Styre.rackutval2mv. Områdestyret for Troms Motested Tromsø Motedato Fra kl. 10:00 ( I,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styre.rackutval2mv. Områdestyret for Troms Motested Tromsø Motedato 20.05.2010 21.05.2010. Fra kl. 10:00 ( I,"

Transkript

1 Styre.rackutval2mv. Områdestyret for Troms Motested Tromsø Motedato Møtebok Blad I av Fra kl. 10:00 ( I, Tilstede å motet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Arild Pettersen Inga Kristina J. Eira Randi Skum Margit Eli Anti Oskal Ole Thomas Baal Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Varamedlemmer Andre Sveinung Rundberg Reindriftsagronom Behandlede saker Sak nriar RS 02/10 DS 02/10 ST 11/10 -,2t;/10 Underskrifter bekrcfter me - are undyr //1Y/ 1.7 Arild P Inga, \ krifter at motebokens bl 1 ey so n vi har s(g tert, er fort i samsvar med det som ble bestemt pa motet., 1,>:, P 71 / 1, ti (1_&"(. (.,(- /I \,I ('.. '\ ki ; L (9(x! (1, 1 t Kristina J Eira Margit E. A. Oskal I (, R-andir--S-kunr Ole Thomas Baal Utskrifter Områdestyrets medlemmer og varamedlemmer, Reindriftsforvaltningen, De øvrige reindriftskontor. Landbruks- og matdepartementet, Troms Fylkeskommune, Troms Reindriftssamers fylkeslag, Sami Instituhtta

2 Møtebok sizip-cur 149 Arldvref: 2010/ / Saksbebandler: Sveinung Rundberg Utv saksnr: Styre: Motedato: Områdestyret for Troms I 0 Saksliste: RS 02/10 Referater og orienteringer DS 02/10 Arealsaker behandlet administrativt i h.t, fullmakt gitt i sak ST 01/08 ST 11/10 Felles møte mellom Fylkesmannen i Troms og områdestyrene i Vest-Finnmark og Troms ST 12/10 Mote med områdestyret i Vest-Finnmark vedr behandling av bruksregler for distrikt ST 13/10 Bruksregler Nord-Senja ny behandling ST 14/10 Bruksregler Tjeldoy ny behandling ST 15/10 Bruksregler Kongsvikdalen ny behandling ST 16/10 Reguleringsplan for rv 863 Langsundforbindelsen mellom Reinoy og Ringvassoy ST 17/10 Etablering av kampflybase forhåndsutredning av alternativer ST 18/10 Sor-Senja rbd. Tapsforebyggende fond ST 19/10 Rein på Lenvikhalvoya, ST 20/10 Lenvikhalvoya status i f.t. distriktsinndelingen

3 Møtebok st.de, 3 au, 49 Arkivref: 2010/ / Saksbehandler: Sveinung Rundberg Utv saksnr: RS 02/10 Styre: Områdestyret for Troms Motedato: Referater og orienteringer 1. Brev av fra Landbruks- og matdepartementet: Vedrørende saksbehandling og godkjenning av bruksregler 2. Oversikt over status pr vedr bruksregler for reinbeitedistrikter i Troms Merknad, områdestyrets vedtak: Distrikt som ennå ikke har utarbeidet bruksregler tilskrives og får en endelig frist til 1. juli d.å. for å levere disse. 3. Brev av fra Veterinærinstituttet - Vurdering av dyrehelse og beitebruk i forbindelse med eksponering av vulkanaske i fra Island 4. Dialogmøtet med Lenvik kommune vedr kommuneplanens arealdel 5. Brev av fra Fylkesmannen i Troms avgjørelse vedr Reindriftsforvaltningens klage over tillatelse til fradeling av to fritidstomter på eiendommen 2nr 33 bnr 2 6. Brev av fra Fylkesmannen i Troms innkalling til mekling og befaring vedr imisigelse til reguleringsplan Breiviknes hyttefelt 7. Bemanningssituasjonen ved Reindriftsforvaltningen Troms - orientering

4 Møtebok 5i442- cur (-19 Arkivref: 2010/ / Saksbebandler: Sveinung Rundberg Utv saksnr: DS 02/10 Styre: Områdestyret for Troms Møtedato: Arealsaker behandlet administrativt i h.t. fullmakt gitt i sak ST 01/08 Dividalen rbd. Fagerfjell rbd. 54/10 - Sorreisa kommune gnr 10/bnr 1 soknad om dispensasjon for fradeling av en parsell til fritidsformål Distriktet har ingen merknader. Fra Reindriftsagronomens side er det heller ina,en reindriftsfaglig.e merknader til 55/10 - Lenvik kommune gnr 16/bnr 2 på Langnes søknad om fradeling av en bebygd boligtomt Distriktet har ingen merknader. Fra Reindriftsagronomens side er det heller ingen reindriftsfadige merknader til Gielas rbd. 56/10 - Narvik kommune kommunedelplan for Bjerkvik Grovfjord rbd. 57/10 - Tjeldsund kommune utbedring av Fv 824 Fjelldalskaret 58/10 - Skånland kommune gnr 5/bnr 42 ved Sandevannet søknad om dispensasjon for allerede oppførte bygninger på eiendommen Distriktet har ingen merknader. Fra Reindriftsagronomens side er det heller ingen reindriftsfi4i,2,e merknader til 59/10 - Narvik kommune gnr 7/bnr 54 ved Skallvannet, Herjangsfjellet soknad om dispensasjon for riving av eksisterende fritidsbolig og oppforing av ny Distriktet har ingen merknader. Fra Reindriftsagronomens side er det heller ingen reindriftsfaghge merknader til 60/10 - Skånland kommune gnr 11/bnr 35 reguleringsplan for Kvitnes Camping Reinbeitedistriktet har uttalt at de ikke har merknader til planarbeidet forutsatt at byg,ging av hytter skjer nedenfor vegen. Tiltak ovenfor vegen er ikke ønskelig ut i fra berørte reindriftsinteresser. Fra Reindriftsauonomens side ber en om at det tas hensyn til uttalelsen fra Grovfjord rbd. I området rundt Kvitnes er det viktige vinterbeiter for rein.

5 DS 02/10 Områdestyret for Troms cuy 4.9 Helligsko,gen rbd. Werttind/Altevatn rbd. 61/10 - Dyroy kommune gnr 9/bnr 76 ved Stortindvatnet søknad om dispensasjon for oppforing av fritidsbolig Soknaden har vært forelagt berorte reinbeitedistrikt Hjerttind, som har uttalt at de går i mot at det gis dispensasjon for oppforing av fritidsbolig i dette LNF området. Området er et viktig vinterbeite noe som er en minimumsfaktor i Hjerttind reinbeitedistrikt. Hyttebygging vil ha en negativ innvirkning på reinens bruk av området i form av okt aktivitet og forstyrrelse. Tålegrensen for antall hytter i området er nådd. Reindriftsagronomen uttaler at området ligger i et LNF område hvor det kreves dispensasjon av særlige grunner for at det kan bygges. Reindriftsagronomen kan ikke se at det her foreligger særlige grunner og går imot at det gis en slik dispensasjon. En henviser også til at reinbeitedistriktet gikk i mot hyttebyg,ging i samme området i /10 - Salangen kommune gnr 28/bnr 1 soknad om dispensasjon for fradeling av en parsell til fritidsformål 63/10 - Dyrøy kommune gnr 8/bor 1 i Sorbukta soknad om dispensasjon for fradeling av en tilleggsparsell til eksisterende fritidseiendom 64/10 - Lenvik kommune gnr 7/bnr 7 i Rossfjordstraumen søknad om fradeling av en tilleggsparsell til eksisterende bebygde boligtomt gnr 7/bnr 84 65/10 - Bardu kommune gnr 67/bnr 1 strom til hyttefelt 2 ved Altevatn 66/10 - Bardu kommune gur 2/bor 1 reguleringsplan for fritidsbebyggelse, samt bolig og forretninger på Grannesset Planen for Granneset er endret ved at det er avsatt område for reindrift med sikte på å kunne oppfore gjeterhytte samt lager/uthus. Videre er planområdet utvidet mot sorost hvor det er avsatt område for reindrift som omfatter Vi viser i denne sammenheng også til brev fi-a Statskog d.å. Planforslaget har vært forelagt Hjemind/Altevatn reinbeitedistrikt. Distriktet viser til det som framkom på befaringen hvor det ble gitt uttrykk for at planforslaget kunne godtas under forutsetning av at nodvendig drivingslei sikres og nedfelles i kommuneplanens arealdel. Reindriftsagronomen ser området som er avsatt i planen for oppforing av gjeterhytte/lager/uthus som et privatrettslig anliggende mellom tiltakshaver og reinbeitedistriktet og som vi ikke har merknader til. Vi viser til at Statskog ser en regulering med utvidelse av planområdet til å omfatte område for flyttlei som lite hensiktsmessig. Det vises til at flyttleiene under alle omstendigheter er beskyttet gjennom reindriftsloven, og at disse områdene best ivaretas ved at de markeres som hensynssoner i arealdelen. Planområdet dekker i tilfelle bare en del av flyttleia.

6 DS 02/10 Områdestyret for Troms siat 6 a,t,' 49 Reindriftsagronomen viser at det på nevnte befaring både fra reinbeitedistriktets og reindriftsforvaltningens side ble gitt uttrykk for at planen kunne godtas dersom drivingsfflyttleiene sikres gjennom kommuneplanens arealdel. Vi vil da kunne akseptere Statskogs krav om at område R2 tas ut av planen under forutsetning at drivings- og flyttleier i dette området så vel som andre områder, inngår som hensynssoner i kommuneplanens arealdel. Dette må da komme fram ved kommunens behandling og vedtak i tilknytning til denne Vi understreker likevel at vi med dette ikke ser bort fra at kan være tilfeller hvor det er aktuelt å innarbeide flyttlei i en reguleringsplan, dette må være gjenstand for en konkret vurdering. Kanstadf'ord/Vestre Hinnøy rbd. 67/10 - Sortland kommune gnr 65/bnr 5/fnr 1 i Godfjorden soknad om tillatelse til ombygging av hytte 68/10 - Sortland kommune gnr 2/bnr 24 søknad om godkjenning av plan for nydyrking 69/10 - Lodingen kommune gnr 13/bnr 1 m.fl. søknad om oppgradering og forlengelse av eksisterende landbruksveg 70/10 - Vågan kommune gnr 31/bnr 20 i Digermulen søknad om dispensasjon for fradeling av en parsell til eksisterende bolighus 71/10 - Vågan kommune gnr 31/bnr 21 i Digermulen søknad om dispensasjon for fradeling av en parsell til fritidsformål 72/10 - Lodingen kommune gnr 13/bnr 16 på Nordstrand søknad om dispensasjon for fradeling av tilleggsareal til eksisterende settefiskanlegg 73/10 - Lodingen kommune gnr 23/bnr 86 ved Erikstadfjorden søknad om dispensasjon for oppforing av uthus 74/10 - Sortland kommune gnr 29/bnr 338 i Sørfjorden søknad om dispensasjon for oppforing av hytte

7 DS 02/10 Områdestyret for Troms i,c1,2, aar '19 75/10 - Lodingen kommune gnr 12/bnr 8 og 45 på Annfinnslett søknad om dispensasjon for fradeling av en tilleggsparsell til boligeiendommen gnr 12/bnr 42 76/10 - Lødingen kommune gnr 20/bnr 5 på Rinøy søknad om dispensasjon for fradeling av en tilleggsparsell til boligeiendommen gnr 20/bnr 26 77/10 - Hadsel kommune gnr 3/bnr: flere søknad om bygging av landbruksvei 78/10 - Vågan kommune gnr 34/bnr 14, Vatnvåg i Austre Vågan søknad om dispensasjon for oppforing av anneks/uthus 79/10 - Lodingen kommune gnr 21/bnr 1 på Sneisa søknad om dispensasjon for fradeling av en parsell til fritidsformål Distriktet har ingen merknader. Fra Reindriftsagronomens side er det heller ingen reindriftsfagli,,e merknader til 80/10 - Kvæfjord kommune gnr 13/bnr: flere søknad om godkjenning av Rodsandbuktvegen Kongsvikdalen rbd. 81/10 - Harstad kommune gnr 91/bnr 3, 15, 19, 26,32 og 53 på Skjærstad reguleringsplan for hytteområde med flytebrygger 82/10 - Kvæfjord kommune gnr 45/bnr 1 på Storjord søknad om dispensasjon for allerede oppfort anneks/våningshus nr to på eiendommen 83/10 - Kvæfjord kommune gnr 32/bnr 5 på Hemmestad søknad om tillatelse til oppføring av våningshus og uthus 84/10 - Kvæfjord kommune gnr 60/bar 131 på Utstrand søknad om dispensasjon for oppforing av naust

8 DS 02/10 Områdestyret for Troms i.451/2-cur /10 - Harstad kommune gnr 79/bnr 35 i Ervik søknad om dispensasjon for fradeling av tomt til eksisterende bolig 86/10 - Harstad kommune gnr 38/bnr 55 søknad om dispensasjon for tilbygg til eksisterende fritidsbolig bygging av anneks, badstue og badestamp 87/10 - Harstad kommune gnr 47/bnr 40 søknad om dispensasjon for fradeling av en parsell til bygging av vanntank i tilknytning til renseanlegg for Kilbotn vannverk 88/10 - Harstad kommune gnr 68/bnr 5 reguleringsplan for del av Kilhusveien til boligformål 89/10 - Kvæfjord kommune søknad om etablering av ei gangbru over Melåelva 90/10 - Harstad kommune gnr 84/bnr 20 på Mokkeland soknad om dispensasjon for fradeling av to parseller til boligformål 91/10 - Harstad kommune gnr 80/bnr 11 i Ervik søknad om dispensasjon for fradeling av en parsell til boligformål Kvaloy rbd. 92/10 - Tromso kommune gnr 91/bar 9, Åsheim i Tromvik søknad om dispensasjon/godkjenning av eksisterende hytte 93/10 - Tromso kommune gnr 85/bnr 23 og 35 i Lyfjorddalen soknad om dispensasjon for oppforing av hytte 94/10 - Tromsø kommune gnr 75/bnr 7, øyås på Kvaløya soknad om dispensasjon for fradeling av en naustparsell

9 DS 02/10 Områdestyret for Troms td 9ajy LI 9 95/10 - Tromso kommune gnr 52/bnr 2 på Bakkejord på Kvaloya soknad om dispensasjon for etablering av terapi- og rehabiliteringssenter i Leirstrandvegen /10 - Tromso kommune gnr 168/bnr 1 og 7 på Brensholmen reguleringsplan for hyttebebyggelse Lakselvdalen/L sdal rbd. 97/10 - Storfjord kommune gnr 64/bnr: flere og gnr 65/bnr: flere reguleringsplan for fritidsboliger ved Elvestrand nederst i Steindalen 98/10 - Lyngen kommune gnr 82/bør 4 på Karnes søknad om nydyrking Distriktet har ingen merknader. Fra Reindriftsagronomens side er det heller ingen reindriftsfaglig,e merknader til 99/10 - Storfjord kommune gnr 54 og 55/bnr: flere reguleringsplan for boligområdene Oterbakken og Engstadjordet 100/10 - Lyngen kommune gnr 79/bør 59 i Oksvik soknad om godkjenning av plan for nydyrking Mauken/Tromsdalen rbd. 101/10 - Målselv kommune gur 18/bør 1 i Sollia reguleringsplan for masseuttak av grus 102/10 - Tromso kommune gnr 132/bør 12 ved Reierviknesset, Sjursnes soknad om dispensasjon for fradeling av en parsell til fritidsformål 103/10 - Tromso kommune, plan 1716 industriområde på Leirbakken, Ramfjorden 104/10 - Balsfjord kommune gnr 103/bnr 80 på del av Sætersletta bebyggelsesplan for Aursfjord båthavn Distriktet har ingen merknader. Fra Reindriftsagronomens side er det heller ingen reindriftsfaglig_e merknader til

10 DS 02/10 Områdestyret for Troms i<tt -10 (1,),Y L49 105/10 - Balsfjord kommune gnr 79/bar 3 reguleringsplan for Rognlia grendefelt ved Spildra i Malangen 106/10 - Tromso kommune soknad om tillatelse til å bygge Saltdalelva kraftverk ved Sorbotn 107/10 - Tromso kommune gnr 4/bnr 40, Snarby søknad om dispensasjon for oppforing av hytte 108/10 - Balsfjord kommune gnr 47/bnr 80, 139, 392 og 459 reguleringsplan for Storsteinnes nedre 109/10 - Balsfjord kommune gnr 43/bar 166 og 407 ved Fjellfroskvatn søknad om dispensasjon og omdisponering av grunn for oppforing av utleiehytte 110/10 - Balsfjord kommune gnr 36/bnr 4 i Sorkjosen søknad om godkjenning av Okserevvegen (tidligere Sorkjosvegen) Soknaden har vært forelagt berorte reinbeitedistrikt Mauken/Tromsdalen. Fra reinbeitedistriktet er det ikke kommet merknader til omsøkte bygging. Fra Reindriftsagronomens side er det heller ingen reindriftsfaglige merknader til Områdestyret for Troms reinbeiteområde har i mote den framholdt at folgende punkter skal folge reindriftsmyndighetenes uttalelse til soknader om bygging av skogsveg: * en forutsetter at skogsvegen kun skal brukes til næringsformål * vegen skal stenges med bom * berørte reinbeitedistrikt skal kunne bruke vegen i forbindelse med sin næringsutovelse dersom det er nodvendig. 111/10 - Balsfjord kommune gnr 38/bnr 1, 4 og 17 i Strupen soknad om bygging av Sakslundvegen Soknaden har vært forelagt berorte reinbeitedistrikt Mauken/Tromsdalen. Fra reinbeitedistriktet er det ikke kommet merknader til omsøkte bygging. Fra Reindriftsagronomens side er det heller ingen reindrifisfaglige merknader til Områdestyret for Troms reinbeiteområde har i mote den framholdt at folgende punkter skal folge reindriftsmyndighetenes uttalelse til soknader om bygging av skogsveg: * en forutsetter at skogsvegen kun skal brukes til næringsformål * vegen skal stenges med bom * berørte reinbeitedistrikt skal kunne bruke vegen i forbindelse med sin næringsutovelse dersom det er nodvendig. 112/10 - foresporsel fra Scandinavian Highlands om reindriftsaktivitet i området Mauken i perioden Distriktet har ingen merknader. Fra Reindriftsagronomens side er det heller ingen reindriftsfaghge merknader til

11 DS 02/10 Områdest,ret for Troms cie-14cur /10 - Tromso kommune gnr 42/bnr 3, 4 og 8 i Andersdalen søknad om godkjenning av eksisterende skogsbilveg Skoltenvegen Søknaden har vært forelagt berørte reinbeitedistrikt Mauken/Tromsdalen. Fra reinbeitedistriktet er det ikke kommet merknader til omsøkte bygging. Fra Reindriftsagronomens side er det heller ingen reindriftsfauhge merknader til Områdestyret for Troms reinbeiteområde har i mote den framholdt at følgende punkter skal folge reindriftsmyndighetenes uttalelse til søknader om bming av skogsveg: * en forutsetter at skogsvegen kun skal brukes til næringsformål * vegen skal stenges med bom * berorte reinbeitedistrikt skal kunne bruke vegen i forbindelse med sin næringsutovelse dersom det er nødvendig. Nord-Senja rbd. 114/10 - Lenvik kommune gnr 100/bnr 2, Gavlen ved Austvikneset soknad om fradeling av en bebygd fritidsparsell Distriktet har ingen merknader. Fra Reindriftsagronomens side er det heller ingen reindriftsfaghge merknader til 115/10 - Lenvik kommune gnr 90/bnr 6 ved Lysvatnet soknad om dispensasjon for oppforing av ny fritidsbolig 116/10 - Lenvik kommune gnr 102/bnr 1 søknad om fradeling av en tilleggsparsell til eksisterende bebygd boligeiendom gnr 102/bnr 5 Distriktet har ingen merknader. Fra Reindriftsagronomens side er det heller ingen reindriftsfauhue merknader til 117/10 - Lenvik kommune gnr 76/bnr 5 søknad om dispensasjon for fradeling av tomt til eksisterende våningshus 118/10 - Lenvik kommune gnr 58/bnr 37 i Islandsbotn på Senja søknad om fradeling av en parsell til fritidsformål 119/10 - Lenvik kommune gnr 76/bnr 13 og 53 soknad om dispensasjon for fradeling av en parsell til boligformål 120/10 - Lenvik kommune gnr 94/bnr 14 ved Vangshamn på Nord-Senja soknad om fradeling av en tilleggsparsell til eksisterende bebygde fritidseiendom gnr 94/bnr 28 Distriktet har ingen merknader. Fra Reindriftsagronomens side er det heller ingen reindriftsfaghge merknader til

12 DS 02/10 Områdestyret for Troms idie a.a /10 - Lenvik kommune gnr 114/bnr 1/fnr 8 ved Oyfjorden søknad om bruksendring fra fjos til fritidsbolig 122/10 - Lenvik kommune gnr 87/bnr 2 på Ytre Årnes ved Finneset søknad om fradeling av to parseller til fritidsformål 123/10 - Lenvik kommune gnr 62/bnr 10 søknad om fradeling av en tilleggsparsell til boligeiendommen gnr 62/bnr /10 - Lenvik kommune gnr 106/bnr 118 i Botnhamn søknad om fradeling av tomt til eksisterende garasje 125/10 - Lenvik kommune gnr 91/bnr 4 ved Lysnes søknad om fradeling av to parseller en til naust og en som tilleggsparsell til ei eksisterende bebygd hyttetomt (gnr 91/bnr 40) 126/10 - Lenvik kommune gnr 53/bnr 1 søknad om fradeling av en tilleggsparsell til eksisterende bebygde hyttetomt (gnr 53/bnr 20) 127/10 - Lenvik kommune gnr 76/bnr 27 på Skognes søknad om dispensasjon for fradeling av en parsell til eksisterende naust Rebbenesov rbd. 128/10 - Karlsøy kommune gnr 15/bnr 2 i Varvik på Rebbenesøy søknad om dispensasjon for bruksendring fra fjos til fritidsbolig Reinøy rbd. 129/10 - Karlsøy kommune gnr 60/bnr 6 i Finnkroken søknad om dispensasjon for fradeling av to parseller til fritidsformål, samt oppføring av hytte på eksisterende mur på eiendommen Soknaden har vært forelagt berørte reinbeitedistrikt Reinøy, som har uttalt at de går i mot at det gis dispensasjon til utbygging i dette LNF området. Området rundt Finnkroken er allerede tett bebygd og reinen har begynt å sky området rundt Storvasshøgda som beiteland. Reindriftsagronomen uttaler at området som er tenkt utbygd ligger i et

13 DS 02/10 Områdestyret for Troms e- 13 cuy4.9 LNF område, hvor det kreves dispensasjon av særlige grunner for at det kan bygges. Reindriftsagronomen kan ikke se at det her foreligger særlige grunner og går imot at det gis en slik dispensasjon. Rendalen rbd. 130/10 - Lyngen kommune gnr 112/bnr 20 på Lenangsøyra søknad om dispensasjon for fradeling av en parsell til boligformål 131/10 - Lyngen kommune gnr 112/bnr 71 søknad om dispensasjon for fradeling av en parsell til fritidsformål Distriktet har ingen merknader. Fra Reindriftsagronomens side er det heller ingen reindriftsfaghge merknader til 132/10 - Lyngen kommune gnr 121/bnr 5 søknad om dispensasjon for bygging av to utleiehytter og naust Distriktet har ingen merknader. Fra Reindriftsagronomens side er det heller ingen reindriftsfaghge merknader til 133/10 - Lyngen kommune gnr 118/bnr 70 ved Jægervatnet søknad om dispensasjon for bygging av naust Ringvassov rbd. 134/10 - Karlsøy kommune gnr 44/bnr 4 søknad om dispensasjon for etablering av en gapahuk på Ringvassøya Sør-Senja rbd. 135/10 - Tranøy kommune gnr 21/bnr 1, 5, 6, 9, 15, 17 og 30, Vangsvik reguleringsplan for Høghågen boligområde 136/10 - Tranøy kommune gur 16/bnr 6 søknad om fradeling av en parsell til boligformål Distriktet har ingen merknader. Fra Reindriftsagronomens side er det heller in.czen reindriftsfadige merknader til 137/10 - Tranøy kommune gnr 26/bnr 7 på Torsmoen søknad om fradeling av en parsell til boligformål 138/10 - Lenvik kommune gnr 119/bnr 8 på Stormoen søknad om fradeling av en tilleggsparsell til eksisterende bebygde forretningseiendom gnr 118/bnr 12 og 18

14 DS 02/10 Områdestyret for Troms t;do.11-1 cur /10 - Tranøy kommune gnr 18/bnr 49 ved Gammelsæter søknad om oppføring av fritidsbolig i tillegg til eksisterende bebyggelse Distriktet har ingen merknader. Fra Reindriftsagronomens side er det heller ingen reindriftsfag.lige merknader til Tieldøy rbd. 140/10 - Tjeldsund kommune gnr 77/bnr 1 på Kvitsandneset på Tjeldøya søknad om dispensasjon for flytting av gårdstun "Vargenes" Dispensasjonen har vært forelagt berorte reinbeitedistrikt Tjeldøy som har uttalt at de går i mot omsokte dispensasjon. Distriktet uttaler at det går flyttvei i området og at det er et verdifullt beiteområde. Reinbeitedistriktet onsker ikke bebyggelse i området da dette vil fore til forstyltelse for reinen. Reindriftsagronomen uttaler at det kreves dispensasjon fra kommuneplanen for å bygge i området. Reindriftsagronomen går i mot at det gis en slik dispensasjon, en ser ikke i dag at det er grunnlag for etablering av beby2gelse basert på stedegen næring i dette LNF området. Vannoy rbd. 141/10 - Karlsøy kommune gnr 5/bnr 4, Vannareid søknad om dispensasjon for fradeling av en parsell til fritidsformål 142/10 - Bygging av ny 22 kv kraftlinje fra Nordre Vannvåg til Fakken trafostasjon Distriktet har ingen merknader. Fra Reindriftsagronomens side er det beller ingen reindriftsfaglige merknader til Könkåmå sameby 143/10 - Balsfjord kommune gnr 43/bnr 1, 107 og 187 i Tamokdalen soknad om godkjenning av Eiavegen Soknaden har vært forelagt Könkåmå sameby. Fra reinbeitedistriktet er det ikke kommet merknader til omsokte bygging. Fra Reindriftsagronomens side er det heller ingen reindriftsfaglige merknader til Områdestyret for Troms reinbeiteområde har i mote den framholdt at følgende punkter skal folge reindriftsmyndighetenes uttalelse til soknader om bygging av skogsveg: * en forutsetter at skogsvegen kun skal brukes til næringsformål * vegen skal stenges med bom * berorte reinbeitedistrikt skal kunne bruke vegen i forbindelse med sin næringsutovelse dersom det er nødvendig. Lainiovuoma sameby Saarivuoma Sameb Talma sameby

15 DS 02/10 Områdestyret for Troms cU-46 ct..er 49 Utenfor reinbeiteområde: - Ibestad kommune kommuneplanens arealdel - Andoy kommune gnr 5/bnr 1, 6 og 7 og gnr 6/bnr 2 søknad om godkjenning av plan for nydyrking Saker som ikke berorer reindriftsinteresser saker som er mottatt, men som ikke er videresendt distriktet da det ikke berører reindriftsinteresser: - Kåfjord kommune gnr 28/bnr 27 søknad om dispensasjon for utvidelse av fylling i sjo/elv ved Skardalen Settefisk AS - Harstad kommune grir 97/bnr: flere soknad om dispensasjon for utbygging av Grotavær vannverk på Grytoy - Kvæfjord kommune gnr 18/bnr 1 på Bomark i Gullesfjorden søknad om dispensasjon for ombygging/ utvidelse av eksisterende carpost - Sortland kommune gnr 8/bnr 9 i Blokken søknad om dispensasjon for fradeling av en parsell til naust - Andøy kommune reguleringsplan for utbygging av boligfeltet på Bleik Sør - Kvæfjord kommune glir 30/bnr 2 på Refsnes søknad om dispensasjon for oppforing av tilbygg og veranda til eksisterende bolig - Harstad kommune glir 79/bnr 47 i Ervik soknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til fritidsbolig Områdestyrets behandling: Det var ingen merknader til de behandlede sakene.

16 Møtebok 51:cle cur 49 Arkivref: 2010/ / Saksbehandler: Sveinung Rundberg Utv saksnr: ST 11/10 Styre: Områdestyret for Troms Møtedato: Ad møte mellom Fylkesmannen i Troms og områdestyrene i Vest-Finnmark og Troms Etter henvendelse fra fylkesmann Svein Ludvigsen er det gjort avtale om et mote mellom fylkesmannsembetet og områdestyrene i Vest-Finnmark og Troms. Hovedhensikten med motet er gjensidig orientering om oppgaver og utfordringer, og nærmere drofting av saksfelt som gjelder både fylkesmannens og områdestyrenes oppgaver. Tilstede på motet: Mikkel Ailo Gaup, Margit Eli Anti Oskal, Berit Kristine Hætta, Arild P. Inga, Kristina J. Eira, Anne Merete M. Sara, Isak Mattis Buljo, Nils Mathis 0. Hætta, Sveinung Rundberg, Ole Mathis Baal, Svein Ludvigsen, Bård M. Pedersen, Arve Kleiven, Per Elvestad, Jan Peder Andreassen, Cathrine Henaug, reindriftsagronom Vest-Finnmark områdestyret Troms leder områdestyret i Vest-Finnmark leder områdestyret Troms områdestyret Troms jurist Reindriftforvaltningens områdekontorer i Finnmark og Troms områdestyret i Vest-Finnmark nestleder områdestyret i Vest-Finnmark Reindriftsforvaltningen i Troms områdestyret i Troms fylkesmann ass. fylkesmann landbruksdirektor Landbruksavdelingen fylkesberedskapssjef/avd.dir avd. for klima, samfunnssikkerhet og areal avd.dir Justis- og sosialavdelingen fylkesmiljovernsjef Miljovernavdelingen Oppsummering: Fylkesmann Svein Ludvigsen oppsummerte motet med folgende punkter: Dialogrnotet bor gjentas, og neste gang blir for sommerferien Fylkesmannens Januarmote 2011 bor ha reindrift på dagsordenen, og signaliserte onske om innspill fra områdestyrene til dette. Fylkesmannen vil skaffe seg info om prosjektet i Sor-Trondelag. Fylkesmannen drofter saksbehandlinga mht reindrift med FM i Fi og No. Det blir seminar om reindrift i regi av Fylkesmannen(Miljovernavd.) i september d.å. Fylkesmannen drofte reinbeitekonvensjonen med Landshovdingen i Norrbotten i juni d.å. Det er utarbeidet eget referat fra motet.

17 Møtebok 5j;c1,2, cur 49 Arkivref: 2010/ / Saksbehandler: Sveinung Rundberg Utv saksor: ST 12/10 Styre: Områdestyret for Troms Motedato: Ad mote med områdestyret i Vest-Finnmark vedr behandling av bruksregler Saksdokumenter: Saksframstilling: Etter avtale holdes det felles mote mellom områdestyrene i Vest-Finnmark og Troms for å drofte opplegg for behandling av bruksregler for distrikt som berører begge reinbeiteområdene. Etter reindriftslovens 57, 3. ledd kan områdestyret " pålegge to eller flere distrikter å utarbeide felles bruksregler for ett eller flere av de forhold som er nevnt i forste ledd." 'ens forste ledd gjelder regler om beitebruk. For Troms gjelder dette sporsmålet Helligskogen reinbeitedistrikt. Distriktet har rett til vinterbeite i Skarfvagge rbd i Vest-Finnmark, og distriktet har også gjennomflytting av siida fra Lakselvdalen Lyngsdalen. I tillegg reises det også spørsmål om behandling av bruksreglene for distriktene Lakselvdalen- Lyngsdalen. Rendalen og Reinoy. Disse distriktene har hatt en delt forvaltning hvor arealsaker er behandlet i Troms, mens interne saker, herunder m.a. tidligere distriktsplaner og nå bruksregler behandles av Vest-Finnmark. Områdestyrenes behandling: Områdestyrene la til grunn at de aktuelle distriktene har frist til 1. juli 2010 for å utarbeide bruksregler, og det er forutsatt at andre distrikters bruk og gjennomflytting innarbeides i disse. Styrene vil etter fristens utlop komme tilbake til den videre behandlingen av bruksreglene. Det ble ikke fattet særskilt vedtak i

18 Motebok s(,cte -18 cur 45 Arkivref: 2009/ / 604 Saksbehandler: Sveinung Rundberg Utv saksnr: ST 13/10 Styre: Områdestyret for Troms Møtedato: ST 13/10 Motebok - Nord-Senja rbd - bruksregler. Ny behandling Saksdokumenter: Saksframstilling: Områdestyret behandlet i sak ST 04/10, jfr også sak ST 49/10 bruksreglene for Nord-Senja rbd. Det ble fattet folgende vedtak: Områdestyret finner ikke å kunne godkjenne bruksreglene for Nord-Senja med fastsetting av reintall til 750 dyr. Styret kan ut fra kriterier for reintallsfastsettelse og det historiske reintailet i distriktet ikke se at det er grunnlag for å sette reintallet dette nivå. Områdestyret viser også til begrunnelse i vedtaket i sak ST 48/09. I h.t. Reindriftslovens 58 skal reindriftsagronomen bistå distriktet ved utarbeidelse av nytt forslag. Områdestyret forutsetter at forslag til nye bruksregler behandles innen 1. juli 2010.

19 ST 13/10 Områdestyret for Troms (xtt j9 cur 149 Vedtaket ble den 3.3. oversendt distriktet med opplysning om klageadgang m.m. Det er ikke blitt framsatt klage på vedtaket, men reinbeitedistriktet har i brev den krevd at bruksreglene for deres distrikt behandles av et setteområdestyre. Distriktet har også oversendt nye bruksregler vedtatt på årsmote 25. mars. Distriktets brev med bruksregler er vedlagt saksframlegget. Reindriftsagronomen har etter samråd med områdestyrets leder i brev den 7.4. til Reindriftsforvaltningen anmodet om reindriftssjefens vurdering av kravet framsatt av distriktet. Reindriftssjefen har i brev 6.5. avvist dette kravet. Distriktet har ikke vært i kontakt med reindriftsforvaltningen i forbindelse med utarbeidelse av bruksregler. De reviderte reglene for Nord-Senja legges med dette fram for områdestyret. I disse heter det om reintallet: Distriktet har pr. i dag fastsau el ovre reintall på 600 rein i vårflokk fordeh på 2 siidaandeler. Distriktet har imidlertid god kapasitet i distriktet, både når det gjelder folk og reintali. Det er ikke gjenonnomfort systematiske beiteundersokelser i distriktet. Beitevurderinger som er gjort, er av en mer generell karakter, og reintallet på 600 dyr i vårflokk er fastsau ut,fra Nord Senja som helårsdistrikt. Dagens siluasjon tilsier at Nord Senja med eksterne vinterbeiter i Dividalen har kapasitet for et reintall på minimum 900 rein, fordeh på 3. siidaandeler. Distriktet mener dette tallet ligger godt innenfor rammen av hva som er okologisk og okonomisk bærekraltig. Deue baserer seg på en prinsipiell oppfatning om at det okologiske grunnlaget enhver Ild skal danne utgangspunktet for reintallet i distriktet. Reindriftsagronomen oppfatter dette dit hen at distriktet fastsetter reintallet til 600 dyr, men fastholder at det ved bruk av vinterbeiter i Dividalen vil være grunnlag for et reintall på 900 dyr. Sporsmålet om Nord-Senjas bruk av vinterbeiter i Dividalen er tatt opp ved områdestyrets tidligere behandling av denne Som påpekt, framgår det av forslaget til ny konvensjon at Nord-Senja skal kunne vinterbeite i Dividalen når situasjonen på Senja tilsier det, og da etter avtale med hhv Lainiovuoma og Saarivuoma samebyer. Nord-Senja gis med det anledning til å inngå avtale om beiting i Dividalen med det reintall som er fastsatt for distriktet som heilårsbeite. Hvorvidt det ut over dette kan bli inngått avtaler om beitebruk som gjør at Nord-Senja kan benytte vinterbeiter her på et fast grunnlag og med et hoyere antall en 600 dyr, har ikke reindriftsagronomen grunnlag for å ta stilling til. Det må her også påpekes at distriktet ved bruk av vinterbeiter i Dividalen legger opp til flytting gjennom flere distrikt, gjennom Fagerfjell mot Overbygd. Hvorvidt flytting skal skje gjennom Mauken eller Altevatn rbd er ikke beskrevet. Gjennomflyttingen er ikke tatt opp med eller innarbeidet i bruksreglene for disse distriktene. Reindriftsagronomen forholder seg defor her til at bruksreglene for Nord-Senja med fastsetting av reintall gjelder bruk av distriktet som heilårsbeite. Forslag til vedtak: Områdestyret godkjenner bruksreglene for Nord-Senja reinbeitedistikt. Det presiseres at reintallet som framkommer i bruksreglene fastsettes til 600 dyr i vårflokk, og at beitetiden for distriktet er Sporsmålet om beitebruk ved vinterbeiting i Dividalen må bli gjenstand for egen behandling etter at det eventuelt foreligger avklaring på dette. Distriktets eventuelle flytting til Dividalen gjennom andre distrikt må også fastlegges i bruksregler for disse distriktene. Fastsatt reintall oversendes reindriftsstyret for stadfesting.

20 ST 13/10 Områdestyret for Troms St.clz air '19 Områdestyrets vedtak: Områdestyret godkjenner bruksreglene for Nord-Senja reinbeitedistikt. Det presiseres at reintallet som framkommer i bniksreglene fastsettes til 600 dyr i vårflokk, og at beitetiden for distriktet er Sporsmålet om beitebruk ved vinterbeiting i Dividalen må bli gjenstand for egen behandling etter at det eventuelt foreligger avklaring på dette. Nord-Senjas bruksregler må da revideres. Distriktets eventuelle flytting til Dividalen gjennom andre distrikt må også fastlegges i bruksregler for disse distriktene. Fastsatt reintall oversendes reindriftsstyret for stadfesting. Vedtaket var enstemmi.

21 Møtebok Cl.tY.-Arkivref: 2009/ / 604 Saksbehandler: Sveinung Rundberg Utv saksnr: ST 14/10 Styre: Områdestyret for Troms Motedato: Tjeldoy rbd - bruksregler. 2. gangs behandling Saksdokumenter: Saksframstilling: Områdestyret behandlet i sak ST 44/09 bruksregler for Tjeldoy rbd. Det ble fattet folgende vedtak: Områdestyret godkjenner bruksreglene for Tjeldoy reinbeitedistrikt under forutsetning av at kriteriene for fastsetting av økologisk bærekraftig reintall innarbeides og dokumentasjon av årsmøtebehandling av reglene innen 15. 'anuar Distriktet anmodes sammen med Kongsvikdalen rbd å arbeide videre med spørsmålet om samarbeidet distriktene iiuelloni, herunder også mulighetene for en felles beitebruk. Distriktet har utarbeidet reviderte bruksregler som er mottatt 5.3. d.å. Det framgår av disse at reglene ble behandlet på årsmote I bruksreglene er inntatt oversikt over reintall mm. samt også som forutsatt kriterier for fastsetting av okologisk bærekraftig reintall. Det framgår gjennomsnittlige reintallet har vært 200 dyr de siste 5 år, gjennomsnittlig kjottproduksjon 5,4 kg. Kalveprosenten har variert mellom 18 og 52 %. Det vises her særlig til de store problemene distriktet har hatt de seinere år som folge av tap til rovdyr (gaupe). Mens distriktet i bruksreglene som ble behandlet i områdestyret sak ST 44/09 hadde satt reintallet til 200 dyr, heter det nå i bruksreglene at det, forutsatt at det ikke er store rovdyr på oya " ikke vil være problem å holde et reintall på 250 stk." Det fremkommer ikke klart om distriktets vedtak om reintall er endret i forhold til de bruksreglene områdestyret på visse forutsetninger godkjente i den tidligere behandlingen. For reindriftsagronomen er det derfor uklart hvilket reintall som distriktet nå har fastsatt. Det fremgår også av bmksreglene at de er behandlet på årsmote den Dette rimer ikke med at de foreliggende bruksregler er endret i forhold til de som forst ble mottatt ved forvaltningen 2. juli 2009.

22 ST 14/10 Områdestyret for Troms sidri cuy 49 Reindriftsagronomen finner ut fra dette det vanskelig å kunne tilrå godkjenning av bruksreglene for Tjeldoy. Forslag til vedtak: Områdestyret viser til sitt tidligere vedtak i sak ST 44/09 hvor styret på visse forutsetninger godkjente bruksreglene for Tjeldoy med fastsetting av et reintall på 200 i vårflokk. Dette ble gjort forutsetning av at kriteriene for fastsetting av økologisk bærekraftig reintall innarbeides og dokumentasjon av årsmotebehandling. I de reviderte bruksreglene er kriterier for fastsetting av okologisk bærekraftig reintall tatt med, men det fremgår ikke på en entydig måte hvilket reintall som er fastsatt for distriktet. Opplysninger om den nye årsmotebehandlingen rimer heller ikke i forhold til når de forst mottatte bruksregler ble levert. Distriktet anmodes om å revidere bruksreglene, ny frist settes til 1. juli Reindriftsagronomens forslag ble enstemmig yedtatt

23 Møtebok Sixtt.93 cw- 49 Arkivref: 2009/ / 604 Saksbehandler: Sveinung Rundberg Utv saksnr: ST 15/10 Styre: Områdest Tet for Troms Motedato: ST 15/10 Motebok - Kongsvikdalen rbd - bruksregler. 2. gangs behandling Saksdokumenter: Saksframstilling: Områdestyret behandlet i sak ST 45/09 bruksregler for Kongsvikdalen rbd. Det ble fattet folgende vedtak: Områdestyret godkjenner bruksreglene for Kongsvikdalen reinbeitedistrikt under forutsetning av at kriteriene for fastsetting av økologisk bærekraftig reintall innarbeides og dokumentasjon av årsmøtebehandling av reglene innen 15. "anuar Distriktet anmodes sammen med Tjeldøy rbd å arbeide videre med sporsmålet om samarbeidet distriktene imellom, herunder også mulighetene for en felles beitebruk. Reinbeitedistriktet har utarbeidet reviderte bruksregler. Disse er behandlet på ekstraordinært årsmote og mottatt av Reindriftsforvaltningen 7. april. Kopi av bruksreglene er vedlagt. Kongsvikdalen har et totalareal på 672 km2, og et reintall på 600 svarer da til et reintall på 0,9 dyr pr km2. Distriktet er i særlig grad blitt berort av utbyggingene rundt Harstad by, og da i særlig grad ved at kystnære områder med nes og halvoyer er tatt i bruk til utbyggings- og boligformål. Halvoya nord for Harstad med Aunfjellet har distriktet vært avskåret fra å bruke med tradisjonell flytting, men distriktet viser til at det er funnet løsninger med transport av dyr for å kunne ta dette området i bruk igjen.

24 ST 15/10 Områdest Tet for Troms bruksreglene er det inntatt opplysninger i forhold til kriterier for fastsetting av okologisk bærekraftig reintall. Det fremgår at distriktet anser at dagens fastsatte reintall (600 dyr i vårflokk) er tilpasset arealer og driftsform og onsker ikke å endre dette. Oversikt over reintall viser et gjennomsnittlig antall på 456 de siste 5 årene, korrigert for 1 år med manglende reindriftsmelding fra en siidaandel, blir det gjennomsnittlige antallet 493 dyr i vårflokk. Kalveprosenten har disse årene variert mellom 36 og 47 % og kjottproduksjonen mellom 3,8 og 6,4 kg pr dyr. Slaktevektene er som ellers i Troms svært gode, eks for kalv mellom 22 og 24 kg. Distriktet omtaler også det formaliserte samarbeidet med Tjeldoy rbd. Områdestyret anmodet i sitt vedtak at det ble arbeidet videre med å utvikle dette samarbeidet. Reindriftsagronomen mener dette bor vies oppmerksomhet i et videre arbeid med "2. generasjons bruksregler". Forslag til vedtak: Områdestyret godkjenner bruksreglene for Kongsvikdalen reinbeitedistikt. Det presiseres at reintallet som framkommer i bruksreglene fastsettes til 600 dyr i vårflokk, samt at beitetiden for distriktet er Fastsatt reintalloversendes reindriftsstyret for stadfesting. Reindriftsagronomens forslag ble enstemmig vedtatt

25 Møtebok '19 Arldvref: / Saksbehandler: Sveinung Rundberg Utv saksnr: Styre: ST 16/10 Områdestyret for Troms Motedato: Reguleringsplan for Rv 863 Langsundforbindelsen mellom Reinøy og Ringvassoy Saksdokumenter: Saksframstilling: Kort om bakgrunnen: Statens vegvesen har lagt ut til offentlig ettersyn reguleringsplan for Langsundforbindelsen i Karlsoy kommune.

26 ST 16/10 Områdestyret for Troms SidJz.,96 cw- 49 Denne forbindelsen dreier seg om bygging av undersjoisk tunnel fra Ringvassøy til Reinoy, bygging av veg på Reinøy og til nytt fergeleie nord på oya. Ferge vil da gå herfra og til Karlsoya og Vannoya. 1 dag går det som kjent ferge fra Hansnes på Ringvassoy og til Reinoy, Karlsoya og Vannoy. På Ringvassoy vil utbyggingen dreie seg om etablering av rundkjøring og tunnelinnslag, lokalisert ved Gamnes. Den undersjoiske tunnelen blir på 2,9 km. På Reinoya vil det også bli rundkjøring ved tunnelen. Vegen vil så folge eksisterende veg i ca 3 km. Herfra vil den legges i ny strekning ovenfor bebyggelsen i Stakkvik over en strekning på 5,2 km. Den folger så eksisterende veg fram til planlagt fergeleie nord på Reinoya, med unntak av en strekning over 300 m hvor vegen går i f:j ellskjæring. Samlet veglengde blir da ca vel 15 km. Hvor vegen folger eksisterende veg vil denne bli oppgradert og til 6,5 m bredde. forbindelse med områdestyrets behandling av denne saken vil det bli lagt opp til befaring av distriktet og hvor det mer detaljerte kartmaterialet med saksdokumenter kan framlegges. Vedlagt denne saken er da oversiktskartet over hele vegstrekningen samt planen for området ved fergeleiet. Det gjøres også oppmerksom på at horingsfristen som i denne saken er satt til 21. mai, er etter avtale med Statens vegvesen forlenget til 3. juni. Uttalelse fra reinbeitedistrikt: Reguleringsplanen ble sendt på horing den d.å. til de berørte distrikt Reinoy og Ringvassoy rbd. Ringvassoy rbd har ikke avgitt uttalelse. Reinoy har avgitt en omfattende uttalelse 7.5., og det heter i denne: Saken vedr utbygging av tunnell fra Ringvassoy til Reinoy, bygging av ny vei for å ta imot trafikken som skal til Vannoy (denne veien skal da bygges på øversiden av Stakkvika og dagens Fylkesveg 301), og bygging av ny ferjeleie på Sætervika på nordspissen av Reinøya som skal erstatte dagens ferjeleie til som ligger på Ringvassoy. Saksprossesen: Statens vegvesen i 2003 sendte forslaget om vegtraseer for kommunedelplanen og konsekvensutredningsprogram til offentlig horing for RV 863. Reinøy reinbeitedistrikt gikk imot utbyggelse av ferjeleie på Sætervika, da dette området er helt ubebygd område som reindrifta bruker om våren, området blir brukt av distriktet som avlastningsplass for rein om våren, og da er det viktig med mest mulig ro i området rett før kalving. Området nord på Reinøya er også det eneste egnede området til ilandsetting av rein. Reinbeitedistriktet foreslo at tunnell- eller bruforbindelsen burde legges mellom Reinøy og Ringvassoy mellom Stakkvik sentrum og Hansnes sentrum, og at det nye ferjeleiet ble bygd på Stakkvik-nesset. Dermed ville det også være unødvendig å bygge ut veien som nå er plantlagt på øversiden av Stakkvika og som vil gripe dypt inn i naturen og beitelandet. Vi gikk ikke imot selve utbyggelsen, men mente at man burde bruke allerede utbygde traseer. I uttalelsen til Reindriftsagronomen vedr kommunedelplanen bemerket han at utbyggingen ville berøre viktige reindriftsinntresser, og at det ville være behov for å konsekvensutrede tiltaket i forhold til reindriftsnæringen ble kommunedelplanen sendt til offentlig boring. Reinbeitedistriktet var som sagt sterkt imot i forslagene til forstevalg av traseer for utbyggelse av «Langsundforbindelsen». Rein beitedistriktet uttalte da at utbyggelse av disse ville gjøre storst tap av reinbeiteareal. Kommunedelplanen hadde også mangler og feilpåstander om beitearealer, og det kom frem forslag om at reinbeitedistriktet kunne forandre bruken av beitearealer på Reinoya uten at dette idet hele tatt var konsultert med reinbeitedistriktet for faglig vurdering. Utbygger påsto også at de hadde provd å få til en kontakt med reinbeitedistriktet, men hverken reinbeitedistriktet eller Reindriftsforvaltningen har noen gang fått henvendelse om dette. Hva denne kontakten skulle bidra med var ikke beskrevet ( om det var planlagt moter med reinbeitedistriktet el.) Reinbeitedistriktet uttalte at man var imot utbyggelse av

27 ST 16/10 Områdestyret for Troms (2. 7 air 49 ferjeleie på Sætervika siden området er ubebygd og inngår i kommuneplanens LNF område, og at utbyggelse av ferjeleie på Sætervika ville komme i strid med Reindriftslovens kap om fritt og uhindret kunne drive og forflytte rein i flytteleier. Dette gjaldt da at området er fast avlastingsplass for rein om våren. Og kalvingen skjer stort sett på nordsiden av Reinøya, og dermed må man ikke lage forstyrrelser i kalvingslandet. Reinbeitedistriktet uttalte også at vi gikk imot at det ble laget ny vei overfor Stakkvika, da det allerede er vei gjennom Stakkvik i Fylkesveg 301, og at denne utbyggelsen ville innskrenke sårbare reinbeitearealer, i og med at hele Vannøy trafikken blir å gå gjennom reinbeitearealer og det ikke finnes sikkerhet mot at området rundt den nye veien ikke blir utbygd av boliger, fritidsbebyggelse etc.. August 2005 ble det gjennomført befaring mellom Statens vegvesen, Karlsoy kommune og Reinøy reinbeitedistrikt. Under befaringen viste og forklarte prosjektleder Trygve Pedersen om utbyggingsplanene for reinbeitedistriktets representanter. Befaringen var en informasjonsmøte fra utbyggernes side, og reindrifta fikk informasjon om hvordan utbyggingen ville skje, og i hvilken grad inngrepene ville skje. Befaringen ga ingen ny informasjon om inngrepene, men Karlsoy kommunes representant (Vidar Haug) sa at kommunen kunne være med på å forsterke områder som ble berørt mot videre inngrep. Dette skulle han prøve å få inn i kommuneplan-arbeidet som den gang skulle komme i gang. Kommunen tok ikke ansvaret for dette og ingen forsterking av reinbeitearealene mot ytterlige inngrep ble utført sely etter at kommunedelplanen ble vedtatt i 2005, eller når den ble endret i Dette var til da det eneste møtet mellom reindrifta og utbygger som har funnet sted, og dette var ikke en konsultasjonsmøte men en infomøte for å forklare reindrifta hvordan alle foreslåtte traseer ville bli bygd, alt ettersom hvilke som ble valgt av kommunen. Karlsøy kommune vedtok høsten 2005 komunedelplanen for Langsundforbindelsen, og ble sist endret i Traseene som kommunen vedtok var de som reindrifta gikk imot. Disse vedtakene ble ikke lenger sendt ut til høring av kommunen og vedtakene var endelige fra kommunen sin side. Reinbeitedistriktet var i kontakt med Reindriftsforvaltningen for å kunne kreve konsekvensutredning, men Reindriftsagronomen sa at konsekvensutredning for kommunedelplanen var avslått fra Karlsøy kommune sin side, med bakgrunn av en tilfeldig, overfladisk og ikke faglig forvalig konsekvensanalyse som var gjort overfor reindrifta i kommunedelplanen. Dette var den samme analyse som reindrifta underkjente pga. mangler og feilpåstander om reindrifta i uttalelse aug. 09 hadde reinbeitedistriktet møte med Reindriftsforvaltningen i Troms ang. Langsundforbindelsen. Der kom det frem om at Områdestyret i Troms ikke hadde behandlet denne september 09 hadde jeg et telefonmøte med Reindriftsjefen ang. Langsundforbindelsen. Reindriftssjefen informerte meg at jeg kunne kreve saken å bli tatt opp til behandling hos Områdestyret i Troms, og at jeg kunne kreve at Områdestyret i Troms skulle kreve prosjektet bli konsekvensutredet. Med det grunnlag at dette ville påføre store negative konsekvenser for reindriftsutøvelsen på Reinøya. I 2009 vedtok Troms Fylkeskommune ny Vegplan for Reindrifta uttalte til Fylkeskommunen at vedtak om å finansiere Langsundforbindelsen ikke kunne godkjennes, da Statens vegvesens interne konsekvensanalyse overfor reindrifta var mangelfull og at den var i strid med PBLs Forskrift om KU 4-2 ( krav om konsekvensutredning når tiltaket når berorer samiske reindriftsinntresser) og at planen var i strid med Reindriftslovens 22 om fritt og uhindret adgang til flytteleier, i dette tilfellet da fast avlastningsplass ved transport av rein. Dette brevet ble aldri besvart hos Fylkeskommunen, og 1. Des 09 vedtok Fylkeskommunen ny vegplan med da finansiering av Langsundforbindelsen. Statens vegvesen informerte i brev , i kommentar til reinbeitedistriktets brev til fylkesråd Kari Opsal at hverken Reinøy reinbeitedistrikt eller Reindriftsforvaltningen hadde innsigelse til kommunedelplanen for Langsundforbindelsen. Denne kommentaren virker helt absurd med tanke på at reindrifta og Reindriftsforvaltningen krevde konsekvensutredning. Reindrifta har hele tida påpekt at reindrifta ikke er imot utbyggelsen av Langsundforbindelsen, men imot traseevalgene som utbygger har valgt, fordi reindrifta ser at man ikke klarer å stoppe samfunnutviklingen. Traseene som er vedtatt av kommunestyret er de mest skadelige for reindrifta. Slik som Statens vegvesen tok det opp her, brukte de reindriftas ønske om dialog som motargument for reindriftas innsigelse av

28 ST 16/10 Områdestyret for Troms (Årt- Ctir fylkesplanen.. Reinøy reinbeitedistrikt har ikke oppnådd noe ved å prøve å få dialog om utbyggingen med Statens vegvesen og Karlsoy kommune. 1.oktober 09 kom varsel om oppstart om av reguleringsplan arbeidet. Det ble også konkludert fra utbygger med at det ikke var nødvendig med konsekvensutredning av prosjektet/tiltaket. Da de påstod at det var gjennomført en en internkonsekvensanalyse i Vegvesenet for prosjektet, og det ble funnet unødvendig å gjennomføre en ny uavhengig konsekvensutredelse. Reindrifta kom med innsigelse og krevde at prosjektet skulle konsekvensutredet i forhold PBLs Forskrift om KU 4-2. (Krav om at prosjektet blir konsekvensutredet, når det kommer i konflikt med samisk reindriftsutøvelse) Uttalelsen ble sendt til Reindriftsagronomen og sendt som kopi til Reindriftssjefen. 17. mars hadde reinbeitedistriktet møte med Statens vegvesen hvor også Reindriftsforvaltningen og Karlsøy kommune deltok. Møtet var et infomøte hvor de viste oss hvordan plasseringen av langsundforbindelsen vil bli i reguleringsplanen. Reinbeitedistriktet kom med noen synspunkter. Dette var da det første formelle møtet mellom reinbeitedistriktet og utbygger. Motet var lagt til 10 dager før reguleringsplanen sendes ut på høring, og det ble knapt med tid for å få med eventuelle merknader til reguleringsplanen. Områdestyret i Troms har til dags dato ikke behandlet en eneste del av prosessplanleggingen i Langsundforbindelsen. Men etter det Statens vegvesen informerte på møtet 17.mars 10, så vil de ikke endre noe på reguleringsplanen, men kun ta imot merknader til reguleringsplanen. Reinøy reinbeitedistrikt kom med forslag til aybotende tiltak, overføring av tilleggsbeite det mest aktuelt for Reinøy reinbeitedistrikt. Overføring av tilleggsbeitet betyr at man får man tilbakefort det mengde beiteareal som blir tatt fra. Siden saken ikke har vært behandlet av Områdestyret i Troms i det hele tatt, så har ikke Reinøy reinbeitedistrikt hatt mulighet å anke saken videre til hoyere instans. Reinbeitedistriktet har ikke vært med på planleggingen av plassering av den nye veien overfor Stakkvika. Trygve Pedersen fra Statens Vegvesen informerte i befaringen august 2005 at reindrifta ville være inkludert i arbeidet med plasseringen av veien under reguleringsplanleggingen av den nye vegen som går på øversiden av Stakkvik, slik at reinbeitearealer skulle skånes mest mulig. Med på denne befaringen var Vidar Haug fra kommunens side og Kurt Johnsen fra Reindriftsforvaltningen. Pedersen informerte at omplassering av ferjeleiet på nordspissen av øya var svært usannsynlig, og dermed måtte man skåne mest mulig reinbeiteareal på de øvrige utbyggelsene slik at det totale tapet på reinbeiteareal ble minst mulig/akseptabelt for reindrifta. Reguleringsplanen er ikke enda sendt til høring, men plassering av den nye veien er allerede blitt stikket opp/satt opp merker for traseen. Reinbeitedistriktet og utbygger har ikke hatt en eneste konsultasjonsmøte i prosessplanleggingen av Langsundforbindelsen,på trass av at reinbeitedistriktet har uttalt seg negativt og gått imot plasseringen av traseene for utbyggingen. Hverken Reindriftsforvaltningen eller reinbeitedistriktet har vært kontaktet. Karlsøy kommune erkjente senest i møte med utbygger at den nåværende kommuneplanen ikke sikrer reinbeitearealer tilfredsstillende, da f.eks. dispensasjon til hyttebygging innenfor LNF områder på Reinøya skjer ofte og usammenhengende, altså i forhold til om det er ubebygd område. Karlsøy kommune informerte at når Karlsoy kommune reviderer kommunens arealplan, så kan reindrifta komme med innspill til den nye planen, men det er uvisst når arealplanen blir revidert. Dermed er det også uvisst om tilfredsstillende reinbeitearealer blir sikret, siden reindrifta kun kan gi innspill til arealplanlegginga. Reinbeitedistriktet ser det som det største tapet at vi ikke er tatt med i planleggingen av plasseringen av den nye Riksveg 863 Langsundforbindelsen. Dette tapet vil bli det største enkelttapet av reinbeiteareal på Reinøya, og vil skje på en måte at reinbeitedistriktet mener har vært utilstrekkelig utredet, og at avgjørelsen har vært fremskyndet for at reindrifta ikke skal kunne påvirke traseevalget, og påfore utbygger ekstra kostnader. Reindrifta innser at utbyggingen av ferjeleiet på nordspissen av ikke blir endret, men distriktet var innstilt på å være med på arbeidet med planleggingen av plasseringen av den nye traseen overfor Stakkvika, slik at man unngår mest mulig tap av reinbeiteareal. I sin saksutredning til kommunestyremøtet, den uttalte Rådmannen i Karlsøy kommune at det positive med å legge vegen på oversiden av Stakkvik er at det åpner for nye områder for boligbygging ved den nye vegen.

Journaldato: 28.10.2013-03.11.2013, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 23.10.2013. Klassering: TR/JGB

Journaldato: 28.10.2013-03.11.2013, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 23.10.2013. Klassering: TR/JGB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 03.11.2013, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.11.2013 Premiefaktura 18533 Konkurransegrunnlag - snøscooter til Troms

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga Leder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga Leder BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Scandic hotell, Tromsø Dáhton/Dato: 14.04.2011 Áigi/Tid: 9:00-14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild

Detaljer

Journaldato: 10.05.2010-14.05.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 10.05.2010. Klassering: 012.

Journaldato: 10.05.2010-14.05.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 10.05.2010. Klassering: 012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 14.05.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 18.05.2010 Områdestyremøte 20. - 21. mai d.å. Områdestyret for Troms - møte

Detaljer

Journaldato: 03.05.2010-07.05.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 03.05.2010-07.05.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 E8 Riksgrensen - Skibotn Storfjord kommune - reguleringsplan for vegutbedring i Halsebakkan

Detaljer

Journaldato: 07.03.2011-11.03.2011, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: Dok.

Journaldato: 07.03.2011-11.03.2011, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.03.2011 -, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 18.03.2011 Oversendelse av manuskart/arealbrukskart for redigering og oppdatering

Detaljer

Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Journaldato: 12.10.2009-16.10.2009, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Journaldato: 12.10.2009-16.10.2009, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,, - 16.10.2009, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 16.10.2009 Balsfjord kommune gnr 36/bnr 16 søknad om fradeling av fire parseller

Detaljer

Journaldato: 25.10.2010-29.10.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 25.10.2010-29.10.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Søknad om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag (distriktstilskudd), driftsåret

Detaljer

Journaldato: 14.03.2011-18.03.2011, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 14.03.2011-18.03.2011, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 24.03.2011 Narvik kommune gnr 23/bnr 5/fnr 3 på Seines - søknad om dispensasjon for riving

Detaljer

Offentlig journal VEDRØRENDE OVERSENDELSE AV SAKER TIL HØRING - ENDRING. Kommunens rutiner ved utsendelse av høringssaker som berører reindrift

Offentlig journal VEDRØRENDE OVERSENDELSE AV SAKER TIL HØRING - ENDRING. Kommunens rutiner ved utsendelse av høringssaker som berører reindrift Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.09.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 24.09.2012 VEDRØRENDE OVERSENDELSE AV SAKER TL HØRNG - ENDRNG 2012/2355-1

Detaljer

Journaldato: 11.04.2011-15.04.2011, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 04.04.2011. Klassering: 414.

Journaldato: 11.04.2011-15.04.2011, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 04.04.2011. Klassering: 414. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 18.04.2011 Salangen kommune gnr 30/bnr 4 - reguleringsplan for Storhågberget hyttefelt

Detaljer

Journaldato: 13.12.2010-17.12.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 13.12.2010. Klassering: 414.

Journaldato: 13.12.2010-17.12.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 13.12.2010. Klassering: 414. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Byggesøknad for uttalelse Lenvik kommune gnr 108/bnr 13, Laukvik på Senja - søknad om

Detaljer

Journaldato: 19.12.2011-23.12.2011, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 05.12.2011. Klassering: 604.

Journaldato: 19.12.2011-23.12.2011, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 05.12.2011. Klassering: 604. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.12.2011, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 02.01.2012 Forespørsel om bekreftelse på ***** ***** ***** Overføring av

Detaljer

Journaldato: 19.04.2010-23.04.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 22.04.2010.

Journaldato: 19.04.2010-23.04.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 22.04.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.04.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 23.04.2010 nnhold: ttalelse - søknad om godkjenning av gjeterhytte ved Altevatn

Detaljer

Styre,råd,utvalg mv. Områdestyret for Troms Møtested Tromsø Møtedato 31.05. / 01.06.07

Styre,råd,utvalg mv. Områdestyret for Troms Møtested Tromsø Møtedato 31.05. / 01.06.07 ID Styre,råd,utvalg mv. Områdestyret for Troms Møtested Tromsø Møtedato 31.5. / 1.6.7 Motebok Fra kl. 1: / 9: Til kl. 7t/ 1 ota Blad I av 3 Tilstede n å m øtet Medlemmer Kjell Nyberg Leder (angi evt. Kristina

Detaljer

Områdestyret for Troms BEAVDEGIRJI/MØTEBOK

Områdestyret for Troms BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Bardufoss Dáhton/Dato: 29.02.2012 Áigi/Tid: 09:30 16.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild P. Inga Kristina J. Eira Ole

Detaljer

Styre,råd,utvalg mv. Områdestyret for Troms Møtested Bardufoss Møtedato 27.10.2009. Fra kl. 11:00

Styre,råd,utvalg mv. Områdestyret for Troms Møtested Bardufoss Møtedato 27.10.2009. Fra kl. 11:00 Styre,råd,utvalg mv. Områdestyret for Troms Møtested Bardufoss Møtedato 27.10.2009 Motebok Fra kl. 11:00 Til kl. 16. 00 Blad i av a6 Tilstede Da møtet Medlemmer Arild Pettersen Inga Leder (angi evt. Kristina

Detaljer

Områdestyret for Troms Skogbrukets hus, Andselv/Bardufoss Dáhton/Dato: 30.03.2011 Áigi/Tid: 10:30 17:00

Områdestyret for Troms Skogbrukets hus, Andselv/Bardufoss Dáhton/Dato: 30.03.2011 Áigi/Tid: 10:30 17:00 BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Utvalg: Čoahkkinbáiki/Møtested: Områdestyret for Troms Skogbrukets hus, Andselv/Bardufoss Dáhton/Dato: 30.03.2011 Áigi/Tid: 10:30 17:00 Faste medlemmer

Detaljer

Fylkesmannen i Troms Postboks TROMSØ

Fylkesmannen i Troms Postboks TROMSØ Statsråden Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 TROMSØ Deres ref Vår ref Dato 2015/1651-6 15/1980-17.06.2015 Karlsøy kommune innsigelse til reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen Saken

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknader Berit Kristine Hætta Leder Inhabil i sak 3/13 og 9/13 Johan Martin Eira

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknader Berit Kristine Hætta Leder Inhabil i sak 3/13 og 9/13 Johan Martin Eira BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark - LES bygget i Kautokeino Dáhton/Dato: 07.03.2013 Áigi/Tid: 12:00-17:30 Faste medlemmer

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga Leder. behandlingen av en sak).

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga Leder. behandlingen av en sak). BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Telefonmøte Dáhton/Dato: 22.09.2011 Áigi/Tid: 11:00 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen

Detaljer

Journaldato: 19.08.2013-25.08.2013, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 23.08.2013. Klassering: TR/JGB

Journaldato: 19.08.2013-25.08.2013, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 23.08.2013. Klassering: TR/JGB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 25.08.2013, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 26.08.2013 Oversendelse av søknader om erstatning for rein tatt av fredet

Detaljer

Funksjon. Marit Oskal Sara Medlem Meldt forfall

Funksjon. Marit Oskal Sara Medlem Meldt forfall BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, LES bygget i Kautokeino Dáhton/Dato: 11.04.2012 Áigi/Tid: 09:00 15:00 Faste medlemmer som

Detaljer

Områdestyret for Troms BEAVDEGIRJI/MØTEBOK

Områdestyret for Troms BEAVDEGIRJI/MØTEBOK Områdestyret for Troms BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Sirkulærprotokoll Dáhton/Dato: 18/11 28/11.2011 Faste medlemmer som deltok i behandlingen: Navn Funksjon

Detaljer

Styre,råd,utvalg ruv. Områdestyret for Troms Møtested Tromsø Møtedato 23.11.2007. Fra kl. 11:00 I^ ^A. ^

Styre,råd,utvalg ruv. Områdestyret for Troms Møtested Tromsø Møtedato 23.11.2007. Fra kl. 11:00 I^ ^A. ^ Styre,råd,utvalg ruv. Områdestyret for Troms Møtested Tromsø Møtedato 23.11.27 Motebok Fra kl. 11: Til kl. -W: 3 Blad av Tilstede nå møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende Kjell Nyberg Leder

Detaljer

Områdestyret for Troms BEAVDEGIRJI/MØTEBOK

Områdestyret for Troms BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Bardufoss, Skogbrukets hus. Dáhton/Dato: 23.1.2013 Áigi/Tid: 10:30 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga

Detaljer

Områdestyret for Troms BEAVDEGIRJI/MØTEBOK

Områdestyret for Troms BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Tromsø Dáhton/Dato: 25.09.2012 Áigi/Tid: 09:00 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Randi A. Skum Nestleder Ole Thomas Baal

Detaljer

Områdestyret for Troms BEAVDEGIRJI/MØTEBOK

Områdestyret for Troms BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Bardufoss, Skogbrukets hus Dáhton/Dato: 12.10.11 Áigi/Tid: 09:30 16:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga

Detaljer

Journaldato: 10.09.2012-16.09.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 10.09.2012-16.09.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 16.09.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 17.09.2012 Oversendelse av sak til reindriftsdirektørens behandling: Per

Detaljer

Journaldato: 29.10.2012-04.11.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 24.10.2012. Klassering: TR/JGB

Journaldato: 29.10.2012-04.11.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 24.10.2012. Klassering: TR/JGB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 04.11.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.11.2012 Registreringsbrev - reinmerke - Mia Pavall, Duokta rbd. Mia

Detaljer

Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 10.00 14.30

Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 10.00 14.30 Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 10.00 14.30 Faste medlemmer som møtte: Egil Kalliainen Marit Kirsten Anti Gaup Ivar Per Smuk Funksjon Leder

Detaljer

Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.04.2012. Klassering: 414.

Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.04.2012. Klassering: 414. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Sortland kommune gnr 32/bnr 1 - reguleringsplan for masseuttak på Kringelhøgda Sortland

Detaljer

Journaldato: 14.01.2013-20.01.2013, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 14.01.2013-20.01.2013, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 20.01.2013, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 21.01.2013 Klage på avslag om tilskudd til reinbeitedistrikt og tamreinlag

Detaljer

OARJE-FINNMÁRKKU GUOVLLUSTIVRA/ OMRÅDESTYRET FOR VEST-FINNMARK BEAVDEGIRJI/MØTEBOK 03.02.2009

OARJE-FINNMÁRKKU GUOVLLUSTIVRA/ OMRÅDESTYRET FOR VEST-FINNMARK BEAVDEGIRJI/MØTEBOK 03.02.2009 Stivra/Styre: Čoahkkinbáiki/Møtested: Oarje-Finnmárkku Guovllustivra/ Områdestyret for Vest Finnmark Čoahkkinlatnjá/Møterom, Oarje-Finnmárkku Boazodoallohálddahus/Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark,

Detaljer

Journaldato: 08.11.2010-12.11.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 08.11.2010 TE.

Journaldato: 08.11.2010-12.11.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 08.11.2010 TE. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 12.11.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 15.11.2010 Høring, godkjenning av landbruksveg. Litjejordvegen. Gnr 23 bnr

Detaljer

Innkalling: Godkjent, men saksdokumentene kom litt sent. Administrasjonen bør sende ut dokumentene 7-10 dager før møtet.

Innkalling: Godkjent, men saksdokumentene kom litt sent. Administrasjonen bør sende ut dokumentene 7-10 dager før møtet. BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Bardufoss Dáhton/Dato: 27.03.2012 Áigi/Tid: 10:00 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen

Detaljer

Navn: Møtte for: Representerer

Navn: Møtte for: Representerer BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON OMRÅDESTYRET FOR TROMS Čoahkkinbáiki/Møtested: Rica Ishavshotell, Tromsø Dáhton/Dato: 13.01.2011 Áigi/Tid: 10.45 17.00 Faste medlemmer som møtte: Navn:

Detaljer

Journaldato: 13.02.2012-17.02.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 13.02.2012-17.02.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Harstad kommune gnr 43/bnr 23 i Melvik - søknad om dispensasjon for fradeling av to

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga LEDER Randi A. Skum Martin Ness Margit Eli Anti Oskal MEDL

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga LEDER Randi A. Skum Martin Ness Margit Eli Anti Oskal MEDL BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Bardufoss Dáhton/Dato: 30.04.2013 Áigi/Tid: 10:00-16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen

Detaljer

Områdestyret for Troms BEAVDEGIRJI/MØTEBOK

Områdestyret for Troms BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Bardufoss Dáhton/Dato: 05.06.2012 Áigi/Tid: 11:00 17:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga Leder Ole Thomas

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 9. og 10. desember 2010

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 9. og 10. desember 2010 Møtested: Oslo REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 9. og 10. desember 2010 Fra kl. 08:30 08:30 Til kl. 18:00 13:00 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Vara- Medlemmer Andre Inge Ryan Berit

Detaljer

Journaldato: 11.7.2011-15.7.2011, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 12.07.2011. Klassering: 414.

Journaldato: 11.7.2011-15.7.2011, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 12.07.2011. Klassering: 414. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.7.2011-15.7.2011, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 19.07.2011 nnhold: Offentlig ettersyn: Forslag til Reguleringsplan

Detaljer

Møtebok. Saksnr: Styre: Møtedato: 10/13 Områdestyret for Sør Trøndelag/ Hedmark 24.06.2013

Møtebok. Saksnr: Styre: Møtedato: 10/13 Områdestyret for Sør Trøndelag/ Hedmark 24.06.2013 Møtebok Arkivref: 2010/581-5 / 414.0 Saksbehandler: Sondre Sundmoen Saksnr: Styre: Møtedato: 10/13 Områdestyret for Sør Trøndelag/ Hedmark 24.06.2013 Selbu kommune - Kommuneplanens arealdel 2013-2023 -

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 26.06.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Jan Olsen, Mona Sørensen, Kjellaug Klemetsen, Mari-Ann Myrvang. Forfall:

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 26. september 2013

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 26. september 2013 REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 26. september 2013 Møtested: Alta Fra kl. 08:30 Til kl. 13:15 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen Liv-Julie

Detaljer

Møtebok/Čoahkkingirji

Møtebok/Čoahkkingirji Møtebok/Čoahkkingirji Arkivref: 2011/556-69 / 414.2 Saksbehandler: Ellen Margrethe Oskal Saksnr: Styre: Møtedato: 13/13 Områdestyret for Troms 21.08.2013 Balsfjord kommune gnr 43/bnr 24 i Tamokdalen -

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Knut Sletten, Rønnaug Mørk,

Detaljer

Reindrifta i Troms v/fagansvarlig reindrift Øystein Ballari, Fylkesmannen i Troms. Kommunesamling landbruk onsdag 16.

Reindrifta i Troms v/fagansvarlig reindrift Øystein Ballari, Fylkesmannen i Troms. Kommunesamling landbruk onsdag 16. Reindrifta i Troms v/fagansvarlig reindrift Øystein Ballari, Fylkesmannen i Troms Kommunesamling landbruk onsdag 16. september 2016 Organisasjonskart Fylkesmannen i Troms Nasjonale føringer og forventniger

Detaljer

Journaldato: 03.12.2012-09.12.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 22.11.2012. Klassering: 414.

Journaldato: 03.12.2012-09.12.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 22.11.2012. Klassering: 414. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 09.12.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 10.12.2012 Klage på vedtak. Sørreisa kommune gnr 16/bnr 11 - reguleringsplan

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy. PLANBESKRIVELSE med REGULERINGSBESTEMMELSER for NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET på Søndre Reinøy i Karlsøy kommune Tromsø, 09.12.2010 Sak 1058 Rådgivende Ingeniør Norprosjekt a/s

Detaljer

Noerhte-Trøndelagen båatsoe-burriej reereme. Reindriftsforvaltningen Nord-Trøndelag MØTEPROTOKOLL

Noerhte-Trøndelagen båatsoe-burriej reereme. Reindriftsforvaltningen Nord-Trøndelag MØTEPROTOKOLL Noerhte-Trøndelagen båatsoe-burriej reereme Reindriftsforvaltningen Nord-Trøndelag MØTEPROTOKOLL Møtested: Saemien Sijte, Snåsa Dato: 28.4.2010 Tidspunkt: 10.00 14.30 Medlemmer: Hans Martin Storø, leder

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 25.09.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Jan Olsen, Mona Sørensen, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen. Forfall:

Detaljer

Kvænangen kommune Teknisk/Næringsavdelingen

Kvænangen kommune Teknisk/Næringsavdelingen Kvænangen kommune Teknisk/Næringsavdelingen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2009/398-25 25145/2010 L12 07.07.2010

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: 192/001 Arkivsaksnr: 2012/381-36 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 21/13 24.04.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikk

Detaljer

Čoahkkingirji/Møtebok

Čoahkkingirji/Møtebok Čoahkkingirji/Møtebok ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Kirkenes, Thon Hotel Dáhton/Dato: 27.10.2011 Áigi/Tid: 10.00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egil

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING GNR/BNR 11/14. Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage

Detaljer

ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON. Čoahkkinbáiki/Møtested: Telefonmøte Dáhton/Dato: 24.04.2012 Áigi/Tid: 09.00 10.00. Faste medlemmer som deltok:

ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON. Čoahkkinbáiki/Møtested: Telefonmøte Dáhton/Dato: 24.04.2012 Áigi/Tid: 09.00 10.00. Faste medlemmer som deltok: BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Telefonmøte Dáhton/Dato: 24.04.2012 Áigi/Tid: 09.00 10.00 Faste medlemmer som deltok: Navn Berit Kristine Hætta Roger Hansen Johan

Detaljer

Journaldato: , Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: , Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 15.05.2012 Hadsel kommune gnr 12/bnr 11 ved Femtevannet - søknad om dispensasjon for

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall 1 Meråker kommune Arkiv: 2009001 Arkivsaksnr: 2009/50-36 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/13 15.08.2013 Kommunestyret 57/13 26.08.2013 Reguleringsplan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. HOU Teknisk påpekte at det manglet vedtak i sak 43/13. Vedtak må sjekkes ut.

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. HOU Teknisk påpekte at det manglet vedtak i sak 43/13. Vedtak må sjekkes ut. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 08.01.2014 Tid: 14:00 16:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Trond Andreassen

Detaljer

Marit Oskal Sara MEDL meldt forfall Varamedl. Innkalt, men møtte ikke. Reindriftsagronom. Sekretær

Marit Oskal Sara MEDL meldt forfall Varamedl. Innkalt, men møtte ikke. Reindriftsagronom. Sekretær BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Alta Thon Hotell Vika Dáhton/Dato: 05.12.2013 og 06.12.2013 Áigi/Tid: Faste medlemmer som møtte Navn Funksjon Johan Martin Eira

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Čoahkkingirji/Møtebok 13.-14.01.2010. Guovllustivra Nuorta-Finnmárkku Områdestyret for Øst-Finnmark

Čoahkkingirji/Møtebok 13.-14.01.2010. Guovllustivra Nuorta-Finnmárkku Områdestyret for Øst-Finnmark Guovllustivra Nuorta-Finnmárkku Områdestyret for Øst-Finnmark Čoahkkinbáiki/Møtested: Deanušaldi/Tanabru Dáhton/Dato: Áigi/Tid: 10.00-18.30, 09.00-14.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2011/ /

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2011/ / Statsråden Fylkesmannen i Nordland Statens Hus, Moloveien 10 8002 BODØ Deres ref Vår ref Dato 2011/5414 15/1377-23 31.01.2017 Ballangen kommune - innsigelse til delområde 5.9 Storpollen i kommuneplanens

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.03 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: May-Jorunn Corneliussen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1774

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: May-Jorunn Corneliussen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1774 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: May-Jorunn Corneliussen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1774 REGULERINGSPLAN FOR FV 863 LANGSUNDFORBINDELSEN - BEHANDLING AV KLAGER PÅ REGULERINGSVEDTAK Rådmannens innstilling:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 7/ Nesset kommunestyre 6/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 7/ Nesset kommunestyre 6/ Nesset kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr: 2008/105-12 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 7/09 29.01.2009 Nesset kommunestyre 6/09 12.02.2009 Sluttbehandling

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 4-049 Arkivsaksnr: 2013/4530-19 Saksbehandler: Anne Kari Kristensen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/17 30.08.2017 Kommunestyret 69/17 07.09.2017 4-049 Brattbekktjønna

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arnfinn Nergård Hans SU. Wendelbo Nestleder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arnfinn Nergård Hans SU. Wendelbo Nestleder BEAVDEGIRJI/MØTEBOK MØTEINFORMASJON Møtested: Røros Dato: 09.09.2011 Tid: Kl : 09.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arnfinn Nergård Leder Hans SU. Wendelbo Nestleder Tora Husan

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer

Journaldato: 04.10.2010-09.10.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.02.2010. Klassering: VF/MTS

Journaldato: 04.10.2010-09.10.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.02.2010. Klassering: VF/MTS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 09.10.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 13.10.2010 Ruota beale mearkaohcamat ja Suoma beale mearkaohcamat gulaskuddamii

Detaljer

Innledning. Utdrag fra Landbruksdirektørens lover. Plan- og byggesaksseminar Tromsø. 25. og 26. januar Rica Ishavshotell

Innledning. Utdrag fra Landbruksdirektørens lover. Plan- og byggesaksseminar Tromsø. 25. og 26. januar Rica Ishavshotell Plan- og byggesaksseminar Tromsø 25. og 26. januar Rica Ishavshotell Reindrift og planlegging etter plan- og bygningsloven Innledning Innledning Temaveileder om reindrift Oppbygging Hvorfor skal reindrift

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: DRIFTSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2013 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 28.02.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Journaldato: 22.03.2010-28.03.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 22.03.2010-28.03.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.03.2010-28.03.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 19.04.2010 nnhold: Overføring av snsvaret for leder av siidaandel

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23. og 24. juni 2014 Fra kl. 15:00 09:00

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23. og 24. juni 2014 Fra kl. 15:00 09:00 Møtested: Alta 23.6.2014 24.6.2014 REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23. og 24. juni 2014 Fra kl. 15:00 09:00 Til kl. 17:00 12:00 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Andre Behandlede

Detaljer

MØTEBOK MØTE I REINDRIFTSSTYRET I OSLO 1. DESEMBER 2005

MØTEBOK MØTE I REINDRIFTSSTYRET I OSLO 1. DESEMBER 2005 1 MØTE I REINDRIFTSSTYRET I OSLO 1. DESEMBER 2005 Tilstede: Fra styret: - Mona Røkke leder - Jarle Jonassen nestleder - Johan Mathis Turi medlem - Thorbjørn Bratt medlem - Nils Mikkel Somby medlem - Margreta

Detaljer

Styre,råd,utvalg mv. Områdestyret for Troms Møtested Sirkulæreprotokoll Møtedato. Fra kl. 9. februar 2007

Styre,råd,utvalg mv. Områdestyret for Troms Møtested Sirkulæreprotokoll Møtedato. Fra kl. 9. februar 2007 Styre,råd,utvalg mv. Områdestyret for Troms Møtested Sirkulæreprotokoll Møtedato Fra kl. 9. februar 27 Motebok Til kl. Blad i av 6 Tilstede Då møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende Kjell Nyberg

Detaljer

Journaldato: 05.10.2009-09.10.2009, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 07.10.2009. Klassering: 012.

Journaldato: 05.10.2009-09.10.2009, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 07.10.2009. Klassering: 012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.10.2009 -, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 nnhold: Ad neste møte i områdestyret Områdestyret for Troms - møte 25.09.2009

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23.november 2015 Fra kl. 10:30

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23.november 2015 Fra kl. 10:30 Møtested: Oslo REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23.november 2015 Fra kl. 10:30 Til kl. 15:30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Lodve Solholm Ida Marie Bransfjell Alf Johansen Hege Nordheim-Viken

Detaljer

Høringsuttalelse med innsigelse - Reguleringsplan Solsiden boligfelt - Leirfjord

Høringsuttalelse med innsigelse - Reguleringsplan Solsiden boligfelt - Leirfjord Leirfjord kommune 8890 Leirfjord Saksb.: Magne Haukås e-post: fmnomas@fylkesmannen.no Tlf.: 75 53 16 47 Vår ref.: 2013/8639 Deres ref.: Vår dato: 13.08.2015 Deres dato: Arkivkode: 421.4 Høringsuttalelse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.12.2013 Tid: 13:00 13.49 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

_Z^, Blad J a4,2& Møtebok

_Z^, Blad J a4,2& Møtebok Styre,råd,utvalg mv. Områdestyret for Troms Møtested Tromsø Møtedato 5. juni 29 Møtebok Fra kl. 11 Til kl.l 7 Blad J a4,2& Medlemmer Arild Pettersen Inga Leder (angi evt. Kristina J. Eira Nestleder hvem

Detaljer

Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11)

Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11) MØTEBOK MØTEINFORMASJON Møtested: Snåsa Dato: 14.12.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Hans Martin Storø Leder Inge Staldvik Medlem Albert Jåma Medlem Inger Marit Eira-Åhren Nestleder

Detaljer

Journaldato: 25.03.2013-31.03.2013, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 19.03.2013.

Journaldato: 25.03.2013-31.03.2013, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 19.03.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 31.03.2013, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 02.04.2013 Søknad om etterbetaling av tapt arbeidsfortjeneste 2012 N 2012/2786-11

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 6. desember 2012 Fra kl

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 6. desember 2012 Fra kl Møtested: Oslo REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 6. desember 2012 Fra kl. 13.30 Til kl. 18.00 mer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Andre Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen Liv-Julie Wågan

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune Vår dato Vår referanse 26.01.2017 2016/692-1100/2017 Arkivkode: 43/173/L33 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Mette Toftaker, tlf 77722035 Plan

Detaljer

Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel - gbnr 16/14

Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel - gbnr 16/14 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/186-11 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/13 12/553 VEDR. BYGGESAK GNR. 10 BNR. 219

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 6. mars 2015 Fra kl. 08:30

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 6. mars 2015 Fra kl. 08:30 Møtested: Alta REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 6. mars 2015 Fra kl. 08:30 Til kl. 12:30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Lodve Solholm Ida Marie Bransfjell Alf Johansen Hege Nordheim-Viken Berit

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 20.november 2012 Fra kl

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 20.november 2012 Fra kl Møtested: Tromsø REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 20.november 2012 Fra kl. 10.00 Til kl. 15.30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Andre Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen Liv-Julie

Detaljer

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/ Arkiv: L12 Saksbehandler: Bjørn Eikeland Dato: Saksfremlegg

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/ Arkiv: L12 Saksbehandler: Bjørn Eikeland Dato: Saksfremlegg Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1500-17 Arkiv: L12 Saksbehandler: Bjørn Eikeland Dato: 14.07.2016 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 142/16 Lyngen formannskap 21.09.2016 Merknadsbehandling -

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Inhabil i sak: Berit Kristine Hætta Leder Nils Mathis O. Hætta Nestleder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Inhabil i sak: Berit Kristine Hætta Leder Nils Mathis O. Hætta Nestleder BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, LES bygget i Kautokeino Dáhton/Dato: 02. og 03.03.2011 Áigi/Tid: 09.00 16:00 Faste medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 16.12.2009 Tid: 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 18.08.2011 kl. 15.45 16.30 på Folkemusikksenteret TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 11.12.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Mona Sørensen, Jostein Richardsen, Kjellaug Klemetsen, Vigdis Johansen.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Torbjørn Johnsen ( konsulent)

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Torbjørn Johnsen ( konsulent) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 16.02.2016 Tid: 12:00-14:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Roger Markussen

Detaljer