Kristen Friskole 2009 nr 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kristen Friskole 2009 nr 4"

Transkript

1 KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf Fax E-post: Storgata 10 B, 0155 Oslo Kristen Friskole 2009 nr 4 ISSN Redaksjonen avsluttet 31. desember 2009 Innholdsoversikt: Leder v/generalsekretæren s. 1 Kurs og konferanser s. 2 Politiske saker s. 4 Høringer s. 4 Pedagogikk s. 6 Organisasjonssaker s. 6 LEDER: Statsråd Halvorsens første svakhetstegn! Av generalsekretær Torgeir Flateby I juni 2009 ble det kjent at to funksjonshemmede elever ved KVS Lyngdal ikke fikk fortsette på skolen i det skoleåret vi nå er inne i, til tross for at de hadde rett til spesialundervisning ut over treårsretten. Årsaken var en ny og strengere tolkning av privatskoleloven og opplæringsloven som de to Agderfylkene hadde oppdaget: I Ot.prp. nr. 55 ( ) skriver departementet at adgang til utvidet tid ikke skal gjelde for elever i private skoler. Nå løste saken seg i dette tilfellet til slutt på KVS Lyngdal etter mye avisskriverier, ved at de fikk en dispensasjon fra Utdanningsdirektoratet til å kunne se på denne saken som annen virksomhet betalt av fylket. Det var et unntak. Etter dette har flere fylkeskommuner tolket det som at denne type elever ikke har rett til utvidet opplæring på en privatskole, men at de må bytte over til en offentlig skole. I forbindelse med elevopptak som nå starter for neste skoleår, vil enda flere fylker nekte slik spesialundervisning på private skoler. Dette bunner i at Utdanningsdirektoratet, med støtte fra Kunnskapsdepartementet, foreløpig mener at de videregående privatskolene gjør noe ulovlig når de tar inn slike elever. Statsråd Solhjell svarte nemlig om denne saken to ganger i sommer. Først sa han under stortingsbehandlingen av saken at han skulle komme tilbake til dette problemet. Litt senere svarte han skriftlig: Det er viktig at elever innenfor offentlig og privat grunnopplæring har de samme rettighetene. En innføring av lovfestet rett til utvidet tid i privatskoleloven vil ha budsjettmessige konsekvenser som må utredes nærmere før det eventuelt tas stilling til en lovendring. Vi skal ikke her denne gang gå inn i spørsmålet om urimeligheten for disse elevene og forskjellsbehandlingen av dem og av private og offentlig skoler i slike saker. Vi mener behandlingen er dypt urettferdig og i strid med andre sider av privatskoleloven, særlig at alle vg-elever har rett til spesialundervisning betalt av fylkene. Det vi er opptatt av denne gang, er statsråd Kristin Halvorsens (SV) manglende gjennomføringskraft. Som en av de fremste statsråder i den nåværende regjering burde hun kjenne til hvordan saker skal drives fram. Dagrun Eriksen (KrF) stilte i midten av desember spørsmål om hvor langt en er kommet i arbeidet med å utarbeide en lovfestet rett til utvidet tid i privatskoleloven for elever med behov for spesialundervisning. Statsråden svarte at hun er opptatt av at elever innenfor offentlig og privat grunnopplæring har de samme rettighetene. KD arbeider fortsatt med vurdering av ulike sider ved en eventuell innføring av lovfestet rett til utvidet tid i privatskoleloven for elever med behov for spesialundervisning. Dette innebærer en vurdering av juridiske, administrative og budsjettmessige konsekvenser av et slikt forslag. Lovendringer i opplæringsloven trer normalt i kraft i august for å

2 følge skoleåret. For å kunne tre i kraft fra neste skoleår, måtte et lovforslag ha vært sendt på høring tidligere i høst. Kunnskapsdepartementet må komme tilbake til tidspunkt for en eventuell lovendring. Etter et halvt år har altså ingen ting skjedd. Elevene og skolene vil fortsatt bli forskjellsbehandlet neste skoleår. Et halvt år er ikke nok tid for et departement med en av turbostatsrådene til å løse en slik liten men meget viktig sak for dem det gjelder. Vi kan ikke dømme Kristin Halvorsen på denne saken alene, men her vises det ikke den sedvanlige handlekraft. Vi kan ikke unngå å antyde at det ligger politisk styring bak slik treghet. Det koster nemlig det samme å ha disse elevene i private som i offentlige skoler. En høring kan man gjennomføre på seks uker om man vil, og man har hatt flere høringssaker i senere tid som denne saken kunne vært tatt sammen med. Dette er for dårlig, Kristin Halvorsen! Privatskolene har også andre store saker om tilskudd liggende som vi nå tar opp med henne. Her vil hun virkelig få testet om hun virkelig mener det hun sier, nemlig at hun er opptatt av at elever innenfor offentlig og privat grunnopplæring har de samme rettighetene. KURS OG KONFERANSER Lær mer og hev nivået i friskolene! Kurs og konferanser er viktige for dem som drar dit og får faglig påfyll. Det kan gi ny motivasjon til det daglige arbeid. Slike vitamininnsprøytninger er også viktige for skolen eller høyskolen som de er ansatt på. Vi har lyst til å sette fokus på et tredje nivå, nemlig hele friskolebevegelsen. Vi vet hvordan negative hendelser eller situasjoner ved enkeltskoler blir slått opp og ofte smitter over på holdningen til kristne skoler generelt, eller friskoler generelt. Derfor er det viktig at alle skolene arbeider for høy kvalitet på alle felter, både når det gjelder administrasjon og undervisning. Ut fra dette ønsker vi å slå et slag for KFFs kurs, som fokuserer på det som er spesielt for friskoler eller for kristne skoler. Bruk kursene våre, både for egen skole og for å bidra til å gi kristne skoler godt rykte! Variert kurstilbud i høst Skolelederkonferansen var, som vanlig, en nyttig og inspirerende samling. Å møte ca 170 andre ledere fra kristne skoler og høyskoler er i seg selv inspirerende og viser at ingen av oss er alene, selv om det kanskje kan oppleves sånn i hverdagen for noen. Foredrag og seminarer var nyttige, de som skapte størst engasjement var Tove-Lill Labahå Magga som snakket om Midtlyngutvalgets utredning på seksjonsmøte for grunnskoler og videregående skoler, og Bjørn Øyvind Fjeld som snakket om toleranse og pluralisme på et valgseminar. Til politikerdebatten var det færre enn vanlig som deltok Anna Ljungren fra Ap, Dagrun Eriksen fra KrF og statssekretær Lisbet Rugtvedt, men det ble en konstruktiv debatt. I november arrangerte KFF filmanalysekurs sammen med Damaris Norge as. KG stilte lokaler til disposisjon, og vi fikk noen spennende og utfordrende timer sammen med Tony Watkins og Margunn S. Dahle, der vi øvde oss i å vurdere verdi- og livssynsaspekter i film og snakket om hvordan vi kan bruke film konstruktivt i undervisningen. I november hadde vi også et viktig kurs for styremedlemmer, med god påmelding. Det er et stort ansvar å være styremedlem, og mye å sette seg inn i, så KFF arrangerer jevnlig slike kurs. Vi tilbyr også lokale kurs, da er det lettere å få hele styret med. I tillegg hadde vi kurs i Bergen i KFF-KSS, spesielt beregnet på skoler som er kommet godt i gang med implementeringen. Kurs til våren Også våren 2010 får et variert kurstilbud. Følg med på der ligger noe informasjon allerede, og mer kommer etterhvert som datoer og programmer med søknadsskjema blir ferdige.

3 Kurs om å starte nye skoler 18. januar Mandag 18. januar arrangerer KFF kurs i Oslo om det å starte en ny kristen grunnskole eller videregående skole. Målet med kurset er å gi drahjelp i søknadsprosessen og helt konkret gi hjelp til å lage en søknad. Kurs i spes.ped. for administratorer i grunnskolen 25. januar En unik anledning til å fokusere på de utfordringer som de ansvarlige for spes.ped. i friskoler står overfor med kommuner som ikke alltid kjenner privatskoleloven, manglende pott til tilpasset opplæring, foreldre som forventer at skolen skal klare mer enn den offentlige de har hatt barnet i før mm. Målgruppen er rektorer, inspektører, spesialpedagogikkoordinatorer de som har ansvar for spesialundervisningen på skolen Kurset blir i Bergen, og temaene er: - Kristent menneskesyn og spesialpedagogiske utfordringer - Arbeidsoppgaver og årshjul - Å skape gode relasjoner til kommune og PPT - Samarbeid med foreldre forventninger, håp og realisme - Kvalitetssikring av rapporter og IOP - Elevvurdering i forhold til Kunnskapsløftet og IOP - Kompetanseheving i personalet - Erfaringsutveksling Program og påmeldingsskjema på hjemmesiden. Arbeidsseminar for lærere i samfunnskunnskap/historie på alle nivåer 15. februar Hva betyr det at Gud er historiens herre? Hvordan påvirker et kristent livssyn måten vi forstår samfunnet på? Denne kursdagen blir en flott anledning til å høre gode fagfolk, diskutere med kolleger i andre kristne skoler, reflektere rundt et kristent livssyns betydning for undervisning i samfunnskunnskap og historie og gjøre nødvendig undervisningsplanlegging. Hovedfokus på seminaret er på utarbeiding av planer og undervisningsopplegg der kristen tro og etikk har en naturlig plass. Temaet blir tatt opp generelt, og for at dette skal bli en kursdag som får følger skal vi også arbeide konkret med temaer som deltagerne skal undervise om. Målet er at alle skal dra hjem med et ferdig opplegg for en undervisningsperiode som ligger foran. Arbeidsseminaret blir på Danielsen vgs, Bergen. Program med påmeldingsskjema på hjemmesiden. Storkurs, kurs for servicepersonalet i både skoler og høyskoler, april Annethvert år arrangerer KFF kurs for servicepersonalet, dvs vaktmestere, administrativt, kontor-, internat-, renholds- og kjøkkenpersonale og andre som ikke er i pedagogiske stillinger. Det blir fellessamlinger for alle, med temaer om samarbeid og om servicepersonalets betydning for elever og studenter. Det blir også samlinger i grupper etter stilling, der bl.a. KNIF og deres samarbeidspartnere gir innføring i nye avtaler og demonstrerer produkter. Kurset blir i Oslo. Program med påmeldingsskjema på KFFs hjemmeside, det blir også sendt til skolene. Høyskolesamling i april Vi planlegger et seminar for dem som har ansvar for forsknings- og utviklingsarbeidet (FoU) ved KFFs høyskoler, der hovedtemaet blir å skrive søknader om midler til FoU-arbeid. Dette er en oppfølging av arbeidsseminaret som var i høst og et ledd i KFFs arbeid for å styrke samarbeidet mellom våre små høyskoler. Datoen blir fastsatt over nyttår. Temadag for IKT-personale En komite som har arbeidet med muligheten for en ny, stor IKT-konferanse i KFF-regi, er kommet fram til at det vil være bedre å arrangere noen temadager som er mer spisset for IKT-personalet. Den første vil bli i vår, følg med på hjemmesiden for dato og tema.

4 POLITISKE SAKER Ny kristen grunnskole i Skien, og Seiersborg vgs i Fredrikstad utvider Grenland kristne skole er en grunnskole som er godkjent for inntil 150 elever på trinn. Fire pinsekarismatiske menigheter i Skien og Porsgrunn står bak skolen. Det viser en bredde og et bakland som burde være positivt for drift og rekruttering. Seiersborg vgs i Fredrikstad har fått godkjenning for nye utdanningsprogrammer og rett til å utvide med rundt 20 elever. Dette er en av skolene for funksjonshemmede, og det er første gang en slik skole har fått utvide under gjeldende friskolelov. Skolen er drevet av Blå Kors og utdanner innen helse- og sosiafag, teknikk og service/samferdsel. De er nå godkjent for tilsammen 76 elever. Fagskolene Fagskolene er en liten, men viktig skolegruppe i KFF. Av de fire fagskolene vi har er tre tidligere bibelskoler, den fjerde er et fagskoletilbud ved Tomb vgs. Departementet har satt i gang et pilotprosjekt for å utvikle et kvalifikasjonsrammeverk for norske fagskoler. KFF har fått invitasjon til å delta med en skole, og Frelsesarmeens offiserskole er valgt ut til å være med. Det skal også opprettes et nasjonalt fagskoleråd, og KFF er representert, sammen med NFFL (Norske Fri- og Fagskolers Landsforbund), i en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til mandat for rådet. Friskoler og kommuneøkonomi I flere kommuner er det nå politikere som argumenterer mot friskoler fordi de er en belastning for kommunens økonomi. Det blir da vist til redusert statstilskudd og ekstra utgifter til skyss, spesialpedagogiske tiltak mm. Det som oftest ikke nevnes er det kommunen sparer på å ha friskoler, og de ekstra inntektene de får pga nye arbeidsplasser. Å finne ut av kommunale inntekter og utgifter i forbindelse med friskoler er et komplisert regnestykke, men de fleste kommuner vil tjene på å ha en friskole dersom de tilpasser sitt eget skoletilbud til det faktiske elevtall i offentlig skole. Songdalen kommune i Vest-Agder er ett av stedene der dette har vært diskutert politisk. Et kommunestyremedlem (AP) har skrevet i Fædrelandsvennen om alt det kommunen taper på å ha Oasen skole. Hun er blitt imøtegått av ordfører (KrF) og varaordfører (SP), som både viser til foreldreretten og nevner inntekter fra nye arbeidsplasser. De utfordrer også den offentlige skolen til å lære fra Oasen, som både har gode resultater, lavt sykefravær og et sterkt foreldreengasjement. HØRINGER Høringsuttalelser som er sendt i november og desember - NOU 2009:18 Rett til læring. Midtlyngutvalget ble oppnevnt for å foreslå en helhetlig tiltakskjede for barn, unge og voksne med behov for særskilt hjelp og støtte i opplæringen. I følge mandatet skulle de legge fram "konkrete forslag til bedre organisering og effektiv ressursbruk". KFF fokuserte i høringsuttalelsen på hvordan forslagene slår ut for de svakeste elevene og på økonomiske konsekvenser for friskolene. - Forslag til forandring i privatskoleloven om foreldresamarbeid. Opplæringsloven har fått en ny bestemmelse som forplikter skoleeiere (kommuner og fylkeskommuner) til å sørge for samarbeid med foreldre. Det er nå foreslått at privatskoleloven skal få en tilsvarende bestemmelse, selv om det allerede er andre formuleringer i loven og forskriften om slikt samarbeid. Lovforslaget er altså bare en understrekning av eksisterende plikt for skolen, og KFF har støttet forslaget. - Forslag til forskrift om saksbehandlingsregler for godkjenningsordningen i opplæringsloven Forslaget gjelder frister i forbindelse med godkjenning av private grunnskoler etter opplæringsloven og berører ikke de skolene som godkjennes under privatskoleloven. KFF mener det er positivt at det fastsettes slike frister og har sterkt anmodet om at det settes tilsvarende frister for behandling av søknader under privatskoleloven. KFF har også bedt om at søknadsfristen for godkjenning av skoler under privatskoleloven tas bort.

5 - Forslag til endring i opplæringsloven og privatskoleloven, bl.a. om leksehjelp. Det foreslås at kommuner og private skoler skal få plikt til å tilby elever på årstrinn leksehjelp. KFF er positiv til at elevene skal kunne få leksehjelp, men har poengtert at for elevene og foreldrene er dette et frivillig tilbud. Opplegg for skyss må ta hensyn til dette. KFF ønsker at det skal være fleksibilitet i tilbudet når det gjelder klassetrinn, slik at skoleeier kan vurdere hvilke trinn som har mest behov. Vi er skeptiske til et slikt tilbud i første klasse, fordi foreldrene da mister et viktig insitament til å følge med i skolearbeidet. KFF har sterkt understreket nødvendigheten av fullfinansiering av kostnader til leksehjelp og ekstra skyss for privatskolene, uavhengig av hvordan kommunene organiserer leksehjelpen. - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern. Graverutvalget foreslår en ny, helhetlig diskrimineringslov som skal erstatte likestillingsloven, et par andre lover og noen bestemmelser i arbeidsmiljølovens kap 13. Lovforslaget utvider diskrimineringsvernet på grunn av seksuell orientering og politisk syn. Det foreslås innført en generell bestemmelse om at diskrimineringsforbudet ikke gjelder saklig forskjellsbehandling, de særlige unntakene for trossamfunn videreføres ikke. KFF er glad for at unntaksparagrafen som gir mulighet til å innhente opplysninger om søkere, videreføres. Samtidig er vi sterkt kritiske til et saklighetskrav som setter begrensninger for hvilke og hvor mange stillinger som det kan stilles særkrav til. Lovforslaget vil innebære en innsnevring i trossamfunns og religiøse institusjoners mulighet for å ta hensyn til søkeres livssyn og livsførsel ved ansettelse. KFF argumenterer for at loven må gi religiøse og livssynsmessige institusjoner og organisasjoner rett til selv å vurdere hvilke stillinger som faller inn under unntaksparagrafen. Høringer som kommer - Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret KFF er fornøyd med at de nåværende 6A-skolene i privatskoleloven skilles ut i eget punkt h, utdanning ved private utdanningsinstitusjoner som er godkjent etter lov om voksenopplæring 17. De som går på voksenopplæringsskoler vil få tildeling etter del 3 og kommer inn under de 8 årene det gis støtte til høyere utdannelse. Høringsfrist 15. januar. - Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning. Forslaget til rammeplaner for de to grunnskolelærerutdanningene har mye positivt. Det som mangler er fokus på læreren som oppdrager/verdiformidler/rollemodell, på dannelse og på det at skolen/læreren skal støtte foreldrene. KFF vil kommentere og komme med forslag til formuleringer på disse områdene ( 1og 2). KFF vil samarbeide med NLA om formuleringer. Høringsfrist 20. januar. - Endringer i økonomiforskriften til privatskoleloven. Det vil bli noen tekniske forandringer når kap. 6A oppheves 1. juli. Andre forandringer har sin bakgrunn i overføring av tilsynsmyndigheten fra fylkesmannen til Utdanningsdirektoratet og overføring av forvaltningen av tilskudd for private grunnog videregående skoler i utlandet fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til Utdanningsdirektoratet. Høringsfrist 29. januar. - Forskrift til voksenopplæringsloven. Bibelskolene vil fra sommeren komme inn under den nye voksenopplæringslovens kap. 4. Nå er forslag til forskrift sendt på høring. Økonomiforskriften til privatskoleloven er i store trekk videreført. Nytt er at skolene skal kunne kreve betaling av elevene for studieturer og prosjekter som inngår i opplæringen. De kan også kjøpe opplæringstjenester i kortere perioder og hvor det ikke er naturlig at de har fast tilsatte til å foreta opplæringen. Høringsfrist 15. mars.

6 PEDAGOGIKK Samling for kristne lærere fra hele Europa i mai EurECA European Educators Christian Association er et tverrkirkelig, evangelikalt nettverk for kristne lærere i Europa, startet for ca 20 år siden. Nettverkets viktigste arbeid er de årlige konferansene der kristne fra hele Europa møtes for fellesskap, oppmuntring, læring, utveksling av erfaringer mm. I 2010 holdes konferansen i Tyskland, rett sør for Erfurt og Weimar, mai (Kristi Himmelfartshelgen). Les mer på Besøk av David Smith David Smith er engelsk, underviser i tysk ved Calvin College i USA, og er opptatt av hvordan vi som kristne integrerer vårt livssyn i måten vi underviser på. De norske deltagerne på EurECAs konferanse i vår ble så begeistret for ham at han nå er invitert til Norge siste uken i oktober Han skal ha kurs for fremmedspråklærere, delta på KFFs skolelederkonferanse, ha samling med ansatte på NLA, og delta i arrangement i Trondheim i regi av Dronning Mauds Minne Høgskole og KVT. I England deltok han i et stort prosjekt der en utviklet undervisningsmateriell som formidlet kristne verdier for offentlige grunnskoler. Han har utgitt flere bøker, bl.a. Learning from the Stranger: Christian Faith and Cultural Diversity (2009), The Bible and the Task of Teaching (2002) og The Gift of the Stranger: Faith, Hospitality and Foreign Language Learning (2000). ORGANISASJONSSAKER Representantskapsmøte Under skolelederkonferansen i oktober ble det avholdt representantskapsmøte der bl.a. regnskap for 2008 og budsjett for 2010 ble godkjent. Styret hadde en stund arbeidet med å få fram et godt tilbud om styreansvarsforsikring. Repr.skapet vedtok at obligatorisk styreansvarsforsikring legges inn i medlemskapstilbudet fra KFF, med premien inkludert i kontingenten. Repr.skapet valgte også nye styremedlemmer. Etter valget og konstitueringen på første styremøte, ser styrets sammensetning slik ut: Ståle Andersen, formann (gjenvalg) Roald Kvam, nestformann, seksjonsleder 6A/bibelskole Nils Ivar Brennhaug, seksjonsleder vgs Anita B. Hykkerud, seksjonsleder grunnskole Svenning Bjørke, seksjonsleder høyskole (ny) Solveig Gjerpe Asp (ny) Finn-Widar Knutzen (1. vara) Nina Myrdal (2. vara) Valgkomite for neste år ble Tjostolv Berget, Lars Dahle, Grethe Svendsen, Ove Kopperstad, Gørild Joramo (vara). U-dir på besøk til Østmarka skole i januar Utdanningsdirektoratet har gitt uttrykk for at de ønsker å besøke noen friskoler for å se "virkeligheten" ute i sektoren de forvalter - slik at de forhåpentligvis kan bli bedre forvaltere. Samtidig kan det gi skolene en innsikt i hvordan forvaltningen fungerer. Av KFFs skoler er det Østmarka skole som får besøk, en grunnskole i Oslo som Adventistsamfunnet står bak. U-dir ønsker seg en omvisning, besøk i skoletimer (f.eks. kristendomsundervisning) og et uformelt møte der skolens ledelse og KFF får fortelle litt om utfordringer i forholdet til lovverket og dem som forvaltere. Rett før sommeren kom den nye nettsiden for annonser om ledige stillinger på plass. Når det nå nærmer seg tiden for mange ledige stillinger, er det om å gjøre at alle skolene bruker nettstedet, slik at det blir et sted der alle stillingene er å finne og der det derfor blir naturlig for søkere å orientere seg. En annonse koster bare 350 kr. På siden ser dere at hver annonse vil ha en overskrift som opplyser om a) stillingstype og b) skolenavn. Deretter er det en ingress på maks 240 tegn, det er der dere motiverer søkere til å klikke for å lese hele annonsen. Selve annonseteksten kommer altså fram når de klikker på

