Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger"

Transkript

1 57 kommuner Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger Resultater fra en sammenlikning RAPPORT 1. september 2011 Agenda Kaupang AS Fjordveien 1 N-1363 Høvik Tel Organisasjonsnr. NO Bankkontonr Fax

2 Agenda Kaupang Oppdragsgiver: 57 kommuner som etter invitasjon fra AGENDA Kaupang har deltatt i en sammenlikning av kommunenes administrative stillinger. 33 kommuner fikk gjennomført undersøkelsen høsten De øvrige kommunene har deltatt i undersøkelsen etter en ny invitasjon fra Agenda Kaupang pr juni 2011 eller har tatt direkte kontakt med oss i løpet av vinteren Rapportnr.: 7352 Rapportens tittel: Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger Ansvarlig konsulent: Odd Helgesen Kvalitetssikret av: Gjenstår Dato: 1. september

3 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger Innhold 1 INNLEDNING 7 R BAKGRUNN MÅLET MED UNDERSØKELSEN OM GJENNOMFØRING AV UNDERSØKELSEN NOEN AVGRENSINGSPROBLEMER KOMMUNER SOM HAR DELTATT I UNDERSØKELSEN 9 2 NOEN HOVEDTREKK 11 3 KORT OVERSIKT OG NØKKELTALL OM HVER ENKELT KOMMUNE FLAKSTAD KOMMUNE IBESTAD KOMMUNE HYLLESTAD KOMMUNE HJARTDAL KOMMUNE HÆGEBOSTAD KOMMUNE ÅMLI KOMMUNE LÆRDAL KOMMUNE LOM KOMMUNE BALLANGEN KOMMUNE KARASJOK KOMMUNE AUKRA KOMMUNE SOKNDAL KOMMUNE SØRREISA KOMMUNE FUSA KOMMUNE HVALER KOMMUNE ØYGARDEN KOMMUNE FRØYA KOMMUNE HEMNES KOMMUNE TJØME ØYER KOMMUNE NORD-FRON KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE GJERDRUM KOMMUNE SURNADAL KOMMUNE SONGDALEN KOMMUNE TINN KOMMUNE SUND KOMMUNE EIDSKOG VESTNES KOMMUNE BRØNNØY KOMMUNE SULA KOMMUNE VINDAFJORD KOMMUNE KVAM KOMMUNE HURUM KOMMUNE LILLESAND KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE TYSVÆR KOMMUNE KRAGERØ KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE MODUM KOMMUNE 39 3

4 Agenda Kaupang 3.41 GRAN KOMMUNE ØSTRE TOTEN VESTBY KOMMUNE FROGN KOMMUNE SØRUM KOMMUNE TIME KOMMUNE KONGSVINGER KOMMUNE ALTA KOMMUNE EIDSVOLL KOMMUNE FJELL KOMMUNE KONGSBERG KOMMUNE ASKØY KOMMUNE RINGERIKE KOMMUNE MOSS KOMMUNE TØNSBERG KOMMUNE BODØ KOMMUNE SARPSBORG KOMMUNE 48 4 SAMMENLIKNINGSRESULTATER KOMMUNER MED UNDER INNBYGGERE KOMMUNER FRA TIL INNBYGGERE KOMMUNER MED TIL INNBYGGERE KOMMUNER MED TIL INNBYGGERE KOMMUNER MED TIL INNBYGGERE KOMMUNER MED MER ENN INNBYGGERE 65 4

5 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger Forord I denne rapporten presenteres resultatene fra en sammenlikning av administrative stillinger i 57 kommuner. Det gis både en samlet analyse og beskrivelse av sammenlikingsresultatene, og en egen omtale av deltakerkommunenes administrative stillinger fordelt på administrativ ledelse og stabs- og støttefunksjoner, antall resultatenheter og omfang av administrativ støtte lagt til skoler, sykehjem og hjemmetjeneste. Alle deltakerkommunene har fått oversendt utkast til rapport og har fått anledning til å rette opp feil og mangler i innrapporterte tall. Ansvarlig for gjennomføring av undersøkelsen har vært Odd Helgesen. Kaare Granheim har vært prosjektrådgiver med ansvar for kvalitetssikring av arbeidet. Høvik, 1. september 2011 Agenda Kaupang R7352 5

6 Agenda Kaupang 6

7 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger 1 Innledning 1.1 Bakgrunn KOSTRA-rapporteringen gir opplysninger om hvor mange årsverk som den enkelte kommune alt i alt benytter til administrasjon av kommunen, men ikke hvordan disse årsverkene er fordelt etter ulike administrative oppgaver. I forbindelse med gjennomføring av ulike oppdrag i kommunene har vi erfart at det er ønske om å få vite mer om andre kommuners administrative bemanning; både hvor stor administrasjonen er og hvordan den er sammensatt. Det var på denne bakgrunn at Agenda Kaupang inviterte til deltakelse i en større sammenlikning av kommunenes administrative stillinger. 1.2 Målet med undersøkelsen Målet med undersøkelsen har således vært at deltakerkommunene skal få et bedre grunnlag for å vurdere kapasitet og sammensetning av egen administrasjon. I invitasjonen ble det lovet at kommunene skulle motta en rapport som gir en samlet oversikt, analyse og vurdering av kartleggingsresultatene. Rapporten skulle dessuten vise resultatene for hver enkelt kommune sett i forhold til andre kommuner, helst på samme størrelse. For hver enkelt kommune gis det beskrivelse av: Kommunestørrelser innbyggere pr / / Samlet bemanning i kommunene pr. september 2010/april 2011 Samlet administrativ bemanning pr. september 2010/april 2011 Administrativ bemanning som andel av samlet bemanning Samlet administrativ bemanning, fordelt etter: o o Administrativ ledelse, dvs. rådmann, kommunalsjefer og andre ledere med ansvar for styring og oppfølging av underliggende resultatenheter Bemanning av stabs- og støttefunksjoner slik som Merkantil støtte til rådmann, kommunalsjefer m.m. Sekretariat for politisk ledelse Økonomi Regnskap Oppkreving av skatter og kommunale avgifter Lønn Personalfunksjonen Overordnet planarbeid Organisasjonsutvikling IKT-drift og IKT-utvikling Juridisk støtte Administrasjon av eventuell kommunal bestillerenhet Post/arkiv Innkjøp Servicetorg/resepsjon/sentralbord Andre stillinger Administrative stillinger pr innbyggere Omfang av administrativ støtte i driftsenhetene 1 Folketall pr for kommunene Åmli, Lillesand, Tinn og Østre Toten 2 Folketall pr for kommuner som har deltatt i undersøkelsen sommeren 2011 R7352 7

8 Agenda Kaupang 1.3 Om gjennomføring av undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av spørreskjemaundersøkelse blant deltakerkommunene. Kommunene er gitt mulighet til å avklare spørsmål om utfylling av spørreskjemaet med Agenda Kaupang. I tillegg har vi hatt telefonisk kontakt med flere kommuner i forbindelse med registrering av innkomne svar. Dette har ofte vært nødvendig for å sikre likhet i de innkomne svarene. Alle kommunene er oversendt forslag til rapport og gitt mulighet til å gjøre korreksjoner i egne innrapporterte tall, bl.a. sett i lys av innrapporteringen fra de andre kommunene. Vi har ikke sett det som vår oppgave å komme med forslag til eventuell styrking eller reduksjon i kommunens administrative bemanning. Det overlates til hver enkelt kommune å vurdere om de fremlagte tallene gir grunn til å foreta endringer i kommunens administrative kapasitet. Sluttrapport er kun sendt til deltakerkommunene. 1.4 Noen avgrensingsproblemer Undersøkelsen bygger på KOSTRA-definisjonen av administrasjon og derav hvilke stillinger som skal regnes som administrative. KOSTRA-definisjonen gir god avklaring for å kunne bestemme hvilke stillinger som hører inn under kommunenes administrative stabs- og støttefunksjoner. Det oppstår imidlertid noen avgrensningsproblemer når det gjelder hvilke lederstillinger som skal regnes med. I tråd med KOSTRA-definisjonen av hva som skal forstås som administrative stillinger, skal ledere som leder andre ledere regnes med som administrative stillinger. Det betyr at tjenesteledere som rapporterer direkte til rådmann/kommunalsjef i en tonivåmodell ikke har blitt regnet med som administrative stillinger. Dersom kommunen har opprettet et eget ledernivå mellom rådmannssjiktet og tjenestestedene er imidlertid disse stillingene regnet med som administrative. Dette gjelder eksempelvis dersom det er lagt inn felles ledelse for flere skoler, barnehager eller sykehjem. I disse tilfellene kan vi si at kommunene er organisert etter en trenivåmodell. I det utsendte spørreskjemaet har vi spurt om eventuell årsverksinnsats til overordnet planarbeid, dvs. planarbeid som er mer enn planer for den enkelte virksomheten det gjelder, og som er en del av den overordnede strategiske ledelsen 3. Det var viktig å være oppmerksom på at stillinger knyttet til plansaksbehandling ikke skal føres her, men under KOSTRA-funksjon 301. Undersøkelsen har vist at de aller færreste kommuner har egne stillinger til denne funksjonen. I den grad kommuner har rapportert inn stillinger her, har det ved nærmere undersøkelser vist seg at dette er stillinger som i hovedsak er knyttet til kommuneplanlegging og arealplanlegging. Vi har derfor funnet det riktig å holde planarbeid som egne stillinger - utenfor sammenlikningen. Av KOSTRA-definisjonen går det fram at faglige stabsstillinger som bidrar til utvikling/koordinering og direkte brukerrettede oppgaver av bestemte tjenester, knyttes til de funksjonene som de aktuelle tjenestene sorterer inn under. Dette kan medføre visse avgrensingsproblemer fordi disse stillingene ofte også kan være tillagt administrative oppgaver. Vi har derfor bedt kommunene sjekke at innrapportering av eventuelle stabsstilinger opprettet for støtte til tjenester innenfor pleie- og omsorg, barnehager, skole m.v. er av administrativ karakter og ikke er fagstillinger. 3 Jfr KOSTRA-definisjonen av administrasjon. 8

9 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger 1.5 Kommuner som har deltatt i undersøkelsen Kommunene som har deltatt i undersøkelsen fremgår av tabellen nedenfor. Kommunene er ordnet i stigende rekkefølge etter folketall og sortert i seks grupper. Gruppeinndelingen danner grunnlag for presentasjonen av sammenlikningstall i kapittel 2 og 4. Tabell 1-1 Deltakerkommuner og folketall pr / / Kommune Folketall Gruppert som 1 Flakstad Ibestad Hyllestad Hjartdal Kommuner med færre 5 Hægebostad enn innbyggere 6 Åmli Lærdal Lom Ballangen Karasjok Aukra Sokndal Sørreisa Fusa Hvaler Øygarden Frøya Hemnes Tjøme Øyer Nord-Fron Søndre Land Gjerdrum Surnadal Songdalen Tinn Sund Eidskog Vestnes Brønnøy Kommuner med til innbyggere Kommuner med til innbyggere 31 Sula Kommuner med Vindafjord innbyggere 33 Kvam Hurum Lillesand Sør-Varanger Tysvær R7352 9

10 Agenda Kaupang Kommune Folketall Gruppert som 38 Kragerø Vestre Toten Modum Gran Østre Toten Vestby Frogn Sørum Time Kongsvinger Alta Eidsvoll Fjell Kongsberg Askøy Ringerike Moss Tønsberg Bodø Sarpsborg Kommuner med til innbyggere Kommuner med mer enn innbyggere 10

11 Administrative stillinger pr innbyggere Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger 2 Noen hovedtrekk Før vi presenterer nøkkeltall og oversikter over administrative stillinger i hver enkelt kommune, beskrives noen hovedtrekk eller funn om kommunenes administrative bemanning. Dette er i hovedsak funn som bekrefter resultater i tidligere undersøkelser gjennomført av både Agenda Kaupang og andre utredningsmiljøer. Kommunestørrelse og kommunenes aktivitetsnivå - avgjørende for størrelsen på kommunens administrasjon Alle undersøkelser av kommunenes administrasjonsutgifter viser at kommuner inntil en viss størrelse drar nytte av stordriftsfordeler gjennom bedre utnyttelse av kommunens administrative kapasitet. Dette betyr at kommunenes administrasjonsutgifter er fallende i takt med økt kommunestørrelse inntil et visst nivå. Tidligere undersøkelser foretatt bl.a. av forskere ved NTNU og BI har vist at stordriftsfordelene er uttømt når kommunene når en grense på innbyggere. Dette blir begrunnet med at behovet for koordinering og kontroll oppveier stordriftsfordelingene når kommunene når denne størrelsen. Tidligere undersøkelser foretatt av Agenda Kaupang har vist at kommunenes administrasjonsutgifter pr. innbygger begynner å flate ut på dette punktet, men ikke nødvendigvis at stordriftfordelene er uttømt så tidlig. I denne undersøkelsen har vi imidlertid for få observasjoner til å kunne slå fast om dette funnet fortsatt er gyldig. Se etterfølgende figur der vi har fremstilt sammenhengen mellom kommunestørrelse og administrative stillinger pr innbyggere. I figur 2-1 har vi markert hvor kommuner med mer enn innbyggere ligger an i forhold til den heltrukne trendlinjen. 12,00 Administrative stillinger pr innbyggere sortert etter stigende folketall 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 Kongsberg Ringerike Askøy Fjell Eidsvoll Moss Tønsberg Bodø R² = 0,6976 Sarpsborg 0, Gjerdrum Folketall Figur 2-1 Administrative stillinger pr innbyggere sortert i stigende kommunestørrelse For bedre å kunne vise hvordan kommuner under innbyggere plasserer seg når det gjelder administrative stillinger pr innbyggere har vi fremstilt dette i et eget diagram, se figur 2-2. R

12 Administrative stillinger pr innbyggere Agenda Kaupang 12,00 Administrative stillnger pr innbyggere, kommuner med inntil innbyggere 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Flakstad Hjartdal Hyllestad Åmli Lom Fusa Hægebostad Karasjok Ballangen Sokndal Aukra Øygarden Hemnes Tjøme Øyer Frøya Sørreisa Gjerdrum Tinn Surnadal Søndre Land Nord-Fron Vestnes Sund Vindafjord Sula Brønnøy Kvam Hurum Tysvær R² = 0, Folketall Kragerø Sør-Varanger Lillesand Modum Gran Frogn Vestre Toten Vestby Østre Toten Sørum Time Kongsvinger Alta Figur 2-2 Administrative stillinger pr 1000 innbyggere. Kommuner under innbyggere, Den administrative bemanning er selvfølgelig også et resultat av hvor stor den kommunale aktiviteten er. Større aktivitet medfører større behov for administrativ støtte. Bruttodriftsutgifter blir gjerne brukt som en målestokk for kommunenes aktivitetsnivå. I dette tilfellet har vi brukt kommunens samlede bemanning som et uttrykk for kommunenes aktivitetsnivå. På neste side har vi fremstilt kommunenes samlede bemanning og administrative bemanning. For å kunne gjøre fremstillingen lesbar har vi laget to figurer. I figur 2-3 har vi lagt inn navnene på alle kommuner over innbyggere, mens i figur 2-4 kun har fremstilt resultatene for kommuner med færre enn innbyggere. 12

