Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger"

Transkript

1 Et utvalg kommuner Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger RAPPORT 8. oktober 2013

2 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kommuner som er påmeldt denne undersøkelsen R8155 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger Odd Helgesen Dato:

3 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger Innhold 1 INNLEDNING BAKGRUNN MÅLET MED UNDERSØKELSEN OM GJENNOMFØRING AV UNDERSØKELSEN NOEN AVGRENSINGSPROBLEMER KOMMUNER SOM HAR DELTATT I UNDERSØKELSEN 10 2 NOEN HOVEDTREKK 13 3 KORT OVERSIKT OG NØKKELTALL OM HVER ENKELT KOMMUNE FLAKSTAD KOMMUNE IBESTAD KOMMUNE HYLLESTAD KOMMUNE HJARTDAL KOMMUNE HÆGEBOSTAD KOMMUNE ÅMLI KOMMUNE VEGÅRSHEI KOMMUNE LÆRDAL KOMMUNE LOM KOMMUNE GJERSTAD KOMMUNE BALLANGEN KOMMUNE KARASJOK KOMMUNE SELJE KOMMUNE FJALER KOMMUNE AUKRA KOMMUNE SOKNDAL KOMMUNE SØRREISA KOMMUNE VINJE KOMMUNE FUSA KOMMUNE VAKSDAL KOMMUNE HVALER KOMMUNE ØYGARDEN KOMMUNE FRØYA KOMMUNE ÅMOT KOMMUNE HEMNES KOMMUNE TJØME KOMMUNE RADØY KOMMUNE ØYER KOMMUNE NORD-FRON KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE KVINESDAL KOMMUNE GJERDRUM KOMMUNE EID KOMMUNE SURNADAL KOMMUNE TINN KOMMUNE SUND KOMMUNE SONGDALEN KOMMUNE EIDSKOG VESTNES KOMMUNE SVELVIK KOMMUNE TRYSIL KOMMUNE 37

4 3.42 RÅDE KOMMUNE SKAUN KOMMUNE BRØNNØY KOMMUNE SYKKYLVEN KOMMUNE SØR-ODAL KOMMUNE SULA KOMMUNE VINDAFJORD KOMMUNE KVAM KOMMUNE HURUM KOMMUNE LILLESAND KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE TYSVÆR KOMMUNE FET KOMMUNE NOTODDEN KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE MODUM KOMMUNE NAMSOS KOMMUNE KVINNHERAD KOMMUNE VEFSN KOMMUNE GRAN KOMMUNE ØSTRE TOTEN VESTBY KOMMUNE FROGN KOMMUNE AURSKOG-HØLAND KOMMUNE SØRUM KOMMUNE TIME KOMMUNE KONGSVINGER KOMMUNE KLEPP KOMMUNE ALTA KOMMUNE NES I AKERSHUS ELVERUM KOMMUNE EIDSVOLL KOMMUNE FJELL KOMMUNE SOLA KOMMUNE LIER KOMMUNE KONGSBERG KOMMUNE ASKØY KOMMUNE RINGERIKE KOMMUNE HAMAR KOMMUNE MOSS KOMMUNE LØRENSKOG KOMMUNE TØNSBERG KOMMUNE SANDEFJORD BODØ KOMMUNE SARPSBORG KOMMUNE 59 4 KOMMUNER MED UNDER INNBYGGERE SAMMENHENG FOLKETALL, SAMLET BEMANNING OG ADMINISTRATIV BEMANNING ÅRSVERK PR INNBYGGER TIL ADMINISTRATIV LEDELSE OG STAB-/STØTTE NÆRMERE OVERSIKT OVER KOMMUNENES ADMINISTRATIVE STILLINGER 62 5 KOMMUNER FRA TIL INNBYGGERE SAMMENHENG FOLKETALL, SAMLET BEMANNING OG ADMINISTRATIV BEMANNING 67 4

5 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger 5.2 ÅRSVERK PR INNBYGGER TIL ADMINISTRATIV LEDELSE OG STAB-/STØTTE NÆRMERE OVERSIKT OVER KOMMUNENES ADMINISTRATIVE STILLINGER 68 6 KOMMUNER MED TIL INNBYGGERE SAMMENHENG FOLKETALL, SAMLET BEMANNING OG ADMINISTRATIV BEMANNING ÅRSVERK PR INNBYGGER TIL ADMINISTRATIV LEDELSE OG STAB-/STØTTE NÆRMERE OVERSIKT OVER KOMMUNENES ADMINISTRATIVE STILLINGER 73 7 KOMMUNER MED INNBYGGERE SAMMENHENG FOLKETALL, SAMLET BEMANNING OG ADMINISTRATIV BEMANNING ÅRSVERK PR INNBYGGER TIL ADMINISTRATIV LEDELSE OG STAB-/STØTTE NÆRMERE OVERSIKT OVER KOMMUNENES ADMINISTRATIVE STILLINGER 79 8 KOMMUNER MED TIL INNBYGGERE SAMMENHENG FOLKETALL, SAMLET BEMANNING OG ADMINISTRATIV BEMANNING ÅRSVERK PR INNBYGGER TIL ADMINISTRATIV LEDELSE OG STAB-/STØTTE NÆRMERE OVERSIKT OVER KOMMUNENES ADMINISTRATIVE STILLINGER 85 9 KOMMUNER MED INNBYGGERE SAMMENHENG FOLKETALL, SAMLET BEMANNING OG ADMINISTRATIV BEMANNING ÅRSVERK PR INNBYGGER TIL ADMINISTRATIV LEDELSE OG STAB-/STØTTE NÆRMERE OVERSIKT OVER KOMMUNENES ADMINISTRATIVE STILLINGER KOMMUNER MED INNBYGGERE SAMMENHENG FOLKETALL, SAMLET BEMANNING OG ADMINISTRATIV BEMANNING ÅRSVERK PR INNBYGGER TIL ADMINISTRATIV LEDELSE OG STAB-/STØTTE NÆRMERE OVERSIKT OVER KOMMUNENES ADMINISTRATIVE STILLINGER KOMMUNER MED INNBYGGERE SAMMENHENG FOLKETALL, SAMLET BEMANNING OG ADMINISTRATIV BEMANNING ÅRSVERK PR INNBYGGER TIL ADMINISTRATIV LEDELSE OG STAB-/STØTTE NÆRMERE OVERSIKT OVER KOMMUNENES ADMINISTRATIVE STILLINGER KOMMUNER MED INNBYGGERE SAMMENHENG FOLKETALL, SAMLET BEMANNING OG ADMINISTRATIV BEMANNING ÅRSVERK PR INNBYGGER TIL ADMINISTRATIV LEDELSE OG STAB-/STØTTE NÆRMERE OVERSIKT OVER KOMMUNENES ADMINISTRATIVE STILLINGER KOMMUNER MED MER ENN INNBYGGERE SAMMENHENG FOLKETALL, SAMLET BEMANNING OG ADMINISTRATIV BEMANNING ÅRSVERK PR INNBYGGER TIL ADMINISTRATIV LEDELSE OG STAB-/STØTTE NÆRMERE OVERSIKT OVER KOMMUNENES ADMINISTRATIVE STILLINGER 112 Vedlegg [Skriv her]

6 6

7 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger Forord I denne rapporten presenteres resultatene fra en sammenlikning av administrative stillinger i 86 kommuner. Det gis både en samlet beskrivelse og analyse av sammenligningsresultatene, og en egen omtale av deltakerkommunenes administrative stillinger fordelt på administrativ ledelse og stabs- og støttefunksjoner, antall resultatenheter og omfang av administrativ støtte lagt til skoler, sykehjem og hjemmetjeneste. Resultatene bygger på undersøkelser foretatt fra høsten 2010 til høsten Vi har markert hvilket år som dataene om de ulike kommunene skriver seg fra. Ansvarlig for gjennomføring av undersøkelsen har vært Odd Helgesen. Høvik, 8. oktober 2013 Agenda Kaupang

8 8

9 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger 1 Innledning 1.1 Bakgrunn KOSTRA-rapporteringen gir opplysninger om hvor mange årsverk som den enkelte kommune alt i alt benytter til administrasjon av kommunen, men ikke hvordan disse årsverkene er fordelt etter ulike administrative oppgaver. I forbindelse med gjennomføring av ulike oppdrag i kommunene har vi erfart at det er ønske om å få vite mer om andre kommuners administrative bemanning; både hvor stor administrasjonen er og hvordan den er sammensatt. Det var på denne bakgrunn at Agenda Kaupang inviterte til deltakelse i en større sammenlikning av kommunenes administrative stillinger. 1.2 Målet med undersøkelsen Målet med undersøkelsen har således vært at deltakerkommunene skal få et bedre grunnlag for å vurdere kapasitet og sammensetning av egen administrasjon. I invitasjonen ble det lovet at kommunene skulle motta en rapport som gir en samlet oversikt, analyse og vurdering av kartleggingsresultatene. Rapporten skulle dessuten vise resultatene for hver enkelt kommune sett i forhold til andre kommuner, helst på samme størrelse. For hver enkelt kommune gis det beskrivelse av: Kommunestørrelser innbyggertall på måletidspunktet Samlet bemanning i kommunene på måletidspunktet Samlet administrativ bemanning Administrativ bemanning som andel av samlet bemanning Samlet administrativ bemanning, fordelt etter: o Administrativ ledelse, dvs. rådmann, kommunalsjefer og andre ledere med ansvar for styring og oppfølging av underliggende resultatenheter o Bemanning av stabs- og støttefunksjoner slik som Merkantil støtte til rådmann, kommunalsjefer m.m. Sekretariat for politisk ledelse Økonomi Regnskap Oppkreving av skatter og kommunale avgifter Lønn Personalfunksjonen Organisasjonsutvikling IKT-drift og IKT-utvikling Juridisk støtte Administrasjon av eventuell kommunal bestillerenhet Post/arkiv Innkjøp Servicetorg/resepsjon/sentralbord Andre stillinger Administrative stillinger pr innbyggere Omfang av administrativ støtte i driftsenhetene 1.3 Om gjennomføring av undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av spørreskjemaundersøkelse blant deltakerkommunene. Kommunene er gitt mulighet til å avklare spørsmål om utfylling av

10 spørreskjemaet med Agenda Kaupang. I tillegg har vi hatt telefonisk kontakt med flere kommuner i forbindelse med registrering av innkomne svar. Dette har ofte vært nødvendig for å sikre likhet i de innkomne svarene. Kommunene som har deltatt i undersøkelsen gis mulighet til å gjøre korreksjoner i egne innrapporterte tall, bl.a. sett i lys av innrapporteringen fra de andre kommunene. Vi har ikke sett det som vår oppgave å komme med forslag til eventuell styrking eller reduksjon i kommunens administrative bemanning. Det overlates til hver enkelt kommune å vurdere om de fremlagte tallene gir grunn til å foreta endringer i kommunens administrative kapasitet. Sluttrapport er kun sendt til deltakerkommunene. 1.4 Noen avgrensingsproblemer Undersøkelsen bygger på KOSTRA-definisjonen av administrasjon og derav hvilke stillinger som skal regnes som administrative. KOSTRA-definisjonen gir god avklaring for å kunne bestemme hvilke stillinger som hører inn under kommunenes administrative stabs- og støttefunksjoner. Det oppstår imidlertid noen avgrensningsproblemer når det gjelder hvilke lederstillinger som skal regnes med. I tråd med KOSTRA-definisjonen av hva som skal forstås som administrative stillinger, skal ledere som leder andre ledere regnes med som administrative stillinger. Det betyr at tjenesteledere som rapporterer direkte til rådmann/kommunalsjef i en tonivåmodell ikke har blitt regnet med som administrative stillinger. Dersom kommunen har opprettet et eget ledernivå mellom rådmannssjiktet og tjenestestedene er imidlertid disse stillingene regnet med som administrative. Dette gjelder eksempelvis dersom det er lagt inn felles ledelse for flere skoler, barnehager eller sykehjem. I disse tilfellene kan vi si at kommunene er organisert etter en trenivåmodell. Dersom en administrativ leder har videredelegert deler av fullmakten til underordnede ledere, vil ikke disse underordnede ledere betraktes som administrative ledere i KOSTRA. Slike ledere kan være avdelingsledere, teamledere, gruppeledere og lignende. Disse henføres til tjenestefunksjon. Av KOSTRA-definisjonen går det fram at faglige stabsstillinger som bidrar til utvikling/koordinering og direkte brukerrettede oppgaver av bestemte tjenester, knyttes til de funksjonene som de aktuelle tjenestene sorterer inn under. Dette kan medføre visse avgrensingsproblemer fordi disse stillingene ofte også kan være tillagt administrative oppgaver. Vi har derfor bedt kommunene sjekke at innrapportering av eventuelle stabsstilinger opprettet for støtte til tjenester innenfor pleie- og omsorg, barnehager, skole m.v. er av administrativ karakter og ikke er fagstillinger. 1.5 Kommuner som har deltatt i undersøkelsen Kommunene som har deltatt i undersøkelsen fremgår av tabellen nedenfor. Kommunene er ordnet i stigende rekkefølge etter folketall og sortert i ti grupper. Gruppeinndelingen danner grunnlag for presentasjonen av sammenlikningstall i kapitlene 4 til 13. Gruppene er sammensatt med tanke på at presentasjon av tabellariske fremstillinger senere i rapporten skal kunne være godt lesbare. 10

11 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger Tabell 1-1 Deltakerkommuner og folketall på måletidspunktet Kommune År Folketall Gruppert som 1 Flakstad Ibestad Kommuner 3 Hyllestad med færre enn 4 Hjartdal Hægebostad innbyggere 6 Åmli Vegårshei Lærdal Lom Gjerstad Ballangen Karasjok Selje Fjaler Aukra Sokndal Sørreisa Vinje Fusa Vaksdal Hvaler Øygarden Frøya Åmot Hemnes Tjøme Radøy Øyer Nord Fron Søndre Land Kvinesdal Gjerdrum Eid Surnadal Tinn Sund Songdalen Eidskog Vestnes Svelvik Trysil Råde Skaun Kommuner innbyggere Kommuner innbyggere Kommuner innbyggere Kommuner innbyggere

12 Kommune År Folketall Gruppert som 44 Brønnøy Sykkylven Sør Odal Sula Vindafjord Kvam Hurum Lillesand Sør Varanger Tysvær Fet Notodden Vestre Toten Modum Namsos Kvinnherad Vefsn Gran Østre Toten Vestby Frogn Aurskog Høland Sørum Time Kongsvinger Klepp Alta Nes i Akershus Elverum Eidsvoll Fjell Sola Lier Kongsberg Askøy Ringerike Hamar Moss Lørenskog Tønsberg Sandefjord Bodø Sarpsborg Kommuner innbyggere Kommuner innbyggere Kommuner innbyggere Kommuner innbyggere Kommuner med mer enn innbyggere 12

13 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger 2 Noen hovedtrekk Før vi presenterer nøkkeltall og oversikter over administrative stillinger i hver enkelt kommune beskrives noen hovedtrekk eller funn om kommunenes administrative bemanning. Dette er i hovedsak funn som bekrefter resultater i tidligere undersøkelser gjennomført av både Agenda Kaupang og andre utredningsmiljøer. Kommunestørrelse og kommunenes aktivitetsnivå - avgjørende for størrelsen på kommunens administrasjon Alle undersøkelser av kommunenes administrasjonsutgifter viser at kommuner inntil en viss størrelse drar nytte av stordriftsfordeler gjennom bedre utnyttelse av kommunens administrative kapasitet. Dette betyr at kommunenes administrasjonsutgifter er fallende i takt med økt kommunestørrelse inntil et visst nivå. Tidligere undersøkelser foretatt bl.a. av forskere ved NTNU og BI har vist at stordriftsfordelene er uttømt når kommunene når en grense på innbyggere. Dette blir begrunnet med at behovet for koordinering og kontroll oppveier stordriftsfordelingene når kommunene når denne størrelsen. Tidligere undersøkelser foretatt av Agenda Kaupang har vist at kommunenes administrasjonsutgifter pr. innbygger begynner å flate ut på dette punktet, men ikke nødvendigvis at stordriftsfordelene er uttømt så tidlig. I denne undersøkelsen har vi imidlertid for få observasjoner til å kunne slå fast om dette funnet fortsatt er gyldig. Se etterfølgende figur der vi har fremstilt sammenhengen mellom kommunestørrelse og administrative stillinger pr innbyggere. I figur 2-1 har vi markert hvor kommuner med mer enn innbyggere ligger an i forhold til den heltrukne trendlinjen. 12,00 Administrative stillinger pr innbyggere kommuner med mer enn innbyggere 10,00 8,00 Gran Administrative stillnger pr innbyggere Notodden 6,00 Frogn Elverum Namsos Aurskog Høland Hamar Tysvær Sørum Kongsberg 4,00 Ringerike Lørenskog Tønsberg Bodø Fet 2,00 Modum Moss Sandefjord Sarpsborg Askøy y = 1,358ln(x) + 16,223 R² = 0,6408 Vefsn Sola Østre Toten Alta Lier Kvinnherad 0,00 Vestre Toten Vestby Time Nes i A Fjell Kongsvinger Eidsvoll Klepp Innbggere Figur 2-1 Administrative stillinger pr innbyggere sortert i stigende kommunestørrelse. Kommuner med mer enn innbyggere For bedre å kunne vise hvordan kommuner under innbyggere plasserer seg når det gjelder administrative stillinger pr innbyggere har vi fremstilt dette i et eget diagram, se figur 2-2.

14 Adm stillinger pr innbyggere kommuner under innbyggere 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 Gjerstad Ibestad Flakstad Hjatdal Selje Hyllestad Lom Åmli Lærdal Vegårshei Hægebostad Aukra Aukra Ballangen Karasjokk Fusa Vaksdal Sørreisa Frøya Hemnes Sokndal Vinje Øygarden Hvaler Åmot Tjøme Radøy Gjerdrum Tinn Trysil Søndre Land Kvinesdal Brønnøy Vindafjordal Kvam Sula Hurum Sykkylven Råde Skaun Hurum Sør Varanger Lillesand y = 2,138ln(x) + 22,69 R² = 0,5929 Surnadal Svelvik Øyer Eid 0,00 Nord Fron Songdalen Vestnes Sund Eidskog Figur 2-2 Administrative stillinger pr 1000 innbyggere. Kommuner under innbyggere Den administrative bemanning er selvfølgelig også et resultat av hvor stor den kommunale aktiviteten er. Større aktivitet medfører større behov for administrativ støtte. Bruttodriftsutgifter blir gjerne brukt som en målestokk for kommunenes aktivitetsnivå. I dette tilfellet har vi brukt kommunens samlede bemanning som et uttrykk for kommunenes aktivitetsnivå. På neste side har vi fremstilt kommunenes samlede bemanning og administrative bemanning. For å kunne gjøre fremstillingen lesbar har vi laget to figurer. I figur 2-3 har vi lagt inn navnene på alle kommuner over innbyggere, mens i figur 2-4 kun har fremstilt resultatene for kommuner med færre enn innbyggere. 14

15 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger 180 Sammenheng mellom samlet bemanning og admininistrativ bemanning. Kommuner med mer enn innbyggere Årsverk administrativ bemanning Sørum Frogn Tysvær Aurskog Høland Notodden Time Nes Klepp Eidsvoll Elverum Alta Lier Sola y = 0,0463x + 0,7438 R² = 0, Fjell Kongsvinger Fet Vefsn Namsos Gran 20 Vestre Toten Modum Kvinnherad Vestby Østre Toten Moss Årsverk samlet bemanning Kongsberg Hamar Lørenskog Ringerike Askøy Tønsberg Bodø Sandefjord Sarpsborg Figur 2-3 Sammenhengen mellom samlet bemanning og administrativ bemanning. Kommuner over innbyggere Figuren viser at det er stor grad av sammenheng mellom kommunenes samlede bemanning og den administrative bemanningen. Ved å ta utgangspunkt i kommunens samlede bemanning vil man langt på vei kunne se hva som vil være normal omfang på kommunes administrasjon målt i antall årsverk. En mer detaljert oversikt over sammenhengene mellom administrativ bemanning og samlet bemanning for kommunene med færre enn innbyggere vises nedenfor. Administrative årsverk Samlet bemanning og administrativ bemanning kommmuner med under innbyggere 45 Eidskog Sund Sør Odal y = 0,0426x + 5,6481 Åmot Øygarden Vinje R² = 0,809 Sula 40 Hvaler Sør Varanger Lillesand 35 Trysil Kvam 30 Tjøme Gjerdrum Hurum Vindafjord Tinn Brønnøy Svelvik 25 Ballangen Sokndal Sund Nord Fron Eid Sykkylven Gjerstad Vestnes 20 Hjartdal 15 Fjaler Fusa Flakstad Hægebostad Ibestad Søreisa 10 Skaun Surnadal Songdalen Aukra Råde Radøy Hemnes Hyllestad Øyer 5 Vegårshei Selje Karasjokk Lom Åmli Vaksdal Lærdal Samlet bemanning

16 Figur 2-4 Sammenhengen mellom administrativ bemanning og samlet bemanning. Kommuner under innbyggere Organiseringens betydning Flesteparten av kommunene som inngår i denne undersøkelsen er organisert etter tonivåmodellen. Tendensen i materialet er at kommuner organisert etter tonivåmodellen bruker noe mindre ressurser til administrativ ledelse (rådmann, assisterende rådmann, kommunalsjefer eller andre stillinger med ansvar for oppfølging av tjenesteområdene) enn kommuner organisert etter etatsmodellen eller trenivåmodellen. Det kan imidlertid være at ressursinnsats knyttet til administrativ ledelse blir noe underrapportert i tonivåmodellen bl.a. fordi ressursinnsats knyttet til en del felles utviklingsoppgaver og nettverksarbeid ikke fanges opp i undersøkelsen. Agenda Kaupang har i en tidligere undersøkelse av erfaringene med flatstrukturorganisering - etter oppdrag fra KS sett at den administrative ledelsen i tonivåmodellen kan være underdimensjonert i noen kommuner. Denne undersøkelsen om kommunenes administrative stillinger sier imidlertid ikke noe om hvilke modeller som gir de beste resultater med hensyn til økonomistyring, kvalitet i tjenestene, servicenivå med mer. En del variasjoner i ressursbruk til administrativ ledelse Av de etterfølgende tabellene i kapittel 4-12 går det fram at det er en del variasjoner i hvor mange årsverk som er satt av til administrativ ledelse, dvs. til de lederoppgavene som ivaretas av rådmann, assisterende rådmann, kommunalsjefer eller eventuelt andre ledere med ansvar for oppfølging av underliggende tjenesteområder eller virksomheter. Forskjellen synes å ha sammenheng med valg av organisasjonsmodell, antall virksomheter/tjenestesteder som rapporterer til rådmannssjiktet i kommunen og omfang av stabsstillinger. Denne undersøkelsen gir ikke grunnlag for å bedømme hva som er den mest gunstige bemanningen av kommunenes administrative ledelse. I Agenda Kaupangs undersøkelse om erfaringene med flatstrukturorganiseringen i norske kommuner, fant vi imidlertid at kommuner som har prioritert å styrke den administrative bemanningen var bedre rustet til å ivareta kommunenes styrings- og utviklingsoppgaver. Interkommunale løsninger Gjennom tidligere undersøkelser foretatt av Agenda Kaupang har vi sett at det har blitt mer og mer vanlig å finne fram til interkommunale samarbeidsløsninger innenfor økonomi, regnskap, oppkreving av skatter og kommunale avgifter/gebyrer, lønn, innkjøp og IKT. Kommunene som har deltatt i denne undersøkelsen bekrefter at interkommunalt samarbeid innenfor de nevnte administrative områdene er mer og mer vanlig. 16

17 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger 3 Kort oversikt og nøkkeltall om hver enkelt kommune I dette kapitlet gis det en kort oversikt over noen nøkkeltall for hver deltakerkommune, samt en beskrivelse av hvordan kommunene er organisert. En mer detaljert fremstilling av kommunenes administrative stillinger er tatt inn i kapitlene 4-13 og blir der sammenliknet direkte med andre kommuner på samme størrelse. Resultatene er sortert etter kommunenes størrelse. To av nøkkeltallene krever muligens en forklaring. Administrativ andel gir uttrykk for kommunens administrative årsverk i prosent av kommunens samlede bemanning. Dette nøkkeltallet er relevant å se hen til når man skal foreta sammenlikninger av administrativ bemanning i kommuner med samme aktivitetsnivå. Vi gir også tall for kommunenes administrative stillinger pr. innbygger der vi har valgt å fremstille dette som administrative stillinger pr innbygger. Når vi i de etterfølgende tabellene bruker begrepet administrativ ledelse mener vi oppgaver som ivaretas av rådmenn, assisterende rådmenn, kommunalsjefer eller andre ledere med ansvar for oppfølging av resultatenheter. Det betyr at vi ikke har inkludert stabsledere i dette begrepet. Det gis ikke noen konkrete råd om bemanningen eventuelt bør styrkes eller reduseres, men det gis en vurdering av hvilken betydning kommunens aktivitetsnivå har å si for omfanget av kommunens administrative kapasitet. 3.1 Flakstad kommune Flakstad kommune er organisert etter tonivåmodellen. Rådmannen og tre kommunalsjefer har ansvar for oppfølging av de ulike tjenesteområdene. Flakstad kommune er den minste kommunen i denne undersøkelsen. Pga. smådriftsulemper vil både administrative stillinger og kommunens administrative andel være høyere enn i større kommuner. Av tabellen nedenfor går det fram at Flakstad kommune har en forholdsvis stor administrativ ledelse, men en beskjeden ressursbruk til stabs- og støttefunksjoner. Tabell 3-1 Flakstad kommune Flakstad kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 137 Administrative årsverk til sammen 13,5 Herav årsverk til administrativ ledelse 5 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 8,5 Administrativ andel 9,85 Administrative stillinger pr innbyggere 9,90 Antall resultatenheter 5 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 2,00

18 3.2 Ibestad kommune Som administrativ ledelse er regnet rådmann, assisterende rådmann ( ½ årsverk) og tre av seksjonslederne som har et oppfølgingsansvar overfor andre ledere. Tabell 3-2 Ibestad kommune Ibestad kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 138,5 Administrative årsverk til sammen 11,9 Herav årsverk til administrativ ledelse 4,5 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 7,4 Administrativ andel 8,59 Administrative stillinger pr innbyggere 8,40 Antall resultatenheter 10 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 1,20 Ibestad er blant de minste kommunene i vår sammenlikning. Undersøkelsen tyder på at kommunen har en administrativ bemanning som er godt avstemt med kommunestørrelse og aktivitetsnivå. 3.3 Hyllestad kommune Administrasjonen i Hyllestad er organisert etter tonivåmodellen. Virksomhetene rapporterer direkte til rådmann. Av tabellen nedenfor går det fram at den administrative ledelsen til sammen utgjør tre årsverk, bestående av administrasjonssjef, personalsjef som er leder for stab og økonomi, og plan- og utviklingssjef som er leder for plan og utvikling. 1 Hyllestad kommune har en svært lav administrativ bemanning sett i forhold til kommunestørrelse og aktivitetsnivå. Tabell 3-3 Hyllestad kommune Hyllestad kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 135,8 Administrative årsverk til sammen 7,95 Herav årsverk til administrativ ledelse 3 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 4,95 Administrativ andel 5,85 Administrative stillinger pr innbyggere 5,28 1 Disse stillingene burde vært fordelt på de stabsfunksjonene som de er ledere av, fordi vi har fulgt denne praksis for de andre kommunene. 18

19 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger Antall resultatenheter 9 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 3, Hjartdal kommune Kommunens administrative ledelse i varetas av rådmann og to kommunalsjefer for henholdsvis kultur/oppvekst/næring, og helse/omsorg. Kommunen har i tillegg fagsjefer for drift og utbygging, skogbruk og miljø, og plan-, bygg og oppmåling. Tabell 3-4 Hjartdal kommune Hjartdal kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 155 Administrative årsverk til sammen 11,8 Herav årsverk til administrativ ledelse 3 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 8,8 Administrativ andel 7,61 Administrative stillinger pr innbyggere 7,38 Antall resultatenheter 16 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 2,00 Kommunens administrative bemanning ligger på et forventet nivå vurdert etter kommunestørrelse og aktivitetsnivå, jfr. figur Hægebostad kommune Hægebostad kommune er en forholdsvis liten kommune med innbyggere pr Kommunen beskriver den administrative organiseringen som en blanding av tonivå- og trenivåmodell. På nivå to finner vi enhetsleder for to skoler, to barnehager, helse og sosial, samt plan og drift. Kommunen har en samlet administrativ bemanning på 12,55 årsverk. Dette er 9,41 % av kommunens samlede bemanning. Sett i forhold til kommunestørrelse og aktivitetsnivå synes kommunens administrative bemanning å ligge på et gjennomsnittsnivå. Tabell 3-5 Hægebostad kommune Hægebostad kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 133,4 Administrative årsverk til sammen 13,15 Herav årsverk til administrativ ledelse 1 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 12,15 Administrativ andel 9,86 Administrative stillinger pr innbyggere 8,13 Antall resultatenheter 6 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 1,40

20 3.6 Åmli kommune Åmli kommune er organisert etter tonivåmodellen. Rådmannsoppgavene ivaretas av rådmannen alene. Kommunen har altså ingen kommunalsjefer. Stabs- og støtteoppgavene er lagt til administrasjonsavdelingen. Det er 11 resultatenheter inkl. administrasjonsavdelingen som rapporterer til rådmannen. Resultatenhetene er av ulik størrelse der skole og omsorgsavdelingene er de største. Kommunene har lav administrativ bemanning, både vurdert etter administrative stillinger pr innbygger og etter administrative andeler. Tabell 3-6 Åmli kommune Åmli kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 162 Administrative årsverk til sammen 8,55 Herav årsverk til administrativ ledelse 1 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 7,55 Administrativ andel 5,28 Administrative stillinger pr innbyggere 4,67 Antall resultatenheter 11 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 1, Vegårshei kommune Vegårshei er organisert etter tonivå-modellen. Rådmannsteamet består av rådmann og kommunalsjef. Kommunen har lav administrativ bemanning i sammenlikning med kommuner på samme størrelse. Tabell 3-7 Vegårdshei kommune Vegårshei kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 147,3 Administrative årsverk til sammen 9,4 Herav årsverk til administrativ ledelse 2 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 7,4 Administrativ andel 6,38 Administrative stillinger pr innbyggere 4,75 Antall resultatenheter 7 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 2,00 20

21 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger 3.8 Lærdal kommune Lærdal kommune har en flat organisasjonsstruktur med ni resultatenheter direkte underlagt rådmannen. I tillegg kommer stabsfunksjoner og sentrale tjenesteområder slik som landbruk, plan/bygg og barnevern. Tabell 3-8 Lærdal kommune Lærdal kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 241 Administrative årsverk til sammen 13,8 Herav årsverk til administrativ ledelse 1 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 12,8 Administrativ andel 5,73 Administrative stillinger pr innbyggere 6,21 Antall resultatenheter 9 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 3,30 Undersøkelsen viser at kommunens administrative bemanning ligger lavere enn det som synes å være gjennomsnittet for kommuner på samme størrelse og med samme aktivitetsnivå som Lærdal. 3.9 Lom kommune Lom kommune er organisert i åtte tjenesteområder og en stab. Den øverste administrative ledelsen i kommunen ivaretas av rådmannen og en av tjenesteområdelederne som er stedfortreder for administrasjonssjefen. Tabell 3-9 Lom kommune Lom kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 212 Administrative årsverk til sammen 11,8 Herav årsverk til administrativ ledelse 2 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 9,8 Administrativ andel 5,57 Administrative stillinger pr innbyggere 4,93 Antall resultatenheter 7 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 2,90 Kommunens samlede administrative bemanning ligger under forventet nivå vurdert ut fra kommunestørrelse og aktivitetsnivå målt etter samlet bemanning.

22 3.10 Gjerstad kommune Gjerstad kommune er organisert etter tonivå-modellen. Kommunens administrative stillinger ligger på et lavere nivå enn det som er normalt for kommuner på samme størrelse. Tabell 3-10 Gjerstad kommune Gjerstad kommune Innbyggere 2484 Samlet bemanning årsverk 205 Administrative årsverk til sammen 12,9 Herav årsverk til administrativ ledelse 3 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 9,9 Administrativ andel 6,29 Administrative stillinger pr innbyggere 5,19 Antall resultatenheter 9 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 2, Ballangen kommune Kommunen er organisert etter tonivåmodellen. Det er til sammen ni virksomhetsledere/resultatenhetsledere som rapporterer til rådmann/kommunalsjef. Alt i alt synes kommunens administrative bemanning å ligge på et nivå som kan forventes ut fra kommunens størrelse og aktivitet. Tabell 3-11 Ballangen kommune Ballangen kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 220 Administrative årsverk til sammen 16 Herav årsverk til administrativ ledelse 2 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 14 Administrativ andel 7,27 Administrative stillinger pr innbyggere 6,11 Antall resultatenheter 9 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 4, Karasjok kommune Karasjok kommune er organisert etter etatsmodellen med ledere for: Kultur- og næring Grunnskole Barnehage 22

23 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger Helse- og omsorg Teknisk Karasjok har en forholdsvis høy samlet kommunal bemanning sett i forhold til kommunestørrelse. Dette medfører at bemanningen målt i administrative stillinger pr. innbygger også må ligge på et forholdsvis høyt nivå. Kommunens administrative andel derimot ligger innenfor det rommet som kan forventes. Tabell 3-12 Karasjok kommune Karasjok kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 334 Administrative årsverk til sammen 20,4 Herav årsverk til administrativ ledelse 4,2 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 16,2 Administrativ andel 6,11 Administrative stillinger pr innbyggere 7,33 Antall resultatenheter 6 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 4, Selje kommune Med til administrativ ledelse hører rådmann og to kommunalsjefer. Vakant stilling som kommunalsjef for utvikling er ikke regnet med i opptellingen av administrative stillinger. Selje kommune har en administrativ bemanning som ligger omtrent på et gjennomsnittsnivå for kommuner med innbyggere. Sett i forhold til kommunens aktivitetsnivå ligger bemanningen litt under forventet nivå. Tabell 3-13 Selje kommune Selje kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 281,2 Administrative årsverk til sammen 15,4 Herav årsverk til administrativ ledelse 3 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 12,4 Administrativ andel 5,48 Administrative stillinger pr innbyggere 5,51 Antall resultatenheter 13 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 2,30

24 3.14 Fjaler kommune Under administrativ ledelse er regnet rådmann, leder for pleie og omsorg og tid avsatt for å ivareta funksjonen som assisterende rådmann. Til sammen er det 21 resultatenheter som rapporterer til dette nivået. Tabell 3-14 Fjaler kommune Fjaler kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 238,9 Administrative årsverk til sammen 15 Herav årsverk til administrativ ledelse 2,1 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 12,9 Administrativ andel 6,28 Administrative stillinger pr innbyggere 5,27 Antall resultatenheter 21 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 0,00 I sammenlikning med kommuner på samme størrelse og samme aktivitetsnivå (samlet bemanning i kommunen) har Fjaler en lav administrativ bemanning Aukra kommune Aukra kommune er organisert etter tonivåmodellen. Det er til sammen 10 resultatenheter som rapporterer til rådmannen. Aukra kommune har alt i alt en forholdsvis høy samlet bemanning sammenliknet med andre kommuner med samme størrelse. Den administrative bemanningen ligger på et gjennomsnittsnivå både når vi sammenlikner administrative stillinger pr innbygger og administrative andeler for kommuner med samme aktivitetsnivå som Aukra. Tabell 3-15 Aukra kommune Aukra kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 288,68 Administrative årsverk til sammen 17,43 Herav årsverk til administrativ ledelse 2 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 15,43 Administrativ andel 6,04 Administrative stillinger pr innbyggere 5,42 Antall resultatenheter 10 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 3,55 24

25 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger 3.16 Sokndal kommune Kommunen er organisert etter etatsmodellen med ledere for: Teknisk og miljøetat Omsorgsetat Helseetat Oppvekst og kulturetat Kommunen har en relativ lav samlet bemanning sammenliknet med andre kommuner på samme størrelse. Dette fører til at kommunens administrative andel er forholdsvis høy. Antall administrative stillinger ligger derimot på et forholdsvis normalt nivå. Tabell 3-16 Sokndal kommune Sokndal kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 215 Administrative årsverk til sammen 19,0 Herav årsverk til administrativ ledelse 4,2 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 14,8 Administrativ andel 8,84 Administrative stillinger pr innbyggere 5,82 Antall resultatenheter 5 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 2, Sørreisa kommune Kommunen er organisert etter tonivåmodellen. Den øverste administrative ledelsen av kommunene ivaretas av rådmann og stedfortredende rådmann i 0,2 stilling (årsverk). Alt i alt fremstår Sørreisa med lav administrativ bemanning målt både etter administrativ andel og administrative stillinger pr innbyggere. Tabell 3-17 Sørreisa kommune Sørreisa kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 251 Administrative årsverk til sammen 11,9 Herav årsverk til administrativ ledelse 1,2 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 10,7 Administrativ andel 4,74 Administrative stillinger pr innbyggere 3,51 Antall resultatenheter 12 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 2,30

26 3.18 Vinje kommune Kommunen er organisert etter tonivå-modellen. Den administrative ledelsen består av rådmann og assisterende rådmann. Vinje kommune har et høyere aktivitetsnivå målt i samlet kommunal bemanning enn andre kommuner på samme størrelse. Administrative stillinger på innbygger ligger derfor over gjennomsnittet for sammenliknbare kommuner. Tabell 3-18 Vinje kommune Vinje kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 382 Administrative årsverk til sammen 24,9 Herav årsverk til administrativ ledelse 2 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 22,9 Administrativ andel 6,52 Administrative stillinger pr innbyggere 6,68 Antall resultatenheter 12 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 5, Fusa kommune Kommunen er administrativt organisert etter tonivåmodellen. Det er til sammen 14 resultatenheter som rapporterer til rådmann og kommunalsjef. I tillegg kommer fellestjenester, byggesak/oppmåling/brann, kulturskolen, kultur og stab. Målt i forhold til kommunens samlede bemanning ligger den administrative bemanningen på et forventet nivå. Det samme kan sies om administrative stillinger pr innbyggere. Tabell 3-19 Fusa kommune Fusa kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 319 Administrative årsverk til sammen 17,05 Herav årsverk til administrativ ledelse 2 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 15,05 Administrativ andel 5,34 Administrative stillinger pr innbyggere 4,43 Antall resultatenheter 19 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 3, Vaksdal kommune Vaksdal kommuner er organisert etter tonivå-modellen med 16 enheter som rapporterer til rådmannsnivået. Kommunen har noe høyere aktivitetsnivå enn kommuner på samme størrelse målt i samlet bemanning. Kommunen har lav 26

27 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger administrativ bemanning både målt i administrative årsverk pr. innbygger og som andel av kommunens samlede bemanning. Tabell 3-20 Vaksdal kommune Vaksdal kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 346 Administrative årsverk til sammen 17,1 Herav årsverk til administrativ ledelse 2,5 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 14,6 Administrativ andel 4,94 Administrative stillinger pr innbyggere 4,13 Antall resultatenheter 16 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 9, Hvaler kommune Kommunens administrative ledelse består av rådmann, assisterende rådmann og tre kommunalsjefer. Prioritering av administrativ ledelse og noen stabs- og støttetjenester gjør at kommunen alt i alt har flere stillingsressurser knyttet til administrasjon enn andre kommuner på samme størrelse. Det bør bemerkes at Hvaler har lavere samlet bemanning enn andre kommuner på samme størrelse. Dette medvirker til at kommunens administrative andel er forholdsvis høy. Tabell 3-21 Hvaler kommune Hvaler kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 289,1 Administrative årsverk til sammen 26,45 Herav årsverk til administrativ ledelse 5 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 21,45 Administrativ andel 9,15 Administrative stillinger pr innbyggere 6,34 Antall resultatenheter 15 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 3, Øygarden kommune Øygarden kommune er også organisert etter tonivåmodellen. Kommunens øverste administrative ledelse ivaretas av rådmannen og tre kommunalsjefer. På grunn av høye inntekter fra eiendomsskatt har kommunen kunnet legge seg på et atskillig høyere utgiftsnivå pr innbygger enn det som er vanlig i de fleste andre kommuner. Bemanningen av kommunens administrative kapasitet gjenspeiler også dette. Kommunen har langt flere administrative stillinger pr innbygger enn det vi finner i andre kommuner på samme størrelse. De administrative stillingenes andel av samlet

28 bemanning er også høyere enn det en skulle forvente sett i forhold til kommunestørrelse og aktivitetsnivå. Tabell 3-22 Øygarden kommune Øygarden kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 376,37 Administrative årsverk til sammen 29,8 Herav årsverk til administrativ ledelse 4 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 25,8 Administrativ andel 7,92 Administrative stillinger pr innbyggere 6,93 Antall resultatenheter 14 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 4, Frøya kommune Kommunen har en flat organisering. Rådmann og kommunalsjef står ansvarlig for den øverste administrative ledelsen av kommunen. Det er til sammen 15 resultatenheter som rapporterer til rådmann/kommunalsjef. Resultatenhetene er seks skoler, to barnehager, kultur- og musikkskole, teknisk, habilitering/rehabilitering, familie/helse, sykehjem, hjemmetjeneste og OSK (offentlig servicekontor). Frøya kommune har alt i alt en lav kommunal bemanning. Kommunens administrative bemanning ligger på forventet nivå vurdert i forhold til kommunens aktivitetsnivå og størrelse. Tabell 3-23 Frøya kommune Frøya kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 320 Administrative årsverk til sammen 17 Herav årsverk til administrativ ledelse 2 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 15 Administrativ andel 5,31 Administrative stillinger pr innbyggere 3,94 Antall resultatenheter 16 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 2, Åmot kommune Til administrativ ledelse er regnet rådmann, assisterende rådmann og tre kommunalsjefer. Åmot har en administrativ bemanning som ligger noe over gjennomsnittet for kommuner på samme størrelse, både vurdert etter administrative stillinger pr innbygger og etter administrative andeler. 28

29 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger Tabell 3-24 Åmot kommune Åmot kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 362 Administrative årsverk til sammen 24 Herav årsverk til administrativ ledelse 5 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 19 Administrativ andel 6,63 Administrative stillinger pr innbyggere 5,44 Antall resultatenheter 19 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 4, Hemnes kommune Kommunen er organisert som tonivåmodell med et lederskap bestående av rådmann og assisterende rådmann i ½ stilling. Av figur 2.2 og 2.4 går det fram at kommunen har en forholdsvis lav administrativ bemanning både vurdert etter administrative stillinger pr innbygger og som andel av samlet bemanning, for kommuner på Hemnes størrelse. Tabell 3-25 Hemnes kommune Hemnes kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 434,3 Administrative årsverk til sammen 20,75 Herav årsverk til administrativ ledelse 1,5 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 19,25 Administrativ andel 4,78 Administrative stillinger pr innbyggere 4,52 Antall resultatenheter 14 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 3, Tjøme kommune Kommunen er organisert etter tonivåmodellen. Det er til sammen 11 virksomheter som er direkte underlagt sentralledelsen; rådmann og kommunalsjef. Kommunen har få administrative stillinger pr innbyggere. Pga. av kommunen samlet sett har en lav bemanning (lavt aktivitetsnivå) blir imidlertid kommunens administrasjonsandel liggende noe over det som er vanlig for kommuner på samme størrelse. Den administrative bemanningen ligger likevel noe under det man kan forvente sett i forhold til kommuner med tilsvarende samlet bemanning.

30 Tabell 3-26 Tjøme kommune Tjøme kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 258,85 Administrative årsverk til sammen 19,6 Herav årsverk til administrativ ledelse 2 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 17,6 Administrativ andel 7,57 Administrative stillinger pr innbyggere 4,17 Antall resultatenheter 11 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 1, Radøy kommune Til kommunens administrative ledelse er regnet rådmann og assisterende rådmann. I tillegg er det delegert ansvar til rådgiver innenfor oppvekst og rådgiver innenfor pleieog omsorg å følge opp disse tjenesteområdene. Det er til sammen 23 resultatenheter. Tabell 3-27 Radøy kommune Radøy kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 390 Administrative årsverk til sammen 20,7 Herav årsverk til administrativ ledelse 2 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 18,7 Administrativ andel 5,31 Administrative stillinger pr innbyggere 4,17 Antall resultatenheter 23 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 6,00 Den administrative bemanningen i kommunen er noe lavere enn det som er normalt for kommuner på samme størrelse og med samme aktitivitetnivå Øyer kommune Øyer kommune er organisert etter tonivåmodellen. Det er i alt 15 resultatenheter som rapporterer til rådmannsnivået. Blant resultatenhetene finner vi fire skoler, ett sykehjem, hjemmetjenestene, sosial og familie, kultur, tre barnehager, eiendom og anlegg, vann og avløp, tjenester for bygg, areal og geomatikk, samt skatt og innfordring. Kommunen har en administrativ bemanning på det nivået en kan forvente sett ut fra kommunens samlede bemanning. 30

31 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger Tabell 3-28 Øyer kommune Øyer kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 326,00 Administrative årsverk til sammen 19,4 Herav årsverk til administrativ ledelse 4,00 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 15,4 Administrativ andel 5,95 Administrative stillinger pr innbyggere 3,82 Antall resultatenheter 15 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 5, Nord-Fron kommune Nord-Fron kommune er organisert etter tonivåmodellen. Den administrative ledergruppen består av rådmann og tre kommunalsjefer. Det er til sammen 16 resultatenheter/virksomhetsområder som rapporterer til rådmannen/kommunalsjefene, herunder fire barnehager, fire skoler, hjemmebasert omsorg, institusjonsbasert omsorg, lege, kultur, barn- og familie, tjenester for funksjonshemmede, teknikk/næring/eiendom og stab/støtte. Samlet bemanning for Nord-Fron kommune er forholdsvis høy, hvilket medfører at administrative stillinger pr. innbygger også blir høyere enn gjennomsnittet for gruppen av kommuner mellom 5 og innbyggere. Når man ser den administrative bemanningen i forhold til kommunens samlede bemanning ligger bemanningen på det nivået en kan forvente. Tabell 3-29 Nord-Fron kommune Nord Fron kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 427,8 Administrative årsverk til sammen 24 Herav årsverk til administrativ ledelse 4 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 20 Administrativ andel 5,61 Administrative stillinger pr innbyggere 4,12 Antall resultatenheter 19 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 5, Søndre Land kommune Søndre Land kommune har organisasjonsmodell med flat struktur. Dette betyr at samtlige tjenesteområder er direkte underlagt rådmannen. Rådmannsgruppa består av rådmannen og to kommunalsjefer. Søndre Land er en av landets største vertskommuner for psykisk utviklingshemmede og har derfor en stor helse- og omsorgssektor. Dette betyr at kommunens behov for administrative tjenester også blir noe

32 større enn i andre kommuner på samme størrelse. Kommunens administrative andel ligger imidlertid litt lavere enn kommuner med samme aktivitetsnivå/samlet bemanning. Tabell 3-30 Søndre Land kommune Søndre Land kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 470,2 Administrative årsverk til sammen 26,1 Herav årsverk til administrativ ledelse 3 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 23,1 Administrativ andel 4,86 Administrative stillinger pr innbyggere 4,47 Antall resultatenheter 10 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 7, Kvinesdal kommune Kommunenes administrative ledelse består av rådmann og tre kommunalsjefer. Det er til sammen 17 resultatenheter som rapporterer til rådmanns/kommunalsjefnivået. Tabell 3-31 Kvinesdal kommune Kvinesdal kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 439 Administrative årsverk til sammen 24,9 Herav årsverk til administrativ ledelse 4 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 20,9 Administrativ andel 5,67 Administrative stillinger pr innbyggere 4,26 Antall resultatenheter 17 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 3,30 Kommunens administrative bemanning ligger rundt gjennomsnittsnivået for kommuner på samme størrelse og med samme aktivitetsnivå Gjerdrum kommune Organisasjonskartet for Gjerdrum viser at kommunene er organisert etter tonivåmodellen. Rådmannsteamet består av rådmann og tre kommunalsjefer. Det er til sammen 16 resultatenheter som rapporterer til rådmannsteamet. Antall administrative stillinger pr. innbygger ligger lavt. En forholdsvis høy administrativ andel har sammenheng med at kommunen alt i alt har en lav bemanning. 32

33 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger Tabell 3-32 Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 285,2 Administrative årsverk til sammen 18,9 Herav årsverk til administrativ ledelse 4 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 14,9 Administrativ andel 6,63 Administrative stillinger pr innbyggere 3,20 Antall resultatenheter 16 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 3, Eid kommune Eid kommune er organisert etter tonivåmodellen der rådmannen og fire kommunalsjefer utgjør kommunens toppledelse. Tabell 3-33 Eid kommune Eid kommune Innbyggere pr Samlet bemanning årsverk 381 Administrative årsverk til sammen 22,8 Herav årsverk til administrativ ledelse 5 Herav årsverk til stabs og støttefunksjoner 17,8 Administrativ andel 5,98 Administrative stillinger pr innbyggere 3,84 Antall resultatenheter 14 Samlet administrativ støtte i driftsenhetene 1,75 Eid kommune har en samlet administrativ bemanning på nivå med flere andre kommuner på samme størrelse. Eid kommune har imidlertid en noe lavere samlet bemanning enn det som er tilfelle i kommuner på samme størrelse. Kommunens administrative andel blir dermed noe høyere enn i kommuner på samme størrelse Surnadal kommune Surnadal er organisert etter tonivåmodellen. Toppledersjiktet i kommunen består av rådmann og tre kommunalsjefer. En av kommunalsjefene er samtidig barnehage- og skolefaglig ansvarlig og er således bare å regne med som ½ kommunalsjefstilling i tabellen nedenfor. Sammenliknet med andre kommuner på samme størrelse synes Surnadal å ha en høy aktivitet. Dette påvirker også behovet for antall administrative stillinger, men andel av samlet bemanning som brukes til administrasjon ligger på lavt nivå.

Analyse av kommunens administrative bemanning

Analyse av kommunens administrative bemanning Fjell kommune Analyse av kommunens administrative bemanning Sammenlikning med andre kommuner RAPPORT 19.mars 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Fjell kommune R7641

Detaljer

Saksframlegg. Oppfølging av budsjettvedtak om innsparing i administrasjonen

Saksframlegg. Oppfølging av budsjettvedtak om innsparing i administrasjonen Søgne kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2014/870-9703/2014 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 13.03.2014 Saksframlegg Oppfølging av budsjettvedtak om innsparing i administrasjonen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Bamble kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2011 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 01.02.13

Bamble kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2011 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 01.02.13 Bamble kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 1.2.13 Oppdragsgiver: Bamble kommune ved rådmannen Rapport nr.: 7999 Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Omstruktureringstiltak

Omstruktureringstiltak Halden kommune Omstruktureringstiltak Delrapport barnehage, undervisning, SFO og administrasjon RAPPORT 16. oktober 2014 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Halden kommune

Detaljer

Grimstad kommune. Kostnadsgjennomgang. Statusrapport om bruk av ressursene sammenlignet med andre kommuner

Grimstad kommune. Kostnadsgjennomgang. Statusrapport om bruk av ressursene sammenlignet med andre kommuner Grimstad kommune Kostnadsgjennomgang Statusrapport om bruk av ressursene sammenlignet med andre kommuner Grimstad kommune Kostnadsgjennomgang Statusrapport for bruk av ressursene sammenlignet med andre

Detaljer

Drammen kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2012 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT

Drammen kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2012 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT Drammen kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 20 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 16. august 20 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Frogn Kommune. Kostnadsgjennomgang. Frogn kommune. Rådmannen RAPPORT

Frogn Kommune. Kostnadsgjennomgang. Frogn kommune. Rådmannen RAPPORT Frogn Kommune Frogn kommune Kostnadsgjennomgang Rådmannen RAPPORT 28. oktober 212 Kostnadsgjennomgang KOSTRA tall for 2 Dataleverandør Agenda Kaupang Rapportens tittel Ansvarlig Kvalitetssikret av Kostnadsgjennomgang

Detaljer

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 21-2007 Revisjonsrapport fra prosjektet Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune September 2007 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Gjennomgang helse og omsorg

Gjennomgang helse og omsorg Krødsherad kommune Gjennomgang helse og omsorg RAPPORT 21. mars 2014 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret av: Krødsherad kommune R8399 Ressursgjennomgang av

Detaljer

Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune

Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune Audun Thorstensen/Kjetil Lie, Trine Riis Groven/Tor Erik Baksås, Ernst & Young telemarksforsking.no 1. Om prosjektet

Detaljer

Undervisningstjenestene i Grimstad

Undervisningstjenestene i Grimstad Grimstad skole Undervisningstjenestene i Grimstad Med innsparingstiltak fra 2010-2011 SLUTTRAPPORT 1.oktober 2009 Oppdragsgiver: Grimstad kommune Rapportnr: 6657 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015

Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015 Lindesnes kommune Vedlegg til Kommunedelplan for helse og omsorg 215-226 Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 215 1.1 Sammenlikning med sammenliknbare kommuner Lindesnes

Detaljer

Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen. En mulighetsstudie. AILIN AASTVEDT OG BENT ASLAK BRANDTZÆG TF-rapport nr. 272 2010

Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen. En mulighetsstudie. AILIN AASTVEDT OG BENT ASLAK BRANDTZÆG TF-rapport nr. 272 2010 < Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen En mulighetsstudie AILIN AASTVEDT OG BENT ASLAK BRANDTZÆG TF-rapport nr. 272 2010 TF-rapport Tittel: Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen en mulighetsstudie

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Når kunnskap gir resultater--- Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering

Detaljer

HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015

HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015 HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015 RAPPORT NR. 2 2015 August 2015 FORORD Huseiernes Landsforbund (HL) ser det som viktig å fokusere oppmerksomheten på de måtene kommunene legger gebyrer

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Gruppe 3. Tjenester og ressursbruk Teknisk, Kultur og administrative tjenester

SLUTTRAPPORT. Gruppe 3. Tjenester og ressursbruk Teknisk, Kultur og administrative tjenester SLUTTRAPPORT Gruppe 3 Tjenester og ressursbruk Teknisk, Kultur og administrative tjenester 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 3 Kostra analyse generelt side 4 Teknisk side 10 Enhet Eiendom side 10 Enhet

Detaljer

i kommunene Rapport nr. 13/2002

i kommunene Rapport nr. 13/2002 RRrRaRapport nr. 13/2002 Barnehagesektorens plass i rnehagesektorens plass i kommunene Rapport nr. 13/2002 En kartlegging av barnehagesektoren i fem kommuner i Hedmark. Av Reidun Grefsrud Tittel: Forfattere:

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Veiledning. Regnskapsåret 2012

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Veiledning. Regnskapsåret 2012 VEILEDNING TIL REGNSKAPSRAPPORTERINGEN I KOSTRA REGNSKAPSÅRET 2012 SIDE 1 Regnskapsrapporteringen i KOSTRA Veiledning Regnskapsåret 2012 Nye presiseringer og endringer i arter, funksjoner, balansekapitler

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Kommunestruktur i Molde-regionen

Kommunestruktur i Molde-regionen Kommunestruktur i Molde-regionen Delrapport 3 om gode og likeverdige tjenester Anja Hjelseth, Audun Thorstensen og Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 13/2015 1 Kolofonside Tittel: Kommunestruktur i Molde-regionen

Detaljer

Gjennomgang av barneverntjenesten

Gjennomgang av barneverntjenesten Gjennomgang av barneverntjenesten Sammenlikningsanalyse Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har gjennomført en forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten i

Detaljer

Innsparingspotensial politisk og administrativ ledelse og styring

Innsparingspotensial politisk og administrativ ledelse og styring ØF-notat 4/2015 Innsparingspotensial politisk og administrativ ledelse og styring av Per Olav Lund ØF-notat 04/2015 Innsparingspotensial politisk og administrativ ledelse og styring av Per Olav Lund Tittel:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten

Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten Volda kommune AUDUN THORSTENSEN/INGVILD VARDHEIM (TELEMARKSFORSKING) TOR ERIK BAKSÅS/GEIR IDAR HOLTE (ERNST & YOUNG), TF-notat nr. 38 2012 Tittel: Evaluering av

Detaljer

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Veiledning. Regnskapsåret 2013

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Veiledning. Regnskapsåret 2013 VEILEDNING TIL REGNSKAPSRAPPORTERINGEN I KOSTRA - REGNSKAPSÅRET 2013 SIDE 1 Regnskapsrapporteringen i KOSTRA Veiledning Regnskapsåret 2013 Presiseringer og endringer i arter, funksjoner, balansekapitler

Detaljer

Utgiftsbehov kommunale veger

Utgiftsbehov kommunale veger Utgiftsbehov kommunale veger - regnskapsstudie Av Einar Bowitz Lars Håkonsen Kjetil Lie Ailin Aastvedt Telemarksforsking-Bø i samarbeid med TF-notat nr 8/2007 14. august 2007 h Telemarksforsking-Bø 2007

Detaljer

Revisjonsrapport fra prosjektet

Revisjonsrapport fra prosjektet Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 15-2009 Revisjonsrapport fra prosjektet Kvalitet i skolen. Hvordan arbeider kommunen og skolene i forhold til å oppnå gode læringsresultater? For kontrollutvalget i Nord-Fron

Detaljer