REPPARFJORD SAPPORTER FRA MØTER OG BEFARINGER Oddmund Husum Roar Hovland Hans Heim Ole Bernt Lile

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REPPARFJORD SAPPORTER FRA MØTER OG BEFARINGER 24.-28.1.-1970. Oddmund Husum Roar Hovland Hans Heim Ole Bernt Lile"

Transkript

1 FOLLDAL VERK Ah ile? ' REPPARFJORD SAPPORTER FRA MØTER OG BEFARINGER Oddmund Husum Roar Hovland Hans Heim Ole Bernt Lile

2 - ODDIIUND 111:3UM

3 FOLLDAL VERK % REPPARFJORD - rapporter fra møter og befaringer Deltagere:. Kvalsund formannskap ordfører Henning Bårdsen kontorsjef Erling Nilsen formannskapsmedlem Ernst Hokland Olav Mathisen Karl Henriksen TI Einar Brevik Finnmarks Hammerfest Hammerfest fylkesarbeidssjef: arbeidsformidling: Elektrisitetsverk: Vestfinnmark Jeger og Fiskeforening: Laksestyret for Hammerfestområdet: Kvalsund Fiskarlag og Klubbukta Fiskarlag: Eivind Karlsen bestyrer Alf Jakobsen driftsbestyrer Arne Rønbeck kontorsjef ørjan østvik formann herr Hartviksen styremedlem Pedar Heimen formann Otto Andersen styremedlem Selmer Samuels:- fl Thorvafl Arild Hammerfest Privatbank: Distriktenes Utbyggingsfond medlem av rådet: Hammerfest Telegrafverk: Rachow & Henriksen - entreprenørforretning: banksjof Per S. Eriksen direktør Ulf hanan telegrafbestyrer L. Gunnar Amundsen tømflormester Henry A/S Anlegg - entreprenørforretning: ingenior Peder Nakken Forretningsdtivende: Kvalsund kommune 9-årige skole: Hotelleier: Gårdbruker: Folldal Verk A/S: Vigsnes Kobberverk (konsulent): Henriks herr og fru Pedersen Mjaan,2 bestyrer Ernst Hokland frk. Henrik Pedersen Johansen ingeniør Oddmund HUPUM siv.ing. Ole Dernt Lile geolog Hans Heim driftsbestyrer R. Hovland

4 FOLLDAL VERK Ah Dreftet: Aktuelle brytbare malmer, påregnelige gehalter og utvinning. Videre prospektering i feltet. Muligheter for utnyttelse av kvartsinnholdet i malmen. Alternative løsninger for dagbruddene, plassering av oppredningsverk, kontorer og øvrig bebyggelse. Veier, vann og avgangsanlegg. Utskibning, kalbygging. Kraftleveranse i anleggstiden, og under ordinær drift. Arbeidskraftsituasjonen 1 fylket, Telefon og teleksforbindelser. Dankforbindelse, eventuell filial i Kvaisund. Konsesjoner, grunnavståelser, vannrettigheter og utslipp av avgang. Distriktenee utbyggingsfond - lån og garantier. Leie av boliger oz hybelhus for anleggsuden og eventuelt under ordirær drift. Aktuelle ertreprenører i distriktet. Kenklusjon: Arbeidone må fortsatt konsentreres om verifisering av malmmengder, gehalter og rt-rinning. Når været tillater det, april - mai, bør diamåntborins igangsettes for undersøkelse av de mest nærliggende anomalier fra I.P.-målingene. Etter fullførte male og flotasjonsforsøk vedrørende Cu-utvinningen bør mull"etene for utnyttelse av kvartsinnholdet i malmen undersøkes. Oppredningsanlegg med verksteder, lager, bad, kontoret. hybelikus og øvrig bebyggelse bør etter lange overveielser sannsynligvis plasseres ved sjeen.forekomsten avbvggss enklest med dagbruddsdrifter som leverer malmen via styrtsjakter tfl underfart transporttunnel. Sikreste veiforbindelse til brytnirgsområdene vil etter alt å dømme bli ved veibygging opp gjennom "Kirkhusdalen." og derfra via transporttunnel til malmfeltene. Vanntilføreselen må undersøkes nøyere men kan i alle fall sikres fra Kirkhusbekkon, trisclv eller Dybelv. Avgangen ledes enklost i plastrør ut il dypt vann i fjorden. Utskibning kan enklest arrangeres ved byeging av egen mindre kai ved oppredningsanlesget. For å oppnå kraftleveranse 1 tide bør mest mulige konkrete planer og tidsanativelser gies til Hammerfest Elektrisitetsverk og Finnmark fylke snarest. Finnmark fylkesarbeidssjef og Hammerfest arbaidsformidling ble orientert om hvilke arbeldskategorier som kommer på tale. Det vil bli tatt hensvn tll dette ved opplegg av 1 og 2 åri.ge kurser for voksenopplæring ved yrkesskolene 1 distriktet Tolefoner og teleksft.rbindalse kan etableres 3-4 måneder stter bestilling, (Provisori2k cgså tidlivore),

5 FOLLDAL VERK BankforbincLelse mad filial i Kvalsund kan bli opprettet i lopet av summaren 1970 derscm argjørelse om drift foreligger innen 1 mai. Kvalsund kommune vil anbefale konsesjoner, grunnavståelsor, vannrettigheter og utslipp av avgang. Vidara meget sterkt anbefale Distriktones utbyggingsfend om å yde lån til feretagenet. Det er mulighet for laie av 2-3 boliger og hybelhus for ca. 35 munn i Kvalsund og Skaidi under byggeperioden. 1 Hammerfest og Alta finnes flere entreprenører som er meget interessert i eventuelle grunnarbeider, veier, husbygging etc. Tilgangen på faglært arbeidskraft i disse kategorier er meget god.

6 FOLLDAL VERK Ah Notrter fra de enkelte møter og befaringe Internt møte angående det videre opplegg fer besøket i.re-nariord. Tilstede: Folldal Verk A/S Ingeniør Oddmund Husum Geolog Haus Heim Siv.ing. Ole Bernt Lile (som konsulent) Driftsbestyrer R. Hov1an2 Drøftet: Opplegg for mcd;er og befaringer. Videre prospektering. Tidsplaner for oventuelt anlegg. Rapportskriving av de enkelte deltagere. ylusum - gengralt om møter og befaringer),heim - geologi og prospektering) (Lile - gaofysikk og prospekterang) (Hovland - tidligere utført prospektering og mulighatene for å finne mere malm). 25.1, Befarin er av malmfelt anle srted. Tilstede: Folldal Verk A/S Ingeniør Oddmund Husum Geolog Hans Heim Siv.ing. Ole Bernt Lile (som konsulent) Driftsbestyrer 2. Hovlank! Kjentmann og Jcooterkjørere Johansen Olsen Mendsen Olsen Bofaring av dagbrudl, tunneltrace, styrtsjakt, anlegussted og tomter for cvrig bebyggelse. Videre anlegg av reier, vann og avgang Møte med Kvalsund formagnskap_._ Tilstoder: Folldal Verk A/S Ingenior Oddmund Husum Geolog Hans Heim Ole Bernt Lile (som konsulent) Driftsbestyrer R. Hovland Drøftet: Kvalsund formannsskap:ordører Henning Bårdsen Kontorsjef Erling Nilsen formannska2smel1emmene: Ernst Hokland Ola:v Mathison Karl Henriksen Einar Brevik Kort ressyme over Folldal Verk A/S. Tid.en til 1.5, må benyttes til underseke mulighetene for drift i Ulevryggen. Herunder konsesjoner, grunnavståelser, vannrettigheter og avgang Arbeidskraftsituasjonen i. diatriktet. Anbefalinger for kansesjoner, grunnavståelser, vannrattigheter og utslipr av avgang.

7 FOLLDAL VERK Ah Ressyme over eventuelt anlegg. Formannsskapets medlemmer fikk tildelt neftet fra innvielsen av Tverrfjellet. Mottatt opplysninger om fisket i Repparfjord og izepparfjordelva. Videro hvilke foreninger og lag som kan tonkes å ha interesse i detce fisket 27.1, Møte an ående elektrisk kraft til anle o drift. Tilstede: Folldal Verk A/S Ingenior Oddmund Husum Geolog Hans Heim Siv.ing. Ole Bernt Lile (som konsulent) Driftsbestyrer R. Hovland Droftet: Hammerfest Elektrisicutsverk: Drifcsbestyrer Arne Rønbecl Kontorsjef ørjan østvik. 1 Muligheten for at Hammerfest Elektrisitetsverk kan skaffe 1500 kw under byggeperioden. Opplegget som må til for at Hammerfest Elektrisitetsverk kan skaffe ca. 5 MWA under normal drift. Priser: kr. 120,-/kW + 3,3 øre/kwh + 20 % (Findus: kr. 80,-/kW + 6 ore/kwå + 20 % + el avg. Mote med idere avklaring om disse sporsmål i Oslo i uken , 27.1, Møte med Vestfinnmark Je er o Fiskeforenin Tilstede: Folldal Verk A/S Ingenior Oddmund Huaum Geolog Hans Heim Siv ing. 01e Bernt Lile (som kousulent) Dr.1ftsbestyrer R. Hovland Droftut: Vestfinnmark Jeger og Finkeforening Formann Hertviksen Laksestyret for Hammerfestområdet: Styremedlom P. Heimon. 1 Utslipp av flotasjonsavgang i Repparfjorden. 2 Ej.sket i sin alminnelighet i fjordon og i olva. Laksen er blitt betydlige redusert i størrelse og antall p.g.a. havfisket som forepår. Fiskens vandring (gang) opp til elva og ut lgjen, Videre orientering til lagenes modlemmer eventuelt på generalforsamling den 4. mars Møte an ående eventuell kaibwing.2_ Tilstede: Folldal Verk A/S Ingenier Oddmund Husum Geeleg Hans Ileim Siv.ing Olo Bornt Ldle (som konsulent) Driftsbestyrer R, Hovland Drøftet: A/S Anlegg Ingenior Peder Nakken 1 Kaibygging i Ropparfjord ca, 100 m innenfor øyenkaia. 2 Grunnundorsekolser for utfylling av strandli-njen med henblikk på flyttii av riksvcien. 3 Gjennomgåelse av te.tningene for den tidliger3 prosjektert, kal i Repparfjorden

8 FOLLDAL VERK Ah Mute med f lkesarbeidss'efen. Tilstede: Folldal Verk A/S Drøftet: (som konsulent) Finnrark fylke Hammerfest arbeidsformidling Kvalsund kommune ingeniur Oddmund Husum Geolog Hans Heim Siv ing, Ole Bernt Lile Driftsbestyrer R. Hovland Arbeidssjefen Eivind Karlsun Bestyrer Alf erdkoben. Ordfurer Henning Bårdsen Kontorsjef Erling Nilsen 1 Arbeldskraftsituasjonen i fylket 2 Voksenopplæringskurser. Fjellsprengningskurser. Mekaniker-kurser, maskinkjøring og maskinpass. Elektrikerkurser, svakstrom og sterkstrom, Laboranter, tegnere, Senere oppgavo til fylkesarbeidssjefen angående den nødvendige arboidskraft under drift 28 1 Møte med Kvalsund Fiskarla o Klubbukta Fiskarlag Tilstede: Folldal Verk A/S Ingenior Oddmund Husum Geolog Hans Heim Droftet: Kvalsund kommune Ordforer Henning Bårdsen Kentorsjef Erling Nilsen Kvalsund og Xlubbukta Formann Otto Andersen Fiskarlag styremedlom Selmer Samuelson fl Thorvald Arild 1. Muligheten for å slippe avgangen fra oppredningsanlegget i Repparfjorden Under dette punkt redegjorde Folldal Verks representanter for hvilken avgang dette dreler seg om 2 Fiskens gang (vandring) til eg fra 2epparfjordelva ble klarlagt av representantene ier fiskarlagene, Likeså hvor de vanlige fiskaplasser forefinnea. Undor dette punkt ble avmerket på kartet omtrentlig hvor fiskerne kunne tenko sug at avgangen med minst mulig sjenanse kunne slippos Diverse forhold ved ftsket Herunder ble du lave fortjenost_. ved fjordfisket nevnt Likeså bemerkat Otto Andorsen at "det fikk våga seg med fisket bare folk fikk arbeide" Angående utslipp av avgang i Repparfjorden kan videre tilfuyes: Saken vil etter der kormunale lov um utslipp i saltvann sortere unde/ Vassdragsvesenet mod direktør Bergmann Paulsen og overing Fleisje.som konsulont,r for Vassdragsvesenet i disse saker vil Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitu.t i Bergen opptre angående dirokte sjjfiske. Direktoratet.for Jakt og Viltstell og Ferskvannsfiske med fiskorikonsulent Magnus Borg og siv ing Einar Snekvik vil opptre som konsulenter angåendu eventuelt fiske av laks og sjrnarret i utslioningsemrådor hvor dette fisko forokommer

9 FOLLDAL VERK Ah 2B Mot,- angåendo eventuell bankfilial i Kvalsund Tilstede: Folldal Verk A/S Droftet: Kvalsund kommune Hammerfest Privatbank Ingeniur Oddmund Husum Geolog Hans Heim Ordfører Henning Bårdsen Kontorsjef Erling Banksjef Por Eriksen 1 Mulighet for opprettelsa av bankfijial i Kvalsund. Dette vil bli tatt opp så snart onuelig avgjørelse foreligger. Banksjefen antydet at filaal kan opprettes i Kvalsund 3-4 måneder etter at drift er vedtatt. 2. Lønns-sjekkonto og lønnssparekonto ble diskutert. Banksjefon opplyste at Findus og andre bedrifter vanligvis benyttet 1ønnssjekkonto bare til sine funksjonærer og lørnssparekonto for sine arbeidere Mole an ående lån i Distriktenes utb in sfond. Tilstede: Folldal Verk A/S Ingenikar Oddmund Husum Geolag Hans Heim Drøftet: Kvalsund kommuno Ordfurer Henaing Bårdsen Kontorsjef Erling Nilsen Rådat for Distriktenes utbyggingsfond Direktør Ulf Hauan 1 Mulighetene for lån i Diertriktenes utbyggingsfond. Anbefalingsskriv fre Kvalsund komwune. Hauan anbefalkr at regionalplansjefon for Hammerfestområdet formulerer brevet fra kommunen. Han vil i denne forbindelse igjea konferere med formannon i styret for Distriktenes utbyggingsfond Andersen om utformingen. 4 Mulighetene for at Kvalsund kommune kan søke om støtte fra Distriktenes utbyggingsfond til spesielle utbyggingsilak også diskutert. Dette for eventuoll finansiering av de kommunale utbyggingsplaner Befaring av k'ø mann Pedersen-M'aanos bolig: Tilstede- Felldal Verk A/S Ingenicr Oddwund Husimi Geolog Hanb Droftet: Kvalsund kommuna Ordfører Herning Bårdsen Kuntorsjef Erling Nilsen Leie av bolig for år. Eventuell lele av tomter til boliger. Herr og fru Podersen-MjaaneL Pedersen-Mjaanes lovte å komme med tilbud om loietid og leiepriser.

10 FOLLDAL VERK % Befarin av Kvalsund -åri e skole. Tilstede: Folldal Verk A/S Kvalsund kommune Ingenisr Oddmund Husum Geolog Hans Heim Ordfierer Henning Bårdsen Kontcrsjef Erling Nilsen Skolebestyrer Ernst Hokland Skole for 200 elever med svømmebasseng og diverse spesialrom ga et meget godt inntrykk. Folldal, dsn 18.februar % /tc l- ' (Oddmund Husum)

11 ICSIS:=3.170R: -- IZO / VLAN'1

12 FOLLDAL VERK AA 1. Sammendrag. Herr 0. Husum's forslag for plassering av oppredningsverk, knuserstasjor samt silo og for anordning av malmtransporter er en heldig kombinasjon av de to løsninger som ble diskutert i N.G.U. rapportene nr. 742 og nr Husum's forsiag bør derfor 1.-3,nnele!:gesti+ grunn for den videre prosjektering. I Repparfjordfeltet er det påvist i underkant av 10 mill, tonn malm å 0,72 % Cu. En stor del av denne malmmengde kan tas ved dagbruddsdrift. Diamantboringer i sentrale deler av feltet vil kunne øke malmmengden betraktelig. Måling av indusert polarisasjon samt i noen grad wr egenpotensialet har vist seg å være anvendelige målemetoder i dette felt og bør med hell kunne bsnyctes i en fremtidig malmleting.

13 FOLLDAL VERK AA 2. Innledning. I tidsrommet deltok undertegnede i en befaring av Repparfjordforekomsten sammen med herrene 0, Husum, H. Heim og O.B. Lile fra Folldal Verk. kn dag ble brukt til befaring av selve malmfejtet samt til å bese mulige vegtraceer og steder for plassering av oppredningsverk og ungkarshjem. Den andre dagen ble benyttet til møter med kommunale instanser, kraftlag, entreprenører og den stedlige jakt- og fiskeforening. Undertegnede vil ikke omtale disse møter i denne rapport, men konsentrere seg om de spørsmål som ble diskutert med ovennevnte herrer fra Folldal Verk angående anleggets plassering, diamantboringer, malmkvanta og geofysiske målirger. Anle ets lasserin. I tidligere rapporter fra Repparfjordfeltet (N.G.U. rapport nr. 742, N.G.U. rapport nr, 808) har man foroslått å legge et eventuelt oppredningsverk nede ved fjorden i nærheten av Kirkhusbekken (kalt Ytre Dypelv på kartet) og den eksioterende kai. I rapport nr 742 vil man la malmtransporten gå i on ca. 3,3 km lang horisontal stoll som var forbundet med dagbruddena via et nett av styrtsjakter og som munnet ut ved oppredningsverket. Styrtsjaktene skulle så langt mulig ende i en felles knuserstesjon. Hovedfordelen ved en sådan løsning er at malmtransporten vil gå greitt, uavhengig av værforholdene. Stollen vii dessuten være godt tjanlig for en videre malmundersøkelse mot dypet og for en eventuell senere underjordsdrift. I rapport nr. 808 tenkte man å la malmtrarsporten gå i dagen med veg fra bruddene og ned til en silo som via en liten stoll var drevet opp i fjellkne.usen'lik(, ovenfor oppredningsverket. Knuserstasjonen skulle plasseres i forbindelse med denne silo, og selve stollen ville munne ut i oppredningsverket. Fordelene med sistnevnte alternativ sammonlignet med aet første er lavere anloggsutgifter, og dessuton får man en bedre og mer hensiktsmessig anordning av silo og knuserstasjon. Herr 0 Husum framsatte i Repparfjord et utkast til planløsning som var en kombinasjon av de to tidligere forslag og som etter undertegnedes mening til en stor grad forener disses fordeler uten å ha de tilsvarende ulemper. Han ville legge opprodningsverket på det tidligere foreslåtte sted ved kaien og benytte opplegget i rapport nr 808 med stoll og silo i fjellknausen Fra toppen av knaus og silo ville han først anlegge ca. 600 m vog og siden gå inn med en stoll under malmfeltet langs kotehoyde :300 eller 250. Sett fra et malmletingssynspunkt er det noenlunde det samme i hvilken kotehoyde man legger stollen, men skal man også benytte stollen som utgangspunkt for en senere underjordsdrift bør man, som figur 1 viser, benytte kote 250 eller helst kote 200

14 FOLLDAL VERK Diamantborin er - Malmkvanta Etter hva undertegnole forsto var dut et ønske fra Folldal Verk's side å få kontrollert de foreliggends data vedrørende malmmengder og gehalter, og kontrollen skulle skje ved å utføre egne diamantboringer så snart som mulig Man ble derfor enige om å utføro da første boringene langs profil Y hvor man fra før av har forholdsvis sparsomme informasjoner dent generelt bør imidlertid de foreliggende data kunne aksepteres da disse hovedsakelig er basert på analyser av diamantborkjerner Analysene er utført av Kjemisk avdeling, N G U, hvor også den andre halvpart av de anaiyserte borkjerner er oppbevart Når det gjelder gehaltene på malmen nær dagen, er disse i første rekke basert på analyseprøver fra røskegrøftene Prøvene ble analysert i årene Invex, Toronto, prøvetok på nytt flere røskegrøfter i 1957 og fikk da resultater helt idontiske med de opprinnelige Malmmengden i feltet er idag beregnet til ca 10 mill.tonn å 0,72 % Cu Figur 2 viser utviklingen av malmtonnasjon fra 1957 da Iavex, Toronto, begynte den mer moderno proapektering i feltet og fram til idag Nedgangen i tonnasjen i 1964 skyldes en revurdering av Invex's resultator av dr Haldemann Do geologiske betraktninger som dr Haldemana la til grunn for sine malmboregnelsjr har imidlortid ved senere diamantboringer vist seg å være helt gale. Når det gjelder muligheten for å påvise mere malm i foltet, er denne i fullt monn tilstede. Malmundersøkelsone i Repparfjord ble ikke avsluttet fordi man ikko kunne fiane mere malm, men fordi man mente at den allerede påviste malmmengde skulle vmre tilstrekkelig for å starte en gruvedrift. Den videre malmundersøkelso skulle kunne skje i forbindelse med den framtidige drift. Skulle man legge opp et diamantborprogram som hadde til målsnarest å øke malmtonnasjen i det kjento felt, burde man i første rekke konsentrere seg om området Y Y i Hovedfeltet og området Y Y i østfeltet, Fig, 3 viser plasseringen av de envetuelle hull. Profil Y eg profil Y er de best undersøkte i Hovedfeltet. Malmsonen snovrer seg noe inn mot dypet i begge profiler, mon gohaltene er omtrent de samme på dypet som høyere opp i sonen. Det er naturlig å vente at malmsonen også i de nmrliggende profiler viser den samme tendens, og borhulleno 1012 C, 1020 C og B skal bekrefte dette. For å underseke malmsonens videre forløp mot dypet i detto området av Hovedfeltet, kan man bore hullene D, E, D, E og C. Fig. 4 viser et par av de aktuelle profiler. øst for Erikstollen har man delvis funnot malmsonen igjen i dagen i et meget overdekket terreng. For å undersøke sonen nærmere kan det være aktuelt å bore i hullene A, A og A.

15 FOLLDAL VERK % 4. Geof Eiske målin er. I Repparfjordfeltet har man anvendt elektromagnetiske målinger {EM}, selvpotensialmålinger (SP), motstandsmålinger RP, indusert polarisasjonsmålinger (IP) og magnetometriske målinger. IP-målingene har vist seg å være meget anvendelige på denne type impregnasjonsmalm. Vanskeligheten er kun den at målemetoden også gir utslag på hematitt og sevisitt. SP-målingere gir gode utslag på impregnasjoner bestående av bornit og kobberglans, men ikke på kobberkis eller hematittimpregnasjoner. De andre målemetoder, EM og RP målinger, synes ikke å være særlig brukbare i dette feltet. Er kombinasjon av IP og SP målinger vil således kunne gi de beste resultater i Repparfjord. Fig. 5 viser profil Y og hvilke måleresultater de forskjellige metoder har gitt. RP-målingene har ikke gitt treslag ovor malmsonen i det hele tatt. SP-målingene har gitt gode anomalier crver den rike sonen ved 9300 x og har dessuton minimum3punkt ved den middels rike sonen vad 9350 X. Dypmalmen kommer også tydelig inn ved SP-målinger, og målingene viser også mindre malnsoner mellom 9250 X cg 9200 X. IP-målingene viser en stor anomali over rikmalmen ved 9300 X og har desauten som SP-målingene en liten anomali over den middels rrke malmsonen ved 9350 X. Dypnalmen kommer også inn med et anomalipunkt, og IP-målingene synes også å bekrefte muligheten av en mindre malmsone ved ca X. Visnes, den (Roar Hovland) bergingenior

16 PROEL..106C))." nn n 35t5 n't,t h o h tonn CLI (iooct.) fl Utvikhltn av of>pbort± malm 195-}- 19(;3 3o o cisi 1q Icler3 DIVERSE SKI5SER REPPARFJORD Erstatrung tor M lestokk TKrefargco ( Erstattet av.

17 \9000X 9200X 9400X Y Y Y Y ll00 0 MINERALISERTESONER (TILNARMET) DIAMANTBORHULL FORSLAGTIL NHE t?eppar DIAMANTBORHULL A _ l)200 alestokk Tew, Tracit Kfr Erstatmng for Erstattet av

18

19 ER ;nho IP (msc;{) P(:(7) v) 70, alat3/4% e es"c".." C 0 0 J.3 f 0.%.. +0/ X -targac ->s moh. rik malm H-izcH fattig malurn-a,e L) 300 mah. lei middels rik rnalm(cowc 9400* 9350k 9300)c 9250k 9200

20 .."21S..0:t:kPPOI;T - IL.SS II.:: LM

21 FOLLDAL VERK % 1. REISERAPPORT - REPPARFJORD Ved befaringen av Ulveryggen er det blitt diskutert en rekke spørsmål vedrørrnds malmsonens egenskaper. Å kjenne malmsonens fysikalske egenskaper er for effektiv malmleting og for prøvetagnings- og analyseopplegg under driften en forutsetning. En kan gå ut ifra at primærbergartens fysikalske egenskaper er ansvarlig for malmmineralenes plasaering. Malmsonens fysikalske egenskaper og lovmessigheter, som skiller den ut fra gråberget er, hvis de eksisterer, mesoskopisk synlig og derfor lett og enkelt å konstatere. På den måten får en såpass mange data at undersøkelsesboringer kan reduseres til et minimum. Følgende fysikalake egenskaper fra Ulveryggen er iakttatt: a. Malmsonene skiller seg ut fra gråfjellet gjennom en lysere gråtone. Denne lysere grå fargetone er fgrårsaket av: en større glimmergehalt en lav hydrotermal alteraujon av feltspatmineraler. b. De malwførende lagene er tydelig sterkere forskiftet og gjennomskåret av sprekker enn gråberget. Hele kornsammenholdet er ifølge tektonikk og sposifike mineralomvandlingermere løst. e. Det swr ikkc ut til at det eksisteror en direkte relasjon mellom det primære kapillarvolum og mineraliseringen. Konkluslors. Glimmeranrikningen i malmsonene tolkes i tilfelle Ulveryggen som et primart fenomen. Glimmermineralene har dannet seg under metamorfosen som følge av on litt høye-_-e leirgehalt i sandsteinen. Glimmerens fysikalsks agenskapor har frowmet tektoniske bevegelser og skapt bedre sirkulasjonsrauligheter for malmiøsninger. Malmløsninger har bevirket on viss altorasjon av feltspatkrystaller, men det ser lkke ut til at forholdere har vært såpass gunstig at det er blitt nydannet glimmer i større grad. Sammenhencn aellom de primære leirg.ehalter eg mineraliseringens plassering gir anstøt til følgende tanker Et område hvor en kan regne mod et + konstant mengdeforhold wellom loire og sandkorn - on slags loire-sand homogsnitetsområde bør etter genetiske betraktninger alltid ha tilnærmelsesvis linseform. Sliko linsor har er + jevn høy glimmergehalt og måtte derfor ha tilbud + li-jnbare nøysomhetsforhold til malmløsninger. Så skulle malmanrikning med innskrenkinger mere eller nindre befinno sog innenfor grenseno

22 FOLLDAL VERK AA 2. av et slikt homogenitotsområde, dvs. malmlinser og anrikru.ngslinser skulle være + identiske. Slike linser kan gjerne ha en "dragning" som da er avhengig av strømningsretning med avsotningen. Strømningsretningons variasjon bestemmes ut ifra sedimentsstnakturene. I denne sammenneng or det interessant å nevne at N.G.U,'s medarbeidore under ek,plorasjonen av forekomsten fant etter denne lovmessighoten at hvis Cu-gehalten plutselig stiger, så tilhører prøven med høyere gehalter alltid et større mineraliseringskompleks (linse). Gocfysikk. Geofysikalske målinger baseres også på fysikalske egonskaper i malmsonene. De på Ulveryggen-forekomsten anvendte IP-målinger gir anomalier over soner med elektrisk ledende mineralkorn og spesialt over soner som fører jernholdige glimmer og dens hydratiserte nedbrytningsprodukter. Men kraftige IP-indikasjoner får en dessuten fra leirfylte sprokker og slepper. På samme måte kan avleiringer av marin leire forstyrre det ønskede målebilde botydelig. En grundiu geologisk - mineralogisk kunnskap over det målte område or derfor uunnværlig for IP-anomalienes tolkning. Pros eks'onsarbeider frew til 1. mai. N.G.U.'s malmberegainger baseres på analyser av diamantborkjerner som or boret i bestemte profiler i relasjon til de analyser som er tatt av skyteprøver fra reskegrofter på dagovorflaten i samme profil. Mons malmgehalten er meget høy nær dagoverflaten og minkor nedover er det av avgjørende betydning for hele malmberegningan at ststnevnte analyser er absolutt representative. Her liggor en potensiell fellkilde i og med at prøvetagningen i røskegraftene ikke er mere reproduserbare. Det er derfor blitt besluttet å kontrollere alle profiler ved dagoverflaten gjennom analyser av borstøv som en får ved profiler av skråborote slagborhull. Fremfor diamantboring har denne metode den fordel at den er helt sikker og gjennomførbar. Diamantboring or det blitt frarådet på grunn av de klimatiske forhold'. Ut i mars månod skal N.G.U. starte med diamantboringer. Målet med boringen er i første rekke å undersøke on IPanomali NW for Torvmyrhaugen for å plassere anleggstunnolon. Senoro skal allo IP-anomalier oppbores i det nærmeste område av malmsonon.

23 FOLLDAL VERK AA 3. Av an sforedlin. Anluggets gunstige trafikkmessige beliggenhet fremmer tanken om å lage salgbare produkter av kobberflotasjonens avgang. Dersom brytnings- og knuseromkostninger buros av kobberproduksjonen ville en få et finnalt kvartsfeltspat-glimmer masse som lett ville la seg fiotere til et kvarts-feltspat og glimmerkonsentrat. Pelletisert kvarts er et godt salgbart produkt. Vanskeligere itiller det seg med feltspatkonsentrat som dunner en blanding av kali- og natronfeltspat. Teoretiske avtagere er keramikkindustrien f.eks. Stavanger Flint eller Figgjo Fajanse Stavanger som brukor nefesinsyenttton fra Stjernøy. Denne nefelinsyenitten har en lignende blandet sammensetning. Rent kalifeltspat er et ettorspurt produkt fra porselensindustrien. aent natronfeltspat or ot etterspurt produkt fra glassindustrion. Maget vanskeligere å utnvtte økonomisk or glimmerkonsentratot. For glimmer kreves en stor renhetsgrad som Repparfjord-glimmer etter de mineralogiske data som ar kjent aldri kan oppfylles. Anlegget. a. Plasseringen av anlegget hvoidan det nå er foreslått med beliggegnot ved kaia er et logisk alternativ til don først proajekterte løsningen. Anlegget ved bruddet ville være å for3trekke hvis en bare søker å ta ut et bogrenset malmparti. Anlegget ved kaia har nedenstående fordeler: en hefter sec ikke ved det kjente malmaroalet løsningen av avgangsproblemer s(r ut til å være optimale. oppredningen av avgangen - står ingoa transportvansker i veien. en unngår til dels vanskeligheter som de klimatiske forhold kan forsårsake. arbeidsmiljøet ble positivt influort ctv aivilisasjonskontakten (riksvei). b. Anleggsbygget planlegges å p]asseres vod fjorden. Lokaliteton befinner seg t.nder at fjellstup ca. 30 m fra sjøen. øversta delen av arealet er dokket av on ur. Derunder antar en det samme terassemateriale som on finner vasentlig på vestsiden av Kirkhusbakkon. Man bør undersøke tarassematerialet på: "in situ" eller ikka vanngehalten stratigrafi - innblandinger av leirulag elektrolyt-styrke v vannet i leire strok og fall av terassons skiktfølge, mektighet kontaktflater, ur/terasse og terasse/fasfjell holning av fastfjell mot sjuaa osv.

24 FOLLDAL VERK 4. Bygget bør ikke skape en ustabilitet i forhold til underlag. Det anbefales derfor å plassere mellene i fast fjell, dersom sterke vibrasjoner kan medfore ukontrollerbare stabilitetsforandringer i et marinkvartær system. Til undersøkelser anbefales seismiske målinger og kjerneboringer. Folldal, den (Hans Heim).

25 - oii 1LJYT LJ1.

26 FOLLDAL VERK 1. RAPPORT FRA REISE TIL REPPARFJORD I VEST FINNMARK, 25, januar Deltagere: Gddmund Husum Roar Hov1:-,nd Hans Heim Ole B. Lile Diamantborin. For å undersøke malmens variasjoner 1 de rikeste partier i dagen, ble man enige om å bore noen korte hull i nærheten av røskegrøftene. Disse hullene skal påsettes fra motsatt side av de som er boret før på samme sted. Følgende koordinater ble notert i denne forbindelse: Y X, Y Y og mellom 9950 Y Y og ca X. Videre må man fastsette med diamantboringer på IP anomalier snarest mulig, da det er stor sannsynlighet for at slike ancmalier har forbindelse med mineralisering. Dette gjelder på to måter: Det ene er at man får IP aaomalier direkte på mineraliseringen, dvs, at malmmineralkornene i bergarten gir IP effekt. Det andre er at man har en tydelig korrelasjon mellom malmmineralisering og biotitt/kloritt dannelser i serisittsoner. Slike leir-/glimmermineraler git ofte en sterk IP effekt som altså i dette tilfelle kan virke som ledesnor til nye malmfunn. Slike"prospekteringshull" bør settes på nærmest mulig anomalien og bores mot fallet s bratt vinkel. Hensyn til );errenget må selvfølgelig tas. Man bør beaytte entreorenør ved slike boringer. I dette tilfelle vil det være naturlig å få NGU tij å påta seg boringene siden de har god erfaring fra før i feltet. Analyser. Man bar foreta en statistisk bearbeidelse av analysematerialet. Hvis dette bltr gjort både på dee gamle materialet og på de analysene som nå skal gjøres, vil man få et meget gocfr bilde av hvor store variasjoner man kan vente seg og hvor stor usikkerhet det er på de beregnede middelverdier. I forbindelse med malmanalysering og analysering av fremtidige geokjemlske prøver, anbefales det anskagfet atomabsorbsjonsutstyr. AA-utstyr her fordelen av å være noyaktig, følsom og hurtig å bruke, særlig ved større serier. AAutstyr passer også godt å bruke vad et oppredningsverk. Kvartsflotasjon. Det produseros ca t. kvarts og kvartsitt årlig 1 Norge, til en verdi av ca. 9 milltoner kroner. Til ferrosilisiumproduksjou kreves stykkvarts. Flotasjonskvarts må i tilfelle pelletiseres. For god drift i ovnene er man avhengig av at kvartsen ikke smuldrer sund ved oppvarming, dvs, at kvartsen er utermisk Dette skulle man kunne venta av pelletisert kvarts.

27 FOLLDAL VERK AA 2. På et mote i Metallurgisk Selskap i Trondheim den d.å. ble det opplyst at prisen på ferrosilisium-kvarts er kr/t. cif. Man man har betalt opptil loo kr/t. for å få amerikansk elvekvarts som går godt i ovnene. Analysekravene varierte noe, men 99 % Si02, 0,6-0,9 % A1203, 0,005 % P205 og 0,05-0,09 % Ti02 syntes å være aktuelle krav. Kvarts med gode analyser kan gå til silisium-karbid produksjon, glassindustrien o.l. for bedre priser, men behovet er begrenset. I Repparfjord bgstår gangbergarten av en feltspatholdig kvartsitt med følgende volumanalyser: Kvarts 55 vol-% Plagiokl. 15 vol-% Kluritt 10 vol-% Serisitt 10 vol-% Biotitt vcl- Dette gir: Si02 A1203 TiO2 P295 Disse analyser ser ut til å kunne være et bra utgangsuateriale for en kvartsflotasjon. Derfor bor dat startes forsok for å bringe på det rene hvilke aualyser man kan vente seg. 80 % Feltspaten vil sannsynligvis 9,4 % væru verdiløs. 0,; % 0,03 % Anlegg. Husums planor for anlegg ved sjoen, hybelhus, vei på nnrdsiden opp til dumparnivået osv, kan jeg bare erklære meg enig i. Stoll under forekomsten passer godt både når det gjelder klimaet og muligheten for å løse andre forekomster, f.eks. "Dypmalmen". Man kan tenke seg en mulig underjordsdrift i fremtiden med dumpertransport. Når det gjelder selve dagbruddet, ser det ut til at fjellet passer godt for en steil dagbruddsvinkel, antagelig helt opp til 57. Retninger og fall på stikk og slepper er også slik at det ikko skulle by på spesiolle vansker. Trondheim, (Ole Bernt Lile).

Rapport fra befaringer og drøftelser 3.-4.9.1969. Repparfjord - kjentmann Kvalsund kommune Hammerfest Elektrisitetsverk

Rapport fra befaringer og drøftelser 3.-4.9.1969. Repparfjord - kjentmann Kvalsund kommune Hammerfest Elektrisitetsverk REPPARFJORDFELTBT. Rapport fra befaringer og drøftelser 3.-4.9.1969. Deltagere: Folldal Verk A/S Repparfjord - kjentmann Kvalsund kommune Hammerfest Elektrisitetsverk ing. Oddmund Husum dipl.geol. Hans

Detaljer

Dato År 11.01. 1977 ) Bergdistrikt I 50 000 kartblad I: 250 000 kartblad 13311. Råna

Dato År 11.01. 1977 ) Bergdistrikt I 50 000 kartblad I: 250 000 kartblad 13311. Råna 51 Bergvesenet ti Postboks3021 N-744I Trondheim Bergvesenetrapport nr 6440 Rapportarkivet Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Nordlandske Ekstern rapport

Detaljer

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE Oppdragsgiver: FOLLDAL VERK A S NGU Rapport nr. 1062 Geofysiske målinger REPPARFJORD KVALSUND 26/7-29/8 1971 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE Oppdragsgiver: FOLLDAL VERK A/S NGU Rapport nr. 1062 Geofysiske

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig. Oversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: Forekomster

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig. Oversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: Forekomster utv 5it Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1778 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

dse Bergvesenet ut73 Bergvesenetrapport nr InternJournalnr BV /89 Interntarkivnr Rapportlokalisering Gradering Trondheim APen Kommerfra..

dse Bergvesenet ut73 Bergvesenetrapport nr InternJournalnr BV /89 Interntarkivnr Rapportlokalisering Gradering Trondheim APen Kommerfra.. ut73 dse Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr BV 932 1298/89 Interntarkivnr Rapportlokalisering Gradering Trondheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr

Detaljer

Oversendtfra l'olldal Verk o.s. -- Tittel DYPMALMLETING INNENFOR HJERKINNFELTET, Vurdering av resultater og forslag til videre I undersøkelser

Oversendtfra l'olldal Verk o.s. -- Tittel DYPMALMLETING INNENFOR HJERKINNFELTET, Vurdering av resultater og forslag til videre I undersøkelser '1j91 Bergvesenet Posthoks 3021, N-744I Trondlieim Rapportarkivet 7 Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradefing 5924 Kassenr. 74 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Bergvesenet BV Undersøkelse etter PB-mineraliserte områder i fjellranden Finnmark og Troms. Troms Troms og Finnmark Finnmark.

Bergvesenet BV Undersøkelse etter PB-mineraliserte områder i fjellranden Finnmark og Troms. Troms Troms og Finnmark Finnmark. Bergvesenet Postboks 3021. 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1481 Intern Journal nr Internt andv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr NGU

Detaljer

net Magnetisk undersøkelse Suovrarappat/Kautokeino, april ,k,7441;ir\oodheim intemt arkw nr . 13'9r0vaietmit rants

net Magnetisk undersøkelse Suovrarappat/Kautokeino, april ,k,7441;ir\oodheim intemt arkw nr . 13'9r0vaietmit rants net 3021,k,7441;ir\oodheim.....1BÆRBAR:MAS,K,.. 13'9r0vaietmit rants 7020 ' intemt arkw nr KoMMat tre''errirq:&> Kautokeino Kobberfelter AIS rapportynt GM 305 B.. Magnetisk undersøkelse Suovrarappat/Kautokeino,

Detaljer

Nussir med ny tillatelse: Gruvedrift i 2018

Nussir med ny tillatelse: Gruvedrift i 2018 Nussir med ny tillatelse: Gruvedrift i 2018 Det kommer ingen radioaktive utslipp fra gruva i Repparfjord i Vest-Finnmark, konkluderer Statens strålevern. Dermed gjenstår kun driftskonsesjonen før gruva

Detaljer

Kilometervis med kjørespor etter Nussir i Kvalsund

Kilometervis med kjørespor etter Nussir i Kvalsund NRK Sápmi En beltevogn på vei ut fra prøveboringsområde ved Nussir-fjellet. Foto: Bente Bjercke Kilometervis med kjørespor etter Nussir i Kvalsund Mens Fiettar-reinen samles ved Áisaroaivi, prøveborer

Detaljer

Dato Ar. Bergdistrikt. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Skiftesmyr

Dato Ar. Bergdistrikt. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Skiftesmyr U11) Bergvesenet Rapportarkivet 5(t Postboks3021. N-7441Trondheim Bergvesenetrapport nr 2439 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapportlokalisering. Gradering Kommer fra..arkiv Grong Gruber AS Ekstern

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim

Rapportarkivet. Bergvesenet. Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr

Detaljer

/44-1,t 4I CeA7ri99 ( I S GULLUNDERSØKELSE I BIDJOVAGGE. Et prospekt det er bevilget prospekteringsstøttetil i 1980 NJ BIDJOVAGGE GRUBER

/44-1,t 4I CeA7ri99 ( I S GULLUNDERSØKELSE I BIDJOVAGGE. Et prospekt det er bevilget prospekteringsstøttetil i 1980 NJ BIDJOVAGGE GRUBER /44-1,t 4I CeA7ri99 ( I S GULLUNDERSØKELSE I BIDJOVAGGE Et prospekt det er bevilget prospekteringsstøttetil i 1980 NJ BIDJOVAGGE GRUBER, - - 2 - Videre igjen er det prøvetatt av en ikke - kopper - mineralisert

Detaljer

Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen

Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen Kommerfra..arktv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Bergvesenet. BV 141 Dondheim. Apen. Tittel Notat fra befaring av 3 kvartaforekomater i Flora, Selbu. Mikalsen, Trygve

Bergvesenet. BV 141 Dondheim. Apen. Tittel Notat fra befaring av 3 kvartaforekomater i Flora, Selbu. Mikalsen, Trygve Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkivnr Rapporttokalisering Gradering BV 141 Dondheim Apen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

TEKTONISKESTRUKTURERSCM BFIZØRERWEF9FJEIISDISTRIK 1-ET(SE KARTBILAG I)

TEKTONISKESTRUKTURERSCM BFIZØRERWEF9FJEIISDISTRIK 1-ET(SE KARTBILAG I) ladministrasjonen TEKTONISKESTRUKTURERSCM BFIZØRERWEF9FJEIISDISTRIK 1-ET(SE KARTBILAG I) En strukturell tolkning av området Nord Hedmark - Oppland med Folldals distriktet i sentrum gir en oversikt over

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet 4)t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkiv nr Rapportlokalisering Gradering BV 851 197119FB T& F455 Trondheim Kommerfra..arkiv Eksternrapponnr

Detaljer

METODEBESKRIVELSE TURAM

METODEBESKRIVELSE TURAM Historikk, fysisk grunnlag. METODEBESKRIVELSE TURAM Turam er en av de eldste geofysiske målemetodene som brukes i malmleting. Metoden er en elektromagnetisk metode og baserer seg på den egenskapen at malmer

Detaljer

Grunnvann i Bærum kommune

Grunnvann i Bærum kommune Grunnvann i Bærum kommune NGU Rapport 92.091 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

NGU Rapport Drammensgranittens potensiale som blokkstein i Svelvik-Sandeområdet, Vestfold

NGU Rapport Drammensgranittens potensiale som blokkstein i Svelvik-Sandeområdet, Vestfold NGU Rapport 2002.013 Drammensgranittens potensiale som blokkstein i Svelvik-Sandeområdet, Vestfold Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.:

Detaljer

PROSPEKTERING I KOMAGFJORDVINDUET Oversikt over utførte arbeider

PROSPEKTERING I KOMAGFJORDVINDUET Oversikt over utførte arbeider FOLLDAL VERK A/S PROSPEKTERING I KOMAGFJORDVINDUET 1973-1976 Oversikt over utførte arbeider Re ional eolo isk kartle in Store deler av Komagfjordvinduet og de omgivende, overskjøvne bergarter er i de senere

Detaljer

Grong Gruber a.s. Dato År 1984 ;

Grong Gruber a.s. Dato År 1984 ; Bergvesenet Postboks3021, N-7411Trondbeim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradedng 5340 Kommerfra..arkiv Grong Gruber AS Ekstern rapport nr

Detaljer

Oversendt fra. Verk a.s. Dato Ar. august 1977. Dokument type Forekomster (forekornst,gruvefelt, undersokelsesfelt) Ulveryggen, Repparfjord

Oversendt fra. Verk a.s. Dato Ar. august 1977. Dokument type Forekomster (forekornst,gruvefelt, undersokelsesfelt) Ulveryggen, Repparfjord $111Bergvesenet Postbok,;7021, N-7441 Trondheim ' Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 5866 Kasse nr. 48 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 1/2012 19. januar 2012 Arkivkode 4/1 06 Journalnr. 2012/16019-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Tor A. Myrseth, leder Alf Sakshaug, nestleder Anne Larsen, medlem Alfon Holmgren,

Detaljer

Bergvesenet. 5(k BV 1122. Diamantboring for fjelltunnel ved Holmestrand. S. Svinndal 22.11. 1968 Norges statsbaner

Bergvesenet. 5(k BV 1122. Diamantboring for fjelltunnel ved Holmestrand. S. Svinndal 22.11. 1968 Norges statsbaner 5(k Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1122 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Apen Kommer fra..arkivekstern rapport

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2010 HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.05.2010 Tid: Fra kl.: 19.00 - til kl. 20.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Kommune: Levanger. Det anbefales oppfølgende hydrogeologiske undersøkelser i alle prioriterte områder.

Kommune: Levanger. Det anbefales oppfølgende hydrogeologiske undersøkelser i alle prioriterte områder. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.097 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Levanger kommune Forfatter: Hilmo B.O.,

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Oversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: 04.

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Oversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: 04. ise Bergvesenet Posihoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1146 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim itpen Kommer fra..arkivekstern USBNGU

Detaljer

Resultater og erfaringer fra berggrunnsundersøkelsene

Resultater og erfaringer fra berggrunnsundersøkelsene Resultater og erfaringer fra berggrunnsundersøkelsene i Nord Gudbrandsdalen Av Einar Tveten - NGU årsmelding 1983 Bakgrunn Arbeidsformen ved NGU er preget aven viss omstilling til større, samordnede programmer.

Detaljer

1 Innledning Geologi og grunnvann Viktige forhold ved graving...5

1 Innledning Geologi og grunnvann Viktige forhold ved graving...5 Oppdragsgiver: Sel Kommune Oppdrag: 537122 VA-sanering Otta Sør Dato: 2015-02-25 Skrevet av: Bernt Olav Hilmo Kvalitetskontroll: Rolf Forbord VURDERING AV GRUNNVANN OG GRUNNFORHOLD INNHOLD 1 Innledning...1

Detaljer

Bergvesenet. BV 3857 Trondheim. Utførte undersøkelser i Addjit (Agjet) i 1980, Kautokeino kommune. 4x4. Sulfidmalm A/S. Geologi

Bergvesenet. BV 3857 Trondheim. Utførte undersøkelser i Addjit (Agjet) i 1980, Kautokeino kommune. 4x4. Sulfidmalm A/S. Geologi 4x4 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapporl nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3857 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Skredfarevurdering Karsten Østerås Maria Hannus Torill Utheim REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Skredfarevurdering Karsten Østerås Maria Hannus Torill Utheim REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Bremnes avfallspark, gnr/bnr: 25/7 i Sortland kommune DOKUMENTKODE EMNE TILGJENGELIGHET Åpen 712038-RIGberg-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Reno-Vest IKS OPPDRAGSLEDER Maria Hannus KONTAKTPERSON Kai

Detaljer

Grunnvann i Frogn kommune

Grunnvann i Frogn kommune Grunnvann i Frogn kommune NGU Rapport 92.085 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

4/le //71-1. HuL7/4/ 2- (.96.7e7) /980 73g INNLEGGSMAPP NR 1022

4/le //71-1. HuL7/4/ 2- (.96.7e7) /980 73g INNLEGGSMAPP NR 1022 4/le //71-1. HuL7/4/ 2- (.96.7e7) /980 73g INNLEGGSMAPP NR 1022 W8c( ry,3r T[717:!fiGt ARKIV - Li13::MPLAR UTFØRTE UNDERSØKELSER I ADDJIT (AGJET) 1980 Kautokeino Kommune Et prosjekt det er bevilget prospekteringsstøtte

Detaljer

NGU Rapport 2006.062. Kvartsitter ved Kilsfjorden, Kragerø. Supplerende undersøkelser

NGU Rapport 2006.062. Kvartsitter ved Kilsfjorden, Kragerø. Supplerende undersøkelser NGU Rapport 2006.062 Kvartsitter ved Kilsfjorden, Kragerø. Supplerende undersøkelser INNHOLD 1. FORORD / INNLEDNING... 4 2. UNDERSØKTE OMRÅDER... 4 3. PRØVETAKINGSPROSEDYRE OG ANALYSER... 5 4. DE ENKELTE

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Hemne kommune

NGU Rapport Grunnvann i Hemne kommune NGU Rapport 91.110 Grunnvann i Hemne kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.110 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Bergvesenet. BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen. Prøvedrift på jernmalm, Hyttemalmen, Bjørnevatn. En mulig naturstein

Bergvesenet. BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen. Prøvedrift på jernmalm, Hyttemalmen, Bjørnevatn. En mulig naturstein Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisering Gradering BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Bidjovagge gruver Produksjonsvolum og produksjonsverdi i de to driftsperiodene 1971-1975 og 1985-1990. Historikk 1952-1995.

Bidjovagge gruver Produksjonsvolum og produksjonsverdi i de to driftsperiodene 1971-1975 og 1985-1990. Historikk 1952-1995. 5it Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 4583 Rapportarkivet Trondheim Apen Kommer fra..arkiv

Detaljer

Bedrift (Oppdragsgiverog/eller oppdragstaker) Færden, Johs Dato År Sydvaranger AS ' 15.11 1974

Bedrift (Oppdragsgiverog/eller oppdragstaker) Færden, Johs Dato År Sydvaranger AS ' 15.11 1974 5I t Bergvesenet Posiboks3021,N-7441Trondheim Rapportarkivet I (B-e7gvesenet rapport nr InternJoumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4718 1971/98 Apen Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

RAPPORT. ISSN: (trykt) ISSN: (online)

RAPPORT. ISSN: (trykt) ISSN: (online) RAPPORT Norges geologiske undersøkelse Postboks 6315 Torgard 7491 TRONDHEIM Tlf 73 90 40 00 Rapport nr.: 2017.044 ISSN: 0800-3416 (trykt) ISSN: 2387-3515 (online) Gradering: Åpen Tittel: Kjemiske analyser

Detaljer

Grunnvann i Froland kommune

Grunnvann i Froland kommune Grunnvann i Froland kommune NGU Rapport 92.061 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole. Utgave: 1 Dato: 2009-06-26

Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole. Utgave: 1 Dato: 2009-06-26 Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole Utgave: 1 Dato: 2009-06-26 Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Grunnundersøkelser ved

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.036 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Øksnes kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

ny kobbergruve nok MaLM til

ny kobbergruve nok MaLM til nok MaLM til ny kobbergruve Denne dagen er det kaldt, et titalls kuldegrader, men det er lite vind, så det er likevel en fin dag i det værharde snaufjellet over Repparfjorden i Vest-Finnmark. Men når nordavinden

Detaljer

5tPosihoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr

5tPosihoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Rapportarkivet 5tPosihoks 302. N-744 Trondheim Bergvesenet rapport nr 7249 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra

Detaljer

Jst Bergvesenet. BV 3592 Trondhcim. Kalifeltspat i Tysfjord Forslag til driftsopplegg. Sigersvold, Anders 15.08 1988 Mineral AJS

Jst Bergvesenet. BV 3592 Trondhcim. Kalifeltspat i Tysfjord Forslag til driftsopplegg. Sigersvold, Anders 15.08 1988 Mineral AJS Jst Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3592 Trondhcim Kommer fra..arkiv Ntenngsdcpartcmentet

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.027 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Tysfjord kommune Forfatter: Morland G.

Detaljer

IKommune Ballangen Nordland

IKommune Ballangen Nordland * X Posthoks Rapportarkivet Bergvesenet 3021. N-744 Trondheim.... aasa ana Bergvesenet rapport nr ntern Journal nr nternt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7214 Kommer fra.arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Høydenivået for det gitte området ligger omtrent mellom kote 130 og 135. Veien det gjelder er benevnt som veg

Høydenivået for det gitte området ligger omtrent mellom kote 130 og 135. Veien det gjelder er benevnt som veg NOTAT Skrevet av: Bjørn Erling Eggen Side: 1 av 5 Prosjekt nr. / Prosjekt: T15002000 Dato: 22.10.2015 Tittel: Masseutskiftning på Sveberg, boligfeltetappe 3 og 4. Innledning Dette notatet omhandler primært

Detaljer

Dato Ar. Det i 1979 undersøkte område ligger mellom 44.479 og 44.685 Y. Diamantboring foregår fortsatt i området.

Dato Ar. Det i 1979 undersøkte område ligger mellom 44.479 og 44.685 Y. Diamantboring foregår fortsatt i området. Rapportarkivet 22/5tBergvesenet Postboks 3021 N-7441 Trondhem Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 3236 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. 2. Foreliggende grunnlag REGULERINGPLAN STRØMSHEIA - GEOLOGISKE UNDERSØKELSER FOR SULFID. Sammenfatning

NOTAT. 1. Innledning. 2. Foreliggende grunnlag REGULERINGPLAN STRØMSHEIA - GEOLOGISKE UNDERSØKELSER FOR SULFID. Sammenfatning NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til 8110311A Strømsheia Næringsutvikling AS G-not-002 Geir Mykletun Fra Kopi Stefan Degelmann Halvor Nes REGULERINGPLAN STRØMSHEIA - GEOLOGISKE UNDERSØKELSER FOR SULFID Dato

Detaljer

Grunnvann i Grimstad kommune

Grunnvann i Grimstad kommune Grunnvann i Grimstad kommune NGU Rapport 92.062 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Rapport vedr.: Flotasjon av prøver fra Råna med høye nikkel og sulfidgehalter. Dato Ar. Jan 1977. 1: 50000 karlblad 1: 250 000 kartblad 13311

Rapport vedr.: Flotasjon av prøver fra Råna med høye nikkel og sulfidgehalter. Dato Ar. Jan 1977. 1: 50000 karlblad 1: 250 000 kartblad 13311 5I Bergvesenet e Posthoks 3021. N-744I.I.rondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7244 Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Rapportarkivet Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

SIGMA H as Bergmekanikk

SIGMA H as Bergmekanikk H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H SIGMA H as Bergmekanikk RAPPORT vedrørende Analyse av mulig påvirkning fra ny parabolantenne ved EISCAT på gruvedriften i Store Norske Spitsbergen Grubekompanis

Detaljer

RAPPORT. Leka kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Leka kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.095 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Leka kommune Forfatter: Hilmo B.O., Storrø

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI OG ANVENDT GEOFYSIKK. Harald Elvebakk, Ole B.

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI OG ANVENDT GEOFYSIKK. Harald Elvebakk, Ole B. UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI OG ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 87. M. 01 TILGJENGELIGHET 7034 TRONDHEIM NTH T1.1.7.: (07) 59 49 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Ingen av områdene er befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene.

Ingen av områdene er befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.009 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Alstadhaug kommune Forfatter: Morland

Detaljer

Geokjemisk prospektering i Store Norske Gull

Geokjemisk prospektering i Store Norske Gull 15/2-2012 Store Norske Gull AS Heleid datterselskap av Store Norske Spitsbergen Kulkompani. Prospektering med fokus på gull, nikkel og PGE. Hovedområdene for prospektering er Karasjok grønnsteinbelte,

Detaljer

Geokonsulent Perry O. Kaspersen AS

Geokonsulent Perry O. Kaspersen AS Kontaktperson: Helene Andreassen h.andreassen@lyse.net Skredvurdering på eiendommen med Bruksnummer 60 / Grunn nummer 21. Innledning: På oppdrag fra Helene Andersen er det bedt om en skredvurdering i forbindelse

Detaljer

5t Bergvesenet 13V3559. Befaring av statens kisanvisninger i Ranafeltet, Rana, Nordland 25-28 august 1975. Trondheim Fortrolig

5t Bergvesenet 13V3559. Befaring av statens kisanvisninger i Ranafeltet, Rana, Nordland 25-28 august 1975. Trondheim Fortrolig 5t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr 13V3559 Intern Journal nr Internt anov nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig Kommer fra arkiv Ekstern

Detaljer

Oppdragsgiver: Kommune: Etnedal. Sidetall: 9 Pris: 40,- Kartbilag: Prosjektnr.:

Oppdragsgiver: Kommune: Etnedal. Sidetall: 9 Pris: 40,- Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 97.103 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Plassering av fjellbrønner til Bruflat, Etnedal kommune. Forfatter:

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 1943. Geofysiske undersøkelser Hovedmalmen / fortsettelse vest. Meldal.

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 1943. Geofysiske undersøkelser Hovedmalmen / fortsettelse vest. Meldal. 2 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1943 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokahsering Gradering Trondheim Kommer 1ra..arkar Ekstern rapport nr

Detaljer

Befaring i Møre og Romsdal, Gudmund Grammeltvedt, Orkla Industrier og Bjarne Eide, Sjøholt. Dato Bedrift

Befaring i Møre og Romsdal, Gudmund Grammeltvedt, Orkla Industrier og Bjarne Eide, Sjøholt. Dato Bedrift Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapportnr InternJournalnr Interntarkivnr Rapportlokallsering Gradering BV 189 Trondheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Oppdrag: MALMUNDERSØKELSER. GM Rapport nr. 276/B. 9. juni juli Leder: Finn J Skjerlie, geolog. INNHOLD:

Oppdrag: MALMUNDERSØKELSER. GM Rapport nr. 276/B. 9. juni juli Leder: Finn J Skjerlie, geolog. INNHOLD: Oppdrag: STATENS MALMUNDERSØKELSER. GM Rapport nr. 276/B. Malmgeologiske GÆSSEMARAS undersøke1ser /KAUTOKEINO. 9. juni - 18. juli 1960. Leder: Finn J Skjerlie, geolog. INNHOLD: S. 2 Innledning 2 Blokkundersøkelser

Detaljer

Geokonsulent Perry O. Kaspersen AS Praktisk Geo-konsulent Siv.ing. / Berg ing. / M.Sc. / QP Økonomisk geologi, alle tings begynnelse

Geokonsulent Perry O. Kaspersen AS Praktisk Geo-konsulent Siv.ing. / Berg ing. / M.Sc. / QP Økonomisk geologi, alle tings begynnelse Sund, 28.06.2014 Troms Fylkeskommune v/ Anne Hjortdal & Tore Østgård Antall sider 5 inkl 3 med foto. 9450 HAMNVIK postmottak@tromsfylke Prosjektet Mineraler Ibestad Status rapport og nødvendig forslag

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Solund kommune

NGU Rapport Grunnvann i Solund kommune NGU Rapport 91.086 Grunnvann i Solund kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.086 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Av Regjeringens medlemmer var til stede: statsråd Berrefjord, Justisdepartementet.

Av Regjeringens medlemmer var til stede: statsråd Berrefjord, Justisdepartementet. [158] Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomite Møtet ble ledet av formannen, Helge Seip. Til stede var: P. Borten, K.M. Fredheim, L.Granli, Guttorm Hansen, L. Korvald, Otto Lyng, Arne Nilsen (for

Detaljer

Kommune: Kongsberg. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

Kommune: Kongsberg. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.150 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Kongsberg kommune Forfatter: Kirkhusmo

Detaljer

00 10.12.2013 Roger Kristoffersen Erling Romstad Roger Kristoffersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 10.12.2013 Roger Kristoffersen Erling Romstad Roger Kristoffersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Fredlundskogen bofelleskap DOKUMENTKODE 416301 RIG NOT 001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Vefsn kommune OPPDRAGSLEDER Roger Kristoffersen KONTAKTPERSON Finn Arne Johnsen SAKSBEHANDLER

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Rapport vedrørende Molybdenprospektering

Rapportarkivet. Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Rapport vedrørende Molybdenprospektering Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr \ 5122 Rapportarkivet Innlegging av nye rapporter ved: Arve Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer

Detaljer

Det planlegges utbygging av leiligheter ved gamle Betanien Sykehus. Utbygging i bergskrntene øst for eksisterende bygg inngår i planene.

Det planlegges utbygging av leiligheter ved gamle Betanien Sykehus. Utbygging i bergskrntene øst for eksisterende bygg inngår i planene. 1 TIL: Viking Holding AS KOPI TIL: Fortunen v/nils J. Mannsåker FRA: Geir Bertelsen, OPTICONSULT Direkte telefon: 55 27 51 36 E-post: geir.bertelsen@opticonsult.no DATO: 31.01.2007 Doknr: FORELØPIG Betanien

Detaljer

Orienterende undersøkelser vedrørende sprøhet og flisighet av bergarter

Orienterende undersøkelser vedrørende sprøhet og flisighet av bergarter Orienterende undersøkelser vedrørende sprøhet og flisighet av bergarter Av Thor L. Sverdrup og Erling Sørensen. Forord. er koretatt kor a ka rede pa, om borl^ernemareriale Ican nvttes lor bed^jmmeibe av

Detaljer

NOTAT. Oppdrag 1350005929 Kunde Activa Eiendom AS Notat nr. G-not-001 Dato 17-09-2014 Til Svein-Erik Damsgård Fra Jørgen Fjæran Kopi Stefan Degelmann

NOTAT. Oppdrag 1350005929 Kunde Activa Eiendom AS Notat nr. G-not-001 Dato 17-09-2014 Til Svein-Erik Damsgård Fra Jørgen Fjæran Kopi Stefan Degelmann NOTAT Oppdrag 1350005929 Kunde Activa Eiendom AS Notat nr. G-not-001 Dato 17-09-2014 Til Svein-Erik Damsgård Fra Jørgen Fjæran Kopi Stefan Degelmann Byggeprosjekt Tvedestrand Dato 17. september 2014 Rambøll

Detaljer

RAPPORT. Nes kommune er B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av eksisterende data.

RAPPORT. Nes kommune er B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av eksisterende data. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.082 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Nes kommune Forfatter: Snekkerbakken A.

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Nyseter sinkforekomst ved Grua, Lunner i Oppland

Rapportarkivet. Bergvesenet. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Nyseter sinkforekomst ved Grua, Lunner i Oppland t vs Bergvesenet Rapportarkivet 51ti Postboks Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 3021, N-7441 Trondheim Innlegging av nye rapporter ved: Arve 5143

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 17.04.2012 Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Statens Vegvesen Region Øst Fv 152 Måna-Gislerud Oppdrag nr: 1130011 Rapport nr. 1 Rev. 00 Dato: 05.07.2013 AVDELING GEO & MILJØ, TRONDHEIM Fylke Askerhus Kommune Frogn

Detaljer

26.01. 1960. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Andørja lbestad

26.01. 1960. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Andørja lbestad 221Bergvesenet 5I e Postboks3021,N-7441Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4748 Åpen Kommer fra.srldv Ekstem rapport nr Oversendtfra

Detaljer

I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.042 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Krødsherad kommune Forfatter: Kirkhusmo

Detaljer

KULTURVERN VED BERGVERK 2015

KULTURVERN VED BERGVERK 2015 KULTURVERN VED BERGVERK 2015 Kisgruver og kisindustri KISGRUVENES NEDGANG I ETTERKRIGSTIDA v/arve Slørdahl Arve Slørdahl 1970 1975 Prosjektingeniør - Orkla Grube Aktiebolag/Orkla Industrier 1977 1987

Detaljer

RAPPORT. Kvalitet Volum Arealplanlegging. Fagrapport. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20

RAPPORT. Kvalitet Volum Arealplanlegging. Fagrapport. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.055 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Kartlegging av spesialsand for Rescon Mapei AS i

Detaljer

BEFARINGSRAPPORT FOR G.nr 211, br.nr 65 m.fl, Øvre Ervik.

BEFARINGSRAPPORT FOR G.nr 211, br.nr 65 m.fl, Øvre Ervik. Vår ref. Olav Haugen Vår ref. Olav Haugen Tlf: 48072791 Dato: 21.07.10 E-post: olav haugen@ mesta.no BEFARINGSRAPPORT FOR G.nr 211, br.nr 65 m.fl, Øvre Ervik. Mesta Drift Fjellsikring har utført befaring

Detaljer

Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering. Oversendt fra F.M. Vokes. Dato Ar. Bergdistrikt. Knaben Gursli Flottorp

Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering. Oversendt fra F.M. Vokes. Dato Ar. Bergdistrikt. Knaben Gursli Flottorp tug.t Bergvesenet Postboks 302 I. N-744 I I rondheim, Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7348 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

AV Takst & Consult Medlem Norges Takseringsforbund Mntf

AV Takst & Consult Medlem Norges Takseringsforbund Mntf AV Takst & Consult Medlem Norges Takseringsforbund Mntf Organisasjons nr. 985. 685. 983. Mva. Haugvegen 38, 6015 Ålesund E Post: av@mimer.no Telefon 70 15 41 09 Vakttlf. 91 38 57 88 Sula Kommune 6030 Langevåg

Detaljer

NOTAT. 1. Planer KORT OPPSUMMERING ETTER BEFARING 08. JUNI 2010

NOTAT. 1. Planer KORT OPPSUMMERING ETTER BEFARING 08. JUNI 2010 NOTAT Oppdrag 6090886 Kunde Malvik kommune Notat nr. G-not-001 Til Willy Stork Fra Fredrik Johannessen, Kåre Eggereide KORT OPPSUMMERING ETTER BEFARING 08. JUNI 2010 Rambøll har på vegne av Malvik kommune

Detaljer

Geofysiske bakkemålinger 1 9 7 0. Elektromagnetiske slingrammålinger ble utført på grunnlag av geokjemiske anomalier, flyanomalier og geologiske kart.

Geofysiske bakkemålinger 1 9 7 0. Elektromagnetiske slingrammålinger ble utført på grunnlag av geokjemiske anomalier, flyanomalier og geologiske kart. Geofysiske bakkemålinger 1 9 7 0. Slingram: Elektromagnetiske slingrammålinger ble utført på grunnlag av geokjemiske anomalier, flyanomalier og geologiske kart. Følgende områder ble målt: Klettvangen mellom

Detaljer

NOTAT. 1. Generelt. 2. Topografi og grunnforhold. 3. Befaring. 4. Grunnlag for geoteknisk prosjektering

NOTAT. 1. Generelt. 2. Topografi og grunnforhold. 3. Befaring. 4. Grunnlag for geoteknisk prosjektering NOTAT Dato 2016/05/30 Oppdrag 1350015774 Masseutglidning Nordslettveien 75 Kunde Nordslettveien velforening Notat nr. G-not-001 Dato 2016/05/30 Til Fra Nordslettveien velforening v/ Kristian Selnæs Rambøll

Detaljer

R.1671 Råvegen Bratsbergvegen, TBK

R.1671 Råvegen Bratsbergvegen, TBK Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1671 Råvegen Bratsbergvegen, TBK 05.09.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim og Klæbu kommuner samarbeider om nye vann- og avløpsledninger fra Klæbu

Detaljer

NGU Rapport 91.092. Grunnvann i Luster kommune

NGU Rapport 91.092. Grunnvann i Luster kommune NGU Rapport 91.092 Grunnvann i Luster kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.092 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

7034 TRONDHEIM - NTH TLF.: (07)

7034 TRONDHEIM - NTH TLF.: (07) UNIVERSITETI TRONDHEIM NORGESTEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTTFOR PETROLEUMSTEKNOLOGI OG ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 89.M.03 TILEMEN~ET 7 89 HE OB 7034 TRONDHEIM - NTH TLF.: (07) 59 49 25 RAPPORTENSTITTEL

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Bjørgegrend 86, 88 og 90

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Bjørgegrend 86, 88 og 90 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Bjørgegrend 86, 88 og 90 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 15.02.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske

Detaljer

Statens vegvesen. Fv 337 skredsikring av Buskredene - Vurdering av nødvendig vollhøyde

Statens vegvesen. Fv 337 skredsikring av Buskredene - Vurdering av nødvendig vollhøyde Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Region Vest, Ressursavdelingen V/Svein Helge Frækaland Vegdirektoratet, seksjon geoteknikk og skred V/Gunne Håland Saksbehandler/innvalgsnr: Gunne Håland +47 992251156

Detaljer

Grunnvann i Vestby kommune

Grunnvann i Vestby kommune Grunnvann i Vestby kommune NGU Rapport 92.090 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Bergvesenet. I3V 3.557 Trondheim Fortrolig. Befaring i kromfeltene i Rødøy og Lurøy, Nordland 19-23 august 1975. Svinndal, Sverre

Bergvesenet. I3V 3.557 Trondheim Fortrolig. Befaring i kromfeltene i Rødøy og Lurøy, Nordland 19-23 august 1975. Svinndal, Sverre Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arldv nr Rapport lokalisenng Gradering I3V 3.557 Trondheim Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

78 000 tonn å 0,90%Cu og 5,52%Zn, samt et tillegg på 0,2 g/t Au og 20 g/t Ag.

78 000 tonn å 0,90%Cu og 5,52%Zn, samt et tillegg på 0,2 g/t Au og 20 g/t Ag. ist Bergvesenet Postboks 3021 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1311 Trondheim Apen Kommer fra..arkivekstern rapport

Detaljer

RAPPORT ELEKTRISKEMOTSTANDSMALINGER, IP-MALINGER, VLF-MALINGEROG MAGNETISKEMALINGER REPPARFJORD,KVALSUNDKOMMUNE SOMMEREN1978.

RAPPORT ELEKTRISKEMOTSTANDSMALINGER, IP-MALINGER, VLF-MALINGEROG MAGNETISKEMALINGER REPPARFJORD,KVALSUNDKOMMUNE SOMMEREN1978. RAPPORT OM ELEKTRISKEMOTSTADSMALIGER, IP-MALIGER, VLF-MALIGEROG MAGETISKEMALIGER REPPARFJORD,KVALSUDKOMMUE SOMMERE1978 AV Ole BerntLile Universiteteti Trondheim orgestekniskehogskole Februar1979 00 FORORD

Detaljer

Skredfarevurdering. Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no)

Skredfarevurdering. Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no) Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no) Figur 1-2 Aktuelle tomter er 47/135, 47/134 og 47/73 (kart fra www.norgeskart.no) 217305-RIGberg-NOT-001_rev00 30. juni 2014 / Revisjon

Detaljer

RAPPORT. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20

RAPPORT. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.025 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Vurdering av skiferforekomst ved Sætergardstjørna

Detaljer

Kommune: Grue. Alvdal kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale.

Kommune: Grue. Alvdal kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.036 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Grue kommune Forfatter: Rohr-Torp E. Fylke:

Detaljer

Det er ikke observert forhold som forventes å ha betydning for den planlagte nye utbyggingen inne på studentbyens område.

Det er ikke observert forhold som forventes å ha betydning for den planlagte nye utbyggingen inne på studentbyens område. Side: 1 av 7 Til: Fra: 3RW arkitekter Norconsult AS Dato: 23. september 2008 RASVURDERING VED FANTOFT STUDENTBY Bakgrunn Norconsult er engasjert av 3RW arkitekter til å bistå med rasvurdering av en skrent,

Detaljer