13 Administrativ bemanning Administrativ bemanning Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger Sammenhengen mellom administrativ bemanning og samlet bemanning Bodø 140 R² = 0,9616 Sarpsborg Ringerike Tønsberg Kongsberg Askøy Fjell Eidsvoll Moss Samlet bemanning Figur 2-3 Sammenhengen mellom samlet bemanning og administrativ bemanning. Figuren viser at det er stor grad av sammenheng mellom kommunenes samlede bemanning og den administrative bemanningen. Ved å ta utgangspunkt i kommunens samlede bemanning vil man langt på vei kunne se hva som vil være normal omfang på kommunes administrasjon målt i antall årsverk. En mer detaljert oversikt over sammenhengene mellom administrativ bemanning og samlet bemanning for kommunene med færre enn innbyggere vises nedenfor. Sammenheng mellom administrativ bemanning og samlet bemanning. Kommuner under innbyggere 70 Alta Flakstad Hyllestad Sokndal Tjøme Øyer Øygarden Karasjok Gjerdrum Åmli Hjartdal Nord Fron Sund Fusa Sørreisa Aukra Lom Sula Hurum Songdalen Lillesand Vindafjord Tinn Brønnøy Søndre Land Vestnes Hemnes Surnadal Kvam Sørum Frogn Kragerø Tysvær Time Komgsvinger Østre Toten Gran Modum Sør-Varanger Vestby Vestre Toten R² = 0, Samlet bemanning Figur 2-4 Sammenhengen mellom administrativ bemanning og R

14 Flakstad Ibestad Hyllestad Hjartdal Hægebostad Åmli Lærdal Lom Ballangen Karasjok Aukra Sokndal Sørreisa Fusa Hvaler Øygarden Frøya Hemnes Tjøme Øyer Nord-Fron Søndre Land Gjerdrum Surnadal Songdalen Tinn Sund Eidskog Vestnes Brønnøy Sula Vindafjord Kvam Hurum Lillesand Sør-Varanger Tysvær Kragerø Vestre Toten Modum Gran Østre Toten Vestby Frogn Sørum Time Kongsvinger Alta Eidsvoll Fjell Kongsberg Askøy Ringerike Moss Tønsberg Bodø Sarpsborg Agenda Kaupang Sammenhengen mellom kommunestørrelse, samlet bemanning og administrativ bemanning I figurene nedenfor viser vi sammenhengen mellom kommunestørrelse, samlet bemanning og administrativ bemanning. Det vises først en figur med alle kommunene inntegnet, Deretter vises figurer for hver av sammenlikningsgruppene: Kommuner under innbyggere Kommuner fra til innbyggere Kommuner med til innbyggere Kommuner med til innbyggere Kommuner med til innbyggere Kommuner med mer enn innbyggere For å gjøre grafene lesbare er folketallet målt i 100 innbyggere og samlet bemanning i 10 årsverk. Figurene oppsummerer de funnene som er omtalt ovenfor, nemlig at kommunenes administrasjonsbehov er påvirkes av kommunestørrelse og kommunenes aktivitetsnivå. 600 Sammenhengen mellom kommunestørrelse, samlet bemanning og admnistrativ bemanning. Alle kommunene i undersøkelsen Folketall, målt i 100 innbyggere Samlet bemanning, målt i 10 årsverk Administrative årsverk Lineær (Samlet bemanning, målt i 10 årsverk) Lineær (Administrative årsverk) Figur 2-5 Sammenhengen mellom kommunestørrelse, samlet bemanning og administrativ bemanning I figur 2-5 er det lagt inn en trendlinje for samlet bemanning og administrativ bemanning. Trendlinjene kan tolkes som et gjennomsnittsnittlig bemanningsnivå for kommuner av ulik størrelse, både samlet bemanning og administrativ bemanning. I de neste figurene der vi har splittet resultatene opp etter de seks kommunegruppene, har det samtidig vært mulig å gjengi konkrete innbygger- og bemanningstall for hver enkelt kommune. 14

15 Folketall og bemanning Befolkning og årsverk Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger Sammenhengen mellom kommunestørrelse, samlet bemanning og administrativ bemanning. Kommuner under innbyggere Flakstad Ibestad Hyllestad Hjartdal Hægebosta d Åmli Lærdal Lom Ballangen Karasjok Folketall, målt i 100 innbyggere 13,63 14,16 15,07 15,98 16,18 18,29 22,21 23,93 26,18 27,84 Samlet bemanning, målt i 10 årsverk 13,7 13,5 13,58 15,5 13,34 16, , ,4 Administrative årsverk 13,5 10 7,95 11,8 13,15 8, , ,4 Figur 2-6 Sammenhengen mellom kommunestørrelse, samlet bemanning og administrative årsverk. Kommuner under innbyggere. Merknad: Tallene for Ibestad og Lærdal er ikke reelle tall. Riktige tall kommer i neste versjon. Sammenhengen mellom kommunestørelse, samlet bemanning og administrativ bemanning. Kommuner med til innbyggere Aukra Sokndal Sørreisa Fusa Hvaler Øygarden Frøya Hemnes Tjøme Folketall, målt i 100 innbyggere 32,13 32,64 33,9 38,46 41,7 43,02 43,16 45,91 47 Samlet bemanning, målt i 10 årsverk 28,868 21,5 25,1 31, , ,43 25,885 Administrative årsverk 17, ,9 17, , ,75 19,6 Figur 2-7 Sammenhengen mellom kommunestørrelse, samlet bemanning og administrativ bemanning. Kommuner fra til innbyggere R

16 Folketall og bemanning Agenda Kaupang Merknad: Tallene for Hvaler er ikke reelle tall. Riktige tall kommer i neste versjon når kommunen har levert svar på spørreskjemaet. Kommunen har meldt seg som deltaker i undersøkelsen i siste halvdel av august. Sammenheng mellom kommunestørrelse, samlet bemanning og administrativ bemanning. Kommuner med innbyggere Øyer Nord-Fron Søndre Land Gjerdrum Surnadal Songdalen Tinn Sund Eidskog Vestnes Brønnøy Folketall, målt i 100 innbyggere 50,75 58,26 58,34 59,1 59,56 60,24 60,37 62,24 63,34 65,13 76,81 Samlet bemanning, målt i 10 årsverk 32,6 42,78 53,7 28,52 47,02 41,8 56,2 41, ,07 57,72 Administrative årsverk 19, ,1 18, ,8 29,75 24, ,2 27,1 Figur 2-8 Sammenhengen mellom kommunestørrelse, samlet bemanning og administrativ bemanning. Kommuner med til innbyggere. Merknad: Tallene for Eidskog er ikke reelle tall. Riktige tall kommer i neste versjon når kommunen har levert svar på spørreskjemaet. Kommunen har meldt seg som deltaker i undersøkelsen i siste halvdel av august. 16

