HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE SØKNAD OM DRIFTSMIDLER - VEILEDNINGSSENTER FOR PÅRØRENDE I NORD NORGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE SØKNAD OM DRIFTSMIDLER - VEILEDNINGSSENTER FOR PÅRØRENDE I NORD NORGE"

Transkript

1 Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 75/10 09/57 Arkivsaksnr. Tittel SAKSLISTE KJØP AV GRUNN - FLOSTAD INDUSTRIOMRÅDE 76/10 10/472 SØKNAD OM DRIFTSMIDLER - VEILEDNINGSSENTER FOR PÅRØRENDE I NORD NORGE 77/10 10/547 SØKNAD OM SPONSING AV LUNCHMØTER 78/10 10/836 SØKNAD OM STØTTETIL REDD BARNAS ARBEID FOR Å BEKJEMPE VOLD MOT BARN I NORGE 79/10 10/839 LEKEPLASSEN VED ØKSNINGAN SKOLE 80/10 10/952 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - FOLKEAKSJONEN FOR SANDNESSJØEN SYKEHUS 81/10 10/958 SØKNAD OM SKOLESKYSS SKOLEÅRET 2010/2011

2 82/10 10/976 SØKNAD OM KJØP AV SJØTOMT I ÅSEN - GNR. 5 BNR /10 10/1020 HØRING - FORSLAG TIL NY REISELIVSSTRATEGI FOR NORDLAND OPPLEVELSER LANGS VERDENS VAKRESTE KYST. 84/10 10/1045 NORDLAND FYLKESKOMMUNE - SØKNAD OM PENDLERTILSKUDD 85/10 10/1053 BYGGING AV BOLIG "HESTØY" 86/10 10/1072 SAMARBEID OM LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING I KOMMUNENE 87/10 10/1027 OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO) MELLOM HELGELANDSSYKEHUSET OG KOMMMUNENE I LOKALSYKEHUSOMRÅDET 88/10 10/671 LOVFESTING AV SAMKOMMUNEMODELLEN 89/10 10/1082 STØTTE TIL TV-AKSJONEN /10 10/1146 NORSKOPPLÆRING FOR NYE INNBYGGERE Herøy,

3 Sak 75/10 KJØP AV GRUNN - FLOSTAD INDUSTRIOMRÅDE Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 614 U Arkivsaksnr.: 09/57 Saksnr.: Utvalg Møtedato 7/09 Formannskap /09 Kommunestyret /10 Formannskap Rådmannens innstilling 1. Det igangsettes en omregulering av Flostad Industriområde med sikte på å sikre arealer til framtidig kai sør for fergeleiet. 2. Herøy kommune kjøper arealene for framtidig kai til en pris a kr. 35 pr. m2. Kjøpet finansieres over disposisjonsfondet. 3. Herøy kommune samtykker i at de resterende arealer trekkes ut av festeavtalen slik at grunneier kan selge til tilstøtende naboer som tilleggsarealer til dagens tomter. 4. Herøy kommune tar initiativ til å få gjennomført dette så snart som mulig slik at løpende festeavtale kan bringes til opphør. Revidert festeavtale legges til grunn for denne prosessen. Behandling/vedtak i Formannskap den sak 7/09 Behandling: Det ble enighet om at saken utsettes. Vedtak: Saken utsettes. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 3/09 Behandling: Ordføreren framsatte følgende forslag: 1. Herøy kommune innleder forhandlinger med Statsskog SF med tanke på kjøp av et sammenhengende næringsområde på om lag 12 daa samt adkomst til kommunal kai med basis i de prisvurderinger som er gjort i saksframlegget. 2. Hvis det ikke oppnås enighet engasjerer kommunen egen takstmann og forhandlingene gjenopptas med basis i ny takst. Om det ikke da oppnås enighet bringes saken inn til voldgiftsbehandling. 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre forhandlingene og utarbeide en avtale om kjøp av arealene. 4. Ved kjøp av arealene gis naboene fortrinnsrett til kjøp av arealene/deler av arealene for videreutvikling av sin virksomhet til kjøpspris med tillegg for dekning av kommunens kostnader.

4 Sak 75/10 5. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne avtalen. Ordførerens forslag ble enst. vedtatt. Vedtak: 1. Herøy kommune innleder forhandlinger med Statsskog SF med tanke på kjøp av et sammenhengende næringsområde på om lag 12 daa samt adkomst til kommunal kai med basis i de prisvurderinger som er gjort i saksframlegget. 2. Hvis det ikke oppnås enighet engasjerer kommunen egen takstmann og forhandlingene gjenopptas med basis i ny takst. Om det ikke da oppnås enighet bringes saken inn til voldgiftsbehandling. 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre forhandlingene og utarbeide en avtale om kjøp av arealene. 4. Ved kjøp av arealene gis naboene fortrinnsrett til kjøp av arealene/deler av arealene for videreutvikling av sin virksomhet til kjøpspris med tillegg for dekning av kommunens kostnader. 5. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne avtalen. Saksutredning: Kommunen har siden 1968 festet et større areal på Flostad. Ut fra dette arealet er det i ettertid fradelt flere parseller slik at det nå gjenstår i underkant av 12 daa. Festetomten består nå av 5 parseller. Det er naturlig at flere av disse selges som tilleggsarealer til naboeiendommene Per Johansen Transport AS og Herøy ASVO. Det gjenstående arealet om lag 9,5 daa er et sammenhengende område regulert til industri/fiskeindustri. Vi har fram til 2008 betalt en årlig festeavgift på kr. I forbindelse med regulering av festeavgiften ble denne øket til kr. Med bakgrunn i dette sa kommunestyret i sak 25/08 ( ) opp leieavtalen. Statsskog SF, som representant for grunneier, har imidlertid opprettholdt sitt krav med henvisning til at leieavtalen ikke kan sies opp uten grunneiers samtykke. Det har vært en omfattende korrespondanse i saken og det ble avholdt møte med Statsskog SF for å prøve å komme til enighet. I referat skrevet av rådmannen fra møtet heter det: Jeg viser til møte med Per Christian Enger på Herøy Rådhus Saken ble gjennomgått i sin helhet. Statsskog påpekte at Herøy kommune ikke ensidig kunne si opp avtalen så lenge ikke motparten aksepterte dette. Herøy kommune påpekte at takstprisen var altfor høy i forhold til markedspris på Herøy. Det er ikke realistisk å oppnå mer enn 100 kr/m2 for ferdig opparbeidet næringsareal i Herøy. Partene er innstilt på å finne en minnelig løsning. Herøy kommune vil med utgangspunkt i mulig salgspris beregne opparbeidelseskostnader og ut fra dette beregne hva som er mulig å betale for arealene. Slik arealet ligger i dag kan det ikke utnyttes til næringsformål. Det må gjennomføres omfattende arbeider før området kan tas i bruk. Med bakgrunn i møtet med Statsskog SF er det gjennomført en kostnadsvurdering av hva det koster å klargjøre næringstomter i området. Side 4 av 34

