SOSIALHJELPSTATISTIKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOSIALHJELPSTATISTIKK"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 0 + SOSIALHJELPSTATISTIKK SOCIAL CARE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO ISBN 0

3

4 FORORD Sosialhjelpstatistikk inneholder opplysninger om personer som har mottatt hjelp etter lov om sosial omsorg av. juni,. Statistikken er i det vesentlige utarbeidd etter samme opplegg som for. Det er ogsa i år tatt med en tabell med noen opplysninger om aldershjem. ForelOpige tall for har tidligere vært publisert i Statistisk ukehefte nr. /. Det tar svært lang tid a utarbeide denne statistikken. En vesentlig årsak til dette er sein oppgaveinngang fra et flertall av kommunene. Foruten denne publikasjonen gir Byrået innenfor sosialstatistikken også ut publikasjoner om barneomsorg og sosial hjemmehjelp. Sekretær Knut StrOm har ledet arbeidet med statistikken. Statistisk Sentralbyrå, Oslo,. september Odd Aukrust Eva Birkeland

5 PREFACE This publication contains data on recipients of social care under the provisions of of the Social Care Act. The statistics for were mainly prepared along the same lines as for. One additional table giving some information on old people's homes is included. Some of the figures have earlier been published in the Weekly Bulletin. Social statistics from the Central Bureau also comprise, in addition to this publication, publications on child welfare and social homehelp services. The publication has been prepared under the supervision of Mr. Knut StrOm. Central Bureau of Statistics, Oslo, September Odd Aukrust Eva Birkeland

6 INNHOLD Side Tabellregister Tekstdel I. Opplegg og gjennomforing. Datagrunnlag. Omfang. Datainnsamling Innsamlings og bearbeidingsfeil III. IV. Begrep og kjennemerker Merknader til tabellene Tekst på engelsk Særskilt tabelldel Vedlegg. Sosialhjelpstatistikk, skjema og rettledning. Tidligere utkommet innenfor emneområdet. Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden. juli. Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås HåndbOker (SSH) Standardtegn. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler : Tall kan ikke offentliggjores Null 0 Mindre enn 0, av den brukte enhet

7 CONTENTS Index of tables Page Summary in English Separate Tables Appendices. Social care statistics. Questionnaire. Previously issued within the subject field. Publications issued by the Central Bureau of Statistics since July,,. Selected publications in the series Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) Explanation of Symbols Category not applicable Data not available Not for publication Nil 0 Less than half of unit employed

8 I. Opplegg og gjennomforing. Datagrunnlag Sosialhjelpstatistikken bygger på årlige individualoppgaver for hver mottaker av sosialhjelp. ( L avene fylles ut og sendes inn av de kommunale sosialkontorer. De blir hentet inn med hjemmel i, i lov om sosial omsorg og tilhorende forskrift om sosialstatistikk.. Omfang Sosialhjelpstatistikken omfatter alle personer som har mottatt hjelp etter lov om sosial omsorg av. juni,. Etter denne paragrafen ytes sosialhjelp til den som ikke er i stand til a sørge for sitt livsopphold eller til å dra omsorg for seg selv. FOlgende former for hjelp kan ytes: a. Lan, garanti for lån eller bidrag til yrkesopplæring for a komne i gang med ervery eller til andre formal med sikte på å gjore vedkommende selvhjulpen. b. Arbeid mot godtgjoring i arbeidsheim eller vernet bedrift med eller uten opphold der. C. Opphold i aldersheim, pleieheim eller andre passende institusjoner. d. Privat forpleining (familiepleie). e. Bidrag eller, i unntakstilfelle, lån til livsopphold. f. Lån eller bidrag til andre formal enn de som er nevnt foran under ae i den utstrekning det anses nodvendig. Sosialstyret kan dessuten i særlige tilfelle, selv on de foran nevnte vilkår ikke er til stede, yte Økonomisk hjelp til personer som trenger det for å kunne overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. Det er mottakeren av sosialhjelpen som er telleenheten i materialet. Når hjelpen er ytt til en familie, er hovedforsorgeren regnet som mottaker av hjelpen. I mange tilfelle vil opplysninger om familien eller husholdningen være av større interesse enn opplysninger knyttet til enkeltperson. Slike opplysninger har det på grunn av registreringsordningen ved sosialkontorene ikke vært mulig å hente inn. Hjelp etter Lovens, som gjelder opplysninger, rad og veiledning er ikke tatt med. Statistikken viser således bare omfanget av stotte etter og sier ikke noe om sosialhjelpen i alt.. Datainnsamling Skjemaet "Sosialhjelpstatistikk" med rettledning er tatt inn som vedlegg. II. Innsamlings og bearbeidingsfeil Sosialhjelpstatistikken skal i sin nåværende form, ideelt sett omfatte alle stonadsmottakere som far hjelp etter lov om sosial omsorg,. Byrået er klar over at statistikken i dag ikke tilfredsstiller dette kray. Det er flere grunner til dette. Tallene i statistikken framkommer ved en oppsummering av opplysningene på enkeltskjemaene. Disse skjemaene inneholder imidlertid en god del mangler. En del av sporsmålene på skjemaet er ikke besvart. Dette skyldes bl.a. at denne statistikken er lavt prioritert ved sosialkontorene. Dette har igjen sammenheng med at kontorene er sterkt underbemannet. Sosialkontorene har dessuten ikke noe ensartet kartoteksystem. Det forekommer derfor at en del kontorer ikke har registrert alle de opplysninger som Byrået ber om.

9 Dette bidrar til at kvaliteten på statistikken ikke blir så god som Ønskelig. En del kommuner unnlater dessuten hvert år å sende inn oppgaver til Byrået. For mangler oppgaver fra Spydeberg, Nesodden, Gjøvik, Jevnaker, Vaksdal, Fedje, Roan, Beiarn, Værøy og Nesseby kommuner. En del kommuner fyller ikke ut oppgaver for alle stonadsmottakere, mens enkelte tar med stonadsmottakere under andre hjelpeordninger ved sosialkontoret. Byrået vet med sikkerhet at enkelte kommuner har tatt med personer med stonad etter midlertidig lov om stonad til fraskilte og separerte, men det har ikke wart mulig å korrigere for dette. Byrået vet dessuten at tallet på personer plassert i privat forpleining er usikkert. En har derfor valgt å publisere disse tallene sammen med de Øvrige tallene for andre hjelpetiltak. Disse tallene omfatter således plasseringer i aldershjem, sykehjem o.., vernet bedrift, eller andre sosiale institusjoner eller i privat forpleining. Gruppen andre hjelpetiltak utgjør mindre enn 0 prosent av alle stonadsmottakere. Usikkerheten for denne gruppen betyr følgelig forholdsvis lite for totaltallene. III. Begrep og kjennemerker Etter loven ytes sosialhjelp til den som ikke er i stand til å sørge for sitt livsopphold eller til å dra omsorg for seg selv. Ytelsen kan bestå i økonomisk stonad (bidrag, lån eller garanti for lån) eller naturalstonad (rekvisisjon på mat eller klær, utdelt brensel m.m.). StOnad blir gitt for å gjøre mottakeren selvhjulpen eller for å gi vedkommende mulighet til å overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. Andre former for sosialhjelp omfatter f.eks. plasseringer i aldershjem, sykehjem o.l., vernet bedrift eller andre sosiale institusjoner eller i privat forpleining. Personer som Ur oppgaveåret var plassert i bedrift, institusjon eller familiepleie, er med i statistikken bare i de tilfelle stonad er mottatt utover de lopende utbetalinger slike plasseringer har fort til for sosialmyndighetene, eller dersom stonadsmottakeren i statistikkåret har en annen plassering enn året fr. Opplysningene om hver stonadsmottaker knytter seg til forholdene slik de var umiddelbart fr hjelp ble gitt. Statistikken gir opplysninger om tallet på stonadsmottakere fordelt etter fylke, stonadskommune, kommunetype, alder, ekteskapelig status, familietype, forsorgelsesbyrde, arbeidssituasjon, problemområde, tallet på kommuner som har ytt hjelp og etter tallet på måneder det er gitt Okonomisk hjelp. Videre gir statistikken opplysninger om sosialmyndighetenes ytelser etter art, formal og storrelse. Byrået understreker at alle opplysninger knytter seg til den person som er regnet som mottaker av hjelpen. Da hovedforsorgeren blir oppgitt som mottaker når hjelpen er gitt til en familie, vil andelen menn blant de registrerte stonadsmottakerne være forholdsvis stor. Byrået gir derfor ingen fordeling av stonadsmottakerne etter kjønn. Istedet er det tatt i bruk en gruppering etter familietype. Grunnlaget for grupperingen er opplysningene om stonadsmottakerens kjonn, ekteskapelige status og forsorgelsesbyrde. StOnadskommune er den kommune der stonadsmottakeren har fått hjelp. For stønadsmottakere som har fått stonad i flere kommuner, regner en bostedskommune som stonadskommune dersom det i det hele tatt er ytt noen hjelp fra denne kommune. Har stonadsmottakeren ikke mottatt hjelp i bostedskommunen, regnes den kommunen som har ytt mest hjelp etter tallet på stonadsmåneder og ytelsens storrelse som stonadskommune. ForsOrgelsesbyrde omfatter alle personer som stonadsmottakeren forsorger, dvs. ektefelle barn og andre. Problemområde omfatter problemer knyttet både til stonadsmottakeren og familien. Når det gjelder alder, er stonadsmottakerne gruppert etter fodselsår. Kommunetypeinndelingen i denne publikasjonen er beskrevet i Byråets serie "Statistisk Sentralbyrås HåndbOker", Standard for kommuneklassifisering.

