SOSIALHJELPSTATISTIKK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOSIALHJELPSTATISTIKK"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 0 + SOSIALHJELPSTATISTIKK SOCIAL CARE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO ISBN 0

3

4 FORORD Sosialhjelpstatistikk inneholder opplysninger om personer som har mottatt hjelp etter lov om sosial omsorg av. juni,. Statistikken er i det vesentlige utarbeidd etter samme opplegg som for. Det er ogsa i år tatt med en tabell med noen opplysninger om aldershjem. ForelOpige tall for har tidligere vært publisert i Statistisk ukehefte nr. /. Det tar svært lang tid a utarbeide denne statistikken. En vesentlig årsak til dette er sein oppgaveinngang fra et flertall av kommunene. Foruten denne publikasjonen gir Byrået innenfor sosialstatistikken også ut publikasjoner om barneomsorg og sosial hjemmehjelp. Sekretær Knut StrOm har ledet arbeidet med statistikken. Statistisk Sentralbyrå, Oslo,. september Odd Aukrust Eva Birkeland

5 PREFACE This publication contains data on recipients of social care under the provisions of of the Social Care Act. The statistics for were mainly prepared along the same lines as for. One additional table giving some information on old people's homes is included. Some of the figures have earlier been published in the Weekly Bulletin. Social statistics from the Central Bureau also comprise, in addition to this publication, publications on child welfare and social homehelp services. The publication has been prepared under the supervision of Mr. Knut StrOm. Central Bureau of Statistics, Oslo, September Odd Aukrust Eva Birkeland

6 INNHOLD Side Tabellregister Tekstdel I. Opplegg og gjennomforing. Datagrunnlag. Omfang. Datainnsamling Innsamlings og bearbeidingsfeil III. IV. Begrep og kjennemerker Merknader til tabellene Tekst på engelsk Særskilt tabelldel Vedlegg. Sosialhjelpstatistikk, skjema og rettledning. Tidligere utkommet innenfor emneområdet. Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden. juli. Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås HåndbOker (SSH) Standardtegn. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler : Tall kan ikke offentliggjores Null 0 Mindre enn 0, av den brukte enhet

7 CONTENTS Index of tables Page Summary in English Separate Tables Appendices. Social care statistics. Questionnaire. Previously issued within the subject field. Publications issued by the Central Bureau of Statistics since July,,. Selected publications in the series Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) Explanation of Symbols Category not applicable Data not available Not for publication Nil 0 Less than half of unit employed

8 I. Opplegg og gjennomforing. Datagrunnlag Sosialhjelpstatistikken bygger på årlige individualoppgaver for hver mottaker av sosialhjelp. ( L avene fylles ut og sendes inn av de kommunale sosialkontorer. De blir hentet inn med hjemmel i, i lov om sosial omsorg og tilhorende forskrift om sosialstatistikk.. Omfang Sosialhjelpstatistikken omfatter alle personer som har mottatt hjelp etter lov om sosial omsorg av. juni,. Etter denne paragrafen ytes sosialhjelp til den som ikke er i stand til a sørge for sitt livsopphold eller til å dra omsorg for seg selv. FOlgende former for hjelp kan ytes: a. Lan, garanti for lån eller bidrag til yrkesopplæring for a komne i gang med ervery eller til andre formal med sikte på å gjore vedkommende selvhjulpen. b. Arbeid mot godtgjoring i arbeidsheim eller vernet bedrift med eller uten opphold der. C. Opphold i aldersheim, pleieheim eller andre passende institusjoner. d. Privat forpleining (familiepleie). e. Bidrag eller, i unntakstilfelle, lån til livsopphold. f. Lån eller bidrag til andre formal enn de som er nevnt foran under ae i den utstrekning det anses nodvendig. Sosialstyret kan dessuten i særlige tilfelle, selv on de foran nevnte vilkår ikke er til stede, yte Økonomisk hjelp til personer som trenger det for å kunne overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. Det er mottakeren av sosialhjelpen som er telleenheten i materialet. Når hjelpen er ytt til en familie, er hovedforsorgeren regnet som mottaker av hjelpen. I mange tilfelle vil opplysninger om familien eller husholdningen være av større interesse enn opplysninger knyttet til enkeltperson. Slike opplysninger har det på grunn av registreringsordningen ved sosialkontorene ikke vært mulig å hente inn. Hjelp etter Lovens, som gjelder opplysninger, rad og veiledning er ikke tatt med. Statistikken viser således bare omfanget av stotte etter og sier ikke noe om sosialhjelpen i alt.. Datainnsamling Skjemaet "Sosialhjelpstatistikk" med rettledning er tatt inn som vedlegg. II. Innsamlings og bearbeidingsfeil Sosialhjelpstatistikken skal i sin nåværende form, ideelt sett omfatte alle stonadsmottakere som far hjelp etter lov om sosial omsorg,. Byrået er klar over at statistikken i dag ikke tilfredsstiller dette kray. Det er flere grunner til dette. Tallene i statistikken framkommer ved en oppsummering av opplysningene på enkeltskjemaene. Disse skjemaene inneholder imidlertid en god del mangler. En del av sporsmålene på skjemaet er ikke besvart. Dette skyldes bl.a. at denne statistikken er lavt prioritert ved sosialkontorene. Dette har igjen sammenheng med at kontorene er sterkt underbemannet. Sosialkontorene har dessuten ikke noe ensartet kartoteksystem. Det forekommer derfor at en del kontorer ikke har registrert alle de opplysninger som Byrået ber om.

9 Dette bidrar til at kvaliteten på statistikken ikke blir så god som Ønskelig. En del kommuner unnlater dessuten hvert år å sende inn oppgaver til Byrået. For mangler oppgaver fra Spydeberg, Nesodden, Gjøvik, Jevnaker, Vaksdal, Fedje, Roan, Beiarn, Værøy og Nesseby kommuner. En del kommuner fyller ikke ut oppgaver for alle stonadsmottakere, mens enkelte tar med stonadsmottakere under andre hjelpeordninger ved sosialkontoret. Byrået vet med sikkerhet at enkelte kommuner har tatt med personer med stonad etter midlertidig lov om stonad til fraskilte og separerte, men det har ikke wart mulig å korrigere for dette. Byrået vet dessuten at tallet på personer plassert i privat forpleining er usikkert. En har derfor valgt å publisere disse tallene sammen med de Øvrige tallene for andre hjelpetiltak. Disse tallene omfatter således plasseringer i aldershjem, sykehjem o.., vernet bedrift, eller andre sosiale institusjoner eller i privat forpleining. Gruppen andre hjelpetiltak utgjør mindre enn 0 prosent av alle stonadsmottakere. Usikkerheten for denne gruppen betyr følgelig forholdsvis lite for totaltallene. III. Begrep og kjennemerker Etter loven ytes sosialhjelp til den som ikke er i stand til å sørge for sitt livsopphold eller til å dra omsorg for seg selv. Ytelsen kan bestå i økonomisk stonad (bidrag, lån eller garanti for lån) eller naturalstonad (rekvisisjon på mat eller klær, utdelt brensel m.m.). StOnad blir gitt for å gjøre mottakeren selvhjulpen eller for å gi vedkommende mulighet til å overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. Andre former for sosialhjelp omfatter f.eks. plasseringer i aldershjem, sykehjem o.l., vernet bedrift eller andre sosiale institusjoner eller i privat forpleining. Personer som Ur oppgaveåret var plassert i bedrift, institusjon eller familiepleie, er med i statistikken bare i de tilfelle stonad er mottatt utover de lopende utbetalinger slike plasseringer har fort til for sosialmyndighetene, eller dersom stonadsmottakeren i statistikkåret har en annen plassering enn året fr. Opplysningene om hver stonadsmottaker knytter seg til forholdene slik de var umiddelbart fr hjelp ble gitt. Statistikken gir opplysninger om tallet på stonadsmottakere fordelt etter fylke, stonadskommune, kommunetype, alder, ekteskapelig status, familietype, forsorgelsesbyrde, arbeidssituasjon, problemområde, tallet på kommuner som har ytt hjelp og etter tallet på måneder det er gitt Okonomisk hjelp. Videre gir statistikken opplysninger om sosialmyndighetenes ytelser etter art, formal og storrelse. Byrået understreker at alle opplysninger knytter seg til den person som er regnet som mottaker av hjelpen. Da hovedforsorgeren blir oppgitt som mottaker når hjelpen er gitt til en familie, vil andelen menn blant de registrerte stonadsmottakerne være forholdsvis stor. Byrået gir derfor ingen fordeling av stonadsmottakerne etter kjønn. Istedet er det tatt i bruk en gruppering etter familietype. Grunnlaget for grupperingen er opplysningene om stonadsmottakerens kjonn, ekteskapelige status og forsorgelsesbyrde. StOnadskommune er den kommune der stonadsmottakeren har fått hjelp. For stønadsmottakere som har fått stonad i flere kommuner, regner en bostedskommune som stonadskommune dersom det i det hele tatt er ytt noen hjelp fra denne kommune. Har stonadsmottakeren ikke mottatt hjelp i bostedskommunen, regnes den kommunen som har ytt mest hjelp etter tallet på stonadsmåneder og ytelsens storrelse som stonadskommune. ForsOrgelsesbyrde omfatter alle personer som stonadsmottakeren forsorger, dvs. ektefelle barn og andre. Problemområde omfatter problemer knyttet både til stonadsmottakeren og familien. Når det gjelder alder, er stonadsmottakerne gruppert etter fodselsår. Kommunetypeinndelingen i denne publikasjonen er beskrevet i Byråets serie "Statistisk Sentralbyrås HåndbOker", Standard for kommuneklassifisering.

10 Merknader til tabellene. På grunn av at det hvert år mangler oppgaver fra en del kommuner, er det vanskelig å vise utviklingen i omfanget av den sosialhjelp som statistikken skal omfatte. For i noen grad bote på dette, har en i tabell tatt inn beregnede tall som bygger på tidligere Ars oppgaver for de kommuner der en mangler oppgaver. Disse tall for stonadsmottakere og økonomisk stonad er derfor ikke sammenliknbare med tallene i de andre tabellene. I tabell er gitt en oversikt over beregnet antall personer under sosial omsorg i alt (stonadsmottakere pluss forsorgede) etter fylke. Dette er gjort for bedte å kunne vise det reelle omfang av sosialhjelpen. Tabell gir en oversikt over tallet på stonadstilfelle i de enkelte kommuner i landet. Hver stonadsmottaker kan være talt med i flere kommuner. Sumtall for hjulpne personer i denne tabell vil derfor ikke være lik tallene i de andre tabellene, hvor det er korrigert for dobbelttellinger. Det er også i denne publikasjonen tatt med en tabell (tabell ) som viser aldershjem og aldersavdelinger ved kombinerte alders og sykehjem fordelt etter fylke. Tabellen bygger på oppgaver hentet inn fra distriktslegene. SUMMARY IN ENGLISH The statistics on social care are based on individual returns completed by the local care authorities. The statistics relate to persons granted public assistance under the provisions of the Social Care Act of. When assistance is given to a family, the main supporter has been counted as the recipient. The assistance, financial or in kind, is designed to make the recipient selfsupporting and enable him to overcome his difficulties or to adjust them. Social care may also consist in finding a place for the person concerned in an old people's home or nursing home, in other social institutions, in a sheltered business enterprise, or in entrusting him to private care. Recipients of these types of assistance are only recorded in the actual year in which there is found a place. They may, however, be counted in a following year too, if they are relocated or if a special assistance grant exceeds the running expense of the first placing. In many cases information concerning the family or the household would be of greater interest than information concerning the recipients, however, due to the registration system of the local social care authorities, it has not been possible to collect such information. For the same reason it is also difficult to show the full extent of the social care service. By mistake, some municipalities in included persons receiving assistance according to Provisional Act of December concerning benefits to divorced and separated supporters. This may to some extent explain regional differences in the figures. It should be noted that all information concerns those persons who are counted as recipients. Because the main supporter of a family is counted as recipient even if the assistance is given to the family as a whole, the percentage of men among recipients will be unreasonably high. For in some extent to correct for this a "family type" category is defined. The classification of family type is based on information about sex, marital status and dependents of the recipients.

11 0 The statistics provide information about the number of recipients of social care by county, municipality, and type of assisting municipality, by the recipient's age, marital status, type of family, and number of dependents, working situation, type of problems, by the number of assisting municipalities and by the number of months in which assistance is granted. The assistance is further specified by natur, purpose and amount. To avoid double counts, recipients of social care from more than one municipality are allocated to their home municipality, provided that assistance is obtained from this municipality. If not, the recipient is grouped with the municipality from which most help is adjudged to have been received, viewed, for example, in the light of the number of months or amount of assistance. The same practice has been followed when the recipient's home municipality is unknown or when several municipalities have declared themselves to be the domicile of the client. The number of dependents includes all persons being supported by the recipient, i.e. spouse, children and others. The classification of the municipalities by type is based on distribution by industry And proximity to service centres. The type of problems includes problems attached both to the recipient himself and to his family. Each year some municipalities do not submit their reports, therefore it is difficult to show the development over time in the social care service on the basis of these reports. However, in table the number of recipients and the amount of economic assistance have been estimated, based on reports from previous years for these municipalities. The figures in table for the last year are, for this reason, not comparable with the figures in the other tables. To show the full extent of the social care service, there are in table given estimated figures for the total number of persons under social care (recipients plus dependents). Table gives a survey of cases of social care in the municipalities. The recipients of social care may have received assistance from more than one municipality. Therefore, the total number of persons being assisted, as shown in this table, differs from figures shown in the rest of the tables, in which corrections are made for double counts. A table in included, table, giving information by county on old people's homes and oldage departments in combined old people's and nursing homes. The information is collected from the medical officers of health.

12 TABELLER TABLES

13 TABELLREGISTER. StOnadsmottakere og Økonomisk stonad. Fylke. 0. Personer under sosial omsorg i alt (medregnet forsorgede). Fylke. StOnadsmottakere etter bosted. StOnadsfylke. StOnadsmottakere etter bosted og type av stonadskommune. StOnadsmottakere etter tallet på stonadskommuner. Fylke. StOnadstilfelle med Økonomisk stonad etter ytelsens formal. Utgifter til Økonomisk stonad etter art. StOnadskommune. StOnadsmottakere etter ekteskapelig status og alder. Stonadsmottakere etter alder og type av stonadskommune. StOnadsmottakere etter forsorgelsesbyrde, familietype og alder 0. StOnadsmottakere etter arbeidssituasjon og familietype. StOnadsmottakere etter forsorgelsesbyrde og tallet på forsorgede under år. StOnadsmottakere etter familietype og type av stonadskommune. Stonadsmottakere etter ytelsens art. Fylke. StOnadsmottakere med Okonomisk stonad etter ytelsens art, formal og storrelse. StOnadsmottakere med Okonomisk stonad etter ytelsens art og formal. Fylke. StOnadsmottakere etter problemområde. Prosent. Fylke. Bidragsmottakere etter familietype og bidragets storrelse. Bidragsmottakere etter tallet på stonadsmåneder og bidragets storrelse. Aldershjem og aldersavdelinger ved kombinerte alders og sykehjem. Fylke.. desember Side

14 INDEX OF TABLES. Recipients of social care and cost of assistance. County. 0. Total number of persons under social care (including dependents). County. Recipients of social care,by domicile. Assisting county. Recipients of social care, by domicile and type of assisting municipality. Recipients of social care, by the number of assisting municipalities. County. Cases of social care with economic assistance,by purpose of asistance. Cost of assistance, by nature of assistance. Assisting municipality. Recipients of social care, by marital status and age. Recipients of social care, by age and type of assisting municipality. Recipients of social care, by number of dependents, type of family and age 0. Recipients of social care, by working situation and type of family. Recipients of social care, by number of dependents, and by number of dependents of age under years. Recipients of social care, by type of family and type of assisting municipality. Recipients of social care, by nature of assistance. County. Recipients of economic assistance, by nature, purpose and amount of assistance. Recipients of economic assistance, by nature and purpose of the assistance. County. Recipients of social care, by type of problems. Percentages. County. Recipients of allowance, by type of family and amount of allowance. Recipients of allowance, by number of months in which assistance has been granted and amount of allowance. Old people's homes and oldage departments in combined old people's and nursing homes.. County. December Page

15 Fylke Tabell. StOnadsmottakere og Økonomisk stonad ) Fylke. 0 StOnadsmottakere i alt Recipients of social care, total 0 0 Økonomisk stonad 000 kr I alt 0 0 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold 0 Telemark AustAgder 0 ' VestAgder 0 Rogaland Hordaland Bergen J 0 Sogn og Fjordane... 0 MOre og Romsdal SOrTrOndelag 0 0 NordTrOndelag 0 0 Nordland Troms Finnmark ) Tallene over stonadsmottakere og Økonomisk stonad i denne tabell er delvis beregnede tall og er ikke sammenliknbare med tallene i de Ovrige tabeller i denne publikasjonen. Se for vrig tekstdel. ) Innbyggere pr.. desember.

16 Recipients of social care and cost of assistance l)county. 0 Economic assistance 000 kroner Kr 0 ) økonomisk stonad pr. innbygger ) Economic assistance per capita Kr Kr Kr Kr Kr County 00,,,,0,0, Total 00 0,,,,,, 0 0,,0,,,0 0, 0.,,,,,,.,,,,,, 0,,,,0,,,, 0,,,, _ 0,,,0,,, 0,00,,,,, 0,0,,,,, 0,, 0, 0,,, 0 0,, 0,,,,,, 0 0 0,0,0 0,,,,,,,0,,, 0 0 0,,,,,, 0,,,,,, 0,0,, 0,,0, ,, 0,,,,,,,,,0, 0,0,,0,,,0 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland {:Hordaland Bergen Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SrTrondelag NordTrondelag Nordland Troms Finnmark ) The figures in this table are partly estimated and are not comparable with corresponding figures in the other tables in this publication. Compare summary in English. ) Population as of li December.

17 Tabell. Personer under sosial omsorg i alt (medregnet forsorgede). Fylke ) Total number of persons under social care (including dependents). County l) Personer under sosial omsorg. Medregnet Fylke forsorgede. I alt County Total number of persons under social care Personer under sosial omsorg pr. 000 innbyggere ) Total number of persons under social care per 000 population ) Gjennomsnittlig Økonomisk stønad pr. person under sosial omsorg ) Average economic assistance per person under ' social cares) Kr 0 00, 00, 00, 0 00 ', , 0 0, 0 0, Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SrTrOndelag NordTrondelag Nordland Troms Finnmark 00, 000,, 00, 0 000, 0 00,0 0 00,., 00, 0, 0 0, 0, 0 0, 000, 0, 0 0, 00, 0 0, 0, ) Tallene over personer i alt under sosial omsorg er beregnet på grunnlag av opplysningene om stonadsmottakernes forsorgelsesbyrde. ) Innbyggere pr.. desember. ) Beregnet på grunnlag av tallet over personer med Okonomisk stonad. ) The total number of persons under social care are estimated on the basis of information on family responsibilities of the recipients. ) Population as of December. ) Estimated on the basis of the number of persons with economic assistance.

18 Tabell. StOnadsmottakere etter bosted. Stonadsfylke Recipients of social care, by domicile. Assisting county StOnadsfylke Assisting county Bosatt i stonadskommunen I alt Residing. Total in the assisting municipazity Bosatt i annen kommune Residing in another municipalit Uten fast bosted No permanent address Bosatt i utlandet Uoppgitt Residing Unknown abroad I alt Total 0 Østfold Akershus Oslo 0 Hedmark 00 0 Oppland 0 Buskerud 0 0 Vestfold 0 0 Telemark 0 AustAgder 0 VestAgder 0 0 Rogaland 0 0 Hordaland 0 Sogn og Fjordane MOre og Romsdal 00 SorTrOndelag 0 0 NordTrOndelag Nordland 0 0 Troms 0 0 Finnmark... 0 fabell. StOnadsmottakere etter bosted og type av stonadskommune Recipients of social care, by domicile and type of assisting municipality Type av stonadskommune Type of assisting municipality Bosatt i Bosatt stonads i annen kommunen kommune I alt Residing Resi Total in the ding in assisting another munici municipalitj LILL_ I prosent Uten Bosatt av hele fast i ut Uopp befolkbasted landet gitt ningen No per Resi Un Percent a manent ding known ges of address abroad total I alt Total 0, LandbrukskommunerAgricul tural municipalities. Mindre sentrale, blandede landbruks og industrikommuner Noncentral, mixed agricultural and manufacturing municipalities Sentrale, blandede landbruks og industrikommunercentral, mixed agricultural and manufacturing municipalities Fiskerikommuner Fishing municipalities Mindre sentrale industrikommuner Noncentral manufacturing municipalities Sentrale industrikommuner Central manufacturing municipalities Særlig sentrale, blandede tjenesteytings og industrikommuner Highly central, mixed service and manufacturing municipalities øvrige blandede tjenesteytings og industrikommuner Remaining mixed service and manufacturing municipalities. Andre kommuner Other municipalities , 0, 0,,,0 0,,,,0

19 Tabell. StOnadsmottakere etter tallet på stonadskommuner. Fylke Recipients of social care, by the number of assisting municipalities. County Fylke County I alt Total Tallet på stonadskommuner The number of assisting municipalities og over and over I alt Total 0 Østfold, 0 Akershus Oslo 0 Hedmark 00 Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland 0 Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SrTrOndelag, 0 NordTrOndelag Nordland Troms Finnmark

20 Bosatt i stonadskommunen I alt Residing Tabell. StOnadstifee ) med Økonomisk stonad etter ytelsens formal. Utgifter til Økonomisk stonad etter art. StOnadskommune Cases of social carel) with economic assistance, by purpose of assistance. Cost of assistance, by nature of assistance. Assisting municipality StOnads Nr. kommune No. Assisting municipality HELE LANDET THE WHOLE COUNTRY Ytelsens forma ) Purpose of the assistance ) Utgiftenes art Cost of assistance by nature Selv. Garanti Total in the Livshjelp Andre Uoppgitt Bidrag Lån for lån assistingg opphold Self Other Unknown Allowance Loan Guarantee munici Living help for loan Tality kr 0 0 ØSTFOLD 0 0 Halden 0 Sarpsborg 0 Fredrikstad... 0 Moss Hvaler Borge Varteig Skjeberg Aremark Marker ROmskog TrOgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad 0 Tune RolvsOY Kråkerøy OnsOy Råde Rygge Våler Hobøl _ O. 0 0 AKERSHUS 0 Vestby Ski As Frogn Nesodden Oppegård Bærum 0 Asker AurskogHOland SOrum Fet Rælingen Enebakk 0 LOrenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal W Oslo ) StOnadsmottakere kan ha fått hjelp i flere kommuner. Sumtall for hjulpne personer i denne tabell vil derfor ikke gi samme resultat som de Øvrige tabeller, hvor det er korrigert for dobbelttellinger. ) Det kan i hvert stonadstilfelle være gitt stonad etter flere formal. ) Recipients of social care may have received assistance from more than one municipality. Therefore, the total number of persons being assisted, as shown in this table, differs from figures shown in the rest of the tables, in which corrections are made for double counts. ) In each case of social care it may be given assistance by more than one purpose.

21 Tabell (forts.). Stonadstifee ) med økonomisk stonad etter ytelsens formal. Utgifter til Okonomisk stonad etter art. StOnadskommune Cases of social carel ) with economic assistance by purpose of assistance. Cost of assistance, by nature of assistance. Assisting municipality Nr. StOnadskommune 0 HEDMARK 0 Hamar 0 Kongsvinger Ringsaker Vang LOten Stange NordOdal SOrOdal 0 Eidskog Grue Asnes Våler Elverum Trysil knot 0 StorElvdal Rendalen Engerdal TolgaOs Tynset Alvdal Folldal 0 Bosatt i Ytelsens formal ) Utgiftenes art I alt stonads Selv Livs Garanti Andre Uoppgitt Bidrag Lån kommunen hjelp opphold for lån 000 kr OPPLAND 0 Lillehammer 0 GjOvik Dovre Lesja Skjåk Lom Vågå Sel Fron 0 Ringebu Oyer Gausdal Ostre Toten Vestre Toten Jevnaker Lunner Gran SOndre Land Nordre Land 0 SOrAurdal Etnedal NordAurdal Vestre Slidre øystre Slidre Vang 0 BUSKERUD 0 Ringerike 0 Drammen 0 Kongsberg Flå Nes Gol Hemsedal Al 0 Hol Sigdal KrOdsherad Modum Ovre Eiker ) Se note, side. ) Se note, side. ) See note, page. ) See note, page.

22 Tabell (forts.). StOnadstifee ) med Økonomisk stonad etter ytelsens formal. Utgifter til Okonomisk stonad etter art. StOnadskommune Cases of social carel) with economic assistance, by purpose of assistance. Cost of assistance, by nature of assistance. Assisting municipality Nr. StOnadskommune 0 BUSKERUD (forts.) Nedre Eiker Lier ROyken 0 0 Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal 0 Bosatt i Ytelsens formal ) Utgiftenes art I alt stonads Selv Livs Garanti Andre Uoppgitt Bidrag Lån kommunen hjelp opphold for lån 0 _ 000 kr 0 VESTFOLD 00 0 Holmestrand 0 0 Horten 0 0 TOnsberg 0 Sandefjord 0 Larvik 0 Stavern Svelvik Sande Hof Våle Borre Ramnes Andebu 0 0 Stokke Sem NOtterøy TjOme 0 Tjølling Brunlanes 0 Hedrum Lardal _ TELEMARK 0 0 Porsgrunn 0 0 Skien 0 Notodden Siljan 0 Bamble 0 Kragero Drangedal Nome BO Sauherad Tinn 0 Hjartdal Seljord Kviteseid 0 Nissedal Fyresdal Tokke Vinje AUSTAGDER 00 0 RisOr Arendal 0 Grimstad 0 Gjerstad Vegårshei 0 0 Tvedestrand Moland Froland 0 Øyestad li 0 ) Se note, side. ) Se note, side. ) See note, page. ) See note, page.

23 Tabell (forts.). StOnadstifee ) med okonomisk stonad etter ytelsens formal. Ut&ifter til Okonomisk stonad etter art. StOnadskommune Cases of social carei ) with economic assistance, by purpose of assistance. Cost of assistance, by nature of assistance. Assisting municipality Nr. StOnadskommune 0 AUSTAGDER (forts.) Bosatt i Ytelsens formal ) Utgiftenes art I alt stonads Selvkommunen hjelp opphold tor lan Livs Garanti Andre Uoppgitt Bidrag Lan, 000 kr TromOy HisOy 0 Lillesand " 0 Birkenes? Amli _ Iveland. : : : : : Evje og Hornnes 0 Bygland 0 0 Valle Bykle 0 VESTAGDER Kristiansand Mandal 0 0 Farsund 0 Flekkefjord Vennesla 0 0 Songdalen 0 SOgne Marnardal Aseral : : : Audnedal Lindesnes 0 Lyngdal Hægebostad : Kvinesdal 0 Sirdal 0 ROGALAND Eigersund 0 0 Sandnes 0 0 Stavanger 0 0 Haugesund 0 0 Sokndal Lund Bjerkreim Klepp 0 0 Time 0 0 Gjesdal 0 0 Sola 0 0 Randaberg Forsand 0 Strand Hjelmeland 0 Suldal Sauda Finny _ RennesOy KvitsOy _ Bokn Tysvær KarmOy 0 0 Utsira. Vindafjord HORDALAND Bergen Etne Olen Sveio Bomlo 0 Stord 0 ) Se note, side. ) Se note, side. ) See note, page. ) See note, page.

24 Tabe/ (forts.). StOnadstifee ) med Okonomisk stonad etter ytelsens formål. Utgifter til Okonomisk stonad etter art. StOnadskommune Cases of social carei) with economic assistance, bypurpose of assistance. Cost of assistance, by nature of assistance. Assisting municipality Nr. StOnadskommune HORDALAND (forts.) Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal Odda 0 Ullensvang Ulvik Granvin Voss Kvam Fusa Samnanger Os Austevoll Sund Fjell AskOy Vaksdal Modalen Ostery Meland øygarden 0 RadOy Lindas Austrheim Fedje Masfjorden Bosatt i Ytelsens forma ) Utgiftenes art alt stonads Selv Livs Garanti Andre Uoppgitt Bidrag Lån kommunen hjelp opphold for lån 000 kr : : : : : : : : : : : : SOGN OG FJORDANE 0 Flora Gulen Solund Hyllestad Høyanger Vik Balestrand Leikanger 0 Sogndal Aurland Lardal, Årdal Luster Askvoll Fjaler 0 Gaular JOlster FOrde Naustdal Bremanger Vågsøy Selje Eid Gloppen, Stryn : : : : : : : _ ) Se note, side. ) Se note, side. ) See note, page. ) See note, page.

25 Tabell (forts.). StOnadstifee ) med økonomisk stonad etter ytelsens formål. Utgifter til Økonomisk stonad etter art. StOnadskommune Cases of social carel) with economic assistance, by purpose of assistance. Cost of assistance, by nature of assistance. Assisting municipality Nr. StOnadskommune Bosatt i Ytelsens formål ) Utgiftenes art I alt stonads Selvkommunen hjelp opphold for Livs Garanti Andre Uoppgitt Bidrag Lån lån 000 kr MORE OG ROMSDAL Ålesund Molde 0 0 Kristiansund 0 0 Vanylven 0 Sande Herøy Ulstein 0 Hareid 0 Volda 0 Ørsta Norddal.. : Stranda 0 Orskog Sykkylven Giske 0 Haram 0 Vestnes Rauma 0 0 Nesset Midsund Sandøy Aukra 0 Fræna 0 Eide 0 Avery Frei 0 Gjemnes 0 _ 0 Tingvoll Sunndal 0 Surnadal Rindal Aure 0 Halsa 0 _ Tustna : : : : SmOla 0 ' 0 SØRTRØNDELAG Trondheim 0 0 Hemne Snillfjord _ Hitra Frøya 0 Orland Agdenes Rissa.'... Bjugn 0 Åfjord Roan Osen 0 Oppdal 0 Rennebu Meldal Orkdal 0 ROros 0 _ Holtålen Midtre Gauldal Melhus Skaun 0 0 Klæbu Malvik Selbu Tydal ) Se note, side. ) Se note, side. ) See note, page. ) See note, page.

26 Tabell (forts.). StOnadstifee ) med Okonomisk stonad etter ytelsens formal. Utgifter til Okonomisk stonad etter art. StOnadskommune Cases of social care') with economic assistance, by purpose of assistance. Cost of assistance, by nature of assistance. Assisting municipality Nr. StOnadskommune Bosatt i Ytelsens forma ) Utgiftenes art Livsopphold Andre Uoppgitt Bidrag Lån I alt stonads Selvkommunen hjelp 000 kr Garanti for lån NORDTRØNDELAG, 0 Steinkjer 0 Namsos Meråker 0 Stjørdal Frosta Leksvik Levanger Verdal Mosvik Verran 0 Namdalseid Inderøy Snåsa Lierne ROyrvik Namsskogan Grong Høylandet.. 0 Overhalla 0 Fosnes Flatanger Vikna Næroy Leka :, NORDLAND BodO Narvik Bindal BrOnnOY Vega Vevelstad Herøy Alstahaug Leirfjord Vefsn 0 Grane Hattfjelldal DOnna 0 Nesna Hemnes Rana Lurby Træna : : ROdOy Meløy 0 0 Gildeskål Beiarn.... Saltdal Fauske Skjerstad SOrfold 0 Steigen Hamarøy Tysfjord 0 0 LOdingen 0 Tjeldsund Evenes Ballangen ROst Vær0y Moskenes VestvågOy : ) ) Se note, side. Se note, side. ) See note, page. ) See note, page.

27 Tabell (forts.). StOnadstifee ) med økonomisk stonad etter ytelsens formal. Utgifter til Okonomisk stonad etter art. StOnadskommune Cases of social carel) with economic assistance, by purpose of assistance. Cost of assistance, by nature of assistance. Assisting municipality Nr. StOnadskommune NORDLAND (forts.) Bosatt i Ytelsens formål ) UtOftenes art I alt stonads Selv Livs Garanti Andre Uoppgitt Bidrag Lån kommunen hjelp opphold for lån i 000 kr Vågan Hadsel BO 0 Øksnes 0Sortland Andøy TROMS 0 0 Harstad 0Troms 0 0 Kvæfjord 0 Skånland 0 0 Bjarklly _ Ibestad Gratangen Salangen Bardu 0 Målselv Sørreisa Dyrøy TranOY 0 Torsken 0 Berg 0 Lenvik Balsfjord KarlsOY 0 Lyngen 0 Storfjord 0 0 Kåfjord 0 Skjervøy 0 Nordreisa 0 Kvænangen 0 FINNMARK 0 Hammerfest 0 0 Vardø 0 0 Vads0 Kautokeino 0 Alta 0 Loppa _ Hasvik Sørøysund 0 Kvalsund 0 Måsøy Nordkapp 0 Porsanger 0 0 _ Karasjok 0 0 Lebesby Gamvik 0 Berlevåg 0 Tana 0 Nesseby * SO Se 0. Båtsfjord SørVaranger _ ) Se note, side. ) Se note, side. ) See note, page. ) See note, page.

28 Tabell. StOnadsmottakere etter ekteskapelig status og alder Recipients of social care, by marital status and age Alder Age I alt Total Ugift Unmarried Gift Married Separert, skilt Separated, divorced Enke, enkemann Widow, widower Uoppgitt Unknown I alt Total Under 0 år years " r, " " I, " II " rr " r, r, " rr år og over years and over Uoppgitt Unknown 0 0 0

29 Tabell. StOnadsmottakere etter alder og type av stonadskommune Recipients of social care, by ace and type of assisting municipality Type av stonadskommune Type of I alt assisting Total municipality Under år år år år år år år år Under år years years years years years years years years 0 years 0 år og Uoppover gitt years Unand known over I alt Total Landbrukskommuner Agricultural municipalities 0 00 Mindre sentrale, blandede landbruks og industrikommuner Less central s mixed agricultural and manufacturing municipalities Sentrale, blandede landbruksog industrikommuner Central, mixed agricultural and manufacturing municipalities I Fiskerikommuner Fishing municipalities Mindre sentrale industrikommuner Less central manufacturing municipalities 0 0 Sentrale industrikommuner Central manufacturing municipalities 0 Særlig sentrale, blandede tjenesteytingsog industrikommuner Highly central, mixed service and manufacturing municipalities øvrige blandede tjenesteytingsog industrikommuner Other mixed service and manufacturing municipalities Andre kommuner Other municipalities

30 Tabell. StOnadsmottakere etter forsorgelsesbyrde, familietype og alder Recipients of social care, by number of dependents, type of family and age Familietype og alder Type of family and age I alt Total Uten forsorgelsesbyrde Without dependents I alt Total Med forsorgelsesbyrde ForsOrgede Dependents With dependents eller flere or more Av disse med barn under år Of which with children under wears Alle familietyper Type of families, total 0 00 Under 0 år years , 0 ip It år og over years and over 0 0. Uoppgitt Unknown Enslig mann uten forsorgelsesbyrde Single man without dependents Under 0 år år og over I 0 0 Uoppgitt 0 0 Enslig kvinne uten forsorgelsesbyrde Single woman without dependents Under 0 år 0 " " 0 0 år og over Uoppgitt Gift, med barn under år Married, with children of age under years Under 0 år 0 0 " 0 " 0 år og over Uoppgitt , 0 _ 0

31 Tabell (forts.). Stonadsmottakere etter forsorgelsesbyrde, familietype og alder Recipients of social care, by number of dependents, type of family and age 0 Familietype og alder Uten for I alt sørgelsesbyrde I alt Med forsorgelsesbyrde Forsørgede Av disse eller med barn flere under år Gift, uten barn under år Married, without children of age under P??ars Under 0 år 0 " 0 " år og over Uoppgitt Enslig mann med barn under år Single man with children of age under years... Under 0 år 0 " 0 " år og over Uoppgitt Enslig kvinne med barn under år Single woman with children of age under years... Under 0 år 0 " 0 " år og over Uoppgitt 0 0 _ Andre familietyper ) Others ]) 00 0 Under 0 år 0 0 " 0 " år og over _ Uoppgitt 0 ) Omfatter stonadsmottakere med uoppgitt ekteskapelig status og enslige mottakere med forsorgelsesbyrde når alle forsorgede er over år. ) Including recipients when marital status is unknown and single recipients with dependents when all dependents are over years.

32 Tabell 0. StOnadsmottakere etter arbeidssituasjon og familietype Recipients of social care, by working situation and type of family Familietype Type of family Delvis i Ikke i I alt I arbeid arbeid arbeid Uoppgitt Total Working Partly Not Unknown working working I alt Total 0 Enslg mann uten forsorgelsesbyrde Single man without depondents Enslig kvinne.uten forsorgelsesbyrde Single woman without dependents Gift, med barn under år Married, with children of ay under years Gift, utenbarn under år Married, without children of age under years Enslig mann med barn under år Single man with children of age under years Enslig kvinne med barn under år Single woman with children of age under years Andre familietyper Others] ) Se note, side 0. ) See note, page 0.

33 Tabell. StOnadsmottakere etter forsorgelsesbyrde og tallet på forsorgede under år Recipients of social care, by number of dependents, and by number of dependents of age under years ForsOrgede under år Number of dependents of age under years I alt Total 0 ForsOrgelsesbyrde Number of dependents eller flere or more I alt Total eller flere or more 0 0 Tabell. StOnadsmottakere etter familietype og type av stonadskommune Recipients of social care, by type of family and type of assisting municipality Enslig Gift Married Single personandre Type av stonadskommune Uten for Med barn Uten barn Med barn fami I alt Type of assisting sorgelses under år under år under år liemunicipality byrde With Without With typer ), Total Without children children children Othersli dependents under under under I alt Total Landbrukskommuner Agricultural municipalities Mindre sentrale, blandede landbruks og industrikommuner Less central, mixed agricultural and manufacturing municipalities 0 Sentrale, blandede landbruks og industrikommuner Central, mixed agricultural and manufacturing municipalities 0. Fiskerikommuner Fishing municipalities Mindre sentrale industrikommuner Less central manufacturing municipalities 0 0 Sentrale industrikommuner Central manufacturing municipalities Særlig sentrale, blandede tjenesteytings og industrikommuner Highly central, mixed service and manufacturing municipalities øvrige blandede tjenesteytingsog industrikommuner Other mixed service and manufacturing municipalities 0 Andre kommuner Other municipalities 0 0 ) Se note, side 0. ) See note, page

34 Tabell. StOnadsmottakere etter ytelsens art. Fylke Recipients of social care, by nature of assistance. County Fylke County I alt Total I alt Total Bare bidrag Allowance only Økonomisk stonad Economic assistance Bare garanti Bare for lån lån Guar Loan antee only for loan only Bidrag og Bi garanti drag for lån og lån Allow Allow ance ance and and guarloan antee for loan 'Bidrag, Lån og lån og gar garanti Annen anti for lån ) ytelse for lån Allow Uopp Other Loan ance, gitt and loan Un assist guar and known ance antee guarfor antee loan for loan I alt Total Østfold 0 0 Akershus 0 Oslo 0 I Hedmark 00 Oppland 0 Buskerud 0 Vestfold 0 0 Telemark 0 AustAgder 0 0 VestAgder 0 Rogaland 0 0 Hordaland 0 Sogn og Fjordane.. MOre og Romsdal SrTrOndelag 0 NordTrOndelag 0 0 Nordland 0 0 Troms 0 Finnmark 0 0 ) StOnadsmottakere plassert i aldershjem, sykehjem, i vernet bedrift, i andre sosiale institusjoner eller i privat forpleining. ) Recipients being placed in old people's homes, nursing homes or other social institutions, private care or sheltered employment in business enterprises.

35 Tabell. StOnadsmottakere med okonomisk stonad i) etter ytelsens art, formal og storrelse Recipients of economic assistancel),by nature, purpose and amount of assistance Bi rag Bi rag, Bare. og Lån og lån og Bare garanti Bidrag garanti garanti garanti Bare for lån og lån for lån for lån for lån Uoppbidrag Formal og størrelse I alt lån. Guar Allow Allow Allow gitt Purpose and amount Total Allow Loan and ance Loan antee ance anceance, Unonly only for and and guarloan and known loan loan guar antee only antee for loan guar antee for loan for loan ALLE FORMAL ALL PURPOSES Under kr 00 0 Kr 00 ] 000 " " " eller mer or more 0 Uoppgitt Unknown 0 0 SELVHJELP SELFHELP 0 Under kr 00 0 Kr " " " " eller mer LIVSOPPHOLD LIVING 0 0 Under kr Kr 00 " " " " eller mer 0 0 ANNET FORMAL OTHER PURPOSE Under kr 00 Kr 00 0 " " 000 " " eller mer Uoppgitt 0 0 ) StOnadsmottakere plassert i aldershjem, sykehjem, i vernet bedrift, i andre sosiale institusjoner eller i privat forpleining er ikke tatt med i denne tabell. ) Recipients being placed in old people's homes, nursing homes or other social institutions, private care or sheltered employment in business enterprises are not included in this table.

36 Tabell. StOnadsmottakere med Økonomisk stonad ) etter ytelsens art og formål. Fylke Recipients of economic assistancel), by nature and purpose of the assistance. County Garanti for lån Bidrag Allowance Lån Loan Guarantee for loan Uopp Selv Livs Annet Selv Livs Annet Livs Annet Fylke I alt Selv gitt opp formal opp formal opp formal I County Total I alt hjelp alt hjelp I alt hi D Unhold Other hold Other el hold Other kn ow Total Self Total Self Total Self" Self n Liv pur Liv pur pur help help help. in ose ing pose Ing pose I alt Total 0 Østfold... 0 Akershus Oslo ' Hedmark Oppland Buskerud 0 Vestfold Telemark 0 AustAgder VestAgder Rogaland 0 0 Hordaland Sogn og Fjordane 0 0 MOre og Romsdal Ser TrOndelag.. Nord TrOndelag 0 Nordland Troms 0 00 Finnmark 00 ) Se note, side. ) See note, page.

37 Tabell. Stenadsmottakere etter problemområde l). Prosent. Fylke Recipients of social care, by type of problems ). Percentages. County Util Sys Alko Psy Soma Narko strek sel SamholBoligkiske tisk tika Krimi kelig set Enslig livspro plo Gravivan syk pro nali inn tings for problem ditet Fylke sker dom blem tet tekt pro b Wssørger pi,, e blem Hou County Men Soma W s Crimi Insuf blem use sng i nantal tic use proof ty ent em porter con sup c, age pro ill of alco bierne. d come ment nali fici Un Single & Marri bierne ness hol rugs in ploy flicts Eldreproblem Oldage problems Andre Uopppro gitt blem Un Others known Hele landet The whole country Østfold Akershus 0 0. Oslo 0 Hedmark 0 Oppland Buskerud 0 Vestfold 0 Telemark 0 AustAgder. VestAgder 0 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane 0 Mere og Romsdal 0 SerTrendelag 0 NordTrendelag 0 0 Nordland 0 Troms Finnmark ) Hver stenadsmottaker kan ha mer enn et problemområde. ) Each recipient of social care may have more than one type of problem.

38 Tabell. Bidragsmottakere etter familietype og bidragets størrelse Recipients of allowance, by type of family and amount of allowance tnslig Gift Married Single person Andre Bidragets Uten for Med barn Uten barn Med barn famisorgelses under år under år under år lie S tørrelse I alt Amount of Total byrde With Without Withtyper l) allowance Without children children childrenothersl) de endents under under under I alt Total Uhder kr 00 Kr og over and over ) Se note, side 0. ) See note, page 0. Tabell. Bidragsmottakere etter tallet på stonadsmåneder og bidragets størrelse Recipients of allowance, by number of months in which assistance has been granted and amount of allowancel) Bidragets 0 storrelse I alt mnd. mndr. mndr. mndr. mndr. mndr. Uoppgitt Amount of Total month months months 0 Unknown allowance months months months I alt Total 0 0 Under kr Kr " " " og over and over ) Samlet bidrag utbetalt stonadsmottakerne i løpet av aret. ) Allowance paid the recipients during the year.

39 Tabell. Aldershjem og aldersavdelinger ved kombinerte alders og sykehjem. Fylke.. desember Old people 's homes and oldage departments in combined old peozae's and nursing homes. County. December Fylke County Aldersavdelinger ved ) Aldershjeml kombinerte institusjoner Old people 's homes )Oldage departments in combined institutions Hjem Plasser Avdelinger Plasser Number Beds Departments Beds Østfold Akershus Oslo 0 Hedmark Oppland 0 Buskerud Vestfold 0 Telemark 0 AustAgder 0 0 VestAgder 0 Rogaland 0 Hordaland 0 Sogn og Fjordane MOre og Romsdal 0 SrTrOndelag NordTrOndelag Nordland Troms Finnmark ) Leiligheter i tilknytning til aldershjem ikke medregnet. ) Not including apartments in connection with old people's homes.

40 Stat;stisk Sentralbyrå Postboks Dep. Oslo Tlf. (0) * 0 Vedl egg Appendix SOSIALHJELPSTATISTIKK Undergitt taushetsplikt Oppgavene blir hentet inn med hjemmel i i lov om sosial omsorg og tilhorende forskrift om sosialstatistikk. De vil bli behandlet strengt fortrolig og vil bare bli benyttet til statistikk. For Byrået Kommune For ByretI Bolig Tilfredsstillende STONADSMOTTAKEREN OG HANS/HENNES SOSIALE FORHOLD Etternavn Fornavn, mellomnavn Dyr og derfor ikke tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende av andre grunner Mangler bolig Stønaden ble gitt til Den oppførte mottakeren alene Familien Fødselsdata Kjønn Mann Kvinne Ekteskapelig status Ugift Gift med samliv Gift uten samliv Separert, skilt Enke, enkemann Bostedskommune Statsborgerskap Norsk Utenlandsk Arbeidssituasjon I arbeid Delvis i arbeid Ikke i arbeid Dag Mnd. År Personnr. For Byrået Inntekt siste måned for sosialhjelp ble gitt inklusive Hele kroner trygde og pensjonsinntekter o. I. og inntekter til eventuelle forsørgede Trygd, pension o. I. (sett eventuelt kryss i flere ruter) 0 Stønad under sykdom 0 Stønad under arbeidsledighet 0 Stønad ved yrkesskade 0 Alderspensjon 0 Uførepensjon 0 Stønad til etterlatte og ugifte mødre 0 Stønad til fraskilte og separerte 0 Barnetrygd 0 Pensjonstrygd for skogsarbeidere, sjømenn og fiskere 0 Krigspensjon Andre trygdeytelser Ikke samordnet pensjon, livrente o. Kategori Andre: Bostedsløse, omstreifere og sigøynere Stønads Familien, mottakeren familiemedlem 0 Psykiske vansker 0 Somatisk sykdom 0 Alkoholproblem 0 Narkotikaproblem 0 Kriminalitet 0 Utilstrekkelig inntekt (se rettl.) 0 Sysselsettingsproblem 0 Boligproblem 0 Enslig forsorger 0 Graviditet Samlivsproblem Eldreproblem Andre SOSIALHJELP GITT I OPPGAVEARET Økonomisk stønad (hele kroner) Selvhjelp Livsopphold Andre formål Eldre Uføre Enslige forsørgere Andre Problemområde (sett eventuelt kryss i flere ruter) Formål Bidrag Lån Garanti I alt Av dette til bolig I alt Av dette forskudd på trygd Underholdningsbidrag, bidragsforskudd Kår (føderåd) Tallet på måneder i oppgaveåret da det er gitt økonomisk hjelp Mndr. Forsørgelsesbyrde alt Av disse: Ektefelle Barn under år Andre hjelpetiltak Opphold i aldersh jern, sykehjem e. I. Plass ved andre sosiale institusjoner Arbeid i vernet bedrift Privat forpleining RA.

41 0 Rettledning Omfang Det skal fylles ut et skjema for hver person som har fatt sosialhjelp (hjelp etter i lov om sosial omsor.) I oppgavearet. Dersom en familie har fått hjelp, sk ìl hmedforsorgeren regnes som mottaker ay. hick pen. Er det om hvem som er hovedforsørger f.eks. fordi mann og kone bidrar med omtrent det samme til ti ndcrhold av familien skal en regne mannen som mottaker av hjelpen. Cnkelte kommuner har vedtatt faste satser for tilleggsytelser til statlige trygdeordninger. rfilleggene hlir pitt enten :encrelt til ille som mottar de trvgdene tilleg'gcnc gjekier for. eller etter hehoysproving. Slike ytelser skal ikke reiiessom sosialhjelp. I jernmehjelp I il LAIR' ufore skal hare regnes sum sosialhjelp dersom (let ikke er etablert faste lìieiu IdlijL_'lps()i(iIi ili.!ci i komm Eljelp sum blir ytt gje!moni hjemmehjelpsordning skal vas med i arsmeldingen Om hjelpeordninger for hjemmenc, men ikke i oppgavene til sosialhjelpstatistikken. Opplysninger om mottakeren av hjelpen En skal svare pa spørsmålene ut fra slik forholdene var like før det ble iitt hjelp eller i et merniere oppgilt tidsrom før hjelpen satte inn. For personer som har fatt hjelp flere ganger skal en svare ut fra slik forholdene var ved første hjelpetiltak i oppgaveåret. Fod.s.e/sdata. Her skal en oppgi fødselsdato med dag. måned og fir. Det er satt av plass til personnummer. Dersom personnummer blir oppgitt er det ikke nødvendig å oppgi navn, men det beste er å oppgi bade navn og personnummer. Blir det funnet feil enten i fødselsdato eller personnummer er det umulig å rette feilen dersom navnet ikke er oppgitt. I slike tilfelle må oppgavene returneres til oppgavegiveren for oppretting. Dersom en velger å bruke personnummer og ikke navn, er det derfor viktig at både fødselsdato og personnummer er riktig. Folkeregisteret har personnummer for alle innbyggere i kommunen. Ekteskapelig status. «Gift uten samliv» omfatter tilfelle der samlivet er faktisk, men ikke formelt brutten regner ikke samlivet for brutt dersom ektemaker bor atskilt på grunn av yrke, boligforhold o.l. A rheidssituasjon. «Delvis i arbeid» omfatter fast deltidsarbeid. Enten i form av kort arbeidstid pr. dag, eller arbeid hare noen få dager pr. uke. Også tilfelle der vedkommendes arbeid har for lite omfang til å sikre kontinuerlig heltidsarbeid hører med i denne gruppen. Inntekt. Her skal en oppgi så nøyaktig som mulig i hele kroner mottakerens bruttoinntekt i den siste nifined før sosialhjelp ble gitt. En oppgir inntekten eksklusive eventuell sosialhjelp. men inklusive stønader fra trygde og pensjonsodninger, kårytelser og underholdningsbidrag. En skal også regne mod inntekt som eventuelle forsørgede har. En gjør spesielt oppmerksom på at barnetrygd alltid skal remes med i inntekten. Try,i,Ydeart. Her skal en bare ta hensyn til trygdestonader som stønadsmottakeren og eventuelle forsørgede mottok i den siste måneden før sosialhjelp ble gitt. Kommunale trygder og kommunale tillegg til statlige trygdeordninger skal føres under «Andre trygdeytelser». Dersom det blir gitt stønad fra flere trygder setter en kryss for alle trygder som var aktuelle. Forvorgetvexbyrde. Her skal det oppgis hvor mange personer (i alt og spesifisert på ektefelle og hvor mange som var under år) hjelpemottakeren forsørger. Ektefelle som mottakeren lever sammen med alltid føres opp som forsørget. Fraskilt ektefelle og barn som tidligere ektefelle har foreldreretten til skal ikke fores opp som forsorgelsesbyrde. <, Tilfredsstillende» omfatter alle tilfelle der ho.en ikke representerer noe problem for st ønadsmottakeren. En dyr llig kan som holig vere bra nok. men kostnadene kan skape store problemer I ite tilfredsstillende holigforhold for stonadsmottakeren. I slike tilfelle setter en kryss for,dvr og derfor ikke tifredsstillende,. En bolig kan ogsa vare bade hie tilfredsstillende av andre grunner, sett il kryss for bcc iltcrnitiv.. Nlangler omfatter osa de som rent midlertidig hor hos fine eller yenner. Kategori. Det er naturlig nok vanskelig å dele stønadsmottakerne inn i klart definerte kategorier. Det er derfor skilt ut hare kategorier som er av spesiell interesse og som er relativt klare når det gjelder omfang. Problemonuy`We. I mange sosialhjelptilfelle er det mangesidige problem som ligger hak behovet for hjelp. I denne rubrikken skal det settes kryss ved de (det) viktigste problemområde. En kan sette kryss i kolonnen for stonadsmottakeren og/eller i kolonnen for familien, alt etter om det problem en vil krysse av for er knyttet til stønadsmottakeren selv eller til familien. «Utilstrekkelig inntekt» omfatter tilfelle der stønadsmottakeren er i fullt arbeid, men likevel ikke tjener nok til å underholde seg selv og sin familie. Trygdede personer som har så store utgifter f.eks. høy husleie, at trygden ikke strekker ta, hører også til her. Sosialhjelp gitt i oppgaveåret Økonomisk stonad. Oppgavene skal omfatte alt som er utbetalt i oppgaveåret til vedkommende stønadsmottaker som bidrag, lån eller garanti for lån, spesifisert etter formålet med hjelpen. Formålsgrupperingene er i samsvar med de grupperinger som er benyttet i budsjett og regnskapsforskriftene. Utbetalinger som går til å dekke opphold på institusjon skal ikke tas med i oppgaven. Andre hje/peti/tak. Denne rubrikken skal hare brukes dersom vedkommende er plassert i institusjon eller i privat forpleining i oppgaveåret. Er det ytt sosialhjelp til en person som var plassert før oppgaveåret tok til skal det således ikke krysses av i denne rubrikken. Innsending av oppgavene Oppgavene til sosialhjelpstatistikken skal sendes samlet inn til Statistisk Sentralbyrå etter at oppgaveåret er ute. Innsendingsfristen er satt til. mars. I et følgeskriv hør det gis opplysning om hvem som kan svare på eventuelle spørsmål. Oppgavene blir hentet inn med hjemmel i i i lov om sosial omsorg og tilhørende forskrift om sosialstatistikk.

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007 FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 12923 82 353 1638 388 15384 1132 31 1393 777 16 6888 25621 MOSS 12295 45 223 1238 236 14037 190 24 1339 651 9 3957 20207 SARPSBORG 24261 254 586 3274 763 29138 1538 41 2520 1314

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30.

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. 0104 MOSS 31.802 2.456 114 680 303 1.156 119 84. 0105 SARPSBORG 54.192 4.692 434 1.257 308 2.402 176 115. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 6.457 589 1.609

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2010 0101 Halden 8108 3554 0104 Moss 7894 3447 0105 Sarpsborg 10000 6519 0106 Fredrikstad 10000 9197

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2011 0101 Halden 8118 3559 0104 Moss 7948 3474 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9248

Detaljer

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Totalt tilskudd er 295,2 mill., hvorav 294 mill. er avsatt på hovedfordelingen 2015 og 1,2 mill.

Detaljer

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene 16-åringer (f. 1993) - fylkene Fylker Befolkning Difteri Stivkrampe Meslinger Kusma Østfold 3674 91 92 95 95 95 94 92 Akershus 7505 93 93 95 95 95 95 93 Oslo 5366 Hedmark 2516 94 94 96 96 96 96 92 Oppland

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON NAVN OG NUMMER PÅ KOMMUNER PER 2012 En del endringer er kommentert under "INFORMASJON" En komplett liste over endringer finnes her: http://ssb.no/offentlig-sektor/kommunekatalog/endringer-i-de-regionale-inndelingene

Detaljer

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004.

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004. Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. ne 2004. Andel Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks ber. innb. innb. innb. innb. innb. innb. innb. utg.behov 2004 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2010-2013 Tabellen viser andel flyktninger som gikk over til arbeid eller utdanning etter introduksjons i den enkelte kommune. Kommunene er rangert etter resultater for

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Resultater landsoversikt

Resultater landsoversikt Resultater landsoversikt Folke- Knr Kommune Fylke Ordf mengde 2011 Størrelse Kommunetype Sum 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 1-10 0101 Halden 01 Ap 29220 20-100000 industrikommuner 2 0 2 1 1 1 0 0 0

Detaljer

Tildeling av lokalregioner for DAB

Tildeling av lokalregioner for DAB Tildeling av lokalregioner for DAB Søknader kan sendes til firmapost@nkom.no Regionnummer Lokalregion Kommuner Kanal 1 ØSTFOLD Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Aremark, 8B Marker, Rømskog,

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Kommunens frist for rapportering om avvik: 6. mars 2017 Via NIR support med tittelen: Retting av introresultater

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner Vaktområder ajour desember 2011 Kommuner og deler av kommuner 2 Midt-Telemark Bø, Nome, Sauherad og Notodden (utan Gransherad) (Sauherad administrerer) 3 Drammen Drammen, Lier, Røyken og Hurum (Lier administrerer)

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

Medlemmer per Fylkesvis

Medlemmer per Fylkesvis Medlemmer per 27.02.17 Fylkesvis Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog kommune

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker

Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker kommune Askim kommune Askvoll kommune Askøy kommune Audnedal

Detaljer

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Kristelig Folkeparti - 12 lag Løten KrF Flesberg KrF Vågsøy KrF Rødøy KrF Tysfjord KrF Storfjord KrF Vardø KrF Kautokeino KrF Porsanger KrF Tana KrF Hedmark Kristelig

Detaljer

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Antall By/sted Fylke Kildehenvisning: 222 Fredrikstad Østfold Forsikringsselskapet If 111 Sarpsborg Østfold 89 Halden Østfold 49

Detaljer

Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter)

Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Rapport nr. R202 KU - Disponible kvoter 2017, kommuneoversikt foretak med 0101 Halden 14 4 056 458 2 0105 Sarpsborg 28 6 475 641 2 0106 Fredrikstad 8 2 515 492 1 0118 Aremark 2 680 306-0119 Marker 6 2

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt

Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt 0101 Halden 13 4 047 309 2 0105 Sarpsborg 28 6 633 985 2 0106 Fredrikstad 8 2 555 562 1 0118 Aremark 2 650 433-0119 Marker 7 2 347 388 1 0122 Trøgstad

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Kommune nummer 2017 Kommunenavn

Kommune nummer 2017 Kommunenavn Kommune nummer 2017 Kommunenavn Nye kommune nummer 2020 Sammenslåing av Østfold, Akershus og Buskerud - 30 0101 Halden 3001 Sammenslåing av Moss og Rygge 3002 0105 Sarpsborg 3003 0106 Fredrikstad 3004

Detaljer

Fordeling økning i frie inntekter 1,4 mrd. kroner. Fordeling økning i frie inntekter 5,6 mrd. kroner Kommune

Fordeling økning i frie inntekter 1,4 mrd. kroner. Fordeling økning i frie inntekter 5,6 mrd. kroner Kommune Vedlegg spørsmål nr. 206 til skriftlig besvarelse 0101 Halden 7 880 31 520 0104 Moss 7 995 31 980 0105 Sarpsborg 14 138 56 554 0106 Fredrikstad 19 733 78 930 0111 Hvaler 1 161 4 645 0118 Aremark 477 1

Detaljer

Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise

Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Fylke, kommune Svar Politisk behandling Antall ekstra 2015 Antall ekstra 2016 Merknad Østfold

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET

RESSURSER I BRANNVESENET RESSURSER I BRANNVESENET ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 00 Halden 28092 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 32 0 4 4 23 22 22 2 Sarpsborg brann- og 005 Sarpsborg 5053 ALARMSENTRAL BRANN

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

Midler til fordeling trinn

Midler til fordeling trinn Fordeling av midler til økt lærertetthet på 1.-4. trinn Midler til fordeling 1.-4. trinn 1 193 500 000 Økt lærertetthet 1.-4. trinn: 0101 Halden 6 746 817 0104 Moss 6 969 674 0105 Sarpsborg 12 480 539

Detaljer

Totalt antall innbyggere

Totalt antall innbyggere Totalt antall innbyggere Innbyggere fordelt etter alder per 1.7.2014 0-1 år 0-17 år 2-5 år 6-15 år 16-22 år 18-49 år 23-66år 50-66 år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0101 Halden 30 230 620 6 354 1 396 3 571 2 775 12

Detaljer

Plasser med Aps forslag. Bevilgning i budsjettet for 2016 (1 000 kr) Bevilgning med Aps forslag (1 000 kr)

Plasser med Aps forslag. Bevilgning i budsjettet for 2016 (1 000 kr) Bevilgning med Aps forslag (1 000 kr) budsjettet Aps 0101 Halden 2 092 18 3 399 32 0104 Moss 2 222 19 3 610 34 0105 Sarpsborg 3 689 31 5 994 56 0106 Fredrikstad 5 346 45 8 687 82 0111 Hvaler 260 2 422 4 0118 Aremark 90 1 146 1 0119 Marker

Detaljer

Helsedirektoratets tilskuddsbeløp i 2012

Helsedirektoratets tilskuddsbeløp i 2012 0101 Halden 6 681 000 3 340 500 3 447 396 3 561 160 1 543 0104 Moss 6 753 000 3 376 500 3 484 548 3 599 538 1 560 0105 Sarpsborg 11 672 000 5 836 000 6 022 752 6 221 503 2 696 0106 Fredrikstad 16 583 000

Detaljer

Spm: Fordeling av økte frie inntekter kommunene 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Spm: Fordeling av økte frie inntekter kommunene 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Spm: av økte frie kommunene. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 0104 Moss 21 045 0105 Sarpsborg 38 052 0106 Fredrikstad 52 832 0111 Hvaler 3 037 0118 Aremark 1 304 0119 Marker 2 769

Detaljer

Komnr Komm navn Utleggs dato Ant skattyter Sum skatt Sum forskudd Til gode Ant til gode Snitt til gode Å betale Ant betale Snitt restskatt Ant

Komnr Komm navn Utleggs dato Ant skattyter Sum skatt Sum forskudd Til gode Ant til gode Snitt til gode Å betale Ant betale Snitt restskatt Ant 101 Halden 20170921 90 10 885 223 10 536 302 1 123 392 62 18 119 1 459 734 27 54 064 70 20 104 Moss 20170921 101 19 558 984 20 161 108 1 811 693 77 23 528 1 291 411 22 58 701 79 22 105 Sarpsborg 20170921

Detaljer

Kommune Antall elever Antall elever Antall elever vanlig undervisning spesiell undervisning i undervisning (2008/2009) (2008/2009) med opphold (2008/2

Kommune Antall elever Antall elever Antall elever vanlig undervisning spesiell undervisning i undervisning (2008/2009) (2008/2009) med opphold (2008/2 Kommune Antall elever Antall elever Antall elever vanlig undervisning spesiell undervisning i undervisning (2008/2009) (2008/2009) med opphold (2008/2009) 0101 Halden 39 0 0 0104 Moss 137 4 0 0105 Sarpsborg

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Ifølge liste Dykkar ref Vår ref Dato 16/197 25.01.2016 Satsar for kommunal eigenbetaling i barneverntiltak 2016 Nedanfor følgjer satsar for den kommunale eigenbetalinga for barn og unge i barneverntiltak,

Detaljer

Kommune Vedlikeholdstilskudd Frie inntekter Sum av kolonne Skattekomp fordelt fordelt etter etter kostnadsnøkkelen 1-2 ( 1000 kr) etter

Kommune Vedlikeholdstilskudd Frie inntekter Sum av kolonne Skattekomp fordelt fordelt etter etter kostnadsnøkkelen 1-2 ( 1000 kr) etter innbyggertall 0101 Halden 18 920 5 785 24 705 6 086 0104 Moss 19 720 5 587 25 307 5 878 0105 Sarpsborg 34 456 10 332 44 788 10 870 0106 Fredrikstad 48 540 14 542 63 082 15 299 0111 Hvaler 2 679 866 3 546

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 1 2 R e kn e s ka p pr. Endring frå 2009 pr. innb. 3 Budsjett 2011 4 drift 1 drift pr. innb 2,5 Løn + pr. Årsverk

Detaljer

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk Tabell 2b 1 Aldersgruppens i prosent. Tall pr. 1.12.2011. 30 59 0101 Halden 100,0 12,4 23,0 27,1 26,0 11,5 0104 Moss 100,0 11,5 26,7 28,3 22,7 10,8 0105 Sarpsborg 100,0 11,5 22,2 29,1 27,0 10,2 0106 Fredrikstad

Detaljer

Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013

Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013 22. august 2013 Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013 Gave til 78% av Kommune- Norges informasjons- og kommunikasjonsansvarlige

Detaljer

nabokrets (i km) per 1. januar 2017

nabokrets (i km) per 1. januar 2017 Innbyggere Reiseavstand innen sone (i km) 1. januar 2017 Reiseavstand til nabokrets (i km) 1. januar 2017 Strukturkriteriet, Aleneboende 30-66 år, 1.1. Innvandrere 6 15 år fra land utenom Skandinavia kol.

Detaljer

Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter

Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter avsetninger 101 HALDEN 0,4 72,6-13,2 104 MOSS 3,0 76,0 6,4 105 SARPSBORG -1,2 80,6 5,4 106 FREDRIKSTAD 2,7 81,7 6,0 111 HVALER 0,8 79,5 7,4 118 AREMARK 0,5 13,9 0,9 119 MARKER -2,1 51,4-2,1 121 RØMSKOG

Detaljer

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter avsetninger av 101 HALDEN 3,5 80,0-7,4 104 MOSS 4,2 72,9 11,5 105 SARPSBORG 3,2 82,7 9,1 106 FREDRIKSTAD 3,0 83,7 8,8 111 HVALER -0,5 90,8 4,8 118 AREMARK -0,3 83,5 0,9 119 MARKER 6,5 52,3 6,9 121 RØMSKOG

Detaljer

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner Vedlegg 1 Virkning av vekst frie 3,5 mrd. kroner Tabellforklaring Kolonne 1: Antall innbyggere Kolonne 2: 2016 etter saldert (1000 kr.) Kolonne 3: 2016 etter saldert (kr. per innb.) Kolonne 4: (1000 kr)

Detaljer

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009.

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009. 0101 Halden 872 0 5 696 0 6 568 0104 Moss 1 249 0 8 179 0 9 428 0105 Sarpsborg 2 175 0 12 315 0 14 490 0106 Fredrikstad 3 355 0 15 694 0 19 049 0111 Hvaler 124 0 0 0 124 0118 Aremark 155 0 256 0 411 0119

Detaljer

Endring i kommunens Sør-Norge tilskudd og småkommunetillegg med uendrede grenseverdier (1 000 kroner) Dagens distriktsindeks. Ny distriktsindeks

Endring i kommunens Sør-Norge tilskudd og småkommunetillegg med uendrede grenseverdier (1 000 kroner) Dagens distriktsindeks. Ny distriktsindeks den nåværende en ikke kan sammenliknes direkte med verdiene i endringen i vil bety for den enkelte kommune dersom dagens for regionalpolitiske tilskudd i inntektssystemet ikke endres. 101 HALDEN 51,6 67,2

Detaljer

Distriktsindeks inntektssystem 2018

Distriktsindeks inntektssystem 2018 101 HALDEN 52 53 104 MOSS 63 64 105 SARPSBORG 70 65 106 FREDRIKSTAD 65 68 111 HVALER 68 69 118 AREMARK 34 37 119 MARKER 36 40 121 RØMSKOG 55 55 122 TRØGSTAD 53 55 123 SPYDEBERG 76 76 124 ASKIM 59 61 125

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010 0101 Halden 631 899 5 873 0 0 7 403 0104 Moss 697 1 288 8 432 0 0 10 417 0105 Sarpsborg 1 027 2 242 12 697 0 0 15 967 0106 Fredrikstad 1 681 3 459 16 181 0 0 21 321 0111 Hvaler 42 128 0 0 0 170 0118 Aremark

Detaljer

Tabell 3b 1. KOMMUNER Ansatte etter aldersgruppe og gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Alle aldersgrupper

Tabell 3b 1. KOMMUNER Ansatte etter aldersgruppe og gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Alle aldersgrupper Tabell 3b 1 Ansatte etter aldersgruppe og gjennomsnittlig. 30-39 40-49 50-59 0101 Halden 78 64 80 80 81 78 0104 Moss 79 71 83 79 81 77 0105 Sarpsborg 75 59 77 79 80 73 0106 Fredrikstad 76 60 78 79 80 77

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011 0101 Halden 1 309 924 9 398 0 0 11 631 0104 Moss 1 427 1 324 12 370 0 0 15 121 0105 Sarpsborg 2 130 2 305 13 703 0 0 18 138 0106 Fredrikstad 3 488 3 556 20 574 0 0 27 618 0111 Hvaler 88 131 554 0 0 773

Detaljer

Anslag av endringer på kommunenivå som følge av budsjettavtale H, FrP, V og KrF post plan rus opplæringen Helsesøstre Frivilligsentaler

Anslag av endringer på kommunenivå som følge av budsjettavtale H, FrP, V og KrF post plan rus opplæringen Helsesøstre Frivilligsentaler 101 HALDEN 127 494 279 558 12 1 469 104 MOSS 139 598 293 591 12 1 632 105 SARPSBORG 235 975 520 1 048 23 2 802 106 FREDRIKSTAD 338 1 378 734 1 485 46 3 982 111 HVALER 15 52 39 70 0 176 118 AREMARK 5 15

Detaljer

Kommune (år 2005) Menn Kvinner Totalt /-

Kommune (år 2005) Menn Kvinner Totalt /- 0101 HALDEN 3 5 8 0104 MOSS 1 4 5 0105 SARPSBORG 8 6 14 0106 FREDRIKSTAD 7 7 14 0111 HVALER 0 0 0 0118 AREMARK 0 0 0 0119 MARKER 0 0 0 0121 RØMSKOG 0 0 0 0122 TRØGSTAD 0 1 1 0123 SPYDEBERG 2 0 2 0124 ASKIM

Detaljer

Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per kommuner med antall under 100 personer

Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per kommuner med antall under 100 personer Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per 1.1.2015 kommuner med antall under 100 personer 0111 Hvaler 31 0118 Aremark 0 0119 Marker 15 0121 Rømskog 0 0122 Trøgstad 29 0123 Spydeberg

Detaljer

Tabell 1.3.6b. KOMMUNER Gjennomsnittlig stillingsstørrelse, per aldersgruppe. (Prosent) Tall pr

Tabell 1.3.6b. KOMMUNER Gjennomsnittlig stillingsstørrelse, per aldersgruppe. (Prosent) Tall pr , per aldersgruppe. (Prosent) 20 50-0101 HALDEN 75,0 43,3 38,7 65,3 78,9 79,7 78,6 76,5 0104 MOSS 79,0 56,9 56,9 71,9 78,5 81,7 82,0 78,8 0105 SARPSBORG 76,8 31,2 44,9 71,1 78,3 82,5 81,1 75,9 0106 FREDRIKSTAD

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

Frie inntekter i prosent av landsgjennomsnittet, inkl. eiendomsskatt, konsesjon- og hjemfallsskatt

Frie inntekter i prosent av landsgjennomsnittet, inkl. eiendomsskatt, konsesjon- og hjemfallsskatt Frie inntekter korrigert for variasjonar i utgiftsbehov for kommunane. Tabellen viser inntekt per innbyggjar i landsgjennomsnittet. Tal frå 2006 Kommune prosent 0101 Halden 92 93 0104 Moss 93 100 0105

Detaljer

Vedlegg 2: Endring i årsverk til ordinær undervisning. Alle kommuner

Vedlegg 2: Endring i årsverk til ordinær undervisning. Alle kommuner Vedlegg 2: Endring i årsverk til. Alle kommuner (ordinær 0101 Halden 4,79-4,09 1,55-5,29 0104 Moss 0,24-3,41 1,15-5,78 0105 Sarpsborg -4,06-20,1-9,40-28,78 0106 Fredrikstad 4,41 8,69-1,41-4,14 0111 Hvaler

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 Medium løn+ løn + Løn + Årsverk innb. Noreg 1 5 109 056 686 1 072 352 135 568 26,53-2 % 1 207 920 236 1 % 0,35

Detaljer

St.prp. nr. 1 ( ), kap 571

St.prp. nr. 1 ( ), kap 571 St.prp. nr. 1 (2007-2008), kap 571 0101 Halden 236 172 0 0 3 200 16 425 255 797 0104 Moss 209 850 0 0 3 300 24 106 237 256 0105 Sarpsborg 384 324 0 0 5 500 32 505 422 329 0106 Fredrikstad 556 883 0 0 7

Detaljer

VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015

VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015 VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015 Kommunenummer Kommunenavn HF samarbeid Tilhørende helseregion 234 Gjerdrum

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 2 pr. innb. 2 Endring frå 2012 pr. innb. 3 Budsjett 2014 4 drift 2 drift pr. innb 2,5 Løn + Årsverk pr.

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 2 pr. Endring frå 2011 pr. innb. 3 Budsjett 2013 4 drift 2 drift pr. innb 2,5 Løn + pr. Årsverk pr. 1000

Detaljer

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1. juli 2010

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1. juli 2010 Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1. juli 2010 - satser i øre pr. liter innveid melk Kommune Satser 101 Halden 19 104 Moss 15 105 Sarpsborg 15 106 Fredrikstad 19 111 Hvaler 34 118 Aremark 33 119 Marker

Detaljer

Tabell C: Utenfor overgangsordningen og inndelingstilskudd. Kommunene 2004.

Tabell C: Utenfor overgangsordningen og inndelingstilskudd. Kommunene 2004. 0101 Halden 0 0 0 0 1 072 21 1 093 0104 Moss 0 0 0 0 1 025 20 1 045 0105 Sarpsborg 0 0 0 0 1 840 37 1 876 0106 Fredrikstad 0 0 0 0 2 672 52 2 725 0111 Hvaler 0 0 0 0 137 3 140 0118 Aremark 0 50 0 0 62

Detaljer

0301 Oslo

0301 Oslo 0101 Halden 169 517 12 945 3 322 1 093 186 877 0104 Moss 171 171-47 860-5 285 1 045 119 071 0105 Sarpsborg 305 055-22 969 12 531 1 876 296 494 0106 Fredrikstad 431 243-27 685 5 357 2 725 411 640 0111 Hvaler

Detaljer

Halden kommune. Moss kommune. Sarpsborg kommune. Fredrikstad kommune. Hvaler kommune. Aremark kommune. Marker kommune.

Halden kommune. Moss kommune. Sarpsborg kommune. Fredrikstad kommune. Hvaler kommune. Aremark kommune. Marker kommune. Halden kommune Moss kommune Sarpsborg kommune Fredrikstad kommune Hvaler kommune Aremark kommune Marker kommune Rømskog kommune Trøgstad kommune Spydeberg kommune Askim kommune Eidsberg kommune Skiptvedt

Detaljer

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1.7.2009 Satser innfrakttillegg pr 1.7.2009 Satser innfrakttillegg pr 1.2.2008 Kommune Satser Kommune Satser 101 Halden 19 101 Halden 17 104 Moss 15 104 Moss 15 105 Sarpsborg

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til nye innfraktsatser fra

Vedlegg 1 Forslag til nye innfraktsatser fra Vedlegg 1 Forslag til nye innfraktsatser fra 1.7.2009 Satser innfrakttillegg pr 1.7.2009 Satser innfrakttillegg pr 1.2.2008 Kommune Satser Kommune Satser 101 Halden 19 101 Halden 17 104 Moss 15 104 Moss

Detaljer

Styrking kommuneøkonomien RNB Kommuner

Styrking kommuneøkonomien RNB Kommuner Styrking - Kommuner Tabellforklaring: Kol. 1: Kol. 2: Kol. 3: Styrking av. Fordelt etter skatteandel 2014, framskrevet med bef.tall. per 1.1.15, inkl. skatteutjevning (1000 kr) Kompensasjon for endringer

Detaljer

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett Tingretter Kommuner i rettskretsen Mulig sammenslåingsalternativ Inntrøndelag tingrett Namdal tingrett Inderøy Namdalseid Snåsa Steinkjer Verran Frosta Verdal Leksvik Levanger Meråker Stjørdal Flatanger

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 2 pr. innb. 2 Medium Endring frå 2014 pr. innb. 3 løn+ 2 løn + Årsverk pr. 1000 innb. Noreg 1 5 165 802 676 1

Detaljer

Utlyste sykepleierstillinger per kommune. Fylkesvis inndeling

Utlyste sykepleierstillinger per kommune. Fylkesvis inndeling Utlyste sykepleierstillinger per kommune. Fylkesvis inndeling Ekstravakter og sesongstillinger er ekskludert Akkumulerte tall fra 1.2.2017-31.12.2017 Utlyser: Fylke/Kommune Heltid Deltid Uspesifisert Total

Detaljer

Vedlegg 1 Rammetilskudd 2017, kommunene

Vedlegg 1 Rammetilskudd 2017, kommunene Vedlegg 1, kommunene Tabellforklaring: Kol. 1: Prop. 1 S (2016-), (1 000 kr). Kol. 2: innbyggertilskudd pga. øremerking av midler til tidlig (1 000 kr). Kol. 3: innbyggertilskudd redusert spørsel pga.

Detaljer

Administrasjon Undervisning Barnehager Helse pleie omsorg

Administrasjon Undervisning Barnehager Helse pleie omsorg ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 1.672 156 474 93 839 90 20. 0104 MOSS 31.802 1.795 102 498 227 798 102 67. 0105 SARPSBORG 54.192 3.299 367 857 222 1.574 197 82. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 4.962 588 1.204 367 2.310

Detaljer

Om tabellene. Januar - desember 2017

Om tabellene. Januar - desember 2017 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Kommune. Antall I alt 01

Detaljer

Vedlegg 4: Andel undervisningspersonell med godkjent utdanning, andel uten godkjent utdannelse og andel assistentårsverk (skoleåret 2016/17)

Vedlegg 4: Andel undervisningspersonell med godkjent utdanning, andel uten godkjent utdannelse og andel assistentårsverk (skoleåret 2016/17) Vedlegg 4:, andel uten godkjent og andel assistentårsverk (skoleåret 2016/17) med godkjent Andel assistentårsverk Østfold 88,6 4,9 6,5 0101 Halden 91,3 5,1 3,6 0104 Moss 87,3 3,1 9,6 0105 Sarpsborg 89,2

Detaljer

Sametingsvalget Oversikt over hvilke kommuner som tar i mot stemmer på valgdagen og hvilke kommuner som kun tar i mot forhåndsstemmer

Sametingsvalget Oversikt over hvilke kommuner som tar i mot stemmer på valgdagen og hvilke kommuner som kun tar i mot forhåndsstemmer Sametingsvalget 2013 Oversikt over hvilke kommuner som tar i mot stemmer på og hvilke kommuner som kun tar i mot forhåndsstemmer Kommuner som er markert med fet skrift har 30 eller flere stemmeberettigede

Detaljer

Gj.snitt.lønn pr mnd.verk. Var. overtid. Grunnlønn. Faste og var. till.

Gj.snitt.lønn pr mnd.verk. Var. overtid. Grunnlønn. Faste og var. till. Ansatte etter fylke, gjennomsnittlig, grunnlønn, faste variable tillegg til grunnlønn variabel pr. 1.12. Vekst i fra 1. desember 2015 til 1. desember. pr. 1.12.. 0101 HALDEN 2.447 2.229 1.672 40.819 37.338

Detaljer