LOKALE LØNSFORHANDLINGAR. HELSE FØRDE-NSF Tilbod Arbeidsgjevar tilbyr fylgjande endringar med verknad frå :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKALE LØNSFORHANDLINGAR. HELSE FØRDE-NSF Tilbod 27.06.14. Arbeidsgjevar tilbyr fylgjande endringar med verknad frå 01.07.14:"

Transkript

1 ]/é'j>te6-6-^ # Helse Førde HF Administrasjon HR LOKALE LØNSFORHANDLINGAR HELSE FØRDE-NSF Tilbod Arbeidsgjevar tilbyr fylgjande endringar med verknad frå : 1. Alle medlemmar av NSF får eit generelt tillegg på 4,2 %. Dette gjeld og dei som i sentralt oppgjer blei sikra eit tillegg på 2 %. 2. Det blir sett av ein pott på 1 % til individuell fordeling (kr ). Denne skal fordelast mellom leiarar og andre medlemmar i stillingsgruppe 6. Arbeidsgjevar fordelar potten etter dialog med NSF. 3. Det blir sett av ein pott på kr til individuell fordeling på grunnlag av relevant formell vidareutdanning på 30 studiepoeng eller meir. Arbeidsgjevar fordeler potten etter dialog med NSF. 4. Stige for nattillegg blir forlenga jfr vedlagt B-del. 5. For ordinært arbeid mellom kl laurdag og kl søndag vert det betalt eit tillegg på kr 50 pr arbeida time. 6. B-dels avtalen mellom Helse Førde og NSF blir endra slik det framgår av vedlagte dokument Kari Søreide Forhandlingsleiar

2 1 Overeinskomst Del B Overeinskomst - del B av Protokolldato: Utløp: 30. april 2016 HELSE FØRDE HF på den eine sida og NORSK SYKEPLEIERFORBUND på den andre side gjeldande for perioden: 1. mai 2014 til 30. april 2016.

3 2 1. Hovudregel Denne overeinskomsten del B gjeld og skal berre setjast i verk for alle arbeidstakarar som er organisert i Norsk Sykepleierforbund og har et fast forpliktande arbeidsforhold med ein på førehand fastsett arbeidstid (evt. gjennomsnittleg arbeidstid) per veke, jfr sentral overeinskomst. Overenskomsten gjelder ikke for foretaksledelsen. Det vil si administrerende direktør, vise administrerende direktør og ledere som rapporterer direkte til disse. Aktuelle ledere skal ha samme rettigheter sikret som personlige ordninger. Overenskomsten (A2) sine bestemmelser om arbeidstid og lønn i del III kapittel 3,4 og 5 gjelder likevel ikke for ledere å stillingsgruppe 7 (avdelingssjefer) 2. Oppseiing For fast tilsette arbeidstakarar skal den gjensidige oppseiingsfristen vere normalt minst 3 månader. For mellombels tilsette arbeidstakarar etter AML, skal den gjensidige oppseiingsfristen vere 1 månad. Utover dette så viser en til Arbeidsmiljølova sine bestemmelsar. Ved innskrenking/rasjonalisering så viser ein til HA 36. Som ansiennitet gjeld all tidlegare teneste i spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane. 3. Løn 3.1 Stillingsgrupper Lønnssystemet består av sju stillingsgrupper med ulike stillingskodar og stillingstitlar plassert inn i den einskilde stilllingsgruppe ut frå kva kompetansekrav det er til vedkommande si stilling. Noen stillingstitlar kan vere gjennomgåande i fleire stillingsgrupper. For NSF er berre stillingsgruppe fire - sju aktuell. Stillingsstrukturen angir i tillegg kva stillingskode og stillingstittel som skal nyttast i foretaket og kva stillingsgruppe kvar einskilde stilling er innplassert i. Kvar stillingsgruppe har ei minsteløn (jfr sentral overeinskomst del IV pkt 1.31 og ) med unntak av lønsgruppe 6 og 7, Arbeidsgjevar kan etter drøftingar med tillitsvalde innføre nye stillingstitlar og plassere desse i rett stillingsgruppe. Unytta stillingstitlar kan fjernes etter drøftingar med tillitsvalde.

4 3 3.2 Minsteløn for jordmødre Per x fastsettes lønnsplassering for jordmødre slik: 0 års lønnsansiennitet kr pr. år i 100 % stilling. 4 år lønnsansiennitet kr pr. år i 100 % stilling. 8 år lønnsansiennitet kr pr. år i 100 % stilling. 10 års lønnsansiennitet kr pr. år. i 100 % stilling 3.3 Kriteria for lokal lønsdanning/lønsvurdering I lønnsstrukturen er minstelønn definert i lønnsgruppe 4 og 5. Dette er den lågaste lønsplassering som vert gitt i denne stillingsgruppa Løn utover minsteløn vil vere avhengig av stillinga sitt innhald og stillingseigar sine kvalifikasjonar. Utover dette vil lønsutviklinga vere avhengig av dei sentrale partar sine avtaler om årlege sentrale/lokale lønsforhandlingar. Det er inga øvre grense på lønsplassering innafor den einskilde stillingsgruppe. Ved tilsetjing fastsett arbeidsgjevar st. kode og stillingstittel samt plasserer arbeidstakaren i riktig stillingsgruppe. Partane er samde om at følgjande prinsipp skal leggjast til grunn ved vurdering av den einskilde arbeidstakar si løn: 1. Kompetanse - utdanning - kurs og erfaring 2. Ansvar - utvida ansvar og oppgåver - meir komplekse oppgåver 3. Faglig dugleik - kvalitet (målast i høve til kjente krav, definert på kvar einskild avdeling) - spiss og breiddekompetanse 3.4 Lønsansiennitet Følgjande permisjonar bryt ikkje lønsansienniteten: - Permisjon med heil- eller delvis løn - Permisjon ved oppdrag i arbeidstakarorganisasjonen og for å utføre offentlege verv. 3.5 Utbetaling av lønn Lønsutbetaling skjer den 12. i måneden. Løna skal være disponibel på den einskilde sin bankkonto til fastsett dag i kvar månad. Om denne dag fell på ein laurdag, søn -, eller høgtidsdag, skal løna være disponibel den forutgåande kvardagen Stedfortredargodtgjering / Konstituering Når tilsette som vert beordra/konstituert inn i høgare løna stilling, vert det utbetalt den høgare løna stilling si løn frå fyrste dag. Ved særskilde høve kan dette fråvikast når den som eig stillinga har høgare løn på grunn av særskilt kompetanse. Ved konstituering i samband med avvikling av ferie, vert det ikkje utbetalt den høgare stillinga si løn.

5 4 3.7 Tillitsvald - avlønning Tillitsvalde i NSF som har permisjon frå heile eller delar av si stilling for å fungere som tillitsvalt, skal avlønast som om dei hadde vore i arbeid, inkludert alle faste og faste variable tillegg. 3.8 Særskilde lønnstiltak I tillegg til sentrale og lokale forhandlingar ved tariffoppgjer kan partane lokalt krevje drøftingar og forhandlingar om særskilde tiltak når; det er gjennomført organisatoriske og/ eller bemanningsmessige endringar ein arbeidstakar har fått endra arbeids- og ansvarsområde ein arbeidstakar har fått høgare kompetanse i stilling etter fullført etter- og vidareutdanning det er vanskar med å stabilisere og/eller rekruttere sjukepleiarar 5 Godgjering for særskild arbeidstid for medlemmar av NSF 5.1 Lørdags- og søndagstillegg For ordinært arbeid mellom kl lørdag og kl søndag betales et tillegg på kr.45 pr arbeidet time. 5.2 Kveldstillegg Sjå sentral overeinskomst 5.3 Nattillegg For medlemmar som utfører arbeid i tida mellom kl 2200 og 0700 (skiftande arbeidstid frå dag til dag og/eller frå veke til veke) vert det utbetalt eit tillegg pr. time etter følgjande tabell. Grunnlønn Tillegg kr og over 102

6 5 Fagleg oppdatering/fordjuping, etter og vidareutdanning Gjeldande helselovgjeving understrekar helsepersonell si individuelle plikt til forsvarleg yrkesutøving. Lovgjevinga føreset at alle som er i ansvarsposisjonar må etablere organisasjons- og ansvarsstrukturar og dei system og føresetnader som er naudsynt for at krav om forsvarlegheit kan oppfyllast. Arbeidsgjevar har i denne samanheng plikt til å legge til rette for at den einskilde arbeidstakar får høve til å halde seg fagleg oppdatert. Partane er samde om at slik oppdatering/ajourføring vert tilført både i det daglege virket i helseforetaket og ved formalisert vidare- og etterutdanning. Ein føreset at det skal leggast til rette for deltaking i undervisning, veiledning og nødvendig fagleg fordjuping/kompetanseutvikling med sikte på kvalitetssikring, planlagt utdanning, dagleg undervisning, fagleg ajourføring m.m..

7 Helse Stavanger HF Endelig krav/tilbud gitt i avsluttende sentrale forhandlinger 27. juni 2014, kl Overenskomst Partene er kommet til enighet om revidert B- del - se vedlegg 1. De punkter som gjenstår er knyttet til fordeling av økonomisk ramme. Økonomisk ramme Partene er enige om en økonomisk ramme på kr (helårsvirkning). Virkningsdato for oppgjøret er 1. juli Det gjøres ikke etterbetalinger for ulempetillegg og overtid før vedtakelsesdato. Fordeling av økonomisk ramme Partene er enige om følgende: Ivareta føring gitt av partene sentralt, dvs sikre ledere og øvrige stabsstillinger som kun har fått et tillegg på 2 %, dvs disse gis ett tillegg på 3,5 % (inkl sentralt oppgjør). Ledere (med økonomi-, fag- og personalansvar) som har ansvar for avdelinger med døgndrift, gis et tillegg på ytterligere 1 %, dvs totalt 4,5 % (inkl sentralt oppgjør). Dette har en kostnad på ca kr Lokalt avtalt nattillegg økes fra kr 11 pr time til kr 20 pr time. B-delen endres tilsvarende. Dette har en kostnad på kr Det gis et AMK-tillegg (funksjonstillegg) på kr (uavhengig av stillingsstørrelse) for sykepleiere som jobber på AMK- sentralen. Det inngås lokal særavtale om tillegget, ref. øvrige særavtaler om AMK-tillegg. Dette har en kostnad på ca kr Funksjonstillegget for hovedtillitsvalgt/hovedverneombud økes fra kr til kr (100 % stilling). B-delen endres tilsvarende. Dette har en kostnad på ca kr Det etableres en lokal lønnsstige for spesialsykepleiere med 20 års ansiennitet. Det gis ett tillegg på kr (100 % stilling), ved 20 års ansiennitet. Dette har en kostnad på ca Det gis et lokalt tillegg på kr 5 pr time for lørdag/søndag. Dette kommer i tillegg til sentralt avtalt sats. B-delen endres tilsvarende.

8 Dette har en kostnad på kr Funksjonstillegget til ass. avdelingssykepleier økes med kr (100 % stilling). Dette har en kostnad på ca kr Det settes av en pott til individuell fordeling på ca kr Pottens størrelse vil avhengig av nøyaktig kostnad på de øvrige punktene. Potten fordeles slik: o Kompetansetillegg/individuelle tillegg o Harmonisering/justere uønskede skjevheter Tillegg som gis som kompetansetillegg fra denne potten, skal gis som flyttillegg. Partene er enige om at den individuelle skal være fordel innen 15. september 2014, etter forutgående drøftinger med tillitsvalgte. VEDLEGG: 1. Overenskomst del B

9 Overenskomst de! B mellom Norsk Sykepleierforbund og Helse Stavanger HF Jf. sentral overenskomst mellom Spekter og NSF, l.mai april 2016

10 OMFANG Overenskomstens del B gjelder for fast og midlertidig ansatte medlemmer i Norsk Sykepleierforbund som er tilsatt i foretaket i hel- eller deltidsstillinger med en på forhånd fastsatt arbeidstid (evt. gjennomsnittlig arbeidstid) pr. uke. Overenskomsten omfatter ikke: Divisjonsdirektør/stabsdirektør Disse medlemmene skal være innforstått med at de unntas fra overenskomsten, og skal deretter ha inngått personlige avtaler som hjemler lønns- og arbeidssosiale betingelser med Helse Stavanger HF. 1. BESTEMMELSE OM ANSETTELSE OG OMPLASSERING/OPPSIGELSE Når det gjelder retningslinjer for utlysning og ansettelser, vises det til foretakets personalhåndbok. 1.1 Formkrav Ansettelse skal skje skriftlig, jfr. AML. Ved ansettelse fastsettes stillingskode og stillingstittel for nye arbeidstakere. 1.2 Kvalifikasjoner Ved ansettelse og opprykk skal det i første rekke tas hensyn til søkernes kvalifikasjoner (formell og reell kompetanse), samt personlig egnethet og skikkethet for stillingen Deltidsansatte Det er enighet om å arbeide for å redusere bruk av deltidsansatte. Det skal som hovedregel tilsettes i full stilling med mindre arbeidsgiver vurderer at det er nødvendig behov for tilsetting i deltidsstilling Ved ledighet i stilling skal deltidsansatte ved utlysning tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil hel stilling dersom vedkommende er kvalifisert og egnet til stillingen. Når det er flere søkere med fortrinnsrett, er ansiennitetsprinsippet gjeldende når alle fortrinnsrettigheter er avklart. Arbeidsgiver skal generelt informere og drøfte bruk av deltidsstillinger med de tillitsvalgte. 1.4 Oppsigelsestid: Som hovedregel gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder regnet fra oppsigelsestidspunktet. Vedrørende eldre arbeidstakere gjelder egne oppsigelsesfrister jfr AML. For vikarer og midlertidig ansatte er den gjensidige oppsigelsestiden 1 måned. Det kan ved ansettelse avtales en prøvetid på 6 måneder. I prøvetiden gjelder normalt 1 måneds gjensidig oppsigelsestid.

11 1.5 Omplassering Ved omplassering / overgang til lavere lønnet stilling i helseforetaket pga sykdom, skade, omorganisering, sammenslåing eller andre grunner som ikke skyldes arbeidstakerens forhold, skal arbeidstakeren som hovedregel beholde sin nåværende lønn som en personlig ordning. 2. ARBEIDSTID OG ULEMPETILLEGG Overtidslister for arbeidstakere med turnusarbeid skal være tilgjengelige for de tillitsvalgte, jfr, Aml.'s regler. 2.1 Kvelds- og nattillegg For arbeidstakere som arbeider etter skift eller turnusplan (skiftende arbeidstid fra dag til dag og/eller fra uke til uke) betales et tillegg per time for ordinært arbeid mellom kl. 17:00 og fram til nattevaktens slutt. Tillegget utbetales i henhold til de enhver tid gjeldende satser, jfr, vedlagt tabell. Fra kl og ut nattevaktens lengde gis det et eget lokalt avtalt nattillegg på kr. 20,- som kommer i tillegg til de sentralt avtalte satser For jordmødre på føde / barsel gis et kvelds- og natt-tillegg på 45 % av timelønn. 2.2 Lørdags- og søndagstillegg For ordinært arbeid mellom kl lørdag og kl søndag betales ett tillegg på kr. 40 pr. time, jfr A2. Det gis ett lokalt tillegg på kr 5 pr time for lørdag/søndag. Dette kommer i tillegg til sentralt avtalt lørdags- og søndagstillegg. 3. TURNUSPLANER Gjeldende regler for turnusplanlegging videreføres. Tillitsvalgte skal involveres i valg av metodikk og begrunnelse legges frem. Partene har gjensidig rett til å si opp eksisterende turnusplaner. Forslag til ny turnusplan skal forelegges hovedtillitsvalgte for drøfting, og det inngås protokoll mellom partene. Ansatte som inngår i ny turnusplan skal ha en oppsigelsesfrist på 1 mnd. og en varslingsfrist på 1 mnd. 4. STEDFORTREDERTJENESTE/KONSTITUERING Arbeidstaker som pålegges stedfortredertjeneste / konstitueres til høyere avlønnet stilling plikter å utføre stedfortredertjeneste. Ved pålagt stedfortredertjeneste i høyere lønnet stilling for en periode ut over en uke sammenhengende, utbetales den høyere lønnede stillings lønn fra første dag, når vedkommende overtar stillingens fulle arbeids- og ansvarsområde. Gjelder

12 ikke for ferievikariat ved avvikling av den lovfestede ferie. For faste stedfortredere avklares lønnskompensasjon når avtale om stedfortrederfunksjon inngås. Ved beordring til høyere lønnet stilling, men hvor vedkommende ikke utfører alle de arbeidsoppgaver eller er pålagt hele ansvaret som er tillagt stillingen, kan det gis en passende godtgjøring. Godgjøringen fastsettes av nærmeste leder. Når det er på det rene at en stilling blir stående ledig ut over 1 måned, kan arbeidsgiver konstituere annen arbeidstaker i stillingen. Ved konstituering utbetales fra første tjenestedag slik lønn som vedkommende ville fått ved opprykk i stillingen. LOKAL LØNNSDANNELSE Helse Stavanger HF sin visjon, mål og handlingsplan forutsetter en egen lønnspolitikk. Partene bør med utgangspunkt i dette, personalsituasjonen i foretaket og budsjett utarbeide en personalpolitikk der lønnspolitikken går inn som en innarbeidet del. Partene søker å komme frem til en felles plattform om hvordan lønnssystemet skal brukes - og hvilke lønnsmessige tiltak som er nødvendige ut fra Helse Stavanger HF sitt mål. Helse Stavanger sin lønnspolitikk skal bidra til å rekruttere og beholde godt kvalifiserte sykepleiere. Det vises for øvrig til foretakets lønnspolitikk. Individuell lønnsfastsettelse skal skje etter en saklig vurdering av den enkeltes kompetanse og stillingens ansvars- og arbeidsområde, herunder også ledelse. Dersom den ansatte gjennom to år oppnår en vesentlig lavere lønnsutvikling enn den generelle lønnsutviklingen for stillingen, skal det gjennomføres lønnssamtale mellom arbeidsgiver og ansatt der tillitsvalgte kan delta etter ønske fra den ansatte. Partene lokalt skal bidra til å kartlegge og avdekke eventuelle kjønnsrelaterte lønnsforskjeller og andre lønnsmessige skeivheter på alle nivå i foretaket, og forhandlingene skal medvirke til å fjerne disse. 5.1 Kriterier for lønnsdannelse i perioden En vil ved fastsetting av kriterier for lokal lønnsdannelse søke objektive og saklige kriterier. Lønn utover minstelønn vil være avhengig av stillingens innhold og innehavers kvalifikasjoner. Det er ingen øvre grense for lønnsplassering innenfor de ulike kodene. Ved vurdering av lønn kan det også tas hensyn til den enkeltes realkompetanse gitt som ansiennitetstillegg. Kriterier Partene er enige om at følgende objektive kriterier legges til grunn ved ansettelse og senere vurdering av den enkelte arbeidstakers lønnsplassering. Spesifiseringer

13 og prioriteringer innen hvert av punktene drøftes mellom partene ved inngangen til hvert tariffoppgjør: Lederansvar Vurderingene i forhold til dette kriteriet vil bl.a. avhenge av: Leder utøvelse samlet ansvar og omfang, herunder for eksempel døgndrift virksomhetens størrelse, herunder f.eks antall senger antall underordnede /antall faggrupper kompleksitet Det skal tas høyde for problematikken knyttet til at ledere med direkte lederansvar lønnes høyere enn arbeidstakerne de er satt til å lede. Unntak for dette vil eksempelvis gjelde underordnet som har personlig avlønning bl.a. p.g.a spesialkompetanse, spisskompetanse eller forskerkompetanse. Kompetanse Under forutsetning av at kompetansen benyttes i arbeidet, kan følgende vektlegges: Relevant formell utdanning Relevant realkompetanse med kombinasjon av erfaring, utdanning og egenutvikling med sykepleiefaglig forankring. Ansvars- og arbeidsområde Omfanget av- og kompleksiteten knyttet til stillingens ansvars- og arbeidsområde skal vektlegges. Kriteriet kan bl.a. knyttes til omorganisering, utvidelse av ansvarsområde, evalueringskriterier, ny teknologi, nye oppgaver og overførte oppgaver. Lønnsansiennitet Permisjon med hel eller delvis lønn bryter ikke regler for opparbeiding av lønnsansiennitet. 5.2 Utbetaling av lønn Lønnsutbetaling skjer som hovedregel den 20. i hver måned. (Før jul kan tidligere utbetaling fastsettes, og eventuell ny utbetalingsdato gjøres kjent for ansatte.) Lønn skal være disponibel på bankkonto til fastsatt tid hver måned. Faller denne dato på lørdag, søndag eller hellig-/høytidsdag, skal lønn være på konto den forutgående virkedag. FAGLIG OPPDATERING, FORDYPNING, ETTER- OG VIDEREUTDANNING Helse Stavanger skal legge vekt på målrettet utvikling av ansattes kompetanse som et særlig viktig virkemiddel i utviklingen av sykehusets konkurranseevne og

14 medarbeidertilfredshet. Dette gjelder planlagt opplæring og veiledning gjennom arbeidssituasjoner, kurs og etter- og videreutdanninger Ledere og ansatte gjennomfører årlige medarbeidersamtaler for å diskutere den ansattes egenutvikling og framtidige kompetanse- og utviklingsmuligheter. Leder utarbeider individuelle kompetanseplaner på grunnlag av disse samtalene. Det skal på det enkelte arbeidssted legges til rette for deltagelse i undervisning, veiledning og nødvendig faglig fordypning/kompetanseutvikling med sikte på kvalitetssikring, planlagt utdanning, daglig undervisning og faglig ajourføring.. Dette skal skje i tråd med avdelingens/divisjonens kompetanseplaner. Det skal videre legges til rette for praksisveiledning av sykepleierstudenter. Divisjonene bør stimulere og legge til rette for å få utdannet sykepleiere med mastergrad (sykepleievitenskap m.m.). Lederne i Helse Stavanger HF skal stimulere og veilede sine ansatte til å ta videreutdanning. Samtidig har den ansatte også et eget ansvar for egen videreutvikling. Kostnadene til kompetanseheving i samsvar med foretakets behov er foretakets ansvar. Foretaket kan dekke kostnader til frivillige opplæringstiltak som er godkjent av foretaket. Avtalt relevant opplæring godkjent av oversykepleier/klinikkdirektør/divisjonsdirektør kan refunderes med inntil 100 % av legitimerte utgifter. En forutsetning for refusjon er fullført kurs / utdanning. Ved store utgifter kan foretaket etter søknad vurdere å forskuttere deler av kostnadene. Ved pålagt kurs som faller på den ansattes fridag, gis avspasering time for time. Avspasering avvikles etter avtale med leder. 7. LIKESTILLING Helse Stavanger HF skal arbeide for å oppnå en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle yrkesgrupper og at lønns- og arbeidsvilkår ikke skal favorisere kjønn. Lønnspolitikken i foretaket inneholder kjønnsnøytrale kriterier for lønnsfastsettelse og skal praktiseres likestillingsfremmende. Arbeidsgiver har ansvar for å ivareta likestillingsarbeidet. Ved tildeling av kompetansegivende tiltak, må likestillingshensyn vurderes. Partene er enige om at likelønnsprinsippet må vektlegges ved lønnsfastsettelse samt ved de lokale lønnsforhandlinger.

15 8. SENIORPOLITIKK Det seniorpolitiske perspektiv må integreres i Helse Stavanger HF sin personalpolitikk. Ulike virkemidler og tiltak skal tas i bruk for å nyttiggjøre eldre ansattes kunnskap og erfaring best mulig, samtidig som eldre ansatte sikres mulighet for faglig fornyelse og utvikling. 9. FORSIKRING PÅ TJENESTEREISE Arbeidstaker er dekket av foretakets til enhver tid gjeldende forsikringsavtale knyttet til tjenestereiser og fritid under tjenestereiser. 10. HOVEDTILLITSVALGTE OG VERNETJENESTEN Arbeidstakere som er innvilget hel permisjon for å fungere som hovedtillitsvalgt / hovedverneombud skal ikke ha reallønnsnedgang og skal sikres lønnsutvikling som for stillingen de har permisjon i fra. Arbeidstaker som velges som hovedtillitsvalgt / hovedverneombud med frikjøpt tid innvilges permisjon fra sin stilling. Slik permisjon bryter ikke regler for opparbeiding av lønnsansiennitet. Hovedtillitsvalgtes/hovedverneombuds funksjonstillegg er fastsatt til totalt kr pr. år (hel stilling) Definisjon på forhandlinger / drøftinger som skal gjennomføres med hovedtillitsvalgte Ved omgjøring av stillinger, endringer i arbeid og ansvarsområde av et visst omfang, endringer i etterspurt kompetansegivende etter- og videreutdanning osv. skal partene gjennomføre drøftinger. Drøftinger ut fra dette punktet skjer uavhengig av sentralt bestemte forhandlinger. For å kunne rekruttere og beholde kvalifiserte arbeidstakere drøftes en eventuell avtale om økt lønn. 11. LOKALE SÆRAVTALER Inngåtte særavtaler videreføres og er vedlegg til denne protokoll.

16 Oslo universitetssykehus HF 27. juni 2014kl.XX Endringer i overenskomsten del B De avtalte endringene er innarbeidet i den vedlagte overenskomsten del B. 2. Økonomisk ramme og lønnsregulering Partene er enige om at lønnsmassen for NSF pr er på kr Heri inngår arbeidstakere finansiert med eksterne midler med kr Dette er utgangspunkt for beregninger i forhandlingene. Stipendiater sikres et tillegg på minimum 2 % lønnsutvikling. Stipendiater som i 2014 ikke allerede har fått lønnsopprykk iht. stipendiatstigene som minimum tilsvarer 2 % av årslønn pr , sikres dette. Alle øvrige medlemmer som omfattes av overenskomsten skal være sikret et tillegg på minimum 3,5 %. Det gis kr pr år til alle som har 16 års ansiennitet eller mer pr og er ansatt i stilling med minstelønnskrav som sykepleier eller spesialsykepleier. Det gis en avsetning til individuelle tillegg på kr (12 måneders effekt). Herav utgjør kr eksterne midler. Avsetningen fordeles etter individuell vurdering til medlemmer som faller inn under kriteriene: Ledere: samlet ansvar, omfang og kompleksitet - er strategisk og utviklende relevant formell og anvendt kompetanse - vise integritet - er motiverende og samlende tenker helhetlig Øvrige: motiverer og stimulerer til fagutvikling, forskning og arbeidsmiljø - anvendt kompetanse - tar ansvar utover fastsatt stillingsbeskrivelse/normalinstruks - tar initiativ og er pådriver for at fastsatte mål og resultater blir nådd - viser særlig initiativ innenfor fag, utvikling, systemarbeid og arbeidsmiljø. - bidrar til samarbeid, planlegging og teamarbeid. - bidrar til driften ved å bruke sin kompetanse flere steder Partene er inneforstått med at det ikke er muligheter til å disponere eksterne midler mellom ulike prosjekter og mellom eksternt finansierte prosjekter og sykehusets alminnelige driftsmidler.

17 Prosedyre for individuell fordeling I forkant av fordelingen gjennomføres felles opplæring av partene i klinikkene i samarbeid mellom NSF og HR sentralt. Innholdet i opplæringen utarbeides i fellesskap på foretaksnivå. Fordelingen gjennomføres på klinikknivå. Partene i klinikken drøfter hvordan prosess for individuell fordeling skal gjennomføres: - Videre utdypning og prioritering av fastsatte kriterier på bakgrunn av klinikkens behov - Oppnå felles forståelse av kriteriene og hvordan de skal brukes Etter at ovennevnte er gjennomført, utarbeides forslag til prioritering av individuelle tillegg til ansatte som omfattes av overenskomsten. Alle medarbeidere skal gis mulighet til å diskutere sin lønn og lønnsutvikling, samt de kriterier som ligger til grunn for lønnsfastsettelsen før individuell vurdering gjennomføres. Klinikkens forslag skal baseres på en vurdering fra den ansattes nærmeste leder. Alle medlemmer av Norsk Sykepleierforbund skal vurderes. Forutsetning for gjennomføring av individuell fordeling er at Norsk sykepleierforbund sikres reell innflytelse gjennom hele prosessen. Dette vil si at gjennomføring av prosessen bygger på likeverdighet, respekt og tillit. Det skal settes av tilstrekkelig tid og ressurser til både forberedelser og gjennomføring. Videre skal det være en åpen dialog og utveksling av informasjon gjennom hele prosessen. Ledelsens forslag fremlegges for klinikktillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund. Oppnås ikke enighet, gjøres arbeidsgivers siste tilbud gjeldende. Prinsipiell uenighet om bl.a. forståelsen og bruken av kriteriene, løftes til partene på foretaksnivå. Arbeidstakere som har foreldrepermisjon med lønn skal vurderes på lik linje med øvrige arbeidstakere. Arbeidstakere som har omsorgspermisjon uten lønn skal etter endt permisjon ha en lønnsvurdering som sikrer lik lønnsutvikling som øvrige medlemmer. De avtalte tilleggene oppgis som bruttobeløp i 100 % stilling, og gis med virkningsdato De avtalte tillegg gis ikke til arbeidstakere som er fratrådt før overenskomstens vedtakelse, med mindre fratredelsen skyldes pensjonering. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, variable tillegg mv. for arbeid utført før vedtakelsen.

18 27. JUNI 2014 kl OVERENSKOMSTENS DEL B mellom Oslo universitetssykehus HF og Norsk Sykepleierforbund (NSF) for overenskomstperioden 1. mai april 2016

19 Side 2 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE: I OMFANG 4 1 VIRKEOMRÅDE 4 II SOSIALE BESTEMMELSER...» 4 III ARBEIDSTID, ULEMPETILLEGG M.V 4 1 GENERELLE ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER 4 /./ Definisjon Ordinær arbeidstid 37,5 t/uke Ordinær arbeidstid 35,5 t/uke Ordinær arbeidstid for tredelt turnusarbeid Ordinær arbeidstid 33,6 t/uke Arbeidstid for Regional sikkerhetsavdeling (RSA) Fleksibel arbeidstid Ny arbeidsplan/endring av arbeidsplan (turnusplan) Forsøksordninger Fritak for nattevakt Deltid/fortrinnsrett Midlertidig tilsetting/innleie 6 2 GODTGJØRING FOR SÆRSKILT ARBEIDSTID Lørdags- og søndagstillegg Helg - og høytidstillegg Kvelds- og nattillegg Kveldstillegg Nattillegg Erstatning av fridag Pensjonsgivende tillegg Smusstillegg 7 3 GODTGJØRING FOR OVERTID Definisjon Avgrensning Prosenttillegg Helge- og høytidsdager 150 % %.' % Overtid etter tilkalling Kompensasjon for møtevirksomhet Divisor for overtid Forskjøvet arbeidstid Forskjøvet arbeidstid 7 4 VAKTORDNINGER Generelt Vakt på vaktrom Arbeidstid Betalingsbestemmelse Utrykning Hjemmevakt Godtgjøringer 9 5 KOMPENSASJON FOR REISETID I TILKNYTNING TIL ORDINÆRT ARBEID Arbeidstid på reiser Reisegodtgjøring 10 IV LØNN 10 1 LØNNSBESTEMMELSER 10 /./ Generelt Prinsipper for lønnsdannelse Lønnsvurdering Særlig ansvar i tidsbegrenset periode Særskilte tillegg 10

20 Side 3 av Klinisk spesialist - særskilt tillegg Mastergrad - særskilt tillegg Doktorgrad - særskilt tillegg Professorkompetanse Lønnsplassering H Lønnssystem stipendiater 11 V ANDRE FORHOLD 12 1 OPPSIGELSESFRISTER Prøvetid Midlertidig ansatte Fast ansatte Generelt 12 2 BIERVERV 12 3 KOMPETANSEUTVIKLING 13

21 Side 4 av 13 I OMFANG I VIRKEOMRÅDE Overenskomsten gjelder for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund som er ansatt ved Oslo Universitetssykehus HF med en på forhånd fastsatt arbeidstid (eventuelt gjennomsnittlig arbeidstid) pr. uke. II SOSIALE BESTEMMELSER Sosiale bestemmelser følger det som er avtalt mellom de sentrale parter. III ARBEIDSTID, ULEMPETILLEGG M.V. 1 GENERELLE ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER 1.1 Definisjon (A 2 punkt 1.1) 1.2 Ordinær arbeidstid 37,5 t/uke Den ordinære arbeidstid skal ikke overstige 37,5 timer pr. uke. Ved gjennomsnittsberegning av arbeidstiden vises til arbeidsmiljølovens bestemmelser. Arbeidstiden skal i den utstrekning det er mulig, legges i tidsrommet mellom kl og kl og fordeles på 5 dager pr. uke. Dersom det av hensyn til pasientene fastsettes åpningstid/ekspedisjonstid utover kl skal det i henhold til arbeidsmiljølovens regler drøftes / avtales arbeidstidsordninger i samsvar med dette. Behovet for å fastsette og opprettholde slik åpningstid/ekspedisjonstid skal drøftes med de berørte organisasjoner. Overenskomsten del A2 kap. III, pkt. 3.2, tredje ledd gis anvendelse for arbeidstakere som omfattes av denne B-dels pkt Merknad: Arbeidstakere som av sosiale hensyn som vanskeliggjør arbeid utover tidsrommet 7-17 skal i størst mulig grad fritas for dette. Slike hensyn kan være: Ansvar for små barn med særlig oppmerksomhet på henting og bringing til barnehage, aleneomsorg for barn under 12 år, helsemessige grunner, lang reisevei med mer. Tvist om fritak etter denne bestemmelsen skal søkes løst mellom arbeidstaker og nærmeste leder. Dersom dette ikke fører fram, drøftes saken mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt på klinikknivå.

22 Side 5 av Ordinær arbeidstid 35,5 t/uke (A 2 punkt 1.3) Redusert arbeidstid gjelder for arbeidstaker i fast nattjeneste samt arbeidstakere i fast kveldstjeneste som er en del av en turnusordning når deler av tjeneste faller i tidsrommet kl kl Ordinær arbeidstid for tredelt turnusarbeid (A 2 punkt 1.4) 1.5 Ordinær arbeidstid 33,6 t/uke (A 2 punkt 1.5) 1.6 Arbeidstid for Regional sikkerhetsavdeling (RSA) Den tidligere ordningen med nedsatt arbeidstid på 2 timer pr. uke for ansatte i hel stilling og en ekstra ferieuke videreføres. 1.7 Fleksibel arbeidstid Ved behov for fleksibel arbeidstid følges rammeavtale for fleksibel arbeidstid i OUS. 1.8 Ny arbeidsplan/endring av arbeidsplan (turnusplan) Turnus kan sies opp av begge parter, med rimelig frist som avtales lokalt, dog aldri mindre enn med 2 måneders varsel. Ny turnus skal foreligge senest 4 uker før ikrafttredelse, og kunngjøres ved oppslag for alle som omfattes av den. Turnusplanen skal utarbeides i samarbeid med tillitsvalgte. I de tilfeller avdelingen har behov for å endre turnusplanen for en kortere tidsperiode i forbindelse med ferieavvikling, kan dette gjøres med en hjelpeturnus. Tilpasningen av hjelpetumusens varighet og omfang avtales i samarbeid med de tillitsvalgte. Det forutsettes at man går tilbake til ordinær turnusplan etter avtalt periode for hjelpeturnus. Merknad: B-delen for perioden ved Ullevål universitetssykehus kap. II pkt. 1.3 tredje ledd lyder: "Partene er enige om at ingen arbeidstaker skal jobbe oftere enn hver 3. lørdag/søndag (helg). I spesielle tilfeller, hvis den ansatte har behov for det kan det avtales å gjennomsnittsberegne arbeid hver 3. helg (2. hver, 4. hver...). Dette skal i såfall avtales med DTV. Gjennomsnittsberegningen tar utgangspunkt i turnustjeneste med 35,5 timer i uken." Medlemmer av Norsk Sykepleierforbund ansatt ved Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus, som var ansatt per omfattes av nevnte bestemmelse som personlig ordning så lenge vedkommende er ansatt sammenhengende ved Oslo universitetssykehus HF. 1.9 Forsøksordninger Dersom partene lokalt er enige, kan det iverksettes forsøksordninger i den enkelte enhet / avdeling som avviker fra bestemmelsene om arbeidstid.

23 Side 6 av 13 Dersom forsøksordningene går utover overenskomstens og/eller arbeidsmiljølovens rammer, skal de forelegges partene på sentralt nivå i virksomheten til godkjennelse før ordningene trer 1 kraft. Dersom forsøksordningen krever tariffavtale om unntak fra bestemmelsene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven, må dette avtales med NSF sentralt. Slike forsøksordninger kan avtales både for grupper av arbeidstakere og for enkeltpersoner Fritak for nattevakt (A 2 punkt 1.6) 1.11 Deltid/fortrinnsrett (A 2 punkt 1.7) 1.12 Midlertidig tilsetting/innleie (A 2 punkt 1.8) 2 GODTGJØRING FOR SÆRSKILT ARBEIDSTID Godtgjøring etter punktene 2.1 til 2.5 betales ikke under overtidsarbeid. (A2) 2.1 Lørdags- og søndagstillegg For ordinært arbeid mellom kl lørdag og kl søndag betales et tillegg på kr. 50,- pr arbeidet time. Tillegget endres til 25 % pr time, dog minst kr 50,- pr time, med virkningsdato 1. juli Helg - og høytidstillegg Helge- og høytidsdager og påskeaften er fridager såframt tjenesten tillater det. For ordinært arbeid mellom kl og kl på slike dager samt for arbeid mellom kl og kl onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul- og nyttårsaften, betales et tillegg på 150 % timelønn per arbeidet time. Etter at spørsmålet er drøftet mellom partene, kan det i stedet for godtgjøring etter dette punkt helt eller delvis gis 1,5 times fri per arbeidet time. Slik fritid skal ikke legges til de tider/dager som er nevnt under dette punkt og skal for øvrig gis innen 1 måned dersom partene ikke blir enige om noe annet. 2.3 Kvelds- og nattillegg Kveldstillegg For arbeidstakere som har ordinær arbeidstid mellom kl og til vaktens slutt betales et tillegg på 40 % per time Nattillegg For arbeidstakere som har ordinær arbeidstid betales et tillegg på 45 % per time fra vaktens begynnelse til vaktens slutt. 2.4 Erstatning av fridag (A 2 punkt 2.4)

24 Side 7 av Pensjonsgivende tillegg (A 2 punkt 2.5) 2.6 Smusstillegg (A 2 punkt 2.6) 3 GODTGJØRING FOR OVERTID 3.1 Definisjon (A 2 punkt 3.1) 3.2 Avgrensning (A 2 punkt 3.2) 3.3 Prosenttillegg Helge- og høytidsdager 150 % For overtidsarbeid utført på helge- og høytidsdager og påskeaften samt etter kl på pinse-, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag % 1. For overtidsarbeid utført mellom kl og kl For overtidsarbeid påbegynt før kl som varer fram til arbeidstidens begynnelse 2. For overtidsarbeid på lørdager, søndager og fridager i arbeidsplanen 3. For overtidsarbeid utført etter den ordinære arbeidstids slutt på dager før helgedager 4. Pålagt overtid direkte etter nattevakt % For overtidsarbeid utført til annen tid enn foran nevnt. 3.4 Overtid etter tilkalling (A 2 punkt 3.4) 3.5 Kompensasjon for møtevirksomhet (A 2 punkt 3.6) 3.6 Divisor for overtid (A 2 punkt 3.7) 3.7 Forskjøvet arbeidstid Forskjøvet arbeidstid Når partene i helseforetakene er enige om å forskyve arbeidstiden, betales 50 % tillegg for den tid som faller utenom vedkommendes ordinære arbeidstid. Varsel om forskjøvet arbeidstid skal så vidt mulig gis 3 dager i forveien, og aldri mindre enn 1 dag i forveien. Hvis en arbeidstaker pålegges forskjøvet arbeidstid samme dag eller natten etter at vedkommende har hatt alminnelig arbeidstid, betales som for overtid inntil arbeidstidens begynnelse neste dag.

25 Side 8 av 13 Forskjøvet arbeidstid foreligger ikke hvor det på grunn av forholdene etter drøftinger, jf. pkt. 4, er fastsatt en særskilt inndeling av arbeidstiden for enkelte arbeidstakere, jf. arbeidsmiljøloven 10-3 og Partene er enige om følgende presiseringer: a) Bestemmelsen om ett døgns varsel forstås slik at varsel skal gis senest kl døgnet før forskyvningen av arbeidstiden skal finne sted. b) Tillegg for forskjøvet arbeidstid utbetales for den faktiske utførte (forskjøvede) arbeidstid. c) Dersom den utførte (forskjøvede) arbeidstid er kortere enn arbeidstiden etter turnusplanen, skjer det ingen innarbeiding eller trekk i lønn. d) Dersom den utførte (forskjøvede) arbeidstid er lenger enn arbeidstiden etter turnusplanen, godtgjøres den forlengede arbeidstid som overtid. e) Dersom forskyvningen av flere arbeidsperioder (vakter) varsles samtidig, utbetales overtidsgodtgjøring etter pkt. 3 først når summen av den utførte forskjøvede arbeidstid overskrider summen av den arbeidstid som skulle ha vært utført etter turnusplanen. f) Bestemmelsen om forskjøvet arbeidstid gjelder også ved forskyvning av arbeidstid til dag som er fridag i den opprinnelige turnusplan, dog slik at det alltid gis fridag i samsvar med arbeidsmiljøloven 10-8 (2). g) tillegg for ubekvem arbeidstid utbetales for faktisk utført arbeidstid i samsvar med pkt. 2. Varsling senere enn kl døgnet før forskyvning: a) Dersom det ikke er mulig å gi varsel slik som forutsatt i innledningen til pkt 3.7, vil bestemmelsene om overtid komme til anvendelse. b) Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker i det enkelte tilfelle er enige om at arbeidstakeren får fri hele eller deler av den arbeidstid som skulle vært utført, skal slik fritid regnes som avspasering av overtiden time mot time, slik at bare overtidstillegget utbetales for den avspaserte tid. c) Dersom varsel gis umiddelbart etter fremmøte, godtgjøres som for 2 timers arbeid selv om arbeidstakeren forlater arbeidsstedet umiddelbart. 4 VAKTORDNINGER 4.1 Generelt (A 2 punkt 4) 4.2 Vakt på vaktrom (A 2 punkt 4.1) Arbeidstid (A 2 punkt 4.1.1) Betalingsbestemmelse (A 2 punkt 4.1.2) Utrykning Ved utrykning på vakt betales for faktisk medgått tid, som for overtid jf. punkt 3.3.

26 Side 9 av Hjemmevakt (A 2 punkt 4.2) Godtgjøringer Partene kan avtale tillegg som skal kompensere for ulempen ved kvelds- og nattjeneste samt lørdags-, søndags- og helge- /høytidstjeneste. Dersom partene ikke er enige om noe annet utbetales tillegg for kvelds- og nattjeneste samt lørdags-, søndags- og helge- /høytidstjeneste for det beregnede antall timer. Tilleggene endres ikke om det inntreffer utrykninger som medfører aktivt arbeid. Ved utrykning betales overtidsgodtgjøring for faktisk medgått tid etter punkt 4 Godtgjøring for overtid. Det tilstås kjøregodtgjøring i henhold til reiseregulativet. Vedrørende beregning av arbeidstid ved hjemmevakt kan partene lokalt inngå avtale om alternativt: - full omregning i arbeidstid etter avtalt omregningsfaktor, eller - delvis omregning i arbeidstid + økonomisk kompensasjon, eller - økonomisk kompensasjon Avtaler om hjemmevakt kan i følge arbeidsmiljøloven bare inngås med arbeidstakernes tillitsvalgte. 5 KOMPENSASJON FOR REISETID I TILKNYTNING TIL ORDINÆRT ARBEID Bestemmelsen gjelder ved tjenestereiser, dvs. pålagte reiser i oppdrag for arbeidsgiver. Bestemmelsen gjelder ikke for deltakelse på kurs, konferanser og faglige reiser som foretas vesentlig i egen interesse. Alle tjenestereiser skal godkjennes av nærmeste leder. 5.1 Arbeidstid på reiser - Reisetid i ordinær arbeidstid regnes fult ut som arbeidstid. Dokumentert reisetid utenom arbeidstid regnes som time for time (1:1). - Reisetiden er den tiden som medgår på reisen mellom arbeidssted/bosted og oppdragssted, inkludert nødvendig ventetid underveis. Reisetid utenom arbeidstid kan etter avtale kompenseres med avspasering time for time. - Er reisetiden ikke tilsagt dagen i forveien eller tidligere, betales inntil 2 timer av reisetiden som overtid når den kreves utført utenfor den ordinære arbeidstid, og eventuelt overskytende reisetid med ordinær timelønn. - Dersom reisen omfatter flere oppdragssteder, regnes tid for reiser mellom oppdragstedene som reisetid. - Dersom man er på reise mellom kl og får utbetalt nattillegg eller bruker soveplass, har man ikke krav på annen godtgjørelse enn nattillegg. - Tid som tilbringes på hotell og lignende regnes ikke som reisetid. - Med mindre annet er avtalt gjelder ovennevnte bestemmelser også for utenlandsreiser.

27 Side 10 av 13 - Bestemmelsene ovenfor gjelder ikke for arbeidstakere som har arbeid av ledende art eller som har en særlig selvstendig stilling eller som har særskilt kompensasjon for reisetid. 5.2 Reisegodtgjøring - Tjenestereiser skal foretas på billigste måte for foretaket. - Utgifter til diett dekkes etter samme satser som til enhver tid gjelder i Statens reiseregulativ i inn- og utland. - Utgifter til overnatting dekkes etter regning. - Ved privat innkvartering eller lignende som det ikke fremlegges kvittering for, betales godtgjøring for overnatting etter statens satser som gjelder for ulegitimert nattillegg i Statens regulativ i Norge. IV LØNN 1 LØNNSBESTEMMELSER 1.1 Generelt A2 kap IV pkt Prinsipper for lønnsdannelse Lønnsvurdering Ved ansettelse i stilling skal det gjøres en individuell lønnsvurdering basert på følgende når det gjelder krav til stillingens innhold og stillingsinnehavers kvalifikasjoner: - Formalkompetanse - utdanning - kurs Realkompetanse - arbeidserfaring og praksis - Arbeidsoppgaver, ansvar, funksjon - Personlige ferdigheter - Markedsverdi - Forskning Hensynet til likelønn skal ivaretas. Lønnsregulering kan også skje uavhengig av årlige lønnsforhandlinger - ved vesentlig endring i arbeidsoppgaver, funksjon og ansvar. 1.3 Særlig ansvar i tidsbegrenset periode Blir arbeidstaker gitt et særlig utvidet ansvar og/eller oppgaver for en tidsbegrenset periode på minimum 2 uker kan det gis et tillegg for perioden. Eventuell godtgjøring skal være i samsvar med det utvidete ansvaret og fastsettes av nærmeste leder. 1.4 Særskilte tillegg Klinisk spesialist - særskilt tillegg Godkjente kliniske spesialister i sykepleie eller spesialsykepleie, tilstås et tillegg på kr ,- pr. år som et særskilt tillegg. Tilleggene utbetales over 12 mnd., og deltidsansatte får et forholdsmessig beregnet beløp.

28 Side 11 av 13 Det forutsettes at den faglige innretningen er i overensstemmelse med avdelingens behov og satsningsområde, og stillingens funksjon. Dette innebærer bl.a. at det til stillingen ligger minimum 50 % direkte pasientarbeid. Ved ansettelse i ny stilling/funksjon skal det gjøres en ny vurdering av om betingelsene for å gi tillegget er oppfylt Mastergrad - særskilt tillegg Sykepleiere og spesialsykepleiere/jordmor med mastergrad som har en faglig innretning i overensstemmelse med klinikkens behov, stillingens funksjon samt avdelingens behov og satsningsområder, gis et særtillegg på kr ved oppnådd grad. I stillinger med krav om mastergrad anses kompetansen kompensert i avtalt individuell lønn ved tilsetting. Ved ansettelse i ny stilling/funksjon skal det gjøres en ny vurdering av om betingelsene for å gi tillegget er oppfylt Doktorgrad - særskilt tillegg Ved oppnådd doktorgrad innefor det fagområde/forskningsfelt som vedkommende er tilsatt i, gis et særskilt tillegg på kr per år, men dette gjelder ikke ansatte i forskerstillinger. Det forutsettes at vedkommende driver aktiv forskning. I stillinger med krav om doktorgrad anses kompetansen kompensert i avtalt individuell lønn ved tilsetting. Ved ansettelse i ny stilling/funksjon skal det gjøres en ny vurdering av om betingelsene for å gi tillegget er oppfylt Professorkompetanse Ansatte som driver aktiv forskning gis ved oppnådd professorkompetanse et særskilt tillegg på kr pr år i hel stilling, men gjelder ikke ansatte i forskerstillinger. Det forutsettes at den faglige innretningen er i overensstemmelse med avdelingens behov og satsningsområde, og stillingens funksjon. I stillinger med krav om professorkompetanse anses kompetansen kompensert i avtalt individuell lønn ved tilsetting. Ved ansettelse i ny stilling/funksjon skal det gjøres en ny vurdering av om betingelsene for å gi tillegget er oppfylt. 1.5 Lønnsplassering Lønnssystem stipendiater Stigen for stipendiater ansatt før år år år

29 Side 12 av 13 Stigen for stipendiater ansatt etter år lår år Stigen for stipendiater ansatt etter år år år Stigen for stipendiater ansatt etter år år år V ANDRE FORHOLD 1 OPPSIGELSESFRISTER 1.1 Prøvetid For arbeidstakere som er ansatt med prøvetid på inntil 6 måneder, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned i prøvetidsperioden. 1.2 Midlertidig ansatte For alle midlertidig ansatte gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned i hele ansettelsesperioden. 1.3 Fast ansatte For arbeidstakere med fast ansettelse gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder. 1.4 Generelt Oppsigelsesfristene gjelder med mindre annet følger av lov. Oppsigelsesfrister for ansatte i prøvetidsperioden, regnes fra den dato oppsigelsen kom frem til mottakeren. Oppsigelsesfristene for midlertidige og faste ansatte, regnes fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen kom frem til mottaker. Dersom arbeidstaker sier opp sin stilling, kan det inngås avtale om fratredelse tidligere enn opprinnelig oppsigelsesfrist, dersom forholden ligger til rette for dette. 2 BIERVERV

30 Side 13 av 13 Arbeidstaker må ikke påta seg bierverv utenfor foretaket, som kan påvirke muligheten til å utføre tjenesten ved OUS HF på en fullt forsvarlig måte. Arbeidstaker må heller ikke påta seg ansettelse i eller drive virksomhet som konkurrerer med OUS HF eller som gjør at det kan reises tvil om arbeidstakerens lojalitet eller habilitet. Tilsvarende gjelder for arbeidstakers eierskap eller styreverv. Det skal skje en individuell og konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle mht adgangen til å påta seg bierverv. Bierverv skal på forhånd være avklart med arbeidsgiver. Arbeidstaker har opplysningsplikt overfor arbeidsgiver om bierverv, slik bierverv til enhver tid er definert. For øvrig vises det til utfyllende bestemmelser i de til enhver tid gjeldende retningslinjer om bierverv som gjøres gjeldende i OUS HF. 3 KOMPETANSEUTVIKLING Foretaket skal legge vekt på målrettet utvikling av arbeidstakeres kompetanse som et viktig virkemiddel i utviklingen av foretakets kvalitet, konkurranseevne, brukerorientering og medarbeidertilfredshet. Kompetansegivende oppgaver og kurs er en forutsetning for å gi arbeidstakere mulighet til å imøtekomme dagens og morgendagens kompetansekrav. Vurdering av behov, tiltak og ønsker vedrørende kompetanseutvikling utveksles mellom den enkelte arbeidstakere og nærmeste leder i de årlige utviklingssamtaler. Dette danner grunnlag for målrettede utviklingstiltak som nedfelles i individuell utviklingsplaner. Det skal legges til rette for nødvendig utviklingstiltak i overensstemmelse med avdelingens og foretakets behov og satsingsområde.

31 Oslo universitetssykehus vedlegg til B-del for overenskomstperioden Partene viser til vedlegg til overenskomsten del B for perioden Følgende sikringer videreføres som vedlegg til B-delen: Dødfødsel/spedbarnsdød - sikring Arbeidstakere ved Rikshospitalet som per var omfattet av Rikshospitalets B-del pkt. 3.2, opprettholder rettigheter etter bestemmelsen så lenge vedkommende er ansatt ved Oslo universitetssykehus HF. Beregningsgrunnlag for ferie - arbeidstakere over 60 år - sikring Arbeidstakere ved Rikshospitalet som per var omfattet av Rikshospitalets B-del pkt. 7.1 og som fyller 60 år i løpet av 2012, opprettholder rettigheter etter bestemmelsen så lenge vedkommende er ansatt ved Oslo univeristetssykehus HF. Fagspesifikk etterutdanning - sikring Arbeidstakere fra Aker universitetssykehus som oppebærer lønn som spesialsykepleier på bakgrunn av fagspesifikk etterutdanning beholder lønn som spesialsykepleier ved overgang til ny B-del. Minstelønn for særskilte grupper - sikring Oversykepleier, avdelingssykepleier, ledende sykepleier/ledende spesialsykepleier, hygienesykepleier, bedriftssykepleier som per oppebærer minstelønnsgaranti i henhold til B-delen ved Ullevål universitetssykehus romertall IV, pkt. 1, oppebærer denne minstelønnsgarantien som personlig ordning så lenge de innehar samme stilling. Øvrige sikringsbestemmelser fra vedlegg i B-del forutsettes ivaretatt gjennom implementering i lønnssystem og B-del.

32 Krav/Tilbud 3 ved forhandlinger mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og NSF vedrørende overenskomstrevisjon Tilstede på ett eller flere møter: UNN HF: Harma Uleberg Ståle Karlsen Beate Larssen NSF: Mai-Britt Martinsen Monica Fyhn Sørensen Geir Magne Johnsen 1. Grunnlaget for forhandlingene: Forhandlingene er gjennomført iht. A2-protokoll mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og NSF av 20. mai Med forbehold om endringer gis følgende tilbud: Alle medlemmer av NSF på ansiennitetsstige sykepleier og spesialsykepleier/jordmor gis et tillegg på 4 % inkludert sentrale tillegg. Øvrige medlemmer gis et tillegg på 4 % inkludert sentrale tillegg. ( ,-) Det settes av en pott til individuell fordeling på kr ,- som fordeles til den enkelte klinikk som følgende: Radetiketter Nøkkel Fordeling AKUTTMEDISINSK KLINIKK 4,6 % ALLMENNPSYKIATRISK KLINIKK 9,4 % BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN 6,2 % DIAGNOSTISK KLINIKK 0,2 % FAG- OG FORSKNINGSSENTERET 1,2% HJERTE- LUNGEKLINIKKEN 10,4% HR-SENTERET 0,9 % KIRURGI-, KREFT-OG KVINNEHELSEKLINIKKEN 10,8% LONGYEARBYEN SYKEHUS 0,5 % MEDISINSK KLINIKK 12,3% NASJONALT SENTER FOR SAMHANDLING OG TELEMEDISIN 0,9 % NEVRO- OG ORTOPEDIKLINIKKEN 8,4 %

Endelig krav/tilbud gitt i avsluttende sentrale forhandlinger 27. juni 2014, kl. 17.00

Endelig krav/tilbud gitt i avsluttende sentrale forhandlinger 27. juni 2014, kl. 17.00 Helse Stavanger HF Endelig krav/tilbud gitt i avsluttende sentrale forhandlinger 27. juni 2014, kl. 17.00 Overenskomst Partene er kommet til enighet om revidert B- del - se vedlegg 1. De punkter som gjenstår

Detaljer

Overenskomst del B. mellom

Overenskomst del B. mellom mellom Norsk Sykepleierforbund 01.05.2014 30.04.2016 i ê 1.mai 2014 30.april 2016 Jf. sentral overenskomst mellom Spekter og NSF, Helse Stavanger HF og Overenskomst del B OMFANG Overenskomstens del B gjelder

Detaljer

Overeinskomst HELSE FØRDE HF NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Del B : /7. (rvm '/ Affa-

Overeinskomst HELSE FØRDE HF NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Del B : /7. (rvm '/ Affa- 1 Overeinskomst Del B Overeinskomst - del B av 2014-2016 Protokolldato: 27.06.14. Utløp: 30. april 2016 HELSE FØRDE HF på den eine sida og NORSK SYKEPLEIERFORBUND på den andre side gjeldande for perioden;

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Norsk Sykepleiertorbund. Helse Stavanger HF 01.05.2008 -

Overenskomst del B. mellom. Norsk Sykepleiertorbund. Helse Stavanger HF 01.05.2008 - \[e53 5 Overenskomst del B mellom Norsk Sykepleiertorbund og Helse Stavanger HF 01.05.2008-30.04.2010 Jf. sentral overenskomst mellom Spekter og NSF, 1.mai 2008-30.april 2010 i2 OMFANG Overenskomstens

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Oslo universitetssykehus HF

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Oslo universitetssykehus HF Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Oslo universitetssykehus HF 1.5.2016 30.4.2018 Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE: I OMFANG...4 1 VIRKEOMRÅDE...4 II SOSIALE BESTEMMELSER...4 III ARBEIDSTID, ULEMPETILLEGG

Detaljer

OVERENSKOMSTEN DEL B

OVERENSKOMSTEN DEL B OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM FAGFORBUNDET OG ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2006-30.4.2008 1. OMFANG Overenskomstens del B gjelder for samtlige medlemmer Fagforbundet som er tilsatt ved Ullevål

Detaljer

Overenskomst del B 1.mai april mellom Spekter/Sykehuspartner HF. LO Stat/Fagforbundet

Overenskomst del B 1.mai april mellom Spekter/Sykehuspartner HF. LO Stat/Fagforbundet Overenskomst del B 1.mai 2016 30.april 2018 mellom Spekter/Sykehuspartner HF og LO Stat/Fagforbundet 1 1. OMFANG OG GYLDIGHET... 3 1.1. Virkeområde... 3 1.2. Ikrafttreden og varighet... 3 2. SOSIALE BESTEMMELSER

Detaljer

Overenskomst (B-del)

Overenskomst (B-del) Arbeidsgivers 2. tilbud, 23.05.16 Overenskomst (B-del) St. Olavs Hospital HF og Norges Farmaceutiske Forening Tariffperioden 01.04.2016 31.03.18 INNHOLDSFORTEGNELSE: I OMFANG OG GYLDIGHET 3 II SOSIALE

Detaljer

VESTRE VIKEN Overenskomst Del B Vestre Viken og Norsk Sykepleierforbund 01.05.2016 30.04.2018 Innhold 1 Omfang... 3 2 Oppsigelsesfrister... 3 3 Adopsjon... 3 4 Arbeidstid, ulempetillegg mv... 3 4.1 Lørdags-

Detaljer

OVERENSKOMST mellom. Norsk Sykepleierforbimdl. B-del

OVERENSKOMST mellom. Norsk Sykepleierforbimdl. B-del OVERENSKOMST mellom Fimemarkssykehiuiset HF og Norsk Sykepleierforbimdl B-del for perioden lo5.2fl)14-30»4 o 2(Q)16 B-delsovcrenskomst mellom Finnmarkssykehuset HF og Norsk Sykepleierforbund for perioden

Detaljer

SPEKTER. SPEKTER og SAN/Norges Farmaceutiske Forening 2014-2016

SPEKTER. SPEKTER og SAN/Norges Farmaceutiske Forening 2014-2016 SPEKTER 2014-2016 SPEKTER og SAN/Norges Farmaceutiske Forening B-dels-overenskomster Sykehusapotekene HF OUS HF Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Sykehusapotek Nord

Detaljer

Aker universitetssykehus HF og Norske Sykepleierforbund (NSI4)

Aker universitetssykehus HF og Norske Sykepleierforbund (NSI4) 21/10 2008 11:29 FAX 22894171 NSF AKER!jOO1 OVERENSKOMSTENS DEL B Mellom Aker universitetssykehus HF og Norske Sykepleierforbund (NSI4) Perioden 01.07.2008-30.06.2010 Overenskom sten er bygget på A I -overenskomsten

Detaljer

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del Overenskomst mellom og Sykehuset Østfold HF B-del perioden 1.5.2010 30.4.2012 1 1. GENERELLE BESTEMMELSER Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt. 1.1 Partsforhold

Detaljer

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 2, 22. april 2010 kl. 10.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 14.00, og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser:

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E O S L O Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Dok. 2 23. april kl. 10:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

Side i av 5 PROTOKOLL. Overenskomstens 13-del prolongeres med de endringer som fremgår av vedlegg til protokollen.

Side i av 5 PROTOKOLL. Overenskomstens 13-del prolongeres med de endringer som fremgår av vedlegg til protokollen. Side i av 5 PROTOKOLL År 2016, den 25. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus AS og Fellesorganisasjonen vedrørende overenskomstens del B. Resultatet omfatter medlemmer av

Detaljer

Overenskomst mellom. Norges Farmaceutiske Forening og. Helse Bergen HF

Overenskomst mellom. Norges Farmaceutiske Forening og. Helse Bergen HF Overenskomst mellom Norges Farmaceutiske Forening og Helse Bergen HF Fra 01.04.16 til 31.03.18 Bergen, 26.05.2016.. Ketil H. Kvernrød Hilde Erdal Helse Bergen HF Side 1 av 11 Innhold I OMFANG OG GYLDIGHET...

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Norsk Sykepleierforbund (NSF) Rikshospitalet HF. 1. mai 2008 30. april 2010

Overenskomst del B. mellom. Norsk Sykepleierforbund (NSF) Rikshospitalet HF. 1. mai 2008 30. april 2010 Overenskomst del B mellom Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Rikshospitalet HF 1. mai 2008 30. april 2010 NSF overenskomst del B 2008-2010 Side 2 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE: KAP 1 : GENERELLE BESTEMMELSER...4

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: For Lovisenberg Diakonale Sykehus

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: For Lovisenberg Diakonale Sykehus PROTOKOLL År 2008, den 8. september, ble det holdt forhandlinger mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus AS og Den norske Tannlegeforening vedrørende overenskomstområde 4 Lovisenberg. Forhandlingene ble ført

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E OSLO Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012 Dok. 2 19. april kl. 15:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

OVERENSKOMSTENS B-DEL 1. mai april 2018

OVERENSKOMSTENS B-DEL 1. mai april 2018 OVERENSKOMSTENS B-DEL 1. mai 2016-30. april 2018 MELLOM SPEKTER /SUNNAAS SYKEHUS HF OG LO STAT/FAGFORBUNDET 1 1 Partsforhold Denne avtale er inngått mellom Sunnaas sykehus HF (SunHF) tilsluttet Spekter

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF DEN NORSKE LEGEFORENING 01.01.2010 31.12.2011.

OVERENSKOMST DEL B MELLOM PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF DEN NORSKE LEGEFORENING 01.01.2010 31.12.2011. OVERENSKOMST DEL B MELLOM PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF OG DEN NORSKE LEGEFORENING 01.01.2010 31.12.2011. 1 I. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Partsforhold Denne overenskomsten er inngått mellom Psykiatrien i Vestfold

Detaljer

OVERENSKOMST MELLOM B-DEL

OVERENSKOMST MELLOM B-DEL SUNNAAS SYKEHUS HF OG MELLOM NORSK SYKEPLEIERFORBUND 1. MAI 2014 TIL 30. APRIL 2016 B-DEL OVERENSKOMST i Çç$ - 3r.4j i Partsforhold Denne avtale er inngått mellom Sunnaas sykehus HF (SunHF) tilsluttet

Detaljer

VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT

VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT 1. Økonomi LO Stat, Unio, YS Stat Med virkning fra 1. juli avsettes det 0,8 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger, se nærmere i tekst nedenfor. Med virkning fra 1.

Detaljer

ULLEVÅL. universitetssykehus OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM NORSK SYKEPLEIEFORBUND ULLEVÅL UNWERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2008 - 30.4.

ULLEVÅL. universitetssykehus OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM NORSK SYKEPLEIEFORBUND ULLEVÅL UNWERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2008 - 30.4. :. :1 ULLEVÅL universitetssykehus OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM NORSK SYKEPLEIEFORBUND OG ULLEVÅL UNWERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2008-30.4.2010 I OMFANG i virkeområde Overenskomstens del 13 gjelder for

Detaljer

VESTRE VIKEN. Overenskomst Del B. Vestre Viken og Norsk Sykepleierforbund OLO Tilbud:

VESTRE VIKEN. Overenskomst Del B. Vestre Viken og Norsk Sykepleierforbund OLO Tilbud: VESTRE VIKEN Overenskomst Del B Vestre Viken og Norsk Sykepleierforbund OLO5.214-3.4.216 Tilbud: 19.6.14 Side 2 Innhold i Omfang.3 2 Oppsigelsesfrister.3 3 Adopsjon 3 4 Arbeidstid, ulempetillegg mv 3 4.1

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Nord-Trøndelag HF Overenskomst del B mellom Den Norske Legeforening og Helse Nord-Trøndelag HF 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel I... 3 1.0 Alminnelige bestemmelser... 3 1.1 Ikrafttredelse og varighet... 3 1.2 Oppsigelsesfrister...

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS.

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OG LEDERNE OVERENSKOMSTPERIODEN 2016 2018 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Overenskomstens del B. mellom. Sunnaas sykehus HF. Den norske legeforening. Perioden 1 mai 2012 til 30 april 2014

Overenskomstens del B. mellom. Sunnaas sykehus HF. Den norske legeforening. Perioden 1 mai 2012 til 30 april 2014 Overenskomstens del B mellom Sunnaas sykehus HF og Den norske legeforening Perioden 1 mai 2012 til 30 april 2014 1 Partsforhold og virkeområde 1-1 Partsforhold Overenskomstens del B er inngått mellom Sunnaas

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid 1. Bestemmelsens ordlyd: Pkt. 2.5) Ordinær arbeidstid for tredelt turnusarbeid

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM SPEKTER/UNICARE BAB AS OG LO STAT /FAGFORBUNDET

OVERENSKOMST DEL B MELLOM SPEKTER/UNICARE BAB AS OG LO STAT /FAGFORBUNDET 03.12.2016 OVERENSKOMST DEL B 1.4.2016-31.3.2018 MELLOM SPEKTER/UNICARE BAB AS OG LO STAT /FAGFORBUNDET Innhold 1.1 Innhenting av helseopplysninger ved ansettelse og politiattest... 3 2. SOSIALE BESTEMMELSER...

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM. SiV HF Klinikk psykisk helse og rusbehandling DEN NORSKE LEGEFORENING

OVERENSKOMST DEL B MELLOM. SiV HF Klinikk psykisk helse og rusbehandling DEN NORSKE LEGEFORENING OVERENSKOMST DEL B MELLOM SiV HF Klinikk psykisk helse og rusbehandling OG DEN NORSKE LEGEFORENING 01.05.2014 30.04.2016 (Redigert i.h.t A2) 1 I. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Partsforhold og virkeområde 1.1.

Detaljer

Overenskomst Del B HELSE FØRDE HF DEN NORSKE LEGEFORENING. Overenskomst - del B Protokolldato: Utløp: 30.

Overenskomst Del B HELSE FØRDE HF DEN NORSKE LEGEFORENING. Overenskomst - del B Protokolldato: Utløp: 30. Overenskomst Del B Overenskomst - del B 2012-2014 Protokolldato: 11.06.2012 Utløp: 30. april 2014 HELSE FØRDE HF på den ene siden og DEN NORSKE LEGEFORENING på den andre side gjeldende for perioden 1.

Detaljer

Overenskomst Del 8. Vestre Viken og Norsk Sykepleierforbund VESTRE VIKEN

Overenskomst Del 8. Vestre Viken og Norsk Sykepleierforbund VESTRE VIKEN VESTRE VIKEN Overenskomst Del 8 Vestre Viken og Norsk Sykepleierforbund 01.05.2014-30.04.20 16 k orrigert etter vedtak i sentrale forhandliiiper 27.05.2014 Innhold i Omfang.3 2 Oppsigelsesfrister. 3 3

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 KS TILBUD NR. 3 27. april 2012 kl. 09.30 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2012 Det vises til KS` tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 29. mars og 20. april 2012. For øvrig legger KS

Detaljer

LO I NAVO HELSE HOVEDTARIFFREVISJONEN

LO I NAVO HELSE HOVEDTARIFFREVISJONEN Dok. 2, 28. april 2004 kl. 1700 LO I NAVO HELSE HOVEDTARIFFREVISJONEN 2004 1 LO-organisasjonene i NAVO/helse viser til dok.1. Det fremmes med dette krav om endringer i Overenskomstens A2 - del for NAVO/helse.

Detaljer

ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER...

ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER... OVERENSKOMST MELLOM FINNMARKSSYKEHUSET HF OG NITO B-del for perioden 1.4.2016 31.3.2018 Innholdsfortegnelse 1 VIRKEOMRÅDE... 1 2 TILSETTING... 1 3 OPPSIGELSE... 1 3.1 OPPSIGELSESFRISTER... 1 3.1.1 Hovedregel...

Detaljer

Lønnsoppgjøret 2016 UNN - NSF

Lønnsoppgjøret 2016 UNN - NSF Lønnsoppgjøret 2016 UNN - NSF Sentrale og lokale forhandlinger mellom UNN og NSF er sluttført pr juni. 2016 og godkjent av UNIO. Resultatet er lagt ut på NSF s hjemmeside, men hva betyr resultatet for

Detaljer

OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS. på den ene side

OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS. på den ene side Avtale nr. 428 Utløpsdato: 31.mars 2014 Overenskomst av 2012-2014 OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge/

Detaljer

SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1

SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1 SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1 Del I - Innledning 1.1 - Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12 (4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 1. Hensikt 2. Gyldighetsområde 3. Arbeidstid 3.1 Ukentlig arbeidstid 3.2 Daglig arbeidstid 3.3 Delt dagsverk 3.4 Nattjeneste 3.5 Fritid 4. Reisetid 4.1 Forholdet

Detaljer

Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale

Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale Til NKF`s lokallagsleder Rundskriv L 17 2013 Oslo, 9. desember 2013 Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale Flere av NKFs lokallag har etterlyst et notat som inneholder de mest

Detaljer

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13 1 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 HANDLINGSPLAN OG LØNNSPOLITISKE UTFORDRINGER 2.1Målsetting for handlingsplan 2-1-1 Alternativ lønnsplassering 2.2Lønnspolitiske retningslinjer

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM FAGFORBUNDET HELSE NORD-TRØNDELAG HF (HNT)

OVERENSKOMST DEL B MELLOM FAGFORBUNDET HELSE NORD-TRØNDELAG HF (HNT) OVERENSKOMST DEL B MELLOM FAGFORBUNDET OG HELSE NORD-TRØNDELAG HF (HNT) 010506 300408 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ALMINNELIGE BESTEMMELSER s. 3 1.1 Overenskomstens omfang s. 3 1.2 Ikrafttredelse og varighet

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av ny bestemmelse om tredelt turnusarbeid.

Retningslinjer for praktisering av ny bestemmelse om tredelt turnusarbeid. 15.10.2010 Retningslinjer for praktisering av ny bestemmelse om tredelt turnusarbeid. Nye regler om ukentlig arbeidstid for arbeidstakere i tredelt turnus innebærer en arbeidstidsreduksjon for enkelte

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

2014-2016. Overenskomst mellom LO Stat/EL & IT Forbundet og SPEKTER/Teltech as

2014-2016. Overenskomst mellom LO Stat/EL & IT Forbundet og SPEKTER/Teltech as 2014-2016 Overenskomst mellom LO Stat/EL & IT Forbundet og SPEKTER/Teltech as OVERENSKOMST mellom LO-Stat/EL & IT Forbundet og Spekter/Teltech as Gjeldende for perioden 1.4.2014 31.3.2016

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt.

Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt. GENERELLE BESTEMMELSER Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt. $ l. Omfang Overenskomsten gjelder alle medlemmer ansatt i Sykehuset Østfold HF. Administrerende

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Den Norske Legeforening. Helse Nord-Trøndelag HF

Overenskomst del B. mellom. Den Norske Legeforening. Helse Nord-Trøndelag HF Overenskomst del B mellom Den Norske Legeforening og Helse Nord-Trøndelag HF 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel I... 3 1 Alminnelige bestemmelser... 3 1.1 Ikrafttredelse og varighet... 3 1.2 Oppsigelsesfrister...

Detaljer

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014 Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune Bergenskurset ATG November 2014 Bente Myrtveit / Asle Flatøy HTA, Fellesbestemmelsene

Detaljer

Overenskomst mellom SiV HF. og Den norske legeforening. Overenskomst B-del 01.05.14 30.04.16

Overenskomst mellom SiV HF. og Den norske legeforening. Overenskomst B-del 01.05.14 30.04.16 (Redigert i.h.t A2) Overenskomst mellom SiV HF og Den norske legeforening Overenskomst B-del 01.05.14 30.04.16 1 1 Partsforhold og virkeområde m.v. 1.1 Partsforhold Partene i denne delen av overenskomsten

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse Forord... 5 Fritid i forbindelse med helg og høytid... 6 Søndagsarbeid, Aml 10-10... 7 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8... 7 F1, F2,

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale

Detaljer

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011 B-rundskriv nr: 12/2010 Saksnr: 10/02059-1 Arkivkode: Dato: 16.11.2010 Saksbehandler: Forhandling Til Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog

Detaljer

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Særavtale gjeldende fra 01.07.2014 30.06.2015 Innhold Sist revidert den Kapittel Side Særavtalens omfang Virkeområde 1. Januar 2008 1.1 2 Fortolkning

Detaljer

SAMMENDRAG FRA TARIFFKONFERANSEN 2015

SAMMENDRAG FRA TARIFFKONFERANSEN 2015 SAMMENDRAG FRA TARIFFKONFERANSEN 2015 Fylke Akershus Dato 18. og 19. november 2015 Spørsmålene i debattheftet ************************************************************************** Pensjon 66 % av

Detaljer

Overenskomstens B - del mellom. Sykehuset Innlandet HF. Den norske legeforening (Dnlf)

Overenskomstens B - del mellom. Sykehuset Innlandet HF. Den norske legeforening (Dnlf) Overenskomstens B - del mellom Sykehuset Innlandet HF og Den norske legeforening (Dnlf) Overenskomsten er gjeldende i perioden 2014 2016 I DENNE OVERENSKOMST REFERERER DE OMTALTE PUNKTER SEG TIL OVERENSKOMSTENS

Detaljer

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE RAMMEAVTALE OM ÅRSARBEIDSTID OG FLEKSIBEL ARBEIDSTID Det ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Hurum kommune på den ene siden og Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund

Detaljer

Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste. inngått mellom

Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste. inngått mellom REVISJON AV SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste inngått mellom KS og Fagforbundet Delta Norges Ingeniørorganisasjon Tekna Det norske Maskinistforbund

Detaljer

Energiavtalene. Temadag 23. august Trygve Nøst

Energiavtalene. Temadag 23. august Trygve Nøst Energiavtalene Temadag 23. august 2017 Trygve Nøst Hvorfor har vi to energiavtaler? Har sin bakgrunn i tariffoppgjøret i 2006 - Forhandlingsløsning med alle unntatt EL og IT - Meklingsløsning med EL og

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i formannskapet 11.10.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lokal lønnspolitikk... 3 1.3 Lønnsforskjeller og lik lønn mellom kjønnene... 3 1.4 Rekruttere

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri. Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER Nr: 38/2014/CFA Dato: 23.06.2014 Sendt til: Medlemmer som er bundet av Landsoverenskomst for Barnehager. TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER Virke og arbeidstakerorganisasjonene ble 13.

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om opprettelse av overenskomst ved Sykehuspartner HF

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om opprettelse av overenskomst ved Sykehuspartner HF PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om opprettelse av overenskomst ved Sykehuspartner HF År 2015, den 19. august ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Unio vedrørende

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/4116-9 14/14568 410 18.06.2014 LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING Strand kommune ønsker å ha en aktiv og stimulerende lønnspolitikk som gir forutsigbarhet

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM HELSE NORD-TRØNDELAG HF (HNT)

OVERENSKOMST DEL B MELLOM HELSE NORD-TRØNDELAG HF (HNT) OVERENSKOMST DEL B MELLOM FO OG HELSE NORD-TRØNDELAG HF (HNT) 010506 300408 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ALMINNELIGE BESTEMMELSER s. 3 1.1 Overenskomstens omfang s. 3 1.2 Ikrafttredelse og varighet s. 3 1.3

Detaljer

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene.

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene. P R O T O K O L L Til protokollen 1. Utvalg Seniorpolitikk Det nedsettes et partssammensatt utvalg s skal vurdere og eventuelt foreslå ulike virkemidler for å få eldre arbeidstakere til å stå lenger i

Detaljer

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 1 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Ulike måter å utarbeide

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området Ar 2014, den 27. juni, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Den norske legeforening (Dnlf)

Sykehuset Innlandet HF. Den norske legeforening (Dnlf) Overenskomstens B - del mellom Sykehuset Innlandet HF Og Den norske legeforening (Dnlf) Overenskomsten er gjeldende i perioden 1.5.2012-30.4.2014 I DENNE OVERENSKOMST REFERERER DE OMTALTE PUNKTER SEG TIL

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA 1 OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA OVERENSKOMSTPERIODEN 2014-2016 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virkeområde/omfang 2. Sosiale bestemmelser 3. Ansettelse, prøvetid og oppsigelse 4.

Detaljer

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokal særavtale -Reiseregulativet. Bergenskurset ATG September 2011

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokal særavtale -Reiseregulativet. Bergenskurset ATG September 2011 Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokal særavtale -Reiseregulativet Bergenskurset ATG September 2011 Asle Flatøy HTA, Fellesbestemmelsene 2.3.1 Bruk av deltidsstillinger Ved ledig stilling

Detaljer

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget.

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. ØKONOMI 3-2 Minstelønn Alle minstelønnssatsene heves med kr. 10.000,- unntatt

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

LO-forbundene i Spekterhelse

LO-forbundene i Spekterhelse Side 1 av 6 LO-forbundene i Spekterhelse Veiledning for ny modell for beregning av lørdags- og søndagstillegg. 1. Bakgrunn og formål I overenskomstrevisjonen i 2012 ble Spekter og LO-forbundene enige om

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Hovedoppgjøret juli Norsk Sykepleierforbund og Sykehuset Innlandet 1* resultat av B-dels og fase 3 forhandlinger

Sykehuset Innlandet HF Hovedoppgjøret juli Norsk Sykepleierforbund og Sykehuset Innlandet 1* resultat av B-dels og fase 3 forhandlinger Sykehuset Innlandet HF Hovedoppgjøret 2014 1. juli 2014 Norsk Sykepleierforbund og Sykehuset Innlandet 1* resultat av B-dels og fase 3 forhandlinger Nedenstående er en oppsummering av resultatet fra de

Detaljer

PROTOKOLL GENERELT TILLEGG. BESTEMMELSENE i OVERENSKOMSTEN

PROTOKOLL GENERELT TILLEGG. BESTEMMELSENE i OVERENSKOMSTEN PROTOKOLL År 2008, den 27. august, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter og Fagforbundet/MFO og Fellesorganisasjonen vedrørende overenskomstområde 4 Lovisenberg. Forhandlingene ble ført på grunnlag

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

LO-forbundene i NAVO-helse. DOK kl 1700 NAVO HELSE OMRÅDE 10

LO-forbundene i NAVO-helse. DOK kl 1700 NAVO HELSE OMRÅDE 10 LO-forbundene i NAVO-helse DOK. 2 29.05.06 kl 1700 NAVO HELSE OMRÅDE 10 1. MAI 2006-30. APRIL 2008 1 I OMFANG Overenskomsten gjelder for medlemmer av Fagforbundet, El & IT- forbundet, Fellesorganisasjonen

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om lønnsreguleringer for 2. avtaleår i område 10 Helseforetak

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om lønnsreguleringer for 2. avtaleår i område 10 Helseforetak 1 PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om lønnsreguleringer for 2. avtaleår i område 10 Helseforetak År 2013, den 26. juni, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området År 2006, den 27. september, 10., 16., 17., 20. og 27. oktober ble det holdt forhandlingsmøter

Detaljer

Innføring i hovedtariffavtalens fellesbestemmelser - Særlig gjennomgang av bestemmelsene knyttet til arbeidstid

Innføring i hovedtariffavtalens fellesbestemmelser - Særlig gjennomgang av bestemmelsene knyttet til arbeidstid Innføring i hovedtariffavtalens fellesbestemmelser - Særlig gjennomgang av bestemmelsene knyttet til arbeidstid «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Tema for kurset Innføring i hovedtariffavtalens

Detaljer

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010 Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010 Krav II 15. april 2010 kl. 11.00 Unios KRAV NR.2, 15. APRIL KL. 11.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 1200, og opprettholder disse med følgende

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/8-2013 Dokument nr.: 13/01571-1 Arkivkode: 0 Dato: 22.10.2013 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Arbeid og fritid i helge- og høytider På bakgrunn

Detaljer

Overtids- og ulempetillegg. Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup

Overtids- og ulempetillegg. Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup Overtids- og ulempetillegg Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup 09.01.2017 Overtids- og mertidstillegg Hvor står det om overtid i loven? Arbeidsmiljøloven 10-6 Aml. 10-6 Overtid (1) Arbeid utover avtalt

Detaljer

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune Lønnspolitisk plan for Flekkefjord kommune Vedtatt av: 22.02.2007 1 Innhold 1. Målet for lønnspolitikken 1.1 Innledning 1.2 Kommunens lønnspolitikk 1.3 Målet med den lønnspolitiske planen 1.4 Hvem planene

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG FAGFORBUNDET OVERENSKOMSTPERIODEN

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG FAGFORBUNDET OVERENSKOMSTPERIODEN 1 OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG FAGFORBUNDET OVERENSKOMSTPERIODEN 1.4.2016-31.3.2018 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virkeområde/omfang 2. Sosiale bestemmelser 3. Ansettelse, prøvetid og

Detaljer

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI OG LEDERNE 2014 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Avtalens omfang... 3 3 Avtaleopprettelse... 3 4 Lønnsbestemmelser... 4 5 Individuell oppsigelse...

Detaljer

- LØNNSPOLITISK PLAN -

- LØNNSPOLITISK PLAN - RØDØY KOMMUNE - LØNNSPOLITISK PLAN - Vedtatt i Rødøy kommunestyre 10.12.08, sak 089/2008 Revidert: - k-sak 74/2009, 16.12.2009 - k-sak 35/2014, 17.06.2014 1 INNLEDNING Lønnspolitiske retningslinjer er

Detaljer

SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE NR BRANN- OG REDNINGSTJENESTE

SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE NR BRANN- OG REDNINGSTJENESTE SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE NR. 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE Del I Innledende bestemmelser 1.1 Forholdet til Hovedtariffavtalen Denne særavtale (SFS 2404) er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven

Detaljer

Foto: JA Reklame. Dato

Foto: JA Reklame. Dato Foto: JA Reklame Dato 18.09.14 1 LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE 1. Rammer Denne planen tar utgangspunkt i det arbeidsgiverpolitiske dokumentet, kapt. Lønnspolitikk, og ses i sammenheng med dette.

Detaljer

Parallellsesjon Virke overenskomster. Tariffavtaler. Samspillet Farmaceutene tillitsvalgtkurs NFF-A

Parallellsesjon Virke overenskomster. Tariffavtaler. Samspillet Farmaceutene tillitsvalgtkurs NFF-A Parallellsesjon Virke overenskomster TV-kurs 19. januar 2016 Lilly Elvekrok Agerup juridisk rådgiver Tariffavtaler Overenskomsten/tariffavtaler supplerer bestemmelsene i aml. hva gjelder ansattes rettigheter

Detaljer

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk 1. time: Løsning av gruppeoppgaver uten hjelp (kan spørre om uklarheter rundt oppgavene/spørsmålene) 2. time: Sjekk av løsningene, samt diverse oppslag og evt innlegg

Detaljer

Elverum, 1. desember 2016

Elverum, 1. desember 2016 Elverum, 1. desember 2016 Norsk Sykepleierforbunds arbeidstidskurs for ledere Program 09.00-09.10 Innledning og presentasjon 09.10-10.00 Forelesning 10.00-10.15 Kaffepause 10.15-12.00 Forelesning 12.00-13.00

Detaljer

TARIFFAVTALE. Overenskomst mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund. Spesialisthelsetjenesten

TARIFFAVTALE. Overenskomst mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund. Spesialisthelsetjenesten TARIFFAVTALE Overenskomst mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund Spesialisthelsetjenesten MAI 2014 APRIL 2016 TARIFFAVTALE Spesialisthelsetjenesten Spekter 3 Lokalt kan partene avtale bedre rettigheter

Detaljer

OVERENSKOMST DEL A1 OG A2 SPEKTER UTDANNINGSFORBUNDET 2012-2014 overenskomstområde 10

OVERENSKOMST DEL A1 OG A2 SPEKTER UTDANNINGSFORBUNDET 2012-2014 overenskomstområde 10 I OMFANG 1 OMFANG Overenskomsten gjelder alle medlemmer i Utdanningsforbundet som er tilsatt i foretak og virksomheter som er heleid av foretakene og plassert i overenskomstområde 10. Partene lokalt har

Detaljer