17 Folketall og bemannig Folketall og bemanning Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger Sammenhengen mellom kommunestørrelse, samlet bemanning og administrativ bemanning. Kommuner med innbyggere Sula Vindafjord Kvam Hurum Lillesand Sør- Varanger Folketall, målt i 100 innbyggere 80,27 82,6 84,26 90,77 97,13 97,52 100,46 106,42 128,27 129,44 Samlet bemanning, målt i 10 årsverk 43 60,952 64, ,34 86,5 85,5 77,4 73,7 88,3 Administrative årsverk 26,74 32, ,6 25,1 32,95 40,1 Tysvær Kragerø Vestre Toten Modum Figur 2-9 Sammenhengen mellom kommunestørrelse, samlet bemanning og administrativ bemanning. Kommuner med innbyggere Sammenheng mellom kommunestørrelse, samlet bemanning og administrativ bemanning. Kommuner med innbyggere Gran Østre Toten Vestby Frogn Sørum Time Kongsvinger Alta Folketall, målt i 100 innbyggere 133,82 146,04 147,69 147,84 158,21 162,73 174,27 188,31 Samlet bemanning, målt i 10 årsverk 109,9 92,6 77,052 80, ,3 125,2 Administrative årsverk 42,4 40,97 32,5 48,55 50,63 47, ,8 Figur 2-10 Sammenhengen mellom kommunestørrelse, samlet bemanning og administrativ bemanning. Kommuner med innbyggere. R

18 Folketall og bemanning Agenda Kaupang Sammenheng mellom kommunestørrelse, samlet bemanning og administrativ bemanning. Kommuner med mer enn innbyggere Eidsvoll Fjell Kongsberg Askøy Ringerike Moss Tønsberg Bodø Sarpsborg Folketall, målt i 100 innbyggere 208,7 220,82 248,19 252,85 289,65 303,3 400,06 480,04 529,52 Samlet bemanning, målt i 10 årsverk 103,2 115,4 142, ,9 182,2 250,9 286,5 289 Administrative årsverk 48,6 54,8 70,35 67,6 92,28 72,4 101,9 161,3 142 Figur 2-11 Sammenhengen mellom kommunestørrelse, samlet bemanning og administrativ bemanning. Kommuner med mer innbyggere. Organiseringens betydning Flesteparten av kommunene som inngår i denne undersøkelsen er organisert etter tonivåmodellen. Tendensen i materialet er at kommuner organisert etter tonivåmodellen bruker noe mindre ressurser til administrativ ledelse (rådmann, assisterende rådmann, kommunalsjefer eller andre stillinger med ansvar for oppfølging av tjenesteområdene) enn kommuner organisert etter etatsmodellen eller en trenivåmodell. Det kan imidlertid være at ressursinnsats knyttet til administrativ ledelse blir noe underrapportert i tonivåmodellen bl.a. fordi ressursinnsats knyttet til en del felles utviklingsoppgaver og nettverksarbeid ikke fanges opp i undersøkelsen. Agenda Kaupang har i en tidligere undersøkelse av erfaringene med flatstrukturorganisering - etter oppdrag fra KS sett at den administrative ledelsen i tonivåmodellen kan være underdimensjonert i noen kommuner. Denne undersøkelsen om kommunenes administrative stillinger sier imidlertid ikke noe om hvilke modeller som gir de beste resultater med hensyn til økonomistyring, kvalitet i tjenestene, servicenivå med mer. En del variasjoner i ressursbruk til administrativ ledelse Av de etterfølgende tabellene i kapittel 4 går det fram at det er en del variasjoner i hvor mange årsverk som er satt av til administrativ ledelse, dvs. til de lederoppgavene som ivaretas av rådmann, assisterende rådmann, kommunalsjefer eller eventuelt andre ledere med ansvar for oppfølging av underliggende tjenesteområder eller virksomheter. Forskjellen synes å ha sammenheng med valg av organisasjonsmodell, antall virksomheter/tjenestesteder som rapporterer til rådmannssjiktet i kommunen og omfang av stabsstillinger. Denne undersøkelsen gir ikke grunnlag for å bedømme hva som er den mest gunstige bemanningen av kommunenes administrative ledelse. I Agenda Kaupangs undersøkelse om erfaringene med flatstrukturorganiseringen i norske kommuner, fant vi 18

19 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger imidlertid at kommuner som har prioritert å styrke den administrative bemanningen var bedre rustet til å ivareta kommunenes styrings- og utviklingsoppgaver. Interkommunale løsninger Gjennom tidligere undersøkelser foretatt av Agenda Kaupang har vi sett at det har blitt mer og mer vanlig å finne fram til interkommunale samarbeidsløsninger innenfor økonomi, regnskap, oppkreving av skatter og kommunale avgifter/gebyrer, lønn, innkjøp og IKT. Kommunene som har deltatt i denne undersøkelsen har i mindre grad gått inn i slike løsninger. R

20 Agenda Kaupang 3 Kort oversikt og nøkkeltall om hver enkelt kommune I dette kapitlet gis det en kort oversikt over noen nøkkeltall for hver deltakerkommune, samt en beskrivelse av hvordan kommunen er organisert. En mer detaljert fremstilling av kommunenes administrative stillinger er tatt inn i kapittel 4 og blir der sammenliknet direkte med andre kommuner på samme størrelse. Resultatene er sortert etter kommunenes størrelse. To av nøkkeltallene krever muligens en forklaring. Administrativ andel gir uttrykk for kommunens administrative årsverk i prosent av kommunens samlede bemanning. Dette nøkkeltallet er relevant å se hen til når man skal foreta sammenlikninger av administrativ bemanning i kommuner med ulikt aktivitetsnivå. Vi gir også tall for kommunenes administrative stillinger pr. innbygger der vi har valgt å fremstille dette som administrative stillinger pr innbygger. Når vi i de etterfølgende tabellene bruker begrepet administrativ ledelse mener vi oppgaver som ivaretas av rådmenn, assisterende rådmenn, kommunalsjefer eller andre ledere med ansvar for oppfølging av resultatenheter. Det betyr at vi ikke har inkludert stabsledere i dette begrepet. Det gis ikke noen konkrete råd om bemanningen eventuelt bør styrkes eller reduseres, men det gis en vurdering av hvilken betydning kommunens aktivitetsnivå har å si for omfanget av kommunens administrative kapasitet. 3.1 Flakstad kommune Flakstad kommune er organisert etter tonivåmodellen. Rådmannen og tre kommunalsjefer har ansvar for oppfølging av de ulike tjenesteområdene. Flakstad kommune er den minste kommunen i denne undersøkelsen. Pga. smådriftsulemper vil både administrative stillinger og kommunens administrative andel være høyere enn i større kommuner. Av tabellen nedenfor går det fram at Flakstad kommune har en forholdsvis stor administrativ ledelse, men en beskjeden ressursbruk til stabs- og støttefunksjoner. Tabell 3-1 Flakstad kommune Flakstad kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 137 Administrative årsverk - til sammen 13,5 Herav årsverk til administrativ ledelse 5 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 8,5 Administrativ andel 9,85 Administrative stillinger pr innbyggere 9,90 Antall resultatenheter 5 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 2,00 20

21 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger 3.2 Ibestad kommune Fylles ut senere. Tabell 3-2 Ibestad kommune Ibestad kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 0 Administrative årsverk - til sammen 0 Herav årsverk til administrativ ledelse 0 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 0 Administrativ andel #DIV/0! Administrative stillinger pr innbyggere 0,00 Antall resultatenheter 0 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 0, Hyllestad kommune Administrasjonen i Hyllestad er organisert etter tonivåmodellen. Virksomhetene rapporterer direkte til rådmann. Av tabellen nedenfor går det fram at den administrative ledelsen til sammen utgjør tre årsverk, bestående av administrasjonssjef, personalsjef som er leder for stab og økonomi, og plan- og utviklingssjef som er leder for plan og utvikling. 4 Hyllestad kommune har en svært lav administrativ bemanning sett i forhold til kommunestørrelse og aktivitetsnivå. Tabell 3-3 Hyllestad kommune Hyllestad kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 135,8 Administrative årsverk - til sammen 7,95 Herav årsverk til administrativ ledelse 3 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 4,95 Administrativ andel 5,85 Administrative stillinger pr innbyggere 5,28 Antall resultatenheter 9 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 3,00 4 Disse stillingene burde vært fordelt på de stabsfunksjonene som de er ledere av, fordi vi har fulgt denne praksis for de andre kommunene. R

22 Agenda Kaupang 3.4 Hjartdal kommune Kommunens administrative ledelse i varetas av rådmann og to kommunalsjefer for henholdsvis kultur og oppvekst/næring, og helse- og omsorg. Kommunen har i tillegg fagsjefer for drift og utbygging, skogbruk og miljø, og plan-, bygg og oppmåling. Tabell 3-4 Hjartdal kommune Hjartdal kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 155 Administrative årsverk - til sammen 11,8 Herav årsverk til administrativ ledelse 3 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 8,8 Administrativ andel 7,61 Administrative stillinger pr innbyggere 7,38 Antall resultatenheter 16 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 2,00 Kommunens administrative bemanning ligger på et forventet nivå vurdert etter kommunestørrelse og aktivitetsnivå, jfr. figur Hægebostad kommune Hægebostad kommune er en forholdsvis liten kommune med innbyggere pr Kommunen beskriver den administrative organiseringen som en blanding av tonivå- og trenivåmodell. På nivå to finner vi enhetsleder for to skoler, to barnehager, helse og sosial, samt plan og drift. Kommunen har en samlet administrativ bemanning på 12,55 årsverk. Dette er 9,41 % av kommunens samlede bemanning. Sett i forhold til kommunestørrelse og aktivitetsnivå synes kommunens administrative bemanning å ligge på et gjennomsnittsnivå. Tabell 3-5 Hægebostad kommune Hægebostad kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 133,4 Administrative årsverk - til sammen 13,15 Herav årsverk til administrativ ledelse 1 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 12,15 Administrativ andel 9,86 Administrative stillinger pr innbyggere 8,13 Antall resultatenheter 6 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 1, Åmli kommune Åmli kommune er organisert etter tonivåmodellen. Rådmannsoppgavene ivaretas av rådmannen alene. Kommunen har altså ingen kommunalsjefer. Stabs- og støtteoppgavene er lagt til administrasjonsavdelingen. Det er 11 resultatenheter inkl. 22

23 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger administrasjonsavdelingen som rapporterer til rådmannen. Resultatenhetene er av ulik størrelse der skole og omsorgsavdelingene er de største. Kommunene har lav administrativ bemanning, både vurdert etter administrative stillinger pr innbygger og etter administrative andeler. Tabell 3-6 Åmli kommune Åmli kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 162 Administrative årsverk - til sammen 8,55 Herav årsverk til administrativ ledelse 1 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 7,55 Administrativ andel 5,28 Administrative stillinger pr innbyggere 4,67 Antall resultatenheter 11 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 1, Lærdal kommune Omtale kommer senere. Tabell 3-7 Lærdal kommune Lærdal kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 0 Administrative årsverk - til sammen 0 Herav årsverk til administrativ ledelse 0 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 0 Administrativ andel #DIV/0! Administrative stillinger pr innbyggere 0,00 Antall resultatenheter 0 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 0,00 R

24 Agenda Kaupang 3.8 Lom kommune Lom kommune er organisert i åtte tjenesteområder og en stab. Den øverste administrative ledelsen i kommunen ivaretas av rådmannen og en av tjenesteområdelederne som er stedfortreder for administrasjonssjefen. Tabell 3-8 Lom kommune Lom kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 212 Administrative årsverk - til sammen 13,3 Herav årsverk til administrativ ledelse 2 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 11,3 Administrativ andel 6,27 Administrative stillinger pr innbyggere 5,56 Antall resultatenheter 7 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 2,90 Kommunens samlede administrative bemanning ligger på et forventet nivå vurdert ut fra kommunestørrelse og aktivitetsnivå uttrykt gjennom samlet bemanning 3.9 Ballangen kommune Kommunen er organisert etter tonivåmodellen. Det er til sammen ni virksomhetsledere/resultatenhetsledere som rapporterer til rådmann/kommunalsjef. Alt i alt synes kommunens administrative bemanning å ligge på et nivå som kan forventes ut fra kommunens størrelse og aktivitet. Tabell 3-9 Ballangen kommune Ballangen kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 220 Administrative årsverk - til sammen 16 Herav årsverk til administrativ ledelse 2 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 14 Administrativ andel 7,27 Administrative stillinger pr innbyggere 6,11 Antall resultatenheter 9 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 4, Karasjok kommune Karasjok kommune er organisert etter etatsmodellen med ledere for: Kultur- og næring Grunnskole Barnehage 24

25 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger Helse- og omsorg Teknisk Karasjok har en forholdsvis høy samlet kommunal bemanning sett i forhold til kommunestørrelse. Dette medfører at bemanningen målt i administrative stillinger pr. innbygger også må ligge på et forholdsvis høyt nivå. Kommunens administrative andel derimot ligger innenfor det rommet som kan forventes. Tabell 3-10 Karasjok kommune Karasjok kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 334 Administrative årsverk - til sammen 20,4 Herav årsverk til administrativ ledelse 4,2 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 16,2 Administrativ andel 6,11 Administrative stillinger pr innbyggere 7,33 Antall resultatenheter 6 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 4, Aukra kommune Aukra kommune er organisert etter tonivåmodellen. Det er til sammen 10 resultatenheter som rapporterer til rådmannen. Aukra kommune har alt i alt en forholdsvis høy samlet bemanning sammenliknet med andre kommuner med samme størrelse. Den administrative bemanningen ligger på et gjennomsnittsnivå både når vi sammenlikner administrative stillinger pr innbygger og administrative andeler for kommuner med samme aktivitetsnivå som Aukra. Tabell 3-11 Aukra kommune Aukra kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 288,68 Administrative årsverk - til sammen 17,43 Herav årsverk til administrativ ledelse 2 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 15,43 Administrativ andel 6,04 Administrative stillinger pr innbyggere 5,42 Antall resultatenheter 10 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 3, Sokndal kommune Kommunen er organisert etter etatsmodellen med ledere for: Teknisk og miljøetat R