5 Sak 75/10 For å få en mest mulig rasjonell utnytting av området er det i beregningen medtatt 2,5 daa av arealer mellom kommunens festetomt og regulert veg. Dette arealet inngår som en naturlig del av næringsarealet og er avsatt til samme formål. Dette arealet eies i dag av Opplysningsvesenets fond og er ikke bortfestet. Samlet næringsareal blir dermed på 12 daa. Det er ikke gjennomført prosjektering av et eventuelt industriområde, men vi har forutsatt avretting/planering av området på kote 3,5. Det er også forutsatt bygging av veg i samsvar med reguleringsplan, og framføring av vann, avløp og strøm i vegen. Basert på erfaringspriser får vi en totalkostnad på om lag 2,5 mill eks mva. Vi har fått en lokal entreprenør til å gjøre en grov kalkulasjon av de samme arbeider. Hans beregning har en totalkostnad på 2,6 mill inkl. mva. Strømforsyning og asfalt er ikke med i denne beregningen. Med bakgrunn i dette kan vi konkludere med at det vil koste om lag 2,2-2,5 mill eks. mva å bygge ut området. Dette er en kostnad på ca 200 kr/m 2, og ligger langt over det som vi kan forvente å få for næringsarealer i Herøy. Kostnadene med å erverve tomtegrunnen vil komme i tillegg. Det er også foretatt en juridisk vurdering av saken av advokat Øyvind Renslo, KS. Han konkluderer slik: Som nevnt pr telefon er denne type tvister med Opplysningsvesenets fond vedrørende fastsettelse av ny festeavgiften forholdsvis vanlig. I nærværende sak fastslår kontraktens punkt 3 hvordan avgiftsreguleringen skal skje. Det fremgår her; "Avgiftsreguleringen skal skje slik at den nye avgift blir fastsatt i samsvar med de alminnelige prisnivå for grunnarealer på stedet på den tid reguleringen blir foretatt" Page 1 of 3 Det er slik i utgangspunkt markedsverdien ut fra gjeldende regulering som skal legges til grunn for å fastslå festeavgiften. Jeg vil på den bakgrunn anbefale at kommunen engasjerer en takstmann for å vurdere markedsverdien av tomten, og slik festeavgiften. Jeg vil deretter kunne drøfte med kommunen og takstmann grunnlaget/mandat for utarbeidelse av slik takst, og ber om å få komme tilbake til det. På bakgrunn av den takst som fremlegges og kommunens vudering av denne, er det naturlig å fremsatte et forslag til avgift til statsskog som grunnlag for forhandlinger. Dersom partene ikke ved avtale blir enige om ny festeavgift, fastsetter kontraktens samme punkt 3 hvilken prosess som da skal følges. Det skal da oppnevnes to skjønnsmenn som eventuelt oppnevner en tredje skjønnsmann dersom de to ikke blir enige om ny avgift. De skal da med bindende virkning fastsette en avgift. Jeg forstår at det slik etter kontrakten er lagt opp til en voldsgiftsavgjørelse, slik at det ikke er skjønnsretten som skal fastsette avgiften. Det vil slik normalt ikke være adgang til å anke disse skjønnsmennenes fastsettelse av avgiften som skal legges til grunn som bindende mellom partene. Da festeavtalen er inngått for 99 år, er det i utgangspunktet ikke adgang til å si opp kontrakten. Saken ble sist behandlet i kommunestyret hvor det ble gjort følgende vedtak: 1. Herøy kommune innleder forhandlinger med Statsskog SF med tanke på kjøp av et sammenhengende næringsområde på om lag 12 daa samt adkomst til kommunal kai med basis i de prisvurderinger som er gjort i saksframlegget. 2. Hvis det ikke oppnås enighet engasjerer kommunen egen takstmann og forhandlingene gjenopptas med basis i ny takst. Om det ikke da oppnås enighet bringes saken inn til voldgiftsbehandling. 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre forhandlingene og utarbeide en avtale om kjøp Side 5 av 34

6 Sak 75/10 av arealene. 4. Ved kjøp av arealene gis naboene fortrinnsrett til kjøp av arealene/deler av arealene for videreutvikling av sin virksomhet til kjøpspris med tillegg for dekning av kommunens kostnader. 5. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne avtalen. Etter dette vedtaket har det gått svært lang tid for å komme videre med saken. Statskogs saksbehandler sluttet og det tok svært lang tid før de satte en ny saksbehandler på saken. Den ble det avholdt et forhandlingsmøte med Statskog. Statskog er steil m.h.t. pris. De henviser til nylig gjennomført takst for området utført av Helgeland Byggekontroll AS som fastlegger markedspris for området. Vi klarte imidlertid å få bevegelse i fastleggingen av formål og aksept for forskjellig prissetting av formålene. Vi klarte videre å få fjernet en del skrapareal fra avtalen. Vi sitter da igjen med m2 fordelt slik med ny prissetting: Rent næringsareal 7454 m2 a kr. 70 Trafikk/kaiområde 2567 m2 a kr. 35 Naustområde 900 m2 a kr. 55 Med henvisning til kommunestyrets vedtak punkt 4 har naboene meldt interesse for: 7454 m2 næringsareal 1267 m2 Trafikk/kaiområde 900 m2 naustområde Hvis det blir gjennomført salg til naboene sitter kommunen igjen med 1300 m2 Trafikk/kaiområde til en pris på kr eller årlig leie på kr Dermed nærmer vi oss kommunestyrets opprinnelige vedtak om annullering av avtalen. Statskog har pr lagt fram en revidert avtale med basis i forhandlingsmøtet som medfører kr i årlig leie. Dette har de satt i verk uten vår behandling av revidert avtale. Vurdering: Herøy kommune har satset tungt på utvikling av en næringspark som skal dekke næringslivets behov for videre utvikling. Det er ikke forsvarlig at kommunen skal leie store arealer til næringsområder med høye leiekostnader som ligger brakk så lenge vi har store alternative arealer liggende klar til utbygging. Kommunen bør imidlertid sikre seg arealer til et framtidig kai i tilknytning fergekaiet. Jeg er usikker på om det avsatte arealet er stort nok. Det bør derfor gjennomføres et reguleringsarbeid som ivaretar et framtidig arealbehov for kai i området. Dette arealet anbefaler jeg at Herøy kommune kjøper til den framforhandlede prisen. Jeg finner det ikke hensiktsmessig at kommunen først kjøper arealene for videresalg til naboene slik kommunestyret har lagt vekt på. Jeg anbefaler at kommunen frigir de aktuelle arealene fra festeavtalen og at dagens grunneier selger direkte til de interesserte naboene. Dette vil være innenfor de rammer og fullmakter som kommunestyret har gitt formannskapet. Side 6 av 34

