Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 19.12.2013 Tid: 10:00"

Transkript

1 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon , eller pr e-post: Offentlig servicekontor sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Lakselv Knut-Roger Hanssen Ordfører (sign.) Gunnar Lillebo Rådmann

2 SAKSLISTE Saksnr Innhold Lukket PS 75/13 PS 76/13 PS 77/13 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte. RS 17/13 Orienteringer RS 18/13 Valg av medlem og varamedlem til kommunestyret RS 19/13 Melding om vedtak - endring i forskrift om atferdsregler for Brennelvnesset friluftsområde RS 20/13 Endring av stedfortreder vedr skjenkebevilgning RS 21/13 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 7. juni 2013 RS 22/13 Etterjustering av tilskudd for 2012 til ikke-kommunale barnehager PS 78/13 Bosetting av flyktninger PS 79/13 PS 80/13 PS 81/13 PS 82/13 PS 83/13 PS 84/13 Prosjektet "Ny reiselivssatsing i Porsanger" Valg av nytt medlem til styrer råd og utvalg for Sosialistisk Venstreparti Revidering av retningslinjer for Porsanger Ungdomsråd 4100 drift sykehjem - permanent budsjettregulering Folkevalgte kandidater til nytt styre for Helse Finnmark HF Folkevalgte kandidater til nytt styre for Sykehusapotek Nord HF PS 85/13 Ny pensjonsordning for folkevalgte fra 1. januar 2014 PS 86/13 Møtekalender KST og FSK våren 2014 PS 87/13 PS 88/13 Utvidelse av havnesamarbeidet - Nordkapp & Porsanger Havn IKS og Lebesby kommune Budsjett 2014 for kontroll og tilsyn i Porsanger kommune PS 89/13 Tildeling av Luostejokmidler for 2013 PS 90/13 Årsbudsjett 2014 med økonomiplan

3 PS 75/13 Godkjenning av innkalling PS 76/13 Godkjenning av saksliste PS 77/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. RS 17/13 Orienteringer RS 18/13 Suppleringsvalg til kommunestyret RS 19/13 Melding om vedtak endring I forskrift om atferdsregler på Brennelvnesset friluftsområde RS 20/13 Endring I stedsfortreder vedrørende skjenkebevilling RS 21/13 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 7 juni 2013 RS 22/13 Etterjustering av tilskudd for 2012 til ikke-kommunale barnehager 2

4 Porsanger kommune Arkivsak: 2013/842-2 Arkiv: F30 Saksbeh: Therese Thomassen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/13 Sektorstyre for helse og omsorg /13 Kommunestyret Bosetting av flyktninger IMDI (imigrasjon- og mangfoldsdirektoratet) har sendt en anmodning til Porsanger kommune om å bosette minst 20 flyktninger i Dette i tråd med ankomstprognose for utlendingsforvaltningen, ber vi samtidig om at 20 flyktninger får bosette seg i kommunen også i 2015 og Det er også mulig for kommunen å ta imot flere flyktninger enn det antallet IMDI anmoder om. Porsanger kommune har bosatt følgende; flyktninger (vedtak på 10 stk) flyktninger (vedtak på 10 stk) flyktninger (vedtak på 15 stk) flyktninger (vedtak på 15 stk). Status pr. september 2013 er at Porsanger kommune har 49 bosatte flyktninger. Dette tallet er slik pga barnefødsler etter ankommet Norge, familiegjenforeninger og utflyttinger. IMDI skriver i sin anmodning at det er behov for 4400 kommuneplasser i 2014 bakgrunn av 700 av disse er barn i familier. IMDI anmoder kommunene i Norge om å bosette til sammen flyktninger i 2014, og 9000 for hvert år i 2015 og Det er grunn til å anta at antallet flyktninger som bosettes i Norge vil holde seg stabil i årene som kommer. Anmodingstallene for hver kommune har IMDI kommet frem til i samarbeid med KS. Målsetningen er at flyktninger får kort tid i mottak etter vedtak om opphold, voksne innen seks måneder og enslige mindreårige innen tre måneder. Mange har nå vært i mottak i over 1 år. IMDI ber om at følgende momenter blir tatt hensyn til i dette bosettingsarbeidet: Ikke fattes vedtak som inkluderer familiegjenforente eller begrenser mulighetene til å gjennomføre bosettingsarbeidet. Vedtaket må fattes uten forbehold. Alle vedtak er bindende. 3

5 Saksutredning Porsanger kommune erfarer pr i dag at kommunen har lave utgifter med flyktningene etter at bosettingen er gjennomført, og de som bor her er i gang med enten introduksjonsprogrammet eller grunn- eller videregående skole. Det meste av utgiftene ligger i forhold til bemanning og ulike tiltak for å sikre god integrering (miljøarbeidere, aktiviteter). Målsetningen er at hver enkelt er selvhjulpen økonomisk i løpet av kortest mulig tid. Og i alle fall innen fem årsperioden er over. Status pr i dag (09/13) er: ni stk på videregående skole, en er ute i ordinært arbeid, 13 stk er på introduksjonsprogrammet (to starter i januar pga fødsel), tre stk tar grunnskole, 17 barn i alderen 0-16 år, hvor sju av dem er i skolealder, en mann er alternativ mottaksplassert i kommunen Porsanger kommune ser at det er fornuftig bruk av pengene å jobbe godt med norskopplæring via skole og arbeidspraksis, samt sosial integrering de første årene av en bosetting. Flyktningene blir da selvhjulpen økonomisk og ellers i dagliglivet langt raskere enn ved lav intensitet på integreringen. Miljøarbeid/integrering: Pr i dag har Porsanger kommune en flyktningkonsulent i 100 % stilling, samt en miljøarbeider på kontrakt i 100% stilling ut Dette er dimensjonert i forhold til det antall vi har bosatt pr Tilskuddsordninger: Ved bosetting får kommunen integreringstilskudd for den enkelte. Det gis tilskudd i fem år, og det blir gradvis lavere. I tillegg får kommunen tilskudd til skole, og de regnes som innbygger i forhold til tilskuddene kommunen får basert på innbyggertallet. Ved utgifter utover det normale er det ulike refusjons- og tilskuddordninger kommunen kan søke på. Blant annet får kommunen refusjon på alle barneverntiltak utover kr ,- pr barn/ungdom. For 2012 er tilskuddene som vist i tabellen nedenfor: Integreringstilskudd for år 1 og år 2-5 (2013) Stortinget har fastsatt følgende satser for integreringstilskudd i 2013: Integreringstilskudd Bosettingsår År-1 (2013) Sats kr (voksen)* kr (barn)* kr (enslig voksen) kr (enslig mindreårig) År-2 (2012) kr

6 År-3 (2011) kr År-4 (2010) kr År-5 (2009) kr Skoletilskudd kr Barnehagetilskudd Eldretilskudd kr (engangstilskudd) kr (engangstilskudd) Særskilt tilskudd enslige mindreårige kr Personer med kjente funksjonshemminger Tilskudd 1: kr (engangstilskudd) Tilskudd 2: Inntil kr i inntil 5 år *Personer regnes som voksne fra og med året de fyller 18 år. Integreringstilskuddet skal bidra til at kommunene gjennomfører et planmessig og aktivt bosettings- og integreringsarbeid, med sikte på at de bosatte skal komme i jobb og greie seg selv. Tilskuddet skal dekke kommunenes gjennomsnittlige utgifter ved bosetting og integrering i bosettingsåret og de fire neste årene. Økonomi/kostnader etter bosetting: Etablering for en enslig person koster ca kr ,- ved etablering, herunder klær, utstyr og møbler. Summen varier etter om det er familie med barn, enslig voksen, eller enslig mindreårig. For en familie på 3 stykker koster en bosetting ca kr ,-. I bofellesskap kjøpes innbo av kommunen. Inntekt 2014 på eksisterende bosettng: Integreringstilskudd for de allerede bosatte. Det er ikke tatt med inntekter ved eventuell ny bosetting i År 2: 14 stk x kr ,- = kr ,- År 3: 13 stk x kr ,- = kr ,- År 4: 6 stk x kr ,- = kr ,- År 5: 10 stk x kr ,- = kr ,- Særskilt tilskudd for 10 stk enslige mindreårige x ,- = kr ,- Særskilt tilskudd til norsk- og morsmålsopplæring i grunnskolen for 6 stk x ,- = kr ,- Samlet inntekt for 2014, med forbehold om uendrete satser for tilskudd, er på kroner: ,- 5