10 Merknader til tabellene. På grunn av at det hvert år mangler oppgaver fra en del kommuner, er det vanskelig å vise utviklingen i omfanget av den sosialhjelp som statistikken skal omfatte. For i noen grad bote på dette, har en i tabell tatt inn beregnede tall som bygger på tidligere Ars oppgaver for de kommuner der en mangler oppgaver. Disse tall for stonadsmottakere og økonomisk stonad er derfor ikke sammenliknbare med tallene i de andre tabellene. I tabell er gitt en oversikt over beregnet antall personer under sosial omsorg i alt (stonadsmottakere pluss forsorgede) etter fylke. Dette er gjort for bedte å kunne vise det reelle omfang av sosialhjelpen. Tabell gir en oversikt over tallet på stonadstilfelle i de enkelte kommuner i landet. Hver stonadsmottaker kan være talt med i flere kommuner. Sumtall for hjulpne personer i denne tabell vil derfor ikke være lik tallene i de andre tabellene, hvor det er korrigert for dobbelttellinger. Det er også i denne publikasjonen tatt med en tabell (tabell ) som viser aldershjem og aldersavdelinger ved kombinerte alders og sykehjem fordelt etter fylke. Tabellen bygger på oppgaver hentet inn fra distriktslegene. SUMMARY IN ENGLISH The statistics on social care are based on individual returns completed by the local care authorities. The statistics relate to persons granted public assistance under the provisions of the Social Care Act of. When assistance is given to a family, the main supporter has been counted as the recipient. The assistance, financial or in kind, is designed to make the recipient selfsupporting and enable him to overcome his difficulties or to adjust them. Social care may also consist in finding a place for the person concerned in an old people's home or nursing home, in other social institutions, in a sheltered business enterprise, or in entrusting him to private care. Recipients of these types of assistance are only recorded in the actual year in which there is found a place. They may, however, be counted in a following year too, if they are relocated or if a special assistance grant exceeds the running expense of the first placing. In many cases information concerning the family or the household would be of greater interest than information concerning the recipients, however, due to the registration system of the local social care authorities, it has not been possible to collect such information. For the same reason it is also difficult to show the full extent of the social care service. By mistake, some municipalities in included persons receiving assistance according to Provisional Act of December concerning benefits to divorced and separated supporters. This may to some extent explain regional differences in the figures. It should be noted that all information concerns those persons who are counted as recipients. Because the main supporter of a family is counted as recipient even if the assistance is given to the family as a whole, the percentage of men among recipients will be unreasonably high. For in some extent to correct for this a "family type" category is defined. The classification of family type is based on information about sex, marital status and dependents of the recipients.

11 0 The statistics provide information about the number of recipients of social care by county, municipality, and type of assisting municipality, by the recipient's age, marital status, type of family, and number of dependents, working situation, type of problems, by the number of assisting municipalities and by the number of months in which assistance is granted. The assistance is further specified by natur, purpose and amount. To avoid double counts, recipients of social care from more than one municipality are allocated to their home municipality, provided that assistance is obtained from this municipality. If not, the recipient is grouped with the municipality from which most help is adjudged to have been received, viewed, for example, in the light of the number of months or amount of assistance. The same practice has been followed when the recipient's home municipality is unknown or when several municipalities have declared themselves to be the domicile of the client. The number of dependents includes all persons being supported by the recipient, i.e. spouse, children and others. The classification of the municipalities by type is based on distribution by industry And proximity to service centres. The type of problems includes problems attached both to the recipient himself and to his family. Each year some municipalities do not submit their reports, therefore it is difficult to show the development over time in the social care service on the basis of these reports. However, in table the number of recipients and the amount of economic assistance have been estimated, based on reports from previous years for these municipalities. The figures in table for the last year are, for this reason, not comparable with the figures in the other tables. To show the full extent of the social care service, there are in table given estimated figures for the total number of persons under social care (recipients plus dependents). Table gives a survey of cases of social care in the municipalities. The recipients of social care may have received assistance from more than one municipality. Therefore, the total number of persons being assisted, as shown in this table, differs from figures shown in the rest of the tables, in which corrections are made for double counts. A table in included, table, giving information by county on old people's homes and oldage departments in combined old people's and nursing homes. The information is collected from the medical officers of health.

12 TABELLER TABLES

13 TABELLREGISTER. StOnadsmottakere og Økonomisk stonad. Fylke. 0. Personer under sosial omsorg i alt (medregnet forsorgede). Fylke. StOnadsmottakere etter bosted. StOnadsfylke. StOnadsmottakere etter bosted og type av stonadskommune. StOnadsmottakere etter tallet på stonadskommuner. Fylke. StOnadstilfelle med Økonomisk stonad etter ytelsens formal. Utgifter til Økonomisk stonad etter art. StOnadskommune. StOnadsmottakere etter ekteskapelig status og alder. Stonadsmottakere etter alder og type av stonadskommune. StOnadsmottakere etter forsorgelsesbyrde, familietype og alder 0. StOnadsmottakere etter arbeidssituasjon og familietype. StOnadsmottakere etter forsorgelsesbyrde og tallet på forsorgede under år. StOnadsmottakere etter familietype og type av stonadskommune. Stonadsmottakere etter ytelsens art. Fylke. StOnadsmottakere med Okonomisk stonad etter ytelsens art, formal og storrelse. StOnadsmottakere med Okonomisk stonad etter ytelsens art og formal. Fylke. StOnadsmottakere etter problemområde. Prosent. Fylke. Bidragsmottakere etter familietype og bidragets storrelse. Bidragsmottakere etter tallet på stonadsmåneder og bidragets storrelse. Aldershjem og aldersavdelinger ved kombinerte alders og sykehjem. Fylke.. desember Side

