Innhold. 48 Verdiskaping med mening. Anthon B Nilsen AS er et aktivt eierselskap med en lang historie fra virksomhet innenfor handel og industri.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. 48 Verdiskaping med mening. Anthon B Nilsen AS er et aktivt eierselskap med en lang historie fra virksomhet innenfor handel og industri."

Transkript

1

2 Anthon B Nilsen 2 Årsrapport 3 1 Anthon B Nilsen AS er et aktivt eierselskap med en lang historie fra virksomhet innenfor handel og industri. Selskapet, som ble etablert i 1879, er i dag engasjert i utvikling og forvaltning av eiendom, utvikling og drift av private skoler samt handel med returpapir som råstoff til papirindustrien. Anthon B Nilsen AS er 5 prosent eid av private aksjonærer og 5 prosent av en privat stiftelse med humanitært formål. Innhold 2 Verdiskaping og kjerneverdier 4 Året 21 8 Utdanning 14 Eiendom 2 Resirkulering 24 Årsberetning 28 Resultatregnskap 29 Balanse 32 Noter 45 Revisjonsberetning 47 Styret 48 Verdiskaping med mening

3 Anthon B Nilsen 2 Årsrapport 3 Skal en virksomhet lykkes og være bærekraftig på sikt, må det skapes verdier av de ressursene som sysselsettes i virksomheten. Først og fremst tenker vi da på økonomiske verdier. De menneskelige ressursene i virksomheten må ha en fornuftig kompensasjon for sitt arbeid og den kapitalen som sysselsettes må ha en rimelig avkastning. Når dette er tilfelle, er virksomheten bærekraftig på sikt og vil være av verdi også for samfunnet rundt seg. Men det finnes også verdier i en virksomhet som ikke er økonomiske. Det er de verdier, normer og holdninger vi ønsker skal prege kulturen i virksomheten. En sterk kultur bygges best på et sett av felles verdier, og en tydelig og sterk kultur er forutsetningen for en sterk organisasjon som kan ta virksomheten gjennom ulike konjunkturer og utfordringer. Kjerneverdiene i Anthon B Nilsen har sine røtter i virksomhetens historie. Gründeren Anthon B Nilsen viste i sin tid stor skapertrang ved sammen med kompanjonger å erverve skogeiendommer, handle med tømmer, bruke tømmeret i eget sagbruk og bygge opp en verdensomspennende handelsvirksomhet. Virksomheten ble bygget stein på stein på en grundig måte og med et langsiktig perspektiv om å skape en solid virksomhet. Anthon B Nilsen, som var både forretningsmann, forfatter og stortingsmann, la også vekt på at alle forretningene han engasjerte seg i, skulle utvikles og drives på en redelig og ordentlig måte. Dette viste han til fulle i sitt engasjement både i industrien og i bank-, avis- og utdanningsvirksomhet. I denne korte historiefortellingen ligger verdiene vi skal ta med oss videre i vårt arbeid med å styrke våre posisjoner i de markedene vi arbeider. Våre kjerneverdier er grunnlaget for ledelse og handlinger på alle plan i virksomheten. Det er på dette grunnlaget vi skal utvikle mål og strategier for den enkelte virksomhet og for helheten. Vår visjon er å være gode kremmere i Anthon B Nilsens ånd, dvs. kremmere med et samfunnsansvar. 21 var et godt år for virksomhetene i Anthon B Nilsen faktisk et rekordår. Men vi skal ikke hvile på våre laurbær. Vi skal bli bedre på det vi gjør og det skal merkes at det er Anthon B Nilsen som gjør det! For å gjøre oss mer gjenkjennelige har vi utviklet en ny visuell identitet. Vår nye logo tar også opp i seg firmaets historie ved å bruke tømmermerket femkanten som Anthon B Nilsen registrerte som sitt unike merke i Tømmermerket var den tids branding. Vi vil bruke det fremover for å bygge merkvaren Anthon B Nilsen, en virksomhet med en sterk historie, et tydelig verdigrunnlag og klare ambisjoner om vekst og utvikling i fremtiden. Peder Chr. Løvenskiold Adm. direktør

4 Anthon B Nilsen 4 Årsrapport 5

5 Anthon B Nilsen 6 Årsrapport 7 ledelsen 21 var et godt år for virksomhetene i Anthon B Nilsen-konsernet faktisk det beste i firmaets historie. Driftsinntektene og resultatene styrket seg i alle de tre forretningsområdene. Driftsresultatet og resultat før skatt for konsernet doblet seg i forhold til 29. Driftsinntektene i konsernet økte med knappe 12 prosent. Den positive utviklingen skyldes stabile forhold i virksomhetens hovedmarkeder samt at resultatene av strukturelle og driftsmessige forbedringstiltak ga god uttelling. Driftsinntektene i konsernet økte til kr 1 232,4 millioner. Forretningsområdene ABN Eiendom og ABN Utdanning viste den største relative økningen. EBITDA (driftsresultat før avskrivninger) økte fra kr 89,2 millioner i 29 til kr 153,5 millioner. Resultat før skatt doblet seg fra kr 39 millioner i 29 til kr 81,3 millioner. Utdanning Virksomheten i Anthon B Nilsen Utdanning AS fortsatte sin positive utvikling i 21. Inntekter og resultater styrket seg videre og utviklingen i faglig og pedagogisk tilbud gjorde store skritt fremover. Noen av de viktigste elementene i utviklingen var som følger: God utvikling av høyskolestudier. Westerdals School of Communication oppnådde akkreditering av 4 studier for bachelorgrad. Nordisk Institutt for Scene og Studio oppnådde akkreditering av 3 studier for bachelorgrad. Kjøp av Helsehøyskolen i og en majoritetsandel av det svenske Scandinavian Safety Training Centre AB. Berghs School of Communication i Stockholm etablerte seg på det finske markedet i samarbeid med lokal partner. Totalt hadde utdanningsvirksomheten driftsinntekter på kr 62,5 millioner i 21. Peder Chr. Løvenskiold Adm. direktør Nicolai H. Løvenskiold Direktør Hovdetall Omsetning Marianne Kvello Økonomidirektør Øivind Brath Ingerø Finansdirektør Lars Eric Onarheim Adm. direktør ABN Utdanning Driftsresultat Philippe Moreau Adm. direktør ABN Resirkulering Eiendom Eiendomsvirksomheten utviklet seg tilfredsstillende i 21. Markedet stabiliserte seg etter noen turbulente år og aktiviteten innenfor kjøp og salg av eiendommer var tiltagende gjennom året. Følgende punkter var noen av hovedpunktene i utviklingen av porteføljen i 21: Byggestart for det nye Westerdals-bygget i og salg av bygget til et eiendomssyndikat. Igangsettelse av arbeidet med en total fornying av arealene i ABN-kvartalet ved Akershus festning i. Godkjenning av reguleringsplan for bygging av 8 kvadratmeter på Tofte Strand i Hurum. Totalt hadde eiendomsvirksomheten driftsinntekter på kr 18,4 millioner. Resirkulering Virksomheten som omfatter handel med returpapir, returplast og fiberplater, drives i hovedsak gjennom selskapet Anthon B Nilsen S.A.S med hovedkontor i Paris. Dette selskapet oppnådde god fremgang i 21. Det ble omsatt et lavere volum enn året før, men bedre marginer på returpapir og lavere kostnader ga en positiv utvikling i 21. Driftsinntektene i 21 beløp seg til kr 521,6 millioner. For å kunne fortsette den positive utviklingen av denne type virksomhet i en hard, global konkurranse, er det en forutsetning at virksomheten kan drives rasjonelt med store og mest mulig stabile volumer. Av denne grunn ble det i løpet av 21 framforhandlet en avtale som innebar en kapitalutvidelse samt salg av aksjer i Anthon B Nilsen S.A.S. til en annen industriell aktør. Etter denne strukturendringen eier Anthon B Nilsen AS 4% av selskapet. Driftsresultat før avskrivninger Resultat før skatt

6 Anthon B Nilsen 8 Årsrapport 9

7 Anthon B Nilsen 1 Årsrapport 11 største private leverandøren av utdanning i Norge, etter handelshøyskolen bi. Skolene i ABN Utdanning legger alle vekt på å tilby karriereorientert utdanning som gjør studentene i stand til å konkurrere med suksess i dagens arbeidsmarked eller til å kvalifisere seg til videre utdanning. FAKTA ABN Utdanning Virksomhet: Utvikling og drift av private skoler Ansvarlig selskap: Anthon B Nilsen Utdanning AS Adm. direktør: Lars Eric Onarheim Omsetning: Kr 6 millioner Antall ansatte: Virksomheten i Anthon B Nilsen Utdanning utviklet seg meget tilfredsstillende i 21. Driftsinntektene økte med knappe 14 prosent til kr 62,5 millioner, og driftsresultatet styrket seg markant i forhold til 29. Den gode utviklingen er et resultat av stabile og positive markedsforhold og et kontinuerlig fokus på kvalitetsutvikling i alle ledd av virksomheten. Arbeidet med kvalitetsutvikling retter seg både mot utviklingen av bedre produkter tilpasset høyere kvalitetskrav og mot kvaliteten i drift og ledelse. Det er en bevisst strategi at flere av utdanningene som tilbys, skal ha status som høyskolestudier. Dette krever at det utvikles et faglig innhold i studiene og kvalitetssystemer som godkjennes av det offentlige organet NOKUT. På dette området ble det gjort vesentlige fremskritt i 21. westerdals school of communication oppnådde akkreditering av 4 bachelorgradsstudier og nordisk Institutt for scene og studio oppnådde akkreditering av 3 høyskolestudier. I tillegg styrket ABN Utdanning sitt studietilbud innen helsefag gjennom overtakelse av helsehøyskolen i. I tillegg til å forbedre kvalitet og resultat tok virksomheten i 21 nye skritt for å befeste sin posisjon som en ledende aktør i Norden. ABN Utdanning ervervet en majoritetsandel i det svenske scandinavian safety training centre og berghs school of communication etablerte et utdanningstilbud i Finland i samarbeid med en finsk partner. Virksomheten ABN Utdannings mål er å bli den ledende private utdanningsaktøren i Norden. For å erobre denne posisjonen leverer selskapet personlig, relevant og målrettet utdanning under sterke merkevarer satt i et profesjonelt system både økonomisk, organisatorisk og kvalitetsmessig. ABN Utdanning driver 14 utdanningsinstitusjoner som markedsføres som egne merkevarer og tilbyr masterprogrammer, bachelorprogrammer og fagskoleutdanninger innen en rekke fagområder. I tillegg tilbys videregående utdanningsløp, samt et omfattende kursprogram for privatmarkedet og bedriftsmarkedet. Totalt sett hadde virksomheten i 21 nærmere 3 elever og studenter på heltids- eller deltidsstudier og selskapet er den nest Utsikter ABN Utdanning utvikles på basis av en sterk tro på at markedet for privat utdanning vil vokse som et supplement til utdanning i offentlig regi i Norden. Det er selskapets oppfatning at både den demografiske og den teknologiske utvikling gir gode muligheter for aktører som kan tilby praksisnær utdanning som gir fortrinn på arbeidsmarkedet etter endt utdannelse, eller mulighet for videre utdanning. Arbeidet med å kvalitetssikre utdanningsløpene innenfor definerte fagretninger vil fortsette i 211 og det forventes at skolene i inneværende år vil oppnå akkreditering av flere nye høyskolestudier. Arbeidet med å utvikle virksomheten utenfor Norge vil fortsette i 211. Satsingen på scandinavian safety training centre i Sverige har gitt innpass i et nytt segment, og selskapet har stor tro på fortsatt vekst i sertifiseringsmarkedet og utdanning i helse miljø og sikkerhet (HMS) med spesiell vekt på energi og offshoresektoren.

8 Anthon B Nilsen 12 Årsrapport 13 Lærestedene i ABN Utdanning Westerdals School of Communication Westerdals School of Communication er en høyskole som tilbyr studieretningene Art Direction, Scenografi og Event, Eksponeringsdesign og Grafisk Design. Instituttet for Fortellingsmedier tilbyr Skribent- og Tekstforfatterstudiet og Film- og TV-studiet. Skolen har akkreditering for fire bachelorgradstudier og forventer å få akkreditering for ytterligere to studieretninger i 211. Skolen vil i 211 flytte inn i et helt nytt og skreddersydd bygg på det spennende Vulkan-området i. Berghs School of Communication (Stockholm) Berghs School of Communication er godkjent etter Yrkeshøgskoleloven i Sverige og tilbyr ett- og toårig diplomutdanning for områdene Art Director, Tekstforfatter, Grafisk Design, Scriptforfatter, Prosjektleder og Produksjonsleder samt Markedskommunikasjon og PR. Bachelorgradstudier tilbys i samarbeid med skoler i USA og Australia. I tillegg tilbys et omfattende kursprogram av kortere varighet for alle spektre innenfor kommunikasjon og media. Skolen leverer utdanningstjenester også i Finland gjennom samarbeid med en lokal aktør. Nordisk Institutt for Scene og Studio NISS NISS er en høyskole som tilbyr yrkesrettede utdanninger for film og TV, lydproduksjon, populærmusikk og visuell kunst. I tillegg tilbys diplomstudier for skuespill, lys og scene, fagskoleutdanninger innen make-up, spesialeffekter og prosjektledelse, samt kortere kurs innenfor skolenes ulike fagområder. Utdanningshuset Utdanningshuset tilbyr korte, yrkesrettede fagskoleutdanninger innen administrative og merkantile fagområder. Utdanningene kan tas på dagtid eller kveldstid over ett eller to semestre. I tillegg leverer Utdanningshuset AMO-kurs. Bilder Nordic School of Photography Bilder Nordic School of Photography er en fagskole som tilbyr utdanning og kursvirksomhet av ulik varighet innen fotografering og annen visuell kommunikasjon. Skolen tilbyr sine utdanninger både i Norge og Sverige. I 211 vurderer skolen også å etablere virksomhet i Danmark Norges Informasjonsteknologiske Høgskole NITH Bjørknes Scandinavien Safety Training Centre (SSTC) NKI Nettstudier Treider NITH er en høyskole som tilbyr et bredt utvalg av studiemuligheter innenfor informasjonsteknologi på bachelor- og masternivå. Innenfor bachelorprogrammene kan studentene velge fordypning i interaktiv design, spilldesign, programmering, digital markedsføring og e-business. Mastergrad kan tas i Information System Design og Business System Integration. Skolens tilbud holder meget høy kvalitet, og det er inngått samarbeidsavtaler med flere ledende selskaper i IT og konsulentbransjen, bl.a. har Accenture inngått en avtale om utdanning av kandidater på Bachelor-programmet, en såkalt Industribachelor. Bjørknes Privatskole har skoler i og Ålesund og tilbyr et bredt fagtilbud innenfor studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag. Skolen retter seg i særlig grad mot elever som trenger studiekompetanse eller som ønsker å forbedre seg i ulike fag. Bjørknes Høyskole har internasjonalt rettede programmer på høyskole- og universitetsnivå innenfor medisin og ernæring, fysioterapi og kiropraktikk, media, psykologi og freds- og konfliktstudier. Disse programmene tilbys i form av egne høyskolestudier eller i tett samarbeid med utenlandske læresteder. I 21 overtok Bjørknes virksomheten til Helsehøyskolen i. SSTC tilbyr et omfattende kursprogram innenfor HMS-området. Kursene drives på undervisningsbaser på vestkysten og østkysten av Sverige og retter seg i særlig grad mot virksomhet innen den maritime sektor, offshoresektoren og luftfart. NKI Nettstudier er Nordens største leverandør av nettbasert undervisning med om lag 2 studenter og tilbyr en omfattende portefølje av kurs og studier innen videregående skole, yrkesrettet utdanning, fagskoleutdanninger og universitets- og høyskolestudier. Treider Private Gymnas er en videregående skole med mange valgmuligheter innenfor utdanningsprogrammet for studiespesialisering. Dette gir generell studiekompetanse etter fullført og bestått 3-årig utdanning. I tillegg til å være en ordinær videregående skole har Treider et bredt tilbud til elever som ønsker å kombinere utdanningen med kvalifisering i dans, drama og idrett. Treider Fagskole er en moderne fagskole med studietilbud innen reiseliv, regnskap, administrasjon og salg/service. Skolen tilbyr yrkesrettet utdanning som fører studentene raskt ut i arbeid etter endte studier. Treider Jus tilbyr privatistundervisning i avdeling av jusstudiet ved Universitetet i. Studentene ved Treider Jus avlegger eksamen som privatister ved det juridiske fakultet. Fakultetet vedtok høsten 21 en studiereform som innebærer at den fremtidige muligheten til å avlegge eksamen som privatist vil begrenses til 1. avdeling. Fakultetet har tilrettelagt for en overgangsordning for de studenter som påbegynner studiet innen høsten 211.

9 Anthon B Nilsen 14 Årsrapport 15

10 Anthon B Nilsen 16 Årsrapport Eiendomsmarkedet styrket seg markant gjennom året etter hvert som de realøkonomiske ettervirkningene av finanskrisen svekket seg. Kredittmarkedet normaliserte seg og aktiviteten innenfor salg og kjøp av eiendommer var tiltagende gjennom året. Det ble oppnådd god fremgang for flere av prosjektene i utviklingsporteføljen. På hurum ble reguleringsplanen for utbygging av 8 kvadratmeter fordelt på næringseiendom og boligeiendom godkjent. Sammen med utbyggingen av en ny båthavn vil dette prosjektet skape et helt nytt tettsted på hurum. Parallelt lanserte ABN Eiendom prosjektet Vannpark, en idé for en storstilt transformering av et tidligere industri- og lagerområde i Groruddalen til et sårt tiltrengt område for rekreasjon og fysisk aktivitet i denne delen av byen. I 21 var det også byggestart for et nytt, spektakulært bygg for westerdals school of communication beliggende på vulkan-området ved Akerselva. Bygget, som skal stå ferdig sommeren 211, ble mot slutten av 21 solgt til et eiendomssyndikat. I ABN-kvartalet i sentrum ble reguleringsplanen godkjent og arbeid igangsatt for en total fornyelse av bebyggelsen i rådhusgaten 27 og nabogården i øvre vollgate. Fornyelsen omfatter også en utvidelse av arealene og en sammenbinding av etasjene i de to bygningene. Parallelt vil det bli foretatt en opprustning av rådhusgaten, et prosjekt som gjennomføres i samarbeid med samferdselsetaten i. Driftsinntektene fra eiendomsvirksomheten i ABN i 21, var på kr 18,4 millioner (29: kr 99,2 millioner). Totalt sett forvaltet ABN ved utgangen av 21 ca. 122 kvadratmeter i heleide eller deleide bygg. I tillegg har konsernet ytterligere utbyggbare arealer på 23 kvadratmeter i ferdig regulerte prosjekter og 21 kvadratmeter i prosjekter under regulering. I 21 ble det gjort organisatoriske endringer for å sikre større lederressurser bak kritiske oppgaver i virksomheten. Det ble opprettet en stilling som direktør for forretningsutvikling, og tidligere daglig leder i Anthon B Nilsen Eiendom AS, Knut Halvor Hansen, overtok dette ansvaret. Peder Chr Løvenskiold overtok som ny daglig leder i selskapet. Virksomheten Virksomheten og verdiskapingen i ABN Eiendom skjer ved å transformere tomter og bygninger til lokaler som er formålstjenlige for dagens og morgendagens behov og brukere. Det satses primært på utvikling av næringseiendommer enten for videre salg eller for å beholde dem i egen portefølje. Eiendomsdrift I løpet av 21 fortsatte arbeidet med utvikling og forbedring av selskapets driftskonsept. Filosofien er at service og kvalitet i stadig større grad vil være avgjørende for å beholde leietakere eller skaffe nye leietakere. Derfor legger selskapet stor vekt på å utvikle sin rolle som vertskap for sine leietakere. Målet er at ABN Eiendom skal fremstå med en profesjonell stab av mennesker som arbeider for at leietakere skal få både et godt produkt og en oppfølging som gir opplevelser som er bedre og annerledes enn forventet. Eiendomsutvikling ABN Eiendom søker til enhver tid å ha et utvalg av prosjekter som er på for- skjellige utviklingsstadier. I prosjekter som ligger i selskapets langsiktige portefølje, dreier utviklingsarbeidet seg mye om verdiøkende aktiviteter i form av oppgraderinger og forbedring av utnyttelsesgrad. I nye prosjekter dreier utviklingsarbeidet seg ofte om å skape gull av gråstein. Det betyr at det må skapes helt nye ideer og konsepter for å utnytte arealer som ikke lenger passer til dagens behov. For å skape suksess av slike prosjekter har selskapet alltid lagt vekt på å ha en stab av meget kompetente og kreative medarbeidere som gjør virksomheten til en kunnskapsbedrift som tar ansvar for utviklingsprosesser fra idéfasen til ferdig produkt. Miljø ABN Eiendom legger stor vekt på å ta miljøvennlige hensyn i alle sine prosjekter. Dette fordrer at det innarbeides gode holdninger og gode rutiner for miljørettet tenkning både i utvikling og drift av eiendommer. Det legges vekt på å minimere forurensning både av det indre og ytre miljø ved valg av materialer og ved riktig håndtering av avfall i byggeprosesser. Samtidig legges det stor vekt på energioptimalisering både i planlegging og drift av eiendommer. Alle rutiner og prosedyrer som er utarbeidet for å bidra til en bærekraftig utvikling, er utarbeidet etter ISO 91 og selskapet er en pådriver av utviklingen av miljøvennlige løsninger gjennom Grønn Byggallianse. Utsikter Etter at de verste etterdønningene av finanskrisen stilnet av i 21, ser selskapet positivt på utsiktene for eiendomsvirksomheten. Selskapet vil fortsette å lete frem prosjekter der stabens kreativitet og skapertrang kan bidra til å transformere eiendommer som ikke lenger er tilpasset dagens behov, til eiendommer som blir verdifulle løsninger for morgendagens behov. Parallelt vil eksisterende eiendommer videreutvikles ved at det i samarbeid med gamle og nye kunder prosjekteres og bygges nye arealer. Ved inngangen til 211 har ABN Eiendom utviklingsprosjekter på til sammen 25 kvadratmeter i ferdigregulerte prosjekter eller prosjekter som er under regulering. Dette tilsier en jevn aktivitet i årene som kommer. FAKTA ABN Eiendom Virksomhet: Utvikling og drift av næringseiendom Ansvarlig selskap: Anthon B Nilsen Eiendom AS Adm. direktør: Peder Chr. Løvenskiold Eiendomsmasse: Ca. 122 kvadratmeter Omsetning: Kr 18 millioner

11 Anthon B Nilsen 18 Årsrapport 19 Noen utvalgte prosjekter Lahaugmoen Lahaugmoen er en tidligere militærleir som skal utvikles til en moderne nærings-park. Reguleringsplanen for området gir potensial for en økning av næringsarealet fra de opprinnelige 3 kvadratmeter til ca. 14 kvadratmeter, og gir store muligheter for å skape et næringsområde med særegne kvaliteter under visjonen Miljø gir Muligheter. I 29 ble det første nye bygget på området ferdigstilt og overlevert til Sandvik AS, et bygg på totalt 8 kvadratmeter, og det arbeides med å realisere nye bygg sammen med prospektive brukere. ABN-kvartalet En sentral del av den langsiktige eiendomsporteføljen i ABN er eiendommene i Festnings-kvartalene i. Eiendommene består av et meget attraktivt kontorbygg i Rådhusgaten 27 samt to tilstøtende bygg i Øvre Vollgate 7 og 9. Til sammen utgjør denne bygningsmassen mer enn 2 kvadratmeter med kontorlokaler i det som kan kalles s Central Business District. I løpet av 21 fikk selskapet godkjent en reguleringsplan for en omfattende utvikling og fornyelse av Rådhusgaten 27 og Øvre Vollgate 7. Reguleringen omfatter en sammenføyning av de to eiendommene, samt noe utvidelse av de totale arealene. Tofte Strand Prosjektet på Tofte i Hurum omfatter utviklingen av et område med tradisjonell industri til et nytt område med en kombinasjon av ny og moderne næringsvirksomhet og boliger. Det foreligger en godkjent reguleringsplan for utbygging av et totalt areal på 8 kvadratmeter. I tillegg vil det bli anlagt en stor moderne småbåthavn som en del av prosjektet, og området vil når det er ferdig fremstå som et helt nytt tettsted på Hurum. Regnbuen Syd Dette er en eiendom på drøye 1 mål beliggende ved Regnbuen næringspark i Ski kommune, syd for. Mer enn halvparten av eiendommen er ferdig regulert til næringsformål. Et viktig element i utviklingsarbeidet var fristillingen av en del av eiendommen som var båndlagt for en mulig framtidig jernbanetrasé. Denne traseen vil ikke bli gjort bruk av, og det øker utviklingspotensialet på eiendommen med ca 23 kvadratmeter. Eiendommen har en strategisk interessant beliggenhet og det forhandles om alternative løsninger for videre utvikling. Eiendom BTOAREAL Vulkan Skolebygg Lahaugmoen Rådhusgaten Øvre Vollgate Øvre Vollgate Løvenskioldsgate Hurum Fabrikker Brenneriveien Hans Burumsvei 7873 Nye Broverkstedet (Vulkan) Sum areal På det gamle industriområdet ved Akerselva i har ABN Eiendom, sammen med Aspelin Ramm, gjort et stort utviklingsarbeid for å skape et levende miljø der kreative og kulturelle virksomheter skal kunne berike hverandre og skape merverdier for brukerne. Etter en deling av området mellom partene i 29 består ABN Eiendoms portefølje i området nå av Nye Broverkstedet, Brenneriveien 5, som ligger i utkanten av området, samt Westerdals-bygget som er under oppføring. Sistnevnte bygg ferdigstilles av ABN Eiendom, men ble på tampen av 21 solgt til et eiendomssyndikat. Nye Broverkstedet er et kombinert bygg for idrett, utdanning og kontor. Bygget er utleid på lange kontrakter, men har fortsatt et potensiale for videre utvikling. Brenneriveien 5 er et kontorbygg med potensiale for oppgradering og utvikling på sikt. For Bjørknes skole i Løvenskioldsgate i foreligger det en godkjent reguleringsplan for en utvidelse av arealene med 3 kvadratmeter, inklusiv kjeller og parkeringsarealer under bakken. For NKI s hovedkontor i Bærum foreligger det et reguleringsforslag på en dobling av arealene til totalt 14 kvadratmeter. Det er ventet at reguleringsplanen vil ferdigbehandles i 211. Det arbeides med planer både for et nytt skolebygg for Norges Toppidrettsgymnas og en ny ungdomskole på tomten.

12 Anthon B Nilsen 2 Årsrapport Etter en markant nedgang i inntektene i 29, økte driftsinntektene igjen i 21. Økningen skjedde til tross for at omsatt volum var lavere enn året før, og skyldes at de gjennomsnittlige prisene for returpapir var betydelig høyere i 21 enn året før. Prisutviklingen var en funksjon av vekst i etterspørselen etter returpapir, særlig i Europa, mens tilgangen på innsamlet papir ikke økte tilsvarende. kunder i 15 land. Strømmen av returpapir og -plast går i det alt vesentlige fra USA og Europa mot Asia. Det totale markedsvolumet for denne type handel er på ca. 25 millioner tonn årlig, noe som tilsvarer rundt 1,2 millioner standard containere. Gjennom de siste par årene har virksomheten skiftet karakter. Fra å være en virksomhet der kjernen var å finne selgere og samtidig kjøpere av gitte mengder returpapir, involverer virksomheten nå også å finne løsninger på utfordringer knyttet til transport av returpapiret mellom innsamler og sluttbruker. Logistikk- og dokumentasjonskompetanse har blitt en stadig viktigere del av verdiskapingen. For å kunne operere effektivt i dette globale markedet har ABN en meget kompetent gruppe tradere lokalisert ved hovedkontoret i Paris. Nøkkelmedarbeiderne i virksomheten har alle mellom 1 og 25 års erfaring og en førsteklasses kjennskap til tilbud og etterspørsel i de globale markedene. I tillegg til handel med returpapir og -plast, driver selskapet handel med fiberplater mellom ulike markeder i Europa, Midt-Østen og Fjerne Østen. Denne virksomheten ledes fra Norge. Fakta ABN Resirkulering Virksomhet: Handel med returpapir, returplast og fiberplater Ansvarlig selskap: Anthon B Nilsen S.A.S. Hovedkontor: Paris Adm. direktør: Philippe Moreau Omsetning: Kr 522 millioner Omsatt volum: 44 tonn Totalt beløp driftsinntektene seg i 21 til kr 521,6 millioner. Driftsresultatet viste også en betydelig bedring i 21. Den positive utviklingen var i særlig grad et resultat av at virksomheten i 21 fikk fullt års virkning av kostnadsreduserende tiltak gjennomført i 29. Disse tiltakene innebar en effektivisering av driften og en betydelig reduksjon av personalkostnader. Også handel med fiberplater ga et tilfredsstillende og positivt resultat i 21. For å kunne fortsette den positive utviklingen av denne type virksomhet i en hard, global konkurranse, er det en forutsetning at virksomheten kan drives rasjonelt med store og mest mulig stabile volumer. Av denne grunn ble det i løpet av 21 framforhandlet en avtale som innebar en kapitalutvidelse samt salg av aksjer i Anthon B Nilsen S.A.S. til en annen industriell aktør. Etter denne strukturendringen eier Anthon B Nilsen AS 4 prosent av selskapet. Avtalen omfatter ikke handel med fiberplater som drives gjennom selskapet Anthon B Nilsen Scandinavia AS med hovedkontor i Norge. Virksomheten Med klare røtter i tidligere tiders handelsvirksomhet, har ABN Resirkulering utviklet seg til en av verdens største frittstående virksomheter for handel med returpapir og returplast. I løpet av året gjør virksomheten handler med innsamlet papir og plast med ca 3 leverandører i 2 land og 15 Utsikter Det forventes fortsatt vekst i etterspørselen etter returpapir og -plast i de asiatiske markedene. Det er særlig veksten i den kinesiske og indiske økonomien som er motoren i denne utviklingen. Med sin begrensede tilgang på naturlige ressurser fra skogbruk, er papir og kartongindustrien i disse landene helt avhengig av råstoff basert på gjenvinning av fiber. Den globale oppmerksomheten rundt klimarelaterte spørsmål vil ytterligere stimulere bruken av resirkulerte materialer.

13 Anthon B Nilsen 22 Årsrapport 23

14 Anthon B Nilsen 24 Årsrapport 25 Årsberetning for Anthon B Nilsen AS Virksomhet Anthon B Nilsen AS er et selskap med en 131 år lang historie. I dag er selskapet engasjert i utdanningsvirksomhet, utvikling og forvaltning av eiendom samt handel med returpapir som råstoff til papirindustrien. Utdanning og Eiendom driver i det alt vesentlige sin virksomhet i Norge. Handel med returpapir er en internasjonal virksomhet, og denne forretningsenheten har sitt hovedkontor i Paris. Redegjørelse for årsregnskapet 21 var et godt år for konsernet. Utdannings- og Eiendomsvirksomheten viste god vekst både i inntekter og resultat. Handel med returpapir viste også en resultatforbedring etter et år med vanskelige markedsforhold i 29. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets resultat, balanse og finansielle stilling. Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter at grunnlaget for fortsatt drift er til stede, jfr. regnskapslovens 3-3. Totalt sett beløp driftsinntektene seg for 21 til 1 232,4 mill kr, en økning på 11 % fra 29. ets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) utgjorde 153,5 mill. kr, mot 89,2 mill. kr i 29 en økning på 64,3 mill. kr. Driftsresultatet (EBIT) ble 99,6 mill. kr i 21 mot 51,9 mill. kr i 29 - en økning på 47,7 mill. kr. Netto finansposter var minus 18,3 mill. kr, sammen lignet med minus 12,6 mill. kr i 29. ets resultat før skatt var 81,3 mill. kr, sammenlignet med 39,3 mill. kr for året 29. Resultatet for 21 er det beste resultat i bedriftens historie. ets totalbalanse var 1 65,6 mill. kr pr. 31. desember 21, mot 1 519,4 mill. kr året før en økning på 131,2 mill. kr. Egenkapitalen var på 392,5 mill. kr, som gir en egenkapitalandel (basert på bokførte verdier) på 23,8 %. Den verdijusterte egenkapitalandel er betydelig høyere. Netto rentebærende gjeld var 72,9 mill. kr, som i andel av egenkapital ( gearing ) utgjør 184 %. et Anthon B Nilsen AS (ABN) hadde i 21 en omsetning på 29,7 mill. kr, sammen lignet med 32,9 mill. kr året før. Driftsresultatet (EBIT) ble 4,9 mill. kr, sammenlignet med 1, mill. kr i 29. Netto finansposter ble 13,9 mill. kr, sammen lignet med 3 mill. kr i 29. Resultat før skatt ble 18,8 mill. kr, sammenlignet med 13,1 mill. kr i 29. Forretningsområdene Utdanning Anthon B Nilsen Utdanning Holding AS (ABN Utdanning) er en av Skandinavias større leverandører av privat, etter-gymnasial utdanning og kursvirksomhet. Gjennom sine utdanningsinstitusjoner tilbyr virksomheten fagskolediplomer, bachelor programmer og master programmer innenfor kreative, administrative og tekniske fag. I tillegg tilbys en rekke kurs av kortere og lengre varighet innen ovennevnte områder. ABN Utdanning tilbyr også videregående utdanningsløp. Over 3 personer deltok på studier og/eller kurs i regi av ABN Utdanning i 21. De fleste av virksomhetene i ABN Utdanning retter seg mot det norske markedet. Utenfor Norge er ABN Utdanning etablert med to skoler i Sverige og har som mål å vokse i hele det nordiske markedet. Som et ledd i denne strategien, gikk ABN Utdanning i 21 inn som majoritetseier i Scandinavian Safety Training Centre AB, et selskap som tilbyr kurs og utdanning innen HMSområdet med to treningsbaser i Sverige. Utdanningsvirksomheten viste god utvikling i 21. Driftsinntektene endte på 62,5 mill. kr mot 529,7 mill kr i 29, en økning på 14 %. Virksomheten leverte et godt resultat for året. Denne utviklingen er et resultat av mange års målrettet satsning på kvalitet, organisering, struktur og drift. Eiendom Anthon B Nilsen Eiendom AS (ABN Eiendom) er et eiendomsselskap med kompetanse og aktivitet innen eiendoms utvikling, forvaltning og drift. ABN Eiendom konsentrerer seg hovedsaklig om utvikling og eierskap av næringsbygg i regionen. Samlet areal av heleide og deleide bygg utgjør ca. 122 m². ABN Eiendom hadde (inkludert konsernets samlede eiendomsmasse) i 21 en omsetning på 18,4 mill. kr sammenlignet med 99,2 mill. kr i 29. Virksomheten leverte et godt resultat i 21. ets eiendomsmasse har hatt lav ledighet gjennom 21. Fra 211 forventes noe høyere ledighet, som skyldes totalrenovering av rådhusgaten 27 og øvre vollgate 7. Byggingen av nytt skolebygg til westerdals startet i første kvartal 21 og ferdigstilles i juli 211. Eiendommen ble solgt i desember 21. Reguleringsplan for tofte strand, et stort utviklingsprosjekt innen bolig og næring på Hurum, ble godkjent høsten 21. Videre ble en ny reguleringsplan for ABN kvartalet (rådhusgaten 27/øvre vollgate 7) vedtatt i løpet av 21. Planen innebærer at en totalrenovering og utvidelse av dette kontorbygget kunne påbegynnes vinteren 211. Resirkulering Selskapet kjøper returpapir og returplast i egen regning hovedsaklig fra europeiske avfallsselskaper og selger til papir- og plastprodusenter i Europa og Asia. Selskapet fører ikke eget lager. Virksomheten innenfor Resirkulering drives av Anthon B Nilsen S.A.S. (ABN S.A.S.), som har hovedkontor i Paris. Selskapet er en av verdens største uavhengige aktører for kjøp og salg av returpapir som råstoff til papirindustrien. Forretningsområdet omfatter også en virksomhet innen handel av diverse tre- og papirbaserte produkter, med base i Hurum. Denne virksomheten leverte et godt resultat i 21. ABN Resirkulering hadde driftsinntekter i 21 på 521,6 mill. kr, mot 48,4 mill. kr i 29. Virksomheten leverte et positivt resultat i 21. For ytterligere å styrke virksomhetens posisjon og utviklingsmuligheter, samt gi tilgang til en større ressursbase, ble det i april 211 foretatt en kapitalutvidelse samt salg av aksjer i Anthon B Nilsen S.A.S. Etter denne strukturendringen eier Anthon B Nilsen AS 4 % av selskapet, en annen europeisk industriell aktør 4 % og ledelsen 2 %. ABN Investor Selskapet forestår finansielle investeringer innen ABN konsernets forretningsområder. ABN Investor eier 1 % av et avansert kombinasjonsbygg på 23 m2 ved Østre Aker vei,. Selskapet hadde et tilfredsstillende resultat i 21. ABN Investor er også deleier i et eiendomssyndikat, ledet av Anthon B Nilsen, som har investert i 5 leilighetsgårder i Warszawa, Polen.

15 Anthon B Nilsen 26 Årsrapport 27 Finansiell risiko ets likviditetsbeholdning var 22,1 mill. kr pr. 31. desember 21. I tillegg tilkommer trekkfasiliteter på 7 mill. kr, som gir en samlet likviditetsreserve på 272,1 mill. kr. ets likviditetsplasseringer har lav risiko gjennom plasseringer i bank eller rentefond med kort løpetid. et er utsatt for valutarisiko innen forretningsområdet Resirkulering, hvor en stor andel av salg skjer i amerikanske dollar, mens kjøp skjer i euro. Denne risiko reduseres løpende gjennom kjøp av sikringsinstrumenter. ets gjeld er i stor grad rentesikret på lange kontrakter, slik at endring i rentenivå har mindre effekt på selskapets løpende renteutgifter. Ved utgangen av 21 er ca 6 % av konsernets langsiktige gjeld rentesikret, med gjennomsnittlig rentebindingstid på ca 5 år. Kredittrisikoen er for eiendomsvirksomheten knyttet til leietakernes evne til å betale sine forpliktelser. Det er selskapets oppfatning at leiekontraktsmassen er solid. Utdanningsvirksomheten har løpende noe tap på krav knyttet til studieinntekter, men er ut fra fordringsmassens sammensetning lite sårbar for vesentlige tap på enkeltfordringer. Resirkulering reduserer sin kredittrisiko ved bruk av remburs, men er eksponert for tapsrisiko på øvrig fordringsmasse. Markedsmessig er konsernets virksomheter ulikt eksponert mot nasjonale og internasjonale konjunktursvingninger. Utdanningsvirksomheten drives i det alt vesentlige i Norge og er lite konjunkturfølsom. Eiendomsvirksomheten arbeider med næringseiendom i det norske markedet og er eksponert mot svingninger i etterspørselen etter næringslokaler i Norge. På den annen side er virksomheten preget av langsiktige og stabile kontrakter med leietakere. Handel med returpapir er en global aktivitet og virksomheten er tydelig eksponert mot svingninger i de internasjonale konjunkturene. Personal, arbeidsmiljø og likestilling Gjennomsnittlig antall årsverk i 21 var 364 i konsernet, og 7 i morselskapet. Arbeidsmiljøet anses som godt, og sykefraværet er lavt. I morselskapet har sykefraværet vært ubetydelig (mindre enn 1%). Det er ikke registrert ulykker eller skader. Selskapets målsetting er å praktisere likestilling mellom kvinner og menn ved ansettelser og valg av styremedlemmer. ets styre består pr. i dag av 1 kvinne og 5 menn. ets ledelse består pr. i dag av 1 kvinne og 3 menn. Det henvises for øvrig til årsberetningene for de respektive datterselskaper. Miljø et har høy fokus på miljø og miljøvennlige tiltak. Dette gjenspeiler seg i bruk av miljøvennlige materialer ved nybygg og rehabiliteringer, samt i en kontinuerlig utvikling av selskapets driftsrutiner. Selskapet er også opptatt av å legge til rette for god miljøbevissthet i skolene virksomheten driver og hos andre leietakere, eksempelvis når det gjelder energiforbruk og avfallshåndtering. Eiendommenes energikilde er hovedsakelig elektrisk kraft og fjernvarme, og utslipp til det ytre miljø er ubetydelige. Disponering av resultat ets årsresultat etter skatt på kr foreslås disponert som følger: Avsatt til utbytte kr 14 Overført til annen egenkapital kr Sum kr et har kr i fri egen-kapital pr. 31. desember 21. Utsikter Utsiktene for konsernets virksomhetsområder er gode, og det forventes et tilfredsstillende resultat i 211, men lavere enn i 21. Dette har sammenheng med at det i 211 gjøres store satsninger for å videreutvikle forretningsområdene, som belaster driftsregnskapet. Innen forretningsområdet Utdanning forventes fortsatt god etterspørsel etter selskapets mange studietilbud. ABN Utdanning utvikles på basis av en sterk tro på at markedet for privat utdanning vil vokse som et supplement til utdanning i offentlig regi i Norden. Innen forretningsområdet Eiendom forventes høy aktivitet og to store prosjekter er under bygging. Eiendomsmarkedet har bedret seg siste året og vi forventer at denne trenden skal vedvare i 211. ABN Eiendom er godt posisjonert til å ta del i en positiv utvikling i årene som kommer. Innen forretningsområdet Resirkulering har 211 startet positivt etterspørselen i både Europa og Asia er god. Denne virksomheten forventes å levere noe bedre resultater i 211. Som følge av endringer i eierstrukturen fra april 211, vil ikke dette forretningsområdet bli konsolidert inn fra 2. kvartal 211, men medtatt som tilknyttet virksomhet. et har god kontantstrøm og soliditet og er godt rustet for videre utvikling., 13. april 211 Karl Nysterud Styrets leder Lars Buer Styremedlem Marit Reutz Styremedlem Gunnar Grette Styremedlem Peder Chr. Løvenskiold Adm. direktør Einar Joys Styremedlem Arne Giske Styremedlem

16 Anthon B Nilsen 28 Årsrapport 29 Resultatregnskap Balanse pr. 31. desember Driftsinntekter og driftskostnader Note EIENDELER Note Salgsinntekter Leieinntekter Gevinst ved salg av driftsmidler Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Innkjøpte varer og tjenester Personalkostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader 2 3,15 5,6,7,8 3,12, Immaterielle eiendeler Goodwill Andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen eiendom Driftsløsøre og inventar Andre anleggsmidler Aktiverte kostnader 5 5 6,17 7,17 7, ( ) ( ) ( ) Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Inntekt på investering i tilknyttet selskap Finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skatter Ordinært resultat ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (3 2 6) Finansielle anleggsmidler Aksjer i datterselskap Lån til datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i andre aksjer Andre fordringer Pensjonsmidler Sum anleggsmidler Varer Varebeholdning 9, ,12, , ( ) Herav minoritetsinteresser Årets resultat Overføringer og disponeringer Avsatt til utbytte Overført annen egenkapital Sum 2 ( ) ( ) Fordringer Kundefordringer Kortsiktige fordringer konsernselskap Andre fordringer Investeringer Markedsbaserte verdipapirer 12, , Avgitt konsernbidrag Bankinnskudd og lignende Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

17 Anthon B Nilsen 3 Årsrapport 31 Balanse pr. 31. desember Kontantstrømoppstilling EGENKAPITAL OG GJELD Note Innskutt egenkapital Aksjekapital (12.4 aksjer à kr. 7.4) Annen innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital 19, ( ) (2) ( ) ( ) (59) ( ) ( ) ( ) Ordinært resultat før skattekostnad Betalte skatter Tap/(gevinst) ved realisasjon av aksjer Tap/(gevinst) ved salg av driftsmidler Avskrivninger driftsmidler Nedskrivning finansielle anleggsmidler Effekt av valutakursendringer Endring av varebeholdningen Endring kundefordringer Endring leverandører Endring pensjoner Endring i andre tidsavgrensninger ( ) ( ) ( ) (451 82) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld 3, , (57 42) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Netto likviditetsendringer fra driften Utbetalinger av langsiktige fordringer Innbetaling på langsiktige fordringer Utbetalinger ved kjøp aksjer Innbetaling ved salg aksjer Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler Innbetalinger ved salg av driftsmidler Utbetaling av langsiktig fordring konsernselskap Innbetaling på langsiktig fordring konsernselskap ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (32 82) ( ) Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Kortsiktig gjeld til konsernselskap Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld ( ) (14 ) (95 ) (5 ) (14 ) Netto kontantstrøm fra investeringer Økning langsiktig gjeld Nedbetalt på langsiktig gjeld Nedbetalt kortsiktig finansiering Utbetaling av utbytte Innbetaling av egenkapital fra minoriteten Tilbakebetalt skatt Utbetalt stiftelseskostnader ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (5 ) ( ) (38 ) Sum gjeld (64 95 ) Netto fra finansaktiviteter SUM EGENKAPITAL OG GJELD ( ) Netto endring kontantstrøm , 13. april Likvider pr. 1.1 Likvider endret konsernsammensetning Likvider pr Spesifikasjon av likviditetsbeholdning Kontanter og bankinnskudd Markedsbaserte verdipapirer Karl Nysterud Styrets leder Marit Reutz Styremedlem Einar Joys Styremedlem Lars Buer Styremedlem Gunnar Grette Styremedlem Arne Giske Styremedlem Peder Chr. Løvenskiold Adm. direktør

18 Anthon B Nilsen 32 Årsrapport 33 Noter til regnskapet for 21 Note nr. 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. vis SEK 84,2 og EUR 8,68 som gjennomsnitt i 21 og SEK 87,7 og EUR 7,8125 pr misk levetid. Tomter og boligeiendommer avskrives ikke, men nedskrives ved forventet varig verdifall. Aktivering av kostnader på leide lokaler avskrives over leiekontraktens løpetid. løpende i henhold til mottatte fakturaer. Pensjonsforpliktelse finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser. Konsolideringsprinsipper regnskapet viser samlet økonomisk resultat og finansielle stilling når morselskapet og datterselskapene betraktes som én økonomisk enhet. regnskapet bygger direkte på regnskapstallene for nevnte selskaper og dekker perioden 1. januar desember. Ved konsolideringen er alle interne resultat- og balanseposter eliminert. Elimineringen av aksjer i datterselskaper er basert på oppkjøpsmetoden. Dette innebærer at aksjene elimineres mot bokført verdi av egenkapitalen i datterselskapene på kjøpstidspunktet. Vurdering og klassifisering eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Avdrag på lån med forfall innen et år er inkludert i langsiktig gjeld. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Enkelte poster redegjøres for nedenfor. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Resultatregnskapet for utenlandske datterselskap er omregnet til gjennomsnittskurs, mens balanseposter er omregnet til dagskurs. Omregningsdifferanser er ført direkte mot egenkapitalen. Kursene som er benyttet er henholds- Studieinntekter Studieinntektene forskuddsfaktureres og periodiseres over antall måneder studiene varer. Offentlige tilskudd Selskaper i konsernet har mottatt statstilskudd knyttet til undervisning. Tilskuddet etter gjeldene satser for de enkelte studier resultatføres over den perioden støtten gjelder for. Tildelingen som er knyttet til enkeltvedtak resultatføres det år vedtaket fattes for. Øremerkede tilskudd føres som en reduksjon av anskaffelseskost ved anvendelse (anskaffelse), mens generelle tilskudd resultatføres som inntekt det år tilskuddet gjelder for. Leieinntekter Leieinntekter forskuddsfaktureres og periodiseres over leieperioden. Felleskostnader faktureres á konto gjennom året og avregnes etter åres slutt. Netto felleskostnader er oppført som driftskostnad. Andre salgsinntekter Andre inntekter resultatføres på opptjeningstidspunktet. Goodwill Merverdier ved oppkjøp av nye datterselskaper som ikke kan henføres til bestemte eiendeler, er oppført som goodwill. Goodwill avskrives over antatt økonomisk levetid. Andre immaterielle eiendeler Aktiverte kostnader til web-utvikling og web produkter er oppført som andre immaterielle eiendeler og avskrives over antatt økonomisk levetid. Varige driftsmidler Forretningseiendommer, driftsløsøre og utviklingskostnader avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økono- Investering i datterselskap og tilknyttet selskap Investeringer i datterselskap og tilknyttet selskap er i morselskapet bokført etter kostmetoden. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt i morselskapet. I konsernregnskapet er tilknyttede selskap bokført etter egenkapitalmetoden. Investering i andre aksjer Anleggsaksjer hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Pensjoner Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser knyttet til ytelsesbasert pensjonsforsikring beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningene er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på midlene samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi fratrukket pensjonsforpliktelsene i balansen. Endringer i forpliktelsene som skyldes endringer og avvik i beregningsforutsetningene fordeles over minimum antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avviket ved årets begynnelse overstiger 1 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Pensjonskostnader knyttet til innskuddsbasert tjenestepensjon er ikke fondsbasert og kostnadsføres Varebeholdning Varebeholdningen er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgspris. Netto salgspris er estimert salgspris ved ordinær drift fratrukket estimerte utgifter til ferdigstillelse, markedsføring og distribusjon. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Markedsbaserte verdipapirer Overskudd likviditet plassert på høyrentekonto er oppført til markedsverdi. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner, for eksempel konsernbidrag, føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er oppført etter en individuell vurdering. For konsernet er det enkelte selskap vurdert for seg. For konsernets norske selskaper er utsatt skatt og utsatt skattefordel presentert netto i balansen. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kort-

Innhold. En sunn og sprek 130-åring. Regnskap. Året 2009. Balanse. Utdanning. Noter. Eiendom. Revisjonsberetning. Styrets medlemmer.

Innhold. En sunn og sprek 130-åring. Regnskap. Året 2009. Balanse. Utdanning. Noter. Eiendom. Revisjonsberetning. Styrets medlemmer. 1 2 3 Innhold 4 En sunn og sprek 13-åring 36 Regnskap AS er et aktivt eierselskap som utnytter sine finansielle og menneskelige ressurser til å utvikle virksom heter på en måte som gir merverdi for kunder,

Detaljer

2 Årsrapport 2009 Anthon B Nilsen

2 Årsrapport 2009 Anthon B Nilsen 1 2 Årsrapport 2009 Anthon B Nilsen Anthon B Nilsen AS er et aktivt eierselskap som utnytter sine finansielle og menneskelige ressurser til å utvikle virksom heter på en måte som gir merverdi for kunder,

Detaljer

Anthon B Nilsen Årsrapport 2011

Anthon B Nilsen Årsrapport 2011 Anthon B Nilsen Årsrapport Anthon B Nilsen AS er et aktivt eier selskap med en lang historie fra virksomhet innenfor handel og industri. Selskapet, som ble etablert i 1879, har i dag to hovedsatsingsområder:

Detaljer

3 Menneskeskapt endring 5 Året 2006 7 Verdiskaping med mening. Abn Resirkulering Abn Eiendom Abn Utdanning

3 Menneskeskapt endring 5 Året 2006 7 Verdiskaping med mening. Abn Resirkulering Abn Eiendom Abn Utdanning ÅRSRAPPORT 26 Anthon b nilsen 3 Menneskeskapt endring 5 Året 26 7 Verdiskaping med mening 9 Resirkulering 13 Eiendom 17 Utdanning 27 Årsberetning 33 Regnskap og noter Anthon B Nilsen 48 Revisors beretning

Detaljer

Anthon B Nilsen AS er 50% eid av private aksjonærer og 50% av en privat stiftelse med humanitært formål.

Anthon B Nilsen AS er 50% eid av private aksjonærer og 50% av en privat stiftelse med humanitært formål. 4 5 Anthon B Nilsen AS er et aktivt eierselskap som utnytter sine finansielle og menneskelige ressurser til å utvikle virksomheter på en måte som gir merverdi for kunder, ansatte, eiere og omverdenen.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 ANTHON B NILSEN

ÅRSRAPPORT 2008 ANTHON B NILSEN ANTHON B NILSEN VINKLER 2008 ÅRSRAPPORT 2008 ANTHON B NILSEN INNHOLDSFORTEGNELSE 06 LEDER 32 STYRETS MEDLEMMER 10 ÅRET 2008 35 ÅRSBERETNING Anthon B Nilsen AS er et aktivt eierselskap som utnytter sine

Detaljer

Anthon B Nilsen AS er 50 prosent eid av private aksjonærer og 50 prosent av en ideell stiftelse med et humanitært formål.

Anthon B Nilsen AS er 50 prosent eid av private aksjonærer og 50 prosent av en ideell stiftelse med et humanitært formål. Årsrapport 2012 Selskap et Anthon B Nilsen, som ble etablert i 1879, har i dag to hoved satsingsområder: Utvikling og drift av private skoler i Norge og Sverige samt utvikling og forvaltning av eiendom

Detaljer

Anthon B Nilsen AS er 50 prosent eid av private aksjonærer og 50 prosent av en ideell stiftelse med et humanitært formål.

Anthon B Nilsen AS er 50 prosent eid av private aksjonærer og 50 prosent av en ideell stiftelse med et humanitært formål. Årsrapport 2012 Selskap et Anthon B Nilsen, som ble etablert i 1879, har i dag to hoved satsingsområder: Utvikling og drift av private skoler i Norge og Sverige samt utvikling og forvaltning av eiendom

Detaljer

Anthon B Nilsen AS er et aktivt eierselskap

Anthon B Nilsen AS er et aktivt eierselskap Årsrapport 2013 Anthon B Nilsen AS er et aktivt eierselskap med en lang historie fra virksomhet innenfor handel og industri. Selskapet, som ble etablert i 1879, har i dag to hovedsatsingsområder: Utvikling

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap Årsrapport 2012 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

6 ANTHON B NILSEN ÅRSRAPPORT 2014 7

6 ANTHON B NILSEN ÅRSRAPPORT 2014 7 4 ANTHON B NILSEN ÅRSRAPPORT 214 5 Anthon B Nilsen AS er et aktivt eierselskap med en lang historie fra virksomhet innenfor handel og industri. Selskapet, som ble etablert i 1879, har i dag to hovedsatsingsområder:

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT

KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 2011 ÅRSRAPPORT 1 2011 - KOMPETANSE OG ERFARING BLE AVGJØRENDE INNHOLD Nøkkeltall side 5 Styrets beretning side 6 Resultatregnskap side 12 Balanse - eiendeler side 13 Balanse

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59

ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59 ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59 selskapene i konsernet. Jeg håper også at vi kan videreføre denne prosessen inn i andre områder i 2009. Det er viktig å ha klare retningslinjer for effektiv

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Campus Kristiania Ernst G. Mortensens stiftelse. Årsrapport 2011

Campus Kristiania Ernst G. Mortensens stiftelse. Årsrapport 2011 Campus Kristiania Ernst G. Mortensens stiftelse Årsrapport 2011 Innhold I forkant.......................... 2 Et dynamisk utdanningshus................ 4 Markedshøyskolen..................... 9 Norges

Detaljer

ÅRSRAPPORT SALTO EIENDOM

ÅRSRAPPORT SALTO EIENDOM 13 ÅRSRAPPORT SALTO EIENDOM 2 ÅRSRAPPORT 2013 13 ÅRSRAPPORT 2013 3 INNHOLD Visjon 4 Leder 5 Hvem er Arne? 6 Saltoåret 8 Stortorvet 10 Salto senteroversikt i tall 12 Senteroversikt 13 Rortunet 14 Odden

Detaljer

Innhold. Scandinavian Business Seating 3. Administrerende direktør har ordet 7. Viktige begivenheter i 2008 11. Årsberetning (konsern) 12

Innhold. Scandinavian Business Seating 3. Administrerende direktør har ordet 7. Viktige begivenheter i 2008 11. Årsberetning (konsern) 12 08 ÅRSRAPPORT Innhold 1 Scandinavian Business Seating 3 Administrerende direktør har ordet 7 Viktige begivenheter i 2008 11 Årsberetning (konsern) 12 Resultatregnskap (konsern) 19 Balanse (konsern) 20

Detaljer

Hovedtall Omsetning 2007-2011 (Beløp i 1000 kr.)

Hovedtall Omsetning 2007-2011 (Beløp i 1000 kr.) Årsrapport 2011 God fremgang for Multiconsult 2011 ble et godt år for Multiconsult. Til tross for finansiell og økonomisk krise i en rekke land i Europa har vi klart å utnytte mulighetene i de markedene

Detaljer

Sektor Gruppen AS Drammensveien 145 A 0277 Oslo Postboks 164 Skøyen 0212 Oslo Tlf. (+47) 23 28 27 00 www.sektor.no firmapost@sektor.

Sektor Gruppen AS Drammensveien 145 A 0277 Oslo Postboks 164 Skøyen 0212 Oslo Tlf. (+47) 23 28 27 00 www.sektor.no firmapost@sektor. Sektor Gruppen AS Drammensveien 145 A 0277 Oslo Postboks 164 Skøyen 0212 Oslo Tlf. (+47) 23 28 27 00 www.sektor.no firmapost@sektor.no Design: Itera Foto omslag: istockphoto Øvrige fotos: Sektor Gruppen

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR

ÅRSRAPPORT 2014 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR ÅRSRAPPORT 2014 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR STYRETS ÅRSBERETNING 2014 ble et år med varierende resultater for Ferds forretningsområder. Tre områder oppnådde

Detaljer