Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar."

Transkript

1 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Saman med andre. For andre. For kvarandre.

2 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon både i 2013 og For å gjennomføre heile opplegget treng du dette heftet i tillegg til DVD. Vi anbefaler også at du brukar PowerPoint-presentasjonen som følgjer med. Det ligg også utdjupande stoff og tilleggsmateriell på nettsidene våre:

3 Innhald KJÆRE KONFIRMANT- OG UNGDOMSLEIAR 4 Kalla til teneste 5 Rettleiing til bruk av heftet 6 DEL 1: KUNNSKAP Innleiing av undervisningstimen 7 Kristen fastetid 8 Fattigdom handlar om urettferd 9 Saman forandre 10 Fattigdom som globalt urettferdsproblem 11 Vis film 12 Vegen vidare 13 Del 2: Handling Ord til handling refleksjon 14 Underskriftskampanje 14 Changemaker 17 Facebook 18 Å gå med bøsse 18 Andakt 20 Bønn 21 Samling på aksjonsdagen 22 Rett bøsseberarutstyr 23

4 Kjære konfirmant- og ungdomsleiar! Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er ein årelang tradisjon, som kvart år samlar rundt bøsseberarar til ein nasjonal dugnad for dei som treng det aller mest. Konfirmantar, konfirmantforeldre og andre frå kyrkjelyden set gjennom fasteaksjonen kristen tru ut i praksis og arbeider med rettferd og menneskerettar i eit globalt perspektiv på lokalt nivå. Det er ikkje rettferdig at over ein milliard menneske lever i ekstrem fattigdom. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon utfordrar oss til å stille opp for dei som treng det mest. Saman kan vi skape forandring. For andre. Og for kvarandre.. Ved å gå med bøsse og gi pengar kan vi bidra til at fattige menneske får oppfylt grunnleggjande rettar, og at dei får moglegheiter som vi i Noreg tek for gitt, slik som skulegang, helsehjelp og reint vatn. Ved å skrive under på underskriftskampanjen kan vi bidra til å leggje press på menneske med makt og ansvar og krevje at dei tek avgjerder som fremjar rettane til fattige menneske. Handling utan kunnskap er dumskap og kunnskap utan handling er feigskap, seier eit ordtak. Derfor er kunnskapen som blir formidla gjennom undervisningsopplegget, uløyseleg knytt saman med oppmodingar til handling, som å gå med bøsse og å skrive under på underskriftskampanjen. Dette blir spegla i korleis manualen er bygd opp, med vekt på kunnskap i første del og vekt på handling i siste del. Vi ønskjer at dette undervisningsopplegget skal vere ein ressurs i konfirmant- og ungdomsarbeidet. Det legg til rette for fruktbare samtalar og engasjement blant dei unge. Du finn fleire alternative aktivitetar og meir bakgrunnsinformasjon på nettsidene våre fasteaksjonen.no NB: Merk at denne manualen er toårig og skal brukast i samband med fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp både i 2013 og Sjå meir om dette i rettleiinga til bruk av heftet. Lykke til! Ved å ta del i det internasjonale engasjementet til kyrkjelyden og solidaritet med menneske som lir, vil barn og ungdom få erfare at dei høyrer til eit verdsomspennande fellesskap med ansvar for kvarandre. Trusopplæringa må vere med på å rette søkjelys mot utfordringar og høve til forandring når det gjeld forbruk, miljø og rettferd. Kyrkja må stå saman med grupper i samfunnet som arbeider for å fremje menneskeverdet og ei meir rettferdig verd, og som viser alternativ for ei berekraftig forvaltning av skaparverket. Frå Plan for trosopplæring: Gud gir vi deler, 2010:31 4 Pedagogisk opplegg for konfirmantar

5 Kalla til teneste Saman forandre Vi takker deg, visdommens Gud, for ditt måltids dype hemmelighet: At brødet vi har brutt, er ett, og at din Sønn har gitt sitt liv for én verden og én menneskehet. Vi ber deg: Hjelp oss å høre det rop du har hørt, se den nød du har sett og å elske vår neste som oss selv. Amen. (Takkebønn for nattverden, brukast av Rødtvet menighet i Oslo) Som ein del av den verdsomspennande kyrkja møtes vi til fellesskapet i nattverden. Vi deler brød og vin saman med dei vi feirar gudsteneste med, og med dei som feirar gudsteneste i kyrkjer over heile jorda. I 1 Kor 12 les vi at vi alle er ein del av Kristi kropp. Og når ein lem lir, lir heile kroppen. Gjennom samarbeidspartnarane til Kirkens Nødhjelp i sør møter vi menneske som er ein del av den same verdsomspennande kyrkja, men som har eit heilt anna utgangspunkt enn det vi har her i Noreg. Vi møter menneske som kjempar for å få oppfylt dei grunnleggjande rettane sine, og som treng at vi står saman med dei i kampen deira. Jesus såg dei menneska som samfunnet ikkje ville sjå; han stoppa, han lét seg gripe av den nøda som møtte han, og han tok menneska på alvor. Han skapte forandring. Han var likevel ikkje naiv. Sjølv om han møtte dei og gav dei tilgjeving og oppreising, stilte han krav til dei når det kom til vidare liv i verda og i fellesskapet. På den måten møtte han dei som menneske med ressursar og med verdigheit. Denne måten å møte menneske på utfordrar også oss. Gjennom dåpen set Gud oss inn i si verdsvide kyrkje og gir oss del i Jesu kall og oppdrag, heiter det i ordninga for dåp for Den norske kyrkja. Vi er tekne i mot, vi er sett og stadfesta av Gud, og vi er fullverdige lemmer i Kristi lekam og i Guds kyrkje på jorda, og dette utfordrar oss til teneste. Det utfordrar oss til å ta på alvor at medmenneska våre i sør også er ein del av fellesskapet og ein del av Kristi kropp på lik linje med oss. Vi blir utfordra til å høyre ropet frå dei som lir, sjå den nøda som kanskje er langt vekke, og vi blir utfordra til å gjere noko med det. Vi blir utfordra til å skape forandring. Oppdraget som er gitt til Kirkens Nødhjelp frå norske kyrkjer, er «å gjere Guds kjærleik til røyndom i verda ved å fremje verdigheita til menneska og verne om skaparverket». Gjennom fastetida går vi vegen mot Golgata vegen mot Jesu siste måltid saman med disiplane sine. Og på denne vegen blir vi spesielt utfordra til å høyre ropet frå sør. Gjennom fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp blir vi utfordra til å delta i ein dugnad for ei rettferdig verd. Vi blir utfordra til å vere med å kjempe saman for at fellesskapet rundt nattverdsbordet og i Guds rike blir eit fellesskap der alle menneske kan blir møtt med verdigheit uavhengig av kvar vi bur og lever. Gjennom dette konfirmantopplegget ønskjer vi å gi nokre reiskapar til at konfirmantane kan kjenne seg som fullverdige delar av dette fellesskapet også med den utfordringa som ligg i det. Vi ønskjer å leggje til rette for at konfirmantane gjennom deltaking i underskriftskampanjen og innsamlingsaksjonen kan bidra saman med resten av kyrkjelyden i det oppdraget som vi står saman om norske kyrkjelydar og kyrkjene i resten av verda: «Saman for ei rettferdig verd.» Takk for at de er med! Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