7 "Les mer". Annonsen bør inneholde en lenke til skolens nettside. Enten i annonsen eller lett tilgjengelig på nettsiden bør alle nødvendige opplysninger finnes, det er en liste i Administrasjonspermens kap I følge arbeidsprogrammet for i år skal KFF opprette en nettside som kan være en portal til alle kristne skoler og høyskoler i landet. Dette skal være en side som enkelt gir oversikt over kristne skoler og tilgang til informasjon om dem. Domenet er kjøpt, og arbeidet med utformingen er i gang. Det vil bli mulig å få opp oversikt over skoler basert på skoletype og geografisk beliggenhet, og det vil være lenker til skolenes hjemmesider. Siden vil være ferdig til bruk i løpet av januar. Styremøte i KFF i desember Det nye styret hadde sitt første møte 8. desember. De fikk orientering om bl.a. hvem som er fylkeskontakter og oppdrag som sekretariatet har hatt utenfor KFF (konsulentvirksomhet, foredrag o.l.). Mye tid ble brukt på arbeidsprogrammet for kommende år, på kursplan for våren og på høringsuttalelser. Uttalelsen om ny diskrimineringslov (Graverutvalget) fikk ekstra fokus, hvordan denne loven blir vil ha stor betydning for friskolers og private høyskolers mulighet til å ansette personer som kan virkeliggjøre institusjonenes visjoner. Fylkeskontakter Fylkeskontaktene for KFF er nå: Astrid Langmoen Olsen, Tomb vgs, Østfold Solveig Gjerp Asp, Ryenberget skole, Oslo Johannes Redse, Gå Ut Senteret, Akershus Trygve Andersen, Tyrifjord vgs, Buskerud Ingrid Marie Eidsten, Gjennestad vgs, Vestfold Leidulv Nesgård, Kvitsund Gymnas, Telemark Ketil Jensen, Drottningborg vgs, Aust-Agder Monika Henriksen, Oasen skole, Vest-Agder Gustav Løge Fosse, Lundeneset vgs, Rogaland Oddvar Rotvik, Kongshaug Musikkgymnas, Hordaland Torbjørn Brosvik, Sygna vgs, Sogn og Fjordane Ove Johan Kopperstad, Møre Ungdomskule, Møre og Romsdal Ella Merete Roll, Hedemarken Friskole, Hedemark Dagfinn Myklebust, Engesvea skole, Oppland Ole Jørgen Stevik, Øya vgs, Sør-Trøndelag Rune Thodesen, Vårtun Kristne Oppvekstsenter, Nord-Trøndelag Tor-Åge Auberg, Nordlys Kristne Grunnskole, Nordland John-Terje Sørensen, Straumen skole, Troms Magne Medlie, Alta Kristne Grunnskole, Finnmark KFF-KSS Fagskole er ferdig, solgt til andre fagskoler KFF har laget en fagskolevariant av kvalitetssikringssystemet KFF-KSS. Regnbuen bibelskole brukte det når de søkte NOKUT om godkjenning som fagskole, og ble godkjent. KFF har ikke mange fagskoler og har derfor ikke utbredt bruk for systemet selv, men mange andre fagskoler er interessert. Vi har nå solgt det til de to største forbundene for private fagskoler Norske Fri- og Fagskolers Landsforbund (NFFL) og Forum for fagskoler (FFF). Østerbo vgs har hatt beredskapstilsyn fra KFF KFF tilbyr nå det vi kaller beredskapstilsyn. Dette er som ordet sier en rådgivning som i formen ligner tilsyn. Ved slike anledninger opptrer KFF i enda sterkere grad som kritisk venn enn ved ordinære rådgivningsbesøk.

8 Rektor Øystein Hay sier at det var tre grunner til at de ønsket beredskapstilsyn ved Østerbo vgs: 1) For å være forberedt for tilsyn. 2) For egennyttens del. En har nytte av å bevisstgjøre seg selv på styrker og svakheter. 3) For å få inspirasjon og hjelp til implementeringen av KFF-KSS. Videre sier rektor at det opplevdes særlig nyttig med en slik gjennomgang rett før et styremøte som bl.a. skulle vedta et delegasjonsreglement og instrukser. Kvalitetsrådgiveren fra KFF brukte den tilsynslignende situasjonen til å gå rett på sak, noe som var meget nyttig for administrasjonen og styret. Beredskapstilsynet førte til at skolen fikk korrigert formuleringer i bl.a. regelverk og instrukser. Regelverk og andre dokumenter var modne for korrigeringer bl.a. fordi skolen har flyttet fra Hopen til Østerbo. Noe regelverk og dokumenter var blitt foreldet på enkelte punkter grunnet lov- og forskriftsendringer. Vi fikk nok lukket noen avvik i løpet av beredskapstilsynet, kommenterte rektor, og anbefalte slike beredskapstilsyn på det sterkeste. Annonser KFF har vurdert å gi rom for annonser i sidefeltene på hjemmesiden vår og på de to andre nettsidene vi administrerer og Det blir små annonser, og det vil bare bli annonsert for skolerelaterte saker. Foreløpig er det på utprøvingsstadiet, og vi tar gjerne imot kommentarer og forslag. KFF ønsker alle lesere av Kristen Friskole et nytt år fylt av glede, trygghet og spennende utfordringer. I said to the man who stood at the gate of the year 'Give me a light that I may tread safely into the unknown.' And he replied, 'Go into the darkness and put your hand into the hand of God That shall be to you better than light and safer than a known way!' Minnie Louise Haskins, 1908

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET. Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 ( ) Om lov om endringar i friskolelova.

FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET. Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 ( ) Om lov om endringar i friskolelova. FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 (2006-07) Om lov om endringar i friskolelova. FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Ny privatskolelov Regjeringen legger 23. mars

Detaljer

Evaluering av egen skole som kristen skole PÅ SKOLEN MED JESUS, ELLER?

Evaluering av egen skole som kristen skole PÅ SKOLEN MED JESUS, ELLER? Evaluering av egen skole som kristen skole PÅ SKOLEN MED JESUS, ELLER? Bakgrunnsteppe Masteroppgave På skolen med Jesus? Bevisstgjøring Hva slags skole ønsker vi? Behov for systemer styringsverktøy Skole

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen

Levanger kommune Rådmannen Levanger kommune Rådmannen Kunnskapsdepartementet Deres ref: Vår ref: HILKAR 2014/7580 Dato: 11.12.2014 Høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov) - Levanger kommune Ovennevnte

Detaljer

Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012

Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012 Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012 «God fagbakgrunn er nødvendig for å kunne motivere og formidle kunnskap med tyngde, trygghet og

Detaljer

Videreutdanning for lærere

Videreutdanning for lærere Videreutdanning for lærere Historikk 2009 i dag Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning av lærere 2009-2012 Begrunnelse: Norsk, engelsk og matematikk som omfattes av endringer i kompetanseforskriften

Detaljer

Vedlegg: Forslag til endring i friskoleloven_ Aust-Agder fylkeskommune.doc Forslag til endring av friskoleloven - Aust-Agder fylkeskommune

Vedlegg: Forslag til endring i friskoleloven_ Aust-Agder fylkeskommune.doc Forslag til endring av friskoleloven - Aust-Agder fylkeskommune file:///h /Konvertering%20til%20pdf/200605083_AAfk.htm Fra: Berg, Halvard [Halvard.Berg@aa-f.kommune.no] Sendt: 21. desember 2006 14:58 Til: Postmottak KD Kopi: Kristiansen, Stein Emne: Forslag til endring

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. N-0032 Oslo Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200502195-166 SARK-2000 10. desember 2007 LIGA Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven

Detaljer

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Mål for kvalitet i opplæringen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i

Detaljer

KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf Fax E-post: Storgata 10 B, 0155 Oslo

KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf Fax E-post: Storgata 10 B, 0155 Oslo KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo Oslo, 29. desember 2009 Til Barne- og likestillingsdepartementet Postmottak@bld.dep.no Høring

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Frist for innsending av høringsuttalelser til Utdanningsdirektoratet er: 10. mai 2013

Frist for innsending av høringsuttalelser til Utdanningsdirektoratet er: 10. mai 2013 Vår saksbehandler: Hilde Austad Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Vår dato: 15.03.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6605 Deres referanse: Høring om forskriftsendringer Økt fleksibilitet i grunnskolen

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden :

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden : Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden 2009-2011: Hovedområder Tiltak og handlinger 2009-2011 Status og rapport pr september 2009 1) UTDANNINGSPOLITIKK En helhetlig strategi for norsk

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Statlige utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, KS og universiteter

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Saknr. 17/92-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet støtter departementets

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent. Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 8.4.2014 Saksnr. Møtedato 8.4.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede

Detaljer

Norske institusjoners deltakelse i Erasmus+ Vigdis Berg Seniorrådgiver SIU Brussel

Norske institusjoners deltakelse i Erasmus+ Vigdis Berg Seniorrådgiver SIU Brussel Norske institusjoners deltakelse i Erasmus+ Vigdis Berg Seniorrådgiver SIU Brussel 11.3.2016 SIU Grunnlagt i 1991 under Universitets- og høgskolerådet Statlig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Høringen gis av medlemsskolene i Kristent Pedagogisk Nettverk. Vi representerer 449 ansatte og 1621 elever med tilhørende foreldre.

Høringen gis av medlemsskolene i Kristent Pedagogisk Nettverk. Vi representerer 449 ansatte og 1621 elever med tilhørende foreldre. Høringsuttalelse til ny friskolelov Lov om frittstående skoler Dato: 7. januar Høringen gis av medlemsskolene i Kristent Pedagogisk Nettverk. Vi representerer 449 ansatte og 1621 elever med tilhørende

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett:

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett: Ungdomstrinn i utvikling 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere Internett: Questback 1.samling - oppsummering Delen om organisasjonslæring ved Knut Roald får svært gode tilbakemeldinger Skoleeiere

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag)

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Aktuelle saker 2014 UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Valgt styre med 5 representanter og en ansatt i 20% Har kontakt med skoler i alle 19 fylker Kontakt mot NIF og

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Saknr. 17/92-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet støtter departementets

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling Ungdomstrinn i utvikling 251 skoler i 123 kommuner og 7 private skoleeiere har fått tilbud om skolebasert kompetanseutvikling i pulje 1 Satsingsområder 200 skoler har valgt klasseledelse 137 lesing 122

Detaljer

UNGDOMSTRINN I UTVIKLING ANDRE SAMLING FOR RESSURSLÆRERE, PULJE 3 SEPTEMBER 2015

UNGDOMSTRINN I UTVIKLING ANDRE SAMLING FOR RESSURSLÆRERE, PULJE 3 SEPTEMBER 2015 UNGDOMSTRINN I UTVIKLING ANDRE SAMLING FOR RESSURSLÆRERE, PULJE 3 SEPTEMBER 2015 MÅL FOR SATSINGEN Utvikle skolens praksis på områdene klasseledelse, regning, lesing og skriving på ungdomstrinnet Opplæringen

Detaljer

Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast. Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG november 2015

Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast. Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG november 2015 Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG15 12. november 2015 Kartleggingar grunnopplæring 2010: Kartlegging av skoleeiernes engasjement,

Detaljer

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/458 12.01.2015 Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Departementet viser

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 6-2014 Møtedato: 4.-5.12.2014 Journalnr.: 2014/409 Sted: Schweigaards gate 15 B, møterom Undset Varighet: Torsdag 4. desember kl. 10.15 fredag 5. desember kl. 14.00

Detaljer

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET:

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET: Samisk opplæring Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. ARTIKKEL SIST ENDRET: 13.06.2013 Innhold 1. Retten til opplæring i og på samisk - Samisk opplæring i grunnskolen - Samisk videregående

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Høringsuttalelse. Endringer i opplæringsloven - rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet

Høringsuttalelse. Endringer i opplæringsloven - rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet Saksnr.: 2016/14057 Løpenr.: 180217/2016 Klassering: A40 Saksbehandler: Mia-Iren Strålsund Stylo Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 15.12.2016 Høringsuttalelse. Endringer

Detaljer

Høringsuttalelse om leksehjelp og administrative og praktiske konsekvenser av timetallutvidelse for årstrinn

Høringsuttalelse om leksehjelp og administrative og praktiske konsekvenser av timetallutvidelse for årstrinn Dato: 26. april 2010 Byrådssak 267/10 Byrådet Høringsuttalelse om leksehjelp og administrative og praktiske konsekvenser av timetallutvidelse for 1.-7. årstrinn ASKI SARK-03-201001730-8 Hva saken gjelder:

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Prop. 4 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 4 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 4 L (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i opplæringslova (tidsbegrenset dispensasjon fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget) Tilråding fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv.

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Endring i opplæringsloven - 10-2 Bestemmelsen ble vedtatt av Stortinget i 2012, og trådte i kraft 1. januar 2014. Endringer i forskrift til opplæringsloven

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo

KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo Til Kunnskapsdepartementet Postmottak@kd.dep.no Oslo 23. februar 2008 Høring forslag om

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Veiledergruppenes arbeid forventninger og roller

Veiledergruppenes arbeid forventninger og roller Veiledergruppenes arbeid forventninger og roller Janne Støen 11.02.2015 Læringsmiljøsenteret.no Veilederteamene Erik Nordgreen: Buskerud, Aust-Agder og Vest- Agder Erling Roland: Møre og Romsdal, Sogn

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 4-2016 Møtedato: 15.09.2016 Journalnr.: 2016/305 Saksliste FUG-sak 37/2016 FUG-sak 38/2016 FUG-sak 39/2016 FUG-sak 40/2016 FUG-sak 41/2016 FUG-sak 42/2016 FUG-sak 43/2016

Detaljer

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Sommerskole i Lunner. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Sommerskole i Lunner. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/151 Lnr.: 1455/17 Ark.: 0 Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie Sommerskole i Lunner Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Det innføres ikke frivillig sommerskole i Lunner Side 1

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kommunene Kristne Friskolers Forbund (KFF) Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) Norsk Montessoriforbund Steinerskoleforbundet Private skoler med ungdomstrinn(etter

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven Innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven Innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 60 30 barnehage.skole@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Det Kongelige Kunnskapsdepartementet Postboks

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL NY LOV OM LÆRING UTENFOR DET FORMELLE UTDANNINGSSYSTEMET

HØRING - FORSLAG TIL NY LOV OM LÆRING UTENFOR DET FORMELLE UTDANNINGSSYSTEMET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET (KD) Att: Roger Spidsberg Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Deres ref: 200805084 Oslo, 24. februar 2009 Vår ref: Inger Lise Blyverket / DOK-2009-00204 HØRING - FORSLAG TIL NY LOV OM LÆRING

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Vedtatt av FUG-utvalget 2012 2015 Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Det har vært et politisk mål at færre elever får spesialundervisning og at flere elever med behov for og rett til

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring

Satsingen Vurdering for læring Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere i pulje 2 Utdanningsdirektoratet 16.12.2010 Avdeling for vurdering Program Hvorfor satser Norge på vurdering for læring? Internasjonal forskning og erfaringer

Detaljer

Hamarøy Montessoriskole

Hamarøy Montessoriskole Rettssubjekt Type skole Akershus private gymnas AS Dombås Gymnas as FrikultSkolen AS Norges Realfagsgymnas Bærum AS Norges Realfagsgymnas Fornebu AS Norges Realfagsgymnas Sotra AS Norsk Restaurantskole

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Utdanningsforbundet er landets største fagforening for pedagogisk personale med sine ca. 149 000 medlemmer. Utdanningsforbundet vedtok i 2001 å opprette en egen nasjonal avdeling for å ivareta de spesifikke

Detaljer

elevorganisasjonens utredninger 01:2008 Skolebøker i tide Levering av skolebøker høsten 2008

elevorganisasjonens utredninger 01:2008 Skolebøker i tide Levering av skolebøker høsten 2008 elevorganisasjonens utredninger 01:2008 Skolebøker i tide Levering av skolebøker høsten 2008 01:2008 Skolebøker i tide - Levering av skolebøker høsten 2008 September 8 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...

