MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget"

Transkript

1 Møte nr. 1/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte tirsdag kl på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf , så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret og biblioteket. Kvalsund den Johnny Stenersen (sign.) leder

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel OPPVEKST- OG KULTUR: PS 0001/05 05/00171 SPØRRETIME PS 0002/05 05/00173 REFERATSAKER - OPPVEKST- OG KULTUR PS 0003/05 05/00172 GODKJENNING AV PROTOKOLL PS 0004/05 05/00174 RSK VEST-FINNMARK - ÅRSMELDINGER 2004 PS 0005/05 05/00175 VALG AV STYREMEDLEM TIL KOKELV MUSEUMSLAG PS 0006/05 05/00176 RAMMETIMER SKOLEÅRET 2005/2006 HELSE- OG SOSIAL: PS 0007/05 05/00167 REFERATSAKER HELSE- OG SOSIAL PS 0008/05 04/00929 UTTALELSE VEDR. NY ORGANISERING AV VEST- FINNMARK KRISESENTER - GODKJENNING PS 0009/05 05/00023 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - SKAIDI FJELLSUE AS (SUS) (Innstillingssak til kommunestyret) EVENTUELT SENERE INNKOMNE SAKER.

3 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Omsorgs- og oppvekstutvalget Saksbehandler: Toril Nilsen Arkiv: C83 Arkivsaksnr.: 05/00171 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0001/05 Omsorgs- og oppvekstutvalget SPØRRETIME Til orientering: Spørsmål skal fortrinnsvis inn til administrasjonen i god tid. I unntakstilfeller kan det tas opp med leder om spørsmål kan tas opp muntlig i møtet.

4

5 Sak 0002/05 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Omsorgs- og oppvekstutvalget Saksbehandler: Toril Nilsen Arkiv: C83 Arkivsaksnr.: 05/00173 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0002/05 Omsorgs- og oppvekstutvalget REFERATSAKER - OPPVEKST- OG KULTUR Leders innstilling: Referatsakene tas til orientering.

6 Sak 0002/05 Referatsaker: 1. Hovedutskrift fra møte nr , i Personal- og økonomiutvalget 2. Hovedutskrift fra møte nr , i Personal- og økonomiutvalget 3. Hovedutskrift fra møte nr , i Utviklingsutvalget 4. Hovedutskrift fra møte nr , i Personal- og økonomiutvalget 5. Hovedutskrift fra møte nr , i Utviklingsutvalget 6. Vedtak fra RSK-styret , sak 84-04, Høringsuttalelse vedr. endring i opplæringsloven. Referatsakene tas til orientering. Rådmannens tilråding: Geir Nesse rådmann

7 Sak 0003/05 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Omsorgs- og oppvekstutvalget Saksbehandler: Toril Nilsen Arkiv: C83 Arkivsaksnr.: 05/00172 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0003/05 Omsorgs- og oppvekstutvalget GODKJENNING AV PROTOKOLL Leders innstilling: Protokoll fra møte godkjennes

8 Sak 0003/05 Rådmannens tilråding: Protokoll fra møte godkjennes Geir Nesse rådmann

9 Sak 0004/05 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Omsorgs- og oppvekstutvalget Saksbehandler: Toril Nilsen Arkiv: C83 Arkivsaksnr.: 05/00174 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0004/05 Omsorgs- og oppvekstutvalget RSK VEST-FINNMARK - ÅRSMELDINGER 2004 Leders innstilling: Årsmeldingene tas til orientering.

10 Sak 0004/05 SAKSGRUNNLAG: 1. Årsmelding for RSK Vest-Finnmark Årsmelding for RSK Vest-Finnmark Barnehagesektoren SAKSOPPLYSNINGER: Årsmeldingene ble behandlet av styret i RSK Vest-Finnmark i møte RSK-samarbeidet ivaretar blant annet store deler av følgende viktige oppgaver innen barnehage- og skolesektoren på vegne av Kvalsund kommune: - etterutdanning for ansatte i skoler og barnehager - kvalitetsutvikling og kvalitetssikring - oppfølging av nasjonale og lokale satsingsområder Årsmeldingene legges derfor frem for Omsorgs- og oppvekstutvalget til orientering. SAKSVURDERING: Etterutdanningstilbudet har et stort omfang, både innenfor skole- og barnehageområdet. Innholdsmessig er tilbudet rettet mot de lokale satsingsområder som den enkelte skole og barnehage utarbeider, samtidig som disse tar utgangspunkt i nasjonale utviklingsprogrammer. Som følge av slik systematisk planlegging, nedfelt i RSK Vest-Finnmarks Kvalitetsutviklingsplan, ser vi at vi i regionen ofte er godt i forkant av de nasjonale føringer. Som en liten kommune har vi særdeles stor nytte av dette regionale samarbeidet innenfor skole- og barnehagesektoren, og ser de midler vi legger inn i systemet i form av kontingent som meget vel anvendte penger. Årsmeldingene tas til orientering. Rådmannens tilråding: Geir Nesse rådmann

