Årsmelding Eidsvoll kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2010. Eidsvoll kommune"

Transkript

1 Årsmelding 2010 Eidsvoll kommune

2 2

3 INNHOLD Rådmannens oppsummering Lokaldemokratiet Politisk ledelse Saker til politisk behandling i 2010 og oppfølging av vedtak Barn og unges deltakelse Omstilling Endring i kommunens organisasjon Eidsvoll kommunes organisasjon per Etatsmodellen Eidsvoll kommunes organisasjon per Eidsvollmodellen Sammenligning mellom Etatsmodellen og Eidsvollmodellen Sentral ledelse og administrasjon Økonomi Regnskapsresultat Driftsregnskapet Driftsinntekter Driftsutgifter Finans Avskrivninger Fond Resultat Investeringsregnskapet Balanseregnskapet Eiendeler Egenkapital og gjeld Likviditet Samfunnsutvikling, folkehelse og miljø Befolkningsutviklingen Næringsstruktur og sysselsetting Folkehelse Tiltak innen samfunnsutvikling og miljø i planperioden Tjenesteutvikling og forvaltning Helhet og kvalitet i tjenestetilbudet Kommunebarometer Kvalitetsstyring og internkontroll Tiltak innen tjenesteutvikling og forvaltning Arbeidsgiverpolitikk og organisasjonsutvikling Arbeidsgiverstrategi Inkluderende arbeidsliv, arbeidsnærvær Likestilling Etikk Læring og kompetanse Ledelse og lederutvikling Tiltak innen arbeidsgiverpolitikk og organisasjonsutvikling Tjenester Grunnskolen Barnehagene Pedagogisk psykologisk tjeneste Flyktningtjenesten Gjeldsrådgivningen

4 Rusmiddelkonsulent Barnevernstjenesten Legetjenesten Helsestasjons- og skolehelsetjenester Rehabiliteringstjenester Rus og psykisk helsearbeid Pleie og omsorg, Bosentra og Pålsejordet bokollektiv Hjemmetjenesten Funksjonshemmede Vilberg helsetun NAV Kirke/kommune Turisme, tilskudd og arrangement Eidsvoll bibliotek Eidsvoll museum Panorama Park og idrett Ungdom og fritid Aktiviteter for funksjonshemmede m/fritidskontakter (underlagt BOA) Badet kulturtun Kulturskolen Landbruksforvaltningen Kommunalteknikk Byggesak og oppmåling Brannvesen Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) KOSTRA-/nøkkeltall Sammendrag KOSTRA Konsern Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg Konsern Barnehager Konsern Grunnskole Konsern Kommunehelse Konsern Pleie og omsorg Konsern Sosialtjenesten Barnevern Avfall og renovasjon Avløp Vann Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø Konsern Kultur Konsern Samferdsel Konsern - Bolig (herunder Husbankens virkemidler) Konsern Brann og ulykkesvern Landbruk Regionalt samarbeid Regionalt samarbeid om tjenesteproduksjon Samarbeid om regional utvikling

5 Rådmannens oppsummering Rådmannen legger med dette fram årsmelding for Årsmeldingen skal gi kommunestyret tilbakemelding på oppnådde resultater i forhold til vedtatte mål og tiltak i Handlingsplan og budsjett for , samt status for oppfølging av vedtak i politiske organer i Godt økonomisk resultat I 2010 viser netto driftsresultatet et overskudd på 47,2 mill. som er 4,6 % av sum drifts- og finansinntekter. Resultatet ligget over fylkesmannens anbefaling på 3 %. Etter avsetninger har kommunen et regnskapsmessig overskudd på 27 mill. kroner for Det gode resultatet for kommunen i 2010 skyldes i hovedsak merinntekter i driften, budsjettdisiplin i virksomhetene og et godt resultat for finansieringstransaksjonene. Merinntektene fra drift er i hovedsak engangsinntekter som vil bortfalle i årene fremover og året bar preg av et fortsatt lavt rentenivå. Helhetlig planlegging og lokalsamfunnsutvikling Årsmeldingen viser at Eidsvoll kommune har hatt en vekst i sin befolkning på vel 2% i Veksten vil fortsette. Dette vil gi kommunen utfordringer ikke bare i tjenesteproduksjonen, men også når det gjelder samfunnsutvikling. Kommunplanen blir et viktig verktøy for politisk styring framover. I 2010 er det tatt et viktig skritt i utviklingen av styringsverktøyene gjennom utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel. Innføring av Eidsvollmodellen Kommunestyret vedtok å endre kommunens organisasjon fra etatsmodellen til Eidsvollmodellen. I henhold til kommunestyrets vedtak ble endringen gjennomført i Innføring av Eidsvollmodellen har gitt en reduksjon på nærmere 16 årsverk til administrasjon, noe som er i tråd med kommunestyrets mål om at kommunens ressurser i størst mulig grad skal benyttes til tjenesteproduksjon. Reduksjon i sykefraværet Eidsvoll kommune har gjennom flere år hatt høyt sykefravær. Fra 2009 til 2010 har sykefraværet gått ned fra 10,3 % til 9 %. Dette er svært gledelig i lys av at det i 2010 er gjennomført en krevende omstillingsprosess. Innbyggerne er gjennomgående fornøyd med kommunens tjenester Eidsvoll kommune gjennomførte i 2010 en innbyggerundersøkelse. Hovedinntrykket fra undersøkelsen er at innbyggerne er godt fornøyd med de kommunale tjenestene. På en skala fra 1 til 6 oppnår tjenestetilbudet en gjennomsnittskarakter på 4,5. Dette er på nivå med landet. Aller best ut kommer bibliotek/bokbuss og barnehagetjenesten, mens hjemmehjelp, hjemmesykepleie og heldøgns omsorg scorer lavest. Det er for øvrig et gjennomgående trekk at de som faktisk bruker en tjeneste gir høyere karakter enn de som bare baserer seg på et inntrykk. Resultatene fra innbyggerundersøkelsen samsvarer med resultatene fra brukerundersøkelser som er gjennomført innen pleie- og omsorg. Læringsresultater i grunnskolen Læringsresultatene i grunnskolen i lesing viser en fremgang fra Dette kan tyde på at innsatsen med å øke leseferdighetene er i ferd med å gi positive resultater. 5

6 Helhet og sammenheng i tjenestene krever samordning og kompetanse Årsmeldingen viser at det er behov for videreutvikling innen flere av tjenesteområdene. En av kommunens viktigste oppgave er å gi innbyggerne et helhetlig og kvalitativt godt tjenestetilbud. Sammenheng i tjenestene bidrar også til å bygge tillit og gi kommunen et godt omdømme. I løpet av 2010 har alle virksomhetene startet en gjennomgang av sine tjenester for å sikre samordning og avklare standard og kvalitet i forhold til brukerne. Økte krav til kvalitet stiller krav til kompetanse i alle ledd. I 2010 har kommunen startet arbeidet med målrettet kompetanseutvikling og utviklingsarbeid. Dette arbeidet vil ha høy prioritet også i Rådmannen vil rette en stor takk til alle ansatte for god innsats for Eidsvoll kommunes brukere og innbyggere i Eidsvoll, Brynhild Hovde Rådmann 6

7 1 Lokaldemokratiet Politisk ledelse Økonomisk resultat Regnskap Just.Budsj. Oppr.Budsj. Regnskap Avvik 100 POLITISK LEDELSE JB10-R10 Lønnsutgifter Andre utgifter Inntekter Sum netto finans netto avsetninger Det ble i Tilleggsnotat til formannskapets innstilling i Handlingsplan Budsjett 2011 redegjort for behovet for en rammeøkning på dette ansvaret. I 2010 har imidlertid ansvarsområdet hatt et mindreforbruk. Dette skyldes i hovedsak at posten for reserverte tilleggsbevilgninger, opprinnelig 0,3 mill. i liten grad er brukt, og at utgiftene til godtgjøringer/tapt arbeidsfortjeneste til medlemmer i hovedutvalgene har vært noe lavere enn budsjettert. Resultatmål Det er ikke vedtatt egne resultatmål for ansvar Saker til politisk behandling i 2010 og oppfølging av vedtak Styre/utvalg Ant. behandlede saker i 2010 Effektuerte vedtak Vedtak under oppfølging Kommunestyret Formannskapet Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for skoler og barnehager Hovedutvalg for helse og 1 1 sosial Hovedutvalg for teknisk Hovedutvalg for kultur og næring Sum Tabell Saker til politisk behandling i 2010 Av totalt 263 vedtak i folkevalgte organer er 242 effektuert. 21 vedtak er under oppfølging, og enkelte av disse er delvis effektuert. Status for hvert enkelt vedtak finnes i vedlagte oversikt. 7

8 1.3 Barn og unges deltakelse I henhold til Plan- og bygningslovens 3-3 er kommunen pålagt å ha en ordning med en egen representant som skal ivareta barn og unges interesser i planarbeid. Representanten har deltatt på alle møtene i Hovedutvalg for teknisk og gitt skriftlige uttalelser til saker som er lagt ut til offentlig høring. Barnerepresentanten har deltatt på et 2-dagers kurs i regi Akershus fylkeskommune høsten Ordningen skal evalueres og forbedres i Barnas kommunestyre ble opprettet i 1997 og avholdes normalt en gang per år hvor bruken av avsatte midler til tiltak for nærmiljøet i skolene behandles og vedtas. Hver skole kan fremme forslag og gis anledning til å begrunne disse før det foretas votering. Hver skole møter med to elever og hver elev har tre stemmer, men kun en kan avgis for egen skole. Barnas kommunestyre hadde for kr til disposisjon og i møte den ble midlene fordelt som følger: Vilberg ungdomsskole kr (14 stemmer) Råholt ungdomsskole (12 stemmer) Vilberg skole ( 9 stemmer) Resten av skolene fikk kr hver. 8

9 2 Omstilling 2.1 Endring i kommunens organisasjon Kommunestyret vedtok å endre kommunens organisasjon fra etatsmodellen til Eidsvollmodellen. Endringen ble gjennomført i 2010 og innebar en omfattende endring av organisering av ledernivå, mottak, stabs- og støttefunksjoner og tjenestene. I det følgende er endringene belyst ved en sammenligning mellom etatsmodellen og Eidsvollmodellen. 2.2 Eidsvoll kommunes organisasjon per Etatsmodellen Administrative ledernivå i etatsmodellen Etatsmodellen hadde to administrative ledernivå, rådmannsnivået og etatsnivået. Rådmannsnivået hadde to administrative ledere, rådmann og assisterende rådmann. Etatsnivået var organisert i fire etater, skole- og barnehageetaten, helse- og sosialetaten, kultur- og næringsetaten og teknisk etat. Hver etat hadde to administrative ledere, etatssjef og kontorsjef Mottak i etatsmodellen I etatsmodellen var det etablert flere mottak i rådhuset: Servicetorget m/sentralbord Kundesentret i teknisk etat Resepsjon i skole- og barnehageetaten Resepsjon i kultur- og næringsetaten Stab- og støttefunksjoner i etatsmodellen Rådmannsnivået var organisert med to stabsavdelinger, økonomiavdelingen, rådmannskontoret og Bolig- og eiendomskontoret. I tillegg var Overformynderiet organisert i tilknytning til rådmannsnivået. Etatene var organisert med egne stabs- og støttefunksjoner, herunder merkantil støtte, personal- og økonomifunksjoner. I skole- og barnehageetaten var PP-tjenesten en del av skole- og barnehageadministrasjonen. I helse- og sosialetaten var flere fagfunksjoner organisert som en del av helse- og sosialadministrasjonen, herunder boliger for vanskeligstilte, flyktningtjenesten, legetjenesten, økonomisk rådgivning og forebyggende arbeid for barn og unge. I teknisk etat var arealplanavdelingen organisert som en del av etatsadministrasjonen Organisering av tjenesteproduksjonen i etatsmodellen - Ledernivå i tjenesteproduksjonen I etatsmodellen var det stor variasjon mellom etatene når det gjelder organisering av tjenestene og dermed antall ledernivå. I ledernivået direkte under etatssjefene var det totalt 31 ledere for ulike enheter (avdelinger/enheter/seksjoner/skoler og barnehager). I skole- og barnehageetaten og i kulturetaten var det et ledernivå under etatssjefen. I helse- og sosialetaten og i teknisk etat var det tre ledernivåer under etatssjefen. Det vises til figur

10 2.2.1 Etatsmodellen 10

11 2.3 Eidsvoll kommunes organisasjon per Eidsvollmodellen Kommunestyrets mål og krav til Eidsvollmodellen Mål Eidsvoll kommune skal ha en organisasjon som er: 1. Åpen og tydelig i sin dialog med innbyggerne og omverdenen 2. Samfunnsaktiv og utviklingsorientert 3. Fleksibel og utnytter ressursene optimalt 4. En attraktiv arbeidsgiver med myndiggjorte medarbeidere Krav 1. Kommunens ressurser skal utnyttes mest mulig effektivt slik at ressursene i størst mulig grad kan brukes i tjenesteproduksjonen. 2. Organisasjonsstrukturen skal legge til rette for enhetlig ledelse, helhet og samordning i alle ledd 3. Ansvar og myndighet skal delegeres til laveste effektive nivå 4. Organisasjonen skal ha korte beslutningsveier og færrest mulig ledernivå 5. Stabs- og støttefunksjoner med samme eller beslektede oppgaver og funksjoner skal i størst mulig grad samordnes. 6. Organisasjonen skal utvikles slik at strategisk utviklingsarbeid kan ivaretas gjennom etablering av en overordnet og framtidsrettet planfunksjon 7. Det skal etableres et fullskala innbyggertorg med avklart oppgavefordeling til virksomhetene. 8. Tjenesteytingen skal organiseres slik at brukerne sikres helhet og sammenheng i tjenestetilbudet. 9. Organisasjonen skal utvikles slik at forebyggende arbeid overfor alle grupper kan ivaretas. 10. Organisasjonen skal være fleksibel, endringsdyktig og utnytte ny teknologi i oppgaveløsningen. 11. Organisasjonen skal baseres på mål- og resultatstyring 12. Ledere skal ha resultatfokus og bruke hovedtyngden av sin tid på ledelse Administrative ledernivå Eidsvollmodellen har et administrativt ledernivå bestående av rådmann og 5 kommunalsjefer. Kommunalsjefene leder stabsavdelingene og Innbyggersentret og bistår rådmannen i oppfølging av virksomhetene Mottak I Eidsvollmodellen er Innbyggersentret eneste mottak i rådhuset. Innbyggersentret består av servicetorget og tildelingsenheten Stabs- og støttefunksjoner Stabsfunksjonene i Eidsvollmodellen er sentralisert i fire avdelinger; avdeling for samfunnsutvikling og miljø, avdeling for tjenesteyting og forvaltning avdeling for organisasjon og personal og avdeling for økonomi. 11

12 Støttefunksjonene er organisering i en felles tjeneste. Fellestjenesten har ansvar for dokumenthåndtering, er sekretariat for politiske organer og merkantil støtte Organisering av tjenesteytingen i Eidsvollmodellen - Ledernivå I Eidsvollmodellen er tjenesteproduksjonen organisert i 13 virksomheter. Kommunestyret la følgende prinsipper til grunn for inndeling av tjenestene i virksomheter: Helhet og sammenheng for brukeren Samordning av tjenester mot samme brukergruppe Organisasjonen skal ha færrest mulig ledernivå Helhet og sammenheng i oppvekstløpet med geografisk inndeling Eidsvollmodellen Kommunal drift Kommunal forvaltning Brann og redning Eiendomsforvaltningen Kulturhuset Familiens Hus Hjemmebaserte tjenester Pleie- og omsorg i institusjon Bolig og fritid med bistand Helsehuset Oppvekst nord Organisering/enheter i etatsmodellen Parkvesenet - del av avdeling for Park og idrett i kultur- og næringsetaten Kommunalteknisk seksjon i teknisk etat Landbruksavdelingen - avdeling i kultur- og næringsetaten Byggesak og oppmåling i teknisk etat Arealplanavdelingen i teknisk etat Seksjon i teknisk etat Forvaltning, drift og vedlikehold i teknisk etat Oppgaver fra Bolig og eiendomskontoret i rådmannens stab Avdeling for allmenn kultur i kultur- og næringsetaten Kulturskolen i kultur- og næringsetaten Badet opplærings- og aktivitetssenter i kultur- og næringsetaten Bibliotek og boksamlinger i kultur- og næringsetaten Badet kulturtun/barne- og ungdomsarbeid PP tjenesten i stab skole- og barnehageetaten Avdeling for skole- og helsestasjonstjenesten i helseog sosialetaten Barnevernsavdelingen i helse- og sosialetaten Enhet i pleie- og omsorgsseksjonen i helse- og sosialetaten Enhet i pleie- og omsorgsseksjonen i helse- og sosialetaten Avdeling for funksjonshemmede i helse- og sosialetaten Badet opplærings- og aktivitetssenter i kultur- og næringsetaten Avdeling for rehabilitering i helse- og sosialetaten Avdeling for rus og psykiatri i helse- og sosialetaten Barnehager: Brensmork, Vilberg og Stenshol Skoler: Ås, Finstad, Vilberg bs, Vilberg us, Langset 12

13 Oppvekst sør NAV og Feiring Barnehager: Råholt, Råholtbråtan, Bønsmoen Skoler: Dal, Råholt bs, Råholt us, Eidsvoll Verk og Bønsmoen Partnerskapsavtale med staten. Ingen endring. 13

14 Eidsvollmodellen 1 Avdelinger forstås i denne sammenheng også som skoler og barnehager 14

15 2.4 Sammenligning mellom Etatsmodellen og Eidsvollmodellen Etatsmodellen Eidsvollmodellen Administrative ledernivå 2 1 Årsverk administrativ ledelse 11 6 Antall mottak 4 1 Årsverk stab og støttefunksjoner 76,9 61 Organisering av tjenestene 31 seksjoner/avd/skoler/barnehager 13 virksomheter Ledernivå i tjenesteproduksjonen Mellom 1 og 3 2 Sammenligning med andre kommuner KOSTRA- rapporteringen gir opplysninger om hvor mange årsverk den enkelte kommune alt i alt benytter til administrasjon av kommunen, men ikke hvordan disse årsverkene er fordelt etter ulike administrative oppgaver. KOSTRA-rapporteringen gir derfor ikke alltid et riktig bilde av hvor mye ressurser den enkelte kommune bruker til ulike administrative oppgaver. På bakgrunn av dette inviterte Agenda Kaupang kommunene til å delta i en undersøkelse hvor kommunenes administrative stillinger ble sammenlignet. Målet med undersøkelsen var at deltakerkommunene skal få et bedre grunnlag for å vurdere kapasitet og sammensetning av egen administrasjon. Eidsvoll kommune har deltatt i denne undersøkelsen for å få en samlet oversikt og analyse av administrative årsverk til ulike oppgaver og funksjoner i egen kommune sammenlignet med kommuner av samme størrelse. I tabellen nedenfor blir kommunenes administrative andeler (årsverk) sammenliknet med hva KOSTRA sier om hvor stor andel kommunenes lønnsutgifter til administrasjon utgjør i prosent av kommunenes samlede lønnsutgifter. For de fleste kommunene er KOSTRA-tallene høyere enn hva undersøkelsen har kommet fram til når det gjelder de administrative stillingenes andel av samlet bemanning. Som det fremgår av tabellen har Eidsvoll kommune en administrativ andel på samme nivå som Kongsberg, men noe lavere enn Fjell, alle kommuner med over innbyggere. Administrative andeler i kommune med over innbyggere, sammenlignet med kommunenes lønnsutgifter i prosent av samlet lønn Kommuner over innbyggere Tysvær Kragerø Modum Gran Time Kongsvinger Alta Eidsvoll Fjell Kongsberg Folketall pr Administrativ andel - vår undersøkelse 5,45 3,24 4,54 3,86 4,68 4,78 5,10 5,00 4,75 5,22 Lønnsutgifter i prosent av samlet lønn 5,5 6,3 5,4 5,6 4,9 2,8 9,5 6,8 8,6 6,5 Kilde: Agenda Kaupang 2010 Sammenligning av kommunenes administrative stillinger 15

16 Lønn, administrasjon og styring, i % av totale lønnsutgifter, konsern Eidsvoll Ullensaker Nes KG Lønn, administrasjon og styring i % av totale lønnsutgifter, konsern 2.5 Sentral ledelse og administrasjon Økonomisk resultat Regnskap Just.Budsj. Oppr.Budsj. Regnskap Avvik 980 SENTRAL ADMINISTRASJON OG LEDELSE JB10-R10 Lønnsutgifter Andre utgifter Inntekter Sum netto finans netto avsetninger Budsjettet for sentral ledelse og administrasjon består av tidligere budsjetter for sentraladministrasjonen og etatsstabene i tillegg til IKT, voksenopplæring, arbeidsgiverkontrollen, formidlingslån og utgifter/inntekter til fordeling. I løpet av året er det gjort løpende budsjettjusteringer etter hvert som ny organisasjon iverksettes, jf. kommunestyrets vedtak. Økningen i budsjettrammen skyldes i hovedsak vedtak om disponering av fjorårets overskudd som i stor grad ble bevilget innen dette området. I tillegg er rammen økt som følge av endringer i organisasjonen ihht. vedtak i ressursbanken. Totalt viser området et mindreforbruk på 1,3 mill som i hovedsak skyldes merinntekter husleier, sykelønnsrefusjoner og tilskudd ifm. voksenopplæring. 16

17 3 Økonomi 3.1 Regnskapsresultat Brutto driftsresultat er differansen mellom driftsinntekter og driftsutgifter og kan sammenlignes med driftsresultatet for private foretak. Brutto driftsresultat for 2010 viser et overskudd på 40 mill. Dette er 32,4 mill. høyere enn forventet i revidert budsjett. Figuren viser brutto driftsresultat i % av totale driftsinntekter de siste fem årene. Dette 6,0 % 4,0 % 4,2 % resultatet skal være med å dekke 3,4 % kommunens finansutgifter og de siste årene har det vært lite igjen av driften 2,0 % 0,0 % -2,0 % -0,7 % 0,5 % 0,5 % til å dekke disse utgiftene. I tiden fremover er nødvendig med betydelige bidrag fra driften som følge av bortfall av momskompensasjon fra investeringer og økte lånefinansierte investeringer i kommunen. Figur Brutto driftsresultat Netto driftsresultat er det viktigste økonomiske nøkkeltallet for kommuner. Dette viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. I 2010 viser netto driftsresultatet et overskudd på 47,2 mill. som er 4,6 % av sum drifts- og finansinntekter. Dekningsgraden på de fleste selvkostområdene er for 2010 over 100 % og totalt bidrar selvkostområdene positivt med 5,1 mill. til netto og brutto driftsresultat. Disse midlene avsettes på bundne fond. 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % 4,5 % 4,6 % 2,5 % -0,1 % -1,5 % Fylkesmannens anbefalinger er at netto driftsresultat bør være minst 3 %, blant annet for å sikre en rimelig egenfinansiering av investeringer og for å kunne møte uforutsette hendelser som for eksempel økte rentekostnader og større lønnsoppgjør enn forutsatt. I kommuneplanen er målsetningen at netto driftsresultat minimum skal være 2 %. Figur Netto driftsresultat Figuren viser til dels store svingninger fra år til år, men med en positiv trend. Det er store variasjoner i kommunens netto finansutgifter. I 2008 var netto finansutgifter 46,9 mill., i ,7 mill. og i ,5 mill. Dette understreker behovet for å budsjettere og planlegge med et positivt netto driftsresultat. Regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk er bunnlinjen i kommuneregnskapet og består av årets løpende inntekter og utgifter (netto driftsresultat) samt avsetninger til fond og bruk av tidligere oppsparte midler. Et regnskapsmessig mindreforbruk er de midlene som er til overs 17

18 etter at netto driftsresultat er disponert i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak. Netto avsetninger utgjorde 20,2 mill. i Et mindreforbruk innebærer at driftsresultatet ikke er disponert fullt ut. Eidsvoll kommune har i 2010 et mindreforbruk på 27,0 mill. kroner. 18

19 3.2 Driftsregnskapet Regnskap 2010 Just budsj 2010 Oppr budsj 2010 Regnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tj.prod Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat AVSETNINGER Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

20 3.3 Driftsinntekter Driftsinntekter i % Inntekts- og formuesskatt; 39,3 Brukerbetalinger; 4,0 Andre salgs- og leieinntekter; 9,7 Overføringer med krav til motytelser; 11,5 Andre overføringer; 0,4 Andre statlige overføringer; 11,4 Rammetilskudd fra staten; 23,6 Figur Fordeling driftsinntekter i prosent Brukerbetalinger Denne posten inneholder blant annet betaling/egenandel for opphold i institusjon, hjemmetjenester, barnehage- og SFO plass og mat i ulike avdelinger. Andre salgs- og leieinntekter Hovedinntektene under denne posten kommer fra selvkostområdene; vann, avløp og renovasjon. Overføring med krav til motytelser Inneholder blant annet mva-refusjon, sykelønnsrefusjon (22,7 mill.), tilskudd til ressurskrevende brukere og skjønnsmidler fra fylkesmannen til barnehagedrift. Refundert mva blir i sin helhet regnskapsført i driften under Overføringer med krav til motytelser. Dette gjelder også mva-inntekter fra investeringer. Fra 2010 er reglene endret slik at momskompensasjon fra investeringer skal brukes til å finansiere nye investeringer. Ordningen starter i 2010 med at 20 % av momskompensasjonen fra investeringer skal brukes til finansiering av investeringer. Dette trappes opp med 20 % hvert år slik at all momskompensasjon fra investeringer skal brukes til investeringer fra Det kommunene da mister av inntekter til drift mener KRD vil kompenseres ved lavere låneavdrag og rentekostnader over tid. I 2010 ble det budsjettert med 27,3 mill. i momskompensasjon, hvorav 11,3 mill. fra investeringer. Regnskapet viser mva inntekter fra investeringer på 15,4 mill. hvorav 3 mill. er overført til investeringsregnskapet. 20

21 Rammetilskudd fra staten Rammetilskuddet består av innbyggertilskudd, utgiftsutjevning, skjønn og inntektsutjevning. Rammetilskuddet er 13,6 mill. lavere enn budsjettert og henger sammen med lavere inntektsutjevning som følge av høyere skatteinngang enn forutsatt. Eidsvoll kommune mottok 4 mill. i ekstrainntekter som følge av den såkalte Eldremilliarden. Andre statlige overføringer Statstilskudd barnehager er hovedposten under disse inntektene. I tillegg kommer rentekompensasjonsordninger og andre øremerkede statstilskudd. Inntekts- og formueskatt Kommunens skatteinntekter fra innbyggerne. Skatt og rammetilskudd utgjør i hovedsak de frie inntektene for kommunen og er i 2010 totalt 669,5 mill., noe som utgjør 62,9 % av de totale driftsinntektene. Skatteinngangen ble 21,6 mill. høyere enn revidert budsjett og hele 8,7 % høyere enn fjoråret. Hovedforklaringene på den store nominelle skatteøkningen skyldes lønnsøkning, befolkningsvekst, økning av kommunens andel av skatteinngangen, marginoppgjør og korrigerte fordelingsoppgjør som en følge av skatteavregningen. Veksten i skatteinngang gjør at Eidsvoll kommunes skatteinngang i prosent av landsgjennomsnittet er økt fra 83,7 % i 2009 til 84,9 % i Skatteinngangen har økt jevnt fra 2008 hvor den var på 81,2 % av landsgjennomsnittet. Sum driftsinntekter for 2010 ble mill., en økning på 65,4 mill. (6,5 %) fra 2009 og 41,1 mill. (4,0 %) høyere enn revidert budsjett. 3.4 Driftsutgifter Driftsutgifter i % Overføringer; 11,5 Avskrivninger; 2,7 Fordelte utgifter; -0,2 Lønnsutgifter; 49,3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tj.produksjon; 12,0 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tj.prod.; 12,0 Sosiale utgifter; 12,6 Figur Fordeling driftsutgifter i prosent 21

22 Lønn og sosiale utgifter Totalt utgjør lønn og sosiale utgifter 634,9 mill. (62,0 %) av de totale driftsutgiftene. Reduksjonen i sosiale utgifter fra 2009 kan delvis forklares med at netto premieavvik ble redusert med 7,9 mill. fra 2009 til Årets premieavvik ble 4,6 mill. (inntektsført) jf. note 2. Sammenlignet med justert budsjett er det et mindreforbruk innen sosiale utgifter på 6,3 mill. Lønnsutgiftene har et merforbruk på 2,3 mill. (0,5 %), og sammen med sosiale utgifter er det kun et positivt avvik på 0,6 %. Virksomhetene ser lønn og sosiale utgifter samlet og dermed vil det kunne være avvik på de enkelte linjene. Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon De største enkeltartene her er strøm og utgifter til vedlikehold. De øvrige kostnadene er fordelt på mange ulike arter. Utviklingen fra 2009 viser en liten reduksjon. Dette henger sammen med at det i 2009 ble brukt vesentlig mer penger på vedlikehold enn normalt som følge av regjeringens tiltakspakke. Forbruket i forhold til justert budsjett viser et mindreforbruk på 10,6 %. Hovedårsaken til dette er at mva er budsjettert på disse artene og ikke på mva-arten overføringer. Et tilsvarende avvik finnes på denne posten. Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Denne gruppen kostnadsarter inneholder primært ulike tjenester kommunen kjøper fra eksterne. Kommunalt tilskudd til private barnehager, kjøp av sykehjemsplasser, driftstilskudd ØRAS og kjøp fra DGI er de største enkeltpostene. Regnskapet viser et merforbruk på 6,0 % totalt for hele kommunen. Overføringer Hovedpostene inkluderer statstilskudd barnehager, mva og bidrag NAV. Avviket i forhold til justert budsjett skyldes primært at mva ikke er budsjettert spesifikt, men som en del av de øvrige driftsutgiftene (se også forklaring under Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon). Totale driftsutgifter er på mill. som er en økning på 30,7 mill., eller 3,1 % fra Avviket fra justert budsjett er på 0,87 % og utgjør et merforbruk på 8,8 mill. Totalt sett viser regnskapet at virksomhetene har god kontroll på de budsjetterte utgiftene. 22

23 Gr 7 Eidsvoll Brutto driftsutgifter i % av totale brutto driftsutgifter, fordelt på funksjon Endring Adm, styring og fellesutg 7 6,5 8,6-2,1 Barnehage 13, ,2 1,8 Grunnskole 23,9 23,5 22 1,5 Kommunelhelse 3,6 4,4 4,5-0,1 Pleie og omsorg 24,6 25,3 25 0,3 Sosialtjeneste 3,9 3,4 3,1 0,3 Barnevern 2,8 2,8 2,4 0,4 Vann, avløp og renovasjon 5,5 5,4 4,8 0,6 Fysisk planlegging, kulturminner, natur, nærmiljø 1,5 1,4 1,6-0,2 Kultur 3 2,8 3,5-0,7 Kirke 0,8 0,7 0,7 0 Samferdsel 1,3 1,3 2-0,7 Bolig 1,4 2 2,7-0,7 Næring 0,6 0,3 0,3 0 Brann og ulykkesvern 1,2 1,3 1,2 0,1 Tabell Brutto driftsutgifter per funksjon Tabellen over viser hvordan kommunens brutto driftsutgifter er fordelt mellom ulike KOSTRA-funksjoner. Over 73 % av kommunens driftsutgifter går til kjerneområdene innen kommunen: barnehager, grunnskole, helse, pleie og omsorg, sosialtjenester og barnevern. Dette er en økning på nesten 5 % fra Finans Finansutgifter Samlede finansutgifter var i ,0 mill. (39,1 mill. i 2009) hvorav renteutgiftene var på 19,9 mill. (19,8 mill. i 2009) og avdragsutgiftene var på 19,1 mill. (19,1 mill. i 2009). Renteutgiftene ble 2,7 mill. lavere enn budsjettert. Avdragsutgiftene er noe lavere enn budsjettert på grunn av refinansiering som endret forfallet på lånet. Finansinntekter Kommunens finansinntekter utgjorde i ,4 mill. (inntektene på 31,5 mill. i 2009 var unormalt høye som følge av avviklingen av tomteselskapet). Av dette var 11,9 mill. avkastning fra e-verksfondet. Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter, konsern Eidsvoll Ullensaker Nes KG Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter 23

24 Figuren viser at Eidsvoll kommunes andel av driftsinntektene til å dekke netto finans- og avdragutgifter er lavere enn sammenlignbare kommuner. I 2010 brukte Eidsvoll 1,9 % av driftsinntektene til å dekke netto finansutgifter og avdrag. Langsiktige plasserte midler Kommunens langsiktige plasserte midler utgjør i hovedsak midler fra kommunens salg av E- verk og i tillegg en andel av kontantbeholdningen. Ved utgangen av 2010 besto plasseringene på 142,3 mill. av 80,8 mill. fra e-verkssalget, 30,0 mill. i avkastningsfond og 31,5 mil fra kontantbeholdningen. I 2010 utgjorde avkastningen 11,9 mill. (15,2 mill. i 2009) eller 9,1 % (13,1 % i 2009). Det var budsjettert med en avkastning på 6 mill. Avkastning langsiktig plasserte midler ,00 % ,00 % ,00 % Verdi 1000 kr ,00 % 0,00 % Avkastning i % ,00 % 0-10,00 % mai Figur Historisk utvikling finansielle aktiva Beholdning Årlig avkastning % Gjennomsnittlig avkastning % I 1999 ble det solgt e-verksmidler for 50 mill. til å nedbetale lån. I 2000 ble 21 mill. solgt for å finansiere tilbygget på Ås skole. I 2005 ble Pluss Utland fondet solgt for 3,1 mill. kr og tilført kontantbeholdningen. I 2009 ble det solgt obligasjoner for 20,0 mill. og tilført kontantbeholdningen. Avkastningen varierer til dels mye fra år til år og variasjonen fra 2008 til 2009 er et godt eksempel på dette. Ved å kunne avsette til bufferfond i år med god avkastning for å kunne bruke i år med dårlig avkastning, reduseres den økonomiske risikoen forbundet med svingninger i rentenivået. 3.6 Avskrivninger Ordinære avskrivninger på kommunens anleggsmidler utgjorde 27,7 mill. i Fond Fjorårets regnskapsmessige mindreforbruk er avsatt til disposisjonsfond (13,9 mill.) og brukt i driften i 2010 (1,7 mill.), i henhold til kommunestyrets vedtak. 24

25 Bruk av disposisjonsfond gjelder i hovedsak omdisponeringer gjort på grunn av forutsatt investeringsprosjekt ved Vilberg må føres i driften da det deler av projsektet er vedlikehold og ikke investering. Hovedpostene på overføring til investeringsregnskapet gjelder overføring av mva fra investeringer og egenkapitaltilskudd KLP. Avsetninger til disposisjonsfond gjelder i hovedsak vedtak om disponering av fjorårets overskudd (13,9 mill.) og avsetning av merinntekter fra finansområdet gjort i henhold til økonomireglementet. Av den totale avkastningen på 11,9 mill. er 3,5 % beholdt i driften (4,6 mill.), mens det overskytende (7,3 mill.) er avsatt til disposisjonsfond. I tillegg er det satt av 5,3 mill. til premieavviksfond jf. Økonomireglementet. Avsetninger til bundne fond gjelder primært avsetninger som følge av overdekning innen selvkostområder. 3.8 Resultat Netto driftsresultat for kommunen ble på 27,0 mill. eller 2,5 % av brutto driftsinntekter. Det gode resultatet for kommunen i 2010 skyldes i hovedsak merinntekter i driften, budsjettdisiplin i virksomhetene og et godt resultat for finansieringstransaksjonene. Merinntektene fra drift er i hovedsak engangsinntekter som vil bortfalle i årene fremover (skatt, investeringsmoms, eldremilliard og statstilskudd vedr. barnehager) bar preg av et fortsatt lavt rentenivå, og det må forventes at rentene vil stige de kommende årene. 25

26 3.9 Investeringsregnskapet INVESTERINGSINNTEKTER Regnskap 2010 Just budsj 2010 Oppr budsj 2010 Regnskap 2009 Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekterog utbytte Sum inntekter INVESTERINGSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSUTGIFTER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSUTGIFTER Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket / udisponert Brutto investeringsutgifter i 2010 til driftsmidler og fast eiendom var på 96,6 mill. Investeringer som går over flere år blir forsøkt budsjettert ihht planlagt fremdrift. Avvik mellom planlagt fremdrift og reel fremdrift vil forekomme, og dermed gi avvik mellom regnskap og budsjett de enkelte år. De største prosjektene i 2010 var svømmehall Råholt 36,4 mill., rehabilitering Bønsmoen skole 28,2 mill. brann og redningsbil 1,9 mill., paviljong Dal skole 1,7 mill., inventar Bønsmoen skole 4 mill. og sprinkleranlegg Gladbakk 3,2 mill. Det vises for øvrig til tabell 2B økonomisk oversikt investering i årsregnskapet. 26

27 Ved oppgjør av investeringene manglet det fullfinansiering på flere prosjekter med til sammen 3,4 mill. (se note 14 til regnskapet). Dette medførte at budsjettert avsetning av momskompensasjon (3,1 mill.) fra investeringer ikke kunne avsettes, jf. strykningsreglene. 27

28 3.10 Balanseregnskapet Hovedoversikt - balanse i 1000 kr. Regnskap 2010 Regnskap 2009 EIENDELER (A) Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler (B) Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater 0 0 Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER (A + B) EGENKAPITAL OG GJELD (C) EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet Likviditetsreserve 0 0 Kapitalkonto Sum egenkapital (D) GJELD Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D) (E) MEMORIAKONTI Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene

29 3.11 Eiendeler Anleggsmidlene som består av faste eiendommer, varige driftsmidler, utlån, aksjer, andeler og pensjonsmidler var ved utgangen av 2010 på mill. Dette er en økning på 142 mill. fra Størst økning var det i faste eiendommer og anlegg med 60 mill. og pensjonsmidler med 73 mill. Omløpsmidlene utgjorde 472 mill. ved utgangen av Bankinnskudd utgjorde 255 mill. hvorav 88 mill. var ubrukte lånemidler. Kortsiktige fordringer ble redusert med 6,6 mill Egenkapital og gjeld Egenkapitalen var ved utgangen av mill., hvorav 225 mill. var fondsmidler. Fondsmidlene økte i 2010 med 26 mill. til 225 mill. Ubundne investeringsfond; Bundne investeringsfond; Bundne driftsfond; Disposisjonsfond; Figur Fond De største bundne driftsfond er boligtilskudd 2,8 mill., norskopplæring innvandrere 2,3 mill. og selvkostfond avløp 1,9 mill. Bundne investeringsfond gjelder hovedsakelig startlån, diverse infrastruktur og omsorgsleiligheter. De største ubundne investeringsfondene er kapitalfondet og bolig- og tomtefondet. Langsiktig gjeld har økt med 176 mill. til mill. i Denne består av ordinære lån, startlån og beregnede pensjonsforpliktelser. Pensjonsforpliktelsene økte i 2010 med 80 mill. og er nå mill. Pensjonsforpliktelsene er basert på forventet utvikling i lønns- og pensjonskostnadene. 29

30 Lån til investeringsformål og videre utlån økte i løpet av året med 95 mill. og utgjorde ved utgangen av året 707 mill. LÅNEGJELD Invest.lån Startlån Sum lånegjeld (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) Nye lån Betalte avdrag Avskrevet Tabell Lånegjeld Lånegjelden til investeringsformål økte i 2010 netto med 90,2 mill. til 646 mill. Lånegjelden per innbygger i Eidsvoll er per kroner. Dette er lavere enn sammenlignbare kommuner, men utviklingen viser en svakt økende tendens Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern Eidsvoll Ullensaker Nes KG h Netto lånegjeld i kroner per innbygger Kortsiktig gjeld var ved utgangen av mill. som er en økning på 11,9 mill. fra Likviditet Arbeidskapitalen beregnes som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld og indikerer kommunens betalingsevne på kort sikt og varierer noe fra år til år. Arbeidskapitalen er ved utgangen av året 334 mill., en økning på 64 mill. fra Det er den kortsiktige gjelden som skal betales først, og som kan skape likviditetsproblemer. Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld er derfor sentralt. Tradisjonelle krav til god likviditet er at likviditetsgrad 1 (omløpsmidler/ kortsiktig) bør være større enn 2, og likviditetsgrad 2 (mest likvide midler/kortsiktig gjeld), bør være større enn 1. Ved utgangen av 2010 var kommunens likviditetsgrad 1 på 3,4 og likviditetsgrad 2 1,6. Ved beregning av likviditetsgrad 2 er mest likvide midler definert som kasse/bankinnskudd og obligasjoner (354 mill.). 30

31 4 Samfunnsutvikling, folkehelse og miljø 4.1 Befolkningsutviklingen Befolkningssammensetning fordelt på kjønn og alder i Eidsvoll per Antall Menn Kvinner Alder Tabell Befolkningssammensetning fordelt på kjønn og alder i Eidsvoll per Per er det innbyggere i Eidsvoll kommune, dette er en økning på 439 personer eller 2,1 % fra Næringsstruktur og sysselsetting Tabell Næringsstruktur og sysselsetting (Kilde: SSB, kommunefakta) Kommunen Fylket Landet Sysselsatte år med bosted i kommunen. 4. kvartal Prosent av befolkningen. Menn Kvinner Registrerte arbeidsledige som andel av arbeidsstyrken, 2,7 2,2 2,7 årsgjennomsnitt Prosent Menn 3,3 2,5 3,2 Kvinner 2,1 1,8 2,2 Netto innpendling til Eidsvoll Andel uførepensjonister år Prosent 10,3 6,9 8,9 Bruttoinntekt per innb. 17 år og over Menn Kvinner Sysselsatte med arbeidssted i kommunen, fordelt på næring Prosent Primær 3,0 1,3 3,0 Sekundær 18,8 14,1 19,9 Tertiær 77,8 84,1 76,6 31

32 Sysselsatte med arbeidssted i kommunen, fordelt på sektor Prosent Offentlig forvaltning 36,1 27,1 29,6 Privat sektor og offentlige foretak 63,9 72,9 70,4 Beredskap Det oppsto ikke naturkatastrofer eller større ulykker i kommunen i Kommunens psykososiale kriseteam hadde 2 oppdrag i 2010 (3 oppdrag i 2009). Det ble ikke opprettet kriseledelse i 2010, men det var et etterslep av massevaksinering mot svineinfluensa frem til februar Miljø, klima og energi Formannskapet vedtok å starte prosessen med å utarbeide en klima- og energiplan for kommunen. Forslag til klima- og energiplan er utarbeidet i 2010 og forutsettes sendt på høring i februar Flere av kommunens bygg er ved utgangen av 2010 tilkoblet fjernvarme - Vilberg helsetun, Eidsvollhallen, Vilberg ungdomsskole, Vilberg barneskole, Panorama/Sundtomter, Rådhuset, Råholt ungdomsskole, Råholt bo og servicesenter, Bønsmoen barnehage, Bønsmoen skole. Bruk av alternative energikilder hensyntas ifm. nyprosjektering. Kommunen har deltatt i energisamarbeid i regi av konsulentselskapet ÅF-Consult AS. I tillegg er det ukentlig og månedlig rapportering og oppfølging av energiforbruk på de enkelte bygg. Vassdragsundersøkelse Det ble gjennomført en enkel ph-undersøkelse i utvalgte vann også i Situasjonen ser ut til å være omtrent uendret. Vi ser at surhetstilstanden i de vannene som blir kalket i hovedsak er god. Det kan videre se ut til at det er en svak tendens i retning av at tilstanden er blitt forbedret også i andre vann (som utgjør det store flertallet), noe som jo samsvarer bra med den nedgangen som er registrert i utslipp av spesielt svovel. Det er imidlertid betydelig usikkerhet knyttet til slike enkle undersøkelser, og det er helt nødvendig at disse blir gjentatt over flere år før en kan dra noen sikre konklusjoner. 4.3 Folkehelse Eidsvoll kommune har store utfordringer knyttet til levekår og folkehelse (SSB 2009). Med bakgrunn i dette fikk kommunen i 2010 innvilget søknad om statlig midler til etablering av Frisklivssentral for å øke fokuset på helsefremmende og forebyggende arbeid. Frisklivssentralen vil være i drift med to ansatte fra Innbyggerundersøkelsen Høsten 2010 ble det gjennomført en innbyggerundersøkelse i Eidsvoll kommune. Et standardisert spørreskjema ble sendt til 2500 tilfeldig utvalgte innbyggere over 18 år. Det kom inn 832 svar, dvs. en svarprosent på

33 Hovedinntrykket fra undersøkelsen er at innbyggerne er godt fornøyd med de kommunale tjenestene. På en skala fra 1 til 6 oppnår tjenestetilbudet en gjennomsnittskarakter på 4,5. Dette er det samme som landsgjennomsnittet. Aller best ut kommer bibliotek/bokbuss og barnehagetjenesten, mens hjemmehjelp, hjemmesykepleie og heldøgns omsorg scorer lavest. Det er imidlertid ingen av tjenestene som oppnår lavere karakter enn 4,0 fra brukerne. Det er for øvrig et gjennomgående trekk at de som faktisk bruker en tjeneste gir høyere karakter enn de som bare baserer seg på et inntrykk. Figuren nedenfor viser hvordan brukerne vurderer de ulike kommunale tjenestene. Servicetorget Internettbaserte tjenester Barnehagetjenesten Grunnskolen Fritidstilbud til ungdom Hjemmehjelpstjenesten Hjemmesykepleien "Norge" Eidsvoll Heldøgns omsorgstjeneste/sykehjem Fastlegetjenesten Legevakttjenesten Bibliotek/bokbuss Tjenestetilbudet som helhet 3 3,5 4 4,5 5 5,5 Resultatene ellers viser bl.a. at innbyggerne er godt fornøyd med kvaliteten på drikkevannet, luftkvaliteten, avfallshåndteringen og tilbudet innen kultur og idrett/friluftsliv, mens man er mest misfornøyd med standarden på veier og gater, kollektivtilbudet innenfor kommunen og muligheten til å påvirke kommunale beslutninger. Utviklingen av kommunesenteret kommer også dårlig ut, mens kommunen som bosted scorer høyt. Innbyggerne opplever også Eidsvoll som en trygg kommune å bo og ferdes i. Det planlegges ny befolkningsundersøkelse i Denne vil gi bedre grunnlag for rapportering og sammenligning. 33

34 4.4 Tiltak innen samfunnsutvikling og miljø i planperioden Vedtatte tiltak i HP Rullere kommuneplanen Gjennomføre innbyggerundersøkelse (bedrekommune.no) i 2010 i tilknytning til rullering av kommuneplanen Sluttføre kulturminnevernplanen Utrede lokale strategier og tiltak for å forberede grunnlovsjubileet i Prosjektet gjennomføres i et tett samarbeid med Eidsvoll 1814, lokale aktører og andre sentrale og regionale samarbeidspartnere. Klima- og energiplan utarbeides i 2010 Bidra i det regionale utviklingsarbeidet i regi av ØRU-samarbeidet Status/kommentar Planprogram vedtatt i juni Samfunnsdelen sluttføres tidlig Arbeidet med arealdelen oppstartes når samfunnsdelen er ferdig og godkjent i kommuneplangruppa. Innbyggerundersøkelsen er gjennomført og resultatene foreligger. Disse er tatt i bruk i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Arbeidet er sluttført og kulturminnevernplanen er godkjent i kommunestyret Det er gjennomført møter med lokale lag og foreninger om jubileet og deres deltagelse i jubileumsfeiringen Det er laget forslag til lokal programkomite med deltagelse fra lag, foreninger, kirke samt fra kommunen. Denne skal godkjennes av kommunestyret. Forslag til klima- og energiplan er utarbeidet og sendes på høring i februar 2011 Kommunen deltar sammen med de øvrige ØRUkommunene i regionalt utviklingsarbeid. I 2010 er følgende strategidokumenter utarbeidet: Strategi for ØRU-samarbeidet IKT - strategi Felles samferdselsstrategi Innovasjon Gardermoen Innspill i arbeidet med Oslopakke 3 34

Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014 Side 1 Side 1 Årsberetning 2014 Politisk ledelse (31.12.14) Møtevirksomhet Administrasjon (31.12.14) Kommunestyret: Ordfører: Ole Martin Norderhaug (Ap) Varaordfører: Marit Nyhuus (SV) Arbeiderpartiet: Turid

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Åpning av Trintom Pluss. Nye Hadeland kultursal. Åpning av nytt hovedbibliotek. Folkeengasjement før skoledebatt

ÅRSMELDING 2012. Åpning av Trintom Pluss. Nye Hadeland kultursal. Åpning av nytt hovedbibliotek. Folkeengasjement før skoledebatt ÅRSMELDING 2012 Åpning av Trintom Pluss Nye Hadeland kultursal Åpning av nytt hovedbibliotek Folkeengasjement før skoledebatt Merknad angående oppsett for målrapportering Oppsett for målrapporteringen

Detaljer

ANDEBU KOMMUNE. Årsberetning

ANDEBU KOMMUNE. Årsberetning ANDEBU KOMMUNE Årsberetning 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. INTRODUKSJON... 3 2. RÅDMANNENS OPPSUMMERING OG VURDERING... 3 3. BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 4. ORGANISERING... 6 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Årsrapport 2013. Innhold. Sammen for en levende by. Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden

Årsrapport 2013. Innhold. Sammen for en levende by. Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden Årsrapport 2013 Sammen for en levende by Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden Innhold Glimt fra 2013 1 Innledning 2 Økonomisk resultat 3 Samfunn og miljø 4 Brukermedvirkning og innbyggerdeltakelse

Detaljer

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 20. juni 2014, kl. 12.00 ved rådhuset i Hol. Sakskart Sak 05/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 14. mars 2014. Sak 06/14

Detaljer

Årsberetning 2014. Andebu kommune

Årsberetning 2014. Andebu kommune INTRODUKSJON... 3 RÅDMANNENS FORORD... 5 FELLES MÅLEKORT FOR KOMMUNEN 2014 2017... 6 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 8 ORGANISASJONEN... 9 ORGANISERING OG LIKESTILLING... 9 INTERNKONTROLL... 10 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Detaljer

Lardal kommune Årsberetning 2012

Lardal kommune Årsberetning 2012 Lardal kommune Årsberetning Innholdsfortegnelse Kap Side 1 Rådmannens kommentar 3 2 Befolkningsutvikling 4 3 Organisering 6 3.1 Politisk organisering 6 3.2 Kommunens organisering Lardal og personale 6

Detaljer

Foto t.v.: Anne Lise Norheim - Foto t.h.: Elisabeth Tønnessen

Foto t.v.: Anne Lise Norheim - Foto t.h.: Elisabeth Tønnessen Årsberetning 2007 Foto t.v.: Anne Lise Norheim - Foto t.h.: Elisabeth Tønnessen INNHOLD Kapittel 1 Rådmannens innledning...5 Kapittel 2 Økonomisk utvikling og resultat...9 Kapittel 3 Bærekraft og samfunn...31

Detaljer

Sande kommune - Årsberetning 2014 Side 1 av 32 ÅRSBERETNING 2014

Sande kommune - Årsberetning 2014 Side 1 av 32 ÅRSBERETNING 2014 Sande kommune - Årsberetning Side 1 av 32 ÅRSBERETNING Sande kommune - Årsberetning Side 2 av 32 Rådmannens kommentar Kommune-Norge er i endring! Regjeringen la i fram forslag til kommunereform med klare

Detaljer

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING DEL 1 ÅRSBERETNING INNHOLD 1. Innledning 1 2. Befolkning 4 3. Økonomisk utvikling og resultat 2012 6 3.1 Driftsregnskapet 2012 resultatutvikling 3.2 Balanseregnskapet 2012

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

1. RÅDMANNENS KOMMENTAR

1. RÅDMANNENS KOMMENTAR 1 Innhold 1. RÅDMANNENS KOMMENTAR... 3 2. OPPVEKST... 5 3. HELSE OG OMSORG... 8 4. TEKNISK SEKTOR... 11 5. ØKONOMI... 12 6. HMS... 24 7. LIKESTILLING... 26 8. ÅRSMELDING KNUTEPUNKT SØRLANDET 2012... 27

Detaljer

begivenheter i 2010 Januar: norges beste skoleeier Februar: Snørydding i Stavanger MarS: Mangfold på menyen april: What a mess!

begivenheter i 2010 Januar: norges beste skoleeier Februar: Snørydding i Stavanger MarS: Mangfold på menyen april: What a mess! Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Begivenheter i 2010 Januar: Norges beste skoleeier Stavanger ble tildelt Skoleeierprisen 2009 i januar. Juryen roste kommunens målrettede skoleutvikling gjennom flere

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 20. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 20. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 07.06.2012 Møtested: Møterom 1, Rådhus 1B Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 20. Varamedlemmer møter

Detaljer

SEL KOMMUNE ÅRSMELDING 2011

SEL KOMMUNE ÅRSMELDING 2011 1 SEL KOMMUNE ÅRSMELDING Foto: Scanpix oversiktsbilde Otta sentrum 10. juni. 2 Innholdsfortegnelse Side Innledning 3 Administrasjonssjefens kommentar 4 Ordførerens kommentar - det politiske år 6 Kommunens

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Gunvor Helene Johansen (leder) Arnold Ruud (nestleder) Frøydis Brekke Hege Kristiansen Nettum Arild Hagen Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 Side 2

ÅRSMELDING 2010 Side 2 Årsmelding 2010 ÅRSMELDING 2010 Side 2 INNHOLD INNHOLD 3 1. RÅDMANNENS BETRAKTNINGER 4 2. ÅRSBERETNING 5 Fokusområde organisasjon 6 Fokusområde medarbeidere 9 Fokusområde økonomi 10 Driftsregnskapet 10

Detaljer

Ringsaker kommune. Årsberetning 2007 3

Ringsaker kommune. Årsberetning 2007 3 Årsberetning 2007 Ringsaker kommune Årsberetning 2007 3 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning... 3 1.2 Virksomheten i 2007... 4 1.3 Økonomisk analyse... 8 1.4 Kort om finansforvaltningen

Detaljer

RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT...

RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT... Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT... 7 DRIFTSREGNSKAPET... 7 INVESTERINGSREGNSKAPET... 16 BALANSEN... 20 FINANSFORVALTNING... 23 MEDARBEIDERE... 25 MEDARBEIDERTILFREDSHET...

Detaljer

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Begivenheter i 2011 Januar:

Detaljer

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73 Årsrapport 2010 Side 1 av 73 INNHOLDSOVERSIKT Side Innledning 3 Den økonomiske utviklingen 4 Samfunnsutviklingen 20 Overordnede og sektorovergripende mål 24 Barnehagene 33 Skolene 37 Kultur og levekår

Detaljer

www.malvik.kommune.no ÅRSRAPPORT 2012 Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt og regionalt Malvik kommunes visjon

www.malvik.kommune.no ÅRSRAPPORT 2012 Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt og regionalt Malvik kommunes visjon www.malvik.kommune.no ÅRSRAPPORT 2012 www.malvik.kommune.no Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt og regionalt Malvik kommunes visjon Rådmannens forord Kommunens virksomhet har

Detaljer

Årsmelding 2013 - Hurum Kommune ÅRSMELDING HURUM KOMMUNE

Årsmelding 2013 - Hurum Kommune ÅRSMELDING HURUM KOMMUNE HURUM ÅRSMELDING HURUM KOMMUNE 2013 KOMMUNE 0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS OPPSUMMERING... 4 2 ØKONOMISK UTVIKLING I 2013... 8 2.1 KOMMENTARER TIL HOVEDOVERSIKT DRIFT... 8 1.1.1 Sum driftsutgifter/driftsinntekter

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: 13/54 Møtedato/tid: 29.04.2013, kl. 16:00 MERK TIDSPUNKT! Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Tormod S. Slupphaug, leder Nils

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt. og regionalt ÅPEN - SAMHANDLENDE - NYSKAPENDE

ÅRSRAPPORT 2013. Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt. og regionalt ÅPEN - SAMHANDLENDE - NYSKAPENDE ÅRSRAPPORT 2013 Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt og regionalt ÅPEN - SAMHANDLENDE - NYSKAPENDE Rådmannens forord Malvik kommune er i stadig vekst. Som en konsekvens av dette

Detaljer

1. Rådmannens kommentarer

1. Rådmannens kommentarer 2 Innhold: 1. Rådmannens kommentarer...4 2. Kommunens økonomiske resultat og stilling...6 3. Redegjørelse for vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap...10 4. Balansen...15 5. Investeringer...16 6.

Detaljer

Måsøy kommune. Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015

Måsøy kommune. Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Måsøy kommune Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Vedtatt av kommunestyret i møte 11.12.14 sak 66/14 Endring vedtatt i kommunestyret 19.03.15 sak 7/15 Innhold Økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Kommuneblomst: Linnea

Kommuneblomst: Linnea Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS BETRAKTNINGER... 3 ØKONOMISK RESULTAT... 4 Driftsregnskapet... 5 Investeringsregnskapet... 12 Balanseregnskapet... 16 Balansen... 17 MEDARBEIDERE... 21 ORGANISASJON... 26

Detaljer

Rollag kommune. Rådmannens årsrapport 2012

Rollag kommune. Rådmannens årsrapport 2012 Rollag kommune Vinner fotokonkurranse Foto: Narve Lid Rådmannens årsrapport Mars 2013 INNHOLD SIDE Rådmannens innledning 3 Økonomisk analyse og nøkkeltall 6 Det kommunale styringssystem 14 Fellestjenesten

Detaljer