Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger"

Transkript

1 57 kommuner Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger Resultater fra en sammenlikning RAPPORT 1. september 2011 Agenda Kaupang AS Fjordveien 1 N-1363 Høvik Tel Organisasjonsnr. NO Bankkontonr Fax

2 Agenda Kaupang Oppdragsgiver: 57 kommuner som etter invitasjon fra AGENDA Kaupang har deltatt i en sammenlikning av kommunenes administrative stillinger. 33 kommuner fikk gjennomført undersøkelsen høsten De øvrige kommunene har deltatt i undersøkelsen etter en ny invitasjon fra Agenda Kaupang pr juni 2011 eller har tatt direkte kontakt med oss i løpet av vinteren Rapportnr.: 7352 Rapportens tittel: Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger Ansvarlig konsulent: Odd Helgesen Kvalitetssikret av: Gjenstår Dato: 1. september

3 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger Innhold 1 INNLEDNING 7 R BAKGRUNN MÅLET MED UNDERSØKELSEN OM GJENNOMFØRING AV UNDERSØKELSEN NOEN AVGRENSINGSPROBLEMER KOMMUNER SOM HAR DELTATT I UNDERSØKELSEN 9 2 NOEN HOVEDTREKK 11 3 KORT OVERSIKT OG NØKKELTALL OM HVER ENKELT KOMMUNE FLAKSTAD KOMMUNE IBESTAD KOMMUNE HYLLESTAD KOMMUNE HJARTDAL KOMMUNE HÆGEBOSTAD KOMMUNE ÅMLI KOMMUNE LÆRDAL KOMMUNE LOM KOMMUNE BALLANGEN KOMMUNE KARASJOK KOMMUNE AUKRA KOMMUNE SOKNDAL KOMMUNE SØRREISA KOMMUNE FUSA KOMMUNE HVALER KOMMUNE ØYGARDEN KOMMUNE FRØYA KOMMUNE HEMNES KOMMUNE TJØME ØYER KOMMUNE NORD-FRON KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE GJERDRUM KOMMUNE SURNADAL KOMMUNE SONGDALEN KOMMUNE TINN KOMMUNE SUND KOMMUNE EIDSKOG VESTNES KOMMUNE BRØNNØY KOMMUNE SULA KOMMUNE VINDAFJORD KOMMUNE KVAM KOMMUNE HURUM KOMMUNE LILLESAND KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE TYSVÆR KOMMUNE KRAGERØ KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE MODUM KOMMUNE 39 3

4 Agenda Kaupang 3.41 GRAN KOMMUNE ØSTRE TOTEN VESTBY KOMMUNE FROGN KOMMUNE SØRUM KOMMUNE TIME KOMMUNE KONGSVINGER KOMMUNE ALTA KOMMUNE EIDSVOLL KOMMUNE FJELL KOMMUNE KONGSBERG KOMMUNE ASKØY KOMMUNE RINGERIKE KOMMUNE MOSS KOMMUNE TØNSBERG KOMMUNE BODØ KOMMUNE SARPSBORG KOMMUNE 48 4 SAMMENLIKNINGSRESULTATER KOMMUNER MED UNDER INNBYGGERE KOMMUNER FRA TIL INNBYGGERE KOMMUNER MED TIL INNBYGGERE KOMMUNER MED TIL INNBYGGERE KOMMUNER MED TIL INNBYGGERE KOMMUNER MED MER ENN INNBYGGERE 65 4

5 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger Forord I denne rapporten presenteres resultatene fra en sammenlikning av administrative stillinger i 57 kommuner. Det gis både en samlet analyse og beskrivelse av sammenlikingsresultatene, og en egen omtale av deltakerkommunenes administrative stillinger fordelt på administrativ ledelse og stabs- og støttefunksjoner, antall resultatenheter og omfang av administrativ støtte lagt til skoler, sykehjem og hjemmetjeneste. Alle deltakerkommunene har fått oversendt utkast til rapport og har fått anledning til å rette opp feil og mangler i innrapporterte tall. Ansvarlig for gjennomføring av undersøkelsen har vært Odd Helgesen. Kaare Granheim har vært prosjektrådgiver med ansvar for kvalitetssikring av arbeidet. Høvik, 1. september 2011 Agenda Kaupang R7352 5

6 Agenda Kaupang 6

7 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger 1 Innledning 1.1 Bakgrunn KOSTRA-rapporteringen gir opplysninger om hvor mange årsverk som den enkelte kommune alt i alt benytter til administrasjon av kommunen, men ikke hvordan disse årsverkene er fordelt etter ulike administrative oppgaver. I forbindelse med gjennomføring av ulike oppdrag i kommunene har vi erfart at det er ønske om å få vite mer om andre kommuners administrative bemanning; både hvor stor administrasjonen er og hvordan den er sammensatt. Det var på denne bakgrunn at Agenda Kaupang inviterte til deltakelse i en større sammenlikning av kommunenes administrative stillinger. 1.2 Målet med undersøkelsen Målet med undersøkelsen har således vært at deltakerkommunene skal få et bedre grunnlag for å vurdere kapasitet og sammensetning av egen administrasjon. I invitasjonen ble det lovet at kommunene skulle motta en rapport som gir en samlet oversikt, analyse og vurdering av kartleggingsresultatene. Rapporten skulle dessuten vise resultatene for hver enkelt kommune sett i forhold til andre kommuner, helst på samme størrelse. For hver enkelt kommune gis det beskrivelse av: Kommunestørrelser innbyggere pr / / Samlet bemanning i kommunene pr. september 2010/april 2011 Samlet administrativ bemanning pr. september 2010/april 2011 Administrativ bemanning som andel av samlet bemanning Samlet administrativ bemanning, fordelt etter: o o Administrativ ledelse, dvs. rådmann, kommunalsjefer og andre ledere med ansvar for styring og oppfølging av underliggende resultatenheter Bemanning av stabs- og støttefunksjoner slik som Merkantil støtte til rådmann, kommunalsjefer m.m. Sekretariat for politisk ledelse Økonomi Regnskap Oppkreving av skatter og kommunale avgifter Lønn Personalfunksjonen Overordnet planarbeid Organisasjonsutvikling IKT-drift og IKT-utvikling Juridisk støtte Administrasjon av eventuell kommunal bestillerenhet Post/arkiv Innkjøp Servicetorg/resepsjon/sentralbord Andre stillinger Administrative stillinger pr innbyggere Omfang av administrativ støtte i driftsenhetene 1 Folketall pr for kommunene Åmli, Lillesand, Tinn og Østre Toten 2 Folketall pr for kommuner som har deltatt i undersøkelsen sommeren 2011 R7352 7

8 Agenda Kaupang 1.3 Om gjennomføring av undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av spørreskjemaundersøkelse blant deltakerkommunene. Kommunene er gitt mulighet til å avklare spørsmål om utfylling av spørreskjemaet med Agenda Kaupang. I tillegg har vi hatt telefonisk kontakt med flere kommuner i forbindelse med registrering av innkomne svar. Dette har ofte vært nødvendig for å sikre likhet i de innkomne svarene. Alle kommunene er oversendt forslag til rapport og gitt mulighet til å gjøre korreksjoner i egne innrapporterte tall, bl.a. sett i lys av innrapporteringen fra de andre kommunene. Vi har ikke sett det som vår oppgave å komme med forslag til eventuell styrking eller reduksjon i kommunens administrative bemanning. Det overlates til hver enkelt kommune å vurdere om de fremlagte tallene gir grunn til å foreta endringer i kommunens administrative kapasitet. Sluttrapport er kun sendt til deltakerkommunene. 1.4 Noen avgrensingsproblemer Undersøkelsen bygger på KOSTRA-definisjonen av administrasjon og derav hvilke stillinger som skal regnes som administrative. KOSTRA-definisjonen gir god avklaring for å kunne bestemme hvilke stillinger som hører inn under kommunenes administrative stabs- og støttefunksjoner. Det oppstår imidlertid noen avgrensningsproblemer når det gjelder hvilke lederstillinger som skal regnes med. I tråd med KOSTRA-definisjonen av hva som skal forstås som administrative stillinger, skal ledere som leder andre ledere regnes med som administrative stillinger. Det betyr at tjenesteledere som rapporterer direkte til rådmann/kommunalsjef i en tonivåmodell ikke har blitt regnet med som administrative stillinger. Dersom kommunen har opprettet et eget ledernivå mellom rådmannssjiktet og tjenestestedene er imidlertid disse stillingene regnet med som administrative. Dette gjelder eksempelvis dersom det er lagt inn felles ledelse for flere skoler, barnehager eller sykehjem. I disse tilfellene kan vi si at kommunene er organisert etter en trenivåmodell. I det utsendte spørreskjemaet har vi spurt om eventuell årsverksinnsats til overordnet planarbeid, dvs. planarbeid som er mer enn planer for den enkelte virksomheten det gjelder, og som er en del av den overordnede strategiske ledelsen 3. Det var viktig å være oppmerksom på at stillinger knyttet til plansaksbehandling ikke skal føres her, men under KOSTRA-funksjon 301. Undersøkelsen har vist at de aller færreste kommuner har egne stillinger til denne funksjonen. I den grad kommuner har rapportert inn stillinger her, har det ved nærmere undersøkelser vist seg at dette er stillinger som i hovedsak er knyttet til kommuneplanlegging og arealplanlegging. Vi har derfor funnet det riktig å holde planarbeid som egne stillinger - utenfor sammenlikningen. Av KOSTRA-definisjonen går det fram at faglige stabsstillinger som bidrar til utvikling/koordinering og direkte brukerrettede oppgaver av bestemte tjenester, knyttes til de funksjonene som de aktuelle tjenestene sorterer inn under. Dette kan medføre visse avgrensingsproblemer fordi disse stillingene ofte også kan være tillagt administrative oppgaver. Vi har derfor bedt kommunene sjekke at innrapportering av eventuelle stabsstilinger opprettet for støtte til tjenester innenfor pleie- og omsorg, barnehager, skole m.v. er av administrativ karakter og ikke er fagstillinger. 3 Jfr KOSTRA-definisjonen av administrasjon. 8

9 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger 1.5 Kommuner som har deltatt i undersøkelsen Kommunene som har deltatt i undersøkelsen fremgår av tabellen nedenfor. Kommunene er ordnet i stigende rekkefølge etter folketall og sortert i seks grupper. Gruppeinndelingen danner grunnlag for presentasjonen av sammenlikningstall i kapittel 2 og 4. Tabell 1-1 Deltakerkommuner og folketall pr / / Kommune Folketall Gruppert som 1 Flakstad Ibestad Hyllestad Hjartdal Kommuner med færre 5 Hægebostad enn innbyggere 6 Åmli Lærdal Lom Ballangen Karasjok Aukra Sokndal Sørreisa Fusa Hvaler Øygarden Frøya Hemnes Tjøme Øyer Nord-Fron Søndre Land Gjerdrum Surnadal Songdalen Tinn Sund Eidskog Vestnes Brønnøy Kommuner med til innbyggere Kommuner med til innbyggere 31 Sula Kommuner med Vindafjord innbyggere 33 Kvam Hurum Lillesand Sør-Varanger Tysvær R7352 9

10 Agenda Kaupang Kommune Folketall Gruppert som 38 Kragerø Vestre Toten Modum Gran Østre Toten Vestby Frogn Sørum Time Kongsvinger Alta Eidsvoll Fjell Kongsberg Askøy Ringerike Moss Tønsberg Bodø Sarpsborg Kommuner med til innbyggere Kommuner med mer enn innbyggere 10

11 Administrative stillinger pr innbyggere Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger 2 Noen hovedtrekk Før vi presenterer nøkkeltall og oversikter over administrative stillinger i hver enkelt kommune, beskrives noen hovedtrekk eller funn om kommunenes administrative bemanning. Dette er i hovedsak funn som bekrefter resultater i tidligere undersøkelser gjennomført av både Agenda Kaupang og andre utredningsmiljøer. Kommunestørrelse og kommunenes aktivitetsnivå - avgjørende for størrelsen på kommunens administrasjon Alle undersøkelser av kommunenes administrasjonsutgifter viser at kommuner inntil en viss størrelse drar nytte av stordriftsfordeler gjennom bedre utnyttelse av kommunens administrative kapasitet. Dette betyr at kommunenes administrasjonsutgifter er fallende i takt med økt kommunestørrelse inntil et visst nivå. Tidligere undersøkelser foretatt bl.a. av forskere ved NTNU og BI har vist at stordriftsfordelene er uttømt når kommunene når en grense på innbyggere. Dette blir begrunnet med at behovet for koordinering og kontroll oppveier stordriftsfordelingene når kommunene når denne størrelsen. Tidligere undersøkelser foretatt av Agenda Kaupang har vist at kommunenes administrasjonsutgifter pr. innbygger begynner å flate ut på dette punktet, men ikke nødvendigvis at stordriftfordelene er uttømt så tidlig. I denne undersøkelsen har vi imidlertid for få observasjoner til å kunne slå fast om dette funnet fortsatt er gyldig. Se etterfølgende figur der vi har fremstilt sammenhengen mellom kommunestørrelse og administrative stillinger pr innbyggere. I figur 2-1 har vi markert hvor kommuner med mer enn innbyggere ligger an i forhold til den heltrukne trendlinjen. 12,00 Administrative stillinger pr innbyggere sortert etter stigende folketall 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 Kongsberg Ringerike Askøy Fjell Eidsvoll Moss Tønsberg Bodø R² = 0,6976 Sarpsborg 0, Gjerdrum Folketall Figur 2-1 Administrative stillinger pr innbyggere sortert i stigende kommunestørrelse For bedre å kunne vise hvordan kommuner under innbyggere plasserer seg når det gjelder administrative stillinger pr innbyggere har vi fremstilt dette i et eget diagram, se figur 2-2. R

12 Administrative stillinger pr innbyggere Agenda Kaupang 12,00 Administrative stillnger pr innbyggere, kommuner med inntil innbyggere 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Flakstad Hjartdal Hyllestad Åmli Lom Fusa Hægebostad Karasjok Ballangen Sokndal Aukra Øygarden Hemnes Tjøme Øyer Frøya Sørreisa Gjerdrum Tinn Surnadal Søndre Land Nord-Fron Vestnes Sund Vindafjord Sula Brønnøy Kvam Hurum Tysvær R² = 0, Folketall Kragerø Sør-Varanger Lillesand Modum Gran Frogn Vestre Toten Vestby Østre Toten Sørum Time Kongsvinger Alta Figur 2-2 Administrative stillinger pr 1000 innbyggere. Kommuner under innbyggere, Den administrative bemanning er selvfølgelig også et resultat av hvor stor den kommunale aktiviteten er. Større aktivitet medfører større behov for administrativ støtte. Bruttodriftsutgifter blir gjerne brukt som en målestokk for kommunenes aktivitetsnivå. I dette tilfellet har vi brukt kommunens samlede bemanning som et uttrykk for kommunenes aktivitetsnivå. På neste side har vi fremstilt kommunenes samlede bemanning og administrative bemanning. For å kunne gjøre fremstillingen lesbar har vi laget to figurer. I figur 2-3 har vi lagt inn navnene på alle kommuner over innbyggere, mens i figur 2-4 kun har fremstilt resultatene for kommuner med færre enn innbyggere. 12

13 Administrativ bemanning Administrativ bemanning Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger Sammenhengen mellom administrativ bemanning og samlet bemanning Bodø 140 R² = 0,9616 Sarpsborg Ringerike Tønsberg Kongsberg Askøy Fjell Eidsvoll Moss Samlet bemanning Figur 2-3 Sammenhengen mellom samlet bemanning og administrativ bemanning. Figuren viser at det er stor grad av sammenheng mellom kommunenes samlede bemanning og den administrative bemanningen. Ved å ta utgangspunkt i kommunens samlede bemanning vil man langt på vei kunne se hva som vil være normal omfang på kommunes administrasjon målt i antall årsverk. En mer detaljert oversikt over sammenhengene mellom administrativ bemanning og samlet bemanning for kommunene med færre enn innbyggere vises nedenfor. Sammenheng mellom administrativ bemanning og samlet bemanning. Kommuner under innbyggere 70 Alta Flakstad Hyllestad Sokndal Tjøme Øyer Øygarden Karasjok Gjerdrum Åmli Hjartdal Nord Fron Sund Fusa Sørreisa Aukra Lom Sula Hurum Songdalen Lillesand Vindafjord Tinn Brønnøy Søndre Land Vestnes Hemnes Surnadal Kvam Sørum Frogn Kragerø Tysvær Time Komgsvinger Østre Toten Gran Modum Sør-Varanger Vestby Vestre Toten R² = 0, Samlet bemanning Figur 2-4 Sammenhengen mellom administrativ bemanning og R

14 Flakstad Ibestad Hyllestad Hjartdal Hægebostad Åmli Lærdal Lom Ballangen Karasjok Aukra Sokndal Sørreisa Fusa Hvaler Øygarden Frøya Hemnes Tjøme Øyer Nord-Fron Søndre Land Gjerdrum Surnadal Songdalen Tinn Sund Eidskog Vestnes Brønnøy Sula Vindafjord Kvam Hurum Lillesand Sør-Varanger Tysvær Kragerø Vestre Toten Modum Gran Østre Toten Vestby Frogn Sørum Time Kongsvinger Alta Eidsvoll Fjell Kongsberg Askøy Ringerike Moss Tønsberg Bodø Sarpsborg Agenda Kaupang Sammenhengen mellom kommunestørrelse, samlet bemanning og administrativ bemanning I figurene nedenfor viser vi sammenhengen mellom kommunestørrelse, samlet bemanning og administrativ bemanning. Det vises først en figur med alle kommunene inntegnet, Deretter vises figurer for hver av sammenlikningsgruppene: Kommuner under innbyggere Kommuner fra til innbyggere Kommuner med til innbyggere Kommuner med til innbyggere Kommuner med til innbyggere Kommuner med mer enn innbyggere For å gjøre grafene lesbare er folketallet målt i 100 innbyggere og samlet bemanning i 10 årsverk. Figurene oppsummerer de funnene som er omtalt ovenfor, nemlig at kommunenes administrasjonsbehov er påvirkes av kommunestørrelse og kommunenes aktivitetsnivå. 600 Sammenhengen mellom kommunestørrelse, samlet bemanning og admnistrativ bemanning. Alle kommunene i undersøkelsen Folketall, målt i 100 innbyggere Samlet bemanning, målt i 10 årsverk Administrative årsverk Lineær (Samlet bemanning, målt i 10 årsverk) Lineær (Administrative årsverk) Figur 2-5 Sammenhengen mellom kommunestørrelse, samlet bemanning og administrativ bemanning I figur 2-5 er det lagt inn en trendlinje for samlet bemanning og administrativ bemanning. Trendlinjene kan tolkes som et gjennomsnittsnittlig bemanningsnivå for kommuner av ulik størrelse, både samlet bemanning og administrativ bemanning. I de neste figurene der vi har splittet resultatene opp etter de seks kommunegruppene, har det samtidig vært mulig å gjengi konkrete innbygger- og bemanningstall for hver enkelt kommune. 14