7 Sak 76/10 SØKNAD OM DRIFTSMIDLER - VEILEDNINGSSENTER FOR PÅRØRENDE I NORD NORGE Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 10/472 Saksnr.: Utvalg Møtedato 76/10 Formannskap Rådmannens innstilling Herøy kommune avslår søknad om driftsmidler til veiledningstjenester for pårørende til rusmiddelavhengige i Nord Norge Bakgrunn: Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) har etablert et veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Nord-Norge. Veiledningssenteret er lokalisert i Alta. Saksutredning: Veiledningssenter for pårørende i Nord-Norge søker om driftsmidler for sin virksomhet (søknad vedlagt). Veiledningssenteret er etablert og drives av Norske Kvinners Sanitetsforening. Det søkes om kr ,- i årlig driftsstøtte over 3 år. Veiledningssenteret for pårørende for rusmiddelavhengige i Nord-Norge er lokalisert i Alta kommune. Formålet med veiledningssenteret i Alta, er å gi et gratis lavterskeltilbud om faglig veiledning, rådgivning og informasjon til pårørende på pårørendes egne premisser. Dette uavhengig om den rusmiddelavhengige mottar behandling og hjelp for sitt problem. Hovedmålsettingen er å bidra med økt livskvalitet for de pårørende som er berørt av problemer ved å ha nær relasjon til en rusmiddelavhengig, og tilbudet har et klart forebyggende perspektiv. Veiledingssentrene vil tilby veiledning til hele helseregionen og tilbudet vil være pr. telefon og samtaler på senteret. Det er også ønskelig å kunne tilby kurs og ulike samtalegrupper for pårørende og gi de mulighet for å komme i kontakt med andre pårørende i lignende situasjoner Vurdering: På bakgrunn av kommunens økonomiske fremtidsutsikter vil det ikke være mulig å innvilge omsøkte støtte i de kommende 3 år uten ved å minske tjenesteytingen innenfor samme fagområde, på hjemmebane. Innenfor tilsvarende økonomiske ramme vil vi sannsynligvis få mer ut av hver kroner dersom de brukes internt i kommunen. Det er innhentet uttalelse fra NAV leder: Et veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Nord Norge synes i utgangspunktet som et bra foretak, men samtidig finnes uttallige institusjoner, sentre, og behandlingssteder for all type rusproblematikk i vårt land. Etablering av et slikt type senter som det søkes driftsmidler for, synes lite realistisk og erfaringsmessig ser jeg ikke behovet for denne type virksomhet. I tillegg er senteret lokalisert langt unna noe som gjør at det er vanskeligere for pårørende i vår kommune å bruke det. Det innstilles derfor på avslag på søknaden. Herøy kommune avslår søknad om driftsmidler til veiledningstjenester for pårørende til rusmiddelavhengige i Nord Norge

8 Sak 76/10 Vedlegg: søknad om driftsmidler Side 8 av 34

9 Sak 78/10 SØKNAD OM SPONSING AV LUNCHMØTER Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 10/547 Saksnr.: Utvalg Møtedato 77/10 Formannskap Rådmannens innstilling 1.Herøy formannskap bevilger kr i støtte til avvikling av lunsjmøter i Herøy Næringsforening 2.Bevilgningen dekkes over konto Bakgrunn: Herøy Næringsforening søker i brev av om støtte til finansiering av lunsjmøter. Saksutredning: Herøy Næringsforening er den mest aktive næringsforeningen i hele HALD-området. Gjennom lunsjmøtene har en klart å mobilisere store deler av næringslivet til møter om viktige næringssaker. Ofte er politisk og administrativ ledelse i kommunen til stede i møte. På denne måten er det også svært nyttig for kommunen. Herøy er en god grynderkommune og det er viktig å skape en god samhandlingsarena for næringsaktørene. I dette er lunsjmøtene et svært viktig element. Jeg finner det derfor riktig kommunen støtter dette tiltaket gjennom en bevilgning fra næringsfondet til formålet.

10 Sak 78/10 SØKNAD OM STØTTETIL REDD BARNAS ARBEID FOR Å BEKJEMPE VOLD MOT BARN I NORGE Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 10/836 Saksnr.: Utvalg Møtedato 78/10 Formannskap Rådmannens innstilling Herøy kommune avslår søknaden om midler til Redd Barna. Bakgrunn: Herøy kommune har mottatt søknad om støtte til Redd Barnas arbeid for å bekjempe vold mot barn i Norge. Det er ikke angitt noen søknadssum. I en årrekke har Redd Barna arbeidet med å forebygge og bekjempe alle former for vold mot barn. Og i november 2008 satte de i gang antivolds-kampanjen Vennligst forstyrr! Vennligst Forstyrr! kampanjen ble avsluttet i juni 2010, men Redd Barna vil fortsette sitt arbeid for å beskytte barn mot vold også etter at "Vennligst forstyrr!" er avsluttet. Informasjonsarbeidet vil fortsette og i tillegg vil de jobbe for at fagfolk som jobber med barn skal få styrket sin kompetanse rundt dette temaet. Spesielt vil vi ha fokus på å påvirke Kunnskapsdepartementet til å gjøre temaet voldsutsatte barn til en del av høyskoleutdanningen for lærere, førskolelærere, sosionomer etc. For å kunne fortsette dette viktige arbeidet så trengs det midler og de ønsker med dette å be Herøy Kommune om midler til Redd Barnas arbeid for å bekjempe vold og overgrep mot barn. Vurdering: Som søknaden viser er dette et prosjekt som tydelig har hatt virkning i samfunnet, og som har virket etter sin hensikt. Det er ingen tvil om at temaet absolutt hører hjemme på sakskartet i dagens samfunn, og at vi alle bør ha et fokus mot problemstillingen som fremheves i søknaden. Saksbehandler mener at dette er et nasjonalt prosjekt, som har fått så stor fokus i samfunn og media at det bør finnes overordnet finansiering for prosjektet. Ut fra dette vil et lite bidrag fra en liten kommune gjøre liten forskjell. Da prosjektet anses som nasjonalt overgripende med liten lokal forankring avslår Herøy kommune søknad om midler fra Redd Barna. Vedlegg: søknad om støtte til Redd Barnas arbeid for å bekjempe vold mot barn i Norge. Side 10 av 34

11 Sak 79/10 LEKEPLASSEN VED ØKSNINGAN SKOLE Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: D35 Arkivsaksnr.: 10/839 Saksnr.: Utvalg Møtedato 79/10 Formannskap Rådmannens innstilling 1 Hele gnr.7 bnr.38 overskjøtes til Kai Simonsen. 2 Deler av kjøpesummen øremerkes til å tilrettelegge badeplass og volleyball/badmintonbane i tilknytning til eksisterende miljøanlegg på Øksningan. 3 Lekeutstyr flyttes fra skoletomten til miljøanlegget. Saksutredning: Bakgrunn: Da Øksningan skole ble vedtatt solgt (K.sak 40/08) var det en forutsetning at det skulle avsette uteområde/lekeplass som sikret at offentligheten kunne bruke dette området. Skolen ble etter en omfattende prosess solgt til Kai Simonsen. Ved grensepåvisning viste det seg at den gamle parkeringsplassen til skolen ikke var i kommunens eie. Dette medførte at nødvendig parkeringsplasser måtte inn på selve skoletomten. Den planlagte lekeplassen fikk dermed en noe redusert størrelse (fra ca 3450m2 til 3150m2) og en endret utforming. I møter med Kai Simonsen og Øksningan Velforening har det vist seg vanskelig å finne en fordeling av arealene som begge parter kan si seg fornøyd med. Vurdering: I desember 2009 ble det avholdt et møte mellom Øksningan Grendeutvalg og kommunen. Møte konkluderte med at det beste ville være å etablere et nytt uteområde/lekeplass. I brev av ønsker Øksningan Grendeutvalg at det nye uteområde/lekeplass plasseres i tilknytning til miljøanlegget som er under utvidelse. Uteområde/lekeplass ved skolen kreves erstattet med følgende anlegg: Fotballbane erstattes av en ballbinge. Akebakke erstattes av en utgravd badeplass hvor overskuddsmassen brukes til å etablere volleyball/badmintonbane. Flytting av lekestativ far skoletomten til miljøanlegget. Etter saksbehandlers mening er det vanskelig å få til en god løsning der man deler skoletomten i en bolig og næringsdel og et offentlig område.

