Bortfall av Skudenes-sambandet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bortfall av Skudenes-sambandet"

Transkript

1 Bortfall av Skudenes-sambandet Foto: MS Fjordvegen. Kilde: Ørjan Iversen, Karmøy kommune (2013). Konsekvenser og muligheter for Skudeneshavn Kilde: Karmøy kommune Teknisk etat Karmøy kommune Våren

2 2

3 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD INNLEDNING BAKGRUNN SKUDENES-SAMBANDET PROBLEMSTILLINGER DAGENS SITUASJON FOR SKUDENESHAVN OG OMEGN GEOGRAFI OG DEMOGRAFI Byen Skudeneshavn Folketallsutvikling i sone Folketallsutvikling i Skudeneshavn SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR Veg Buss Ferje MULIGHETER OG AVBØTENDE TILTAK SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR Veg Buss Ferje Reisekostnader: Skudeneshavn-Stavanger OVERORDNET PLANLEGGING Kommuneplan for Karmøy kommune Byutviklingsprosjekt for Skudeneshavn Kulturmiljøfredning av Gamle Skudeneshavn SAMMENDRAG KONKLUSJON...26 KILDER...27 SKRIFTLIGE KILDER ELEKTRONISKE KILDER

4 1. Forord Figur: MS Fjordvegen. Kilde: Karmøy kommune (2013). T-forbindelsen åpnet 5. september Prosjektet er en sentral brikke i utbedringen av samferdselssituasjonen lokalt på Karmøy og regionalt i Haugalandsregionen. I hovedsak skal T-forbindelsen avlaste fv47/e134 og koble Karmøy opp mot E39. Med bedret fremkommelighet og tilgjengelighet vil også prosjektet være av stor betydning for eksisterende næringsliv, men T-forbindelsen tenkes også å være en viktig tilrettelegger for nye næringsetableringer i Karmøy. En konsekvens av T-forbindelsen, er avviklingen av Skudenes-sambandet. Samferdselsmessig betyr avviklingen at Sør-Karmøy taper sin mest kortreiste ferdselsveg mot Stavanger. Dette har spesielt negative konsekvenser for arbeidspendlere med bosted i Skudeneshavn-området som er sysselsatt i Stavanger og omegn. Det tenkes at frafallet av ferjeforbindelsen kan ha negative konsekvenser for det lokale nærings- og reiselivet i Skudeneshavn. Denne utredningen har som hensikt å kartlegge de større konsekvensene for Skudeneshavnsamfunnet i samband med bortfallet av ferjeforbindelsen. For negative konsekvenser skal det presenteres avbøtende tiltak. Utredningen er utarbeidet av Teknisk etat, Karmøy kommune i perioden mars-mai 2013, men arbeidet ble først ferdigstilt i april-mai Arbeidet er utført på oppdrag for Utvalg for samfunnsplanlegging, og utredningen kan anses som et vedlegg til kommuneplanens samfunnsdel Det understrekes at deler av utredningsarbeidet er utdatert i etterkant av åpningen av T- forbindelsen. 4

5 2. Innledning 2.1 Bakgrunn Revisjonen av kommuneplanen for Karmøy pågår i tidsrommet , og planprogrammene for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel er retningsgivende for revisjonsarbeidet. I planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt i Formannskapet 26. november 2012, nevnes spesifikke utfordringer og tiltak knyttet Skudeneshavn (Karmøy kommune 2012: 24): Byutvikling, kapittel : Skudeneshavn står overfor spesielle utfordringer i kommende kommuneplanperiode når ferjeforbindelsen til Mekjarvik bortfaller i Rammebetingelsene for næringsliv og befolkningsutvikling blir endret. Dette krever en spesiell oppmerksomhet fra kommunale myndigheter de nærmeste årene. Byutvikling, kapittel : Det skal gjennomføres en egen utredning av konsekvensene for Skudeneshavn som følge av at ferjeforbindelsen til Mekjarvik bortfaller. Utredningen skal legge vekt på avbøtende tiltak som kommunen kan gjennomføre sjøl eller kommunen kan ta initiativ til at andre samfunnsaktører gjennomfører. I utredninger som gjennomføres i relasjon til pkt Byutvikling, skal konsekvensene av bortfall av ferjeforbindelsen til Skudeneshavn vurderes der dette er relevant. I de tilfeller der en påviser at bortfallet har negative følger for Skudenes-samfunnet, skal mulige avbøtende tiltak utredes. Det fremkommer i samfunnsdelens planprogram at det skal utarbeides en utredning i samband med bortfallet av ferjeforbindelsen Skudeneshavn-Mekkjarvik. Utredningen skal vektlegge mulige avbøtende tiltak i henhold til negative følger for Skudenes-samfunnet. Utvalg for samfunnsplanlegging vedtok, 16. april 2012, følgende (saknr: 8/13): Konsekvensene av bortfall av Skudenessambandet: utvalget forutsetter at utredninger gjennomføres innen rimelig tid herunder at det skaffes en oversikt av rutetilbudet etter T-forbindelsen, og får en vurdering av dette. Vedtaket i Utvalg for samfunnsplanlegging igangsetter arbeidet med konsekvensutredning. 5

6 2.2 Skudenes-sambandet Ferjesambandet Skudeneshavn-Stavanger ble opprettet i 1970 *. Kort tid etter utkonkurrerte Skudenes-sambandet det allerede eksisterende ferjesambandet Haugesund-Kopervik- Stavanger. Årsaken til dette var at Skudenes-sambandet hadde sammenlignbart kortere reisetid- og kostnader. Figur: Kyststamvegens trase før 1991 og etter Kilde: Transportplansekretariatet (1992: 8) I 1974 fikk også Kvitsøy sin egen ferjeforbindelse til Stavanger, men i 1978 ble anløpsstedet på fastlandet flyttet fra Stavanger til Mekjarvik, og dette gjaldt både for Skudeneshavn-ferja og Kvitsøy-ferja. Gjennom og 1980-tallet fungerte også Skudeneshavn- Stavanger/Mekjarvik som hovedforbindelsen for biltrafikk over Boknafjorden. På dette tidspunktet gikk Kyststamvegen (dagens E39) over Karmøy. I 1992 ble det opprettet et nytt ferjesamband over Boknafjorden. Dette skjedde i forbindelse med opprettelsen av fastlandsforbindelser for Rennesøy i 1992 og Bokn i Arsvågen- Mortavika overtok deretter rollen som hovedsamband over Boknafjorden, og generelt er trafikken på ferjesambandet økende. Med synkende passasjertall og lavere rutefrekvens har Skudeneshavn-Mekjarvik gradvis inntatt en sekundær rolle som kryssing over Boknafjorden. I 1992 ble også anløpsstedet for Skudenes-ferja endret fra Mekjarvik til Mortavik, samt at det ble innført bompenger på strekningen. I 1994 ble derimot anløpet for Skudenes-ferja tilbakeført til Mekjarvik, da på betingelse at bompengeordningen bestod. Bompengeordningen har i senere tid blitt fjernet ettersom trafikken på Skudenes-sambandets ruter gir et begrenset inntjeningsgrunnlag, men også fordi at passasjerer vanligvis ikke er brukere av Rennfast eller Finnfast, som er prosjekter finansiert av bompengeordningen. Betydelig kortere reisetid sammenlignet med Skudeneshavn-Mekjarvik, er blant de viktigste årsakene til at Arsvågen-Mortavika overtok som hovedsamband over Boknafjorden. En annen årsak var at datidens rv47 (nå fv47/e134) på Karmøy hadde stor trafikkbelastning og dårlig vegstandard. Disse forholdene gjorde Karmøys rv47 dårlig egnet som hovedvegsamband, og en storstilt opprustning av fv47/e134 og Skudenes-sambandet har derfor blitt vurdert som samfunnsøkonomisk ulønnsomt. * Kap. 2.2 er basert på Statens vegvesen (2002:5-6) og Samferdselsdepartementet (2000). 6

7 Skudenes-sambandet har i lang tid vært avhengig av tilskudd, for eksempel i 2000 var de årlige drifts- og kapitalkostnadene ca. 18 millioner, mens selve tilskuddsbehovet utgjorde ca. 7 millioner. Riktignok har tilskuddsbehovet blitt redusert etter at ferjesambandene Skudeneshavn-Mekjarvik og Kvitsøy-Mekjarvik ble sammenslått i 2001, men ferjesambandet var likevel dyrt i drift. Skudenes-sambandets avvikling må sees i sammenheng med opprettelsen av T-forbindelsen. T-forbindelsen har vært nevnt i plansammenheng siden slutten av 1980-tallet, mens selve bygningsarbeidet hadde oppstart i 2009 og ble ferdigstilt i Prosjektets hensikt er å avlaste den sterkt trafikkerte Fv47/E134 på Nord-Karmøy, men også å koble Karmøy opp mot E39. I et samfunnsøkonomisk perspektiv vil T-forbindelsen få et økt kost/nytteforhold dersom Skudenes-sambandet avvikles. Nedleggelsen av Skudenes-sambandet har hele tiden vært en forutsetning for opprettelsen av T-forbindelsen. Sammenslåingen av Skudenesog Kvitsøysambandene i 2001 var ment som en midlertidig løsning der anløpet til Skudeneshavn avvikles ved åpningen av T-forbindelsen i Problemstillinger Ettersom bortfallet av Skudeneshavn-ferja har konsekvenser for samferdselssituasjonen, er det naturlig at utredningen om muligheter og avbøtende tiltak for Skudeneshavn-området sees hovedsaklig i sammenheng med samferdsel og infrastruktur. Utredningen har følgende problemstillinger/målsetninger: 1. Kartlegge dagens situasjon i henhold til hovedvegnett og kollektivtilbud. 2. Kartlegge mulighetene for utvikling av eksisterende og fremtidig/potensiell samferdselsmessig infrastruktur, samt mulighetene ved nyopprette rutetilbud innen kollektivtransport. 3. Kartlegge mulighetene for Skudeneshavn-området for det lokale næringsliv i henhold til punkt Belyse andre muligheter som fremmer samfunnsutviklingen i Skudeneshavnområdet. 7

8 4. Dagens situasjon for Skudeneshavn og omegn 4.1 Geografi og demografi Byen Skudeneshavn Figur : Satellittbilde av Skudeneshavn. Kilde: Google Earth (2013). Figur : Karmøys byer. Kilde: Karmøy kommune. Skudeneshavn har en lang og veletablert historie som senter og knutepunkt i Karmøy. I lang tid var Skudeneshavn definert som et strandsted ( ), etterfulgt av status som ladested ( ) og by ( ). Ved kommunesammenslåingen i 1965 opphørte derimot bystatusen, men gjennom et kommunestyrevedtak i 1996 (Karmøy kommune 1996), ble Skudeneshavn tildelt sin nåværende bystatus. Selve utviklingen av Skudeneshavn er sterkt knyttet til fiskeri- og handelsvirksomhet, og dette skyldes hovedsakelig en sentral lokalisering og egnethet som havn. Skudeneshavns fremvekst, i form av bolig- og befolkningsutvikling, kan særlig sies å følge svingningene i sildefiskeriet. Skudeneshavn utgjøres av grunnkretsene: Syre, Breidablikk, Hålandshøgda, Vågen/Varden, Skudeneshavn, Vigevågen og Vik. Per 1. januar 2013 er det totale innbyggertallet for sone 1 1 : personer. Omtrent av disse er bosatt i Skudeneshavn, det vil si ca. 64 % av innbyggerne i sone 1. Skudeneshavn er tyngdepunktet på Sør-Karmøy i henhold til bosetning, arbeidsplasser, handel- og næring, samt offentlige og private tilbud og tjenester. Etter Åkrehamn og Kopervik, utgjør Skudeneshavn den tredje største befolkningskonsentrasjonen i Karmøy kommune. 1 I administrasjons- og forvaltningssammenheng er det vanlig at kommunen blir inndelt i 5 soner. Dette har vært praksis helt siden kommunens opprettelse i Sone 1 Består av de historiske kommunene Skudenes og Skudeneshavn. 8

9 4.1.2 Folketallsutvikling i sone Endr. Endr. (%) Pr. år (%) Sone ,7 0,05 Sone ,8 1,2 Sone ,3 0,9 Sone ,7 0,2 Sone ,6 1,7 Uoppgitt Karmøy ,2 0, Endr. Endr. (%) Sone ,7 Sone ,0 Sone ,8 Sone ,5 Sone ,0 Uoppgitt Karmøy ,8 Figur: Folketallsutvikling i Karmøys soner: g Kilde: Figur: Karmøys 5 soner. Kilde: Karmøy kommune (2013). I perioden endret folketallet i sone 1 seg fra til personer, en vekst på 38 personer, eller en årlig gjennomsnittlig vekst på 0, 05 %. Sammenlignet med andre deler av kommunen, har sone 1 den minste veksten i folketallet. Befolkningsstatistikken avslører også at sone 1 har hatt små endringer i folketallet over lengre tid. Mellom , har sone 1 hatt en samlet tilvekst på 340 personer. Med bakgrunn i den historiske folketallsutviklingen, kan det sies at områdets lave folketilvekst er et tydelig etablert mønster som forankres flere 10-år tilbake i tid Folketallsutvikling i Skudeneshavn Folketallsutvikling i Skudeneshavn og øvrige områder i sone 1: Skudeneshavn Øvrige områder, sone 1 Figur: Folketallsutvikling i Skudeneshavn og øvrige områder i sone 1: Kilde: Innad i sone 1, er det Skudeneshavn som har størst vekst. Mellom økte folketallet med 93 personer, mens de øvrige områdene i sone 1 fikk redusert folketallet med 55 personer. I prosentforhold betyr dette at Skudeneshavn har hatt en årlig gjennomsnittlig vekst på 0,2 %, mens de øvrige områdene i sone 1 har hatt en gjennomsnittlig årlig reduksjon på ca. 0,2 %. Den overordnede utviklingen viser at i 2000 var ca. 62,5 % av befolkningen i sone 1 bosatt i Skudeneshavn, mens i 2013 var denne andelen økt til 63,8 %. Dette betyr at Skudeneshavn styrker seg i forhold til andre områder i sone 1, men sammenlignet med Kopervik og Åkrehamn, har Skudeneshavn hatt en langt mindre vekst

10 Ser en Folketallsutvikling i Skudeneshavn og sone 1: befolkningsutviklingen over lengre tid, vil en se at det har pågått en sentralisering inn mot 4000 Skudeneshavn. Den største utviklingen skjedde mellom , en periode der Skudeneshavn-området 0 hadde en befolkningsvekst på ca personer. Innen Skudeneshavn Øvrige områder, sone 1 Sone 1, totalt samme periode ser en Figurer: Folketallsutvikling i sone 1, Skudeneshavn og øvrige områder i sone 1. Kilde: også en tydelig Statistisk sentralbyrå (1974; 1981 og 1992) og reduksjon i folketallet i de øvrige områdene i sone 1. I denne perioden pågikk det også stor boligbyggings-aktivitet i Skudeneshavn-området, eksempelvis ved Syre, på Hålandshøgda og i Vigevågen, og i følge folke- og bolligtellinger (Statistisk sentralbyrå 1970; 1980), økte antall boliger fra ca. 600 til 1100 gjennom dette 10-året. Fra 1980 og utover har derimot folketallet inntatt en meget stabil utvikling uten vesentlige endringer. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Fordeling (%) av folketall i sone 1: ,9 41,1 41,8 39,6 37,5 36,2 58,2 60,4 62,5 63, Skudeneshavn Øvrige områder, sone 1 Figurer: Fordeling (%) av befolkning, Skudeneshavn og øvrige områder i sone 1. Kilde: Statistisk sentralbyrå (1974; 1981 og 1992) og Det blir vanskelig å gi en eksakt forklaring på hvorfor Skudeneshavn hadde en så stor vekst på 1970-tallet, men generelt var 1970-tallet en vekstperiode for hele kommunen. Komibinasjonen av høy befolkningsvekst og god tilgjengelighet på boligareal, virker å ha kanalisert veksten i sone 1 inn mot Skudenesved Skudeneshavn-området. Det var også lagt ut boligarealer på Sandve og Ferkingstad, men av betydelig mindre omfang. Mye av veksten på 1970-tallet har da blitt kanalisert inn i Skudeneshavn-området. Endring av grunnkretsgrensene kan også være en medvirkende årsak til endringene. Inkludering eller ekskludering av områder, kan da gi brå endringer i folketal. Noe avvik fra dagens inndeling må derfor påregnes, men generelt er grensene sammenlignbare med dagens. 10

11 4.2 Samferdsel og infrastruktur Veg Fv47/E134 Fv47 og E134 er hovedvegforbindelsen på Karmøy, og knytter Skudeneshavn i sammen med Åkrehamn, Kopervik og Haugesund. Fv47 strekker seg fra Skudeneshavn i sør til Avaldsnes i nord, forsetter deretter som E134 til Haugesund og videre østover mot Drammen. Figur: Trafikkbelastning på fv47/e134 etter målinger fra og kart som viser fv47/e134. Kilde: Statens vegvesen (bestillingstall fra 2012) og Karmøy kommune (2014 kart). Trafikkbelastningen er svært varierende på strekningen Skudeneshavn-Haugesund. Det kan likevel avdekkes et tydelig mønster langs vegstrekningen, nemmelig at trafikkbelastningen øker gradvis fra moderat i Skudeneshavn-området til svært omfattende i Haugesund. Statens vegvesen (2002: 6-7 & 2007: 13) har utarbeidet en strekningsanalyse for rv47 Skudeneshavn-Haugesund. I ettertid har vegene blitt omklassifisert til fv47 og E134. I strekningsanalysen deles fv47/e134 inn i 2 seksjoner. Skudeneshavn-Eide: Strekningen Skudeneshavn-Eide kan hovedsakelig klassifiseres som standardklasse H2 med enkelte partier av H1 2. Dette innebærer at strekningen defineres som en hovedveg/annen hovedveg (Statens vegvesen 2008: 65). Det finnes en rekke sterkt trafikkerte partier med flere kryss og avkjørsler langs strekningen. I dag oppfyller vegen utformingskrav for standardklasse H1 og H2 til varierende grad. Standardkrav for vegutforming revideres jevnlig, og Vegvesenet skriver at strekningen Skudeneshavn-Eide ikke vil tilfredsstille fremtidige dimensjoneringskrav. Som avbøtende tiltak bør en derfor avgrense opprettelsen av nye avkjørsler og kryss, samt sanere eksisterende avkjørsler og kryss når muligheten byr seg. Eide-Norheim (grense Haugesund): Strekningen Eide-Norheim klassifiseres som standardklasse H2. Trafikkbelastningen, i henhold til antall tunge kjøretøy, er større enn strekningen sør for Eide. Dette har sammenheng med økende næringsaktivitet og økt bosetning nord for Eide. I likhet med Skudeneshavn-Eide, er standarden for strekningen Eide-Norheim ikke tilpasset fremtidige krav. Vegvesenet anbefaler at hovedveger med ådt 2 Hovedvegene er riks- og fylkesveger som knytter kommunens og lokalområdets byer, tettsteder og bygder i sammen, mens E-134 eller E-39 er stamveger som knytter regioner og landsdeler i sammen. 11

12 over og fartsgrense km/t skal ha 4 kjørefelt med en samlet tverrprofil på m (Statens vegvesen 2008: 85; 88). Dagens trafikkbelastning overskrider ådt på flere strekninger. Vegvesenets strekningsanalyse nevner også kapasitetsproblemer ved bestemte lokaliteter og tidspunkt på døgnet. Karmsund bru blir nevnt som den største flaskehalsen, men det finnes også andre steder langs strekningen som ikke nevnes i strekningsanalysen, for eksempel rundkjøringen i krysset ved Karmøyvegen-Husøyvegen- Helganesvegen, Bygnes-krysset, samt strekningen Eide-T-forbindelsen. Dette underbygges videre i en Foto: Karmsund bru. Kilde: Karmøy kommune. forsinkelsesanalyse utarbeidet av Vegvesenet (2012). Her kom det frem at, både i sørgående og nordgående retning, er det er store forsinkelser på strekningen Håvik-Ørpetveit. Dette dobler og tredoble reisetiden på de mest belastede tidspunktene ved morgen- og ettermiddags-rushet. Vegstandard langs fv47/e134 kan oppsummeres slik: Skudeneshavn-Eide Eide-Norheim Skudeneshavn-Norheim Parsellens totale lengde 22,1 km 13,0 km 35,1 km Antall kryss Antall avkjørsler Fartsgrense 80 km/t 0,0 km 0,0 km 0,0 km Fartsgrense 70 km/t 9,4 km 5,2 km 14,6 km Fartsgrense 60 km/t 4,6 km 7,8 km 12,4 km Fartsgrense 50 km/t 7,0 km 0,0 km 7,0 km Fartsgrense 40 km/t 1,1 km 0,0 km 1,1 km Min. Bredde 6,4 m 6,9 m Maks bredde 10,5 m 16,7 m Tabell: Veg- og trafikkforhold Skudeneshavn-Norheim (Haugesund grense). Tabell er hentet fra Statens vegvesens strekningsanalyse og omarbeidet i etterkant. Kilde: Statens vegvesen (2007: 13). Reisetid til nærliggende sentra/knutepunkt under optimale forhold: Veg: Fv47/E134 Avstand (km) Reisetid (min) Skudeneshavn-Åkrehamn Ca. 16 Ca. 20 Skudeneshavn-Kopervik Ca. 25 Ca. 33 Skudeneshavn-Haugesund lufthavn Ca. 33 Ca. 42 Skudeneshavn-Husøy Ca. 32 Ca. 44 Skudeneshavn-Haugesund Ca. 40 Ca. 51 Tabell: Avstand og reisetid mellom Skudeneshavn og diverse lokale og regionale sentra/knutepunkt via Fv47/E134. Kilde: (c). 12

13 Fv511 Fv511 strekker seg fra Skudeneshavn i sør til Kopervik i nord, der fv511 sammenkobles med fv47/e134. Fv511 er en viktig ferdselsåre for Skudeneshavn, men har en sekundær rolle som vegforbindelse i forhold til fv47/e134. Trafikkbelastningen på fv511 er ca ådt mellom Skudeneshavn-Nordstokke, ca ved krysset fv511-fv47 på Eide, mens Bygnes-krysset har ca ådt. Figur: Trafikkbelastning på fv511 etter målinger fra og kart som viser fv511. Kilde: Statens vegvesen (bestillingstall fra 2012) og Karmøy kommune (2014 kart). Vegstandard langs fv511 kan oppsummeres slik: Skudeneshavn-Eide/fv47-Bygnes/fv47 Parsellens totale lengde 21,3 km Fartsgrense 80 km/t 7,7 km Fartsgrense 70 km/t 0 Fartsgrense 60 km/t 6,6 km Fartsgrense 50 km/t 6,3 km Fartsgrense 40 km/t 0,6 km Fartsgrense 30 km/t 0,2 km Min. Bredde Ca. 3,7 m Maks bredde Ca. 12,4 m Antall kryss 57 Antall avkjørsler 248 Tabell: Oversikt av diverse forhold på fv511. Kilde: Statens vegvesen (2007: 12) og (a). Totalt har fv511 nesten 8 km med 80-sone, men samtidig har vegen flere smale og uoversiktlige partier, samt en rekke skarpe svinger som trekker ned den gjennomsnittlige hastigheten på strekningen. Fv511 er også nevnt i Karmøy Trafikksikkerhetsplan (Karmøy kommune 2012) som en veg med mange møteulykker, kryssulykker og utforkjøringer. Selv om Fv511 er en raskere og kortere ferdselsåre enn fv47, er fv47 likevel betydelig mindre brukt. I hovedsak skyldes dette at fv511 holder en generelt dårligere vegstandard enn fv47. Avstand og reisetid til lokale og regionale sentra/knutepunkt (under optimale forhold): Veg: Fv511 Avstand (km) Reisetid (min) Skudeneshavn-Åkrehamn Ca. 27 Ca. 35 Skudeneshavn-Kopervik Ca. 18 Ca. 21 Skudeneshavn-Haugesund lufthavn Ca. 30 Ca. 35 Skudeneshavn-Husøy Ca. 26 Ca. 37 Skudeneshavn-Haugesund Ca. 36 Ca. 44 Tabell: Avstand og reisetid mellom Skudeneshavn og diverse lokale og regionale sentra/knutepunkt via FV511, FV47/E134. Kilde: 13

14 4.2.2 Buss Foto: Kolombus' rute 10 på Sørhauggata terminal. Kilde: Karmøy kommune (2013). Kolumbus driver de lokale bussrutene i Karmøy og Haugesund kommune. Skudeneshavn har, i dag, kommunikasjon til Haugesund gjennom rute 10 Skudenes- Kopervik-Haugesund. Denne bussruten har 10 daglige avganger på ukedager, 3 på lørdager og 7 på søndager. Det er også et nattbusstilbud med 1 avgang natt til lørdag og 2 avganger natt til søndag. Rute: Skudenes-Kopervik-Haugesund Reisetid (min) Skudeneshavn-Åkrehamn Ca. 23 Skudeneshavn-Vedavågen Ca. 33 Skudeneshavn-Kopervik Ca. 45 Skudeneshavn-Håvik terminal Ca. 52 Skudeneshavn-Avaldsnes Ca. 58 Skudeneshavn-Norheim Ca. 63 Skudeneshavn-Skudenesgata (Haugsund) Ca. 67 Skudeneshavn-Strandgata term. Ca. 73 Skudeneshavn-Flotmyr Ca. 80 Tabell: reisetider med buss fra Skudeneshavn via stoppesteder til Haugesund. Kilde: Kolumbus (2012). Rute 10 går fra Skudeneshavn til Åkrehamn og Kopervik via fv47 på Karmøys sør-vestre side. Ruten fortsetter til Flotmyr i Haugesund via terminalene på Håvik og Norheim. Reisetiden på strekningen Skudeneshavn- Flotmyr er ca. 80 min Ferje Foto: MS Fjordvegen. Kilde: Strekningen Skudeneshavn-Mekjarvik via Kvitsøy har 4 daglige ruteavganger i ukedager og helger. Reisetiden er ca min. Ferjesambandet blir drevet av NORLED på oppdrag fra Rogaland fylkeskommune, og avvikles ved åpningen av T-forbindelsen i august Det er daglige avganger fra Skudeneshavn kl og fra Mekjarvik kl Disse avgangene 14

15 tilrettelegger for arbeidspendling til Stavanger. Ved bortfall av Skudenes-sambandet opphører denne muligheten. Basert på ferjestatistikk fra Statens vegvesen (2000: 37 og 2010: 34) hadde ruteavgangene på strekningen følgende gjennomsnittlig daglig trafikkmengde: År Ant. Kjøretøy Ant. Passasjerer Endring Endring (%) 9,2-39,7 Figur : Gjennomsnittlig antall kjøretøy og passasjerer på ferjestrekningen Skudeneshavn-Mekjarvik: Kilde: Statens vegvesen (2001& 2011). Fra har det vært en økning i det gjennomsnittlige antallet av kjøretøy, men en nedgang i antall passasjerer på strekningen Skudeneshavn-Mekjarvik. Det anslås fra Statens vegvesen (2002: 4) at i 2001 var ca. 32 % av reisene over Boknafjorden arbeidsreiser. Det foreligger ikke egne tall for Skudeneshavn-Mekkjarvik, men med utgangspunkt fra undersøkelsen i 2001, kan det anslås at ca personer brukte ferja til arbeidspendling. Ettersom trafikken har forholdt seg relativt stabil, kan det tenkes at andelen arbeidspendlere er tilnærmet lik i 2013, men det understrekes at dette anslaget er usikkert. Opphøret av ferjeforbindelsen har også konsekvenser for det lokale reiselivet. Tidligere var Skudeneshavn en inngang til Karmøy, men uten ferjeforbindelsen blir Skudeneshavn et ytterpunkt i samferdsel- og transportsammenheng. Det er uvisst hvordan denne situasjonen vil påvirke Skudeneshavn, men det tenkes at særlig sykkelturismen rammes når ferjeforbindelsen forsvinner. 5. Muligheter og avbøtende tiltak Ut i fra lokalisering i kommunen, regionen og fylket, må samferdsel og infrastruktur anses som en grunnforutsetning for samfunnsutviklingen i Skudeneshavn. I sammenheng med avviklingen av Skudenes-ferja opprettes det nye lokale bussruter som korresponderer med regionale buss- og hurtigbåtruter. Dette er eksempel på nye muligheter innen samferdsel som oppstår. Disse tiltakene gir Skudeneshavn umiddelbar tilgang på et bedre tilbud innen kollektivtransport. Det finnes også potensial for å bygge ny, eller oppruste eksisterende infrastruktur, men slike tiltak er både kostbare og tidkrevende, og må derfor anses som langsiktige tiltak for å bedre kommunikasjonen til Skudeneshavn-området. Dette kapitelet tar sikte på å fremheve og kartlegge mulighetene for Skudeneshavn-området innen samfunns- og arealmessig tilrettelegging for å oppdemme eventuelle negative konsekvenser ved Skudenes-sambandets bortfall. 15

16 5.1 Samferdsel og infrastruktur Veg Fv47/E134 Vegvesenets strekningsanalyse (2007) foreslår en rekke tiltak i henhold til fremkommelighet og trafikksikkerhet. Tiltakene har blitt vektet på bakgrunn tiltakenes samlede effekter, og deretter satt opp i en prioriteringsrekkefølge. I følge beregningene kan tiltakene utgjøre en reduksjon i reisetid fra 5 min. og 15 sek. til 6 min. og 25 sek. Det innebærer at reisetiden, Skudeneshavn-Haugesund via Fv47/E134, kan kortes ned fra dagens 51 min til ca min. Mulighetene langs denne strekningen er prosjekter knyttet til Haugalandspakken. De viktigste prosjektene i en slik sammenheng er: Prioritet Strekning Tiltak Innsparing i tid (sek) Anleggskost. mill. (2007) 1 Åkra sør-veakrossen Omlegging Eide-T-forbindelsen 4-felt og avkjørselssaneringer Veakrossen-Eide?? T-forbindelsen-Visnes Omlegging + kollektivfelt Liasvingen-Haga sør Tunnel og omlegging Haga sør-haga nord Tunnel og omlegging Haga nord-åkra sør Breddeutvidelse + avkjørselssaneringer Syrekrysset-Liasvingen Breddeutvidelser + sanering + g/s-veg Visnes-Haugesund grense Utvidelse til 4-felt + avkjørselssaneringer + kollektivfelt Skudeneshavn-Syrekrysset Sentrumsforbedringer 0 16 Totalt 5m15s - 6m25s 928 Figur: Reisetid mellom Skudeneshavn og Kopervik ut i fra gjennomsnittshastigheter på strekningen. Kilde: Karmøy kommune. Omkjøringsvegen Åkra sør-veakrossen: I etterkant av strekningsanalysen har det blitt utarbeidet en egen kommunedelplan for Åkra sør-veakrossen, og her har strekningen blitt grundigere utredet enn i strekningsanalysen. Miljødepartementet fattet et vedtak, i oktober 2012, om å ikke godkjenne dette planforslaget. Prosjektet fremstår derfor som rent hypotetisk, men er tatt med ettersom dette er et prosjekt med et allerede eksisterende og grundig utredningsgrunnlag. Eksisterende veg gjennom Åkrehamn sentrum er ca. 6, 1 km lang med en reisetid, under optimale forhold, på ca. 9 minutter. I planforslaget var det foreslått 4 ulike trasevalg. Statens vegvesen foreslo alternativ 3 som det beste alternativet: en trase på ca m og reisetid på ca. 4,5 min, hvis fartsgrensa er satt til 70 km/t. Dette kan bidra til en ytterligere reduksjon i reisetid på 1,5 min i forhold til strekningsanalysen. Total reisetid for Skudeneshavn-Haugesund kan da være 39,5 min. Fv511 Austre Karmøyveg den korteste og raskeste vegen fra Skudeneshavn til Kopervik. Avstand og reisetid til Kopervik er ca. 18,3 km og 21 min. Ut i fra avstand og reisetid kan gjennomsnittshastigheten anslås til å være mellom km/t. Vegstrekningen har en rekke partier med smal vegbane, skarpe svinger og dårlig sikt. Dette bidrar til at gjennomsnittshastigheten mellom Skudeneshavn og Kopervik reduseres. Det er svært sannsynlig at både reisetid og trafikksikkerhet på Fv511 kan forbedres gjennom ulike sanerings- og utbedringstiltak. Med økt gjennomsnittshastighet vil reisetiden kunne 16

17 reduseres mye på strekningen, eksempelvis at gjennomsnittshastigheten økes fra km/t til km/t kan reisetiden reduseres med ca. 3-3,5 minutter. For å oppnå en økning i gjennomsnittshastighet fra km/t til km/t, må en derimot gjøre en rekke utbedringer, enten langs hele strekningen, eller på enkeltpartier. Strekning Fv511: Skudeneshavn-Kopervik (18, 3 km) Gjennomsnittlig hastighet (km/t) Reisetid min 27 sek min 14 sek min 57 sek min 57 sek min 18 sek min 53 sek min 40 sek min 38 sek min 43 sek Figur: Reisetid mellom Skudeneshavn og Kopervik ut i fra gjennomsnittshastigheter på strekningen. Kilde: Karmøy kommune. Ideelt sett, ut i fra funksjon og trafikkbelastning, burde fv511 hatt en kjørebane på 7,5-8,5 meter. Dette ville vært en idealløsning basert på Vegvesenets krav om vegutforming, men for å gjennomføre dette måtte en også ha regnet med store kostnader til vegarbeid, konsulenttjenester, administrasjon, ekspropriering av eiendom, samt inngrep i LNF-områder. Hvis hele Fv511 skulle hatt en kjørebanebredde på 7,5 m, kan det grovt anslås med utgangspunkt i egne erfaringstall, at utbedringene ville ha kostnader på ca. 70 millioner kroner, mens utbedringer til kjørebanebredde på 8,5 m kan anslås til ca. 100 millioner kroner. Figur: Tømmervik-Hestavika markert med rød sirkel. Kilde: Karmøy kommune. Mer realistisk kan det tenkes at delpartier av Fv511 kan utbedres, eksempelvis: strekningen fra Tømmervik til Hestavika. Denne vegstrekningen er ca. 3 km lang og har en gjennomsnittlig kjørebanebredde på ca. 3,4-3,8 m. En kompromissløsning ville være å løfte vegstandarden på denne strekningen til en gjennomsnittlig kjørebanebredde på ca. 6 m, slik som de bedre partiene på Fv511. En slik utbedring kan tenkes å ha kostnader på ca. 20 millioner, men utvover dette må en også forvente betydelige kostnader ved 17

18 avkjørselssaneringer og eventuelle andre tiltak. Et slikt tiltak ville ikke ha redusert reisetiden i stort omfang, men fremkommeligheten og trafikksikkerheten ville blitt betydelig forbedret. Vegvesenet påbegynte en strekningsanalyse for fv511 i 2007, men denne ble aldri ferdigstilt eller offisielt publisert. I det påbegynte arbeidet utredet en likevel behovet for tiltak langs hele fv511, og følgende tiltak ble foreslått prioritert: Prioritet Strekning Skudeneshavn/fv47-Falnes 1 kirke Anleggskost. Tiltak mill. (2007) Breddutvidelse + avkjørselssaneringer, ny g/s-veg under anlegg 16 2 Falnes kirke-nordstø Avkjørselssaneringer 4 3 Nordstø-Burmavegen Delvis ny og utbedret veg, noen avkjørselssaneringer 30 4 Burmavegen-Tømmervik Delvis ny og utbedret veg, noen avkjørselssaneringer 27 5 Tømmervik-Breivik Breddutvidelse + avkjørselssaneringer 8 6 Breivik-Stokkastrand Breddutvidelse + avkjørselssaneringer 13 7 Stokkastrand skule-legene Breddeutvidelse + avkjørselssaneringer 10 8 Legene-Stølebukta-Eide Avkjørselssaneringer 6 9 Stølebukta-Bygnes Breddeutvidelse + avkjørselssaneringer + g/s-veg 22 Totalt 136 Tabell: Foreslåtte tiltak til utbedring på fv511. Kilde: Statens vegvesen (2007: 16). Figur: Trase for T-forbindelsen. Kilde: Statens vegvesen (2006: 1). T-forbindelsen Innen samferdsel vil T-forbindselsen ha en rekke fordeler for Karmøy og Haugalandsregionen: avstander og transportkostnader minkes, reduksjon i trafikkbelastningen langs Fv47/E134 på nordre del av Karmøy, Karmøy tilkobles E39, bedring av vilkårene for industri på Håvik og Kårstø, lettere tilgang til Haugesund lufthavn, samt at kollektivtilbudet kan styrkes gjennom en mer effektiv vegforbindelse til Karmøy. På den ene siden kan det sies at bortfallet av Skudenessambandet vil begrense kommunikasjonsmulighetene for Sør-Karmøy mot Nord-Jæren og Stavanger-området. På den andre siden T-forbindelsen gi hele Karmøy en langt mer effektiv vegforbindelse mot ferjesambandet: Arsvågen-Mortavika. T-forbindelsen tilrettelegger også for nye lokale og regionale bussruter, samt at det opprettes lokal bussrute som korresponderer med Flaggrutens anløp i Kopervik. En av hovedoppgavene til T-forbindelsen er å avlaste Fv47/E134 på Nord-Karmøy for trafikk. Avlastningen skal bedre fremkommeligheten mellom Karmøy og Haugesund, og dette vil også gi Skudeneshavn-området en forbedret tilgang til Haugalandsregionen generelt. 18

19 Figur: Trase for Rogfast-prosjektet. Kilde: (b). Rogfast Rogfast er et samferdselsprosjekt i planleggingsfasen. Prosjektet vil ha store innvirkninger for Jærregionen og Haugalandet generelt, samt kan ha svært stor innvirkning på de individuelle kommunene innad i disse regionene. På lengre sikt vil Rogfast være viktig brikke i ferjefri E39 som skal knytte Vestlandet i sammen. Rogfast er en 25,5 km lang tunnelforbindelse under Boknafjorden som skal knytte Arsvågen i Bokn i sammen med Harestad i Randaberg. Kvitsøy vil også få en fastlandsforbindelse via en 4km tilknytningstunnell til hovedtraseen i Rogfast. Opprettelsen av Rogfast erstatter ferjesambandet Arsvågen-Mortavika og Mekjarvik-Kvitsøy. Med en fartsgrense på, for eksempel 80 km/t, vil tunnel-gjennomfarten ta ca min. Dette vil da være en reduksjon på 5-6 minutter fra dagens ferjerute som bruker ca. 25 min på overfarten. I dag har ferjeforbindelsen ca. 3 avganger pr. time på det meste, men gjennom Rogfast opprettes en permanent og åpen vegforbindelse som krysser Boknafjorden Buss Lokale bussruter Kolumbus kommer til å endre rutetilbudet når T-forbindelsen åpner. Det nye rutetilbudet vil bestå av endringer til eksisterende rute 10, samt en ekspressrute mellom Skudeneshavn- Haugesund. Den nye rute 10 vil få en avgang fra Skudeneshavn kai kl til ankomst ved Flotmyr i Haugesund kl Ruten korresponderer med Flaggrutens avgang kl fra Kopervik til Stavanger. Det opprettes også en ny ekspressrute mellom Skudeneshavn og Haugesund som vil ha avgang 5.50 og ankomst på Flotmyr kl Denne ruten kan også kjøre innom store arbeidsplasser som Aibel på Risøyna og Haugesund sykehus. Med nye tilbud fra Kolumbus, Nettbuss og Kystbussen skal Håvik terminal bli et nytt knutepunkt for kollektivtransport. Både Nettbuss og Kystbussen er kjent med det nye rutetilbudet til Kolumbus, og hensikten er at Kolumbus rute 10 skal ha optimal korrespondere med Kystbussen og nettbusse sine ruter. Kolumbus ser for seg lik reisetid på strekningen Åkra-Stavanger som på strekningen Haugesund-Stavanger, altså ca. 2 timer. Gjennom korrespondanse mellom de nye rutene skal man ideelt sett ankomme Stavanger sentrum kl

20 Regionale bussruter I samband med åpningen av T-forbindelsen kommer både Kystbussen og Nettbuss til å opprette et rutetilbud som inkluderer Håvik terminal som stoppested. Rutene kommer til gjøre det mulig å reise til Bergen og Stavanger fra Karmøy via T-forbindelsen. Kystbussen opplyser om at det skal tilbys hyppig avgangsfrekvens fra Håvik i rush-tid. Nettbuss opplyser at rutene til Haugesund skal gå innom Håvik terminal via T-forbindelsen Ferje Total reisetid på strekningen Skudeneshavn-Stavanger via T-forbindelsen og Arsvågen- Mortavika kan beregnes ca min. Dermed vil reisen Skudeneshavn til Stavanger via Arsvågen-Mortavika være en økning avstand, reisetid og kostnadsnivå i forhold til Skudeneshavn-Stavanger via Skudeneshavn-Mekjarvik. Samtidig kan T-forbindelsen være en mulighet for Skudeneshavn-området. T-forbindelsen vil gi Sør-Karmøy enklere tilgang til et langt hyppigere trafikkert ferjesamband. Arsvågen-Mortavika 49 avganger/anløp på hverdager og 33 i helger, mens Skudeneshavn-Mekjarvik har 4 daglige avganger/anløp Reisekostnader: Skudeneshavn-Stavanger Med nedleggelse av Skudenes-ferja endres mulighetene for arbeidspendling mellom Skudeneshavn og Stavanger. Selv om Skudenessambandet avvikles, vil det fortsatt være mulig å arbeidspendle mellom Skudeneshavn og Stavanger, men da under andre forutsetninger i henhold til reisetid og kostnader. Her presenteres en sammenligning av reisetid og prisanslag for ulike pendlingsløsninger. I anslagene er utgangspunktet billigste billetter gjennom rabattordninger, bompenger med rabattordning, et drivstofforbruk på 0,7 l pr. mil og literpris på 14,5 kr og 230 dager i et arbeidsår. Det understrekes at beregningene vil avvike fra faktiske forhold, og at anslagene skal bare gi et inntrykk av reisetid og kostnader: 1. Skudeneshavn-Stavanger: Ferje: Skudeneshavn-Mekjarvik + privatbil fra Mekjarvik Reisetid (tur/retur) min Kostnader (tur/retur) 245 kr Totale årlige kostnader kr 2. Skudeneshavn-Stavanger: Personreise, ferje: Skudeneshavn-Mekjarvik + lokalbuss fra Mekjarvik Reisetid (tur/retur) 220 min Kostnader (tur/retur) 166 kr Totale årlige kostnader kr 3. Skudeneshavn-Stavanger: privatbil til Kopervik + hurtigbåt fra Kopervik Reisetid (tur/retur) Kostnader (tur/retur) Totale årlige kostnader 4. Skudeneshavn-Stavanger: lokalbuss til Kopervik + hurtigbåt fra Kopervik Reisetid (tur/retur) Kostnader (tur/retur) Totale årlige kostnader min 323 kr kr min 317 kr kr 20

21 5. Skudeneshavn-Stavanger: privatbil + ferje: Arsvågen-Mortavika Reisetid (tur/retur) Kostnader (tur/retur) Totale årlige kostnader 190 min 495 kr kr 6. Skudeneshavn-Stavanger: privatbil til Håvik + Regionalbuss fra Håvik + ferje: Arsvågen-Mortavika Reisetid (tur/retur) min Kostnader (tur/retur) 434 kr Totale årlige kostnader kr 7. Skudeneshavn-Stavanger: lokalbuss til Håvik + Regionalbuss fra Håvik + ferje: Arsvågen-Mortavika Reisetid (tur/retur) min Kostnader (tur/retur) 416 kr Totale årlige kostnader kr Skudenes-sambandet er det klart billigste alternativet med årlige kostnader på ca kr, eller kr. Det dyreste alternativet er Skudeneshavn-Stavanger med privatbil via sambandet: Arsvågen-Mortavika som vil koste kr pr. år. I henhold til tidsbruk er Skudneshavn-Stavanger med privatbil til Kopervik og hurtigbåt fra Kopervik det beste alternativet med samlet reisetid på min. Med bortfallet av Skudenessambandet er også hurtigbåt-alternativet det rimeligste i henhold til kostnader og tidsbruk. 5.2 Overordnet planlegging Kommuneplan for Karmøy kommune Kommuneplanen er kommunens overordnede plan for langsiktig samfunnsutvikling og arealdisponering. Gjennom kommuneplanens samfunnsdel og arealdel kan kommunen tilrettelegge for samfunnsutvikling gjennom mål og strategier som kan kombineres med arealer for næring, handel, boligbyggingsformål, infrastruktur osv. Kommuneplanen for Karmøy kommune er under revisjon i kommunestyreperioden Revisjonen er en mulighet for kommunen til å skape gode rammevilkår for utviklingen i Skudeneshavn-området. Planleggingen må derimot være realtistisk i den forstand at arealdisponeringen reflekterer områdets behov, samt at foreslått arealdisponering ikke er i konflikt med eksisterende verneinteresser for innen, for eksempel: miljøvern, naturvern, kulturvern, landbruk, friluftsliv, næringsliv osv. Samfunnsdelen I samarbeid med byutviklingsgruppene i Skudeneshavn, Kopervik, og Åkrehamn igangsatte Karmøy kommune utredningsarbeidet for en kulturell storstue for Karmøy kommune. Konsulentvirksomheten Kulturplan AS ble tildelt oppdraget. 21

22 Kulturplan trekker frem en sambruksløsning med et hotell som en mulig løsning. Et slikt bygg bør legges til en av Karmøys byer ettersom ingen av dem har hotelltilbud i dag. For at Karmøy skal være et attraktivt sted for et hotell/hovedscene-prosjekt, må en tilby noe annet enn det som allerede eksisterer i Haugesund. Kulturplan anser 3 steder i Karmøy som realistiske, basert på deres stedlige kvaliteter og omgivelser: Kopervik: Småby, havnemiljøet og Karmsundet. Åkrehamn: Indre havn, Åkrasanden, utsikt til skjærgård og hav. Skudeneshavn: Gamlebyen, årets sommerby og havnemiljøet. Utredning om Ny storstue for hele kommunen. Kilde: Kulturplan AS (2014). Figur: Sentrumsområde i Skudeneshavn. Ferjekaia er markert med rødt. Kilde: Karmøy kommune. I kulturhusutredningen er altså Skudeneshavn en kandidat på lik linje med Kopervik og Åkrehamn. Først og fremst, et prosjekt av denne størrelsen har et stort potensial i byutviklingssammenheng ettersom det kan posisjonere byområdet som et tydelig kultursentrum i kommunen og regionen. Erfaringene fra andre steder i Norge viser at slike prosjekter også er viktig fordi det skapes en rekke tilleggseffekter i gjennom høyere besøkstall, generelt økt oppmerksomhet og tiltrekningskraft for andre prosjekt innen nærings- og kulturliv. Arealdelen Ettersom ferjesambandet faller bort, blir det foreslått at den tidligere ferjekaia omdisponeres til utbyggingsformål. Ved omdisponeringen frigis da en stor tomt med sentrumsnærhet, og generelt er slike arealer attraktive utviklingsobjekt ettersom det er knapphet på slike ressurser. Omdisponeringen av ferjekaia kan derfor være et viktig bidrag til by- og sentrumsutvikling i Skudeneshavn. Åkrehamn eller Kopervik har ikke tilgang på slike arealer i dag, og ferjekaia representerer da et fortrinn for Skudeneshavn i byutviklingssammenheng Byutviklingsprosjekt for Skudeneshavn Det er igangsatt byutviklingsprosjekt for kommunens 3 byområder. Prosjektene er et samvirke mellom Karmøy kommune og byutviklingsgruppene: Skudeneshavn arena, Åkrehamn vekst og Byen vår Kopervik. Byutviklingsprosjektene sørger for at det er et tydelig fokus for ønsket videreutvikling av kommunenes byområder, med forankring i kommunens overordnede planlegging og lokalt i byområdene. 22

23 Figur: Stadsanalyse for Skudeneshavn og. Byutvikling Skudeneshavn - Rapport fra gruppearbeid Kilde: Karmøy kommunne (2010 & 2013). Prosjektene hadde oppstart i 2007, og befinner seg i utredningsfasen. I perioden ble det utarbeidet stedsanalyser som kartla historiske, sosiale og naturgitte verdier i Skudeneshavn, Åkrehamn og Kopervik. Gjennom ble det utarbeidet separate rapporter for byområdene der lokalmiljøene har drøftet seg frem til utfordringsbildet i det videre byutviklingsarbeidet. Byenes særegenhet innebærer at utfordringsbildet er svært ulikt, men med bakgrunn i stedsanalysen og rapporten eksisterer det et godt grunnlag for videre arbeid innen utviklingen av hvert enkelt byområde. Byutviklingsprosjektene bør anses som verktøy for opprettholding og styrking av by- og sentrumsområdene i Karmøy kommune Kulturmiljøfredning av Gamle Skudeneshavn I stortingsmeldingen: Framtid med fotfeste (Kulturdepartementet 2012) nevnes Skudeneshavn som et kulturhistorisk miljø som er aktuelt for kulturmiljøfredning. I dag er bydelen regulert til bevaring gjennom plan og bygningsloven, og kommunen har det formelle forvaltningsansvaret. Deler av kulturmiljøet, flere sjøtun på Holmen, er midlertidig fredet av Rogaland fylkeskommune. Ved en kulturmiljøfredning vil ansvaret overføres til Riksantikvaren. Både gjeldende verneplan og kommende kulturmiljøfredning gjelder kun utvendige tiltak på bygninger og miljø. Riksantikvar Jørn Holme besøkte Skudeneshavn i juli Under besøket varslet han at Gamle Skudeneshavn skal fredes som kulturmiljø etter kulturminneloven. Han håpet på godt samarbeid i framtiden, og presiserte at fredningen først og fremst vil merkes på større økonomiske tilskudd til huseierne. Det forventes at fredningsprosessen starter i 2014 og tar ca. 2 år. Kulturmiljøfredning vil bety at Gamle Skudeneshavn blir løftet opp som et av de mest verdifulle trehusmiljøene i Norge. I samband med stedsutvikling forsøker en ofte å utvikle steder med bakgrunn i stedets særtrekk. Gamle Skudeneshavn gir Skudeneshavn en unik kulturhistorisk posisjon i norsk sammenheng. Fra før eksisterer det kun 8 fredede kulturmiljø i Norge. Skudeneshavn har da en svært sjelden kulturhistorisk ressurs, og dette er et viktig fortrinn videre by- og stedsutvikling, samt i reiselivssammenheng. 23

24 6. Sammendrag Kapittel 1: Forord Ved åpningen av T-forbindelsen den 5. september 2013, opphørte driften av Skudenes-sambandet, en ferjestrekning som har eksistert siden Skudenessambandet opphørte ved T-forbindelsens da T-forbindelsen åpnet. Det tenkes at Skudenes-sambandets bortfall kan ha negative konsekvenser for samfunnsutviklingen i Skudeneshavn og omegn, og da særlig for personer som bruker ferja til arbeidspendling. Kapittel 2: Innledning Før Bokn og Rennesøy fikk bruforbindelser i 1991 og 1992, hadde Kyststamvegen trase over Karmøy via Skudenes-sambandet. I 1992 ble derimot Kyststamvegens trase ble endret fordi løsningen med ferjesambandet Arsvågen-Mortavika var besparende i henhold til tid, avstander og kostnader. Kapittel 3: Problemstillinger Se side 7. Kapittel 4: Dagens situasjon for Skudeneshavn og omegn Folketallet i sone 1 er i vekst, men veksten er lavest blant de andre sonene i Karmøy. Internt i sone 1 øker folketallet i Skudeneshavn, mens de øvrige områdene i sone 1 har tilbakegang i folketallet. Denne utviklingen har pågått helt siden 1970-tallet, og utviklingen viser at det pågår sentraliseringsprosess som styrker Skudeneshavn i forhold til øvrige områder i sone 1. Karmøys hovedferdselsåre er fv47/e134. Samtlige by- og tettstedsområder på Karmøys øyside er avhengig fv47/e134 for kommunikasjon mot nabokommuner og det regionale- og nasjonale vegnettet. Dagens fv47/e134 er preget av stor trafikkbelastning fra Åkrehamn-området og til Haugesunds kommunegrense. Belastningen skaper store forsinkelser i morgen- og ettermiddags-rush. Etter at T- forbindelsen kom har derimot forsinkelsene blitt noe redusert. Fv511 er også en viktig vegforbindelse for Skudeneshavn. Utfordringsbildet på fv511 er derimot ikke knyttet til stor trafikkbelastning, men dårlig vegstandard, noe som medfører at vegen er lite brukt som ferdselsåre til/fra Skudeneshavn. Det tilgjengelige kollektivtilbudet bestod av 10 avganger med buss på hverdager mellom Skudeneshavn og Haugesund. I 2010 hadde Ferjeforbindelsen 4 daglige avganger med et gjennomsnitt av 157 kjøretøy og 211 personer pr. tur. Dette var da en tydelig nedgang i antall passasjerer, men samtidig en økning i antall kjøretøy der som en sammenligner med 2000 (142 kjøretøy og 350 passasjerer pr. tur). Ca personer antas å ha brukt ferja til arbeidspendling hver dag, men det understrekes at dette er et usikkert anslag. Kapittel 5: Muligheter og avbøtende tiltak Langsiktige muligheter/avbøtende tiltak, samferdsel: - Utbedring av fv47/e134: Strekningsanalysen for fv47/e134 viser at det kan gjøres en rekke utbedringer langs hele vegstrekningen. Den samlede effekten av disse kan redusere reisetiden mellom Skudeneshavn og Haugesund mellom ca. 5 min til ca. 6 ½ min. Tiltakene vil også ha en positiv effekt i henhold til trafikksikkerhet. - Utbedring av fv511: Det er også påbegynt en strekningsanalyse for fv511. denne analysen foreslår en rekke utbedringstiltak som reduserer reise til 24

25 mellom Skudeneshavn og Kopervik, men tiltakene vil også bedre trafikksikkerheten. Det er vanskelig å si hvilket reduksjon i reisetid disse tiltakene vil ha. - Rogfast: Dette samferdselsprosjektet knytter Nord-Rogaland og Sør-Rogaland i sammen, og av den grunn reduseres også reiseavstandene mellom Stavanger og Haugalandsregionen. Mest sannsynlig vil prosjektet ha vesentlige effekter for samfunnsutviklingen i Karmøy og Haugalandet. Det går enda lang tid før dette prosjektet ferdigstilles. Umiddelbare muligheter/avbøtende tiltak, samferdsel: - T-forbindelsen: Åpningen av T-forbindelsen har bedret framkommeligheten på fv47/e134 mot Haugesund. Gjennom T-forbindelsen har Karmøy også fått en langt mer effektiv oppkobling mot e39. - Ferje: T-forbindelsen gav enklere tilgang til et langt hyppigere trafikkert ferjesamband. Arsvågen-Mortavika har 49 avganger/anløp på hverdager og 33 i helger, mens Skudeneshavn-Mekjarvik hadde 4 daglige avganger/anløp. Det understrekes likevel at for pendlere mellom Skudeneshavn og Stavanger, var Skuden-sambandet det minst kostbare pendlingsalternativet. - Buss: Med åpningen av T-forbindelsen fikk Karmøy tilgang på regionale ruter. Ved bortfallet av Skudenes-sambandet ble det også opprettet en pendler/ekspressrute mellom Skudeneshavn og Haugesund. Det er nå mer enn 30 daglige avganger på hverdager mellom Skudeneshavn og Haugesund. Tidligere var det 10 avganger. De nye rutene korresponderer også med hurtigbåtanløp i Kopervik. Andre langsiktige tiltak, samfunn- og arealutvikling: - Kommuneplanen for Karmøy : Revisjonen er en mulighet for kommunen til å skape gode rammevilkår for utviklingen i Skudeneshavnområdet. Planleggingen må derimot være realtistisk i den forstand at arealdisponeringen reflekterer områdets behov, samt at foreslått arealdisponering ikke er i konflikt med eksisterende verneinteresser. I samband med kommuneplanens samfunnsdel er det utarbeidet en kulturhusutredning. Utredningen fremmer Skudeneshavn som en kandidat til en kulturell storstue for Karmøy. Et slikt prosjekt kan medføre mange positive ringvirkninger for Skudeneshavn. I arealdelen blir det foreslått at den tidligere ferjekaia omdisponeres til utbyggingsformål. Ved omdisponeringen frigis da en stor tomt med sentrumsnærhet, og generelt er slike arealer attraktive utviklingsobjekt ettersom det er knapphet på slike ressurser. Omdisponeringen av ferjekaia kan derfor være et viktig bidrag til by- og sentrumsutvikling i Skudeneshavn. - Byutviklings-prosjekt: Byutviklingsprosjektene sørger for at det er et tydelig fokus for ønsket videreutvikling av kommunenes byområder, med forankring i kommunens overordnede planlegging og lokalt i byområdene. Byutviklingsprosjektene bør anses som verktøy for opprettholding og styrking av by- og sentrumsområdene i Karmøy kommune. - Kulturmiljøfredning av Gamle Skudeneshavn: Gamle Skudeneshavn gir Skudeneshavn en unik kulturhistorisk posisjon i norsk sammenheng. Fra før eksisterer det kun 8 fredede kulturmiljø i Norge. Skudeneshavn har da en 25

Til: KRD Fra: Haugaland Vekst IKS Dato: 10. april 2012

Til: KRD Fra: Haugaland Vekst IKS Dato: 10. april 2012 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Fra: Haugaland Vekst IKS Dato: 10. april 2012 Årlig rapport BOLYST Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Leder i styringsgruppen : Kontaktperson

Detaljer

Riksvegutredningen HOVEDRAPPORT. Foto: Knut Opeide Mars 2015

Riksvegutredningen HOVEDRAPPORT. Foto: Knut Opeide Mars 2015 Riksvegutredningen 2015 HOVEDRAPPORT Foto: Knut Opeide Mars 2015 Foto: Steinar Svensbakken 2 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med utredninger og analyser til ny Nasjonal

Detaljer

REGULERINGSPLAN OG KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON

REGULERINGSPLAN OG KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON REGULERINGSPLAN OG KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON Temautredning Transport og infrastruktur 10.01.2014 Forsvarsbygg kampflybase SIDE 2/38 FORORD Prosessen med valg av nytt kampfly og senere

Detaljer

Forprosjekt - Fastlandsforbindelse Dønna/Herøy. Styringsgruppen for FADHA - Herøy, Dønna og Alstahaug

Forprosjekt - Fastlandsforbindelse Dønna/Herøy. Styringsgruppen for FADHA - Herøy, Dønna og Alstahaug Revidert 15.1.2010 Forprosjekt Fastlandsforbindelse Dønna/Herøy I DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Oppdrag: Forprosjekt - Fastlandsforbindelse Dønna/Herøy Oppdrag nummer: 516386 Rapportnavn: Rapport

Detaljer

KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE

KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE Oppdragsgiver Statens vegvesen Region midt Rapporttype Delrapport 2011-11-04 KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE DELRAPPORT MOLDE 2 (44) KVU E39 ÅLESUND-BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE Oppdragsnr.: 6100867Y

Detaljer

M u l i g h e t s s t u d i e

M u l i g h e t s s t u d i e Fv 319, Svelvikvegen M u l i g h e t s s t u d i e Side 1 av 40 Juni 2012 rev januar 2013 I n n h o l d SAMMENDRAG... 3 FORORD... 5 HENSIKT... 6 INNLEDNING... 6 SITUASJONSBESKRIVELSE... 6 BEBYGGELSE...

Detaljer

M u l i g h e t s s t u d i e

M u l i g h e t s s t u d i e Fv 319, Svelvikvegen M u l i g h e t s s t u d i e Side 1 av 39 Juni 2012 I n n h o l d SAMMENDRAG... 3 FORORD... 5 HENSIKT... 6 INNLEDNING... 6 SITUASJONSBESKRIVELSE... 6 BEBYGGELSE... 6 PENDLING OG TRAFIKKTYPER...

Detaljer

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Tiltak på avlastet riksveg - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Statens vegvesen Vegdirektoratet Oktober 2009 Tiltak på avlastet riksveg 2 Tiltak på avlastet riksveg 3 Innhold: FORORD... 5 SAMMENDRAG...

Detaljer

Kystveien i Nordland Trafikale og samfunnsmessige virkninger av en forlengelse fra Bodø til Steigen

Kystveien i Nordland Trafikale og samfunnsmessige virkninger av en forlengelse fra Bodø til Steigen Kystveien i Nordland Trafikale og samfunnsmessige virkninger av en forlengelse fra Bodø til Steigen av Thor-Erik Sandberg Hanssen Gisle Solvoll Universitetet i Nordland Handelshøgskolen i Bodø Senter for

Detaljer

PLANPROGRAM PLAN 6003 KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

PLANPROGRAM PLAN 6003 KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA PLANPROGRAM PLAN 6003 KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA Godkjent av kommunestyret 13. mars 2014 FORORD Stavanger lufthavn Sola (SVG), Norges eldste sivile lufthavn, feiret i 2012 sitt 75-års

Detaljer

Formannskapets sakliste 12.01.04

Formannskapets sakliste 12.01.04 Page 1 of 10 Formannskapets sakliste 12.01.04 Utvalg: Møtested: Møtedato: Karmøy kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapssalen 12.01.04Tid: Kl. 16.00 NB! Merk dag og tid. Eventuelle forfall må

Detaljer

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: 27.9.2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN... 7 3.1. BEFOLKNINGSUTVIKLING...

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Rapport 2009-031. Kyststamvegen Bergen Stavanger i et regionalt og nasjonalt perspektiv

Rapport 2009-031. Kyststamvegen Bergen Stavanger i et regionalt og nasjonalt perspektiv Rapport 2009-031 Kyststamvegen Bergen Stavanger i et regionalt og nasjonalt perspektiv Econ-rapport nr. 2009-031, Prosjekt nr. 5z080077.10 ISSN: 0803-5113 GLU/KOK/kki, MFA, 13. mai 2009 Ikke offentlig

Detaljer

Hovedrapport desember 2012

Hovedrapport desember 2012 Hovedrapport Desember 2012 2 Forord Dette er en statusrapport fra utredningsprosjektet Ferjefri. Utredningen blir gjennomført av Statens vegvesen etter bestilling fra Samferdselsdepartementet. Ferjefri

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

Utkast av 1.2.2011. Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Utkast av 1.2.2011. Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Utkast av 1.2.2011 Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: xx.xx.2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN...

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Hovedutvalget for samferdselssektoren Møteinnkalling/sakliste I Til Medlemmene Eventuelt forfall må meldes snarest på e-post postmottak@bfk.no Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer

Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer TØI rapport 1328/2014 Jørgen Aarhaug Wiljar Hansen Øystein Engebretsen Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer TØI rapport 1328/2014 Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer Jørgen Aarhaug

Detaljer

Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge

Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge Forord Konseptvalgutredningen (KVU) for hovedvegsystemet i Moss og Rygge er utarbeidet etter bestilling fra Samferdselsdepartementet. I bestillingen

Detaljer

Konseptvalgutredning E39 Bergsøya - Valsøya

Konseptvalgutredning E39 Bergsøya - Valsøya Konseptvalgutredning Bergsøya Valsøya Ålesund Skei Region midt Oktober 2011 Forord Konseptvalgutredningen (KVU) for E39 Bergsøya Liabø omfatter strategier for utvikling av denne vegstrekningen fram mot

Detaljer

Gåstrategi for Haugesund kommune

Gåstrategi for Haugesund kommune Gåstrategi for Haugesund kommune Februar 2014 Foto omslag: Karmsund. 1 Forord Haugesund kommune har i perioden fra august 2012 til februar 2014 arbeidet med å utarbeide en lokal gåstrategi. Arbeidet ble

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

1. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL... 6 1.1 BAKGRUNN... 6 1.2 HVORFOR BLIR KOMMUNEPLANEN REVIDERT?... 6 1.3 HVA ER KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL?... 7 1.

1. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL... 6 1.1 BAKGRUNN... 6 1.2 HVORFOR BLIR KOMMUNEPLANEN REVIDERT?... 6 1.3 HVA ER KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL?... 7 1. Kommunestyret 16.06.2015 Endringer gjort etter vedtak i formannskapet 10.11.2014 og 13.04.2015 1 2 1. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL... 6 1.1 BAKGRUNN... 6 1.2 HVORFOR BLIR KOMMUNEPLANEN REVIDERT?... 6 1.3

Detaljer

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN)

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) Oppdragsgiver Kongsberg Innovasjon Rapporttype Rapport 2011-12-14 ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) SAMFERDSELSANALYSE SAMFERDSELSANALYSE 3 (36) SAMFERDSELSANALYSE Oppdragsnr.: 1110709 Oppdragsnavn: EMN

Detaljer

Temarapport Lokal og regional utvikling

Temarapport Lokal og regional utvikling Region sør Prosjektavdelingen 18.12.2014 E39 Volleberg-Døle bru Temarapport Lokal og regional utvikling Foto: Sweco Konsekvensutredning (KU) Forord Statens vegvesen planlegger ny veg på strekningen E

Detaljer

TRAFIKKANALYSE JESSHEIM

TRAFIKKANALYSE JESSHEIM JANUAR 2012 ULLENSAKER KOMMUNE TRAFIKKANALYSE JESSHEIM RAPPORT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2012 ULLENSAKER KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

Detaljer

AtB AS. Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn. Utgave: v2 Dato: 2011-07-01

AtB AS. Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn. Utgave: v2 Dato: 2011-07-01 Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn Utgave: v2 Dato: 2011-07-01 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Rapport v 1 Utgave/dato: v2 / 2011-07-01 Arkivreferanse: - Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

Forord. Innsyn i temarapportene kan fås ved henvendelse til Statens vegvesen Nord-Troms og Vest-Finnmark distrikt eller Alta kommune.

Forord. Innsyn i temarapportene kan fås ved henvendelse til Statens vegvesen Nord-Troms og Vest-Finnmark distrikt eller Alta kommune. Forord Denne kommunedelplanen er utarbeidet av Statens vegvesen etter avtale med Alta kommune. Planen er utarbeidet med hjemmel 9-4 i plan- og bygningslovens (nr 77, av 14. juni 1985). Statens vegvesen

Detaljer

Buss i Hammerfest by - delutredning for kollektivplan

Buss i Hammerfest by - delutredning for kollektivplan Buss i Hammerfest by - delutredning for kollektivplan VISTA Utredning AS Mai 2013 2 Forord Hammerfest kommunestyre har i møte 10.02.2011 vedtatt at det skal utarbeides en kollektivplan for Hammerfest.

Detaljer