14 INDEX OF TABLES. Recipients of social care and cost of assistance. County. 0. Total number of persons under social care (including dependents). County. Recipients of social care,by domicile. Assisting county. Recipients of social care, by domicile and type of assisting municipality. Recipients of social care, by the number of assisting municipalities. County. Cases of social care with economic assistance,by purpose of asistance. Cost of assistance, by nature of assistance. Assisting municipality. Recipients of social care, by marital status and age. Recipients of social care, by age and type of assisting municipality. Recipients of social care, by number of dependents, type of family and age 0. Recipients of social care, by working situation and type of family. Recipients of social care, by number of dependents, and by number of dependents of age under years. Recipients of social care, by type of family and type of assisting municipality. Recipients of social care, by nature of assistance. County. Recipients of economic assistance, by nature, purpose and amount of assistance. Recipients of economic assistance, by nature and purpose of the assistance. County. Recipients of social care, by type of problems. Percentages. County. Recipients of allowance, by type of family and amount of allowance. Recipients of allowance, by number of months in which assistance has been granted and amount of allowance. Old people's homes and oldage departments in combined old people's and nursing homes.. County. December Page

15 Fylke Tabell. StOnadsmottakere og Økonomisk stonad ) Fylke. 0 StOnadsmottakere i alt Recipients of social care, total 0 0 Økonomisk stonad 000 kr I alt 0 0 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold 0 Telemark AustAgder 0 ' VestAgder 0 Rogaland Hordaland Bergen J 0 Sogn og Fjordane... 0 MOre og Romsdal SOrTrOndelag 0 0 NordTrOndelag 0 0 Nordland Troms Finnmark ) Tallene over stonadsmottakere og Økonomisk stonad i denne tabell er delvis beregnede tall og er ikke sammenliknbare med tallene i de Ovrige tabeller i denne publikasjonen. Se for vrig tekstdel. ) Innbyggere pr.. desember.

16 Recipients of social care and cost of assistance l)county. 0 Economic assistance 000 kroner Kr 0 ) økonomisk stonad pr. innbygger ) Economic assistance per capita Kr Kr Kr Kr Kr County 00,,,,0,0, Total 00 0,,,,,, 0 0,,0,,,0 0, 0.,,,,,,.,,,,,, 0,,,,0,,,, 0,,,, _ 0,,,0,,, 0,00,,,,, 0,0,,,,, 0,, 0, 0,,, 0 0,, 0,,,,,, 0 0 0,0,0 0,,,,,,,0,,, 0 0 0,,,,,, 0,,,,,, 0,0,, 0,,0, ,, 0,,,,,,,,,0, 0,0,,0,,,0 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland {:Hordaland Bergen Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SrTrondelag NordTrondelag Nordland Troms Finnmark ) The figures in this table are partly estimated and are not comparable with corresponding figures in the other tables in this publication. Compare summary in English. ) Population as of li December.

17 Tabell. Personer under sosial omsorg i alt (medregnet forsorgede). Fylke ) Total number of persons under social care (including dependents). County l) Personer under sosial omsorg. Medregnet Fylke forsorgede. I alt County Total number of persons under social care Personer under sosial omsorg pr. 000 innbyggere ) Total number of persons under social care per 000 population ) Gjennomsnittlig Økonomisk stønad pr. person under sosial omsorg ) Average economic assistance per person under ' social cares) Kr 0 00, 00, 00, 0 00 ', , 0 0, 0 0, Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SrTrOndelag NordTrondelag Nordland Troms Finnmark 00, 000,, 00, 0 000, 0 00,0 0 00,., 00, 0, 0 0, 0, 0 0, 000, 0, 0 0, 00, 0 0, 0, ) Tallene over personer i alt under sosial omsorg er beregnet på grunnlag av opplysningene om stonadsmottakernes forsorgelsesbyrde. ) Innbyggere pr.. desember. ) Beregnet på grunnlag av tallet over personer med Okonomisk stonad. ) The total number of persons under social care are estimated on the basis of information on family responsibilities of the recipients. ) Population as of December. ) Estimated on the basis of the number of persons with economic assistance.

18 Tabell. StOnadsmottakere etter bosted. Stonadsfylke Recipients of social care, by domicile. Assisting county StOnadsfylke Assisting county Bosatt i stonadskommunen I alt Residing. Total in the assisting municipazity Bosatt i annen kommune Residing in another municipalit Uten fast bosted No permanent address Bosatt i utlandet Uoppgitt Residing Unknown abroad I alt Total 0 Østfold Akershus Oslo 0 Hedmark 00 0 Oppland 0 Buskerud 0 0 Vestfold 0 0 Telemark 0 AustAgder 0 VestAgder 0 0 Rogaland 0 0 Hordaland 0 Sogn og Fjordane MOre og Romsdal 00 SorTrOndelag 0 0 NordTrOndelag Nordland 0 0 Troms 0 0 Finnmark... 0 fabell. StOnadsmottakere etter bosted og type av stonadskommune Recipients of social care, by domicile and type of assisting municipality Type av stonadskommune Type of assisting municipality Bosatt i Bosatt stonads i annen kommunen kommune I alt Residing Resi Total in the ding in assisting another munici municipalitj LILL_ I prosent Uten Bosatt av hele fast i ut Uopp befolkbasted landet gitt ningen No per Resi Un Percent a manent ding known ges of address abroad total I alt Total 0, LandbrukskommunerAgricul tural municipalities. Mindre sentrale, blandede landbruks og industrikommuner Noncentral, mixed agricultural and manufacturing municipalities Sentrale, blandede landbruks og industrikommunercentral, mixed agricultural and manufacturing municipalities Fiskerikommuner Fishing municipalities Mindre sentrale industrikommuner Noncentral manufacturing municipalities Sentrale industrikommuner Central manufacturing municipalities Særlig sentrale, blandede tjenesteytings og industrikommuner Highly central, mixed service and manufacturing municipalities øvrige blandede tjenesteytings og industrikommuner Remaining mixed service and manufacturing municipalities. Andre kommuner Other municipalities , 0, 0,,,0 0,,,,0

19 Tabell. StOnadsmottakere etter tallet på stonadskommuner. Fylke Recipients of social care, by the number of assisting municipalities. County Fylke County I alt Total Tallet på stonadskommuner The number of assisting municipalities og over and over I alt Total 0 Østfold, 0 Akershus Oslo 0 Hedmark 00 Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland 0 Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SrTrOndelag, 0 NordTrOndelag Nordland Troms Finnmark

20 Bosatt i stonadskommunen I alt Residing Tabell. StOnadstifee ) med Økonomisk stonad etter ytelsens formal. Utgifter til Økonomisk stonad etter art. StOnadskommune Cases of social carel) with economic assistance, by purpose of assistance. Cost of assistance, by nature of assistance. Assisting municipality StOnads Nr. kommune No. Assisting municipality HELE LANDET THE WHOLE COUNTRY Ytelsens forma ) Purpose of the assistance ) Utgiftenes art Cost of assistance by nature Selv. Garanti Total in the Livshjelp Andre Uoppgitt Bidrag Lån for lån assistingg opphold Self Other Unknown Allowance Loan Guarantee munici Living help for loan Tality kr 0 0 ØSTFOLD 0 0 Halden 0 Sarpsborg 0 Fredrikstad... 0 Moss Hvaler Borge Varteig Skjeberg Aremark Marker ROmskog TrOgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad 0 Tune RolvsOY Kråkerøy OnsOy Råde Rygge Våler Hobøl _ O. 0 0 AKERSHUS 0 Vestby Ski As Frogn Nesodden Oppegård Bærum 0 Asker AurskogHOland SOrum Fet Rælingen Enebakk 0 LOrenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal W Oslo ) StOnadsmottakere kan ha fått hjelp i flere kommuner. Sumtall for hjulpne personer i denne tabell vil derfor ikke gi samme resultat som de Øvrige tabeller, hvor det er korrigert for dobbelttellinger. ) Det kan i hvert stonadstilfelle være gitt stonad etter flere formal. ) Recipients of social care may have received assistance from more than one municipality. Therefore, the total number of persons being assisted, as shown in this table, differs from figures shown in the rest of the tables, in which corrections are made for double counts. ) In each case of social care it may be given assistance by more than one purpose.