11 Sak 0005/05 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Omsorgs- og oppvekstutvalget Saksbehandler: Toril Nilsen Arkiv: C83 Arkivsaksnr.: 05/00175 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0005/05 Omsorgs- og oppvekstutvalget VALG AV STYREMEDLEM TIL KOKELV MUSEUMSLAG Leders innstilling: Innstilling legges frem i møtet.

12 Sak 0005/05 SAKSGRUNNLAG: 1. Brev fra Kokelv museumslag av , med orientering om valgt nytt styre i stiftelsen Kokelv sjøsamiske museum SAKSOPPLYSNINGER: Det skal i tillegg til det valgte styret også velges et kommunalt styremedlem med personlig vara til museumsstyret. SAKSVURDERING: Representanter velges i møtet. Saken fremmes uten tilråding. Rådmannens tilråding: Geir Nesse rådmann

13 Sak 0006/05 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Omsorgs- og oppvekstutvalget Saksbehandler: Toril Nilsen Arkiv: C83 Arkivsaksnr.: 05/00176 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0006/05 Omsorgs- og oppvekstutvalget RAMMETIMER SKOLEÅRET 2005/2006 Leders innstilling: 1.Kvalsund skole får ca. 8 grupper for skoleåret 2005/ Kokelv oppvekstsenter får 3 grupper for skoleåret 2005/ Neverfjord oppvekstsenter får 2 grupper for skoleåret 2005/ Ressursrammen for grunnskoleundervisning fastsettes slik for skoleåret 2005/2006: SKOLE/OPPVEKSTSENTER PERSONALRESSURS KVALSUND SKOLE KOKELV OPPVEKSTSENTER NEVERFJORD OPPVEKSTSENTER KVALSUND BARNEHAGE 1300 % inklusive spesialundervisning, voksenopplæring 150 % assistentressurs etter enkeltvedtak 100 % leder Sfo 500 % inklusive spesialundervisning 219,33 % til barnehage, SFO og fritidsklubb 440 % inklusive spesialundervisning 70 % assistentressurs etter enkeltvedtak 210 % til barnehage, SFO og fritidsklubb 450 % 100 % styrer, 100 % pedagogisk leder og 250 % stilling assistenter

14 Sak 0006/05 5. Rådmann får delegert fullmakt til å foreta justeringer av personalressursen, dersom det blir endringer på grunn av enkeltvedtak, endringer i situasjonen for bosatte flyktninger eller at det flytter fremmedspråklige til kommunen som utløser ekstra ressurser. For Kvalsund barnehage vil personalressursen avhenge av antall barn i barnehagen.

