Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger"

Transkript

1 Et utvalg kommuner Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger RAPPORT 8. oktober 2013

2 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kommuner som er påmeldt denne undersøkelsen R8155 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger Odd Helgesen Dato:

3 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger Innhold 1 INNLEDNING BAKGRUNN MÅLET MED UNDERSØKELSEN OM GJENNOMFØRING AV UNDERSØKELSEN NOEN AVGRENSINGSPROBLEMER KOMMUNER SOM HAR DELTATT I UNDERSØKELSEN 10 2 NOEN HOVEDTREKK 13 3 KORT OVERSIKT OG NØKKELTALL OM HVER ENKELT KOMMUNE FLAKSTAD KOMMUNE IBESTAD KOMMUNE HYLLESTAD KOMMUNE HJARTDAL KOMMUNE HÆGEBOSTAD KOMMUNE ÅMLI KOMMUNE VEGÅRSHEI KOMMUNE LÆRDAL KOMMUNE LOM KOMMUNE GJERSTAD KOMMUNE BALLANGEN KOMMUNE KARASJOK KOMMUNE SELJE KOMMUNE FJALER KOMMUNE AUKRA KOMMUNE SOKNDAL KOMMUNE SØRREISA KOMMUNE VINJE KOMMUNE FUSA KOMMUNE VAKSDAL KOMMUNE HVALER KOMMUNE ØYGARDEN KOMMUNE FRØYA KOMMUNE ÅMOT KOMMUNE HEMNES KOMMUNE TJØME KOMMUNE RADØY KOMMUNE ØYER KOMMUNE NORD-FRON KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE KVINESDAL KOMMUNE GJERDRUM KOMMUNE EID KOMMUNE SURNADAL KOMMUNE TINN KOMMUNE SUND KOMMUNE SONGDALEN KOMMUNE EIDSKOG VESTNES KOMMUNE SVELVIK KOMMUNE TRYSIL KOMMUNE 37

4 3.42 RÅDE KOMMUNE SKAUN KOMMUNE BRØNNØY KOMMUNE SYKKYLVEN KOMMUNE SØR-ODAL KOMMUNE SULA KOMMUNE VINDAFJORD KOMMUNE KVAM KOMMUNE HURUM KOMMUNE LILLESAND KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE TYSVÆR KOMMUNE FET KOMMUNE NOTODDEN KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE MODUM KOMMUNE NAMSOS KOMMUNE KVINNHERAD KOMMUNE VEFSN KOMMUNE GRAN KOMMUNE ØSTRE TOTEN VESTBY KOMMUNE FROGN KOMMUNE AURSKOG-HØLAND KOMMUNE SØRUM KOMMUNE TIME KOMMUNE KONGSVINGER KOMMUNE KLEPP KOMMUNE ALTA KOMMUNE NES I AKERSHUS ELVERUM KOMMUNE EIDSVOLL KOMMUNE FJELL KOMMUNE SOLA KOMMUNE LIER KOMMUNE KONGSBERG KOMMUNE ASKØY KOMMUNE RINGERIKE KOMMUNE HAMAR KOMMUNE MOSS KOMMUNE LØRENSKOG KOMMUNE TØNSBERG KOMMUNE SANDEFJORD BODØ KOMMUNE SARPSBORG KOMMUNE 59 4 KOMMUNER MED UNDER INNBYGGERE SAMMENHENG FOLKETALL, SAMLET BEMANNING OG ADMINISTRATIV BEMANNING ÅRSVERK PR INNBYGGER TIL ADMINISTRATIV LEDELSE OG STAB-/STØTTE NÆRMERE OVERSIKT OVER KOMMUNENES ADMINISTRATIVE STILLINGER 62 5 KOMMUNER FRA TIL INNBYGGERE SAMMENHENG FOLKETALL, SAMLET BEMANNING OG ADMINISTRATIV BEMANNING 67 4

5 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger 5.2 ÅRSVERK PR INNBYGGER TIL ADMINISTRATIV LEDELSE OG STAB-/STØTTE NÆRMERE OVERSIKT OVER KOMMUNENES ADMINISTRATIVE STILLINGER 68 6 KOMMUNER MED TIL INNBYGGERE SAMMENHENG FOLKETALL, SAMLET BEMANNING OG ADMINISTRATIV BEMANNING ÅRSVERK PR INNBYGGER TIL ADMINISTRATIV LEDELSE OG STAB-/STØTTE NÆRMERE OVERSIKT OVER KOMMUNENES ADMINISTRATIVE STILLINGER 73 7 KOMMUNER MED INNBYGGERE SAMMENHENG FOLKETALL, SAMLET BEMANNING OG ADMINISTRATIV BEMANNING ÅRSVERK PR INNBYGGER TIL ADMINISTRATIV LEDELSE OG STAB-/STØTTE NÆRMERE OVERSIKT OVER KOMMUNENES ADMINISTRATIVE STILLINGER 79 8 KOMMUNER MED TIL INNBYGGERE SAMMENHENG FOLKETALL, SAMLET BEMANNING OG ADMINISTRATIV BEMANNING ÅRSVERK PR INNBYGGER TIL ADMINISTRATIV LEDELSE OG STAB-/STØTTE NÆRMERE OVERSIKT OVER KOMMUNENES ADMINISTRATIVE STILLINGER 85 9 KOMMUNER MED INNBYGGERE SAMMENHENG FOLKETALL, SAMLET BEMANNING OG ADMINISTRATIV BEMANNING ÅRSVERK PR INNBYGGER TIL ADMINISTRATIV LEDELSE OG STAB-/STØTTE NÆRMERE OVERSIKT OVER KOMMUNENES ADMINISTRATIVE STILLINGER KOMMUNER MED INNBYGGERE SAMMENHENG FOLKETALL, SAMLET BEMANNING OG ADMINISTRATIV BEMANNING ÅRSVERK PR INNBYGGER TIL ADMINISTRATIV LEDELSE OG STAB-/STØTTE NÆRMERE OVERSIKT OVER KOMMUNENES ADMINISTRATIVE STILLINGER KOMMUNER MED INNBYGGERE SAMMENHENG FOLKETALL, SAMLET BEMANNING OG ADMINISTRATIV BEMANNING ÅRSVERK PR INNBYGGER TIL ADMINISTRATIV LEDELSE OG STAB-/STØTTE NÆRMERE OVERSIKT OVER KOMMUNENES ADMINISTRATIVE STILLINGER KOMMUNER MED INNBYGGERE SAMMENHENG FOLKETALL, SAMLET BEMANNING OG ADMINISTRATIV BEMANNING ÅRSVERK PR INNBYGGER TIL ADMINISTRATIV LEDELSE OG STAB-/STØTTE NÆRMERE OVERSIKT OVER KOMMUNENES ADMINISTRATIVE STILLINGER KOMMUNER MED MER ENN INNBYGGERE SAMMENHENG FOLKETALL, SAMLET BEMANNING OG ADMINISTRATIV BEMANNING ÅRSVERK PR INNBYGGER TIL ADMINISTRATIV LEDELSE OG STAB-/STØTTE NÆRMERE OVERSIKT OVER KOMMUNENES ADMINISTRATIVE STILLINGER 112 Vedlegg [Skriv her]

6 6

7 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger Forord I denne rapporten presenteres resultatene fra en sammenlikning av administrative stillinger i 86 kommuner. Det gis både en samlet beskrivelse og analyse av sammenligningsresultatene, og en egen omtale av deltakerkommunenes administrative stillinger fordelt på administrativ ledelse og stabs- og støttefunksjoner, antall resultatenheter og omfang av administrativ støtte lagt til skoler, sykehjem og hjemmetjeneste. Resultatene bygger på undersøkelser foretatt fra høsten 2010 til høsten Vi har markert hvilket år som dataene om de ulike kommunene skriver seg fra. Ansvarlig for gjennomføring av undersøkelsen har vært Odd Helgesen. Høvik, 8. oktober 2013 Agenda Kaupang

8 8

9 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger 1 Innledning 1.1 Bakgrunn KOSTRA-rapporteringen gir opplysninger om hvor mange årsverk som den enkelte kommune alt i alt benytter til administrasjon av kommunen, men ikke hvordan disse årsverkene er fordelt etter ulike administrative oppgaver. I forbindelse med gjennomføring av ulike oppdrag i kommunene har vi erfart at det er ønske om å få vite mer om andre kommuners administrative bemanning; både hvor stor administrasjonen er og hvordan den er sammensatt. Det var på denne bakgrunn at Agenda Kaupang inviterte til deltakelse i en større sammenlikning av kommunenes administrative stillinger. 1.2 Målet med undersøkelsen Målet med undersøkelsen har således vært at deltakerkommunene skal få et bedre grunnlag for å vurdere kapasitet og sammensetning av egen administrasjon. I invitasjonen ble det lovet at kommunene skulle motta en rapport som gir en samlet oversikt, analyse og vurdering av kartleggingsresultatene. Rapporten skulle dessuten vise resultatene for hver enkelt kommune sett i forhold til andre kommuner, helst på samme størrelse. For hver enkelt kommune gis det beskrivelse av: Kommunestørrelser innbyggertall på måletidspunktet Samlet bemanning i kommunene på måletidspunktet Samlet administrativ bemanning Administrativ bemanning som andel av samlet bemanning Samlet administrativ bemanning, fordelt etter: o Administrativ ledelse, dvs. rådmann, kommunalsjefer og andre ledere med ansvar for styring og oppfølging av underliggende resultatenheter o Bemanning av stabs- og støttefunksjoner slik som Merkantil støtte til rådmann, kommunalsjefer m.m. Sekretariat for politisk ledelse Økonomi Regnskap Oppkreving av skatter og kommunale avgifter Lønn Personalfunksjonen Organisasjonsutvikling IKT-drift og IKT-utvikling Juridisk støtte Administrasjon av eventuell kommunal bestillerenhet Post/arkiv Innkjøp Servicetorg/resepsjon/sentralbord Andre stillinger Administrative stillinger pr innbyggere Omfang av administrativ støtte i driftsenhetene 1.3 Om gjennomføring av undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av spørreskjemaundersøkelse blant deltakerkommunene. Kommunene er gitt mulighet til å avklare spørsmål om utfylling av

10 spørreskjemaet med Agenda Kaupang. I tillegg har vi hatt telefonisk kontakt med flere kommuner i forbindelse med registrering av innkomne svar. Dette har ofte vært nødvendig for å sikre likhet i de innkomne svarene. Kommunene som har deltatt i undersøkelsen gis mulighet til å gjøre korreksjoner i egne innrapporterte tall, bl.a. sett i lys av innrapporteringen fra de andre kommunene. Vi har ikke sett det som vår oppgave å komme med forslag til eventuell styrking eller reduksjon i kommunens administrative bemanning. Det overlates til hver enkelt kommune å vurdere om de fremlagte tallene gir grunn til å foreta endringer i kommunens administrative kapasitet. Sluttrapport er kun sendt til deltakerkommunene. 1.4 Noen avgrensingsproblemer Undersøkelsen bygger på KOSTRA-definisjonen av administrasjon og derav hvilke stillinger som skal regnes som administrative. KOSTRA-definisjonen gir god avklaring for å kunne bestemme hvilke stillinger som hører inn under kommunenes administrative stabs- og støttefunksjoner. Det oppstår imidlertid noen avgrensningsproblemer når det gjelder hvilke lederstillinger som skal regnes med. I tråd med KOSTRA-definisjonen av hva som skal forstås som administrative stillinger, skal ledere som leder andre ledere regnes med som administrative stillinger. Det betyr at tjenesteledere som rapporterer direkte til rådmann/kommunalsjef i en tonivåmodell ikke har blitt regnet med som administrative stillinger. Dersom kommunen har opprettet et eget ledernivå mellom rådmannssjiktet og tjenestestedene er imidlertid disse stillingene regnet med som administrative. Dette gjelder eksempelvis dersom det er lagt inn felles ledelse for flere skoler, barnehager eller sykehjem. I disse tilfellene kan vi si at kommunene er organisert etter en trenivåmodell. Dersom en administrativ leder har videredelegert deler av fullmakten til underordnede ledere, vil ikke disse underordnede ledere betraktes som administrative ledere i KOSTRA. Slike ledere kan være avdelingsledere, teamledere, gruppeledere og lignende. Disse henføres til tjenestefunksjon. Av KOSTRA-definisjonen går det fram at faglige stabsstillinger som bidrar til utvikling/koordinering og direkte brukerrettede oppgaver av bestemte tjenester, knyttes til de funksjonene som de aktuelle tjenestene sorterer inn under. Dette kan medføre visse avgrensingsproblemer fordi disse stillingene ofte også kan være tillagt administrative oppgaver. Vi har derfor bedt kommunene sjekke at innrapportering av eventuelle stabsstilinger opprettet for støtte til tjenester innenfor pleie- og omsorg, barnehager, skole m.v. er av administrativ karakter og ikke er fagstillinger. 1.5 Kommuner som har deltatt i undersøkelsen Kommunene som har deltatt i undersøkelsen fremgår av tabellen nedenfor. Kommunene er ordnet i stigende rekkefølge etter folketall og sortert i ti grupper. Gruppeinndelingen danner grunnlag for presentasjonen av sammenlikningstall i kapitlene 4 til 13. Gruppene er sammensatt med tanke på at presentasjon av tabellariske fremstillinger senere i rapporten skal kunne være godt lesbare. 10

11 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger Tabell 1-1 Deltakerkommuner og folketall på måletidspunktet Kommune År Folketall Gruppert som 1 Flakstad Ibestad Kommuner 3 Hyllestad med færre enn 4 Hjartdal Hægebostad innbyggere 6 Åmli Vegårshei Lærdal Lom Gjerstad Ballangen Karasjok Selje Fjaler Aukra Sokndal Sørreisa Vinje Fusa Vaksdal Hvaler Øygarden Frøya Åmot Hemnes Tjøme Radøy Øyer Nord Fron Søndre Land Kvinesdal Gjerdrum Eid Surnadal Tinn Sund Songdalen Eidskog Vestnes Svelvik Trysil Råde Skaun Kommuner innbyggere Kommuner innbyggere Kommuner innbyggere Kommuner innbyggere

12 Kommune År Folketall Gruppert som 44 Brønnøy Sykkylven Sør Odal Sula Vindafjord Kvam Hurum Lillesand Sør Varanger Tysvær Fet Notodden Vestre Toten Modum Namsos Kvinnherad Vefsn Gran Østre Toten Vestby Frogn Aurskog Høland Sørum Time Kongsvinger Klepp Alta Nes i Akershus Elverum Eidsvoll Fjell Sola Lier Kongsberg Askøy Ringerike Hamar Moss Lørenskog Tønsberg Sandefjord Bodø Sarpsborg Kommuner innbyggere Kommuner innbyggere Kommuner innbyggere Kommuner innbyggere Kommuner med mer enn innbyggere 12

13 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger 2 Noen hovedtrekk Før vi presenterer nøkkeltall og oversikter over administrative stillinger i hver enkelt kommune beskrives noen hovedtrekk eller funn om kommunenes administrative bemanning. Dette er i hovedsak funn som bekrefter resultater i tidligere undersøkelser gjennomført av både Agenda Kaupang og andre utredningsmiljøer. Kommunestørrelse og kommunenes aktivitetsnivå - avgjørende for størrelsen på kommunens administrasjon Alle undersøkelser av kommunenes administrasjonsutgifter viser at kommuner inntil en viss størrelse drar nytte av stordriftsfordeler gjennom bedre utnyttelse av kommunens administrative kapasitet. Dette betyr at kommunenes administrasjonsutgifter er fallende i takt med økt kommunestørrelse inntil et visst nivå. Tidligere undersøkelser foretatt bl.a. av forskere ved NTNU og BI har vist at stordriftsfordelene er uttømt når kommunene når en grense på innbyggere. Dette blir begrunnet med at behovet for koordinering og kontroll oppveier stordriftsfordelingene når kommunene når denne størrelsen. Tidligere undersøkelser foretatt av Agenda Kaupang har vist at kommunenes administrasjonsutgifter pr. innbygger begynner å flate ut på dette punktet, men ikke nødvendigvis at stordriftsfordelene er uttømt så tidlig. I denne undersøkelsen har vi imidlertid for få observasjoner til å kunne slå fast om dette funnet fortsatt er gyldig. Se etterfølgende figur der vi har fremstilt sammenhengen mellom kommunestørrelse og administrative stillinger pr innbyggere. I figur 2-1 har vi markert hvor kommuner med mer enn innbyggere ligger an i forhold til den heltrukne trendlinjen. 12,00 Administrative stillinger pr innbyggere kommuner med mer enn innbyggere 10,00 8,00 Gran Administrative stillnger pr innbyggere Notodden 6,00 Frogn Elverum Namsos Aurskog Høland Hamar Tysvær Sørum Kongsberg 4,00 Ringerike Lørenskog Tønsberg Bodø Fet 2,00 Modum Moss Sandefjord Sarpsborg Askøy y = 1,358ln(x) + 16,223 R² = 0,6408 Vefsn Sola Østre Toten Alta Lier Kvinnherad 0,00 Vestre Toten Vestby Time Nes i A Fjell Kongsvinger Eidsvoll Klepp Innbggere Figur 2-1 Administrative stillinger pr innbyggere sortert i stigende kommunestørrelse. Kommuner med mer enn innbyggere For bedre å kunne vise hvordan kommuner under innbyggere plasserer seg når det gjelder administrative stillinger pr innbyggere har vi fremstilt dette i et eget diagram, se figur 2-2.

14 Adm stillinger pr innbyggere kommuner under innbyggere 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 Gjerstad Ibestad Flakstad Hjatdal Selje Hyllestad Lom Åmli Lærdal Vegårshei Hægebostad Aukra Aukra Ballangen Karasjokk Fusa Vaksdal Sørreisa Frøya Hemnes Sokndal Vinje Øygarden Hvaler Åmot Tjøme Radøy Gjerdrum Tinn Trysil Søndre Land Kvinesdal Brønnøy Vindafjordal Kvam Sula Hurum Sykkylven Råde Skaun Hurum Sør Varanger Lillesand y = 2,138ln(x) + 22,69 R² = 0,5929 Surnadal Svelvik Øyer Eid 0,00 Nord Fron Songdalen Vestnes Sund Eidskog Figur 2-2 Administrative stillinger pr 1000 innbyggere. Kommuner under innbyggere Den administrative bemanning er selvfølgelig også et resultat av hvor stor den kommunale aktiviteten er. Større aktivitet medfører større behov for administrativ støtte. Bruttodriftsutgifter blir gjerne brukt som en målestokk for kommunenes aktivitetsnivå. I dette tilfellet har vi brukt kommunens samlede bemanning som et uttrykk for kommunenes aktivitetsnivå. På neste side har vi fremstilt kommunenes samlede bemanning og administrative bemanning. For å kunne gjøre fremstillingen lesbar har vi laget to figurer. I figur 2-3 har vi lagt inn navnene på alle kommuner over innbyggere, mens i figur 2-4 kun har fremstilt resultatene for kommuner med færre enn innbyggere. 14

15 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger 180 Sammenheng mellom samlet bemanning og admininistrativ bemanning. Kommuner med mer enn innbyggere Årsverk administrativ bemanning Sørum Frogn Tysvær Aurskog Høland Notodden Time Nes Klepp Eidsvoll Elverum Alta Lier Sola y = 0,0463x + 0,7438 R² = 0, Fjell Kongsvinger Fet Vefsn Namsos Gran 20 Vestre Toten Modum Kvinnherad Vestby Østre Toten Moss Årsverk samlet bemanning Kongsberg Hamar Lørenskog Ringerike Askøy Tønsberg Bodø Sandefjord Sarpsborg Figur 2-3 Sammenhengen mellom samlet bemanning og administrativ bemanning. Kommuner over innbyggere Figuren viser at det er stor grad av sammenheng mellom kommunenes samlede bemanning og den administrative bemanningen. Ved å ta utgangspunkt i kommunens samlede bemanning vil man langt på vei kunne se hva som vil være normal omfang på kommunes administrasjon målt i antall årsverk. En mer detaljert oversikt over sammenhengene mellom administrativ bemanning og samlet bemanning for kommunene med færre enn innbyggere vises nedenfor. Administrative årsverk Samlet bemanning og administrativ bemanning kommmuner med under innbyggere 45 Eidskog Sund Sør Odal y = 0,0426x + 5,6481 Åmot Øygarden Vinje R² = 0,809 Sula 40 Hvaler Sør Varanger Lillesand 35 Trysil Kvam 30 Tjøme Gjerdrum Hurum Vindafjord Tinn Brønnøy Svelvik 25 Ballangen Sokndal Sund Nord Fron Eid Sykkylven Gjerstad Vestnes 20 Hjartdal 15 Fjaler Fusa Flakstad Hægebostad Ibestad Søreisa 10 Skaun Surnadal Songdalen Aukra Råde Radøy Hemnes Hyllestad Øyer 5 Vegårshei Selje Karasjokk Lom Åmli Vaksdal Lærdal Samlet bemanning

16 Figur 2-4 Sammenhengen mellom administrativ bemanning og samlet bemanning. Kommuner under innbyggere Organiseringens betydning Flesteparten av kommunene som inngår i denne undersøkelsen er organisert etter tonivåmodellen. Tendensen i materialet er at kommuner organisert etter tonivåmodellen bruker noe mindre ressurser til administrativ ledelse (rådmann, assisterende rådmann, kommunalsjefer eller andre stillinger med ansvar for oppfølging av tjenesteområdene) enn kommuner organisert etter etatsmodellen eller trenivåmodellen. Det kan imidlertid være at ressursinnsats knyttet til administrativ ledelse blir noe underrapportert i tonivåmodellen bl.a. fordi ressursinnsats knyttet til en del felles utviklingsoppgaver og nettverksarbeid ikke fanges opp i undersøkelsen. Agenda Kaupang har i en tidligere undersøkelse av erfaringene med flatstrukturorganisering - etter oppdrag fra KS sett at den administrative ledelsen i tonivåmodellen kan være underdimensjonert i noen kommuner. Denne undersøkelsen om kommunenes administrative stillinger sier imidlertid ikke noe om hvilke modeller som gir de beste resultater med hensyn til økonomistyring, kvalitet i tjenestene, servicenivå med mer. En del variasjoner i ressursbruk til administrativ ledelse Av de etterfølgende tabellene i kapittel 4-12 går det fram at det er en del variasjoner i hvor mange årsverk som er satt av til administrativ ledelse, dvs. til de lederoppgavene som ivaretas av rådmann, assisterende rådmann, kommunalsjefer eller eventuelt andre ledere med ansvar for oppfølging av underliggende tjenesteområder eller virksomheter. Forskjellen synes å ha sammenheng med valg av organisasjonsmodell, antall virksomheter/tjenestesteder som rapporterer til rådmannssjiktet i kommunen og omfang av stabsstillinger. Denne undersøkelsen gir ikke grunnlag for å bedømme hva som er den mest gunstige bemanningen av kommunenes administrative ledelse. I Agenda Kaupangs undersøkelse om erfaringene med flatstrukturorganiseringen i norske kommuner, fant vi imidlertid at kommuner som har prioritert å styrke den administrative bemanningen var bedre rustet til å ivareta kommunenes styrings- og utviklingsoppgaver. Interkommunale løsninger Gjennom tidligere undersøkelser foretatt av Agenda Kaupang har vi sett at det har blitt mer og mer vanlig å finne fram til interkommunale samarbeidsløsninger innenfor økonomi, regnskap, oppkreving av skatter og kommunale avgifter/gebyrer, lønn, innkjøp og IKT. Kommunene som har deltatt i denne undersøkelsen bekrefter at interkommunalt samarbeid innenfor de nevnte administrative områdene er mer og mer vanlig. 16

17 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger 3 Kort oversikt og nøkkeltall om hver enkelt kommune I dette kapitlet gis det en kort oversikt over noen nøkkeltall for hver deltakerkommune, samt en beskrivelse av hvordan kommunene er organisert. En mer detaljert fremstilling av kommunenes administrative stillinger er tatt inn i kapitlene 4-13 og blir der sammenliknet direkte med andre kommuner på samme størrelse. Resultatene er sortert etter kommunenes størrelse. To av nøkkeltallene krever muligens en forklaring. Administrativ andel gir uttrykk for kommunens administrative årsverk i prosent av kommunens samlede bemanning. Dette nøkkeltallet er relevant å se hen til når man skal foreta sammenlikninger av administrativ bemanning i kommuner med samme aktivitetsnivå. Vi gir også tall for kommunenes administrative stillinger pr. innbygger der vi har valgt å fremstille dette som administrative stillinger pr innbygger. Når vi i de etterfølgende tabellene bruker begrepet administrativ ledelse mener vi oppgaver som ivaretas av rådmenn, assisterende rådmenn, kommunalsjefer eller andre ledere med ansvar for oppfølging av resultatenheter. Det betyr at vi ikke har inkludert stabsledere i dette begrepet. Det gis ikke noen konkrete råd om bemanningen eventuelt bør styrkes eller reduseres, men det gis en vurdering av hvilken betydning kommunens aktivitetsnivå har å si for omfanget av kommunens administrative kapasitet. 3.1 Flakstad kommune Flakstad kommune er organisert etter tonivåmodellen. Rådmannen og tre kommunalsjefer har ansvar for oppfølging av de ulike tjenesteområdene. Flakstad kommune er den minste kommunen i denne undersøkelsen. Pga. smådriftsulemper vil både administrative stillinger og kommunens administrative andel være høyere enn i større kommuner. Av tabellen nedenfor går det fram at Flakstad kommune har en forholdsvis stor administrativ ledelse, men en beskjeden ressursbruk til stabs- og støttefunksjoner. Tabell 3-1 Flakstad kommune Flakstad kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 137 Administrative årsverk til sammen 13,5 Herav årsverk til administrativ ledelse 5 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 8,5 Administrativ andel 9,85 Administrative stillinger pr innbyggere 9,90 Antall resultatenheter 5 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 2,00

18 3.2 Ibestad kommune Som administrativ ledelse er regnet rådmann, assisterende rådmann ( ½ årsverk) og tre av seksjonslederne som har et oppfølgingsansvar overfor andre ledere. Tabell 3-2 Ibestad kommune Ibestad kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 138,5 Administrative årsverk til sammen 11,9 Herav årsverk til administrativ ledelse 4,5 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 7,4 Administrativ andel 8,59 Administrative stillinger pr innbyggere 8,40 Antall resultatenheter 10 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 1,20 Ibestad er blant de minste kommunene i vår sammenlikning. Undersøkelsen tyder på at kommunen har en administrativ bemanning som er godt avstemt med kommunestørrelse og aktivitetsnivå. 3.3 Hyllestad kommune Administrasjonen i Hyllestad er organisert etter tonivåmodellen. Virksomhetene rapporterer direkte til rådmann. Av tabellen nedenfor går det fram at den administrative ledelsen til sammen utgjør tre årsverk, bestående av administrasjonssjef, personalsjef som er leder for stab og økonomi, og plan- og utviklingssjef som er leder for plan og utvikling. 1 Hyllestad kommune har en svært lav administrativ bemanning sett i forhold til kommunestørrelse og aktivitetsnivå. Tabell 3-3 Hyllestad kommune Hyllestad kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 135,8 Administrative årsverk til sammen 7,95 Herav årsverk til administrativ ledelse 3 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 4,95 Administrativ andel 5,85 Administrative stillinger pr innbyggere 5,28 1 Disse stillingene burde vært fordelt på de stabsfunksjonene som de er ledere av, fordi vi har fulgt denne praksis for de andre kommunene. 18

19 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger Antall resultatenheter 9 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 3, Hjartdal kommune Kommunens administrative ledelse i varetas av rådmann og to kommunalsjefer for henholdsvis kultur/oppvekst/næring, og helse/omsorg. Kommunen har i tillegg fagsjefer for drift og utbygging, skogbruk og miljø, og plan-, bygg og oppmåling. Tabell 3-4 Hjartdal kommune Hjartdal kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 155 Administrative årsverk til sammen 11,8 Herav årsverk til administrativ ledelse 3 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 8,8 Administrativ andel 7,61 Administrative stillinger pr innbyggere 7,38 Antall resultatenheter 16 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 2,00 Kommunens administrative bemanning ligger på et forventet nivå vurdert etter kommunestørrelse og aktivitetsnivå, jfr. figur Hægebostad kommune Hægebostad kommune er en forholdsvis liten kommune med innbyggere pr Kommunen beskriver den administrative organiseringen som en blanding av tonivå- og trenivåmodell. På nivå to finner vi enhetsleder for to skoler, to barnehager, helse og sosial, samt plan og drift. Kommunen har en samlet administrativ bemanning på 12,55 årsverk. Dette er 9,41 % av kommunens samlede bemanning. Sett i forhold til kommunestørrelse og aktivitetsnivå synes kommunens administrative bemanning å ligge på et gjennomsnittsnivå. Tabell 3-5 Hægebostad kommune Hægebostad kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 133,4 Administrative årsverk til sammen 13,15 Herav årsverk til administrativ ledelse 1 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 12,15 Administrativ andel 9,86 Administrative stillinger pr innbyggere 8,13 Antall resultatenheter 6 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 1,40

20 3.6 Åmli kommune Åmli kommune er organisert etter tonivåmodellen. Rådmannsoppgavene ivaretas av rådmannen alene. Kommunen har altså ingen kommunalsjefer. Stabs- og støtteoppgavene er lagt til administrasjonsavdelingen. Det er 11 resultatenheter inkl. administrasjonsavdelingen som rapporterer til rådmannen. Resultatenhetene er av ulik størrelse der skole og omsorgsavdelingene er de største. Kommunene har lav administrativ bemanning, både vurdert etter administrative stillinger pr innbygger og etter administrative andeler. Tabell 3-6 Åmli kommune Åmli kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 162 Administrative årsverk til sammen 8,55 Herav årsverk til administrativ ledelse 1 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 7,55 Administrativ andel 5,28 Administrative stillinger pr innbyggere 4,67 Antall resultatenheter 11 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 1, Vegårshei kommune Vegårshei er organisert etter tonivå-modellen. Rådmannsteamet består av rådmann og kommunalsjef. Kommunen har lav administrativ bemanning i sammenlikning med kommuner på samme størrelse. Tabell 3-7 Vegårdshei kommune Vegårshei kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 147,3 Administrative årsverk til sammen 9,4 Herav årsverk til administrativ ledelse 2 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 7,4 Administrativ andel 6,38 Administrative stillinger pr innbyggere 4,75 Antall resultatenheter 7 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 2,00 20

21 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger 3.8 Lærdal kommune Lærdal kommune har en flat organisasjonsstruktur med ni resultatenheter direkte underlagt rådmannen. I tillegg kommer stabsfunksjoner og sentrale tjenesteområder slik som landbruk, plan/bygg og barnevern. Tabell 3-8 Lærdal kommune Lærdal kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 241 Administrative årsverk til sammen 13,8 Herav årsverk til administrativ ledelse 1 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 12,8 Administrativ andel 5,73 Administrative stillinger pr innbyggere 6,21 Antall resultatenheter 9 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 3,30 Undersøkelsen viser at kommunens administrative bemanning ligger lavere enn det som synes å være gjennomsnittet for kommuner på samme størrelse og med samme aktivitetsnivå som Lærdal. 3.9 Lom kommune Lom kommune er organisert i åtte tjenesteområder og en stab. Den øverste administrative ledelsen i kommunen ivaretas av rådmannen og en av tjenesteområdelederne som er stedfortreder for administrasjonssjefen. Tabell 3-9 Lom kommune Lom kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 212 Administrative årsverk til sammen 11,8 Herav årsverk til administrativ ledelse 2 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 9,8 Administrativ andel 5,57 Administrative stillinger pr innbyggere 4,93 Antall resultatenheter 7 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 2,90 Kommunens samlede administrative bemanning ligger under forventet nivå vurdert ut fra kommunestørrelse og aktivitetsnivå målt etter samlet bemanning.

22 3.10 Gjerstad kommune Gjerstad kommune er organisert etter tonivå-modellen. Kommunens administrative stillinger ligger på et lavere nivå enn det som er normalt for kommuner på samme størrelse. Tabell 3-10 Gjerstad kommune Gjerstad kommune Innbyggere 2484 Samlet bemanning årsverk 205 Administrative årsverk til sammen 12,9 Herav årsverk til administrativ ledelse 3 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 9,9 Administrativ andel 6,29 Administrative stillinger pr innbyggere 5,19 Antall resultatenheter 9 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 2, Ballangen kommune Kommunen er organisert etter tonivåmodellen. Det er til sammen ni virksomhetsledere/resultatenhetsledere som rapporterer til rådmann/kommunalsjef. Alt i alt synes kommunens administrative bemanning å ligge på et nivå som kan forventes ut fra kommunens størrelse og aktivitet. Tabell 3-11 Ballangen kommune Ballangen kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 220 Administrative årsverk til sammen 16 Herav årsverk til administrativ ledelse 2 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 14 Administrativ andel 7,27 Administrative stillinger pr innbyggere 6,11 Antall resultatenheter 9 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 4, Karasjok kommune Karasjok kommune er organisert etter etatsmodellen med ledere for: Kultur- og næring Grunnskole Barnehage 22

23 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger Helse- og omsorg Teknisk Karasjok har en forholdsvis høy samlet kommunal bemanning sett i forhold til kommunestørrelse. Dette medfører at bemanningen målt i administrative stillinger pr. innbygger også må ligge på et forholdsvis høyt nivå. Kommunens administrative andel derimot ligger innenfor det rommet som kan forventes. Tabell 3-12 Karasjok kommune Karasjok kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 334 Administrative årsverk til sammen 20,4 Herav årsverk til administrativ ledelse 4,2 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 16,2 Administrativ andel 6,11 Administrative stillinger pr innbyggere 7,33 Antall resultatenheter 6 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 4, Selje kommune Med til administrativ ledelse hører rådmann og to kommunalsjefer. Vakant stilling som kommunalsjef for utvikling er ikke regnet med i opptellingen av administrative stillinger. Selje kommune har en administrativ bemanning som ligger omtrent på et gjennomsnittsnivå for kommuner med innbyggere. Sett i forhold til kommunens aktivitetsnivå ligger bemanningen litt under forventet nivå. Tabell 3-13 Selje kommune Selje kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 281,2 Administrative årsverk til sammen 15,4 Herav årsverk til administrativ ledelse 3 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 12,4 Administrativ andel 5,48 Administrative stillinger pr innbyggere 5,51 Antall resultatenheter 13 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 2,30

24 3.14 Fjaler kommune Under administrativ ledelse er regnet rådmann, leder for pleie og omsorg og tid avsatt for å ivareta funksjonen som assisterende rådmann. Til sammen er det 21 resultatenheter som rapporterer til dette nivået. Tabell 3-14 Fjaler kommune Fjaler kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 238,9 Administrative årsverk til sammen 15 Herav årsverk til administrativ ledelse 2,1 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 12,9 Administrativ andel 6,28 Administrative stillinger pr innbyggere 5,27 Antall resultatenheter 21 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 0,00 I sammenlikning med kommuner på samme størrelse og samme aktivitetsnivå (samlet bemanning i kommunen) har Fjaler en lav administrativ bemanning Aukra kommune Aukra kommune er organisert etter tonivåmodellen. Det er til sammen 10 resultatenheter som rapporterer til rådmannen. Aukra kommune har alt i alt en forholdsvis høy samlet bemanning sammenliknet med andre kommuner med samme størrelse. Den administrative bemanningen ligger på et gjennomsnittsnivå både når vi sammenlikner administrative stillinger pr innbygger og administrative andeler for kommuner med samme aktivitetsnivå som Aukra. Tabell 3-15 Aukra kommune Aukra kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 288,68 Administrative årsverk til sammen 17,43 Herav årsverk til administrativ ledelse 2 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 15,43 Administrativ andel 6,04 Administrative stillinger pr innbyggere 5,42 Antall resultatenheter 10 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 3,55 24

25 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger 3.16 Sokndal kommune Kommunen er organisert etter etatsmodellen med ledere for: Teknisk og miljøetat Omsorgsetat Helseetat Oppvekst og kulturetat Kommunen har en relativ lav samlet bemanning sammenliknet med andre kommuner på samme størrelse. Dette fører til at kommunens administrative andel er forholdsvis høy. Antall administrative stillinger ligger derimot på et forholdsvis normalt nivå. Tabell 3-16 Sokndal kommune Sokndal kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 215 Administrative årsverk til sammen 19,0 Herav årsverk til administrativ ledelse 4,2 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 14,8 Administrativ andel 8,84 Administrative stillinger pr innbyggere 5,82 Antall resultatenheter 5 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 2, Sørreisa kommune Kommunen er organisert etter tonivåmodellen. Den øverste administrative ledelsen av kommunene ivaretas av rådmann og stedfortredende rådmann i 0,2 stilling (årsverk). Alt i alt fremstår Sørreisa med lav administrativ bemanning målt både etter administrativ andel og administrative stillinger pr innbyggere. Tabell 3-17 Sørreisa kommune Sørreisa kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 251 Administrative årsverk til sammen 11,9 Herav årsverk til administrativ ledelse 1,2 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 10,7 Administrativ andel 4,74 Administrative stillinger pr innbyggere 3,51 Antall resultatenheter 12 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 2,30

26 3.18 Vinje kommune Kommunen er organisert etter tonivå-modellen. Den administrative ledelsen består av rådmann og assisterende rådmann. Vinje kommune har et høyere aktivitetsnivå målt i samlet kommunal bemanning enn andre kommuner på samme størrelse. Administrative stillinger på innbygger ligger derfor over gjennomsnittet for sammenliknbare kommuner. Tabell 3-18 Vinje kommune Vinje kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 382 Administrative årsverk til sammen 24,9 Herav årsverk til administrativ ledelse 2 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 22,9 Administrativ andel 6,52 Administrative stillinger pr innbyggere 6,68 Antall resultatenheter 12 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 5, Fusa kommune Kommunen er administrativt organisert etter tonivåmodellen. Det er til sammen 14 resultatenheter som rapporterer til rådmann og kommunalsjef. I tillegg kommer fellestjenester, byggesak/oppmåling/brann, kulturskolen, kultur og stab. Målt i forhold til kommunens samlede bemanning ligger den administrative bemanningen på et forventet nivå. Det samme kan sies om administrative stillinger pr innbyggere. Tabell 3-19 Fusa kommune Fusa kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 319 Administrative årsverk til sammen 17,05 Herav årsverk til administrativ ledelse 2 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 15,05 Administrativ andel 5,34 Administrative stillinger pr innbyggere 4,43 Antall resultatenheter 19 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 3, Vaksdal kommune Vaksdal kommuner er organisert etter tonivå-modellen med 16 enheter som rapporterer til rådmannsnivået. Kommunen har noe høyere aktivitetsnivå enn kommuner på samme størrelse målt i samlet bemanning. Kommunen har lav 26

27 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger administrativ bemanning både målt i administrative årsverk pr. innbygger og som andel av kommunens samlede bemanning. Tabell 3-20 Vaksdal kommune Vaksdal kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 346 Administrative årsverk til sammen 17,1 Herav årsverk til administrativ ledelse 2,5 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 14,6 Administrativ andel 4,94 Administrative stillinger pr innbyggere 4,13 Antall resultatenheter 16 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 9, Hvaler kommune Kommunens administrative ledelse består av rådmann, assisterende rådmann og tre kommunalsjefer. Prioritering av administrativ ledelse og noen stabs- og støttetjenester gjør at kommunen alt i alt har flere stillingsressurser knyttet til administrasjon enn andre kommuner på samme størrelse. Det bør bemerkes at Hvaler har lavere samlet bemanning enn andre kommuner på samme størrelse. Dette medvirker til at kommunens administrative andel er forholdsvis høy. Tabell 3-21 Hvaler kommune Hvaler kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 289,1 Administrative årsverk til sammen 26,45 Herav årsverk til administrativ ledelse 5 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 21,45 Administrativ andel 9,15 Administrative stillinger pr innbyggere 6,34 Antall resultatenheter 15 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 3, Øygarden kommune Øygarden kommune er også organisert etter tonivåmodellen. Kommunens øverste administrative ledelse ivaretas av rådmannen og tre kommunalsjefer. På grunn av høye inntekter fra eiendomsskatt har kommunen kunnet legge seg på et atskillig høyere utgiftsnivå pr innbygger enn det som er vanlig i de fleste andre kommuner. Bemanningen av kommunens administrative kapasitet gjenspeiler også dette. Kommunen har langt flere administrative stillinger pr innbygger enn det vi finner i andre kommuner på samme størrelse. De administrative stillingenes andel av samlet

28 bemanning er også høyere enn det en skulle forvente sett i forhold til kommunestørrelse og aktivitetsnivå. Tabell 3-22 Øygarden kommune Øygarden kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 376,37 Administrative årsverk til sammen 29,8 Herav årsverk til administrativ ledelse 4 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 25,8 Administrativ andel 7,92 Administrative stillinger pr innbyggere 6,93 Antall resultatenheter 14 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 4, Frøya kommune Kommunen har en flat organisering. Rådmann og kommunalsjef står ansvarlig for den øverste administrative ledelsen av kommunen. Det er til sammen 15 resultatenheter som rapporterer til rådmann/kommunalsjef. Resultatenhetene er seks skoler, to barnehager, kultur- og musikkskole, teknisk, habilitering/rehabilitering, familie/helse, sykehjem, hjemmetjeneste og OSK (offentlig servicekontor). Frøya kommune har alt i alt en lav kommunal bemanning. Kommunens administrative bemanning ligger på forventet nivå vurdert i forhold til kommunens aktivitetsnivå og størrelse. Tabell 3-23 Frøya kommune Frøya kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 320 Administrative årsverk til sammen 17 Herav årsverk til administrativ ledelse 2 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 15 Administrativ andel 5,31 Administrative stillinger pr innbyggere 3,94 Antall resultatenheter 16 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 2, Åmot kommune Til administrativ ledelse er regnet rådmann, assisterende rådmann og tre kommunalsjefer. Åmot har en administrativ bemanning som ligger noe over gjennomsnittet for kommuner på samme størrelse, både vurdert etter administrative stillinger pr innbygger og etter administrative andeler. 28

29 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger Tabell 3-24 Åmot kommune Åmot kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 362 Administrative årsverk til sammen 24 Herav årsverk til administrativ ledelse 5 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 19 Administrativ andel 6,63 Administrative stillinger pr innbyggere 5,44 Antall resultatenheter 19 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 4, Hemnes kommune Kommunen er organisert som tonivåmodell med et lederskap bestående av rådmann og assisterende rådmann i ½ stilling. Av figur 2.2 og 2.4 går det fram at kommunen har en forholdsvis lav administrativ bemanning både vurdert etter administrative stillinger pr innbygger og som andel av samlet bemanning, for kommuner på Hemnes størrelse. Tabell 3-25 Hemnes kommune Hemnes kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 434,3 Administrative årsverk til sammen 20,75 Herav årsverk til administrativ ledelse 1,5 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 19,25 Administrativ andel 4,78 Administrative stillinger pr innbyggere 4,52 Antall resultatenheter 14 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 3, Tjøme kommune Kommunen er organisert etter tonivåmodellen. Det er til sammen 11 virksomheter som er direkte underlagt sentralledelsen; rådmann og kommunalsjef. Kommunen har få administrative stillinger pr innbyggere. Pga. av kommunen samlet sett har en lav bemanning (lavt aktivitetsnivå) blir imidlertid kommunens administrasjonsandel liggende noe over det som er vanlig for kommuner på samme størrelse. Den administrative bemanningen ligger likevel noe under det man kan forvente sett i forhold til kommuner med tilsvarende samlet bemanning.

30 Tabell 3-26 Tjøme kommune Tjøme kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 258,85 Administrative årsverk til sammen 19,6 Herav årsverk til administrativ ledelse 2 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 17,6 Administrativ andel 7,57 Administrative stillinger pr innbyggere 4,17 Antall resultatenheter 11 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 1, Radøy kommune Til kommunens administrative ledelse er regnet rådmann og assisterende rådmann. I tillegg er det delegert ansvar til rådgiver innenfor oppvekst og rådgiver innenfor pleieog omsorg å følge opp disse tjenesteområdene. Det er til sammen 23 resultatenheter. Tabell 3-27 Radøy kommune Radøy kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 390 Administrative årsverk til sammen 20,7 Herav årsverk til administrativ ledelse 2 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 18,7 Administrativ andel 5,31 Administrative stillinger pr innbyggere 4,17 Antall resultatenheter 23 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 6,00 Den administrative bemanningen i kommunen er noe lavere enn det som er normalt for kommuner på samme størrelse og med samme aktitivitetnivå Øyer kommune Øyer kommune er organisert etter tonivåmodellen. Det er i alt 15 resultatenheter som rapporterer til rådmannsnivået. Blant resultatenhetene finner vi fire skoler, ett sykehjem, hjemmetjenestene, sosial og familie, kultur, tre barnehager, eiendom og anlegg, vann og avløp, tjenester for bygg, areal og geomatikk, samt skatt og innfordring. Kommunen har en administrativ bemanning på det nivået en kan forvente sett ut fra kommunens samlede bemanning. 30

31 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger Tabell 3-28 Øyer kommune Øyer kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 326,00 Administrative årsverk til sammen 19,4 Herav årsverk til administrativ ledelse 4,00 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 15,4 Administrativ andel 5,95 Administrative stillinger pr innbyggere 3,82 Antall resultatenheter 15 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 5, Nord-Fron kommune Nord-Fron kommune er organisert etter tonivåmodellen. Den administrative ledergruppen består av rådmann og tre kommunalsjefer. Det er til sammen 16 resultatenheter/virksomhetsområder som rapporterer til rådmannen/kommunalsjefene, herunder fire barnehager, fire skoler, hjemmebasert omsorg, institusjonsbasert omsorg, lege, kultur, barn- og familie, tjenester for funksjonshemmede, teknikk/næring/eiendom og stab/støtte. Samlet bemanning for Nord-Fron kommune er forholdsvis høy, hvilket medfører at administrative stillinger pr. innbygger også blir høyere enn gjennomsnittet for gruppen av kommuner mellom 5 og innbyggere. Når man ser den administrative bemanningen i forhold til kommunens samlede bemanning ligger bemanningen på det nivået en kan forvente. Tabell 3-29 Nord-Fron kommune Nord Fron kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 427,8 Administrative årsverk til sammen 24 Herav årsverk til administrativ ledelse 4 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 20 Administrativ andel 5,61 Administrative stillinger pr innbyggere 4,12 Antall resultatenheter 19 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 5, Søndre Land kommune Søndre Land kommune har organisasjonsmodell med flat struktur. Dette betyr at samtlige tjenesteområder er direkte underlagt rådmannen. Rådmannsgruppa består av rådmannen og to kommunalsjefer. Søndre Land er en av landets største vertskommuner for psykisk utviklingshemmede og har derfor en stor helse- og omsorgssektor. Dette betyr at kommunens behov for administrative tjenester også blir noe

32 større enn i andre kommuner på samme størrelse. Kommunens administrative andel ligger imidlertid litt lavere enn kommuner med samme aktivitetsnivå/samlet bemanning. Tabell 3-30 Søndre Land kommune Søndre Land kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 470,2 Administrative årsverk til sammen 26,1 Herav årsverk til administrativ ledelse 3 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 23,1 Administrativ andel 4,86 Administrative stillinger pr innbyggere 4,47 Antall resultatenheter 10 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 7, Kvinesdal kommune Kommunenes administrative ledelse består av rådmann og tre kommunalsjefer. Det er til sammen 17 resultatenheter som rapporterer til rådmanns/kommunalsjefnivået. Tabell 3-31 Kvinesdal kommune Kvinesdal kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 439 Administrative årsverk til sammen 24,9 Herav årsverk til administrativ ledelse 4 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 20,9 Administrativ andel 5,67 Administrative stillinger pr innbyggere 4,26 Antall resultatenheter 17 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 3,30 Kommunens administrative bemanning ligger rundt gjennomsnittsnivået for kommuner på samme størrelse og med samme aktivitetsnivå Gjerdrum kommune Organisasjonskartet for Gjerdrum viser at kommunene er organisert etter tonivåmodellen. Rådmannsteamet består av rådmann og tre kommunalsjefer. Det er til sammen 16 resultatenheter som rapporterer til rådmannsteamet. Antall administrative stillinger pr. innbygger ligger lavt. En forholdsvis høy administrativ andel har sammenheng med at kommunen alt i alt har en lav bemanning. 32

33 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger Tabell 3-32 Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 285,2 Administrative årsverk til sammen 18,9 Herav årsverk til administrativ ledelse 4 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 14,9 Administrativ andel 6,63 Administrative stillinger pr innbyggere 3,20 Antall resultatenheter 16 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 3, Eid kommune Eid kommune er organisert etter tonivåmodellen der rådmannen og fire kommunalsjefer utgjør kommunens toppledelse. Tabell 3-33 Eid kommune Eid kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 381 Administrative årsverk til sammen 22,8 Herav årsverk til administrativ ledelse 5 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 17,8 Administrativ andel 5,98 Administrative stillinger pr innbyggere 3,84 Antall resultatenheter 14 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 1,75 Eid kommune har en samlet administrativ bemanning på nivå med flere andre kommuner på samme størrelse. Eid kommune har imidlertid en noe lavere samlet bemanning enn det som er tilfelle i kommuner på samme størrelse. Kommunens administrative andel blir dermed noe høyere enn i kommuner på samme størrelse Surnadal kommune Surnadal er organisert etter tonivåmodellen. Toppledersjiktet i kommunen består av rådmann og tre kommunalsjefer. En av kommunalsjefene er samtidig barnehage- og skolefaglig ansvarlig og er således bare å regne med som ½ kommunalsjefstilling i tabellen nedenfor. Sammenliknet med andre kommuner på samme størrelse synes Surnadal å ha en høy aktivitet. Dette påvirker også behovet for antall administrative stillinger, men andel av samlet bemanning som brukes til administrasjon ligger på lavt nivå.

Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger

Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger 57 kommuner Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger Resultater fra en sammenlikning RAPPORT 1. september 2011 Agenda Kaupang AS Fjordveien 1 N-1363 Høvik www.agendakaupang.no firmapost@agenda.no

Detaljer

Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger

Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger Et utvalg kommuner Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger Rapport 15. oktober 2015 R9141 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kommuner som er påmeldt denne

Detaljer

Analyse av kommunens administrative bemanning

Analyse av kommunens administrative bemanning Fjell kommune Analyse av kommunens administrative bemanning Sammenlikning med andre kommuner RAPPORT 19.mars 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Fjell kommune R7641

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004.

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004. Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. ne 2004. Andel Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks ber. innb. innb. innb. innb. innb. innb. innb. utg.behov 2004 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 01.02.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførerkontoret Arkivsak: 15/01247 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Sak 3.d Medlemskontingent for

Sak 3.d Medlemskontingent for Til: Fra: Landsmøtet Styret i Forum for offentlig service Dato: 12.10.16 Sak 3.d Medlemskontingent for Bakgrunn Forum for offentlig service (FOS) har alltid hatt samme kontingentsats for alle medlemmer,

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Saksframlegg. Oppfølging av budsjettvedtak om innsparing i administrasjonen

Saksframlegg. Oppfølging av budsjettvedtak om innsparing i administrasjonen Søgne kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2014/870-9703/2014 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 13.03.2014 Saksframlegg Oppfølging av budsjettvedtak om innsparing i administrasjonen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Hadelandsregionen, 19. juni 2015 Njål Nore TØI 1 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) revideres

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Side 2 Befolknings- og boligvekst siste ti år Aurland Eidfjord Lærdal Årdal Hol Vang Hemsedal

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Organisering av kommunens administrative oppgaver

Organisering av kommunens administrative oppgaver Modum kommune Organisering av kommunens administrative oppgaver Ekstern gjennomgang Rapport 29. juni 2014 R8947 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Modum kommune R8947 Organisering

Detaljer

Sauherad Kommune. Administrativ organisering med årsverk Oppdatert november 2015

Sauherad Kommune. Administrativ organisering med årsverk Oppdatert november 2015 Sauherad Kommune Administrativ organisering med årsverk Oppdatert november 2015 1 Administrativ organisering Sauherad kommune har en administrativ organisasjonstuktur med flat to-nivå struktur. Administrasjonen

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

UTGIFTER TIL ADMINISTRASJON, STYRING OG KONTROLL. Søndre land kommune. Innlandet Revisjon IKS. 21. oktober /RG/KR

UTGIFTER TIL ADMINISTRASJON, STYRING OG KONTROLL. Søndre land kommune. Innlandet Revisjon IKS. 21. oktober /RG/KR UTGIFTER TIL ADMINISTRASJON, STYRING OG KONTROLL Søndre land kommune Innlandet Revisjon IKS 21. oktober 2016 2016-793/RG/KR INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Saksframlegg. Oppfølging av budsjettvedtak om innsparing i administrasjonen

Saksframlegg. Oppfølging av budsjettvedtak om innsparing i administrasjonen Søgne kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2014/870-9703/2014 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 13.03.2014 Saksframlegg Oppfølging av budsjettvedtak om innsparing i administrasjonen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Medlemmer per Fylkesvis

Medlemmer per Fylkesvis Medlemmer per 27.02.17 Fylkesvis Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog kommune

Detaljer

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Kommunens frist for rapportering om avvik: 6. mars 2017 Via NIR support med tittelen: Retting av introresultater

Detaljer

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Kristelig Folkeparti - 12 lag Løten KrF Flesberg KrF Vågsøy KrF Rødøy KrF Tysfjord KrF Storfjord KrF Vardø KrF Kautokeino KrF Porsanger KrF Tana KrF Hedmark Kristelig

Detaljer

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 Prisliste 2015 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 1 OSLO AKERSHUS pris pris bil pris bil + henger pris Oslo 58,- 1 740,- 3 440,- 40,- 2 950,- Asker 74,- 2 220,- 3 920,- 48,- 3 571,- Aurskog-Høland

Detaljer

Avløp 2014. Foreløpige resultater fra bedrevann Gjennomgang møte 11.6.2015 Grunnlag for kvalitetssikring

Avløp 2014. Foreløpige resultater fra bedrevann Gjennomgang møte 11.6.2015 Grunnlag for kvalitetssikring Avløp 2014 Foreløpige resultater fra bedrevann Gjennomgang møte 11.6.2015 Grunnlag for kvalitetssikring Kinei AS Munstersvei 6, 3610 Kongsberg www.kinei.no Tilstandsvurdering og kostnader 2014 Innbyggere

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

hasj Hvor mange ganger i løpet av siste år har du brukt hasj eller marihuana?

hasj Hvor mange ganger i løpet av siste år har du brukt hasj eller marihuana? hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken fram mot, har vi sett en markert nedgang det siste tiåret i bruken av hasj og marihuana i aldersgruppa

Detaljer

VOKAL-kurs Bergen kommune

VOKAL-kurs Bergen kommune VOKAL-kurs Bergen kommune «Informasjon er ikke kunnskap» A. Einstein Fredrik Pharo 13.03.2014 Om Conexus AS Etablert 2001. Utført Big-Data analyser i mer enn 10 år for Norsk skole. Forskningsbasert innovasjon

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

PLAN FOR FINANSUTVALGETS ARBEID. Eidsvoll kommune. Finansutvalget

PLAN FOR FINANSUTVALGETS ARBEID. Eidsvoll kommune. Finansutvalget PLAN FOR FINANSUTVALGETS ARBEID Eidsvoll kommune Finansutvalget 1. Bakgrunn Kommunestyret fattet 4.02.14 følgende vedtak i sak 6/14: «Det nedsettes et partssammensatt utvalg (finansutvalg) som skal gjennomgå

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 Antall salgssteder for alkohol fordelt på bevillingskombinasjon,1980 2009...

Detaljer

tobakk Røyker du? Den internasjonale WHO-undersøkelsen

tobakk Røyker du? Den internasjonale WHO-undersøkelsen tobakk Samfunnet har de senere årene intensivert kampen mot røyking. I 1996 ble aldersgrensen for kjøp av tobakk hevet fra 16 til 18 år, og i 2 ble det innført totalforbud mot røyking på alle steder hvor

Detaljer

alkohol Hvor mange ganger i løpet av siste år har du drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset?

alkohol Hvor mange ganger i løpet av siste år har du drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset? alkohol Alkohol som rusmiddel har en lang tradisjon som forteller at alkohol og rus ikke bare er et problem, men også forbundet med lyse og positive sider. Til tross for at voksne drikker mer alkohol enn

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med andre kvartal 2015 for Trondheimsregionen

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2015 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2015 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2015 for Trondheimsregionen og andre storbyregioner. Statistikken

Detaljer

Kommunebarometeret 2010 1. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 95 % av landsgjennomsnittet

Kommunebarometeret 2010 1. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 95 % av landsgjennomsnittet Kommunebarometeret 2010 1 Analysen for din egen kommune: 0926 Lillesand Rangering Kommunebarometeret 17 av 429 kommuner Rangering uten hensyn til inntektsnivå 56 av 429 kommuner Korrigert inntekt inkl.

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

% andel innvandrergrupper pr SO i HSØ RHF. Oslo universitetssykehus HF. Sykehuset Østfold HF. Sørlandet Sykehus HF. Totalt HSØ. Sykehuset Innlandet HF

% andel innvandrergrupper pr SO i HSØ RHF. Oslo universitetssykehus HF. Sykehuset Østfold HF. Sørlandet Sykehus HF. Totalt HSØ. Sykehuset Innlandet HF Vedlegg Opptaksområde per 2009 Befolkningssammensetning etter HF/Sykehus sine opptaksområder Alle innvandrere i Norge; per 1.01.08-9,7% av befolkningen dvs 460 000 personer, hvorav 324 378 i HSØ 25, %

Detaljer

Befolkningsendringer Trondheim 2013 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer Trondheim 2013 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer Trondheim 2013 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2013 for Trondheim, Trondheimsregionen og andre storbykommuner/-regioner.

Detaljer

Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015

Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015 Lindesnes kommune Vedlegg til Kommunedelplan for helse og omsorg 215-226 Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 215 1.1 Sammenlikning med sammenliknbare kommuner Lindesnes

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2016 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2016 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2016 for Trondheimsregionen og andre storbyregioner. Statistikken

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Analyse av administrasjonskostnadane i Tinn kommune

Analyse av administrasjonskostnadane i Tinn kommune 1 Notat frå rådmannen, 14. desember 2016 Analyse av administrasjonskostnadane i Tinn kommune Det er reist spørsmål om administrasjonskostnadane i Tinn kommune basert på samanlikningar med andre kommunar

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

Kommuneproposisjonen, RNB 2016

Kommuneproposisjonen, RNB 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen, RNB 2016 Melissa Laanela 11. mai 2016 Arbeid Aktivitet Omstilling 3 Prosent av driftsinntektene 6 Beste driftsresultat siden 2006 5 4 3 2

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 1 2 R e kn e s ka p pr. Endring frå 2009 pr. innb. 3 Budsjett 2011 4 drift 1 drift pr. innb 2,5 Løn + pr. Årsverk

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 Medium løn+ løn + Løn + Årsverk innb. Noreg 1 5 109 056 686 1 072 352 135 568 26,53-2 % 1 207 920 236 1 % 0,35

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 2 pr. innb. 2 Endring frå 2012 pr. innb. 3 Budsjett 2014 4 drift 2 drift pr. innb 2,5 Løn + Årsverk pr.

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 2 pr. Endring frå 2011 pr. innb. 3 Budsjett 2013 4 drift 2 drift pr. innb 2,5 Løn + pr. Årsverk pr. 1000

Detaljer

Vannforsyning 2014. Foreløpige resultater fra bedrevann Gjennomgang i møte 11-6-2015 Grunnlag for kvalitetssikring

Vannforsyning 2014. Foreløpige resultater fra bedrevann Gjennomgang i møte 11-6-2015 Grunnlag for kvalitetssikring Vannforsyning 2014 Foreløpige resultater fra bedrevann Gjennomgang i møte 11-6-2015 Grunnlag for kvalitetssikring Kinei AS Munstersvei 6, 3610 Kongsberg www.kinei.no Tilstandsvurdering og kostnader vann

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2014 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2014 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2014 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med tredje kvartal 2014 for Trondheimsregionen

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2010-2013 Tabellen viser andel flyktninger som gikk over til arbeid eller utdanning etter introduksjons i den enkelte kommune. Kommunene er rangert etter resultater for

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

Sammendrag - Omfanget av konkurranseutsetting av kjernetjenester i kommunesektoren

Sammendrag - Omfanget av konkurranseutsetting av kjernetjenester i kommunesektoren Sammendrag - Omfanget av konkurranseutsetting av kjernetjenester i kommunesektoren Hovedformålet med dette arbeidet har vært å gjøre en kartlegging av omfanget av konkurranseutsetting av kjernetjenester

Detaljer

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier Økonomiplan 2016-2019 - gjennomføring, vekst og utvikling Presentasjon for formannskapet og politiske partier 16.11.2015 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim 2016 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim 2016 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2016 for Trondheim, Trondheimsregionen og andre storbykommuner/-regioner.

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2016 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2016 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med første kvartal 2016 for Trondheimsregionen

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2014 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2014 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2014 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2014 for Trondheimsregionen og andre storbyregioner. Statistikken

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med tredje kvartal 2017 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

nabokrets (i km) per 1. januar 2017

nabokrets (i km) per 1. januar 2017 Innbyggere Reiseavstand innen sone (i km) 1. januar 2017 Reiseavstand til nabokrets (i km) 1. januar 2017 Strukturkriteriet, Aleneboende 30-66 år, 1.1. Innvandrere 6 15 år fra land utenom Skandinavia kol.

Detaljer

Digitalisering i kommunal sektor

Digitalisering i kommunal sektor Digitalisering i kommunal sektor Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver Digitaliseringsavdelingen «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Forstå innbyggerforventninger til forvaltningen: Tilbyr de

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med tredje kvartal 2016 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Partinavn Parti Fylke Hemsedal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Buskerud Norddal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Sogn og Fjordane

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2015 for Trondheim, Trondheimsregionen og andre storbykommuner/-regioner.

Detaljer

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Diabetesforbundet 2011 Oslo 14.10.11 Manuela Ramin-Osmundsen - Leder Likeverd og Mangfold - Ahus - Leder SOHEMI, Helsedirektoratets

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med tredje kvartal 2017 for Trondheimsregionen

Detaljer

Hvor står vi i mai 2017?

Hvor står vi i mai 2017? Svarprosent Hvor står vi i mai 2017? Status Tilfredshetsmålingene har pågått i 7 måneder Klare indikasjoner på at dette blir et nyttig verktøy» Sikrer førstehåndkunnskap» Gir den type informasjon vi trenger

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester Veiledning til PPT en Denne PPT en er ment som et hjelpemiddel / verktøy i forbindelse med presentasjon den 17. september.

Detaljer

Om tabellene. Januar - desember 2017

Om tabellene. Januar - desember 2017 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Kommune. Antall I alt 01

Detaljer

Befolkningsendringer Trondheim andre kvartal 2013 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer Trondheim andre kvartal 2013 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer Trondheim andre kvartal 2013 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med andre kvartal 2013 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 28.02.14 November 2013 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Kartleggingsrapport. Kommunereform i Akershus

Kartleggingsrapport. Kommunereform i Akershus Kartleggingsrapport Kommunereform i Akershus September 2015 Status for arbeidet med kommunereformen i Akershus Kommunene i Akershus har svart på en enkel spørreundersøkelse om status for arbeidet med kommunereformen.

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2017 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med andre kvartal 2017 for Trondheimsregionen

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2010 0101 Halden 8108 3554 0104 Moss 7894 3447 0105 Sarpsborg 10000 6519 0106 Fredrikstad 10000 9197

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2011 0101 Halden 8118 3559 0104 Moss 7948 3474 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9248

Detaljer

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON NAVN OG NUMMER PÅ KOMMUNER PER 2012 En del endringer er kommentert under "INFORMASJON" En komplett liste over endringer finnes her: http://ssb.no/offentlig-sektor/kommunekatalog/endringer-i-de-regionale-inndelingene

Detaljer

Seniorrådgiver Chriss Madsen, KS-Konsulent as

Seniorrådgiver Chriss Madsen, KS-Konsulent as Seniorrådgiver Chriss Madsen, KS-Konsulent as http://www.kskonsulent.no/ Chriss Madsen Seniorrådgiver KS-Konsulent AS Jobber særlig med kommunal analyse, styring, kvalitetsindikatorer og KOSTRA Kommunalkandidat

Detaljer

Beregning av satser for grunnskoler godkjent etter friskolelova

Beregning av satser for grunnskoler godkjent etter friskolelova Beregning av satser for grunnskoler godkjent etter friskolelova - 2018 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskudd til grunnskoler godkjent etter friskolelova beregnes med utgangspunkt i kostnadene

Detaljer

Beregning av satser for frittstående grunnskoler for 2017

Beregning av satser for frittstående grunnskoler for 2017 Beregning av satser for frittstående grunnskoler for 2017 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskudd til frittstående grunnskoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene i de kommunale grunnskolene,

Detaljer

A- 8 Dans Elevplass er. G Fylke

A- 8 Dans Elevplass er. G Fylke Navn År A- 8 Dans Elevplass er G Fylke Hele landet 2013-14 17999 Ikke satt Kulturskolen i Ås 2013-14 359 Akershus Fet Kulturskole 2013-14 155 Akershus Rælingen Kulturskole 2013-14 119 Akershus Vestby Kulturskole

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med tredje kvartal 2016 for Trondheimsregionen

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2017 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med første kvartal 2017 for Trondheimsregionen

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

Bruker/pårørendeundersøkelse. Brukerundersøkelse i 2014, ikke. pårørendeundersøkelser. Ja. https://www. oppdal.kom mune.no/gl obalmeny/tjenes

Bruker/pårørendeundersøkelse. Brukerundersøkelse i 2014, ikke. pårørendeundersøkelser. Ja. https://www. oppdal.kom mune.no/gl obalmeny/tjenes BRUKER- OG PÅRØRENDEUNDERSØKELSER I NORSKE KOMMUNER Spørsmålet som ble stilt kommunene: "Hei. Jeg er pårørende til en som ligger på sykehjem i kommunen. Som pårørende har jeg blitt interessert i kvaliteten

Detaljer