Store leveringsvansker i Lofoten, og de vis landligge av denne grunn, men ny rekordfangst på tonn. Godt sildefiske i Troms.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Store leveringsvansker i Lofoten, og de vis landligge av denne grunn, men ny rekordfangst på 22293 tonn. Godt sildefiske i Troms."

Transkript

1 Ufgiff av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 32. årg. Bergen, Torsdag 28. mars Nr 11 Abonnement kr pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirekførens konfor. Kr utenands. An nonse pris: Pristariff fåes ved henvendese ti Fiskeridirektørens kontor.,,fiskets Gangos teefoner , Postgiro nr Teegramadresse: "Fiskenytt". Uken som endte 23. mars: Store everingsvansker i Lofoten, og de vis andigge av denne grunn, men ny rekordfangst på tonn. Godt sidefiske i Troms. Pigghåfiske på Tampen og håbrandfiske ved Shetand. Tafafangst skrei tonn. Totafangst vintersid h. Værforhodene i uken som endte 23. mars var forhodsvis ageige omenn ikke så gode soin i de to foregåande uker. Skreikvantumet øker hurtig. Det er nå færre fiskere og mindre fisk på strekningen TromsYttersiden, men i Lofoten igger det fortsatt atmerhet an med seive fisket. I distriktene ~enger sør har fisket vaert bra på Møre, for øvrig noe avtagende. Vårsidfisket betraktes, nå som avsuttet, og fiskerne er reist hjem. I Troms fortsetter det gode fetsid og småsidiiske. Kystfisket for øvrig ga ti des bra utbytte av torsk og sei i Sogn og Fjordane og Hordaand. En de båter driver nå håbrannfiske under Shetand og pigghåfiske på Tampen. Srreifiskeuierze. Uieøiingen i siste uke, hvori er inedregnet 664 tonn som etitermedinger for Finnmark fyke, var på toinn. Totafangsten er nådd tonn og er mer enn dobbet så stor som den samtidige skre~i~fangst i Det tas nå utinercete fangster i Loifoten, men fisket hmines iike så itie av kjøpermange. Fisket i Møre og Romsida har vært ganske godt, men sterkt veksende den senere tid. F i n n m a r i : Pr. 16. mars er der ann1edt oppfiskeit 664 tonn ttorsk i Finnmark. Herav er der sa $e2 487, hengt 10, brukt fersk 167 ton~n. Der oppgis tivirket 11 h tran, satet 155 h rogn. Leverpartiet er på 782 h (her medregnet andre eversorter) og er visstnok hovedsakeig transportert ti Troms for damping. T r o in s : Atskiige fiskere har nå foratt Tronis og er reist ti Lofoten. Detakesen i siste uie oppgis ti 174 båter ined 889 mann mot 220 båter med 1099 mann uken før. I siste uke var der fra 3 ti 4 sjøværsdager i de forskjeige disitrikter med devis gode fangster. Ukeifangsten i Bjariøy var på 14 to~nn, Berg og Torsken 157 tonn, Idiesøy 133 tonn, Karsøy 14 tonn, Troms 85 toiin,grsttavær og IZvefjord 10 oni tis. 413 tonn. I at er der fisket toni, som igger på høyde ined de beste samtidige utbytter i tidigere år. VesteråenYttersiden: Også i disse disitrider går det tibake med detakesen, soin er ininiet mest i Bø. Det oppgis en detakese på 220 båter med 1288 mann mot uken før. I siste u~e var der opp ti 4 hee og 2 devise sjøvzersdager i vaerene. Fangsteine må sies å være gode, især for Andenes og Øksnes. Ukefangsten for And

2 øya oppsynsdistrikt var 33 tonn, Øksnes og Langenes 193, Bø 253 og Borge 116 tonn. I at be det i hee distriktet tatt 1170 tonn i uiefangst og i at er der oppfisket tonin skrei over det dobbebe av fjorårsfangsten på samine tid og uten Sammienikning det beste resutat av fisket i dette distrir i ae år. L o f o t f is r e t : Etter en uke med avorige omsetningsvansker, som forvodte direkte andigge for fere fiskefartøyer i mange fiskevarr, iom en opp i en ukefangst på toinn hitti ses~ongenstørste ukefangst. Fisket med garn ga gimrende utbytte i Øst og MidtLofoten med toppfangster på nattstått bruk på iio. Daginofisket har sått bra ti og juksasnikfangstene er gode. Na(tt1inefiske viser noe biedre resutater enn foregående ukes. Fisketyngden står nå utbredt med sin fue tyngde i ØstLofoten miest fisk er der på Henqingsvvaerhaviet, Hopsteigen og oppover mot Skrovabakken. For Brettesnes og Risvaer, hvor fisket tidigerie i vinter har vaert sirat er der nå bra fisretyngde og rikeig med fisk. Den største hindring for utvikingen av fu fisiedrift i siste uke har vært satmaageen i forbindese med de tides overfyte satfiskagre. Før en betydeig de av satfisken bir fraktet boat Iran en hesr ikke vente noen bedring i omsetningsforhodene. Ikke så ite av rognen bir nå måkt på sjøen, ikeedes torskeh~~dene. Rognen tar ti å bi bøt, og inange finner det ikke verd å bruke sat på den. Derti er der ingen overfod på tønner. Torsiehodene, som i det vesentige må henges, har kjøperne simpethen ikke tid ti å ta sieg av. Bort'frartniigsmuighetene ti de fabrikker, so~m bearbeider hodene i fersi stand ti me, er sterkt begrenset, da disse fabrikker er fitaige. Ved utgangen av siste ure var der i Lofoten oppfisket tonn skrei et fangstutbytte, som igger over totafangsten i Lofoten under et godt gjennomsnittsårs fiske. Det beste tidigere resutat ti samine tid hadde en i 1929, da det i uken ti 23. mars be fis~et tonn og totafangstei var tonn. 1 Lofoteti es der hetigt rund toiiii, ieigt ti rotskjxr 12 tonn, satet G0 852 tonn, satet som fiet 80 tonn, iset 7844 tonn, anv. ti hernietirr 12 toni, anvendt ti ferskfiet 460 toi~n, iiviriet h tran, tungsatet h rogn, suirersatet 5155 h og anvendt ti hermetikk og ising 9273 h rog~n. Detaiesen i fiskeit må fremdees betraites som rimeig ined 5882 båter og mann. Deitakesen samtidig i 1939 var f. eks båter med inann. Av andkjøpere er der frainingtt 302, kjøpefartøyer 136 og av trandamperier er i virisoinhet 71, hvorav 1 på sjøen. Fiskevekten for garnifisi oppgis ti 400, inefisi 350, juksafisi 340 Iig pr. 100 stk. For å fremskaffe 1 h ever medgår der 800 ig garnfisr, 980 Irg inefisk der 960 kg juisafisk. Tranprosentetn i everen er som uken før 49 ps~t. For H e g e a n d be det i siste uke fisket 86 tonn, hvorved kvantumet for HegeandSaten er på 685 tonn mot 678 i (fjor. I V i i n a (NordTrønd.) er der fisket 259 tonn skrei mot 230 i fjor. Fisket i S 0 r T r 0 n d e a g er på retur. be på 81 tonn og i at er der fisket 1515 toinn moit 1335 i fjor. Fisket i M 0 r e o g R o m s d a srude nå ha de 2 beste fangsituier foran seg. Fisken står temmeig angt ute på Mebotin og på grunn av været har det i siste uke vesentig vzrt de størrie fartøyer som har fått bra fangsiter. Fisket har også for disse vekset sterkt fra dag ti dag. Ukafangsten kom opp i 1071 tonn og i at er der fisket 3787 tonn inot 3208 i fjor. Av årets parti er der satiet 1000 tonn. I forøpne uke be det tatt noan få snurpefangster ved Røvær, og det foregikk også iht garnfiske her og ved Egersund. Utbyttet be imidert,id så ite at fiskerne reiste hjem og fisket kan foreøpig betraktes som sutt. En må imideritid regne med at det vi bi en de etterfiske med detakese fra hjemmevaerene der hvor siden viser seg. Urefangsten var på h og i at er der oppfisiet h mot på samine tid i fjor (for øvrig henvises ti tabe annet sted i badet). Dat gode ~idefis~ie i Troms fortsatte også i siste uke. Det be fremdees fisiet godt i Sifjorden i Senja, hvor fangstene bestar i 50 pst. fetsid, restein storfaen småsid. Dessuten fisres det ved Dypingen i Bjariøy og i Storfjord i Lyngen. I sistnevnte cistriit es sidctørreseii 2032 stk. 12s. kg. IJIccfaiigste:~ i fyiet bbe inindre enii uketi før, nemig h, hviket devis siyces at mange snurpere iiiåtte innstie driften noen dager for å få barket nøtene. Kystfisket for øvuig. Det foregår drift med k v e i 2 e g a r n i Saten i Nordand og foregår ikeedes r u s e f i s ke på Teksten forts. s. 126.

3 P Rapport nr. 7 om torskefisket pr. 23h Distrikt Ukefangst 100 stk. fisk søyd Kg. fisk pr. H. ever Tranprosent Anta Iiskefark. fangst Anvendese Damp Lever ti tran Rogn Fersk Satet m+mh. h. 8) , v r i HegeandSaten Møre og Romsda Tis Finnmarkvinterfiske Troms Lofotens 0pps.d.... NordTrøndeag. SørTrøndeag y ) ') ) OO1') m " ~ ; Sammenikning med tidigere år. Finnmark Vinterf. Troms Lofotens opps d. Lofotei forøvrig og Vesteråen Tonn søyd torsk Hegeand Saten Nord Sør Trøndeag Trørideag Møre Hengt tonn Anvendese torsk Satet tonn Fersk tonn Fi$ tonn stk L : 1 1 :: 1 3;: ( %!i / 671 I Anvendese biprodukter I Lofoten E( m Detakese c) I År ~~~~t~~~ Lever ti a z a B 00 stk. Kg. fisk A g annen h] ~~gs,/~i an &$ 122 ~ E 1 8 søyd pr.,,. Fiske CO V> / 1 tran, n ' fisk veier.vw 1 *art. 1 fark. 1 1 c g ' stk. ') Herav 80 tonn satfiet. 2) Herav surrersatet ) Hvorav 907 garnbåter inebåter, 3286 juksabiter, hvorav i Østofoten /2839, Vestofoten 131/740/447, Væruy og Røst Der er f~emmøtt 302 andkjøpere, 136 kjøpefartøyer og i drift 71 damperier, hvorav 1 på sjøen. 4) 806 h ever ti tran etc. er ført vekk fra distriktene. 6) Omfatter detakesen i Andøy, Øksnes og Langenes, Bø samt Borge oppsynsdistrikter.?) Herav 12 tonn rotsrjær. n) Partiet er fisket i tiden 1/i1a/3. Fra fyresinanrien i Finninarr oppgis 782 h ever uten oppgave for anvendesen. En er fra annet hod bitt meddet at 'r ever fra Finnmarr er transpoitert ti Troms for damping. '0) 51 h ever brukt fersk.

4 Litt av hvert. Forsøkene med reker som agn. Konsuent Devod teegraferer at at det som fiskes av reker, går unna ti agn. H j e 111 t i h j e b r LI k. I føge en trykkfei i»bergens?'idende«er det uttat i Lofoten i samband med avsetningsvanskene at hurtig hjep er dobbe hje. Det kommer ve med! En båtbygger om båtbygging. På Vestandske Bondestemna i Bergen hodt formannen i Vestandske Fartybyggjarag, Johs. M. Lunde, 20. mars et foredrag orn»skipskonstruksjon«. Vi gjengir et referat etter»arbeidet.<: Foredragshoderen trakk opp injene for båtbygging het &a de edste tider ti i dag. Den edste båten som vi kjenner, som er satt sammen av enke bord, stammer fra år 1000 før Kristus. Det er Vaderøybåten. Han ga en utredning om metodene for byggingen, og nevnte vikingeskipene som de gjeveste i verden. Dette mente han kom meget av den intime kontakt det var meom båtbyggeren og de sjømenn sotri skue bruke den. Denne kontakten mente foredragshodereri at vi manger i dag, og den bør absoutt gjenopprettes. En kan merke sev i dag, når sjøfok kommer ti verftet, hvor fint de kan ta et skjønn over båtens verdi og god sjøbåt og dens andre kvaiteter. Mange av våre moderne ingeniører undervurderer disse egfokenes mening. Foredragshoderen nevnte de spanske caraveene og tyske koggene, som be så moderne. Disse var ettere å bygge, da en kunne gjøre bruk av mode, og fagfok ikke enger var nødvendig for å sette dem sammen. Men modeørene overesset sine modeer og gjorde dem både stygge og ite egnet ti hurtigseiing. Dette be bedre i det 16. og 17. århundre, da de moderne seiskutene tok ti å komme. Kipperskipene be de beste. Det var ikke uvanig at de kunne gjøre en fart på opp ti 15 knop. Så overtok jernskipene den store hande, og våre stipsbyggere har nå bare som oppgave å bygge båter coin egner seg for vår kystfart, fiskekuttere og iknende. Da motorenes tid Itom, hadde våre båtbyggere vansker med å føge med. Og det gikk gjerne sik at en bygde båtene som før, men disse tåte ikke presset av motorene. Et misforhod pekte Lunde på, og det er at byggeregene ikke er endret siden motorenes første tid. I regene spørs det ikke on1 et fartøy ska gjøre 20 eer 2 mis fart. Og det er kart at vi må ha en revisjon, der det bir påbudt at i det og det høve ska båten være bygd sik og sik, så og så sterk og stabi. Særig er det viktig at stabiiteten bir fastsatt for eksempe ved fribordsmerke eer iknende, så en ikke risikerer kantringer og utsetter menneskeiv for fare der det kunne vært hindret, dersom myndighetene hadde satt bestemte over og reger som svarer ti de praktiske kravene. Ti Lo n don reiste tirsdag den 19. mars en norsk deegasjon for å deta i en internasjona fiskerikonferanse. Det var fiskeridirektør Oa Brynjesen, fiskerikontuent Gunnar Roefsen, konsuent Kaus Sunnanå og fiskeskipper Einar Andreassen. Det vi ogsi deta representanter fra itenrikstjenesten. Onitrent samtidig drog professor dr. Johan FIjori over Daiimart ti Engand for å ta de i møte i det Internasjonae Råd for Havfors<tiing. Professor Hjort er freiiidees president i Rådet. F i s k e r i d i r e k t ø r e i har anbefat en endring av tråeroven, sik at det bir muig å tråe etter sid også tned fartøyer på over 50 brutto registertonn. Triersaken ior øvrig er under stadig debatt. Et av de siste innegg er fra samvir~eto~~sue~~t Berg i»fiskeribadet.. Han setter et spørsmå steg^^ ved de saiiivir<eag av fiskere son1 ni vi drive med trå, og tror det er en»fisteripoitisk»gjøk.. som har inspirert pressen. Vi ska senere i Fiskets Gang forsøke å gi et register over tråargumentene. Asdicundersøteserie i Lofoten. Fra Kabevåg har dr. Eggvin sendt»nordaiidsposten(~ føgende tee. gram: Undersøkeser med Asdic peieapparat på skreistimer i Vestfjorden og for Yttersiden er avsuttet denne uke med positivt resutat. Forsøkene er utført ombord i korvetten»buttercup(<, ført av kapteinøytnant Staar i samarbeid med»johan Hjort«, ført av kaptein Bostrøm. Om undersøkesene som har vært edet av fisteritonsuent dr. Eggvin vi det senere bi gitt en redegjørese. Fiskerikonsuent Lea og representanter fra sjøforsvaret, som har drevet vitenskapeige forsøk med Asdic etter si d, har ikke ønsket å uttae seg før resutatene er grunndig bearbeidet. Lof otfisternes yrkessykdommer er gjenstand for en interessant saintae meom fisteriæge Kaare Schanke og»bergens Tidendecs utsendte medarbeider, Tomas Torsvik, gjengitt 22. mars Dr. Schanke peker på de uforhodsmessig mange tifee av magesår. Årsaken er det uregemessige iv og de uregeniessige spisetidene soin føger med det. Dårige tenner virker i samme retning. En annen yrkessykdon1 er furuicuose~i, en sags store kveiser framkat av ojehyrens gnissing rundt iåndeddene. Videre er det sykdommer som skabb og us. Krigstiden har med de bedrete Eiskeprisene gitt fiskerne åd ti å spise gårdsprodu<tene sev, sier dr. Schanke videre. Kosthodet har derfor de siste årene igget opp ti den tidigere foratte naturah~~shod~iing.»det er den riktige veien, og det gjeder i framtiden at fis(ernes økonon~i tiater en fortsatt bedring i kosthodet.. M a t e r e t a v f r e d e 11 s v å p e n, heter det i en brosjyre fia deri arrieiikariske iisteriadriii~~isti'asjo~i. H va d e t fis < es a t i a t i verden vet ingeii med sikkerhet. I de feste and er fiskeriene det svake edd i den offisiee statistikken.»fiskets Gang«vi imidertid gi oppysninger om verdens fiskerier så angt råd er, og begynner med det i nær fraintid. Sørg for at abonnementet er i orden ti da! Mange søkere ti de edige trå<onses j oner. Ti de edige trikonsesjoner for fartøyer av 50 br. reg. tonn, hadde der ved søknadsfristens utøp 15. mars medt seg 61 søkere. Disse fordeer seg såedes:

5 I i I I i i I Finnmark 2, Troms 4, Nordand 2, SørTrøndeag 2, Nordmøre 11, Romsda 2, Sunnmøre 16, Sogn og Fjordane 3, Hordaand med Bergen 7, Rogaand 11, Oso 1. Søknadene bygger for en vesentig de på sainmensutninger av fiskere. Situasjonsrapport pr. 15. mars. Fra fiskeriinspektøren for V e s t a n d e t, datert 13. niars: Værforhodene har denne havniåned vært gode i het distriktet. Sidefisket som nå er i avtagende har for de feste gitt gode fangster. Detatesen i dette fiske har vært nesten som i normae tider, på tross av redskapsmangeen. Detakesen i aminneig småfiske har som vanig grunnet sidefisket vært iten. Små forekomster av fist i SørRogaand, derimot noe bedre med torsk, hyse og ange i Ryfykefjordene. Lite fisk på fetene ved Skudenes, men gode seifangster ved Utsira. Likedan ved Espevzr, hvorfra også medes om en de torsk og ange på fetene, og stor detakese. Likeedes bra seifiste ved Herda og Fedje, mens små fiskeforekomster medes fra Sund. Godt torskefiske ved Bremanger. Fortsatt stor misnøye bant fiskerne over nedsettesen av fiskeprisene. ~jefors~iingen er rikeig ti a sags fiske. Liten tigang på seigarn og tråd ti nødvendig fornyese o!; reparasjon. Derimot bra tigang av sisa. Utandet. U. S. A. og frosrenfisken. I u. S. A. beskjeftiger en seg innen fiskeriitretser ineget sterkt med frossen fisk og detajomsetningen av denne. Saget av fisk i frossen stand er betydeig og i mange stater nieget større enn saget av vanig fersk fisk. Den angvarige streik i kjøttindustrien som nå nyig er avsuttet, fremmet omsetningen av frossen fist. Der er ti enhver tid betydeige agerbehodninger av frossen fisk i U. S. A. Innenriksdepartements fiskeriavdeing framegger stadig uttøn~mende oppgaver over produksjonen, behodningene og omsetningen. I sutte11 av januar i ar var beiodiiii~gene i fryserier og kjøeanegg 105 mi. pund saitvannsfisk, 12 iniii. pund ferskvannsfisk og 20 nii. pund stadyr. I scerdeeshet var der store behodninger av de mest pop~iære varer, som frossen fiskefiet av torsk, hyse, tnatre, fyndre, uer, hvitting etc., nemig 30 mi. pund. Av frossen aks var der agret 19 mi. pund. Behodningene er godt Fordet over ae stater ined 25 ini. pinid i New Engand, 33 i~ii. puiic 11% den A?idtrc? Ataiterhavstyst, 10 mi. pund på den sørige Ataiiterinvskyst, 28 mi. pund i de nordanieri<anste sentrastater, 9 ini. pund i sørstatene, 22 ini. pund p5 Pricifictysteii og 7 mi. pund i Aasia. Det er kart at I<jøekjederi er godt utbygget Iie iiiii i hiishodningene, men så arbeides cer også aktivt Ior ii oppnå dette. Det kan nevnes at der i de siste måneder er skutt opp et større anta nye spesiaforretningei i frosne matvarer en detai. Disse forretninger atskier seg fra andre iorretniiiger i næringsmiddebransjen, derved at de forhander vareie i frosset stand ferdigpakket i størreser passende for Itonsumentene. Varene averteres og seges som frossen mat fra frysestap. En de fiskeriprodutter er å få i disse spesiaforretninger, men den fue betydning ater ikke ti å ha gått o p for ~ fiskeriindustrien ennå. Disse spesiaforretninger har aerede opparbeidet seg en betydeig kundekrets, som er innstiet på kjøp av nye produkter. Ferdig tiberedt mat (se vår artikke i F. G. nr. 9), tiitemed utiberedt mat i frossen stand har oppnådd betydeig popuaritet bant kjøperne i den senere tid. IZvaitetsproduktene har oppnådd betydeig kvantitativ omsetning og vi oppnå større etter hvert som der instaeres nye frysestap i hjemmene, og nye kjøeinnretninger i appartementshus. De amerikanske fiskerimyndigheter oppfordrer fiskehanderne ti å gå inn for denne de av omsetningen med ordene:»tiden er inne ti markedsføring av ferdigpakete frosne fiskeriprodukter i hendig størrese etterspørseen er ti stede. Skaff Deres firma en ny og sikker kana for avsetning av Deres fisk og stadyr((. Hånd i hånd med den hurtig økende omsetning fra spesiaforretningene i frossen mat, går arbeidet med omførse; hande av disse varer.»vi forutser at husmødrene vi gå over ti pr. teefoii eer pr. post å bestie hos sin everandør det famiien behøver av frosne matvarer for en ute av gangen. Frossenmaten vi bi evert for oppbevaring i frysestap i hjemmene, og husmoren vi bi spart for et kjedeig husarbeid, nemig innkjøp og pakkebæring((, heter det. Fiskeriprodukter i frossen stand vi egne seg ypperig ti denne omførseshande. Varene antas å vie fae meget rimeige både for forbruker og everandør. Det har nyig vært bekjentgjort at»nationa Frozen Food Locker Associationt og visse everandørorganisasjoner ska sames ti et feesmøte i Ceveand. Før dette møte vi det bi sammenkat okae møter for»octer pant. eiere. Innetiriksdepartementets fiskeriavdeing anbefaer fiskeprodusentene å søke kontakt med pocker pant«eiere på disse møter for drøftese av fees interesser. Fiskeomsetningen i New York. At det seges meget ferskfisk og skadyr i verdens største by New York tvier ve ingen på, men her kan hver og en døtnme for seg: be der omsatt 278 miioner pund satvaiinsfisk på byetis fiskemarked. Disse tiførser igger 30"/0 over tiførsene i 1944 og er de største som har vcert i det tidsrom tiførsene har vært registrert. I omsetninget1 inngår 125 forskjeige sorter innbefattende oritrent Iiver eneste sort av sjøprodutter som fanges p Atanterhavstysten, tiikemed fisk fra innsjøeie, Pacifickysten, Aaska og IZanada. Isand og ekspsrfen av frossen fisk ti Storbritannia. De isatidste aviser har gitt mange ~ittrytk for den st~if Iese de britiske bestemmeser om fiistendig opphør av in~porten av frossen fisk fra Isand, Iiar avstedto~ntnet. Det Franiioces at Storbritantiia har tatt dette skritt titen å refektere over den stiiiig de isaticste Fiskere Itommer i. Disse skaffet under ivsfare i trigsårene det knapt forsynte britiske fok betydeige Fiskeforsyninger. Avisene framhoder også hviket godt marked Storbritannia er for Isands hande, og nevner også den goodwi

6 NYE REDSKAP Forsøk med rundfisksnurrevad Fig. D anskueiggjør de forsøk som be gjort med peagisk snurrevad. Ved hjep av båser forsynt med tau be redskapet føybet i den dybd~e fisken sto. Snurrevadets armer, son1 be hengende fritt i sjøen øp imidertid hurtig sarrirnen når innhivingen begynte, og snurrevadets Fangstevne (fangetid) be sevføgeig iten. Forsøk tiied å føyte armene i båser viste at snurrevadet da kunne hodes åpent i itt engere tid. Forsøkene i 1942 må betraktes som begynnesen ti en forsøisdrift soi det etter de oppnådde resutaer sku~e vaere grunn ti å fortsette med så snart forhodene tiater det. R~esutatet i 1942 må for øvrig ses på bakgrunn av at en, særig av hensyn ti den forsyningsmessige Isand har vist ved å pasere ordres på 30 nye tråere og stor hyse. Fatfisk, derunder rødspette, vi i aminneighet andre fartøyer i Engand. i Begia ikke oppnå priser som er Iønrisoinme for dans< Den isandske produksjon av frossenfisk har vært gjenstaid fiske.»fis<eribadet«syes å mene at den Store kontingent for en vodsom utviking i krigsårene. Prodursjonsverdien vi vise seg devis iusorist. kan settes ri 40 mi. troner, og representerer ca. 25O10 av verdien av Isands samete eksport av fisk og fisreprodurter. Danmarks ferskfiskeksport fi 'jforbrifannta. 24. mi. kr. i dansk fisk ti Begia. I føge»fisteribadet«s marsutgave er der i iiidteii av febrnar undertegnet en handesavtae nieoiii Danniark og Begia for året denne avtae fastsettes en iitførses I<ontingent for fisk fra Daii~i~ar< ti Begia på 211 iiii. I<roiier. Kontingenten omfatter både fersk og tivirket fisk. Fisteribadet mener imidertid at der idre er rie\ineveidige rntiiig. heter for eksport av dansr tivirket fisk, hvorfor prattisr tat hee Irontingenten vi bi nyttet ti eksport av Iersc sat. vannsfisk. Fisken ska seges ti de priser so11i er oppnåeige p% det begiske inarked, og eksporten bir saedes Iorbundet med betydeig risiko. Der er stor tigang av begisk fangst, dessuten av hoandsk og norsk fisk. Erfaringen viser at Begia bare er interessert i Nordsjøfisr, stor ys torsk og I fage sfisi<eribadet~s rnarbiutgave be I<voten for dans!< fers<fint i kasser ti Storbritannia nedsatt fra 400 ti 300 tonn pr. uke fra. mars. Kvoten for direkte andinger fra dansrc fistefartøyer bir iiiiidertid tiforandret. Soin Wrsac ti nedsettesen er der fra ~ngesk side antydet, at danshene ikke har iordet eksporten tistrek<eig over hee det britiske rn:ir<ed, men sendt omtrent a iisren ti London. Dansrene finner at denne nye bestemmese står i sterk Ico~itrast ti de niange medinger om stor ~iiaiige på næriiigsi~iider i Storbritannia. Dette gir også iiiiportørene uttrykc for. Dansk fiskegave ti UNRRA., Den danske regjering har foresått å forære UNRRA for i 5 mi. kroner i fisk. Etter UNRRA's bestemmese ska 1 gaven gå ti Poen, Der ska everes for 4,5 mi. kroner j

7 I LOFOTEN. /4re notredskaper (forts.). rad. ning av det pågående ordinaere fiske, var hen 'i å drive forsøkene utenom de steder hvor fiskeomstene var de beste, bortsett fm enkete trekk. a imidertid en forsøisdrift mnne danne grunnfor bedømmesen av spørsmået av muigheten 'g hensiktsmesigheten av en omegging av drifts I undter Lofotfisket, er det nor nødvendig å fram ti en ordning som muiggjør at fram '? forsøc kan foregå på feter hvor det er fiskeoinsier som byr aminneig gode driftsforhod e nå brukte redskaper. Eers vi en vanskeig e få et brurbart sammenik~ningsgrunnag.«utdrag av dagboken gir konsuent I<uistensen ertnere redegjørese for de eniete forsøk som [iført med de forskjeige redskap. i tivirket fisk, hovedsakeig satet og røket, og bare for Det er OPA som har fastsatt prisene, og disse er pr kroner i ferskfisk. Denne kommer ti å bi evert kasse innehodende 100 esker L 3% oz. ex dokk eer ager fra Bornhom. Markedsnytt om norske fiskeriprodukter. Norsk sutfisk ornsetes i U. S. A. Tidigere importører av norsk satfisk i U. S. A. er i disse dagei bitt anmodet oin å mede seg ti niyndighetene i aiecniig av fordeingen av et parti på 2 ini. p~~t~c satfisk, som umiddebart sta importeres fra Norge. Partiet omfatter 1 mi. pund satet torskefiet i tønn~r og 1 ini. pund satet ange i kasser. i!4absimapriser pr norske sardiner i Li. S. A. U. S. A.'s innenriksdeparteinenis Bis<eriavdeing ineddeei i et sir<u~re datert 7. februar, at der er fastsatt inatsiniapriser for sag fra importør av norske sardiner i rafinert sidoje. i importhavn etter at toen er betat, føgende: Fra importør: I auminium I hvitbikk Ti grossist og»chain stores«.. $17,37 $16,43 Ti uavhengige detajister $18,29 $17,30 Ti industriee, forbrukere, hoteer og iknende $19,06 $18,03 Vanige detajpriser vi bi fastsatt i forbindese med andre prisbestemmeser og vi dreie seg on1 21 ti 26 cents pr. eske, beroeide på detajforretningens beiggenhet og type. Brt vnr fest ombord i MIS»Coinetac da den koin ti Brasi nied den første iiors<e kippfisken etter Itrigen, forteer»norges Utenrikshande«. A rgetztina skue gi gode muigheter Ior Itippfistsag, uttaer handesråd IZr. Fivestad i føge»norges Utenrikshande<<. Det er»a grunn ti å gå ut fra at det argentinske marked vi avta minst ikså store mer~gder norsk Itippfisk i de nærmeste år framover som i årene straks før krigsutbruddet..

8 Ogsd india viser stor iiiteresse for norsk <ippfis<. Sfovbvitnnnia. Fiskeriutsending Carsten Haiisei, Newcaste, meddeer: Ferskfiskkvoten ukentig 300 tonn, for ankomst to første og den siste uke i fireukersperioden, som begynner 1. apri. Ingen importfisk tiates ankomme Storbritannia fra og med 17. ti og med 23. apri, så tredje ukes kvote bortfaer. Fra generakonsuatet i Antwerpen: Hervairende iinportører advarer fiskeforsendese i konsignasjon. Utsiktene for fiskeriene våre. E+ foredrag fra sommeren Forts. fra nr. 9. Vi det bi noen bransjemessig eer statsedet investeringskontro? Vi hvem som måtte øisie det, få høve ti å kjøpe seg ei. fiskefartøy, eer ska dette bi rettigheter for spesieie ervervsgrupper? Sike spørsmå er reist, ofte føesesbetont, men ogsa båret fram 1x3 de tiøp ti jobbing og panikriivestering i fisiefarkoster fra sike som ikie tidigere har interessert seg for fiske. En må derfor regne med at saken kommer fram, og at det må finnes en øsning. Likegydig hvordan sike spørsmå bir øst, er det kart at det er markedsforhodene ute som bir avgj~ende for framtiden ti fiskeriene. Det tør vaere kokt å regne med at også markedsforhodene, som før, vi bi veksende. Vi vi få gode og dårige tider også der. Da gjeder det, i de fete år, å ha for øye at det rominer tider etter disse. Betaer vi ned på våre driftsmider når ønnsomheen er god, står vi bedre rustet ti en Irnivsrarp priskoakurranse ute. Vi er ikie aene, vi har icie noe monopo. Derfor er det nødvendig med en utjamning. De måtene denne utjamning ska foregå på, ian bi andre enn før. Kan heide vi utviriige~ gå i retning av en koektiviswing på dette som pi mange anre områder. Fjskernes sagsag var ei1 fruit av ineomirigstiden. Deres virke kan terikes utvidet, men sett over en enger periode, ma det atid vzre kontakt iueom mariedsprisene og de priser soin fiskeri~c far utbetat for de varene som ce har å sege. Et1 rasjonaiseriiig gjeriiioin yriesopparing, forbedring av fartøyene, rasjonet redskapsbruk, i det hee et effektivt sarnarbcid meom produ1isjonsf;iktorene er dei viktigste måte å nå iået på: et ønnsomt fisie. Med fiskeriene mener en sori rege noe iner enn akkurat det å bringe fangsten på and. Også hee det omsetnings og tivirkiigsapparat som produktene passerer før de når fram ti forbrukerne, hører med ti fiskeriene i videste mening, og hvordan nå ordene paserss språkig sett, så er det kart, at fiskerne er avhengige av den inåte produktene bir behandet på i foreding og omsetning. Kontakten ineom markedene våre og fiskernes førstehåndspriser kan neinig formides på inange måter. En viss omegning i seve omsefrzingsmnterz fant sted i 1930årene. Noregs Sidesasag be opprettet omkring 1930, og agets poitikk har tatt sikte p2 å jamne ut prisene overfor fiskerne, og dessuten gjennomføre en skinad i prisen ti de forskjeige anvendeser som siden får. Opprettesen av Norges Råfiskag i 1938 var et forsøk i samme retning, men på grunn av krigen be det ikke høve ti å se resutatene. Det knytier seg derfor en meget stor interesse ti den inåten oinsetiningen fra første hånd bir organisert på, når det gjeder råfisk fra Nord Norge. At det bir tae om mer koektiv opptreden utad, m å en se på som en næriggende muighet. Det be i hvert fa ofte pekt på isom en svakhet i den norske omsetning av ferskfisk at eksporten var fordet på e meget stort anta firmaer, hvorav mange sendte varen i ionsignasjon, det vi si uten noen fast avtae om pris, bare med beskjed om at varen skue seges best muig. Vansken med omsetning av ferske produkter er den, at det er store variasjoner fra dag ti dag og fra uke ti uke i de mengder som bringes på and, og dette passer ofte dårig nied markedssituasjonen. Det er muig, at det i framtiden \.i bi bedre rontakt meom omsetningseddet og fiskerne, sik at det på dette punkt bir høve ti en bevisst reguering. Under krigen har det vzrt en meget beydeig omegning ti frosne produkter. Dette vi for oss bety en forde når det gjeder å tipasse oss ti marredssituasjonen. Frosne produkter kan oppbevares enge, når det gjøres på riktig måte. Onz vi kan få sege så meget som vi gjerne vi av denne vare, vi jo ti syvende og sist bero på hva kiiidene vi ha, og da gjeder det å være oppmerrsom på at vårt sag ikke bare er avhengig av, at det er diiekte su i marredsaiidei~e. Denne foreøpige cituasjon vi jo snart forandre seg. Den basis som vi i det ange iap mi koniurrerc på, er god kvaitet og av pris i forhod ti vare iorikurreiier. Sik har det atid vnrt. Det er a grunn ti å tro, at de som ska ta fatt 1); etsporten, stadig vi ha kvaitetskravet for øye. Om \ri ska oppni ionnsonii~ic prisei. på dc frosrie produitene, beror meget den rnåten fryseanzggene bir utnyttet på. De fryseriene som kan produsere aret rundt, vi få rnege mindre kostiiacer enn andre som må stå ubrukte store deer ar året, og utsiktene beror for så vidt på den måten som hee utbyggingen av vår for Forts. s 126.

9 e i ' I 1 Lov og bestemmeser gitt i medhod av ov. Fredning av gufyndre, midertid~g ov om fredning av satvannsfisk. Fra Handesdeparter~ente~t har en mottatt føgende teegram av 15. d. å.:»direitørens skrivese 2. februar midertidig ov om fredning av satvannsfisi. Departementet har med øyebiikeig virkning opphevet bestemmesene av 12. juni 1942 og 29. mars 1943 angående dispensasjon fra bestemmesene i paragraf 2 i midertidig ov om fredning av satvannsfisk. De interesserte bes underrettet.«ovennevnte ovs 5 2 er atså riå gjedende. Den yder sik:»i tiden fra og med 1. apri ti og med 15. mai er fangst av guiyndie forbudt, unntagen ti eget bruk (husbruk). I tiden fra og med 15. rriars ti og ined 30. juni er det desssuten forbudi å bruke trå, snurrevad, anddragningsnøter og iknende redskaper ti fangst av gufyndre. Brtiiies sike redskaper ti fangst av andre fiskesorter i dette tidsrom, ska gufyndre som måtte konime med i fangsten, straks kastes overbord.<< Bergen, den 19. mars Forsendese og omsetning av gufyndre i hedningstiden. Fiskeridirektøren har 21. mars 1946 utferdiget føgende bestemmeser vedrørende forsendese og sag av gufyndre (rødspette) i fredningstiden: I. Gufyndre (rødspette) som itre oppbevares i evende tistand, må vaere paiket inneri 31. inars d. å. og vi bi tiatt omsatt under forutsetiiing av at varen sendes fra pakningsstedet ved første transporteiighet. 11. Giify~icre iates oppbevart evende i kummer eer iisierister og oinsat ti og ined 12. apri d. å. Innen utøpet av 31. iiars d. å. ska sike behodninger vaere kontroert og forseget av poiti, ensmann eer fersrfis~~ontroiør. Vedton~mende kontroør avgjør i hvert enket tifee om betingesene er ti stede for at partiet kan oppbevares under betryggende kontro. Sire behodiinger tiates kun uttatt under oppsyn av vedkomniende kontroør. Utgifter ved kontroen er det offentige uvedkommende. Etter frediingstidens inntreden må enhver forsendese av evende gufyndre vaere edsaget av erkaering fra vedkommende kontroør om at fisken er fanget i ovig tid. Fredning av seiynge. Under henvisning ti meddeese av 25. januar d. å. ined kongeig resousjon av 11. januar d. å. sa meddeaes, at det ved iongeig resousjon av. d m. er bestemt :»I henhod ti Ej 5, jfr i midertidig ov av 6. mai 1938 oin fredning av satvannsfisk og Administrasjonsrådes vedtak av 25. juni 1940 bestemmes : I. Punkt I i tg. res. av 1. januar 1946 om forbud nio~t fangsit av sei under 35 cm ska heretter yde: Fangsa av sei under 35 cm ti annet enn menneskeføde og agn er forbudt. Lengden måes fra snutespiss ti enden av haens (sporens) ytterste strå. 11. Denne resdusjon trer i rraft strais.«bergen, deri 15. mars Vintersidfisket pr. 24 mars Anvendese Eksportert fersk Ukefangst 18,~ Satet Hennetirk ~~b~ikk~jd,, Agn Fersr innenands... p Iat p. Fangstvedskap : Landnot Snurpenot.... Garn... Oppfisket Pr. 17/ Tota fangst 1) 241~ Mot i fjor Camrne dato ' 536 O61 t P ) Herav storsid heiiodvis: De bør sikre Dem en annonse i»fiskets Gang«. De kan bare få pass på omsaget. Passen er derfor begrenset. I I

10

11 O Disse bidene, som er hentet fra den norske fiskeristatistikken, har Hva havet forma r a vakt oppsikt angt ut over andets grenser. Sev uten farger gir de et evende inntrykk av de mange muigheter som er ti stede (Måene gjeder vanig markedsstørrese). Os hva rikdommene er fisket med. Norske fiskeredskaper. I. Spydprinsipp (14): 1. Pik (fyndre, iveite). 2. Lodd (do.). 3. Åejern (saks, gaffe). 4. Kepp, hytt. y. Loppeprinsipp: A. <rokredskap (514). 58. Håndsnører, dypsagn (~jutsa.) (5. Sørandet, 6. Vestandet. 7. NordNorge, 8. Møre). (a. bysøkk, b. jernstein, c. tinnbeite, d. pik). 9. Sprutdregg. 10. Makredorg (e. beite). 11. Snik (k. kavstaur). 12. Sidheke (av vormgut). 13. Botnine (i. ie, 1. ine, f. forsyn, d. dregg, <. kav, b. båse, ib. faggbøye). 14. Håkjerringine (k. kjetting). B. Bur (1518). 15. Åeteine. 16. Hummerteine (k. tav). 17. Hummergip (d. dubbe, k. kork, a. agn). 18. Mortgip (b. bom, a. agn).,ii. Ruseprinsipp (1921) : 19. Torskeruse (k. kork). 20. Kienot, aksenot (1. andgarn, edeg., t. tønne, s. streng, st. stang). 21. Bunngarn (p. påer, s. sameruse)..[v. Snareprinsipp: gnrn (22 25) (k. korrtene, s. steintene, i. ie). 22. Trogarn (g. grovmasrer). 23. Botnsett. 24. Føytsett (b. båser). 25. Drivgarn (ka. kabe, r. riar, s. sag, st. stjert). V. rrr~sperringspritsi/~/~ (iiotpr.) : 26. Snurpenot (sri. snurpeine, i. notbåter, 1. ettbåt, s. sidodd, in derskip). 27. Landnot. VI. Siepritsipp (2831) : 23. Snurrevad (k. kav eer kork). 29. 'Trå (o. oterbord, dør, s. skyggetau, s<. stakuer, r. ruer (bobbiiie). 30. Reketrå (o. s. som 29. k. kav, st. tegs~krer). 31. Søktenot.

12 Forts. fra side 122. eaiingsvirksomhet bir agt ai1 på. Ti sutt rominer en også her ti en grense, og det bir da spørsmi om vag meom forskjeige måter å forede produktene på. At en også i frarritiden må regne med torkete og satete produkter, er sannsynig, men endringer i kjøpeevne, evemåte og smak hos våre kunder vi ti syvende og sist måtte avgjøre dette. Og muighetene for å få sege vi igjen avhenge av hvor våkne vi er, hvor ydhøre vi er overfor ae nyanser i markedssituasjonen. Er det nå sikkert at fiskeriene vi bi ønnsomme, sev om vi utiytter markedssituasjonen på beste n!4te? Det er sainnsynig at det for mange av bedriftene vi bi ønnsomhet, fiskeribedriftene er ikke noen ensartet masse. Men om ønnsomhet sra karakterisere hee nzeringen, vi bi avgjørende for det press som etter hvert egges både på fiskerienes egne utøvere, og på niyndighetene, som ska overvåke næringsivets ve og ve. Et sikt press er ckt jo som i det ange øp tvinger fram nye foredingsmåter, nye driftsmåter og derined en ny måte for sarnvirke meom arbeidskraft, reakapita og naturens gaver. Statens titak vi nå som før måtte ta sikte pi en rasjonaisering av dete samarbeid. Det er irke bare naeringens utøvere som nå står foran store avgjøreser. Også myndigbetene er nødt ti å gjøre seg opp en mening om den sannsynige utviking, og hande ut fra det. Også for dem er det vanskeig nå ved starten, fordi erfaringene på mange måter igger 5 år tibake i tiden og; fordi det nå på kort tic ska ta stiing ti irivesteringsbeho~ som normat vje ha v2r.t detiet etter hvert, men som riå må forseres. Det: er nødvendig på forhånd å vaere het kar over hva sags tiiak det er en gjennomfører, og hvike sannsynige føger de har. En kjent fisker sier det sik at han ønsker»fiskerinaeringen må få våkne fordomsfrie rcapoiikere soin kan state opp injene for en tjenig unytting av de ø1tonomisi:e forhod«. En økonoinisi: beskrive'se av en n~ring vi atid i en viss grad vne forpdet før den ei ferdig. Livet går sin gang, og sev den mest vakrne iakttaker vi ikke kunine øyne ae de sinå nysiapninger som er i eninii~g, og sot11 seiere bir stoie. Det er derfor dobbet viktig å ia våkne fok ved roret. I praktisc poitirk må det så aitid skje en avvei 11ii1g av forskjeige hensyn som krysser Iiverancre. Og ikke så få av de hensyn som krysser fiskerienes ~nskei~ste, gjeder andre naeringer. Ti syvende og sist må nemig ae naeringspoitiske titak vurderes saminen med de sosiae, ut fra hensynet ti hee sainfunnets veferd. Derfor er fisierienes framtid noe som angår oss ae. G. M. G. 126 Oversirt, forts. fra side 116. Hegeand. Der tas det også noen fangster av uer, mien skreifiskeriene samer a hov~edinteresse. På Møre er tifeet det samme. Srreifistet samer den største detakese. I Sogn og Fjordaine er det nå omag 100 båter soin har driftet med torsaegarn og seigarn på Bremangerhavet. Torskegarnfangstene har vist seg avtagende og seifangstene høyst ujevne fra 100, oppover ti 1700 stk. pr. båt. Ukeutbyttet i det noidige Sogn og Fjoirdane (inkusiv~e (Bremanger) var 128 tonn tsorsk, 277 tonn sei og Inoen mindre partier hyse, kveite etc. tid på grunn av avsetningsvansker, kan nå ta ti. En de båter er gått på,fetet. Det fiskes nå på Tampen omag 120 kvartmi av and, og bare de større (fartøyer kommer med. Prisen ti fiskerne bir 15 øre pr kg rund eer omag 30 01ie styriet for håen. H å b r a n n f i s k e t foregår nå oppund,er Shetandsøyene. Eksportmuigheter ti det franske og begiske marked gjør noe sitørre anagt drift muig, men der er fortsatt fangstbegrensning ined 10 tone pr. tur pr. fartøy. I fisket som nyig er begyit, de tar 1215 kuttere. Hitti er bare en enket koinmet inn. Den hadde 12 tonn håbrann. Litteratur. Ny preserveringsnietode for fisk. U. S. A. Norges Utenrikshande, nr. 5, s Ronod, Oav Anker og Toreiv Taarand: Undersøkeser av ojer ti hernieti<kindustrien i 1944 og Tidsskr. Herinetikkind. 3, s. 75. Shewan, J. M.: The bacterioogy of ceiydrated ish. I Quaitative and quaititative studies of the dryitig process, Journa Hygiene, Vo. 44, 3. Cambrigde Abonner på Fiskets Gang!

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide. Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag O. februar 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk GANG Utgitt av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag. desember 960 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren FISKETS GANG U/gift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000, Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved

Detaljer

FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

FISKERI DIREKTØREN, BERGEN FISKERI DIREKTØREN, BERGEN ffiishets på føgende: (i ang Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 7/8 21. APRIL 1977 fiskerinæringen. Side: INNHOLD: 197 «Lofotgeneraen. 217 Norsk fiskerinæring har fått sin angtidspan.

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Om De arfarty som driv kyst eer bankfiske, fiskar på fjerne farvatn eer eig anna farty skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg

Detaljer

UTGITT AV FISKE RIM DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKE RIM DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKE RIM DIREKTØREN, BERGEN ffiishets (iøng Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 11 2. JUNI 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag Side: INNHOLD: 306 Statig informasjon. 307 Situasjonen for b åkveitebestanden

Detaljer

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig.

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig. . DESEMBER 9 6 8 50 SUNNMØRE KREDITBANK A/S Åesund Voda Ørsta FosnavågStrandaBrattvågLangevågU ste i nvi kstrynspje kav i k Vi innbyr ti samarbeid med rederiene, fiskeriorganisasjonene og den enkete fisker.

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN ffiiskets (iøng Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10 19. MA 1977 Side: INNHOLD: 282 Utnyttesen av fiskeråstoffer. 28 Større de av totafangsten ti konsum, mindre ti mjø

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FI Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, R.Å.DSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØRE N. BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØRE N. BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØRE N. BERGEN Måing av maktehai ved A z orene Foto: Oav Aasen 16. DESEMBER 1965 50 f~ 16. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG 50 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Pubikasjoner utgitt av Fiskeridirektøren

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

i Nord-Norge, nemlig om 500 hl kri! på Vestre Tana i Finnmark og HOO hl småsild pft RamsFjorcl i Tron1s.

i Nord-Norge, nemlig om 500 hl kri! på Vestre Tana i Finnmark og HOO hl småsild pft RamsFjorcl i Tron1s. GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 28. mars 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 28. JUNI 1973 26

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 28. JUNI 1973 26 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 28. JUNI 973 26 Fiskerioversikt for uken som endte 23. juni 973. 28. JUNI 973 59. ÅRGANG 26 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Medinger...................... 48 Fiskeriovgivning................

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelser

Lønnsomhetsundersøkelser ~~fi~~i'te~~ ~w{iote' BUDSJETTNEMNDA FOR FISKENÆRINGEN Lønnsomhetsundersøkeser for vanig godt drevne og ve utstyrte fartøyer over 40 fot, som brukes ti fiske året rundt. 1968 REKLAMETRYKK A.S BERGEN 1970

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN. FEBRUAR 974 8 . FEBRUAR 974.60. ÅRGANG A V N N H O L D E T D E T T E N R. : Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 47 Loddefisket på Grand Banks, Newfoundand 973 (Nordgobaekspedisjonen)................

Detaljer

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr.

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr. GANG Ufgiff av riskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. Bergen, Torsdag 8. desember 955 Nr. 49 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. DESEMBER 1965 51 ~ ' '.. 23. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Norsk fiskeramanakk for 1966... 785 Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges

Detaljer

---- ~dm.senter: ~ik i Helgeland. ~nt innbyggere: ca 6.800. ~nt innbyggere: ca. 2.200 Adm.senter: 1err~k. ~nt. innbyggere: ca. 2.200.

---- ~dm.senter: ~ik i Helgeland. ~nt innbyggere: ca 6.800. ~nt innbyggere: ca. 2.200 Adm.senter: 1err~k. ~nt. innbyggere: ca. 2.200. \ -- jcncstcd i s ri< tet består av kommunene Binda, Sømnn, Brønnøy og \Jevestad. - Distriktet igger he sør i Nordand fyke og grenser opp ti Nord-røndeag. - Samet areae for tjenestedistriktet er 3.82 km"

Detaljer

(jang. ffiishets. Et vendepunkt i fiskeriforbindelsene Norge-EF 64. ARGANG. Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 5 9. MARS 1978. Utgis hver 14.

(jang. ffiishets. Et vendepunkt i fiskeriforbindelsene Norge-EF 64. ARGANG. Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 5 9. MARS 1978. Utgis hver 14. ffiishets (jang Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 5 9. MARS 978 64. ARGANG Utgis hver 4. dag Side: INNHOLD: 8 Et vendepunkt i fiskerifrbindesene Nrge-EF. 9 Mt gjennmbrt fr Autine på kystbåtar ned ti 40 ft?

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 FNO og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken, uavhengig

Detaljer

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen Resutatbaserte ønnssystemer i bibransjen Rapport fra N.B.F.s servicekontor mai 2001 Innhodsfortegnese Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Forord Innedning Kort om ønn som strategisk virkemidde Lønn ederoppgave

Detaljer

Brislingfisket slår godt til på Vestlandet.

Brislingfisket slår godt til på Vestlandet. an Ufgiff av Fiskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra,,fiskets Gang" tillatt. 32. årg. Bergen, Torsdag 13. juni 1946. A bon ne ment kr. 10.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og

Detaljer

ÅRSMELDING. FISKERI RETTLEDE REN l BRØNNØY, BINDAL, VEVELSTAD OG SØMNA

ÅRSMELDING. FISKERI RETTLEDE REN l BRØNNØY, BINDAL, VEVELSTAD OG SØMNA ÅRSMELDING 1983 FISKERI RETTLEDE REN BRØNNØY, BINDAL, VEVELSTAD OG SØMNA KORT OM T~ENESTEDISTRIKTET - Tjenestedistriktet består av kommunene Binda, Sømna, Brønnøy og Vevestad. ~ Distriktet igger het sør

Detaljer

skinne Tekster av ungdom som vet mye om livet

skinne Tekster av ungdom som vet mye om livet organisasjonen Voksne for barn Født ti å skinne Tekster av ungdom som vet mye om ivet innedning Men Hvorfor var det ingen som gjorde noe? Ingen som hjap deg, eer noen gang forkart at det kanskje ikke bare

Detaljer

SNO. Øistein Sørensen: teresser med adskillig styrke. FRA MARX TIL

SNO. Øistein Sørensen: teresser med adskillig styrke. FRA MARX TIL Stiftesen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Spør ikke: «Hva kan andet gjøre for meg?". Men: «Hva kan jeg gjøre for det». John F. Kennedy Nr. 1-1984 - 33. årgang Løssag kr. 5, Car von Ossietzky Nasjona Saming

Detaljer

ENØK- rehabilitering ØKT KOMFORT. Fungerer energimerkeordningen? LAVERE UTSLIPP. Tar tid å implementere. Alltid med kunden i sentrum

ENØK- rehabilitering ØKT KOMFORT. Fungerer energimerkeordningen? LAVERE UTSLIPP. Tar tid å implementere. Alltid med kunden i sentrum EFFEKT Enøk / Isoasjon / PÅ BYGGEPLASSEN / SMARTE VALG Nr. 2-2011 ØKT KOMFORT LAVERE UTSLIPP Fungerer energimerkeordningen? ENØK- rehabiitering Tar tid å impementere LOGISTIKK SOM VIRKER Atid med kunden

Detaljer

som han. Det er de samme kretser som daglig ser på USA som en større trusel enn Sovjetunionen, SNO

som han. Det er de samme kretser som daglig ser på USA som en større trusel enn Sovjetunionen, SNO Stiftesen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 DEN VERSTE VEI MAN KAN VELGE, ER DEN IKKE A VELGE NOEN. Fredrik den Store Nr. 2-1984 - 33. årgang Løssag kr. 5,- Syndebukken Arne Trehot Siste ukers oppruing av

Detaljer