15 Sak 0006/05 SAKSGRUNNLAG:./. budsjett for 2005, vedtatt i Kommunestyremøte , sak 0064/04./. vedlegg, utregning av rammetimer fra oppvekst- og kultursjef SAKSOPPLYSNINGER: Rammetimene til skolene er fastlagt ut fra kommunestyrets budsjettvedtak den , hvor budsjettrammene for skoleåret 2005/2006 ble fastlagt. Saksbehandling ut over dette vil kunne gå på organisering innenfor de tildelte rammetimene. Følgende ressurs kommer eventuelt i tillegg til rammetildeling: spesialundervisning etter søknad fra foresatte, enkeltvedtak lønnsmidler til assistenter etter søknad fra foresatte, enkeltvedtak Timeressursen til spesialundervisning er lovbestemt gjennom opplæringsloven og delegert rådmann å ta avgjørelse på. Etter gjeldene bestemmelser er Fylkesmannen i Finnmark ved utdanningsavdelingen ankeinstans, for øvrig med rett til å avgjøre anker med bindende virkning for kommunen. Det er ellers grunn til å presisere at spesialundervisningsressursene tildeles den enkelte elev og ikke skolen. Personalressursen til dette formålet er stipulert, da enkeltvedtak ikke er sluttført pr. i dag. Etter endringer i opplæringsloven fra er de gamle klassedelingstallene falt bort og er erstattet med ny 8-2: Elevene kan deles i grupper etter behov. Gruppene må ikke være større enn det som er pedagogisk og trygghetsmessig forsvarlig. Organiseringen skal ivareta elevene sitt behov for sosial tilhørighet. Til vanlig skal organiseringen ikke skje etter faglig nivå, kjønn eller etnisk tilhørighet. Hver elev skal være tilknyttet en lærer (kontaktlærer) som har særlig ansvar for de praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjøremålene som gjelder eleven, blant annet kontakten med hjemmet. Skolen står fritt til å organisere elevene i grupper på tvers av alderstrinn. Loven sier ingenting om antall elever i hver gruppe eller hvor mange årskull en kan ha i hver gruppe. SAKSVURDERING: Kokelv oppvekstsenter har fått tildelt en ramme som bør være tilstrekkelig med tanke på å få gjennomført et helhetlig tilbud for barnehage, SFO og skole. De skal også kunne få på plass fritidsklubb og kulturskole med de ressursene oppvekstsenteret disponerer.

16 Sak 0006/05 Etter avtale med rektor ved oppvekstsenteret vår 2004, var det ønsket at bibliotek skulle være et elevprosjekt. Drøftinger om biblioteket vil bli gjort i løpet av våren Kokelv oppvekstsenter har fått videreført samme ressurs som skoleåret 2004/2005, med bakgrunn i at det vil bli lagt flere oppgaver til oppvekstsenteret skoleåret 2005/2006. Drøftingene rundt dette har dessverre blitt forsinket på grunn av lite bemanning ved oppvekst og kultur denne høsten. Det planlegges å sluttføre drøftinger med organisasjonene og personalet i god tid før nytt barnehage- og skoleår. Neverfjord oppvekstsenter har i kommunestyrevedtak den fått utvidet ramma med 65 prosent på grunn av mulighet til å dele småskolen og mellomtrinnet. Dette bør være tilstrekkelig for å få gjennomført et helhetlig tilbud for barnehage, SFO og skole. I tillegg har Neverfjord oppvekstsenter med stort hell avviklet fritidsklubb inneværende skoleår. Neverfjord oppvekstsenter fikk høsten 2004 inn elev fra annen kommune, det vil si at kommunen får dekt ca. kr ,- pr. år og i tillegg x-antall kroner for eventuelt spesialundervisning. På grunn av usikkerhet om denne eleven kom til å fortsette og økning av elevtallet ved oppvekstsenteret til høsten, var det behov for å øke ressursen. Oppvekstsenteret ble to-delt fra 01. januar Den reelle situasjon pr. i dag er at de har økt ressursen med 100 % stilling, da det også er behov for spesialundervisning. Dette dekkes pr. i dag opp av annen kommune. Kvalsund skole fikk i kommunestyrevedtak den utvidet ramma med en 100 % stilling, sett ut fra det fremlagte budsjettforslaget fra administrasjonen. Ramma bør være tilstrekkelig for å få gjennomført et helhetlig tilbud for SFO og skole. Kvalsund skole har inneværende skoleår hatt en sosiallærer på 100 % og en IKTansvarlig 25 %, vedtatt av kommunestyremøte i juni Disse ressursene blir ikke videreført skoleåret 2005/2006. Rådmannens rammetimetallsforslag må ha dekning i vedtatt budsjett. Disponibel ramme vil derfor være gjenværende lønnsmidler pr Rådmannens tilråding: 1.Kvalsund skole får ca. 8 grupper for skoleåret 2005/ Kokelv oppvekstsenter får 3 grupper for skoleåret 2005/ Neverfjord oppvekstsenter får 2 grupper for skoleåret 2005/2006

17 Sak 0006/05 4.Ressursrammen for grunnskoleundervisning fastsettes slik for skoleåret 2005/2006: SKOLE/OPPVEKSTSENTER PERSONALRESSURS KVALSUND SKOLE 1300 % inklusive spesialundervisning, voksenopplæring 150 % assistentressurs etter enkeltvedtak 100 % leder SFO KOKELV OPPVEKSTSENTER 500 % inklusive spesialundervisning 219,33 % til barnehage, SFO og fritidsklubb NEVERFJORD OPPVEKSTSENTER 440 % inklusive spesialundervisning 70 % assistentressurs etter enkeltvedtak 210 % til barnehage, SFO og fritidsklubb KVALSUND BARNEHAGE 450 % 100 % styrer, 100 % pedagogisk leder og 250 % stilling assistenter 5. Rådmann får delegert fullmakt til å foreta justeringer av personalressursen, dersom det blir endringer på grunn av enkeltvedtak, endringer i situasjonen for bosatte flyktninger eller at det flytter fremmedspråklige til kommunen som utløser ekstra ressurser. For Kvalsund barnehage vil personalressursen avhenge av antall barn i barnehagen. Geir Nesse rådmann

18 Sak 0007/05 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Omsorgs- og oppvekstutvalget Saksbehandler: Jan Henning Fosshaug Arkiv: C83 Arkivsaksnr.: 05/00167 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0007/05 Omsorgs- og oppvekstutvalget REFERATSAKER HELSE- OG SOSIAL Leders innstilling: Referatsakene tas til orientering.

19 Sak 0007/05 Referatsaker: 01 Sosial- og helsedirektoratet, Forslag til forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste- høring. 02 Kvalsund eldreråd, Hovedutskrift fra møte den 24. november 2004, vedlagt årsmelding Helse Finnmark, Høring Overordnet plan for helsemessig og sosial beredsskap, Helse Finnmark. 04 Det Kongelig Helse- og Omsorgsdepartement, Implementering av individuelle planer i kommunene. 05 Det Kongelig Helse- og Omsorgsdepartement, Finansiering av incestsentrene 06 Det Kongelig Helse- og Omsorgsdepartement, Rundskriv I-17/2004; Ny felles forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven. 07 Det Kongelig Helse- og Omsorgsdepartement, Høring på forslag om endringer i helseregisterloven. Referatsakene tas til orientering. Rådmannens tilråding: Geir Nesse rådmann

20 Sak 0008/05 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Omsorgs- og oppvekstutvalget Saksbehandler: Jan Henning Fosshaug Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/00929 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0030/04 Omsorgs- og oppvekstutvalget /05 Omsorgs- og oppvekstutvalget UTTALELSE VEDR. NY ORGANISERING AV VEST- FINNMARK KRISESENTER - GODKJENNING Leders innstilling: Uttalelse fra rådmannen vedr. ny organisering av Vest-Finnmark krisesenter godkjennes.

21 Sak 0008/05 SAKSGRUNNLAG: - Høringsutkast fra Vest-Finnmark Krisesenter, mottatt med forslag til avtale som innebærer ny organisering av Vest-Finnmark Krisesenter. - Administrativ uttalelse fra Kvalsund kommune vedr. ny organisering av Vest- Finnmark krisesenter datert Administrativ uttalelse er gitt med forbehold om politisk godkjenning og legges således til politisk behandling. SAKSOPPLYSNINGER: Kvalsund kommune har i tidligere uttalelse til Vest-Finnmark krisesenter datert gitt sin tilslutning til planene om en organisering som innebærer to likeverdige sentre i henholdsvis Hammerfest og Alta. Bakgrunnen for forslag til endringer var at Alta, som den største eierkommunen av Vest-Finnmark krisesenter hadde sagt opp sin avtale med virkning fra Dette ble i sin tur vurdert som negativt for alle parter, og i særdeleshet for brukerguppen krisesenteret er til for. Den foreslåtte organisering, som innebærer at Vest-Finnmark krisesenter skal bestå av to likeverdige sentre, et i Hammerfest og et i Alta, er den løsning som ifølge styrets vurdering vil styrke begge sentrene, samt øke tilgjengeligheten. Det vil være døgnkontinuerlig drift begge steder. Styret i Vest-Finnmark krisesenter ser også for seg at begge sentrene skal /bør jobbe med andre oppgaver som henger sammen med behovet for kvinner og barn. Her er spesielt nevnt muligheten for at et senter kan etableres for funksjonshemmede og et senter tar til seg incestrammede barn, og hvor behovet for oppfølging blir ivaretatt. Det tas høyde for at den nye strukturen ikke skal belaste eierkommunene i urimelig grad, da statlige tilskudd til krisenteret nå skal dekke 80 % av driftskostnadene mot 50 % inntil Kommunene skal fortsatt betale tilskudd med kr. 24,- pr. innbygger. SAKSVURDERING: Kvalsund kommune har i tidligere uttalelse til Vest-Finnmark krisesenter gitt sin tilslutning til planene om en organisering som innebærer to likeverdige sentre i henholdsvis Hammerfest og Alta. Det foreliggende avtaleutkast/ forslag til ny organisering innebærer ingen endringer i forhold til det første høringsgrunnlag, og ivaretar samtidig de merknader Kvalsund kommune gjorde i ovennevnte uttalelse. Kvalsund kommune forutsatte der at ny organisering ikke måtte medføre dramatiske kostnadsøkninger for eierkommunene, samt at tilbudet til kvinner hjemmehørende i Kvalsund ikke må begrenses eller forringes på noen måte.

22 Sak 0008/05 Den nye organiseringen medfører ikke urimelige kostnadsøkninger for eierkommunene, og nåværende tilskuddsnivå videreføres med kr. 24,- pr. innbygger. Videre skal senteret i Hammerfest ikke svekkes som følge av ny struktur. Tilbudet til kvinner som er hjemmehørende i Kvalsund kommune vil dermed ikke bli begrenset eller på andre måter forringet som følge av ny struktur. Med bakgrunn i ovennevnte ser ikke rådmannen noen innvendinger mot at foreslått omorganisering av Vest-Finnmark krisesenter gjennomføres. Rådmannens tilråding: Uttalelse fra rådmannen vedr. ny organisering av Vest-Finnmark krisesenter godkjennes. Geir Nesse rådmann

23 Sak 0008/05 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Omsorgs- og oppvekstutvalget Saksbehandler: Jan Henning Fosshaug Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 05/00023 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0009/05 Omsorgs- og oppvekstutvalget / Kommunestyret SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - SKAIDI FJELLSUE AS (SUS) Leders innstilling: 1. I henhold til Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av gis bevilling for skjenking av øl og vin, samt brennevin til Skaidi Fjellstue AS, med Lars Bjørn Mehus som styrer og Sigmund Frode Hansen som stedfortreder. 2. Det legges til grunn gjeldende skjenketider i kommunen. 3. Skjenking skal kun foregå i de omsøkte lokaler. 4. Bevillingshaver er i henhold til forskriftens 1 3 ansvarlig for at skjenking skjer i overensstemmelse med alkoholloven og de bestemmelser som er gitt med hjemmel i den. 5. Bevillingshaver plikter å føre tilsyn med de ansattes utøvelse av skjenking og er ansvarlig for at de ansatte blir kjent med regelverket for skjenketiden. I henhold til samme lov kan kommunestyret vedta innskrenkninger i bevillingen. 6. Bevillingen forutsetter følgende: - At styrer Lars Bjørn Mehus og stedfortreder Sigmund Frode Hansen har avlagt og bestått kunnskapsprøve om skjenkebevilling etter Alkoholloven. - At det foreligger serveringsbevilling for skjenkestedet. - At virksomheten for den omsøkte skjenkebevilling er godkjent av næringsmiddeltilsynet. - At det ikke fremkommer merknader fra Vest-Finnmark politidistrikt eller skattemyndighetene i forhold til søknaden. 8. Etter alkohollovens 1 6 gjøres bevillingen gjeldende fram til

24 Sak 0008/05 SAKSGRUNNLAG: Søknad av om bevilling til skjenking av alkohol fra Skaidi Fjellstue AS (SUS), v/ Lars Bjørn Mehus og Sigmund Frode Hansen. Lov av 2. juni 1989 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. K.sak 52/98, Retningslinjer for alkoholbevillingspolitikk i Kvalsund kommune. SAKSOPPLYSNINGER: I henhold til Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av søker Skaidi Fjellstue AS (SUS), v/ Lars Bjørn Mehus og Sigmund Frode Hansen om bevilling for skjenking av vin og øl, samt brennevin. Som styrer for bevillingen er oppgitt Lars Bjørn Mehus, med Sigmund Frode Hansen som stedfortreder. Det opplyses i brev at begge har planer om å avlegge Kunnskapsprøve om skjenkebevilling etter Alkoholloven i Hammerfest i løpet av februar Skaidi Fjellstue AS skal drives i eide lokaler i Repparfjorddalen. Skjenkeareal er oppgitt til 48 m2. Samlet antall gjesteplasser er oppgitt til 50, fordelt på 50 sitteplasser ved 6 bord. Ønsket skjenketid for øl og vin er satt fra kl til kl , og for brennevin fra kl til kl Skjenkingen skal foregå på Skaidi Fjellstue i Repparfjorddalen. Skjenkestedet har ifølge søker som formål å være utgangspunkt for mat-, kultur- og naturopplevelser. Konseptet innebærer at det ikke vil være regulær åpningstid, dvs. ikke åpent daglig. Oppgitt åpningstid vil ifølge søker være: a) åpent når avertert b) åpent i forbindelse med arrangement. I tillegg tas det høyde for såkalt lukket selskap som en del av tilbudet. I forbindelse med arrangement som er rettet mot familie, barn og ungdom ser søker for seg at det ikke vil være aktuelt å by frem alkoholholdig drikke før middagstid. Det er bedt om uttalelse fra Kvalsund sosialkontor, Hammerfest Politidistrikt og Skattefogdkontoret i Finnmark i forhold til søknaden. Pr. dato har man fått skriftlig svar på henvendelsen fra sosialkontoret, og det er ingen anmerkninger til søknaden. Søknaden behandles med forbehold om politiet og skattemyndighetenes tilslutning. For tiden er det til sammen 7 aktive salgs- og skjenkebevillinger i kommunen. Det er 3 skjenkebevillinger fordelt på Skaidi Kro og Motell AS, Repparfjord Hotell Skaidi AS og Molokant n Pub og Kro AS. I tillegg er det 4 salgsbevillinger for alkoholholdig drikk fordelt på salgsteder i Kvalsund tettsted, Skaidi og Kokelv. Ut i fra Retningslinjer for alkoholbevillingspolitikk i Kvalsund kan bevillingsantallet ligge på maksimalt 8.

25 Sak 0008/05 SAKSVURDERING: Kvalsund kommunes alkoholpolitiske handlingsplan har som en av hovedmålsettingene å utforme en bevillingspolitikk som medfører et lavest mulig totalforbruk av rusmidler. Dette kan bl.a. gjøres ved at man reduserer skjenketiden til kl og starter skjenking senere på dagen. For de øvrige skjenkebevillingene som er gitt i Kvalsund kommune er skjenketiden imidlertid gitt til kl Det vil være rimelig av hensyn til lik behandling at også Skaidi Fjellstue AS får tildelt samme tidsramme. Skaidi Fjellstue AS vil ikke ha regulær åpningstid, og dette vil i seg selv redusere skjenketiden totalt sett i forhold til drift med regulære åpningstider. Hensynet til offentlig ro og orden er i vid forstand relevant i kommunens skjønnsutøvelse om det skal gis bevilling. Det kan derfor legges vekt på om strøket generelt eller skjenkestedet spesielt tiltrekker seg støy- og ordensmessige problemer. Skulle det komme melding fra politiet om at skjenking i lokalene forstyrrer offentlig ro og orden, eller rapport fra tilsyn i forhold til brudd på alkohollovens bestemmelser for skjenking av alkoholholdige drikkevarer, vil det medføre at den tildelte skjenkebevilling kan tas opp til vurdering. Søknad om skjenkebevilling fra Skaidi Fjellstue AS vil føre til at antall steder med bevilling for skjenking av alkoholholdige drikkevarer i kommunen blir 4 fire. I tillegg er antallet salgsbevillinger 4 - fire i kommunen. Dette innebærer at totalt antall bevillinger for salg og skjenking av alkohol vil være 8 åtte. Maksimalt antall bevillinger i henhold til vedtatt alkoholpolitisk handlingsplan i Kvalsund kommune vil dermed være nådd. Skjenketider Tidligere/nåværende bevillinger har satt følgende skjenketider. For vin og øl: Mandag til torsdag, fra kl til Fredag og lørdag, fra kl til kl Søndag, fra kl til For brennevin: Mandag til torsdag, fra kl til kl Fredag og lørdag fra kl til kl Søndag, fra kl til kl Skjenking av brennevin mellom kl og og skjenking av øl og vin mellom kl og er ikke tillatt.

26 Sak 0008/05 Ut fra en total vurdering er det ikke noe som skulle tilsi at det ikke skal gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til Skaidi Fjellstue AS, v/lars Bjørn Mehus og Sigmund Frode Hansen. Det forutsettes imidlertid at de formelle krav til skjenkestedet så som serveringsbevilling o.a. samt krav om bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder er oppfylt før bevilling anses som gyldig. I og med at man har utvidet skjenketiden for andre skjenkesteder i kommunen, foreslås like lang skjenketid til Skaidi Fjellstue AS. Dette innebærer imidlertid at skjenking av øl og vin ikke tillates fra kl som ønsket, men tillates fra kl på linje med øvrige bevillingshavere i kommunen. Rådmannens tilråding: 1. I henhold til Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av gis bevilling for skjenking av øl og vin, samt brennevin til Skaidi Fjellstue AS, med Lars Bjørn Mehus som styrer og Sigmund Frode Hansen som stedfortreder. 2. Det legges til grunn gjeldende skjenketider i kommunen. 3. Skjenking skal kun foregå i de omsøkte lokaler. 4. Bevillingshaver er i henhold til forskriftens 1 3 ansvarlig for at skjenking skjer i overensstemmelse med alkoholloven og de bestemmelser som er gitt med hjemmel i den. 5. Bevillingshaver plikter å føre tilsyn med de ansattes utøvelse av skjenking og er ansvarlig for at de ansatte blir kjent med regelverket for skjenketiden. I henhold til samme lov kan kommunestyret vedta innskrenkninger i bevillingen. 6. Bevillingen forutsetter følgende: - At styrer Lars Bjørn Mehus og stedfortreder Sigmund Frode Hansen har avlagt og bestått kunnskapsprøve om skjenkebevilling etter Alkoholloven. - At det foreligger serveringsbevilling for skjenkestedet. - At virksomheten for den omsøkte skjenkebevilling er godkjent av næringsmiddeltilsynet. - At det ikke fremkommer merknader fra Vest-Finnmark politidistrikt eller skattemyndighetene i forhold til søknaden. 8. Etter alkohollovens 1 6 gjøres bevillingen gjeldende fram til Geir Nesse rådmann

27 Sak 0008/05

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 5/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte tirsdag den 14.06.2005 kl. 11.00 på Kokelv grendehus. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke kan møte

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 5/2012 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte mandag 03.12.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 6/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte mandag 05.09.2005 kl. 11.00 på Rådhuset, kommunestyresalen. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/11 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 08.02.2011 klokka 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Varaordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 30.10.2014 klokka 14:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2015 Kommunestyret holder møte den 19.02.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 17.08.2005 kl. 10.30 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 26.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02592 eller e-post lena.robekk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder tirsdag møte den 14.06.2005 kl. 08.30 på Kokelv grendehus. Medlemmene innkalles til

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 19/10 Møte nr. 5/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 10.06.2010 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 17.10.2013 klokka 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 26.03.2008 kl. 18.00 på rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 23.06.04 (sendt pr. E-post) Referatsaker Ref. delegerte vedtak

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 23.06.04 (sendt pr. E-post) Referatsaker Ref. delegerte vedtak VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 12.08.2004 Klokkeslett: 1130 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2014 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 10.11.2014 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører Rita Dreyer Medlem Ingar

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840

Detaljer

OBS! P.g.a. orienteeringssakene kan møtet bli noe lengre enn vanlig. Det tas sikte på å kunne avslutte ca. kl. 1600.

OBS! P.g.a. orienteeringssakene kan møtet bli noe lengre enn vanlig. Det tas sikte på å kunne avslutte ca. kl. 1600. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 11/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 30.09.04 Tidspunkt: Kl. 12:00 ca. 16.00 Forfall meldes snarest mulig tilsentralbordet på tlf 78

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapets medlemmer innkalles til internt møte kl. 0900 1200. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Formannskapets medlemmer innkalles til internt møte kl. 0900 1200. SAKSLISTE VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 27.05.2004 Klokkeslett: 1200 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Molde kommune Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Gjelder perioden 01.07.2012 30.06.2016 Vedtatt av Molde kommunestyre 26.04.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: 1. INNLEDNING

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 04.06.2013 kl 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.06.2015 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte torsdag den 04.05.2006 kl. 09.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer