Oppvaskmaskin for storhusholdning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppvaskmaskin for storhusholdning"

Transkript

1 Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8080 / PG 8080 U / PG 8080i Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade M.-Nr

2 Innhold Merknader til bruksanvisningen...5 Maskinbeskrivelse...6 Maskinoversikt...6 Betjeningspanel...7 Forskriftsmessig bruk...8 Sikkerhetsregler og advarsler...9 Aktivt miljøvern...13 Kassering av emballasjen...13 Kassering av den gamle maskinen...13 Økonomisk vask...14 Første igangsetting...15 Åpning av døren...15 Lukking av døren...15 Barnesikring Slik fungerer displayet...16 Grunninnstillinger Språk Vannhardhet...17 For første igangsetting trenger du: Påfylling av regenereringssalt...18 Melding om saltmangel...20 Glansemiddel Påfylling av glansemiddel...21 Melding om manglende glansemiddel...22 Plassering av servise og bestikk...23 Ikke egnet for maskin-oppvask: Overkurv...25 Nedfellbare tallerkenstøtter...25 Koppehylle...25 Stor koppehylle...26 Glasstøtte...26 Regulering av overkurven...27 Underkurv...28 Glassholder...29 Nedfellbar tallerkenstøtte...29 Bestikk...30 Bestikkurv

3 Innhold Drift...31 Oppvaskmiddel...31 Tilsetting av oppvaskmiddel...32 Innkobling...33 Velg program...33 Start program...33 Tidsvisning Standby...34 Programslutt Utkobling...35 Uttak av serviset...35 Pause i programmet...36 Programendring...36 Tilleggsfunksjoner...37 Lengre tørking...37 Startforvalg Rengjøring og stell...39 Rengjøring av oppvaskmaskinen innvendig...39 Rengjøring av dørpakning og dør...39 Rengjøring av maskinfronten...39 Kontroll av silene...41 Rengjøring av silene...41 Rengjøring av spylearmene...43 Hvis feil oppstår...44 Tekniske feil...44 Feil på vanninntak / vannavløp Generelle problemer med oppvaskmaskinen...48 Støy...50 Ikke tilfredsstillende oppvaskresultat...51 Feilretting...54 Rengjøring av silen i vanninntaket...54 Rengjøring av avløpspumpe og tilbakeslagsventil...55 Programoversikt...56 Ekstrautstyr

4 Innhold Service...59 Reparasjoner...59 Programoppdatering (Update) For testinstitutter...59 Elektrotilkobling Vanntilkobling...62 Miele vannsikringssystem...62 Vanninntak...62 Vannavløp...64 Tekniske data...65 Meny Innstillinger...66 Åpne meny "Innstillinger"...66 Språk Vannhardhet...67 Glansemiddel AutoOpen Standbyoptimering...69 Mangellamper...70 Lysstyrke...70 Kontrast...70 Silkontroll...70 Ekstern dosering...70 Rengjøringsmiddelmengde...71 Lufting av doseringssystemet...71 Temp. klarskylling Vannmengde pluss...72 Programforvalg...72 Forhandlere...73 Fabrikkinnstilling...73 Avslutte innstillingsmenyen

5 Merknader til bruksanvisningen Markeringer i teksten Advarsler Henvisning Tilleggsinformasjon og anmerkninger Dette symbolet markerer at teksten inneholder sikkerhetsrelevant informasjon. Det advarer mot mulige person- og materiellskader. Les grundig gjennom advarselen og følg oppfordringene om hva du bør gjøre og reglene for hvordan du bør forholde deg. Henvisningene inneholder informasjon, som du spesielt må ta hensyn til. Tilleggsinformasjon og anmerkninger kjennetegnes ved hjelp av enkle rammer. De er ikke så viktige for hvordan du håndterer oppvaskmaskinen. Trinnvis fremgangsmåte Betjeningen kjennetegnes av spesielt markerte punkter. Disse forklarer fremgangsmåten trinn for trinn. Foran hvert trinn er det plassert et sort kvadrat. Display Eksempel: Velg ønsket innstilling og bekreft med den midterste tasten. Informasjon som vises i displayet på oppvaskmaskinen, er kjennetegnet ved en spesiell skrifttype som du ser igjen i displayet. Eksempel: Hvis meldingen Slutt eller AutoOpen vises... 5

6 Maskinbeskrivelse Maskinoversikt Øvre spylearm (ikke synlig) Overkurv Midtre spylearm Luftinntaksåpning for tørking (avhengig av modell) Nedre spylearm Silkombinasjon Typeskilt Barnesikring på dørhåndtaket (ikke synlig) Glansemiddelbeholder Tokammer-beholder for oppvaskmiddel Beholder for regenereringssalt 6

7 Maskinbeskrivelse Betjeningspanel Programutvalg Display Start/Stopp-tast med kontrollampe Tast (flere programmer) med kontrollampe Tast (startforvalg) med kontrollampe Tast + (lengre tørking) med kontrollampe Programvalgtast Tast (På/Av-tast) 7

8 Forskriftsmessig bruk Denne oppvaskmaskinen for storhusholdning oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Hvis oppvaskmaskinen ikke brukes forskriftsmessig, kan det likevel føre til skade på personer og gjenstander. Les bruksanvisningen nøye før du tar oppvaskmaskinen i bruk. Den gir viktige opplysninger om sikkerhet, bruk og vedlikehold av oppvaskmaskinen. Du beskytter deg selv og forhindrer skade på oppvaskmaskinen. Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier! Forskriftsmessig bruk Denne oppvaskmaskinen for storhusholdning er beregnet for industriell bruk på kontorer, pauserom, klubbhus, håndverksbedrifter, te- og avdelingskjøkken, skolekjøkken/kantiner og lignende bedriftsomgivelser pga. korte programtider og stor rengjøringseffekt. Oppvaskmaskinen er utelukkende tillatt for det anvendelsesområdet som er nevnt i bruksanvisningen; oppvask av servise og bestikk. Enhver annen bruk, ombygginger og forandringer er ikke tillatt og kan være farlig. Miele er ikke ansvarlig for skader som skyldes annen bruk enn maskinen er bestemt for eller feil betjening. Oppvaskmaskinen er utelukkende bestemt for innendørs, stasjonær bruk. Spesialinnsatsene skal kun brukes iht. bestemmelsene. Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene maskinen på en sikker måte, må ikke bruke denne maskinen uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person. Oppvaskmaskinen er ikke egnet for kontinuerlig bruk. Denne oppvaskmaskinen er ikke egnet for klargjøring av medisinprodukter. 8

9 Sikkerhetsregler og advarsler Forskriftsmessig oppstilling Oppvaskmaskinen må ikke oppstilles i områder hvor det er fare for eksplosjon eller frost. For å sikre at oppvaskmaskinen står støtt ved oppstilling under benk, må den plasseres under en gjennomgående benkeplate som er skrudd sammen med skapene ved siden av. I oppvaskmaskinens omgivelser må det bare brukes møbler for industriell bruk, ellers kan de bli skadet pga. kondensvann. Teknisk sikkerhet Igangsetting, vedlikehold og reparasjon av oppvaskmaskinen for storhusholdning skal kun foretas av Mieles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell. Ukyndig utførte installasjonsog vedlikeholdsarbeider eller reparasjoner kan utsette brukeren for betydelig fare som Miele ikke er ansvarlig for! Betjening av oppvaskmaskinen er forbeholdt personer som har fått opplæring i bruk av maskinen. Personalet bør skoleres regelmessig. Kontroller før oppvaskmaskinen oppstilles at den ikke har ytre, synlige skader. En skadet oppvaskmaskin må ikke oppstilles og tas i bruk. En skadet oppvaskmaskin kan være farlig å bruke! En skadet eller utett oppvaskmaskin må straks skrus av, kontakt Mieles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell. Reparasjon av oppvaskmaskinen for storhusholdning må kun foretas av Mieles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell, ellers gjelder ikke noe garantiansvar ved påfølgende skader. Defekte deler må bare skiftes ut med originale Miele-reservedeler. Bare for disse delene kan vi garantere at de sikkerhetskravene vi stiller til våre maskiner, blir oppfylt. Oppvaskmaskinen må ikke kobles til det elektriske anlegget før alle installasjons- og monteringsarbeider inklusive innstilling av dørfjærene, er avsluttet. Sikkerheten for det elektriske anlegget i oppvaskmaskinen garanteres kun hvis maskinen kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen kontrolleres. I tvilstilfeller bør fagfolk kontrollere husinstallasjonen. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning (f. eks. elektrisk støt). Følg installasjonsanvisningene i bruksanvisningen og monteringsveiledningen. 9

10 Sikkerhetsregler og advarsler Før maskinen tilkobles, forsikre deg om at tilkoblingsdataene (sikring, spenning og frekvens) på typeskiltet stemmer med dataene for elektronettet. Oppvaskmaskinen må ikke stå foran et støpsel som tilhører et elektrisk apparat. Da kan dybden på innbyggingsnisjen bli for liten, og press på støpselet kan føre til overoppheting (brannfare). Se kapittel Elektrotilkobling. Oppvaskmaskinen må ikke kobles til el-nettet via flerveis-stikkontakter eller uegnede skjøtekabler. De gir ikke nødvendig sikkerhet (f.eks. fare for overoppheting). Oppvaskmaskinen må ikke bygges inn under en komfyrtopp. De til dels høye strålingstemperaturene kan skade oppvaskmaskinen. Av samme grunn er det ikke tillatt å plassere oppvaskmaskinen direkte ved siden av varmestrålende apparater som ikke er vanlige i kjøkken (f.eks. åpne ildsteder e.l. for oppvarming). Åpne aldri kabinettet på oppvaskmaskinen. Eventuell berøring av spenningsførende koblinger, samt endring av elektriske og mekaniske oppbygginger kan være farlig og føre til mulige funksjonsfeil på maskinen. Hvis tilkoblingsledningen er skadet, må oppvaskmaskinen ikke brukes. En skadet tilkoblingsledning må erstattes med en spesiell tilkoblingsledning. Av sikkerhetsgrunner må arbeidet kun utføres av Mieles serviceavdeling, Miele-autoriserte fagfolk eller godkjente elektrofagfolk. Koble oppvaskmaskinen fra strømnettet når den skal vedlikeholdes. Koblingsboksen for vanninntaket inneholder en elektrisk ventil. Boksen må ikke dyppes i vann. I inntaksslangen er det spenningsførende ledninger. Du må derfor ikke gjøre slangen kortere. Det innebygde waterproof-systemet sikrer pålitelig beskyttelse mot vannskader under følgende forutsetninger: forskriftsmessig installasjon, reparasjon av oppvaskmaskinen hhv. utskiftning av deler ved tydelige skader, stenging av vannkranen ved lengre fravær (f.eks. ferie). Waterproof-systemet virker også når maskinen er skrudd av. Den må imidlertid ikke være koblet fra el-nettet. 10

11 Sikkerhetsregler og advarsler Forskriftsmessig bruk Oppvaskmaskinen er kun beregnet for bruk med vann og rengjøringsmidler som er egnet for oppvaskmaskin for storhusholdning. Maskinen må ikke brukes med organiske løsemidler eller antennelige væsker. Det er bl.a. eksplosjonsfare, og fare for lekkasje av væsker som følge av at gummi- og kunststoffdeler er blitt skadet. Bruk kun oppvaskmidler som er egnet for oppvaskmaskiner for storhusholdning. Ved bruk av andre rengjøringsmidler er det fare for at både servise og oppvaskmaskin blir skadet. Ikke stå eller sett deg på den åpne døren. Oppvaskmaskinen kan velte, eller det kan oppstå skader på maskinen. Etter arbeider på ledningsnettet for vannforsyningen må ledningen til oppvaskmaskinen luftes. I motsatt fall kan deler bli ødelagt. Vær spesielt forsiktig når oppvaskmaskinen vasker ved høye temperaturer. Når døren åpnes, er det stor fare for forbrenning hhv. skålding! Servise, bestikk, kurver og innsatser må først avkjøles. Tøm eventuelle rester av varmt vann fra hule deler i vaskekammeret. Vannet i vaskekammeret er ikke drikkevann! Forbehandlinger (f.eks. med håndsåpe eller andre rengjøringsmidler), men også bestemte tilsmussinger og enkelte oppvaskmidler kan forårsake skum. Skum kan forringe rengjøringsresultatet. Skum som kommer ut av maskinen, kan forårsake skader på oppvaskmaskinen. Programmet må straks avbrytes hvis det kommer skum ut av maskinen! Når du bruker oppvaskmidler og spesialprodukter: Følg produsentens anvisning. Bruk midlene bare slik produsenten har forutsatt, for å unngå materiellskader og eventuelle kraftige, kjemiske reaksjoner (f.eks. knallgassreaksjon). Unngå å puste inn støv fra oppvaskmidler i pulverform! Ikke svelg oppvaskmiddel. Hvis oppvaskmiddel svelges, kan det forårsake etseskader i munn og svelg eller føre til kvelning. Oppsøk lege straks, hvis du har pustet inn eller svelget oppvaskmiddel. Følg sikkerhetsreglene til produsenten av rengjøringsmiddelet. Miele er ikke ansvarlig for kjemiske rengjøringsmidlers innflytelse på materialet i serviset o.l. Følg produsenten av rengjøringsmidlenes henvisninger vedr. lagring, bruk og dosering. 11

12 Sikkerhetsregler og advarsler For å unngå materiellskader og korrosjon, må det ikke komme syrer, kloridholdige løsninger og korroderende jernstoffer i vaskekammeret. Ved rengjøring må oppvaskmaskinen og området i umiddelbar nærhet ikke spyles, f.eks. med vannslange eller høytrykksspyler. Ved stående plassering av skarpe, spisse gjenstander: Vær oppmerksom på faren for skade. Plasser dem slik at de ikke kan føre til skader. Fjern store mat- og væskerester fra serviset før du setter det inn i oppvaskmaskinen. Barn i nærheten Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av oppvaskmaskinen. Barn må ikke leke med maskinen. Det er bl. a. fare for at barn kan stenge seg inne i oppvaskmaskinen! Barn får ikke lov til å bruke oppvaskmaskinen. Pass på at barn ikke kommer i kontakt med oppvaskmiddel! Oppvaskmiddel kan føre til etseskade i munn og svelg eller føre til kvelning. Hold derfor også barn borte fra en åpen oppvaskmaskin. Det kan være rester av oppvaskmiddel i maskinen. Oppsøk lege straks hvis et barn har fått oppvaskmiddel i munnen. Tilbehør Bare tilbehørsdeler som uttrykkelig er godkjent av Miele, kan monteres i eller til maskinen. Hvis andre deler monteres, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene og advarslene ikke er fulgt. 12

13 Aktivt miljøvern Kassering av emballasjen Emballasjen beskytter oppvaskmaskinen mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes. Emballasjen består av følgende materialer: Utvendig forpakning: Bølgepapp av inntil 100 % resirkulert materiale, alternativt: krympefolie av polyetylen (PE) Kunststoff-festebånd av polypropylen (PP) Innvendig forpakning: Ekspanderbar polystyrol (EPS) uten tilsetning av klor eller fluor Bunn, dekselramme og støttelister av ubehandlet naturtre fra skoger som er godt forvaltet Beskyttelsesfolie av polyetylen (PE) Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og reduserer avfallsmengden. Forhandleren tar emballasjen i retur eller informerer om nærmeste returmulighet. Kassering av den gamle maskinen Gamle elektriske og elektroniske maskiner inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendig for maskinens funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri maskinen som restavfall. Maskinen kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se Sørg for at maskinen oppbevares barnesikkert til den kjøres bort. Alle maskinens kunststoffdeler er merket med internasjonale standardiserte forkortelser, slik at kunststoffavfallet kan sorteres etter type, for miljøvennlig resirkulering. 13

14 Aktivt miljøvern Økonomisk vask Denne oppvaskmaskinen er spesielt vann- og energisparende. Du kan spare enda mer hvis du følger disse tipsene: Du kan koble oppvaskmaskinen til varmtvann. Varmtvannstilkoblingen er spesielt godt egnet ved en energiøkonomisk gunstig varmtvannstilberedning, f.eks. solenergi med sirkulasjonssystem. For elektrisk oppvarmede anlegg og når det hovedsakelig vaskes glass og ølglass, anbefaler vi kaldtvannstilkobling. Utnytt kurvenes kapasitet uten å overfylle. Da vasker du mest økonomisk. Velg et program som passer for serviset og tilsmussingsgraden. Velg programmet "ECO" for økonomisk oppvask. Dette standardprogrammet er mest effektivt med hensyn til kombinert energiforbruk ved rengjøring av normalt tilsmusset servise. Følg doseringsangivelsene fra oppvaskmiddelprodusenten. Ved bruk av pulveroppvaskmidler eller flytende oppvaskmidler kan du redusere mengden med 1 / 3, hvis kurvene bare er halvfulle. 14

15 Første igangsetting Åpning av døren Lukking av døren Skyv inn kurvene. Skyv døren inntil, til dørlåsen knepper på plass. Ikke ta tak der hvor døren lukkes. Du kan klemme fingrene. Barnesikring For at barn ikke skal kunne åpne oppvaskmaskinen, kan døren låses med barnesikringen. Når programmer som har tørkefase (se kapittel "Programoversikt") er slutt, åpnes døren automatisk på gløtt, for å forbedre tørkingen. Denne funksjonen kan kobles ut (se kapittel "Innstillinger, AutoOpen-tørking"). Stikk fingrene inn i åpningen og trekk i håndtaket for å åpne døren. Hvis døren åpnes når maskinen er i gang, avbrytes oppvaskfunksjonene automatisk. Hold åpningsområdet til døren fritt. Døren låses ved å skyve hendelen under håndtaket mot høyre. Døren åpnes ved å skyve hendelen mot venstre. 15

16 Første igangsetting Slik fungerer displayet Generelt Via displayet kan du velge følgende: Program Startforvalgstid Innstillinger Mens et program er i gang, vises følgende i displayet: Programavsnittet Antatt resttid Evt. feilmeldinger og råd For å spare energi går oppvaskmaskinen i standbymodus etter noen minutter, dersom du ikke betjener noen tast i løpet av denne tiden eller det ikke kjøres noe program. Etter noen minutter slår den seg helt av (se kapittel "Drift, Standby"). For å slå på oppvaskmaskinen igjen, trykk tasten. Meny Innstillinger I "Meny Innstillinger" kan du tilpasse oppvaskmaskinens elektronikk til ulike behov. Du kommer til innstillingsmenyen ved å trykke en bestemt tastkombinasjon. Ytterligere informasjon finner du i kapittelet med samme navn. I innstillingsmenyen blir den egentlige funksjonen til tastene under displayet koblet ut, og ved hjelp av disse tastene kan du velge og bekrefte menypunkter. Pilene på venstre og høyre side i displayet viser at det finnes flere valgmuligheter, som velges med venstre og høyre tast under displayet. Med den midterste tasten under displayet bekrefter du meldinger eller innstillinger og går over til neste meny eller et annet menyområde. Innstillingen som er valgt er kjennetegnet med en hake. 16

17 Første igangsetting Grunninnstillinger Slå på oppvaskmaskinen med tasten. Hvis oppvaskmaskinen slås på for første gang, vises et velkomstbilde. Språk Displayet skifter automatisk til innstilling av språk. For displayets funksjonsmåte, se kapitlet med samme navn. Velg ønsket språk og bekreft med den midterste tasten. Det innstilte språket er kjennetegnet med en hake. Vannhardhet Displayet skifter til innstilling av vannhardhet. Oppvaskmaskinen må programmeres nøyaktig til vannets hardhet. Det lokale vannverk gir opplysning om nøyaktig hardhetsgrad for vannet. Hvis vannets hardhet varierer (f. eks d), programmer alltid den høyeste verdien (i dette tilfellet 25 d). Ved eventuell senere service letter du arbeidet for teknikeren hvis vannets hardhet er kjent. Før inn vannets hardhet her: d Fra fabrikken er det programmert en vannhardhet på 15 d (2,7 mmol/l). Velg den vannhardheten du har og bekreft med den midterste tasten. Ytterligere informasjon om innstilling av vannhardheten, se kapittel "Innstillinger, vannhardhet". Deretter vises to meldinger Etterfyll glansemiddel og Etterfyll salt. Trykk en vilkårlig tast for å bekrefte. Displayet skifter til hovedmenyen. Disse grunninnstillingene blir lagret etter at det første programmet er fullstendig gjennomført. Velkomstbildet vises ikke etter at det første programmet er fullstendig gjennomført. 17

18 Første igangsetting For første igangsetting trenger du: ca. 1 kg regenereringssalt, ca. 110 ml glansemiddel, Rengjøringsmiddel, se kapittel "Drift". Funksjonen til hver oppvaskmaskin blir testet på fabrikken. Vannrester i maskinen kommer fra denne testen, og betyr ikke at maskinen har vært brukt tidligere. Påfylling av regenereringssalt For å oppnå gode vaskeresultater, trenger oppvaskmaskinen bløtt (kalkfattig) vann. Hvis vannet er hardt, setter det seg et hvitt belegg på serviset og veggene i oppvaskmaskinen. Vann med en hardhet på mer enn 4 d (0,7 mmol/l) må derfor avkalkes. Det skjer automatisk i det innebygde kalkfilteret. Kalkfilteret trenger derfor regenereringssalt. Kalkfilteret er egnet for en vannhardhet på inntil 36 d (6,5 mmol/l). For innstilling av vannhardheten i oppvaskmaskinen, se kapittel "Meny Innstillinger, Vannhardhet". Hvis hardheten på vannet alltid ligger under 4 d (= 0,7 mmol/l), behøver du ikke fylle på salt. Du må allikevel programmere oppvaskmaskinen til vannets hardhet. Ikke fyll oppvaskmiddel (heller ikke flytende) i saltbeholderen. Oppvaskmiddel ødelegger kalkfilteret. Bruk bare spesielt, mest mulig grovkornet regenereringssalt eller rent, grovt salt. Andre salttyper kan inneholde bestanddeler som ikke løses opp i vann, og kalkfilterets funksjon kan påvirkes. 18