7 2014 er det siste året kommunen vil motta integreringstilskudd og særskilt tilskudd for enslige mindreårige. Uten bosetting neste år, vil integreringstilskuddet til kommunen gå en god del ned i Introduksjonsprogrammet er et lovpålagt tilbud til den enkelte flyktning for å sikre rask integrering. Målgruppen er i hovedsak de som ikke er klar for grunnskole på grunn av språkkunnskap, eller bosatte som vil raskt ut i arbeid istedenfor skole. Programmet består av skole og praksisplass, men også kan inneholde andre aktiviteter og går over 37.5 timer pr uke. Kommunen betaler ut introduksjonsstønad til den enkelte. Introduksjonslønnen utgjør pr 2013: kr 8802 til deltakere under 25 år, og kr ,- til deltakere over 25 år. Barnetillegg er på kr. 594,- pr barn. Bostøtte: Deltakerne på introduksjonsprogrammet kan søke bostøtte fra Husbanken. Generelt kan alle med lav inntekt og høye boutgifter søke bostøtte. Grunnskoleelevene har krav på flyktningstipend fra statens lånekasse for utdanning i inntil tre år. Skoleåret 2011/2012 er dette stipendet på kr. 9080,-. Denne gruppen har også krav på bostøtte. Elever på videregående skole bruker også støtteordninger fra statens lånekasse for utdanning tilsvarende andre elever og skal i utgangspunktet være selvhjulpen. Kostnader for Porsanger kommune er hovedsakelig bosetting, introduksjonslønn, og oppfølging i forhold til integrering (personell). Noen har behov for sosialhjelp i perioder hvor de står uten annen inntekt. Boligmarked: Boligmarkedet i Lakselv er presset. Pr i dag leier flyktningetjenesten fra Boligstiftelsen og private. Flere av de allerede bosatte flyktningene er i ferd med å finne seg boliger på egen hånd. Dette fører til noe økt kapasitet i kommunens boliger. Boligstiftelsen skal gå i gang med bygging av til sammen 10 boenheter på Saarela og på Bjerkelandsfeltet. Saken er til behandling hos Husbanken. Disse skal være ferdigstilte ila mai Hver av disse boligene har to soverom og er på 75 kvm. Forutsatt oppføring av bygging av 10 flyktningeboliger vil ikke bolig være til hindring for bosetting av flere flyktninger i Helsetilbud: Helsetilbudet i kommunen er dimensjonert for dagens befolkning, og bosetting av en beskjeden mengde flyktninger. De som er bosatt pr i dag benytter seg av kommunens helsetilbud på lik linje med kommunens øvrige befolkning. Vi ser imidlertid en markant økning av tidsbruk på denne gruppen når vi nå er oppe i 47 bosatte. Innenfor helsesektoren tilkommer det merarbeid og utgifter til tolk for legetjenesten, jordmor, helsestasjonen, fysioterapi, sosialtjeneste og barnevern. Ved ytterligere bosetting, må budsjettet økes på alle nevnte avdelinger for å ivareta gruppen. I tillegg bør tolkebudsjett økes med kr ,- totalt på helse og omsorg. Forutsatt vedtak om bosetting i perioden ansees en styrking av tjenestene som følger: Helsestasjon 50 % (i dag; 17 barn mellom 0-17 år) Barneverntjenesten 50 % (statistikk viser at det på en slik gruppe vil være behov for barneverntiltak i minimum samme grad som til befolkningen generelt) Psykiatritjenesten: 25 % (traumebehandling) Fysioterapi: 25 % (traumebehandling/vanlig fysikalsk behandling) 6

8 Sosialtjeneste (NAV): 25 % (Behandling av søknader, tiltak mm.) Skolesituasjon: Porsanger kommune har egen voksenopplæring. De er velkvalifisert til å ivareta de bosattes opplæringsbehov. Status på opplæring pr i dag: Porsanger kommune har 13 stk på introduksjonsprogram pr i dag. Noen har praksisplass kombinert med skole. Flyktningtjenesten finner språkpraksisplasser og kontaktlærerne ved voksenopplæring følger opp deltakerne på praksisplassen. Bedriftene gir positive tilbakemeldinger på deltakerne. Målsetningen med introduksjonsprogrammet er at de skal kvalifisere seg for grunnskole, videre utdanning eller jobb etter endt program. Tre elever tar grunnskole i løpet av to år Skolesektoren har også merutgifter som en følge av bosettingen. Voksenopplæring, grunnskole og barnehage sender selv inn krav om tilskudd fra IMDI (se tilskuddstabell). Særlig innenfor grunnskole har skolesektoren et merarbeid som følge av bosettingen. Det må vurderes å øke budsjett ved økt bosetting for å sikre god opplæring for gruppen mellom 0-17 år. Arbeidsmarked: Lav arbeidsledighet i Lakselv, men det er ikke vanskelig å få seg jobb, dersom man går inn for det. Ved å bruke praksisplass kombinert med skole som læringsarena for norsk språk og arbeidsliv, vil flyktningene ha gode forutsetninger for å komme seg raskt ut i jobb. Vår erfaringer er at arbeidsgiverne har vært godt fornøyd, og ønsker å ta de inn i bedriften og på sikt ordinært arbeid. Vurdering Porsanger kommune har nå jobbet med bosetting i 3 år. Vi har gjort oss en del erfaringer og fått kunnskap om hvordan vi best kan jobbe med integrering av flyktninger i Porsanger. Vi ser at det krever mer ressurser enn det ble antatt i form av miljøarbeidere, og veiledere på skole og praksisplass. Helhetsinntrykket er imidlertid at dette er positivt for kommunen både i forhold til innbyggertall, arbeidskraft, kulturell og økonomisk gevinst. I tillegg til de særlige tilskuddene vi får for bosetting, inngår de også i beregningsgrunnlaget for folketall i kommunen. Pr i dag synker innbyggertallet i kommunen, bosettinger kan derfor være med på å holde oppe folketallet i kommunen. Noe som er viktig med hensyn til kommuneøkonomien. Flyktningkonsulent er ansatt, boliger er under utbygging og tjenestetilbudet i Porsanger er dimensjonert for å ta i mot ytterligere 15 flyktninger i Et vedtak av ytterligere bosetting forutsetter økt bemanning og budsjett for flyktningetjenesten og til andre avdelinger som har oppfølging av gruppen. En flyktning genererer ca kr ,- i tilskudd i løpet av fem år. Dårlig oppfølging de første årene kan føre til stor kostnader på lang sikt. Det er derfor vesentlig at det bevilges tilstrekkelig penger til oppfølging dersom det fattes vedtak om ytterligere bosetting. Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar å bosette inntil 15 flyktninger i 2014 forutsatt bygging av 10 nye boenheter i Lakselv for flyktninger og en økning i driftsbudsjett 4812 i henhold til tiltak med kr ,-. 7

9 I tillegg en styrking av øvrige helsetjenester med 1.75 stillingshjemler og økning i tolkebudsjett med en total kostnadsramme på kr ,-. Det forutsettes et flyktningetilskudd for 2014, med forbehold om uendrete satser for tilskudd, på kroner: ,-. Saksprotokoll i Sektorstyre for helse og omsorg Behandling Sektorstyret for næring, forvaltning og kommunalteknikk følger rådmannens innstilling: Votering: Enstemmig Sektorstyre for helse og omsorgs innstilling Kommunestyret vedtar å bosette inntil 15 flyktninger i 2014 forutsatt bygging av 10 nye boenheter i Lakselv for flyktninger og en økning i driftsbudsjett 4812 i henhold til tiltak med kr ,-. I tillegg en styrking av øvrige helsetjenester med 1.75 stillingshjemler og økning i tolkebudsjett med en total kostnadsramme på kr ,-. Det forutsettes et flyktningetilskudd for 2014, med forbehold om uendrete satser for tilskudd, på kroner: ,-. 8

10 Porsanger kommune Arkivsak: 2010/79-29 Arkiv: Saksbeh: Alf Emil Paulsen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 93/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Prosjektet "Ny reiselivssatsing i Porsanger" Porsanger i utvikling har første halvdel av 2013 gjennomført forstudie til Reisemålsutvikling. Forstudie var finansiert av PIU og Innovasjon Norge Finnmark (Innvilget 57 % kr ,-). Styringsgruppen for prosjektet har nå vedtatt at de ønsker å videreføre prosessen til fase 2. Les mer om prosjektet i rapporten forstudie reisemålsutvikling. Formål Gi rammene for langsiktig utvikling av reisemålet i et produkt/markedsperspektiv, basert på en grunnleggende enighet mellom aktørene på reisemålet om visjoner, mål og strategier. Dette er prosjektet som skal binde sammen arbeidet med etablering av snuhavn og hotell, flyplassutvikling og generell utvikling innen opplevelsesturisme. Prosjektet skal sikre den langsiktige bærekrafta for reisemålet og tilrettelegge for næringsmessig lønnsomhet for aktørene. Prosjektet skal finne de beste løsninger for felles ressursbruk for blant annet markedsføring, produktutvikling og infrastruktur. Prosjektet skal sikre strukturert og forpliktende samarbeid mellom aktører innen reiselivsnæringen og styrke Porsangers posisjon som turist nav for Finnmark. Å styrke Porsanger som merkenavn. Å øke verdiskapningen i reiselivet i Porsanger og Nord Norge. Å gjøre Porsanger mer synlig og enklere å booke for kunden. 9

11 Vedtaket fra styringsgruppa: Styret for reisemålsprosessen fase 1 besto av: Ingrid Golten, Gjermund Thomassen, Roger Albrigtsen, Silje Coucheron, Dag Rune Eide, Mariell Frantzen, Idar Langmyr, Hans Petter Harangen, Inger Heinert, Reidunn Hesjevik, Gry Ingebrigtsen, Heli Korhonen, Egil Liberg, Kate Persen, Hilde Skanke, Liv-Elin Wilhelmsen, Andre Wageli, Daniel Johansen og Øyvind Lauvdahl. Disse ble utnevnt av prosjektansvarlig for PIU, Frank Seppola. Styringsgruppa for fase 1, forstudie i reiselivsprosessen i Porsanger kommune viser til forstudierapporten og mener det er potensial for å satse på reiseliv i Porsanger. Med bakgrunn i rapporten anbefaler styringsgruppa at reiselivsprosessen videreføres til neste fase hvor det utarbeides en strategiplan med tiltak for reiseliv i Porsanger. Styringsgruppen ber Porsanger kommune behandle saken politisk. For å lykkes i arbeidet videre med reisemålsutviklingsprosessen blir det viktig å ha en sterk involvering fra lokalbefolkningen, viktige næringsaktører og det politiske nivå i kommunen. Styringsgruppen anbefaler en profesjonell gjennomføring med stor grad av fokus på åpenhet og informasjonsflyt. Vedtak fra PIU styret Porsanger i utvikling setter av kr ,- til reisemålsprosessen fase 2 for perioden Dette med forbehold om finansiering fra Innovasjon Norge Finnmark. For å videreføre prosjektet til fase 2, må saken behandles i kommunestyret i Porsanger kommune. Et enstemmig kommunestyre må gå inn for reisemålsprosessen for at denne skal kunne støttes av innovasjon Norge. Behandling Saken sendes kommunestyret for behandling. Reiseliv er ifølge rapporten (vedlagt) en av verdens raskest voksende næringer. Naturbasert opplevelsesturisme står for den største veksten. Et av PIUs satsningsområder er reiseliv. Det er de siste årene flere etableringer og vekst for eksisterende bedrifter innen opplevelsesbasert turisme og overnatting. Det er store prosjekter på gang innen reiseliv og infrastruktur, North Cape Turnaround Port, konferansehotell og flyplassutvikling. Det er regionalt fokus på Porsanger, blant annet som nav for nordlysturister til Finnmark, og charterreisende ut av Finnmark. Porsanger har gjennom tidene hatt slagord som Et Finnmark i miniatyr og En arktisk Oase og lignende. Porsanger har et vidt spekter av opplevelser og severdigheter, men mangler samkjøring mellom aktørene og en felles merkevare og markedsprofil. En reisemålsutviklingsprosess skal avdekke hvilke muligheter og utfordringer som knyttes til Porsanger som reisemål, samt hvilke tiltak som må gjennomføres for å bli et reelt reisemål for turister fra inn og utland. Reisemålsprosessen fase 2 skal bidra til å kraftsamle ressurspersoner og bedrifter for å samarbeide mot følgende felles mål å velge ut et satsningsfelt som gjør at Porsanger på best mulig måte skal posisjonere seg som reisemål i Nord Norge. 10

