LOKALE LØNSFORHANDLINGAR. HELSE FØRDE-NSF Tilbod Arbeidsgjevar tilbyr fylgjande endringar med verknad frå :

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKALE LØNSFORHANDLINGAR. HELSE FØRDE-NSF Tilbod 27.06.14. Arbeidsgjevar tilbyr fylgjande endringar med verknad frå 01.07.14:"

Transkript

1 ]/é'j>te6-6-^ # Helse Førde HF Administrasjon HR LOKALE LØNSFORHANDLINGAR HELSE FØRDE-NSF Tilbod Arbeidsgjevar tilbyr fylgjande endringar med verknad frå : 1. Alle medlemmar av NSF får eit generelt tillegg på 4,2 %. Dette gjeld og dei som i sentralt oppgjer blei sikra eit tillegg på 2 %. 2. Det blir sett av ein pott på 1 % til individuell fordeling (kr ). Denne skal fordelast mellom leiarar og andre medlemmar i stillingsgruppe 6. Arbeidsgjevar fordelar potten etter dialog med NSF. 3. Det blir sett av ein pott på kr til individuell fordeling på grunnlag av relevant formell vidareutdanning på 30 studiepoeng eller meir. Arbeidsgjevar fordeler potten etter dialog med NSF. 4. Stige for nattillegg blir forlenga jfr vedlagt B-del. 5. For ordinært arbeid mellom kl laurdag og kl søndag vert det betalt eit tillegg på kr 50 pr arbeida time. 6. B-dels avtalen mellom Helse Førde og NSF blir endra slik det framgår av vedlagte dokument Kari Søreide Forhandlingsleiar

2 1 Overeinskomst Del B Overeinskomst - del B av Protokolldato: Utløp: 30. april 2016 HELSE FØRDE HF på den eine sida og NORSK SYKEPLEIERFORBUND på den andre side gjeldande for perioden: 1. mai 2014 til 30. april 2016.

3 2 1. Hovudregel Denne overeinskomsten del B gjeld og skal berre setjast i verk for alle arbeidstakarar som er organisert i Norsk Sykepleierforbund og har et fast forpliktande arbeidsforhold med ein på førehand fastsett arbeidstid (evt. gjennomsnittleg arbeidstid) per veke, jfr sentral overeinskomst. Overenskomsten gjelder ikke for foretaksledelsen. Det vil si administrerende direktør, vise administrerende direktør og ledere som rapporterer direkte til disse. Aktuelle ledere skal ha samme rettigheter sikret som personlige ordninger. Overenskomsten (A2) sine bestemmelser om arbeidstid og lønn i del III kapittel 3,4 og 5 gjelder likevel ikke for ledere å stillingsgruppe 7 (avdelingssjefer) 2. Oppseiing For fast tilsette arbeidstakarar skal den gjensidige oppseiingsfristen vere normalt minst 3 månader. For mellombels tilsette arbeidstakarar etter AML, skal den gjensidige oppseiingsfristen vere 1 månad. Utover dette så viser en til Arbeidsmiljølova sine bestemmelsar. Ved innskrenking/rasjonalisering så viser ein til HA 36. Som ansiennitet gjeld all tidlegare teneste i spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane. 3. Løn 3.1 Stillingsgrupper Lønnssystemet består av sju stillingsgrupper med ulike stillingskodar og stillingstitlar plassert inn i den einskilde stilllingsgruppe ut frå kva kompetansekrav det er til vedkommande si stilling. Noen stillingstitlar kan vere gjennomgåande i fleire stillingsgrupper. For NSF er berre stillingsgruppe fire - sju aktuell. Stillingsstrukturen angir i tillegg kva stillingskode og stillingstittel som skal nyttast i foretaket og kva stillingsgruppe kvar einskilde stilling er innplassert i. Kvar stillingsgruppe har ei minsteløn (jfr sentral overeinskomst del IV pkt 1.31 og ) med unntak av lønsgruppe 6 og 7, Arbeidsgjevar kan etter drøftingar med tillitsvalde innføre nye stillingstitlar og plassere desse i rett stillingsgruppe. Unytta stillingstitlar kan fjernes etter drøftingar med tillitsvalde.

4 3 3.2 Minsteløn for jordmødre Per x fastsettes lønnsplassering for jordmødre slik: 0 års lønnsansiennitet kr pr. år i 100 % stilling. 4 år lønnsansiennitet kr pr. år i 100 % stilling. 8 år lønnsansiennitet kr pr. år i 100 % stilling. 10 års lønnsansiennitet kr pr. år. i 100 % stilling 3.3 Kriteria for lokal lønsdanning/lønsvurdering I lønnsstrukturen er minstelønn definert i lønnsgruppe 4 og 5. Dette er den lågaste lønsplassering som vert gitt i denne stillingsgruppa Løn utover minsteløn vil vere avhengig av stillinga sitt innhald og stillingseigar sine kvalifikasjonar. Utover dette vil lønsutviklinga vere avhengig av dei sentrale partar sine avtaler om årlege sentrale/lokale lønsforhandlingar. Det er inga øvre grense på lønsplassering innafor den einskilde stillingsgruppe. Ved tilsetjing fastsett arbeidsgjevar st. kode og stillingstittel samt plasserer arbeidstakaren i riktig stillingsgruppe. Partane er samde om at følgjande prinsipp skal leggjast til grunn ved vurdering av den einskilde arbeidstakar si løn: 1. Kompetanse - utdanning - kurs og erfaring 2. Ansvar - utvida ansvar og oppgåver - meir komplekse oppgåver 3. Faglig dugleik - kvalitet (målast i høve til kjente krav, definert på kvar einskild avdeling) - spiss og breiddekompetanse 3.4 Lønsansiennitet Følgjande permisjonar bryt ikkje lønsansienniteten: - Permisjon med heil- eller delvis løn - Permisjon ved oppdrag i arbeidstakarorganisasjonen og for å utføre offentlege verv. 3.5 Utbetaling av lønn Lønsutbetaling skjer den 12. i måneden. Løna skal være disponibel på den einskilde sin bankkonto til fastsett dag i kvar månad. Om denne dag fell på ein laurdag, søn -, eller høgtidsdag, skal løna være disponibel den forutgåande kvardagen Stedfortredargodtgjering / Konstituering Når tilsette som vert beordra/konstituert inn i høgare løna stilling, vert det utbetalt den høgare løna stilling si løn frå fyrste dag. Ved særskilde høve kan dette fråvikast når den som eig stillinga har høgare løn på grunn av særskilt kompetanse. Ved konstituering i samband med avvikling av ferie, vert det ikkje utbetalt den høgare stillinga si løn.

5 4 3.7 Tillitsvald - avlønning Tillitsvalde i NSF som har permisjon frå heile eller delar av si stilling for å fungere som tillitsvalt, skal avlønast som om dei hadde vore i arbeid, inkludert alle faste og faste variable tillegg. 3.8 Særskilde lønnstiltak I tillegg til sentrale og lokale forhandlingar ved tariffoppgjer kan partane lokalt krevje drøftingar og forhandlingar om særskilde tiltak når; det er gjennomført organisatoriske og/ eller bemanningsmessige endringar ein arbeidstakar har fått endra arbeids- og ansvarsområde ein arbeidstakar har fått høgare kompetanse i stilling etter fullført etter- og vidareutdanning det er vanskar med å stabilisere og/eller rekruttere sjukepleiarar 5 Godgjering for særskild arbeidstid for medlemmar av NSF 5.1 Lørdags- og søndagstillegg For ordinært arbeid mellom kl lørdag og kl søndag betales et tillegg på kr.45 pr arbeidet time. 5.2 Kveldstillegg Sjå sentral overeinskomst 5.3 Nattillegg For medlemmar som utfører arbeid i tida mellom kl 2200 og 0700 (skiftande arbeidstid frå dag til dag og/eller frå veke til veke) vert det utbetalt eit tillegg pr. time etter følgjande tabell. Grunnlønn Tillegg kr og over 102

6 5 Fagleg oppdatering/fordjuping, etter og vidareutdanning Gjeldande helselovgjeving understrekar helsepersonell si individuelle plikt til forsvarleg yrkesutøving. Lovgjevinga føreset at alle som er i ansvarsposisjonar må etablere organisasjons- og ansvarsstrukturar og dei system og føresetnader som er naudsynt for at krav om forsvarlegheit kan oppfyllast. Arbeidsgjevar har i denne samanheng plikt til å legge til rette for at den einskilde arbeidstakar får høve til å halde seg fagleg oppdatert. Partane er samde om at slik oppdatering/ajourføring vert tilført både i det daglege virket i helseforetaket og ved formalisert vidare- og etterutdanning. Ein føreset at det skal leggast til rette for deltaking i undervisning, veiledning og nødvendig fagleg fordjuping/kompetanseutvikling med sikte på kvalitetssikring, planlagt utdanning, dagleg undervisning, fagleg ajourføring m.m..

7 Helse Stavanger HF Endelig krav/tilbud gitt i avsluttende sentrale forhandlinger 27. juni 2014, kl Overenskomst Partene er kommet til enighet om revidert B- del - se vedlegg 1. De punkter som gjenstår er knyttet til fordeling av økonomisk ramme. Økonomisk ramme Partene er enige om en økonomisk ramme på kr (helårsvirkning). Virkningsdato for oppgjøret er 1. juli Det gjøres ikke etterbetalinger for ulempetillegg og overtid før vedtakelsesdato. Fordeling av økonomisk ramme Partene er enige om følgende: Ivareta føring gitt av partene sentralt, dvs sikre ledere og øvrige stabsstillinger som kun har fått et tillegg på 2 %, dvs disse gis ett tillegg på 3,5 % (inkl sentralt oppgjør). Ledere (med økonomi-, fag- og personalansvar) som har ansvar for avdelinger med døgndrift, gis et tillegg på ytterligere 1 %, dvs totalt 4,5 % (inkl sentralt oppgjør). Dette har en kostnad på ca kr Lokalt avtalt nattillegg økes fra kr 11 pr time til kr 20 pr time. B-delen endres tilsvarende. Dette har en kostnad på kr Det gis et AMK-tillegg (funksjonstillegg) på kr (uavhengig av stillingsstørrelse) for sykepleiere som jobber på AMK- sentralen. Det inngås lokal særavtale om tillegget, ref. øvrige særavtaler om AMK-tillegg. Dette har en kostnad på ca kr Funksjonstillegget for hovedtillitsvalgt/hovedverneombud økes fra kr til kr (100 % stilling). B-delen endres tilsvarende. Dette har en kostnad på ca kr Det etableres en lokal lønnsstige for spesialsykepleiere med 20 års ansiennitet. Det gis ett tillegg på kr (100 % stilling), ved 20 års ansiennitet. Dette har en kostnad på ca Det gis et lokalt tillegg på kr 5 pr time for lørdag/søndag. Dette kommer i tillegg til sentralt avtalt sats. B-delen endres tilsvarende.

8 Dette har en kostnad på kr Funksjonstillegget til ass. avdelingssykepleier økes med kr (100 % stilling). Dette har en kostnad på ca kr Det settes av en pott til individuell fordeling på ca kr Pottens størrelse vil avhengig av nøyaktig kostnad på de øvrige punktene. Potten fordeles slik: o Kompetansetillegg/individuelle tillegg o Harmonisering/justere uønskede skjevheter Tillegg som gis som kompetansetillegg fra denne potten, skal gis som flyttillegg. Partene er enige om at den individuelle skal være fordel innen 15. september 2014, etter forutgående drøftinger med tillitsvalgte. VEDLEGG: 1. Overenskomst del B

9 Overenskomst de! B mellom Norsk Sykepleierforbund og Helse Stavanger HF Jf. sentral overenskomst mellom Spekter og NSF, l.mai april 2016

10 OMFANG Overenskomstens del B gjelder for fast og midlertidig ansatte medlemmer i Norsk Sykepleierforbund som er tilsatt i foretaket i hel- eller deltidsstillinger med en på forhånd fastsatt arbeidstid (evt. gjennomsnittlig arbeidstid) pr. uke. Overenskomsten omfatter ikke: Divisjonsdirektør/stabsdirektør Disse medlemmene skal være innforstått med at de unntas fra overenskomsten, og skal deretter ha inngått personlige avtaler som hjemler lønns- og arbeidssosiale betingelser med Helse Stavanger HF. 1. BESTEMMELSE OM ANSETTELSE OG OMPLASSERING/OPPSIGELSE Når det gjelder retningslinjer for utlysning og ansettelser, vises det til foretakets personalhåndbok. 1.1 Formkrav Ansettelse skal skje skriftlig, jfr. AML. Ved ansettelse fastsettes stillingskode og stillingstittel for nye arbeidstakere. 1.2 Kvalifikasjoner Ved ansettelse og opprykk skal det i første rekke tas hensyn til søkernes kvalifikasjoner (formell og reell kompetanse), samt personlig egnethet og skikkethet for stillingen Deltidsansatte Det er enighet om å arbeide for å redusere bruk av deltidsansatte. Det skal som hovedregel tilsettes i full stilling med mindre arbeidsgiver vurderer at det er nødvendig behov for tilsetting i deltidsstilling Ved ledighet i stilling skal deltidsansatte ved utlysning tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil hel stilling dersom vedkommende er kvalifisert og egnet til stillingen. Når det er flere søkere med fortrinnsrett, er ansiennitetsprinsippet gjeldende når alle fortrinnsrettigheter er avklart. Arbeidsgiver skal generelt informere og drøfte bruk av deltidsstillinger med de tillitsvalgte. 1.4 Oppsigelsestid: Som hovedregel gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder regnet fra oppsigelsestidspunktet. Vedrørende eldre arbeidstakere gjelder egne oppsigelsesfrister jfr AML. For vikarer og midlertidig ansatte er den gjensidige oppsigelsestiden 1 måned. Det kan ved ansettelse avtales en prøvetid på 6 måneder. I prøvetiden gjelder normalt 1 måneds gjensidig oppsigelsestid.

11 1.5 Omplassering Ved omplassering / overgang til lavere lønnet stilling i helseforetaket pga sykdom, skade, omorganisering, sammenslåing eller andre grunner som ikke skyldes arbeidstakerens forhold, skal arbeidstakeren som hovedregel beholde sin nåværende lønn som en personlig ordning. 2. ARBEIDSTID OG ULEMPETILLEGG Overtidslister for arbeidstakere med turnusarbeid skal være tilgjengelige for de tillitsvalgte, jfr, Aml.'s regler. 2.1 Kvelds- og nattillegg For arbeidstakere som arbeider etter skift eller turnusplan (skiftende arbeidstid fra dag til dag og/eller fra uke til uke) betales et tillegg per time for ordinært arbeid mellom kl. 17:00 og fram til nattevaktens slutt. Tillegget utbetales i henhold til de enhver tid gjeldende satser, jfr, vedlagt tabell. Fra kl og ut nattevaktens lengde gis det et eget lokalt avtalt nattillegg på kr. 20,- som kommer i tillegg til de sentralt avtalte satser For jordmødre på føde / barsel gis et kvelds- og natt-tillegg på 45 % av timelønn. 2.2 Lørdags- og søndagstillegg For ordinært arbeid mellom kl lørdag og kl søndag betales ett tillegg på kr. 40 pr. time, jfr A2. Det gis ett lokalt tillegg på kr 5 pr time for lørdag/søndag. Dette kommer i tillegg til sentralt avtalt lørdags- og søndagstillegg. 3. TURNUSPLANER Gjeldende regler for turnusplanlegging videreføres. Tillitsvalgte skal involveres i valg av metodikk og begrunnelse legges frem. Partene har gjensidig rett til å si opp eksisterende turnusplaner. Forslag til ny turnusplan skal forelegges hovedtillitsvalgte for drøfting, og det inngås protokoll mellom partene. Ansatte som inngår i ny turnusplan skal ha en oppsigelsesfrist på 1 mnd. og en varslingsfrist på 1 mnd. 4. STEDFORTREDERTJENESTE/KONSTITUERING Arbeidstaker som pålegges stedfortredertjeneste / konstitueres til høyere avlønnet stilling plikter å utføre stedfortredertjeneste. Ved pålagt stedfortredertjeneste i høyere lønnet stilling for en periode ut over en uke sammenhengende, utbetales den høyere lønnede stillings lønn fra første dag, når vedkommende overtar stillingens fulle arbeids- og ansvarsområde. Gjelder

12 ikke for ferievikariat ved avvikling av den lovfestede ferie. For faste stedfortredere avklares lønnskompensasjon når avtale om stedfortrederfunksjon inngås. Ved beordring til høyere lønnet stilling, men hvor vedkommende ikke utfører alle de arbeidsoppgaver eller er pålagt hele ansvaret som er tillagt stillingen, kan det gis en passende godtgjøring. Godgjøringen fastsettes av nærmeste leder. Når det er på det rene at en stilling blir stående ledig ut over 1 måned, kan arbeidsgiver konstituere annen arbeidstaker i stillingen. Ved konstituering utbetales fra første tjenestedag slik lønn som vedkommende ville fått ved opprykk i stillingen. LOKAL LØNNSDANNELSE Helse Stavanger HF sin visjon, mål og handlingsplan forutsetter en egen lønnspolitikk. Partene bør med utgangspunkt i dette, personalsituasjonen i foretaket og budsjett utarbeide en personalpolitikk der lønnspolitikken går inn som en innarbeidet del. Partene søker å komme frem til en felles plattform om hvordan lønnssystemet skal brukes - og hvilke lønnsmessige tiltak som er nødvendige ut fra Helse Stavanger HF sitt mål. Helse Stavanger sin lønnspolitikk skal bidra til å rekruttere og beholde godt kvalifiserte sykepleiere. Det vises for øvrig til foretakets lønnspolitikk. Individuell lønnsfastsettelse skal skje etter en saklig vurdering av den enkeltes kompetanse og stillingens ansvars- og arbeidsområde, herunder også ledelse. Dersom den ansatte gjennom to år oppnår en vesentlig lavere lønnsutvikling enn den generelle lønnsutviklingen for stillingen, skal det gjennomføres lønnssamtale mellom arbeidsgiver og ansatt der tillitsvalgte kan delta etter ønske fra den ansatte. Partene lokalt skal bidra til å kartlegge og avdekke eventuelle kjønnsrelaterte lønnsforskjeller og andre lønnsmessige skeivheter på alle nivå i foretaket, og forhandlingene skal medvirke til å fjerne disse. 5.1 Kriterier for lønnsdannelse i perioden En vil ved fastsetting av kriterier for lokal lønnsdannelse søke objektive og saklige kriterier. Lønn utover minstelønn vil være avhengig av stillingens innhold og innehavers kvalifikasjoner. Det er ingen øvre grense for lønnsplassering innenfor de ulike kodene. Ved vurdering av lønn kan det også tas hensyn til den enkeltes realkompetanse gitt som ansiennitetstillegg. Kriterier Partene er enige om at følgende objektive kriterier legges til grunn ved ansettelse og senere vurdering av den enkelte arbeidstakers lønnsplassering. Spesifiseringer

13 og prioriteringer innen hvert av punktene drøftes mellom partene ved inngangen til hvert tariffoppgjør: Lederansvar Vurderingene i forhold til dette kriteriet vil bl.a. avhenge av: Leder utøvelse samlet ansvar og omfang, herunder for eksempel døgndrift virksomhetens størrelse, herunder f.eks antall senger antall underordnede /antall faggrupper kompleksitet Det skal tas høyde for problematikken knyttet til at ledere med direkte lederansvar lønnes høyere enn arbeidstakerne de er satt til å lede. Unntak for dette vil eksempelvis gjelde underordnet som har personlig avlønning bl.a. p.g.a spesialkompetanse, spisskompetanse eller forskerkompetanse. Kompetanse Under forutsetning av at kompetansen benyttes i arbeidet, kan følgende vektlegges: Relevant formell utdanning Relevant realkompetanse med kombinasjon av erfaring, utdanning og egenutvikling med sykepleiefaglig forankring. Ansvars- og arbeidsområde Omfanget av- og kompleksiteten knyttet til stillingens ansvars- og arbeidsområde skal vektlegges. Kriteriet kan bl.a. knyttes til omorganisering, utvidelse av ansvarsområde, evalueringskriterier, ny teknologi, nye oppgaver og overførte oppgaver. Lønnsansiennitet Permisjon med hel eller delvis lønn bryter ikke regler for opparbeiding av lønnsansiennitet. 5.2 Utbetaling av lønn Lønnsutbetaling skjer som hovedregel den 20. i hver måned. (Før jul kan tidligere utbetaling fastsettes, og eventuell ny utbetalingsdato gjøres kjent for ansatte.) Lønn skal være disponibel på bankkonto til fastsatt tid hver måned. Faller denne dato på lørdag, søndag eller hellig-/høytidsdag, skal lønn være på konto den forutgående virkedag. FAGLIG OPPDATERING, FORDYPNING, ETTER- OG VIDEREUTDANNING Helse Stavanger skal legge vekt på målrettet utvikling av ansattes kompetanse som et særlig viktig virkemiddel i utviklingen av sykehusets konkurranseevne og

14 medarbeidertilfredshet. Dette gjelder planlagt opplæring og veiledning gjennom arbeidssituasjoner, kurs og etter- og videreutdanninger Ledere og ansatte gjennomfører årlige medarbeidersamtaler for å diskutere den ansattes egenutvikling og framtidige kompetanse- og utviklingsmuligheter. Leder utarbeider individuelle kompetanseplaner på grunnlag av disse samtalene. Det skal på det enkelte arbeidssted legges til rette for deltagelse i undervisning, veiledning og nødvendig faglig fordypning/kompetanseutvikling med sikte på kvalitetssikring, planlagt utdanning, daglig undervisning og faglig ajourføring.. Dette skal skje i tråd med avdelingens/divisjonens kompetanseplaner. Det skal videre legges til rette for praksisveiledning av sykepleierstudenter. Divisjonene bør stimulere og legge til rette for å få utdannet sykepleiere med mastergrad (sykepleievitenskap m.m.). Lederne i Helse Stavanger HF skal stimulere og veilede sine ansatte til å ta videreutdanning. Samtidig har den ansatte også et eget ansvar for egen videreutvikling. Kostnadene til kompetanseheving i samsvar med foretakets behov er foretakets ansvar. Foretaket kan dekke kostnader til frivillige opplæringstiltak som er godkjent av foretaket. Avtalt relevant opplæring godkjent av oversykepleier/klinikkdirektør/divisjonsdirektør kan refunderes med inntil 100 % av legitimerte utgifter. En forutsetning for refusjon er fullført kurs / utdanning. Ved store utgifter kan foretaket etter søknad vurdere å forskuttere deler av kostnadene. Ved pålagt kurs som faller på den ansattes fridag, gis avspasering time for time. Avspasering avvikles etter avtale med leder. 7. LIKESTILLING Helse Stavanger HF skal arbeide for å oppnå en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle yrkesgrupper og at lønns- og arbeidsvilkår ikke skal favorisere kjønn. Lønnspolitikken i foretaket inneholder kjønnsnøytrale kriterier for lønnsfastsettelse og skal praktiseres likestillingsfremmende. Arbeidsgiver har ansvar for å ivareta likestillingsarbeidet. Ved tildeling av kompetansegivende tiltak, må likestillingshensyn vurderes. Partene er enige om at likelønnsprinsippet må vektlegges ved lønnsfastsettelse samt ved de lokale lønnsforhandlinger.

15 8. SENIORPOLITIKK Det seniorpolitiske perspektiv må integreres i Helse Stavanger HF sin personalpolitikk. Ulike virkemidler og tiltak skal tas i bruk for å nyttiggjøre eldre ansattes kunnskap og erfaring best mulig, samtidig som eldre ansatte sikres mulighet for faglig fornyelse og utvikling. 9. FORSIKRING PÅ TJENESTEREISE Arbeidstaker er dekket av foretakets til enhver tid gjeldende forsikringsavtale knyttet til tjenestereiser og fritid under tjenestereiser. 10. HOVEDTILLITSVALGTE OG VERNETJENESTEN Arbeidstakere som er innvilget hel permisjon for å fungere som hovedtillitsvalgt / hovedverneombud skal ikke ha reallønnsnedgang og skal sikres lønnsutvikling som for stillingen de har permisjon i fra. Arbeidstaker som velges som hovedtillitsvalgt / hovedverneombud med frikjøpt tid innvilges permisjon fra sin stilling. Slik permisjon bryter ikke regler for opparbeiding av lønnsansiennitet. Hovedtillitsvalgtes/hovedverneombuds funksjonstillegg er fastsatt til totalt kr pr. år (hel stilling) Definisjon på forhandlinger / drøftinger som skal gjennomføres med hovedtillitsvalgte Ved omgjøring av stillinger, endringer i arbeid og ansvarsområde av et visst omfang, endringer i etterspurt kompetansegivende etter- og videreutdanning osv. skal partene gjennomføre drøftinger. Drøftinger ut fra dette punktet skjer uavhengig av sentralt bestemte forhandlinger. For å kunne rekruttere og beholde kvalifiserte arbeidstakere drøftes en eventuell avtale om økt lønn. 11. LOKALE SÆRAVTALER Inngåtte særavtaler videreføres og er vedlegg til denne protokoll.

16 Oslo universitetssykehus HF 27. juni 2014kl.XX Endringer i overenskomsten del B De avtalte endringene er innarbeidet i den vedlagte overenskomsten del B. 2. Økonomisk ramme og lønnsregulering Partene er enige om at lønnsmassen for NSF pr er på kr Heri inngår arbeidstakere finansiert med eksterne midler med kr Dette er utgangspunkt for beregninger i forhandlingene. Stipendiater sikres et tillegg på minimum 2 % lønnsutvikling. Stipendiater som i 2014 ikke allerede har fått lønnsopprykk iht. stipendiatstigene som minimum tilsvarer 2 % av årslønn pr , sikres dette. Alle øvrige medlemmer som omfattes av overenskomsten skal være sikret et tillegg på minimum 3,5 %. Det gis kr pr år til alle som har 16 års ansiennitet eller mer pr og er ansatt i stilling med minstelønnskrav som sykepleier eller spesialsykepleier. Det gis en avsetning til individuelle tillegg på kr (12 måneders effekt). Herav utgjør kr eksterne midler. Avsetningen fordeles etter individuell vurdering til medlemmer som faller inn under kriteriene: Ledere: samlet ansvar, omfang og kompleksitet - er strategisk og utviklende relevant formell og anvendt kompetanse - vise integritet - er motiverende og samlende tenker helhetlig Øvrige: motiverer og stimulerer til fagutvikling, forskning og arbeidsmiljø - anvendt kompetanse - tar ansvar utover fastsatt stillingsbeskrivelse/normalinstruks - tar initiativ og er pådriver for at fastsatte mål og resultater blir nådd - viser særlig initiativ innenfor fag, utvikling, systemarbeid og arbeidsmiljø. - bidrar til samarbeid, planlegging og teamarbeid. - bidrar til driften ved å bruke sin kompetanse flere steder Partene er inneforstått med at det ikke er muligheter til å disponere eksterne midler mellom ulike prosjekter og mellom eksternt finansierte prosjekter og sykehusets alminnelige driftsmidler.

17 Prosedyre for individuell fordeling I forkant av fordelingen gjennomføres felles opplæring av partene i klinikkene i samarbeid mellom NSF og HR sentralt. Innholdet i opplæringen utarbeides i fellesskap på foretaksnivå. Fordelingen gjennomføres på klinikknivå. Partene i klinikken drøfter hvordan prosess for individuell fordeling skal gjennomføres: - Videre utdypning og prioritering av fastsatte kriterier på bakgrunn av klinikkens behov - Oppnå felles forståelse av kriteriene og hvordan de skal brukes Etter at ovennevnte er gjennomført, utarbeides forslag til prioritering av individuelle tillegg til ansatte som omfattes av overenskomsten. Alle medarbeidere skal gis mulighet til å diskutere sin lønn og lønnsutvikling, samt de kriterier som ligger til grunn for lønnsfastsettelsen før individuell vurdering gjennomføres. Klinikkens forslag skal baseres på en vurdering fra den ansattes nærmeste leder. Alle medlemmer av Norsk Sykepleierforbund skal vurderes. Forutsetning for gjennomføring av individuell fordeling er at Norsk sykepleierforbund sikres reell innflytelse gjennom hele prosessen. Dette vil si at gjennomføring av prosessen bygger på likeverdighet, respekt og tillit. Det skal settes av tilstrekkelig tid og ressurser til både forberedelser og gjennomføring. Videre skal det være en åpen dialog og utveksling av informasjon gjennom hele prosessen. Ledelsens forslag fremlegges for klinikktillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund. Oppnås ikke enighet, gjøres arbeidsgivers siste tilbud gjeldende. Prinsipiell uenighet om bl.a. forståelsen og bruken av kriteriene, løftes til partene på foretaksnivå. Arbeidstakere som har foreldrepermisjon med lønn skal vurderes på lik linje med øvrige arbeidstakere. Arbeidstakere som har omsorgspermisjon uten lønn skal etter endt permisjon ha en lønnsvurdering som sikrer lik lønnsutvikling som øvrige medlemmer. De avtalte tilleggene oppgis som bruttobeløp i 100 % stilling, og gis med virkningsdato De avtalte tillegg gis ikke til arbeidstakere som er fratrådt før overenskomstens vedtakelse, med mindre fratredelsen skyldes pensjonering. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, variable tillegg mv. for arbeid utført før vedtakelsen.

18 27. JUNI 2014 kl OVERENSKOMSTENS DEL B mellom Oslo universitetssykehus HF og Norsk Sykepleierforbund (NSF) for overenskomstperioden 1. mai april 2016

19 Side 2 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE: I OMFANG 4 1 VIRKEOMRÅDE 4 II SOSIALE BESTEMMELSER...» 4 III ARBEIDSTID, ULEMPETILLEGG M.V 4 1 GENERELLE ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER 4 /./ Definisjon Ordinær arbeidstid 37,5 t/uke Ordinær arbeidstid 35,5 t/uke Ordinær arbeidstid for tredelt turnusarbeid Ordinær arbeidstid 33,6 t/uke Arbeidstid for Regional sikkerhetsavdeling (RSA) Fleksibel arbeidstid Ny arbeidsplan/endring av arbeidsplan (turnusplan) Forsøksordninger Fritak for nattevakt Deltid/fortrinnsrett Midlertidig tilsetting/innleie 6 2 GODTGJØRING FOR SÆRSKILT ARBEIDSTID Lørdags- og søndagstillegg Helg - og høytidstillegg Kvelds- og nattillegg Kveldstillegg Nattillegg Erstatning av fridag Pensjonsgivende tillegg Smusstillegg 7 3 GODTGJØRING FOR OVERTID Definisjon Avgrensning Prosenttillegg Helge- og høytidsdager 150 % %.' % Overtid etter tilkalling Kompensasjon for møtevirksomhet Divisor for overtid Forskjøvet arbeidstid Forskjøvet arbeidstid 7 4 VAKTORDNINGER Generelt Vakt på vaktrom Arbeidstid Betalingsbestemmelse Utrykning Hjemmevakt Godtgjøringer 9 5 KOMPENSASJON FOR REISETID I TILKNYTNING TIL ORDINÆRT ARBEID Arbeidstid på reiser Reisegodtgjøring 10 IV LØNN 10 1 LØNNSBESTEMMELSER 10 /./ Generelt Prinsipper for lønnsdannelse Lønnsvurdering Særlig ansvar i tidsbegrenset periode Særskilte tillegg 10

20 Side 3 av Klinisk spesialist - særskilt tillegg Mastergrad - særskilt tillegg Doktorgrad - særskilt tillegg Professorkompetanse Lønnsplassering H Lønnssystem stipendiater 11 V ANDRE FORHOLD 12 1 OPPSIGELSESFRISTER Prøvetid Midlertidig ansatte Fast ansatte Generelt 12 2 BIERVERV 12 3 KOMPETANSEUTVIKLING 13

21 Side 4 av 13 I OMFANG I VIRKEOMRÅDE Overenskomsten gjelder for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund som er ansatt ved Oslo Universitetssykehus HF med en på forhånd fastsatt arbeidstid (eventuelt gjennomsnittlig arbeidstid) pr. uke. II SOSIALE BESTEMMELSER Sosiale bestemmelser følger det som er avtalt mellom de sentrale parter. III ARBEIDSTID, ULEMPETILLEGG M.V. 1 GENERELLE ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER 1.1 Definisjon (A 2 punkt 1.1) 1.2 Ordinær arbeidstid 37,5 t/uke Den ordinære arbeidstid skal ikke overstige 37,5 timer pr. uke. Ved gjennomsnittsberegning av arbeidstiden vises til arbeidsmiljølovens bestemmelser. Arbeidstiden skal i den utstrekning det er mulig, legges i tidsrommet mellom kl og kl og fordeles på 5 dager pr. uke. Dersom det av hensyn til pasientene fastsettes åpningstid/ekspedisjonstid utover kl skal det i henhold til arbeidsmiljølovens regler drøftes / avtales arbeidstidsordninger i samsvar med dette. Behovet for å fastsette og opprettholde slik åpningstid/ekspedisjonstid skal drøftes med de berørte organisasjoner. Overenskomsten del A2 kap. III, pkt. 3.2, tredje ledd gis anvendelse for arbeidstakere som omfattes av denne B-dels pkt Merknad: Arbeidstakere som av sosiale hensyn som vanskeliggjør arbeid utover tidsrommet 7-17 skal i størst mulig grad fritas for dette. Slike hensyn kan være: Ansvar for små barn med særlig oppmerksomhet på henting og bringing til barnehage, aleneomsorg for barn under 12 år, helsemessige grunner, lang reisevei med mer. Tvist om fritak etter denne bestemmelsen skal søkes løst mellom arbeidstaker og nærmeste leder. Dersom dette ikke fører fram, drøftes saken mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt på klinikknivå.

22 Side 5 av Ordinær arbeidstid 35,5 t/uke (A 2 punkt 1.3) Redusert arbeidstid gjelder for arbeidstaker i fast nattjeneste samt arbeidstakere i fast kveldstjeneste som er en del av en turnusordning når deler av tjeneste faller i tidsrommet kl kl Ordinær arbeidstid for tredelt turnusarbeid (A 2 punkt 1.4) 1.5 Ordinær arbeidstid 33,6 t/uke (A 2 punkt 1.5) 1.6 Arbeidstid for Regional sikkerhetsavdeling (RSA) Den tidligere ordningen med nedsatt arbeidstid på 2 timer pr. uke for ansatte i hel stilling og en ekstra ferieuke videreføres. 1.7 Fleksibel arbeidstid Ved behov for fleksibel arbeidstid følges rammeavtale for fleksibel arbeidstid i OUS. 1.8 Ny arbeidsplan/endring av arbeidsplan (turnusplan) Turnus kan sies opp av begge parter, med rimelig frist som avtales lokalt, dog aldri mindre enn med 2 måneders varsel. Ny turnus skal foreligge senest 4 uker før ikrafttredelse, og kunngjøres ved oppslag for alle som omfattes av den. Turnusplanen skal utarbeides i samarbeid med tillitsvalgte. I de tilfeller avdelingen har behov for å endre turnusplanen for en kortere tidsperiode i forbindelse med ferieavvikling, kan dette gjøres med en hjelpeturnus. Tilpasningen av hjelpetumusens varighet og omfang avtales i samarbeid med de tillitsvalgte. Det forutsettes at man går tilbake til ordinær turnusplan etter avtalt periode for hjelpeturnus. Merknad: B-delen for perioden ved Ullevål universitetssykehus kap. II pkt. 1.3 tredje ledd lyder: "Partene er enige om at ingen arbeidstaker skal jobbe oftere enn hver 3. lørdag/søndag (helg). I spesielle tilfeller, hvis den ansatte har behov for det kan det avtales å gjennomsnittsberegne arbeid hver 3. helg (2. hver, 4. hver...). Dette skal i såfall avtales med DTV. Gjennomsnittsberegningen tar utgangspunkt i turnustjeneste med 35,5 timer i uken." Medlemmer av Norsk Sykepleierforbund ansatt ved Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus, som var ansatt per omfattes av nevnte bestemmelse som personlig ordning så lenge vedkommende er ansatt sammenhengende ved Oslo universitetssykehus HF. 1.9 Forsøksordninger Dersom partene lokalt er enige, kan det iverksettes forsøksordninger i den enkelte enhet / avdeling som avviker fra bestemmelsene om arbeidstid.

23 Side 6 av 13 Dersom forsøksordningene går utover overenskomstens og/eller arbeidsmiljølovens rammer, skal de forelegges partene på sentralt nivå i virksomheten til godkjennelse før ordningene trer 1 kraft. Dersom forsøksordningen krever tariffavtale om unntak fra bestemmelsene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven, må dette avtales med NSF sentralt. Slike forsøksordninger kan avtales både for grupper av arbeidstakere og for enkeltpersoner Fritak for nattevakt (A 2 punkt 1.6) 1.11 Deltid/fortrinnsrett (A 2 punkt 1.7) 1.12 Midlertidig tilsetting/innleie (A 2 punkt 1.8) 2 GODTGJØRING FOR SÆRSKILT ARBEIDSTID Godtgjøring etter punktene 2.1 til 2.5 betales ikke under overtidsarbeid. (A2) 2.1 Lørdags- og søndagstillegg For ordinært arbeid mellom kl lørdag og kl søndag betales et tillegg på kr. 50,- pr arbeidet time. Tillegget endres til 25 % pr time, dog minst kr 50,- pr time, med virkningsdato 1. juli Helg - og høytidstillegg Helge- og høytidsdager og påskeaften er fridager såframt tjenesten tillater det. For ordinært arbeid mellom kl og kl på slike dager samt for arbeid mellom kl og kl onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul- og nyttårsaften, betales et tillegg på 150 % timelønn per arbeidet time. Etter at spørsmålet er drøftet mellom partene, kan det i stedet for godtgjøring etter dette punkt helt eller delvis gis 1,5 times fri per arbeidet time. Slik fritid skal ikke legges til de tider/dager som er nevnt under dette punkt og skal for øvrig gis innen 1 måned dersom partene ikke blir enige om noe annet. 2.3 Kvelds- og nattillegg Kveldstillegg For arbeidstakere som har ordinær arbeidstid mellom kl og til vaktens slutt betales et tillegg på 40 % per time Nattillegg For arbeidstakere som har ordinær arbeidstid betales et tillegg på 45 % per time fra vaktens begynnelse til vaktens slutt. 2.4 Erstatning av fridag (A 2 punkt 2.4)

24 Side 7 av Pensjonsgivende tillegg (A 2 punkt 2.5) 2.6 Smusstillegg (A 2 punkt 2.6) 3 GODTGJØRING FOR OVERTID 3.1 Definisjon (A 2 punkt 3.1) 3.2 Avgrensning (A 2 punkt 3.2) 3.3 Prosenttillegg Helge- og høytidsdager 150 % For overtidsarbeid utført på helge- og høytidsdager og påskeaften samt etter kl på pinse-, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag % 1. For overtidsarbeid utført mellom kl og kl For overtidsarbeid påbegynt før kl som varer fram til arbeidstidens begynnelse 2. For overtidsarbeid på lørdager, søndager og fridager i arbeidsplanen 3. For overtidsarbeid utført etter den ordinære arbeidstids slutt på dager før helgedager 4. Pålagt overtid direkte etter nattevakt % For overtidsarbeid utført til annen tid enn foran nevnt. 3.4 Overtid etter tilkalling (A 2 punkt 3.4) 3.5 Kompensasjon for møtevirksomhet (A 2 punkt 3.6) 3.6 Divisor for overtid (A 2 punkt 3.7) 3.7 Forskjøvet arbeidstid Forskjøvet arbeidstid Når partene i helseforetakene er enige om å forskyve arbeidstiden, betales 50 % tillegg for den tid som faller utenom vedkommendes ordinære arbeidstid. Varsel om forskjøvet arbeidstid skal så vidt mulig gis 3 dager i forveien, og aldri mindre enn 1 dag i forveien. Hvis en arbeidstaker pålegges forskjøvet arbeidstid samme dag eller natten etter at vedkommende har hatt alminnelig arbeidstid, betales som for overtid inntil arbeidstidens begynnelse neste dag.

25 Side 8 av 13 Forskjøvet arbeidstid foreligger ikke hvor det på grunn av forholdene etter drøftinger, jf. pkt. 4, er fastsatt en særskilt inndeling av arbeidstiden for enkelte arbeidstakere, jf. arbeidsmiljøloven 10-3 og Partene er enige om følgende presiseringer: a) Bestemmelsen om ett døgns varsel forstås slik at varsel skal gis senest kl døgnet før forskyvningen av arbeidstiden skal finne sted. b) Tillegg for forskjøvet arbeidstid utbetales for den faktiske utførte (forskjøvede) arbeidstid. c) Dersom den utførte (forskjøvede) arbeidstid er kortere enn arbeidstiden etter turnusplanen, skjer det ingen innarbeiding eller trekk i lønn. d) Dersom den utførte (forskjøvede) arbeidstid er lenger enn arbeidstiden etter turnusplanen, godtgjøres den forlengede arbeidstid som overtid. e) Dersom forskyvningen av flere arbeidsperioder (vakter) varsles samtidig, utbetales overtidsgodtgjøring etter pkt. 3 først når summen av den utførte forskjøvede arbeidstid overskrider summen av den arbeidstid som skulle ha vært utført etter turnusplanen. f) Bestemmelsen om forskjøvet arbeidstid gjelder også ved forskyvning av arbeidstid til dag som er fridag i den opprinnelige turnusplan, dog slik at det alltid gis fridag i samsvar med arbeidsmiljøloven 10-8 (2). g) tillegg for ubekvem arbeidstid utbetales for faktisk utført arbeidstid i samsvar med pkt. 2. Varsling senere enn kl døgnet før forskyvning: a) Dersom det ikke er mulig å gi varsel slik som forutsatt i innledningen til pkt 3.7, vil bestemmelsene om overtid komme til anvendelse. b) Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker i det enkelte tilfelle er enige om at arbeidstakeren får fri hele eller deler av den arbeidstid som skulle vært utført, skal slik fritid regnes som avspasering av overtiden time mot time, slik at bare overtidstillegget utbetales for den avspaserte tid. c) Dersom varsel gis umiddelbart etter fremmøte, godtgjøres som for 2 timers arbeid selv om arbeidstakeren forlater arbeidsstedet umiddelbart. 4 VAKTORDNINGER 4.1 Generelt (A 2 punkt 4) 4.2 Vakt på vaktrom (A 2 punkt 4.1) Arbeidstid (A 2 punkt 4.1.1) Betalingsbestemmelse (A 2 punkt 4.1.2) Utrykning Ved utrykning på vakt betales for faktisk medgått tid, som for overtid jf. punkt 3.3.

26 Side 9 av Hjemmevakt (A 2 punkt 4.2) Godtgjøringer Partene kan avtale tillegg som skal kompensere for ulempen ved kvelds- og nattjeneste samt lørdags-, søndags- og helge- /høytidstjeneste. Dersom partene ikke er enige om noe annet utbetales tillegg for kvelds- og nattjeneste samt lørdags-, søndags- og helge- /høytidstjeneste for det beregnede antall timer. Tilleggene endres ikke om det inntreffer utrykninger som medfører aktivt arbeid. Ved utrykning betales overtidsgodtgjøring for faktisk medgått tid etter punkt 4 Godtgjøring for overtid. Det tilstås kjøregodtgjøring i henhold til reiseregulativet. Vedrørende beregning av arbeidstid ved hjemmevakt kan partene lokalt inngå avtale om alternativt: - full omregning i arbeidstid etter avtalt omregningsfaktor, eller - delvis omregning i arbeidstid + økonomisk kompensasjon, eller - økonomisk kompensasjon Avtaler om hjemmevakt kan i følge arbeidsmiljøloven bare inngås med arbeidstakernes tillitsvalgte. 5 KOMPENSASJON FOR REISETID I TILKNYTNING TIL ORDINÆRT ARBEID Bestemmelsen gjelder ved tjenestereiser, dvs. pålagte reiser i oppdrag for arbeidsgiver. Bestemmelsen gjelder ikke for deltakelse på kurs, konferanser og faglige reiser som foretas vesentlig i egen interesse. Alle tjenestereiser skal godkjennes av nærmeste leder. 5.1 Arbeidstid på reiser - Reisetid i ordinær arbeidstid regnes fult ut som arbeidstid. Dokumentert reisetid utenom arbeidstid regnes som time for time (1:1). - Reisetiden er den tiden som medgår på reisen mellom arbeidssted/bosted og oppdragssted, inkludert nødvendig ventetid underveis. Reisetid utenom arbeidstid kan etter avtale kompenseres med avspasering time for time. - Er reisetiden ikke tilsagt dagen i forveien eller tidligere, betales inntil 2 timer av reisetiden som overtid når den kreves utført utenfor den ordinære arbeidstid, og eventuelt overskytende reisetid med ordinær timelønn. - Dersom reisen omfatter flere oppdragssteder, regnes tid for reiser mellom oppdragstedene som reisetid. - Dersom man er på reise mellom kl og får utbetalt nattillegg eller bruker soveplass, har man ikke krav på annen godtgjørelse enn nattillegg. - Tid som tilbringes på hotell og lignende regnes ikke som reisetid. - Med mindre annet er avtalt gjelder ovennevnte bestemmelser også for utenlandsreiser.

27 Side 10 av 13 - Bestemmelsene ovenfor gjelder ikke for arbeidstakere som har arbeid av ledende art eller som har en særlig selvstendig stilling eller som har særskilt kompensasjon for reisetid. 5.2 Reisegodtgjøring - Tjenestereiser skal foretas på billigste måte for foretaket. - Utgifter til diett dekkes etter samme satser som til enhver tid gjelder i Statens reiseregulativ i inn- og utland. - Utgifter til overnatting dekkes etter regning. - Ved privat innkvartering eller lignende som det ikke fremlegges kvittering for, betales godtgjøring for overnatting etter statens satser som gjelder for ulegitimert nattillegg i Statens regulativ i Norge. IV LØNN 1 LØNNSBESTEMMELSER 1.1 Generelt A2 kap IV pkt Prinsipper for lønnsdannelse Lønnsvurdering Ved ansettelse i stilling skal det gjøres en individuell lønnsvurdering basert på følgende når det gjelder krav til stillingens innhold og stillingsinnehavers kvalifikasjoner: - Formalkompetanse - utdanning - kurs Realkompetanse - arbeidserfaring og praksis - Arbeidsoppgaver, ansvar, funksjon - Personlige ferdigheter - Markedsverdi - Forskning Hensynet til likelønn skal ivaretas. Lønnsregulering kan også skje uavhengig av årlige lønnsforhandlinger - ved vesentlig endring i arbeidsoppgaver, funksjon og ansvar. 1.3 Særlig ansvar i tidsbegrenset periode Blir arbeidstaker gitt et særlig utvidet ansvar og/eller oppgaver for en tidsbegrenset periode på minimum 2 uker kan det gis et tillegg for perioden. Eventuell godtgjøring skal være i samsvar med det utvidete ansvaret og fastsettes av nærmeste leder. 1.4 Særskilte tillegg Klinisk spesialist - særskilt tillegg Godkjente kliniske spesialister i sykepleie eller spesialsykepleie, tilstås et tillegg på kr ,- pr. år som et særskilt tillegg. Tilleggene utbetales over 12 mnd., og deltidsansatte får et forholdsmessig beregnet beløp.

28 Side 11 av 13 Det forutsettes at den faglige innretningen er i overensstemmelse med avdelingens behov og satsningsområde, og stillingens funksjon. Dette innebærer bl.a. at det til stillingen ligger minimum 50 % direkte pasientarbeid. Ved ansettelse i ny stilling/funksjon skal det gjøres en ny vurdering av om betingelsene for å gi tillegget er oppfylt Mastergrad - særskilt tillegg Sykepleiere og spesialsykepleiere/jordmor med mastergrad som har en faglig innretning i overensstemmelse med klinikkens behov, stillingens funksjon samt avdelingens behov og satsningsområder, gis et særtillegg på kr ved oppnådd grad. I stillinger med krav om mastergrad anses kompetansen kompensert i avtalt individuell lønn ved tilsetting. Ved ansettelse i ny stilling/funksjon skal det gjøres en ny vurdering av om betingelsene for å gi tillegget er oppfylt Doktorgrad - særskilt tillegg Ved oppnådd doktorgrad innefor det fagområde/forskningsfelt som vedkommende er tilsatt i, gis et særskilt tillegg på kr per år, men dette gjelder ikke ansatte i forskerstillinger. Det forutsettes at vedkommende driver aktiv forskning. I stillinger med krav om doktorgrad anses kompetansen kompensert i avtalt individuell lønn ved tilsetting. Ved ansettelse i ny stilling/funksjon skal det gjøres en ny vurdering av om betingelsene for å gi tillegget er oppfylt Professorkompetanse Ansatte som driver aktiv forskning gis ved oppnådd professorkompetanse et særskilt tillegg på kr pr år i hel stilling, men gjelder ikke ansatte i forskerstillinger. Det forutsettes at den faglige innretningen er i overensstemmelse med avdelingens behov og satsningsområde, og stillingens funksjon. I stillinger med krav om professorkompetanse anses kompetansen kompensert i avtalt individuell lønn ved tilsetting. Ved ansettelse i ny stilling/funksjon skal det gjøres en ny vurdering av om betingelsene for å gi tillegget er oppfylt. 1.5 Lønnsplassering Lønnssystem stipendiater Stigen for stipendiater ansatt før år år år

29 Side 12 av 13 Stigen for stipendiater ansatt etter år lår år Stigen for stipendiater ansatt etter år år år Stigen for stipendiater ansatt etter år år år V ANDRE FORHOLD 1 OPPSIGELSESFRISTER 1.1 Prøvetid For arbeidstakere som er ansatt med prøvetid på inntil 6 måneder, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned i prøvetidsperioden. 1.2 Midlertidig ansatte For alle midlertidig ansatte gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned i hele ansettelsesperioden. 1.3 Fast ansatte For arbeidstakere med fast ansettelse gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder. 1.4 Generelt Oppsigelsesfristene gjelder med mindre annet følger av lov. Oppsigelsesfrister for ansatte i prøvetidsperioden, regnes fra den dato oppsigelsen kom frem til mottakeren. Oppsigelsesfristene for midlertidige og faste ansatte, regnes fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen kom frem til mottaker. Dersom arbeidstaker sier opp sin stilling, kan det inngås avtale om fratredelse tidligere enn opprinnelig oppsigelsesfrist, dersom forholden ligger til rette for dette. 2 BIERVERV

30 Side 13 av 13 Arbeidstaker må ikke påta seg bierverv utenfor foretaket, som kan påvirke muligheten til å utføre tjenesten ved OUS HF på en fullt forsvarlig måte. Arbeidstaker må heller ikke påta seg ansettelse i eller drive virksomhet som konkurrerer med OUS HF eller som gjør at det kan reises tvil om arbeidstakerens lojalitet eller habilitet. Tilsvarende gjelder for arbeidstakers eierskap eller styreverv. Det skal skje en individuell og konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle mht adgangen til å påta seg bierverv. Bierverv skal på forhånd være avklart med arbeidsgiver. Arbeidstaker har opplysningsplikt overfor arbeidsgiver om bierverv, slik bierverv til enhver tid er definert. For øvrig vises det til utfyllende bestemmelser i de til enhver tid gjeldende retningslinjer om bierverv som gjøres gjeldende i OUS HF. 3 KOMPETANSEUTVIKLING Foretaket skal legge vekt på målrettet utvikling av arbeidstakeres kompetanse som et viktig virkemiddel i utviklingen av foretakets kvalitet, konkurranseevne, brukerorientering og medarbeidertilfredshet. Kompetansegivende oppgaver og kurs er en forutsetning for å gi arbeidstakere mulighet til å imøtekomme dagens og morgendagens kompetansekrav. Vurdering av behov, tiltak og ønsker vedrørende kompetanseutvikling utveksles mellom den enkelte arbeidstakere og nærmeste leder i de årlige utviklingssamtaler. Dette danner grunnlag for målrettede utviklingstiltak som nedfelles i individuell utviklingsplaner. Det skal legges til rette for nødvendig utviklingstiltak i overensstemmelse med avdelingens og foretakets behov og satsingsområde.

31 Oslo universitetssykehus vedlegg til B-del for overenskomstperioden Partene viser til vedlegg til overenskomsten del B for perioden Følgende sikringer videreføres som vedlegg til B-delen: Dødfødsel/spedbarnsdød - sikring Arbeidstakere ved Rikshospitalet som per var omfattet av Rikshospitalets B-del pkt. 3.2, opprettholder rettigheter etter bestemmelsen så lenge vedkommende er ansatt ved Oslo universitetssykehus HF. Beregningsgrunnlag for ferie - arbeidstakere over 60 år - sikring Arbeidstakere ved Rikshospitalet som per var omfattet av Rikshospitalets B-del pkt. 7.1 og som fyller 60 år i løpet av 2012, opprettholder rettigheter etter bestemmelsen så lenge vedkommende er ansatt ved Oslo univeristetssykehus HF. Fagspesifikk etterutdanning - sikring Arbeidstakere fra Aker universitetssykehus som oppebærer lønn som spesialsykepleier på bakgrunn av fagspesifikk etterutdanning beholder lønn som spesialsykepleier ved overgang til ny B-del. Minstelønn for særskilte grupper - sikring Oversykepleier, avdelingssykepleier, ledende sykepleier/ledende spesialsykepleier, hygienesykepleier, bedriftssykepleier som per oppebærer minstelønnsgaranti i henhold til B-delen ved Ullevål universitetssykehus romertall IV, pkt. 1, oppebærer denne minstelønnsgarantien som personlig ordning så lenge de innehar samme stilling. Øvrige sikringsbestemmelser fra vedlegg i B-del forutsettes ivaretatt gjennom implementering i lønnssystem og B-del.

32 Krav/Tilbud 3 ved forhandlinger mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og NSF vedrørende overenskomstrevisjon Tilstede på ett eller flere møter: UNN HF: Harma Uleberg Ståle Karlsen Beate Larssen NSF: Mai-Britt Martinsen Monica Fyhn Sørensen Geir Magne Johnsen 1. Grunnlaget for forhandlingene: Forhandlingene er gjennomført iht. A2-protokoll mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og NSF av 20. mai Med forbehold om endringer gis følgende tilbud: Alle medlemmer av NSF på ansiennitetsstige sykepleier og spesialsykepleier/jordmor gis et tillegg på 4 % inkludert sentrale tillegg. Øvrige medlemmer gis et tillegg på 4 % inkludert sentrale tillegg. ( ,-) Det settes av en pott til individuell fordeling på kr ,- som fordeles til den enkelte klinikk som følgende: Radetiketter Nøkkel Fordeling AKUTTMEDISINSK KLINIKK 4,6 % ALLMENNPSYKIATRISK KLINIKK 9,4 % BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN 6,2 % DIAGNOSTISK KLINIKK 0,2 % FAG- OG FORSKNINGSSENTERET 1,2% HJERTE- LUNGEKLINIKKEN 10,4% HR-SENTERET 0,9 % KIRURGI-, KREFT-OG KVINNEHELSEKLINIKKEN 10,8% LONGYEARBYEN SYKEHUS 0,5 % MEDISINSK KLINIKK 12,3% NASJONALT SENTER FOR SAMHANDLING OG TELEMEDISIN 0,9 % NEVRO- OG ORTOPEDIKLINIKKEN 8,4 %

Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet

Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet Overenskomstens del A, A1 og A2 Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet Overenskomstområde 10 2012-2014 Innhold: Overenskomstens del a...6 Inndeling i overenskomstområder...6 Gjennomføring

Detaljer

OVERENSKOMST MELLOM SPEKTER OG NSF

OVERENSKOMST MELLOM SPEKTER OG NSF 014 OVERENSKOMST NSF s kommentarutgave Tariffperioden 1. mai 2014 til 30. april 2016 MELLOM SPEKTER OG NSF 1 INNHOLDSFORTEGNELSE I. OMFANG 5 1. Omfang 5 II. SOSIALE BESTEMMELSER 6 1. Lønn under sykdom,

Detaljer

PROTOKOLL. Bestemmelsene i overenskomstens nasjonale del (A2) videreføres slik det fremgår av vedlegget til denne protokollen.

PROTOKOLL. Bestemmelsene i overenskomstens nasjonale del (A2) videreføres slik det fremgår av vedlegget til denne protokollen. PROTOKOLL År 2008, den 29. april til 13. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter-Helse og Norsk Ergoterapeutforbund vedrørende revisjon av den delen av overenskomsten som gjelder forbundenes medlemmer

Detaljer

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Relacom AS

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Relacom AS Overenskomst mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Relacom AS 01.04.2008-31.03.2010 PROTOKOLL FRA DE INNLEDENDE FORHANDLINGENE OM OVERENSKOMSTREVISJON 2008 År 2008, den 7. og 8. april, ble det

Detaljer

Overenskomst mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund TARIFFAVTALE. Spesialisthelsetjenesten. MAI 2012 april 2014.

Overenskomst mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund TARIFFAVTALE. Spesialisthelsetjenesten. MAI 2012 april 2014. TARIFFAVTALE Overenskomst mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund Spesialisthelsetjenesten MAI 2012 april 2014 Korrigert utgave TARIFFAVTALE Spesialisthelsetjenesten Spekter 3 Til NFFs medlemmer

Detaljer

Til medlemmer av Norsk Sykepleierforbund

Til medlemmer av Norsk Sykepleierforbund Til medlemmer av Norsk Sykepleierforbund Vedlagt følger den nye overenskomsten mellom Spekter og NSF. Mer korrekt er det å si at det er den sentrale del av overenskomsten du sitter med. Overenskomsten

Detaljer

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Geomatikk AS

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Geomatikk AS Overenskomst mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Geomatikk AS 01.04.2008-31.03.2010 mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Geomatikk AS 01.04.2008-31.03.2010 PROTOKOLL FRA DE INNLEDENDE

Detaljer

TARIFFAVTALE. Overenskomst mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund. Spesialisthelsetjenesten

TARIFFAVTALE. Overenskomst mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund. Spesialisthelsetjenesten TARIFFAVTALE Overenskomst mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund Spesialisthelsetjenesten MAI 2010 april 2012 TARIFFAVTALE Spesialisthelsetjenesten Spekter 3 Til NFFs medlemmer i spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Deltidsansatte arbeidstakere og lærlinger omfattes av bestemmelsene dersom ikke annet fremgår av den enkelte bestemmelse.

Deltidsansatte arbeidstakere og lærlinger omfattes av bestemmelsene dersom ikke annet fremgår av den enkelte bestemmelse. I OMFANG 1 OMFANG Overenskomsten gjelder for medlemmer av Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, EL & ITforbundet, Skolenes landsforbund og Musikernes Fellesorganisasjon, og som er ansatt i foretak og virksomheter

Detaljer

OVERENSKOMST SPEKTER DEL A1 OG A2 2012-2014 SPEKTER OG LO-FORBUNDENE Overenskomstområde 10

OVERENSKOMST SPEKTER DEL A1 OG A2 2012-2014 SPEKTER OG LO-FORBUNDENE Overenskomstområde 10 I OMFANG 1 OMFANG Overenskomsten gjelder for medlemmer av Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, EL & ITforbundet, Skolenes landsforbund og Musikernes Fellesorganisasjon, og som er ansatt i foretak og virksomheter

Detaljer

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv.

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv. I OMFANG 1 OMFANG Overenskomsten gjelder alle medlemmer i Utdanningsforbundet som er tilsatt i foretak og virksomheter som er heleid av foretakene og plassert i overenskomstområde 10. Partene lokalt har

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING

LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING 01.05.2006-30.04.2008 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landslandsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene er dels inngått

Detaljer

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v.

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v. HSH / HUK 2008 2010 Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v. 2008 2010 LANDSOVERENSKOMST FOR HELSE OG SOSIALE TJENESTER M.V. 1. mai 2008 30. april 2010 FORORD Tariffavtalen mellom partene

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v.

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v. Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014 Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v. LANDSOVERENSKOMST FOR HELSE OG SOSIALE TJENESTER M.V. 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 FORORD Tariffavtalen mellom

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR HELSE OG SOSIALE TJENESTER MV.

LANDSOVERENSKOMST FOR HELSE OG SOSIALE TJENESTER MV. Landsoverenskomst for HELSE OG SOSIALE TJENESTER M.V. 1. mai 2014 30. april 2016 LANDSOVERENSKOMST FOR HELSE OG SOSIALE TJENESTER MV. 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom partene består

Detaljer

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v.

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v. Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2014-2016 Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v. LANDSOVERENSKOMST FOR HELSE OG SOSIALE TJENESTER MV. 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING

LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING 1. MAI 2012-30. APRIL 2014 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene er dels inngått

Detaljer

Landsoverenskomst for utdanning

Landsoverenskomst for utdanning Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2014-2016 Landsoverenskomst for utdanning LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING 1. MAI 2014-30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som

Detaljer

HOVEDORGANISASJONEN VIRKE: LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING

HOVEDORGANISASJONEN VIRKE: LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING HOVEDORGANISASJONEN VIRKE: LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

HOVEDTARIFFAVTALEN. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon HOVEDTARIFFAVTALEN KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Tariffperioden 01.05.2008 30.04.2010 2008 KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, Oslo KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING

LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING 1. MAI 2010-30. APRIL 2012 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene er dels inngått

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 1. MAI 2008-30. APRIL 2010 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 1. MAI 2010-30. APRIL 2012 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene

Detaljer

Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten. mellom Musikernes fellesorganisasjon og HSH/HUK

Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten. mellom Musikernes fellesorganisasjon og HSH/HUK Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten mellom Musikernes fellesorganisasjon og HSH/HUK 1. mai 2010-30. april 2012 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALIST- HELSETJENESTEN MELLOM HSH OG NSF PERIODEN 1. MAI 2010 TIL 30. APRIL 2012 LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 1. MAI 2010-30. APRIL 2012 Spesialisthelsetjenesten:Layout

Detaljer

Hovedoppgjøret 2008. Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons tariffområde

Hovedoppgjøret 2008. Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons tariffområde Hovedoppgjøret 2008 Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons tariffområde UNIOforbundene; Den norske kirkes presteforening Det Norske Diakonforbund Forskerforbundet Norsk Sykepleierforbund Universitet- og høyskoleutdannedes

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2

Overenskomstens del A, A1 og A2 Overenskomstens del A, A1 og A2 Spekter og LO-forbundene Overenskomstområde 10 2012-2014 Innhold: Overenskomstens del a...6 Inndeling i overenskomstområder...6 Generelt lønnstillegg...6 Likestilling

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 01.05.2006-30.04.2008 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene er dels

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR HELSE OG SOSIALE TJENESTER M.V.

LANDSOVERENSKOMST FOR HELSE OG SOSIALE TJENESTER M.V. LANDSOVERENSKOMST FOR HELSE OG SOSIALE TJENESTER M.V. 01.05.2006 30.04.2008 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene

Detaljer