Detaljer

Høringsuttalelse forslag om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov)

Høringsuttalelse forslag om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov) Det Kongelige Kunnskapsdepartement Opplæringsavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres Ref Vår ref Dato 14/5053- Skolestyret 14.01.2015 Høringsuttalelse forslag om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov)

Detaljer

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning 52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning søk videreutdanning kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere. Strategien varer frem til

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling For personalet i Nessetskolen

Plan for kompetanseutvikling For personalet i Nessetskolen Plan for kompetanseutvikling 2017-20 For personalet i Nessetskolen 1 Vedtatt i Utvalg for oppvekst og kultur 8-mars 2017, sak PS 4/17 Innhold 1. VISJON OG MÅL 3 2. BAKGRUNN 3 3. KURS- OG PLANLEGGINGSDAGER

Detaljer

Vurdering for læring. Første samling for pulje 6, dag april 2015

Vurdering for læring. Første samling for pulje 6, dag april 2015 Vurdering for læring Første samling for pulje 6, dag 1 9. april 2015 Velkommen til pulje 6! Udirs arbeid med individuell vurdering Underveisvurdering Satsingen Vurdering for læring Nasjonale prøver, kartleggingsprøver

Detaljer

HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø HØRINGSUTTALELSE FRA LIONS NORGE Innledning I forbindelse med opplæringsprogrammet MITT VALG (MV) er Lions Norge høringsinstans

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 12000 heldøgns Demensplan omsorgsplasser 2015

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

KFFs Skolelederkonferanse 2009

KFFs Skolelederkonferanse 2009 KFFs Skolelederkonferanse 2009 Utdanningsdirektoratets time Nytt om lov, forskrifter, rundskriv og veiledere Lærlinger Spesialundervisning Lønns- og arbeidsvilkår psl 4-4: Nytt om forskrifter, rundskriv

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no NAFO og Telemark Kontaktmøte 20.11.14 gro.svolsbru@hioa.no NAFOs kontakt i Telemark: Vigdis Glømmen: Vigdis.Glommen@hioa.no Hva er NAFO? Et nasjonalt ressurssenter for opplæringen av språklige minoriteter

Detaljer

KRISTNE FRISKOLERS FORBUND

KRISTNE FRISKOLERS FORBUND KRISTNE FRISKOLERS FORBUND Storgt. 10 B, 0155 Oslo Utdanningsdirektoratet post@utdanningsdirektoratet.no Oslo 31.10.2008 Høring om retten til nødvendig rådgiving og kompetanse for rådgivere Kristne Friskolers

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym

Saksfremlegg. HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Arkivsak: 08/2729 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Innstilling: Sørum kommune gir høring

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass Byrådssak 57/16 Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass LRS ESARK-03-201600938-3 Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt høring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 085/11 Kommunestyret 14.12.2011 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post A00, &00 Guro Harboe Ur 08/175 11/22756 HØRINGSUTTALELSE ANG LÆRERTETTHET I GRUNNSKOLEN

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet!

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet! Studiearbeid en viktig og engasjerende lagsaktivitet! LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Mars 2013 Studiearbeid er en fellesbetegnelse for: kurs studieringer seminarer kurs med overnatting voksenopplæring

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Kap 228 post 70 Statstilskuddet 2008 til private grunn- og videregående skoler i Norge for funksjonshemmede

Kap 228 post 70 Statstilskuddet 2008 til private grunn- og videregående skoler i Norge for funksjonshemmede Vår saksbehandler: Trine Ytre-Arna Direkte tlf: 23 30 13 64 E-post: tya@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 11.03.2008 Deres dato: Vår referanse: 2008/415 Deres referanse: Private skoler i Norge for funksjonshemmede

Detaljer

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2017/6020-26151/2017 Arkiv: A10 Høring - Endringer i barnehageloven, grunnbemanning, pedagogisk bemanning og overgang fra barnehage til skole og SFO.

Detaljer

2014/2015 Årsrapport for Lektor2-ordningen

2014/2015 Årsrapport for Lektor2-ordningen 2014/2015 Årsrapport for Lektor2-ordningen Oppdrag fra Utdanningsdirektoratet Årsrapporten for Lektor2-ordningen er skrevet med bakgrunn i Utdanningsdirektoratets oppdragsbrev til de nasjonale sentrene

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre Arkivsaksnr: 2013/1292 Klassering: A06 Saksbehandler: Robert Ertsås MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE SA - SØKNAD

Detaljer

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning Etter- og videreutdanning 2013/ 2014 v/ Studieleder Marianne Hatlem og Leder SKUT Morten Skaug 1 Ulike veier til kompetanseutvikling med HIØ- SKUT 1. Åpne studier på kveldstid/ helger/ delvis nettbasert

Detaljer

Fagskoleutvalget. NOU regional samling på GJØVIK 4.12.13:

Fagskoleutvalget. NOU regional samling på GJØVIK 4.12.13: Fagskoleutvalget NOU regional samling på GJØVIK 4.12.13: Kl Program Innledere 09:30 Velkommen Ivar Lien, Fagskolen Innlandet 09:40 Om fagskoleutvalget Leder av utvalget, Jan Grund 10:00 Studentenes innspill

Detaljer

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Om akkrediteringsprosessen Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Mot etablering av integrert master En spennende prosess stor interesse

Detaljer

Veilederkorps. tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps. tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Fra Meld. St.31 (2007-2009) Om kvalitet i skolen Departementet vil styrke arbeidet rettet mot skoleeiere og skoler som trenger veiledning for å komme

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LEKSEHJELP I KARMØYSKOLEN

SAKSPROTOKOLL - LEKSEHJELP I KARMØYSKOLEN SAKSPROTOKOLL - LEKSEHJELP I KARMØYSKOLEN Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 01.12.2014, saksnr. 46/14 Behandling: Ekornsæter (H) fremmet, på vegne av H, FrP og KrF, følgende fellesforslag:

Detaljer

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling 20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen Innovasjon og utvikling Konkurransen er stor - globalisering Vi konkurrerer med virksomheter i hele verden hvor produksjonskostnadene er lavere enn i Norge

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer