Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS"

Transkript

1 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012

2 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen og selskapsstruktur 6 5. Finansiering 7 6. Markedssyn 9 7. Definisjoner 13

3 1. HOVEDPUNKTER I 3. KVARTAL 2012 D en beregnede kursen i Nordisk Areal Invest AS endte på NOK 78,0 ved utgangen av tredje kvartal 2012, uendret fra forrige kvartal E iendomsverdiene på den norske delen av porteføljen er noe opp i kvartalet, mens verdiene på de svenske eiendommene er uendret i lokal valuta G od interesse for flere av selskapets eiendommer i Sverige. Konkrete forhandlinger om salg pågår for flere eiendommer D et er inngått tre nye større leiekontrakter i kvartalet. Gjenværende leietid på porteføljens kontrakter var 3,4 år ved utløpet av tredje kvartal Ledigheten i porteføljen lå på 18,6 prosent ved utløp av kvartalet E tter kvartalsslutt er det signert en større leiekontrakt for selskapets eiendom på Robsrudskogen. Med denne avtalen på plass er ledigheten i porteføljen redusert til 15,7 prosent A ktiviteten i leiemarkedet har vært høy i både Norge og Sverige i tredje kvartal. Spesielt gjelder dette de mest sentrale områdene i de største byene. Det rapporteres fortsatt om et utfordrende marked i Oslo Øst og Oslo Nord der Nordisk Areal har ledige lokaler, men aktiviteten har tatt seg opp sammenlignet med andre kvartal 2012 D e lange rentene har falt videre gjennom tredje kvartal Dette har ført til en økning i overkursen på selskapets rentebindingsavtaler som igjen har hatt en negativ innvirkning på kursen med nesten 3,0 NOK pr aksje P å tross av fortsatt usikkerhet knyttet til de makroøkonomiske utsiktene i verden og bankenes vilkår for utlån til næringseiendom, har det så langt i år vært høy aktivitet i transaksjonsmarkedet for næringseiendom. 3

4 2. FORVALTERS KOMMENTAR Asle Løvstad adm. dir. Newsec Asset Management AS Løvstad er utdannet ved Handelsakademiet i Oslo, og har lang erfaring fra eiendomsbransjen, både innenfor transaksjoner og forvaltning. Fra 2005 og frem til mars 2007 var han økonomidirektør i Oslo Areal ASA/Newsec Asset Management AS. I perioden var han økonomidirektør for Vital Eiendom AS. Forvalter Newsec Asset Management rapporterer om et aktivt tredje kvartal, spesielt på utleiesiden. På tross av at markedet fortsatt er krevende i Oslo Øst og Oslo Nord, har det den senere tiden blitt signert leieavtaler for Nordisk Areal sine lokaler i nevnte områder. Som et resultat av dette har den økonomiske ledigheten i porteføljen blitt redusert til 18,6 prosent gjennom kvartalet. Det jobbes fremdeles aktivt med å etablere nye leiekontrakter som erstatning for Bravida som flyttet ut av Økernveien ved årsskiftet. Det samme gjelder selskapets eiendom på Robsrudskogen. Ledigheten i porteføljen er en utfordring og forvalter jobber aktivt for å få den ned på et mer akseptabelt nivå. Gjenværende leietid for de eksisterende kontraktene er 3,4 år. Mariboes gate 13 er tilnærmet fullt utleid med 5,6 års gjenværende leietid etter at avtalen med American Express ble forlenget i forrige kvartal, samt at det ble inngått en ny leieavtale med Politidirektoratet i samme kvartal. I Karihaugveien 89 er det inngått en større leiekontrakt i kvartalet med Consilium AS. Forvalter er også i pågående leieforhandlinger med flere andre potensielle leietakere. Ved utgangen av tredje kvartal var ledigheten i Karihaugveien 89 beregnet til ca 13 prosent. I Økernveien 94 er ledigheten fremdeles høy etter at Bravida flyttet ut. Nordisk Areal har i løpet av de to siste kvartalene brukt ressurser på å pusse opp kantinen og fellesområdene, noe som i tredje kvartal har gitt resultater i det pågående utleiearbeidet. I tredje kvartal ble det signert en større kontrakt med selskapet Medistim ASA. Det er iverksatt oppussing av disse lokalene som skal stå klare til innflytting 1. mars Det pågår også dialoger med andre potensielle leietakere for de ledige arealene. Ved utgangen av tredje kvartal var ca 74 prosent av lokalene i Økernveien 94 ledig. I Robsrudskogen ble det signert en større leiekontrakt etter utløp av tredje kvartal med selskapet Firesafe AS. Også her er det iverksatt oppussing av lokalene slik at disse skal stå klare til innflytting den 1. juni Det jobbes aktivt med å fylle opp de resterende 50 prosent av arealene på Robsrudskogen som står ledige. I Sverige er det igangsatt reforhandlinger av kontraktene med Systembolaget som går ut i 2013 og Det rapporteres om god interesse fra denne sentrale leietakeren til å forlenge sine leiekontrakter. Det er fortsatt god interesse før kjøp av flere av de svenske eiendommene i porteføljen, og man er i dialog med flere interessenter. Det ble ikke gjennomført salg av noen av de svenske eiendommene i tredje kvartal. 3. AVKASTNING OG KAPITALFORHOLD 4 Nordisk Areal har som langsiktig målsetting å oppnå en konkurransedyktig avkastning på egenkapitalen (IRR). Dette er nærmere definert som en avkastning på 9-12 prosent pr. år etter forvaltningshonorarer og skatt. Avkastning i eiendomsfondet måles ut fra to parameter; direkteavkastning og verdiendring i porteføljen. Verdiendring eiendom Det er foretatt eksterne verdivurderinger av alle eiendommene i Norge pr. utgangen av september 2012, utført av Akershus Eiendom og DTZ Realkapital. Det rapporteres om en verdiøkning på NOK 2,9 millioner på den norske porteføljen i tredje kvartal, en verdiøkning som i hovedsak skyldes effekten av inngåelse av en større leiekontrakt i Økernveien. Verdien på den svenske porteføljen er uendret i lokal valuta i tredje kvartal, men svingninger i valuta har gjort at disse eiendommene styrket seg med ca 11 MNOK i kvartalet. Den samlede verdien av eiendommene er vurdert til NOK millioner. Dette betyr en samlet økning i kvartalet på ca NOK 14 millioner.

5 Direkteavkastning Ledigheten i fondet er redusert noe sammenlignet med forrige kvartal, noe som har hatt en positiv innvirkning på verdien på den norske porteføljen. Det samme gjelder svingninger i valuta som også har gitt et positivt bidrag til kursutviklingen i kvartalet. Verdien på selskapets rentebindingsavtaler har derimot utviklet seg negativt med ca NOK 15,0 millioner etter skatt i kvartalet som følge av en reduksjon i de lange rentene. Dette tilsvarer ca NOK 3,0 per aksje i negativ verdi. Verdiendringene på rentebindingsavtalene skal derimot ses på som midlertidig da hensikten er å la avtalene løpe til forfall. Den langsiktige gjelden er på tross av en styrking av den svenske kronen redusert med NOK 4,5 millioner i tredje kvartal. Det skyldes en ekstraordinær nedbetaling ifbm salg av eiendommer i andre kvartal, samt betaling av ordinære avdrag. Kurs På basis av de gjennomførte verdivurderingene og oppnådde resultater i tredje kvartal 2012, er tegningskursen i Nordisk Areal Invest AS beregnet til NOK 78,0 pr. aksje. Dette er uendret sammenlignet med andre kvartal Kursutvikling Nordisk Areal Invest AS (NOK/ aksje) , Q07 4Q07 2Q08 4Q08 2Q09 4Q09 2Q10 Tegningskurs 4Q10 2Q11 4Q11 2Q12 VEK (For definisjoner, se side 12) Siste tolv måneder har fondet gitt en negativ avkastning på 4,3 prosent. Fra første innbetaling av egenkapital den 27. april 2007 til utløp av tredje kvartal 2012 har det vært en negativ avkastning på 22,0 prosent. Dette tilsvarer en annualisert negativ avkastning på 4,5 prosent. Kapitalforhold Nordisk Areal Invest AS gjennomførte i løpet av 2007 tre emisjoner på totalt NOK 562,3 millioner. Det er ikke planlagt nye emisjoner i Nordisk Areal Invest AS. Aksjer i selskapet er imidlertid tilgjengelig gjennom annenhåndsomsetning. For mer informasjon, vennligst kontakt Deres rådgiver. Annenhåndsomsetning Swedbank First Securities har etablert et system for håndtering av annenhåndsomsetning av aksjer i Nordisk Areal Invest AS. Tidligere har dette kun vært organisert via aksjonærenes finansielle rådgivere. Handel med Nordisk Areal Invest AS har nå også blitt tilgjengelig på Swedbank First Securities sin netthandelsløsning, se Omsetning av aksjer forutsetter imidlertid at det eksisterer en kjøper av tilgjengelige aksjer, og at det oppnås enighet om kurs på aksjene mellom kjøper og selger. Anbefalt omsetningskurs er siste offisielle beregnede tegningskurs. Ved tegning av nye aksjer og/ eller ved kjøp/salg av aksjer i annenhåndsmarkedet, anbefales det at prospekt og annet tilgjengelig salgsmateriale for Nordisk Areal Invest AS gjennomgås. 5

6 4. EIENDOMSPORTEFØLJEN OG SELSKAPSSTRUKTUR Nordisk Areal I AS er et eiendomsselskap med en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje. Fondet forvaltes av Newsec Asset Management AS. Selskapet er eiet av Nordisk Areal Invest AS. Investorer Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS SPV SPV SPV SPV SPV Nordisk Areal Fastigheter I AB SPV Philip Pedersens vei 1 Økernveien 94 Marieboesgate 13 Karihaugveien 89 Nordisk Areal I AS eide pr. 30. september 2012 fem eiendommer i Norge, samt en handelsportefølje på 82 mindre eiendommer i Sverige. Samlet eiendomsverdi på porteføljen utgjør pr. tredje kvartal 2012 ca. NOK 2 milliarder, og all innhentet kapital er investert. Den norske porteføljen ble i hovedsak ervervet våren Eiendoms portefølje Sverige 2007 og består per tredje kvartal 2012 av tre kontoreiendommer i Oslo, et kontor- og lagerbygg på Lørenskog og en kontoreiendom på Lysaker. Den svenske porteføljen ble overtatt i mars 2008 og består per tredje kvartal av 82 handelseiendommer spredt over store deler av Sverige. Eiendom Beliggenhet Segment Philip Pedersens vei 1 Oslo Kontor ,3 Mariboes gate 13 Oslo Kontor ,7 Økernveien 94 Oslo Kontor ,8 Karihaugveien 89 Oslo Kontor ,9 Robsrudskogen 15 Lørenskog Kontor/lager ,8 Svensk handelsportefølje Sverige Handel/kontor , ,4 Totalt 6 Robsrudskogen 15 Areal (kvm) Gjenværende leietid

7 Utløpsprofil, leiekontrakter Nordisk Areal I AS (NOKm) 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5, FINANSIERING Nordisk Areal I AS vil søke å oppnå en fremmedkapitalgrad på mellom 70 og 80 prosent av total eiendomsverdi i porteføljen. Eiendomsselskapet vil til enhver tid optimalisere finansieringsstrukturen i selskapet. First Newsec Asset Management AS vil kontinuering overvåke risiko knyttet til renteendringer og likviditet, og det vil løpende bli vurdert hvor stor andel av fremmedkapitalfinansieringen som skal ligge i det faste og flytende rentemarkedet. Fremmedkapital Fremmedkapitalfinansieringen av selskapets virksomhet i Norge er inngått med et banksyndikat sammensatt av SpareBank 1 Midt-Norge, Swedbank, Sparebanken Hedmark og SpareBank 1 SR-Bank, mens fremmedkapitalfinansieringen av selskapets virksomhet i Sverige er inngått med Swedbank. Ved utløpet av tredje kvartal var den totale langsiktige rentebærende gjelden NOK millioner, tilsvarende total belåningsgrad på 69,1 prosent med gjenværende løpetid på 2,5 år. Fondets gjennomsnittlige rentekostnad pr. utgangen av tredje kvartal er på 4,1 prosent. Gjennomsnittlig yield, benyttet av eksterne verdivurderere, på eiendomsporteføljen er 7,5 prosent. Dette gir et positivt yield gap på 3,4 prosent, hvilket medfører en positiv gearingeffekt på egenkapitalen som er investert i eiendomsselskapet. Yield gap (prosent) 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q Yield gap Yield Nordisk Areal Rentekostnad 7

8 Rente og valutasikring Selskapet har inngått rentesikringsavtaler for å sikre forutsigbarhet i kostnader og likviditet. Ved utgangen av tredje kvartal var 65,4 prosent av lånene rentesikret. Rentesikringsavtaler har til enhver tid en markedsverdi og denne blir reflektert i regnskapet kvartalsvis. I tredje kvartal har de lange rentene fortsatt å falle. Dette medfører en reduksjon i markedsverdien på rentesikringsavtalene, og selskapets regnskap ble derfor negativt påvirket med ca NOK 15,0 millioner etter skatt. Det understrekes at dette ikke påvirker den underliggende driften og at verdiendringen må sees som midlertidig da hensikten er å la avtalene løpe til forfall. De langsiktige rentene internasjonalt er svært lave, selvsagt mye påvirket av rekordlave kortsiktige renter, sentralbankenes løfte om å holde de lave lenge og av støttekjøp av langsiktige statsobligasjoner. Holder vi støttekjøpene av lange obligasjoner i flere land utenom, kan imidlertid ikke de øvrige faktorene forklare dagens nivå for de langsiktige rentene og det vil alltid være en risiko for at lange renter vil trekke opp nå rentenivået er så lavt som nå. Det vil imidlertid neppe skje før vi ser klare tegn til bedring i de store økonomiene. Spreadene (over swaprente) for lån til eiendom er høyere enn før, både fra banker og via obligasjonslån i markedet. Vi venter ikke at spreadene skal ned til gamle nivåer, men oppsiden fra dagens spreader er trolig begrenset. Historisk renteutvikling 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% 2,5% 1,5% 1. kv kv kv kv kv kv kv mnd NIBOR Også i Norge og Sverige er både flytende og faste renter på historisk lave nivåer, også om vi legger til spreader som er høyere enn det historisk normale, både for lån tatt opp i obligasjonsmarkedet og låneopptak i bank. I bank er spreadene for standard lån til næringseiendom nå rundt 250 basispunkter, som gir en flytende innlånsrente på 2,5 prosent. 8 I Sveriges Riksbank diskuteres stadig om renten burde kuttes ytterligere, etter kuttet til 1,25 prosent i september. Veksten er raskt avtakende, inflasjonen er 1. kv kv kv kv kv kv år SWAP lav og bankene er mer tilbakeholdne enn før. Både i Norge og Sverige vil sentralbankene legge betydelig vekt på spreadene mellom signalrentene og utlånsrentene når signalrenten bestemmes. Når det gjelder valutasikring i forbindelse med kjøpet av den svenske eiendomsporteføljen, har selskapet valgt å sikre 50 prosent av totalt innbetalt egenkapital i prosjektet. Den resterende innbetalte egenkapitalen sikres ved at man følger en glideskala som er knyttet til den underliggende valutakursutviklingen.

9 6. MARKEDSSYN Verdensøkonomien Veksten i verdensøkonomien har gradvis avtatt de to siste årene, etter den første, ganske raske gjeninnhentingen etter finanskrisen. Oppbremsingen har vært bred, både fremvoksende økonomier (EM) og rike land har bidratt. I det siste har fokuset naturlig nok vært størst på problemene i Eurosonen, men også i andre deler av verden har veksten kommet ned. Veksten tok seg marginalt opp fra 2. til 3. kvartal, basert på foreløpige anslag, til knapt 2,5 prosent. Veksten var uendret på under 1 prosent i rike land samlet, mens Kina bidro til den lille økningen for verden samlet. Veksten er under det de fleste vurderer å være trendveksten i global økonomi, men oppbremsingen har ikke vært brå og veksten har trolig tatt seg litt opp over sommeren. Videre er ikke alle årsakene til oppbremsingen varige. Myndighetene i EM hevet renter og strammet inn budsjettpolitikken i 2010 og 2011, fordi inflasjonen var i høyeste laget. Nå som har veksten har bremset godt ned og inflasjonen har avtatt betydelig, er politikken lagt om 180 grader i de fleste EM de siste månedene; rentene er kuttet og finanspolitikken skal nå stimulere veksten. Få EM-land har nå trøbbel med statsgjelden. Detaljomsetningen steg bra i EM frem til i sommer, som for eksempel bilsalget. Prisveksten steg litt over sommeren, men har deretter kommet litt ned, i takt med utflatingen i råvareprisen. I rike land er utsiktene mer blandet. Underskuddet på statsbudsjettet i USA er foresatt stort, mens privat sektor har kommet ganske langt i oppryddingen, både i husholdningene, bedriftene og i finanssektoren. Boligprisene har steget i ¾ år, etter tidens fall. Boligbyggingen har tatt seg kraftig opp, men er fortsatt på et lavt nivå. Husholdningenes gjeldsgrad har kommet godt ned. Bedriftene går også med store kontantoverskudd, men markedet for næringsbygg er fortsatt svakt. Det politiske systemet strever nå med å unngå the fiscal cliff de store automatiske innstrammingene fra årsskiftet. Det vil krev kompromissvilje fra begge parter. Etter presidentvalget har signalene stort sett vært positive, men bedriftene er skremt og har trolig holdt tilbake på investeringene siden i sommer. Det er ikke bra for økonomien. Den amerikanske sentralbanken gir fortsatt jernet, nå med å kjøpe av boliglånsobligasjoner (QE3) i ganske stor skala og har lovet nå å gjøre det inntil arbeidsmarkedet er betydelig bedret. I EMU er ikke budsjettunderskuddene store, samlet sett, men det er dessverre store forskjeller mellom landene. Dagens EMU er ikke konstruert for å håndtere slike ubalanser. Det siste året har EMUlandene kommet godt i gang med en forsterking av unionen. Det er gjort ved hjelp av nye regler for budsjettene, låneordninger for banker og nå til slutt også for land via sentralbanken samt en bankunion for felles innskuddsgaranti og rekapitalisering av banker. Ubalansene blir også gradvis redusert, men samtidig har arbeidsledigheten blitt svært høy i flere land. Behovet for ytterligere innstramminger i EMU samlet blir lavere de neste årene enn de foregående. Det blir et kappløp; får vi se tegn på at innstrammingspolitikken også har positive effekter, før folk både i nord og sør mister tålmodigheten og kaster kortene? Vi er moderat optimistiske, men erkjenner at risikoen er stor. Vi må se bedringer i økonomien i løpet av måneder. Nedsiden for eiendoms- og byggemarkedene er uansett ikke lenger så stor i flere land, etter tidenes fall. Norge Veksten i norsk økonomi har vært klart lavere enn i normale økonomiske oppsving, men den er likevel bedre enn andre rike land, nå på ca 3 prosent. Veksten i 3. kvartal var på det samme nivået, mens de foregående kvartalene ble nedjustert, bl.a. med en lavere vekst i bedriftenes investeringer er først antatt. Ulike bedriftsbarometre viser fortsatt bra utvikling, men samlet sett ikke bedre vekst. Det er ikke spesielle problemer i eksportsektoren, og oljesektorer øker sin etterspørsel kraftig. Boligbyggingen er også høy og samlet igangsetting av bygg har vært den høyeste på tre årtier de siste månedene. Veksten i privat forbruker er mer moderat og husholdningene sparing stiger moderat. Veksten i sysselsettingen er rundt 2 prosent. Veksten i arbeidstilbudet er også høyt, både som følge av høy innvandringen og fordi flere melder seg til innsats når arbeidsmarkedet er bra. Det er likevel rom for en marginal nedgang i ledigheten, som nå har kommet ned på 3 prosent. Lønnsveksten var over fire prosent i fjor og blir over fire prosent i år. Inflasjonen er fortsatt lav, på rundt én prosent. Veksten i de samlede realinntektene til husholdningene er meget høy, vel 5 prosent (inkludert veksten i sysselsettingen). 9

10 Kredittveksten er høyere enn den langsiktige inntektsveksten for landet og boligprisene stiger videre, også de klart raskere enn selv den høye vekst i inntektene. Norges Bank holder renten lav selv om veksten i økonomien er høy. Inflasjonen er lav og Banken er urolig for at kronekursen blir for sterk om renten blir for høy i forhold til rentene hos våre handelspartnere, som har andre problemer å stri med. Vi venter at signalrenten blir holdt uendret i år, og trolig gjennom 1. halvår analyseselskapene innen næringseiendom. Dette på tross av at bankene har strammet inn på utlånene til næringseiendom både når det gjelder volum og vilkår. I følge UNION Grippen har gjennomsnitt-transaksjonen i høst hatt en netto yield på 6,8 prosent og et yield-gap etter bankmargin på ca 1,6 prosent 2. I fjor økte yield-forskjellen mellom eiendom med lav og høy risiko. Med bakgrunn i bankenes skjerpede utlånspolitikk forventer UNION Gruppen at denne utviklingen blir videreført i Prisene for eiendommene med best beliggenhet ser ut til å holde seg, prime yield er fortsatt estimert 5,25 prosent Finanstilsynet har nå trolig i praksis innskjerpet kravene om egenkapital for boligkjøperne, ved å følge opp banken utlånspraksis nærmere. Myndighetene vil trolig øke karvet til kapitaldekning for boliglån. Det samlede kapitaldekningskravet kan også bli skjerpet, særlig om utlånsveksten ikke kommer ned. Samtidig er nok bankene mindre aggressive vedrørende utlån til bedriftene. De vil prioritere inntjening og oppbygging av egenkapital fremfor kamp om markedsandeler. Det trekker nok i motsatt retning at spreadene i pengemarkedet har kommet godt inn de siste ukene. Bankens kostnader ved langsiktig fuding har også falt markert, i takt med mindre uro for de europeiske bankene generelt. Når swaprentene også er lave, blir rentekostnadene for låntakerne lave, selv om bankenes utlånsmarginer stiger. Avkastning på norsk eiendom Transaksjonsvolumet i Norge endte på i underkant av NOK 35 milliarder i Transaksjonsnivået for Oslo var nesten på nivå med 2007 og utgjorde en rekordstor andel av det totale volumet. Omsetningen for 2012 startet friskt i førstekvartal, med en rapportert omsetning av næringseiendom for NOK 12 milliarder. Dette volumet ble drevet av noen store transaksjoner som f, eks DNB Liv sitt kjøp av DNB sitt nye hovedkontor i Bjørvika for ca NOK 4,8 milliarder. Denne trenden har fortsatt i tredje kvartal, med salget av kjøpesenterselskapet Sektor Gruppen for NOK 7,3 milliarder som den store driveren. I følge Pangea Property Partners nærmer transaksjonsvolumet seg nå ca NOK 40 milliarder på 12 måneders basis, og estimatet for 2012 ligger på NOK 50 milliarder fra de fleste 1 Akershus Eiendom Markedsrapport høst 2012 Norsk økonomi er fortsatt i en særstilling, og skiller seg fra utviklingen i Europa på en rekke områder. BNP-veksten holder god marsjfart, og arbeidsmarkedet er sterkt med solid sysselsetting. Dette preger aktiviteten i kontorutleiemarkedet som i Oslo fortsatt er høy. Leieprisene har i følgen UNION Gruppen steget sammenhengende siden vinteren UNION forventer ca. 5 prosent leieprisvekst i år, og at markedet står ovenfor flere år med leieprisoppgang. Til tross for en tilførsel av ca kvm nye kontorbygg i Stor-Oslo i år, og neste år holder ledigheten seg på lave nivåer 5. DnB Næringsmegling anslår arealledigheten i Oslo og Asker & Bærum til å ha falt fra 7,8 prosent til 6,9 prosent fra vårens målinger. Hovedforklaringen er en positiv brutto arealabsorbsjon drevet av god vekst i kontorsysselsettingen i Oslo, konvertering av kontorarealer til bolig og annen type bruk, og kanskje det viktigste omfattende rehabiliteringer av fraflyttede eiendommer tar store arealer ut av markedet. Effekten etter terrorangrepet på regjeringskvartalet den 22. juli 2011 har blitt betydelig større enn tidligere antatt. I oktober i fjor antok Akershus Eiendom at erstatningslokalene ville legge beslag på kvadratmenter. Nå viser fasiten at erstatningslokalene legger beslag på kvadratmenter, og det er etter at kvadratmeter erstatningslokaler er forlatt etter tilbakeflytting til regjeringskvartalet. Leieprisene i prime-segmentet steg veldig i 2011, se grafen under, og svekket seg gjennom årets ni første 2 UNION Gruppen Markedsrapport høst Akershus Eiendom Markedsrapport høst UNION Gruppen, markedsrapport høst DnB Næringsmegling Markedsrapport 2H 2012

11 måneder 6. Akershus Eiendom forventer imidlertid at leieprisene i prime-segmentet vil vokse også i 2012 på grunn av begrenset tilbud kombinert med høy etterspørsel. I randsonene har det vært litt ulik utvikling i kvartalet, men gjennom 2012 som helhet antas det at disse områdene vil oppleve en flat utvikling i leieprisene. I Indre by sentrum har vi sett en markant økning i leieprisene gjennom kvartalet, noe som primært skyldes økt etterspørsel i dette området som en følge av behov for erstatningslokaler etter terrorangrepet på regjeringskvartalet i Eiendomsverdi Næring kan rapportere om en høy aktivitet i utleiemarkedet også i 3. kvartal Sverige Veksten i Sverige har vært ganske god siden finanskrisen og produksjonstapet under krisen er hentet inn. Utsiktene er mer usikre. I år ventes en BNP-vekst på rundt 1 prosent og opp mot 2 prosent i Landet er mer avhengig av den europeiske konjunkturen enn Norge. Signalene fra bedriftene har vært svake i det siste. Investeringene i bedriftene har steget ganske mye allerede og oppsiden er trolig begrenset, selv om et kutt i skatten på bedriftenes overskudd trolig vil virke positivt. Bankene har nok strammet inn kredittpraksis vs. bedriftene og veksten i bedriftene gjeld er klart dempet. Husholdningenes realinntekter stiger greit, drevet av en vekst i sysselsettingen på rundt 1 prosent, lønnsvekst på 2,5 prosent og en inflasjon på rundt 1 prosent. Samlet gir den vekst i realinntekten på rundt 2,5 prosent. Forbruksveksten er imidlertid dempet de siste månedene og forbrukertilliten har kommet litt ned, som lenger sørover i Europa. Boligmarkedet er slakkere og veksten i husholdningenes gjeld er godt dempet, som for bedriftene. Balansemessig er Sverige i god stand. Landet har ikke noe budsjettunderskudd, har lav statsgjeld og husholdningene sparer mye selv om de også har mye gjeld. Landet går med et stort overskudd på driftsbalansen, selv om landet importerer dyr olje. Handlefriheten i finanspolitikken er stor. Det vurderes å gjennomføre betydelige skattelettelser for bedriftene de neste årene, i all fall med en reduksjon i skattesatsen. 6 Eiendomsverdi Næring leieprisoversikten 3. kvartal 2012 Leierpriser pr. 3. kvartal 2012 Gj. snitt leiepris per sone (nom. kr/kvm) Vika-Aker Brygge Indre by sentrum Skøyen Lysaker Nydalen Bryn-Helsfyr Oslo ytre vest Kilde: Eiendomsverdi Næring AS, gjennomsnitt leiepris per sone (nom.kr/ kvm) 11

12 Riksbanken kuttet signalrenten til 1,25 prosent i august. Den svenske kronen har vært sterk, inflasjonen lav og vekstutsiktene usikre. I forhold til inflasjon og ledighet er dette et rimelig rentenivå for landet. Det vil ta lang tid før renten kommer opp til et normalt nivå igjen. Avkastning på svensk eiendom Transaksjonsvolumet i det svenske eiendomsmarkedet endte på SEK 104 milliarder i , med et veldig svakt 4. kvartal. Transaksjonsåret 2012 startet svakt ettersom både investorer og banker forble selektive og risikoaverse 8. Imidlertid viste markedet tegn til bedring mot slutten av første kvartal og i mars var det høy aktivitet. Aktiviteten har holdt seg greit gjennom sommeren, mens den var noe avtagende i starten på tredje kvartal. Det ser nå ut til at aktiviteten har tatt seg opp og Pangea Property Partners rapporterer om et 12 måneders rullerende transaksjonsvolum ved utgangen av oktober på ca SEK 87 milliarder 9. De svenske aktørene har dominert i det svenske markedet de siste årene og denne trenden har fortsatt også i årets 9 første måneder. De mest aktive investorkategoriene har vært de institusjonelle samt de noterte og private eiendomsselskapene. Investorene foretrekker fortsatt Stockholm, men porteføljer spredt ut over flere regioner og eiendommer utenfor de tre største regionene har også tiltrukket seg en andel av investeringsvolumet. I tredje kvartal ble f. eks en nasjonal portefølje bestående 140 eiendommer med Bilprovningen (Biltilsynet) som leietaker omsatt. Imidlertid er hovedetterspørselen konsentrert rundt objekter med lav risiko, noe som har medført en sterk konkurranse om disse objektene. Prime yield falt derfor gjennom hele 2011 og holdt seg stabil i første halvår Pangea Property Partners kan derimot rapportere om en liten oppgang i prime yield i 2. og 3. kvartal Newsec 10 forventer at prime yield vil holde seg ganske stabil gjennom hele Etter at yielden innenfor handelseiendom falt gjennom 2011, forventes det nå at yielden vil flate ut eller stige svakt i både Stockholm, Göteborg og Malmö utover i Ledigheten i Stor-Stockholm har falt det siste året, men DTZ rapporterer i sin tredje kvartals rapport at ledigheten i dette området er stigende og at den nå ligger på ca 11 prosent 12. DTZ indikerer at leieprisene i det svenske CBD-markedet økte svakt i årets første tre kvartaler og forventer at de vil fortsette å øke gjennom året på grunn av lav ledighet og sterk etterspørsel i dette markedet. Ledigheten i CBDområdet ligger fremdeles i følge DTZ på lave 4 prosent. I sekundære områder og eldre bygninger forventes leiene å holde seg stabile eller falle svakt Fasttighetssverige.se. 8 DTZ investment market update Sweden 3Q12. 9 Pangea Property Partners, Monthly Update Nov Newsec Property market outlook autumn Newsec Property market outlook autumn DTZ Property Times Stockholm, 3Q12

13 7. DEFINISJONER: BNP CBD Direkteavkastning Eiendomsfond/-selskap EM EMU Investeringsselskap IPD IRR Netto leieinntekter NIBOR PIGS SPV Tegningskurs/ anbefalt omsetningskurs VEK Yield/avkastningskrav Bruttonasjonalprodukt. Den samlede verdiskapningen i et land Central Business District. Det mest sentrale området for forretningsbygg. Netto leieinntekter for perioden dividert på eiendommenes markedsverdi. Nordisk Areal I AS. Emerging Markets. Fellesbetegnelse for land med fremvoksende økonomier. European Monetary Union, euro-området Nordisk Areal Invest AS. Investment Property Databank Ltd. Uavhengig bransjeorgan som utarbeider eiendomsindekser for blant annet den nordiske eiendomssektoren. Prosentvis årlig avkastning på investert kapital over investeringsperioden. Brutto leieinntekter fratrukket gårdeiers direkte kostnader. Norwegian Interbank Offered Rate er den rente norske banker er villige til å låne hverandre penger for i en spesifisert periode. Forkortelse for Portugal, Irland, Hellas og Spania Single Purpose Vehicle Et selskap etablert med eneste formål å eie en eiendom. Tegningskursen i investeringsselskapenes emisjoner tilsvarer VEK pr. aksje tillagt kostnader knyttet til eiendomskjøp samt etablerings- og tilretteleggingshonorarer. Verdijustert egenkapital. Beregnes ved å ta utgangspunkt i eiendommenes markedsverdi, fratrukket gjeld, tillagt/fratrukket over-/underkurs for fondets gjeld, beregnet latent skatt og avsetning for suksesshonorar til forvalter. Alternativ rente som blir benyttet i verdivuderinger, og som gir uttrykk for summen av risikofri realrente og risikopremie. 13

14 Design og trykk: Nordisk Areal Invest AS c/o Swedbank First Securities Filipstad Brygge 1 PB 1441 Vika, 0115 Oslo Telefon: Newsec Asset Management AS Filipstad Brygge 1 PB 1441 Vika, 0115 Oslo Telefon:

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2014

Markedsrapport Vinter 2014 Markedsrapport Vinter 2014 LEDER Økt yield-gap Økt yield-gap i i transaksjonene Differansen Differansen mellom mellom yield og yield samlet og samlet lånefinansieringsrente inkludert inkludert prime kontoreiendom

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet utsiktene framover NOVEMBER 2013 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 2013 OPPSUMMERING OG VURDERINGER 3 Økonomi verdipapirmarkeder 3 Risikofaktorer

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2011 www.northbridge.no FORELØPIG VEK-BEREGNING PR. 31.12.2011 Verdijustert egenkapital (VEK) pr. aksje i North Bridge Nordic Property AS (Selskapet/NBNP)

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Meld. St. 1 (2014 2015)

Meld. St. 1 (2014 2015) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 65, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 Faks: 55 38 66 1 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2012

EKSPORTEN I MAI 2012 JLR/ 18.6. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I MAI 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Mai 2012 Verdiendring

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 11-2008

Prisstigningsrapport nr. 11-2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 11-2008 side 2/14 Eiendomsmarkedet - leieprisutviklingen for kontorlokaler i oslo-området og i Norges største byer Leienivåene synker, og det er liten

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2012

EKSPORTEN I JANUAR 2012 JLR/ 15.2. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JANUAR 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Januar 2012 Verdiendring

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene 40 Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene Kapitalmarkedet er en samlebetegnelse på flere ulike markeder for omsetning av verdipapirer, valuta og derivater. Kapitalmarkedet

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Konjunkturutviklingen i Norge

Konjunkturutviklingen i Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/21 Konjunkturutviklingen i Norge Offentlig forvaltning og økonomisk politikk Finanspolitikken Styringen av statens utgifter og inntekter har stor betydning for samlet

Detaljer

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2%

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014 Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Oppsummering transaksjonen Investering i diversifisert og ny næringseiendom i

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015 Intro Denne uken var fokuset på rentemøtet i FOMC, Federal Market Open Committee, hvor rentebeskjeden ble offentliggjort på onsdag kveld. Ved dette

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 2000 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold Hovedtall for forvaltningen 1996 2000 4 Forord 5 Statens petroleumsfond 1990-2000 7 Beretningsdel Temadel

Detaljer

Konjunkturutviklingen i Norge

Konjunkturutviklingen i Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/2 Konjunkturutviklingen i Norge Offentlig forvaltning og økonomisk politikk Finanspolitikken Gjennom styringen av statens utgifter og inntekter har finanspolitikken

Detaljer