15 Folketall og bemanning Befolkning og årsverk Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger Sammenhengen mellom kommunestørrelse, samlet bemanning og administrativ bemanning. Kommuner under innbyggere Flakstad Ibestad Hyllestad Hjartdal Hægebosta d Åmli Lærdal Lom Ballangen Karasjok Folketall, målt i 100 innbyggere 13,63 14,16 15,07 15,98 16,18 18,29 22,21 23,93 26,18 27,84 Samlet bemanning, målt i 10 årsverk 13,7 13,5 13,58 15,5 13,34 16, , ,4 Administrative årsverk 13,5 10 7,95 11,8 13,15 8, , ,4 Figur 2-6 Sammenhengen mellom kommunestørrelse, samlet bemanning og administrative årsverk. Kommuner under innbyggere. Merknad: Tallene for Ibestad og Lærdal er ikke reelle tall. Riktige tall kommer i neste versjon. Sammenhengen mellom kommunestørelse, samlet bemanning og administrativ bemanning. Kommuner med til innbyggere Aukra Sokndal Sørreisa Fusa Hvaler Øygarden Frøya Hemnes Tjøme Folketall, målt i 100 innbyggere 32,13 32,64 33,9 38,46 41,7 43,02 43,16 45,91 47 Samlet bemanning, målt i 10 årsverk 28,868 21,5 25,1 31, , ,43 25,885 Administrative årsverk 17, ,9 17, , ,75 19,6 Figur 2-7 Sammenhengen mellom kommunestørrelse, samlet bemanning og administrativ bemanning. Kommuner fra til innbyggere R

16 Folketall og bemanning Agenda Kaupang Merknad: Tallene for Hvaler er ikke reelle tall. Riktige tall kommer i neste versjon når kommunen har levert svar på spørreskjemaet. Kommunen har meldt seg som deltaker i undersøkelsen i siste halvdel av august. Sammenheng mellom kommunestørrelse, samlet bemanning og administrativ bemanning. Kommuner med innbyggere Øyer Nord-Fron Søndre Land Gjerdrum Surnadal Songdalen Tinn Sund Eidskog Vestnes Brønnøy Folketall, målt i 100 innbyggere 50,75 58,26 58,34 59,1 59,56 60,24 60,37 62,24 63,34 65,13 76,81 Samlet bemanning, målt i 10 årsverk 32,6 42,78 53,7 28,52 47,02 41,8 56,2 41, ,07 57,72 Administrative årsverk 19, ,1 18, ,8 29,75 24, ,2 27,1 Figur 2-8 Sammenhengen mellom kommunestørrelse, samlet bemanning og administrativ bemanning. Kommuner med til innbyggere. Merknad: Tallene for Eidskog er ikke reelle tall. Riktige tall kommer i neste versjon når kommunen har levert svar på spørreskjemaet. Kommunen har meldt seg som deltaker i undersøkelsen i siste halvdel av august. 16

17 Folketall og bemannig Folketall og bemanning Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger Sammenhengen mellom kommunestørrelse, samlet bemanning og administrativ bemanning. Kommuner med innbyggere Sula Vindafjord Kvam Hurum Lillesand Sør- Varanger Folketall, målt i 100 innbyggere 80,27 82,6 84,26 90,77 97,13 97,52 100,46 106,42 128,27 129,44 Samlet bemanning, målt i 10 årsverk 43 60,952 64, ,34 86,5 85,5 77,4 73,7 88,3 Administrative årsverk 26,74 32, ,6 25,1 32,95 40,1 Tysvær Kragerø Vestre Toten Modum Figur 2-9 Sammenhengen mellom kommunestørrelse, samlet bemanning og administrativ bemanning. Kommuner med innbyggere Sammenheng mellom kommunestørrelse, samlet bemanning og administrativ bemanning. Kommuner med innbyggere Gran Østre Toten Vestby Frogn Sørum Time Kongsvinger Alta Folketall, målt i 100 innbyggere 133,82 146,04 147,69 147,84 158,21 162,73 174,27 188,31 Samlet bemanning, målt i 10 årsverk 109,9 92,6 77,052 80, ,3 125,2 Administrative årsverk 42,4 40,97 32,5 48,55 50,63 47, ,8 Figur 2-10 Sammenhengen mellom kommunestørrelse, samlet bemanning og administrativ bemanning. Kommuner med innbyggere. R

18 Folketall og bemanning Agenda Kaupang Sammenheng mellom kommunestørrelse, samlet bemanning og administrativ bemanning. Kommuner med mer enn innbyggere Eidsvoll Fjell Kongsberg Askøy Ringerike Moss Tønsberg Bodø Sarpsborg Folketall, målt i 100 innbyggere 208,7 220,82 248,19 252,85 289,65 303,3 400,06 480,04 529,52 Samlet bemanning, målt i 10 årsverk 103,2 115,4 142, ,9 182,2 250,9 286,5 289 Administrative årsverk 48,6 54,8 70,35 67,6 92,28 72,4 101,9 161,3 142 Figur 2-11 Sammenhengen mellom kommunestørrelse, samlet bemanning og administrativ bemanning. Kommuner med mer innbyggere. Organiseringens betydning Flesteparten av kommunene som inngår i denne undersøkelsen er organisert etter tonivåmodellen. Tendensen i materialet er at kommuner organisert etter tonivåmodellen bruker noe mindre ressurser til administrativ ledelse (rådmann, assisterende rådmann, kommunalsjefer eller andre stillinger med ansvar for oppfølging av tjenesteområdene) enn kommuner organisert etter etatsmodellen eller en trenivåmodell. Det kan imidlertid være at ressursinnsats knyttet til administrativ ledelse blir noe underrapportert i tonivåmodellen bl.a. fordi ressursinnsats knyttet til en del felles utviklingsoppgaver og nettverksarbeid ikke fanges opp i undersøkelsen. Agenda Kaupang har i en tidligere undersøkelse av erfaringene med flatstrukturorganisering - etter oppdrag fra KS sett at den administrative ledelsen i tonivåmodellen kan være underdimensjonert i noen kommuner. Denne undersøkelsen om kommunenes administrative stillinger sier imidlertid ikke noe om hvilke modeller som gir de beste resultater med hensyn til økonomistyring, kvalitet i tjenestene, servicenivå med mer. En del variasjoner i ressursbruk til administrativ ledelse Av de etterfølgende tabellene i kapittel 4 går det fram at det er en del variasjoner i hvor mange årsverk som er satt av til administrativ ledelse, dvs. til de lederoppgavene som ivaretas av rådmann, assisterende rådmann, kommunalsjefer eller eventuelt andre ledere med ansvar for oppfølging av underliggende tjenesteområder eller virksomheter. Forskjellen synes å ha sammenheng med valg av organisasjonsmodell, antall virksomheter/tjenestesteder som rapporterer til rådmannssjiktet i kommunen og omfang av stabsstillinger. Denne undersøkelsen gir ikke grunnlag for å bedømme hva som er den mest gunstige bemanningen av kommunenes administrative ledelse. I Agenda Kaupangs undersøkelse om erfaringene med flatstrukturorganiseringen i norske kommuner, fant vi 18

19 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger imidlertid at kommuner som har prioritert å styrke den administrative bemanningen var bedre rustet til å ivareta kommunenes styrings- og utviklingsoppgaver. Interkommunale løsninger Gjennom tidligere undersøkelser foretatt av Agenda Kaupang har vi sett at det har blitt mer og mer vanlig å finne fram til interkommunale samarbeidsløsninger innenfor økonomi, regnskap, oppkreving av skatter og kommunale avgifter/gebyrer, lønn, innkjøp og IKT. Kommunene som har deltatt i denne undersøkelsen har i mindre grad gått inn i slike løsninger. R

20 Agenda Kaupang 3 Kort oversikt og nøkkeltall om hver enkelt kommune I dette kapitlet gis det en kort oversikt over noen nøkkeltall for hver deltakerkommune, samt en beskrivelse av hvordan kommunen er organisert. En mer detaljert fremstilling av kommunenes administrative stillinger er tatt inn i kapittel 4 og blir der sammenliknet direkte med andre kommuner på samme størrelse. Resultatene er sortert etter kommunenes størrelse. To av nøkkeltallene krever muligens en forklaring. Administrativ andel gir uttrykk for kommunens administrative årsverk i prosent av kommunens samlede bemanning. Dette nøkkeltallet er relevant å se hen til når man skal foreta sammenlikninger av administrativ bemanning i kommuner med ulikt aktivitetsnivå. Vi gir også tall for kommunenes administrative stillinger pr. innbygger der vi har valgt å fremstille dette som administrative stillinger pr innbygger. Når vi i de etterfølgende tabellene bruker begrepet administrativ ledelse mener vi oppgaver som ivaretas av rådmenn, assisterende rådmenn, kommunalsjefer eller andre ledere med ansvar for oppfølging av resultatenheter. Det betyr at vi ikke har inkludert stabsledere i dette begrepet. Det gis ikke noen konkrete råd om bemanningen eventuelt bør styrkes eller reduseres, men det gis en vurdering av hvilken betydning kommunens aktivitetsnivå har å si for omfanget av kommunens administrative kapasitet. 3.1 Flakstad kommune Flakstad kommune er organisert etter tonivåmodellen. Rådmannen og tre kommunalsjefer har ansvar for oppfølging av de ulike tjenesteområdene. Flakstad kommune er den minste kommunen i denne undersøkelsen. Pga. smådriftsulemper vil både administrative stillinger og kommunens administrative andel være høyere enn i større kommuner. Av tabellen nedenfor går det fram at Flakstad kommune har en forholdsvis stor administrativ ledelse, men en beskjeden ressursbruk til stabs- og støttefunksjoner. Tabell 3-1 Flakstad kommune Flakstad kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 137 Administrative årsverk - til sammen 13,5 Herav årsverk til administrativ ledelse 5 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 8,5 Administrativ andel 9,85 Administrative stillinger pr innbyggere 9,90 Antall resultatenheter 5 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 2,00 20

21 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger 3.2 Ibestad kommune Fylles ut senere. Tabell 3-2 Ibestad kommune Ibestad kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 0 Administrative årsverk - til sammen 0 Herav årsverk til administrativ ledelse 0 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 0 Administrativ andel #DIV/0! Administrative stillinger pr innbyggere 0,00 Antall resultatenheter 0 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 0, Hyllestad kommune Administrasjonen i Hyllestad er organisert etter tonivåmodellen. Virksomhetene rapporterer direkte til rådmann. Av tabellen nedenfor går det fram at den administrative ledelsen til sammen utgjør tre årsverk, bestående av administrasjonssjef, personalsjef som er leder for stab og økonomi, og plan- og utviklingssjef som er leder for plan og utvikling. 4 Hyllestad kommune har en svært lav administrativ bemanning sett i forhold til kommunestørrelse og aktivitetsnivå. Tabell 3-3 Hyllestad kommune Hyllestad kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 135,8 Administrative årsverk - til sammen 7,95 Herav årsverk til administrativ ledelse 3 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 4,95 Administrativ andel 5,85 Administrative stillinger pr innbyggere 5,28 Antall resultatenheter 9 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 3,00 4 Disse stillingene burde vært fordelt på de stabsfunksjonene som de er ledere av, fordi vi har fulgt denne praksis for de andre kommunene. R

22 Agenda Kaupang 3.4 Hjartdal kommune Kommunens administrative ledelse i varetas av rådmann og to kommunalsjefer for henholdsvis kultur og oppvekst/næring, og helse- og omsorg. Kommunen har i tillegg fagsjefer for drift og utbygging, skogbruk og miljø, og plan-, bygg og oppmåling. Tabell 3-4 Hjartdal kommune Hjartdal kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 155 Administrative årsverk - til sammen 11,8 Herav årsverk til administrativ ledelse 3 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 8,8 Administrativ andel 7,61 Administrative stillinger pr innbyggere 7,38 Antall resultatenheter 16 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 2,00 Kommunens administrative bemanning ligger på et forventet nivå vurdert etter kommunestørrelse og aktivitetsnivå, jfr. figur Hægebostad kommune Hægebostad kommune er en forholdsvis liten kommune med innbyggere pr Kommunen beskriver den administrative organiseringen som en blanding av tonivå- og trenivåmodell. På nivå to finner vi enhetsleder for to skoler, to barnehager, helse og sosial, samt plan og drift. Kommunen har en samlet administrativ bemanning på 12,55 årsverk. Dette er 9,41 % av kommunens samlede bemanning. Sett i forhold til kommunestørrelse og aktivitetsnivå synes kommunens administrative bemanning å ligge på et gjennomsnittsnivå. Tabell 3-5 Hægebostad kommune Hægebostad kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 133,4 Administrative årsverk - til sammen 13,15 Herav årsverk til administrativ ledelse 1 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 12,15 Administrativ andel 9,86 Administrative stillinger pr innbyggere 8,13 Antall resultatenheter 6 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 1, Åmli kommune Åmli kommune er organisert etter tonivåmodellen. Rådmannsoppgavene ivaretas av rådmannen alene. Kommunen har altså ingen kommunalsjefer. Stabs- og støtteoppgavene er lagt til administrasjonsavdelingen. Det er 11 resultatenheter inkl. 22

23 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger administrasjonsavdelingen som rapporterer til rådmannen. Resultatenhetene er av ulik størrelse der skole og omsorgsavdelingene er de største. Kommunene har lav administrativ bemanning, både vurdert etter administrative stillinger pr innbygger og etter administrative andeler. Tabell 3-6 Åmli kommune Åmli kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 162 Administrative årsverk - til sammen 8,55 Herav årsverk til administrativ ledelse 1 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 7,55 Administrativ andel 5,28 Administrative stillinger pr innbyggere 4,67 Antall resultatenheter 11 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 1, Lærdal kommune Omtale kommer senere. Tabell 3-7 Lærdal kommune Lærdal kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 0 Administrative årsverk - til sammen 0 Herav årsverk til administrativ ledelse 0 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 0 Administrativ andel #DIV/0! Administrative stillinger pr innbyggere 0,00 Antall resultatenheter 0 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 0,00 R

24 Agenda Kaupang 3.8 Lom kommune Lom kommune er organisert i åtte tjenesteområder og en stab. Den øverste administrative ledelsen i kommunen ivaretas av rådmannen og en av tjenesteområdelederne som er stedfortreder for administrasjonssjefen. Tabell 3-8 Lom kommune Lom kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 212 Administrative årsverk - til sammen 13,3 Herav årsverk til administrativ ledelse 2 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 11,3 Administrativ andel 6,27 Administrative stillinger pr innbyggere 5,56 Antall resultatenheter 7 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 2,90 Kommunens samlede administrative bemanning ligger på et forventet nivå vurdert ut fra kommunestørrelse og aktivitetsnivå uttrykt gjennom samlet bemanning 3.9 Ballangen kommune Kommunen er organisert etter tonivåmodellen. Det er til sammen ni virksomhetsledere/resultatenhetsledere som rapporterer til rådmann/kommunalsjef. Alt i alt synes kommunens administrative bemanning å ligge på et nivå som kan forventes ut fra kommunens størrelse og aktivitet. Tabell 3-9 Ballangen kommune Ballangen kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 220 Administrative årsverk - til sammen 16 Herav årsverk til administrativ ledelse 2 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 14 Administrativ andel 7,27 Administrative stillinger pr innbyggere 6,11 Antall resultatenheter 9 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 4, Karasjok kommune Karasjok kommune er organisert etter etatsmodellen med ledere for: Kultur- og næring Grunnskole Barnehage 24

25 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger Helse- og omsorg Teknisk Karasjok har en forholdsvis høy samlet kommunal bemanning sett i forhold til kommunestørrelse. Dette medfører at bemanningen målt i administrative stillinger pr. innbygger også må ligge på et forholdsvis høyt nivå. Kommunens administrative andel derimot ligger innenfor det rommet som kan forventes. Tabell 3-10 Karasjok kommune Karasjok kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 334 Administrative årsverk - til sammen 20,4 Herav årsverk til administrativ ledelse 4,2 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 16,2 Administrativ andel 6,11 Administrative stillinger pr innbyggere 7,33 Antall resultatenheter 6 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 4, Aukra kommune Aukra kommune er organisert etter tonivåmodellen. Det er til sammen 10 resultatenheter som rapporterer til rådmannen. Aukra kommune har alt i alt en forholdsvis høy samlet bemanning sammenliknet med andre kommuner med samme størrelse. Den administrative bemanningen ligger på et gjennomsnittsnivå både når vi sammenlikner administrative stillinger pr innbygger og administrative andeler for kommuner med samme aktivitetsnivå som Aukra. Tabell 3-11 Aukra kommune Aukra kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 288,68 Administrative årsverk - til sammen 17,43 Herav årsverk til administrativ ledelse 2 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 15,43 Administrativ andel 6,04 Administrative stillinger pr innbyggere 5,42 Antall resultatenheter 10 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 3, Sokndal kommune Kommunen er organisert etter etatsmodellen med ledere for: Teknisk og miljøetat R

26 Agenda Kaupang Omsorgsetat Helseetat Oppvekst og kulturetat Kommunen har en relativ lav samlet bemanning sammenliknet med andre kommuner på samme størrelse. Dette fører til at kommunens administrative andel er forholdsvis høy. Antall administrative stillinger ligger derimot på et forholdsvis normalt nivå. Tabell 3-12 Sokndal kommune Sokndal kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 215 Administrative årsverk - til sammen 19,0 Herav årsverk til administrativ ledelse 4,2 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 14,8 Administrativ andel 8,84 Administrative stillinger pr innbyggere 5,82 Antall resultatenheter 5 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 2, Sørreisa kommune Kommunen er organisert etter tonivåmodellen. Den øverste administrative ledelsen av kommunene ivaretas av rådmann og stedfortredende rådmann i 0,2 stilling (årsverk). Alt i alt fremstår Sørreisa med lav administrativ bemanning målt både etter administrativ andel og administrative stillinger pr innbyggere. Tabell 3-13 Sørreisa kommune Sørreisa kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 251 Administrative årsverk - til sammen 11,9 Herav årsverk til administrativ ledelse 1,2 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 10,7 Administrativ andel 4,74 Administrative stillinger pr innbyggere 3,51 Antall resultatenheter 12 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 2, Fusa kommune Kommunen er administrativt organisert etter tonivåmodellen. Det er til sammen 14 resultatenheter som rapporterer til rådmann og kommunalsjef. I tillegg kommer fellestjenester, byggesak/oppmåling/brann, kulturskolen, kultur og stab. Målt i forhold til kommunens samlede bemanning ligger den administrative bemanningen på et forventet nivå. Det samme kan sies om administrative stillinger pr innbyggere. 26

27 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger Tabell 3-14 Fusa kommune Fusa kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 319 Administrative årsverk - til sammen 17,05 Herav årsverk til administrativ ledelse 2 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 15,05 Administrativ andel 5,34 Administrative stillinger pr innbyggere 4,43 Antall resultatenheter 19 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 3, Hvaler kommune Omtale legges inn senere. Tabell 3-15 Hvaler kommune Hvaler kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 0 Administrative årsverk - til sammen 0 Herav årsverk til administrativ ledelse 0 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 0 Administrativ andel #DIV/0! Administrative stillinger pr innbyggere 0,00 Antall resultatenheter 0 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 0, Øygarden kommune Øygarden kommune er også organisert etter tonivåmodellen. Kommunens øverste administrative ledelse ivaretas av rådmannen og tre kommunalsjefer. På grunn av høye inntekter fra eiendomsskatt har kommunen kunnet legge seg på et atskillig høyere utgiftsnivå pr innbygger enn det som er vanlig i de fleste andre kommuner. Bemanningen av kommunens administrative kapasitet gjenspeiler også dette. Kommunen har langt flere administrative stillinger pr innbygger enn det vi finner i andre kommuner på samme størrelse. De administrative stillingenes andel av samlet bemanning er også høyere enn det en skulle forvente sett i forhold til kommunestørrelse og aktivitetsnivå. R

28 Agenda Kaupang Tabell 3-16 Øygarden kommune Øygarden kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 376,37 Administrative årsverk - til sammen 29,8 Herav årsverk til administrativ ledelse 4 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 25,8 Administrativ andel 7,92 Administrative stillinger pr innbyggere 6,93 Antall resultatenheter 14 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 4, Frøya kommune Kommunen har en flat organisering. Rådmann og kommunalsjef står ansvarlig for den øverste administrative ledelsen av kommunen. Det er til sammen 15 resultatenheter som rapporterer til rådmann/kommunalsjef. Resultatenhetene er seks skoler, to barnehager, kultur- og musikkskole, teknisk, habilitering/rehabilitering, familie/helse, sykehjem, hjemmetjeneste og OSK (offentlig servicekontor). Frøya kommune har alt i alt en lav kommunal bemanning. Kommunens administrative bemanning ligger på forventet nivå vurdert i forhold til kommunens aktivitetsnivå og størrelse. Tabell 3-17 Frøya kommune Frøya kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 320 Administrative årsverk - til sammen 17 Herav årsverk til administrativ ledelse 2 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 15 Administrativ andel 5,31 Administrative stillinger pr innbyggere 3,94 Antall resultatenheter 16 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 2, Hemnes kommune Kommunen er organisert som tonivåmodell med et lederskap bestående av rådmann og assisterende rådmann i ½ stilling. Av figur 2.1 og 2.2 går det fram at kommunen har en forholdsvis lav administrativ bemanning både vurdert etter administrative stillinger pr innbygger og som andel av samlet bemanning, for kommuner på Hemnes størrelse. 28

29 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger Tabell 3-18 Hemnes kommune Hemnes kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 434,3 Administrative årsverk - til sammen 20,75 Herav årsverk til administrativ ledelse 1,5 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 19,25 Administrativ andel 4,78 Administrative stillinger pr innbyggere 4,52 Antall resultatenheter 14 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 3, Tjøme Kommunen er organisert etter tonivåmodellen. Det er til sammen 11 virksomheter som er direkte underlagt sentralledelsen; rådmann og kommunalsjef. Kommunen har få administrative stillinger pr innbyggere. Pga. av kommunen samlet sett har en lav bemanning (lavt aktivitetsnivå) blir imidlertid kommunens administrasjonsandel liggende noe over det som er vanlig for kommuner på samme størrelse. Den administrative bemanningen ligger likevel noe under det man kan forvente sett i forhold til kommuner med tilsvarende samlet bemanning. Jfr. figur 2-2. Tabell 3-19 Tjøme kommune Tjøme kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 258,85 Administrative årsverk - til sammen 19,6 Herav årsverk til administrativ ledelse 2 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 17,6 Administrativ andel 7,57 Administrative stillinger pr innbyggere 4,17 Antall resultatenheter 11 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 1, Øyer kommune Øyer kommune er organisert etter tonivåmodellen. Det er i alt 15 resultatenheter som rapporterer til rådmannsnivået. Blant resultatenhetene finner vi fire skoler, ett sykehjem, hjemmetjenestene, sosial og familie, kultur, tre barnehager, eiendom og anlegg, vann og avløp, tjenester for bygg, areal og geomatikk, samt skatt og innfordring. Kommunen har en administrativ bemanning på det nivået en kan forvente sett ut fra kommunens samlede bemanning. R

30 Agenda Kaupang Tabell 3-20 Øyer kommune Øyer kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 326,00 Administrative årsverk - til sammen 19,4 Herav årsverk til administrativ ledelse 4,00 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 15,4 Administrativ andel 5,95 Administrative stillinger pr innbyggere 3,82 Antall resultatenheter 15 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 5, Nord-Fron kommune Nord-Fron kommune er organisert etter tonivåmodellen. Den administrative ledergruppen består av rådmann og tre kommunalsjefer. Det er til sammen 16 resultatenheter/virksomhetsområder som rapporterer til rådmannen/kommunalsjefene, herunder fire barnehager, fire skoler, hjemmebasert omsorg, institusjonsbasert omsorg, lege, kultur, barn- og familie, tjenester for funksjonshemmede, teknikk/næring/eiendom og stab/støtte. Samlet bemanning for Nord-Fron kommune er forholdsvis høy, hvilket medfører at administrative stillinger pr. innbygger også blir høyere enn gjennomsnittet for gruppen av kommuner mellom 5 og innbyggere. Når man ser den administrative bemanningen i forhold til kommunens samlede bemanning ligger bemanningen på det nivået en kan forvente. Tabell 3-21 Nord-Fron kommune Nord-Fron kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 427,8 Administrative årsverk - til sammen 24 Herav årsverk til administrativ ledelse 4 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 20 Administrativ andel 5,61 Administrative stillinger pr innbyggere 4,12 Antall resultatenheter 19 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 5, Søndre Land kommune Søndre Land kommune har organisasjonsmodell med flat struktur. Dette betyr at samtlige tjenesteområder er direkte underlagt rådmannen. Rådmannsgruppa består av rådmannen og to kommunalsjefer. Søndre Land er en av landets største verts- 30

31 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger kommuner for psykisk utviklingshemmede og har derfor en stor helse- og omsorgssektor. Dette betyr at kommunens behov for administrative tjenester også blir noe større enn i andre kommuner på samme størrelse. Kommunens administrative andel ligger imidlertid litt lavere enn kommuner med samme aktivitetsnivå/samlet bemanning. Tabell 3-22 Søndre Land kommune Søndre Land kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 470,2 Administrative årsverk - til sammen 26,1 Herav årsverk til administrativ ledelse 3 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 23,1 Administrativ andel 4,86 Administrative stillinger pr innbyggere 4,47 Antall resultatenheter 10 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 7, Gjerdrum kommune Organisasjonskartet for Gjerdrum viser at kommunene er organisert etter tonivåmodellen. Rådmannsteamet består av rådmann og tre kommunalsjefer. Det er til sammen 16 resultatenheter som rapporterer til rådmannsteamet. Antall administrative stillinger pr. innbygger ligger lavt. En forholdsvis høy administrativ andel har sammenheng med at kommunen alt i alt har en lav bemanning. Tabell 3-23 Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 285,2 Administrative årsverk - til sammen 18,9 Herav årsverk til administrativ ledelse 4 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 14,9 Administrativ andel 6,63 Administrative stillinger pr innbyggere 3,20 Antall resultatenheter 16 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 3, Surnadal kommune Surnadal er organisert etter tonivåmodellen. Toppledersjiktet i kommunen består av rådmann og tre kommunalsjefer. En av kommunalsjefene er samtidig barnehage- og skolefaglig ansvarlig og er således bare å regne med som ½ kommunalsjefstilling i R

32 Agenda Kaupang tabellen nedenfor. Sammenliknet med andre kommuner på samme størrelse synes Surnadal å ha en høy aktivitet. Dette påvirker også behovet for antall administrative stillinger, men andel av samlet bemanning som brukes til administrasjon ligger på lavt nivå. Tabell 3-24 Surnadal kommune Surnadal kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 470,2 Administrative årsverk - til sammen 22 Herav årsverk til administrativ ledelse 3,5 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 18,5 Administrativ andel 4,68 Administrative stillinger pr innbyggere 3,69 Antall resultatenheter 18 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 5, Songdalen kommune Songdalen skriver på sin hjemmeside at kommunen er organisert etter enhetsmodellen. Rådmannens ledergruppe består av rådmann, assisterende rådmann/stabssjef, kommunalsjef økonomi og kommunalsjef tjenester. I denne undersøkelsen har vi fordelt økonomisjefstilingen og stillingen som assisterende rådmann mellom administrativ ledelse og de stabs- og støttefunksjoner som disse er ledere for. 50 % av stillingene er regnet inn som ledelse og 50 prosent er registrert under stabs- og støttefunksjoner. Undersøkelsen viser at Songdalen har relativt få administrative stilinger pr innbyggere. Kommunens administrative andel ligger på et forventet nivå for kommuner med omtrent samme aktivitetsnivå/samlet bemanning. Tabell 3-25 Songdalen kommune Songdalen kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 418 Administrative årsverk - til sammen 21,8 Herav årsverk til administrativ ledelse 3 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 18,8 Administrativ andel 5,22 Administrative stillinger pr innbyggere 3,62 Antall resultatenheter 13 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 4,10 32

33 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger 3.26 Tinn kommune Tinn kommune er en tonivåkommune. Rådmannen har oppfølgingsansvar for enhetene: økonomi, næring, plan/landbruk, kultur, teknisk, renhold, brann, NAV-Tinn og bibliotek. Assisterende rådmann har oppfølgingsansvar for enhetene: organisasjon, omsorg Tinn, omsorg Rjukan, PU, Helse, barnevern/ppt og asylmottak. Kommunalsjef har lederoppfølgningsansvar for barnehager, skoler og voksenopplæringen. Av figur 2-1 går det fram at Tinn kommune har flere administrative stillinger pr innbygger enn andre kommuner på samme størrelse. Dette har sammenheng med at kommunen har et høyere aktivitetsnivå enn disse kommunene. Når vi korrigerer for dette finne vi at den administrative bemanningen ligger på et forventet nivå. Tabell 3-26 Tinn kommune Tinn kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 562 Administrative årsverk - til sammen 29,75 Herav årsverk til administrativ ledelse 3 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 26,75 Administrativ andel 5,29 Administrative stillinger pr innbyggere 4,93 Antall resultatenheter 25 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 5, Sund kommune Den administrative organisering av kommunen følger tonivåmodellen. Sund kommune er administrativt organisert etter tonivåmodellen. Den administrative ledelsen av kommunen ivaretas av rådmannen og en kommunalsjef. Administrative stillinger pr innbygger ligger på normalt nivå for kommuner på samme størrelse. Den administrative andelen ligger høyere enn kommuner på samme størrelse. Dette kan i hovedsak forklares med at kommunen alt i alt har en forholdsvis lav bemanning. Tabell 3-27 Sund kommune Sund kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 415,42 Administrative årsverk - til sammen 24,38 Herav årsverk til administrativ ledelse 2 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 22,38 Administrativ andel 5,87 Administrative stillinger pr innbyggere 3,92 Antall resultatenheter 21 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 3,94 R

34 Agenda Kaupang 3.28 Eidskog Omtale kommer senere Tabell 3-28 Eidskog kommune Eidskog kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 0 Administrative årsverk - til sammen 0 Herav årsverk til administrativ ledelse 0 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 0 Administrativ andel #DIV/0! Administrative stillinger pr innbyggere 0,00 Antall resultatenheter 0 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 0, Vestnes kommune Vestnes kommune er organisert etter tonivåmodellen. Den administrative ledelsen består av rådmann, assisterende rådmann og kommunalsjefer (2,5 årsverk). Det er til sammen 18 driftsenheter som rapporterer til rådmannssjiktet. Tabell 3-29 Vestnes kommune Vestnes kommune Innbyggere pr Samlet bemanning - årsverk 550,7 Administrative årsverk - til sammen 22,2 Herav årsverk til administrativ ledelse 4,5 Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner 17,7 Administrativ andel 4,03 Administrative stillinger pr innbyggere 3,41 Antall resultatenheter 18 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 4,70 Vestnes kommune har et forholdsvis høyt aktivitetsnivå pga at kommunen er vertskommune for sentralinstitusjon i det tidligere HVPU. Undersøkelsen viser at kommunen har en forholdsvis lav bemanning sett i forhold til kommunestørrelse og samlet antall årsverk i kommunen Brønnøy kommune Brønnøy kommune er organisert etter tonivåmodellen. Den administrative ledelsen består av rådmann og assisterende rådmann. Det er til sammen 11 resultatenheter- /virksomhetsområder som rapporterer til rådmann/assisterende rådmann. Av tabellen nedenfor går det fram at kommunen alt i alt har en forholdsvis høy bemanning. Den administrative bemanningen er noe lavere enn det man skulle forvente sett i forhold til kommunens samlede aktivitetsnivå. Administrative stillinger pr innbyggere ligger også på et forholdsvis lavt nivå for kommuner på samme størrelse. 34

Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger

Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger Et utvalg kommuner Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger RAPPORT 8. oktober 2013 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kommuner som er påmeldt denne undersøkelsen

Detaljer

Analyse av kommunens administrative bemanning

Analyse av kommunens administrative bemanning Fjell kommune Analyse av kommunens administrative bemanning Sammenlikning med andre kommuner RAPPORT 19.mars 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Fjell kommune R7641

Detaljer

Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger

Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger Et utvalg kommuner Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger Rapport 15. oktober 2015 R9141 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kommuner som er påmeldt denne

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

UTGIFTER TIL ADMINISTRASJON, STYRING OG KONTROLL. Søndre land kommune. Innlandet Revisjon IKS. 21. oktober /RG/KR

UTGIFTER TIL ADMINISTRASJON, STYRING OG KONTROLL. Søndre land kommune. Innlandet Revisjon IKS. 21. oktober /RG/KR UTGIFTER TIL ADMINISTRASJON, STYRING OG KONTROLL Søndre land kommune Innlandet Revisjon IKS 21. oktober 2016 2016-793/RG/KR INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 01.02.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførerkontoret Arkivsak: 15/01247 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300

Detaljer

Saksframlegg. Oppfølging av budsjettvedtak om innsparing i administrasjonen

Saksframlegg. Oppfølging av budsjettvedtak om innsparing i administrasjonen Søgne kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2014/870-9703/2014 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 13.03.2014 Saksframlegg Oppfølging av budsjettvedtak om innsparing i administrasjonen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Sauherad Kommune. Administrativ organisering med årsverk Oppdatert november 2015

Sauherad Kommune. Administrativ organisering med årsverk Oppdatert november 2015 Sauherad Kommune Administrativ organisering med årsverk Oppdatert november 2015 1 Administrativ organisering Sauherad kommune har en administrativ organisasjonstuktur med flat to-nivå struktur. Administrasjonen

Detaljer

Saksframlegg. Oppfølging av budsjettvedtak om innsparing i administrasjonen

Saksframlegg. Oppfølging av budsjettvedtak om innsparing i administrasjonen Søgne kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2014/870-9703/2014 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 13.03.2014 Saksframlegg Oppfølging av budsjettvedtak om innsparing i administrasjonen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004.

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004. Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. ne 2004. Andel Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks ber. innb. innb. innb. innb. innb. innb. innb. utg.behov 2004 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år

Detaljer

Analyse av administrasjonskostnadane i Tinn kommune

Analyse av administrasjonskostnadane i Tinn kommune 1 Notat frå rådmannen, 14. desember 2016 Analyse av administrasjonskostnadane i Tinn kommune Det er reist spørsmål om administrasjonskostnadane i Tinn kommune basert på samanlikningar med andre kommunar

Detaljer

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Kvalitetsbarometeret Kommunal Rapport

Kvalitetsbarometeret Kommunal Rapport Notat Til: Kopi: Fra: Dagfinn Aasen [Sett inn navn] Kaare Granheim / Hege Kristin Sunde Dato: 4.6.14 Emne: Kvalitetsbarometeret Kommunal Rapport Kommunebarometeret er en måling av alle kommuner, gjennomført

Detaljer

Organisering av kommunens administrative oppgaver

Organisering av kommunens administrative oppgaver Modum kommune Organisering av kommunens administrative oppgaver Ekstern gjennomgang Rapport 29. juni 2014 R8947 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Modum kommune R8947 Organisering

Detaljer

Administrativ organisering av Berg kommune

Administrativ organisering av Berg kommune Administrativ organisering av Berg kommune Berg kommune gjør en midlertidig endring av den administrative organiseringen fra og med dags dato januar 2013. Berg kommune ønsker med dette å forbedre administrasjonens

Detaljer

Sammendrag - Omfanget av konkurranseutsetting av kjernetjenester i kommunesektoren

Sammendrag - Omfanget av konkurranseutsetting av kjernetjenester i kommunesektoren Sammendrag - Omfanget av konkurranseutsetting av kjernetjenester i kommunesektoren Hovedformålet med dette arbeidet har vært å gjøre en kartlegging av omfanget av konkurranseutsetting av kjernetjenester

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Seniorrådgiver Chriss Madsen, KS-Konsulent as

Seniorrådgiver Chriss Madsen, KS-Konsulent as Seniorrådgiver Chriss Madsen, KS-Konsulent as http://www.kskonsulent.no/ Chriss Madsen Seniorrådgiver KS-Konsulent AS Jobber særlig med kommunal analyse, styring, kvalitetsindikatorer og KOSTRA Kommunalkandidat

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Fjell kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13. Sammenligning med relevante kommuner og grupper

Fjell kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13. Sammenligning med relevante kommuner og grupper Fjell kommune Analyse av KOSTRA tall Sammenligning med relevante kommuner og grupper Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13 1 Situasjon og utfordring 31.12.12 Resultatet: Netto driftsresultat

Detaljer

hasj Hvor mange ganger i løpet av siste år har du brukt hasj eller marihuana?

hasj Hvor mange ganger i løpet av siste år har du brukt hasj eller marihuana? hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken fram mot, har vi sett en markert nedgang det siste tiåret i bruken av hasj og marihuana i aldersgruppa

Detaljer

Rapport A. Behovsprofil. Vedtatt av Hemne kommunestyre den.. i sak nr..

Rapport A. Behovsprofil. Vedtatt av Hemne kommunestyre den.. i sak nr.. Rapport A Behovsprofil Vedtatt av Hemne kommunestyre den.. i sak nr.. 2 1. Innledning 3 2. Befolkning 5 2. Økonomi 1 3. Prioritering 12 3 1. Innledning KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt

Detaljer

Veiledning/forklaring

Veiledning/forklaring Veiledning/forklaring Modell for synliggjøring av kommunens prioritering av ressursbruk hensyntatt kommunens utgiftsbehov og frie disponible inntekter Gjennom KOSTRA har kommunene data til både å kunne

Detaljer

Sak 3.d Medlemskontingent for

Sak 3.d Medlemskontingent for Til: Fra: Landsmøtet Styret i Forum for offentlig service Dato: 12.10.16 Sak 3.d Medlemskontingent for Bakgrunn Forum for offentlig service (FOS) har alltid hatt samme kontingentsats for alle medlemmer,

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester Veiledning til PPT en Denne PPT en er ment som et hjelpemiddel / verktøy i forbindelse med presentasjon den 17. september.

Detaljer

MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN

MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN 1. BESKRIVELSE AV PROSJEKTET Prosjektet «Nore og Uvdal for fremtiden» er et omstillings- og utviklingsprosjekt som handler om kommunens fremtidige

Detaljer

Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015

Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015 Lindesnes kommune Vedlegg til Kommunedelplan for helse og omsorg 215-226 Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 215 1.1 Sammenlikning med sammenliknbare kommuner Lindesnes

Detaljer

tobakk Røyker du? Den internasjonale WHO-undersøkelsen

tobakk Røyker du? Den internasjonale WHO-undersøkelsen tobakk Samfunnet har de senere årene intensivert kampen mot røyking. I 1996 ble aldersgrensen for kjøp av tobakk hevet fra 16 til 18 år, og i 2 ble det innført totalforbud mot røyking på alle steder hvor

Detaljer

alkohol Hvor mange ganger i løpet av siste år har du drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset?

alkohol Hvor mange ganger i løpet av siste år har du drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset? alkohol Alkohol som rusmiddel har en lang tradisjon som forteller at alkohol og rus ikke bare er et problem, men også forbundet med lyse og positive sider. Til tross for at voksne drikker mer alkohol enn

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Framsikt Analyse- Videreutvikling Bjørn A Brox, Framsikt AS

Framsikt Analyse- Videreutvikling Bjørn A Brox, Framsikt AS Framsikt Analyse- Videreutvikling 2018 Bjørn A Brox, Framsikt AS Temaer Innsparingsanalyse Tjenesteanalyse økonomi Tjenesteanalyse kvalitet Nye kommuner Dokumentproduksjon Ny Kostra 2018 Innsparingsanalysen

Detaljer

PLAN FOR FINANSUTVALGETS ARBEID. Eidsvoll kommune. Finansutvalget

PLAN FOR FINANSUTVALGETS ARBEID. Eidsvoll kommune. Finansutvalget PLAN FOR FINANSUTVALGETS ARBEID Eidsvoll kommune Finansutvalget 1. Bakgrunn Kommunestyret fattet 4.02.14 følgende vedtak i sak 6/14: «Det nedsettes et partssammensatt utvalg (finansutvalg) som skal gjennomgå

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder

Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder 40 KAP 5 SYKEFRAVÆR Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder Høyt sykefravær oppgis som den største utfordringen for kommunale arbeidsgivere. Det høye fraværet kan i hovedsak tilskrives en høy

Detaljer

Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold

Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold Forord Dette dokumentet beskriver resultater fra en kartlegging av bruk av IKT

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015 Faktaark Vanylven kommune Oslo, 24. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Gjennomgang og analyse av kommunens ressursbruk

Gjennomgang og analyse av kommunens ressursbruk Ås kommune Gjennomgang og analyse av kommunens ressursbruk Sammenlikning ved hjelp av KOSTRAnøkkeltall Ås kommune Gjennomgang og analyse av kommunens ressursbruk Sammenlikning ved hjelp av KOSTRA-nøkkeltall

Detaljer

Prosjektorganisering Nye Kristiansand. Prosjektleder Eva B. Åsland 28. August 2017

Prosjektorganisering Nye Kristiansand. Prosjektleder Eva B. Åsland 28. August 2017 Prosjektorganisering Nye Kristiansand Prosjektleder Eva B. Åsland 28. August 2017 Prosjektorganisering Prosjektet pr. 1.9.2017 er bemannet med Prosjektleder Eva Berglund Åsland 100% Prosjektmedarbeider

Detaljer

Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing i Midt-Gudbrandsdal. Midt-Gudbrandsdal kommune AUDUN THORSTENSEN

Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing i Midt-Gudbrandsdal. Midt-Gudbrandsdal kommune AUDUN THORSTENSEN Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing i Midt-Gudbrandsdal Midt-Gudbrandsdal kommune AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 10/2010 TF-notat Tittel: Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Hadelandsregionen, 19. juni 2015 Njål Nore TØI 1 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) revideres

Detaljer

Alta kommune. Gjennomgang av kostnadsdrivere i kommunens pleie- og omsorgstjenester

Alta kommune. Gjennomgang av kostnadsdrivere i kommunens pleie- og omsorgstjenester Alta kommune Gjennomgang av kostnadsdrivere i kommunens pleie- og omsorgstjenester Mandat for oppdraget Oppgaven har vært å bistå kommunen med å gi et bilde av struktur og kostnadsdrivere i PLO som grunnlaget

Detaljer

Avløp 2014. Foreløpige resultater fra bedrevann Gjennomgang møte 11.6.2015 Grunnlag for kvalitetssikring

Avløp 2014. Foreløpige resultater fra bedrevann Gjennomgang møte 11.6.2015 Grunnlag for kvalitetssikring Avløp 2014 Foreløpige resultater fra bedrevann Gjennomgang møte 11.6.2015 Grunnlag for kvalitetssikring Kinei AS Munstersvei 6, 3610 Kongsberg www.kinei.no Tilstandsvurdering og kostnader 2014 Innbyggere

Detaljer

ARNESON CONSULTING SØNDRE LAND KOMMUNE. Forprosjekt

ARNESON CONSULTING SØNDRE LAND KOMMUNE. Forprosjekt SØNDRE LAND KOMMUNE Forprosjekt 23.11.2011. Forprosjekt organisasjonsgjennomgang Forstudie forprosjekt - hovedprosjekt Hvilke tiltak, løsninger eller endringer kommunen kan foreta for å oppnå prosjektmålet

Detaljer

Effs årsrapport Hytter ved sjøen. Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Juni 2013

Effs årsrapport Hytter ved sjøen. Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Juni 2013 Effs årsrapport Hytter ved sjøen Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Juni 2013 Oppsummering 2012 I 2012 ble det solgt 1 376 fritidsboliger ved sjøen

Detaljer

Forslag til ny hovedmodell Fase 1: Øverste ledernivå

Forslag til ny hovedmodell Fase 1: Øverste ledernivå Forslag til ny hovedmodell Fase 1: Øverste ledernivå Administrasjonsstyret 4. april, 2017 2016 Aktiviteter Dato Nov. Møte i styringsgruppa. Prosjektbeskrivelse og framdriftsplan. 4.11 Nov. Samarbeidsmøte

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Næringslivsindeks Hordaland

Næringslivsindeks Hordaland Næringslivsindeks Hordaland Av Knut Vareide Arbeidsrapport 13/2004 Telemarksforsking-Bø ISSN Nr 0802-3662 Innhold:! Forord 3! Lønnsomhet 4 " Lønnsomhetsutvikling i Hordaland 4 " Lønnsomhet i 2002 alle

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

hovedelementer rapport

hovedelementer rapport KOMMUNEKOMPASSET hovedelementer rapport Kommunekompasset består av en intervjuserie med kommunens administrative og politiske toppledelse, mellomledere, stab og tillitsvalgte. Resultatet oppsummeres i

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I PROSJEKTGRUPPA JANUAR leder Avdeling for samfunnsutvikling. Grethe Thomassen HTV Fagforbundet

REFERAT FRA MØTE I PROSJEKTGRUPPA JANUAR leder Avdeling for samfunnsutvikling. Grethe Thomassen HTV Fagforbundet OMSTILLING I ALTA KOMMUNE REFERAT FRA MØTE I PROSJEKTGRUPPA 12-13. JANUAR 2011 Sted: Tid: Rica hotell (12.jan) og Rådhuset (13.jan) kl. 11.00-16.00 (12.jan) og kl. 09.30-10.30 (13.jan) Til stede: Bjørn-Atle

Detaljer

Dypdykk pleie- og omsorg 1. Beregning av enhetskostnader i plo Bruksverdi for oss/dere

Dypdykk pleie- og omsorg 1. Beregning av enhetskostnader i plo Bruksverdi for oss/dere Dypdykk pleie- og omsorg 1 Beregning av enhetskostnader i plo Bruksverdi for oss/dere Sendt til dere, ba dere lese på forhånd Obs; fant en feil/taaakk Halden; Jeroen, ny versjon lagt ut Først noen muligheter

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Komite for barnehage, skole og idrett. Bystyrekomiteene behandler saker innenfor følgende områder:

Komite for barnehage, skole og idrett. Bystyrekomiteene behandler saker innenfor følgende områder: Saksnr: 201525566-109 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: ESARK-0200 Vedlegg 1: Forslag til oppdatert og justert punkt 1.4 i «Reglement for bystyrekomiteene» 1.4. Komiteenes ansvarsområder I perioden 2015-2019

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 15/301 ORGANISERING AV KOMMUNENS ADMINISTRATIVE OPPGAVER - ORIENTERINGSSAK

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 15/301 ORGANISERING AV KOMMUNENS ADMINISTRATIVE OPPGAVER - ORIENTERINGSSAK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 15/301 ORGANISERING AV KOMMUNENS ADMINISTRATIVE OPPGAVER - ORIENTERINGSSAK Rådannens innstilling: Organisering av adinistrative oppgaver

Detaljer

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Kommunens frist for rapportering om avvik: 6. mars 2017 Via NIR support med tittelen: Retting av introresultater

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/3641-37 30790/13 145 11.12.2013

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/3641-37 30790/13 145 11.12.2013 RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: KOMMUNESTYRET RÅDMANNEN Kopi: Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/3641-37 30790/13 145 11.12.2013 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 NOTAT VEDR. LØNNSUTGIFTER

Detaljer

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Lillehammer 12.02.16 Seniorrådgiver Karen N. Byrhagen, Kommunalavdelingen, KMD Høringsnotat om nytt inntektssystem En helhetlig gjennomgang av inntektssystemet

Detaljer

Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune

Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune RÅDMANNEN MED STAB Utgift 1 717 000 1 940 800 1100 Rådmannen 1 717 000 1 940 800 Inntekt -400 000-300 000 Utgift 54 863 800 57 469 400 1101 Fellesutgifter 54 463

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 11. august 2015

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 11. august 2015 Advisory Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 1 Nye oppgaver til kommunene 1 2 Erfaringer fra andre kommunesammenslåinger og 4 foreløpige funn 3 Hva nå? Veien videre..

Detaljer

Vannforsyning 2014. Foreløpige resultater fra bedrevann Gjennomgang i møte 11-6-2015 Grunnlag for kvalitetssikring

Vannforsyning 2014. Foreløpige resultater fra bedrevann Gjennomgang i møte 11-6-2015 Grunnlag for kvalitetssikring Vannforsyning 2014 Foreløpige resultater fra bedrevann Gjennomgang i møte 11-6-2015 Grunnlag for kvalitetssikring Kinei AS Munstersvei 6, 3610 Kongsberg www.kinei.no Tilstandsvurdering og kostnader vann

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalget

Siljan kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/615-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 15.10.2014 Økonomisjef Siljan kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: onsdag 22.10.2014 Tid: kl 15:30 18:30 Sted: Kommunehuset,

Detaljer

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS 2016 Verdal 2011-2015, Levanger 2014-2015 og Kostragruppe 8 2015 Alle tall er hentet fra: ressursportal.no Oversikten viser fordeling

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

Framsikt analyse Økonomisk omstilling i Mandal

Framsikt analyse Økonomisk omstilling i Mandal Mandal kommune Framsikt analyse Økonomisk omstilling i Mandal Vilhelm Lunde Holme rådgiver i rådmannens stab Tema Om Mandal og våre utfordringer Økonomiplanprosessen og hvordan vi har forbedret denne med

Detaljer

SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER

SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER Arkivsaksnr.:17/1887 SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Skaun kommune slutter seg til anbefalingen fra Vertskommunenemda om å endre

Detaljer

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest Agenda Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon Hovedkonklusjoner og anbefalinger Kort svare på spørsmål Bakgrunn for forprosjektet Styret i Regionrådet Vest vedtok 30.08.2010 å

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Fauske kommune. Midlertidig administrativ organisering pr 1. januar 2013

Fauske kommune. Midlertidig administrativ organisering pr 1. januar 2013 Fauske kommune Midlertidig administrativ organisering pr 1. januar 2013 Interkommunal PP-tjeneste Interkommunal regnskapskontroll SIRK Fauna KF (næringsutvikling) Rådmann Even Ediassen Rådmannens stab

Detaljer

ÅRSRAPPORT, JUNI JUNI 2017

ÅRSRAPPORT, JUNI JUNI 2017 ÅRSRAPPORT, JUNI 2016 - JUNI 2017 Eiendom Norges fritidsboligprisstatistikk, sommer INNHOLD Oppsummering 2 Prisutvikling 3 Antall solgte 6 Omsetninger 9 Aktive annonser 10 Alle rettigheter til datamateriale,

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Side 2 Befolknings- og boligvekst siste ti år Aurland Eidfjord Lærdal Årdal Hol Vang Hemsedal

Detaljer

Komiteenes ansvarsområder

Komiteenes ansvarsområder Saksnr: 201525566-110 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: ESARK-0200 Vedlegg 2: Punkt 1.4 i gjeldende «Reglement for bystyrekomiteene» Komiteenes ansvarsområder I perioden 2015-2019 har bystyret fire komiteer:

Detaljer

Analysemodell - Faktisk ressursbruk (Kostra) ses i sammenheng med kommunenes objektive utgiftsbehov og inntektsnivå

Analysemodell - Faktisk ressursbruk (Kostra) ses i sammenheng med kommunenes objektive utgiftsbehov og inntektsnivå Analysemodell - Faktisk ressursbruk (Kostra) ses i sammenheng med kommunenes objektive utgiftsbehov og inntektsnivå Sigmund Engdal, Kommuneøkonomiseminar, Stavanger 6. april 2016 Problemstilling Kan utnyttelse

Detaljer

Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Ulstein og Hareid. Ulstein-Hareid kommune AUDUN THORSTENSEN

Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Ulstein og Hareid. Ulstein-Hareid kommune AUDUN THORSTENSEN Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Ulstein og Hareid Ulstein-Hareid kommune AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 12/2010 TF-notat Tittel: Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

Bruk av KOSTRA-data Eksempler på metodikk i en helse/pleie og omsorgsgjennomgang. Audun Thorstensen, Telemarksforsking

Bruk av KOSTRA-data Eksempler på metodikk i en helse/pleie og omsorgsgjennomgang. Audun Thorstensen, Telemarksforsking Bruk av KOSTRA-data Eksempler på metodikk i en helse/pleie og omsorgsgjennomgang Audun Thorstensen, Telemarksforsking 1 Agenda Om KOSTRA Bruk av KOSTRA-data Eksempler på metodikk i en helse/pleie- og omsorgsgjennomgang

Detaljer

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier Økonomiplan 2016-2019 - gjennomføring, vekst og utvikling Presentasjon for formannskapet og politiske partier 16.11.2015 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/305 Sakstittel: EVALUERING AV PROSJEKTET "ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/305 Sakstittel: EVALUERING AV PROSJEKTET ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 09/305 Sakstittel: EVALUERING AV PROSJEKTET "ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE)

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Personalbudsjett og faste årsverk 2016

Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad kommune.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE April 2015 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% forbr% 10 Grunnskole 96 913 97 479-566 271 563 35,7 % -442 35,8 % 20 Barnehage 65 840

Detaljer

Faktaark. Giske kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Giske kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Giske kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Kostra analyse Saksframlegg. Rådmannens forslag til innstilling. Sammendrag. Komite for Helse, omsorg og sosial Formannskapet Bystyret

Kostra analyse Saksframlegg. Rådmannens forslag til innstilling. Sammendrag. Komite for Helse, omsorg og sosial Formannskapet Bystyret Analysekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.08.2017 45539/2017 2017/15460 Saksnummer Utvalg Komite for Helse, omsorg og sosial Formannskapet Bystyret Møtedato Kostra analyse 2016 Rådmannens

Detaljer

Fjell, Askøy, Sund og Øygarden. Kostnadsgjennomgang. Analyse av kommunenes ressursbruk sammenlignet med andre kommuner RAPPORT

Fjell, Askøy, Sund og Øygarden. Kostnadsgjennomgang. Analyse av kommunenes ressursbruk sammenlignet med andre kommuner RAPPORT Fjell, Askøy, Sund og Øygarden Kostnadsgjennomgang Analyse av kommunenes ressursbruk sammenlignet med andre kommuner RAPPORT 8. februar 211 Oppdragsgiver Fjell, Askøy, Sund og Øygarden Rapportnr. 746 Rapportens

Detaljer

Kommunestrukturprosjekt

Kommunestrukturprosjekt Kommunestrukturprosjekt Beskrivelse av strukturer, fortrinn i dagens kommuner og forventninger til en ny kommune Skånland kommune Kommunens administrative struktur To-nivå kommune Strategisk ledelse rådmann

Detaljer

I herværende rapport har den nedsatte arbeidsgruppa søkt å belyse disse tiltakene sett i lys av de intervjuer arbeidsgruppa har gjennomført.

I herværende rapport har den nedsatte arbeidsgruppa søkt å belyse disse tiltakene sett i lys av de intervjuer arbeidsgruppa har gjennomført. Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Konsekvensanalyse av foreslåtte tiltak Tiltak Redusere dagens rådmannsgruppe og forsterke ledelse av sektorene... 4 Tiltak Dele sektor helse og velferd i to sektorer...

Detaljer

Medlemmer per Fylkesvis

Medlemmer per Fylkesvis Medlemmer per 27.02.17 Fylkesvis Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog kommune

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 1 Agenda TEMAER: Foreløpig årsprognose 2014 Kommunebildet 2014 Oppdrag til komiteene Oppsummering fra komitemøtene Investeringer

Detaljer

Omstillingsprosjekt. Omstilling av Alta kommune for å få til den gode kommune med en bærekraftig utvikling. Rådmann Bjørn-Atle Hansen

Omstillingsprosjekt. Omstilling av Alta kommune for å få til den gode kommune med en bærekraftig utvikling. Rådmann Bjørn-Atle Hansen Omstilling av Alta kommune for å få til den gode kommune med en bærekraftig utvikling Rådmann Bjørn-Atle Hansen 17.09.2010 Bakgrunn: Kommunestyrevedtak av 14.12.2009 budsjett 2010 Kommunestyrevedtak av

Detaljer