19 Første igangsetting Åpne døren bare halvveis, når du skal fylle på salt, slik at saltet kommer skikkelig inn i saltbeholderen. Fyll ikke vann i saltbeholderen! Trykk åpningstasten på saltbeholderlokket i pilretningen. Lokket spretter opp. Fyll maksimalt så mye salt i beholderen at den er full. Avhengig av salttype rommer beholderen inntil ca. 1 kg. Ikke fyll på mer enn 1 kg salt. Ved saltpåfyllingen presses vannet ut av saltbeholderen og renner evt. over. Fjern saltrester fra påfyllingsområdet og lukk saltbeholderlokket. Sett straks i gang programmet "Forskylling" uten servise, slik at eventuell saltoppløsning som har rent over, blir fortynnet og pumpet ut av maskinen. Åpne påfyllingstrakten. 19

20 Første igangsetting Melding om saltmangel Så snart meldingen Etterfyll salt vises, skal du etter at et oppvaskprogram er slutt, etterfylle salt. Bekreft med den midterste tasten. Meldingen slukner. Hvis det ikke har dannet seg en tilstrekkelig høy saltkonsentrasjon, kan det hende at meldingen om saltmangel vises igjen, selv om du har fylt på salt. Hvis den gjør det, bekreft én gang til med den midterste tasten. Hvis oppvaskmaskinen er programmert for en vannhardhet under 4 d (= 0,7 mmol/l), er meldingen om saltmangel koblet ut. Etter hver saltpåfylling skal du straks sette i gang programmet "Forskylling" eller "Kort" uten servise, slik at eventuell saltoppløsning som har rent over, blir fortynnet og pumpet ut av maskinen. 20

21 Første igangsetting Glansemiddel Glansemiddel er nødvendig for at vannet skal renne av serviset under tørkingen og for at serviset skal tørke lettere. Glansemiddelet fylles i beholderen, og den innstilte mengden blir automatisk dosert. Påfylling av glansemiddel Fyll bare på glansemiddel for oppvaskmaskiner, absolutt ikke håndoppvaskmiddel eller rengjøringsmiddel. Da blir glansemiddelbeholderen ødelagt. Alternativt kan du bruke husholdningseddik med maks. 5 % syreinnhold eller 10 % flytende sitronsyre. Serviset blir da fuktigere og mer flekkete enn når du bruker glansemiddel. Trykk åpningstasten på lokket til glansemiddelbeholderen i pilens retning. Lokket spretter opp. Bruk aldri eddik med høyt syreinnhold (f.eks. 25 % eddikessens). Oppvaskmaskinen kan bli skadet. 21

22 Første igangsetting Melding om manglende glansemiddel Når meldingen Etterfyll glansemiddel vises, er det bare igjen glansemiddel til 2-3oppvaskomganger. Fyll på glansemiddel i tide. Bekreft med den midterste tasten. Meldingen om manglende glansemiddel slukner. Fyll bare på så mye glansemiddel at det blir synlig i påfyllingsåpningen. Beholderen rommer ca. 110 ml. Lukk lokket slik at det fester seg ordentlig. Ellers kan det komme vann inn i glansemiddelbeholderen under oppvasken. Tørk bort evt. søl, for å unngå økt skumdannelse i det neste programmet. For å få et optimalt oppvaskresultat, kan du innstille doseringsmengden for glansemiddel (se kapittel "Meny Innstillinger, Glansemiddel"). 22

23 Plassering av servise og bestikk Vær oppmerksom på følgende Fjern store matrester fra serviset. Forskylling under rennende vann er ikke nødvendig! Ikke vask servisedeler med aske, sand, voks, smørefett eller maling i oppvaskmaskinen. Disse stoffene skader oppvaskmaskinen. De enkelte servisedelene kan plasseres hvor som helst i kurvene, men ta hensyn til rådene nedenfor: Servise- og bestikkdeler må ikke ligge inni hverandre og må ikke dekke hverandre. Plasser serviset slik at alle flater nås av vannet. Bare da blir det ordentlig rent! Pass på at alle deler står støtt. Hult servise, som kopper, glass, gryter osv., settes med åpningene vendt nedover i kurvene. Ikke plasser høye, slanke, hule deler, f.eks. vinglass, i hjørnene i kurvene. Sett dem i det midtre området i kurvene, der nås de best av vannstrålene. Servisedeler med dyp bunn plasseres mest mulig skrått, slik at vannet kan renne av. Pass på at spylearmene ikke blokkeres av for høye deler eller deler som stikker ned fra kurven over. Prøv eventuelt å dreie spylearmen med hånden. Pass på at små deler ikke faller ned gjennom spilene i kurven. Legg små deler, f.eks. lokk, i bestikkskuffen. Noen matvarer, f.eks. gulrøtter, tomater og ketchup, innholder naturfargestoffer. Disse fargestoffene kan misfarge kunststoffservise og kunststoffdeler, hvis større mengder havner i maskinen sammen med serviset. Denne misfargingen har ingen innflytelse på kunststoffdelenes stabilitet. 23

24 Plassering av servise og bestikk Ikke egnet for maskinoppvask: Bestikk og servisedeler av tre eller med deler av tre: de blir utvasket og lite innbydende. Dessuten er limet ikke egnet for oppvaskmaskin, slik at treskaft kan løsne. Kunsthåndverksgjenstander og antikke, verdifulle vaser eller glass med dekor: tåler ikke maskinoppvask. Kunststoffdeler av materialer som ikke er varmebestandige: kan bli deformert. Gjenstander av kobber, messing, tinn og aluminium: kan bli misfarget eller matte. Dekor utenpå glasur: kan blekne etter flere vaskeomganger. Ømfintlige glass og krystallgjenstander: kan bli matte etter lengre tids bruk. Vi anbefaler: Kjøp servise som er egnet for maskinoppvask og bestikk med betegnelsen "tåler maskinoppvask". Glass kan bli matte etter flere omganger i oppvaskmaskinen. Bruk derfor programmer med lav temperatur når du vasker ømfintlige glass, (se kapittel "Programoversikt"). Da er det mindre fare for at glassene blir matte. NB! Sølv, som er pusset med poleringsmiddel, kan være fuktig eller flekket etter vask, fordi vannet ikke renner ordentlig av. Det må da tørkes med et håndkle. Sølv kan bli misfarget ved kontakt med svovelholdige matvarer, f. eks. eggeplomme, løk, majones, sennep, belgfrukter, fisk, fiskekraft og marinader. Aluminiumsdeler (f.eks. fettfilter) må ikke vaskes i oppvaskmaskinen med sterkt etsende, alkaliske industrirengjøringsmidler. Det kan oppstå materialskader. I ekstreme tilfeller er det fare for en eksplosjonsartet kjemisk reaksjon (f.eks. knallgassreaksjon). 24