12 Sak 79/10 Det beste vil utvilsomt være å etablere dette anlegget i tilknytning til et eksisterende miljøanlegg. Ulempen er at akebakken går tapt. Det har vær stor fokus på å beholde denne. Innenfor det som ble diskutert i møte er kravene i kulepunkt to og tre forholdsvis enkle å oppfylle. Badeplassen utdypes og tilrettelegges, og overskuddsmasser brukes til å etablere volleyball /badmintonbane. Når det gjelder etablering av ballbinge er dette et kostnadskrevende tiltak som krever særskilt behandling. Ballbingen på Seløy kom som eksempel på kr. Til denne ballbingen mottok vi kr i tilskudd. Ballbinge i Øksningan må i tilfelle innarbeides i økonomiplan og kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse. Med bakgrunn i dette kan det søkes om tilskudd. Konklusjon: Med bakgrunn i dette anbefales det at hele gnr.7 bnr.38 overskjøtes til Kai Simonsen. Deler av kjøpesummen øremerkes til å tilrettelegge badeplass og volleyball/badmintonbane i tilknytning til eksisterende miljøanlegg. Lekeutstyr flyttes fra skoletomten til miljøanlegget. Eventuell ballbinge på Øksningan fremmes som egen sak i forbindelse med budsjettbehandling. Vedlegg: Side 12 av 34

13 Sak 80/10 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - FOLKEAKSJONEN FOR SANDNESSJØEN SYKEHUS Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 223 H11 Arkivsaksnr.: 10/952 Saksnr.: Utvalg Møtedato 80/10 Formannskap Rådmannens innstilling 1.Herøy Formannskap bevilger kr til Folkeaksjonen for Sandnessjøen Sykehus. 2.Bevilgningen belastes konto Bakgrunn: Folkeaksjonen for Sandnessjøen sykehus søker i brev av om økonomisk støtte for å finansiere sitt arbeid. Saksutredning: Folkeaksjonen for Sandnessjøen sykehus har igangsatt et viktig arbeid. Dette er et krevende oppdrag som også krever økonomiske uttellinger. Helgeland Regionråd har også engasjert seg i dette arbeidet og har gitt en uttalelse der de krever et sykehus for Helgeland lokalisert sentralt på Helgeland. Det er viktig at Folkeaksjonen og Regionrådet koordinerer sitt arbeid slik at det ikke blir sprikende signaler fra regionen. Jeg forutsetter at dette blir ivaretatt på en ryddig måte der Regionrådet koordinerer det politiske arbeidet og Folkeaksjonen det folkelige engasjement. Dessverre er alle frie midler oppbrukt i Jeg finner imidlertid dette arbeidet så viktig at vi får ofre noe for å kunne gi et økonomisk bidrag på kr Jeg foreslår at dette belastes budsjettposten Inventar og utstyr Vurdering: Vedlegg:

14 Sak 81/10 SØKNAD OM SKOLESKYSS SKOLEÅRET 2010/2011 Saksbehandler: Lars Olav Mogård Larsen Arkiv: FDATO Arkivsaksnr.: 10/958 Saksnr.: Utvalg Møtedato 81/10 Formannskap Innstilling: Med hjemmel i opplæringslovens 7-1 og 13-4 innvilges det ikke skoleskyss for Ida Olsen Dahlen som skal begynne i 2.klasse ved Herøy sentralskole. Rådmannens innstilling Med hjemmel i opplæringslovens 7-1 og 13-4 innvilges det ikke skoleskyss for Ida Olsen Dahlen som skal begynne i 2.klasse ved Herøy sentralskole. Saksutredning: Renate Dahlen og Stig Magne Olsen søker i brev om skoleskyss for sin datter Ida som skal begynne i 2.klasse. De skriver i sin søknad at skoleveien er 3,7 km og på noen strekninger er farlig. Opplæringslovens 7-1 sier at skyssgrensen er 2 km for 1.klasse og 4 km for klasse.

15 Sak 82/10 SØKNAD OM KJØP AV SJØTOMT I ÅSEN - GNR. 5 BNR. 527 Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: GBNR 5/527 Arkivsaksnr.: 10/976 Saksnr.: Utvalg Møtedato 82/10 Formannskap Rådmannens innstilling 1 Sjøtomten gnr.5 bnr.534 sammenføyes med boligtomt gnr.5 bnr.538 som ennå ikke er solgt. 2 Sjøtomten gnr.5 bnr.527 tildeles ved loddtrekking mellom de tre tomtene kommune har solgt og formidlet salg av. 3 Sjøtomtene selges for en pris av kr inkl oppmålingsgebyr. 4 Sjøtomtene forutsettes sammenføyd med boligtomtene. Saksutredning: Bakgrunn: Kommunen har to sjøtomter igjen i Åsen. Vi har mottatt langt flere søknader om sjøtomter. Dette området ble det opprinnelig oppdelt i 10 sjøtomter. Det var forutsatt at tomtene i det nye boligfeltet i Åsen skulle få sjøtomt. I utgangspunktet hadde vi overskudd på sjøtomter sett i forhold til antall boligtomter i det nye feltet. Overskuddet av tomter ble solgt til andre huseiere i Åsen. Så ble to tomter slått sammen slik at Odd Rune Johansen kunne bygge et næringsbygg til sin fiskerivirksomhet. For å få adkomst til bygget annekterte han to av nabotomtene. For at disse to tomtene skulle ha en restverdi måtte de slås sammen til en tomt. Næringsbygget la dermed beslag på tre tomter og medførte at det ikke lenger var nok sjøtomter til boligtomtene på land. Vurdering: Kommunen sitter nå igjen med 2 tomter, der den ene er liten. Vi har solgt to tomter i det boligfeltet som var øremerket sjøtomter. I tillegg står det igjen en usolgt tomt. Kommunen har også formildet salget av ytterligere en tomt i området. I tillegg er det stor interesse fra andre beboere i Åsen på disse to tomtene. Dette gjelder både som selvstendige tomter og i ett tilfelle som tilleggstomt. I denne situasjonen er det umulig å gjøre alle fornøyde. Vi vil uansett få kritikk fra de som ikke får sjøtomt. Intensjonen med at tomten skal være øremerket nyfeltet i Åsen må vektlegges sterkt.

16 Sak 82/10 Etter saksbehandlers mening har vi to alternative løsninger på denne situasjonen: Alternativ 1: Sjøtomten gnr.5 bnr.534 sammenføyes med boligtomt gnr.5 bnr.538 som ennå ikke er solgt. Sjøtomten gnr.5 bnr.527 tildeles ved loddtrekking mellom de tre tomtene kommune har solgt og formidlet salg av. Alternativ 2: Det foretas loddtrekking om de to sjøtomtene mellom de fire boligtomtene nevnt i alternativ 1. Sjøtomtene innegår ikke i pakken boligtomt med veg, vann og avløp for kr. Sjøtomten selges derfor for en pris av kr pr. stk inkl. oppmålingsgebyr. Sjøtomten forutsettes sammenføyd med hovedbruket. Den gjenværende boligtomten er den mest tungsolgte. Denne er trolig salgbar dersom det følger med en gulrot i form av sjøtomt. Vedlegg: Side 16 av 34

17 Sak 83/10 HØRING - FORSLAG TIL NY REISELIVSSTRATEGI FOR NORDLAND OPPLEVELSER LANGS VERDENS VAKRESTE KYST. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 10/1020 Saksnr.: Utvalg Møtedato 83/10 Formannskap Rådmannens innstilling Herøy formannskap slutter seg til visjon, hovedmål, strategi og satsingsområder i Reiselivsstrategi for Nordland Herøy formannskap vil spesielt framheve viktigheten av å få utviklet bedre tilrettelagte båtruter for turisme langs Helgelandskysten. Det bør snarest nedsettes et hurtigarbeidende utvalg bestående av representanter fra turistnæringen, samferdselsavdelingen og kommunene for å finne løsninger allerede fra Bakgrunn: Nordland Fylkeskommune har sendt ut Forslag til ny reiselivsstrategi for Nordland Opplevelser langs verdens vakreste kyst på høring med høringsfrist Dokumentet er i sin helhet lagt ut på under næring og regional utvikling. Saksutredning: Reiselivsnæringen er blitt en stor næring i vår landsdel. Næringen har en svært positiv utvikling på Helgeland og også i vår kommune. Næringen har betydelige utfordringer i vår region. De største utfordringene er lav lønnsomhet p.g.a. kort sesong og mangler i kommunikasjonssystemene som setter sterke begrensninger for videre utvikling. Strategiplanen gir en god dokumentasjon av situasjonen for næringen. Under kommunikasjoner bemerkes: Det har kommet flere innspill om at kommunikasjonene er lite tilgjengelige, at det er mangelfull informasjon og at planleggingshorisonten er lite tilpasset reiselivsmarkedets behov. På Helgelandskysten trekkes også kommunikasjoner fram som en begrensende faktor for at bedrifter kan møtes og utvikle samarbeidsrelasjoner. Visjon, hovedmål,strategi og hovedsatsingsområder: 5.1 Visjon Nordland skal utvikle og levere opplevelser i verdensklasse hele året. 5.2 Hovedmål Nordland skal være det fortrukne reisemålet innen kystopplevelser. Strategi: Samarbeid og nyskaping skal bidra til utvikling av bærekraftige reiselivsbedrifter og lokalsamfunn. Høringsutkast reiselivsstrategi for Nordland Satsingsområder Destinasjonsutvikling Destinasjonsutviklingen skal sette fokus på utvikling av mer helhetlige reiselivsprodukter på destinasjonsnivå. Dette krever samhandling mellom mange ulike aktører både i bedriftene og i samarbeid med offentlige aktører. Det er prioritert at Nordland skal utvikle bedre og mer helhetlige reisemål. Dette innebærer: Reisemålsutvikling Stedsutvikling

18 Sak 83/10 Rolleavklaringer Fellesgodefinansiering Sesongutvikling Lønnsomme bedrifter Flere sterke og utviklingsorienterte bedrifter. Reiselivsbedriftene i Nordland skal være innovative og utviklingsorienterte. Bedriftene skal være konkurransedyktige i markedet og bidra aktivt til verdiskaping i hele fylket. Dette innebærer at det må jobbes med: Forpliktende nettverk på ulike nivå Produkt og konseptutvikling Økt markedskunnskap Nyskaping og nyetableringer Profilering og markedsutvikling NordNorsk Reiseliv as (NNR) skal profilere Nordland og Nord-Norge og NNR er Nordland fylkeskommunes samarbeidspartner på profilering. NNR har følgende oppgaver: Planlegging og gjennomføring av markedsaktiviteter i samarbeid med næringen Innhenting og distribusjon av markedsinformasjon Forvaltning av merkevare Bistand i destinasjons og produktutvikling Sørge for optimal distribusjon gjennom web, dialog med turoperatører, bookingselskaper osv. Destinasjonsselskapene er NNR sine kunder og samarbeidspartnere. Nordland som reisemål og de reiselivsopplevelsene som tilbys må være synlige i markedet. For å styrke sin posisjon i markedet har Nordland utviklet merkevaren Nordland opplev verdens vakreste kyst. Dette er i tråd med det nasjonale profilområdet Kysten og kystkulturen. I tillegg leverer Nordland innenfor profilområdene Fjell og villmark og Det arktiske Norge. Dette gjør at Nordland har en posisjon i markedet når det gjelder kyst og kystopplevelser. Merkevaren beholdes som fundament også i kommende planperiode. Utviklingsområder innenfor markedsutvikling og profilering er: Følge opp og videreutvikle den nordnorske merkevaren slik at Nordland videreutvikler og styrker sin posisjon innenfor kyst og kystopplevelser Jobbe aktivt med å følge opp viktige markeder for Nordland Identifisere og utvikle markedsstrategier i forhold til nye markeder som f.eks temareiser, festivaler og arrangementer, mice-markedet osv. Høringsutkast reiselivsstrategi for Nordland Kompetanse og rekruttering Kompetanse er et suksesskriterie for å få til en vellykket reiselivsutvikling. Dette gjelder kompetanse i bedriftene, kompetanse om næringen og hvordan den kan utvikles, samt kompetanse i forsknings- og utviklingsmiljøene i fylket. Den kompetanserettede satsingen omfatter både styrking av FoU-miljøer i Nordland innen reiseliv, tiltak på reisemålsnivå og kompetanseutvikling i bedrifter. Utviklingstiltak innen kompetanse og rekruttering: Følge opp og bidra i forhold til FoU satsinger som Forskningsløft Nord og VRIprogrammet Utvikle kunnskap om næringen og hvordan den utvikler seg Kompetanseprogrammer i bedriftene Rekrutteringsprogram bla. knyttet til videregående skole og lærlingeordninger i bedriftene Opplæringstilbud tilpasset bedriftenes behov Det skal vurderes å utvikle en satsing rettet mot fyrtårnsbedrifter. Dette skal være et kompetanseprogram og en kvalifiseringsordning som tilfredstiller kundeløfte i merkevaren Nord-Norge Enter the world of natural wonders og som bygger opp rundt opplevelsesområdet Kyst og kystkultur Samferdsel og kommunikasjon Samferdsel og kommunikasjoner er viktig for å få enda bedre resultater av reiselivssatsingen. Kommunikasjoner er også en kritisk suksessfaktor for utvikling av nye sesonger for reiselivet i fylket. Utviklingstiltak innen kompetanse og rekruttering: Direkte flyruter Side 18 av 34

19 Sak 83/10 Koordinering slik at transport framstår som en del av det helhetlige reiselivsproduktet/opplevelsen Informasjon og forutsigbare rutetilbud Sesongforlengelse krever ulike rutetilbud Imøtekomme rundreiseturistenes behov for transport Utvikle arenaer/fora hvor reiselivsnæringens transportbehov diskuteres, koordineres og utvikles Jeg vil slutte meg til både visjon, hovedmål, strategier og stasingsområder. Jeg vil imidlertid spesielt trekke fram at vi må kunne framvise levende lokalsamfunn. Det er derfor viktig å bidra til en god infrastruktur både for innbyggerne og turister. Det må rettes en spesiell fokus på kommunikasjonssystemene. Siden det er kysten og kystkulturen det skal settes fokus på må det snarest tilrettelegges for en bedre kommunikasjon fra Sør-Helgeland (Brønnøysund-Vega) gjennom Midt-Helgeland (Herøy-Dønna) med båt med mulig forlengelse til Lovund/Træna. Dagens ruteopplegg(rutetider) og kapasitet er ikke tilrettelagt for turisttrafikk. Det bør tas utgangspunkt i dagens rutemønster med forsterkning i sommerhalvåret. Det er viktig at turistene får følge lokalbåtruteopplegget slik at de får en opplevelse av det daglige liv på kysten få oppleve kystkultur på nært hold. Dette blir en parallell med hurtigruten. Det spesielle med hurtigruten til forskjell fra cruiseskip er båtens deltakelse i det daglige virket i lokalsamfunnene. Det bør snarest nedsettes et hurtigarbeidene utvalg bestående av turistnæringen, samferdselsavdelingen og kommunene for å finne løsninger på denne utfordringen. Det kan her tas i bruk noe økonomiske virkemidler som for eksempel forhøyede satser i sommerhalvåret (Forslag fra TØI) der de vanlige frekvensreisende ikke blir belastet mer en ordinær pris ved bruk av klippekort eller verdikort. Vurdering: Vedlegg: Side 19 av 34

20 Sak 84/10 OPPRETTELSE AV MIDLERTIDIG ARBEIDSPENDLERRUTE BRASØY - TENNVALEN Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 243 Arkivsaksnr.: 10/1045 Saksnr.: Utvalg Møtedato 84/10 Formannskap Rådmannens innstilling 1. Herøy formannskap går inn for at det opprettes et midlertidig arbeidspendlerskysstilbud mellom Brasøy og Tennvalen for å gjøre det mulig for arbeidstakere i Brasøy/Husvær å delta i skiftarbeid i Herøy. 2. Herøy formannskap støtter tiltaket ved å utbetale pendlertilskudd til brukerne med en øvre kostnadsramme på kr i Det forutsettes en kostnadsdeling mellom fylket/kommunen. 3. Tiltaket finansieres ved budsjettrevisjonen pr Tiltaket evalueres ved utgangen av året. 5. På lang sikt skal kommunen arbeide for et arbeidspendlertilbud gjennom et tilrettelagt gjennom det ordinære ruteopplegget for hurtigbåt/ferge Bakgrunn: Siden nedleggelsen av filetfabrikken i Husvær har kvinner i Brasøy/Husvær gått arbeidsledig. Også arbeidstakere fra Sandvær er berørt av dette. Disse kvinnene har gått så lenge ledig at de er i ferd med å miste sine trygderettigheter. Dette kan være avgjørende for bosetting av flere familier i Brasøy/Husvær. Saksutredning: Kommunen er inne i et aktivt arbeid for å øke bosettingen. Det er helt avgjørende at det finnes et arbeid å gå til for både enslige og begge parter i et parforhold for å kunne bli boende der de er etablert. De arbeidsledige i Brasøy/Husvær har ventet tålmodig på ny aktivitet på anlegget i Husvær. Nå har de ventet så lenge at de er i ferd med å miste sine trygderettigheter. Kommunen og NAV har arbeidet aktivt for å finne en løsning på denne utfordringen. Det er stort underskudd på arbeidskraft i kommunen og de fleste av disse er nå tilbudt jobb ved Marine Harvest på to-skiftsordning. Kommunikasjonene mellom Sør-øyene og Herøy er ikke lagt opp slik at det er mulig å komme både til og fra jobb med rutegående trafikk. Vi har hatt møter med Marine Harvest, NAV og representant for kvinnene for å finne et best mulig opplegg I det forslaget til ruteopplegg som ble laget for hurtigbåten for ca. et år siden var dette ivaretatt i hvert fall på morgenen og med kombinasjon med ferge også på kveldstid. Som kjent ble ikke dette forslaget gjennomført av forskjellige årsaker. Vi håper imidlertid at en finner en løsning på dette ved utlysning av det forestående hurtigbåtanbudet i kombinasjon med fergeanbudet. I mellomtiden må vi finne en midlertidig løsning med en pendlerbåt på morgenen den ene uken og på kvelden den neste uken. Vi har forsøkt å annonsere etter en skyssbåt men det har ikke lyktes oss å få inn noe tilbud. Kvinnene har selv klart organisere privat skyss men er avhengig av en støtte på kr pr. uke i tillegg til egne utlegg på nivå med vanlig billettpris for å klare å finansiere dette opplegget.

21 Sak 84/10 I påvente av et bedre hurtigbåttilbud bør vi bistå en midlertidig løsning der fylkeskommunen og kommunen går sammen i et spleiselag for å dekke et tilskudd på kr pr. uke i inntil 48 uker pr. år. Siden fylkeskommunen er transportansvarlig foreslår jeg en kostnadsfordeling 75/25 fylke/kommune. Jeg har i brev av søkt fylkeskommunen om pendlerstilskudd på vegne av kvinnene. For at de skal komme på jobb på ettermiddagsskiftet må det opprettes et behovsanløp på eksisterende rute ved Brasøy f.k. ca. kl til Tennvalen. Reise fra formiddagskiftet løses ved behovsanløpet på Tennvalen ca Den private skyssen som kvinnene har organisert er av midlertidig varighet. Vi må derfor arbeide for alternative løsninger i framtida. På lengre sikt bør dette være et permanent opplegg med hurtigbåt/ferge slik at det skal være mulig å bo i Brasøy/Husvær og jobbe i Herøy. Jeg foreslår derfor en prøveordning ut året. Jeg betrakter dette som et rent bosettingsprosjekt og vil komme tilbake til endelig finansiering ved neste budsjettrevisjon. Ut året vil det totale tilskuddsbehovet være kr Hvis fylkeskommunen dekker 75 % vil den kommunale andelen være kr Det er usikkert hva fylkeskommunens holdning til spørsmålet er og jeg vet ikke når det kan foreligge noe svar. Kvinnene har et tilbud nå i forbindelse med oppstarten av filetfabrikken ved Marine Harvest. Det er vanskelig å si om det kommer noen senere muligheter. Opplegget må igangsettes P.g.a. ferie i den politiske møtevirksomheten har jeg derfor måttet gi en midlertidig administrativ tilslutning i påvente av politisk behandling. Vurdering: Arbeidet med økt bosetting er kommunens viktigste satsingsområde. Det er også viktig at Sørøyene får ta del i denne satsingen. Det er viktig at det skal være mulig å bo der og delta i arbeidslivet i Herøy. Kommunikasjoner er fylkeskommunens ansvar. På sikt bør derfor rutetilbudet med hurtigbåt og ferge dekke dette behovet. Som lokal myndighet bør vi ta ansvar for å dra i gang dette prosjektet og samtidig dekke den økonomiske risikoen i prosjektet. Vedlegg: Søknad til Nordland Fylkeskommune datert Side 21 av 34

22 Sak 85/10 BYGGING AV BOLIG "HESTØY" Saksbehandler: Knut Prestø Arkiv: L71 Arkivsaksnr.: 10/1053 Saksnr.: Utvalg Møtedato 85/10 Formannskap Rådmannens innstilling Herøy formannskap godkjenner det som er fremforhandlet i møte med Arna Aune og aksepterer følgende tiltak gjennomført i den forbindelse: 1. Herøy kommune overtar eiendommene g.nr.4 b.nr.191 og 208 (boligtomt og sjøtomt) tilhørende Arna Aune, vederlagsfritt. 2. Herøy kommune erstatter bolig- og sjøtomt med nye tomter på Hestøy. 3. Herøy kommune, som byggherre, forestår oppføring av ny bolig jfr. tilbud fra Næstby Trevare datert med div. tillegg, samlet sum kr ,-. Boligprosjektet finansieres som følger: Salg av g.nr.4 b.nr.191 til HerBo AS for kr ,-. Resterende finansieres med låneopptak kr ,-. Saksutredning: Det vises til kommunens utbygging av Herøy Marine Næringspark på Hestøy. Utbyggingen av næringsparken vil gjøre at boligen til Arna Aune vil bli omkranset av industri/ industriarealer og mye trafikk. Det har i den forbindelse blitt avholdt orienteringsmøte med samtlige grunneiere i området samt at det har blitt avholdt forhandlingsmøte med Arna Aune og Arne Harald Nyrud (som representerer Arna Aune). Herøy kommune har på et tidlig tidspunkt signalisert overfor grunneier at de vil overta hennes eiendommer på Hestøy og innlemme disse som del av næringsparken. Dette har grunneier vært innforstått med fra starten av. Partene er enige om at en skal arbeide for en minnelig løsning. Med bakgrunn i de forhandlinger som har pågått har en kommet fram til følgende: 1. Herøy kommune overtar g.nr.4 b.nr.191 og 208 på Hestøy. 2. Herøy kommune anskaffer ny bolig- og sjøtomt til Arna Aune på Hestøy. Bolig- og sjøtomt er avklart med grunneiere og er under fradeling. 3. Herøy kommune forestår oppføring av ny tilsvarende bolig på ny tomt på Hestøy Kostnadsoverslag på oppføring av bolig er innhentet fra Næstby Trevare. Nto. kostnader i denne sammenheng vil bli som følger:

23 Sak 85/10 - Kostnadsoverslag fra Næstby Trevare kr Kjøp av tomter kr Strøm, vei, vann og kloakk m.m. RS kr Byggelånsrenter kr Offentlige gebyrer kr Totale kostnader eks.avg. kr Finansieringsplan: Salg av eiendommen g.nr.4 b.nr.191 jfr. takst dat kr Låneopptak kr Herøy kommune erverver boligtomten og står som byggherre for senere å overskjøte eiendommen til Arna Aune når byggeprosjektet er ferdigstilt. Side 23 av 34

24 Sak 86/10 SAMARBEID OM LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING I KOMMUNENE Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 10/1072 Saksnr.: Utvalg Møtedato 86/10 Formannskap Rådmannens innstilling 1. Herøy kommune ønsker å delta i prosjektet lokal samfunnsutvikling i kommunene 2. Herøy kommune ønsker å fokusere på tilflytting. 3. Stig Neraas oppnevnes som LUK-kontaktperson i Herøy kommune. Saksutredning: I St.meld. nr 25 Lokal vekstkraft og framtidstru. Om distrikts- og regionalpolitikken er behovet for aktivt lokalt utviklingsarbeid løftes som viktig for å nå distrikts- og regionalpolitiske mål. Kommunal- og regional departementet har derfor satt i gang et femårig program kalt Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) som Stortinget sluttet seg til ved behandling av stortingsmeldingen 12. juni i år. Nordland fylkeskommune har takket ja til å delta i denne satsingen. Etter innspill og tilbakemeldinger fra kommunene gjennom møter med regionrådene har Nordland fylkeskommunes LUK-gruppe, i samarbeid med eksterne aktører, foreløpig kommet fram til tre tema som vil danne grunnlaget for LUK i Nordland: Tilflytting (bolyst, tilbakeflytting, fokus på innvandrere og unge) Kommuneplanlegging (arealdel, samfunnsdel, kommunal planstrategi) Attraktiv og aktiv (grønt reiseliv og opplevelser, folkehelse, stedsutvikling) Fylkeskommunen vil gjennom LUK blant annet kunne bidra med kompetanseheving, kursing, koordinering, samordning, veiledning, stillingsressurser, faglige møteplasser og samlinger. Nordland fylkeskommune inviterer alle kommunene i Nordland til å delta i prosjektet Lokal samfunnsutvikling i kommunene. Om kommunen ønsker å delta i satsingen ber de om følgende: Tilbakemelding om deltagelse innen 1. september der det spesifiseres hvilket av de foreslåtte temaene, ev andre tema, kommunen ønsker å fokusere på. At det oppnevnes en LUK-kontaktperson i kommunen. At kommunen gjøres ansvarlig i satsingen, og de oppfordrer derfor kommunen til å gjøre politiske vedtak om deltagelse Vurdering: Herøy kommune har økt bosetting som et av sine satsningsområder, og har satt i gang prosjektet økt bosetting. Dette er områder som er i tråd med noen av temaene som skal danner grunnlag for LUK i Nordland.

25 Sak 86/10 Kommune bør derfor delta i prosjektet der vi spesifiserer at vi ønsker å fokusere på tilflytting. Stig Neraas (prosjektleder for økt bosetting) oppnevnes som LUK-kontaktperson i kommunen. Vedlegg: Invitasjon til samarbeid om Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Side 25 av 34

26 Sak 87/10 OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO) MELLOM HELGELANDSSYKEHUSET OG KOMMMUNENE I LOKALSYKEHUSOMRÅDET Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: H11 Arkivsaksnr.: 10/1027 Saksnr.: Utvalg Møtedato 87/10 Formannskap Rådmannens innstilling Bakgrunn: I brev fra Helgelandssykehuset datert står følgende: Som ledd i samarbeidet mellom kommuner og helseforetak rundt samhandlingsspørsmål inkl. innarbeiding av elementene i samhandlingsreformen, er det behov for et overordnet organ med representanter for kommunene og Helgelandssykehuset. I Oppdragdokumentet for 2010 er Helgelandssykehuset pålagt fra eier å opprette et representativt overordnet samarbeidsutvalg som arena for rutinemessig samhandling mellom første-og andrelinjen. Det er vist til modellen iverksatt ved UNN: På Helgeland er det etablert et slikt overordnet samarbeidsorgan for kommunene på Sør- Helgeland og helseforetaket, men på dialogmøtene våren 2010 var det positive tilbakemeldinger på å etablere ett samarbeidsorgan for hele Helgeland. Saken ble diskutert på samhandlingskonferansen i Tromsø mai d.å. og det ble der besluttet å utarbeide et forslag som kunne sendes ut til alle kommunene. Der ble i ettertid etablert en arbeidsgruppe bestående av ordførere fra hvert regionråd på Helgeland inkl. regionrådslederne og representanter fra ledelsen ved Helgelandssykehuset. Denne arbeidsgruppen hadde møte 28.06, (referat vedlagt) og det ble der utarbeidet et forslag til vedtekter for Overordnet Samarbeidsorgan, som er vedlagt.. Det bes om tilbakemeldinger fra kommunene, på dette forslaget innen Tilbakemeldingene bes sendt til Forslaget vil deretter bli behandlet på en nytt møte i arbeidsgruppen før de endelige vedtektene sendes til kommunene for politisk behandling. De vil også bli styrebehandlet i Helgelandssykehuset. Målet er at vedtektene kan være ferdigbehandlet i kommunene og helseforetaket i løpet av november 2010, slik at medlemmer kan oppnevnes i tråd med vedtektene og konstituerende møte kan avholdes ila januar Vurdering: Det kan være positivt med et samarbeidsorgan som har som formål og legge til rette for god samhandling ved å utvikle et velfungerende samarbeid mellom kommunene og Hlsh. Når det gjelder forslag til vedtekter er det spesielt noen av punktene som en bør se nærmere på og kommentere.