12 Veien videre For å videreføre prosjektet til fase 2, må saken behandles i kommunestyret i Porsanger kommune. Kommunestyret må gå inn for reisemålsprosessen for at Innovasjon Norge skal kunne støtte fase to i prosjektet. Å satse på reiseliv innebærer ifølge signal fra Innovasjon Norge og PIU, aktiv medvirkning fra Porsanger kommune for å tilrettelegge for etablering av reiselivsorienterte bedrifter, samt å bidra til langsiktig sikring av turistinformasjon. Rådmannens innstilling Porsanger kommune ønsker å satse på turisme og støtter igangsettelse av fase 2 reisemålsutvikling. Det utarbeides et tiltak på kr pr. år i perioden for reiselivsbasert virksomhet som blant annet turistinformasjon. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Formannskapet følger rådmannens innstilling: Votering: Enstemmig Formannskapets innstilling Porsanger kommune ønsker å satse på turisme og støtter igangsettelse av fase 2 reisemålsutvikling. Det utarbeides et tiltak på kr pr. år i perioden for reiselivsbasert virksomhet som blant annet turistinformasjon. 11

13 Porsanger kommune Arkivsak: 2013/ Arkiv: 033 Saksbeh: Silvia Annette Siri Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 94/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Valg av nytt medlem til styrer råd og utvalg. Bakgrunn Bente Moen har fått fritak fra sine politiske verv i Porsanger kommune. Det må velges nytt medlem til følgende styre/råd/utvalg: Kommunestyret Opprykk fra varamannslista Valgstyret behandler saken Eldrerådet, fast medlem Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, fast medlem Saksutredning Kommunelovens 16.3 Opprykk og nyvalg. 3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn. Rådmannens innstilling Kommunestyret velger nytt fast medlem til Eldrerådet og Rådet for mennesker for nedsatt funksjonsevne. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Formannskapet følger rådmannens innstilling: Votering: Enstemmig 12

14 Formannskapets innstilling Kommunestyret velger nytt fast medlem til Eldrerådet og Rådet for mennesker for nedsatt funksjonsevne. 13

15 Porsanger kommune Arkivsak: 2013/408-1 Arkiv: 033 Saksbeh: Silje Marlen Coucheron Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 18/13 Ungdomsråd /13 Formannskapet /13 Kommunestyret /13 Kommunestyret Revidering av retningslinjer for Porsanger Ungdomsråd Vedlegg 1 Ungdomsrådets retningslinjer Saksutredning Kommunestyret i Porsanger vedtok ungdomsrådets retningslinjer i sitt møte den Siden den tid har ungdomsrådet vært nede en stund, for så å bli aktivt igjen gjennom prosjektet Aktive ungdomsråd i alle kommuner i Prosjektet ledes av Øst-Finnmark Regionråd. Gjennom prosjektet har kommunen og ungdomsrådet deltatt på en rekke samlinger med andre kommuner og mottatt informasjon og veiledning på hvordan sikre ett aktivt ungdomsråd. Mye av informasjonen har blant annet vært basert på erfaringsutvekslinger. En grundig forankring i kommunestyret fremstår som et viktig punkt for at ungdomsrådet skal få på plass de rammer de skal jobbe innenfor og for å kunne forankre deres tilstedeværelse og arbeid. Ungdomsråd er i dag ikke lovfestet, men anbefalt fra barne- og likestillingsdepartementet på bakgrunn av barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse som er nedfelt i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. Vurdering Porsanger kommunes retningslinjer for ungdomsrådet har ikke vært redigert siden Administrasjonen mener det er viktig å opprette et medvirkningsorgan hvor saker som angår barn og ungdom blir drøftet av målgruppen selv. Prosessen med å få aktivitet i ungdomsrådet har gått over to år, og det er god fremgang og høy aktivitet i rådet. Gjennom den toårige prosjektperioden, har rådet kunne fått prøvd og feilet på hvilke arbeidsmetoder som passer dem best. Dette medfører endringer i forhold til tidligere vedtatte retningslinjer, da dagens praksis avviker stort fra disse. 14

16 Retningslinjene er utarbeidet med bakgrunn i retningslinjer gitt i andre kommuner, hvor ungdomsrådene er velfungerende, håndbøker og råd fra departement og i samarbeid med ungdomsrådets medlemmer. Revideringsforslaget sendes til ungdomsrådet på høring før politisk behandling i formannskap og kommunestyret. Rådmannens innstilling Reviderte retningslinjer for ungdomsrådet i Porsanger vedtas som foreslått. Saksprotokoll i Ungdomsråd Behandling Felles endrings- og tilleggsforslag: 2 siste kulepunkt tillegg Oppfordre til samfunnsengasjement blant ungdom 3 avsnitt for allmøte endring Allmøte med påfølgende valg gjennomføres for å velge de siste plassene i rådet. Disse plassene er ment til de som ønsker å stille uten å være en skolerepresentant. Plassene er tiltenkt all ungdom fra 8. klasse til 20 år, uavhengig av bakgrunn. Øvre aldersgrense for å stemme er 20 år avsnitt for valg endring Det blir gjennomført internt valg på ett eget møte i begynnelsen av august, hvor man velger hvem som skal gå videre til neste periode. 5 kulepunkt 3 under oppgaver -tillegg Lager retningslinjer for sin virksomhet med møteplan og eventuelt driftsplan Avsnitt for rettigheter - tillegg Ungdomsrådet har møte-, forslags- og talerett i. Ungdomsrådet utpeker representanter til møtedeltakelse i kommunestyret og sektorstyrene til hvert møte. 7 Første kulepunkt - tillegg Ungdomsrådet avholder ordinære møter minimum 4 Syvende kulepunkt endring Ungdomsrådet er vedtaksdyktig når minst 8 Andre avsnitt endring hele avsnitt 15

17 Ungdomsrådet skal få opplæring i forhold til møtekultur, tale- og debatteknikk og kommunestruktur. Ungdomsrådet kan få opplæring i lobby, PR og pressearbeid, gruppeprosess, saksbehandling og kreative prosesser. Votering: Enstemmig Ungdomsrådet tilslutter seg rådmannens innstilling med foreslåtte endrings- og tilleggsforslag Votering: Enstemmig Vedtak Ungdomsrådet tilslutter seg rådmannens innstilling med foreslåtte endrings- og tilleggsforslag 2 siste kulepunkt tillegg Oppfordre til samfunnsengasjement blant ungdom 3 avsnitt for allmøte endring Allmøte med påfølgende valg gjennomføres for å velge de siste plassene i rådet. Disse plassene er ment til de som ønsker å stille uten å være en skolerepresentant. Plassene er tiltenkt all ungdom fra 8. klasse til 20 år, uavhengig av bakgrunn. Øvre aldersgrense for å stemme er 20 år avsnitt for valg endring Det blir gjennomført internt valg på ett eget møte i begynnelsen av august, hvor man velger hvem som skal gå videre til neste periode. 5 kulepunkt 3 under oppgaver -tillegg Lager retningslinjer for sin virksomhet med møteplan og eventuelt driftsplan Avsnitt for rettigheter - tillegg Ungdomsrådet har møte-, forslags- og talerett i. Ungdomsrådet utpeker representanter til møtedeltakelse i kommunestyret og sektorstyrene til hvert møte. 7 Første kulepunkt - tillegg Ungdomsrådet avholder ordinære møter minimum 4 Syvende kulepunkt endring Ungdomsrådet er vedtaksdyktig når minst 8 Andre avsnitt endring hele avsnitt 16

18 Ungdomsrådet skal få opplæring i forhold til møtekultur, tale- og debatteknikk og kommunestruktur. Ungdomsrådet kan få opplæring i lobby, PR og pressearbeid, gruppeprosess, saksbehandling og kreative prosesser. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Forslag fra Formannskapet: Oversendes til behandling i kommunestyret med innspill fra ungdomsrådet til retningslinjer Votering: Enstemmig Formannskapetsinnstilling Oversendes til behandling i kommunestyret med innspill fra ungdomsrådet til retningslinjer Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling Utsettelsesforslag: Saken utsettes for å tas med i arbeid med delegasjonsreglementet. Formannskapets innstilling med endringforslag tas med som innspill til sak. Endringsforslag ved Hilde Skanke, AP innspill til sak: 5 Avsnitt for rettigheter ungdomsrådet har møte-, forslags- og talerett i sektorstyrene. - ungdomsrådet har møte- og talerett i kommunestyret. Votering: Enstemmig Kommunestyrets vedtak Saken utsettes for å tas med i arbeid med delegasjonsreglementet. Formannskapets innstilling med endringforslag tas med som innspill til sak. Endringsforslag ved Hilde Skanke, AP innspill til sak: 5 Avsnitt for rettigheter ungdomsrådet har møte-, forslags- og talerett i sektorstyrene. - ungdomsrådet har møte- og talerett i kommunestyret. 17

19 Retningslinjer for ungdomsrådet i Porsanger kommune Vedtatt i kommunestyret den Revidert XX.XX Hjemmel Ungdomsrådet i Porsanger opprettes av Kommunestyret som fast utvalg i henhold til Kommunelovens 10. Kommunestyret vedtok retningslinjer for ungdomsrådet den Formål Ungdomsrådet er ungdommens råd- og forslagsgivende organ i kommunen, og gir forslag og råd til kommunens politiske og administrative ledelse i saker som omfatter oppvekstsvilkår og levekår for ungdom i Porsanger kommune. Ungdomsrådet skal jobbe for at kommunen blir ett godt sted å leve for unge, og det skal fremme ungdoms interesser. Ungdomsrådet skal være partipolitisk uavhengig. Ungdomsrådets formål er: Gi ungdom medinnflytelse over utformingen av ungdomspolitikken Stimulere til bedre kontakt mellom ungdom, politikere og administrasjon Arbeide for bedre ressursutnyttelse og samordning av ungdomspolitikken Ta initiativ til saker som angår ungdom Stimulere til medvirkning, medbestemmelse og deltakelse blant ungdom Oppfordre til samfunnsengasjement. 3 Sammensetning og valg Ved sammensetning av rådet skal en sikre mangfold og geografisk spredning. Rådet skal også ha medlemmer som ikke er skoleelever. Halve rådet stiller til nyvalg hvert år. Resterende halve sitter en periode til, for å sikre seg at arbeidet forsettet på en effektiv måte. Ungdomsrådet består av 8 faste medlemmer og 8 varamedlemmer. De som kan stille til valg er fra 8.klasse til og med 20 år. Representantene fordeler seg slik: Lakselv Videregående skole: Lakselv ungdomsskole: Børselv oppvekstsenter: Billefjord oppvekstsenter: Andre 2 medlemmer med vara 1 medlem med vara 1 medlem med vara 1 medlem med vara 3 medlemmer med vara velges ved allmøte Allmøte Allmøte med påfølgende valg gjennomføres for å velge de siste plassene i rådet. Disse plassene er ment til de som ønsker å stille uten å være en skolerepresentant. Plassene er tiltenkt ungdom fra lag og foreninger, lærlinger, uorganisert ungdom eller minoriteter. Øvre aldersgrense for å stemme er

20 Voksenkontakter og administrasjon står for gjennomføring av det praktiske rundt valget. Internt valg: Det blir gjennomført internt valg på ungdomsrådet siste møte før sommerferien, hvor man velger hvem som skal gå videre til neste periode. Det kan bli valgt opp til 4 personer som skal gå videre. 4 Leder og nestleder Leder og nestleder velges på rådets første møte etter valg, konstituerende møte. Tidligere leder av ungdomsrådet sitter i sitt verv helt frem til det er valgt ny leder ved konstituering, selv om lederen eventuelt ikke lengere siter i ungdomsrådet. 5 Ansvar, rettigheter og oppgaver Ungdomsrådet drøfter, gir råd og fremmer forslag i de saker de selv finner nødvendig. Saker som angår ungdom skal sendes til ungdomsrådet for uttalelse, disse legges frem for rådet i god tid for avgjørelse. Uttalelser fra ungdomsrådet skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som endelig avgjør saken. Oppgaver: Være kontaktorgan for ungdom Gjøre kjent arrangementer og aktiviteter for barn og ungdom Lager retningslinjer for sin virksomhet med møteplan og driftsplan Lage årsmelding for sin virksomhet Lage budsjettforslag for sin virksomhet Lage retningslinjer for bruk av eget budsjett Sette søkelyset på aktuelle tema og saker. Rettigheter: Ungdomsrådet har møte- og talerett i Kommunestyret med 2 representanter Sektorstyret for oppvekst- og kultur, helse og omsorg og næring, forvaltning og kommunalteknikk med 1 representant. Ungdomsrådet utpeker representanter til møtedeltakelse i kommunestyret og sektorstyrene. Voksenkontakt har møte- og talerett i ungdomsrådet 6 Sekretariat og voksenkontakter Rådmannen sørger for sekretariat for rådet. 19

21 Sekretariatet har ansvar for oppfølging av saker på administrativt nivå, tilrettelegging, møteinnkallinger, utsendinger og protokoller. I tillegg oppnevnes det voksenkontakt for ungdomsrådet. Voksenkontakten har ansvar for rådog veiledning om blant annet saksgang, utfyllende informasjon om enkeltsaker, møteledelse, kommuneadministrasjon og politisk organisering i Porsanger kommune. Voksenkontakt har også hovedansvaret for opplæring. Oppnevning av voksenkontakt gjøres i samarbeid mellom ungdomsråd, politisk og administrativ ledelse, og har per dags dato ingen tiltenkte årsverk. 7 Møter og møteinnkalling Ungdomsrådet avholder møter minimum 4 maks 8 ganger i året, etter oppsatt møteplan som godkjennes av ungdomsrådet. Møteplanens settes opp i september og i januar. Leder eller 4 av medlemmene kan kreve møter utenom møteplanen. I rådet gjelder alminnelig flertall med avstemninger. Hvis stemmelikhet, gjelder leders dobbeltstemme. Representanter gis møtegodtgjørelse etter kommunens reglement for godtgjørelse til folkevalgte. Reiseutgifter dekkes etter gjeldende reglement og ordinære satser gjeldende for Porsanger kommune. Ungdomsrådet innkalles skriftlig (elektronisk eller per post) med minst 7 dagers varsel. Ungdomsrådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Saksliste utarbeides i samråd mellom leder, voksenkontakt og sekretær. Referat fra rådets møter sendes til samtlige medlemmer, varamedlemmer, administrasjonen og andre med møterett. 8 Opplæring og økonomi Opplæring blir gitt til ungdomsrådet i samarbeid mellom voksenkontakter og sekretariat. Opplæringstiltak blir iverksatt etter behov og ønsker fra ungdomsrådet. Ungdomsrådet skal få opplæring i forhold til møtekultur, tale- og debatteknikk, lobby, PR og pressearbeid, gruppeprosess, kommunestruktur, saksbehandling og kreative prosesser. Porsanger kommune dekker utgiftene til rådets virksomhet. 20

22 Porsanger kommune Arkivsak: 2013/ Arkiv: 153 Saksbeh: Therese Thomassen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 35/13 Sektorstyre for helse og omsorg /13 Kommunestyret drift sykehjem - permanent budsjettregulering Saksutredning Porsanger Kommune ved sykeavdelingen har 28,46 årsverk eksl. avdelingssykepleier. Turnusen har en del udekkede vakter på helger og på ukedager. Når turnus ble lagd, manglet ca. 60% stilling for å fylle de udekkede vaktene. Disse udekkede vaktene er et resultat av at sykeavdelingen ikke har tilstrekkelig med årsverk for å dekke opp bemanningsplanen. Pr i dag blir det leid inn vikarer for å innfri bemanningsplanen. Disse vikarene er primært ufaglærte og går på ukebasis. Dette medfører merarbeid for avdelingssykepleier og uforutsigbarhet for de ansatte, da de aldri vet hvem som kommer på jobb. Det skjer også at eksisterende personell leies inn på overtid, der man ikke klarer å leie inn eksterne vikarer. Noe som medfører et betydelig overforbruk på konto Overtidslønn. Administrasjonen ønsker å sikre forutsigbarhet og at det er faglært personell i de udekkede vaktene». Ber om å få foreta en intern budsjettregulering fra konto Lønn ekstra hjelp til konto Fast lønn og lyse ut en fast 60% hjelpepleier stilling. Vurdering Dette får ingen økonomiske konsekvenser, kun en intern budsjettregulering og fast personell istedenfor innleie av vikarer. Rådmannens innstilling Budsjettregulering internt utføres fra konto Lønn ekstra hjelp og til konto Fast lønn med kroner ,- pr år (100% stilling ,-, sosiale kostnader ,- og feriepenger ). En 60% hjelpepleier stilling lyses ledig. 21

23 Saksprotokoll i Sektorstyre for helse og omsorg Behandling Forslag fra Eva Johansen, H: Porsanger kommune vedtar en intern budsjettregulering som utføres fra konto Lønn ekstrahjelp og til konto fast lønn med kroner pr. år (100% fast stilling ,- sosiale kostnader ,- og feriepenger ,-). En 60% hjelpepleierstilling lyses ledig. Votering: Enstemmig Sektorstyre for helse- og omsorgs innstilling Porsanger kommune vedtar en intern budsjettregulering som utføres fra konto Lønn ekstrahjelp og til konto fast lønn med kroner pr. år (100% fast stilling ,- sosiale kostnader ,- og feriepenger ,-). En 60% hjelpepleierstilling lyses ledig. 22

24 Porsanger kommune Arkivsak: 2013/ Arkiv: 033 Saksbeh: Silvia Annette Siri Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 100/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Folkevalgte kandidater til nytt styre for Helse Finnmark HF Bakgrunn De nåværende styrene for helseforetakene ble oppnevnt i foretaksmøter i 2012, med en funksjonstid på to år. Det skal nå oppnevnes nye styrer for helseforetakene i mars/april Vi vil med dette be Sametinget, kommunene i Helse Finnmark HFs lokalsykehusområde og Finnmark fylkeskommune om forslag til kandidater blant nåværende eller tidligere folkevalgte. Saksutredning Styrenes rolle og sammensetning Helseforetakene ledes av et styre og en daglig leder, som tilsettes av styret. Helseforetaksloven og forarbeider til denne setter rammer for styrenes ansvarsområde og arbeidsoppgaver. Styrets ansvar er overordnet og omfatter både strategiske, driftsmessige og økonomiske forhold. Styret har ansvar for at de helsepolitiske målene nås innenfor de økonomiske rammene som er stilt til disposisjon, og at ressursene brukes mest mulig effektivt. Styrets primære oppgave er å ivareta eiers interesse, gjennom samarbeid med eier så vel som daglig ledelse i virksomheten. Styrene må settes sammen slik at det samlet sett har en kompetanse som står i forhold til de oppgaver styret har og de utfordringene helseforetaket står ovenfor. Styrene i helseforetakene består av både ansattevalgte (inntil en tredel) og eieroppnevnte styremedlemmer. Fra 2006 ble det stilt krav om at et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmene skulle oppnevnes blant de foreslåtte folkevalgte. Folkevalgte kandidater til styrene for helseforetakene, omfatter både personer med nåværende og tidligere politiske verv. Sammensetning av styrene - kompetansebehov Helseforetakene forvalter viktige samfunnsoppgaver og store ressurser på vegne av Fellesskapet. Det er viktig at de eieroppnevnte styremedlemmene i helseforetakene har en kompetanse som reflekterer de oppgaver styret har og de utfordringer helseforetakene står ovenfor. Styrene må ha et nødvendig helhetsperspektiv på de oppgaver som skal løses. 23

25 De eieroppnevnte styremedlemmene skal ikke representere politiske organisasjoner, geografiske områder eller andre interessegrupper. Prosess Oppnevning skjer i foretaksmøte for helseforetaket i løpet av mars/april 2014 etter behandling i styret for Helse Nord RHF. Sametinget, kommunene i Helse Finnmark HFs lokalsykehusområde og Finnmark fylkeskommune inviteres hver til å foreslå tre - fire kandidater. Vurdering Følgende medlemmer sitter i styret for Helse Finnmark HF: Leder Ulv Syversen, seniorrådgiver i Kystverket Nestleder Irene Skiri, seksjonsleder Helse Nord RHF Styremedlemmer Torfinn Reginiussen, erstattes av Ivan Olsen, Alta, jf. styresak i Helse Nord RHF Staal Nilsen, Lufttrafikktjenestefullmektig Bjørnevatn Gudrun B. Rollefsen, adm. direktør BarentsNaturGass Kristin Rajala Mona Søndenå, fastlege Sør-Varanger Evy Chr. Adamsen, NSF Ole I. Hansen, Fagforbundet Svein Størdal DNLF Marit Rakfjord, Delta Eva Johansen var foreslått av Porsanger kommunestyre forrige periode. Rådmannens innstilling Kommunestyret foreslår kandidat(er) til styret for Helse Finnmark HF (Navn på kandidat(er), partitilhørighet, mobiltelefon og e-postadresse) Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Forslag fra Roy Myrheim, AP: Eva Johansen foreslås som folkevalgt kandidat til nytt styre for Helse Finnmark HF Votering: Enstemmig Formannskapets innstilling Eva Johansen foreslås som folkevalgt kandidat til nytt styre for Helse Finnmark HF 24

26 Porsanger kommune Arkivsak: 2013/ Arkiv: 033 Saksbeh: Silvia Annette Siri Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 101/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Folkevalgte kandidater til nytt styre for Sykehusapotek Nord HF Bakgrunn for saken De nåværende styrene for helseforetakene ble oppnevnt i foretaksmøter i 2012, med en funksjonstid på to år. Det skal nå oppnevnes nye styrer for helseforetakene i mars/april Vi vil med dette be Sametinget, kommunene i Nord-Norge, Troms, Finnmark og Nordland fylkeskommune om forslag på kandidater til styret for Sykehusapotek Nord HF blant nåværende eller tidligere folkevalgte. Forslaget skal sendes Helse Nord RHF innen 1. februar Saksutredning Helseforetakene ledes av et styre og en daglig leder, som tilsettes av styret. Helseforetaksloven og forarbeider til denne setter rammer for styrenes ansvarsområde og arbeidsoppgaver. Styrets ansvar er overordnet og omfatter både strategiske, driftsmessige og økonomiske forhold. Styret har ansvar for at de helsepolitiske målene nås innenfor de økonomiske rammene som er stilt til disposisjon, og at ressursene brukes mest mulig effektivt. Styrets primære oppgave er å ivareta eiers interesse, gjennom samarbeid med eier så vel som daglig ledelse i virksomheten. Styrene må settes sammen slik at det samlet sett har en kompetanse som står i forhold til de oppgaver styret har og de utfordringene helseforetaket står ovenfor. Styrene i helseforetakene består av både ansattevalgte (inntil en tredel) og eieroppnevnte styremedlemmer. Fra 2006 ble det stilt krav om at et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmene skulle oppnevnes blant de foreslåtte folkevalgte. Folkevalgte kandidater til styrene for helseforetakene, omfatter både personer med nåværende og tidligere politiske verv. Sammensetning av styrene - kompetansebehov Helseforetakene forvalter viktige samfunnsoppgaver og store ressurser på vegne av fellesskapet. Det er viktig at de eieroppnevnte styremedlemmene i helseforetakene har en kompetanse som reflekterer de oppgaver styret har og de utfordringer helseforetakene står ovenfor. Styrene må ha et nødvendig helhetsperspektiv på de oppgaver som skal løses. De eieroppnevnte styremedlemmene skal ikke representere politiske organisasjoner, geografiske områder eller andre interessegrupper. Prosess 25

27 Oppnevning skjer i foretaksmøte for helseforetaket i løpet av mars/april 2012 etter behandling i styret for Helse Nord RHF. Sametinget, kommunene i Nord Norge, Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommune inviteres hver til å foreslå kandidater til styret for Sykehusapotek Nord HF. Vurdering Følgende personer sitter med vervet i dag: Leder Anne Helen Hansen, Tromsø, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin - UNN Nestleder Børge Wahl, Bodø, pensjonist Styremedlemmer Alf Lorentzen (FrP), Karlsøy, Helse- og sosialsjef Bjørg Helene Jenssen (Venstre), Bodø Kristin Larssen, Bodø, farmasøyt (valgt av og blant de ansatte) Sissi Lundblad, Tromsø, apotektekniker (valgt av og blant de ansatte) Svein Iversen (KrF), Alta Administrasjonen kan ikke se at det tidligere er foreslått noen til dette vervet fra Porsanger. Formannksapet/kommunestyret finner passende kandidater til vervet. Rådmannens innstilling Kommunestyret foreslår kandidat(er) til styret for Sykehusapotek Nord HF (Navn på kandidat(er), partitilhørighet, mobiltelefon og e-postadresse) Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Forslag fra Roy Myrheim,Ap: Roy Myrheim foreslås som kandidat for nytt styre for Sykehusapotek Nord HF Votering: Enstemmig Formannskapets innstilling Roy Myrheim foreslås som kandidat for nytt styre for Sykehusapotek Nord HF 26

28 Porsanger kommune Arkivsak: 2013/ Arkiv: 084 Saksbeh: Leif Andersen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 106/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Ny pensjonsordning for folkevalgte fra 1. januar 2014 Saksutredning Folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner er i dag tilsluttet Pensjonsordningen for folkevalgte via KLP (Kommunal landspensjonskasse). Dette tilsvarer kommunens pensjonsordnng for ansatte, men med særskilte bestemmelser som bare gjelder de folkevalgte. Kravet til full opptjeningstid er 16 år og pensjonsalder er 65 år. Fra opphører dagens pensjonsordning og det å velges en ny pensjonsordning for de folkevalgte. Omleggingen skyldes endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte som trer i kraft Etter endringene i forskriften gis det nå anledning til å melde de folkevalgte inn i den ordinære pensjonsordningen for kommunens ansatte med samme pensjonsregler som disse, men med noen få særbestemmelser. Alternativt kan kommunen velge at folkevalgte skal innlemmes i en særskilt pensjonsordning etter mønster av den nye pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer. Hovedtrekkene for de to pensjonsordningene kan oppsummeres slik: 1. Innlemmelse i den ordinære tjenestepensjonsordningen for de ansatte. Alderspensjonen vil bli en brutto, livsvarig årlig ytelse tilsvarende som for de ansatte i kommunen/fylkeskommunen, men med enkelte tilpasninger. Uføre- og etterlatteytelser vil også være som i den ordinære fellesordningen for de ansatte. Alderspensjonen vil bli en brutto noe som betyr at pensjonen samordnes med folketrygden og samlet sett utgjør 66% av lønn. Opptjeningstiden er her 30 år. Ordningen vil mest sannsynlig gi en høyere pensjon for den folkevalgte da vedkommende vil ha en høyere lønn(godtgjørelse)/pensjonsgrunnlag enn det som er snittet for de andre innmeldte i fellesordningen. Ordningen vil også bety en lavere premie for kommunen. 2. Pensjonsordning etter møter av ordningen for stortingsrepresentanter. 27

29 Alderspensjonen vil være en netto, livsvarig årlig ytelse. Uføre- og etterlatte ytelser vil være som i den ordinære fellesordningen for de ansatte i kommunen. Dette er en ordning hvor alderspensjonen vil være en netto, noe som betyr at den ikke samordnes med folketrygden. Opptjeningstiden er her 41 år. Ordningen vil mest sannsynlig gi en lavere pensjon enn alt.1 siden den beregnes netto og opptjeningstiden er vesentlig lengre. Vurdering Kommunen må gjøre en vurdering og valg, i motsatt fall vil det skje en automatisk overføring til fellesordningen for ansatte. I og med at dette blir ett strategisk valg med ett lengre perspektiv og gjelder folkevalgte så er det riktig at avgjørelsen tas av kommunestyret. For de som velger å innlemme de folkevalgte i den ordinære pensjonsordningen for ansatte vil premiesatsene blir de samme som i Fellesordningen for kommuner. En eventuell etablering av særskilt pensjonsordning for folkevalgte i kommuner etter mønster av stortingspensjonsordningen er betinget av at denne ordningen får tilslutning av relativt mange kommuner. For denne ordningen er ikke pensjonssatsene heller ikke klare, men det er grunn til å anta at den vil være betydelig høyere enn fellesordningen. Det vil være en nedre grense for medlemskap på 1/3 av godtgjørelse for full stilling. Dette betyr at det for Porsanger kommunes vedkommende bare vil være ordfører som vil ha rett til pensjonsordning. For å illustrere forskjellen i pensjonspremien for dagens folkevalgtordning og dagens fellesordning (for folkevalgtordningen belaste en med 34% pensjon av pensjonsgrunnlaget, mens ordningen for ansatte utgjør ca 19%). Videre må det også gjøres en vurdering om folkevalgte skal tilsluttes avtale om Avtalefestet pensjon for år. Dette må da betales i tillegg til ordinær pensjonspremie. Denne størrelsen er ikke klar enda. Uavhengig av valget mellom de to alternative fremtidige løsninger for folkevalgte vil opptjente rettigheter på overføringstidspunktet bli stående i den gamle ordningen. Det vedtaket som kommunen gjør i forbindelse med vedtak om pensjonsordning så bør denne være basert på en lagsiktig vurdering. Dette betyr at en ikke skifter ordning i ulike år. Ordfører har allerede en pensjonsordning i dag og det vil da være naturlig med å tegne en ordning også etter at den særskilte folkevalgtordningen opphører fra Som nevnt tidligere så vil det være to alternative modeller som kan velges som pensjonsordning fra Den mest forutsigbare ordningen for kommunen vil være å benytte seg av den ordinære tjenestepensjonsordningen for ansatte. Her er premiesatsene mer forutsigbare enn de vil være i den nye folkevalgtordningen. Når det gjelder en afp-ordning for folkevalgte så vil en ikke tilrå at dette etableres, da dette også vil være en utvidelse av pensjonsordningen i forhold til tidligere ordning, og har større usikkerhet i seg når det gjelder premier. 28

30 Rådmannens innstilling 1. Porsanger kommunestyre viser til at dagens pensjonsordning for folkevalgte gjennom Kommunal Landspensjonskasse (KLP) opphører med virkning fra Porsanger kommunestyre vedtar at folkevalgte i Porsanger kommune med rett til pensjonsordning overføres til den ordinære tjenestepensjonsordningen for ansatte via KLP. Overføringen skjer fra Porsanger kommunestyre tegner ikke avtale om AFP (avtalefestet pensjonsordning) for de folkevalgte. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Formannskapet følger rådmannens innstilling: Votering: Enstemmig Formannskapets innstilling 1. Porsanger kommunestyre viser til at dagens pensjonsordning for folkevalgte gjennom Kommunal Landspensjonskasse (KLP) opphører med virkning fra Porsanger kommunestyre vedtar at folkevalgte i Porsanger kommune med rett til pensjonsordning overføres til den ordinære tjenestepensjonsordningen for ansatte via KLP. Overføringen skjer fra Porsanger kommunestyre tegner ikke avtale om AFP (avtalefestet pensjonsordning) for de folkevalgte. 29

31 Porsanger kommune Arkivsak: 2013/ Arkiv: Saksbeh: Silvia Annette Siri Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Møtekalender KST og FSK våren 2014 Saksutredning De ulike styrer, råd og utvalg har fått faste ukedager når møtene skal avholdes slik at de ikke kollidere hvis datoene flyttes på. Følgende dager er satt av til følgende styre/råd/utvalg: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag NRFU/Sektorstyret for næring, forvaltning og kommunalteknikk Sektorstyret for oppvekst og kultur Sektorstyret for helse og omsorg Kommunestyret, Formannskapet, Planutvalget og Klagenemda Øvrige styrer, råd og utvalg har møter etter behov og må derfor tilpasse seg etter de fastsatte datoene i møteplanen. Vurdering Datoer det er viktig å ta hensyn til: Søndag Mandag 13 april - 21 april Påske Torsdag 1 Mai Offentlig høytidsdag Torsdag 29 Mai Kristi Himmelfartsdag Mandag 9 juni 2. pinsedag Rådmannens innstilling Formannskapet vedtar følgende møteplan for våren 2014: 30 januar 20 februar 20 mars 15 mai 30

32 5 juni Kommunestyret vedtar følgende møteplan for våren 2014: 13 februar 10 april 26 juni Det tas forbehold om endringer i møtedatoer. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Formannskapet følger rådmannens innstilling: Votering: Enstemmig Formannskapets innstilling og vedtak Formannskapet vedtar følgende møteplan for våren 2014: 30 januar 20 februar 20 mars 15 mai 5 juni Kommunestyret vedtar følgende møteplan for våren 2014: 13 februar 10 april 26 juni Det tas forbehold om endringer i møtedatoer. 31

33 Porsanger kommune Arkivsak: 2013/ Arkiv: P00 Saksbeh: Gunnar Lillebo Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Utvidelse av havnesamarbeidet - Nordkapp & Porsanger Havn IKS og Lebesby kommune Saksutredning Porsanger kommune (PK) innledet et samarbeid med Nordkapp kommune i 2007, i den hensikt å få en felles drift av havneanlegg i begge kommunene. Som følge av dette arbeidet ble det opprettet et interkommunalt selskap som fikk navnet Nordkapp og Porsanger Havn IKS (NPH IKS). Vedtektene som ble utferdiget og godkjent gav PK en eierandel på 10 %. I tillegg fikk PK en representant i havnerådet. Formålet med selskapet er å ivareta og samordne den kommunale havnevirksomheten i begge kommunene. Dette med tanke på å drive en best mulig ressursutnyttelse av havneanlegg og arealer. Bidraget fra Porsanger til dette selskapet var ett havneanlegg som kommunen eier i Kistrand. For PK vedkommende har dette samarbeidet vært positivt. Kommunen har kunnet nyttet den kompetanse og de ressursene selskapet innehar. Særlig med de planene som foreligger med snuhavn i Porsanger. PK har ikke bidratt med innskudd i selskapet i den perioden som NPH IKS har eksistert. Derimot hefter PK 10 % av de forpliktelser selskapet til enhver tid har. Driften i selskapet er god. Lebesby kommune har vist stor interesse om å få delta i havnesamarbeidet. Etter havnestyrets (NPH IKS) oppfatning vil en utvidelse med Lebesby kommune kunne styrke den maritime virksomheten i hele regionen. En sammenslåing av havnefasilitetene vil gjøre at kommunene vil stå sterkere og mer robust mot en utvikling i skipstrafikken. Lebesby har en omsetning på ca 3,5 mill kr på sine havnefasiliteter. En utvidelse av havnesamarbeidet vil gi en samlet omsetning på ca mill kr, hvor bidrag fra PK egne fasiliteter er marginale. Saken har vurdert av advokatfirmaet Østgård med hensyn til hvilke skranker som må ivaretas ved en utvidelse av havneforetaket. Dette gjelder blant annet heftelser, navn, havnerådets og styrets sammensetning. Det vises til vedlagte saksframlegg fra NPH IKS og forslag til ny selskapsavtale. 32

34 Vurdering I formålsbestemmelsen i nåværende selskapsavtale for det interkommunale havnesamarbeidet er det tatt inn en formulering om en utvidelse av samarbeidet. Det er en plikt for alle styringsorganer i det interkommunale havneselskapet, aktivt å arbeide for en utvidelse av samarbeidet. En utvidelse av selskapet og innlemmelse av Lebesby kommune anses å være positivt for det regionale samarbeidet. Sannsynligvis vil et selskap hvor 3 kommuner deltar være mer robust og kapabel til å møte morgendagens utfordringer. For PK vil en utvidelse av selskapet bety mindre eierandel av IKS et. I de nye vedtektene som ligger ved saksframlegget vil eierandelen til PK reduseres fra 10 % til 5 %. Dette er vurdert i ft hva den enkelte kommune bidrar i dette samarbeidet. Ut fra de planer PK har med snuhavn prosjektet kan dette endres. På den annen side er våre forpliktelser også mindre sett ut fra eierandel i selskapet. Kommunen tilbys en plass i havnerådet, av 4 plasser, og i havnestyret vil det være 5 medlemmer og styret sammensettes med sikte på en representasjon fra alle kommunene. Dette synes å være tilfredsstillende. Navnet på det nye selskapet foreslås å være «Nordkappregionen Havn IKS». Rådmannens innstilling Porsanger kommune samtykker å innlemme Lebesby kommune i havnesamarbeidet. Selskapsavtale og vedtekter for selskapet godkjennes og endres slik de fremstår i forslaget fra advokatfirmaet Østgård. Som en følge av utvidelsen av driftssamarbeidet endres navnet Nordkapp & Porsanger Havn IKS til Nordkappregionen Havn IKS. Driftsavtalen mellom Nordkappregionen Havn IKS og Lebesby og Kjøllefjord Havn IKS godkjennes slik den er framlagt i saken. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Formannskapet følger rådmannens innstilling: Votering: Enstemmig Formannskapets innstilling Porsanger kommune samtykker å innlemme Lebesby kommune i havnesamarbeidet. Selskapsavtale og vedtekter for selskapet godkjennes og endres slik de fremstår i forslaget fra advokatfirmaet Østgård. Som en følge av utvidelsen av driftssamarbeidet endres navnet Nordkapp & Porsanger Havn IKS til Nordkappregionen Havn IKS. Driftsavtalen mellom Nordkappregionen Havn IKS og Lebesby og Kjøllefjord Havn IKS godkjennes slik den er framlagt i saken. 33

35 Porsanger kommune Arkivsak: 2013/981-9 Arkiv: 151 Saksbeh: Silvia Annette Siri Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 107/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Budsjett 2014 for kontroll og tilsyn i Porsanger kommune Saksutredning Vedlagt følger kontrollutvalgets forslag til budsjett 2014 for kontroll og tilsyn i Porsanger kommune, som med dette oversendes Porsanger kommunes formannskap og kommunestyre, jfr. kontrollutvalgsforskriftens 18. Kontrollutvalgets innstilling Kommunestyret vedtar fremlagte budsjettoppsett, med en netto driftsramme på ,- 34

36 Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Kontrollutvalget innstiller direkte til kommunestyret. Saken er allikevel lagt frem for formannskapet slik at de er informert da de er kommunens økonomiutvalg Formannskapets innspill Budsjett 2014 for kontroll og tilsyn i Porsanger kommune tas til orientering 35

37 Porsanger kommune Arkivsak: 2013/ Arkiv: 076 Saksbeh: Knut Johnny Johnsen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 42/13 Sektorstyre for oppvekst og kultur /13 Kommunestyret Tildeling av Luostejokmidler for 2013 Saksutredning Luostejok kraftlag har i brev av orientert Porsanger kommune om at styret, med bakgrunn i kraftlagets vedtekter, har besluttet og godkjent at det av driftsoverskuddet skal tildeles kr ,00 til idrett og kulturlivet i Porsanger. På bakgrunn av dette ble tilskuddet i annonseform lyst ut i lokale aviser samt på kommunens hjemmeside. Søknadsfrist ble satt til Fullstendig utlysningstekst var som følger: LUOSTEJOKMIDLER 2013 Porsanger kommune er tildelt kr i tilskudd til allmennyttige formål fra Luostejok kraftlag i Midlene skal fordeles av Kommunestyret etter søknad fra lag og foreninger i Porsanger kommune. Kriterier for søknad: 1. Tilskudd gis til ideelle organisasjoner, lag og foreninger tilhørende i Porsanger kommune og som har som formål å tilby idretts- og/eller kulturaktiviteter 2. Det settes ikke begrensninger på hvilke tiltak det kan søkes tilskudd til. Det kan derfor søkes tilskudd til oppstart av ny aktivitet, prosjekter, innkjøp av utstyr, kompetanseheving m.m. som i etterkant kommer lokalsamfunnet til gode. 3. Søknaden skal være skriftlig med original underskrift 4. Alle som mottar tilskudd oppfordres til å godta ledsagerbevis 5. Søkere som driver aktivitet rettet mot barn og unge og/eller kulturmangfold prioriteres 6. Det kan ytes tilskudd med inntil 75 % av budsjetterte kostnader i søknad 7. Ved tildeling av tilskudd kan det legges vekt på skjønn 8. Tilskudd utbetales etterskuddsvis når regnskap og rapport for tiltaket er mottatt 9. Tilsagn om tilskudd er gyldig ut året etter at tilskuddet er gitt. Dersom fristen ønskes utvidet, må det søkes særskilt til Porsanger kommune ved Kultur- og oppvekstavdelingen. Revidert av sektorstyre for Oppvekst og kultur Vurdering Etter utløpt søknadsfrist var det innkommet 24 søknader fra lag og foreninger på tiltak med 36

38 totalt kostnadsramme på kr ,- Kortfattet oversikt over søkere, tiltak og søknadssum er vedlegg til dette saksfremlegg. Fullstendige søknader legges frem i møtet. Saken er sendt på høring til Porsanger Idrettsråd, Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, Ungdomsrådet og Eldrerådet. Høringsuttaleser som er innkommet vil legges frem på sektorstyremøte den Uttaleser som kommer inn i ettertid legges frem til kommunestyrets behandling den Kostnader til annonsering i lokale aviser trekkes fra tilskuddsbeløpet før fordeling. Rådmannens innstilling Saken legges frem uten innstilling da det er delegert til sektorstyret å innstille ovenfor kommunestyret i denne saken. Saksprotokoll i Sektorstyre for oppvekst og kultur Behandling Det stilles habilitetspørsmål ved Roy Myrheim og Gunn Bente Rasmussen. Sektorstyret anser både Roy og Gunn Bente som habil. Sektorstyret gjennomgikk søknadsmengden før de tok stilling til habilitetsspørsmålene. Felles forslag fra sektorstyret: Votering: Enstemmig Vedtak 37

39 Porsanger kommune Arkivsak: 2013/981-5 Arkiv: 151 Saksbeh: Helge Nicolaisen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 43/13 Sektorstyre for oppvekst og kultur /13 Sektorstyre for helse og omsorg /33 Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk /25 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /13 Formannskapet /13 Administrasjonsutvalg /26 Eldrerådet /13 Arbeidsmiljøutvalget /13 Kommunestyret /13 Ungdomsråd Årsbudsjett 2014 med økonomiplan Dokumenter i saken: Års-budsjett 2014 og økonomiplan Saksutredning Porsanger kommune har vært en ROBEK-kommune fra august 2007 til sommeren 2010 da kommunen ble utmeldt fra registeret etter å ha dekket inn tidligere opparbeidet merforbruk (underskudd). I budsjettet og økonomiplanen er det lagt vekt på nøkternhet og forsøkt å holde driftskostnadene på forsvarlig nivå. Det er avgjørende å holde et konstant fokus på å redusere driftsutgiftene og en tett oppfølging av økonomien i Porsanger kommune. Alle sektorene har betydelig press på å holde kontroll med utgiftene og forsøke å optimalisere driften. Et klart mål for 2014 er optimalisering og effektivisering slik at kommunen kan utvikle nødvendig bærekraft. Lånegjelden har økt gjennom 2013 gjennom utbygging hybelhus og oppgradering av skolebygg. Dette påvirker i stor grad driftsbudsjettet gjennom økt behov for betaling av renter og avdrag. Omlegging av statens overføringer med større vekting på innbyggertilskudd samt reduksjon i kommunens folketall medfører en betydelig strammere inntektsoverføring. Dermed blir alle tjenesteområdene satt under press om økt rasjonalisering og omstillinger i kommunal sektor blir dermed mer påkrevd. Det konsekvensjusterte budsjettet er justert for antatt lønnsvekst for Det er budsjettert med en antatt prisvekst på 3 %. I tillegg er åpenbare over-/underbudsjetteringer tatt hensyn til, samt effekter av lokale og sentrale vedtak. Statsbudsjett 2014 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren 38

40 Regjeringen legger i statsbudsjettforslaget opp til en nominell vekst i kommunesektorens samlede inntekter fra på 4,7 %. Porsanger kommune får en økning på 2,5 % i sum skatt og rammetilskudd. Dette er den nominelle prosentvise endringen hvor også endring i oppgavefordeling mellom stat og kommune er innregnet. Kommuner med folketallsreduksjon vil få betydelig strammere budsjettsituasjon etter nye regler for beregning av rammetilskudd. Tilflyttingskommuner vil vinne på omleggingen. Tabellen viser utviklingen i kommunens frie inntekter slik den fremkommer i KS prognosemodell for budsjett 2014 hvor frie inntekter er beregnet etter folketall pr (Kroner i 1000) Befolkningsutvikling i perioden Porsangersamfunnet har erfart reduksjon i folketall gjennom flere av de siste årene. Mye av dette skyldes utflytting og nedleggelser av statlige arbeidsplasser. Samtidig som kommunens båndlagte arealer medfører ulike begrensninger for næringsutvikling. Ved slik ekstern påvirkning som i all hovedsak bidrar til utflytting av yngre mennesker rammes Porsanger kommune både i forhold til skatteinngang, men også direkte i forhold til de statlige inntekstberegninger med hensyn til rammeoverføringene. SSB s befolkningsprognose, er brukt for å framskrive befolkningsutviklingen i kommunen for årene Befolkningens størrelse og alderssammensetning bestemmer bl.a. overføringen av statlig rammetilskudd, herunder inntektsutjevningen. 39

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Saksprotokoll saksnr. 13/2017 i Kommunestyret

Saksprotokoll saksnr. 13/2017 i Kommunestyret Saksprotokoll saksnr. 13/2017 i Kommunestyret - 30.03.2017 Behandling Ingar Eikeland (FrP) ble før behandling av saken enstemmig innvilget permisjon grunnet utfordringer på bedriften, fra kl. 14.30 og

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens Kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens Kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerens Kontor, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 28.02.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Thorvald Aspenes Nestleder HØYRE/FRP Elisabeth

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens Kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens Kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerens Kontor, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 06.06.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Oppnevning av styrer i helseforetakene i Helse Nord , prosess

Oppnevning av styrer i helseforetakene i Helse Nord , prosess Møtedato: 23. november 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Kristian I. Fanghol, 75 51 29 00 Dato: 11.11.2011 Styresak 137-2011 Oppnevning av styrer i helseforetakene i Helse Nord 2012-2014, prosess Bakgrunn/oppsummering

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem H Svein Sjøveian

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Markus Olsen Leder URTANA Anja Mari Johnsen Ida Maria Søvsø

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Markus Olsen Leder URTANA Anja Mari Johnsen Ida Maria Søvsø Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 13.02.2017 Tidspunkt: 08:30-11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244 EVENTUELL BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2014. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar at Dønna kommune ikke skal inngå avtale

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 28.02.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 28.02.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 28.02.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03. Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2013 Tid: 18:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2013 Tid: 18:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2013 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saknr: 6/14 VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ BYSTYRET Møtested: Rådhuset, 3.etg, bystyresalen : 12.06.2014 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 21.06.2012 Tid: 10:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 21.06.2012 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 21.06.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald Aspenes

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder H Tom Robert

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Råd for flyktninger og integrering SAKLISTE: Orienteringer: Drøftinger:

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Råd for flyktninger og integrering SAKLISTE: Orienteringer: Drøftinger: Spydeberg kommune MØTEINNKALLING Råd for flyktninger og integrering Møtedato: 07.11.2013 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 69 83 35 40. Varamedlemmer møter

Detaljer

Vestby kommune Kommunestyret

Vestby kommune Kommunestyret Vestby kommune Kommunestyret MØTEINNKALLING Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2009 Tid: 17:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller per e-post:

Detaljer

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 28.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor

Detaljer

Sakspapir LOVFESTING AV MEDVIRKNINGSORDNING FOR UNGDOM

Sakspapir LOVFESTING AV MEDVIRKNINGSORDNING FOR UNGDOM Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Østre Toten ungdomsråd 22.10.2013 021/13 Barn, oppvekst og opplæring 28.10.2013 053/13 Kommunestyret 14.11.2013 080/13

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE Thorvald Aspenes Medlem

Detaljer

Sektorstyre for oppvekst og kultur

Sektorstyre for oppvekst og kultur Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 25.04.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager Arkivsak: 2010/1642-170 Arkiv: F30 Saksbeh: Søs Østgaard Nysted Dato: 23.10.2016 Bosetting av flyktninger 2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 36/16 Komité for barnehage,

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Porsanger Dato:

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Porsanger Dato: Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Porsanger Dato: 18.04.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 16.05.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post postmottak@porsanger.kommune.no

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Balsfjord kommune Vår saksbehandler Karin Friborg Berger, tlf 77722050 Saksframlegg Dato Referanse 23.09.2013 2013/373-10013/2013 Arkivkode: Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Møtedato Bosetting

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 19.10.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald Aspenes

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Sektorstyre for oppvekst og kultur

Sektorstyre for oppvekst og kultur Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset i Porsanger Dato: 08.04.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Karlsøy kommune vil bosette to familier

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Stor-Elvdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Dato: 09.05.2016 Møtested: Moratunet sykehjem, Møterom Moratunet Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes snarest på tlf. 47 48 10 12 til sekretariatet, som

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd Fillan den:

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd Fillan den: HITRA KOMMUNE Fillan den: 06.04.2016 Medlemmer og varamedlemmer av Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus

Detaljer

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Porsanger kommune Møteprotokoll Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 30.05.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Torkjell

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.08.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: Tid: 10:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 20.02.2014 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Faste medlemmer som hadde forfall: Navn Thorvald Aspenes MEDL HØYRE/FRP

Faste medlemmer som hadde forfall: Navn Thorvald Aspenes MEDL HØYRE/FRP Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Porsanger rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Torgeir Thomassen MEDL HØYRE/FRP Knut Roger Hanssen

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.05.2014 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.05.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.05.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder HØYRE/FRP

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen

Detaljer

Sektorstyre for helse og omsorg

Sektorstyre for helse og omsorg Porsanger kommune Møteprotokoll Sektorstyre for helse og omsorg Utvalg: Møtested: Møterom ved kjøkken, Porsanger helsetun Dato: 21.05.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Eva Marie Johansen

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 12.02.2014 009/14 Kommunestyret 19.02.2014

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 12.02.2014 009/14 Kommunestyret 19.02.2014 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-084 13/1147 14/101 Anne Haugberg 30.01.2014 Ny pensjonsordning for folkevalgte Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 12.02.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 25.03.2014 Tid: 09:00-16:00. Ordinært formannskapsmøte settes etter arbeidsmøte skolestruktur Eventuelt forfall

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00 Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post: postmottak@porsanger.kommune.no.

Detaljer

Sektorstyre for helse og omsorg

Sektorstyre for helse og omsorg Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for helse og omsorg Utvalg: Møtested: Møterom ved kjøkken, Helsetun Dato: 24.02.2014 Tid: 11:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.09.2012 Tid: 16.00 Det innkalles med dette til møte i Sigdal Kommunale råd for

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 13.04.2012 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Åsun Josefsen Gro

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2015 og 2016 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rune Gjelvold rune.gjelvold@verdal.kommune.no Arkivref: 2015/44 - /F30 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Herredshuset : 15.12.2009 Tid: 15.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Kl 15.30

Detaljer

Nærmere informasjon om anmodningen

Nærmere informasjon om anmodningen Nærmere informasjon om anmodningen Permanent kommunal oppgave Bosetting av flyktninger er en permanent kommunal oppgave på lik linje med andre kommunale oppgaver. Bosettingsarbeidet må i likhet med andre

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 05.09.2012 kl. 09.00 STED: NORDRE LAND LÆRINGSSENTER Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset i Porsanger Dato: 25.11.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Åsun

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/1050 Arkivkode: F31 Saksbehandler: Arne Tregde Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret Økt bosetting av flyktninger 2014 og 2015 Administrasjonens

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Musikkrommet Tynset barneskole Møtedato: 26.08.2014 Tid: Kl. 18.00 TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 43/14 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2016

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Christian Hjulstad Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/1534 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 09.12.2015 Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR 2017-2019

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/921 Klassering: F31/&73 Saksbehandler: Marian Lyngsaunet BOSETTING AV ENSLIGE

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 20.02.2014 Tid: 19:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000 Varamedlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅDET I KONGSVINGER

VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅDET I KONGSVINGER VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅDET I KONGSVINGER Vedtatt i kommunestyret sak 102/13 den 31.10.2013. Gjelder fra 01.12.2013. 2 1 MÅLSETTING, RETTIGHETER, OPPGAVER 1.1 Målsetting for ungdomsrådet: Gi ungdom større

Detaljer

Bente Moen Medlem SV. Varamedlemmer som møtte: Faste medlemmer som hadde forfall: Navn Curt Svein Dahle Oddmund Ratama Medlem

Bente Moen Medlem SV. Varamedlemmer som møtte: Faste medlemmer som hadde forfall: Navn Curt Svein Dahle Oddmund Ratama Medlem Porsanger kommune Møteprotokoll Eldrerådet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Porsanger Dato: 24.05.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Aina Hanssen Leder Hugo Straumsnes Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Porsanger rådhus Dato:

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Porsanger rådhus Dato: Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.04.2011 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Mona Skanke Leder AP/SV/SP Kåre Olli Nestleder

Detaljer

Navn Synne Larsen Lakselv Vgs Leder Kristian Pedersen Lakselv Ungdomsskole Nestleder

Navn Synne Larsen Lakselv Vgs Leder Kristian Pedersen Lakselv Ungdomsskole Nestleder Porsanger kommune Møteprotokoll Ungdomsråd Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Porsanger Dato: 13.11.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Synne Larsen Lakselv Vgs Leder Kristian

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 25.11.2014. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 25.11.2014. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-4332/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 03.02.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 25.11.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/15 Administrasjonsutvalget

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 02.09.2014 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE OPPNEVNING AV NYTT STYRE FOR NORDLANDSSYKEHUSET HF FORSLAG P Å KANDIDATER MED BAKGRUNN SOM FOLKEVALGT

FAUSKE KOMMUNE OPPNEVNING AV NYTT STYRE FOR NORDLANDSSYKEHUSET HF FORSLAG P Å KANDIDATER MED BAKGRUNN SOM FOLKEVALGT 1---- SAKSPAPIR KOMMUNE 11/11480 I I Arkiv JoumalpostID: sakid: 11/2532 I Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen Slutlbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr: 055112 I KOMMUNESTYRE I Dato: 13122011

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 24.05.2016 16/7554 16/36903 Saksbehandler: Thomas Soløst Saksansvarlig: Anne Margrethe Lindseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret Arkivsak. Nr.: 2015/1697-14 Saksbehandler: Bente Molde Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 82/16 15.11.2016 Formannskapet 127/16 16.11.2016 Kommunestyret Anmodning om bosetting av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244 EVENTUELL BOSETTING AV FLYKNTNINGER I DØNNA KOMMUNE.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244 EVENTUELL BOSETTING AV FLYKNTNINGER I DØNNA KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244 EVENTUELL BOSETTING AV FLYKNTNINGER I DØNNA KOMMUNE. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar at Dønna kommune ikke skal inngå

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset i Porsanger Dato: 04.03.2013 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Åsun

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Oddvar Betten LEDER NESTLEDER. A SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Oddvar Betten LEDER NESTLEDER. A SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 26.11.2013 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes Nestleder

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT BÅTSFJORD KOMMUNE PR.

REGNSKAPSRAPPORT BÅTSFJORD KOMMUNE PR. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.05.2011 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING I forkant av møtet vil

Detaljer

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider.

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider. Saksframlegg Arkivsak: 14/1791-1 Sakstittel: BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER - 2014 K-kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2009 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Helge Johansen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 26. SEPTEMBER 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 26. SEPTEMBER 2013 Direktøren PROTOKOLL FRA STYREMØTE 26. SEPTEMBER 2013 Til stede: Styreleder Ulf Syversen Nestleder Irene Skiri Evy Adamsen Gudrun B. Rollefsen Kristin Rajala Marit Rakfjord Mona Søndenå Ole I. Hansen Svein

Detaljer

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Thorsrud Arkivsaksnr.: 14/937 Arkiv: F30 REFUSJON AV UTGIFTER TIL ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Alternativ

Detaljer

Valg av ny nestleder til Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger. Levanger, den 31. oktober Jorunn Skogstad Leder Sign.

Valg av ny nestleder til Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger. Levanger, den 31. oktober Jorunn Skogstad Leder Sign. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 06.11.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 3/14 sak 18/14

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 3/14 sak 18/14 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.03.2014 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kst. rådmann MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Unn Berit Guttormsen, Frank

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 ANMODNING OM BOSETTING AV FLUKTNINGER 2014-2016 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling:

Detaljer

SVAR PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER I TILLEGGSANMODNING

SVAR PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER I TILLEGGSANMODNING Rissa kommune Helse og omsorgssjef Rådhusveien 13 7100 RISSA Deres ref. Vår ref. Dato 19237/2015//5AKS 23.06.2015 SVAR PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 - TILLEGGSANMODNING Viser til ovennevnte saks behandling

Detaljer

Sektorstyre for oppvekst og kultur

Sektorstyre for oppvekst og kultur Porsanger kommune Møteprotokoll Sektorstyre for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 25.04.12 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Jonas Sørum Nymo Leder HØYRE/FRP

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/1447-21 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 16.09.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 12.09.14. Varamedlemmer

Detaljer