HYTTETOMTER UTEN BYGGEKLAUSUL TIL SALGS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HYTTETOMTER UTEN BYGGEKLAUSUL TIL SALGS"

Transkript

1

2 HYTTETOMTERUTENBYGGEKLAUSULTILSALGS Åsenhyttefelt Adresse:Åsenhyttefelt,Tjørhom(Nesset). Prisantydning:Kr , +omk. Kontrakt,tinglysingogoppgjør:Draglandadv.Firma,Lyngdal. Selger:NessetEiendomSirdalAS,telefon: / Selveiertomtutenbyggeklausul. Tomtenblirbyggeklarsenest Overtagelseetteravtalemedselger. Areal:Ca kvmEiertomt. Kjøpergjøresoppmerksompåatdetkanforekommemindreavvikiarealetfra midlertidigkart ogdeleforretningtilendeligoppmåltareal. Beskrivelse Adresse:Nesset,4443TJØRHOM HyttetomteneliggerpåNesset,visavisSinnes,påøstsidenavSira.Fratomtener duca.6kmfratjørhomfjelletogålsheiaskitrekkmedbil.påski,tokilometer. Hyttetomtenekanbebyggesetteregetønske,ogselgesfølgeliguten byggeklausul.kjøpermåtilenhvertidholdeseginnenforbegrensningeri gjeldendereguleringsplan.sevedlagtereguleringsbestemmelserforåsen hyttefelt. Adkomst:FraStavanger/Sandnes:følgriksvei45motSirdal.VedkryssetvedGP Tjørhom(Joker)tatilhøyre.Følgveientilca.2kmtilskilttilSolheim.Tatil venstreogfølgveientilnyttskilttilnesset.følgveienca.3kmtil,tilasfaltvei slutter. Selger:NessetEiendomSirdalAS,telefon: / Økonomi Meglertinglyserskjøteiforbindelsemedovertagelsen.Følgende omkostningerpåløper: 1.Dokumentavgifttilstaten:2,5%avkjøpesum 2.Tinglysingsgebyrforskjøtekr1.548, 3.Tinglysingsgebyrogattestgebyrforhvertpantedokumentkr2.107, Sumomkostningervedoppnåddprisantydning: Kjøpesum , Dokumentavgifttilstaten:2,5% , Tinglysingsgebyrforskjøtekr 1.548, Tinglysingsgebyrogattestgebyrforhvertpantedokumentkr 2.107, Tilsammen , Dettasforbeholdomendringavgebyrer.

3 Heftelser Tomteneselgesutenbyggeklausul. Begrensederettigheteritomtenerelaterttilvei,vann,kloakk,brøytingog medlemskapihytteforeningtinglysessomheftelsepåeiendommen.andre heftelsersomutbyggersretttilåleggevannogavløpovertomtenellerandre terrenginngrepsomernødvendigeforåsikreenforsvarligutbyggingihenhold tilreguleringsplan,kanforekomme.evt.avvikfradettespesifiseresi kjøpekontrakten. Offentligeavgifter Renovasjonkr.1.692,50, pr2009. Vannkr.1687,50, pr2009. Kloakkkr.4.840, pr2009. Dettasforbeholdomendringerog/ellerfeil. Fellesutgifter MedlemskapÅsenhytteforeningerobligatorisk.Kostnadertilvedlikeholdav tekniskeanlegg,veiersamtbrøyteutgifterfordelespåhytteeierne/tomteeierefra tidspunktfortinglystgrunnbokshjemmel.brøyteavgiftfastsettesavselgerfør kontraktsinngåelse.ligningsverdierikkefastsatt. Teknisk Eiendommenliggerietområderegulerttilfritidsbebyggelsejfr.reguleringsplan foråsenhyttefelt.reguleringskartogreguleringsbestemmelserervedlagt prospektet.vioppfordrerinteressentertilågjøresegkjentmed disse.vei vann kloakk.offentligvannogavløp.privatvei. Vann/avløpogstrømfremtilhvertomt. Tomtenskalværetilkobletveinettetoghatoparkeringsplasserhver. Nødvendigepumpestasjonerbekostesavutbygger.Utbyggereierkloakkanlegget ogstårfordriftogvedlikehold.kjøperforpliktestilåbetalesinandelav vedlikeholdsavgiftene. Alleutgifteriforbindelsemedtilknytningsavgiftersommåbetalesforågjøre tomtenbyggeklarerikkeinkludertikjøpesummenogmåbetalesavkjøper. Utbyggingenavfeltetformodesåstartetidligvåren2010(forutsattsnarlig endeligstadfestelseavreguleringsplanen),ogtomtenevilværebyggeklare senest Diverse Ervervavtomtenerkonsesjonsfrittpåvissevilkår,ref.egenerklæringom konsesjonsfrihet. Eiendommenselgesisammestandsombesiktigetjfr 3 9ilovomavhending avfasteigedom. FornæringskjøperefravikesAvhendingslovas 3 9,slikatdetskalkunnegjøres mangelgjeldendeifølgendetilfeller: Dersomselgerharforsømtsinopplysningsplikt,jfr.avhl 3 7 Dersomselgerhargitturiktiginformasjonomeiendommen,jfr.avhl 3 8

4 Risikoenforevt.skjultefeilellermanglerhvileretterdettepåkjøper,hvilketer hensyntattvedfastsettelseavkjøpesummen. Selgerkjennerikketilatdeterforurensingigrunnen.Kjøperbærerdetfulle ansvarforforurensingsomallikevelmåttefinnespåeiendommen,medunntak avforurensingsomselgerselvharforårsaket.ogsådetteforholderhensyntatt vedfastsettelseavkjøpesummen. Avhl 4 19(2)fravikesogså,slikatdenendeligereklamasjonsfristensettestil2 åretterovertakelse. Egenerklæringomkonsesjonsfrihetmåundertegnesavselger,kjøperogSirdal kommune.evt.konsesjonsrisikopåhvilerkjøper. Deterikketegneteierskifteforsikring.

5 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR 7 BNR 3 HYTTEFELT ÅSEN TJØRHOM SIRDAL KOMMUNE ReguleringsplanenomfatterarealersomvistpåkartM1:1500 Dato Rev Rev BYGGEOMRÅDE Fritidsbebyggelse Garasjeanlegg 3.TRAFIKKOMRÅDE Kjøreveg Sommerveg/skiløype 5.FAREOMRÅDE Høyspent Strømtrafo 6.SPESIALOMRÅDE Frisiktsone Friluftsområde Privatvegparkering Fyllingsutslag 7.FELLESOMRÅDER

6 Fellesparkering Fellesavkjøring Felleslek/akebakkeforsamlingsplass 1. BYGGEOMRÅDE 1.1 Iområdetregulerttilfritidsbebyggelsekandetoppføres fritidsboligerog garasjeanleggpåinnregulertområde 1.2 Fritidsboligenskalunderordnessegnaturpregetiområdet,slikat denfårgodformogsikreatuheldigesilhuettvirkningerunngås. Detskalbenyttesmaterialersomertilpassetområdetfritidsboligen skaloppføresi 1.3.MaksimalBYA186m2forbyggeområde Maksimalmønehøydeforfritidsboligener6.5mfragjennomsnittlig terrengog maksimalgesimshøydeer4.0m ReguleringsplanenerlagetiM1:1500fritidsboligenermarkerti plankartet medmøneretningogbyggebegrensningfordenenkeltetomt. Møneretningenerkunretningsgivende.Plasseringenav fritidsboligenskal skjeinnenforbyggebegrensningsområdetpåplankartet. BYAforparkeringsettestil36m2for2bilerogerinklusivmaksBYA på186m2 1.4 ForfritidsboligsomskalvertikaldelesskalmaksBYAikke overskride

7 150m2.Maksimalmønehøydeskalikkeoverskride6.5mfra gjennomsnittlig terreng,oggesimshøydenskalikkeoverskride4m 1.5 ForfritidsboligeneC4C26C27C28skalmønehøydenikke overskride5.0m Dettegjelderogsåforgnr7bnr3fnr.22og23gnr7bnr15 1.6Ibyggeområdeforfritidsboligkandetoppføresvertikaldelte fritidsboliger Etternærmeregodkjenningfrakommunen.Detkangistillatelsetil vertikaldelingforfritidsbolignrd 1tilogmedD 8gjenført reguleringsplan. 1.7 Ibyggeområdetforgarasjeanlegg/carportkandetoppføres garasjeanlegg/carportgjenførtreguleringsplanen Plasseringavdisseskalskjeidetområdedetteertilrettelagtfor detteireguleringsplanen.maksimalmønehøydeskalikke overskride4moggesimshøydenskalikkeoverskride4mfra gjenomsnitligterreng.detskalikkegistillatelsetilflatetak konstruksjonermedkanvurdertakkonstruksjonmedsvakhelling. Detskalikkegistillatelsetiloppføringavstålkonstruksjoner.Det skalbenyttesmaterialergjenførtpunkt Itilleggtilhovedbygningen(fritidsboligen)kandetoppføresmindre Frittliggendebygninger(badstue,vedskjulredskapshusog lignende)kanoppførespåtomtenitilleggtilleggtil hovedbygningen,ogkanhaetarealpåmaksbya20m2.bygningen måikkebenyttestilvarigopphold.avstandmellomhovedbygning ogtilleggsbygningmåikkeoverskride3mmaksantalltillatte bygningerpåtomtener2inkluderthovedbygningen.mønehøyden måikkeoverskride3.5moggesimshøydenskalikkeoverskride 3.5mfragjennomsnittligterreng. 1.9 Fargevalgetforallebygningsmessigekonstruksjonerskalværeav enslikart atdetikkeertilsjenansefordenøvrigebebyggelse.detskal benyttesmørkemattenaturfargerforallebygningsmessige konstruksjoner.

8 1.10Fritidsbebyggelsenskalknyttesegtileksisterendevannog avløpnettmed tilhørendepåkoblingsavgifter. 1.11Vedinnleggingavstrømskaljordkabelbenytteshvissikkeanneter beskrevet frakommunensside. 1.12Transportskalihovedsakforegåpådenmestskånsommemåte slikatdet ikkeoppstårunødigesårilandskapogterreng. 1.13Vedopparbeidelseavgrøftetraseerskaldisseleggesivegtraseen hvismulig Grøftetraseerutenomvegtraseopparbeidesmedstedligemasser. Detbørtilstrebesgrunnegrøfterutenomvegtraseenforåskåne terrenget. 1.14Dersomdetundergravearbeidetkommerfremkonstruksjoner ellerfunn somkanhabetydning,måarbeidetstraksstansesog Fylkeskonservatorenmåblivarslet,forennærmeregranskningav området.

9 Detvisestilkulturminneloven 82ledd 2.0 FRIOMRÅDER 2.1 Fridluftsområdeivannskalværeåpenforallmennheten 2.2 Ifridluftsområdevedvannskaldetikkegistillatelsetilåsetteopp bygningsmessigekonstruksjoner.detteområdeteråpentfor allmennheten 3.00TRAFIKKOMRÅDE 3.1 Adkomstentilhyttefeltetskalværefraeksisterendevegforhold 3.2 Forfritidsboligenegnr7bnr28og30skaldetetableres støyskjerminggjenførtreguleringsplanen.støyskjermingenskal utføresparalleltmedutbygningstaktenforfritidseiendommersom harvegnr2somsinadkomst 3.3 Veinr6medtilhørendeadkomstveiskalværesommer vei/tur/sti/løype.dennevegskalikkebrøytes.vegenkan brøytes/åpnesetterpåske. 5.00FAREOMRÅDE 5.1 Dettillatesikkeoppførtbygningsmessigekonstruksjoneri fareområde 6.00SPESIALOMRÅDE 6.1 FrisiktsonenskalutformesettergjeldendereglerfraStatens Vegvesen.

10 Ifrisiktsonenskaldetikkeværesikthindringersomerhøyereen 0.5miforholdtiltilstøtendevegbane. 6.2 Friluftsområdetskalværeopenogfriforferdselogopenfor allmennheten. Førdetforetashogstiområdetskalgrunneierkontaktesogdetskal gissamtykketildette.detskalikkegistillatelsetilflathogstav området. 6.3 Privatvegskalopparbeidesmedenminimumbreddepå3.5m Vegeneskalopparbeidesetterutarbeidetreguleringsplanog lengdeprofiler. Parkeringsplasserskaletableresgjenførtreguleringsplan. Allefyllingerskalsåsi,nårdetgjelderskjæringsforholdetskaldet ommuligsåsi.hovedadkomsttilhyttefeltetereksisterendeveg1 somskalbenyttessomhovedadkomst Alleeksisterendefritidsboligerskalforholdesegtilde parkeringsrettighetersomerinngodtmedgrunneieridettidspunkt denenkeltefritidsboligblebygget. ForfritidseiendomC 14tilC16ogC 17tilogmedC 30erdet innregulertparkeringpåegengrunn.resterendenyefritidsboliger somdetikkeerinnregulertparkeringtilskalparkerepåfelles parkeringsplasssomliggerinærhettilfritidsboligen. 7.0 FELLESOMRÅDER 7.1 Fellesparkeringsplassskalværefellesforfritidsboligenei hyttefeltet Påhverparkeringsområdeskaldetavsettes2stkparkeringsplasser tilfunksjonshemmede. Utbyggingenavparkeringsplasseneskalsamkjøresmed utbygningenav Fritidsboligen.Fordissearealeneskaldetvektleggesuniversell utformning

11 Parkeringsarealeneskalværeopparbeidetførdetgis innflyttningstillatelse. Festenr7 3/3 23skalparkerepåP1søndredel. 7/25 7/41skalparkerepåP1nordredel 7/42og7/43skalparkerepåegentomt. C20 C30skalparkerepåegentomt C4C3C2skalparkerepåP4 C5 C12skalparkerepåPplassiendenavvei4dettegjelderogsåfor 7/45og 7/37 D1tilogmedD8kanparkerepåP1eventueltpåegentomt. C17tilogmedC19kanparkerepåP1eventueltpåegentomt 7.2 Fellesavkjøringskalværefellesforfritidsboligeneihyttefeltet. 7.3 Felleslekeplass/akebakkeskalværefellesforfritidsboligenei hyttefeltet. 7.4 Områdeneforlek/samlingsplassmedtilhørendeatkomsterskal universellutformningvektlegges. 7.5 Områdeforlek/samlingsplassskalopparbeidesitaktmedden øvrigefritidsbebyggelse. 7.6 Fellesparkeringsplassnr7skalværesommerparkeringogvilikke blibrøytetiløpeavvinteren FELLESBESTEMMELSER Fortomtermedstørreterrenghelningenn1:4skaldetværeminimale planeringerogfyllinger.itilleggskalbygningenetilpassesterreng

12 Hyttefeltetskalknyttesegtilkommunalrenovasjon Jordkabelskalbenyttesderdetskalleggesinnstrøm Erdetvannogavløpihyttefeltetplikterdenenkelteeierav fritidsboligenåknyttesegtildetteanlegget.eranleggetavenslikartat detkanoppgraderesskaldettegjøres. Allevannogavløpsledningerskalleggesgruntmedtankepååunngåsår iterrenget Detskalikkegistillatelsetiloppsettavflaggstenger Skaldetetableresparabolanleggskaldissehamørkematteflater Dereksisterendekloakkledninger/vannledningerkommerikonflikt mednyfritidsbebyggelseskaldisseomleggespågrunneiersrekningog utføresavgodkjentfirmasomgrunneierskalrekvirere. Mindrevesentligeunntakfradissebestemmelserkan,nårsærlige grunnertalerfordetgjenførtbestemmelseripblogvedtekterisirdal kommune Jordlovens 9og 12skalfortsattgjeldeinnenplanområdet. EiendomogIndustriutvikling Ystebrødveien Egersund Tlf

13

14

REGULERINGSPLAN VIGA BRATTEBAKKEN GNR. 109, BRN. 10, 195, ANDABELØY REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE

REGULERINGSPLAN VIGA BRATTEBAKKEN GNR. 109, BRN. 10, 195, ANDABELØY REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE REGULERINGSPLAN VIGA BRATTEBAKKEN GNR. 109, BRN. 10, 195, ANDABELØY REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE Plankart datert 24.01.08 Plankart revidert 3.1.2012 GENERELT 1. Det planlagte området er

Detaljer

1 AVGRENSNING AV PLANOMRÅDET Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense.

1 AVGRENSNING AV PLANOMRÅDET Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 29.1.2009 Utleggelse offentlig ettersyn: 28.2.2009-22.4.2009 Vedtak Hol Kommune: Reguleringsbestemmelser (revidert ihht. THU vedtak, 2011-03-16, sak 17/11) Reguleringsplan

Detaljer

MEGLER: Elisabeth Bjøre tlf 911 92 386 post@advokat-bjore.no. Fritidstomter ved Krøderfjorden. Fra kr 590 000,- + omk

MEGLER: Elisabeth Bjøre tlf 911 92 386 post@advokat-bjore.no. Fritidstomter ved Krøderfjorden. Fra kr 590 000,- + omk MEGLER: 1 Elisabeth Bjøre tlf 911 92 386 post@advokat-bjore.no Fritidstomter ved Krøderfjorden Fra kr 590 000,- + omk 2 Selger: Betegnelse: Reguleringsplaner: Fasiliteter: Beliggenhet: Skinnes eiendom

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune Planbeskrivelse Planens navn Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune Dato 18. 12. 2008 Arkivsak 09/8752 Planid 201002 Vedtatt Forslag ved

Detaljer

FJELL KOMMUNE. Reguleringsføresegner for Jf. plan og bygningsloven 26. Gnr. 33, bnr 444 mfl. Storskaret, Kolltveit, 5353 Straume

FJELL KOMMUNE. Reguleringsføresegner for Jf. plan og bygningsloven 26. Gnr. 33, bnr 444 mfl. Storskaret, Kolltveit, 5353 Straume FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for Jf. plan og bygningsloven 26 Gnr. 33, bnr 444 mfl. Storskaret, Kolltveit, 5353 Straume Plannummer: Saksnummer: Dato: 23.10.09 Dato sist revidert: 1GENERELT 1.1 Det

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR LYSTHUSHAUGEN SØR SKJERSTAD (PLANID 9016), GNR. 235 BNR. 119, 123, 130, 131, 132 OG 133.

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR LYSTHUSHAUGEN SØR SKJERSTAD (PLANID 9016), GNR. 235 BNR. 119, 123, 130, 131, 132 OG 133. PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR LYSTHUSHAUGEN SØR SKJERSTAD (PLANID 9016), GNR. 235 BNR. 119, 123, 130, 131, 132 OG 133. Dato for siste behandling i PNM komiteen den... Vedtatt av bystyret i

Detaljer

- REGULERINGSBESTEMMELSER BJØRKLISLETTET HYTTEOMRÅDE I RINDAL KOMMUNE

- REGULERINGSBESTEMMELSER BJØRKLISLETTET HYTTEOMRÅDE I RINDAL KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER BJØRKLISLETTET HYTTEOMRÅDE I RINDAL KOMMUNE INNHOLD REGULERINGSBESTEMMELSER... 3 PLANOMRÅDET REGULERES TIL FORMÅLENE:... 3 PLANGJENNOMFØRING.... 3 1 BYGGEOMRÅDER... 3 FRITIDSBEBYGGELSE...

Detaljer

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på kartet er vist innenfor planens begrensing.

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på kartet er vist innenfor planens begrensing. Arkivsak: Arkivkode: PLAN NR. (Under arbeid) Sakstittel: AUSTBYGDE SENTRUM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1

REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1 PLAN-ID 162222010005 REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1 Beskrivelse og bestemmelser til planforslag VEDTATT AV KST SAK 28/11 DEN 07.09.11 Reguleringsplan forløvneset hytteområde på

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER 1 GENERELT Desse føresegner gjeld for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Innanfor planens avgrensing skal arealbruken

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Strandeiendom, godkjent regulert til 26 fritidsboliger Viksfjord Brygge, Larvik. Selges ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Strandeiendom, godkjent regulert til 26 fritidsboliger Viksfjord Brygge, Larvik. Selges ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Strandeiendom, godkjent regulert til 26 fritidsboliger Viksfjord Brygge, Larvik Selges ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal

Detaljer

Ved utarbeidelse av bebyggelsesplan skal nødvendige sikringstiltak mot radon vurderes og innarbeides i bestemmelsene.

Ved utarbeidelse av bebyggelsesplan skal nødvendige sikringstiltak mot radon vurderes og innarbeides i bestemmelsene. SANDNES KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26 Reguleringsplan for del av Sørbø Plan 2004106 1 AVGRENSING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense. 2 FORMÅL

Detaljer

HADELANDSPARKEN GRUA I LUNNER KOMMUNE Boliger, fritidsboliger, hotell, regional handelspark m.v.

HADELANDSPARKEN GRUA I LUNNER KOMMUNE Boliger, fritidsboliger, hotell, regional handelspark m.v. HADELANDSPARKEN GRUA I LUNNER KOMMUNE Boliger, fritidsboliger, hotell, regional handelspark m.v. PLANFORSLAG SOM BESTÅR AV: Beskrivelse av tiltaket Plankart Reguleringsbestemmelser Illustrasjonsplan Andre

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Storhaugen - Tranøyosen

PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Storhaugen - Tranøyosen Hamarøy kommune PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Storhaugen - Tranøyosen SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG Dato Sign. Saksnr. BYGNINGSLOVEN Vedtatt kommunestyret 08.09.2011 I.D.L. 43/11 Fylkesmannen

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

Torvikbukt. Klokkarbukta hytteområde, 6639 TORVIKBUKT. Prisant.: 450.000-750.000 kr + omk. Tomt: 715-1399 m² Eiendomstype: Tomt

Torvikbukt. Klokkarbukta hytteområde, 6639 TORVIKBUKT. Prisant.: 450.000-750.000 kr + omk. Tomt: 715-1399 m² Eiendomstype: Tomt Torvikbukt Klokkarbukta hytteområde, 6639 TORVIKBUKT Prisant.: 450.000-750.000 kr + omk. Tomt: 715-1399 m² Eiendomstype: Tomt Innhold 04 Kort om eiendommen 08 Informasjon om eiendommen 11 Andre opplysninger

Detaljer

Funkis sjøhytte med båtplass, naustplass og eiet tomt, panoramautsikt, 100 meter fra sjøen, meget solrik eiendom

Funkis sjøhytte med båtplass, naustplass og eiet tomt, panoramautsikt, 100 meter fra sjøen, meget solrik eiendom Funkis sjøhytte med båtplass, naustplass og eiet tomt, panoramautsikt, 100 meter fra sjøen, meget solrik eiendom Adresse: Rye Strand Hytte nr 5, 4990 Søndeled. Se vedlagte kart bakerst! Betegnelse: Gnr.

Detaljer

Sirdal kommune Teknikk, landbruk og miljø

Sirdal kommune Teknikk, landbruk og miljø Sirdal kommune Teknikk, landbruk og miljø Melding om vedtak Nr.: 10/92 DERES REF:: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 7625/2010 - - 2007/488 Stein Erik Watne 9/6/L12 28.06.2010 Særutskrift: Reguleringsplan

Detaljer

Solhovda hyttetomter. www.kikut.no. Kikut, 3580 Geilo

Solhovda hyttetomter. www.kikut.no. Kikut, 3580 Geilo Solhovda hyttetomter Kikut, 3580 Geilo * Solrike og attraktive tomter på Geilo s beste beliggenhet, Kikut. * Utsikt mot Hallingskarvet, Reineskarvet, Skurdalsfjorden og Hardangervidda. Omringet av fantastisk

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

Orientering om kommunale tomter i NATVEITÅSEN BOLIGFELT

Orientering om kommunale tomter i NATVEITÅSEN BOLIGFELT Orientering om kommunale tomter i NATVEITÅSEN BOLIGFELT Generelle opplysninger om Natveitåsen Beliggenhet Natveitåsen boligfelt ligger like syd for eksisterende skoleanlegg ved Birkeland skole, Valstrand

Detaljer

TOMT INNREGULERT 2 HYTTER LANGØY. Prisantydning: Kr. 2 100 000,- + omk. Hyttetomt med lang strandlinje og mulighet for å bygge 2 hytter. Solrikt.

TOMT INNREGULERT 2 HYTTER LANGØY. Prisantydning: Kr. 2 100 000,- + omk. Hyttetomt med lang strandlinje og mulighet for å bygge 2 hytter. Solrikt. TOMT INNREGULERT 2 HYTTER Prisantydning: Kr. 2 100 000,- + omk. LANGØY Hyttetomt med lang strandlinje og mulighet for å bygge 2 hytter. Solrikt. MEGLERS KOMMENTAR Flott plassert eiendom i Langøysundet.

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 11.03.2015 Plankartets dato: 05.01.2015 Godkjent: xx.xx.2015 Revidert dato:

Detaljer

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6)

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6) REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING INDRE TRYSNES, SØGNE KOMMUNE Dato: 20.4.2015 1. AREALFORMÅL Det regulerte området er på plankartet vist med avgrensningslinje og området er regulert til: Bebyggelse

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Side 1 av 3 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt egengodkjent: 08.03.89 Bestemmelsene er datert 02.05.88 1 Det regulerte området

Detaljer

NJERVESANDEN TOMTER TIL SALGS MED PANORAMA UTSIKT! Njervesanden. 3 tomter med panoramautsikt og meget gode solforhold.

NJERVESANDEN TOMTER TIL SALGS MED PANORAMA UTSIKT! Njervesanden. 3 tomter med panoramautsikt og meget gode solforhold. TOMTER TIL SALGS MED PANORAMA UTSIKT! NJERVESANDEN 3 tomter med panoramautsikt og meget gode solforhold. Njervesanden Priser: Kr.2.700.000,- + omkostninger 1 MeGLers KOMMeNTar Nå har vi for salg 3 innregulerte

Detaljer

Nisser Hyttegrend - med flott utsikt til Nisser

Nisser Hyttegrend - med flott utsikt til Nisser Oppdragsnummer: 85110030 Nisser Hyttegrend - med flott utsikt til Nisser Hyttetomter uten byggeklausul - totalløsning med hytte kan leveres Adresse: Nisser Hyttegrend, Treungen Tomt: Eiertomter fra ca.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE Saksbehandling:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE Saksbehandling: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE Saksbehandling: Saksbehandling: Dato 1.gangs behandling i formannskapet Offentlig ettersyn

Detaljer

HAVBLIKK KJÆRLIGHET FAMILIE. HAVBLIKK framtiden, akkurat nå

HAVBLIKK KJÆRLIGHET FAMILIE. HAVBLIKK framtiden, akkurat nå HAVBLIKK LIVSGLEDE KJÆRLIGHET GODE NABOER FAMILIE HJEM DRØMMER RO SOLNEDGANG Illustrasjonsfoto/3D: Maestro Media AS HAVBLIKK framtiden, akkurat nå Hvor vil dere skape framtiden? Hvor vil dere slå dere

Detaljer

KJØPSINFORMASJON. Selger/byggherre : Skomrak AS. Entreprenør : BRG Entreprenør AS. Arkitekt : JoB Arkitekter AS

KJØPSINFORMASJON. Selger/byggherre : Skomrak AS. Entreprenør : BRG Entreprenør AS. Arkitekt : JoB Arkitekter AS VEDLEGG 1 KJØPSINFORMASJON Selger/byggherre : Skomrak AS Entreprenør : BRG Entreprenør AS Arkitekt : JoB Arkitekter AS Eiendom : Parsell av gnr 173 Bnr 1 i Lyngdal kommune Totalt omfatter prosjektet inntil

Detaljer