27 Sak 87/10 2 Myndighet Det er i vedtektene foreslått at OSO kan ta beslutninger på vegne av alle kommuner og Hlsh, med de begrensninger som følger av lovverk og overordnet samarbeidsavtale. Det bør sees nærmere på om et slikt rådgivende og samarbeidende organ skal fatte beslutninger på vegne av kommunene. 7 endringer i vedtektene Vedtektene skal vedtas politisk i den enkelte kommune og styrebehandles i Helgelandssykehuset men i ettertid kan vedtektene endres av OSO med 2/3 flertall av de fremmøtte deltagerne Saken legges frem for politisk behandling uten innstilling. Det er bedt om tilbakemelding på forslaget til vedtekter som er utarbeidet innen Forslaget vil da bli behandlet på nytt i arbeidsgruppen før de endelige vedtektene sendes til politisk behandling. Vedlegg: Utkast til vedtekter for Overordnet samarbeidsorgan(oso) Referat fra arbeidsmøte vedr. vedtekter for OSO på Helgeland Side 27 av 34

28 Sak 88/10 LOVFESTING AV SAMKOMMUNEMODELLEN Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/671 Saksnr.: Utvalg Møtedato 88/10 Formannskap Rådmannens innstilling 1. Herøy kommune gir sin tilslutning til høringsnotatets konklusjoner med unntak av det som framgår av punkt 2-3 og anbefaler at ordningen lovfestes. 2. Fylkeskommuner og kommuner bør ikke delta i samme samkommune. 3. Vedtak om deltakelse i en samkommune bør gjøres med kvalifisert (2/3) flertall.

29 Sak 89/10 STØTTE TIL TV-AKSJONEN 2010 Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 10/1082 Saksnr.: Utvalg Møtedato 89/10 Formannskap Innstilling: 1) Herøy kommune bevilger kr til TV-aksjonen ) Beløpet belastes og dekkes inn ved senere budsjettregulering. Rådmannens innstilling 1) Herøy kommune bevilger kr til TV-aksjonen ) Beløpet belastes og dekkes inn ved senere budsjettregulering. Saksutredning: TV-aksjonen er NRK s årlige innsamlingsaksjon og avvikles i år 24.oktober. Årets TV-aksjon er tildelt Flyktninghjelpen og skal gå til å hjelpe dem som har alle odds mot seg. Pengene fra årets aksjon skal gå til mat og husly, drift av flyktningleirer, utdanning og fri rettshjelp. Som tidligere legges fram sak om støtte til aksjonen og det foreslås å bevilge kr som er samme beløp som ble bevilget ved fjorårets aksjon.

30 Sak 90/10 NORSKOPPLÆRING FOR NYE INNBYGGERE Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: A02 Arkivsaksnr.: 10/1146 Saksnr.: Utvalg Møtedato 90/10 Formannskap Rådmannens innstilling 1. Fra og med høsten 2010 igangsettes det tilbud om norskopplæring for nye innbyggere i Herøy kommune. Tilbudet organiseres som et prosjekt og avsluttes og evalueres høsten Det innføres en elevavgift på kr ,- per år for deltakerne. I tillegg kommer utgifter til lærebøker på rundt kr. 500,-. 3. Norskopplæringen følger skoleåret/skolerute for Herøy og gjennomføres med 4 undervisningstimer per uke over 38 uker for inntil to grupper, totalt 8 undervisningstimer per uke. 4. Det igangsettes inntil to undervisningsgrupper. Maksimum deltakerantall er 25 per gruppe. Det igangsettes ikke undervisnings i en gruppe dersom den har færre enn 10 deltakere. Herøy kommune setter inn en 38 % lærerstilling i prosjektet og dekker kostnader med inntil kr i 2010, kr i 2011 og kr i Det forutsettes at næringslivet går inn i prosjektet med samme beløp som kommunen. Saksutredning: Bakgrunn Kommunestyret har satt i gang arbeidet med å utvikle en ny kommuneplan for perioden I dette arbeidet har kommunestyret fastlagt følgende hovedsatsingsområder: - Næringsutvikling - Økt bosetting En konsekvens av ekspansjonen i næringslivet i Herøy er at behovet for arbeidskraft er større enn det som finnes tilgjengelig blant innbyggerne i Herøy. Dette har ført til at den generelle arbeidsinnvandringen til Herøy er økende. Dette gjelder spesielt fra nordiske land og Øst- Europa. Disse gruppene faller utenom de som har rett og plikt til norskopplæring. Gjennom prosjekt Økt bosetting har kommunen sett at etterspørsel etter norskkurs for innbyggere i Herøy med utenlandsk opprinnelse har økt. Å tilby disse gruppene norskopplæring vil kunne være en viktig faktor for stabiliteten i arbeidsmarkedet i Herøy, og også ha en gunstig effekt på bosetting og integrering av nye, fremmedspråklige innbyggere. Herøy kommune har i dag et apparat på plass for å kunne gi bosatte flyktninger og andre som har rett og plikt til norskundervisning med samfunnskunnskap et tilbud. Frem til i dag har vi i stor grad integrert innbyggere som ikke har rett og plikt, men ønsker norskopplæring inn i dette opplegget. Gjennom fokuset på økt bosetting har etterspørselen etter norskopplæring vært

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: kl. 09.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: kl. 09.00 Kl. 09.00-10.00 Orientering fra sykehus innlandet - prosjekt 2020. Eventuelt forfall meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 02.04.2014 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 28.08.2012 kl 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.09.2013 Tid: 08:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 11.02.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus Onsdag 05.02.2014 09.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus Onsdag 05.02.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus Onsdag 05.02.2014 09.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.03.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 25.01.2012 NB! Tid: 10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 25.01.2012 NB! Tid: 10:30 Sak 1/12 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 25.01.2012 NB! Tid: 10:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Side 1 av 49 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 18:00 Orientering: * For sak 030/13: Leder av Hovedkomiteen Jim Roger Mikalsen vil

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 19.02.2013 09.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 18:00-21:00. Side 1 av 31

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 18:00-21:00. Side 1 av 31 Hattfjelldal kommune Side 1 av 31 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 18:00-21:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.05.2010 Tid: 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Solbakken Selskapshage, Sundøy Møtedato: 21.09.2011 Tid: 1100 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord kommunestyre. Innkallingen sendes

Detaljer

PS 8/11 08/443 Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner - 2. gangs behandling

PS 8/11 08/443 Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner - 2. gangs behandling MARKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 17.03.2011 Tidspunkt: 18.30 Forfall meldes på tlf 45406516 eller på e-post til hanne.beate.vigen.hattestad@marker.kommune.no,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17

FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17 FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17 Frosta 2020 Vi skaper en historisk framtid Vedtatt av Frosta Kommunestyre, 29.10.2013. i sak nr. 68/13. 1 FORORD Arbeidet med å revidere Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 08:30 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12,

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 68/14 14/43

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til

Detaljer

MØTEINNKALLING 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 2 50/15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR... 3

MØTEINNKALLING 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 2 50/15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR... 3 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.08.2015 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Saksframlegg. Driftstilpasning, skole. Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 19.03.2015 006/15

Sør-Aurdal kommune Saksframlegg. Driftstilpasning, skole. Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 19.03.2015 006/15 Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 19.03.2015 006/15 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 15/212 15/1498 151, A20, &13 Inger Randi Kleven Driftstilpasning,

Detaljer

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes.

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes. Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 22.06.2009 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer