REPPARFJORD SAPPORTER FRA MØTER OG BEFARINGER Oddmund Husum Roar Hovland Hans Heim Ole Bernt Lile

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REPPARFJORD SAPPORTER FRA MØTER OG BEFARINGER 24.-28.1.-1970. Oddmund Husum Roar Hovland Hans Heim Ole Bernt Lile"

Transkript

1 FOLLDAL VERK Ah ile? ' REPPARFJORD SAPPORTER FRA MØTER OG BEFARINGER Oddmund Husum Roar Hovland Hans Heim Ole Bernt Lile

2 - ODDIIUND 111:3UM

3 FOLLDAL VERK % REPPARFJORD - rapporter fra møter og befaringer Deltagere:. Kvalsund formannskap ordfører Henning Bårdsen kontorsjef Erling Nilsen formannskapsmedlem Ernst Hokland Olav Mathisen Karl Henriksen TI Einar Brevik Finnmarks Hammerfest Hammerfest fylkesarbeidssjef: arbeidsformidling: Elektrisitetsverk: Vestfinnmark Jeger og Fiskeforening: Laksestyret for Hammerfestområdet: Kvalsund Fiskarlag og Klubbukta Fiskarlag: Eivind Karlsen bestyrer Alf Jakobsen driftsbestyrer Arne Rønbeck kontorsjef ørjan østvik formann herr Hartviksen styremedlem Pedar Heimen formann Otto Andersen styremedlem Selmer Samuels:- fl Thorvafl Arild Hammerfest Privatbank: Distriktenes Utbyggingsfond medlem av rådet: Hammerfest Telegrafverk: Rachow & Henriksen - entreprenørforretning: banksjof Per S. Eriksen direktør Ulf hanan telegrafbestyrer L. Gunnar Amundsen tømflormester Henry A/S Anlegg - entreprenørforretning: ingenior Peder Nakken Forretningsdtivende: Kvalsund kommune 9-årige skole: Hotelleier: Gårdbruker: Folldal Verk A/S: Vigsnes Kobberverk (konsulent): Henriks herr og fru Pedersen Mjaan,2 bestyrer Ernst Hokland frk. Henrik Pedersen Johansen ingeniør Oddmund HUPUM siv.ing. Ole Dernt Lile geolog Hans Heim driftsbestyrer R. Hovland

4 FOLLDAL VERK Ah Dreftet: Aktuelle brytbare malmer, påregnelige gehalter og utvinning. Videre prospektering i feltet. Muligheter for utnyttelse av kvartsinnholdet i malmen. Alternative løsninger for dagbruddene, plassering av oppredningsverk, kontorer og øvrig bebyggelse. Veier, vann og avgangsanlegg. Utskibning, kalbygging. Kraftleveranse i anleggstiden, og under ordinær drift. Arbeidskraftsituasjonen 1 fylket, Telefon og teleksforbindelser. Dankforbindelse, eventuell filial i Kvaisund. Konsesjoner, grunnavståelser, vannrettigheter og utslipp av avgang. Distriktenee utbyggingsfond - lån og garantier. Leie av boliger oz hybelhus for anleggsuden og eventuelt under ordirær drift. Aktuelle ertreprenører i distriktet. Kenklusjon: Arbeidone må fortsatt konsentreres om verifisering av malmmengder, gehalter og rt-rinning. Når været tillater det, april - mai, bør diamåntborins igangsettes for undersøkelse av de mest nærliggende anomalier fra I.P.-målingene. Etter fullførte male og flotasjonsforsøk vedrørende Cu-utvinningen bør mull"etene for utnyttelse av kvartsinnholdet i malmen undersøkes. Oppredningsanlegg med verksteder, lager, bad, kontoret. hybelikus og øvrig bebyggelse bør etter lange overveielser sannsynligvis plasseres ved sjeen.forekomsten avbvggss enklest med dagbruddsdrifter som leverer malmen via styrtsjakter tfl underfart transporttunnel. Sikreste veiforbindelse til brytnirgsområdene vil etter alt å dømme bli ved veibygging opp gjennom "Kirkhusdalen." og derfra via transporttunnel til malmfeltene. Vanntilføreselen må undersøkes nøyere men kan i alle fall sikres fra Kirkhusbekkon, trisclv eller Dybelv. Avgangen ledes enklost i plastrør ut il dypt vann i fjorden. Utskibning kan enklest arrangeres ved byeging av egen mindre kai ved oppredningsanlesget. For å oppnå kraftleveranse 1 tide bør mest mulige konkrete planer og tidsanativelser gies til Hammerfest Elektrisitetsverk og Finnmark fylke snarest. Finnmark fylkesarbeidssjef og Hammerfest arbaidsformidling ble orientert om hvilke arbeldskategorier som kommer på tale. Det vil bli tatt hensvn tll dette ved opplegg av 1 og 2 åri.ge kurser for voksenopplæring ved yrkesskolene 1 distriktet Tolefoner og teleksft.rbindalse kan etableres 3-4 måneder stter bestilling, (Provisori2k cgså tidlivore),

5 FOLLDAL VERK BankforbincLelse mad filial i Kvalsund kan bli opprettet i lopet av summaren 1970 derscm argjørelse om drift foreligger innen 1 mai. Kvalsund kommune vil anbefale konsesjoner, grunnavståelsor, vannrettigheter og utslipp av avgang. Vidara meget sterkt anbefale Distriktones utbyggingsfend om å yde lån til feretagenet. Det er mulighet for laie av 2-3 boliger og hybelhus for ca. 35 munn i Kvalsund og Skaidi under byggeperioden. 1 Hammerfest og Alta finnes flere entreprenører som er meget interessert i eventuelle grunnarbeider, veier, husbygging etc. Tilgangen på faglært arbeidskraft i disse kategorier er meget god.