21 Tabell (forts.). Stonadstifee ) med økonomisk stonad etter ytelsens formal. Utgifter til Okonomisk stonad etter art. StOnadskommune Cases of social carel ) with economic assistance by purpose of assistance. Cost of assistance, by nature of assistance. Assisting municipality Nr. StOnadskommune 0 HEDMARK 0 Hamar 0 Kongsvinger Ringsaker Vang LOten Stange NordOdal SOrOdal 0 Eidskog Grue Asnes Våler Elverum Trysil knot 0 StorElvdal Rendalen Engerdal TolgaOs Tynset Alvdal Folldal 0 Bosatt i Ytelsens formal ) Utgiftenes art I alt stonads Selv Livs Garanti Andre Uoppgitt Bidrag Lån kommunen hjelp opphold for lån 000 kr OPPLAND 0 Lillehammer 0 GjOvik Dovre Lesja Skjåk Lom Vågå Sel Fron 0 Ringebu Oyer Gausdal Ostre Toten Vestre Toten Jevnaker Lunner Gran SOndre Land Nordre Land 0 SOrAurdal Etnedal NordAurdal Vestre Slidre øystre Slidre Vang 0 BUSKERUD 0 Ringerike 0 Drammen 0 Kongsberg Flå Nes Gol Hemsedal Al 0 Hol Sigdal KrOdsherad Modum Ovre Eiker ) Se note, side. ) Se note, side. ) See note, page. ) See note, page.

22 Tabell (forts.). StOnadstifee ) med Økonomisk stonad etter ytelsens formal. Utgifter til Okonomisk stonad etter art. StOnadskommune Cases of social carel) with economic assistance, by purpose of assistance. Cost of assistance, by nature of assistance. Assisting municipality Nr. StOnadskommune 0 BUSKERUD (forts.) Nedre Eiker Lier ROyken 0 0 Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal 0 Bosatt i Ytelsens formal ) Utgiftenes art I alt stonads Selv Livs Garanti Andre Uoppgitt Bidrag Lån kommunen hjelp opphold for lån 0 _ 000 kr 0 VESTFOLD 00 0 Holmestrand 0 0 Horten 0 0 TOnsberg 0 Sandefjord 0 Larvik 0 Stavern Svelvik Sande Hof Våle Borre Ramnes Andebu 0 0 Stokke Sem NOtterøy TjOme 0 Tjølling Brunlanes 0 Hedrum Lardal _ TELEMARK 0 0 Porsgrunn 0 0 Skien 0 Notodden Siljan 0 Bamble 0 Kragero Drangedal Nome BO Sauherad Tinn 0 Hjartdal Seljord Kviteseid 0 Nissedal Fyresdal Tokke Vinje AUSTAGDER 00 0 RisOr Arendal 0 Grimstad 0 Gjerstad Vegårshei 0 0 Tvedestrand Moland Froland 0 Øyestad li 0 ) Se note, side. ) Se note, side. ) See note, page. ) See note, page.

23 Tabell (forts.). StOnadstifee ) med okonomisk stonad etter ytelsens formal. Ut&ifter til Okonomisk stonad etter art. StOnadskommune Cases of social carei ) with economic assistance, by purpose of assistance. Cost of assistance, by nature of assistance. Assisting municipality Nr. StOnadskommune 0 AUSTAGDER (forts.) Bosatt i Ytelsens formal ) Utgiftenes art I alt stonads Selvkommunen hjelp opphold tor lan Livs Garanti Andre Uoppgitt Bidrag Lan, 000 kr TromOy HisOy 0 Lillesand " 0 Birkenes? Amli _ Iveland. : : : : : Evje og Hornnes 0 Bygland 0 0 Valle Bykle 0 VESTAGDER Kristiansand Mandal 0 0 Farsund 0 Flekkefjord Vennesla 0 0 Songdalen 0 SOgne Marnardal Aseral : : : Audnedal Lindesnes 0 Lyngdal Hægebostad : Kvinesdal 0 Sirdal 0 ROGALAND Eigersund 0 0 Sandnes 0 0 Stavanger 0 0 Haugesund 0 0 Sokndal Lund Bjerkreim Klepp 0 0 Time 0 0 Gjesdal 0 0 Sola 0 0 Randaberg Forsand 0 Strand Hjelmeland 0 Suldal Sauda Finny _ RennesOy KvitsOy _ Bokn Tysvær KarmOy 0 0 Utsira. Vindafjord HORDALAND Bergen Etne Olen Sveio Bomlo 0 Stord 0 ) Se note, side. ) Se note, side. ) See note, page. ) See note, page.

24 Tabe/ (forts.). StOnadstifee ) med Okonomisk stonad etter ytelsens formål. Utgifter til Okonomisk stonad etter art. StOnadskommune Cases of social carei) with economic assistance, bypurpose of assistance. Cost of assistance, by nature of assistance. Assisting municipality Nr. StOnadskommune HORDALAND (forts.) Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal Odda 0 Ullensvang Ulvik Granvin Voss Kvam Fusa Samnanger Os Austevoll Sund Fjell AskOy Vaksdal Modalen Ostery Meland øygarden 0 RadOy Lindas Austrheim Fedje Masfjorden Bosatt i Ytelsens forma ) Utgiftenes art alt stonads Selv Livs Garanti Andre Uoppgitt Bidrag Lån kommunen hjelp opphold for lån 000 kr : : : : : : : : : : : : SOGN OG FJORDANE 0 Flora Gulen Solund Hyllestad Høyanger Vik Balestrand Leikanger 0 Sogndal Aurland Lardal, Årdal Luster Askvoll Fjaler 0 Gaular JOlster FOrde Naustdal Bremanger Vågsøy Selje Eid Gloppen, Stryn : : : : : : : _ ) Se note, side. ) Se note, side. ) See note, page. ) See note, page.

25 Tabell (forts.). StOnadstifee ) med økonomisk stonad etter ytelsens formål. Utgifter til Økonomisk stonad etter art. StOnadskommune Cases of social carel) with economic assistance, by purpose of assistance. Cost of assistance, by nature of assistance. Assisting municipality Nr. StOnadskommune Bosatt i Ytelsens formål ) Utgiftenes art I alt stonads Selvkommunen hjelp opphold for Livs Garanti Andre Uoppgitt Bidrag Lån lån 000 kr MORE OG ROMSDAL Ålesund Molde 0 0 Kristiansund 0 0 Vanylven 0 Sande Herøy Ulstein 0 Hareid 0 Volda 0 Ørsta Norddal.. : Stranda 0 Orskog Sykkylven Giske 0 Haram 0 Vestnes Rauma 0 0 Nesset Midsund Sandøy Aukra 0 Fræna 0 Eide 0 Avery Frei 0 Gjemnes 0 _ 0 Tingvoll Sunndal 0 Surnadal Rindal Aure 0 Halsa 0 _ Tustna : : : : SmOla 0 ' 0 SØRTRØNDELAG Trondheim 0 0 Hemne Snillfjord _ Hitra Frøya 0 Orland Agdenes Rissa.'... Bjugn 0 Åfjord Roan Osen 0 Oppdal 0 Rennebu Meldal Orkdal 0 ROros 0 _ Holtålen Midtre Gauldal Melhus Skaun 0 0 Klæbu Malvik Selbu Tydal ) Se note, side. ) Se note, side. ) See note, page. ) See note, page.

26 Tabell (forts.). StOnadstifee ) med Okonomisk stonad etter ytelsens formal. Utgifter til Okonomisk stonad etter art. StOnadskommune Cases of social care') with economic assistance, by purpose of assistance. Cost of assistance, by nature of assistance. Assisting municipality Nr. StOnadskommune Bosatt i Ytelsens forma ) Utgiftenes art Livsopphold Andre Uoppgitt Bidrag Lån I alt stonads Selvkommunen hjelp 000 kr Garanti for lån NORDTRØNDELAG, 0 Steinkjer 0 Namsos Meråker 0 Stjørdal Frosta Leksvik Levanger Verdal Mosvik Verran 0 Namdalseid Inderøy Snåsa Lierne ROyrvik Namsskogan Grong Høylandet.. 0 Overhalla 0 Fosnes Flatanger Vikna Næroy Leka :, NORDLAND BodO Narvik Bindal BrOnnOY Vega Vevelstad Herøy Alstahaug Leirfjord Vefsn 0 Grane Hattfjelldal DOnna 0 Nesna Hemnes Rana Lurby Træna : : ROdOy Meløy 0 0 Gildeskål Beiarn.... Saltdal Fauske Skjerstad SOrfold 0 Steigen Hamarøy Tysfjord 0 0 LOdingen 0 Tjeldsund Evenes Ballangen ROst Vær0y Moskenes VestvågOy : ) ) Se note, side. Se note, side. ) See note, page. ) See note, page.

27 Tabell (forts.). StOnadstifee ) med økonomisk stonad etter ytelsens formal. Utgifter til Okonomisk stonad etter art. StOnadskommune Cases of social carel) with economic assistance, by purpose of assistance. Cost of assistance, by nature of assistance. Assisting municipality Nr. StOnadskommune NORDLAND (forts.) Bosatt i Ytelsens formål ) UtOftenes art I alt stonads Selv Livs Garanti Andre Uoppgitt Bidrag Lån kommunen hjelp opphold for lån i 000 kr Vågan Hadsel BO 0 Øksnes 0Sortland Andøy TROMS 0 0 Harstad 0Troms 0 0 Kvæfjord 0 Skånland 0 0 Bjarklly _ Ibestad Gratangen Salangen Bardu 0 Målselv Sørreisa Dyrøy TranOY 0 Torsken 0 Berg 0 Lenvik Balsfjord KarlsOY 0 Lyngen 0 Storfjord 0 0 Kåfjord 0 Skjervøy 0 Nordreisa 0 Kvænangen 0 FINNMARK 0 Hammerfest 0 0 Vardø 0 0 Vads0 Kautokeino 0 Alta 0 Loppa _ Hasvik Sørøysund 0 Kvalsund 0 Måsøy Nordkapp 0 Porsanger 0 0 _ Karasjok 0 0 Lebesby Gamvik 0 Berlevåg 0 Tana 0 Nesseby * SO Se 0. Båtsfjord SørVaranger _ ) Se note, side. ) Se note, side. ) See note, page. ) See note, page.

28 Tabell. StOnadsmottakere etter ekteskapelig status og alder Recipients of social care, by marital status and age Alder Age I alt Total Ugift Unmarried Gift Married Separert, skilt Separated, divorced Enke, enkemann Widow, widower Uoppgitt Unknown I alt Total Under 0 år years " r, " " I, " II " rr " r, r, " rr år og over years and over Uoppgitt Unknown 0 0 0

29 Tabell. StOnadsmottakere etter alder og type av stonadskommune Recipients of social care, by ace and type of assisting municipality Type av stonadskommune Type of I alt assisting Total municipality Under år år år år år år år år Under år years years years years years years years years 0 years 0 år og Uoppover gitt years Unand known over I alt Total Landbrukskommuner Agricultural municipalities 0 00 Mindre sentrale, blandede landbruks og industrikommuner Less central s mixed agricultural and manufacturing municipalities Sentrale, blandede landbruksog industrikommuner Central, mixed agricultural and manufacturing municipalities I Fiskerikommuner Fishing municipalities Mindre sentrale industrikommuner Less central manufacturing municipalities 0 0 Sentrale industrikommuner Central manufacturing municipalities 0 Særlig sentrale, blandede tjenesteytingsog industrikommuner Highly central, mixed service and manufacturing municipalities øvrige blandede tjenesteytingsog industrikommuner Other mixed service and manufacturing municipalities Andre kommuner Other municipalities

30 Tabell. StOnadsmottakere etter forsorgelsesbyrde, familietype og alder Recipients of social care, by number of dependents, type of family and age Familietype og alder Type of family and age I alt Total Uten forsorgelsesbyrde Without dependents I alt Total Med forsorgelsesbyrde ForsOrgede Dependents With dependents eller flere or more Av disse med barn under år Of which with children under wears Alle familietyper Type of families, total 0 00 Under 0 år years , 0 ip It år og over years and over 0 0. Uoppgitt Unknown Enslig mann uten forsorgelsesbyrde Single man without dependents Under 0 år år og over I 0 0 Uoppgitt 0 0 Enslig kvinne uten forsorgelsesbyrde Single woman without dependents Under 0 år 0 " " 0 0 år og over Uoppgitt Gift, med barn under år Married, with children of age under years Under 0 år 0 0 " 0 " 0 år og over Uoppgitt , 0 _ 0

31 Tabell (forts.). Stonadsmottakere etter forsorgelsesbyrde, familietype og alder Recipients of social care, by number of dependents, type of family and age 0 Familietype og alder Uten for I alt sørgelsesbyrde I alt Med forsorgelsesbyrde Forsørgede Av disse eller med barn flere under år Gift, uten barn under år Married, without children of age under P??ars Under 0 år 0 " 0 " år og over Uoppgitt Enslig mann med barn under år Single man with children of age under years... Under 0 år 0 " 0 " år og over Uoppgitt Enslig kvinne med barn under år Single woman with children of age under years... Under 0 år 0 " 0 " år og over Uoppgitt 0 0 _ Andre familietyper ) Others ]) 00 0 Under 0 år 0 0 " 0 " år og over _ Uoppgitt 0 ) Omfatter stonadsmottakere med uoppgitt ekteskapelig status og enslige mottakere med forsorgelsesbyrde når alle forsorgede er over år. ) Including recipients when marital status is unknown and single recipients with dependents when all dependents are over years.

32 Tabell 0. StOnadsmottakere etter arbeidssituasjon og familietype Recipients of social care, by working situation and type of family Familietype Type of family Delvis i Ikke i I alt I arbeid arbeid arbeid Uoppgitt Total Working Partly Not Unknown working working I alt Total 0 Enslg mann uten forsorgelsesbyrde Single man without depondents Enslig kvinne.uten forsorgelsesbyrde Single woman without dependents Gift, med barn under år Married, with children of ay under years Gift, utenbarn under år Married, without children of age under years Enslig mann med barn under år Single man with children of age under years Enslig kvinne med barn under år Single woman with children of age under years Andre familietyper Others] ) Se note, side 0. ) See note, page 0.

33 Tabell. StOnadsmottakere etter forsorgelsesbyrde og tallet på forsorgede under år Recipients of social care, by number of dependents, and by number of dependents of age under years ForsOrgede under år Number of dependents of age under years I alt Total 0 ForsOrgelsesbyrde Number of dependents eller flere or more I alt Total eller flere or more 0 0 Tabell. StOnadsmottakere etter familietype og type av stonadskommune Recipients of social care, by type of family and type of assisting municipality Enslig Gift Married Single personandre Type av stonadskommune Uten for Med barn Uten barn Med barn fami I alt Type of assisting sorgelses under år under år under år liemunicipality byrde With Without With typer ), Total Without children children children Othersli dependents under under under I alt Total Landbrukskommuner Agricultural municipalities Mindre sentrale, blandede landbruks og industrikommuner Less central, mixed agricultural and manufacturing municipalities 0 Sentrale, blandede landbruks og industrikommuner Central, mixed agricultural and manufacturing municipalities 0. Fiskerikommuner Fishing municipalities Mindre sentrale industrikommuner Less central manufacturing municipalities 0 0 Sentrale industrikommuner Central manufacturing municipalities Særlig sentrale, blandede tjenesteytings og industrikommuner Highly central, mixed service and manufacturing municipalities øvrige blandede tjenesteytingsog industrikommuner Other mixed service and manufacturing municipalities 0 Andre kommuner Other municipalities 0 0 ) Se note, side 0. ) See note, page

34 Tabell. StOnadsmottakere etter ytelsens art. Fylke Recipients of social care, by nature of assistance. County Fylke County I alt Total I alt Total Bare bidrag Allowance only Økonomisk stonad Economic assistance Bare garanti Bare for lån lån Guar Loan antee only for loan only Bidrag og Bi garanti drag for lån og lån Allow Allow ance ance and and guarloan antee for loan 'Bidrag, Lån og lån og gar garanti Annen anti for lån ) ytelse for lån Allow Uopp Other Loan ance, gitt and loan Un assist guar and known ance antee guarfor antee loan for loan I alt Total Østfold 0 0 Akershus 0 Oslo 0 I Hedmark 00 Oppland 0 Buskerud 0 Vestfold 0 0 Telemark 0 AustAgder 0 0 VestAgder 0 Rogaland 0 0 Hordaland 0 Sogn og Fjordane.. MOre og Romsdal SrTrOndelag 0 NordTrOndelag 0 0 Nordland 0 0 Troms 0 Finnmark 0 0 ) StOnadsmottakere plassert i aldershjem, sykehjem, i vernet bedrift, i andre sosiale institusjoner eller i privat forpleining. ) Recipients being placed in old people's homes, nursing homes or other social institutions, private care or sheltered employment in business enterprises.

35 Tabell. StOnadsmottakere med okonomisk stonad i) etter ytelsens art, formal og storrelse Recipients of economic assistancel),by nature, purpose and amount of assistance Bi rag Bi rag, Bare. og Lån og lån og Bare garanti Bidrag garanti garanti garanti Bare for lån og lån for lån for lån for lån Uoppbidrag Formal og størrelse I alt lån. Guar Allow Allow Allow gitt Purpose and amount Total Allow Loan and ance Loan antee ance anceance, Unonly only for and and guarloan and known loan loan guar antee only antee for loan guar antee for loan for loan ALLE FORMAL ALL PURPOSES Under kr 00 0 Kr 00 ] 000 " " " eller mer or more 0 Uoppgitt Unknown 0 0 SELVHJELP SELFHELP 0 Under kr 00 0 Kr " " " " eller mer LIVSOPPHOLD LIVING 0 0 Under kr Kr 00 " " " " eller mer 0 0 ANNET FORMAL OTHER PURPOSE Under kr 00 Kr 00 0 " " 000 " " eller mer Uoppgitt 0 0 ) StOnadsmottakere plassert i aldershjem, sykehjem, i vernet bedrift, i andre sosiale institusjoner eller i privat forpleining er ikke tatt med i denne tabell. ) Recipients being placed in old people's homes, nursing homes or other social institutions, private care or sheltered employment in business enterprises are not included in this table.

36 Tabell. StOnadsmottakere med Økonomisk stonad ) etter ytelsens art og formål. Fylke Recipients of economic assistancel), by nature and purpose of the assistance. County Garanti for lån Bidrag Allowance Lån Loan Guarantee for loan Uopp Selv Livs Annet Selv Livs Annet Livs Annet Fylke I alt Selv gitt opp formal opp formal opp formal I County Total I alt hjelp alt hjelp I alt hi D Unhold Other hold Other el hold Other kn ow Total Self Total Self Total Self" Self n Liv pur Liv pur pur help help help. in ose ing pose Ing pose I alt Total 0 Østfold... 0 Akershus Oslo ' Hedmark Oppland Buskerud 0 Vestfold Telemark 0 AustAgder VestAgder Rogaland 0 0 Hordaland Sogn og Fjordane 0 0 MOre og Romsdal Ser TrOndelag.. Nord TrOndelag 0 Nordland Troms 0 00 Finnmark 00 ) Se note, side. ) See note, page.

37 Tabell. Stenadsmottakere etter problemområde l). Prosent. Fylke Recipients of social care, by type of problems ). Percentages. County Util Sys Alko Psy Soma Narko strek sel SamholBoligkiske tisk tika Krimi kelig set Enslig livspro plo Gravivan syk pro nali inn tings for problem ditet Fylke sker dom blem tet tekt pro b Wssørger pi,, e blem Hou County Men Soma W s Crimi Insuf blem use sng i nantal tic use proof ty ent em porter con sup c, age pro ill of alco bierne. d come ment nali fici Un Single & Marri bierne ness hol rugs in ploy flicts Eldreproblem Oldage problems Andre Uopppro gitt blem Un Others known Hele landet The whole country Østfold Akershus 0 0. Oslo 0 Hedmark 0 Oppland Buskerud 0 Vestfold 0 Telemark 0 AustAgder. VestAgder 0 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane 0 Mere og Romsdal 0 SerTrendelag 0 NordTrendelag 0 0 Nordland 0 Troms Finnmark ) Hver stenadsmottaker kan ha mer enn et problemområde. ) Each recipient of social care may have more than one type of problem.

38 Tabell. Bidragsmottakere etter familietype og bidragets størrelse Recipients of allowance, by type of family and amount of allowance tnslig Gift Married Single person Andre Bidragets Uten for Med barn Uten barn Med barn famisorgelses under år under år under år lie S tørrelse I alt Amount of Total byrde With Without Withtyper l) allowance Without children children childrenothersl) de endents under under under I alt Total Uhder kr 00 Kr og over and over ) Se note, side 0. ) See note, page 0. Tabell. Bidragsmottakere etter tallet på stonadsmåneder og bidragets størrelse Recipients of allowance, by number of months in which assistance has been granted and amount of allowancel) Bidragets 0 storrelse I alt mnd. mndr. mndr. mndr. mndr. mndr. Uoppgitt Amount of Total month months months 0 Unknown allowance months months months I alt Total 0 0 Under kr Kr " " " og over and over ) Samlet bidrag utbetalt stonadsmottakerne i løpet av aret. ) Allowance paid the recipients during the year.

39 Tabell. Aldershjem og aldersavdelinger ved kombinerte alders og sykehjem. Fylke.. desember Old people 's homes and oldage departments in combined old peozae's and nursing homes. County. December Fylke County Aldersavdelinger ved ) Aldershjeml kombinerte institusjoner Old people 's homes )Oldage departments in combined institutions Hjem Plasser Avdelinger Plasser Number Beds Departments Beds Østfold Akershus Oslo 0 Hedmark Oppland 0 Buskerud Vestfold 0 Telemark 0 AustAgder 0 0 VestAgder 0 Rogaland 0 Hordaland 0 Sogn og Fjordane MOre og Romsdal 0 SrTrOndelag NordTrOndelag Nordland Troms Finnmark ) Leiligheter i tilknytning til aldershjem ikke medregnet. ) Not including apartments in connection with old people's homes.

40 Stat;stisk Sentralbyrå Postboks Dep. Oslo Tlf. (0) * 0 Vedl egg Appendix SOSIALHJELPSTATISTIKK Undergitt taushetsplikt Oppgavene blir hentet inn med hjemmel i i lov om sosial omsorg og tilhorende forskrift om sosialstatistikk. De vil bli behandlet strengt fortrolig og vil bare bli benyttet til statistikk. For Byrået Kommune For ByretI Bolig Tilfredsstillende STONADSMOTTAKEREN OG HANS/HENNES SOSIALE FORHOLD Etternavn Fornavn, mellomnavn Dyr og derfor ikke tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende av andre grunner Mangler bolig Stønaden ble gitt til Den oppførte mottakeren alene Familien Fødselsdata Kjønn Mann Kvinne Ekteskapelig status Ugift Gift med samliv Gift uten samliv Separert, skilt Enke, enkemann Bostedskommune Statsborgerskap Norsk Utenlandsk Arbeidssituasjon I arbeid Delvis i arbeid Ikke i arbeid Dag Mnd. År Personnr. For Byrået Inntekt siste måned for sosialhjelp ble gitt inklusive Hele kroner trygde og pensjonsinntekter o. I. og inntekter til eventuelle forsørgede Trygd, pension o. I. (sett eventuelt kryss i flere ruter) 0 Stønad under sykdom 0 Stønad under arbeidsledighet 0 Stønad ved yrkesskade 0 Alderspensjon 0 Uførepensjon 0 Stønad til etterlatte og ugifte mødre 0 Stønad til fraskilte og separerte 0 Barnetrygd 0 Pensjonstrygd for skogsarbeidere, sjømenn og fiskere 0 Krigspensjon Andre trygdeytelser Ikke samordnet pensjon, livrente o. Kategori Andre: Bostedsløse, omstreifere og sigøynere Stønads Familien, mottakeren familiemedlem 0 Psykiske vansker 0 Somatisk sykdom 0 Alkoholproblem 0 Narkotikaproblem 0 Kriminalitet 0 Utilstrekkelig inntekt (se rettl.) 0 Sysselsettingsproblem 0 Boligproblem 0 Enslig forsorger 0 Graviditet Samlivsproblem Eldreproblem Andre SOSIALHJELP GITT I OPPGAVEARET Økonomisk stønad (hele kroner) Selvhjelp Livsopphold Andre formål Eldre Uføre Enslige forsørgere Andre Problemområde (sett eventuelt kryss i flere ruter) Formål Bidrag Lån Garanti I alt Av dette til bolig I alt Av dette forskudd på trygd Underholdningsbidrag, bidragsforskudd Kår (føderåd) Tallet på måneder i oppgaveåret da det er gitt økonomisk hjelp Mndr. Forsørgelsesbyrde alt Av disse: Ektefelle Barn under år Andre hjelpetiltak Opphold i aldersh jern, sykehjem e. I. Plass ved andre sosiale institusjoner Arbeid i vernet bedrift Privat forpleining RA.

41 0 Rettledning Omfang Det skal fylles ut et skjema for hver person som har fatt sosialhjelp (hjelp etter i lov om sosial omsor.) I oppgavearet. Dersom en familie har fått hjelp, sk ìl hmedforsorgeren regnes som mottaker ay. hick pen. Er det om hvem som er hovedforsørger f.eks. fordi mann og kone bidrar med omtrent det samme til ti ndcrhold av familien skal en regne mannen som mottaker av hjelpen. Cnkelte kommuner har vedtatt faste satser for tilleggsytelser til statlige trygdeordninger. rfilleggene hlir pitt enten :encrelt til ille som mottar de trvgdene tilleg'gcnc gjekier for. eller etter hehoysproving. Slike ytelser skal ikke reiiessom sosialhjelp. I jernmehjelp I il LAIR' ufore skal hare regnes sum sosialhjelp dersom (let ikke er etablert faste lìieiu IdlijL_'lps()i(iIi ili.!ci i komm Eljelp sum blir ytt gje!moni hjemmehjelpsordning skal vas med i arsmeldingen Om hjelpeordninger for hjemmenc, men ikke i oppgavene til sosialhjelpstatistikken. Opplysninger om mottakeren av hjelpen En skal svare pa spørsmålene ut fra slik forholdene var like før det ble iitt hjelp eller i et merniere oppgilt tidsrom før hjelpen satte inn. For personer som har fatt hjelp flere ganger skal en svare ut fra slik forholdene var ved første hjelpetiltak i oppgaveåret. Fod.s.e/sdata. Her skal en oppgi fødselsdato med dag. måned og fir. Det er satt av plass til personnummer. Dersom personnummer blir oppgitt er det ikke nødvendig å oppgi navn, men det beste er å oppgi bade navn og personnummer. Blir det funnet feil enten i fødselsdato eller personnummer er det umulig å rette feilen dersom navnet ikke er oppgitt. I slike tilfelle må oppgavene returneres til oppgavegiveren for oppretting. Dersom en velger å bruke personnummer og ikke navn, er det derfor viktig at både fødselsdato og personnummer er riktig. Folkeregisteret har personnummer for alle innbyggere i kommunen. Ekteskapelig status. «Gift uten samliv» omfatter tilfelle der samlivet er faktisk, men ikke formelt brutten regner ikke samlivet for brutt dersom ektemaker bor atskilt på grunn av yrke, boligforhold o.l. A rheidssituasjon. «Delvis i arbeid» omfatter fast deltidsarbeid. Enten i form av kort arbeidstid pr. dag, eller arbeid hare noen få dager pr. uke. Også tilfelle der vedkommendes arbeid har for lite omfang til å sikre kontinuerlig heltidsarbeid hører med i denne gruppen. Inntekt. Her skal en oppgi så nøyaktig som mulig i hele kroner mottakerens bruttoinntekt i den siste nifined før sosialhjelp ble gitt. En oppgir inntekten eksklusive eventuell sosialhjelp. men inklusive stønader fra trygde og pensjonsodninger, kårytelser og underholdningsbidrag. En skal også regne mod inntekt som eventuelle forsørgede har. En gjør spesielt oppmerksom på at barnetrygd alltid skal remes med i inntekten. Try,i,Ydeart. Her skal en bare ta hensyn til trygdestonader som stønadsmottakeren og eventuelle forsørgede mottok i den siste måneden før sosialhjelp ble gitt. Kommunale trygder og kommunale tillegg til statlige trygdeordninger skal føres under «Andre trygdeytelser». Dersom det blir gitt stønad fra flere trygder setter en kryss for alle trygder som var aktuelle. Forvorgetvexbyrde. Her skal det oppgis hvor mange personer (i alt og spesifisert på ektefelle og hvor mange som var under år) hjelpemottakeren forsørger. Ektefelle som mottakeren lever sammen med alltid føres opp som forsørget. Fraskilt ektefelle og barn som tidligere ektefelle har foreldreretten til skal ikke fores opp som forsorgelsesbyrde. <, Tilfredsstillende» omfatter alle tilfelle der ho.en ikke representerer noe problem for st ønadsmottakeren. En dyr llig kan som holig vere bra nok. men kostnadene kan skape store problemer I ite tilfredsstillende holigforhold for stonadsmottakeren. I slike tilfelle setter en kryss for,dvr og derfor ikke tifredsstillende,. En bolig kan ogsa vare bade hie tilfredsstillende av andre grunner, sett il kryss for bcc iltcrnitiv.. Nlangler omfatter osa de som rent midlertidig hor hos fine eller yenner. Kategori. Det er naturlig nok vanskelig å dele stønadsmottakerne inn i klart definerte kategorier. Det er derfor skilt ut hare kategorier som er av spesiell interesse og som er relativt klare når det gjelder omfang. Problemonuy`We. I mange sosialhjelptilfelle er det mangesidige problem som ligger hak behovet for hjelp. I denne rubrikken skal det settes kryss ved de (det) viktigste problemområde. En kan sette kryss i kolonnen for stonadsmottakeren og/eller i kolonnen for familien, alt etter om det problem en vil krysse av for er knyttet til stønadsmottakeren selv eller til familien. «Utilstrekkelig inntekt» omfatter tilfelle der stønadsmottakeren er i fullt arbeid, men likevel ikke tjener nok til å underholde seg selv og sin familie. Trygdede personer som har så store utgifter f.eks. høy husleie, at trygden ikke strekker ta, hører også til her. Sosialhjelp gitt i oppgaveåret Økonomisk stonad. Oppgavene skal omfatte alt som er utbetalt i oppgaveåret til vedkommende stønadsmottaker som bidrag, lån eller garanti for lån, spesifisert etter formålet med hjelpen. Formålsgrupperingene er i samsvar med de grupperinger som er benyttet i budsjett og regnskapsforskriftene. Utbetalinger som går til å dekke opphold på institusjon skal ikke tas med i oppgaven. Andre hje/peti/tak. Denne rubrikken skal hare brukes dersom vedkommende er plassert i institusjon eller i privat forpleining i oppgaveåret. Er det ytt sosialhjelp til en person som var plassert før oppgaveåret tok til skal det således ikke krysses av i denne rubrikken. Innsending av oppgavene Oppgavene til sosialhjelpstatistikken skal sendes samlet inn til Statistisk Sentralbyrå etter at oppgaveåret er ute. Innsendingsfristen er satt til. mars. I et følgeskriv hør det gis opplysning om hvem som kan svare på eventuelle spørsmål. Oppgavene blir hentet inn med hjemmel i i i lov om sosial omsorg og tilhørende forskrift om sosialstatistikk.

STO RTI N G SVALG ET

STO RTI N G SVALG ET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 606 STO RTI N G SVALG ET 973 HEFTE I STORTING ELECTIONS 973 Volume I STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 973 ISBN 8-537-033-6 FORORD I denne

Detaljer

STORTINGSVALGET 1985

STORTINGSVALGET 1985 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 594 STORTINGSVALGET 985 HEFTE STORTING ELECTIONS 985 Volume I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 986 ISBN 82-537-230-6 ISSN 0800-92X EMNEGRUPPE 62 Politiske emner ANDRE

Detaljer

STORTINGSVALGET 1989

STORTINGSVALGET 1989 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 910 STORTINGSVALGET 1989 STORTING ELECTION 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2929-4 ISSN 0802-9067 EMNEGRUPPE 62 Politiske emner ANDRE EMNEORD

Detaljer

STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI

STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 743 STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI 1986 STRUCTURAL DATA FROM THE MUNICIPAL ACCOUNTS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2590-6 ISSN 0333-3809

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Refer anser...,... 7. Vedl egg: Inndeling i primære prognoseregioner... 8. IO 75/25 23. juli 1975

Refer anser...,... 7. Vedl egg: Inndeling i primære prognoseregioner... 8. IO 75/25 23. juli 1975 IO 75/25 23. juli 1975 STATISTISK SENTRALBYRÅS BEFOLKNINGSPROGNOSEMODELL: PRIMÆRE PROGNOSEREGIONER OG SAMARBEID OM FRAMSKRIVINGENE Av Arne Rideng INNHOLD Side Sammendrag 1 I. Framskrivinger og andre prognoser

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2019

Busetting av flyktningar 2014-2019 Busetting av flyktningar 2014-2019 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, og plantal

Detaljer

HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015

HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015 HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015 RAPPORT NR. 2 2015 August 2015 FORORD Huseiernes Landsforbund (HL) ser det som viktig å fokusere oppmerksomheten på de måtene kommunene legger gebyrer

Detaljer

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom Notater Documents 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Notater 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien

Detaljer

Classification of Economic Regions

Classification of Economic Regions C 634 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Classification of Economic Regions Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger, Norway Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1)

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 3) Fylker og kommuner Østfold 68 % 66 % 62 % Halden 70 % 68 % 66 % Moss 67 % 64 % 61 % Sarpsborg 74 % 73 % 70 % Fredrikstad

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET 2011

RESSURSER I BRANNVESENET 2011 RESSURSER I BRANNVESENET 2011 ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 0101 Halden 29543 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 33 0 4 4 24 23 23 2 1 1 1 Sarpsborg brann- og 0105 Sarpsborg 53333

Detaljer

KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK

KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK Figurer og tabeller Av Bent Aslak Brandtzæg Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 13/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 13/2008 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 150 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold Januarfebruar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk1/99 o og Akershus Innhold MIME ne 03.04.Økonomisk sosialhjelp, 1997 Emne 06.03 Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak,

Detaljer

GLAVA L-ELEMENT MONTERINGSANVISNING. April 2014 (erstatter sept. 12)

GLAVA L-ELEMENT MONTERINGSANVISNING. April 2014 (erstatter sept. 12) GLAVA L-ELEMENT MONTERINGSANVISNING April 2014 (erstatter sept. 12) GLAVA L-ELEMENT L-element er en enkel isolert ytterforskaling til plate på mark-løsning, og kan brukes til industribygg, garasjer, uthus,

Detaljer

Ringmur. Forskaling, isolasjon og puss i ett. Kort byggetid. Bredt bruks - område. Komplett system. Tidsriktige løsninger. Isolerende byggsystem 0112

Ringmur. Forskaling, isolasjon og puss i ett. Kort byggetid. Bredt bruks - område. Komplett system. Tidsriktige løsninger. Isolerende byggsystem 0112 Ringmur Isolerende byggsystem 0112 Forskaling, isolasjon og puss i ett Kort byggetid Bredt bruks - område Komplett system Tidsriktige løsninger Energibesparende - i grunnen er vi best! byggisolasjon En

Detaljer

Ringmur. Forskaling, isolasjon og puss i ett. Kort byggetid. Bredt bruks område. Komplett system. Tidsriktige løsninger

Ringmur. Forskaling, isolasjon og puss i ett. Kort byggetid. Bredt bruks område. Komplett system. Tidsriktige løsninger Ringmur I s o l e r e n d e b y g g s y s t e m 0 5 1 3 Forskaling, isolasjon og puss i ett Kort byggetid Bredt bruks område Komplett system Tidsriktige løsninger E n e r g -i ibgrunnen e s p aerr vi e

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Attraktivitetsbarometeret 2008 Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Hvor i Norge er det best å bo? Folket bestemmer! Det finnes mange undersøkelser og rapporter som forteller oss hvilke

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Datagrunnlag og definisjoner pasientdata. Somatisk sektor

Datagrunnlag og definisjoner pasientdata. Somatisk sektor Vedlegg SV4 Datagrunnlag og definisjoner pasientdata. Somatisk sektor Datagrunnlag for pasientdata og analyser av "sørge-for"-ansvaret Tabell 4.1 Datagrunnlaget for analyser av bruk av somatiske spesialisthelsetjenester

Detaljer

Kravene til godkjenning som registrert / statsautorisert revisor Kravene til godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor følger av lov av 15. januar 1999 nr 2 om revisjon og revisorer (revisorloven)

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret. Topp og bunn i regionenes

Attraktivitetsbarometeret. Topp og bunn i regionenes Attraktivitetsbarometeret 2007 Topp og bunn i regionenes attraksjonskraft Bli en attraktiv region! Hva kom først, høna eller egget? Det er på mange måter denne problemstillingen vi står oppe i når vi skal

Detaljer

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald Januarfebruar Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk 1/99 ark Innhald NMI Tuene 03.04 Økonomisk sosialhjelp WWI emne 06.03 Registrerte heilt arbeidslause og personar på arbeidsmarknadstiltak,

Detaljer

MOTTAK AV FARLIG AVFALL

MOTTAK AV FARLIG AVFALL MOTTAK AV FARLIG AVFALL VEILEDER FOR AVFALLSAKTØRER SOM HÅNDTERER FARLIG AVFALL NORSAS AS Oktober 2004 Oktober 2004 side 2 Forord Denne veilederen beskriver de viktigste oppgavene avfallsaktørene har i

Detaljer

Eksempel. Pasient. Behandler. Dersom. Fødsels og Alene D nummer. Mann. Kvinne Gift Samboer. Registrert partnerskap. Bosted: Kommunenummer

Eksempel. Pasient. Behandler. Dersom. Fødsels og Alene D nummer. Mann. Kvinne Gift Samboer. Registrert partnerskap. Bosted: Kommunenummer SINTEF Teknologi og samfunn Avd. Helse 7465 Trondheim Etter oppdrag fra Helsedirektoratet DØGNPASIENTER I TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING 20. NOVEMBER 2012 Det skal fylles ut ett skjema for hver

Detaljer

Bredbånd Dekningsanalyse 2007

Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) 03.07.2007 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway Dokument informasjon: Dokument tittel: Bredbånd Dekningsanalyse

Detaljer

Eksport fra norske regioner

Eksport fra norske regioner MENON-RAPPORT Eksport fra norske regioner et regionalt perspektiv på norsk eksportvirksomhet MENON-PUBLIKASJON NR. 9/2015 Mars 2015 av Christian Svane Mellbye, Ida Bentdal Amble og Sveinung Fjose Innhold

Detaljer

DØGNPASIENTER I PSYKISK HELSEVERN 20. NOVEMBER 2012

DØGNPASIENTER I PSYKISK HELSEVERN 20. NOVEMBER 2012 UTKAST TIL PRØVETRYKK 27. OKTOBER 2012 SINTEF Teknologi og samfunn Avd. Helse 7465 Trondheim Etter oppdrag fra Helsedirektoratet DØGNPASIENTER I PSYKISK HELSEVERN 20. NOVEMBER 2012 Det skal fylles ut ett

Detaljer