26 Agenda Kaupang Omsorgsetat Helseetat Oppvekst og kulturetat Kommunen har en relativ lav samlet bemanning sammenliknet med andre kommuner på samme størrelse. Dette fører til at kommunens administrative andel er forholdsvis høy. Antall administrative stillinger ligger derimot på et forholdsvis normalt nivå. Tabell 3-12 Sokndal kommune Sokndal kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 215 Administrative årsverk - til sammen 19,0 Herav årsverk til administrativ ledelse 4,2 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 14,8 Administrativ andel 8,84 Administrative stillinger pr innbyggere 5,82 Antall resultatenheter 5 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 2, Sørreisa kommune Kommunen er organisert etter tonivåmodellen. Den øverste administrative ledelsen av kommunene ivaretas av rådmann og stedfortredende rådmann i 0,2 stilling (årsverk). Alt i alt fremstår Sørreisa med lav administrativ bemanning målt både etter administrativ andel og administrative stillinger pr innbyggere. Tabell 3-13 Sørreisa kommune Sørreisa kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 251 Administrative årsverk - til sammen 11,9 Herav årsverk til administrativ ledelse 1,2 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 10,7 Administrativ andel 4,74 Administrative stillinger pr innbyggere 3,51 Antall resultatenheter 12 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 2, Fusa kommune Kommunen er administrativt organisert etter tonivåmodellen. Det er til sammen 14 resultatenheter som rapporterer til rådmann og kommunalsjef. I tillegg kommer fellestjenester, byggesak/oppmåling/brann, kulturskolen, kultur og stab. Målt i forhold til kommunens samlede bemanning ligger den administrative bemanningen på et forventet nivå. Det samme kan sies om administrative stillinger pr innbyggere. 26

27 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger Tabell 3-14 Fusa kommune Fusa kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 319 Administrative årsverk - til sammen 17,05 Herav årsverk til administrativ ledelse 2 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 15,05 Administrativ andel 5,34 Administrative stillinger pr innbyggere 4,43 Antall resultatenheter 19 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 3, Hvaler kommune Omtale legges inn senere. Tabell 3-15 Hvaler kommune Hvaler kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 0 Administrative årsverk - til sammen 0 Herav årsverk til administrativ ledelse 0 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 0 Administrativ andel #DIV/0! Administrative stillinger pr innbyggere 0,00 Antall resultatenheter 0 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 0, Øygarden kommune Øygarden kommune er også organisert etter tonivåmodellen. Kommunens øverste administrative ledelse ivaretas av rådmannen og tre kommunalsjefer. På grunn av høye inntekter fra eiendomsskatt har kommunen kunnet legge seg på et atskillig høyere utgiftsnivå pr innbygger enn det som er vanlig i de fleste andre kommuner. Bemanningen av kommunens administrative kapasitet gjenspeiler også dette. Kommunen har langt flere administrative stillinger pr innbygger enn det vi finner i andre kommuner på samme størrelse. De administrative stillingenes andel av samlet bemanning er også høyere enn det en skulle forvente sett i forhold til kommunestørrelse og aktivitetsnivå. R

28 Agenda Kaupang Tabell 3-16 Øygarden kommune Øygarden kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 376,37 Administrative årsverk - til sammen 29,8 Herav årsverk til administrativ ledelse 4 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 25,8 Administrativ andel 7,92 Administrative stillinger pr innbyggere 6,93 Antall resultatenheter 14 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 4, Frøya kommune Kommunen har en flat organisering. Rådmann og kommunalsjef står ansvarlig for den øverste administrative ledelsen av kommunen. Det er til sammen 15 resultatenheter som rapporterer til rådmann/kommunalsjef. Resultatenhetene er seks skoler, to barnehager, kultur- og musikkskole, teknisk, habilitering/rehabilitering, familie/helse, sykehjem, hjemmetjeneste og OSK (offentlig servicekontor). Frøya kommune har alt i alt en lav kommunal bemanning. Kommunens administrative bemanning ligger på forventet nivå vurdert i forhold til kommunens aktivitetsnivå og størrelse. Tabell 3-17 Frøya kommune Frøya kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 320 Administrative årsverk - til sammen 17 Herav årsverk til administrativ ledelse 2 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 15 Administrativ andel 5,31 Administrative stillinger pr innbyggere 3,94 Antall resultatenheter 16 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 2, Hemnes kommune Kommunen er organisert som tonivåmodell med et lederskap bestående av rådmann og assisterende rådmann i ½ stilling. Av figur 2.1 og 2.2 går det fram at kommunen har en forholdsvis lav administrativ bemanning både vurdert etter administrative stillinger pr innbygger og som andel av samlet bemanning, for kommuner på Hemnes størrelse. 28

29 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger Tabell 3-18 Hemnes kommune Hemnes kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 434,3 Administrative årsverk - til sammen 20,75 Herav årsverk til administrativ ledelse 1,5 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 19,25 Administrativ andel 4,78 Administrative stillinger pr innbyggere 4,52 Antall resultatenheter 14 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 3, Tjøme Kommunen er organisert etter tonivåmodellen. Det er til sammen 11 virksomheter som er direkte underlagt sentralledelsen; rådmann og kommunalsjef. Kommunen har få administrative stillinger pr innbyggere. Pga. av kommunen samlet sett har en lav bemanning (lavt aktivitetsnivå) blir imidlertid kommunens administrasjonsandel liggende noe over det som er vanlig for kommuner på samme størrelse. Den administrative bemanningen ligger likevel noe under det man kan forvente sett i forhold til kommuner med tilsvarende samlet bemanning. Jfr. figur 2-2. Tabell 3-19 Tjøme kommune Tjøme kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 258,85 Administrative årsverk - til sammen 19,6 Herav årsverk til administrativ ledelse 2 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 17,6 Administrativ andel 7,57 Administrative stillinger pr innbyggere 4,17 Antall resultatenheter 11 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 1, Øyer kommune Øyer kommune er organisert etter tonivåmodellen. Det er i alt 15 resultatenheter som rapporterer til rådmannsnivået. Blant resultatenhetene finner vi fire skoler, ett sykehjem, hjemmetjenestene, sosial og familie, kultur, tre barnehager, eiendom og anlegg, vann og avløp, tjenester for bygg, areal og geomatikk, samt skatt og innfordring. Kommunen har en administrativ bemanning på det nivået en kan forvente sett ut fra kommunens samlede bemanning. R

30 Agenda Kaupang Tabell 3-20 Øyer kommune Øyer kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 326,00 Administrative årsverk - til sammen 19,4 Herav årsverk til administrativ ledelse 4,00 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 15,4 Administrativ andel 5,95 Administrative stillinger pr innbyggere 3,82 Antall resultatenheter 15 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 5, Nord-Fron kommune Nord-Fron kommune er organisert etter tonivåmodellen. Den administrative ledergruppen består av rådmann og tre kommunalsjefer. Det er til sammen 16 resultatenheter/virksomhetsområder som rapporterer til rådmannen/kommunalsjefene, herunder fire barnehager, fire skoler, hjemmebasert omsorg, institusjonsbasert omsorg, lege, kultur, barn- og familie, tjenester for funksjonshemmede, teknikk/næring/eiendom og stab/støtte. Samlet bemanning for Nord-Fron kommune er forholdsvis høy, hvilket medfører at administrative stillinger pr. innbygger også blir høyere enn gjennomsnittet for gruppen av kommuner mellom 5 og innbyggere. Når man ser den administrative bemanningen i forhold til kommunens samlede bemanning ligger bemanningen på det nivået en kan forvente. Tabell 3-21 Nord-Fron kommune Nord-Fron kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 427,8 Administrative årsverk - til sammen 24 Herav årsverk til administrativ ledelse 4 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 20 Administrativ andel 5,61 Administrative stillinger pr innbyggere 4,12 Antall resultatenheter 19 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 5, Søndre Land kommune Søndre Land kommune har organisasjonsmodell med flat struktur. Dette betyr at samtlige tjenesteområder er direkte underlagt rådmannen. Rådmannsgruppa består av rådmannen og to kommunalsjefer. Søndre Land er en av landets største verts- 30

31 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger kommuner for psykisk utviklingshemmede og har derfor en stor helse- og omsorgssektor. Dette betyr at kommunens behov for administrative tjenester også blir noe større enn i andre kommuner på samme størrelse. Kommunens administrative andel ligger imidlertid litt lavere enn kommuner med samme aktivitetsnivå/samlet bemanning. Tabell 3-22 Søndre Land kommune Søndre Land kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 470,2 Administrative årsverk - til sammen 26,1 Herav årsverk til administrativ ledelse 3 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 23,1 Administrativ andel 4,86 Administrative stillinger pr innbyggere 4,47 Antall resultatenheter 10 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 7, Gjerdrum kommune Organisasjonskartet for Gjerdrum viser at kommunene er organisert etter tonivåmodellen. Rådmannsteamet består av rådmann og tre kommunalsjefer. Det er til sammen 16 resultatenheter som rapporterer til rådmannsteamet. Antall administrative stillinger pr. innbygger ligger lavt. En forholdsvis høy administrativ andel har sammenheng med at kommunen alt i alt har en lav bemanning. Tabell 3-23 Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 285,2 Administrative årsverk - til sammen 18,9 Herav årsverk til administrativ ledelse 4 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 14,9 Administrativ andel 6,63 Administrative stillinger pr innbyggere 3,20 Antall resultatenheter 16 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 3, Surnadal kommune Surnadal er organisert etter tonivåmodellen. Toppledersjiktet i kommunen består av rådmann og tre kommunalsjefer. En av kommunalsjefene er samtidig barnehage- og skolefaglig ansvarlig og er således bare å regne med som ½ kommunalsjefstilling i R

32 Agenda Kaupang tabellen nedenfor. Sammenliknet med andre kommuner på samme størrelse synes Surnadal å ha en høy aktivitet. Dette påvirker også behovet for antall administrative stillinger, men andel av samlet bemanning som brukes til administrasjon ligger på lavt nivå. Tabell 3-24 Surnadal kommune Surnadal kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 470,2 Administrative årsverk - til sammen 22 Herav årsverk til administrativ ledelse 3,5 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 18,5 Administrativ andel 4,68 Administrative stillinger pr innbyggere 3,69 Antall resultatenheter 18 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 5, Songdalen kommune Songdalen skriver på sin hjemmeside at kommunen er organisert etter enhetsmodellen. Rådmannens ledergruppe består av rådmann, assisterende rådmann/stabssjef, kommunalsjef økonomi og kommunalsjef tjenester. I denne undersøkelsen har vi fordelt økonomisjefstilingen og stillingen som assisterende rådmann mellom administrativ ledelse og de stabs- og støttefunksjoner som disse er ledere for. 50 % av stillingene er regnet inn som ledelse og 50 prosent er registrert under stabs- og støttefunksjoner. Undersøkelsen viser at Songdalen har relativt få administrative stilinger pr innbyggere. Kommunens administrative andel ligger på et forventet nivå for kommuner med omtrent samme aktivitetsnivå/samlet bemanning. Tabell 3-25 Songdalen kommune Songdalen kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 418 Administrative årsverk - til sammen 21,8 Herav årsverk til administrativ ledelse 3 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 18,8 Administrativ andel 5,22 Administrative stillinger pr innbyggere 3,62 Antall resultatenheter 13 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 4,10 32

33 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger 3.26 Tinn kommune Tinn kommune er en tonivåkommune. Rådmannen har oppfølgingsansvar for enhetene: økonomi, næring, plan/landbruk, kultur, teknisk, renhold, brann, NAV-Tinn og bibliotek. Assisterende rådmann har oppfølgingsansvar for enhetene: organisasjon, omsorg Tinn, omsorg Rjukan, PU, Helse, barnevern/ppt og asylmottak. Kommunalsjef har lederoppfølgningsansvar for barnehager, skoler og voksenopplæringen. Av figur 2-1 går det fram at Tinn kommune har flere administrative stillinger pr innbygger enn andre kommuner på samme størrelse. Dette har sammenheng med at kommunen har et høyere aktivitetsnivå enn disse kommunene. Når vi korrigerer for dette finne vi at den administrative bemanningen ligger på et forventet nivå. Tabell 3-26 Tinn kommune Tinn kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 562 Administrative årsverk - til sammen 29,75 Herav årsverk til administrativ ledelse 3 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 26,75 Administrativ andel 5,29 Administrative stillinger pr innbyggere 4,93 Antall resultatenheter 25 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 5, Sund kommune Den administrative organisering av kommunen følger tonivåmodellen. Sund kommune er administrativt organisert etter tonivåmodellen. Den administrative ledelsen av kommunen ivaretas av rådmannen og en kommunalsjef. Administrative stillinger pr innbygger ligger på normalt nivå for kommuner på samme størrelse. Den administrative andelen ligger høyere enn kommuner på samme størrelse. Dette kan i hovedsak forklares med at kommunen alt i alt har en forholdsvis lav bemanning. Tabell 3-27 Sund kommune Sund kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 415,42 Administrative årsverk - til sammen 24,38 Herav årsverk til administrativ ledelse 2 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 22,38 Administrativ andel 5,87 Administrative stillinger pr innbyggere 3,92 Antall resultatenheter 21 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 3,94 R

34 Agenda Kaupang 3.28 Eidskog Omtale kommer senere Tabell 3-28 Eidskog kommune Eidskog kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 0 Administrative årsverk - til sammen 0 Herav årsverk til administrativ ledelse 0 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 0 Administrativ andel #DIV/0! Administrative stillinger pr innbyggere 0,00 Antall resultatenheter 0 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 0, Vestnes kommune Vestnes kommune er organisert etter tonivåmodellen. Den administrative ledelsen består av rådmann, assisterende rådmann og kommunalsjefer (2,5 årsverk). Det er til sammen 18 driftsenheter som rapporterer til rådmannssjiktet. Tabell 3-29 Vestnes kommune Vestnes kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 550,7 Administrative årsverk - til sammen 22,2 Herav årsverk til administrativ ledelse 4,5 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 17,7 Administrativ andel 4,03 Administrative stillinger pr innbyggere 3,41 Antall resultatenheter 18 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 4,70 Vestnes kommune har et forholdsvis høyt aktivitetsnivå pga at kommunen er vertskommune for sentralinstitusjon i det tidligere HVPU. Undersøkelsen viser at kommunen har en forholdsvis lav bemanning sett i forhold til kommunestørrelse og samlet antall årsverk i kommunen Brønnøy kommune Brønnøy kommune er organisert etter tonivåmodellen. Den administrative ledelsen består av rådmann og assisterende rådmann. Det er til sammen 11 resultatenheter- /virksomhetsområder som rapporterer til rådmann/assisterende rådmann. Av tabellen nedenfor går det fram at kommunen alt i alt har en forholdsvis høy bemanning. Den administrative bemanningen er noe lavere enn det man skulle forvente sett i forhold til kommunens samlede aktivitetsnivå. Administrative stillinger pr innbyggere ligger også på et forholdsvis lavt nivå for kommuner på samme størrelse. 34

Analyse av kommunens administrative bemanning

Analyse av kommunens administrative bemanning Fjell kommune Analyse av kommunens administrative bemanning Sammenlikning med andre kommuner RAPPORT 19.mars 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Fjell kommune R7641

Detaljer

Saksframlegg. Oppfølging av budsjettvedtak om innsparing i administrasjonen

Saksframlegg. Oppfølging av budsjettvedtak om innsparing i administrasjonen Søgne kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2014/870-9703/2014 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 13.03.2014 Saksframlegg Oppfølging av budsjettvedtak om innsparing i administrasjonen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Bamble kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2011 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 01.02.13

Bamble kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2011 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 01.02.13 Bamble kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 1.2.13 Oppdragsgiver: Bamble kommune ved rådmannen Rapport nr.: 7999 Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Grimstad kommune. Kostnadsgjennomgang. Statusrapport om bruk av ressursene sammenlignet med andre kommuner

Grimstad kommune. Kostnadsgjennomgang. Statusrapport om bruk av ressursene sammenlignet med andre kommuner Grimstad kommune Kostnadsgjennomgang Statusrapport om bruk av ressursene sammenlignet med andre kommuner Grimstad kommune Kostnadsgjennomgang Statusrapport for bruk av ressursene sammenlignet med andre

Detaljer

Omstruktureringstiltak

Omstruktureringstiltak Halden kommune Omstruktureringstiltak Delrapport barnehage, undervisning, SFO og administrasjon RAPPORT 16. oktober 2014 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Halden kommune

Detaljer

Drammen kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2012 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT

Drammen kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2012 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT Drammen kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 20 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 16. august 20 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 21-2007 Revisjonsrapport fra prosjektet Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune September 2007 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Frogn Kommune. Kostnadsgjennomgang. Frogn kommune. Rådmannen RAPPORT

Frogn Kommune. Kostnadsgjennomgang. Frogn kommune. Rådmannen RAPPORT Frogn Kommune Frogn kommune Kostnadsgjennomgang Rådmannen RAPPORT 28. oktober 212 Kostnadsgjennomgang KOSTRA tall for 2 Dataleverandør Agenda Kaupang Rapportens tittel Ansvarlig Kvalitetssikret av Kostnadsgjennomgang

Detaljer

Gjennomgang helse og omsorg

Gjennomgang helse og omsorg Krødsherad kommune Gjennomgang helse og omsorg RAPPORT 21. mars 2014 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret av: Krødsherad kommune R8399 Ressursgjennomgang av

Detaljer

Undervisningstjenestene i Grimstad

Undervisningstjenestene i Grimstad Grimstad skole Undervisningstjenestene i Grimstad Med innsparingstiltak fra 2010-2011 SLUTTRAPPORT 1.oktober 2009 Oppdragsgiver: Grimstad kommune Rapportnr: 6657 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune

Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune Audun Thorstensen/Kjetil Lie, Trine Riis Groven/Tor Erik Baksås, Ernst & Young telemarksforsking.no 1. Om prosjektet

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Utgiftsbehov kommunale veger

Utgiftsbehov kommunale veger Utgiftsbehov kommunale veger - regnskapsstudie Av Einar Bowitz Lars Håkonsen Kjetil Lie Ailin Aastvedt Telemarksforsking-Bø i samarbeid med TF-notat nr 8/2007 14. august 2007 h Telemarksforsking-Bø 2007

Detaljer

Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen. En mulighetsstudie. AILIN AASTVEDT OG BENT ASLAK BRANDTZÆG TF-rapport nr. 272 2010

Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen. En mulighetsstudie. AILIN AASTVEDT OG BENT ASLAK BRANDTZÆG TF-rapport nr. 272 2010 < Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen En mulighetsstudie AILIN AASTVEDT OG BENT ASLAK BRANDTZÆG TF-rapport nr. 272 2010 TF-rapport Tittel: Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen en mulighetsstudie

Detaljer

Økonomistyring i barnehagesektoren

Økonomistyring i barnehagesektoren Grimstad kommune Økonomistyring i barnehagesektoren RAPPORT 18. juni 2009 AGENDA Utredning & Utvikling AS Fjordveien 1 N-1363 Høvik www.agenda.no firmapost@agenda.no Tel 67 57 57 00 Organisasjonsnr NO

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Gruppe 3. Tjenester og ressursbruk Teknisk, Kultur og administrative tjenester

SLUTTRAPPORT. Gruppe 3. Tjenester og ressursbruk Teknisk, Kultur og administrative tjenester SLUTTRAPPORT Gruppe 3 Tjenester og ressursbruk Teknisk, Kultur og administrative tjenester 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 3 Kostra analyse generelt side 4 Teknisk side 10 Enhet Eiendom side 10 Enhet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE

off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Sammendrag. Vår tilnærming til prosjektet er å undersøke om det er sammenheng mellom tilskudd, tiltakene som er iverksatt og virkninger for brukerne.

Sammendrag. Vår tilnærming til prosjektet er å undersøke om det er sammenheng mellom tilskudd, tiltakene som er iverksatt og virkninger for brukerne. Sammendrag Fra 1995 er det bevilget et statlig øremerket tilskudd til kommunene til styrking av tjenestetilbudet for personer med alvorlige psykiske lidelser og til forebygging av psykososiale problemer

Detaljer

i kommunene Rapport nr. 13/2002

i kommunene Rapport nr. 13/2002 RRrRaRapport nr. 13/2002 Barnehagesektorens plass i rnehagesektorens plass i kommunene Rapport nr. 13/2002 En kartlegging av barnehagesektoren i fem kommuner i Hedmark. Av Reidun Grefsrud Tittel: Forfattere:

Detaljer

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Når kunnskap gir resultater--- Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering

Detaljer

Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene

Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene FORELØPIG Levanger kommune Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene Del 1: Ledelse og økonomistyring i Distrikt Nord FORELØPIG Levanger kommune Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene Del 1: Ledelse

Detaljer

En medarbeiderundersøkelse og syv brukerunderøkelser

En medarbeiderundersøkelse og syv brukerunderøkelser Kongsvinger kommune En medarbeiderundersøkelse og syv brukerunderøkelser Gjennomføring og resultater RAPPORT 17. februar 2010 PS! Rapporten er underlagt sperrefrist til mandag 8. mars 2010 kl. 08:00 Oppdragsgiver:

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

Revisjonsrapport fra prosjektet

Revisjonsrapport fra prosjektet Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 15-2009 Revisjonsrapport fra prosjektet Kvalitet i skolen. Hvordan arbeider kommunen og skolene i forhold til å oppnå gode læringsresultater? For kontrollutvalget i Nord-Fron

Detaljer

Gjennomgang av barneverntjenesten

Gjennomgang av barneverntjenesten Gjennomgang av barneverntjenesten Sammenlikningsanalyse Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har gjennomført en forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten i

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN LEVANGER KOMMUNE 2014 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Levanger kommune.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Ressursbruk i grunnskolen med særskilt fokus på spesialundervisning. Bø kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Ressursbruk i grunnskolen med særskilt fokus på spesialundervisning. Bø kommune FORVALTNINGSREVISJON Ressursbruk i grunnskolen med særskilt fokus på spesialundervisning Bø kommune Rapport 2013 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Bø kommune har KomRev NORD gjennomført

Detaljer