6 FOLLDAL VERK Ah Notrter fra de enkelte møter og befaringe Internt møte angående det videre opplegg fer besøket i.re-nariord. Tilstede: Folldal Verk A/S Ingeniør Oddmund Husum Geolog Haus Heim Siv.ing. Ole Bernt Lile (som konsulent) Driftsbestyrer R. Hov1an2 Drøftet: Opplegg for mcd;er og befaringer. Videre prospektering. Tidsplaner for oventuelt anlegg. Rapportskriving av de enkelte deltagere. ylusum - gengralt om møter og befaringer),heim - geologi og prospektering) (Lile - gaofysikk og prospekterang) (Hovland - tidligere utført prospektering og mulighatene for å finne mere malm). 25.1, Befarin er av malmfelt anle srted. Tilstede: Folldal Verk A/S Ingeniør Oddmund Husum Geolog Hans Heim Siv.ing. Ole Bernt Lile (som konsulent) Driftsbestyrer 2. Hovlank! Kjentmann og Jcooterkjørere Johansen Olsen Mendsen Olsen Bofaring av dagbrudl, tunneltrace, styrtsjakt, anlegussted og tomter for cvrig bebyggelse. Videre anlegg av reier, vann og avgang Møte med Kvalsund formagnskap_._ Tilstoder: Folldal Verk A/S Ingenior Oddmund Husum Geolog Hans Heim Ole Bernt Lile (som konsulent) Driftsbestyrer R. Hovland Drøftet: Kvalsund formannsskap:ordører Henning Bårdsen Kontorsjef Erling Nilsen formannska2smel1emmene: Ernst Hokland Ola:v Mathison Karl Henriksen Einar Brevik Kort ressyme over Folldal Verk A/S. Tid.en til 1.5, må benyttes til underseke mulighetene for drift i Ulevryggen. Herunder konsesjoner, grunnavståelser, vannrettigheter og avgang Arbeidskraftsituasjonen i. diatriktet. Anbefalinger for kansesjoner, grunnavståelser, vannrattigheter og utslipr av avgang.

7 FOLLDAL VERK Ah Ressyme over eventuelt anlegg. Formannsskapets medlemmer fikk tildelt neftet fra innvielsen av Tverrfjellet. Mottatt opplysninger om fisket i Repparfjord og izepparfjordelva. Videro hvilke foreninger og lag som kan tonkes å ha interesse i detce fisket 27.1, Møte an ående elektrisk kraft til anle o drift. Tilstede: Folldal Verk A/S Ingenior Oddmund Husum Geolog Hans Heim Siv.ing. Ole Bernt Lile (som konsulent) Driftsbestyrer R. Hovland Droftet: Hammerfest Elektrisicutsverk: Drifcsbestyrer Arne Rønbecl Kontorsjef ørjan østvik. 1 Muligheten for at Hammerfest Elektrisitetsverk kan skaffe 1500 kw under byggeperioden. Opplegget som må til for at Hammerfest Elektrisitetsverk kan skaffe ca. 5 MWA under normal drift. Priser: kr. 120,-/kW + 3,3 øre/kwh + 20 % (Findus: kr. 80,-/kW + 6 ore/kwå + 20 % + el avg. Mote med idere avklaring om disse sporsmål i Oslo i uken , 27.1, Møte med Vestfinnmark Je er o Fiskeforenin Tilstede: Folldal Verk A/S Ingenior Oddmund Huaum Geolog Hans Heim Siv ing. 01e Bernt Lile (som kousulent) Dr.1ftsbestyrer R. Hovland Droftut: Vestfinnmark Jeger og Finkeforening Formann Hertviksen Laksestyret for Hammerfestområdet: Styremedlom P. Heimon. 1 Utslipp av flotasjonsavgang i Repparfjorden. 2 Ej.sket i sin alminnelighet i fjordon og i olva. Laksen er blitt betydlige redusert i størrelse og antall p.g.a. havfisket som forepår. Fiskens vandring (gang) opp til elva og ut lgjen, Videre orientering til lagenes modlemmer eventuelt på generalforsamling den 4. mars Møte an ående eventuell kaibwing.2_ Tilstede: Folldal Verk A/S Ingenier Oddmund Husum Geeleg Hans Ileim Siv.ing Olo Bornt Ldle (som konsulent) Driftsbestyrer R, Hovland Drøftet: A/S Anlegg Ingenior Peder Nakken 1 Kaibygging i Ropparfjord ca, 100 m innenfor øyenkaia. 2 Grunnundorsekolser for utfylling av strandli-njen med henblikk på flyttii av riksvcien. 3 Gjennomgåelse av te.tningene for den tidliger3 prosjektert, kal i Repparfjorden

8 FOLLDAL VERK Ah Mute med f lkesarbeidss'efen. Tilstede: Folldal Verk A/S Drøftet: (som konsulent) Finnrark fylke Hammerfest arbeidsformidling Kvalsund kommune ingeniur Oddmund Husum Geolog Hans Heim Siv ing, Ole Bernt Lile Driftsbestyrer R. Hovland Arbeidssjefen Eivind Karlsun Bestyrer Alf erdkoben. Ordfurer Henning Bårdsen Kontorsjef Erling Nilsen 1 Arbeldskraftsituasjonen i fylket 2 Voksenopplæringskurser. Fjellsprengningskurser. Mekaniker-kurser, maskinkjøring og maskinpass. Elektrikerkurser, svakstrom og sterkstrom, Laboranter, tegnere, Senere oppgavo til fylkesarbeidssjefen angående den nødvendige arboidskraft under drift 28 1 Møte med Kvalsund Fiskarla o Klubbukta Fiskarlag Tilstede: Folldal Verk A/S Ingenior Oddmund Husum Geolog Hans Heim Droftet: Kvalsund kommune Ordforer Henning Bårdsen Kentorsjef Erling Nilsen Kvalsund og Xlubbukta Formann Otto Andersen Fiskarlag styremedlom Selmer Samuelson fl Thorvald Arild 1. Muligheten for å slippe avgangen fra oppredningsanlegget i Repparfjorden Under dette punkt redegjorde Folldal Verks representanter for hvilken avgang dette dreler seg om 2 Fiskens gang (vandring) til eg fra 2epparfjordelva ble klarlagt av representantene ier fiskarlagene, Likeså hvor de vanlige fiskaplasser forefinnea. Undor dette punkt ble avmerket på kartet omtrentlig hvor fiskerne kunne tenko sug at avgangen med minst mulig sjenanse kunne slippos Diverse forhold ved ftsket Herunder ble du lave fortjenost_. ved fjordfisket nevnt Likeså bemerkat Otto Andorsen at "det fikk våga seg med fisket bare folk fikk arbeide" Angående utslipp av avgang i Repparfjorden kan videre tilfuyes: Saken vil etter der kormunale lov um utslipp i saltvann sortere unde/ Vassdragsvesenet mod direktør Bergmann Paulsen og overing Fleisje.som konsulont,r for Vassdragsvesenet i disse saker vil Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitu.t i Bergen opptre angående dirokte sjjfiske. Direktoratet.for Jakt og Viltstell og Ferskvannsfiske med fiskorikonsulent Magnus Borg og siv ing Einar Snekvik vil opptre som konsulenter angåendu eventuelt fiske av laks og sjrnarret i utslioningsemrådor hvor dette fisko forokommer