6 Rettleiing til bruk av heftet Dette heftet skal brukast i fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp både i 2013 og For å gjennomføre heile opplegget treng du dette heftet i tillegg til DVD-en. Det blir også anbefalt at du brukar PowerPointpresentasjonen som følgjer med opplegget. Heftet inneheld fleire aktivitetsforslag enn desse, og på nettsidene våre finn du endå fleire alternativ du kan nytte deg av viss du synest aktivitetane i dette heftet ikkje passar til den aktuelle ungdomsgruppa eller til lokalet eller dersom du har meir tid til rådvelde. Heftet er delt i to. Første del gir deg ulike aktivitetar som formidlar KUNNSKAP. Andre del legg vekt på HANDLING, og tilbyr ulike handlingsalternativ. Erfaring har vist at det kan vere lurt å spreie undervisninga over to samlingar, den første på ein ordinær konfirmanttime (ca. 60 minutt eller meir), og den andre som ei kort motivasjonssamling rett før ungdommane skal ut med bøsse (ca minutt). Kort samling på aksjonsdagen Bøsseberarane treng ei påminning om kva pengane går til og kva dei skal seie før dei sendast ut med bøssene. På side 22 og 23 finn du punkt til denne viktige samlinga. Kick-off -filmen er laga for å motivere konfirmantane før dei går ut. Bruk denne, gjerne saman med Jonnas bøsseskule. Du finn filmsnuttane på DVD-en. Dette heftet gir deg som leiar forslag til gjennomføring av desse to samlingane: Undervisningstime i forkant av aksjonsdagen Det er ingen fast mal for korleis du gjennomfører undervisninga. Dette heftet inneheld ein del byggjeklossar du kan nytte deg av, sett opp i ei naturleg rekkjefølgje, og det finst fleire aktivitetsforslag på internett. Viss du berre har ein time til rådvelde, anbefaler vi å kutte nokre av aktivitetane i heftet og bruke denne oppbygginga (tidsbruk til kvart punkt vil variere noko, avhengig av gruppestorleik): 1. Innleiing av undervisningstimen, 5 min. (s. 7) 2. Kristen fastetid, 5 min. (s. 8) 3. Fattigdom handlar om urettferd, 10 min. (s. 9) 4. Saman forandre, 3 min. (s. 10) 5. Vis film frå DVD-en, 15 min. (s. 12) 6. Underskriftskampanje, min. (s. 14) 7. Changemaker, 5 min. (s. 17) 8. Facebook, 2 min. (s. 18) 9. Å gå med bøsse, 5 min. (s. 18)) For å gjennomføre alle aktivitetane i heftet treng du diverse materiell. Noko må du ta med sjølv eller handle inn, anna finn du på nettsidene våre. Dette står nærmare forklart på sidene til dei ulike aktivitetane. Her finn du ei rask oversikt: Denne manualen DVD med filmsnuttar PowerPoint med gjennomgang av opplegget. Posar med godteri til «Fattigdom handlar om Urettferd» og underskriftskampanjen. Her er det ope for å finne eigne løysingar dersom ein ikkje ønskjer å bruke godteri! Gullbilletten: Dersom kyrkjelyden din vil delta i denne konkurransen, treng du to gullbillettar (bestillast frå Kirkens Nødhjelp). Hugs å dele ut desse til to husstandar på førehand! 6 Pedagogisk opplegg for konfirmantar

7 Innleiing av undervisningstimen (5 min.) Få ungdommane til å forstå kva dei skal vere med på og kvifor. Slik kan du seie det: Kvart år arrangerer Kirkens Nødhjelp saman med norske kyrkjelydar ein stor aksjon for ei rettferdig verd, nemleg Kirkens Nødhjelps fasteaksjon konfirmantar, konfirmantforeldre og andre er med og skaper forandring, ved å gå med bøsse og samle inn pengar og ved å oppmode folk til å skrive under på ei underskriftskampanje. Forslag til innleiande spørsmål: Kirkens Nødhjelps fasteaksjon handlar om å skape forandring. Saman med andre. For andre. For kvarandre. Har du nokon gong opplevd noko skikkeleg urettferdig? Korleis kjennest det? Har du forbilde? Kvifor er dei forbilda dine? Kan vi være forbilde? Korleis? De skal også få vere med på denne store dugnaden! Pengane vi skal samle inn, går til nødhjelp, utviklingsog påverknadsarbeid i fattige land over heile verda. Signaturane frå underskriftskampanjen blir levert til politikarar, med krav om at dei skal ta gode avgjerder og endre urettferdige system som held fattige menneske nede. I denne timen skal vi møte kvardagsheltar frå prosjekta til Kirkens Nødhjelp. Dette er menneske som er født på feil side av rettferda. Dei kjenner fattigdommen på kroppen forakta, fornedringa, fortvilinga. Men dei vil forandre verda, og dei veit korleis. Dei er forandring. Dei er forbilde. Vi skal blant anna møte ein nødhjelpsarbeidar på Afrikas Horn og ein radioaktivist i slummen i Nairobi. Støtta vår gjennom aksjonen gir desse og andre forbilde høve til å skape verkeleg og varig forandring. For seg sjølv, for andre og for kvarandre. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

8 Aktivitet Kristen fastetid (5 min.) Å lære konfirmantane om kristen fastepraksis og at denne utfordrar oss til handling. Slik gjer du det: Forklar konfirmantane at dei først skal få lære litt meir om faste og kristen fastepraksis. For å gå gjennom informasjonen kan ein gjennomføre aktiviteten «Vote with your feet». Han går ut på at du les opp ulike påstandar som er skildra under. Dei som trur påstanden er rett, reiser seg. Dei som trur påstanden er feil, blir sitjande. Gjerne utfordr dei som trur påstanden er feil til å fortelje kva dei meiner er rett svar på spørsmålet.. Påstandar: Fastefargen er grøn Nei fargen til fastetida er fiolett (lilla). Det er ei blanding av raudt (mennesket, kjærleik, jorda) og blått (Gud, truskap, himmel). Denne fargen markerer at fastetida er ei tid for ettertanke. Kristen faste handlar om å sette søkjelys på Gud, sitt eige liv og andre sitt liv Ja faste er å sette seg sjølv til side for å sette Gud og medmenneske i sentrum. Vi er alle skapt og elska av Gud uansett kven vi er eller kvar vi bur, og vi har alle eit ansvar for å sjå medmenneska våre både her og andre stader som likeverdige og med same menneskerettar. Fastetida er ei tid for å hente opp det doble kjærleiksbodet og sjå kva det betyr for liva våre (Matt 22,37 40). Kristen faste handlar om å ikkje ete kjøt Både ja og nei i mange kyrkjer handlar det ikkje om at ein skal avstå frå bestemte matvarer. Det er ikkje noko i vegen for det, men fokuset skal ikkje berre vere på mat og det ein ikkje unner seg i fastetida. I den katolske tradisjonen skal ein ikkje ete kjøt i fastetida, og ordet karneval kjem av latinsk carne vale som betyr farvel til kjøt. Å gå med bøsse på fasteaksjonsdagen er kristen fastepraksis Ja det å gå med bøsse på fasteaksjonen er ein praktisk måte å ta del i det oppdraget vi har som kristne om å vere med i kampen for ei rettferdig verd. Det er viktig at flest mogleg får med seg at ein fastar Nei faste er noko ein skal gjere for sin eigen del og ikkje for å få plusspoeng hjå Gud eller for å vise kor kristen ein er. Faste er ikkje ein fromheitskonkurranse, men eit høve til å vise i praksis at vi står saman med menneske over heile verda og kjempar saman med dei mot dei kreftene som øydelegg og bryt ned jorda, liv og menneskeverd. Sjå også Matt 6, Å skrive under på underskriftskampanjen er ein del av kristen faste Ja som del av den verdsvide kyrkja ser vi at mange i denne kyrkja er råka av fattigdom på grunn av at verdssamfunnet held oppe eit urettferdig system. Gjennom å skrive under på underskriftskampanjar er vi med og utfordrar dei som har makt og myndigheit til å gjere noko med desse årsakene til fattigdom, på den måten er vi med og tek ansvar i den kyrkja som vi er døypt inn i eller er medlem av. Kjelde: Bergset, G. og Lilleaasen, K.: Vennskapstanker, IKO-Forlaget, Oslo Pedagogisk opplegg for konfirmantar

9 Aktivitet Fattigdom handlar om urettferd (10 min.) Få ungdommane til å kjenne på urettferd og informere om kvifor fattigdom er eit urettferdsproblem. Du treng: 5 posar med godteri. Talet på godteriposar kan endrast, berre det er deleleg på fem. Bruk gjerne ferdigposar med til dømes Fox eller Non Stop, slik at det blir nok til alle. Det bør helst vere ein smakebit til alle i konfirmantgruppa når trikset er over! Slik gjer du: Start med ei innleiing som skaper ei forventning om at alle skal få godteri, slik at kjensla av urettferd blir endå større seinare. Du kan til dømes innleie med å seie: Før vi går meir inn på temaet, har eg med ein del godteri som eg tenkte vi kunne dele og kose oss litt med denne timen. Vis så fram det som skal fordelast, og forklar at godteriet er eit symbol på alle ressursane i verda. Del konfirmantgruppa i ei stor og ei lita gruppe: 80 prosent av konfirmantane skal vere i den store gruppa, 20 prosent i den vesle. For kvar person i den vesle gruppa skal det då vere fire personar i den store gruppa. Den store gruppa representerer no dei fattige i verda, medan den vesle representerer dei rike i verda. Viss gruppa er veldig stor, kan du velje ut fem frivillige til å kome opp og representere fattige og rike. Alternativt tek du berre opp dei rike slik at dei står framfor dei andre. Spør korleis godteriet må delast om det skal delast rettferdig Spør så korleis ungdommane trur godteriet blir delt i verkelegheita. Gi til slutt éin godteripose til den store gruppa som representerer dei fattige i verda, og resten av posane til den vesle gruppa som representerer dei rike. Forklar at det er slik ressursane er fordelt i verda i dag: 20 prosent av befolkninga i verda har kontroll over 80 prosent av ressursane. Vidare kan du fortelje at det faktisk er nok godteri til alle (dersom du har sørgd for det!), akkurat slik det er nok mat til alle i verda. Likevel har ikkje alle nok mat. Spør korleis det kjennest å ikkje få når ein veit at det eigentleg er nok til alle. Nokon kjem kanskje til å svare at det kjennest urettferdig.fortel at det ikkje treng å vere sånn! Spør om den rike gruppa vil dele godteriet med resten, og drag parallellen til at det er dette denne timen skal handle om. At fattigdom er mangel på moglegheiter, og at fattigdom handlar om urettferd. NB: For å illustrere urettferda endå meir, kan du gi den «rike gruppa» fleire fordelar enn den «fattige gruppa». Til dømes kan dei rike få sitje, medan dei fattige må reise seg. Sjå fleire døme på aktivitetar som illustrerer urettferdig fordeling av ressursar på fasteaksjonen.no Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

10 Introduksjon Saman forandre (3 min.) Å lære konfirmantane litt om arbeidet til Kirkens Nødhjelp i nød, fattigdom og kriser, og vise dei at pengane dei skal vere med på å samle inn, verkeleg kjem til nytte. Slik kan du seie det: No har vi lært litt om fattigdom, og om at fattigdom handlar om urettferd. Det er mykje som er urettferdig. Til dømes veit vi at verda stadig blir ramma av katastrofar og at det alltid er de fattigaste som blir hardast ramma. Det er urettferdig at omtrent 90 prosent av alle katastrofar skjer i utviklingsland, land som har dårlegare føresetnader for å gardere seg mot slike katastrofar. I område med mange fattige er ofte også husa bygd dårleg, det er trongt om plassen og det er dårleg infrastruktur. De hugsar kanskje jordskjelvet i Haiti for tre år sidan? Eller flaumane som har ramma Pakistan dei siste åra? For to år sidan blei over 12 millionar menneske ramma av svolt på Afrikas Horn (den trekantforma halvøya på nordaustkysten av Afrika). Sulekha Adan var ei dame som kjente tørken på kroppen. Ho kjem frå ein by nordaust i Kenya, på grensa mot Somalia. Ho såg med fortviling på tørkekatastrofen som ramma heimstaden hennar. Ho vendte derfor ryggen til ein bankkarriere i Nairobi for å vere med på katastrofeinnsatsen til Kirkens Nødhjelp i området. Ho er med på å utgjere forskjellen på liv og død, håpløyse og håp. Sulekha er ein av kvardagsheltane i prosjekta til Kirkens Nødhjelp. Ho kjende seg fortvila og hjelpelaus, men ho har blitt eit forbilde. No vil ho forandre verda, og ho veit korleis. Pengane vi skal samle inn gjer det mogleg for Sulekha å gi mat, vatn og håp til tørkeramma på Afrikas Horn. Denne forteljinga er eitt døme på kva Kirkens Nødhjelp arbeider med ute i verda. Som ein katastrofeorganisasjon jobbar Kirkens Nødhjelp for å redde og beskytte liv i katastrofesituasjonar, og menneske som Sulekha er heilt uunnverlege for å sørgje for at hjelpa kjem fram. Gjennom fasteaksjonen skal vi få vere med på å skape forandring saman med menneske som Sulekha. Pengane vi samlar inn kan til dømes brukast slik: For 100 kroner kan du sikre 50 nødhjelpsrasjonar til svoltramma For 200 kroner kan du gi eitt menneske sikker tilgang til reint vatn For 1000 kroner kan du sørgje for at éin landsby får ei vasspumpe Vidare i denne timen skal vi lære meir om kvifor det finst fattigdom i verda, vi skal besøkje fleire av prosjekta til Kirkens Nødhjelp, møte fleire kvardagsheltar som gjer det mogleg å skape forandring og vi skal sjå på korleis vi kan forandre verda saman med dei. No skal vi snart sjå ein film der vi møter to andre kvardagsheltar. Desse jobbar med noko heilt anna enn Sulekha, nemleg på ein radiostasjon i Nairobi i Kenya. Nokre norske ungdommar var med dit for å besøkje, og vi skal få sjå filmen om dette prosjektet. 10 Pedagogisk opplegg for konfirmantar

11 Aktivitet Fattigdom som globalt urettferdsproblem (15 min.) Å vise hvorfor fattigdom er et globalt urettferdighetsproblem og hvordan dette henger sammen i eksempellandet Kenya. Dette treng du: Ein monopolpenge, ein hundrelapp du har teikna på eit ark eller ein du har skrive ut. Du finn ein mal for å lage desse tinga på nettsidene våre. 5 plakatar eller ark med namna du finn i forklaringa under. Bruk gjerne også nokre rekvisittar som illustrerer dei ulike personane, til dømes ein striesekk for å illustrere ein fattig bonde, ein leikebil til oppkjøparen, ein kaffikopp eller ein pose med kaffi, parykkar, hattar eller andre effektar for å få ungdommane til å hugse aktiviteten betre. Slik gjer du: Få med fem frivillige. Gi kvar av dei eit skilt med namna som er lista opp under. Desse fem skal representere fem aktørar som på forskjellig måte er involvert i arbeidet med å skaffe oss nordmenn kaffi. Forklar at Kenya er eit land som er rikt på naturressursar. Kenya har attraktiv natur for turistar, og mange driv jordbruk. Kenya er blant anna storeksportør av kaffi, som er den nest største lovleg omsette råvara i verda etter olje. Vift med hundrelappen medan du fortel at vanleg kaffi i butikk kostar ca. 100 kroner kiloen her i Noreg. No skal vi bli kjent med dei ulike personane som er involvert i arbeidet med å få kaffien i koppane våre. Presenter dei fem gjennom å fortelje denne historier om livssituasjonane deira: Bjarne/Beate Bonde: Kaffidyrkar frå Kenya. Plantar kaffitrea, steller dei slik at dei veks og haustar kaffibønnene når dei er modne. Arbeider lange dagar saman med dei åtte barna som skal forsørgje han/ henne når han/ho blir gammal. Odd/Olga Oppkjøpar: Bur i Kenya, reiser rundt frå gard til gard i ein skranglete bil for å kjøpe opp kaffibønner. Trond/Trine Transportør: Bur i USA, og har funne ut at det er pengar å tene på frakt av kaffibønner frå Kenya til landa der kaffibønnene skal behandlast. Inger/Inge Industrieigar: Eig ein fabrikk som behandlar kaffibønnene, kvernar dei, pakkar dei og sender dei vidare ut til butikkane. Kari/Kjell Kjøpmann: Jobbar i butikken her i <der de er!>, og når eg kjem og kjøper fire pakkar med 250 gram kaffi, må eg betale hundre kroner for det. Gi hundrelappen til Kari/Kjell Kjøpmann, og forklar at han sjølvsagt må delast med dei andre som har sørgd for at kaffien enda i butikken. Men kor stor del skal kvar av dei få? Først kan du spørje dei fem aktørane kor mykje dei synest dei fortener. Deretter kan du fortelje kor mykje kvar enkelt får i den verkelege verda: Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

12 Aktivitet Kari/Kjell har jo eit barn å forsørgje, og Noreg er jo eit forferdeleg dyrt land å bu i. Sjølv om skulegangen er gratis, skal ein jo ha klede, iskrem og sminke. Så for i det heile teke å klare seg må ho/han få minst 50 prosent av inntektene. Riv hundrelappen i to og gi den største delen (minst 55 prosent av hundrelappen sjå under) til Kari/Kjell. Inger/Inge har det på same måte: Straumprisane er høge, og arbeidarane i fabrikken skal stadig ha høgare lønn, så ho/han tek 25 %. (Riv av halvparten av den halve hundrelappen du har igjen, og gi han til Inger/Inge.) Trond/Trine må betale ned på lånet til det store transportskipet sitt, og må få ein del inntekter. Derfor tek han/ho 15 %. (Riv av litt over halvparten av det som er igjen av hundrelappen, og gi delen til Trond/Trine.) Odd/Olga bur i Kenya, og der er det få som tener nok til å ha tryggleik i kvardagen. Hadde dei tent det same som norske arbeidarar, så hadde dei aldri fått selt kaffien. Heldigvis klarer han/ho å sikre seg 7 prosent av inntektene, noko som er nok til å skaffe den eldste sonen skulegang. Det er ikkje nok til å skaffe skulegang til resten av barna. (Riv av nesten alt det som er igjen av hundrelappen, og gi delen til Odd/Olga. Den siste vesle biten skal Bjarne/Beate ha.) Vis film (15 min.) Aksjonsfilmen i år fortel om eitt av prosjekta til Kirkens Nødhjelp og engasjerer til handling. Slik gjer du det: Sett på DVD-en, vel menypunktet Film, vel så å vise Aksjonsfilm. Slik kan du seie det: No skal vi sjå ein film om nokre norske konfirmantar som har besøkt Kenya. Dei har blitt kjent med ungdommar i Nairobi, og dei har lært om eitt av prosjekta vi er med og støttar når vi går med bøsse under Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.. Bjarne/Beate sit igjen med 3 prosent av inntektene. Det er ikkje nok til verken skulegang eller helsetenester, og det er vanskeleg å få råd til nok mat samtidig som ein skal få drifta av kaffiplantasjen til å gå rundt. Når vi drikk så mykje kaffi som vi gjer her i Noreg, hadde det blitt veldig dyrt om vi måtte betale det som det eigentleg kostar å produsere han. Dette betyr at fattige menneske som Bjarne/Beate ikkje får nok pengar til å klare seg. Avslutt gjerne med ein kort prat om korleis dømet viser at fattigdom i éin del av verda handlar om globale samanhengar, og om global urettferd. 12 Pedagogisk opplegg for konfirmantar

13 Aktivitet Vegen vidare (7 min.) Å vise konfirmantane at dersom nokon kjem seg ut av fattigdom, kan dei bli forbilde og hjelpe andre med å oppnå det same. Dette treng du: Ein plakat eller PowerPoint med ufullstendige instruksar til ei oppgåve. Slik gjer du det: Sei til konfirmantane at dei skal utføre ei viktig oppgåve. Dei får 15 sekund til å lese instruksane, og så vil det vere om å gjere å utføre oppgåva så raskt som mogleg. Problemet, som konfirmantane snart vil oppdage, er at delar av instruksane står skrive på tullespråk og dermed er dei umoglege å forstå. situasjonen og nærmiljøet sitt. Lat oss sjå kva som skjer viss to av dykk er så heldige at de får opplæring. Vel ut to konfirmantar som får lov til å sjå heile instruksen utan tulleord. Desse to konfirmantane kan no vere forbilde og vise dei andre kva som skal til for at dei skal kome seg ut av fattigdom. Du kan gjerne avslutte denne aktiviteten med å snakke med konfirmantane om utdanning, forbilde, kunnskap og verktøy og korleis ein saman kan skape forandring dersom ein får eit betre utgangspunkt! Vis fram instruksane, enten på PowerPoint (tilgjengeleg på nettsidene våre) eller på ein plakat (OBS: Dei utheva orda må bli gjort om til tulleord!): De bur i ein slum. For å kome dykk ut av han må de stille dykk på ei rekke med hendene på skuldrene til den framfor deg. Når de har teke fem hopp framover, har de kome dykk ut av slummen! Konfirmantane får 15 sekund til å sjå på teksten, men forstår ingen ting. Då kan du seie: Det er ikkje alltid så lett å vite korleis ein skal løyse oppgåvene ein får i livet. Dette er ein av tinga Kirkens Nødhjelp jobbar med vi gir medmenneske dei verktøya dei treng for å endre Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

14 Handling Ord til handling - refleksjon (3 min.) Å få konfirmantane til å tenkje over at ord må følgjast av handling Slik kan du seie det: Gjennom orda, handlingane og livet sitt gav Jesus oss ei oppgåve til å ta eit oppgjer med eit samfunn og ei verd som held oppe urettferd og som tek frå menneske verdi og verdigheit. Dette utfordrar oss til å gjere noko med dei årsakene som held folk nede i fattigdom. Her har Kirkens Nødhjelp fått eit oppdrag frå kyrkjene og kyrkjelydane i Noreg til å vere med og gjere noko med årsakene, og dette må vi gjere saman. Underskriftskampanjar skaper forandring. Vi som høyrer til kyrkja, ser at det er mykje urettferd som rammar menneske, og vi har ansvar for å utfordre dei som har makt i samfunnet. Vi og de som er konfirmantar, utfordrast til å vere med å skrive under på kampanjen som igjen er med på å utfordre dei som har makt og myndigheit til å gjere noko med urettferda. Innsamling, gjennom dør-til-dør-aksjonen og på andre måtar i kyrkjelyden, skaper også forandring. Menneska i sør treng at vi er med og deler av rikdommen vår for at dei skal få dekt dei grunnleggjande behova sine. For at Kirkens Nødhjelp skal kunne fortsette arbeidet med å utføre oppdraget sitt, er vi avhengige av fasteaksjonen som innsamlingsaksjon. Underskriftskampanje (10 15 min.) Oljefondet kan forandre. Saman kan vi sikre investeringar til fattige land i framtida! Gi ungdommane høve til å påverke avgjerder til fordel for fattige menneske. Underskriftskampanjen inneheld ei innleiing, ein aktivitet, ei bibelforteljing, ein animasjonsfilm og ei utfordring til konfirmantane. Aktiviteten og bibelforteljinga kan sløyfast dersom du ønskjer det. Slik kan du seie det: No skal vi høyre om ei jente som jobbar hardt for å skape forandring og fjerne årsakene til fattigdom og urettferd. Heather Lulu Maseko er 20 år og er ein engasjert aktivist frå Malawi. Ho er frustrert over at ingen av leiarane i verda tek ansvar for å gjere noko med klimaendringane som rammar oss alle, og som gjer dei fattige endå fattigare. Ho drøymer om at menneske i Malawi og andre stader i verda skal sleppe å leve eit liv i fattigdom, for ho veit at dette er mogleg. Heather er ein av kvardagsheltane i prosjekta til Kirkens Nødhjelp. Ho er frustrert, men ikkje handlingslamma. Ho har blitt eit forbilde. No vil ho forandre verda, og ho veit korleis. Ved å stå saman og krevje endring frå dei med ansvar i samfunnet, kan vi fjerne nokre av årsakene til fattigdom og den urettferdige fordelinga i verda. 14 Pedagogisk opplegg for konfirmantar konfirmanter

15 Slik gjer du: tart med ei innleiing som tek opp tråden frå byrjinga av konfirmanttimen. Du kan til dømes innleie med å seie: Tidlegare i konfirmanttimen såg vi kor urettferdig alle ressursane i verda er fordelt. No skal vi sjå på korleis det norske oljefondet fordeler alle dei pengane som dei plasserer rundt om i verda. Viss vi er mange som står saman og brukar stemma vår, kan vi forandre. For andre og for kvarandre. Til dømes stod konfirmantane i fjor og i forfjor saman og skapte forandring. Fordi dei engasjerte seg og skreiv under på kampanjen, lovde regjeringa å forandre på skattereglane for norske selskap, og sånn kan vi vite at ingen norske selskap snyt på skatten i fattige land. No er det de som får utfordringa. I Noreg har vi masse pengar vi har tent på å selje olje i eit fond som blir kalla oljefondet. Oljefondet er sparegrisen til Noreg. Dette oljefondet kan skape forandring som varer viss vi er mange som engasjerer oss og skriv under for at politikarane skal ta rette val. Det skal vi høyre meir om no. Aktivitet: Få ungdommane til å kjenne på kor urettferdig og skeivt fordelt investeringane til det norske oljefondet er. Vi tek opp tråden frå tidlegare i konfirmanttimen då konfirmantane fekk kjenne på kor urettferdig ressursane i verda er fordelt. Du treng: 4 posar med godteri. Talet på godteriposar kan endrast, men det bør vere nok til alle. Sidan Noreg tener så mykje pengar på å selje olje, og vi ikkje vil bruke alle pengane vi tener på ein gong slik at det er pengar igjen i framtida, har Noreg valt å spare dei pengane vi ikkje brukar i oljefondet. Oljefondet er sparegrisen til Noreg. Desse pengane sparer vi ved å plassere dei i andre land. Vis så fram det som skal fordelast, og forklar at godteriet er eit symbol på alle plasseringane til oljefondet i verda. Del konfirmantgruppa i ei stor og ei lita gruppe igjen. Gjerne same gruppe som tidlegare i konfirmanttimen. Den store gruppa representerer endå ein gong dei fattige landa i verda, medan den vesle representerer dei rike landa i verda. Spør korleis dei trur godteriet skal fordelast viss det skal fordelast slik som plasseringane til oljefondet. Gi så alle godteposane til den vesle gruppa som representerer dei rikaste i verda. Be ein i gruppa om å opne den eine posen og gi eitt godteri (til dømes éin Fox) til den store gruppa som representerer dei fattige i verda. Forklar at for kvar hundrelapp Noreg plasserer i andre land, er det berre 50 øre som blir plassert i fattige land, resten i rike. Kvifor dette er eit problem, skal de snart få sjå i kampanjefilmen. Sjå fleire døme på aktivitetar som illustrerer urettferdig fordeling av ressursar på fasteaksjonen.no Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

16 Bibelforteljing: I Luk 19,1 10 kan vi lese om Sakkeus sitt møte med Jesus. Sakkeus jobba som tollar, og han hadde mykje pengar. Etter møtet sitt med Jesus bestemmer han seg for å gi vekk halvparten av formuen sin til dei som trong det meir enn han. Vi veit ikkje kva som konkret skjedde, men Sakkeus fekk ein vekkjar i møte med Jesus, som gjorde at han bidrog til forandring og rettferdig fordeling i samfunnet. Han utgjorde ein forskjell for dei menneska som ikkje hadde like mange ressursar som han. Det er omtrent det same Kirkens Nødhjelp og Changemaker ønskjer å gjere med den norske oljeformuen. Vi kan saman skape forandring og gi mange menneske nye moglegheiter til å oppfylle draumane sine ved å plassere oljepengane våre annleis. Oljefondet er plassert nesten berre i rike land, og på den måten er Noreg med på å forsterke forskjellane i verda. Kirkens Nødhjelp og Changemaker ønskjer at vi skal bruke den gode moglegheita vi har med oljefondet og bruke formuen vi har i sparegrisen vår til å bidra til forandring og oppfylle draumane til folk. For andre og for kvarandre. NB. Til forskjell frå Sakkeus ønskjer vi ikkje å gi vekk delar av fondet, men plassere meir i fattige land enn det som blir gjort i dag. Dette blir presentert i filmen om underskriftskampanjen som ligg på DVD-en. Film: Slik kan du seie det: Vi kan saman skape forandring og gi mange menneske nye sjansar til å oppfylle draumane sine ved å plassere oljepengane våre annleis. Oljefondet er plassert nesten berre i rike land, og på den måten er Noreg med på å forsterke forskjellane i verda. Kirkens Nødhjelp og Changemaker ønskjer at vi skal bruke den gode moglegheita vi har med oljefondet til å bidra til forandring og oppfylle draumane til folk. For andre og for kvarandre. No skal vi sjå ein film som forklarer desse tinga litt nærmare. Slik gjer du: På DVD-en finn du ein kort film, merka Underskriftskampanje, som forklarer heile bakgrunnen for kampanjen og alle ord og uttrykk som må forklarast for at ungdommane skal vite kva dei får tilbod om å skrive under på. Etter at du har vist denne filmen, kan du gå rett til delen der konfirmantane blir utfordra til å skrive under. Skriv under: Slik gjer du: I materiellet kyrkjelyden har fått tilsendt frå Kirkens Nødhjelp, ligg det underskriftslister som konfirmantane kan skrive under på. Få konfirmantane til å kome fram og skrive under på kampanjen dersom dei ønskjer det. Underskriftslistene sendast til Kirkens Nødhjelp, postboks 7100 St. Olavs plass, 0130 Oslo.. 16 Pedagogisk opplegg for konfirmantar

17 Handling Changemaker (5 min.) Å vise at ungdom som står saman, skaper forandring. Vis film: På DVD-en finn du ein film som presenterer Changemaker for konfirmantane. Slik kan du seie det: Å bli med i Changemaker, ungdomsorganisasjonen til Kirkens Nødhjelp, kostar lite og hjelper mykje. Når mange ungdommar står saman og legg press på dei som tek avgjerder, er det lettare å påverke. Derfor er dei 50 kronene det kostar å bli medlem i Changemaker, ei god investering dersom du ønskjer ei rettferdig verd. For å vere medlem må du vere mellom 13 og 30 år. Changemaker arrangerer fleire gonger kvart år leirar for medlemmene. På heimesidene til Changemaker kan du melde deg inn, skrive under på kampanjar og få tips om korleis du kan vere med å forandre verda! Sjå og «lik» Changemakernor på Facebook! Changemaker har utarbeidd mykje undervisningsmateriell om global rettferd. Dette finn du på nettsidene eller ved å kontakte Changemakerkontoret på Du kan også kontakte oss om du vil ha besøk av oss eller hjelp til å starte opp Changemaker-arbeid i kyrkjelyden! Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

18 Handling Handling Facebook (2 min.) Fortelje konfirmantane at dei kan bli tilhengarar av ei gruppe på Facebook som gir dei nyttig informasjon om korleis dei kan engasjere seg, og som gir dei høve til å delta i ulike aktivitetar. Slik kan du seie det: På Facebook er det oppretta ei side som heiter Konfirmant 2013 (2014). Ho bør du «like»! Der finn du interessant informasjon om fasteaksjonen, du møter andre konfirmantar som skal gå med bøsse andre stader, og du kan delta i ulike aktivitetar. Om du har høve, kan du også vise Facebooksida i undervisningstimen, melde deg inn sjølv og inviterekonfirmantane på Facebook. Å gå med bøsse (7 min.) Vise kva pengane som blir samla inn gjennom Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, går til, og engasjere til å gå med bøsse. Slik kan du seie det: Kirkens Nødhjelps fasteaksjon handlar om å skape forandring. For andre og for kvarandre. <Dato for når aksjonen blir gjennomført i kyrkjelyden> skal vi gå med bøsse og samle inn pengar til Kirkens Nødhjelp. Å gi éin landsby ei vasspumpe kostar tusen kroner. Det kan du klare å få i bøssa dersom du går heile ruta du får utdelt på aksjonsdagen. Akkurat som menneske som Sulekha, Heather og gjengen i Koch FM står saman for å forandre, står vi saman her i Noreg for å skape forandring. Saman med andre, for andre og for kvarandre. Og vi er mange. Kvart år går konfirmantar og andre med bøsse under Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Pengane går til heile arbeidet til Kirkens Nødhjelp. Radiostasjonen i Kenya er eitt eksempel, men det trengst også pengar til anna langsiktig utviklingsarbeid, til nødhjelpsarbeid i katastrofar, slik som Sulekha driv og til arbeid for å påverke avgjerder, slik som Heather gjer. Kirkens Nødhjelp sørgjer for at pengane vi samlar inn, brukast der dei trengst aller mest. Når de skal gå med bøsse og samle inn pengar, kan det hende at nokon lurer på kva pengane går til. I samband med det skal vi vise ein leksjon frå Jonnas bøsseskule. 18 Pedagogisk opplegg for konfirmantar

19 Bli med i jakta på gullbilletten! Jakta på gullbilletten er eit enkelt og morosamt konsept som gjer bøssebering meir spennande. Målet er å inspirere fleire bøsseberarar til å vere med på dugnaden og å gå heile roda. Erfaringar viser at konkurransen både motiverer bøsseberarane og fører til meir pengar i bøssa. Slik gjer du det: 1. Klistre de to gullbillettane på to mjølkesjokoladar og gi dei til to husstandar innanfor innsamlingsområdet til kyrkjelyden. Desse to husstandane har ansvaret for å gi gullbillettane til bøsseberarane som kjem på døra deira, og må derfor vere heime under innsamlinga. Vis Jonnas bøsseskule leksjon 3, som handlar om kva pengane går til. Denne filmen finn du på DVD-en, under menypunktet Jonnas bøsseskole. Oppmod gjerne konfirmantane til å sjå resten av leksjonane via Facebook-sida Konfirmant 2013 (2014), eller bruk dei andre leksjonane i undervisningstimane fram mot sjølve aksjonsdagen. Gi gjerne nokre døme på kva pengane går til: For 100 kroner kan du sikre 50 nødhjelpsrasjonar til svoltramma.. For 200 kroner kan du gi eitt menneske sikker tilgang til reint vatn.. For 1000 kroner kan du sørgje for at éin landsby får ei vasspumpe. 2. Informer alle bøsseberarane om konkurransen og reglane. Hugs at kvar dør må opnast for å sikre at billettane blir funne, og at pengeinnsamlinga aukar. Viss bøsseberarane finn begge gullbillettane, er kyrkjelyden med i konkurransen om ein premie. Kyrkjelyden i regionen dykkar som har størst prosentvis auke i innsamla beløp frå det siste året, vinn premien. For å vere med i konkurransen må ein innrapportere innsamla beløp og tal på kor mange gullbillettar de fann i innrapporteringsskjemaet etter aksjonen. Vinnarane blir kontakta av Kirkens Nødhjelp. Du vel sjølv korleis du fordelar gullbillettane. Kanskje du kan gi dei til nokon du kjenner, eller kan dele dei ut på neste gudsteneste? Det er lurt om gullbillettane blir fordelt på hus som er omtrent midt i roder, slik at korta ikkje blir umoglege å finne. Les meir på fasteaksjonen.no Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

20 Avslutning Andakt (7 min.) Oppsummerande samtale/ettertanke: Kva hugsar du best frå denne timen? Korleis kan du vere med på å skape forandring? Før vi går frå kvarandre, er det nokre ting eg har lyst til å minne dykk om: Barna som veks opp i slummen i Nairobi, er barna til nokon, kanskje søstera eller broren til nokon og nokon sitt barnebarn akkurat slik som de er barna til nokon, kanskje søstera eller broren til nokon og nokon sitt barnebarn. Barna som leikar i søppelet i gatene, ler og gret akkurat slik som norske barn som leikar med EUgodkjente leiker i barnehagar som blir vaska med jamne mellomrom. Ungdommane som går på skulen i Korogochoslummen, har også draumar om å bli forelska, få gode venner, få ei framtid der dei kan forsørgje seg sjølv og familien sin. Det å vere menneske er det same uansett kvar vi veks opp, alle har vi grunnleggjande rettar. Det å vere kristen er å vere med å jobbe for at alle menneske får oppfylt rettane sine uavhengig av tru, bakgrunn, oppvekstvilkår og oppvekststad. Gud tek i mot kvar enkelt av oss utan å spørje kven vi er eller kva vi har gjort, men menneska vi lever saman med her i verda både her i lokalmiljøet og på andre sida av jorda, treng at vi er Guds hender, føter og stemme i verda. Fastetida er ei førebuingstid til påske. Vi går saman med Jesus på vegen mot korset. Jesus kjenner til menneskeleg liding og død. Han veit kva det vil seie å vere forlaten. Gud forlèt aldri noko menneske åleine, men alle menneske treng også å bli sett av andre menneske. Menneske som kan stadfeste oss som verdifulle og som kan sjå oss slik vi var skapt til å vere. Det treng vi alle, enten vi leikar på søppelhaugen i Nairobi, eller om vi går i 9. klasse på ein ungdomsskule i Noreg. Jesus viste oss ein Gud som møtte menneske med verdigheit som såg dei som samfunnet såg ned på, han tok dei på alvor og gav dei tru på seg sjølv slik at liva deira blei forandra. Og Jesus utfordrar oss til å vere med å gi menneske tru på seg sjølv og på sitt eige menneskeverd. Det å sjå at menneske er menneske uansett kvar dei bur, er å ta oss sjølv som menneske og kristne på alvor. Det å gjere ein innsats for at menneske skal få oppfylt rettane sine til mat, vatn, helse, tryggleik, handlar om å utføre Jesu oppdrag til oss menneske. Jesus seier: Alt de gjorde mot eit av desse minste syskena mine, det gjorde de mot meg (Matt 25,40b). Ved å gå med bøsse på fasteaksjonsdagen er vi Guds hender og føter i verda. Ved å samle inn pengar er vi med å gi Kirkens Nødhjelp og kyrkjer og menneske over heile verda høve til å sjå menneske der dei bur, til å gi dei moglegheit til å få oppfylt dei grunnleggjande rettane sine og til å skape ei forandring for menneska der. Ved å skrive under på underskriftskampanjen er vi med og gir stemma vår til dei som blir ramma av at oljefondet berre er investert i rike land. Saman kan vi forandre. For andre og for kvarandre.. Dersom du ønskjer fleire utgangspunkt for refleksjon og/eller andakt, besøk nettsidene våre! 20 Pedagogisk opplegg for konfirmantar

21 BØNN Fader vår 2011-utgaven (NO2011) Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

22 Aksjonsdagen Samling på aksjonsdagen (ca min.) Aksjonsdagen: Rett før kyrkjelyden skal ut og gå med bøsse, kan det vere fint å setje søkjelys på kva pengane går til, nettopp for å engasjere bøsseberarane til å gå heile ruta/roda og gjere ein ekstra god innsats. Gå gjennom praktisk informasjon om gjennomføring bruk gjerne filmane «Jonnas bøsseskole» som du finn på DVD-en. Vis Kick-off -filmen som er laga for å motivere litt ekstra før sjølve bøsseberinga. Ønsk bøsseberarane lykke til og fortel at innsatsen deira er svært verdifull og viktig. Praktisk informasjon: 1. Hugs å ha ID-kortet godt synleg.. 2. Det er viktig å gå rett rode og at ein går heile roda. 3. Dersom folk ikkje har kontantar: Gi dei ein lapp med kontonummer og givartelefonnummer (lappane kjem i blokker som blir bestilt saman med bøssemateriellet). 4. Dersom folk ikkje er heime: Klistre ein lapp på døra 5. Dersom folk er uhøflege eller byrjar å krangle i døra: Be dei ringe til hovudkontoret til Kirkens Nødhjelp som har open telefon heile kvelden på aksjonsdagen. Kva skal eg seie når eg ringer på døra? 1. Presenter deg enkelt og hyggeleg, snakk roleg og tydeleg. Hei, eg kjem frå Kirkens Nødhjelp. Vil du støtte aksjonen vår? 2. SMIL! Det skaper kontakt og gir folk meir lyst til å støtte aksjonen. Ver blid og stolt. Innsatsen din i dag utgjer ein forskjell for fattige menneske. 3. Kor langt rekk pengane? For 100 kroner kan du sikre 50 nødhjelpsrasjonar til svoltramma For 200 kroner kan du gi eitt menneske sikker tilgang til reint vatn For 1000 kroner kan du sørgje for at éin landsby får ei vasspumpe Pengane som blir samla inn, går til heile arbeidet til Kirkens Nødhjelp. Pengane blir brukt der dei trengst aller mest. 4. Hugs å takke. Folk gir det dei synest dei har råd til. Det er viktig å takke uansett kva beløp som blir gitt. Det blir kvart år laga eit lite kort eller ein liten folder for utdeling til bøsseberarane. Bestill dette saman med anna materiell, og del ut til alle konfirmantane. Her er det kort informasjon om aksjonen, kva pengane går til og litt om Kirkens Nødhjelp.. 22 Pedagogisk opplegg for konfirmantar

23 Rett bøsseberarutstyr Hugs gullbilletten Minn konfirmantane på at dei kan finne to gullbillettar bak to dører. Dersom dei finn begge billettane, er dei med i trekninga av flotte premiar til alle bøsseberarane! Vis film for inspirasjon Kick-off -filmen er laga for å motivere til bøsseinnsats. Hei, eg kjem frå Kirkens Nødhjelp. Vil du støtte aksjonen vår? Vis aksjonsfilmen Du kan eventuelt la filmen gå i loop i bakgrunnen utan lyd medan konfirmantane og andre bøsseberarar blir registrert og sendt ut med bøsse. Post-it-blokk Ønsk ungdommane lykke til Dersom det blir servert kakao, pølse eller liknande, er det hyggeleg å få vite dette før ein går ut. Hugs å be alle gå heile roda si! Det kan godt hende at dei som bur i det siste huset, har venta på bøsseberaren og har tenkt å gi masse pengar! ID-kort Plombert bøsse Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

24 E-post: Telefon: Kontonummer: SMS: GAVE til 2468 (200 kr) Kirkens Nødhjelp kjempar saman med menneske og organisasjonar over heile verda for å avskaffe fattigdom og urettferd. Vi gjev naudhjelp i katastrofer og jobbar langsiktig for utvikling i lokalsamfunn. For å fjerne årsaker til fattigdom påverkar vi samstundes styresmakter, næringsliv og religiøse leiarar til å ta rette avgjerder. Kirkens Nødhjelp er ein felleskyrkjeleg diakonal organisasjon for global rettferd. Vi utfører arbeidet vårt utan intensjon om å få menneske til å endra kva religion dei tilhøyrer. For å sikre effektivitet og skape resultat er Kirkens Nødhjelp medlem av ACT Alliance, ein av dei største humanitære alliansane i verda. Kyrkjelege organisasjonar over heile verda er med i alliansen som også samarbeider med organisasjonar uavhengig av religiøs forankring. Kirkens Nødhjelp saman for ei rettferdig verd! Kirkens Nødhjelps ungdomsbevegelse

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter.

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Sammen med andre. For andre. For hverandre. Dette heftet skal

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Vår grøne. kyrkjelyd

Vår grøne. kyrkjelyd Vår grøne kyrkjelyd Vår grøne kyrkjelyd ønskjer å medverke til glede, takksemd og undring i kyrkjelydane over å vere ein del av skaparverket, og å forløyse engasjement og kreativitet til å ta vare på den

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Refleksjon og skriving

Refleksjon og skriving Refleksjon og skriving I denne delen skal vi øve oss på å skrive ein reflekterande tekst om eit av temaa i boka om «Bomulv». Teksten skal presenterast høgt for nokre andre elevar i klassen. 1 Å reflektere

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringar Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal der dei tre hovudpersonane

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje Tingnes kirke el møtt til Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke I Gudstenesta kjem vi saman for å søkja Gud. Gud tener oss, og vi blir rusta til teneste for kvarandre. Gud vil ha fellesskap med oss.

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Metodiske verktøy ved kursleiing

Metodiske verktøy ved kursleiing Metodiske verktøy ved kursleiing Lærings- og Meistringssenter Helse Fonna 30.03.2015 Metodiske verktøy - LMS Helse Fonna 1 Runde Enkel måte å få alle til å delta: Gi ei enkel oppgåve som er mogeleg for

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

LIKNINGAR. N Nynorsk SNAKKE TENKJE SJØLV EI ANNLEIS VERD LESE GRUPPER

LIKNINGAR. N Nynorsk SNAKKE TENKJE SJØLV EI ANNLEIS VERD LESE GRUPPER TENKJE SJØLV SNAKKE LESE GRUPPER JESUS FORTALDE OFTE HISTORIER SOM OVERRASKA FOLK. OPP NED ER EIT SAMTALEOPPLEGG PÅ ÅTTE SAMLINGAR BASERT PÅ LIKNINGAR SOM JESUS FORTALDE. DET KAN BRUKAST MED MANGE ELLER

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

6-åringar på skuleveg

6-åringar på skuleveg 6-åringar på skuleveg Rettleiing til foreldre med barn som skal begynne på skulen Førsteklassingane som trafikantar Det er store forskjellar i modning og erfaring hos barn på same alder. Vi ser likevel

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR

SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR Spørsmåla handlar om forhold som er viktige for læringa di. Det er ingen rette eller feile svar, vi vil berre vite korleis du opplever situasjonen på skulen din. Det er frivillig

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

FANTASTISK FORTELJING

FANTASTISK FORTELJING FANTASTISK FORTELJING Leiken går ut på at alle som er med, diktar ei fantastisk forteljing. Ein av deltakarane byrjar på ein historie, men stoppar etter ei stund og let nestemann halde fram. Slik går det

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Støtteordningar og søknader

Støtteordningar og søknader Støtteordningar og søknader Dette er eit emne tillitsvalde og medlemer er svært interessert i. Filosofien er enkel: Får vi tak i pengar kan vi skape meir aktivitet. Samtidig skjer det stadig endringar

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Fasteaksjonen er reformasjonsmarkeringen sitt diakonale prosjekt i 2017 og Byggeklossar til konfirmantundervisning i fastetida

Fasteaksjonen er reformasjonsmarkeringen sitt diakonale prosjekt i 2017 og Byggeklossar til konfirmantundervisning i fastetida Fasteaksjonen er reformasjonsmarkeringen sitt diakonale prosjekt i 2017 og 2018. Byggeklossar til konfirmantundervisning i fastetida KJÆRE KONFIRMANTLÆRAR! Her er byggeklossar som du kan bruke som eit

Detaljer

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Ved Kari Vik Stuhaug Helsepedagogikk Helse Fonna 5. Mars 2015 09.03.2015 Kari Vik Stuhaug, LMS Helse Fonna 1 Kva gjer du når du får eit problem? Og kva

Detaljer

Info til barn og unge

Info til barn og unge Rein Design Har du vore utsett for seksuelle overgrep, eller kjenner du nokon som har vore det? Det er godt å snakke med nokon du kan stole på, og du treng ikkje sei kven du er. Vi vil hjelpe deg. Kontakt

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

Engasjement og rekruttering

Engasjement og rekruttering Engasjement og rekruttering Det er eit viktig mål for ungdomslaga å gje god opplæring i demokratiske prosessar og å dyrke fram medlemer som engasjerer seg i lokalsamfunnet og storsamfunnet. Sameleis er

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis

Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis Resten av konfirmantåret Samtalegudsteneste Konfirmasjonen og fotografering Spørsmål Leiren Først LYSLITTURGI Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja Vi deler tru og undring Vi deler kristne tradisjonar og verdiar Vi deler opplevingar og fellesskap Vi deler håp og kjærleik 2 Gjennom eit år skjer det om lag

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Lærarrettleiing 1. Kornartane

Lærarrettleiing 1. Kornartane Lærarrettleiing 1. Kornartane Om modulen Modulen skal gje elevane oversikt over kva slags kornartar vi dyrkar i Noreg, kva dei blir brukt til, og kva rolle korn har i kosthaldet vårt. Kornartane ris og

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

Kva er økologisk matproduksjon?

Kva er økologisk matproduksjon? Nynorsk Arbeidshefte om økologisk landbruk for elevar i grunnskulen Nynorsk Arbeidsheftet er utarbeidd av og utgjeve av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte frå Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell K15 I dag er starten på resten av livet www.t-dagen.no Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen trus pplæringsdagen i Fjell Eg trur på Gud Fader... Velkomen heim! Innimellom kan foreldre vere ei utfordring!

Detaljer

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder Det psykososiale skolemiljøet til elevane Til deg som er forelder Brosjyren gir ei oversikt over dei reglane som gjeld for det psykososiale skolemiljøet til elevane. Vi gir deg hjelp til korleis du bør

Detaljer