Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 614 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOKALER ALTA VOKSENOPPLÆRING. Planlagt behandling: Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksfremlegg. Saksnr.: 07/1396-1 Arkiv: 614 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOKALER ALTA VOKSENOPPLÆRING. Planlagt behandling: Formannskapet"

Transkript

1 Saksfremlegg Saksnr.: 07/ Arkiv: 614 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOKALER ALTA VOKSENOPPLÆRING Planlagt behandling: Formannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& 1. Formannskapet vedtar at det gjennomføres nødvendig planlegging og utredning for utvikling av skolebyggene i Skajaluft til tidsmessige lokaler for Alta voksenopplæringssenter. Siktemålet med utredningen er at dagens eier skal leie lokalene til Alta kommune. 2. Formannskapet bevilger kr til nødvendig konsulentbistand for å få fram nødvendig kravspesifikasjon til eier. Kostnadene dekkes over avsatte planmidler i budsjett Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å innlede forhandlinger med eier med sikte på inngåelse av leieavtale. 4. Formannskapet ber rådmannen iverksette nødvendig planprosess med sikte på å lage en helhetlig løsning for lokalisering av kommunens tjenestetilbud til barn og unge. Det skal utredes hvordan følgende enheter kan samlokaliseres på kommunal tomt og bygningsmasse på sentrum. Følgende enheter bes vurdert samlokalisert: tiltaksbasen barneavlastning en ny barnehage i samsvar med kommunestyrets vedtak base for familiebarnehage i kombinasjon med åpen barnehage og familiesenter evt omsorgstilbud for barn på nattestid i tilknytning til de øvrige tjenestene ::: &&& Sett inn innstillingen over IKKE RØR LINJA&&& Saksopplysninger:... &&& Sett inn saksopplysninger under IKKE RØR LINJA&&& Vedlegg: 1. Planriss for tilgjengelige lokaler i Skajaluft tegnet for formål Alta voksenopplæring. 2. Teknisk beregning av kostnader kalkylegrunnlag ved ombygging fra Atelier Tilbud rammebeskrivelse for prosjektet fra Atelier Brev fra Alta voksenopplæringssenter etter planprosess med ansatte. Andre saksdok.: Bakgrunn:

2 Alta voksenopplæringssenter: Alta voksenopplæringssenter har i dag lokaler spredt på 3 lokaliteter i Alta: Administrasjonsbygg på sentrum Leide lokaler i Markveien. Vi leier der hos Rønquist. Leide lokaler i Skajaluft. Vi leier der hos Alta maritime AS Lokalisering på 3 ulike steder gir en ineffektiv drift, og det er ønskelig å få på plass lokaler samlet for senteret. Det er videre slik at lokalene i Markveien er uhensiktsmessige og gir begrensninger. Gjeldende leieavtaler har slik kostnad og varighet: Leieavtale Rønquist løpetid 5 år fra med leiepris 2007 kr eksklusive energi og renhold. Leieavtale Alta maritime 1 år med løpetid fra med leiepris kr eksklusive energi, renhold og renovasjon Det er foretatt en gjennomgang av tilgjengelige lokaler i Skajaluft. Fra kommunens side deltok rådmann, Knut Krane, Per Hindenes og Victor Esjeholm på befaringen. Det er videre innhentet tegninger for byggene og der er foretatt en vurdering og beregning av kostnader forbundet med renovering. Kommunen er tilbudt å kjøpe bygningene. Det er nødvendig med en gjennomgående renovering for at lokalene skal bli tidsriktige for Alta voksenopplæringssenteret. Tiltaksbasen og barneavlastning: Tiltaksbasen er i dag lokalisert i midlertidige lokaler på Sandfallet. Disse lokalene vil nå bli disponert til Sandfallet barnehage. Denne tjenesten må derfor få nye lokaler. Tiltaksbasen har døgndrift. Barneavlastningen er i dag lokalisert på sentrum. Den har også døgndrift. Ny barnehage. Kommunestyret har vedtatt bygging av en ny barnehage som utformes slik at den kan møte befolkningens behov for åpningstider tilpasset arbeidslivet i en del av helse-, service- og handelsnæringene. Barnehagen bør lokaliseres slik at den gir lett tilgang for aktuelle brukere. Sentrumsområdet vil gi en slik ønsket tilgjengelighet. Høring/merknader: Vurdering: 1. Alta voksenopplæringssenter Nødvendighet av nye lokaler:

3 Alta voksenopplæringssenter driver en omfattende virksomhet rettet mot grupper av voksne i befolkningen som har et opplæringsbehov på ulike områder. Grovt sett driver senteret undervisning innrettet mot følgende grupper: Flyktninger der senteret har ansvar for introduksjonsprogrammet Voksne som får livssituasjonen endret som følge av sykdom eller ulykke (afasi, slag etc) Voksne med opplæringsbehov på grunnskolens område som ledd i kvalifisering for arbeidslivet. Voksne psykisk utviklingshemmede med opplæringsbehov Senteret tilbyr og selger tjenester på avtalebasis til Høgskolen i Finnmark og til NAV/Aetat. Senteret har i dag sin virksomhet spredt på ulike steder i Alta. Lokalene senteret rår over på sentrum er ikke hensiktsmessige, og de bidrar i noen grad til økt ressursbruk. Kjøp eller leie av lokaler. Kommunen er tilbudt å kjøpe lokalene. Samlet estimert kostnad for kjøp og renovering er millioner. Ut fra en samlet vurdering har rådmannen konkludert med at det ut fra kommunens økonomiske situasjon vurderes som mer hensiktsmessig å la nåværende eier foreta opprustning av lokalene mot en langsiktig leieavtale med kommunen. De leiekostnader som er beskrevet foran vil bidra til å dekke deler av en framtidig leie. De direkte bidragene fra de to forannevnte leieforholdene vil være kr Involvering ansatte: Det er gjennomført en prosess ved Alta voksenopplæringssenter og deres ansatte. De ansatte har gitt innspill knyttet til behov, funksjoner og romløsninger. Vurderinger fra skolen gir grunnlag for å konkludere at lokalene i Skajaluft vil være egnede. Det er påpekt at plasseringen ikke er optimal, og det er bedt om at kommunen bidrar til å øve press på FFR for at det etableres et bussrutetilbud som gjør at skolen lett kan nås av brukerne. Konklusjon: Det er nødvendig å skaffe Alta voksenopplæring hensiktsmessige lokaler. Dagens situasjon er preget av midlertidighet. Denne midlertidigheten medfører effektivitetstap både økonomisk og menneskelig. Lokalene i Skajaluft er tilgjengelige, og disse er vurdert som egnet for formålet i overskuelig framtid. 2. Tilbud til barn unge og deres familier. Bruk av lokalene i Follums vei: Dersom voksenopplæringen flytter til Skajaluft vil lokalene på sentrum bli frigitt. Det er ønskelig å vurdere anvendelse av disse lokalene i sammenheng med behov innenfor den nye sektor barn unge. Helhet og sammenheng: Tjenestetilbudet til barn unge og deres familier omfatter blant annet barneavlastning og tiltaksbase. Disse enhetene er i dag lokalisert på ulike steder. Dette bidrar til at ressurser ikke utnyttes effektivt økonomisk og kompetansemessig, og brukerne møter utfordringer knyttet til å orientere seg om kommunens samlede tilbud og lokalisering av disse.

4 For innbyggerne vil det være fordeler knyttet til at de tilbud kommunen gir til barn unge og deres familier i størst mulig utstrekning er lokalisert i samme område. Det vil bidra til å tydeliggjøre kommunens tilbud, og det vil bidra til at tjenester kan sees i sammenheng. Samtidig vil en lokalisering som foreslått her gi nærhet til andre viktige tilbud som: Basseng Helsetilbud Kulturtilbud Det innebærer muligheter for å gi innbyggerne/brukerne mer helhetlige tilbud med vekt på å gi rammer for gode liv. Tilbudene vil videre være lokalisert i nærhet til den nye barn-unge enhetens lokaler i Markveien. Dette har betydning for brukerne og for de ansatte fordi nærhet vil bidra til tydelighet og effektivitet. Helsesøstertjenesten Helsesøstrene har over tid hatt behov for flere lokaler, og det i forbindelse med den nye sektoren barn unge tydeliggjort et behov for kontorer for helsesøstere der de kan ta imot barn og foresatte. En lokalisering av et helsesøstertilbud i tilknytning til andre tilbud til barn unge vil være i samsvar med det grunnlag kommunestyret har lagt for den pågående omorganiseringen. Familiesenter Det må vurderes om det skal etableres en enhet der kommunen etablerer et familiesenter der følgende tilbud/enheter kan utgjøre et slikt senter: base for familiebarnehagen i kombinasjon med åpen barnehage. En åpen barnehage er en barnehage der foreldre kan komme med sine barn uten å ha fast plass. helsesøsterkontorer evt i kombinasjon med andre tilbud fra den nye barn unge sektoren. Et familiesenter med slike tilbud vil være et lavterskeltilbud for befolkningen. Det vil i første rekke være innrettet på å nå familier som ikke bruker barnehagen som tilbud for sine barn. Ut fra en faglig vurdering og erfaringer fra andre steder i landet vil et slikt tilbud bidra til å sikre kontakt og oppfølging av barn/familier med hjelpe/støtte behov. Et slikt tilbud vil i stor grad bygge opp under den politisk vedtatte strategi om å innrette mer av innsatsen mot forebyggende tiltak. Familiesenteret vil slik kunne bli en møteplass mellom innbyggere med bistandsbehov og de som arbeider i de tverrfaglige teamene i den nye barn unge enheten. Alta familiebarnehage: Alta familiebarnehage holder i dag til i leide lokaler på Kronstad i lokaler eid av Kronstad vel. Lokalene vil ikke dekke familiebarnehagens behov ved full drift. Det betyr at det antall hjem som tilhører basen ikke vil kunne få den forankring av sitt tilbud som er forutsatt for denne barnehagetypen. Det er derfor ønskelig å lokalisere familiebarnehagen i ny base. Det må vurderes om familiebarnehagebasen kan kombineres med drift av en åpen barnehageenhet.

5 En kombinasjon av familiebarnehage og åpen barnehage vil også gi oss en større fleksibilitet knyttet til barnehagetilbud til barn som særlig trenger et slikt tilbud. Ny barnehage: Kommunestyret har vedtatt bygging av tre nye barnehager. To av disse er plassert tomtemessig. Den tredje barnehagen vurderes lokalisering på sentrum. Der foreligger tilstrekkelig med kommunal tomtegrunn til et slikt formål. For denne barnehagen skal det vurderes utvidet åpningstid for å møte behov i familier med arbeidstid som avviker fra normalarbeidstid. Det innebærer at barnehagen må ha en organisering og utforming som muliggjør et slikt tilbud (mulighet for middagsservering, andre tilbud til barna etc). Sanserom: Det er arbeid i gang for å få etablert et sanserom. Dette rommet vil være en del av det samlede tilbudet som må lokaliseres i samme område. Tilbud til førskolebarn: Alta kommune gir spesialpedagogisk hjelp med hjemmel i opplæringsloven til førskolebarn. Dette tilbudet gis av førskoleteamet som er knyttet til dagens PP-tjeneste. En del av dette tilbudet gis i lokaler som i dag disponeres av Alta voksenopplæringssenter. I den framtidige organisasjonen skal dette tilbudet fortsatt gis. Denne tjenesten må sikres arealer. Dagens lokaler i en helhetlig modell: Dagens administrasjonsbygg for Alta voksenopplæring kan anvendes som en felles kjerne for alt personale knyttet til disse virksomhetene. Eksisterende bygningsmasse for øvrig kan inngå i et samlet tilbud til barn/unge og familier. Vi kan da etablere et samlet tiltaksapparat knyttet til bistand til barn på dag-, kveld- og nattid der den samlede bemanning og kompetanse inngår i et helhetlig tilbud. Dagens byggmasse brukes av barneavlastning, dag- og arbeidssenteret og Alta voksenopplæring. En samling av tilbudene til barn og unge vil nødvendiggjøre nye lokaler for dag- og arbeidssenteret. De eksisterende lokaler og arealer må gjennomgås med sikte på utnyttelse i samsvar med tjenestenes behov og struktur. Det må videre bygges lokaler for å dekke behov til den nye barnehagen.... &&& Sett inn saksopplysninger over IKKE RØR LINJA&&& Alta Bjørn-Atle Hansen Per Hindenes

6 Rådmann oppvekstsjef

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 23.06.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 23.06.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 23.06.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5191 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Ark.: 614 Lnr.: 2444/08 Arkivsaksnr.: 08/431

Ark.: 614 Lnr.: 2444/08 Arkivsaksnr.: 08/431 Ark.: 614 Lnr.: 2444/08 Arkivsaksnr.: 08/431 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme NAV-KONTOR I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: 1. Skisse til planløsning for kommunehusets østre fløy 2. Skisse til planløsning for

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 2

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 2 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Boliger for unge med bistandsbehov

Boliger for unge med bistandsbehov Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2013 11400/2013 2012/2162 613 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 13/10 Komitè for levekår 07.03.2013

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2015-2025

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2015-2025 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2015-2025 1 INNHOLD Bakgrunn for boligsosial handlingsplan... 3 Oppsummering av planen... 4 Utarbeidelse av planen... 4 Overordnede føringer og rammer for kommunens arbeid...

Detaljer

Muntlig orientering/ prosess: Kommuneplanens samfunnsdel (ca. 1,5 time).

Muntlig orientering/ prosess: Kommuneplanens samfunnsdel (ca. 1,5 time). Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3514-1 Arkiv: 614 &20 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: ORGANISERING AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3514-1 Arkiv: 614 &20 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: ORGANISERING AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE Saksfremlegg Saksnr.: 10/3514-1 Arkiv: 614 &20 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: ORGANISERING AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Tor Fredriksen ALTA VOKSEN OPPLÆRINGSSENTER - UNDERVISNINGSLOKALER

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Tor Fredriksen ALTA VOKSEN OPPLÆRINGSSENTER - UNDERVISNINGSLOKALER SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/833-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: ALTA VOKSEN OPPLÆRINGSSENTER - UNDERVISNINGSLOKALER Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

Inn-Trøndelag Helsehus

Inn-Trøndelag Helsehus Rapport datert 20.november 2013 2013-11-20 Foto: Leif Arne Holme, 2009 Revisjon: J03 J03 20.11.2013 Endret ansvaret for DPS til 100% for HNT AtjRo Fiåså J02 06.11.2013 Diverse korrigeringer AtjRo Fiåså

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser

SAKSFREMLEGG. Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 5/15 Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 26.02.2015 Saksansvarlig: Tor Åm Saksbehandler:

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast)

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast) (Høringsutkast) Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 Sammendrag: Boligen er et sted å bo. Den er et sted for rekreasjon, sosialt samvær og minner. Boligen er viktig for vår identitet og selvfølelse,

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

LENVIK KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

LENVIK KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FORSLAG TIL 2008-2012 Lenvik Kommune Boligsosial Handlingsplan 2009 2013 Vedtatt i K-sak 41/09 18.06.09. INNHOLD: side 1. Generelt / bakgrunn. 3 1.1 Hva er en boligsosial handlingsplan. 3 1.2 Brukere av

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 27.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/5225-1 Arkiv: G20 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: ORGANISERING AV LEGESENTRENE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/5225-1 Arkiv: G20 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: ORGANISERING AV LEGESENTRENE Saksfremlegg Saksnr.: 09/5225-1 Arkiv: G20 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: ORGANISERING AV LEGESENTRENE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BARN OG UNGE SEKTOREN

ÅRSMELDING FOR BARN OG UNGE SEKTOREN ÅRSMELDING FOR BARN OG UNGE SEKTOREN I ALTA KOMMUNE 2011 Barn og unge sektor- årsmelding 2011 1 1. FORORD ÅRSMELDING 2011... 3 2. BARN OG UNGE SEKTOREN OVERORDNET OG STYRINGSGRUNNLAG... 3 3. SEKTORENS

Detaljer

Før møtet settes vil det bli gitt følgende orientering: 09.00-09.30 NorFraKalk årlig rapportering utslippstall v/sten Solum og Glenn Håkon Bekkeli.

Før møtet settes vil det bli gitt følgende orientering: 09.00-09.30 NorFraKalk årlig rapportering utslippstall v/sten Solum og Glenn Håkon Bekkeli. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.03.2015 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 30.10.2014 klokka 14:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/5085-10 Arkiv: M74 &58 Saksbehandler: Knut Evald Suhr

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/5085-10 Arkiv: M74 &58 Saksbehandler: Knut Evald Suhr SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/5085-10 Arkiv: M74 &58 Saksbehandler: Knut Evald Suhr Sakstittel: TILSYN - ALTA BRANNVESEN Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Detaljer

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2015 :: 701 010 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 01.12.2014 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 095/14-111/14 Møte nr: 11/2014 Til kl. 13:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 17.06.2015 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Bildet er fra Internasjonal fest august 2013. Kilde: Sisa Versjon 180913 Innhold 1 Kommunestyrets vedtak xx.xx.2013... 4 2 Sammendrag...

Detaljer

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 1 Innhold Forord... 4 1. Sammendrag.... 5 1.0 Sammendrag.... 5 1.1. Konkrete tiltak - vedtatte og andre.... 5 2.

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 18/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 18/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 18/10 Sakstittel: KJØP AV BARNEHAGETOMT PÅ VARDEFJELLET Arkivsaknr: 09/2399 Saksbehandler: BHG//MNICO Mona Nicolaysen K-kode: A10 Saksnummer

Detaljer