9 FOLLDAL VERK Ah 2B Mot,- angåendo eventuell bankfilial i Kvalsund Tilstede: Folldal Verk A/S Droftet: Kvalsund kommune Hammerfest Privatbank Ingeniur Oddmund Husum Geolog Hans Heim Ordfører Henning Bårdsen Kontorsjef Erling Banksjef Por Eriksen 1 Mulighet for opprettelsa av bankfijial i Kvalsund. Dette vil bli tatt opp så snart onuelig avgjørelse foreligger. Banksjefen antydet at filaal kan opprettes i Kvalsund 3-4 måneder etter at drift er vedtatt. 2. Lønns-sjekkonto og lønnssparekonto ble diskutert. Banksjefon opplyste at Findus og andre bedrifter vanligvis benyttet 1ønnssjekkonto bare til sine funksjonærer og lørnssparekonto for sine arbeidere Mole an ående lån i Distriktenes utb in sfond. Tilstede: Folldal Verk A/S Ingenikar Oddmund Husum Geolag Hans Heim Drøftet: Kvalsund kommuno Ordfurer Henaing Bårdsen Kontorsjef Erling Nilsen Rådat for Distriktenes utbyggingsfond Direktør Ulf Hauan 1 Mulighetene for lån i Diertriktenes utbyggingsfond. Anbefalingsskriv fre Kvalsund komwune. Hauan anbefalkr at regionalplansjefon for Hammerfestområdet formulerer brevet fra kommunen. Han vil i denne forbindelse igjea konferere med formannon i styret for Distriktenes utbyggingsfond Andersen om utformingen. 4 Mulighetene for at Kvalsund kommune kan søke om støtte fra Distriktenes utbyggingsfond til spesielle utbyggingsilak også diskutert. Dette for eventuoll finansiering av de kommunale utbyggingsplaner Befaring av k'ø mann Pedersen-M'aanos bolig: Tilstede- Felldal Verk A/S Ingenicr Oddwund Husimi Geolog Hanb Droftet: Kvalsund kommuna Ordfører Herning Bårdsen Kuntorsjef Erling Nilsen Leie av bolig for år. Eventuell lele av tomter til boliger. Herr og fru Podersen-MjaaneL Pedersen-Mjaanes lovte å komme med tilbud om loietid og leiepriser.

10 FOLLDAL VERK % Befarin av Kvalsund -åri e skole. Tilstede: Folldal Verk A/S Kvalsund kommune Ingenisr Oddmund Husum Geolog Hans Heim Ordfierer Henning Bårdsen Kontcrsjef Erling Nilsen Skolebestyrer Ernst Hokland Skole for 200 elever med svømmebasseng og diverse spesialrom ga et meget godt inntrykk. Folldal, dsn 18.februar % /tc l- ' (Oddmund Husum)

11 ICSIS:=3.170R: -- IZO / VLAN'1

12 FOLLDAL VERK AA 1. Sammendrag. Herr 0. Husum's forslag for plassering av oppredningsverk, knuserstasjor samt silo og for anordning av malmtransporter er en heldig kombinasjon av de to løsninger som ble diskutert i N.G.U. rapportene nr. 742 og nr Husum's forsiag bør derfor 1.-3,nnele!:gesti+ grunn for den videre prosjektering. I Repparfjordfeltet er det påvist i underkant av 10 mill, tonn malm å 0,72 % Cu. En stor del av denne malmmengde kan tas ved dagbruddsdrift. Diamantboringer i sentrale deler av feltet vil kunne øke malmmengden betraktelig. Måling av indusert polarisasjon samt i noen grad wr egenpotensialet har vist seg å være anvendelige målemetoder i dette felt og bør med hell kunne bsnyctes i en fremtidig malmleting.

13 FOLLDAL VERK AA 2. Innledning. I tidsrommet deltok undertegnede i en befaring av Repparfjordforekomsten sammen med herrene 0, Husum, H. Heim og O.B. Lile fra Folldal Verk. kn dag ble brukt til befaring av selve malmfejtet samt til å bese mulige vegtraceer og steder for plassering av oppredningsverk og ungkarshjem. Den andre dagen ble benyttet til møter med kommunale instanser, kraftlag, entreprenører og den stedlige jakt- og fiskeforening. Undertegnede vil ikke omtale disse møter i denne rapport, men konsentrere seg om de spørsmål som ble diskutert med ovennevnte herrer fra Folldal Verk angående anleggets plassering, diamantboringer, malmkvanta og geofysiske målirger. Anle ets lasserin. I tidligere rapporter fra Repparfjordfeltet (N.G.U. rapport nr. 742, N.G.U. rapport nr, 808) har man foroslått å legge et eventuelt oppredningsverk nede ved fjorden i nærheten av Kirkhusbekken (kalt Ytre Dypelv på kartet) og den eksioterende kai. I rapport nr 742 vil man la malmtransporten gå i on ca. 3,3 km lang horisontal stoll som var forbundet med dagbruddena via et nett av styrtsjakter og som munnet ut ved oppredningsverket. Styrtsjaktene skulle så langt mulig ende i en felles knuserstesjon. Hovedfordelen ved en sådan løsning er at malmtransporten vil gå greitt, uavhengig av værforholdene. Stollen vii dessuten være godt tjanlig for en videre malmundersøkelse mot dypet og for en eventuell senere underjordsdrift. I rapport nr. 808 tenkte man å la malmtrarsporten gå i dagen med veg fra bruddene og ned til en silo som via en liten stoll var drevet opp i fjellkne.usen'lik(, ovenfor oppredningsverket. Knuserstasjonen skulle plasseres i forbindelse med denne silo, og selve stollen ville munne ut i oppredningsverket. Fordelene med sistnevnte alternativ sammonlignet med aet første er lavere anloggsutgifter, og dessuton får man en bedre og mer hensiktsmessig anordning av silo og knuserstasjon. Herr 0 Husum framsatte i Repparfjord et utkast til planløsning som var en kombinasjon av de to tidligere forslag og som etter undertegnedes mening til en stor grad forener disses fordeler uten å ha de tilsvarende ulemper. Han ville legge opprodningsverket på det tidligere foreslåtte sted ved kaien og benytte opplegget i rapport nr 808 med stoll og silo i fjellknausen Fra toppen av knaus og silo ville han først anlegge ca. 600 m vog og siden gå inn med en stoll under malmfeltet langs kotehoyde :300 eller 250. Sett fra et malmletingssynspunkt er det noenlunde det samme i hvilken kotehoyde man legger stollen, men skal man også benytte stollen som utgangspunkt for en senere underjordsdrift bør man, som figur 1 viser, benytte kote 250 eller helst kote 200

14 FOLLDAL VERK Diamantborin er - Malmkvanta Etter hva undertegnole forsto var dut et ønske fra Folldal Verk's side å få kontrollert de foreliggends data vedrørende malmmengder og gehalter, og kontrollen skulle skje ved å utføre egne diamantboringer så snart som mulig Man ble derfor enige om å utføro da første boringene langs profil Y hvor man fra før av har forholdsvis sparsomme informasjoner dent generelt bør imidlertid de foreliggende data kunne aksepteres da disse hovedsakelig er basert på analyser av diamantborkjerner Analysene er utført av Kjemisk avdeling, N G U, hvor også den andre halvpart av de anaiyserte borkjerner er oppbevart Når det gjelder gehaltene på malmen nær dagen, er disse i første rekke basert på analyseprøver fra røskegrøftene Prøvene ble analysert i årene Invex, Toronto, prøvetok på nytt flere røskegrøfter i 1957 og fikk da resultater helt idontiske med de opprinnelige Malmmengden i feltet er idag beregnet til ca 10 mill.tonn å 0,72 % Cu Figur 2 viser utviklingen av malmtonnasjon fra 1957 da Iavex, Toronto, begynte den mer moderno proapektering i feltet og fram til idag Nedgangen i tonnasjen i 1964 skyldes en revurdering av Invex's resultator av dr Haldemann Do geologiske betraktninger som dr Haldemana la til grunn for sine malmboregnelsjr har imidlortid ved senere diamantboringer vist seg å være helt gale. Når det gjelder muligheten for å påvise mere malm i foltet, er denne i fullt monn tilstede. Malmundersøkelsone i Repparfjord ble ikke avsluttet fordi man ikko kunne fiane mere malm, men fordi man mente at den allerede påviste malmmengde skulle vmre tilstrekkelig for å starte en gruvedrift. Den videre malmundersøkelso skulle kunne skje i forbindelse med den framtidige drift. Skulle man legge opp et diamantborprogram som hadde til målsnarest å øke malmtonnasjen i det kjento felt, burde man i første rekke konsentrere seg om området Y Y i Hovedfeltet og området Y Y i østfeltet, Fig, 3 viser plasseringen av de envetuelle hull. Profil Y eg profil Y er de best undersøkte i Hovedfeltet. Malmsonen snovrer seg noe inn mot dypet i begge profiler, mon gohaltene er omtrent de samme på dypet som høyere opp i sonen. Det er naturlig å vente at malmsonen også i de nmrliggende profiler viser den samme tendens, og borhulleno 1012 C, 1020 C og B skal bekrefte dette. For å underseke malmsonens videre forløp mot dypet i detto området av Hovedfeltet, kan man bore hullene D, E, D, E og C. Fig. 4 viser et par av de aktuelle profiler. øst for Erikstollen har man delvis funnot malmsonen igjen i dagen i et meget overdekket terreng. For å undersøke sonen nærmere kan det være aktuelt å bore i hullene A, A og A.

15 FOLLDAL VERK % 4. Geof Eiske målin er. I Repparfjordfeltet har man anvendt elektromagnetiske målinger {EM}, selvpotensialmålinger (SP), motstandsmålinger RP, indusert polarisasjonsmålinger (IP) og magnetometriske målinger. IP-målingene har vist seg å være meget anvendelige på denne type impregnasjonsmalm. Vanskeligheten er kun den at målemetoden også gir utslag på hematitt og sevisitt. SP-målingere gir gode utslag på impregnasjoner bestående av bornit og kobberglans, men ikke på kobberkis eller hematittimpregnasjoner. De andre målemetoder, EM og RP målinger, synes ikke å være særlig brukbare i dette feltet. Er kombinasjon av IP og SP målinger vil således kunne gi de beste resultater i Repparfjord. Fig. 5 viser profil Y og hvilke måleresultater de forskjellige metoder har gitt. RP-målingene har ikke gitt treslag ovor malmsonen i det hele tatt. SP-målingene har gitt gode anomalier crver den rike sonen ved 9300 x og har dessuton minimum3punkt ved den middels rike sonen vad 9350 X. Dypmalmen kommer også tydelig inn ved SP-målinger, og målingene viser også mindre malnsoner mellom 9250 X cg 9200 X. IP-målingene viser en stor anomali over rikmalmen ved 9300 X og har desauten som SP-målingene en liten anomali over den middels rrke malmsonen ved 9350 X. Dypnalmen kommer også inn med et anomalipunkt, og IP-målingene synes også å bekrefte muligheten av en mindre malmsone ved ca X. Visnes, den (Roar Hovland) bergingenior

16 PROEL..106C))." nn n 35t5 n't,t h o h tonn CLI (iooct.) fl Utvikhltn av of>pbort± malm 195-}- 19(;3 3o o cisi 1q Icler3 DIVERSE SKI5SER REPPARFJORD Erstatrung tor M lestokk TKrefargco ( Erstattet av.

17 \9000X 9200X 9400X Y Y Y Y ll00 0 MINERALISERTESONER (TILNARMET) DIAMANTBORHULL FORSLAGTIL NHE t?eppar DIAMANTBORHULL A _ l)200 alestokk Tew, Tracit Kfr Erstatmng for Erstattet av

18

19 ER ;nho IP (msc;{) P(:(7) v) 70, alat3/4% e es"c".." C 0 0 J.3 f 0.%.. +0/ X -targac ->s moh. rik malm H-izcH fattig malurn-a,e L) 300 mah. lei middels rik rnalm(cowc 9400* 9350k 9300)c 9250k 9200

20 .."21S..0:t:kPPOI;T - IL.SS II.:: LM

21 FOLLDAL VERK % 1. REISERAPPORT - REPPARFJORD Ved befaringen av Ulveryggen er det blitt diskutert en rekke spørsmål vedrørrnds malmsonens egenskaper. Å kjenne malmsonens fysikalske egenskaper er for effektiv malmleting og for prøvetagnings- og analyseopplegg under driften en forutsetning. En kan gå ut ifra at primærbergartens fysikalske egenskaper er ansvarlig for malmmineralenes plasaering. Malmsonens fysikalske egenskaper og lovmessigheter, som skiller den ut fra gråberget er, hvis de eksisterer, mesoskopisk synlig og derfor lett og enkelt å konstatere. På den måten får en såpass mange data at undersøkelsesboringer kan reduseres til et minimum. Følgende fysikalake egenskaper fra Ulveryggen er iakttatt: a. Malmsonene skiller seg ut fra gråfjellet gjennom en lysere gråtone. Denne lysere grå fargetone er fgrårsaket av: en større glimmergehalt en lav hydrotermal alteraujon av feltspatmineraler. b. De malwførende lagene er tydelig sterkere forskiftet og gjennomskåret av sprekker enn gråberget. Hele kornsammenholdet er ifølge tektonikk og sposifike mineralomvandlingermere løst. e. Det swr ikkc ut til at det eksisteror en direkte relasjon mellom det primære kapillarvolum og mineraliseringen. Konkluslors. Glimmeranrikningen i malmsonene tolkes i tilfelle Ulveryggen som et primart fenomen. Glimmermineralene har dannet seg under metamorfosen som følge av on litt høye-_-e leirgehalt i sandsteinen. Glimmerens fysikalsks agenskapor har frowmet tektoniske bevegelser og skapt bedre sirkulasjonsrauligheter for malmiøsninger. Malmløsninger har bevirket on viss altorasjon av feltspatkrystaller, men det ser lkke ut til at forholdere har vært såpass gunstig at det er blitt nydannet glimmer i større grad. Sammenhencn aellom de primære leirg.ehalter eg mineraliseringens plassering gir anstøt til følgende tanker Et område hvor en kan regne mod et + konstant mengdeforhold wellom loire og sandkorn - on slags loire-sand homogsnitetsområde bør etter genetiske betraktninger alltid ha tilnærmelsesvis linseform. Sliko linsor har er + jevn høy glimmergehalt og måtte derfor ha tilbud + li-jnbare nøysomhetsforhold til malmløsninger. Så skulle malmanrikning med innskrenkinger mere eller nindre befinno sog innenfor grenseno

22 FOLLDAL VERK AA 2. av et slikt homogenitotsområde, dvs. malmlinser og anrikru.ngslinser skulle være + identiske. Slike linser kan gjerne ha en "dragning" som da er avhengig av strømningsretning med avsotningen. Strømningsretningons variasjon bestemmes ut ifra sedimentsstnakturene. I denne sammenneng or det interessant å nevne at N.G.U,'s medarbeidore under ek,plorasjonen av forekomsten fant etter denne lovmessighoten at hvis Cu-gehalten plutselig stiger, så tilhører prøven med høyere gehalter alltid et større mineraliseringskompleks (linse). Gocfysikk. Geofysikalske målinger baseres også på fysikalske egonskaper i malmsonene. De på Ulveryggen-forekomsten anvendte IP-målinger gir anomalier over soner med elektrisk ledende mineralkorn og spesialt over soner som fører jernholdige glimmer og dens hydratiserte nedbrytningsprodukter. Men kraftige IP-indikasjoner får en dessuten fra leirfylte sprokker og slepper. På samme måte kan avleiringer av marin leire forstyrre det ønskede målebilde botydelig. En grundiu geologisk - mineralogisk kunnskap over det målte område or derfor uunnværlig for IP-anomalienes tolkning. Pros eks'onsarbeider frew til 1. mai. N.G.U.'s malmberegainger baseres på analyser av diamantborkjerner som or boret i bestemte profiler i relasjon til de analyser som er tatt av skyteprøver fra reskegrofter på dagovorflaten i samme profil. Mons malmgehalten er meget høy nær dagoverflaten og minkor nedover er det av avgjørende betydning for hele malmberegningan at ststnevnte analyser er absolutt representative. Her liggor en potensiell fellkilde i og med at prøvetagningen i røskegraftene ikke er mere reproduserbare. Det er derfor blitt besluttet å kontrollere alle profiler ved dagoverflaten gjennom analyser av borstøv som en får ved profiler av skråborote slagborhull. Fremfor diamantboring har denne metode den fordel at den er helt sikker og gjennomførbar. Diamantboring or det blitt frarådet på grunn av de klimatiske forhold'. Ut i mars månod skal N.G.U. starte med diamantboringer. Målet med boringen er i første rekke å undersøke on IPanomali NW for Torvmyrhaugen for å plassere anleggstunnolon. Senoro skal allo IP-anomalier oppbores i det nærmeste område av malmsonon.

23 FOLLDAL VERK AA 3. Av an sforedlin. Anluggets gunstige trafikkmessige beliggenhet fremmer tanken om å lage salgbare produkter av kobberflotasjonens avgang. Dersom brytnings- og knuseromkostninger buros av kobberproduksjonen ville en få et finnalt kvartsfeltspat-glimmer masse som lett ville la seg fiotere til et kvarts-feltspat og glimmerkonsentrat. Pelletisert kvarts er et godt salgbart produkt. Vanskeligere itiller det seg med feltspatkonsentrat som dunner en blanding av kali- og natronfeltspat. Teoretiske avtagere er keramikkindustrien f.eks. Stavanger Flint eller Figgjo Fajanse Stavanger som brukor nefesinsyenttton fra Stjernøy. Denne nefelinsyenitten har en lignende blandet sammensetning. Rent kalifeltspat er et ettorspurt produkt fra porselensindustrien. aent natronfeltspat or ot etterspurt produkt fra glassindustrion. Maget vanskeligere å utnvtte økonomisk or glimmerkonsentratot. For glimmer kreves en stor renhetsgrad som Repparfjord-glimmer etter de mineralogiske data som ar kjent aldri kan oppfylles. Anlegget. a. Plasseringen av anlegget hvoidan det nå er foreslått med beliggegnot ved kaia er et logisk alternativ til don først proajekterte løsningen. Anlegget ved bruddet ville være å for3trekke hvis en bare søker å ta ut et bogrenset malmparti. Anlegget ved kaia har nedenstående fordeler: en hefter sec ikke ved det kjente malmaroalet løsningen av avgangsproblemer s(r ut til å være optimale. oppredningen av avgangen - står ingoa transportvansker i veien. en unngår til dels vanskeligheter som de klimatiske forhold kan forsårsake. arbeidsmiljøet ble positivt influort ctv aivilisasjonskontakten (riksvei). b. Anleggsbygget planlegges å p]asseres vod fjorden. Lokaliteton befinner seg t.nder at fjellstup ca. 30 m fra sjøen. øversta delen av arealet er dokket av on ur. Derunder antar en det samme terassemateriale som on finner vasentlig på vestsiden av Kirkhusbakkon. Man bør undersøke tarassematerialet på: "in situ" eller ikka vanngehalten stratigrafi - innblandinger av leirulag elektrolyt-styrke v vannet i leire strok og fall av terassons skiktfølge, mektighet kontaktflater, ur/terasse og terasse/fasfjell holning av fastfjell mot sjuaa osv.

24 FOLLDAL VERK 4. Bygget bør ikke skape en ustabilitet i forhold til underlag. Det anbefales derfor å plassere mellene i fast fjell, dersom sterke vibrasjoner kan medfore ukontrollerbare stabilitetsforandringer i et marinkvartær system. Til undersøkelser anbefales seismiske målinger og kjerneboringer. Folldal, den (Hans Heim).

25 - oii 1LJYT LJ1.

26 FOLLDAL VERK 1. RAPPORT FRA REISE TIL REPPARFJORD I VEST FINNMARK, 25, januar Deltagere: Gddmund Husum Roar Hov1:-,nd Hans Heim Ole B. Lile Diamantborin. For å undersøke malmens variasjoner 1 de rikeste partier i dagen, ble man enige om å bore noen korte hull i nærheten av røskegrøftene. Disse hullene skal påsettes fra motsatt side av de som er boret før på samme sted. Følgende koordinater ble notert i denne forbindelse: Y X, Y Y og mellom 9950 Y Y og ca X. Videre må man fastsette med diamantboringer på IP anomalier snarest mulig, da det er stor sannsynlighet for at slike ancmalier har forbindelse med mineralisering. Dette gjelder på to måter: Det ene er at man får IP aaomalier direkte på mineraliseringen, dvs, at malmmineralkornene i bergarten gir IP effekt. Det andre er at man har en tydelig korrelasjon mellom malmmineralisering og biotitt/kloritt dannelser i serisittsoner. Slike leir-/glimmermineraler git ofte en sterk IP effekt som altså i dette tilfelle kan virke som ledesnor til nye malmfunn. Slike"prospekteringshull" bør settes på nærmest mulig anomalien og bores mot fallet s bratt vinkel. Hensyn til );errenget må selvfølgelig tas. Man bør beaytte entreorenør ved slike boringer. I dette tilfelle vil det være naturlig å få NGU tij å påta seg boringene siden de har god erfaring fra før i feltet. Analyser. Man bar foreta en statistisk bearbeidelse av analysematerialet. Hvis dette bltr gjort både på dee gamle materialet og på de analysene som nå skal gjøres, vil man få et meget gocfr bilde av hvor store variasjoner man kan vente seg og hvor stor usikkerhet det er på de beregnede middelverdier. I forbindelse med malmanalysering og analysering av fremtidige geokjemlske prøver, anbefales det anskagfet atomabsorbsjonsutstyr. AA-utstyr her fordelen av å være noyaktig, følsom og hurtig å bruke, særlig ved større serier. AAutstyr passer også godt å bruke vad et oppredningsverk. Kvartsflotasjon. Det produseros ca t. kvarts og kvartsitt årlig 1 Norge, til en verdi av ca. 9 milltoner kroner. Til ferrosilisiumproduksjou kreves stykkvarts. Flotasjonskvarts må i tilfelle pelletiseres. For god drift i ovnene er man avhengig av at kvartsen ikke smuldrer sund ved oppvarming, dvs, at kvartsen er utermisk Dette skulle man kunne venta av pelletisert kvarts.

27 FOLLDAL VERK AA 2. På et mote i Metallurgisk Selskap i Trondheim den d.å. ble det opplyst at prisen på ferrosilisium-kvarts er kr/t. cif. Man man har betalt opptil loo kr/t. for å få amerikansk elvekvarts som går godt i ovnene. Analysekravene varierte noe, men 99 % Si02, 0,6-0,9 % A1203, 0,005 % P205 og 0,05-0,09 % Ti02 syntes å være aktuelle krav. Kvarts med gode analyser kan gå til silisium-karbid produksjon, glassindustrien o.l. for bedre priser, men behovet er begrenset. I Repparfjord bgstår gangbergarten av en feltspatholdig kvartsitt med følgende volumanalyser: Kvarts 55 vol-% Plagiokl. 15 vol-% Kluritt 10 vol-% Serisitt 10 vol-% Biotitt vcl- Dette gir: Si02 A1203 TiO2 P295 Disse analyser ser ut til å kunne være et bra utgangsuateriale for en kvartsflotasjon. Derfor bor dat startes forsok for å bringe på det rene hvilke aualyser man kan vente seg. 80 % Feltspaten vil sannsynligvis 9,4 % væru verdiløs. 0,; % 0,03 % Anlegg. Husums planor for anlegg ved sjoen, hybelhus, vei på nnrdsiden opp til dumparnivået osv, kan jeg bare erklære meg enig i. Stoll under forekomsten passer godt både når det gjelder klimaet og muligheten for å løse andre forekomster, f.eks. "Dypmalmen". Man kan tenke seg en mulig underjordsdrift i fremtiden med dumpertransport. Når det gjelder selve dagbruddet, ser det ut til at fjellet passer godt for en steil dagbruddsvinkel, antagelig helt opp til 57. Retninger og fall på stikk og slepper er også slik at det ikko skulle by på spesiolle vansker. Trondheim, (Ole Bernt Lile).

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Nussir ASA. Reguleringsplan med konsekvensutredning for planlagt gruvedrift i Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune

Nussir ASA. Reguleringsplan med konsekvensutredning for planlagt gruvedrift i Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune Nussir ASA Reguleringsplan med konsekvensutredning for planlagt gruvedrift i Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune Forord Tiltakshaver for prosjektet er Nussir ASA, et gruveselskap som ble etablert

Detaljer

Oversendt fra Folldal Verk a.s. Dato År. I januar 1991

Oversendt fra Folldal Verk a.s. Dato År. I januar 1991 cnia?l_ tatif Bergvesenet 51 e Postboks3021, N-7441 Troodheim Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr 5856 Rapportarkivet Innlegging av nye rapporter ved: Peter Internt arkiv nr Rapportlokalisering! Gradering

Detaljer

International Gold Exploration

International Gold Exploration Kjøp Gull & Mineraler 12. Mai 2005 Pris: NOK 0,79 Reuters: IGE. OL Bloomberg: IGE. OL IGE er et svensk gruve- og prospekteringsselskap med virksomhet i Sverige, Norge og Afrika. Selskapet startet sin virksomhet

Detaljer

Den store parkeringsundersøkelsen

Den store parkeringsundersøkelsen Fagerlia Hageby borettslag Den store parkeringsundersøkelsen Parkeringsutvalget Helge Tiller Knut Einar Larsen Halsten Aastebøl Åsmund Ahlmann Nyre 2. mai 2012 Fagerlia Hageby borettslag 2 Den store parkeringsundersøkelsen

Detaljer

Når hjørnesteinsbedriften vakler og faller

Når hjørnesteinsbedriften vakler og faller BJØRG EVJEN Når hjørnesteinsbedriften vakler og faller Om nedleggelse og omstilling i gruvebyen Sulitjelma Sulitjelma i mars 1982. I boka Vårt århundre er nedleggingen av gruvedriften i Sulis formidlet

Detaljer

Norske domenenavn for privatpersoner diskusjonsgrunnlag

Norske domenenavn for privatpersoner diskusjonsgrunnlag Norske domenenavn for privatpersoner diskusjonsgrunnlag Regelen om plassering av privatpersoner i et eget kategoridomene priv.no ble sist vurdert i 2010, og er nå oppe til ny vurdering. Norpol drøftet

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

KAPITAL- OG VERDSETTINGSPROBLEMER I NASJONALREGNSKAPET. Undertittel:

KAPITAL- OG VERDSETTINGSPROBLEMER I NASJONALREGNSKAPET. Undertittel: D r o n n i n g e n s g t. 16, 0 s 1 o- D e p., Oslo 1. T 1 f. 41 38 20, 41 36 60 B 72/2 13. desember 1972 KAPITAL- OG VERDSETTINGSPROBLEMER I NASJONALREGNSKAPET Undertittel: Berkaps realkapital og Veiledende

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2015 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 28.05.2015 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer FO Medlem

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS. Forord

International Research Institute of Stavanger AS. Forord Forord Denne rapporten dokumenterer en evaluering av to samkjøringspiloter, Sharepool og Spontan samkjøring. Evalueringen er gjennomført på oppdrag av Statens vegvesen Vegdirektoratet. Sharepool har blitt

Detaljer

20 flyktninger i praksis i norsk arbeidsliv En studie av bruk av praksisplasser som del av introduksjonsprogram for flyktninger

20 flyktninger i praksis i norsk arbeidsliv En studie av bruk av praksisplasser som del av introduksjonsprogram for flyktninger 2 20 flyktninger i praksis i norsk arbeidsliv En studie av bruk av praksisplasser som del av introduksjonsprogram for flyktninger Ragnar Næss Pertinaxgruppen Sagveien 10, 0459 Oslo 3 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Små dammer. Veileder for planlegging, bygging og vedlikehold. Grethe Holm Midttømme (red.)

Små dammer. Veileder for planlegging, bygging og vedlikehold. Grethe Holm Midttømme (red.) Små dammer Veileder for planlegging, bygging og vedlikehold Grethe Holm Midttømme (red.) 2 2006 V E I L E D E R Små dammer. Veileder for planlegging, bygging og vedlikehold. Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Protokoll i sak 695/2013. for. Boligtvistnemnda 11.03.15

Protokoll i sak 695/2013. for. Boligtvistnemnda 11.03.15 Protokoll i sak 695/2013 for Boligtvistnemnda 11.03.15 Saken gjelder: Krav om heving av kjøp alternativt prisavslag og erstatning for setningsskader ------------------------------------ 1. Sakens faktiske

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

SOS IALOKOIN 0 VI IN

SOS IALOKOIN 0 VI IN IMF 4 ^ Historien om dyt Et av de seneste fremstøt i geometrien siden Archimedes og Euclid for 000 år siden la grunnvollen, ble nylig utført på en IBM 704 kalkulator i Paris. Den beregnet på en time og

Detaljer

En evaluering av rådgivningsprosjektet Blinken

En evaluering av rådgivningsprosjektet Blinken Notat 2008 5 Ole Kristian Stornes Tittel Forfatter Prosjekt Utgiver Utgiversted Utgivelsesår 2008 Antall sider 25 ISBN 978-82-7077-704-4 Ole Kristian Stornes Evaluering av rådgivningsprosjektet Blinken

Detaljer

Innst. S. nr. 104 (2001-2002)

Innst. S. nr. 104 (2001-2002) Innst. S. nr. 104 (2001-2002) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse om uførepensjon og yrkesrettet attføring Dokument nr. 3:3 (2000-2001) Til Stortinget 1.

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Nettverkene organisering og videreutvikling. Høringsversjon, 08.09.15

Nettverkene organisering og videreutvikling. Høringsversjon, 08.09.15 Nettverkene organisering og videreutvikling Høringsversjon, 08.09.15 Nettverkene organisering og videreutvikling Høringsversjon 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 5 Innledning... 7 Mål... 7 Bakgrunn...

Detaljer

Lene Gezelius. «Å tjene to herrer...» vikarene mellom byrå og bedrift

Lene Gezelius. «Å tjene to herrer...» vikarene mellom byrå og bedrift Lene Gezelius «Å tjene to herrer...» vikarene mellom byrå og bedrift Bedriftsstudier BU 2000 Lene Gezelius Å tjene to herrer vikarene mellom byrå og bedrift Bedriftsstudier BU 2000 Fafo-rapport 318 Forskningsstiftelsen

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

27. 8. 2015 JLL PROSJEKTGRUPPENS INNSTILLING. arbeidsgruppe oppnevnt av Gamlestølen Drift og Jomfruslettfjell Løypelag

27. 8. 2015 JLL PROSJEKTGRUPPENS INNSTILLING. arbeidsgruppe oppnevnt av Gamlestølen Drift og Jomfruslettfjell Løypelag 27. 8. 2015 JLL PROSJEKTGRUPPENS INNSTILLING arbeidsgruppe oppnevnt av Gamlestølen Drift og Jomfruslettfjell Løypelag Side 2 Innhold A. Innledning og oppsummering... 3 B. Medlemmer i arbeidsgruppen, arbeidsform,

Detaljer

Høyt og lavt. En undersøkelse om boliger i borettslag med lave innskudd og høy fellesgjeld. Dag Rune Arntsen Sverre Bugge Tore Johannesen

Høyt og lavt. En undersøkelse om boliger i borettslag med lave innskudd og høy fellesgjeld. Dag Rune Arntsen Sverre Bugge Tore Johannesen Høyt og lavt En undersøkelse om boliger i borettslag med lave innskudd og høy fellesgjeld. 26 Dag Rune Arntsen Sverre Bugge Tore Johannesen INNHOLD Innledning 3 Sammendrag 4. Bakgrunn og antakelser om

Detaljer

Innhold. Mindex ASA. Administrerende direktørs rapport til aksjonærene. Geologisk rapport. Filippinske prospekter. Vietnamesiske prospekter

Innhold. Mindex ASA. Administrerende direktørs rapport til aksjonærene. Geologisk rapport. Filippinske prospekter. Vietnamesiske prospekter Årsrapport 3 Innhold 4 Mindex ASA 5 Administrerende direktørs rapport til aksjonærene Geologisk rapport 8 8 18 Filippinske prospekter Vietnamesiske prospekter 21 Styrets beretning 22 Resultatregnskap

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

SOSIALOKONOMEN. Tidligere Stimulator. Nr. 2-14. rgang - februar 1960

SOSIALOKONOMEN. Tidligere Stimulator. Nr. 2-14. rgang - februar 1960 SOSIALOKONOMEN Tidligere Stimulator Utgitt av Sosialøkonomisk Samfunn Nr. 2-14. rgang - februar 1960 000000000000.000000OO0.000000000 Et skritt nærmere ny studieordning Utkastet til

Detaljer

Ole Guldbrandsen og Jon Christophersen. Tilgjengelighet i nye boliger

Ole Guldbrandsen og Jon Christophersen. Tilgjengelighet i nye boliger Ole Guldbrandsen og Jon Christophersen Tilgjengelighet i nye boliger 322 Prosjektrapport 2002 Prosjektrapport 322 Ole Guldbrandsen og Jon Christophersen Tilgjengelighet i nye boliger Emneord: Livsløpsboliger,

Detaljer