25 Plassering av servise og bestikk Overkurv Av sikkerhetsgrunner må du bare vaske når over- og underkurven er satt inn. Nedfellbare tallerkenstøtter Du kan legge ned tallerkenstøttene, for å få mer plass til store servisedeler, f.eks. en lav gryte. Plasser små, lette og ømfintlige deler, som skåler, kopper, glass, dessertskåler osv. i overkurven. Du kan også sette en lav gryte i overkurven. Legg enkelte deler, f.eks. øser, sleiver og lange kniver på tvers foran i overkurven. Trykk ned den gule spaken og legg ned tallerkenstøttene. Koppehylle Løft opp koppehyllen for å sette inn høye deler. Du kan lene glass mot koppehyllen, slik at de står støtt. Fell ned koppehyllen og len glassene mot den. 25

26 Plassering av servise og bestikk Stor koppehylle Koppehyllens bredde kan innstilles i to trinn, slik at også store kopper kan plasseres på den. Glasstøtte Ved hjelp av glasstøtten står glass med lang stett stødig. Fell ned glasstøtten og len glassene mot den. Høyderegulering: Høyden på glasstøtten kan reguleres i to trinn. Trekk opp koppehyllen og la den feste seg igjen i ønsket bredde. Trekk opp glasstøtten og la den feste seg igjen i ønsket høyde. I lav innstilling kan du lene små glass og beger mot den. I høy innstilling kan du lene høye glass og stetteglass mot den. 26

27 Plassering av servise og bestikk Regulering av overkurven For å få bedre plass til høye servisedeler i over- eller underkurven, kan du regulere overkurven i tre forskjellige høyder i trinn på ca. 2 cm. For at vannet skal renne bedre ut av fordypningene, kan overkurven også innstilles skrått, den ene siden høyt, den andre siden lavt. Pass imidlertid på at kurven kan skyves inn i oppvaskmaskinen uten problemer. Trekk ut overkurven. Avhengig av overkurvens innstilling, kan f.eks. tallerkener med følgende diameter plasseres i kurvene. Oppvaskmaskin med bestikkskuff Innstilling av overkurven Tallerken- icm Overkurv Underkurv Oppe I midten Nede For å flytte kurven oppover: Trekk kurven oppover til den fester seg. For å flytte kurven nedover: Trekk spakene på sidene av overkurven oppover. Innstill ønsket posisjon og fest spakene igjen. 27

28 Plassering av servise og bestikk Underkurv Plasser store og tunge deler, som tallerkener, asjetter, gryter, fat osv. i underkurven. Du kan også sette glass, kopper, små tallerkener og skåler i underkurven. Spesielt store tallerkener plasseres i midten av underkurven. Hvis du plasserer tallerkenene skrått, kan du sette inn tallerkener med diameter inntil 35 cm. Oppvaskmaskin med bestikkurv 28

29 Plassering av servise og bestikk Glassholder For å få plass til store servisedeler, kan du klappe opp glassholderen. Glass med stett, f.eks. vin-, champagne- eller ølglass kan du lene mot eller henge på glassholderen. Du kan innstille høyden på glassholderen. Nedfellbar tallerkenstøtte De fremre tallerkenstøttene er beregnet for vask av tallerkener, suppetallerkener, asjetter, fat og skåler. Du kan legge ned tallerkenstøttene, for å få mer plass til store servisedeler, f.eks. gryter, panner og fat. Skyv glassholderen til ønsket høyde, til festepunktene knepper på plass oppe eller støter mot underkanten. Trykk ned den gule spaken og legg ned tallerkenstøtten. 29

30 Plassering av servise og bestikk Bestikk Bestikkurv Fest innsatsen på bestikkurven ved behov. Bestikkurven kan plasseres på et vilkårlig sted på de fremre tallerkenstøttene i underkurven. Av sikkerhetsgrunner bør bestikket settes usortert i rommene i bestikkurven, med knivbladene og gaffelspissene ned. Bestikket blir imidlertid lettere rent og tørt, hvis det plasseres med skaftene ned i bestikkurven. Sett små bestikkdeler i holderne som finnes på tre sider av bestikkurven. Bestikkinnsats for bestikkurven Den vedlagte innsatsen brukes til oppvask av meget skittent bestikk. Fordi bestikket henges opp enkeltvis i denne innsatsen, ligger det ikke inni hverandre, og flatene nås bedre av vannstrålene. Sett bestikkdelene med skaftene ned i innsatsen. Fordel bestikket jevnt. 30

31 Drift Oppvaskmiddel Bruk bare oppvaskmiddel i pulverform i oppvaskmaskiner med kammer i døren og som ikke er tilkoblet/utstyrt med ekstern doseringsmodul (se opsjon). Ikke bruk tabletter. Tablettene rekker ikke å løse seg fullstendig opp i løpet av den korte tiden programmene varer. Fyll pulveroppvaskmiddelet i kamrene på beholderen. Dosering av oppvaskmiddel Følg doseringsrådene fra produsenten av oppvaskmiddelet. Hvis ikke annet er angitt, doser 20 til 30 g oppvaskmiddel i pulverform i kammer II, avhengig av hvor skittent serviset er. Hvis serviset er veldig skittent, kan du også fylle en liten mengde i kammer I (se kapittel "Programoversikt"). Hvis du bruker mindre enn anbefalt mengde oppvaskmiddel, kan det hende at oppvasken ikke blir skikkelig ren. Opsjon For flytende rengjøringsmiddel kan man etter ønske, (etter)utstyre maskinen med en ekstern doseringsmodul, DOS G Semi (se kapittel "Meny Innstillinger, Eksterne dos."). Ta kontakt med Mieles serviceavdeling for å tilpasse oppvaskmiddelet optimalt til forholdene ved spesielle tilsmussinger. 31

32 Drift Ikke pust inn pulveroppvaskmiddel. Ikke svelg oppvaskmiddel. Oppvaskmidler kan forårsake etseskader i nese, munn og svelg. Gå straks til lege hvis du har pustet inn eller svelget oppvaskmiddel. Pass på at barn ikke kommer i kontakt med oppvaskmiddel. Hold derfor barn unna en åpen oppvaskmaskin. Det kan være rester av oppvaskmiddel i maskinen. Tilsett oppvaskmiddel først like før programstart, og lås døren med barnesikringen. Tilsetting av oppvaskmiddel Trykk på låseknappen. Beholderlokket spretter opp. Etter at et program er ferdig, er beholderlokket åpent. Fyll oppvaskmiddel i kamrene og lukk beholderlokket. Lukk også oppvaskmiddelpakken, ellers kan oppvaskmiddelet klumpe seg! Doseringshjelp I kammer I er det plass til maks. 10 ml, i kammer II maks. 50 ml oppvaskmiddel. I kammer II er det markeringer som doseringshjelp: 20, 30. Når døren er åpnet så den står vannrett, angir markeringene omtrentlig oppfyllingsmengde i ml. Markeringene angir ca. fyllmengde for pulveroppvaskmiddel i gram, avhengig av produsent og korning. 32

33 Drift Innkobling Åpne vannkranen hvis den er stengt. Kontroller om spylearmene kan rotere fritt. Lukk døren. Slå på oppvaskmaskinen med tasten. I displayet vises ECO-programmet som er innstilt fra fabrikken, og kontrollampen lyser. Etter kort tid viser displayet antatt programtid for programmet. Du kan endre innstillingen for det sist brukte programmet (se kapittel "Meny Innstillinger, Programforvalg"). Velg program Velg alltid program ut i fra servisetype og hvor skittent serviset er. I kapittelet "Programoversikt" er programmene og bruksområdene beskrevet. Velg ønsket program med tasten. Kontrollampen til valgt program lyser og Start/Stopp-tasten blinker. Når kontrollampen ved siden av symbolet lyser, kan du velge flere programmer med tasten. I displayet vises de andre programmene (vekselvis programnavn og varighet). Nå kan du velge tilleggsfunksjonen (se kapittel "Tilleggsfunksjoner"). Start program Trykk Start/Stopp-tasten. Programmet starter. Hvis tilleggsfunksjoner er valgt, lyser i tillegg de tilhørende kontrollampene. Du kan avbryte et program, bare i de første minuttene av programmet. Ellers kan viktige programavsnitt (f.eks. regenerering av kalkfilteret) falle ut. 33

34 Drift Tidsvisning Før programstart viser displayet hvor lenge det valgte programmet varer i timer og minutter. Under programforløpet vises det hvor lang tid det er igjen av programmet til programslutt. De enkelte programavsnittene kjennetegnes med et symbol: Forskylling Hovedvask Mellomskylling Klarskylling Tørking Stopp Angivelsen av programtiden kan endre seg for ett og samme program, avhengig av blant annet temperaturen på inntaksvannet, regenereringssyklusen og servisemengden. Når du velger et program for første gang, vises en tidsverdi som tilsvarer en gjennomsnittlig programtid for varmtvann. Ved omkobling av elektrotilkoblingene vil programtidene endre seg. Standby Noen minutter etter siste tast-betjening eller etter programslutt, går oppvaskmaskinen over i standbymodus for å spare energi. Displayet og kontrollampene kobles ut og det er kun Start/Stopp-lampen som blinker langsomt. Trykk en vilkårlig tast for å koble displayet inn igjen. Hvis du ikke slår av oppvaskmaskinen etter programslutt, slås den helt av etter noen minutter i standbymodus (se kapittel "Innstillinger, Standbyoptimering"). Mens et program er i gang, hvis det mangler salt eller glansemiddel eller det foreligger en feil, går ikke maskinen over i standbymodus. Du kan koble ut meldingene om manglende salt og glansemiddel, hvis du ønsker at maskinen skal gå over i standbymodus selv om det mangler salt og glansemiddel (se kapittel "Meny Innstillinger, Feilmeldinger"). Feilmeldinger kan du ikke koble ut. 34

35 Drift Programslutt Når meldingen Stopp eller AutoOpen vises og døren er åpnet på gløtt, er programmet slutt. Hvis "Lengre tørking" og "AutoOpen" er aktivert, fortsetter tørkeviften å gå noen minutter etter programslutt. Åpne døren helt, slik at skinnene til dørlåsene går inn igjen. Nå kan du ta ut serviset. Hvis du har koblet ut den automatiske døråpningen (se kapittel "Meny Innstillinger, AutoOpen") og likevel vil åpne døren etter programslutt, skal du åpne døren helt. Ellers kan det oppstå skader på ømfintlige benkeplatekanter pga. vanndamp, fordi viften har stanset. Utkobling Etter programslutt: Slå av oppvaskmaskinen med tasten. Oppvaskmaskinen bruker strøm hvis du ikke har slått den av med tasten. Skru for sikkerhets skyld igjen vannkranen hvis oppvaskmaskinen skal stå uten tilsyn i lengre tid, f.eks. i ferier. Uttak av serviset Varmt servise er ømfintlig for støt! La det derfor avkjøles i maskinen til det er lett å ta i. Hvis du åpner døren helt etter at du har slått av maskinen, blir serviset avkjølt raskere. Rydd først ut av underkurven, deretter overkurven og til slutt bestikkskuffen (hvis maskinen har bestikkskuff). Da unngår du at vanndråper fra overkurven eller bestikkskuffen drypper ned på serviset i underkurven. 35

36 Drift Pause i programmet Programmet blir avbrutt så snart du åpner døren. Når du lukker døren igjen, fortsetter programmet etter noen sekunder fra det stedet det ble avbrutt. Hvis vannet i oppvaskmaskinen er varmt, er det fare for skålding! Åpne derfor døren, hvis du i det hele tatt må gjøre det, svært forsiktig. Før du lukker døren igjen, la den stå på gløtt i ca. 20 sekunder, slik at temperaturen i oppvaskmaskinen jevnes ut. Trykk så døren godt inntil, slik at den fester seg. Programendring Hvis lokket på vaskemiddelbeholderen allerede er åpent, må du etterdosere oppvaskmiddel i pulverform for det nye programmet, dersom det ikke doseres flytende oppvaskmiddel. Hvis et program allerede er startet, kan du bytte program slik: Hold Start/Stopp-tasten inne minst ett sekund. Programmet blir avbrutt. Velg ønsket program og start det. 36

37 Tilleggsfunksjoner Lengre tørking For å bedre tørkeresultatene og redusere damputslippet ved åpning av døren, kan du forlenge viftens tørketid ved å aktivere tilleggstørking ved programslutt. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle programmene (se kapittel Programoversikt). Ved valg av tilleggstørking forlenges programtiden med ca minutter, avhengig av program. Slå på oppvaskmaskinen med tasten. Kontrollampen "Start/Stopp" blinker. Velg et program. Trykk tasten +. Kontrollampen " +" lyser, når funksjonen er tilgjengelig for det valgte programmet. Ellers viser displayet Opsjon ikke mulig. Start programmet med Start/Stopp-tasten. Startforvalg Du kan utsette starten for et program. Du kan velge et startforvalg mellom 30 minutter og 24 timer. Innstillingen skjer i 30-minutters skritt. Pass på når du bruker startforvalg, at oppvaskmiddelbeholderen er tørr når du fyller på oppvaskmiddel; tørk den eventuelt. Ellers kan oppvaskmiddelet klumpe seg og blir ikke spylt skikkelig inn. Slå på oppvaskmaskinen med tasten. Kontrollampen "Start/Stopp" blinker. Velg ønsket program (se kapittel "Drift, Velg program"). Trykk tasten. I displayet vises den tiden som sist ble innstilt for startforvalget. Kontrollampen "Startforvalg" lyser. Innstill ønsket startforvalgstid med startforvalgstasten. Hvis startforvalgstasten holdes inne, telles det automatisk opp til 24:00 Std. For å begynne på 30 minutter igjen, trykk to ganger på startforvalgstasten. 37

38 Tilleggsfunksjoner Trykk Start/Stopp-tasten. Kontrollampen "Start/Stopp" lyser. Hvis du, etter at du har innstilt startforvalgstiden, ikke trykker Start/Stopptasten i løpet av noen få sekunder, vises programtiden igjen i displayet. Da må du innstille startforvalgstiden på nytt. Tiden til programstart telles ned i minutt-skritt. Etter at den innstilte tiden er gått, starter det valgte programmet automatisk. I displayet vises resttiden, kontrollampen "Startforvalg" slukner og kontrollampen "Start/Stopp" lyser. Start av programmet før startforvalgstiden er forløpt: Du kan starte programmet selv om startforvalgstiden ikke er ferdig. Gå frem slik: Hold Start/Stopp-tasten inne minst ett sekund. Kontrollampen "Startforvalg" slukner og kontrollampen "Start/Stopp" blinker. Trykk Start/Stopp-tasten en gang til. Programmet starter. Kontrollampen "Start/Stopp" lyser. For at barn ikke skal komme i kontakt med oppvaskmidler: Fyll på oppvaskmiddel først rett før programstart, dvs. før du trykker Start/Stopp-tasten, og lås døren med barnesikringen. 38

39 Rengjøring og stell Kontroller oppvaskmaskinens totaltilstand regelmessig (ca. hver måned). Det hjelper til å forebygge feil. Alle overflatene er ømfintlige for riper. Alle overflatene kan bli misfarget eller forandret, hvis de kommer i kontakt med uegnede rengjøringsmidler. Rengjøring av oppvaskmaskinen innvendig Oppvaskmaskinen er i stor utstrekning selvrensende innvendig, hvis du alltid bruker riktig mengde oppvaskmiddel. Hvis f.eks. kalk eller fett likevel har satt seg fast, kan det fjernes med et spesialrengjøringsmiddel (kan kjøpes i Mieles deleavdeling). Hvis du hovedsakelig vasker med lave temperaturer, er det fare for kime- og luktdannelse i maskinen. For å forhindre dette, bør du etter ca. 20 programforløp kjøre et intensivprogram tilsatt oppvaskmiddel. Rengjøring av dørpakning og dør Tørk av dørpakningene regelmessig med en fuktig klut for å fjerne matrester. Tørk av mat og drikke som er sølt på sidene av maskindøren. Disse flatene nås ikke av vannstrålene. Rengjøring av maskinfronten Fjern helst tilsmussinger omgående. Hvis tilsmussinger får virke lenge, kan de under visse omstendigheter være umulige å fjerne og overflatene kan bli misfarget eller forandret. Rengjør fronten med en ren svampklut, håndoppvaskmiddel og varmt vann. Tørk deretter med en myk klut. Du kan også bruke en ren, fuktig mikrofiberklut uten rengjøringsmiddel. 39

40 Rengjøring og stell For å unngå skader på overflatene, unngå: soda-, ammoniakk-, syre- eller kloridholdige rengjøringsmidler, kalkløsende rengjøringsmidler, skurende rengjøringsmidler, f.eks. skurepulver, skuremelk, universalstein, løsemiddelholdige rengjøringsmidler, rengjøringsmiddel for rustfritt stål, oppvaskmiddel, stekeovnspray, rengjøringsmiddel for glass, skrubbende, harde svamper og børster, f.eks. grytesvamper skarpe metallskraper, damprenser. 40

41 Rengjøring og stell Kontroll av silene Silkombinasjonen i bunnen av oppvaskmaskinen holder tilbake større matrester fra vaskevannet. Dermed kan ikke matrestene havne i sirkulasjonssystemet, som ville ha ført dem tilbake inn i maskinen igjen via spylearmene. Rengjøring av silene Slå av oppvaskmaskinen. Oppvaskmaskinen må ikke brukes uten at silene er på plass! Silene kan med tiden bli tette pga. matrester. Tiden er avhengig av hvor skittent serviset er. I displayet vises meldingen Kontroller sil etter 50 programforløp (fabrikkinnstilling). Du kan innstille intervallet for silkontrollen med mellom 30 og 60 programforløp (se kapittel "Meny Innstillinger, Silkontroll"). Kontroller silkombinasjonen. Rengjør silkombinasjonen om nødvendig. Bekreft deretter meldingen med den midtre tasten. I displayet vises kort det sist valgte programmet og tilsvarende kontrollampe lyser. Etter kort tid vises antatt programvarighet. Vri håndtaket bakover og løsne silkombinasjonen. Ta ut silkombinasjonen, fjern større matrester og skyll silen godt under rennende vann. Bruk eventuelt en oppvaskbørste. Pass på at store matrester ikke havner i sirkulasjonssystemet og tetter det. 41

42 Rengjøring og stell For å rengjøre innsiden av silen må du åpne låsen: Trykk gripesporene sammen i pilretningen og åpne sillåsen. Rengjør alle delene under rennende vann. Lukk låsen igjen, slik at sperren sitter fast. Sett inn silkombinasjonen slik at den ligger jevnt på bunnen i maskinen. Drei så håndtaket bakfra og forover til pilspissene peker mot hverandre, for å låse silkombinasjonen. Silkombinasjonen må settes inn og låses omhyggelig. Ellers kan større matrester havne i sirkulasjonssystemet og tilstoppe det. 42

43 Rengjøring og stell Rengjøring av spylearmene Matrester kan sette seg fast i dysene og lageret på spylearmene. Du bør derfor kontrollere spylearmene regelmessig (ca. hver måned). Slå av oppvaskmaskinen. Ta av spylearmene slik: Trekk ut bestikkskuffen (hvis oppvaskmaskinen har en). Ta ut underkurven. Dra den nedre spylearmen hardt oppover. Trykk opp øvre spylearm, slik at den indre fortanningen fester seg, skru av spylearmen. Trykk på midtre spylearm, slik at fortanningen fester seg, og skru av spylearmen. Trykk matrester inn i dysene på spylearmene med en spiss gjenstand. Skyll spylearmene godt under rennende vann. Sett spylearmene inn igjen og prøv om det er lett å svinge dem. 43

44 Hvis feil oppstår De fleste feil som oppstår ved daglig bruk, kan du rette på selv. Du sparer tid og kostnader siden du slipper å tilkalle service. Oversikten nedenfor skal hjelpe deg å finne årsaken til en feil og til å rette på feilen. Husk imidlertid: Reparasjoner skal bare utføres av Mieles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell. Reparasjoner som ikke er fagmessig utført, kan utsette brukeren for betydelig fare. Tekniske feil Problem Årsak Retting Displayet forblir mørkt og Start/Stopp-tasten blinker ikke etter at oppvaskmaskinen ble slått på med tasten. Oppvaskmaskinen har stoppet. Støpselet er ikke satt inn. Sett inn støpselet. Sikringen er utløst. Aktiver sikringen (minste sikring, se typeskiltet). Sikringen er utløst. Aktiver sikringen (minste sikring, se typeskiltet). Tilkall service hvis sikringen utløses på nytt. 44

45 Hvis feil oppstår Problem Årsak Retting En av følgende feil vises i displayet: Feil FXX Waterproof Under visse omstendigheter har det oppstått en teknisk feil. Waterproof-systemet har reagert. Før du retter feilen: Slå av oppvaskmaskinen med tasten. Etter noen sekunder: Slå på oppvaskmaskinen. Velg ønsket program. Trykk Start/Stopp-tasten. Hvis feilmeldingen vises på nytt, foreligger det en teknisk feil. Tilkall Mieles serviceavdeling. Skru igjen vannkranen. Tilkall Mieles serviceavdeling. 45

46 Hvis feil oppstår Feil på vanninntak / vannavløp Problem Årsak Retting En av følgende feil vises i displayet: Vannkranen er stengt. Skru vannkranen helt opp. Skru opp vannkranen Vanninntak Feil ved vanninntak. Før du retter feilen: Slå av oppvaskmaskinen med tasten. Skru vannkranen helt opp og start programmet på nytt. Rengjør silen i vanninntaket (se kapittel "Feilretting"). Flytetrykket ved vanntilkoblingen er lavere enn 30 kpa (0,3 bar). Spør installatøren om mulige tiltak. 46

47 Hvis feil oppstår Problem Årsak Retting I displayet vises følgende feil: Vannavløp Feil ved vannavløpet. Det er evt. vann i maskinen. Før du retter feilen: Slå av oppvaskmaskinen med tasten. Rengjør silkombinasjonen (se kapittel "Rengjøring og stell"). Rengjør avløpspumpen (se kapittel "Feilretting"). Rengjør tilbakeslagsventilen (se kapittel "Feilretting"). Fjern evt. en knekk eller en høytstående sløyfe på avløpsslangen. 47

48 Hvis feil oppstår Generelle problemer med oppvaskmaskinen Problem Årsak Retting Kontrollampene og displayet er mørke/mørkt. Kun kontrollampen "Start/Stopp" blinker langsomt. I displayet vises følgende feil: Saltbeholderlokk I displayet vises følgende feil under programforløpet: Spylearm blokkert Rester av oppvaskmiddel sitter fast i vaskemiddelbeholderen etter oppvasken. Kontrollampene og displayet kobler seg automatisk ut, for å spare energi (standby). Lokket på saltbeholderen sitter ikke skikkelig fast. Den midtre spylearmen er blokkert av servisedeler. Spylearmdysene til den midtre spylearmen er tilstoppet. Vaskemiddelbeholderen var fuktig ved påfylling. Trykk tasten. Standby avsluttes. Lukk saltbeholderlokket. Hvis saltbeholderlokket spretter opp i løpet av et program: Slå oppvaskmaskinen av og på igjen med tasten. Start programmet på nytt. Åpne oppvaskmaskinen og flytt serviset som blokkerer spylearmen. Slå av oppvaskmaskinen med tasten. Deretter: Rengjør spylearmen (se kapittel "Rengjøring og stell"). Fyll på oppvaskmiddel bare når beholderen er tørr. 48

49 Hvis feil oppstår Problem Årsak Retting Lokket på vaskemiddelbeholderen kan ikke lukkes. Etter at et program er slutt er det en fuktighetsfilm på innsiden av døren, og eventuelt på veggene innvendig i maskinen. Etter at et program er ferdig, er det vann i maskinen. Noen av programmene varer lenge. Rester av oppvaskmiddel sitter fast og blokkerer låsen. Ingen feil! Normal funksjon for tørkesystemet. Silkombinasjonen i maskinen er tilstoppet. Avløpspumpen eller tilbakeslagsventilen er blokkert. Det er knekk på avløpsslangen. Ingen feil! Spesielle programmer har lange driftstider. Til tross for at Ingen feil! AutoOpen-funksjonen er På grunn av den korte valgt, er døren fremdeles lukket på slutten AutoOpen-funksjonen til- programtiden er ikke kortprogrammet og serviset er fremdeles fuktig. gjengelig for kortprogrammet. Fjern oppvaskmiddelrestene. Ingen! Fuktigheten forsvinner etter kort tid. Før du retter feilen: Slå av oppvaskmaskinen med tasten. Rengjør silkombinasjonen (se kapittel "Rengjøring og stell"). Rengjør avløpspumpen eller tilbakeslagsventilen (se kapittel "Feilretting"). Fjern knekken på avløpsslangen. Velg et annet program (se kapittel "Programoversikt"). For å forbedre tørkingen, kan klarskyllingstemperaturen heves (se kapittel "Meny Innstillinger, Temp. klarskylling"). 49

50 Hvis feil oppstår Støy Problem Årsak Retting Bankelyd i maskinen En spylearm slår mot en servisedel. Avbryt programmet og flytt servisedelen som hindrer spylearmen. Klaprelyd i maskinen Bankelyd i vannledningen Servisedeler beveger seg. Avbryt programmet og plasser serviset støtt. Et fremmedlegeme (f. eks. en kirsebærstein) befinner seg i avløpspumpen. Er eventuelt forårsaket av vannledningens plassering eller at vannledningens tverrsnitt er for lite. Fjern fremmedlegemet fra avløpspumpen (se kapittel "Rengjøring av avløpspumpe og tilbakeslagsventil"). Har ingen innvirkning på oppvaskmaskinens funksjon: Spør eventuelt installatøren. 50

51 Hvis feil oppstår Ikke tilfredsstillende oppvaskresultat Problem Årsak Retting Serviset er ikke rent. Striper på glass og bestikk, glassene får en blålig glans; belegget kan tørkes bort. Serviset er ikke plassert riktig. Programmet var for svakt. Det ble dosert for lite oppvaskmiddel. Spylearmene er blokkert av servisedeler. Silkombinasjonen i oppvaskmaskinen er ikke ren eller er ikke satt riktig inn. Derfor kan også spylearmdysene være tilstoppet. Tilbakeslagsventilen er blokkert i åpnet tilstand. Vaskevann renner tilbake inn i maskinen. Glansemiddelmengden er innstilt for høyt. Følg rådene i kapitlet "Plassering av servise og bestikk". Velg et kraftigere program (se kapittel "Programoversikt"). Bruk mer oppvaskmiddel eller bytt evt. oppvaskmiddel. Prøv om du kan svinge spylearmene. Plasser evt. serviset annerledes. Rengjør silkombinasjonen eller sett den riktig inn. Rengjør evt. spylearmdysene (se kapittel "Rengjøring og stell"). Rengjør avløpspumpen og tilbakeslagsventilen, se kapittel "Feilretting". Reduser doseringsmengden (se kapittel "Meny Innstillinger, Glansemiddel"). 51

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 648 220 2 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 959

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 648

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8058

Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8058 Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8058 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade. no - NO M.-Nr. 09 821 270

Detaljer

Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7862

Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7862 Bruksanvisning Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7862 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 156

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 495 320

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 021 190 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 751 330 Aktivt miljøvern

Detaljer

Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111

Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111 Bruksanvisning Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Innbyggings-kaffemaskin med fast vanntilkobling CVA 4085 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og

Detaljer

Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin

Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 729 930 Transportemballasje

Detaljer

Bruksanvisning. Varmepumpetørketrommel T 8164 WP. no-no

Bruksanvisning. Varmepumpetørketrommel T 8164 WP. no-no Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel T 8164 WP no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 624 860 Aktivt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6113 / KM 6112 / KM 6115 KM 6116 / KM 6117 / KM 6118 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

Bruksanvisning Adora SL hel- og designintegrert. Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Adora SL hel- og designintegrert. Oppvaskmaskin Bruksanvisning Adora SL hel- og designintegrert Oppvaskmaskin Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K 13820 SD K 13820 SD edt/cs Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 852 680 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 853 410 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 836 150 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer