkelig inntekt (se rettl.) 0 Sysselsettingsproblem 0 Boligproblem 0 Enslig forsorger 0 Graviditet Samlivsproblem Eldreproblem Andre SOSIALHJELP GITT I OPPGAVEARET Økonomisk stønad (hele kroner) Selvhjelp Livsopphold Andre formål Eldre Uføre Enslige forsørgere Andre Problemområde (sett eventuelt kryss i flere ruter) Formål Bidrag Lån Garanti I alt Av dette til bolig I alt Av dette forskudd på trygd Underholdningsbidrag, bidragsforskudd Kår (føderåd) Tallet på måneder i oppgaveåret da det er gitt økonomisk hjelp Mndr. Forsørgelsesbyrde alt Av disse: Ektefelle Barn under år Andre hjelpetiltak Opphold i aldersh jern, sykehjem e. I. Plass ved andre sosiale institusjoner Arbeid i vernet bedrift Privat forpleining RA.

41 0 Rettledning Omfang Det skal fylles ut et skjema for hver person som har fatt sosialhjelp (hjelp etter i lov om sosial omsor.) I oppgavearet. Dersom en familie har fått hjelp, sk ìl hmedforsorgeren regnes som mottaker ay. hick pen. Er det om hvem som er hovedforsørger f.eks. fordi mann og kone bidrar med omtrent det samme til ti ndcrhold av familien skal en regne mannen som mottaker av hjelpen. Cnkelte kommuner har vedtatt faste satser for tilleggsytelser til statlige trygdeordninger. rfilleggene hlir pitt enten :encrelt til ille som mottar de trvgdene tilleg'gcnc gjekier for. eller etter hehoysproving. Slike ytelser skal ikke reiiessom sosialhjelp. I jernmehjelp I il LAIR' ufore skal hare regnes sum sosialhjelp dersom (let ikke er etablert faste lìieiu IdlijL_'lps()i(iIi ili.!ci i komm Eljelp sum blir ytt gje!moni hjemmehjelpsordning skal vas med i arsmeldingen Om hjelpeordninger for hjemmenc, men ikke i oppgavene til sosialhjelpstatistikken. Opplysninger om mottakeren av hjelpen En skal svare pa spørsmålene ut fra slik forholdene var like før det ble iitt hjelp eller i et merniere oppgilt tidsrom før hjelpen satte inn. For personer som har fatt hjelp flere ganger skal en svare ut fra slik forholdene var ved første hjelpetiltak i oppgaveåret. Fod.s.e/sdata. Her skal en oppgi fødselsdato med dag. måned og fir. Det er satt av plass til personnummer. Dersom personnummer blir oppgitt er det ikke nødvendig å oppgi navn, men det beste er å oppgi bade navn og personnummer. Blir det funnet feil enten i fødselsdato eller personnummer er det umulig å rette feilen dersom navnet ikke er oppgitt. I slike tilfelle må oppgavene returneres til oppgavegiveren for oppretting. Dersom en velger å bruke personnummer og ikke navn, er det derfor viktig at både fødselsdato og personnummer er riktig. Folkeregisteret har personnummer for alle innbyggere i kommunen. Ekteskapelig status. «Gift uten samliv» omfatter tilfelle der samlivet er faktisk, men ikke formelt brutten regner ikke samlivet for brutt dersom ektemaker bor atskilt på grunn av yrke, boligforhold o.l. A rheidssituasjon. «Delvis i arbeid» omfatter fast deltidsarbeid. Enten i form av kort arbeidstid pr. dag, eller arbeid hare noen få dager pr. uke. Også tilfelle der vedkommendes arbeid har for lite omfang til å sikre kontinuerlig heltidsarbeid hører med i denne gruppen. Inntekt. Her skal en oppgi så nøyaktig som mulig i hele kroner mottakerens bruttoinntekt i den siste nifined før sosialhjelp ble gitt. En oppgir inntekten eksklusive eventuell sosialhjelp. men inklusive stønader fra trygde og pensjonsodninger, kårytelser og underholdningsbidrag. En skal også regne mod inntekt som eventuelle forsørgede har. En gjør spesielt oppmerksom på at barnetrygd alltid skal remes med i inntekten. Try,i,Ydeart. Her skal en bare ta hensyn til trygdestonader som stønadsmottakeren og eventuelle forsørgede mottok i den siste måneden før sosialhjelp ble gitt. Kommunale trygder og kommunale tillegg til statlige trygdeordninger skal føres under «Andre trygdeytelser». Dersom det blir gitt stønad fra flere trygder setter en kryss for alle trygder som var aktuelle. Forvorgetvexbyrde. Her skal det oppgis hvor mange personer (i alt og spesifisert på ektefelle og hvor mange som var under år) hjelpemottakeren forsørger. Ektefelle som mottakeren lever sammen med alltid føres opp som forsørget. Fraskilt ektefelle og barn som tidligere ektefelle har foreldreretten til skal ikke fores opp som forsorgelsesbyrde. <, Tilfredsstillende» omfatter alle tilfelle der ho.en ikke representerer noe problem for st ønadsmottakeren. En dyr llig kan som holig vere bra nok. men kostnadene kan skape store problemer I ite tilfredsstillende holigforhold for stonadsmottakeren. I slike tilfelle setter en kryss for,dvr og derfor ikke tifredsstillende,. En bolig kan ogsa vare bade hie tilfredsstillende av andre grunner, sett il kryss for bcc iltcrnitiv.. Nlangler omfatter osa de som rent midlertidig hor hos fine eller yenner. Kategori. Det er naturlig nok vanskelig å dele stønadsmottakerne inn i klart definerte kategorier. Det er derfor skilt ut hare kategorier som er av spesiell interesse og som er relativt klare når det gjelder omfang. Problemonuy`We. I mange sosialhjelptilfelle er det mangesidige problem som ligger hak behovet for hjelp. I denne rubrikken skal det settes kryss ved de (det) viktigste problemområde. En kan sette kryss i kolonnen for stonadsmottakeren og/eller i kolonnen for familien, alt etter om det problem en vil krysse av for er knyttet til stønadsmottakeren selv eller til familien. «Utilstrekkelig inntekt» omfatter tilfelle der stønadsmottakeren er i fullt arbeid, men likevel ikke tjener nok til å underholde seg selv og sin familie. Trygdede personer som har så store utgifter f.eks. høy husleie, at trygden ikke strekker ta, hører også til her. Sosialhjelp gitt i oppgaveåret Økonomisk stonad. Oppgavene skal omfatte alt som er utbetalt i oppgaveåret til vedkommende stønadsmottaker som bidrag, lån eller garanti for lån, spesifisert etter formålet med hjelpen. Formålsgrupperingene er i samsvar med de grupperinger som er benyttet i budsjett og regnskapsforskriftene. Utbetalinger som går til å dekke opphold på institusjon skal ikke tas med i oppgaven. Andre hje/peti/tak. Denne rubrikken skal hare brukes dersom vedkommende er plassert i institusjon eller i privat forpleining i oppgaveåret. Er det ytt sosialhjelp til en person som var plassert før oppgaveåret tok til skal det således ikke krysses av i denne rubrikken. Innsending av oppgavene Oppgavene til sosialhjelpstatistikken skal sendes samlet inn til Statistisk Sentralbyrå etter at oppgaveåret er ute. Innsendingsfristen er satt til. mars. I et følgeskriv hør det gis opplysning om hvem som kan svare på eventuelle spørsmål. Oppgavene blir hentet inn med hjemmel i i i lov om sosial omsorg og tilhørende forskrift om sosialstatistikk.

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007 FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 12923 82 353 1638 388 15384 1132 31 1393 777 16 6888 25621 MOSS 12295 45 223 1238 236 14037 190 24 1339 651 9 3957 20207 SARPSBORG 24261 254 586 3274 763 29138 1538 41 2520 1314

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30.

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. 0104 MOSS 31.802 2.456 114 680 303 1.156 119 84. 0105 SARPSBORG 54.192 4.692 434 1.257 308 2.402 176 115. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 6.457 589 1.609

Detaljer

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Totalt tilskudd er 295,2 mill., hvorav 294 mill. er avsatt på hovedfordelingen 2015 og 1,2 mill.

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2010 0101 Halden 8108 3554 0104 Moss 7894 3447 0105 Sarpsborg 10000 6519 0106 Fredrikstad 10000 9197

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2011 0101 Halden 8118 3559 0104 Moss 7948 3474 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9248

Detaljer

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene 16-åringer (f. 1993) - fylkene Fylker Befolkning Difteri Stivkrampe Meslinger Kusma Østfold 3674 91 92 95 95 95 94 92 Akershus 7505 93 93 95 95 95 95 93 Oslo 5366 Hedmark 2516 94 94 96 96 96 96 92 Oppland

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Resultater landsoversikt

Resultater landsoversikt Resultater landsoversikt Folke- Knr Kommune Fylke Ordf mengde 2011 Størrelse Kommunetype Sum 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 1-10 0101 Halden 01 Ap 29220 20-100000 industrikommuner 2 0 2 1 1 1 0 0 0

Detaljer

Tildeling av lokalregioner for DAB

Tildeling av lokalregioner for DAB Tildeling av lokalregioner for DAB Søknader kan sendes til firmapost@nkom.no Regionnummer Lokalregion Kommuner Kanal 1 ØSTFOLD Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Aremark, 8B Marker, Rømskog,

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner Vaktområder ajour desember 2011 Kommuner og deler av kommuner 2 Midt-Telemark Bø, Nome, Sauherad og Notodden (utan Gransherad) (Sauherad administrerer) 3 Drammen Drammen, Lier, Røyken og Hurum (Lier administrerer)

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Antall By/sted Fylke Kildehenvisning: 222 Fredrikstad Østfold Forsikringsselskapet If 111 Sarpsborg Østfold 89 Halden Østfold 49

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET

RESSURSER I BRANNVESENET RESSURSER I BRANNVESENET ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 00 Halden 28092 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 32 0 4 4 23 22 22 2 Sarpsborg brann- og 005 Sarpsborg 5053 ALARMSENTRAL BRANN

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Ifølge liste Dykkar ref Vår ref Dato 16/197 25.01.2016 Satsar for kommunal eigenbetaling i barneverntiltak 2016 Nedanfor følgjer satsar for den kommunale eigenbetalinga for barn og unge i barneverntiltak,

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 2 pr. innb. 2 Medium Endring frå 2014 pr. innb. 3 løn+ 2 løn + Årsverk pr. 1000 innb. Noreg 1 5 165 802 676 1

Detaljer

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk Tabell 2b 1 Aldersgruppens i prosent. Tall pr. 1.12.2011. 30 59 0101 Halden 100,0 12,4 23,0 27,1 26,0 11,5 0104 Moss 100,0 11,5 26,7 28,3 22,7 10,8 0105 Sarpsborg 100,0 11,5 22,2 29,1 27,0 10,2 0106 Fredrikstad

Detaljer

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner Vedlegg 1 Virkning av vekst frie 3,5 mrd. kroner Tabellforklaring Kolonne 1: Antall innbyggere Kolonne 2: 2016 etter saldert (1000 kr.) Kolonne 3: 2016 etter saldert (kr. per innb.) Kolonne 4: (1000 kr)

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010 0101 Halden 631 899 5 873 0 0 7 403 0104 Moss 697 1 288 8 432 0 0 10 417 0105 Sarpsborg 1 027 2 242 12 697 0 0 15 967 0106 Fredrikstad 1 681 3 459 16 181 0 0 21 321 0111 Hvaler 42 128 0 0 0 170 0118 Aremark

Detaljer

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009.

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009. 0101 Halden 872 0 5 696 0 6 568 0104 Moss 1 249 0 8 179 0 9 428 0105 Sarpsborg 2 175 0 12 315 0 14 490 0106 Fredrikstad 3 355 0 15 694 0 19 049 0111 Hvaler 124 0 0 0 124 0118 Aremark 155 0 256 0 411 0119

Detaljer

Distriktsindeks inntektssystem 2018

Distriktsindeks inntektssystem 2018 101 HALDEN 52 53 104 MOSS 63 64 105 SARPSBORG 70 65 106 FREDRIKSTAD 65 68 111 HVALER 68 69 118 AREMARK 34 37 119 MARKER 36 40 121 RØMSKOG 55 55 122 TRØGSTAD 53 55 123 SPYDEBERG 76 76 124 ASKIM 59 61 125

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011 0101 Halden 1 309 924 9 398 0 0 11 631 0104 Moss 1 427 1 324 12 370 0 0 15 121 0105 Sarpsborg 2 130 2 305 13 703 0 0 18 138 0106 Fredrikstad 3 488 3 556 20 574 0 0 27 618 0111 Hvaler 88 131 554 0 0 773

Detaljer

Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per kommuner med antall under 100 personer

Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per kommuner med antall under 100 personer Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per 1.1.2015 kommuner med antall under 100 personer 0111 Hvaler 31 0118 Aremark 0 0119 Marker 15 0121 Rømskog 0 0122 Trøgstad 29 0123 Spydeberg

Detaljer

VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015

VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015 VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015 Kommunenummer Kommunenavn HF samarbeid Tilhørende helseregion 234 Gjerdrum

Detaljer

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS KOMMUNEKRAFT Til Aksjonærene 3 Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLINGI KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014.

Detaljer

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett Tingretter Kommuner i rettskretsen Mulig sammenslåingsalternativ Inntrøndelag tingrett Namdal tingrett Inderøy Namdalseid Snåsa Steinkjer Verran Frosta Verdal Leksvik Levanger Meråker Stjørdal Flatanger

Detaljer

INNSAMLET PR FYLKE HITTIL I ÅR

INNSAMLET PR FYLKE HITTIL I ÅR INNSAMLET PR FYLKE HITTIL I ÅR / 06:23 Option Innsamlete faste giver Innsamlete gaver Total innsamlete ADMINISTRASJON 57 400 199 352 256 752 FAGFORBUNDET AKERSHUS 170 825 216 040 386 865 FAGFORBUNDET AUST-AGDER

Detaljer

Flatanger Brann & Redning (FBR) 1 1 Har ikke søkt utstyrspakker Flekkefjord brannvesen Flesberg brannvesen Flora brannvesen

Flatanger Brann & Redning (FBR) 1 1 Har ikke søkt utstyrspakker Flekkefjord brannvesen Flesberg brannvesen Flora brannvesen Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Forskrift om tilskudd for frakt av slaktedyr

Forskrift om tilskudd for frakt av slaktedyr Forskrift om tilskudd for frakt av slaktedyr Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdirektoratet 17.12.2015 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18, forskrift 19. desember 2008 nr. 1490 om pristilskudd

Detaljer

Statsbudsjettet 2009 orientering om ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg

Statsbudsjettet 2009 orientering om ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg Kommuner og fylkeskommuner Deres ref Vår ref Dato 200805733-/GIV 17.11.2008 Statsbudsjettet 2009 orientering om ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg I statsbudsjettet for 2009 har Regjeringen

Detaljer

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter K.nr. Kommune Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter Netto lånegjeld korrigert for ubunde investeringsfond i pst av driftsinntekter Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/ FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 15482 35 128 2305 308 18258 1308 36 1627 1040 19 8946 31234 MOSS 14446 25 74 1558 201 16304 226 17 1647 889 22 5348 24453 SARPSBORG 27787 89 196 4219 592 32883 1630 43 2993 1927

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/ FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 14931 34 153 2196 336 17650 1247 34 1646 951 18 8365 29911 MOSS 13692 22 107 1549 205 15575 212 19 1590 792 32 5006 23226 SARPSBORG 26781 119 268 4098 646 31912 1579 41 2891 1737

Detaljer

Frie inntekter i pst av gjennomsnittet inkl. eiendomsskatt

Frie inntekter i pst av gjennomsnittet inkl. eiendomsskatt Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for kommunene. Tabellen viser inntekt per innbygger i prosent av lands. Tall fra 2008. 0101 Halden 92 92 0104 Moss 94 97 0105 Sarpsborg 92 94 0106

Detaljer

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud Knr Kommune Fylke Sum Rangering Demensplan (DP) DP politisk behandlet Demensteam Demenskoordinator Dagaktivitetstilbud Støtte- kontakt for personer med demens Gjennomført pårørendeskole 2013 og/eller 2014

Detaljer

Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i Antall dager i uken

Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i Antall dager i uken Tal l K-nummer Kommune Antall dagplasser oppgitt i søknad Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i 2012 Antall dager i uken Antall måneder Antall fulle plasser Søknadsbel øp/ Tilskuddsbe løp Antall

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

RAPORTY CENNIK NOK +MVA. 1. Spis firm 1 branża 1 gmina *1) 350 każda kolejna branża 200. 1 branża 1 województwo *1) 3500 każda kolejna branza 2000

RAPORTY CENNIK NOK +MVA. 1. Spis firm 1 branża 1 gmina *1) 350 każda kolejna branża 200. 1 branża 1 województwo *1) 3500 każda kolejna branza 2000 RAPORTY CENNIK NOK +MVA 1. Spis firm 1 branża 1 gmina *1) 350 każda kolejna branża 200 1 branża 1 województwo *1) 3500 każda kolejna branza 2000 2. Role w firmach w Norwegii *2) 1 osoba 450 każda kolejna

Detaljer

Foreløpig ramme for vikarmidler - videreutdanning for lærere høst 2014

Foreløpig ramme for vikarmidler - videreutdanning for lærere høst 2014 for vikarmidler - videreutdanning for lærere høst 2014 Kommune Tall i hele kroner Østfold 100 Østfold fylkeskommune 4 064 000 0101 Halden 907 500 0104 Moss 941 000 0105 Sarpsborg 1 624 500 549 500 0106

Detaljer

Forebyggende brannvern 2010

Forebyggende brannvern 2010 Forebyggende brannvern 2010 Feiing/ med piper/ildsteder A-objekter B-objekter Antall Antall Antall Antall Halden 0101 Halden 235 158 188 119 % 64 22 34 % 51 46 40 87 % 3 3 100 % 11437 3313 17389 6007 Mosseregionens

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 Hordaland Lindås 1514 Hordaland Voss 1188 Hordaland

Detaljer

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård kommune 7 625 Nedre Eiker kommune 9 1127 Randaberg kommune

Detaljer

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l Aksjonærene í`ff_ "j " j":;if;~_`-~- LQ1 Q 3%gfi 5 l Saksben,117,- ---~-~~-~~ e i J Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT

Detaljer

Skatteetaten - Årsavgiftkrav 2016 fordelt på fylke og kommune - med tall fra 2. purring (avskiltingsvedtak)

Skatteetaten - Årsavgiftkrav 2016 fordelt på fylke og kommune - med tall fra 2. purring (avskiltingsvedtak) Fylkesnavn Kommune Kommunenavn all fastsatte krav Beløp Antall purret Beløp purret Antall - % av fastsatt Beløp - % av fastsatt 01 ØSTFOLD 0101 HALDEN 21 236 56 952 590,00 870 2 103 198,00 4,10 3,69 0104

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013.

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013. Til Aksjonærene Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo, 25. juni 2013 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013. Med

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Fylkesvis rangering av %-vis endring skatt 2013 (t.o.m. desember) Skatt til primærkommunen %-vis endring (mill kr)

Fylkesvis rangering av %-vis endring skatt 2013 (t.o.m. desember) Skatt til primærkommunen %-vis endring (mill kr) Fylkesvis rangering av %-vis endring skatt 2013 (t.o.m. desember) Skatt til primærkommunen %-vis endring (mill kr) I alt 126 421 5,7 % 1 11 Rogaland 13 385 8,8 % 2 09 Aust-Agder 2 452 7,5 % 3 02 Akershus

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 KOMMUNEKRAFT PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 År 2014, den 21. mai ble generalforsamling for Kommunekraft AS holdt i Advokatfirmaet Lund 8.tCo's lokaler i Akersgt. 30, Oslo.

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol 1: Kol 2: Kol 3: Kol 4: Kol 5: Kol 6: Kol 7: Kol 8: Rammetilskudd etter Prop. 1. S (2014-2015) Fleksibelt

Detaljer

Sak 3.d Medlemskontingent for

Sak 3.d Medlemskontingent for Til: Fra: Landsmøtet Styret i Forum for offentlig service Dato: 12.10.16 Sak 3.d Medlemskontingent for Bakgrunn Forum for offentlig service (FOS) har alltid hatt samme kontingentsats for alle medlemmer,

Detaljer

Årsavgiften fakturert 2015

Årsavgiften fakturert 2015 Årsavgiften fakturert 2015 ØSTFOLD HALDEN 20 728 54 628 840 MOSS 18 874 52 255 710 SARPSBORG 36 859 100 366 355 FREDRIKSTAD 48 602 134 155 395 HVALER 3 341 8 869 605 AREMARK 1 418 3 284 800 MARKER 3 549

Detaljer

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Akershus Fet Nei Akershus Frogn Nei Akershus Gjerdrum Nei Akershus

Detaljer

Avstand til sone i km (2016)

Avstand til sone i km (2016) Innbyggere per 1.1.2016 Avstand til sone i km (2016) Avstand til nabo i km (2016) Strukturkriteri et, km for å nå 5000 innbyggere, 2016 Kommune 1 2 3 4 0101 Halden 30 544 83 492 59 145 2,92 0104 Moss 32

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Fylke av I alt 68 241 2,6 7 738 13 Østfold 4 799 3,4 450 10 Akershus

Detaljer

Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Digitaliseringsavdelingen, KS

Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Digitaliseringsavdelingen, KS Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Digitaliseringsavdelingen, KS KS arbeider for å sikre kommunesektoren best mulige rammebetingelser for å kunne

Detaljer

Informasjon til kommuner som deltar i forsøksordning med snøscooterløyper

Informasjon til kommuner som deltar i forsøksordning med snøscooterløyper Kommuner iht liste Deres ref Vår ref Dato 12/3241 27.05.2014 Informasjon til kommuner som deltar i forsøksordning med snøscooterløyper Kommunal- og moderniseringsdepartementet har stadfestet forskrifter

Detaljer

vann avløp renovasjon feiing samlet gebyr Endring i %

vann avløp renovasjon feiing samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2014. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2013 til 2014 i prosent Agdenes 4250 3325 3063 773 11410-5,6

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

Kommunenavn Deltar i:

Kommunenavn Deltar i: Kommunenavn Deltar i: Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Aremark kommune Asker kommune Askim kommune Askvoll kommune Audnedal kommune Aukra kommune Aure kommune Aurland kommune Aurskog-Høland

Detaljer

Hepatitt B, kronisk 571 30 - - 3 8 1 - - - 8-2 - - 6 - - - 1 1 Hepatitt C, akutt 32 2 - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - HIV-infeksjon 219 10

Hepatitt B, kronisk 571 30 - - 3 8 1 - - - 8-2 - - 6 - - - 1 1 Hepatitt C, akutt 32 2 - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - HIV-infeksjon 219 10 MSIS - ÅRSSTATISTIKK 2005 (Gruppe A og B-sykdommer) ØSTFOLD FYLKE Aremark Askim Eidsberg Fredrikstad Halden Hobøl Hvaler Marker Moss Rakkestad Rygge Rømskog Råde Sarpsborg Skiptvet Spydeberg Trøgstad Våler

Detaljer

Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015

Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015 Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol1: Kol2: Kol3: Kol4: Kol5: Kol6: Kol7: Kol8: Kol9: Rammetilskuddetter Prop.1. S(2014-2015) Fleksibeltbarnehageopptakog

Detaljer

A- 8 Dans Elevplass er. G Fylke

A- 8 Dans Elevplass er. G Fylke Navn År A- 8 Dans Elevplass er G Fylke Hele landet 2013-14 17999 Ikke satt Kulturskolen i Ås 2013-14 359 Akershus Fet Kulturskole 2013-14 155 Akershus Rælingen Kulturskole 2013-14 119 Akershus Vestby Kulturskole

Detaljer

Forebyggende brannvern 2008

Forebyggende brannvern 2008 13 A-objekter 13 A-objekter Brannvesen Kommune objekter objekter Agdenes 26 19 5 26 7 6 86 11 10 2 20 1 0 0.0 987 462 1500 478 1622 26 19 5 26 7 6 86 11 10 2 20 1 0 0.0 987 462 1500 478 Alstahaug brannvesen

Detaljer

KOSTRA landbruk Dyrka jord omdisponert til andre formål enn landbruk - kommunevis.

KOSTRA landbruk Dyrka jord omdisponert til andre formål enn landbruk - kommunevis. Østfold 0101 Halden 27 1 10 0 12 6 2 18 12 88 0104 Moss 7 0 0 0 0 30 1 122 0 160 0105 Sarpsborg 14 2 113 51 5 191 160 9 90 635 0106 Fredrikstad 21 751 85 67 99 14 35 71 19 1162 0111 Hvaler 12 10 0 14 0

Detaljer

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 Prisliste 2015 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 1 OSLO AKERSHUS pris pris bil pris bil + henger pris Oslo 58,- 1 740,- 3 440,- 40,- 2 950,- Asker 74,- 2 220,- 3 920,- 48,- 3 571,- Aurskog-Høland

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

Tenestemål i fylkesmannsembeta

Tenestemål i fylkesmannsembeta Tenestemål i fylkesmannsembeta Mållovsreglane som gjeld for regionale statsorgan, finn ein her: http://www.sprakradet.no/politikk-fakta/lov_og_rett/maallova/reglar/regionale/ Oversikt per 19.6.2009: Fylkesmannen

Detaljer

1 Ungdata-kommuner 2010-våren 2014

1 Ungdata-kommuner 2010-våren 2014 1 Ungdata-kommuner 21-våren 21 I dette notatet gir vi en oversikt over kommuner som har gjennomført Ungdata-undersøkelser siden oppstarten av prosjektet i 21. Fram til sommeren 212 ble deltakelsen i undersøkelsen

Detaljer

Andel av budsjette t til rekreasjo. Tilskudd til lag og foreninge r, per innbygger. tettsted

Andel av budsjette t til rekreasjo. Tilskudd til lag og foreninge r, per innbygger. tettsted Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsu Gang og sykkelvei i km som er et kommuna lt ansvar pr. 10 000 innb Tilskudd til lag og foreninge r, per innbygger Andel av

Detaljer

Antall personer i Sametingets valgmantall Utkast pr

Antall personer i Sametingets valgmantall Utkast pr Kommunenr Kommune Valgkrets Antall 0101 Halden Sør-Norge valgkrets 21 0104 Moss Sør-Norge valgkrets 11 0105 Sarpsborg Sør-Norge valgkrets 26 0106 Fredrikstad Sør-Norge valgkrets 29 0111 Hvaler Sør-Norge

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 14 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken av hasj og marihuana fram mot, har vi sett en markert

Detaljer

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol 1: Kol 2: Kol 3: Kol 4: Kol 5: Kol 6: Kol 7: Kol 8: Rammetilskudd etter Prop. 1. S (2014-2015) Fleksibelt

Detaljer

Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul.

Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul. Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul. Fylker og avgrensninger Østfold Vest-Agder (region Østlandet og region Agderkysten) Fisketid

Detaljer

Slåttemark Slåttemyr. Kalksjøer. x Sarpsborg X x Fredrikstad X x Hvaler X x Aremark x x Marker x x Rømskog x Trøgstad. x Spydeberg.

Slåttemark Slåttemyr. Kalksjøer. x Sarpsborg X x Fredrikstad X x Hvaler X x Aremark x x Marker x x Rømskog x Trøgstad. x Spydeberg. Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus Vestby Ski Ås Frogn Nesodden Oppegård Bærum

Detaljer

Kommunevis tilførselsstatistikk 2011 og 2010

Kommunevis tilførselsstatistikk 2011 og 2010 Leverandører* Gris Storfe Småfe antall antall antall antall antall antall antall antall 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 Østfold 0101 Halden 54

Detaljer