Store leveringsvansker i Lofoten, og de vis landligge av denne grunn, men ny rekordfangst på tonn. Godt sildefiske i Troms.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Store leveringsvansker i Lofoten, og de vis landligge av denne grunn, men ny rekordfangst på 22293 tonn. Godt sildefiske i Troms."

Transkript

1 Ufgiff av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 32. årg. Bergen, Torsdag 28. mars Nr 11 Abonnement kr pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirekførens konfor. Kr utenands. An nonse pris: Pristariff fåes ved henvendese ti Fiskeridirektørens kontor.,,fiskets Gangos teefoner , Postgiro nr Teegramadresse: "Fiskenytt". Uken som endte 23. mars: Store everingsvansker i Lofoten, og de vis andigge av denne grunn, men ny rekordfangst på tonn. Godt sidefiske i Troms. Pigghåfiske på Tampen og håbrandfiske ved Shetand. Tafafangst skrei tonn. Totafangst vintersid h. Værforhodene i uken som endte 23. mars var forhodsvis ageige omenn ikke så gode soin i de to foregåande uker. Skreikvantumet øker hurtig. Det er nå færre fiskere og mindre fisk på strekningen TromsYttersiden, men i Lofoten igger det fortsatt atmerhet an med seive fisket. I distriktene ~enger sør har fisket vaert bra på Møre, for øvrig noe avtagende. Vårsidfisket betraktes, nå som avsuttet, og fiskerne er reist hjem. I Troms fortsetter det gode fetsid og småsidiiske. Kystfisket for øvrig ga ti des bra utbytte av torsk og sei i Sogn og Fjordane og Hordaand. En de båter driver nå håbrannfiske under Shetand og pigghåfiske på Tampen. Srreifiskeuierze. Uieøiingen i siste uke, hvori er inedregnet 664 tonn som etitermedinger for Finnmark fyke, var på toinn. Totafangsten er nådd tonn og er mer enn dobbet så stor som den samtidige skre~i~fangst i Det tas nå utinercete fangster i Loifoten, men fisket hmines iike så itie av kjøpermange. Fisket i Møre og Romsida har vært ganske godt, men sterkt veksende den senere tid. F i n n m a r i : Pr. 16. mars er der ann1edt oppfiskeit 664 tonn ttorsk i Finnmark. Herav er der sa $e2 487, hengt 10, brukt fersk 167 ton~n. Der oppgis tivirket 11 h tran, satet 155 h rogn. Leverpartiet er på 782 h (her medregnet andre eversorter) og er visstnok hovedsakeig transportert ti Troms for damping. T r o in s : Atskiige fiskere har nå foratt Tronis og er reist ti Lofoten. Detakesen i siste uie oppgis ti 174 båter ined 889 mann mot 220 båter med 1099 mann uken før. I siste uke var der fra 3 ti 4 sjøværsdager i de forskjeige disitrikter med devis gode fangster. Ukeifangsten i Bjariøy var på 14 to~nn, Berg og Torsken 157 tonn, Idiesøy 133 tonn, Karsøy 14 tonn, Troms 85 toiin,grsttavær og IZvefjord 10 oni tis. 413 tonn. I at er der fisket toni, som igger på høyde ined de beste samtidige utbytter i tidigere år. VesteråenYttersiden: Også i disse disitrider går det tibake med detakesen, soin er ininiet mest i Bø. Det oppgis en detakese på 220 båter med 1288 mann mot uken før. I siste u~e var der opp ti 4 hee og 2 devise sjøvzersdager i vaerene. Fangsteine må sies å være gode, især for Andenes og Øksnes. Ukefangsten for And

2 øya oppsynsdistrikt var 33 tonn, Øksnes og Langenes 193, Bø 253 og Borge 116 tonn. I at be det i hee distriktet tatt 1170 tonn i uiefangst og i at er der oppfisket tonin skrei over det dobbebe av fjorårsfangsten på samine tid og uten Sammienikning det beste resutat av fisket i dette distrir i ae år. L o f o t f is r e t : Etter en uke med avorige omsetningsvansker, som forvodte direkte andigge for fere fiskefartøyer i mange fiskevarr, iom en opp i en ukefangst på toinn hitti ses~ongenstørste ukefangst. Fisket med garn ga gimrende utbytte i Øst og MidtLofoten med toppfangster på nattstått bruk på iio. Daginofisket har sått bra ti og juksasnikfangstene er gode. Na(tt1inefiske viser noe biedre resutater enn foregående ukes. Fisketyngden står nå utbredt med sin fue tyngde i ØstLofoten miest fisk er der på Henqingsvvaerhaviet, Hopsteigen og oppover mot Skrovabakken. For Brettesnes og Risvaer, hvor fisket tidigerie i vinter har vaert sirat er der nå bra fisretyngde og rikeig med fisk. Den største hindring for utvikingen av fu fisiedrift i siste uke har vært satmaageen i forbindese med de tides overfyte satfiskagre. Før en betydeig de av satfisken bir fraktet boat Iran en hesr ikke vente noen bedring i omsetningsforhodene. Ikke så ite av rognen bir nå måkt på sjøen, ikeedes torskeh~~dene. Rognen tar ti å bi bøt, og inange finner det ikke verd å bruke sat på den. Derti er der ingen overfod på tønner. Torsiehodene, som i det vesentige må henges, har kjøperne simpethen ikke tid ti å ta sieg av. Bort'frartniigsmuighetene ti de fabrikker, so~m bearbeider hodene i fersi stand ti me, er sterkt begrenset, da disse fabrikker er fitaige. Ved utgangen av siste ure var der i Lofoten oppfisket tonn skrei et fangstutbytte, som igger over totafangsten i Lofoten under et godt gjennomsnittsårs fiske. Det beste tidigere resutat ti samine tid hadde en i 1929, da det i uken ti 23. mars be fis~et tonn og totafangstei var tonn. 1 Lofoteti es der hetigt rund toiiii, ieigt ti rotskjxr 12 tonn, satet G0 852 tonn, satet som fiet 80 tonn, iset 7844 tonn, anv. ti hernietirr 12 toni, anvendt ti ferskfiet 460 toi~n, iiviriet h tran, tungsatet h rogn, suirersatet 5155 h og anvendt ti hermetikk og ising 9273 h rog~n. Detaiesen i fiskeit må fremdees betraites som rimeig ined 5882 båter og mann. Deitakesen samtidig i 1939 var f. eks båter med inann. Av andkjøpere er der frainingtt 302, kjøpefartøyer 136 og av trandamperier er i virisoinhet 71, hvorav 1 på sjøen. Fiskevekten for garnifisi oppgis ti 400, inefisi 350, juksafisi 340 Iig pr. 100 stk. For å fremskaffe 1 h ever medgår der 800 ig garnfisr, 980 Irg inefisk der 960 kg juisafisk. Tranprosentetn i everen er som uken før 49 ps~t. For H e g e a n d be det i siste uke fisket 86 tonn, hvorved kvantumet for HegeandSaten er på 685 tonn mot 678 i (fjor. I V i i n a (NordTrønd.) er der fisket 259 tonn skrei mot 230 i fjor. Fisket i S 0 r T r 0 n d e a g er på retur. be på 81 tonn og i at er der fisket 1515 toinn moit 1335 i fjor. Fisket i M 0 r e o g R o m s d a srude nå ha de 2 beste fangsituier foran seg. Fisken står temmeig angt ute på Mebotin og på grunn av været har det i siste uke vesentig vzrt de størrie fartøyer som har fått bra fangsiter. Fisket har også for disse vekset sterkt fra dag ti dag. Ukafangsten kom opp i 1071 tonn og i at er der fisket 3787 tonn inot 3208 i fjor. Av årets parti er der satiet 1000 tonn. I forøpne uke be det tatt noan få snurpefangster ved Røvær, og det foregikk også iht garnfiske her og ved Egersund. Utbyttet be imidert,id så ite at fiskerne reiste hjem og fisket kan foreøpig betraktes som sutt. En må imideritid regne med at det vi bi en de etterfiske med detakese fra hjemmevaerene der hvor siden viser seg. Urefangsten var på h og i at er der oppfisiet h mot på samine tid i fjor (for øvrig henvises ti tabe annet sted i badet). Dat gode ~idefis~ie i Troms fortsatte også i siste uke. Det be fremdees fisiet godt i Sifjorden i Senja, hvor fangstene bestar i 50 pst. fetsid, restein storfaen småsid. Dessuten fisres det ved Dypingen i Bjariøy og i Storfjord i Lyngen. I sistnevnte cistriit es sidctørreseii 2032 stk. 12s. kg. IJIccfaiigste:~ i fyiet bbe inindre enii uketi før, nemig h, hviket devis siyces at mange snurpere iiiåtte innstie driften noen dager for å få barket nøtene. Kystfisket for øvuig. Det foregår drift med k v e i 2 e g a r n i Saten i Nordand og foregår ikeedes r u s e f i s ke på Teksten forts. s. 126.

3 P Rapport nr. 7 om torskefisket pr. 23h Distrikt Ukefangst 100 stk. fisk søyd Kg. fisk pr. H. ever Tranprosent Anta Iiskefark. fangst Anvendese Damp Lever ti tran Rogn Fersk Satet m+mh. h. 8) , v r i HegeandSaten Møre og Romsda Tis Finnmarkvinterfiske Troms Lofotens 0pps.d.... NordTrøndeag. SørTrøndeag y ) ') ) OO1') m " ~ ; Sammenikning med tidigere år. Finnmark Vinterf. Troms Lofotens opps d. Lofotei forøvrig og Vesteråen Tonn søyd torsk Hegeand Saten Nord Sør Trøndeag Trørideag Møre Hengt tonn Anvendese torsk Satet tonn Fersk tonn Fi$ tonn stk L : 1 1 :: 1 3;: ( %!i / 671 I Anvendese biprodukter I Lofoten E( m Detakese c) I År ~~~~t~~~ Lever ti a z a B 00 stk. Kg. fisk A g annen h] ~~gs,/~i an &$ 122 ~ E 1 8 søyd pr.,,. Fiske CO V> / 1 tran, n ' fisk veier.vw 1 *art. 1 fark. 1 1 c g ' stk. ') Herav 80 tonn satfiet. 2) Herav surrersatet ) Hvorav 907 garnbåter inebåter, 3286 juksabiter, hvorav i Østofoten /2839, Vestofoten 131/740/447, Væruy og Røst Der er f~emmøtt 302 andkjøpere, 136 kjøpefartøyer og i drift 71 damperier, hvorav 1 på sjøen. 4) 806 h ever ti tran etc. er ført vekk fra distriktene. 6) Omfatter detakesen i Andøy, Øksnes og Langenes, Bø samt Borge oppsynsdistrikter.?) Herav 12 tonn rotsrjær. n) Partiet er fisket i tiden 1/i1a/3. Fra fyresinanrien i Finninarr oppgis 782 h ever uten oppgave for anvendesen. En er fra annet hod bitt meddet at 'r ever fra Finnmarr er transpoitert ti Troms for damping. '0) 51 h ever brukt fersk.

4 Litt av hvert. Forsøkene med reker som agn. Konsuent Devod teegraferer at at det som fiskes av reker, går unna ti agn. H j e 111 t i h j e b r LI k. I føge en trykkfei i»bergens?'idende«er det uttat i Lofoten i samband med avsetningsvanskene at hurtig hjep er dobbe hje. Det kommer ve med! En båtbygger om båtbygging. På Vestandske Bondestemna i Bergen hodt formannen i Vestandske Fartybyggjarag, Johs. M. Lunde, 20. mars et foredrag orn»skipskonstruksjon«. Vi gjengir et referat etter»arbeidet.<: Foredragshoderen trakk opp injene for båtbygging het &a de edste tider ti i dag. Den edste båten som vi kjenner, som er satt sammen av enke bord, stammer fra år 1000 før Kristus. Det er Vaderøybåten. Han ga en utredning om metodene for byggingen, og nevnte vikingeskipene som de gjeveste i verden. Dette mente han kom meget av den intime kontakt det var meom båtbyggeren og de sjømenn sotri skue bruke den. Denne kontakten mente foredragshodereri at vi manger i dag, og den bør absoutt gjenopprettes. En kan merke sev i dag, når sjøfok kommer ti verftet, hvor fint de kan ta et skjønn over båtens verdi og god sjøbåt og dens andre kvaiteter. Mange av våre moderne ingeniører undervurderer disse egfokenes mening. Foredragshoderen nevnte de spanske caraveene og tyske koggene, som be så moderne. Disse var ettere å bygge, da en kunne gjøre bruk av mode, og fagfok ikke enger var nødvendig for å sette dem sammen. Men modeørene overesset sine modeer og gjorde dem både stygge og ite egnet ti hurtigseiing. Dette be bedre i det 16. og 17. århundre, da de moderne seiskutene tok ti å komme. Kipperskipene be de beste. Det var ikke uvanig at de kunne gjøre en fart på opp ti 15 knop. Så overtok jernskipene den store hande, og våre stipsbyggere har nå bare som oppgave å bygge båter coin egner seg for vår kystfart, fiskekuttere og iknende. Da motorenes tid Itom, hadde våre båtbyggere vansker med å føge med. Og det gikk gjerne sik at en bygde båtene som før, men disse tåte ikke presset av motorene. Et misforhod pekte Lunde på, og det er at byggeregene ikke er endret siden motorenes første tid. I regene spørs det ikke on1 et fartøy ska gjøre 20 eer 2 mis fart. Og det er kart at vi må ha en revisjon, der det bir påbudt at i det og det høve ska båten være bygd sik og sik, så og så sterk og stabi. Særig er det viktig at stabiiteten bir fastsatt for eksempe ved fribordsmerke eer iknende, så en ikke risikerer kantringer og utsetter menneskeiv for fare der det kunne vært hindret, dersom myndighetene hadde satt bestemte over og reger som svarer ti de praktiske kravene. Ti Lo n don reiste tirsdag den 19. mars en norsk deegasjon for å deta i en internasjona fiskerikonferanse. Det var fiskeridirektør Oa Brynjesen, fiskerikontuent Gunnar Roefsen, konsuent Kaus Sunnanå og fiskeskipper Einar Andreassen. Det vi ogsi deta representanter fra itenrikstjenesten. Onitrent samtidig drog professor dr. Johan FIjori over Daiimart ti Engand for å ta de i møte i det Internasjonae Råd for Havfors<tiing. Professor Hjort er freiiidees president i Rådet. F i s k e r i d i r e k t ø r e i har anbefat en endring av tråeroven, sik at det bir muig å tråe etter sid også tned fartøyer på over 50 brutto registertonn. Triersaken ior øvrig er under stadig debatt. Et av de siste innegg er fra samvir~eto~~sue~~t Berg i»fiskeribadet.. Han setter et spørsmå steg^^ ved de saiiivir<eag av fiskere son1 ni vi drive med trå, og tror det er en»fisteripoitisk»gjøk.. som har inspirert pressen. Vi ska senere i Fiskets Gang forsøke å gi et register over tråargumentene. Asdicundersøteserie i Lofoten. Fra Kabevåg har dr. Eggvin sendt»nordaiidsposten(~ føgende tee. gram: Undersøkeser med Asdic peieapparat på skreistimer i Vestfjorden og for Yttersiden er avsuttet denne uke med positivt resutat. Forsøkene er utført ombord i korvetten»buttercup(<, ført av kapteinøytnant Staar i samarbeid med»johan Hjort«, ført av kaptein Bostrøm. Om undersøkesene som har vært edet av fisteritonsuent dr. Eggvin vi det senere bi gitt en redegjørese. Fiskerikonsuent Lea og representanter fra sjøforsvaret, som har drevet vitenskapeige forsøk med Asdic etter si d, har ikke ønsket å uttae seg før resutatene er grunndig bearbeidet. Lof otfisternes yrkessykdommer er gjenstand for en interessant saintae meom fisteriæge Kaare Schanke og»bergens Tidendecs utsendte medarbeider, Tomas Torsvik, gjengitt 22. mars Dr. Schanke peker på de uforhodsmessig mange tifee av magesår. Årsaken er det uregemessige iv og de uregeniessige spisetidene soin føger med det. Dårige tenner virker i samme retning. En annen yrkessykdon1 er furuicuose~i, en sags store kveiser framkat av ojehyrens gnissing rundt iåndeddene. Videre er det sykdommer som skabb og us. Krigstiden har med de bedrete Eiskeprisene gitt fiskerne åd ti å spise gårdsprodu<tene sev, sier dr. Schanke videre. Kosthodet har derfor de siste årene igget opp ti den tidigere foratte naturah~~shod~iing.»det er den riktige veien, og det gjeder i framtiden at fis(ernes økonon~i tiater en fortsatt bedring i kosthodet.. M a t e r e t a v f r e d e 11 s v å p e n, heter det i en brosjyre fia deri arrieiikariske iisteriadriii~~isti'asjo~i. H va d e t fis < es a t i a t i verden vet ingeii med sikkerhet. I de feste and er fiskeriene det svake edd i den offisiee statistikken.»fiskets Gang«vi imidertid gi oppysninger om verdens fiskerier så angt råd er, og begynner med det i nær fraintid. Sørg for at abonnementet er i orden ti da! Mange søkere ti de edige trå<onses j oner. Ti de edige trikonsesjoner for fartøyer av 50 br. reg. tonn, hadde der ved søknadsfristens utøp 15. mars medt seg 61 søkere. Disse fordeer seg såedes:

5 I i I I i i I Finnmark 2, Troms 4, Nordand 2, SørTrøndeag 2, Nordmøre 11, Romsda 2, Sunnmøre 16, Sogn og Fjordane 3, Hordaand med Bergen 7, Rogaand 11, Oso 1. Søknadene bygger for en vesentig de på sainmensutninger av fiskere. Situasjonsrapport pr. 15. mars. Fra fiskeriinspektøren for V e s t a n d e t, datert 13. niars: Værforhodene har denne havniåned vært gode i het distriktet. Sidefisket som nå er i avtagende har for de feste gitt gode fangster. Detatesen i dette fiske har vært nesten som i normae tider, på tross av redskapsmangeen. Detakesen i aminneig småfiske har som vanig grunnet sidefisket vært iten. Små forekomster av fist i SørRogaand, derimot noe bedre med torsk, hyse og ange i Ryfykefjordene. Lite fisk på fetene ved Skudenes, men gode seifangster ved Utsira. Likedan ved Espevzr, hvorfra også medes om en de torsk og ange på fetene, og stor detakese. Likeedes bra seifiste ved Herda og Fedje, mens små fiskeforekomster medes fra Sund. Godt torskefiske ved Bremanger. Fortsatt stor misnøye bant fiskerne over nedsettesen av fiskeprisene. ~jefors~iingen er rikeig ti a sags fiske. Liten tigang på seigarn og tråd ti nødvendig fornyese o!; reparasjon. Derimot bra tigang av sisa. Utandet. U. S. A. og frosrenfisken. I u. S. A. beskjeftiger en seg innen fiskeriitretser ineget sterkt med frossen fisk og detajomsetningen av denne. Saget av fisk i frossen stand er betydeig og i mange stater nieget større enn saget av vanig fersk fisk. Den angvarige streik i kjøttindustrien som nå nyig er avsuttet, fremmet omsetningen av frossen fist. Der er ti enhver tid betydeige agerbehodninger av frossen fisk i U. S. A. Innenriksdepartements fiskeriavdeing framegger stadig uttøn~mende oppgaver over produksjonen, behodningene og omsetningen. I sutte11 av januar i ar var beiodiiii~gene i fryserier og kjøeanegg 105 mi. pund saitvannsfisk, 12 iniii. pund ferskvannsfisk og 20 nii. pund stadyr. I scerdeeshet var der store behodninger av de mest pop~iære varer, som frossen fiskefiet av torsk, hyse, tnatre, fyndre, uer, hvitting etc., nemig 30 mi. pund. Av frossen aks var der agret 19 mi. pund. Behodningene er godt Fordet over ae stater ined 25 ini. pinid i New Engand, 33 i~ii. puiic 11% den A?idtrc? Ataiterhavstyst, 10 mi. pund på den sørige Ataiiterinvskyst, 28 mi. pund i de nordanieri<anste sentrastater, 9 ini. pund i sørstatene, 22 ini. pund p5 Pricifictysteii og 7 mi. pund i Aasia. Det er kart at I<jøekjederi er godt utbygget Iie iiiii i hiishodningene, men så arbeides cer også aktivt Ior ii oppnå dette. Det kan nevnes at der i de siste måneder er skutt opp et større anta nye spesiaforretningei i frosne matvarer en detai. Disse forretninger atskier seg fra andre iorretniiiger i næringsmiddebransjen, derved at de forhander vareie i frosset stand ferdigpakket i størreser passende for Itonsumentene. Varene averteres og seges som frossen mat fra frysestap. En de fiskeriprodutter er å få i disse spesiaforretninger, men den fue betydning ater ikke ti å ha gått o p for ~ fiskeriindustrien ennå. Disse spesiaforretninger har aerede opparbeidet seg en betydeig kundekrets, som er innstiet på kjøp av nye produkter. Ferdig tiberedt mat (se vår artikke i F. G. nr. 9), tiitemed utiberedt mat i frossen stand har oppnådd betydeig popuaritet bant kjøperne i den senere tid. IZvaitetsproduktene har oppnådd betydeig kvantitativ omsetning og vi oppnå større etter hvert som der instaeres nye frysestap i hjemmene, og nye kjøeinnretninger i appartementshus. De amerikanske fiskerimyndigheter oppfordrer fiskehanderne ti å gå inn for denne de av omsetningen med ordene:»tiden er inne ti markedsføring av ferdigpakete frosne fiskeriprodukter i hendig størrese etterspørseen er ti stede. Skaff Deres firma en ny og sikker kana for avsetning av Deres fisk og stadyr((. Hånd i hånd med den hurtig økende omsetning fra spesiaforretningene i frossen mat, går arbeidet med omførse; hande av disse varer.»vi forutser at husmødrene vi gå over ti pr. teefoii eer pr. post å bestie hos sin everandør det famiien behøver av frosne matvarer for en ute av gangen. Frossenmaten vi bi evert for oppbevaring i frysestap i hjemmene, og husmoren vi bi spart for et kjedeig husarbeid, nemig innkjøp og pakkebæring((, heter det. Fiskeriprodukter i frossen stand vi egne seg ypperig ti denne omførseshande. Varene antas å vie fae meget rimeige både for forbruker og everandør. Det har nyig vært bekjentgjort at»nationa Frozen Food Locker Associationt og visse everandørorganisasjoner ska sames ti et feesmøte i Ceveand. Før dette møte vi det bi sammenkat okae møter for»octer pant. eiere. Innetiriksdepartementets fiskeriavdeing anbefaer fiskeprodusentene å søke kontakt med pocker pant«eiere på disse møter for drøftese av fees interesser. Fiskeomsetningen i New York. At det seges meget ferskfisk og skadyr i verdens største by New York tvier ve ingen på, men her kan hver og en døtnme for seg: be der omsatt 278 miioner pund satvaiinsfisk på byetis fiskemarked. Disse tiførser igger 30"/0 over tiførsene i 1944 og er de største som har vcert i det tidsrom tiførsene har vært registrert. I omsetninget1 inngår 125 forskjeige sorter innbefattende oritrent Iiver eneste sort av sjøprodutter som fanges p Atanterhavstysten, tiikemed fisk fra innsjøeie, Pacifickysten, Aaska og IZanada. Isand og ekspsrfen av frossen fisk ti Storbritannia. De isatidste aviser har gitt mange ~ittrytk for den st~if Iese de britiske bestemmeser om fiistendig opphør av in~porten av frossen fisk fra Isand, Iiar avstedto~ntnet. Det Franiioces at Storbritantiia har tatt dette skritt titen å refektere over den stiiiig de isaticste Fiskere Itommer i. Disse skaffet under ivsfare i trigsårene det knapt forsynte britiske fok betydeige Fiskeforsyninger. Avisene framhoder også hviket godt marked Storbritannia er for Isands hande, og nevner også den goodwi

6 NYE REDSKAP Forsøk med rundfisksnurrevad Fig. D anskueiggjør de forsøk som be gjort med peagisk snurrevad. Ved hjep av båser forsynt med tau be redskapet føybet i den dybd~e fisken sto. Snurrevadets armer, son1 be hengende fritt i sjøen øp imidertid hurtig sarrirnen når innhivingen begynte, og snurrevadets Fangstevne (fangetid) be sevføgeig iten. Forsøk tiied å føyte armene i båser viste at snurrevadet da kunne hodes åpent i itt engere tid. Forsøkene i 1942 må betraktes som begynnesen ti en forsøisdrift soi det etter de oppnådde resutaer sku~e vaere grunn ti å fortsette med så snart forhodene tiater det. R~esutatet i 1942 må for øvrig ses på bakgrunn av at en, særig av hensyn ti den forsyningsmessige Isand har vist ved å pasere ordres på 30 nye tråere og stor hyse. Fatfisk, derunder rødspette, vi i aminneighet andre fartøyer i Engand. i Begia ikke oppnå priser som er Iønrisoinme for dans< Den isandske produksjon av frossenfisk har vært gjenstaid fiske.»fis<eribadet«syes å mene at den Store kontingent for en vodsom utviking i krigsårene. Prodursjonsverdien vi vise seg devis iusorist. kan settes ri 40 mi. troner, og representerer ca. 25O10 av verdien av Isands samete eksport av fisk og fisreprodurter. Danmarks ferskfiskeksport fi 'jforbrifannta. 24. mi. kr. i dansk fisk ti Begia. I føge»fisteribadet«s marsutgave er der i iiidteii av febrnar undertegnet en handesavtae nieoiii Danniark og Begia for året denne avtae fastsettes en iitførses I<ontingent for fisk fra Daii~i~ar< ti Begia på 211 iiii. I<roiier. Kontingenten omfatter både fersk og tivirket fisk. Fisteribadet mener imidertid at der idre er rie\ineveidige rntiiig. heter for eksport av dansr tivirket fisk, hvorfor prattisr tat hee Irontingenten vi bi nyttet ti eksport av Iersc sat. vannsfisk. Fisken ska seges ti de priser so11i er oppnåeige p% det begiske inarked, og eksporten bir saedes Iorbundet med betydeig risiko. Der er stor tigang av begisk fangst, dessuten av hoandsk og norsk fisk. Erfaringen viser at Begia bare er interessert i Nordsjøfisr, stor ys torsk og I fage sfisi<eribadet~s rnarbiutgave be I<voten for dans!< fers<fint i kasser ti Storbritannia nedsatt fra 400 ti 300 tonn pr. uke fra. mars. Kvoten for direkte andinger fra dansrc fistefartøyer bir iiiiidertid tiforandret. Soin Wrsac ti nedsettesen er der fra ~ngesk side antydet, at danshene ikke har iordet eksporten tistrek<eig over hee det britiske rn:ir<ed, men sendt omtrent a iisren ti London. Dansrene finner at denne nye bestemmese står i sterk Ico~itrast ti de niange medinger om stor ~iiaiige på næriiigsi~iider i Storbritannia. Dette gir også iiiiportørene uttrykc for. Dansk fiskegave ti UNRRA., Den danske regjering har foresått å forære UNRRA for i 5 mi. kroner i fisk. Etter UNRRA's bestemmese ska 1 gaven gå ti Poen, Der ska everes for 4,5 mi. kroner j

7 I LOFOTEN. /4re notredskaper (forts.). rad. ning av det pågående ordinaere fiske, var hen 'i å drive forsøkene utenom de steder hvor fiskeomstene var de beste, bortsett fm enkete trekk. a imidertid en forsøisdrift mnne danne grunnfor bedømmesen av spørsmået av muigheten 'g hensiktsmesigheten av en omegging av drifts I undter Lofotfisket, er det nor nødvendig å fram ti en ordning som muiggjør at fram '? forsøc kan foregå på feter hvor det er fiskeoinsier som byr aminneig gode driftsforhod e nå brukte redskaper. Eers vi en vanskeig e få et brurbart sammenik~ningsgrunnag.«utdrag av dagboken gir konsuent I<uistensen ertnere redegjørese for de eniete forsøk som [iført med de forskjeige redskap. i tivirket fisk, hovedsakeig satet og røket, og bare for Det er OPA som har fastsatt prisene, og disse er pr kroner i ferskfisk. Denne kommer ti å bi evert kasse innehodende 100 esker L 3% oz. ex dokk eer ager fra Bornhom. Markedsnytt om norske fiskeriprodukter. Norsk sutfisk ornsetes i U. S. A. Tidigere importører av norsk satfisk i U. S. A. er i disse dagei bitt anmodet oin å mede seg ti niyndighetene i aiecniig av fordeingen av et parti på 2 ini. p~~t~c satfisk, som umiddebart sta importeres fra Norge. Partiet omfatter 1 mi. pund satet torskefiet i tønn~r og 1 ini. pund satet ange i kasser. i!4absimapriser pr norske sardiner i Li. S. A. U. S. A.'s innenriksdeparteinenis Bis<eriavdeing ineddeei i et sir<u~re datert 7. februar, at der er fastsatt inatsiniapriser for sag fra importør av norske sardiner i rafinert sidoje. i importhavn etter at toen er betat, føgende: Fra importør: I auminium I hvitbikk Ti grossist og»chain stores«.. $17,37 $16,43 Ti uavhengige detajister $18,29 $17,30 Ti industriee, forbrukere, hoteer og iknende $19,06 $18,03 Vanige detajpriser vi bi fastsatt i forbindese med andre prisbestemmeser og vi dreie seg on1 21 ti 26 cents pr. eske, beroeide på detajforretningens beiggenhet og type. Brt vnr fest ombord i MIS»Coinetac da den koin ti Brasi nied den første iiors<e kippfisken etter Itrigen, forteer»norges Utenrikshande«. A rgetztina skue gi gode muigheter Ior Itippfistsag, uttaer handesråd IZr. Fivestad i føge»norges Utenrikshande<<. Det er»a grunn ti å gå ut fra at det argentinske marked vi avta minst ikså store mer~gder norsk Itippfisk i de nærmeste år framover som i årene straks før krigsutbruddet..

8 Ogsd india viser stor iiiteresse for norsk <ippfis<. Sfovbvitnnnia. Fiskeriutsending Carsten Haiisei, Newcaste, meddeer: Ferskfiskkvoten ukentig 300 tonn, for ankomst to første og den siste uke i fireukersperioden, som begynner 1. apri. Ingen importfisk tiates ankomme Storbritannia fra og med 17. ti og med 23. apri, så tredje ukes kvote bortfaer. Fra generakonsuatet i Antwerpen: Hervairende iinportører advarer fiskeforsendese i konsignasjon. Utsiktene for fiskeriene våre. E+ foredrag fra sommeren Forts. fra nr. 9. Vi det bi noen bransjemessig eer statsedet investeringskontro? Vi hvem som måtte øisie det, få høve ti å kjøpe seg ei. fiskefartøy, eer ska dette bi rettigheter for spesieie ervervsgrupper? Sike spørsmå er reist, ofte føesesbetont, men ogsa båret fram 1x3 de tiøp ti jobbing og panikriivestering i fisiefarkoster fra sike som ikie tidigere har interessert seg for fiske. En må derfor regne med at saken kommer fram, og at det må finnes en øsning. Likegydig hvordan sike spørsmå bir øst, er det kart at det er markedsforhodene ute som bir avgj~ende for framtiden ti fiskeriene. Det tør vaere kokt å regne med at også markedsforhodene, som før, vi bi veksende. Vi vi få gode og dårige tider også der. Da gjeder det, i de fete år, å ha for øye at det rominer tider etter disse. Betaer vi ned på våre driftsmider når ønnsomheen er god, står vi bedre rustet ti en Irnivsrarp priskoakurranse ute. Vi er ikie aene, vi har icie noe monopo. Derfor er det nødvendig med en utjamning. De måtene denne utjamning ska foregå på, ian bi andre enn før. Kan heide vi utviriige~ gå i retning av en koektiviswing på dette som pi mange anre områder. Fjskernes sagsag var ei1 fruit av ineomirigstiden. Deres virke kan terikes utvidet, men sett over en enger periode, ma det atid vzre kontakt iueom mariedsprisene og de priser soin fiskeri~c far utbetat for de varene som ce har å sege. Et1 rasjonaiseriiig gjeriiioin yriesopparing, forbedring av fartøyene, rasjonet redskapsbruk, i det hee et effektivt sarnarbcid meom produ1isjonsf;iktorene er dei viktigste måte å nå iået på: et ønnsomt fisie. Med fiskeriene mener en sori rege noe iner enn akkurat det å bringe fangsten på and. Også hee det omsetnings og tivirkiigsapparat som produktene passerer før de når fram ti forbrukerne, hører med ti fiskeriene i videste mening, og hvordan nå ordene paserss språkig sett, så er det kart, at fiskerne er avhengige av den inåte produktene bir behandet på i foreding og omsetning. Kontakten ineom markedene våre og fiskernes førstehåndspriser kan neinig formides på inange måter. En viss omegning i seve omsefrzingsmnterz fant sted i 1930årene. Noregs Sidesasag be opprettet omkring 1930, og agets poitikk har tatt sikte p2 å jamne ut prisene overfor fiskerne, og dessuten gjennomføre en skinad i prisen ti de forskjeige anvendeser som siden får. Opprettesen av Norges Råfiskag i 1938 var et forsøk i samme retning, men på grunn av krigen be det ikke høve ti å se resutatene. Det knytier seg derfor en meget stor interesse ti den inåten oinsetiningen fra første hånd bir organisert på, når det gjeder råfisk fra Nord Norge. At det bir tae om mer koektiv opptreden utad, m å en se på som en næriggende muighet. Det be i hvert fa ofte pekt på isom en svakhet i den norske omsetning av ferskfisk at eksporten var fordet på e meget stort anta firmaer, hvorav mange sendte varen i ionsignasjon, det vi si uten noen fast avtae om pris, bare med beskjed om at varen skue seges best muig. Vansken med omsetning av ferske produkter er den, at det er store variasjoner fra dag ti dag og fra uke ti uke i de mengder som bringes på and, og dette passer ofte dårig nied markedssituasjonen. Det er muig, at det i framtiden \.i bi bedre rontakt meom omsetningseddet og fiskerne, sik at det på dette punkt bir høve ti en bevisst reguering. Under krigen har det vzrt en meget beydeig omegning ti frosne produkter. Dette vi for oss bety en forde når det gjeder å tipasse oss ti marredssituasjonen. Frosne produkter kan oppbevares enge, når det gjøres på riktig måte. Onz vi kan få sege så meget som vi gjerne vi av denne vare, vi jo ti syvende og sist bero på hva kiiidene vi ha, og da gjeder det å være oppmerrsom på at vårt sag ikke bare er avhengig av, at det er diiekte su i marredsaiidei~e. Denne foreøpige cituasjon vi jo snart forandre seg. Den basis som vi i det ange iap mi koniurrerc på, er god kvaitet og av pris i forhod ti vare iorikurreiier. Sik har det atid vnrt. Det er a grunn ti å tro, at de som ska ta fatt 1); etsporten, stadig vi ha kvaitetskravet for øye. Om \ri ska oppni ionnsonii~ic prisei. på dc frosrie produitene, beror meget den rnåten fryseanzggene bir utnyttet på. De fryseriene som kan produsere aret rundt, vi få rnege mindre kostiiacer enn andre som må stå ubrukte store deer ar året, og utsiktene beror for så vidt på den måten som hee utbyggingen av vår for Forts. s 126.

9 e i ' I 1 Lov og bestemmeser gitt i medhod av ov. Fredning av gufyndre, midertid~g ov om fredning av satvannsfisk. Fra Handesdeparter~ente~t har en mottatt føgende teegram av 15. d. å.:»direitørens skrivese 2. februar midertidig ov om fredning av satvannsfisi. Departementet har med øyebiikeig virkning opphevet bestemmesene av 12. juni 1942 og 29. mars 1943 angående dispensasjon fra bestemmesene i paragraf 2 i midertidig ov om fredning av satvannsfisk. De interesserte bes underrettet.«ovennevnte ovs 5 2 er atså riå gjedende. Den yder sik:»i tiden fra og med 1. apri ti og med 15. mai er fangst av guiyndie forbudt, unntagen ti eget bruk (husbruk). I tiden fra og med 15. rriars ti og ined 30. juni er det desssuten forbudi å bruke trå, snurrevad, anddragningsnøter og iknende redskaper ti fangst av gufyndre. Brtiiies sike redskaper ti fangst av andre fiskesorter i dette tidsrom, ska gufyndre som måtte konime med i fangsten, straks kastes overbord.<< Bergen, den 19. mars Forsendese og omsetning av gufyndre i hedningstiden. Fiskeridirektøren har 21. mars 1946 utferdiget føgende bestemmeser vedrørende forsendese og sag av gufyndre (rødspette) i fredningstiden: I. Gufyndre (rødspette) som itre oppbevares i evende tistand, må vaere paiket inneri 31. inars d. å. og vi bi tiatt omsatt under forutsetiiing av at varen sendes fra pakningsstedet ved første transporteiighet. 11. Giify~icre iates oppbevart evende i kummer eer iisierister og oinsat ti og ined 12. apri d. å. Innen utøpet av 31. iiars d. å. ska sike behodninger vaere kontroert og forseget av poiti, ensmann eer fersrfis~~ontroiør. Vedton~mende kontroør avgjør i hvert enket tifee om betingesene er ti stede for at partiet kan oppbevares under betryggende kontro. Sire behodiinger tiates kun uttatt under oppsyn av vedkomniende kontroør. Utgifter ved kontroen er det offentige uvedkommende. Etter frediingstidens inntreden må enhver forsendese av evende gufyndre vaere edsaget av erkaering fra vedkommende kontroør om at fisken er fanget i ovig tid. Fredning av seiynge. Under henvisning ti meddeese av 25. januar d. å. ined kongeig resousjon av 11. januar d. å. sa meddeaes, at det ved iongeig resousjon av. d m. er bestemt :»I henhod ti Ej 5, jfr i midertidig ov av 6. mai 1938 oin fredning av satvannsfisk og Administrasjonsrådes vedtak av 25. juni 1940 bestemmes : I. Punkt I i tg. res. av 1. januar 1946 om forbud nio~t fangsit av sei under 35 cm ska heretter yde: Fangsa av sei under 35 cm ti annet enn menneskeføde og agn er forbudt. Lengden måes fra snutespiss ti enden av haens (sporens) ytterste strå. 11. Denne resdusjon trer i rraft strais.«bergen, deri 15. mars Vintersidfisket pr. 24 mars Anvendese Eksportert fersk Ukefangst 18,~ Satet Hennetirk ~~b~ikk~jd,, Agn Fersr innenands... p Iat p. Fangstvedskap : Landnot Snurpenot.... Garn... Oppfisket Pr. 17/ Tota fangst 1) 241~ Mot i fjor Camrne dato ' 536 O61 t P ) Herav storsid heiiodvis: De bør sikre Dem en annonse i»fiskets Gang«. De kan bare få pass på omsaget. Passen er derfor begrenset. I I

10

11 O Disse bidene, som er hentet fra den norske fiskeristatistikken, har Hva havet forma r a vakt oppsikt angt ut over andets grenser. Sev uten farger gir de et evende inntrykk av de mange muigheter som er ti stede (Måene gjeder vanig markedsstørrese). Os hva rikdommene er fisket med. Norske fiskeredskaper. I. Spydprinsipp (14): 1. Pik (fyndre, iveite). 2. Lodd (do.). 3. Åejern (saks, gaffe). 4. Kepp, hytt. y. Loppeprinsipp: A. <rokredskap (514). 58. Håndsnører, dypsagn (~jutsa.) (5. Sørandet, 6. Vestandet. 7. NordNorge, 8. Møre). (a. bysøkk, b. jernstein, c. tinnbeite, d. pik). 9. Sprutdregg. 10. Makredorg (e. beite). 11. Snik (k. kavstaur). 12. Sidheke (av vormgut). 13. Botnine (i. ie, 1. ine, f. forsyn, d. dregg, <. kav, b. båse, ib. faggbøye). 14. Håkjerringine (k. kjetting). B. Bur (1518). 15. Åeteine. 16. Hummerteine (k. tav). 17. Hummergip (d. dubbe, k. kork, a. agn). 18. Mortgip (b. bom, a. agn).,ii. Ruseprinsipp (1921) : 19. Torskeruse (k. kork). 20. Kienot, aksenot (1. andgarn, edeg., t. tønne, s. streng, st. stang). 21. Bunngarn (p. påer, s. sameruse)..[v. Snareprinsipp: gnrn (22 25) (k. korrtene, s. steintene, i. ie). 22. Trogarn (g. grovmasrer). 23. Botnsett. 24. Føytsett (b. båser). 25. Drivgarn (ka. kabe, r. riar, s. sag, st. stjert). V. rrr~sperringspritsi/~/~ (iiotpr.) : 26. Snurpenot (sri. snurpeine, i. notbåter, 1. ettbåt, s. sidodd, in derskip). 27. Landnot. VI. Siepritsipp (2831) : 23. Snurrevad (k. kav eer kork). 29. 'Trå (o. oterbord, dør, s. skyggetau, s<. stakuer, r. ruer (bobbiiie). 30. Reketrå (o. s. som 29. k. kav, st. tegs~krer). 31. Søktenot.

12 Forts. fra side 122. eaiingsvirksomhet bir agt ai1 på. Ti sutt rominer en også her ti en grense, og det bir da spørsmi om vag meom forskjeige måter å forede produktene på. At en også i frarritiden må regne med torkete og satete produkter, er sannsynig, men endringer i kjøpeevne, evemåte og smak hos våre kunder vi ti syvende og sist måtte avgjøre dette. Og muighetene for å få sege vi igjen avhenge av hvor våkne vi er, hvor ydhøre vi er overfor ae nyanser i markedssituasjonen. Er det nå sikkert at fiskeriene vi bi ønnsomme, sev om vi utiytter markedssituasjonen på beste n!4te? Det er sainnsynig at det for mange av bedriftene vi bi ønnsomhet, fiskeribedriftene er ikke noen ensartet masse. Men om ønnsomhet sra karakterisere hee nzeringen, vi bi avgjørende for det press som etter hvert egges både på fiskerienes egne utøvere, og på niyndighetene, som ska overvåke næringsivets ve og ve. Et sikt press er ckt jo som i det ange øp tvinger fram nye foredingsmåter, nye driftsmåter og derined en ny måte for sarnvirke meom arbeidskraft, reakapita og naturens gaver. Statens titak vi nå som før måtte ta sikte pi en rasjonaisering av dete samarbeid. Det er irke bare naeringens utøvere som nå står foran store avgjøreser. Også myndigbetene er nødt ti å gjøre seg opp en mening om den sannsynige utviking, og hande ut fra det. Også for dem er det vanskeig nå ved starten, fordi erfaringene på mange måter igger 5 år tibake i tiden og; fordi det nå på kort tic ska ta stiing ti irivesteringsbeho~ som normat vje ha v2r.t detiet etter hvert, men som riå må forseres. Det: er nødvendig på forhånd å vaere het kar over hva sags tiiak det er en gjennomfører, og hvike sannsynige føger de har. En kjent fisker sier det sik at han ønsker»fiskerinaeringen må få våkne fordomsfrie rcapoiikere soin kan state opp injene for en tjenig unytting av de ø1tonomisi:e forhod«. En økonoinisi: beskrive'se av en n~ring vi atid i en viss grad vne forpdet før den ei ferdig. Livet går sin gang, og sev den mest vakrne iakttaker vi ikke kunine øyne ae de sinå nysiapninger som er i eninii~g, og sot11 seiere bir stoie. Det er derfor dobbet viktig å ia våkne fok ved roret. I praktisc poitirk må det så aitid skje en avvei 11ii1g av forskjeige hensyn som krysser Iiverancre. Og ikke så få av de hensyn som krysser fiskerienes ~nskei~ste, gjeder andre naeringer. Ti syvende og sist må nemig ae naeringspoitiske titak vurderes saminen med de sosiae, ut fra hensynet ti hee sainfunnets veferd. Derfor er fisierienes framtid noe som angår oss ae. G. M. G. 126 Oversirt, forts. fra side 116. Hegeand. Der tas det også noen fangster av uer, mien skreifiskeriene samer a hov~edinteresse. På Møre er tifeet det samme. Srreifistet samer den største detakese. I Sogn og Fjordaine er det nå omag 100 båter soin har driftet med torsaegarn og seigarn på Bremangerhavet. Torskegarnfangstene har vist seg avtagende og seifangstene høyst ujevne fra 100, oppover ti 1700 stk. pr. båt. Ukeutbyttet i det noidige Sogn og Fjoirdane (inkusiv~e (Bremanger) var 128 tonn tsorsk, 277 tonn sei og Inoen mindre partier hyse, kveite etc. tid på grunn av avsetningsvansker, kan nå ta ti. En de båter er gått på,fetet. Det fiskes nå på Tampen omag 120 kvartmi av and, og bare de større (fartøyer kommer med. Prisen ti fiskerne bir 15 øre pr kg rund eer omag 30 01ie styriet for håen. H å b r a n n f i s k e t foregår nå oppund,er Shetandsøyene. Eksportmuigheter ti det franske og begiske marked gjør noe sitørre anagt drift muig, men der er fortsatt fangstbegrensning ined 10 tone pr. tur pr. fartøy. I fisket som nyig er begyit, de tar 1215 kuttere. Hitti er bare en enket koinmet inn. Den hadde 12 tonn håbrann. Litteratur. Ny preserveringsnietode for fisk. U. S. A. Norges Utenrikshande, nr. 5, s Ronod, Oav Anker og Toreiv Taarand: Undersøkeser av ojer ti hernieti<kindustrien i 1944 og Tidsskr. Herinetikkind. 3, s. 75. Shewan, J. M.: The bacterioogy of ceiydrated ish. I Quaitative and quaititative studies of the dryitig process, Journa Hygiene, Vo. 44, 3. Cambrigde Abonner på Fiskets Gang!

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse o Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier 9- Nr. Norske fiskefarkosfers ader og størrese Ta beier utarbeidet på grunnag av ufortegnese over merkepiktige norske fiskefarkoster for 90 og 9 Av GERHARD MEIDELL

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4 Fis.kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets Gang tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1954 Nr. 3 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ie postanstater

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk - FISKE I!REKTORATETS JEMIS -TE NIS E FORSKNINGSINSTITUTT Kosters fieteringsmaskin. Rapport fra besøk 27.7.1959 ved Einar Soa. A-ugust 1959; R~nr; 56/59. A. h. 44. BERGEN Konkusjon. Der er ikke tvi om

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. F'iskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. 10 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstafer

Detaljer

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979 ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10-17. mai 1979 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 INNHOLD- CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN 0015-3133 PRISTARIFF FOR

Detaljer

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket:

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Torsdag 26. januar 1956 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 2. mars 9 Nr. 2 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars.

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 16. mars 1950. Nr. 11 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4 Utgit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 8. apri 1954 Nr. 14 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø.

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø. Å R S M E L D N G 9 7 9 FR A ( F S K E R R E T T L E D E R E N B Ø. ;;..... - ',, (i. i 1. i.c ~v :{;.,: 4 ~ ~ ~. ~ 13." ;~ ~,/: !V;\f'' :7;.;~ ',.: 1. i. ~ ~ ~% ~ t { ~ i J..~; t t~~ :' -o

Detaljer

16x H~~~ s=~ - ~?( fts- 2Ø9. N v-: {ps--l 'l 16- f8i. - fk&e 9-~. (ptj X. ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f. ~r Ttrt~ ' (?~ x \ \ ..' 50 - (;; tf - \ {~.

16x H~~~ s=~ - ~?( fts- 2Ø9. N v-: {ps--l 'l 16- f8i. - fk&e 9-~. (ptj X. ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f. ~r Ttrt~ ' (?~ x \ \ ..' 50 - (;; tf - \ {~. - \ {~. j, H~~~ Ko ~r Ttrt~ ' N v-: \ \ 16x..' 50 - (;; tf $O 70 x X i j i {ps-- ' 16- f8i s=~ - ~?( fts- 2Ø9 ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f (?~ x - fk&e 9-~. (ptj X DIREKTIV TIL DS Ved denne sendinga føger en

Detaljer

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016 Brukerundersøkese for Aktivitetsskoen 2015/ 2016 Fakta om undersøkesen - Undersøkesen be hodt høsten 2015 på bestiing fra (UDE) - Samtige kommunae barneskoer med AKS er med i undersøkesen (99 stk.) - 56%

Detaljer

INNHOLD- CONTENTS 1978-1979. Søkelys på norsk konsumfiske i Nordsjøen Searchlight on Norwegian consumptionfishery in the North Sea

INNHOLD- CONTENTS 1978-1979. Søkelys på norsk konsumfiske i Nordsjøen Searchlight on Norwegian consumptionfishery in the North Sea i ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 25/26 21. DESEMBER 1978 64. ARGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015 3133 INNHOLD CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE PRISTARIFF FOR ANNONSER:

Detaljer

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon TEMA: DYREHELSE REINE DYR en forutsetning for god dyreveferd og trygg matproduksjon Triveige dyr er reine og vestete. Hud og hårager er viktig i forsvaret mot skader og infeksjoner. Reint hårag er også

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide. Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag O. februar 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Driverne begynner å vende hjem fra Island.

Driverne begynner å vende hjem fra Island. Utgift av Fiskeridirektøren. Kuii hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 33. årg. Bergen, Torsdag 4. september 1947. Nr. 36 A bon ne ment kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Fi s Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l 00 ARSMELDIING. FISKERIRETTLEDEREN FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. 1993 ~~?~. ~~ ~ '... :;:;;;:':~:x:::.;~!~~ ''.i;;.: : :)::. :;t':;\:.~ ;:.!,;:;.:: ::\: ~;:~;!:?.~n:ir: }~~i.i~;;~!::r:~t ~~:.:::

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

i farvannene ved Bergen i årene

i farvannene ved Bergen i årene Undersøkeser av krabbe (Cancer pagurus L.) i farvannene ved Bergen i årene 1959-60 Av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT Fisket etter krabbe drives hovedsakeig i tidsrommet

Detaljer

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7.

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7. Fisk Ufgitt av Fiskeridirekføren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 1. januar 1948. Nr. 1 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING ikke godta diskriminering DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar. Utgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 3; februar 950. Nr. 8 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfanstater og på Fiskeridirekiørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli. ng Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 9. jui 1948. Nr. 30 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961 Utgift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

Smått om sild. - Agnmangel.

Smått om sild. - Agnmangel. 1 Ufgitt av Fiskeridirekføren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 32. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1946. Nr. 19 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk GANG Utgitt av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag. desember 960 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelser

Lønnsomhetsundersøkelser ~~fi~~i'te~~ ~w{iote' BUDSJETTNEMNDA FOR FISKENÆRINGEN Lønnsomhetsundersøkeser for vanig godt drevne og ve utstyrte fartøyer over 40 fot, som brukes ti fiske året rundt. 1968 REKLAMETRYKK A.S BERGEN 1970

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober.

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 25. oktober 1951. Nr. 43 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN (jøng NR. 13 30. JUNI 1977 Side: INNHOLD: 355 Lossing av industrifisk. (Unoading methods of fish for the mea and oi factories). 369 Lover og forskrifter. 371 Nye fiskefartøyer.

Detaljer

/ Vask av eiendommer i Landbruksregisteret mot matrikkelen

/ Vask av eiendommer i Landbruksregisteret mot matrikkelen I Fykesmannen i Sør-Trøndeag Postboks 4710 Suppen, 7468 Trondheim Sentrabord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahs g. 10 Saksbehander Trine Gevingås Landbruk og bygdeutviking Innvagsteefon Vår dato Vår

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets GangH tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 4. juni 93 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY

FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY 24 FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY INNHOLDSFORTEGNELSE side. KORT OM VESTVAGØY 2 2. SAMMENDRAG 3 3. SYSSELSETTING 4 3.1. Fiskermanntaet 4 3.2. Syssesetting i foredingseddet 5 3. 3. Syssesetting i oppdrettsnæringen

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2011 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen.

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen. Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 28. mai 1953 Nr. 21 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 9. mai 95 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren Fiskets Gang Ugit av Fiskeridirekøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

~)7 6g7-17 769-49 298.

~)7 6g7-17 769-49 298. FISKETS GANG Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 4. mai 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 5 O.

N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 5 O. 15. Fi s Utgitf av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,.fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Becrgen, Torsdag 28. desember 1950. Nr. 52 Abonnement kr. 1 0.00 pr. år tegnes.. ved ae postanstater

Detaljer

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119.

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119. Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 968 fi~k

Detaljer

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig Innedning 1 Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftig Sik bir du bedre ti å skrive Det å skrive en oppgave er utfordrende og meningsfut. Når du skriver, egger du a din reevante kunnskap og forståese

Detaljer

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror Kjære mamma og pappa Jeg vi bare fortee dere at det er mye vanskeigere å oppeve en skismisse enn det dere tror innhod Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 Utgiver: Voksne for

Detaljer

HUD / HÅR / NEGL. Utstillerinvitasjon. Oslo spektrum 5. - 6. februar 2011. Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk

HUD / HÅR / NEGL. Utstillerinvitasjon. Oslo spektrum 5. - 6. februar 2011. Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk Utstierinvitasjon Oso spektrum 5. - 6. februar 20 Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk Hegen 5.- 6. februar 20 braker det øs igjen med Nordens største og edste messe for profesjonee utøvere innen hår- og

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område Veiedning for montasje av måerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område RETNINGSINJER FOR MÅERINSTAASJON 1. GENERET 1.1 Formå Retningsinjer er aget for at instaatører og montører sa unne bygge anegg

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 957 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 26 29. DESEMBER 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag 752 Norges fiskerier 1977. 753 Ny rekord i førstehåndsomsetningen. 756 Fiskerimessen

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI 97 . JUNI 977. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger... Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr. JO. mai 97........................

Detaljer

Side: INNHOLD: 683 Fiskeriene i Aust-Finnmark må styrkes, nødvendig med sterkere virkemidler? 691 Økonomiske soner. - Hva betyr de for norsk fiske?

Side: INNHOLD: 683 Fiskeriene i Aust-Finnmark må styrkes, nødvendig med sterkere virkemidler? 691 Økonomiske soner. - Hva betyr de for norsk fiske? Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 8 8. OKT. 1976 6. ARGANG Utgis hver 14. dag 694 Nye fiskefartøyer «Øyannes». 694 Smånytt. 695 Fiskerinytt fra utandet. 700 Medinger fra Fiskeridirektøren. 700 Lover og Forskrifter.

Detaljer

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland.

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland. FISKETS GANG Ufgif{ av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 20. februar 958 Nr. 8 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske.

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 30. august 956 Nr. 35 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

FISKERI DIREKTØREN, BERGEN FISKERI DIREKTØREN, BERGEN ffiishets på føgende: (i ang Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 7/8 21. APRIL 1977 fiskerinæringen. Side: INNHOLD: 197 «Lofotgeneraen. 217 Norsk fiskerinæring har fått sin angtidspan.

Detaljer

Vitamin A. i innvoller av torsk og sei. l 9 5 7 FISKERIDIREKTORATETS SKRIFTER

Vitamin A. i innvoller av torsk og sei. l 9 5 7 FISKERIDIREKTORATETS SKRIFTER FISKERIDIREKTORATETS SKRIFTER Serie Teknoogiske undersøkeser ( Reports on Technoogica Research concerning Norwegian Fish Industry) Vo. I. No. 1. Pubished by the Director of Fisheries Vitamin A i innvoer

Detaljer

Vesterålen-Yttersiden:

Vesterålen-Yttersiden: Fiskets Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 26. apri 1951. Nr. 17 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4 Fisket Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide øppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 1955 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN , UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN ffiiskets Gøng Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 16. 11. AUGUST 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag Side: INNHOLD: 454 Teknoogisk utviking i fiskeindustrien. 460 Funn

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40, årg. Bergen, Torsdag 7. oktober 54 Nr. 40 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats H E H E L T I D I H S Y R K K E H U U S E N E L G A R B E F I A D G S L T V I I G D K L E Sammen for fere hetidsstiinger - en offensiv innsats Innhod: E L T I D I S Y K E H U S E N E H 4-5 E K S E M P

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

bestemmelser om omsetning m, v, av agn

bestemmelser om omsetning m, v, av agn Fiskeridirektoratets småskrifter Nr. l. 1948. bestemmelser om omsetning m, v, av agn Særtrykk av»fiskets Ganga Utgitt av FISKERIBIREKTØREN BERGEN AIS J O H N G R I E G S B O K T R Y K K E R I 1 9 4 8 Bestemmelser

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 10/2017 Rapporten skrevet mandag 13.03.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JANUAR 97 fi~k{t~ GANG. JANUAR 97 5. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................. Medinger fra Fiskeridirektøren.. Utførseen av viktige

Detaljer

Fi kets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 29. mai 1954

Fi kets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 29. mai 1954 Fi kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 3. juni 1954 Nr. 22 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Digital kommunereform

Digital kommunereform Digita kommunereform Digitat samarbeid på tvers og på angs Per-Kaare Hoda, Leder Feesavdeingen, Evenes kommune Digitaisering i offentig sektor Enket sagt hander digitaisering i offentig sektor om å: Fornye,

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 97 48 . DESEMBER 97 7. ÅRGANG som Værforhodene i uken som endte 7. november var fremdees ustabie, men noe bedre enn i de nærmest foregående uker, og andingene

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1 Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 4. november 957 Nr. 46 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

.. -- Arlieideravisene er uten sammenligning dem pressegruppe i Norge som har fått sine trykkerier mest odelagt._ Av 16 delvis

.. -- Arlieideravisene er uten sammenligning dem pressegruppe i Norge som har fått sine trykkerier mest odelagt._ Av 16 delvis , frykkeristuasjond I ARBEIDERPRESSEN I... tiinc ti apresseko t.en Så angt det har v=ert muig på grunnag av de oppysninger som foreigger har jeg i tid.igere innstiinger ti ttpressekomiteentt gjort rede

Detaljer

Fl S KE R IDIRE KTORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT

Fl S KE R IDIRE KTORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT F S KE R IDIRE KTORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT Dobbefrysing av se1 Effekten av akefrysing og tining i satake ved O~af Karsti og Heine Bokhus R.nr. 104/67 A. h. 20 BERGEN Dobbefrysing av

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae

Detaljer